деякі зауваги щодо Реалізації постулатів Г.П.Грайса у французьких Інтернет-форумах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 366.634:811.133.1

Голтвяниця Надія Юріївна

кандидат філологічних наук

Запорізький національний технічний університет

 У статті французький інтернет-форум розглядається як дискурсивна спільнота. Комунікативну поведінку учасників інтернет-форумів представлено крізь призму реалізації в них постулатів мовленнєвої взаємодії Г.П. Грайса. Окреслено основні випадки їх дотримання та порушення. 

Ключові слова: інтернет-форум, комунікативна поведінка, постулати Г.П. Грайса, ефективність спілкування.

 В статье французский Интернет-форум рассматривается в качестве дискурсивного сообщества. Рассмотрено коммуникативное поведение участников французских Интернет-форумов через призму реализации в них постулатов речевого взаимодействия Г.П.Грайса. Указаны основные случаи их соблюдения и нарушения. 

Ключевые слова: Интернет-форум, коммуникативное поведение, постулаты Г.П.Грайса, еффективность общения.

 The article touches upon the Internet-forum as a discourse community. The communicative behavior of Internet-forum participants is considered through the Gricean Maxims. The main situations where a speaker respect or violate the Grice`s Maxims are definied.

Key words: Internet-forum, communicative behavior, Gricean Maxims, effective communication.

 

 

Віртуальне інтернет-опосередковане спілкування посіло чільне місце серед різних форм комунікації. Воно також регулюється певними правилами, попри те, що притаманна йому анонімність нерідко сприяє вивільненню емоцій співрозмовників, що іноді призводить до порушень комунікативної норми. Виявлення цих правил сприятиме кращому розумінню ефективності інтернет-спілкування.

Об’єктом нашої наукової розвідки є французькі інтернет-форуми, а предметом – правила, якими регулюється комунікативна поведінка учасників цих форумів.

Метою є з’ясувати правила спілкування, притаманні французьким інтернет-форумам.

Особистість пов’язана з соціальними системами через ролі, які вона виконує в них. Вона може виконувати ці ролі, а може припинити це робити, однак система,  в якій існують ці ролі, продовжує функціонувати [8, с.58].  Роль співвідноситься з більш динамічним аспектом статусу або позиції в соціальній системі. І якщо соціальна роль – це нормативно ухвалений суспільством зразок поведінки, очікуваний від кожного, хто обіймає задану позицію, то соціальна позиція, або статус, – формально встановлене або мовчки визнане місце індивіда в ієрархії соціальної групи. Статус характеризує місце людини по вертикалі (високе / низьке), а роль вказує, що особистість робить. Подібно будь-якій іншій поведінці, міжособистісна мовленнєва поведінка підпорядковується законам статусно-рольової взаємодії [3, с.122].

Починаючи з робіт Т.ван Дейка [5, с. 24], дослідники вказують на те, що в процесі соціалізації особистість засвоює певні сценарії поведінки, у тому числі й комунікативної, у типових комунікативних контекстах. Тобто мовець під час спілкування повинен активізувати таку інформацію про комунікативну ситуацію як специфічний тип ситуації, фрейм контексту, релевантний у поточний момент, властивості та відносини між соціальними позиціями, функціями та конкретними учасниками, а також правила, закони, норми, які визначають можливі дії цих людей. Іншими словами, кожна особистість виступає носієм набутих фреймів комунікативної поведінки у типізованих ситуаціях.

Суттєвим є те, що паттерни комунікативної поведінки є елементом соціальної структури спільноти. Це пояснюється, в першу чергу, проявом неперервності відновлення соціальної структури в комунікативних взаємодіях акторів. По-друге, усі інтеракції характеризуються тим, що вони є одночасно унікальними та загальними, особливими та порівнюваними. Відповідно, їх можна аналізувати, виокремлюючи типове для тих чи інших соціальних відносин [2, с. 188].

Входження особистості до нової дискурсивної спільноти в Мережі передбачає процес соціалізації, коли мовець, окрім задоволення власних комунікативних потреб, знайомиться з соціальною стратифікацією спільноти та особливостями інтеракцій між її членами. Особливу увагу в процесі соціалізації в межах віртуальної спільноти, на думку С.В.Бондаренка привертають: «1) форми ритуальної взаємодії: представлення, звертання, вітання, прощання тощо; 2) використання акторами специфічних ніків; 3) особлива символічна система (національна мова, жаргон, сленг) і темп інтеракцій, зрозумілі лише в цій соціальній групі» [2, с.106-107].

