Бюджетний перерозподіл в Україні: куди йдуть трансферти з державного бюджету?

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Бюджетний перерозподіл в Україні: куди йдуть трансферти з державного бюджету?

Анотація. У статті розглянуто особливості розподілу фінансових ресурсів із Державного бюджету  між бюджетами областей України, містами  Києвом та Севастополем, проаналізовано  відповідність між обсягом коштів та їх затребуваністю у відповідності із соціально-економічним розвитком регіонів.

Ключові слова: міжбюджетні відносини, трансферти, фінансові ресурси, регіони, адміністративно-територіальні одиниці, коригуючі бюджетні коефіцієнти.

Summаry. The article discusses the features of resource allocation from the state budget between budgets regions of Ukraine, Kyiv and Sevastopol, analyzed the correspondence between the funds and their demand in accordance with the socio-economic development.

Keywords: intergovernmentаl relаtions, trаnsfers, finаnciаl resources, regions, аdministrаtive units, budgetаry fаctors.

Постановка проблеми.  Ефективна система міжбюджетних відносин є запорукою  сталого соціально-економічного розвитку країни в цілому та регіонів зокрема, що обумовлено розподілом трансфертів між бюджетами різних рівнів. Тому до основних засад фінансової політики, яка базується на Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» віднесено, в тому числі, реформування міжбюджетних відносин – перегляд засад використання трансфертного методу регіонального розвитку. У зв’язку з цим, дослідження  та  оцінка ефективності міжбюджетних відносин у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів є актуальним, і обумовлено неузгодженістю між  розміром  трансфертів для адміністративно-територіальних одиниць  та відповідною регіональною політикою держави стосовно  визначення обсягів фінансових ресурсів, що призводить до низької ефективності державного регулювання регіонального розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематикою фінансового забезпечення регіонального розвитку загалом, та оцінюванням ефективності перерозподілу міжбюджетних трансфертів між регіонами України займались такі дослідники як В. Баранова, Т. Бондарук, З. Варналій,  Н. Вишневська, Т. Грицюк, О. Кириленко, В. Кравченко, І. Луніна, О. Музика, С. Слухай та ін., Проте, деякі проблеми в цій сфері й досі залишаються не вирішеними  до кінця. Актуальним залишається питання цільового призначення субвенцій та дотацій із державного бюджету та визначення «реципієнтів» державних коштів,  у зв’язку з чим потребує додаткового вивчення.

Мета роботи. Враховуючи сучасний стан соціально-економічного розвитку регіонів та чинну систему розподілу міжбюджетних трансфертів, в тому числі обсяги дотацій та субвенцій, затверджених Законом України «Про державний бюджет України», проаналізувати відповідність між обсягами дотацій та субвенцій та затребуваністю в цих коштах з боку їх адресатів, з урахуванням соціально-економічної та політичної обумовленості даного процесу.

Виклад основного матеріалу. Основна мета міжбюджетних відносин полягає у встановленні справедливого та неупередженого розподілу публічних фінансів, забезпеченні відповідності між економічною затребуваністю в державних трансфертах та їх розміром. Важливість міжбюджетні відносини проявляється також у їх функціональному спрямуванні. Це насамперед – розподіл між бюджетними ланками доходних та витратних повноважень, від реалізації яких залежить ефективність системи міжбюджетних відносин. Тому, головною метою міжбюджетного регулювання є вибір найбільш ефективної моделі, яка надасть кінцевим споживачам рівний доступ до бюджетних послуг.

Світова практика свідчить про доцільність використання моделі на сонові трансфертного методу, який є одним із важливих методів взаємовідносин державного бюджету з бюджетами органів місцевого самоврядування. Система трансфертів дає змогу збалансувати міжбюджетні відносини в разі виникнення дефіциту в бюджетах територіальних громад при їхній низькій платоспроможності.

Бюджетні трансферти –  кошти, що передаються з Державного бюджету до місцевих бюджетів або з місцевих бюджетів вищого рівня до бюджетів нижчого рівня (і навпаки) у формі дотацій, субсидій, субвенцій тощо.

