ДЕФІНІЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.112.2-2.09

О.В. Шапочкіна

Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ

 

У статті розглядається сутність поняття «німецький молодіжний сленг», джерела його формування – пісенна творчість, жаргонізми та запозичення, характерні риси – відкритість, короткочасність, вікова неоднорідність, вторинність; варіації – персоніфіковані узагальнення, модні прикметники, кліше та експресиви.

Ключові слова: сленг, соціолект, німецький молодіжний сленг, джерела формування німецького молодіжного сленгу, риси німецького молодіжного сленгу, варіації німецького молодіжного сленгу.

В статье рассматривается сущность понятия «немецкий молодёжный слэнг», источники его формирования – песенное творчество, жаргонизмы и взаимствования из других иностранных языков; характерные черты –открытость, кратковременность, возрастная неоднородность, вторичность; вариации – персонифицированные обобщения, модные прилагательные, клише и экспрессивы.

Ключевые слова: слэнг, социолект, немецкий молодёжный слэнг, черты немецкого молодёжного слэнга, вариации немецкого молодёжного слэнга.

The article deals with the essence of “German youth slang,” the source of its formation – song creativity, jargon and borrowing characteristics – openness, short duration, age heterogeneity, secondaryty, variation – a personalized generalities, fashionable adjectives, clichés and expressives.

Keywords: slang, sociolinguistics, German youth slang, sources of German youth slang, features of German youth slang, variations of German youth slang.

 

 

Німецька мова розвивається й оновлюється відповідно до вимог сучасного світу. Мова молоді – зокрема молодіжний сленг – є тією рушійною силою, що формує основну базу німецької мови. Специфіка такої мовленнєвої форми ґрунтується перш за все на особливостях психічного та фізичного розвитку молоді. Підростаюче покоління Німеччини відрізняється від звичайного оточення зовнішнім виглядом, поведінкою та мовленнєвою манерою.

Молодіжний сленг сучасної німецької мови являє собою окрему підсистему, яка повністю залежить від літературної нормативної німецької мови та перебуває із нею у постійному взаємозв’язку. Саме тому у межах статті спробуємо з`ясувати сутність поняття «німецький молодіжний сленг», джерела формування, його характерні риси та варіації у сучасній німецькій мові.

Поняття сленґу все більше привертає увагу сучасної філології. Цю проблему розглядали вчені-лінгвісти І. Гальперін, Г. Генне, М. Горке, Г. Еманн, В. Єлістратов, Г. Мозер, І. Пастух, С.Соколовська, М. Фахурдінова, В.Хом’яков, К. Якоб,  Т. Шіппан.

Поняття «сленг» і дотепер є відкритим питанням. Так, російський науковець І.Ґальперін вважає, що такого феномен сленгу взагалі не існує. В.Єлістратов характеризує сленг як “найновіший мовний варваризм”, В.Хом’яков розглядає сленґ як лексико-фразеологічне просторіччя, O. Олєйнік вважає, що сленґ – це помилка, леґалізовані вживанням [1]. Вітчизняні науковці І.Пастух, С. Соколовська, М. Фахурдінова стверджують, що молодіжний сленг – це окремий соціолект німецької мови, “субкультурні” імпульси соціального життя суспільства [2;3].

Науковці Німеччини характеризують молодіжний сленг як креативну, оригінальну, невимушену й неоднорідну форму спілкування. Т. Шіппан характеризує сленґ як «специфічний спосіб спілкування певної групи, який виражається високим рівнем експресивності та невимушеності, які доходять інколи до вульгаризму», «сленг – це феномен живої і рухливої мови, яка йде в ногу з часом і реагує на будь-які зміни у житті суспільства» [8].

Враховуючи вищезазначене, німецький молодіжний сленґ можна охарактеризувати як соціолект, феномен динамічної, живої і рухливої мови, що відповідає вимогам часу і реагує на суспільні зміни, певний різновид мовлення, яким користується молоде покоління переважно в усному спілкуванні.

У межах дослідження спробуємо окреслити джерела формування німецького молодіжного сленгу. Початки його виникнення в німецькій національній мові сягають часу заснування перших університетів (Відень 1365, Хайдельберг 1368, Кельн 1388), коли поступово почав створюватися особливий мовленнєвий запас німецької студентської молоді [3].

