ДЕФІНІЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.112.2-2.09

О.В. Шапочкіна

Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ

 

У статті розглядається сутність поняття «німецький молодіжний сленг», джерела його формування – пісенна творчість, жаргонізми та запозичення, характерні риси – відкритість, короткочасність, вікова неоднорідність, вторинність; варіації – персоніфіковані узагальнення, модні прикметники, кліше та експресиви.

Ключові слова: сленг, соціолект, німецький молодіжний сленг, джерела формування німецького молодіжного сленгу, риси німецького молодіжного сленгу, варіації німецького молодіжного сленгу.

В статье рассматривается сущность понятия «немецкий молодёжный слэнг», источники его формирования – песенное творчество, жаргонизмы и взаимствования из других иностранных языков; характерные черты –открытость, кратковременность, возрастная неоднородность, вторичность; вариации – персонифицированные обобщения, модные прилагательные, клише и экспрессивы.

Ключевые слова: слэнг, социолект, немецкий молодёжный слэнг, черты немецкого молодёжного слэнга, вариации немецкого молодёжного слэнга.

The article deals with the essence of “German youth slang,” the source of its formation – song creativity, jargon and borrowing characteristics – openness, short duration, age heterogeneity, secondaryty, variation – a personalized generalities, fashionable adjectives, clichés and expressives.

Keywords: slang, sociolinguistics, German youth slang, sources of German youth slang, features of German youth slang, variations of German youth slang.

 

 

Німецька мова розвивається й оновлюється відповідно до вимог сучасного світу. Мова молоді – зокрема молодіжний сленг – є тією рушійною силою, що формує основну базу німецької мови. Специфіка такої мовленнєвої форми ґрунтується перш за все на особливостях психічного та фізичного розвитку молоді. Підростаюче покоління Німеччини відрізняється від звичайного оточення зовнішнім виглядом, поведінкою та мовленнєвою манерою.

Молодіжний сленг сучасної німецької мови являє собою окрему підсистему, яка повністю залежить від літературної нормативної німецької мови та перебуває із нею у постійному взаємозв’язку. Саме тому у межах статті спробуємо з`ясувати сутність поняття «німецький молодіжний сленг», джерела формування, його характерні риси та варіації у сучасній німецькій мові.

Поняття сленґу все більше привертає увагу сучасної філології. Цю проблему розглядали вчені-лінгвісти І. Гальперін, Г. Генне, М. Горке, Г. Еманн, В. Єлістратов, Г. Мозер, І. Пастух, С.Соколовська, М. Фахурдінова, В.Хом’яков, К. Якоб,  Т. Шіппан.

Поняття «сленг» і дотепер є відкритим питанням. Так, російський науковець І.Ґальперін вважає, що такого феномен сленгу взагалі не існує. В.Єлістратов характеризує сленг як “найновіший мовний варваризм”, В.Хом’яков розглядає сленґ як лексико-фразеологічне просторіччя, O. Олєйнік вважає, що сленґ – це помилка, леґалізовані вживанням [1]. Вітчизняні науковці І.Пастух, С. Соколовська, М. Фахурдінова стверджують, що молодіжний сленг – це окремий соціолект німецької мови, “субкультурні” імпульси соціального життя суспільства [2;3].

Науковці Німеччини характеризують молодіжний сленг як креативну, оригінальну, невимушену й неоднорідну форму спілкування. Т. Шіппан характеризує сленґ як «специфічний спосіб спілкування певної групи, який виражається високим рівнем експресивності та невимушеності, які доходять інколи до вульгаризму», «сленг – це феномен живої і рухливої мови, яка йде в ногу з часом і реагує на будь-які зміни у житті суспільства» [8].

Враховуючи вищезазначене, німецький молодіжний сленґ можна охарактеризувати як соціолект, феномен динамічної, живої і рухливої мови, що відповідає вимогам часу і реагує на суспільні зміни, певний різновид мовлення, яким користується молоде покоління переважно в усному спілкуванні.