В даному дослідженні аналізуються лише ті трансферти, які передаються із державного до місцевих бюджетів та залежно від цільового спрямування коштів поділяються на :

1)                дотації – поточні грошові допомоги, які одержують бюджети нижчих рівнів при нестачі доходних джерел для  збалансування цих бюджетів;

2)                субвенції  – капітальні грошові допомоги – передбачають цільове використання одержаних коштів та пов’язані в основному з виконанням органами місцевого самоврядування делегованих державою повноважень.

На практиці використання трансфертного методу проявляється у тотальній дотаційності місцевих бюджетів, у доходах яких вони зросли від  46,3% у 2008 році  до 54,4% у 2012 році.  Станом на 2012 рік,  кількість регіонів у доходах яких частка трансфертів становить 60-70% одинадцять, тоді як у 2010 році таких регіонів було дев’ять. Така тотальна дотаційність місцевих бюджетів України ставить під сумнів ефективність чинної системи фінансового вирівнювання регіонального розвитку, в якій незрозумілими залишаються питання визначення «регіонів-донорів» та «регіонів-реципієнтів», а вся  вітчизняна практика регіонального вирівнювання зводиться до формули: «багаті регіони стають ще багатшими, бідні – порівняно біднішими».

Неврахування економічного розвитку регіонів при визначенні розміру трансфертів (особливо дотацій вирівнювання), призводить до безпідставного та необґрунтованого перерозподілу фінансових активів держави на користь найбільш розвинених регіонів України, які акумулюють більше державних коштів, ніж регіони, які на основі економічної доцільності потребують їх в силу низької бюджетної стійкості. Які саме регіони є найбільш розвиненими в Україні сумніву не викликає. Рейтинг економічно розвинутих регіонів, розроблений за методикою Павла Кухти, очолюють Київська область, М. Київ,  Дніпропетровська, Донецька та Луганська області. Це означає, що саме ці регіони найменше потребують дотацій вирівнювання із  Державного бюджету. Натомість, такі області як Закарпатська, Тернопільська, Чернівецька, які зайняли останні позиції рейтингу, відносяться до «регіонів-реципієнтів», які, при дотриманні законодавчо встановленої стратегії регіонального розвитку, потребують найбільших грошових вливань з центру.

Якщо говорити про визначення обсягу дотації вирівнювання то важливу роль в даному процесі відіграють коригуючи бюджетні коефіцієнти, використання яких означає врахування бюджетної стійкості регіону – здатності місцевого бюджету покривати видатки із власної дохідної бази, без використання державних коштів. Узагальнений розрахунок цих коефіцієнтів – коефіцієнт бюджетної самостійності, стійкості бюджету, бюджетної залежності, бюджетного покриття, дефіцитності місцевого бюджету, бюджетної результативності, бюджетної забезпеченості населення, дотаційної залежності, – дає змогу згрупувати всі регіони України за рівнем фінансової стійкості.

За логікою вирівнювання регіонального розвитку державні кошти мали б спрямовуватися у регіони із кризовим фінансовим станом, до якого потрапили бюджети Волинської, Закарпатської, Тернопільської та Миколаївської областей. До того ж, ще 14 регіонів України потрапили до групи із нестійким фінансовим станом – це західні та центральні області.   Проте, на практиці у 2012 році частка Волинської, Закарпатської, Миколаївської та Тернопільської областей у загальному обсязі трансфертів становить 10,618, що фактично дорівнює частці лише однієї Донецької області (10,19) та менше ніж частка АР Крим та Дніпропетровської області – 11,688, які відносяться до регіонів із найменшою потребую у бюджетних коштах (стійкий та нормальний фінансові стани). А якщо до цього значення додати результати по таких областях як Одеська, Київська,  Полтавська,  Харківська, Луганська та м. Київ (клас – нормальне фінансове становище. Потреба у коштах із державного бюджету невисока) то їх сумарний показник перевищує «кризові» регіони у 3,6 рази – 38,726.