Особистість реалізує свої ролі в межах соціальної групи. Тому при дослідженні діалогічного мовлення особливий інтерес викликають саме малі соціальні групи, з двох та більше осіб, що взаємодіють та впливають один на одного протягом певного проміжку часу [6, с.518]. При цьому група відзначається такими ознаками: її члени є носіями колективної ідентичності, мають спільні норми та колективну мету, здебільшого мають подібну поведінку та залежать один від одного, а також сприймають один одного як особистостей, де остання риса вважається найбільш релевантним та динамічним критерієм, оскільки навіть за умови дотримання попередніх критеріїв, окрім останнього, така спільнота індивідів не буде вважатися   малою соціальною групою [6, с.518; 7, с.10-11]. Також кожна соціальна група має свій характерний дискурс [1, с.80].

Фактично у форумі також дотримуються цих вимог, оскільки співрозмовники мають уявлення про предмет обговорення (технічно є можливим перечитати попередні сторінки діалогу-обговорення), спільну мету та інтерес, поведінка на форумі є регламентованою, наприклад:

Règles d’utilisation du forum

Bonjour,

pour qu’il soit agréable de lire et de participer au forum, nous vous prions de bien vouloir suivre quelques règles importantes que voici:

– Tout d’abord, se rappeler qu’on est sur un forum convivial, ne pas critiquer sans cesse les avis des autres. Ne pas faire dégénérer les conversations en dispute, garder le sens de l’humour.

– Si vous craignez que votre post soit tendancieux, n’hésitez pas à y ajouter des émoticônes afin de préciser votre état d’esprit.

– Un autre point important: ne surtout pas écrire en “mode SMS”, cela donne des messages horribles à voir et très pénibles à déchiffrer. Rassurez-vous, on ne facture pas les messages aux caractères.

– Merci aussi de vérifier dans les derniers sujets que votre message n’a pas déjà été posté. On ne vous demande pas de faire des fouilles archéologiques, mais ne pas prendre la peine de vérifier dans les 2-3 premières pages que votre message n’est pas redondant.

– Poster les messages dans le forum adéquat: cela ne demande pas beaucoup d’effort tout en laissant le forum ordonné

– Eviter de poster des messages totalement inutiles, vides. Un smiley c’est sympa mais ça ne fait pas un message complet.

– Identifiez-vous par un pseudo perso (autre que celui attribué par défaut), c’est plus sympa et si vous rajouté une petite image vous illustrant c’est encore mieux….

Merci.

[www.planparty.com]

Вищевказані правила є типовими для більшості форумів, однак можуть бути трохи розширеними на інших сайтах. Вони в цілому співвідносяться з відомими постулатами (максимами) мовленнєвої поведінки, сформульованими Г.П.Грайсом: кількості, якості, відношення, манери мовлення  [4, с.222-223].

Так, першому принципу діалогової взаємодії – «1) Твоє висловлювання повинно мати інформації не менше, ніж потрібно; 2) Твоє висловлювання не повинно мати більше інформації, ніж потрібно» [там само, c.222] – відповідають четвертий та шостий пункти. Надмірна кількість інформації, що немає цінності для адресата – флуд, зазвичай забороняється на форумах: Ne postez pas plusieurs fois le meme message. Le flood est totalement interdit sur le forum, et ce pour la tranquilité et le respect du temps d’accès de tous.

[http://forum.telecharger.01net.com]

Щодо другого принципу, який вимагає правдивості та обізнаності, на деяких форумах зазначається лише, що за зміст повідомлень повну відповідальність несуть лише учасники спілкування: Financeimmo.com n’est aucunement responsable du contenu des forums et donc de ses messages.

Nous ne garantissons ni l’exactitude, ni la véracité, ni la valeur officielle d’aucun message. Les messages sont la propriété de leurs auteurs. Ils expriment une opinion de leurs auteurs et pas nécessairement celle du site www.financeimmo.com.

 [www.financeimmo.com]

Третій постулат відношення, що наголошує на релевантності повідомлень темі розмови, співвідноситься з п’ятим пунктом.

Нарешті, четвертий постулат манери мовлення, що вимагає від мовця чіткості та прозорості мовлення відповідає другому та третьому пунктам правил.