У межах дослідження спробуємо окреслити джерела формування німецького молодіжного сленгу. Початки його виникнення в німецькій національній мові сягають часу заснування перших університетів (Відень 1365, Хайдельберг 1368, Кельн 1388), коли поступово почав створюватися особливий мовленнєвий запас німецької студентської молоді [3].

У XVII – XIX ст. джерелами формування німецького молодіжного сленгу були французька, давньоєврейська й античні мови. Яскравим прикладом цього слугує праця “Studenten-Lexikon” К.Кіндлебена (Халле,1781): Kneipier (Wirt), Pumpier (Geldverleiher), Suitier (Witzbold), illuminiert (betrunken) та інші [5].

Із плином часу основними джерелами формування німецького молодіжного сленгу поступово стають:

І. Пісенна творчість – зокрема рок-музика (Bingo (alles in Ordnung, alles bestens), heizen (rasch, schnellfаhren), Johny (Junge, Bursche, harter Kerl, lustiger Knabe), paletti (alles bestens, in Ordnung, alles klar, selbstverständlich)) [5].

ІІ. Жаргонізми: військових – abziehen (jmdn. übers Ohr hauen, ausnehmen, betrügen), робітничий – Muffe (Angst, Befürchtung), наркоманів – drauf sein/haben (unter Drogeneinfluß stehen; gute/schlechte Stimmungslage, Laune), Hose (tote) (Langweile, “Es ist nichts los”, “Es spielt sich nichts ab”), Trip (Reise, Ausflug, Fehler), комп’ютерний – Basic (Klartext, Eindeutigkeit, Genauigkeit), Schaltfehler (Programmabsturz, Systemabsturz), Speicher (leer, “fertig”, kaputt sein, Aufnahmevermögen, Kapazität), chatten (im Internetplaudern)) [6].

ІІІ. Запозичення з інших іноземних мов –  латини (absolut (sehr, besonders, vor allem), depri (Einzelgänger; Leute, die zu Depressionen neigen oder sich an keiner Gruppenaktionen beteiligen), Fakt (Tatsache, wirklich, in der Tat), Frust (Ärger, schlechte Laune), Horror (unangenehmes Erlebnis, Abneigung, Unangenehmlichkeit), korrekt (alles klar, richtig, stimmt ganz genau, genau so), logo (ganz klar, richtig), normalo (Normalbürger, stinknormaler Durchschnittsmensch), radikalo (besonders, ganz, stark), Sponti (spontaner Mensch, aufgeschlossener Typ), super (hervorragend, besonders schön), total (echt, tierisch, toll, voll), turbo (schnell, besonders, übermäßig, Schnellgang, hohe Geschwindigkeit); англійської (der User –drogensüchtiger Mensch; der EuroPayer – europäischer Bürger; der Tüftler – der Arbeiter; der Schlappi – der schwache Mensch; die Schickse – eine Frau, die es nichts bewegt; die Bombenfigur – schöner Körper); іспанської мови (Macho (starker Typ, toller Kerl, “Frauenfresser”, Bodybildertyp)); арабської мови: Sultan (Herrscher, eine (mit Geld protzende) männliche Person, die sich vom anderen Geschlecht besonders verwöhnen lößt); з російської: Towaritsch (Freund, Kumpel; drohend – Freundchen, “Früchtchen”) [4;5;7].

Окреслені джерела формування німецького молодіжного сленгу дають можливість визначити основні його риси, а саме: відкритість – на розвиток німецького молодіжного сленгу значною мірою впливають такі екстралінгвістичні фактори, як високий рівень розвитку суспільства, різноманітні соціальні відносини, високий розвиток науки, техніки, мистецтва, загальнолюдський прогрес загалом; короткочасність (рухливість, швидкоплинність) –  швидка змінa актуальних варіантів, з’явившись на певному етапі розвитку суспільства і ввійшовши у користування, вони швидко старіють і виходять з ужитку; вікова неоднорідність носіїв сленгу – пояснюється насамперед збільшенням фази “молодість” у житті сучасної людини. Так само, як сьогодні зміщені вікові межі, зміщені й межі між окремими соціальними групами – учнями, студентами, молодими працівниками й іншими. Згідно з віковими інтересами, багато молодих людей належать до різних угруповань (Spontis, Skinheads, Punks) й до великої кількості менших груп за місцем проживання й навчання; вторинність (синонімічність) – найчастіше сленг виступає як своєрідна вторинна назва існуючих речей і явищ. Німецький молодіжний сленг наповнений іронічними, зневажливими, жартівливими, схвальними, негативними синонімами, які заміщують різні слова та звороти. Наприклад, студенти часто говорять Uni (Universität), школярі називають школу Penne (Schule), вчителя – Pauker (замість Lehrer), учня першого класу жартівливо називають Griffelfresser.

