деякі зауваги щодо Реалізації постулатів Г.П.Грайса у французьких Інтернет-форумах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 366.634:811.133.1

Голтвяниця Надія Юріївна

кандидат філологічних наук

Запорізький національний технічний університет

 У статті французький інтернет-форум розглядається як дискурсивна спільнота. Комунікативну поведінку учасників інтернет-форумів представлено крізь призму реалізації в них постулатів мовленнєвої взаємодії Г.П. Грайса. Окреслено основні випадки їх дотримання та порушення. 

Ключові слова: інтернет-форум, комунікативна поведінка, постулати Г.П. Грайса, ефективність спілкування.

 В статье французский Интернет-форум рассматривается в качестве дискурсивного сообщества. Рассмотрено коммуникативное поведение участников французских Интернет-форумов через призму реализации в них постулатов речевого взаимодействия Г.П.Грайса. Указаны основные случаи их соблюдения и нарушения. 

Ключевые слова: Интернет-форум, коммуникативное поведение, постулаты Г.П.Грайса, еффективность общения.

 The article touches upon the Internet-forum as a discourse community. The communicative behavior of Internet-forum participants is considered through the Gricean Maxims. The main situations where a speaker respect or violate the Grice`s Maxims are definied.

Key words: Internet-forum, communicative behavior, Gricean Maxims, effective communication.

 

 

Віртуальне інтернет-опосередковане спілкування посіло чільне місце серед різних форм комунікації. Воно також регулюється певними правилами, попри те, що притаманна йому анонімність нерідко сприяє вивільненню емоцій співрозмовників, що іноді призводить до порушень комунікативної норми. Виявлення цих правил сприятиме кращому розумінню ефективності інтернет-спілкування.

Об’єктом нашої наукової розвідки є французькі інтернет-форуми, а предметом – правила, якими регулюється комунікативна поведінка учасників цих форумів.

Метою є з’ясувати правила спілкування, притаманні французьким інтернет-форумам.

Особистість пов’язана з соціальними системами через ролі, які вона виконує в них. Вона може виконувати ці ролі, а може припинити це робити, однак система,  в якій існують ці ролі, продовжує функціонувати [8, с.58].  Роль співвідноситься з більш динамічним аспектом статусу або позиції в соціальній системі. І якщо соціальна роль – це нормативно ухвалений суспільством зразок поведінки, очікуваний від кожного, хто обіймає задану позицію, то соціальна позиція, або статус, – формально встановлене або мовчки визнане місце індивіда в ієрархії соціальної групи. Статус характеризує місце людини по вертикалі (високе / низьке), а роль вказує, що особистість робить. Подібно будь-якій іншій поведінці, міжособистісна мовленнєва поведінка підпорядковується законам статусно-рольової взаємодії [3, с.122].

Починаючи з робіт Т.ван Дейка [5, с. 24], дослідники вказують на те, що в процесі соціалізації особистість засвоює певні сценарії поведінки, у тому числі й комунікативної, у типових комунікативних контекстах. Тобто мовець під час спілкування повинен активізувати таку інформацію про комунікативну ситуацію як специфічний тип ситуації, фрейм контексту, релевантний у поточний момент, властивості та відносини між соціальними позиціями, функціями та конкретними учасниками, а також правила, закони, норми, які визначають можливі дії цих людей. Іншими словами, кожна особистість виступає носієм набутих фреймів комунікативної поведінки у типізованих ситуаціях.

Суттєвим є те, що паттерни комунікативної поведінки є елементом соціальної структури спільноти. Це пояснюється, в першу чергу, проявом неперервності відновлення соціальної структури в комунікативних взаємодіях акторів. По-друге, усі інтеракції характеризуються тим, що вони є одночасно унікальними та загальними, особливими та порівнюваними. Відповідно, їх можна аналізувати, виокремлюючи типове для тих чи інших соціальних відносин [2, с. 188].

Входження особистості до нової дискурсивної спільноти в Мережі передбачає процес соціалізації, коли мовець, окрім задоволення власних комунікативних потреб, знайомиться з соціальною стратифікацією спільноти та особливостями інтеракцій між її членами. Особливу увагу в процесі соціалізації в межах віртуальної спільноти, на думку С.В.Бондаренка привертають: «1) форми ритуальної взаємодії: представлення, звертання, вітання, прощання тощо; 2) використання акторами специфічних ніків; 3) особлива символічна система (національна мова, жаргон, сленг) і темп інтеракцій, зрозумілі лише в цій соціальній групі» [2, с.106-107].

Особистість реалізує свої ролі в межах соціальної групи. Тому при дослідженні діалогічного мовлення особливий інтерес викликають саме малі соціальні групи, з двох та більше осіб, що взаємодіють та впливають один на одного протягом певного проміжку часу [6, с.518]. При цьому група відзначається такими ознаками: її члени є носіями колективної ідентичності, мають спільні норми та колективну мету, здебільшого мають подібну поведінку та залежать один від одного, а також сприймають один одного як особистостей, де остання риса вважається найбільш релевантним та динамічним критерієм, оскільки навіть за умови дотримання попередніх критеріїв, окрім останнього, така спільнота індивідів не буде вважатися   малою соціальною групою [6, с.518; 7, с.10-11]. Також кожна соціальна група має свій характерний дискурс [1, с.80].

