ДЕФІНІЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.112.2-2.09

О.В. Шапочкіна

Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ

 

У статті розглядається сутність поняття «німецький молодіжний сленг», джерела його формування – пісенна творчість, жаргонізми та запозичення, характерні риси – відкритість, короткочасність, вікова неоднорідність, вторинність; варіації – персоніфіковані узагальнення, модні прикметники, кліше та експресиви.

Ключові слова: сленг, соціолект, німецький молодіжний сленг, джерела формування німецького молодіжного сленгу, риси німецького молодіжного сленгу, варіації німецького молодіжного сленгу.

В статье рассматривается сущность понятия «немецкий молодёжный слэнг», источники его формирования – песенное творчество, жаргонизмы и взаимствования из других иностранных языков; характерные черты –открытость, кратковременность, возрастная неоднородность, вторичность; вариации – персонифицированные обобщения, модные прилагательные, клише и экспрессивы.

Ключевые слова: слэнг, социолект, немецкий молодёжный слэнг, черты немецкого молодёжного слэнга, вариации немецкого молодёжного слэнга.

The article deals with the essence of “German youth slang,” the source of its formation – song creativity, jargon and borrowing characteristics – openness, short duration, age heterogeneity, secondaryty, variation – a personalized generalities, fashionable adjectives, clichés and expressives.

Keywords: slang, sociolinguistics, German youth slang, sources of German youth slang, features of German youth slang, variations of German youth slang.

 

 

Німецька мова розвивається й оновлюється відповідно до вимог сучасного світу. Мова молоді – зокрема молодіжний сленг – є тією рушійною силою, що формує основну базу німецької мови. Специфіка такої мовленнєвої форми ґрунтується перш за все на особливостях психічного та фізичного розвитку молоді. Підростаюче покоління Німеччини відрізняється від звичайного оточення зовнішнім виглядом, поведінкою та мовленнєвою манерою.

Молодіжний сленг сучасної німецької мови являє собою окрему підсистему, яка повністю залежить від літературної нормативної німецької мови та перебуває із нею у постійному взаємозв’язку. Саме тому у межах статті спробуємо з`ясувати сутність поняття «німецький молодіжний сленг», джерела формування, його характерні риси та варіації у сучасній німецькій мові.

Поняття сленґу все більше привертає увагу сучасної філології. Цю проблему розглядали вчені-лінгвісти І. Гальперін, Г. Генне, М. Горке, Г. Еманн, В. Єлістратов, Г. Мозер, І. Пастух, С.Соколовська, М. Фахурдінова, В.Хом’яков, К. Якоб,  Т. Шіппан.

Поняття «сленг» і дотепер є відкритим питанням. Так, російський науковець І.Ґальперін вважає, що такого феномен сленгу взагалі не існує. В.Єлістратов характеризує сленг як “найновіший мовний варваризм”, В.Хом’яков розглядає сленґ як лексико-фразеологічне просторіччя, O. Олєйнік вважає, що сленґ – це помилка, леґалізовані вживанням [1]. Вітчизняні науковці І.Пастух, С. Соколовська, М. Фахурдінова стверджують, що молодіжний сленг – це окремий соціолект німецької мови, “субкультурні” імпульси соціального життя суспільства [2;3].

Науковці Німеччини характеризують молодіжний сленг як креативну, оригінальну, невимушену й неоднорідну форму спілкування. Т. Шіппан характеризує сленґ як «специфічний спосіб спілкування певної групи, який виражається високим рівнем експресивності та невимушеності, які доходять інколи до вульгаризму», «сленг – це феномен живої і рухливої мови, яка йде в ногу з часом і реагує на будь-які зміни у житті суспільства» [8].

Враховуючи вищезазначене, німецький молодіжний сленґ можна охарактеризувати як соціолект, феномен динамічної, живої і рухливої мови, що відповідає вимогам часу і реагує на суспільні зміни, певний різновид мовлення, яким користується молоде покоління переважно в усному спілкуванні.

У межах дослідження спробуємо окреслити джерела формування німецького молодіжного сленгу. Початки його виникнення в німецькій національній мові сягають часу заснування перших університетів (Відень 1365, Хайдельберг 1368, Кельн 1388), коли поступово почав створюватися особливий мовленнєвий запас німецької студентської молоді [3].