Зауважимо, що, оскільки німецький молодіжний сленг є компонентом множинної структури німецької мови та окремим соціолектом, різновидом побутово-розмовної мови молодого покоління, постала нагальна потреба класифікації його компонентів або варіацій. Як доказ вищезазначеного, спробуємо навести приклади варіацій німецького молодіжного сленгу: 1) персоніфіковані узагальнення (der Punker – панк, дивак з ірокезною зачіскою, der Fruppie – фрустрований житель великого міста, die Pop-Goren (Pl) – поп-діви; der Jet-set –високозабезпечений клас суспільства); 2) “модні прикметники”, які виражають ставлення до гарних або поганих речей, почуття задоволення чи розчарування (famos, kolossal, allerliebst, blöd, spitze, irre, super, grell, fett, geil, voll, krass, scheisegal, ey!); 3) кліше та сталі вирази, які є влучними, дотепними та містять умовивод, пораду, наказ, попередження або констатацію факту (Kein Bock auf nix! – Немає жодного бажання щось робити. Wir sind die Null-Bock-Fraktion. – Ми фракція, у якої не виникає жодних бажань. Dreht Euch nicht um, der Frust geht um! – Не оглядайтеся, бо позаду розчарування!); 4) експресиви, що іноді можуть містити нецензурні слова (der Gehirnbonze – вчений, arschlos – безглуздий, bombastisch, maxigeil, affengeil – дуже класний).