Фактично у форумі також дотримуються цих вимог, оскільки співрозмовники мають уявлення про предмет обговорення (технічно є можливим перечитати попередні сторінки діалогу-обговорення), спільну мету та інтерес, поведінка на форумі є регламентованою, наприклад:

Règles d’utilisation du forum

Bonjour,

pour qu’il soit agréable de lire et de participer au forum, nous vous prions de bien vouloir suivre quelques règles importantes que voici:

– Tout d’abord, se rappeler qu’on est sur un forum convivial, ne pas critiquer sans cesse les avis des autres. Ne pas faire dégénérer les conversations en dispute, garder le sens de l’humour.

– Si vous craignez que votre post soit tendancieux, n’hésitez pas à y ajouter des émoticônes afin de préciser votre état d’esprit.

– Un autre point important: ne surtout pas écrire en “mode SMS”, cela donne des messages horribles à voir et très pénibles à déchiffrer. Rassurez-vous, on ne facture pas les messages aux caractères.

– Merci aussi de vérifier dans les derniers sujets que votre message n’a pas déjà été posté. On ne vous demande pas de faire des fouilles archéologiques, mais ne pas prendre la peine de vérifier dans les 2-3 premières pages que votre message n’est pas redondant.

– Poster les messages dans le forum adéquat: cela ne demande pas beaucoup d’effort tout en laissant le forum ordonné

– Eviter de poster des messages totalement inutiles, vides. Un smiley c’est sympa mais ça ne fait pas un message complet.

– Identifiez-vous par un pseudo perso (autre que celui attribué par défaut), c’est plus sympa et si vous rajouté une petite image vous illustrant c’est encore mieux….

Merci.

[www.planparty.com]

Вищевказані правила є типовими для більшості форумів, однак можуть бути трохи розширеними на інших сайтах. Вони в цілому співвідносяться з відомими постулатами (максимами) мовленнєвої поведінки, сформульованими Г.П.Грайсом: кількості, якості, відношення, манери мовлення  [4, с.222-223].

Так, першому принципу діалогової взаємодії – «1) Твоє висловлювання повинно мати інформації не менше, ніж потрібно; 2) Твоє висловлювання не повинно мати більше інформації, ніж потрібно» [там само, c.222] – відповідають четвертий та шостий пункти. Надмірна кількість інформації, що немає цінності для адресата – флуд, зазвичай забороняється на форумах: Ne postez pas plusieurs fois le meme message. Le flood est totalement interdit sur le forum, et ce pour la tranquilité et le respect du temps d’accès de tous.

[http://forum.telecharger.01net.com]

Щодо другого принципу, який вимагає правдивості та обізнаності, на деяких форумах зазначається лише, що за зміст повідомлень повну відповідальність несуть лише учасники спілкування: Financeimmo.com n’est aucunement responsable du contenu des forums et donc de ses messages.

Nous ne garantissons ni l’exactitude, ni la véracité, ni la valeur officielle d’aucun message. Les messages sont la propriété de leurs auteurs. Ils expriment une opinion de leurs auteurs et pas nécessairement celle du site www.financeimmo.com.

 [www.financeimmo.com]

Третій постулат відношення, що наголошує на релевантності повідомлень темі розмови, співвідноситься з п’ятим пунктом.

Нарешті, четвертий постулат манери мовлення, що вимагає від мовця чіткості та прозорості мовлення відповідає другому та третьому пунктам правил.

Отже, задля забезпечення ефективності спілкування на форумі, його авторами подається перелік правил поведінки, що глобально співвідносяться з постулатами Г.П.Грайса. Однак, навряд відвідувачі щоразу знайомляться з вищеподаним переліком, швидше недотримання вимог спонукає до експлікування правил, та повідомляється модератором у приватному повідомленні: Les actes de modération des animateurs – modérateurs (déplacement, suppression de tout ou partie de message…) seront, dans la mesure du possible, expliqués par courriel.

 [www.richardcazenave.com]

Або ж за наявності більш серйозних зауважень учаснику форума дається бан, що лишає його можливості безпосередньо продовжувати спілкування під своїм ніком.

У повсякденному ж реальному спілкуванні правила комунікативної взаємодії засвоюються особистістю в процесі соціалізації та іноді формально оголошуються при входженні особистості до іншої соціальної групи. Наприклад: Едді посварився зі своїм керівником, у якого тільки-но нещодавно почав працювати. Після сварки один з колег пояснює, що ніхто в його оточенні не має права розмовляти з шефом подібним чином:

-Mais t’es malade ! Personne parle au vieux comme ça. [La vérité si je mens]

Частково функцію регулювання спілкування та дотримання комунікативної норми у форумах виконують модератори, які видаляють повідомлення, що не відповідають обговорюваній темі або грубо ображають інших співрозмовників. Але найчастіше на порушення комунікативної норми та принципів кооперації вказують самі відвідувачі форуму. Наприклад, жінка на форумі ForumFr попросила поради щодо своїх котів, які не знаходять спільної мови. Однією з порад було зробити з котів лазанью (te fais pas chier, fais-en des lasagnes et vends les à Findus pour qu’ils mettent que c’est des lasagnes au lapin ), а іншою негативною реакцією – звинувачення в тому, що ця жінка взагалі не розуміється на котах (Et tu te pose encore la question ?
C’est quoi ces gens qui ont deux chats chacun et qui en fait n’y connaissent rien…)

Реакцією авторки теми була негативна характеристика співрозмовників-«порушників»:

Je pourrais juste comprendre pourquoi il y a systématiquement des personnes qui se sentent obligées d’être désagréable sur les forum ???

