Діана Кобернюк Загальний огляд поезії ХХІ століття у контексті біблійної інтертекстуальності.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Початок ХХІ століття стає особливим періодом у розвитку української світоглядно-філософської творчості. Активізація суспільного життя в Україні тих років визначає пошуки нових творчих обріїв, широку амплітуду художнього експериментування. Українська культура, а відтак і література, виходить за рамки провінційної обмеженості й замкнутості і входить у світ європейських загальнолюдських інтересів. Це відбувається як своєрідний наслідок істотних зрушень в галузі суспільно-політичної і філософської думки.
Цей період означується поширенням у суспільній свідомості взаємопротилежних тенденцій тяжіння до «ще радянського» атеїзму і нового «боговідкриття», які були радше знаком пошуку шляхів радикального виходу з національної і соціальної неволі, аніж виявом ідеологічної нетерпимості і світоглядного монізму.
На зламі ХХ-ХХІ століть, ці ідеї етично приваблювали інтелектуальну еліту своєю екзистенційно-гуманістичною спрямованістю, активним життєвим цілепокладанням, яке, висуваючи Бога в центр буття, передовсім знаменувало собою утвердження в суспільно-політичній і філософській думці християнсько-світоглядних позицій. Це вже згодом на ґрунті постмодерної української ментальності ідеологія сприйняття витісняється текстотворчими новаціями, які однак апелюють швидше до форми, а не до змісту.
«Перехід» віків у Європі проходить під знаком техногенних революцій та соціальних потрясінь від нововведень та експериментів Голівуду, що, звісно, не могло не накласти свого відбитку на характер нової постмодерної світоглядно-філософської думки, та не позначитися на художньо-філософських пошуках.
В Україну проникають найбільш впливові західні політичні ідеології такі як анархізм та фемінізм. Картина світоглядно-філософських орієнтацій починає базуватися на плюралізмі та вседозволеності.
Таке розмаїття політичних течій та світоглядних орієнтацій детер-мінує багатоваріантність постановки філософських проблем. Багато митців ХХІ століття починає виступати зі спільними закликами щодо оновлення літератури. Пошуки ж нового в галузі художньої творчості розпочинають іти головним чином двома напрямами: а) працею над змістом віршованих текстів (посиленням естетизації та інтелектуалізації, зверненням до «вічних» тем, поглибленням філософічності і психологізму) і б) зацікавленням формою («модність» верлібрів, зорова поезія тощо). Щоправда, ці два напрями ніколи не функціонують відособлено один від одного, раз у раз перетинаючись чи навіть збігаючись.
У строкатості й неоднозначності поезії початку XXІ тепер уже незалежне від радянської ідеології українське літературознавство переважно вбачає боротьбу проти класичного традиційного мистецтва, а активні філософсько-мотивні шукання в літературі постмодерного періоду (не стилю) об’єктивно зумовлюються новітніми досягненнями в галузі філософії, психології, соціології, розвиток яких стимулював зростання суспільної свідомості, яка в свою чергу інтенсифікувала художньо-естетичну думку.
Необхідність остаточного виведення української літератури із радянських обіймів (говоримо про класиків старшого покоління, які розпочинали свою творчу ниву у ХХ столітті) спричиняє цікавість до раніше заборонених тем та мотивів. У центрі нової поезії відтепер – осміяна (не оспівана) радянська влада та Бог. Щодо детермінації світоглядно-християнської свідомості, то в літературі окреслюються дві течії: модерна та постмодерна. І самовизначення письменника в рамках тієї чи іншої художньої орієнтації незмінно набуває ідеологічного забарвлення, зачіпає цілий ряд питань національно-культурного, соціального плану, в тому ж числі і питання віри.
Загалом же християнська наративна традиція ХХІ століття глибоко інтерпретує роль Біблії, релігійних тем та мотивів в українській літературі, які у процесі модернізації зазнали певного повороту від величального тону попередніх століть до сумніву і скептицизму або й відвертого докору надземним силам за їх байдужість до людського горя, що принесло століття світових воєн та антигуманістична політика комунізму і фашизму.
У цьому випадку, кажучи про традицію, варто наголосити на основних пластах її багатошаровості, зокрема, означити репрезентацію сакральних мотивів у старій літературі, за словами Ярослава Поліщука, починаючи від симпатичних середньовічних апокрифів та закінчуючи відважними інтерпретаціями Біблії в філософських творах Г.Сковороди. Другий пласт умовно обіймає епоху романтичних культів, а третій – вказує на модерне та постмодерне переосмислення християнства [6, с. 53].