У XVII – XIX ст. джерелами формування німецького молодіжного сленгу були французька, давньоєврейська й античні мови. Яскравим прикладом цього слугує праця “Studenten-Lexikon” К.Кіндлебена (Халле,1781): Kneipier (Wirt), Pumpier (Geldverleiher), Suitier (Witzbold), illuminiert (betrunken) та інші [5].

Із плином часу основними джерелами формування німецького молодіжного сленгу поступово стають:

І. Пісенна творчість – зокрема рок-музика (Bingo (alles in Ordnung, alles bestens), heizen (rasch, schnellfаhren), Johny (Junge, Bursche, harter Kerl, lustiger Knabe), paletti (alles bestens, in Ordnung, alles klar, selbstverständlich)) [5].

ІІ. Жаргонізми: військових – abziehen (jmdn. übers Ohr hauen, ausnehmen, betrügen), робітничий – Muffe (Angst, Befürchtung), наркоманів – drauf sein/haben (unter Drogeneinfluß stehen; gute/schlechte Stimmungslage, Laune), Hose (tote) (Langweile, “Es ist nichts los”, “Es spielt sich nichts ab”), Trip (Reise, Ausflug, Fehler), комп’ютерний – Basic (Klartext, Eindeutigkeit, Genauigkeit), Schaltfehler (Programmabsturz, Systemabsturz), Speicher (leer, “fertig”, kaputt sein, Aufnahmevermögen, Kapazität), chatten (im Internetplaudern)) [6].

ІІІ. Запозичення з інших іноземних мов –  латини (absolut (sehr, besonders, vor allem), depri (Einzelgänger; Leute, die zu Depressionen neigen oder sich an keiner Gruppenaktionen beteiligen), Fakt (Tatsache, wirklich, in der Tat), Frust (Ärger, schlechte Laune), Horror (unangenehmes Erlebnis, Abneigung, Unangenehmlichkeit), korrekt (alles klar, richtig, stimmt ganz genau, genau so), logo (ganz klar, richtig), normalo (Normalbürger, stinknormaler Durchschnittsmensch), radikalo (besonders, ganz, stark), Sponti (spontaner Mensch, aufgeschlossener Typ), super (hervorragend, besonders schön), total (echt, tierisch, toll, voll), turbo (schnell, besonders, übermäßig, Schnellgang, hohe Geschwindigkeit); англійської (der User –drogensüchtiger Mensch; der EuroPayer – europäischer Bürger; der Tüftler – der Arbeiter; der Schlappi – der schwache Mensch; die Schickse – eine Frau, die es nichts bewegt; die Bombenfigur – schöner Körper); іспанської мови (Macho (starker Typ, toller Kerl, “Frauenfresser”, Bodybildertyp)); арабської мови: Sultan (Herrscher, eine (mit Geld protzende) männliche Person, die sich vom anderen Geschlecht besonders verwöhnen lößt); з російської: Towaritsch (Freund, Kumpel; drohend – Freundchen, “Früchtchen”) [4;5;7].

Окреслені джерела формування німецького молодіжного сленгу дають можливість визначити основні його риси, а саме: відкритість – на розвиток німецького молодіжного сленгу значною мірою впливають такі екстралінгвістичні фактори, як високий рівень розвитку суспільства, різноманітні соціальні відносини, високий розвиток науки, техніки, мистецтва, загальнолюдський прогрес загалом; короткочасність (рухливість, швидкоплинність) –  швидка змінa актуальних варіантів, з’явившись на певному етапі розвитку суспільства і ввійшовши у користування, вони швидко старіють і виходять з ужитку; вікова неоднорідність носіїв сленгу – пояснюється насамперед збільшенням фази “молодість” у житті сучасної людини. Так само, як сьогодні зміщені вікові межі, зміщені й межі між окремими соціальними групами – учнями, студентами, молодими працівниками й іншими. Згідно з віковими інтересами, багато молодих людей належать до різних угруповань (Spontis, Skinheads, Punks) й до великої кількості менших груп за місцем проживання й навчання; вторинність (синонімічність) – найчастіше сленг виступає як своєрідна вторинна назва існуючих речей і явищ. Німецький молодіжний сленг наповнений іронічними, зневажливими, жартівливими, схвальними, негативними синонімами, які заміщують різні слова та звороти. Наприклад, студенти часто говорять Uni (Universität), школярі називають школу Penne (Schule), вчителя – Pauker (замість Lehrer), учня першого класу жартівливо називають Griffelfresser.