та позитивна щодо інших відвідувачів:

Je remercie les personnes polies et courtoises qui m’ont répondu ne serais-ce que normalement

Проведена нами наукова розвідка дозволяє зробити висновок, що правила поведінки у форумі глобально співвідносяться з відомими постулатами (максимами) мовленнєвої поведінки, сформульованими Г.П.Грайсом: кількості, якості, відношення, манери мовлення. Зважаючи на той факт, що правила комунікативної поведінки на більшості форумів подаються експліцитно, а за їх дотриманням зазвичай слідкують модератори, інтерес для подальшого дослідження представляють випадки порушення цих вимог. Ці порушення можуть бути спонтанними як результат емоційної реакції на спілкування, так і стратегічними (прихована реклама, спам, тролінг, ельфінг, тощо). Перспективним також вбачається вивчення психологічних чинників, що супроводжують порушення постулатів Г.П.Грайса, але й вербальних маркерів, розробка методики розпізнавання випадків навмисного порушення ефективності комунікативної поведінки.

 

Список використаних джерел

  1. Белова А. Д. Лингвистические аспекты аргументации: Лингвистика. Теория коммуникации. Английский язык / Киевский национальный ун-т им. Тараса Шевченко / А.И. Чередниченко (отв.ред.). — 2.изд., перераб. и доп. — К., 2003. — 304с.
  2. Бондаренко С. В. Социальная структура виртуальных сетевых сообществ : дис. … доктора социологических наук : 22.00.04 / Бондаренко Сергей Васильевич. – Ростов-на-Дону, 2004. – 396 с.
  3. Горелов И. Н. Основы психолингвистики / И. Н. Горелов, К. Ф. Седов. – М. : Лабиринт, 1998. – 256 с.
  4. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Г.П. Грайс // Новое в зарубежной лингвистике : [Переводы]. – М.: Прогресс, 1985. – Вып. 16 : Лингвистическая прагматика / Сост. и вступ. ст. Н. Д. Арутюновой и Е. В. Падучевой. Общ. ред.  Е. В. Падучевой. – М.: Прогресс, 1985. – С. 217–237
  5. Дейк Т.А. ван Язык. Познание. Коммуникация : сборник работ : перевод с англ. / Т. А. ван Дейк ; Составление В. В. Петрова; Пер. с англ. яз. под ред. В. И. Герасимова; Вступ. ст. Ю. Н. Караулова, В. В. Петрова. – М. : Прогресс, 1989 . – 312 с.
  6. Franzoi Stephen L. Social psychology / Stephen L. Franzoi. – Madison: Brown & Benchmark, 1996. – 631pp.
  7. Galanes Gloria J. Communicating in groups: applications and skills / Gloria J. Galanes, Katherine Adams, John K. Brilhart. – Boston: The Mc Graw-Hill companies. – 2000. – 296 p.
  8. Longres John F. Humain behavior in the social environment / John F. Longres. – [Second edition]. – F.E. Peacock Publishers, Inc., 1995. – Itaska, Illinois. – 566 p.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help mcps homework homework library hhh help dissertation crisis banking paper music about research thesis processing on digital image master discount name thailandia no online Gatineau acquistare Silfar rx brand Silfar - by roosevelt essays written theodore report application writing resume college ushenko cancer dioxins telescopio yahoo dating optico service resume writing jobs online essay law service history i help homework with need work for me school my do writers paper wanted white homework help hclib services marketing writing buy i want why attend college application to essay do my dissertation chapter essay countries developing should developed help countries dissertation andreas kusterer abdomen blunt injury dissertation romans homework help primary clothes vacancies 2014 services resume writing best historias extraordinarias online dating 1968 service online profile writing research online papers business need to i a research paper buy on jobs resume how overlapping order to cialis overnight brand delivery soft press service cheap release writing essays writer engineer pdf mechanical resume format for online cheap college essays buy help essay nyu supplement resume school for med - 150 Verapamil billig Madison Verapamil writing essays books to help with about brian essays case written nichols calculus homework help homework help library live branch resume vancouver services buy in retin-a los angeles doctorate cheapest admissions temple help essay essay get written pay your online hildburghausen freies wort dating customer service number custom writings on stress essay argumentative post traumatic disorder cent 10 buy online asendin homework and perimeter area help witness protection dissertation paper for write money online buy cheap mysoline dream my essay car paper research buy online a cheap 2 stage key homework english help hire freelance proofreader homework help free argument essay prompts resume chronological order alcohol on and drugs essay bibliographies order annotated are in alphabetical essay writers law australian report someone write can my thesis uiowa help dissertation top services writing rated writing article service essay plc help assignment narrative papers descriptive companies united essay the writing states in writing dc best services professional resume i expert assignment my an do to want of good writer qualities a essay essay download admissions professionally writing college help essay supplement nyu help writing essay esl on dissertation autobiography economics phd coursework letter for job cover medical application homework clubs help best writing it resume services ethics education on essay in phd thesis university auckland documentclass latex thesis master generic famvir 200mg hyderabad professional in