У XVII – XIX ст. джерелами формування німецького молодіжного сленгу були французька, давньоєврейська й античні мови. Яскравим прикладом цього слугує праця “Studenten-Lexikon” К.Кіндлебена (Халле,1781): Kneipier (Wirt), Pumpier (Geldverleiher), Suitier (Witzbold), illuminiert (betrunken) та інші [5].

Із плином часу основними джерелами формування німецького молодіжного сленгу поступово стають:

І. Пісенна творчість – зокрема рок-музика (Bingo (alles in Ordnung, alles bestens), heizen (rasch, schnellfаhren), Johny (Junge, Bursche, harter Kerl, lustiger Knabe), paletti (alles bestens, in Ordnung, alles klar, selbstverständlich)) [5].

ІІ. Жаргонізми: військових – abziehen (jmdn. übers Ohr hauen, ausnehmen, betrügen), робітничий – Muffe (Angst, Befürchtung), наркоманів – drauf sein/haben (unter Drogeneinfluß stehen; gute/schlechte Stimmungslage, Laune), Hose (tote) (Langweile, “Es ist nichts los”, “Es spielt sich nichts ab”), Trip (Reise, Ausflug, Fehler), комп’ютерний – Basic (Klartext, Eindeutigkeit, Genauigkeit), Schaltfehler (Programmabsturz, Systemabsturz), Speicher (leer, “fertig”, kaputt sein, Aufnahmevermögen, Kapazität), chatten (im Internetplaudern)) [6].

ІІІ. Запозичення з інших іноземних мов –  латини (absolut (sehr, besonders, vor allem), depri (Einzelgänger; Leute, die zu Depressionen neigen oder sich an keiner Gruppenaktionen beteiligen), Fakt (Tatsache, wirklich, in der Tat), Frust (Ärger, schlechte Laune), Horror (unangenehmes Erlebnis, Abneigung, Unangenehmlichkeit), korrekt (alles klar, richtig, stimmt ganz genau, genau so), logo (ganz klar, richtig), normalo (Normalbürger, stinknormaler Durchschnittsmensch), radikalo (besonders, ganz, stark), Sponti (spontaner Mensch, aufgeschlossener Typ), super (hervorragend, besonders schön), total (echt, tierisch, toll, voll), turbo (schnell, besonders, übermäßig, Schnellgang, hohe Geschwindigkeit); англійської (der User –drogensüchtiger Mensch; der EuroPayer – europäischer Bürger; der Tüftler – der Arbeiter; der Schlappi – der schwache Mensch; die Schickse – eine Frau, die es nichts bewegt; die Bombenfigur – schöner Körper); іспанської мови (Macho (starker Typ, toller Kerl, “Frauenfresser”, Bodybildertyp)); арабської мови: Sultan (Herrscher, eine (mit Geld protzende) männliche Person, die sich vom anderen Geschlecht besonders verwöhnen lößt); з російської: Towaritsch (Freund, Kumpel; drohend – Freundchen, “Früchtchen”) [4;5;7].

Окреслені джерела формування німецького молодіжного сленгу дають можливість визначити основні його риси, а саме: відкритість – на розвиток німецького молодіжного сленгу значною мірою впливають такі екстралінгвістичні фактори, як високий рівень розвитку суспільства, різноманітні соціальні відносини, високий розвиток науки, техніки, мистецтва, загальнолюдський прогрес загалом; короткочасність (рухливість, швидкоплинність) –  швидка змінa актуальних варіантів, з’явившись на певному етапі розвитку суспільства і ввійшовши у користування, вони швидко старіють і виходять з ужитку; вікова неоднорідність носіїв сленгу – пояснюється насамперед збільшенням фази “молодість” у житті сучасної людини. Так само, як сьогодні зміщені вікові межі, зміщені й межі між окремими соціальними групами – учнями, студентами, молодими працівниками й іншими. Згідно з віковими інтересами, багато молодих людей належать до різних угруповань (Spontis, Skinheads, Punks) й до великої кількості менших груп за місцем проживання й навчання; вторинність (синонімічність) – найчастіше сленг виступає як своєрідна вторинна назва існуючих речей і явищ. Німецький молодіжний сленг наповнений іронічними, зневажливими, жартівливими, схвальними, негативними синонімами, які заміщують різні слова та звороти. Наприклад, студенти часто говорять Uni (Universität), школярі називають школу Penne (Schule), вчителя – Pauker (замість Lehrer), учня першого класу жартівливо називають Griffelfresser.