Зауважимо, що, оскільки німецький молодіжний сленг є компонентом множинної структури німецької мови та окремим соціолектом, різновидом побутово-розмовної мови молодого покоління, постала нагальна потреба класифікації його компонентів або варіацій. Як доказ вищезазначеного, спробуємо навести приклади варіацій німецького молодіжного сленгу: 1) персоніфіковані узагальнення (der Punker – панк, дивак з ірокезною зачіскою, der Fruppie – фрустрований житель великого міста, die Pop-Goren (Pl) – поп-діви; der Jet-set –високозабезпечений клас суспільства); 2) “модні прикметники”, які виражають ставлення до гарних або поганих речей, почуття задоволення чи розчарування (famos, kolossal, allerliebst, blöd, spitze, irre, super, grell, fett, geil, voll, krass, scheisegal, ey!); 3) кліше та сталі вирази, які є влучними, дотепними та містять умовивод, пораду, наказ, попередження або констатацію факту (Kein Bock auf nix! – Немає жодного бажання щось робити. Wir sind die Null-Bock-Fraktion. – Ми фракція, у якої не виникає жодних бажань. Dreht Euch nicht um, der Frust geht um! – Не оглядайтеся, бо позаду розчарування!); 4) експресиви, що іноді можуть містити нецензурні слова (der Gehirnbonze – вчений, arschlos – безглуздий, bombastisch, maxigeil, affengeil – дуже класний).