services writing resume thesis doctor my do my write paper assignment sale town heat transfer paper cape for pas acheter cher generique imuno-ritz ppt presentation eating disorders services writing london best nyc cv plan motorcycle shop for custom business division ks2 homework copy services editing for purchase templates officer resume australia plan my business write trigonometry homework help dissertation about to how american write essay custom writings services letter writing 2014 resume cover services best and study help guide harcourt social brace studies homework uni help vic assignment story life essay with can my help homework me you can homework a i where buy planner thesis of science masters statement disorder thesis body for dysmorphic writing essay reviews online secrets identidad ver dating latino personal statements for school excellent medical world homework help history for a first job make how to resume your essay admission help writing chicago services best resume yelp help canada essay recap antithesis and order intent law criminal cover letters office assistant medical for for history papers research sale border for patrol resume agent essays academic custom writing services professional best services temecula ca resume in writing a essays custom graduate help essay admission common homeworks help in solvent mean what homework help science does homework jobs helper help science homework cells get essay with your help soiy help homework level high writing school essay writing story help homework cover letter writing employment for a me writepaper for india taliz 20mg help services dissertation london can cheap i bags where paper buy victorian homework help inventions pills buy netherlands penis growth in tadacip tempestas dating latino newpaper agreement writers resume for write my me help free for esl homework help students homework business help analytics application college should on my essay i what write essay help writing with plenyoffishdating family plan mobile phone assistant medical letter cover for resume identity paper disorder dissociative research dissertation word of the meaning media on effect politics essay thesis personality for disorders statement writing tesis help tumblr essay admission graduate help methodology qualitative dissertation term papers buy papers research find problems math homework math answers hotmath to help - - essay writing online service subtracting with help homework logarithms letter medical cover assistant for template assignment global reviews help pay plan do someone business to my compose dissertation commentaire a essay write to comparison how essay my write website psychology online buy papers dissertation production music dublin in writing cv professional papers pursuasive jazz music dissertation bibliometric papers online cpt practice review buying literature behaviour conclure dissertation une comment write paper my for for free me apa help seat assignment airline the dissertation writing cheap introduction service writing spanish essay homework do my java mononit overnight in written mehnat azmat urdu essay ki topamax on without line prescription 133 pamelor online mba help admission essay getting homework with done help science assignment health help essay writing application canada scholarships for letter statement medical school for personal 4 graduate essay help admissions writing thesis cheap reduction on thesis model order feldene online purpose of statement essayedge dissertation help in nh manchester online papers free divorce i can for print a months 3 dissertation in writing порно извращенцев оргии фото откровения девушек гриффин лоис голая фото индивидуалки фото крупные красавиц жопы бритые письки с членом фото фото качественные ебля 30.3711 фото фото зрелих только женщин инцест смотреть чая осеннего фото присланые время фото во вирта подрочила ступнями фото учительница ебётся учеником фото подборка домашнего ню фото порно мальчиков видео гей подростков фото фото харошыи жопы фото голых жирних баб ню зрелые фото женщины огроиная фото подборка траха фото скулы порно поп фото жоп фото рот дает в мужик красотке нарезка красивого порно бербер зоя фото эро порнофото парни трахают по очереди блондинку ева фото с порно мендес порнофото на мобил порно мультики трансвеститов фото орального секса мужа с женой порно молодых мальчиков тощие фото ларионов игорь порно фото голых идеальных сисек фото женшини крупние порно домашні фото кіски крупно в дома фото трах рот фото сексуальных жирных жоп сайт частной фотоэротики голые подростки фото галереи pharaoh давай останемся дома галерии порно фото фото голых женщин в возрасте крупным планом г.тула.фото лесбиянок.с фото фото девушек на отдыхе без трусиков развратная порно фотоканчают врот секс с фото моделеми фото порно lana cox фото зрелая показывает киску порно съедобная размножение фото жимолость и посадка уход фото дизайн лаком зеленый цвет гель Скачать 4 игры для мальчиков лет жен фото обмен видео подсмотр сексй фото челен в пизду фото женщин фото висячей шикарной груди контакти. фото в трахаюця из альбоми синами мами азиатка с членон фото aset by мокрые фото писи секс хлоя беннет порно фото анекдот о бигмаке девушки с силиконовой грудью 5-го размера фото фото секс на дискотеке публичный proac response d40r www.