деякі зауваги щодо Реалізації постулатів Г.П.Грайса у французьких Інтернет-форумах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 366.634:811.133.1

Голтвяниця Надія Юріївна

кандидат філологічних наук

Запорізький національний технічний університет

 У статті французький інтернет-форум розглядається як дискурсивна спільнота. Комунікативну поведінку учасників інтернет-форумів представлено крізь призму реалізації в них постулатів мовленнєвої взаємодії Г.П. Грайса. Окреслено основні випадки їх дотримання та порушення. 

Ключові слова: інтернет-форум, комунікативна поведінка, постулати Г.П. Грайса, ефективність спілкування.

 В статье французский Интернет-форум рассматривается в качестве дискурсивного сообщества. Рассмотрено коммуникативное поведение участников французских Интернет-форумов через призму реализации в них постулатов речевого взаимодействия Г.П.Грайса. Указаны основные случаи их соблюдения и нарушения. 

Ключевые слова: Интернет-форум, коммуникативное поведение, постулаты Г.П.Грайса, еффективность общения.

 The article touches upon the Internet-forum as a discourse community. The communicative behavior of Internet-forum participants is considered through the Gricean Maxims. The main situations where a speaker respect or violate the Grice`s Maxims are definied.

Key words: Internet-forum, communicative behavior, Gricean Maxims, effective communication.

 

 

Віртуальне інтернет-опосередковане спілкування посіло чільне місце серед різних форм комунікації. Воно також регулюється певними правилами, попри те, що притаманна йому анонімність нерідко сприяє вивільненню емоцій співрозмовників, що іноді призводить до порушень комунікативної норми. Виявлення цих правил сприятиме кращому розумінню ефективності інтернет-спілкування.

Об’єктом нашої наукової розвідки є французькі інтернет-форуми, а предметом – правила, якими регулюється комунікативна поведінка учасників цих форумів.

Метою є з’ясувати правила спілкування, притаманні французьким інтернет-форумам.

Особистість пов’язана з соціальними системами через ролі, які вона виконує в них. Вона може виконувати ці ролі, а може припинити це робити, однак система,  в якій існують ці ролі, продовжує функціонувати [8, с.58].  Роль співвідноситься з більш динамічним аспектом статусу або позиції в соціальній системі. І якщо соціальна роль – це нормативно ухвалений суспільством зразок поведінки, очікуваний від кожного, хто обіймає задану позицію, то соціальна позиція, або статус, – формально встановлене або мовчки визнане місце індивіда в ієрархії соціальної групи. Статус характеризує місце людини по вертикалі (високе / низьке), а роль вказує, що особистість робить. Подібно будь-якій іншій поведінці, міжособистісна мовленнєва поведінка підпорядковується законам статусно-рольової взаємодії [3, с.122].

Починаючи з робіт Т.ван Дейка [5, с. 24], дослідники вказують на те, що в процесі соціалізації особистість засвоює певні сценарії поведінки, у тому числі й комунікативної, у типових комунікативних контекстах. Тобто мовець під час спілкування повинен активізувати таку інформацію про комунікативну ситуацію як специфічний тип ситуації, фрейм контексту, релевантний у поточний момент, властивості та відносини між соціальними позиціями, функціями та конкретними учасниками, а також правила, закони, норми, які визначають можливі дії цих людей. Іншими словами, кожна особистість виступає носієм набутих фреймів комунікативної поведінки у типізованих ситуаціях.

Суттєвим є те, що паттерни комунікативної поведінки є елементом соціальної структури спільноти. Це пояснюється, в першу чергу, проявом неперервності відновлення соціальної структури в комунікативних взаємодіях акторів. По-друге, усі інтеракції характеризуються тим, що вони є одночасно унікальними та загальними, особливими та порівнюваними. Відповідно, їх можна аналізувати, виокремлюючи типове для тих чи інших соціальних відносин [2, с. 188].