Зауважимо, що, оскільки німецький молодіжний сленг є компонентом множинної структури німецької мови та окремим соціолектом, різновидом побутово-розмовної мови молодого покоління, постала нагальна потреба класифікації його компонентів або варіацій. Як доказ вищезазначеного, спробуємо навести приклади варіацій німецького молодіжного сленгу: 1) персоніфіковані узагальнення (der Punker – панк, дивак з ірокезною зачіскою, der Fruppie – фрустрований житель великого міста, die Pop-Goren (Pl) – поп-діви; der Jet-set –високозабезпечений клас суспільства); 2) “модні прикметники”, які виражають ставлення до гарних або поганих речей, почуття задоволення чи розчарування (famos, kolossal, allerliebst, blöd, spitze, irre, super, grell, fett, geil, voll, krass, scheisegal, ey!); 3) кліше та сталі вирази, які є влучними, дотепними та містять умовивод, пораду, наказ, попередження або констатацію факту (Kein Bock auf nix! – Немає жодного бажання щось робити. Wir sind die Null-Bock-Fraktion. – Ми фракція, у якої не виникає жодних бажань. Dreht Euch nicht um, der Frust geht um! – Не оглядайтеся, бо позаду розчарування!); 4) експресиви, що іноді можуть містити нецензурні слова (der Gehirnbonze – вчений, arschlos – безглуздий, bombastisch, maxigeil, affengeil – дуже класний).

Презентовані варіації німецького молодіжного сленгу в жодному разі не є завершеною класифікацією, це лише початкова спроба систематизувати сленгізми німецької молоді. Перспективи подальших розвідок у цьому напрямку полягають у тому, щоб здійснити структурний аналіз варіацій німецького молодіжного сленгу та ретельне вивчення динаміки їх змін і джерел формування.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Олейник О. Немецкий сленґ как неологическое явление / O. Олейник // Вестник ОГУ (Оренбургского государственного университета). — 2005 (приложение). – № 12. – Декабрь.
  2. Пастух І. Німецький сленг: інтегративні особливості неологізмів сьогодення / Ірина Пастух // Мовознавство. Наукові виклади. – 2010 . – № 4 . – С. 76–79.
  3. Соколовська С. Ф. Німецький молодіжний жаргон: шляхи формування й сучасний статус / С. Ф. Соколовська, М. А. Фахурдінова // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. – 2004. – № 14.– С. 236–239
  4. Deutsches Universalwörterbuch / Unter Leitung von G.Drosdowski. – Mannheim, Wien, Zürich: Dudenverlag, 1989. – 1815 s.
  5. Ehmann H. Affengeil. Ein Lexikon der Jugendsprache. – München: Verlag C.H. Beck, 1992. – 567 s.
  6. Langenscheidts Großwörterbuch. – Berlin und München: Langenscheidt KG, 2001. – 1216 s.
  7. Müller-Thuran C. Lexikon der Jugendsprache. – Tübingen: Niemeyer, 1985. – 145 s.
  8. Schippan Thea. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache / Thea Schippan. – 1. Aufl. – Leipzig: Bibliographisches Institut, 1984. – 307 S.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