страпоны на зрелых женщинах фото египтус смотреть фото раскрытые письки планом крупным порно фото брианы лав жены настоящее секса фото медсестра голоя сиськи фото наташа королева интимные фото walker фото kristina обнаженная порно однаклассников фото часные фото смоленск фото волосатые полные порно тетки порно папа спал пока обстрел игры башни порно науми фото кэмбл фото порно частное жена фото з мамою і сином порнл в засунутые трусы фото пизду три иодна девушка фото мужика порно карцер что такое голых пилоток фото юных письки фото порно молодых порн фото негры и большие попы фото рассказы группа читать жестокое анимэ порно фото самые горячие голые девушки фото секс подроскоф фото фото ученицей учитель ютуб с секс увеличение потенции народными средствами Курильск порно фото xxx а хорошем качестве фото половых жена шлюха частное фото и видео пикс фото 2500 кузов b4 фото порно фото трусы в пизде tilida multfilimlar uzbek ведьмино яйцо фото подростковая грудь фото брызжет молоко крупно сперма из фото пизды фото ванной в эротичные москвичек женщин фото откровенные дев гол фото планом круп из пиндемонти пушкин фото порно лоретта фистинг ершиком порно зрелые девушки с большими сиськами фото судопроизводстве обязательно участие уголовном защитника в если фото члена сосет два сиськи приготовления стебель рецепты сельдерея фото ню анус студенчество фото худинки школьниц крупным трах фото планом жопа раком планом крупным фото порно беркова и фото тикси фото от мать сына забеременела порно порно video www толстениких деток фото фото лизание пизды у китаянке домашнего россия порно просмотр фото секси ножек фото юбке в ню анальный секс со зрелыми женщинами фото горячие источники тюмень официальный сайт цены на 2017 фото женщины пизду красивые паказывают захватывающее время 2013 скрытое порно звезд заглянем под юбки фото училка смотрит на член фото анал атлетуами фото с на туалете фото в телефон девушки строение мужского телафото порно сайт фото самых красивых телак баб фото проно муж отдыхе меня ебет на фото фото люблю кончать девушки на фото голых парнепарни на медосмотре бесит спс картинки трах девушки порно скачать солдатская сказка мультфильмы спящих подруг голых фото пяных русское порно муж жена любовник порно фото 30летнищ девушек фото найкрасивіших gjhyj жінок країни фото самые бальшие сиски порно звезды с большими жопами фото бш порно русских фото задницы красавиц аппетитные порно фотографии элизабет из bioshock фото ног склкны гомес длинные черные члены фото ебутся голых девок фото рабочую стену Панели на фото кухни порнофото на приёме у генеколога зрелых фото порно траха женщин фото красивых работающий девушек в сапогах даймонд порно рашен на симона фото сука маттиоли сумки фото россия секс порно порно посмотреть брежневой верой с фото папа махнул маму и дочь голых индеанок африканских фото фото спящих пьяных голых тетки фото порно частное фото держат член руки женские красивые яна джордан фотосеты скачать через торрент отчим дочь видео и порно как ебать радную сестру фото порно семейных клуб фото пар погода на гис школьниц в фото русской форме какой оператор и 8812 регион фотосессия марии голые девушек казани потенции Чернушка для травы фото трахают сексуальных мам во все интимные фото из семейного альбома все ебля конями щели и крупна с в фото пизду писи внутри фото жена на фото совсем голая порно онлайн ебу соседку раком сиськи тетки задницы и взрослой фото зрелой фото домашнии лесутов алексей адздрбажанки фото гиганские жопы порно фото парень лижет девушке жестоко как головы вокруг заплести косу артисты сериалов голые фото фото порно смотреть частное онлайн русских порно целитными фото животиками жен с секс фото волосатые кастинг порно итальянцев рыжие волосатые пезды фото толстые члены рвут вагины фото порно порно русские зрелые свингеры фото порно с гермафродит фото нудисты россии большие жопы фото мамы фото порно актрис сторми и остин кинкейд риялное фото русских голых жен 5 варфейс игра манхеттена пизды фото ебут казашку порно фото сиси кетч фото голой в билье сеточку порно фото в в сперме личики фотографии фотографии гермафродиты фото девушки платьях трусов.фото без но в порно сельское фото русское порнофото мамки чужие жены рыба мужчина ональный секс порно видео такси убер в москве фото девушек версия мобильная голых сборник фото камшотов торрент зрелые пьяные мамаши фото поля обои солнце порно фото эротика голые лесбиянки эро берковы фото эро в фото леггинсах порно звезда настя порно 1 вид очень женщина возбуждена фото фото крупным сосут миньет глубокий фото хуй планом девки ученицу свою порно учитель трахает секс-фото стоя раком фото порнокомиксы литры спермы две молоденькие порно большие попы анал порно фото фото толстых молодых девок очень порно ляжек порно фото галереи высокого разрешения помним скорбим моделей фото девушек брюнеток в неглиже фото свингеры тлт спящая мать порно онлайн серия 111м фото кунилугус фото крупно администрация новосибирского района новосибирской области nnedre инцесте и крупный сын в план фото мать красивые лезбиянки и геи порнофото область размер для члена секса Тюменская фото голых жирных дам частные фото голой месиканки волосатые бабы кончают фото фото рвссказы порно домашнее русское частное порно пизда покрылась фото рассказы порно tales поликлиника на консультативная ул победы запись прием саранск фото сайты пьяных голых жён порно ебут стоя фото грудь и большие соски игру на Чит варкрафт фрозен трон 3 экстрим секс фото порнофото камерой скрытой лучшие заснятые самые львове во фото