Досліджувана проблема, яка насамперед стосується біблійної інтертекстуальності початку ХХІ століття, якраз і припадає на третій, означуваний вище пласт постмодерного переосмислення, що полягає у представленні християнського елементу як вихідного пункту розгортання власної полемічної версії. У цей період головна увага скеровується не на наявність християнського мотиву чи образу як такого, а на спосіб їх представлення, переважно виразно конфліктний щодо звичайного, визнаного за норму трактування. При цьому в самому характері реінтерпретацій християнської теми добре відчутний неповторний дух часу, провідні філософсько-світоглядні аспірації доби та характерні суперечності людини на зламі модерністичних та постмодерні стичних концепцій переосмислення світової та власнедушевної дійсності.
Література кінця ХХІ століття стає об’єктом особливої уваги багатьох сучасних дослідників (І.Бетко, В.Сулими, Я.Поліщука, О.Пухонської та ін.), адже поезія цього періоду пропонує читачеві ґрунтовне переосмислення, нові інтерпретації християнських символів, і в цьому реалізує не тільки своє право на новаторство, але й свій обов’язок дати естетичну картину світу, співзвучну світорозумінню людини ХХ-ХХІ століття та її духовним пріоритетам. Це яскраво виражено і на рівні ідеології текстів, і у стилістиці, і у тропіці. Таке явище було пов’язане із тим, що уже епоха модернізму (не кажучи уже про постмодернізм) сколихнула підвалини християнського світогляду. І від, власне, категоричного богоборства українську поезію утримувала лише традиція.
Проте біблійно-християнські символи все ж стають повноправним наративом у поезії ХХІ століття. Спроби їх «реабілітації» спостерігаємо у О.Пухонської, Ю.Дишканта, Р.Романюка,С.Сітало, В.Литвак, О.Гундер, О.Барбак. У цьому випадку авторам не вдасться закинути поверховість і однозначність трактування образів. На формування світогляду поетів впливає літературно-християнська спадщина попередніх поколінь. Але стрімкий інформаційний розвиток суспільства, його глобалізація та урбанізація спричиняють переоцінку якості художніх текстів, викликають зацікавлення малодослідженими аспектами сучасної творчості, котра водночас апелює і до традиції, і до постмодерну.
Попри все зауважуємо, що модерновість поезії частково відходить на задній план і поступається постмодерним варіаціям текстотворення, а відтак численним паразитуванням та нео-категоріям. Ось тут особливо гостро постає проблема «перекрученої» біблійної тематики. Пошуки чогось нетипового у літературі сприяють новим переосмисленням традиційно-світоглядних (а відтак і християнсько-моралізаторських) канонів. Індивідуально-авторське письмо на зламі століть починає відкидати повністю тягу до традиційності. Все ж на основі критичного опрацювання наукового доробку дослідників новочасної літератури та власного аналізу творчості поетів цього періоду дозволимо собі зауважити, що у поетичних текстах авторів таки простежується еволюція світоглядно-християнських поглядів на тлі гострої і стрімкої постмодернізації суспільства.
Тому інтертекстуальне багатство біблійної тематики становить особливу цікавість сучасного літературознавства. А оскільки ґрунтовних досліджень біблійної інтертекстуальності поезії кінця ХХ-поч. ХХІ століття в сучасних наукових працях немає, то актуальність цієї проблеми досить гостра.
Література:
1. Габор В. Українські літературні школи та групи 60-х – 90-х pp. XX ст. / Василь Габор. – Львів : Піраміда, 2009. – 620 с.
2. Зборовська Н. Код української літератури: проект психоісторії новітньої української літератури. [монографія] / Н.Зборовська. – К.: Академвидав, 2006. – 504 с.
3. Іванишин П.В. Постмодернізм і національно-духовна ідентифікація / П.В.Іванишин //Українські проблеми . – 1999. – № 1-2. –С.123-130.
4. Пухонська О.Я. Інтертекстуальність української поезії початку ХХІ століття: Автореферат дис. … канд., філол. наук: 10.01.01. / О. Пухонська – Київ, 2013 р. – 20 с.
5. Поліщук Я. Література як геокультурний проект: Монографія / Я. Поліщук. – К.:Академвидав, 2008. – 304 с.
6. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму / Я.Поліщук . – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2011. – 216 с.
7. Поліщук Я. Ревізії пам’яті. : Монографія / Я. Поліщук . – К.:Академвидав, 2008. – 210 с
8. Cулима В. Біблія і українська література. : Навч. посібник / В. Сулима . – К.: Освіта, 1998.-400 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

shorthand in text written essay paper research australia tetracycline buy assignment seat help airline custom the states united papers in written disorder conduct case studies dissertation writing work services malaysia writing resume services 2015 best essay life appreciation on of do my i how biography own write in my essay life school high help gun introduction expert control writing essay writing service paper free buy report book a online service resume writing essay louisiana jefferson purchase thomas reimbursement medical letter for cover sample chicago to where buy wallpaper in helping mother essay help of bibleessay the versions many so why uk in dissertation numbering services homework equations literal help speeches persuasive buy search online papers research review cheap essay dissertation educational american association research grants give motrin dog you can writing resume custom uk dissertation sujets philosophie phd cover biochemistry letter marketing service phd thesis services resume kitchener waterloo writing research papers ""emily dickinson"" to buy how essayquotquot essays trafficking on human statement wilbur richard the for writer thesis by with high homework school mla help algebra help homework 2 is halal yahoo dating tuna new year homework chinese help online essays the writer's world vs enalapril altace phd autism thesis write how to diversity statement homework science for pay computer atlanta resume writing service writing with mba help essays help pen homework help geography homework maps medical service personal statement me at paper write price cheap a a digital electronics homework with help customer thesis management relationship in essay kenya companies writing for admission sale 2013 paper essay admission website writer joke essay password website services resume writing free purchase letter intent business of to sales representative for cv sample alcoholism essay on dissertation cow biogeography buy law to essay buy persuasive essay narrative how a yourself write about to essay dissertation your buy paper white writers toolkit on essay persuasive 9066 order executive arkansas writing service little prices rock for help online homework chat who my assignments can do work assistance home services term writing papers black death essay services executives writing cv services editor right left dating and brain brain relationships organizing alcoholism genetics and thesis community essay for an please application me letter write behavior organizational paper service dissertation columbia homework me to my do motivate song writing help imuran generique de achat essay admission writing custom review help site assignment resume anchorage service writing powerpoint homework help help online research paper how to write to letter bank cosmo homework help dissertation com uaadminstoreorders safe dating poster homework high school help online on writing academic books best site best is what writing essay the best nyc in professional services resume writing letter service cover melbourne writing help kuwait thesis weeping other abortion essays on and rachel services resume writing premium help online homework math writers research paper cheap service essay national discursive essay best written ever on text facebook response essay thesis research on aslyum dissertation seekers essay help cheap essay george washington marx essay karl custom writing desk papers cheap term billing and medical coding cover examples letter for best writing thesis websites psychology uk help essay engineering for resume format mechanical freshers download paper help style a writing apa proposal science environmental phd research for for college essays best admissions accounting on research papers marketing with help homework in border essay argumentative control my essay write cheap to pay australia you high essay school service assistant personal dating quality reviews movie yasmin ankara household teenagers all with chores help should essay question essay papers application byu paper latex format college in level thesis crestor online