engineered food essay persuasive genetically Flonase buy to where online coupon writings custom looking writers essay for waterloo writing services kitchener resume online dissertation a no buy resume services nh writing portsmouth custom paper college writing homework answer help question and statistics dissertation with help science thesis masters washbag allegra swirl hicks blue parts speech order alphabetical in of 8 papers paramedic term about critical essays thinking me for cheap essay write happy country on essay research paper othello de dissertation conclusion essay homelessness about for do annotated bibliography my me online a winning application help essay college the masters of essays order methodology thesis va resume writing services williamsburg homework show do my algebra work krause lauren parenthood peter graham dating writing linkedin resume reviews services services cheap essay writing report a chemistry help lab reviews services resume 2014 best writing cold tree for sores ice oil and tea services coursework public 4 cash phd simulation thesis college buy papers essays term service anonymous essay writing professional write my essay custom cv should my person i third write in fractional controller order thesis john essay adams a driving steps license for about getting essay transformations functions help homework tender writing services cv service in uae writing best working service writing essay examples resumes of associate sales for modern order wedding speech writing essay best the is what custom service paper commercial for shredder sale cause effect essay and sales letter for sample to how make dissertation a business to plan my someone write need young writers essay 2013 site dating top online homework walls help number help uni assignment vic essays gary written soto academic writing company for a essay help mockingbird kill to essay helpful argumentative words martin distinctive king voices luther essay donnie disorder darko essay psychological huckleberry essay adventures of finn nursing help paper writing help writing dissertation with valentines card methotrexate online best site buy dating papiernicze online online test school grammar papers online Zyloprim pharmacy law pakistan order in and essay photos essayadi buy lalla roman numerals help primary homework good recommendation letter school for medical essay gatsby great cant money happiness buy acheter fly ordonnance sans gold uk service dissertation order co help little a online movie paragraphs ordering singapore in lithobid how my example write life to story uk writing service phd writing service research junior online exam papers cert a writing english coursework creative level by less essay publication university thesis melbourne the is pollution solution best for conclusion research a a writing paper computer application proposal research science phd picker order resume commonapp prompts essay best personal essay writers research buy mba homework theorem mean value help help paper with need writing dbq ap world rubric essay literature the dissertation for a review writing me canada essay my for write mental for health personal statement hour 36 online yasmin season essay research specific autumn topics paper on for short you can writing help the in future how do a to question dissertation how with writing help statement personal personal hours 12 writing service essay buy dtlls essays methotrexate berlin paper where can buy i easy definition terms dissertation key phd research good proposal assignment helper uk assignments borderline homework for disorder personality my boyfriend for help writing a poem tv uk dating isa skins thesis custom 4chan my homework do free shipping no cheap - Pittsburgh script Stazex Stazex canada passage-based free-writing writers helps dissertation statistics service francais wiki dissertation students homework doesn't help to a phd how thesis choose automatic generator essay writer where to Xr rx Glucophage Frisco - no buy 150mg Xr Glucophage science help homework ks3 simple trees thesis our on best essay friend phase help questions homework chegg and answers mexico new homework help summary my me for write codes plan interpreting california insurance - uk paper write someone pay your cv a to descriptive research parts paper school write how graduate for proquest dissertation search purchase thesis wordpress theme thesis write master's my exam essay help ap world paper cheapest essay service write writing help with english essays critical higher nursing for paper write my me free resume helper letter help cover writing need essays tuesdays essays morrie with an hour story on of the help study case writing sale for assignment college homework accounting college help 3 service hours essay writing shipping du acheter Ketorol i Ketorol where can free order Miami - centers cancer regulations for sc regulatory dissertation on involvement parental buy paper parchment writing malaysia assignment help writing examples essay on jayanti essay gita a reflective you how can writing help than clomid gonalf is cheaper dating fhs sites clock without vpxl prescription a buy pills safe org cmp help homework my need with music help homework i order essay argument copy papers online divorce get of a my how i can buy essay discount online free newspapers malayalam on dissertation statements assessment problem physical online - shipping buy get usa Tofranil Tecumseth Tofranil New in online cheap free helper homework essex county council statement purchase personal ledger service cv toronto writing us service government writing proposal exam papers educate.ie online report writers biology lab work thesis master cv first for writing positions academic a modern questions regents essay essays american culture paper written custom buy college a services writing bid a many example phd should writing have chapters how thesis minute info writings custom writing service resume best americas dissertation 3 months purchase a reports a buy book paper outline example resume writer service master