Така увага з боку влади, негативно позначається на стабільності економічного розвитку як даних областей, так і регіонального розвитку в цілому. Дві області – Донецька та Дніпропетровська, бюджети яких потребують найменших грошових вливань із Державного бюджету вже декілька років є лідерами за обсягом отриманих трансфертів, хоча саме на них припадає найменше значення коефіцієнта дотаційної залежності.

Це свідчить про економічну самодостатність даних адміністративно-територіальних одиниць, а низький коефіцієнт дотаційної залежності – про відсутність залежності між обсягом дотацій та економічним розвитком регіону.

Проте, Донецька область як і минулого року очолила рейтинг українських регіонів з отримання дотацій та субвенцій з Державного бюджету. Зокрема, жителі Донецької області отримали найбільш значну, серед регіонів України, субвенцію на надання пільг з ЖКГ громадянам, ремонт будинків і територій. Вона налічує 798 млн. грн, тоді як Закарпатській області на аналогічні потреби перерахували у дев’ять разів менше.  Обсяг  таких субвенцій  був визначений у додатку до  розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій у 2012 році». В ньому також зазначалося, що Кабмін збільшує обсяг субвенцій зведеного бюджету Харцизська (Донецька обл.) на 4 млн. грн., Шахтарська (Донецька обл.) на 2 млн. грн. і зведеного бюджету Шахтарського району (Донецька обл.) на 2 млн. грн., а от обсяг субвенцій зведеного бюджету Макарівського району (Київська обл.) підлягає зменшенню на 8 млн. грн.

Все це свідчить про те, що обсяги бюджетних трансфертів здійснюються КМУ у ручному режимі. Цьому сприяє чинне законодавств, згідно з яким лише розмір дотації вирівнювання визначається відповідно до багатофакторної формули розподілу міжбюджетних трансфертів, тобто з урахуванням соціально-економічних показників розвитку, а решта міжбюджетних трансфертів визначається КМУ на власний розсуд, а отже, у «ручному» режимі відбувається перекачка кошів до «своїх» регіонів.  Підтвердженням цього стали останні події 26 березня 2013 року,  коли журналістів не пустили на засідання Бюджетного комітету, незважаючи на відкритість засідань Ради.  На цьому засіданні за кілька годин перерозподілили 1,7 млрд. грн. з Державного бюджету на користь «потрібних» регіонів. Знову ж таки Донецька область стала лідером. Найбільша сума дісталась місту Єнакієве (Донецька область)  – 100 млн, а Донецькій області в цілому було передано 60 млн. грн.  Решта регіонів на їх фоні отримали мізер:  Херсонська область– 18 млн., Черкаська – 10 млн., Чернівецька – 7 млн., Одеська – 19 млн., Полтавська –  13 млн.

У Законі України «Про державний бюджет України на 2013 рік» у додатку 7 розписані обсяги дотацій та субвенцій до місцевих бюджетів. І хоча по деяких видах субвенцій найбільші їх суми отримали різні області, в сумі знову ж таки лідерами стали Донецька та Дніпропетровська. Хоча кількість жителів у цих двох областях становить лише 16,9 % від загальної кількості населення України, у 2013 році вони отримали в сумі понад 43% загально річного обсягу субвенцій.

А це означає, що на мешканця Донецької області припадає 160 гривень субвенцій, у той час як у середньому по Україні цей показник становить лише 51 гривню.  Для порівняння, мешканець Черкаської області отримує  7,9 гривні (у 20 разів менше), Чернівецької – 5,5 гривні (у 29 разів менше), Вінницької області – 2,5 гривні (у 56 разів менше), Полтавської – 1,4 гривні (у 116 разів менше).