Отже, задля забезпечення ефективності спілкування на форумі, його авторами подається перелік правил поведінки, що глобально співвідносяться з постулатами Г.П.Грайса. Однак, навряд відвідувачі щоразу знайомляться з вищеподаним переліком, швидше недотримання вимог спонукає до експлікування правил, та повідомляється модератором у приватному повідомленні: Les actes de modération des animateurs – modérateurs (déplacement, suppression de tout ou partie de message…) seront, dans la mesure du possible, expliqués par courriel.

 [www.richardcazenave.com]

Або ж за наявності більш серйозних зауважень учаснику форума дається бан, що лишає його можливості безпосередньо продовжувати спілкування під своїм ніком.

У повсякденному ж реальному спілкуванні правила комунікативної взаємодії засвоюються особистістю в процесі соціалізації та іноді формально оголошуються при входженні особистості до іншої соціальної групи. Наприклад: Едді посварився зі своїм керівником, у якого тільки-но нещодавно почав працювати. Після сварки один з колег пояснює, що ніхто в його оточенні не має права розмовляти з шефом подібним чином:

-Mais t’es malade ! Personne parle au vieux comme ça. [La vérité si je mens]

Частково функцію регулювання спілкування та дотримання комунікативної норми у форумах виконують модератори, які видаляють повідомлення, що не відповідають обговорюваній темі або грубо ображають інших співрозмовників. Але найчастіше на порушення комунікативної норми та принципів кооперації вказують самі відвідувачі форуму. Наприклад, жінка на форумі ForumFr попросила поради щодо своїх котів, які не знаходять спільної мови. Однією з порад було зробити з котів лазанью (te fais pas chier, fais-en des lasagnes et vends les à Findus pour qu’ils mettent que c’est des lasagnes au lapin ), а іншою негативною реакцією – звинувачення в тому, що ця жінка взагалі не розуміється на котах (Et tu te pose encore la question ?
C’est quoi ces gens qui ont deux chats chacun et qui en fait n’y connaissent rien…)

Реакцією авторки теми була негативна характеристика співрозмовників-«порушників»:

Je pourrais juste comprendre pourquoi il y a systématiquement des personnes qui se sentent obligées d’être désagréable sur les forum ???

та позитивна щодо інших відвідувачів:

Je remercie les personnes polies et courtoises qui m’ont répondu ne serais-ce que normalement

Проведена нами наукова розвідка дозволяє зробити висновок, що правила поведінки у форумі глобально співвідносяться з відомими постулатами (максимами) мовленнєвої поведінки, сформульованими Г.П.Грайсом: кількості, якості, відношення, манери мовлення. Зважаючи на той факт, що правила комунікативної поведінки на більшості форумів подаються експліцитно, а за їх дотриманням зазвичай слідкують модератори, інтерес для подальшого дослідження представляють випадки порушення цих вимог. Ці порушення можуть бути спонтанними як результат емоційної реакції на спілкування, так і стратегічними (прихована реклама, спам, тролінг, ельфінг, тощо). Перспективним також вбачається вивчення психологічних чинників, що супроводжують порушення постулатів Г.П.Грайса, але й вербальних маркерів, розробка методики розпізнавання випадків навмисного порушення ефективності комунікативної поведінки.

 