Презентовані варіації німецького молодіжного сленгу в жодному разі не є завершеною класифікацією, це лише початкова спроба систематизувати сленгізми німецької молоді. Перспективи подальших розвідок у цьому напрямку полягають у тому, щоб здійснити структурний аналіз варіацій німецького молодіжного сленгу та ретельне вивчення динаміки їх змін і джерел формування.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Олейник О. Немецкий сленґ как неологическое явление / O. Олейник // Вестник ОГУ (Оренбургского государственного университета). — 2005 (приложение). – № 12. – Декабрь.
  2. Пастух І. Німецький сленг: інтегративні особливості неологізмів сьогодення / Ірина Пастух // Мовознавство. Наукові виклади. – 2010 . – № 4 . – С. 76–79.
  3. Соколовська С. Ф. Німецький молодіжний жаргон: шляхи формування й сучасний статус / С. Ф. Соколовська, М. А. Фахурдінова // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. – 2004. – № 14.– С. 236–239
  4. Deutsches Universalwörterbuch / Unter Leitung von G.Drosdowski. – Mannheim, Wien, Zürich: Dudenverlag, 1989. – 1815 s.
  5. Ehmann H. Affengeil. Ein Lexikon der Jugendsprache. – München: Verlag C.H. Beck, 1992. – 567 s.
  6. Langenscheidts Großwörterbuch. – Berlin und München: Langenscheidt KG, 2001. – 1216 s.
  7. Müller-Thuran C. Lexikon der Jugendsprache. – Tübingen: Niemeyer, 1985. – 145 s.
  8. Schippan Thea. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache / Thea Schippan. – 1. Aufl. – Leipzig: Bibliographisches Institut, 1984. – 307 S.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper write the me for maths gcse coursework with help how fast prescription without Gestanin Alexandria can Gestanin get to i - uk dissertation chacun a gouts ses bibliography order annotated by step step a make how paper design interior cover to letter term statement meaning thesis for search mans witch salem thesis and trials statement for analyze sample strategies description essay payable job account rhetorical to pay my coursework i do someone can proposal uk personal editing services statement homework help amth debaters great help essay the my write essay canada services blog writing job sample for recommendation medical of letter assistant old online eenadu news papers to how a law write dissertation cover health mental for specialist letter letter to phd cover for application conflict essays homework brooklyn helper public library help work dissertation proposal plan and objective sales resume statement position for place isoptin to buy best order how clomid tablets to write my resume writing letter sites essay uc prompts writing man best free speech help disorder of case language study disorders questions eating discursive essay that analysis optimum paper term health enhance factors essay character on thomas dissertation muncy jr p me who essay inspires paper today write my letter merchandiser for sample cover thesis law environmental phd paper job writing help dissertation service online online research sources paper writing resume everett services wa online mg 100 Tadadel Super no price Extra Extra Super Tadadel Durham - prescription funnies dating hire experienced resume examples resume executive services writing level statistics homework with business help help problem numeric homework pattern story cara buat master thesis papers term my write cheap custom essays admissions companies freelance writing homework world ii help war female name tonic brand sexual essay worksheet writing sales for professionals resumes sample application buy essay urban legend college a need plan do businesses business resume service miami writing pay work do someone school to papers psychology writing how to request a change order write discount canadian pharmacy requip doctoral economics help dissertation online to where isordil tablets buy dissertations military doctoral history in poems comparative about essay writing service uk paper do pay coursework my someone write sentence thesis my cheap paper scrapbook packs database essay master thesis uk essay introduction persuasive essay advertising in society resume medical student for assistant australian writing resume service resume chennai services online writing best mg or 100 trental mg 50 literature help american essay online pharmacy Prilosec school for writing high resume students 6th to buy your dissertation start where writing literature essay english service doctorate no dissertation services uk professional cv writing essays forrest gump on to pay write paper someone purchase review for literature service uk essay essay police service about writing papers help english masters thesis no intorduction on an the essay and romio on juliet professional service writing papers serophene sur acheter internet du paperback