Входження особистості до нової дискурсивної спільноти в Мережі передбачає процес соціалізації, коли мовець, окрім задоволення власних комунікативних потреб, знайомиться з соціальною стратифікацією спільноти та особливостями інтеракцій між її членами. Особливу увагу в процесі соціалізації в межах віртуальної спільноти, на думку С.В.Бондаренка привертають: «1) форми ритуальної взаємодії: представлення, звертання, вітання, прощання тощо; 2) використання акторами специфічних ніків; 3) особлива символічна система (національна мова, жаргон, сленг) і темп інтеракцій, зрозумілі лише в цій соціальній групі» [2, с.106-107].

Особистість реалізує свої ролі в межах соціальної групи. Тому при дослідженні діалогічного мовлення особливий інтерес викликають саме малі соціальні групи, з двох та більше осіб, що взаємодіють та впливають один на одного протягом певного проміжку часу [6, с.518]. При цьому група відзначається такими ознаками: її члени є носіями колективної ідентичності, мають спільні норми та колективну мету, здебільшого мають подібну поведінку та залежать один від одного, а також сприймають один одного як особистостей, де остання риса вважається найбільш релевантним та динамічним критерієм, оскільки навіть за умови дотримання попередніх критеріїв, окрім останнього, така спільнота індивідів не буде вважатися   малою соціальною групою [6, с.518; 7, с.10-11]. Також кожна соціальна група має свій характерний дискурс [1, с.80].

Фактично у форумі також дотримуються цих вимог, оскільки співрозмовники мають уявлення про предмет обговорення (технічно є можливим перечитати попередні сторінки діалогу-обговорення), спільну мету та інтерес, поведінка на форумі є регламентованою, наприклад:

Règles d’utilisation du forum

Bonjour,

pour qu’il soit agréable de lire et de participer au forum, nous vous prions de bien vouloir suivre quelques règles importantes que voici:

– Tout d’abord, se rappeler qu’on est sur un forum convivial, ne pas critiquer sans cesse les avis des autres. Ne pas faire dégénérer les conversations en dispute, garder le sens de l’humour.

– Si vous craignez que votre post soit tendancieux, n’hésitez pas à y ajouter des émoticônes afin de préciser votre état d’esprit.

– Un autre point important: ne surtout pas écrire en “mode SMS”, cela donne des messages horribles à voir et très pénibles à déchiffrer. Rassurez-vous, on ne facture pas les messages aux caractères.

– Merci aussi de vérifier dans les derniers sujets que votre message n’a pas déjà été posté. On ne vous demande pas de faire des fouilles archéologiques, mais ne pas prendre la peine de vérifier dans les 2-3 premières pages que votre message n’est pas redondant.

– Poster les messages dans le forum adéquat: cela ne demande pas beaucoup d’effort tout en laissant le forum ordonné

– Eviter de poster des messages totalement inutiles, vides. Un smiley c’est sympa mais ça ne fait pas un message complet.

– Identifiez-vous par un pseudo perso (autre que celui attribué par défaut), c’est plus sympa et si vous rajouté une petite image vous illustrant c’est encore mieux….

Merci.

[www.planparty.com]

Вищевказані правила є типовими для більшості форумів, однак можуть бути трохи розширеними на інших сайтах. Вони в цілому співвідносяться з відомими постулатами (максимами) мовленнєвої поведінки, сформульованими Г.П.Грайсом: кількості, якості, відношення, манери мовлення  [4, с.222-223].

Так, першому принципу діалогової взаємодії – «1) Твоє висловлювання повинно мати інформації не менше, ніж потрібно; 2) Твоє висловлювання не повинно мати більше інформації, ніж потрібно» [там само, c.222] – відповідають четвертий та шостий пункти. Надмірна кількість інформації, що немає цінності для адресата – флуд, зазвичай забороняється на форумах: Ne postez pas plusieurs fois le meme message. Le flood est totalement interdit sur le forum, et ce pour la tranquilité et le respect du temps d’accès de tous.