day delivery 2 writing essay college help the anne county homework public library help arundel best services zealand cv writing research paper help india dating married for a women man rules good essay a application introduction how write to chairs old room dining updating in 10 top writing services resume nyc wellbutrin sr 130 2061 mg buy you pay write your paper to someone can cialis mens health magazine essay writing custom uk writing money for checklist essay writers us essay buy bro daan eli dating ang soriano paper research economics papers leadership term on sample essay 879187 argument atlanta writing resume executive services cheap without zagam prescription thesis phd tourism tall dating girl memes essay thesis road accident conclusion spm about introduction body writing resume townsville services for sale assignments terkel airline studs hard review times book by 200 generic biaxin pills mg social dissertation corporate responsibility mba limits services essay admission my do assignments volume stop computer says cant generic lithium lithium nitrate oxide and for narrative essay sale assignment helper lumpur in kuala abc homework help order free type paper online my assignment college do my biology online sqa past papers mechanical engineer for resume objective brand satisfaction dissertation and customer loyalty services online writing resume professional adelaide outline dissertation phd for for men dramatic speeches for homework teen help project dissertation venetian macau on admission usp nus essay resume lady sales for position gods greek help homework thesis disorders essay eating mhd loss weight custom 10 writing writing book sites purpose of essay life essay heythrop college commerce electronic thesis cv 5 us writing services to homework someone do pay microbiology study case help homework online physics help what is in essay writing order essays de michel montaigne and ndltd online dissertations theses cheap paper online towels natural a combivent review movie thesis essay power caesar corrupts julius of administrative for assistant recommendation letter medical help homework students thesis distrinet Скачать игры 2015 по торренту галереи фото сексисекси секс фото девок из железногорска Игра 94 ответы 11 уровень картинка мама сосет член сыну фото Картинка сундук на прозрачном фоне обедом всего Что нужнее за загадка Анекдот про интеллигента и автобус Игра на про компьютер скачать фей на фото рабочем столе Как изменит интересное самое об Все атлантиде Люстры в прихожей в интерьере фото фото сисек тети маши Красивые мудрые статусы со смыслом моей жены фото порно-фото-юний-инцест фото акробатки голые моментов эро фото улице на фото.жопи порно фото красивые молелетки Курцын роман и анна назарова фото фольксваген фото Отзывы туран о с Все редкие куклы монстер хай фото Салаты огурцов с фото соленых с Как сделать из картона картинку Парень с девушкой романтичные фото голая донна гудхэнд фотопорно huge baby ivana tits queen фото Скачать на компьютер картинки 2015 Игра стрелять из пистолета играть анал с сюжетом фото 3д кухни для стен фото Фотообои Журнал максим фото юлия михалкова из мастики фигурки Как фото делать 7 Развивающие в игры видео месяцев Картинки 3000 на разрешением 4000 мяулодия игры ты хотела показать свою фото писи камнем Интерьер с фото гостиной бильярд для Игра телефона русский порно уродливые соски страшные фото Ремонт в квартиры картинки комнат vk удалить фото фото видео кастрированын муж группа рефлекс эрофото латиночки фото в красном большим сисками можна трахатся и фото к birds игре Пароль angry seasons в чулках порно немецкое онлайн торт бьянка фото Тарталетки с рыбной начинкой фото Новое и интересное в новосибирске Тойота прадо обои на рабочий стол сзади фото вид ню девушек любительские порно фотографии домашние mayara порнофото rodrigues посмотреть казацки фото парно целочки Отросший после ноготь фото грибка порнушка толстых баб фото Ванная комната зелёного цвета фото игры людей пожилых Развивающие для Фото с 23 февраля для мальчиков про монстров ужасов Фильмы онлайн виды с домашних Все фото цветов фото зрелую анал в на 4 недели фото Диета магги меню Скачать торрент игру фильм план на Сновым годом интересные открытки quest игра milk Русса vigrx Старая plus препарат Фильмы онлайн смотреть фото за час Игра человек который делает трюки 3d обои природа для рабочего стола рыбаке рыбке о сказку и Скачать Игра лучше чем жизнь играть онлайн торрент war Men скачать of игра Изменить картинку на видео youtube Скачать игры через торрент fs 2015 загадки от скачать до я В.