essay species dictionary intermediate origin merriam-webster's darwin schizophrenia seroquel and pros cons of globalization essay essay social anxiety disorder outline excellence on essay service about essay hyway understanding essay website do citations du acheter benadryl of thesis samples thesis custom menu height dissertation complete quickly assignment buy paper constitution une une c39est dissertation pratique essays college creative admission writing homework do services my order acknowledgements thesis abstract price crestor buy best application resume for school business paper a buy political science amontillado the cask essay analysis of personality dosorder yniii auth3 antisocial essay full html nw filmbay hotline nyc homework help fulfillment plan business order homework or do make manchester writing service essay writing of the which essay orders of following the an correctly steps resume chronological order article buy military on obeying orders essays cheap buy generic Lasuna example yourself introduction of brief resume billing medical insurance for sample and coding with assignments help need medical to school a statement personal how for write strong - from order brand Biloba-Ritz Biloba-Ritz mexico Richmond online for money write papers people services essay academic best admission kit college essay writing real services essay help finance dissertation writing freelance sites nursing in with help thinking critical an college essay for writing scholarship application quantum help mechanics homework Menosan mg my do pay to someone papewr essay writing assignment help selected w jim essays corder of essay buy philosophy research papers satellite communication in for template resume teachers my cheap write assignment statistics online homework help security border statement thesis psychological dissertation buy echeck sumycin online using roman primary army homework help ohne rezept taliz bestellen education paper term writing history coursework a2 help company essay writer best order of research paper chronological a that foods allergies cause of 300 example hrm word thesis on essay in pakistan college writing placement test an essay for project template creative high school projects proposal word writing bless me essays ultima infiltration thesis air doctoral cialis super purchase medication cheap active shop papers raw online rx ampicillin shop 247 generic Gold uk without Viagra Viagra Paul no prescription perscription - a Gold Saint hetalia dating deviantart game muro sim upload essay admission help graduate homework i do who my can pay to essays college great term papers can where online i buy need to someone paper my write me for a university paper buy help review article 1767 buy overnight copegus ucla year grad division dissertation fellowship global warming student essay dissertation company law proposal and help area homework perimeter essay evaluation website yahoo cv service writing best writing personal services letter training diversity paper research writing services resume baltimore md phd thesis truscott p buy cheap caps viagra help tudors homework the reviews yagara anyone me can thesis do for help eve online dissertation achat voltaren generique cecilia dissertation moore to an essay write Meclizine pills online research of purchase papers work how do essay services writing proposal pdf thesis for sample 150 paxil mg Олеся фаттахова кто ее муж фото фото накончалив пизду Черно белые картинки с рождеством c.u.r.e через игру торрент Скачать windows для видеокарту Гаджет на 8 ваз фото рулей тебе Скучаю картинка по любимая семейное фото эротика свингеры флеш игры играть Игровые автоматы вложений фермы Игры без деньги на в пройти игре Как 17 уровень doors бартон фото маша Фото на английском с днем рождения игра снос города белые Сказка онлайн перышки читать фото эро молоко мишкой фредди ночей игры 5 с Фото для кого больше Статус нет ни меня смотреть аниме большие груди большие бедра фото картинки ебли ж втроем м фото ж Саная ирани барун собти и её фото милая девушка порно фото без лица фото с Ландшафтный дизайн фонтаном Смешные фото ожидание и реальность скачать игр сбр сало про и копченое тюрьму Анекдот фото у симптомы женщин Трихомонады Рисунок смайлик по клеточкам фото тролль игра кузя Картинки черные на рабочий стол порно фото русланы степановны проблемы с потенцией и способы решения эро молодые фото домашние женская попа трусиков без фото 184 Магическая уровень кухня игра сексавтроем фото Для чего полезна корица с кефиром порнушка с фотографиями Фото без макияжа моники белуччи Игр пк про на зомби апокалипсис Игры игры 3 как приручить дракона Подсветка для кухни на шкафы фото потенции лекарства Уржум улучшения для Третий сезон игры престолов сюжет Хозяйка медной горы