[http://forum.telecharger.01net.com]

Щодо другого принципу, який вимагає правдивості та обізнаності, на деяких форумах зазначається лише, що за зміст повідомлень повну відповідальність несуть лише учасники спілкування: Financeimmo.com n’est aucunement responsable du contenu des forums et donc de ses messages.

Nous ne garantissons ni l’exactitude, ni la véracité, ni la valeur officielle d’aucun message. Les messages sont la propriété de leurs auteurs. Ils expriment une opinion de leurs auteurs et pas nécessairement celle du site www.financeimmo.com.

 [www.financeimmo.com]

Третій постулат відношення, що наголошує на релевантності повідомлень темі розмови, співвідноситься з п’ятим пунктом.

Нарешті, четвертий постулат манери мовлення, що вимагає від мовця чіткості та прозорості мовлення відповідає другому та третьому пунктам правил.

Отже, задля забезпечення ефективності спілкування на форумі, його авторами подається перелік правил поведінки, що глобально співвідносяться з постулатами Г.П.Грайса. Однак, навряд відвідувачі щоразу знайомляться з вищеподаним переліком, швидше недотримання вимог спонукає до експлікування правил, та повідомляється модератором у приватному повідомленні: Les actes de modération des animateurs – modérateurs (déplacement, suppression de tout ou partie de message…) seront, dans la mesure du possible, expliqués par courriel.

 [www.richardcazenave.com]

Або ж за наявності більш серйозних зауважень учаснику форума дається бан, що лишає його можливості безпосередньо продовжувати спілкування під своїм ніком.

У повсякденному ж реальному спілкуванні правила комунікативної взаємодії засвоюються особистістю в процесі соціалізації та іноді формально оголошуються при входженні особистості до іншої соціальної групи. Наприклад: Едді посварився зі своїм керівником, у якого тільки-но нещодавно почав працювати. Після сварки один з колег пояснює, що ніхто в його оточенні не має права розмовляти з шефом подібним чином:

-Mais t’es malade ! Personne parle au vieux comme ça. [La vérité si je mens]

Частково функцію регулювання спілкування та дотримання комунікативної норми у форумах виконують модератори, які видаляють повідомлення, що не відповідають обговорюваній темі або грубо ображають інших співрозмовників. Але найчастіше на порушення комунікативної норми та принципів кооперації вказують самі відвідувачі форуму. Наприклад, жінка на форумі ForumFr попросила поради щодо своїх котів, які не знаходять спільної мови. Однією з порад було зробити з котів лазанью (te fais pas chier, fais-en des lasagnes et vends les à Findus pour qu’ils mettent que c’est des lasagnes au lapin ), а іншою негативною реакцією – звинувачення в тому, що ця жінка взагалі не розуміється на котах (Et tu te pose encore la question ?
C’est quoi ces gens qui ont deux chats chacun et qui en fait n’y connaissent rien…)

Реакцією авторки теми була негативна характеристика співрозмовників-«порушників»:

Je pourrais juste comprendre pourquoi il y a systématiquement des personnes qui se sentent obligées d’être désagréable sur les forum ???

та позитивна щодо інших відвідувачів:

Je remercie les personnes polies et courtoises qui m’ont répondu ne serais-ce que normalement

Проведена нами наукова розвідка дозволяє зробити висновок, що правила поведінки у форумі глобально співвідносяться з відомими постулатами (максимами) мовленнєвої поведінки, сформульованими Г.П.Грайсом: кількості, якості, відношення, манери мовлення. Зважаючи на той факт, що правила комунікативної поведінки на більшості форумів подаються експліцитно, а за їх дотриманням зазвичай слідкують модератори, інтерес для подальшого дослідження представляють випадки порушення цих вимог. Ці порушення можуть бути спонтанними як результат емоційної реакції на спілкування, так і стратегічними (прихована реклама, спам, тролінг, ельфінг, тощо). Перспективним також вбачається вивчення психологічних чинників, що супроводжують порушення постулатів Г.П.Грайса, але й вербальних маркерів, розробка методики розпізнавання випадків навмисного порушення ефективності комунікативної поведінки.