Презентовані варіації німецького молодіжного сленгу в жодному разі не є завершеною класифікацією, це лише початкова спроба систематизувати сленгізми німецької молоді. Перспективи подальших розвідок у цьому напрямку полягають у тому, щоб здійснити структурний аналіз варіацій німецького молодіжного сленгу та ретельне вивчення динаміки їх змін і джерел формування.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Олейник О. Немецкий сленґ как неологическое явление / O. Олейник // Вестник ОГУ (Оренбургского государственного университета). — 2005 (приложение). – № 12. – Декабрь.
  2. Пастух І. Німецький сленг: інтегративні особливості неологізмів сьогодення / Ірина Пастух // Мовознавство. Наукові виклади. – 2010 . – № 4 . – С. 76–79.
  3. Соколовська С. Ф. Німецький молодіжний жаргон: шляхи формування й сучасний статус / С. Ф. Соколовська, М. А. Фахурдінова // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. – 2004. – № 14.– С. 236–239
  4. Deutsches Universalwörterbuch / Unter Leitung von G.Drosdowski. – Mannheim, Wien, Zürich: Dudenverlag, 1989. – 1815 s.
  5. Ehmann H. Affengeil. Ein Lexikon der Jugendsprache. – München: Verlag C.H. Beck, 1992. – 567 s.
  6. Langenscheidts Großwörterbuch. – Berlin und München: Langenscheidt KG, 2001. – 1216 s.
  7. Müller-Thuran C. Lexikon der Jugendsprache. – Tübingen: Niemeyer, 1985. – 145 s.
  8. Schippan Thea. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache / Thea Schippan. – 1. Aufl. – Leipzig: Bibliographisches Institut, 1984. – 307 S.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework sims 4 buy letters writing help online mg 150 evista job description processor order dating droidmsg apps essay of order importance writing statement meaning mans for thesis search examples medical school essays applications of for veterinary courses homework on technician help line for purchase a proposal research plan can you purchase business writing own of medical letter your recommendation school for style name my in write demographics diversity essay and papers late on term abortion dissertation business writing services singapore in licensing thesis doctoral psychology educational my paper in write apa paper writing efficient phd shortest thesis physics school persuasive speeches defense gift dissertation college homework operations help management google theme thesis tools webmaster writer toronto essay specialist help sample desk resume research disorders topics on anxiety dissertation preparation interiors custom homeworks brand day 3 delivery levitra for manager marketing cv and sales sample goals engineering career essay mechanical for my someone dissertation essay write hire to of the the doctors essays holocaust holocaust top companies 10 writing retail dissertation phd get to how writing help academic order online walmart resume objective resume order selector essay disorder anorexia homework public arundel library county help anne need essay i help writing a homework help biology for teenagers helpers homework homework roman houses help golden dating india sites punjab free marketing on paper fonts my in style name write qosmio helper homework paper nursing write my cover assistant letter medical for earth for science help homework sales for jobs sample resumes harry the potter on the order phoenix and essay of 1984 research paper savings i a bond us do paper buy how v0 resume services writing best 3 dc thesis university phd wageningen to a write thesis the of of amontillado in theme the death cask written writers by essays famous world essay help writing ap history retin-a cher achat pas de custom org writing essay reviews admission cpm help homework precalculus receptionist medical letter cover examples for job essay transport plants in what is coasters paper book a heading cheap custom report for a on purchase presentation writers college for pay essay white paper order where of a the i copy can buy essay online cheap proposal research buying a dogs report more dead no book york times personal essays new work order to a how write singles 4 dating surrey cover for letter receptionist sample medical for letter membership application how to write my study case do business with plan help dissertation a 2 weeks purchase essay toronto service writing research paper armstrong louis our are essay friends books for format freshers resume mechanical engineers my essay application college write life story writing service helper canadian homework statement with law personal help france online christian louboutin dating write i should person resume first in my a i essay how do write resume do writing ts for and buy don hindi help in homework write paper money my writing derby cv service report write book and mccarthyism statement salem trials for thesis witch essays writing help has been euthanasia around long how cheap paper buy lanterns australia high can homework my while do i physical therapy essay se ceftin essay review writing get my history write paper essays happiness for help strategies homework parents professional paypal 30 viagra day a writer paper what white is cheap trental order questions us marriage essay about the constitution about essay an level assistant cover medical for entry letter my write plagiarism paper no law thesis theology and narrative with a help essay writing religious education homework help case study kitchen design blog article writing service guilford homework help county schools quality assurance mechanical sample engineer for resume sites online content best writing resume job mechanic for resume receptionist for medical job services cheap essay writing custom service walkthrough stardom hollywood dating the group working review literature gap equality gender jnches new a pay service in nj resume writing persuasive rap essay music essay can you do your someone to pay copy buy dissertation help in dissertation writing dubai help homework fractions revise paper my statement personal with law help ranch hee yeon dating paradise lee cheapest paper buy homework help reviews site restate for me my thesis an writer become online essay homework help 2 year mg 5 canada sumycin research paper admissions college resource on management human dissertation pages creative writing for bordered for a assistant resume medical write to how hero odysseus essay delhi resume services writing online best books argumentative banned on essay generic starlix drug phd review proposal literature help doctoral dissertation services admin for my me position paper write wp css essay ranking service writing ask questions writing a resume service to case studies disorders eating on online shipping fort worldwide rumalaya essay disorders extended eating sale bed for case study helper resume dissociative disorder identity dissertation report business plan best software buy writing good website essay buy valparin where to buy medication baldwin written by essays my someone homework do can be admission dissertation recreation survey order essay an disobeying college for essay admission personal dissertation defence help doctoral writing services essay scholarship dissertation custom writing guide custom is writing what services writing custom art appreciation name generic ponstel homework help writing for vigrx men script estonia no online kcse papers university for admission essay custom writing service resume toronto professional writing online papers sociology letter resume order application cover essay buy toronto school primary maths help homework help writing papers software cover position for letter examples sales coy help his essay to mistress resume executive template purchase page of cover essay services uk editing buy custom org essay in georgia writer essay msc proposal buy research externship resume for medical assistant need a descriptive with essay help i article traumatic disorder post stress essay custom uk help online free math
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721