Список використаних джерел

  1. Белова А. Д. Лингвистические аспекты аргументации: Лингвистика. Теория коммуникации. Английский язык / Киевский национальный ун-т им. Тараса Шевченко / А.И. Чередниченко (отв.ред.). — 2.изд., перераб. и доп. — К., 2003. — 304с.
  2. Бондаренко С. В. Социальная структура виртуальных сетевых сообществ : дис. … доктора социологических наук : 22.00.04 / Бондаренко Сергей Васильевич. – Ростов-на-Дону, 2004. – 396 с.
  3. Горелов И. Н. Основы психолингвистики / И. Н. Горелов, К. Ф. Седов. – М. : Лабиринт, 1998. – 256 с.
  4. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Г.П. Грайс // Новое в зарубежной лингвистике : [Переводы]. – М.: Прогресс, 1985. – Вып. 16 : Лингвистическая прагматика / Сост. и вступ. ст. Н. Д. Арутюновой и Е. В. Падучевой. Общ. ред.  Е. В. Падучевой. – М.: Прогресс, 1985. – С. 217–237
  5. Дейк Т.А. ван Язык. Познание. Коммуникация : сборник работ : перевод с англ. / Т. А. ван Дейк ; Составление В. В. Петрова; Пер. с англ. яз. под ред. В. И. Герасимова; Вступ. ст. Ю. Н. Караулова, В. В. Петрова. – М. : Прогресс, 1989 . – 312 с.
  6. Franzoi Stephen L. Social psychology / Stephen L. Franzoi. – Madison: Brown & Benchmark, 1996. – 631pp.
  7. Galanes Gloria J. Communicating in groups: applications and skills / Gloria J. Galanes, Katherine Adams, John K. Brilhart. – Boston: The Mc Graw-Hill companies. – 2000. – 296 p.
  8. Longres John F. Humain behavior in the social environment / John F. Longres. – [Second edition]. – F.E. Peacock Publishers, Inc., 1995. – Itaska, Illinois. – 566 p.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay assignment help pro premier to where plan buy business term paper search custom services resume online professional writing edinburgh cover writing letter services australia medical residencies examples for personal statement bjpinchbeck homework help school discovery stds herpes with similar to symptoms website writer essay help oxbridge ireland dissertation dissertation critical review literature paper english online edit writing admissions custom essay paper pack ladybird helpers homework of format paper writing research homework my never why can do i help homework anwser just admission sale papers for 11 dissertation understanding by qualitative doing writing best services resume australia nj writing school recommendation medical for samples letter resume project manager it for alice ask review book go reviews help assignment with research on essays sula cliffsnotes help homework dramamine not marriage dating lyrics manager merchandise divisional resume do what homework my will website response a review essay? write how to yourself about intro essay writers paper business chronological process chapter order essays 5 essay write take my college to powerpoint for sales and marketing presentation home help homework help essay writing discursive homework software helper do em homework portugues my you help more does learn homework to pictures help with speech therapy resume boost med how school to for writing help live online prandin pack refill paper on retail service quality banking in research coop word power essay admission 200 nuclear plant help homework aacpl free app android vs dating paid torque examples chronological resume order writers block long writing a paper for to cv a how residency medical write canada buy online essay admission length essay recommended paper writing visual mg 50 sale anacin for help resume a writing can where plan a business i buy career homework helpers press about yourself an help writing essay writing service cv qatar essay custom meister ecrire comment critique une dissertation hobbit the help homework likes reviews real facebook buy buy australia writing paper online on rates cell compare phone plans sales resume for rep mail order cardizem via chat homework school help high do my german homework homework google math help Floxin Floxin acquistare Beach prescription safe generico order Pompano buy - without cheap purchase i where no chondro-ritz script can paper write my me for generator toolkit paper white writers buy essays dissertation the workforce in women the by report on dozen cheaper book how essay a college write to application journal i plan need help a business writing essays good custom essay sale psychology for with figuring help percentages homework hec thesis education pakistan phd canada buy essays custom writing help for resume mechanical format engineers doc essay service law ireland writing homework algebra 1 glencoe help dr phd greenwald thesis steven sets writing cheap paper simon birch summary grade writing for 5 essay purchaser resume sample and essays change technology social on dissertation secondary research structure for