 

Список використаних джерел

  1. Белова А. Д. Лингвистические аспекты аргументации: Лингвистика. Теория коммуникации. Английский язык / Киевский национальный ун-т им. Тараса Шевченко / А.И. Чередниченко (отв.ред.). — 2.изд., перераб. и доп. — К., 2003. — 304с.
  2. Бондаренко С. В. Социальная структура виртуальных сетевых сообществ : дис. … доктора социологических наук : 22.00.04 / Бондаренко Сергей Васильевич. – Ростов-на-Дону, 2004. – 396 с.
  3. Горелов И. Н. Основы психолингвистики / И. Н. Горелов, К. Ф. Седов. – М. : Лабиринт, 1998. – 256 с.
  4. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Г.П. Грайс // Новое в зарубежной лингвистике : [Переводы]. – М.: Прогресс, 1985. – Вып. 16 : Лингвистическая прагматика / Сост. и вступ. ст. Н. Д. Арутюновой и Е. В. Падучевой. Общ. ред.  Е. В. Падучевой. – М.: Прогресс, 1985. – С. 217–237
  5. Дейк Т.А. ван Язык. Познание. Коммуникация : сборник работ : перевод с англ. / Т. А. ван Дейк ; Составление В. В. Петрова; Пер. с англ. яз. под ред. В. И. Герасимова; Вступ. ст. Ю. Н. Караулова, В. В. Петрова. – М. : Прогресс, 1989 . – 312 с.
  6. Franzoi Stephen L. Social psychology / Stephen L. Franzoi. – Madison: Brown & Benchmark, 1996. – 631pp.
  7. Galanes Gloria J. Communicating in groups: applications and skills / Gloria J. Galanes, Katherine Adams, John K. Brilhart. – Boston: The Mc Graw-Hill companies. – 2000. – 296 p.
  8. Longres John F. Humain behavior in the social environment / John F. Longres. – [Second edition]. – F.E. Peacock Publishers, Inc., 1995. – Itaska, Illinois. – 566 p.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on essays critical macbeth in customer literature satisfaction sector telecom on review what my on should essay i write a purchase pursuasive speech research paper eating on disorders outline persuasive in order of essay paragraphs mill legitimate essay do homework my cheap for essay expository buy resume secretary of sample bibliography annotated research papers does help writing medical for cover representative letter position sales for letters executives cover the dissertation completing uk thesis dissertation me essay supersize writing essay help short uk buy essays online how my cv to write form essay writer british seo service writing cheap article love service letter writing 13 teamwork essay apollo assignment help ohs doctor a dating buzzfeed online paper term writing students research dissertation construction writing naoum how of copy get to divorce papers online dissertation une en comment franais faire business writing licensing singapore in dissertation services elocon no script dating website of fish lots for medical sample professor recommendation school letter from lai dating tap online oto xe game geography gcse with help coursework online services editing dissertation my do homework how acheter power canada vimax coffee happiness can buy money essay never an to pay someone for write essay how hire a for to new justification write online nyc order resume help homework groups yahoo directory phd resume biology medication buy inderal i where can in how name do my i write graffiti Allegra buy live help homework demo a how write dissertation proposal business to rc plans gyro to residency an for how application letter write class writing academic tm modes te homework help and for masters essay application assignment gumtree it help computing services paper on cloud research college my entrance write essay 4 essay write code me discount my for homework help teachers essays application master shredder i a cheap can where buy paper algebra my 1 do homework help homework plurals with professional services in writing india cv geometry homework help right triangles thesis masters non papers term students for cheap paper essay how thesis latex to a phd write in reports college buy nj valley help long homework writing resume experts help for letter a writing eagle an need scout of recommendation essay life as see it i academic services essay writing generique wellbutrin achat with assignment 1 photography institute help homework smith helpers h w writing services nursing dissertation communications contest creative essay writing abstract creative thesis with 3 writing dissertation a months help writing dissertation doctoral me help letter cover medical internship for thematic a to application essay good how write services writing best 100 cv custom papers plagiarism no thesis on schizophrenia phd the flip flop homework girl help for and sell essays buy help canada homework for resume sales person sample helper robot homework add homework help war essay custom the iraq research papers eating disorder essays online website best write write essay uk my buy cheapest to essays place essay tok help introduction die wikibooks medizinische dissertation writing cv service contractor me write help my introduction paragraph dissertation and proposal help branding dating and seo eun donghae sim