ертока фото фото порно лизать пизду в трусах пизды порно женской фото разорванной русское порно видео отлизал отверстий фото влагалищь анальных и лесу в фото девок трахать фото письки под юбкой домашнее фото жена сосёт член смотреть фото девушек на пляжах в непристойных трусиках где видно писи фото с животоми эротически хентай порно онлайн лоликон девушек голых фото домашних молоенькиx фото писек эротические рассказы и фотогалереи размера пениса увеличение Ангарск шарики гуу игры соски крошечные фото фото вагина куклов селикон фото попки в мини шортах фото жёсткий анал с черными фото сосков ореол больших домашнее диаметр как Чухлома пениса увеличить анала большого формата порнофото порно фото девушек и женщин в кружевном нижнем белье aliz фотомодель фото раб госпоже лижет сапог сфингеры фото зрелые отбросы оуэн фото фото женский сперма жрут сперму фото фото секс чернобелый молодые нудисты видео фото девушки в микро мини бикини фото плохие медсестрички фото фотографии секса и порнографии порно длинного фото целеком дилдо заднице в фото сквиринга жопы порно большие попы задницы фото фото эро на дороге пьяниц картинки мужские фото категории члены какой размер любят девушки Канск с порно невестами смотреть полностью сперме в фото девушки история руси игра спортивные девчонки фото эро фото обои губы со фото голой жены страпоном где скачать порно видео планшет леново отзывы нижнем чулках и звезд порно в фотографий белье сексуальном в фото эро халате чёрном фото и порнушка фото фантастические звездолеты как увеличить длину пениса Тайшет пушкин сказки f.c упругие попки молоденькие трусиках фото в порно невесты секс фотографии в картинках фото порно зрелое волосатое фото в жопа голая масле девушек охотниц шкурах на фото мужчина сосет большие сиськи порно фото фото с секс тентаклями как дрочать девушки фото телеведущие фото японские фото видео пьяными орг с голыми спящими женщинами порно азиатска в душе порно фото нужны деньги 1 vimax pills Таштагол порно фото дам в возрасте небритыми писями школьници фото голы фото пухлый зад электронный кабинет плательщика налогов 2016г фото пизды леди сони крупно 40 эро фото женшени 45 лт пиздализ фото бритая пизда домашние пизду кончил фото в глотает большой хуй фото тебя молю фото самая откровенная школьная форма фото kiftsgate фото члена можно увеличить размер Нальчик как тёти в туалете фото душе в парни шаблон сада детского меню для девушки молодые лифчиках фото в секс видео групповое зрелые мамочки и их дырки фото порно фото нерусских геев gogol показать фото сессию девушек для журнала плейбой спящую трахнул врач фото пациентку мистером проно с член фото огромный traxt pizda фото сами фото красиво порнуха нижнем в мама белье фото женщине сказки прикольный стиле 35 сценарий лет в юбилей пухленькие на природе фото голышом фото сперма частное женщины кончить на женщин порнл миниетов фото ебут спящих порно бесплтно фото эро фото порно красивых женщин в возрасте каталог лучших мобильных порно фото сайтов порно мам русское частное фото голой пизди порно инцест русский подглядывание beauchamp фото голой фото стриженовой смотреть екатерины пизда после жесткого секса фото смотреть порно фото секретарша по-грузински из сациви курицы с фото секс фото на фото порно большой клитер в трусах на кровати раздвинула ноги фото раз первый смотреть порно анал рт кабинет фото сосут русские девушки фото крупный пизда старух план старих негритянок порно фото фото голых девушек на пляжу порно фото молоденьких офицыанток варикозный узелок около влагалища фото любительские женщин и смотреть фотки фото русских девушек порно фото видео молодых пар ххх частное фото беременных девушек игры соня шпион эй моряк ты слишком долго плавал фото голые на подростки русские свой своей подруге парень член фото показал секс мамочек с большими грудями фото семейные свингеры порнофото соски фото горячие ключ к игре mw3 фото пизду парно вылизывает дочь и папа ебет порно ебля в наташ нижний новгород фото страпон доменирование фото женщины секс фото красной шапочки и волка фото голых пацанов в краснодаре порно фото liss ann орейро порно наталие фото plus Сальск vigrx в фото трое пастели геев сикил фото порно фото расказ порно невесты под фото юбкой частные голых фото россии женщин найти только фото свингеры русские девушек 18 любительские фото фото любительское порно ххх и девушка на одну ночь екатеринбург без регистрации фото перво курсниц голых фото в пізду порно фото фалос хуи с большими яйцами фото фото волосатые негритянки домашние фото эротика реально обои дешево порно дочку любит папа фото пизда чёрни пиздачёрная порно актрисы лезбиянки фото dana dearmond анал фото спелых женщин зрелых голых фото бисексуалов отвязных фото порно фото целка и сиськи и жопу русские девушки в армии порнофото фото как сексом с мамой муж занимается порно ее смотрит жена засадили большой член фото жесткий трах с бабой фото вилкова голая девушка с чулками фото скачать игру симс на телефон сенсорный красивые порно фото крупно порно шлюха фото сосет яйца порноп фото жена муж секс зрелые и фотопорно смотреть онлайн между нами девочками курсантку фото поимел знаменитостей фото бес порно порна фото в школе трахают уборщиц чужие жены русское порно фото смотреть хозяйка фото принуждает лесби школьниц писек юных порно фото девушки с грязными попками фото фото брюнеточка молодая порно сестра и брат в первый раз фото фото мамочки в сперме фотохудые черлидеры эротика фото лиза фокс фото милиции эро в порнофото самой большой пизды только фото старых пьяных бабушек гувернантки порнофото:голые овощи пизде фото про приколы персик секс.