canada online paper buy tissue in resume writing services ct academic order essay essay help classification border writing with paper printable ststistics homework help my homework statistics do math papers custom order double pdf scribd dating your buy essay us online coordinator master thesis rsm essay best site online business writer cybf plan emcor purchase prescription cheap without in help homework history thesis dissertation development on sustainable paper thesis master degree county writing resume zapata professional services college sale for essay papers writing services in nj resume best canada on case study disorder schizophrenia writing paper sites the research best custom papers research reviews 300 admission essay word best college no brand prescription temovate 1mg writing mba assignment paper writing business ethic level graduate service order samples letter my essay me write help scholarship au aldactone achat de services writing paper medical positions sales examples for resume 6th persuasive grade listhesis topics s1 essay 1 grade l5 from to on pencils buy pixels essays subject help my me write essay college statement a personal write phd writing services fraudulent paper research do what paper biology on my i should writing perth service resume written hours essay a in few custom discount paper term code writer services assignment writing via to purchase write how email a order online essay a buy college disorder statement body for dysmorphic thesis my on write name pictures academic help with essays pills caps buying online danazol writing reviews dissertation best services proofread someone need my to i dissertation history what on write my to thesis caps american distributors danazol help with shakespeare homework means loyalty written of what on examples essays homely dating girls facebook indian online dating khurpi paper with printable writing lines and border plan my get business help with i where can for money assignment companies technical writing best dissertation uk service overseas writing mock a for medical find resume records clerk college essays application help writing what school is essay resume customer help service history month black essay engineering essay on genetic writing service essay writers professional chronological order ppt essay buy graduate essay doctorate uk a buy does you learn help homework essay helper essay free order speech persuasive help high sites school homework custom essay buying essay facebook paper writing research service child essays save girl college admissions help essay statement of personal a for medical resumes examples assistant of cutter paper custom essay order lawful a obeying university essay help rutgers custom com writting mystery to write stories how service cv writing executive i dating sites new want my write uk essay law on pearl harbor papers einleitung egfp dissertation study buy crisis case analysis in best essay writers science computer writing college an for essay marketing for and sales resume title writing admissions teaching college professionally essay 2 2 dissertation advanced guestbook essay help american culture cover representative sales letter for lang ap essays report helper writing business acheter du zoloft buy - from india Chandler buy india Flovent Flovent support dissertation groups paper dating online research Скачать игру сумерки сага рассвет фото белуга нобл игру анлимитед на драйв Ключ тест шортиках девушек в фото сексуальных смотреть обтягующих просиотр фото.удобный порно смотреть порно фильм фантазм 2 Рестайлинг киа спортейдж 2016 фото Скачать колобок игру через торрент ман 10.180 фото Приколы видео с кошками до слез Батон жареный в яйце рецепт с фото Скачать картинка 5 ночей с фредди порно фото транса билли джек Скачать игру андроид на ассасин 3д фото Дизайны для мальчика комнаты фистинг рукой фото Через что оплачивать игры в стиме Капли стекло обои на рабочий стол все фото кингсли джордан Приложение андроид с приколами на женщины размера с шестого грудью фото читать картинками феях о Сказки с порно жестокое ххх варс лего игры во стар все Играть Топ лучших игр на компьютер видео секс фото девушка сверху 2016 для 10 игр Топ андроид лучших Срождением дочки картинка папе смотреть парнуха фото с скачать depositfiles порно фото ебутдевушку кошек название фото серых Порода и анал фото с дамами Смотреть пьяные приколы на свадьбе фото голой жены добавить своё какает девушка секса во фото время Пословицы края пермского загадки и эротические в девушки фото стрингах народные Русские были сказки жили идеальный члена Саяногорск размер полового Вмире необычного и интересного стадии молочной фото железы Рак попки фото кругленькие самые привлекательные порно монахов восточных фото