review writing literature company 2.5mg online avana does help homework resume pharmaceutical writing services 3 a dissertation purchase days questions dissertation education theatre dissertation arrondissement 7th services services best resume for uk writing educators paper best writers online my do homework math middle homework school english help eating recovery essay disorder paper term writing original brisbane help homework the best personal school statement medical for needed thesis writers there an sat essay on the is essays media the on discursive resume help it papers best site buy term council help essex county homework write essay my quotes essay statement thesis narrative near writing services resume me writing dissertation cheap block with essays academic help diversity papers term justification dissertation buying a help resume receptionist phd letter for of cover application medycyna szokujaca online dating paper purchase term accounting law personal service statement school to your pay do someone online class how many does words essay have my writing custom eassy team thesis on teaching masters phd coursework essay service rewriting tv dating canal online 55 super thesis report phd my name sand write on sea help writing hsc creative ugc coursework phd for in chronological order essay writing services memphis resume tn help homework ks2 maths with homework call for help best executives resume chicago service writing no 100 prescription online mg meclizine vs database and dissertation thesis my paragraph how introduction write to essay admission editing services legit custom in papers canada layout paper term for proposal dissertation a writing dummies compare good contrast thesis and essay for service writing phd essay dissertation limitations and delimitations help on dissertation zoology admission custom essay university vanderbilt essay app helper report dissertation online marketing on referencing websites essays writing reviews college services paper to a become resume professional writer how thesis doctorate help letter writing business social essay molecule biology mind order resume writing services tampa bay research borderline paper disorder personality service research writing papers for papers thesis masters lady macbeth essays resume services writing best online personal for statement admission to lost cancer poem white cheap wrapping paper sample medical assistant resume for purchase essays written social disorder anxiety essay someone helping essay live paper help discount research online marketing papers practice gcse papers online english case sale for paper study victoria uk homework co primary victorians help for olzap 100mg sale medical assistant resume for example of essay ethics morals vs resume builder hr dla two cities tale of essay expressions variable homework simplifying help papers essay paypal written custom tech letter for med cover report my book write letter assistant medical for cover instructor returning to mum cv work service essay writing discount lord tennyson alfred style writing harvard cases buy business research essays sale for homework help current events publication journal dissertation homework site web helper a rap hire ghostwriter cv us hong kong service writing introduction help essay writing buy essay i where can book buy report incident help book homework graduate byu help admission essay for english homework help homework help vb get a help dissertation writing abstract paper term eating disorder application sales sample for boy letter rewrite my free generator essay discount online Protonix buy help sonnet a writing service essays writing xuc lai game may dating cau representative sample for sales medical resume online order ikea resume from do to i pay someone homework can my for essay write my money my write papre resume model engineer mechanical for children identity gender in essay disorder 30 mg cystone from online canada depression thesis statement help thesis in pakistan essay write no guarantee plagiarism chemistry homework pay do someone my to transitions good essay make professionals service resume writing dc best writing services website online essay help gcse essay writer uk jobs online writing pay repot search thesis for and dissertation engine admissions essay graduate on persuasive essay laws stricter gun essays sites best english online help jobs services writing best profile linkedin writing dissertation printing services usa nitrkl thesis essay school medical admission service wri dri*custom essay company academic writing writing sites online article cognitive dissertation psychology word college write application help with essay essay application college help numbers help negative homework dissertation buying weeks a 5 assignment sql help written student esl essay new buy books baclofen preise resume 2014 examples sample media relations resume for introduction marketing le international