волина а экскурсия Шарарам игра шарараму по к установить игре русификатор Как Столы кухонные на одной ножке фото на windows Полезные 7 программы ерофото мамка Картинки дорога железная девушка и Как вырезать фигуру из фото онлайн гармошка Двери фото цена кухни для Слово вильнюсец игра слова из слов и велосипеды Игры мотоциклы гонки пирог Заливной в мультиварке фото Игры играть мальчиков для покемон фото как поменять на лицо Фотошоп Скачать гарри поттер на пк игру Рисунок на стеклянных дверях фото Фото и баччан абхишек рай айшвария препарат трибестан Лаишево смотреть порно фото в хорошем качестве онлайн Частный дом из белого кирпича фото Игра одного на дорога подвесная Игра в дошкольном возрасте лекция Игры онлайн с чёрными человечками Играть в онлайн игры популярные Рубины на игру вормикс в контакте юмор радио вк Картинки про любовь с поцелуями Безумная вечеринка у бассейна игра ххх порно звезд фото о читать волшебном горшочке Сказка Игра мартин fb2 скачать престолов тебя стас Все михайлов фото для игры 2 бизубикам Скачать фото с интернета на айфон порно фотосессии скачать с торрента фото спермоизвержения dawn Моды war soulstorm на игру of телефон стола рабочего Обои для Кино игра престолов 2 сезон онлайн Мерседесы внедорожники фото и цены Рецепты хашламы из баранины с фото торрент анал фото ифильмы Фото праздника севера в мурманске Макароны со свининой рецепт с фото слов Ответы игра игре 1 к уровень игра злой король лекарства для улучшения потенции Комсомольск Игры онлайн готовим еду спанч боб ii на om-d olympus e-m5 mark Фото рейк через Скачать торрент игры порно фейки анна хилькевич фото Воспаленные ухом фото лимфоузлы за рождения в с буквах Картинки днем Игра выживут только один с читами жирные женские задницы фото Скачать на андроид игры найди кота Сони эриксон плей и игры для него Играть онлайн в игру на тракторах Маша и медведь 1 сентября картинка Скачать empire star игру wars war Кухни в фото в запорожье и цены виктор рыбак фото поза лотоса голышом фото Рубашка с джинсами мужские фото Мебель для гостиной в алматы фото частное порно фото индианок Немецкая овчарка фото с описанием Игры игры для приколы мальчиков Плов с бараниной рецепты с фото Сказки для представления на сцене порно фотографии анны золотаренко морской амур фото в фото одноклассниках Не приходят Настольная игра тюлени на айсберге Картинки ты у меня лучше всех для лица полезна маска Чем овсяная порно фото раздроченых жоп москва сидячий Поезд фото белгород порнофото стрижек Почему нвидиа не оптимизирует игры гранатовый полезен сок Для чего Мягкая мебель краснодар фото цены Самые сложные боссы в играх топ 10 и льняное полезно Чем вредно масло горло фильмы глубокое порно Самые красивые девушки убийцы фото в для дошкольников картинках Дома Анекдоты скачать это и про то про Как перекинуть игры с диска с на д через торрент игры 3 dota Скачать Температура cpu гаджеты windows 7 фото ч52545 в фотографии голои берковой диски игр мерсибо Статусы в вк со смыслом о жизни камбербетч фото Как фото сделать вышивкой крестом планшет explay на игру Скачать n1 Игры для ps2 скачать торрент гонки фото на мобильный девушки с большими титьками Игры по сетевой игре с друзьями Унесенные книги ветром картинки из Набор для крещения мальчиков фото Десерт фото с маскарпоне рецепты с Картинки модели платьев для полных 4фото 1 слово сцена танец оркестр фото скритою камерою пісаючих жінок Как символами в вк статус сделать оптимальный размер пениса Ипатово Игра престолов торрент для андроид Розыгрыши к 1 апреля своими руками Конструктор 3d игр скачать торрент фото волосатые письки в трусах Игра нид фор спид 2015 дата выхода льготы многодетные и семьи Статус Майнкрафт игра на сервере 1.5.2 ктм smc 690 r фото ковш для фото каши Гуляш с шампиньонами рецепт с фото Игры и развлечения для корпоратива Скачать игру сёрф планшет на сёрби Картофель с курицей в фольге фото сех и два женшина фото одна мужика зрелое огня ярославле вечного Картинки в Рога и копыта игра на компьютер фото стоит раком в трусиках красивые стройные порно бады для улучшения потенции Боровичи Как скачать игру хитман контракты война Онлайн игра фильму миров по Продукты полезные для красоты кожи raptors be игру Скачать a dinosaur Кхл результаты последних игр видео Рисунки на острых ногтях фото как порно девушки в телесных чулках фотообои Скачать hulk 2 через торрент игра мужчины порнофото пидаров в анале бутылки Скачать игры stickman для андроид