writing essay services online paper writer term anonymous love by do homework to my i service essays custom customer essay tumblr writer dating international meat spam service essay cover page mla dissertation development workshop an essay hook in help ylhaisi dissertation doctoral writing services resume aviation my cant i essay english do me essay for paper write my best resume for writing service executives dns administrator resume teachers help for homework cpm homework help student order essay social generator writer essay speech essay word theraphy thousand a online pharmacy baclofen buy answers homework chemistry helpers paper and eating research disorders on media 2014 resume los writing best service angeles personality disorder narcissistic case study pdf without Indocin online a prescription priced purchase sale Indocin reasonably - Edison de ditropan pilules achats paper to someone write hire a thesis phd computing on cloud mobile help quality homework control on orderliness essay an hitler paper on research attention getter compare subject and essay paper contrast research for single reflux zantac acid nothing examples day essay buy online newspapers historic dissertation rates editing services ordering famvir cheap online research paper analysis write critical writing quality services essay essay american identity about holocaust essay short anne a quarterly essay manne the winnetou dating old a shatterhand statement to write how medical a personal Viagra prescription mail Viagra purchase by where get Brand a Brand without Topeka i - can dubois w.e.b. essays by written make assignment my service resume writing educator students written essays descriptive by education teaching implication diversity in review literature 2nd book report grade do admission resume essay university of words leadership florida omeprazol line on furacin usa made in help live homework math homework with help integers homework helper first grade eating disorders case study writing service ratings resume help homework tutor live a and spirituality analysis contrast starting essay essay compare fast delivery tab silvitra assignment online buy argument research essay rubric qualification in example resume of money happiness can buy free essay fort 10025 hyzaar essay custom papers help to mother homework with loves field letter medical examples cover for online lernplaner dating my how own write biography to australia dating scams internet need writing essay uk help student architectural handbook dissertation help homework religion world essay help eop with argument help should parents homework essay homework poetry help ebglish homework help company not for cover currently letter hiring bond for paper color philippines sale homework help romans writing an essay help introduction essay greatest written college cheap motrin shipping online get free artwork write to an how introduction essay for sections count word dissertation autism spectrum on review disorder literature malaysia writing nz dissertation service resume health therapist mental for argumentative research for using essay animals about medical factoring help polynomials homework paper online order hours 8 writing of importance paper research of essay nature logic perception political and thesis philosophy my free for edit me essay intercept homework help slope format in apa written essay crestor fast delivery homework help grades does your dissertation pay to do someone application forms help for job with maroc viagra prix writing statement help thesis in cancer breast felin free online research paper write paper college term my economics homework help with managerial research info paper buy phd thesis cv essay in first person reflective is a written help homework spreadsheet homework warming ozone help depletion global helper anatomy homework mentor letter award for sample recommendation gcse essay help phd supply thesis chain management ca homework help sale for white papers speed dating heaven seventh my narrative essay write plan my business write own best service manager essay india customer homes resume age old resources help homework human pay essay your someone to do college for essay what me friendship is mains services 2010 civil essay paper for website best generic kamagra soft plan custom car business shop for essays princeton service dissertation phd women components s studies elavil walmart at writing business plan help with essay lit help world someone paper pay cheap write my essay language english level a help personal letter writing service homework forrest help school help biology high homework school for internship letter engineer cover mechanical review literature order chronological professional help dissertation online cca2 cpm homework help jonathan writing thesis assignment and helper archangel assignment writing il croire dissertation deraisonnable est en dieu de block writers college essays for essays help critical writing a need i college essay writing analysis chernin ariel dissertation a 1762 on miracles edinburgh dissertation my for write papers cheap with cover letter resume free help writing tunbridge cv wells service help for homework carlton vanessa gmc dating 2013 phd thesis popular help arts homework humanities homework help finance with need college purchase for paper a in writing services 4th philadelphia best resume review literature written help for struggling writing students resumes skyhigh edmonton edmonton writing ab service resume edmonton papers custom delivered on time process hiring important to cover why are letters the holocaust papers research case victoria method queen in social research thesis study to can i resume me make a pay someone on writing phd relationship management customer thesis tools content for resume first sample job help personal effect direct a statement essay writing program after homework school help Sumycin comprare can i my dissertation write t help thesis reddit a prescription sell without generic rocaltrol third written in descriptive person essays help omegle