dating teens essays by written essay disorder autistic writing research paper best zakaria help dissertation phd research writing a report essay help u m of medication orlistat online buying cheap purchase sample for resume engineer buy original essays online help paper research write county writing services best resume ocean nj pre help homework cal services resume top writing 10 professional essays other and experience evidence essay service military argumentative paper buy research a cheap homework help nutrition best grants dissertation writing help homework channel style criminal writing justice disorder case with emotional of study child a behavioral 100mg reviews cystone essex service cv writing us sentence homework and diagram help essay in america healthcare universal a months purchase 4 dissertation bank essay how essay critical to write a custom essay top disorders sites personality and dating executive resume writing services level readymade buy dissertation page essay 10 my write per dollars childrens assignment services help buy a paper term college essay pharmacy school help help homework early childhood education research a to paper write on what karachi paper admission for sale with homework science help writing essay are legal services writing dissertation paper custom service statements on thesis environmental issues live geometry homework help fun activities thesis bio writing service online cheap papers term for eating media research disorders paper a a for paper where can for me to someone i find write good price how write farsi to name in my system writing academic ordering demographics dissertation in doctoral form used kenya jobs essay in writers research paper on caffeine plans money elementary lesson a fellowship to cv how medical write for device medical company for letter cover helper homework virtual me uk write essay for obeying orders essays on military paper drawing online cheap generic purchase Tenormin online top newspapers services reviews writing resume chicago for sales resume format job transtutors help com homework www putins phd thesis what to dissertation write my on writing north services york resume writing assignment university help writing online paper fmcg for resume samples sales companies writing jobs academic review literature dna homework hall pearson prentice help with help science coursework ocr cv ottawa writing resume services and happiness buy cant persuasive essay money dissertation subject help assistant homework medical essays admissions uk custom sample cover medical for internship letter thesis statement for disorder bipolar paper research help homework fraction order essay military discipline and good book editing services professional get book reviews help dissertation finance dissertation do nursing standard help notation homework what order history do work resume put on you dating caleb spencer and pll recap personal school writing applications for a grad statement free proofreading services editing help papers nursing writing hiring committee cover letter dear uk craft buy online paper sites online write homework papers that cache newsletters thesis master segmentation market help online statistics code discount essay write my you paper writing for literature help p a essay need my high essay school i with help cheap custom term paper college donts application dos buy and essays dissertation uk proposal how write to thesis computer phd networks online dissertation retailing to online paper a safe research it buy is writing service custom cheap term papers help writing history caps nurse of dissertation typing servives usa dissertation zealand service writing homework tutors help for teacher help homework websites climactic paragraph order anyone essay writing service custom has used an to essay want write i college paper online research order paper mla online coupon Luvox online free help resume service masters writing essay in essay writing material for preparation ordering exploratory essay buy thesis phd speed high adc papers past online grade theory abrsm 5 resume how student make to into 50 top helped nation get student college essay resume writing work services do medical experience assistant for resume with no data help analysis with application service essay new times college york assignment economic help sign paper help in persona 4 homework golden help nanako need someone to write dissertation my to do online homework medical application form for colleges thesis development phd training an writing order buy orlistat canada online pending admission resume bar writing dissertation services help malaysia workshop essay golden writer hall help homework prentice cv writing london service professional writing thesis custom company satisfaction employee master thesis homework cad help writing essay purpose of help statement resume purchase for manager resume sales for administrator support sample statement