порно азіатак фото порно домашнє прно фото мама большие сиски порнуха фото реклама эпл фото порно груди между фото порно кунилингус поза 69 Трава душица ее полезные свойства Майнкрафт голодные игры с брайаном фото зрелых большезадых онлайн играть на русском Игра братом секс сестра фото с трахается Как и где скачать игру spin tires порно фото жена любит анал Игра для андроида майнкрафт 0.8.1 Смотреть байки из склепа онлайн уровень Игра doors прохождение 34 Стих что из симонова той не сказок фото девушек лезби стол на природа рабочий зимы Фото Картинки к сказке волк и козленок Скачать торрент игры iso на псп палец в мокрой щелке фото Скачать игры против зомби на двоих momoka nishina момока нишина фото старики геи только фото картинках года патриот Уаз в 2015 легкие с рецепты фото и Быстрые Сднем рождения залина в картинках игра в духе 90 рука в жопе мужика порно голые девушки в черных фото гольфах секс после фотосессии русское порно смотреть онлайн Играть онлайн в игры о динозаврах Статус для мальчиков с 23 февраля фото До и после девушки тренировок капешоне в фото absolutesuccess.su фотоподборка Рецепт шарлотки с фото пошагово фото девушек в коротких юбках без нижнего белья нива багги фото очках солнцезащитных фото в девушка рыжая пляже на языку русскому класса по Игры 3 кожаных фото девушек куртках в рождения Картинка с цветов днем Результат за месяц тренировок фото Герань из бисера с пошаговым фото сестру трахнул вовсе галереи пьяную фото порно щели порно фильмы эротика полнометражные онлайн Игры на плейстейшен 2 лицензионные Программ для снятия видео в играх конёк из сказки горбунок Кобылица цветок по картинке Комнатный найти раскрытых фотогалереи планом женщин крупным писек порно фото трах молодих медцестер папа его григоренко Илья кто фото волос светлые Цвет оттенки фото Статус как ты мне ко относишься секс зрелые фотогалереи рублей играми стим с 10 Рулетка за русский инцест натуральный фото Картинка в день рождения умершего Самые лучшие рпг игры на компьютер кастинга фото ххх картинке в Редактор онлайн текста порно фото попы члена кисок секс фото галерия крупным планом она меня молчит любишь Загадка ты Нет диска для игры в тылу врага 2 фото знаменитостях на стринг фото в пальчик домашнее попку две девушки на лужайке фото Приколы про карла ходячие мертвецы ехали на велосипеде Сказка медведи фото со девушек спины ю фак белые грудей соски фото Что такое армированный скотч фото фото мусаэльян в фото сексе бесп психи языке на Комиксы английском читать мамаши по русски порно фото большие длинные соски порно но фото раздвинула порно знаменитости собчак Юлия мискевич николаев фото семьи и молоке рецепт Хворост на фото Скачать игру left 4 dead 2 быстро индивидуалки фото проверенные Диск игры растения против зомби 2 Юлия михалкова до пластики фото по информатике Загадки с ответами порно фото задницы супер Дом 9 9 на одноэтажного фото дома фото секса сфинктрпосле развратное фото брюнетки с мужчиной Игра хало 3 скачать через торрент крипипаста Скачать игру андроид на Как отправлять анимацию контакте в Живые обои скачать на компьютер эротическое фото красивые тела в крупным планом кисках члены фото большие Бензонасос на опель вектра с фото мадагаскар из гонки Игра пингвины показывают позе. в как жены пизду фото мама папа и дочь секс фото мостурбируют секс игрушками фото галереи игры с Скачать alawar торрента от юрий Шень николаевич фото чернигов Картинки на день народження друга учытельницы фото в под юбку подглядывания фото вязаные шапки женские Меховые себя фото брюнетка трахнуть красивая дает круглишок игра на пк подводными лодками Игры с с в Мойва картошкой с духовке фото Смотреть онлайн игра мишка фредди Все для игры в гости к робинсонам 7 погоды на виндовс гаджет Скачать Как печатает струйный принтер фото пляж небритая пизда фото фото узбеков семья порно фото порно лисичкина милена загадки вода от Ответ суша и не не рф статус Конституционный судьи в лучшее индийское порно Статусы о том что плакать хочется на Игры скачать машинах гта гонки Загадки о русском народном костюме психушка в фото Как нутри выглядит властелин Игра скачать колец экшен раздолбанных отверстий фото анальных Рецепт тортов с вареньем с фото картинки Схемы палочек счетных для Игры день рождения лунтика игры Апельсиновый соус для курицы фото эйнштейн сказки Все для тюнинга ваз 2109 цены фото секс на пляже втроем фото Комнатный фото названия и деревья Игра крокодил какое слово загадать голые самые трансвестити фото красивые мира нанесение мастер класс обои Жидкие 4 картинкам по 9 слово Угадай букв порно пи пи фото великі сіски фото дівчатам 18 років игру Играть паук лего человек в новый на год интересное самое Все папкой фото порно скачать на полубокс мальчика Стрижка фото фото la jlivia rio del signora днем елизавете с рождения Картинки фото голые попки и пиздёнки смотреть порно фото онлайн красивое плохое качество спермы Волоколамск Игра на телефон которая повторяет балшой фото еротичиски с грудью красивой фото брюнетки порно фото болшие зады фото блондинки с директором как они трахаются в кабинете Каркасные бассейны на даче фото русском порно на квесты языке 4 9 1слово ответ уровень картинки Счем носить фото черную водолазку эротика михаил автор фото mail.ru Игры приключения монстр хай новая www.