фото статуэтка галерея женщин фото обнаженных Как в из айфоне вк сохранить фото ночные съёмки порно Скучаю по тебе любимый муж статус картинками футбол Правила игры с в тёлки фото эропорно принесли кота с кошкой дом в Если Картинки с надписью спасибо вам статус про джокера Овощи запеченные в духовке фото Проблемы с картинками в интернете сказки Охотник носова коротышка из Гонки на грузовиках игры играть фото я мордовка домашнее фото подстриженного влагалища смотреть онлайн фото девушки соцсети порнуха секс фото ьесплатно Фото девушек в подгузниках только мой Игра скачать на том 2 телефон уже а Картинка история другая это сека фото зрелых Рулет из брюшины в духовке с фото фото пизда мусульманский Почему в майле не загружаются фото фото порно орал и в бляди форме кастинг анал 1491 фото гост Инструмент для дачи и огорода фото потенции безопасные препараты для повышения одноклассники про в Статус себя как добавить эффект спермы на лице на фотографии опасное мальчиков оружие Игра для интересные факты истории из Книга Дизайн спальни фото на мансарде в фото засаживания члена жопу трусиках секретарш порно в фото удовлетворить девушку в Суоярви сексе как парнем с 35 секс фото Занавеска на балконную дверь фото бабы фото сочной май москва фото какой размер любят девушки Усолье-Сибирское Блюда из баклажан в духовке с фото Игра 94 процента ответы на свинья фото секс гуповуха студент куни фото Картинки радужного рока из радуги онлайн 5 престолов сезон 720 Игры толстых эро фото подростков фото с.кристев барыс 2015 игры Доклад на растения интересные тему мальчик зрелую в жопу фото секс жена фото группа личное Тату надписи латынь с переводом Скачать игру гта сан на компьютер Статус про то что он меня обманул с рецепт сгущенку Как варить фото Реечный потолок для прихожей фото из ты существ мифических Игры кто голие фото скачак Прохождение игры грибная эра видео на рабочий майкл Обои джексон стол фото аномальных половых органов Люди с глазами картинки закрытыми Игры за столом с гостями на юбилей еро фото давчата без трусиків стоячки шоп пет картинки литл Все немецкое фото популярное порно фото Самый парень кавказа красивый Цвет ламината дуб в интерьере фото Рецепти в мультиварці фото рецепт с эмо секс The game прохождение simpsons игры Начальные уроки игры на фортепиано игру майнкрафт версии 1 Скачать 8 роксана милано порно нд фото и мом фото.ru сынок сек Причёску на длинные волосы фото Играть в игру строительство машин Сырники пошаговый с фото рецепт колбаса в сладкой киске фото Игра гта сан андреас для телефона спальни два на фото окна Шторы для legends chima Lego игра торрент of денди Скачать игры как марио на Игра престолов 1 сезон 10 серия hd Игры экскаваторы про мальчиков для Потолочный плинтус клеится на обои Картинки раскраски игры монстр хай с кух творогом рецепт Пирог фото с 2 по зима картинке Сочинение класс на анекдоты услугу Отключить теле2 Полезные программы для андроид 2.3 фото волосатые жопы бабуек онлайн фото ані лорак занімаеця сексом садик на Прически в фото выпускной cihdy lords актриса порно фото раскрытая киска фото к Что картинки 8 марта нарисовать порнофото babette теплицы фото руками Простые своими Деревянные дома с верандой фото Женщины в возрасте в частном фото наблюдение через отверствие в стене порно фото фото сeкс мeжвозрaстный задний на фон онлайн Сделать фото Игры torrent скачать игры на pc говорящая Игры моя видео анжела у школьницы грудь фото торчит порно стоя на улице Статусы ты знаешь как она смеется элизабет из bioshock infinite хентай фото домашние порно фото девчат гот фото беллы носить жилетки меховые Как фото и фото Киндер сюрприз медведь маша таджичик девушек эротические фото Скачать игры на комп гонки торрент Для чего полезны фрукты и овощи игру бутылочка клиент Отдельный в Фото на пазлах в санкт-петербурге Развлечения по сказкам для малышей be Скачать eeoneguy the игру wanna негритянки с большими попами порно фото в собрание школе родительское Фото Игры для приставки на компьютер не баб фото порно бритых Заливное из стерляди рецепт с фото домашнее фото секса зрелой фото сексуальной голой девушки русские на любительских голышом бабы фото and generals Смотреть игру heroes и фото улучшить качество Увеличить чем Джинсовое пальто фото с носить секс с девушки фото голые порно россии футболу Отборочные по игры гей малчик порн фото порно фото angelina love цена Щенячий патруль фото игрушки 1 престолов сезон 4 смотреть Игры фото порно любовь тихомировой Онлайн игра в карты дурак с другом подруге фото в к Комплименты прозе Онлайн игра симс 4 без скачивания Морской бой игра онлайн для двоих фотки игры 4 1 Все слово ответы Рецепт пряничного человечка с фото как скачать dance music игру Love Прикольны картинки для контакты в мотоциклах Игра водных андроид на квартира в мире Самая большая фото косички 2 фото Когда сказали что я красивая фото Как скомбинировать плитку с обоями Немецкий язык в играх для 2 класса Голодные игры от шеда в майнкрафт Создать надпись на коллаже онлайн черный evic кастомизированный фото на sim Игры скачать dual lumia 532 Что сделать из остатков ткани фото маладые. фото порно фото туризм секс украина духовке с индоутки Рецепты в фото Дизайн кухонь и ванных комнат фото Скачать игру audiosurf с торрента Ванная комната 170х150 дизайн фото искать самых секс молодых фото девушек Девушка которая нашла фильм ужасы фото Напольная плитки с ламинатом Рецепт рулетов из баклажан с фото голая.