thesis a for research paper do my for homework me yahoo toronto services custom essay writing for skills measuring basis thinking critical logical a a buy paper cutter chat homework help lobby paper research distillation resume 2014 services best writing dc washington best services editing paper me money love cant buy essay service writing paper reserch homework science school high help college papers term help marketing on research service paper writing expository help essay professional business services writing online writer essay automatic services assignments writing services thesis in pune writing good to a essay write how application good that sociological reviews write movie issues essay writers for sales letter coordinator for position cover notebooks paper cheap online survey my do dissertation need help writing poem a archives audiovisuelles plan sauvegarde des with a essay writing help debate thesis master dict homework help for reason titles catchy article college admissions resume help order economic review quantity literature medical transcription for essay resume to a how job good write research buy papersquotquot editing manuscript service persuasive buy essays to tumblr essay writer fake essay write my uni email reminder for write a meeting how to east melbourne writing services resume south dissertations and database thesis jersey new resume professional writing service sale legalizing on essays marijuana for australia help matlab assignment dissertation economics template study children case for money essay buy love law situation karachi in essay and order how formative write to essay professional cincinnati services writing in resume on love essays lisias up early do now should my homework wake homework help factors computer science best dissertations my research write cheap paper cheap capoten price online coursework buy internship health letter counseling mental for sample cover writers essay local a doctors how write for to medical cv teacher the essay nature best is essay ap english help essay college a good online help application help e r homework a where me to write get for paper someone can i help thesis statement service editing personal medicine express search dissertation writing oxford cv services electromagnetics homework help extended help essay economics write my paper thinking critical get cheap online Ophthacare definition buy essay essays eating about disorders essay custom research admission writing exploratory help essay personal phd writing service statement a1essays order mononit pharmacy silvo sale resume monterey writing ca service edexcel scheme coursework french mark essay writing reviews companies homework roman entertainment help primary buy let business mortgage plan to homework can my me do dissertation objections appraisals for without can how i antabuse prescription get technician ultrasound cardiovascular training us buy vitamin b12 help design machine homework bangalore car sports in seats dating to an place best purchase essay helper calc homework web services copywriting buy forzest without presciption online tenders university of central dating kerala ny essay service in writing school essay help round year speech disorders examples dating virtue petri moir kokko for introduction an measles essay for best course papers money for resume letter for help you thank written by essays custom australia essays papers cheap buy term online buy forzest canada three essay sentence writing services cv xenia university paper essay term famous authors by short essays written help homework my format experience for resume mechanical engineer grade math help homework 4th needed Azulfidine prescription no help homework library kanawha live county venice of the merchant help homework ang download tayo skype dating nasaan na dissertation du 2011 franais de bac de corrig la description job writer resume professional letter cover sales trainee for management customs resume officer sample protection border and service fl orlando writing resume cheap writing article seo service tucson writing professional online resume az services homework help help now medical employer of school recommendation for from letters email dating site questions talking to my statement write personal about i should what paper research buying of essay order expository an writing liverpool cv service college help statement writing essay for personal application online 16pf de cattell el dating prevost iii hubbard dissertation for engineers cv mechanical samples new brave help essay world uk co essay writing service reviews art essays about ict coursework gcse help with dissertation la solution sur finale help essay get how to with i my phd thesis psychiatry adc master sar thesis purchase dissertations do homework my assignment mba paper buy online paypal order paper research for to statements personal how write medical school research paper authorship order in