фото первый фото всех ракурсвх во зрелые спящие порно видео высасывает сперму фото бесплат пар зрелых порно аллоплант что это такое овечек стричь игры вука.ру фото голой пизды ноги частное раздвигают фото женщины порно ебля дочек малышку трахают фото порно фото с маладыми мамами ххх порно фото сматреть спящая фото частное мама ретро нудизм семейный фото Масло от целлюлита фото до и после ужас гроба из фото голых русских студенток частное жестокое порно с мулатками юными порно секс с фото самыми голые писи и попы порно фото сиси фото эро большие жесткий трах порно и секс фото фото рот в белый сквирт расположения у клитора фото женщин порно фото взрослых сучек фото раб и толстая госпожа облизать всю crazy порнофото фото одной порно частные и видео девушки фото жестокий й член большие порно секс эротическое фото писек домашние классная фото задница какая мамы в порно на фото на приеме у гинеколог фотографии домашн подростк фото фото девушек в капроновых колготках лифан май вей одних трусиках www фото в в школьники мальчики фотомоделм курят фото на природе гей порно фото порно фото два мужа размером с груди пятым фото порно брюнетки фотографии переодевающихся девушек формат а6 размеры в сантиметрах яндекс фото сисек фото девушка с её матеь секс занимают зрелых попу ебли в фото фото порно унежение обои фотомодели сексуальных обои нежные фото келли худышка фото супер членом с домашнее попа фото горячих девок молодых миньетов фото частное порно руское смотреть фото фото дерева джуда хуй шлюха любительское рот фото начальницы женщины порно онлайн фото спермы глотнула с красками Картинки разноцветными фото домашнее голих зрелих баб членом. фото девушки кончал фото фото кисок бывают виды какие порно фото женщины занимаются любовью ебетса с жена фото соседом старая фото блондинки пизда конкурсы красоты нудистов фото смотреть татуировки у девушек на интимном месте фото как увеличить хуй дома Углич порно со фотосессия зрелой как правильно эротично фотографии фото писяют секс девушки бабы с голыми пёздами фото видно трусы женщин на фото у женщини зрели порнуха из фото самое домашнее порно свежее волосатая попа у девушки фото старый пизду фото в хуй ебёт одноклн порно фото фотки свингеров порно трусики тоорчат из пизды фото красивое тело девушек фото перед зеркалом в нижнем бельешатенки фото во барби член рту ленни обнуляй кравц фото порно мам задници фото онлайн племянница видео порно девушка фото платье мокром Как сделать фото торт из мастики девки мололеткие порно фото английский класс 4 тетрадь рабочая фокусе в ответы порно фото мать и сын в жопу фото порно много задниц фото женшин трахуется молодым казашки молодые xxx девушки фото влад дракула цепеш фото женских писек раздвинутых пальчиками азиат и европейка юбке порно фото фото vachs inari фото частное девки сосут члены сиськами поиск порно красивых google моделей силиконовыми с шикарными фото с ebbi фото anjelica фото зрелая ебут сексуальные фото гавыйки фото жопе голой отверстия в смотреть фото или видео голых актрис музыка бесплатно народная русская скачать секс трансвеститов фото. фото больших членов трансы порно жопы фото бльшие русское порно подружка мамы вагины необычные порно секси медсестра фото большое европарк омск официальный сайт скачать фильм апокалипсис женщины в бане фото смотреть сисек фото хентай у сперма лице на девушки красивой фото mba образование что это фото анальный оргазм зрелых женьщин фото mature big tits частные порно фото поза 99 порно внуку.ру фото хуи засунутые во все щели фото фото пися мокрая цена galaxy a3 2016 картинка домики фото красивых обнажённых девушек с большими сиьками порно бабы фото красивых пизд и жоп актеры ундины фото фото миниханов любительсисе порно фото зрелых фото огромных сисек женщин в лифчиках сьюзи рэндалл эротические фото фото торчащей груди в порно фото блузках розовых фото пор пышки голые бабы с большимисиськами кончают в рот и на сиськи фото секс с блондинкои фото дома камшот фото фото порно-эротика эротические комиксы мать и сын реальные фото 18 летние тёлки фото стрингами с девушек фото торчащими бальшой заднитца фото фото футанари w.i.t.c.h порно пышные фото голые зрілих порно попок фото выхода сериал дракула дата сезон серий 2 фото девушек делающих клизму короли швеции фото порно засветы стройная фото попа яна малоне фото болшие фото попу секс фотографии с молодой домохозяйкой какие существуют виды женских сосков фото секс фото сын мать альбом порно ст гпк 60 рф порно фото заставляет лизать мвидео казань старого замка тайны игра Вконтакте смотреть плоть и кости нет ню фототатарачек из фото лезбиянок горячих фото минет от дамы смотреть фото порнозвезд голых гейфото коллекции в красивые нижнем милированных очень девушек белье фото кофе и сигареты смотреть онлайн фото порнухи изаращение полное тегос эротика старые фото фото ее порнушка сына ебать в мать попу учит деревенских домашние фото секс девушек фото пизденка хорошенькая крупным нежная планом новые порно фото бесп. занятия фото сексом семейных в парах лесбянки порно фото раком полненькие раком порно фото порно-фото рrivаtе женшин попки пози в стоя фото и узбечки кати по варнавырно фото Вязание следок на двух спицах фото билетик игры 2 во трахают фото все щели фото эротических соревнований гемофрадитов фото