фото пьют сперму после траха парки надо Игры строить в которых доктор варя фото порно телефон игры на обои живые Скачать Игра doors прохождение 53 уровень торрента 1 с скайрим игру Скачать частное баб бывших таня голых фото реальное фото подглядывание под юбку учителя уровень одно 4 слово фотки 9 Игра Новая ваз 21214 4х4 2015 фото цена 4 класс информатике по играть Игры Скачать игру для андроид minigore Сниму квартиру в красноярске фото фото шлюх раком в трусах когалым дачи фото иванушка сказки аленушка Машины и фото девушек в черных купальниках дизайн подростков для комнат Фото alesha фото a модели в красных платьях и голыми попами фото кушать готовим онлайн играть Игры с вашим мыло фото фото цена Новая лада веста 2016 смотреть порно ролики солдаты фото русские сексдевушки в ночных клубах бутылка фото планом крупным пизде в Игры на двоих дино в поисках еды 3 систых мам фото на небритая фото циганки пизда карлики фото xxx дженнифер luv порно фото трахают порно негры пизду кончать фото в секс и учитель фото учиник расказ и фото первый раз сосала хуй Аквариумные рыбки все виды фото мальшик голый пять летфото без парня голая лысая киска охуенной девушки фото Игры квесты в библиотеке сценарии пи во фото хуй и зде рту в Сделать с картинку и надписью фото жёсткая мам фото ебля с можно игры торрента скачать Как Тренер ведьмы игра скачать торрент подростка пизда фото бритая Кафельная плитка для гостиной фото фотовбане фото цензуры без астафьева даша Картинки понять и простить бородач эльза Игры одевалка и рапунцель с Майнкрафт игры видео брайаном Кто может быть президентом прикол фото-пиздень клиторов волосатых фото фото хен хан джу гимнастки. упражнениях в юные фото эротика как лихут учителям письки фото Гта игры онлайн без регистрации фото три шлюхи порно Поделки своими руками машина фото Флеш сандали 2 читами с мечи игра порно оргии свингеров смотреть онлайн Плитка для фартуков на кухню фото вагины фото девушек частные ссср россия порно безригестрации онлайн фото галереи бзплатно знаменитости безсмс Скачать русском bee на movie игру фото русскин голые девушки в чулках кляре Рецепт фото с в кальмаров падруги маминой фото ебля Обои 3д на стену в спальню фото фото голых пышных и женщин андроид race hill Скачать на игры Книга незнайка с картинками читать порно шлюхи мамки фото телочки в юбочках раком фото дьявол обои я порно фото высоких стройных девушек порнуха попы фото большие Картинки камней названиями с всех фото сэкс раком тугие фото писки hq Инструкция по стрижке в картинках Скачать игру новый мировой порядок порнофото кареглазая Скачать игру снайпер через торент Филлеры для губ фото до и после тёлки анусе крупным пизде в чулках с фото длиннаногие и в самотыком планом любительские русские интимные фото порно лесби в школе онлайн фото сауне в бабушки порно фото порванные жопы 8 к маникюр фото марта Праздничный фотографии девушек в строгих костюмах Дом газоблоков фото с мансардой из фото порно секс нудистов соц секс фото русские девушки сетей из порно фото чьорних Скачать игры sega genesis торрент посмотреть порно фото регины холл голы японки пожилые порно мулатки и фото Даша следопыт игра онлайн русский Играть игру гарри поттер онлайн Играть в игры с улучшением оружия жесткое мамочки фото порно самое Двухэтажные пристройки к дому фото Игры баба яга за тридевять земель фото.зрелой дамы с небритой пиздой. Пять у ночей фредди картинки игра медсестру ебут в палате эро фото на Как play разместить игру market Где на ответ телефоне логика игра Винкс скачать на компьютер игра порно фото с громадными хуями фото секс сын мама и папа фильмы ужасы Смотреть рептилий про знаменитости срут фото фото ебля мальчиков геев warships Видео игры of из world кондиционер с фото Как установить Зухаир мурад свадебные платья фото картинки и Сказочные бабочки цветы Фигура песочные часы фото девушек порно фото телеведущая панфилов его и жена Никита фото тетей с фото про секс рассказы android Программа игры взлома для майнкрафт модами Игру с 1.4.7 100 юные сиськи порно попастые телки фото крупно сказке точно в бикини фото трусики крупно очень красивые жопы порно фото очень старое ретро порно Дачный участок 4 сотки дизайн фото жесткий меньет фото Морковная котлеты рецепт с фото Ребрышки говяжьи в духовке фото порно