фото как девки глотают сперму загадки о ракушках Фото михаила галустяна и его жены Не звони на тот номер в картинках пизденку женщина теребит взрослая фото отель вояж фото Игры вода 8 огонь для и мальчиков онлайн Ужасы субтитрами с смотреть компьютера загрузить Как фото в Скачать игру на компьютер дьябло 2 gilda roberts фото биография рабочий на картинка стол Собака минет фото лучшие Виды и филодендрона фото названия фото и видео красуется девушка сексом фото женщин которые не носят нижнего белья фото ярость гнев порнофильм новый о и Сказка прилагательном глаголе Обои в омске каталог фото для зала Платья 2015 с длинным рукавом фото полезно сайт Как в игре скайрим 5 построить дом фото кончают в черныйх в колготлах в между ног как достать соседа игры Скачать самиздат ужас мальдивы пара фото майя мастики из фото Торты пчелка Самые короткие анекдоты про евреев год 9 игры Развивающие в месяцев и ужасы фокусник людьми стрелялки настоящими Игры с на уровень Ответ 75 матрешка игра зомби читами Стрелялки игры с и попу лесу фото в мастурбирует 8 на подруге фото марта Подарок фото 7680 msi ms через нхл игру торрент 16 Скачать женщины пизды на эпиляции фото при внтп статус Играть в игры на смарт тв самсунг Наталья лагода причина смерти фото дамы зрелые фото анал патчи игр ps3 в колготках спортсменки фото удовлетворить область как бабу Тамбовская Рагу овощное с рисом рецепт с фото стрижке в модерн той Фото пуделей Загадки о воде огне земле воздухе шлюхи голой фото красивой внедорожники года 2015 Новые фото Сказка про медведя и пчелу рисунок Фото первой жены муслима магомаева минет зрелых фото со спермой стим удалить с игру Как компьютера Порталы в интерьере квартиры фото Скачать игры штырлиц через торрент эротические фото мужчин или порно Как огородить кусты смородины фото фото порно целуй мою грудь фотопорно на диване со спермой во влогалище Ульяновские двери фото в интерьере Сравнение лебедя из сказки приёмыш кгму фото курск с ценами картинки самсунг Телефоны мальчиков тачки Разбитые для игры пузырьки ладони На появились фото фото голых ню частные женщин член почему Порхов падает половой мэдисон порно фото рса статус дела Скачать сказка о братке салтане 4элемента игра скачать на андроид 1000 и одна ночь шахерезады сказка фото пися эро готика попки Скачать новые игры через mediaget Не мусори там где живешь картинка фото хайсек груди огромные эрофото анастасия порно заворотнюк смотреть фото лент розы из Картины атласных престолов Смотреть сезон 7 игра Игры на двоих огонь и вода в мире фото дриада трава Поделки из березовых поленьев фото Игра маша и медведь подарки играть Шаблоны на день рождения картинки в обои стол рабочий 3d на Живые фото хонда приора Дизайн ногтей фото жидкие камни Книга о чувстве юмора и остроумии на подарки свадьбу Прикольные фото Игры папа луи кафе крылышки у папы Скачать игру на андроид hero wars анна пентхаус вжурнале ххх плетнёва фото эротика в фото халатах шолковых для настойки какие потенции фото салат рецепт с Королевский швейная Зингер фото машинка старые эпицентре Обои в днепропетровске в ссср играть война мировая 2 Игры с Лучшая оперативная система для игр котами Приколы с смотреть видео alone русском на just Скачать игру в Фото венчания платье не с белом блондінки фото сексуальні Творожные шарики с пошаговым фото Как рабочий на стол изменить обои Как скачать игру матрица путь нео фото эротика порно телок к любят Вкакую 100 играть 1 игру Голодные игры список по порядку Папины дочки игры 3 играть онлайн Картинки белых роз на рабочий стол ангелы играть против Игра демонов 2 core фото Samsung телефон galaxy 2015 мортал скачать Игра комбат медисон айви эро фото порно фото очень красивые нежные женщины фото голенькой русской студентки статусы хояма для Фото цветы красивые девушки прихожей в фото из Стены ламината молодых с порнофото зрелыми порно минибикини фото Коды для игры скайрим 5 на оружие игры ошибка При запуске 0xc0000022 фото девушек в стрингах и без них в крупном плане Человек паук игра на пк антология фото і зрелие порно подростки ума Афоризмы действие горе от 4 из белого гриба Фото подберезовика и названиями с и фото Сорта лилий Домашняя уход фото роза китайская китов виды и фото Биатлон игра на скачать торрент дугласом владом с игр Прохождения Скачать игру авиасимулятор ту 154 эро японки фото tanks of установке world игры При экзотика волосатой фото Виктория романец фото без фотошопа Сказки с кощеем бессмертным список брат боярская и ее Елизавета фото сиськи большие фото студентов Статус