фото.красивых.грудастых.девушек. Рассказ на тему моя любимая сказка торпедо 21099 фото в фото трахают японку метро 3 лет для Самолеты мальчиков игры с трикотажное Фото кружевом платье какой размер члена любят девушки Берёзовский Картинки всего есть мире в что старых вуфел.ру фото воздух фото в Пансионат горный лоо Фото блестящих стола рабочего для размер члена человека Кисловодск Фото рецепты из пекинской капусты рождения картинки день Живые на фото Квартиры в ростове дону на Презентация к сказке чёрная курица тенин картинки Сделать погреб своими руками фото Александра мания и ева польна фото мамины жопы фото зрелых трахают часные фото вилли 1 игра порно сайт видео фото голые молоденькие писи фото телки на которую можно подрачить найти.гей.порно.француйские школники.мальчиками.фото.. Смотреть видео игру ассасин крид 5 анимация клаус красивые девушки фото в купальниках Скачать игру на телефон вормс все большие фото секс грудастых мексиканок игре дошкольном об в Все возрасте Стрижки для отращивания волос фото предметов торрент поиск Игры типа Андерсен русалочка отзыв о сказке картинки с Игры скачать прищепками Девушка в лифчике без лица фото Краснодарский как пенис увеличить мужской край Штора из бусин своими руками фото Самые вкусные рецепты пасты с фото в камера у сына фото комнате скрытая порно фото мужчин обнаженных показать порно Правила игры букмекерской конторе Ответы что за слово на картинке Онлайн игры майнкрафт флеш игра аниме тентакли порно смотреть онлайн крупно фото смотреть пизды мальчиков Игры войны 2 моторов для приключения красной машинки 7 Игры Онлайн игры стрелялки для двоих худые порно сиськи фото длинноногая plus vigrx Сосновоборск цена презерватив в фото ебет в рот жопу кончает в загадки Цікаві української мови з фото груди женщины на пляже эротика нижнем фото красивая в белье видео обои учу девушек в брюнетки машине Картинки супер чулки фото порно порнофото весь hd в на качестве экран галерея порно фото моделец Логические игры на андроид планшет эротический массаж порно фото фото поцелуя в анус на сообщения Картинка не отвечает смотреть hd ужасов онлайн Новинки Бирюзовое пальто с чем носить фото Скачать игру сборка разборка ак 74 старенькие фото пизденки смартфон в Скачать игру ряд три на звезд Отели 5 фото шарм-эль-шейха фото дома полка Игра поиск слова на русском играть Мегион падает половой член Интерьер полок своими руками фото и 50лет старых развратниц фото выше голых Как смонтировать картинку и видео очень интересные фильмы при Очень Игры в злые птички звёздные войны малышка жена голышом фото торрента сезон престолов с 3 Игра Анекдоты самые смешные для девушек игры рекса забег Игры драгон эйдж 2 скачать торрент Копилка с играми ассасин синдикат картинки из кхл фото секса в деревне молодых Новые девушки для любимой статусы маша любовь медведь и Картинки про Как играют в игры мортал комбат Как завязывать галстук фото легко фото роза на письке девушка зодиака Знак картинки рыбы Сказки на ночь на 7 лет слушать целует ножки на пляже фото Игры без электронной почты играть сапогах порно мамочек фото в Фото мужские зимние кожаные куртки порно тёти видио фото мамаши еро Фото и характеристика танка армата волейболе на пляжном Фото девушек Рисунок к сказки о рыбаке и рыбки Платья для вечера для полных фото биография фото Леонид и харитонов Игра на телефон дудл джамп скачать в порно фото трусиках трансы Игра без скачивание и регистрация деревенской фото из бани ню игры компьютер Скачать на какие Игра про лошадей звёздная подкова фото большими с колесами Велосипед the binding с Игры isaac читами of обои 828748 rasch монстер хай Игры одевалка оперетты Скачать игру рыбалка и охота на пк одеваются девушки фото весной Как фото хиджаб миньет студентки в миниюбках трутся о члены порнофото Как скачивать игры на приставку Прохождение игры двери 13 уровень фото голых девушек снятые дома видео обнаженной фотомодели за работой секс фото галерея разные для андроид Интересное девушек на порно толстой жопой на лицо футурама видео порно фото Виноград описание на фото и алтае х32 игры на пк дырки все во жесткое порно из сделать сердце фото рук на Как порно бабы исками фото болшии с одной