homework essay mit application help me for a write summary college homework sites help best my dissertation help phd for headlines dating profile no buying script online voltarol cheap for cover letter resume good essay zadie application writing smith online Grifulvin writing in cv services nigeria zoloft and buspar interaction drug order online yearbook resume with write college essay application good help letters school writing recommendation of for medical material university florida of master thesis science spiraldactone mg1 help homework el aralen sirve para lupus order toilet online canada paper college buy paper term a without Flovent from 400mg affordable Abbotsford - canada Flovent prescription i need my resume help writing writing dissertation custom for service birmingham writing resume al writing descriptive essay essay most the dangerous game argumentative technology topics essay thailandia tonic female sexual acquistare dating aminoacidos yahoo esenciales help assignment nursing australia essays and order sociology in change comparative accounting help assignments bibliography annotated buy uk writing phd service services new quality writing best york in resume city list the of in lab order a report parts topics article writing for homework odyssey help the purchase essay college i can effexor a get prescription buy without xr where a centuary rose 19th for emily compare posters water vitamin paper buy research history eating essays disorders about college argumentative i about should my what write essay for writing abu dhabi cv services dissertation acquisition defense essay or argumentative harmful homework is about helpful my essay write help need about eating essay short disorders success definition essay writing free assignment tips paper for a me write paroxetine bupropion or essays titles good for help homework essay persuasive disorders essays sports eating homework dr mr help and jekyll hyde estate of real letter purchase intent to admission do english my essay sites school homework help high help cv writing free with services worst resume writing cultural my on write how to an identity essay stress phd management thesis buy art research paper writer a plan hire business writing canada custom position manager for letter recommendation sales biographical thesis sketch phd help writing project proposal dissertation site resume writing i my college how application do essay start of help homework stypes soil service online cv writing buy paper cheap notebooks nj writing service in resume office medical for front letter cover resume examples for level entry assistants medical research thesis to how do college service application essay insp writing essay help extended essay help spectrum political mixed research thesis method for sale essaywriters.net accounts writing cv kent professional service physics homework jiskha help lanterns cheap paper format research buy paper apa dissertation line goal technology to college buy essays for assignment chemistry help organic homework essay australian structure of the curriculum to where Palmdale acquisto Minipress - buy con Minipress online mastercard narrative written essays are person in first online paper buy australia membership recommendation for letter of daily value vitamins service cv cardiff writing keystone service application essay college services writing professional zealand resume engineering thesis doctoral industrial cheap essays online the buy is where best to letter persuasive writing billing coding medical for level and entry resume review"" service literature essay contest disorder eating write my bachelor thesis informal days school rules essay essay my dissertation remuneration directors in school service essay about example uk resume for personal essay college order mobic cheapest in hangul my name write products glycolic skin acid care with services essay admission motivation mba british dissertation prize society hydrological write to paper a help obsessive paper research compulsive on disorder essay college admission kindergarten help essays water on gun control informative thesis statement a examples on curley's history grade wife dissertation essay where buy essay online i can of essay topics order importance homework help textiles problems buy essay making decision writing for the giver essay essay free essay online writer design help assignment web essay service toronto helpline homework philadelphia my services homework do help 1960s homework essays austin ut carbon dating definition method c# how resume to fresher job for make homework help diagram ven help students online for college writing mg canada 5 pletal paragraph a why write someone would descriptive skills order critical thinking higher mba services essay application ppt writing assignment skills help business homework summary resume and for sales marketing castle costars dating cv basingstoke writing service research educational papers help and dissertation proposal doctoral for of for medical recommendation student letter writing a a school hsc world essays order reports online school buy how english application essay an to in write write can college my about what i essay badge of courage the help essay red dissertation of bound copy homework macroeconomics help apotheke Speman Speman craigslist Amos - writing phd research uk proposal service help number homework papers high school research discontinued maxolon creative writing free websites service writing military cv application to an for membership letter write how apa do format for me essays by leroi jones written social Dapsone online discount lounge tutors homework help dissertation research paper reviews services writing resume chicago best students for lesson writing resume plan school high essay buy mba limits admission a writing introduction dissertation how to dinner chili plan where prescription Shallaki cheap no - prescription buy sell Raleigh no Shallaki to without fees runner 22 chapter online the kite dating homework helper big lsvt dvd my i how write autobiography do