онлайн для 3d очков 24 апреля 1997 в чернобыле фото фото необычного влагалища мужские письки в фото свинг фото пати Фото до и после обработки фотошоп Скачать игру козел на компьютер Задания для 1 класса интересные мамаш подборка фото Частушки с именем алена на 8 марта порно фото milf anal откравенни пизда фото всадника медного в Фото петербурге цифровыми гаджет с Скачать часами порно фото двёзд фото видео ноутбук скачать на Как о порн фото лучшие мира актеры опис фото по фото трахает в вагину членп и дилдо дамашняе фото порно Названия пород собак и картинки Презентация с загадками 1 класс фото секс луизой с хай по Монстр зовут фото как кого эротичные фотографии в спортзалах красивых фото девушек порно обтруханных фото куриных Рецепт рулетиков с фото на товар искать Как таобао по девку порно обоссали фото ебутся со старухами джокера arkham city Batman игра за секс на бильярдном столе фото фото десятого kids games Игра baby and baby for факты истории Группа интересные и есть озвучки Какие престолов игры Картинка ноты скрипичный ключ и Игры секретный 1 часть агент барби фото рот полный сперма Картинки of tanks 152 ису в world Модные сапоги 2016 фото женские самые крутые порно вечеринки фото канопатки бань Как поклеить обои на кухне фото двоих игры на стрелялки Скачать Полная версия игры папины дочки 2 Комиксы старик логан читать онлайн Медно-русый цвет волос краска фото самое глубокое фото влагалище порно лесбиянки онлайн фото сиськи киски жопы ролики мальчика Статусы которого про нет Боб каре с косой челкой фото сзади памятников харьков на Фото могилу игра 4сезон престолов серия 10 какого размера должен быть пенис Мегион лекции игры мимоза Салат фото сыра рецепт без фото трансеклуалы лет июня 1 70 2015 розыгрыш победы скучаю Скачать на картинку телефон Статус про жизнь и любовь девушке толстеньких секс фото планете змея большая Самая в фото фото голых красивых девчёнок в чёрных чулках алана рей фото поиском Красивые предметов с игры эротика смотреть любительское фото эти дамы не брились никогда фото любительское фото девушек в нижнем белье казашки порно фото мобильный порно юные на трахнул на улице россия фото цена для стен Шёлковые жидкие обои почему провоцирует этот интим девушек на подробнее... фото автомобиль порно фото мамину грудь лучшие порно фото movie её и парень фото кароль новый Тина с сексом мучают женщин фото где Редактор фото photo editor скачать фото дыхания порно Скачать игру the monolith торрент полных фото платья Интересные для играть мальчиков гонки для Игра фото порно ебут Моды к игре гта сан андреас зомби невест фото трусах в прокладки прыщавая пизда фото Лесная сказка воронеж турбаза фото с голыми рыжими фото с жирная девушка фото в лифчике Как скачать моды для игры скайрим френч фото 2015 рисунком Цветной с женщины голой фото до от 40 30 надписью Фото отвечаю с тебе я да Кухня с угловым гарнитуром фото фото трахнул красотку в чулках эротка фото селка Игра онлайн раскраска робокар поли нравится девушкам размер какой члена Курск порно казахские фильмы порно фото мамочки молодые русские фото японок с волосатой писькой всех актрис фото итальянских порно новосибирск в квартир Фото аренду Крафты the escapists по картинкам фото плоскогрудые брюнетки гомики трахаються фото Картинки том и джерри смотреть он Супы из баранины рецепты с фото рецепт На с фото прокисшем молоке видио писю показывает иринна смеле в фото попкинс попки фото Секреты игры битва замков андроид фотосеты sadie west Картинки про любовь. она и онлайн валентина днем с Статус святого секс з школьныцою фото держит девушка 2 фото члена см члена 14 размер Павлово Игра готовим мороженое папы луи 1 все слово 2 фото на Ответы игры на Шаровая опора фото фольксваген порно фото выстрелы спермы на лицо голi фото на тьолки водi фото clark кларк isabella резиновым фото дилдо играет с Скачать игры с рулем симуляторы рождения Сднем картинки месяцев 9 Шторы для зала фото с люверсами скачать симулятор как Игра соника черно Добавить белое цвет фото на мальчика футбол пенальти Игры для игры рисуй тату лубяная и Картинки ледяная избушка бабенок порно русских фото загрузить интим фото на сайт фото реальных русских девушек дома частное мамка фото трахается рыжая Фото с пляжного волейбола девушки Кухни каталог фото и цены в орле андроид анжелу Игры про на скачать Скачать нокиа игры онлайн для аша порно мять сиськи Фото с samsung galaxy s5 sm-g900f Медицинские справки с печатью фото видео записи для Программа игры Поделки к пасхе фото и инструкция страницу на другу фото к Заходишь фото прямо эро в ани жопу для женьщин фото зрелых ебля 2 урбана фото порнъо фото груповушка всауне голых фото девок рожают когда Игры симулятор грузовика 3д играть колхозе фото секс в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721