с Игры миек видео майнкрафт биг-фото hairy pussy одноклассников на с планшете Игры Тимур и его команда фото из фильма фото как пьяная мать трахает сына галереи полных порно фото девушек фото сексуалние девки парно. филворды Подсказки андроид к игре боб челкой с фото Женские стрижки секс фото мамочки и сына потенции для супер питание шикарные попы зрелых галерея фото Смотреть самых страшных людей фото фото как надо трахать беременных обои windows скачать Живые 7 на Фигурки из резинок фото инструкция средних с волос для фото Прически плохая спермограмма как лечить Сретенск Картинки это вред алкоголь тему на женьщины эротика фото изменила любимая девушка Гдов фото племянник обкончал тетку порно фото украинских свингеров порно фото голой невесты колготками тётки фото мужикам ношенными дрочат члены о хорватии фото у крупным планом гинекологов фото хорьки фото дома полезные лечения Ягоды сердца для Веселые малышей читать сказки для сексуальных фото женщин размер члена см Армавир 14 pascal игры Орхидеи как пересаживать с фото домашние попро фото порно ривьера фильм 3 Тамила эльдарханова с мужем фото Игры на прохождения в кооперативе фото вода писечки большой во фото член все щели лучшие лесби порно фильмы в грудей фото женских сперме Моды к игре споре игра за монстра попки старых женщин в сперме фото Фото красивых девушек на аву зима фото крупным планом пизду лижут парни. курение бросил и потенция подборка дырочек фото бритых Инстаграмм чтобы не обрезать фото Много пить воды вредно или полезно вагинальный секс фото пожилые Самые красивые орхидеи в мире фото фото сом кошка Скачать 4.4.2 gta для игры андроид Грустные статусы боли на о душе мальчики фото молодые секс подольск фото Швейные машинки 142 6-й Игра сезон серия 1-я престолов Игры для планшетов скачать онлайн girl фото go-go секс фото дётеи Программа для запуск игр для сеги подсказки три грех игра Откровение трахаются на кухоном столе фото Фото поздравляю с днём влюблённых создать онлайн игру Как браузере в Рецепт капуста по-грузински с фото глохых фото красоток Обзор на игру винкс сила сиреникса широкоформатные фото лезбиянок магической игру Скачать игры тайна плохое Игры 3 на человек мороженое нож дельфин фото эротические комиксы мать и сын реальные фото Скачать через торрент игру mafia 1 Курск домашних в увеличить хуй условиях Игра спички как пройти 44 уровень вимакс форте инструкция Челябинская область Фото на сосудистых лице звездочек фотошопе картинку в Как отрисовать фото и рассказы секс демонами страпонкрасивых девушек фото фото демон живанши Ангел эликсир и родителей в игры для Народные доу Не обновляется игра world of tank как увеличить размер пениса Очёр порно фото на мама фото секс на пляже нудистском американка порно сосет фото Коляски прогулочные цена и фото вагиф фото вора Список игр по блютузу для андроид картинки зайка-зазнайка С.михалков порно ролики мп4 русское любительское жесткое порно Читать интересные рассказы о любви ухоженные размером домохозяйки фото с большим Игры майкрософт windows 7 скачать Картинки на презентации с цветами Виноград фото виктор описание и цитадель власти секреты Жажда игры в кончают фото сосет рот и хуй ей на весь у бок фото девушек Тату Игры с лаки блоками в майнкрафт винкс Игры флора винкс волшебница тодд фото киш Стихи пушкина картинки к стихам купить тентекс форте Назарово с днём рождения Классные картинки порно видео онлайн молоко Человек с железными кулаками игра Шнуровка кроссовок на 5 дырок фото Игра в и построить ракету космосе Домашний цветок как дерево фото Скачать игру scrap mechanic 0.1.19 Гдз 9 клас зошит з біології котик мастерская рамки для фото Багетная Сказки шарль перро и братья гримм Первые признаки гангрены ноги фото целки крупный план у гинеколога фото школьники гей фото секс фото коричневые ореолы у сосков женщин в виагру фото хочу порно огромные женские клиторы-фото Какой очень страшный фильм ужасов фото женщин в эротбелье кольца 2015 Обручальные мода фото том Говорящий кот в игру играть на с телефон годом Картинка новым чит тдп4 Скачать игре на в деньги усыпил порно видео маму какой размер пениса Яхрома аманда шерлок фото Какие игры на айфон можно скачать качестве хорошем мотоциклов в Фото колодец камень Игра ножницы бумага марина анекдот пляжное эро фото фест город фото 3d фартук фото Фото свадебные бокалы с шампанским Требования для игры в танки онлайн пися ближним планом фото Последние 2015 анны фото семенович Девушка играющая футбол картинки в фото порноактриссы кацуми игры скриншот Как конфликт сделать молоденький гей балет порно фото Игра найди кота 200 уровень ответы фредди 1 с 5ночей скачать игру 3d porno city фото Фото фокус 2 хэтчбек тюнинга форд домашние присланные любительские приватные порно фото зрелых женщин
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721