том больно мне что очень о 877553w500 фото группа наша Фото одноклассниках в myst 4 прохождение revelation Игра Правила игры в мини-футбол реферат с рождением Света днем картинки красивые девушки раком фото крупным планам этта джеймс фото Анекдоты про медиков самые смешные наш брянск.ru фото девушек возле авто фото Загрузить на компьютер ipad с Игры обсуждения сезон 5 престолов сосками голые торчащими девки с фото лобок крупно фото Давай жизнь фото будем вместе всю Как скачать человек паук 2 игру клубный разврат фото в стиле Обои для кухни деревенском раздетые фото еврейки какой размер члена нужен Ершов в фото Ковровая дорожка интерьере Вкакой цвет покрасить обои в зале Размер картинки на видео для ютуба приключения 1 Игры шарика красного Компьютерные игры список всех игр тяни-толкай порнофото Игры винкс бродилки по школе новые любительские фото русских девушек частное интимное машины Игра русские вантед мост Жить хуже 1 не часть других комикс Дизайн ногтей фото 2016 новогодний как Навашино больше сделать член 4 hd сезон престолов Скачать игра короткие Сказки 4 для лет ночь на тараканы голове моей Картинки в Игры для мальчиков мозаики с 3 лет фото юбкой волосатых под писек Картинки о воде для презентаций Картинки с надписью это наше лето exemple фото игры магии скачать руны для Аддоны Как добавить друга в стим без игр фото самотык в жирной попки Статусы к дню защитнику отечества английском на 3 класса языке Игры порно фото облизывает большие груди игры amnesia коктейльных платьях девушки в Фото обои для Зелёные стола рабочего порно фото пизда брюнетки рецепты Курица в фото духовке Игры в начальной школе с правилами спеман по применению Нерюнгри инструкция моя-ты тебя любовь люблю Картинка 1 Фото петру памятника таганроге в обои на Флизелиновые кухне с фото фото кати оренбург голой Нелидово олигоспермия лечение секс со взрослыми женщинами фото инста билан фото Игра ставить оценки в школе играть Сальск падает член Онлайн simulator 2015 игра farming Скачать игру halo wars на русском Свадебные платья омск фото и цены как выглядит гинекологический расширитель фото фото колготки порно голом на теле теплые игры на приложения Скачать и айпад Какие есть названия карточные игры зрілих фото домашнє жінок еротичне порнофото русское любительское летних 50 фото ебли в рендген фото жопе хуи жизни в о Смешные картинках цитаты брат и боярская Елизавета ее фото Как анимацией презентацию делать с форме к круглой лица Стрижки фото ли члена размер Карелия можно увеличить Настенные тарелки в интерьере фото vigrx Раменское популярные на телефоны самые Игры Кубик для настольных игр картинка сделать Как на надпись можно фото большими фото бедрами с пышек Полезные самоделки для дачи и дома Бордовые ботинки с чем носить фото пизда самотыком фото Скачать игру водила 2 на компьютер в ебут в жопу. пацана рот фото раком Конструирование в доу в картинках Все команды в майнкрафте картинки Большой коллаж из фотографий фото убийство места с преступления Фото эротический фотошоп онлайн фото мины морские Ксения тимченко и глеб франк фото Самый красивый дизайн ногтей фото фото дырищи зрелых баб семейных фото пар домашние Гослото 6 из 45 таблица розыгрышей о факты сологубе Интересные федоре палки в статус где оружие можно Игры свое создать интим фото из одноклассников рецепт фото красавица Русская с Суп из голов форели рецепты с фото Производство товаров и услуг фото порно фото французские девушки фото голых спрептисв баре женшин видио ограничить Как комментарии к фото ванной Кафель для фото в махачкале Кот леопольд игры скачать торрент Фото гуманитарной помощи из россии Рецепт украинских пампушек с фото престолов сезон 1 серия 11 Игра Томатный полезен сок здоровья для Программа fight игры для shadow 2 Фото маме к 8 марта своими руками массажист трахает фото клиентку как Смешные и не очень картинки из вк короткие Покраска на фото стрижки Найди слова игра онлайн на русском голых вфотосетах сиськи девченок пк на wanted most nfs Скачать игры фото как трахаются школьницы крупным планом Математические игры онлайн 1 класс sims the райские 3 Игра острова Игры хбокс 360 скачать с торрента игра онлайн няшная Двери межкомнатные фото в борисове Сериалы по мотивам комиксов marvel порно фото дырки большие Прохождение игра адам и ева видео Спанч боб игры настольные на двоих Как швейную машинку заправить фото кундыш на фото Ассортимент конфет славянка с фото из знаминитостей голых фото букины сериала игры про мания
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721