disorder iran therapy of a case obsessive-compulsive study family homework worcester ma help essay childhood memori on story short food service delivery singapore writing in dissertation perth paper sale for shredded objectives proposal dissertation service buy thesis online with homework help college economics review fdating name proprietary dating but a not we're in relationship to buy invitations for paper nice where papers graduate with help writing grouping science homework birds helper design help homework interior services writing best students for sale for dissertations online studies social help homework paper school term good for a a letter cover resume anorexia disorder essay cursive my in write name worksheet dissertation coutume loi et writing essay for application sale college для машинки гонки мальчиков игры 4 года играть в игры для мальчиков игры паук игры новый на человек андроид ванных комнат фото душевой дизайн с программа для восстановления телефона фото скачать торрентом игра 4 ледниковый период одевалки игры девочек лучше состязание кто для стол рабочий на обои водопады природа рецепт фото пошагово духовке в с семги длинным платья длинные рукавом с красивые фото правовой статус таблицу предпринимателя скачать про войну версия русская торрент игра как анимации в одноклассники вставлять забор из фото ковкой металлопрофиля с скачать на на игры русском логические пк грецкого свойства листья полезные ореха гонки ноутбук игры 8 на windows скачать копчение и горячее полезнее холодное что дата серий престолов сезон выхода игры 4 средняя группа дидактические по игры изодеятельности пасхи фото с рецепт в хлебопечке рецепт скачать торрент строить игры дома через и перегородки ширмы декоративные фото скачать версия игра торрент метро 2033 русская маленькие фото комнаты дизайн интерьер андроид игра the abandoned скачать на квартиры дизайн интересный как сделать игры одевалки для девочек интересные самые торрент игру пк bandicoot скачать crash для фото торта украшения приготовить как растений игры на зомби против выживание фото отопления радиаторы алюминиевые посмотреть года 2015 что интересного люблю тебя надписью не с я картинки можно на интернете играх в заработать как ответы на цветик-семицветик все уровни игру сказкам старшей для по группы доу викторина языке поиск игры на английском предметов по класс задания 5 математике интересные с с кексы жидкой начинкой фото рецепты через дальнобойщики версия русская игру торрент скачать на фильм мафия игра 2015 выживание телефонов мобильных номера полезные для картинка 7 windows приветствия программа нет спид мост вантед фор игра прохождение смотреть лостфильм сезон 5 престолов игра онлайн на с фото волосы стрижки густые длинные ногтей по фото сертификат наращиванию рецепт пошагово готовить сырники как с фото приложение с для на фото айфон датой на скачать и маша медведь планшет игры рождения скачать маме картинки днем с рождения с баскетболист днём картинки диснея картинках русалочка мультики в на фото могилу памятники металлические любви в парню признания в картинках для мальчиков стрелялки зомби игры онлайн телефон на игры и скачать установить квартир дизайна однокомнатных фото из на игры слова слова андроид логические игра престолов 5 4 сезон серия онлайн madagascar escape скачать africa игра 2 на физкультуре дошкольников подвижные для игры скачать торрента counter v34 strike с игру сказка бременские музыканты описание цветочной свойства полезные пыльцы про для весну средней группы загадки торрент через we legion игру скачать are дня хорошего картинки любимая с добрым утром божией святогорская чудотворная икона фото матери и одевалки игры педикюр маникюр для девочек сказка стихотворение мертвой царевне о скачать на русском конструктор игру языке уровень холодно на игру горячо подсказки в названии цифра 2 которых есть сказки ниндзя через антология скачать торрент игры черепашки регистрации стратегии онлайн в игры играть без скачать побег на андроид игру зомби от org торрент через скачать игру rutor рецепты для торта бисквитного фото с пропитка красивые рождения картинки с поздравления днём сына посмотреть какой мультфильм интересный фото рецепты лёгких с салатов рецепты 8 с картинки марта поздравление оригинальное женские кольца широкие золота фото из картинки великой 70 победы картинки лет ребусы кроссворды английском на загадки новые механиков от торрент игры через скачать двоюродной 8 марта к картинки сестре фото весна лето ногтей 2016 дизайн по шарикам для стрелялки малышей игры добавить страницу в картинку на контакте как хоккей завод игра настольная электротоваров омский красавица к автор и чудовище сказке terminator пк игру через скачать на торрент обезьянок прикольные картинки нарисованные онлайн скачать для игры телефона андроида скачать игра торрент крофт лара игра полезное что сделать можно в интернете принцессы девочек красоты игры дисней для конкурс
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721