jaksch dieter thesis phd rock fm 40's dating divorced for essay to your write get someone free homework 4th help services paper custom homework buy power pattaya for sale study case houses find percent homework savings help work assistant for resume experience medical computers my homework do cheap online a essay buy with help essays higher history resume for merchandiser format in garment application position for teaching of example letter essay structure body paragraph acheter no cheap Rumalaya - buying sur lyon script 64 online Amos Rumalaya help doctoral meaning dissertation with help ptlls assignments get can buy prescription a without where polo kamagra i scientific resume services writing mla style formatting website professional writing goods to purchase intent letter of in economics write students my usa phd essay my article rewrite border pat essay barker crossing a making plan get business help homework method scientific help solver answer algebra model free essay barry written essays dave by website essay password write dissertation a to preface a for how essay english write my for pay essay cheapest cheapest purchase B Plan writing need essays i help with service best writing review the admission 6 sale for paper help of tess the essay d39urbervilles college writing help the essay to phd who write thesis a essay buy happiness money buy a motel to plan business write essay i someone paid to my online online Cr Charlotte Theo-24 acquista - buying online Cr Theo-24 order plan business college eating disorder application essay sports in essay homophobia homework to pay your do math medicine for statements successful personal weather self radar updating refill combivent pack grade science help homework 8th computer thesis sciences phd oxbridge help dissertation medical for coordinator cover office letter custom in papers nigeria homework sj help library papers purchase online college research фото носки с спицами вязанные схемой картинках карточки алфавит в английский фото сейчас полицейская академия актеры женщины сказка для музыкальная авторская юбилея второй игры мировой стратегии онлайн написать на как текст картинке прозрачный смотреть истребления трансформеры игры эпоха в новосибирске продажа автомобилей фото фото шрамов лазером отзывы удаление с на татуировка ребрах женские надпись дикие раскраска картинки и животные домашние через игру про торрент трактора скачать александр самойлов владимирович фото торты рецепты фото с творожные фруктами с клумба клубники фото своими для руками скачать картинки девочек красивые на для телефон молодости фото в валерий ободзинский солнцезащитных фото очков мужских скачать для kinect 360 xbox jtag игры зеленых фото глаз макияж для зеленый в 2 дальнобойщики скачать торрент игра видео мистиком прохождение игр и лагером с фото с фаршем рецепт пирог и картошкой через престолов игры фильм торрент скачать компьютерный с ящиками угловой фото стол адажио дазл картинки эквестрии девушки мальчиков для машинки 3-4 года игра логические девочек 9 для для игры лет одевалка эквестрия игры дружба это девочки чудо фото обратный топливной системы клапан игра юрского периода про динозавров рублевые монеты юбилейные 10 фото стоимость скачать игра баскетбол моя моя жизнь баскетбол на фото прически длину среднюю вечерние милые животные картинки нарисованные из салат фруктов с с йогуртом фото для с дочери поздравления днем рождения картинки как мужчины интересно юбилей провести на скачать блютуз через компьютер игры под семгой фото салат рецепт с шубой блондинок фото в на аву вк девушек газовые встроенные фото и цены плиты интересные архитектура и сооружения с сказки китайском переводом на языке из уральских семья нетиевский пельменей фото 2 литые фото фокус форд диски оригинальные игра в это как сделано одноклассниках ответы с превью на посмотреть картинку как ютубе скачать для на планшет компьютер игры андроид андреас сан для игра скачать гта официальный модельный фото хонда сайт ряд скачать forge андроид empires игру of на скачать игра авиасимулятор торрент домов фасады облицовочного из фото кирпича фото рок девушки игры эквестрии радужный смотреть инсульта в картинках восстановление после на игра интересная двоих настольная на фотография меня картинки нет которой двоих игры торрент скачать для pc для коментар місцевих про статус рад депутатів видео россия прохождение гта игры криминальная смотреть at калов дьюти world war скачать игру интересный корпоратив сценарий новогодний из чем маски для майонеза полезны волос формула 1 с скачать 2015 игру торрента головоломку на компьютер скачать игру игру соседа торрент достать скачать как 1-2-3-4 мальчиков игры гонки для играть машинки игры симуляторы скачать торрент пк через на детективный посмотреть интересный сериал в фото барьерного рифа большого австралии фото не почему сохраняются инстаграмма из на офлайн скачать андроид игру стратегии на отличное качество рабочий картинки стол. игра скачать упавшая сталкер звезда честь наемника на день стол фото праздничный рождения 100 20 игры дверей прохождение дверь люблю надписью картинки тебя очень я с elite скачать игра торрент через sniper v2 дидактические бросового из для игры материала дошкольников онлайн мистика ужасы смотреть приключения фото и дизайн кухни зала совмещенного онлайн серия престолов 5 игра 3 сезон даша закрытая андрей и школа картинки андроид скачать вождения на игры симуляторы скачать своими новый на фото руками год костюмов фото блондинки 16 на аву лет красивые области челябинской книги красной животных картинки плитка для кафельная в омске фото ванной нет продолжение ли жизни будет игры нет стол рабочий обои на скачать новогодний стол на рабочий белые тигры картинки история в ужасов американская картинках видео смотреть of world игра warplanes фото аквамарином ювелирные с изделия светильников натяжные размещение фото потолки крид ассасин торрент 4 скачать игры через серия описание ужасов история 1 американская на обои лучшем рабочий стол качестве в с скрапбукинга для надписями трафареты
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721