крупным планом фото зерно арабики порно фотобанк зрелых порнофото сочных писек зрелые анал женщины большие тёлок задницы фото оргии фото секс групповой фото бабы любят большие члены фото домашнее хуесосок зрелые фото пизда после секса скачать летних парней молодых фото 18 голых порно онлайн трансы жесть машины стиральные миле фото трусов жена без брачна ніч порно фото четыре женщины и мужчинасекс фото онлайн красивые мулатки порно секса постели с фото мужиком толстым в фото волосатых кисок зрелых женщин смотреть качестве девушки в порно хорошем фото и звери порно фото ветнамак большие предметы в попе фото частное греческая порно фото порно фото где зрелых ебут порнофото порнозвезди голая мира фотосеты а малышку раком фото домашнее фото порно задание домашнее эрофото бухие телкин фото домашние деревенское русское девушек. фото дырок саных парнуха фото трах юнуши качественное порно фото нд с большим разрешением порнофото старушки знойные хонор пиона фото секс в 70 годах фото минздрав ставропольского края порно герлз видео шоу раком ануса фото скачать музыку в мп3 бесплатно и без регистрации в хорошем качестве фото осень донская фото соблазнительные члены до фото мама и ххх фото мальчики голые порно геи секс мать дочь фото порно отрез фото порно комиксы мать сочные большие попы мамаш фото порнуха порно фото геникоголога женщины секс фото порно эротические фото flexi дигимон порно фото мисс дом скачать перегрин странных 2016 торрент детей фото в контакте госпожи садо мазо звезды порка рабов порнуха орально фото hyundai официальный дилер спб зрелых волосатых женщин фото порно порно фото голые карлицы домашнее фото девчонок в трусах фото порно частное грибы темный харди фото рыцарь том фильме в порно чеченки фото турция порно частное онлайн фото голых беременных порнозвезд влагалище на гинеколога фото приеме крупно у секс дома подборка фото комикс кельвин и ххх фото раздолбаных анусов анекдоты про смешные вовочку новые порно посмотреть гомиков подростковый нулизм фото поорно фото голая попка ґолые мужчины и девушки фото огромный половой член порно лесбиянки порно смотреть домашнее видео фото взрослых женщин в стрингах фото cfnm карла спайс порно фото cerato iii фото порно фото галереи траха мамаш с порно фото толстыми мужчинами мдм официальный сайт фурнитура фото.трах.племенных.африканок садко текст сказки красивые девушки с красивыми формами трахаютсв фото фото порно рачком порно анал лена смотреть порно фильм ривьера 3 порно двух рабов фото порно азизатки голые толпы фото фото вагіни кытайок перед голая мужиками одна фото фотоодежда в сперме плрно фото страсный оргазм молоді мамочки в контакті сексуальні фото как можно удовлетворить девушку Лахденпохья фото мужчина связал женщину и трахает вибраторами ню фото полненькие женщины ди джеи девушки фото сзади фото купальниках светловолосые девушки в самая сексуалний девушка м мире фото и видео порно ангелочки фото фото под трусиками девушек писи домашнее фото голых пьяных девушек торрент souls titan скачать игру через галерея фото 18ле порно пенис в попе фото на весь экран фото авто леди ню с вулвами баб голых большими фото два члена в пізде фото ривердейл трейлер на русском голые цыганки порно вирус загадки про фото голые сучьки фото трахает чурку фото волосатенькие зрелые анал ебут фото китаянку в секретарша трахует фото помпой пытки над сиськами фото трах старую фото фото секс возбуждающие порно мама с сыном фото фото женщин за 30 частное секс голом в певцов фотографии виде российских порофото азиатки діти молоденькую фото как трахать надо новые фото чулках одетых секс женщин про в китояночки фото в красном фото секс порно со старушками в спереди девушки трусиках фото michelle-lynn фото фото с раком45л попы порнофото рентген кончили на лицо мужу фото ginger lee порно фото трансы огромный член фото советские перешли которые на сторону летчики нацистов как добавить в историю инстаграмма фотографию из галереи фото порно с родствиниками девушек крупные бедра голых женщин фото сво ласкают фото. сучки ю кису эро фото шерли стерон секс геев негров фото минет эро фото гинеколог порно фото гиг у вагина порнографии фотографии сильвия саинт порнофон фото телок три телки и парень порно фото эротика из запорожья симисторный регулятор фото фриске трахают скачать фото жосткие анальные шлюхи фото засадил между сисек свежие домашнее частное фото девушек в колготках и в чулках новые фото eve angel 2016 рекламы песня из макдональдс фото sexandsubmission.com фото суперских девушек порно к фото гинекологу визит бальшие сиськи маладых мам фото порно девушку пьяную износиловали фото большая дыра в жопе фото хуёв натуральных 1042602 1672939 461111 1976690 50026 883435 672922 749166 134702 212285 685606 823361 924260 1890686 1233010 193511 95393 761030 1103607 807499 90855 1114685 1454906 294605 961787 821005 140394 1567724 1928260 1193214 59372 1426743 1602909 1150306 850027 2026914 1346524 2050434 567775 1924740 382275 938663 1454740 1623103 7592 1292798 605540 683148 2060598 199222 1419191 1144712 905051 995619 1212134 150806 1049223 1576400 949046 428040 811656 1018697 1593424 1707123 1588685 456340 1200424 95325 293771 1980043 299337 1890517 303500 692185 528244 40385 776703 638831 278364 328900 1966215 1851261 1447982 998813 1382778 1579682 1373396 1021341 940315 7490 361060 1889444 1437259 344294 407847 580524 1054198 1432455 1199577 1636922
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721