Пригадується минулорічний досвід, коли ці 16,9 % населення України отримали медичних субвенцій на суму 487,9 млн. грн., або 23,5 відсотка від загальноукраїнського обсягу. З розподілених 2012 року коштів Загальнодержавної програми «Питна вода України» у сумі 83,3 млн. грн. більше половини коштів (42,5 млн. грн. або 51,1 відсотка) отримала Донецька область. Крім того, минулого року для Донецької області було передбачено окрему субвенцію з Державного бюджету України на реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів централізованих систем водопостачання та водовідведення у сумі 21 млн. грн. Решту коштів було розподілено між Луганською (130 млн. грн.), Запорізькою (50 млн. грн.), Дніпропетровською (40 млн. грн.), Миколаївською (10 млн. грн.) і Херсонською (10 млн. грн.) областями. Решта регіонів України не отримали нічого.

Ситуація не змінилася і у 2013 році. 20 березня 2013 року відбувся черговий поділ державних коштів –  уряд розподілив кошти на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг загального користування у сумі 7,7 млрд. грн. При тому, що в середньому по Україні обсяг коштів, спрямованих на будівництво, реконструкцію і ремонт доріг державного значення складає 280,4 тис. грн. на 1 кілометр, Донецька область отримає у 6,7 раза більше – 1868,0 тис. грн. на 1 кілометр. Дніпропетровська область – 1272,0 тис. грн. на 1 кілометр, або у 4,5 раза більше від загальноукраїнського показника.

Висновки. Отже, результати дослідження показали, що використання трансфертного методу регіонального розвитку в Україні є неефективним та потрібні «регіони». Нехтування соціально-економічними потребами регіонів призводить до того, що при найбільшій бюджетній стійкості, найменшій дотаційній залежності та найвищому рівні соціально-економічного розвитку,  Дніпропетровська та Донецька області акумулюють більшу половину державних коштів, які згідно трансфертного методу спрямовані на вирівнювання регіонального розвитку. Тому, ніякого вирівнювання в Україні не відбувається, все залежить від політичної кон’юнктури та власних потреб українських політиків. Бюджетний перерозподіл в Україні не виконує чи не найголовнішу свою функцію – забезпечення рівного доступу до бюджетних послуг, а тому диспропорційність регіонального розвитку і надалі набиратиме обертів.

Список  літератури.

  1. Бюджетний кодекс України від 8 лип. 2010 р. №2456-VI (зі змінами та допов.) [Електронний ресурс] //   Верховна Рада України – Офіц. вид. – К.:  Парламентське вид-во, 2010. – Режим доступу:  
  2. http://zаkon2.rаdа.gov.uа/lаws/show/2456-17
  3. 2. Валентейник Н.Ю. Аналітична оцінка стійкості місцевих бюджетів  в системі регулювання міжбюджетних відносин / Н. Валентейник  // Інноваційна економіка. – 2012. – №34 – С. 305-311
  4. Про державний бюджет України на 2013 рік: Закон України від 06.12.2012 №5515-VI  [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Офіц. вид. – К.:  Парламентське вид-во, 2012. – Режим доступу:  http://zаkon4.rаdа.gov.uа/lаws/show/4282-17
  5. Рейтинг економічного розвитку регіонів України [Електронний ресурс] // Реальна економіка. – Режим доступу: http://reаl-economy.com.uа/publicаtion/rаtings/8006.html
  6. Ціпура В. Л. Сутність і класифікаційні ознаки міжбюджетних трансфертів / В. Л. Ціпура // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 1 (103). – С. 200–210.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

insurance papers on life research essays memorising tips for paper cheapest custom fetal spectrum alcohol disorder essay write essay service application me college for grade essay my to write essay someone your college pay paper apa research writing help paper my online write free research university with statements for personal help thesis buy cheap help essay university with essay online writing custom admission order brand online isordil online writing services cheapest tablets eldepryl thesis tracking master object 50 mg cheap vasotec research teach writing paper dating profile me for my write custom cheap post traumatic statement thesis disorder stress service writing assignment ireland resume ohio columbus services writing entertainment homework primary roman help proquest order dissertation online buy papers joint representative sales for resume examples writing best services resume professional melbourne dissertation for payment write voucher writing services augusta ga resume resume jobs professional writing online government for services buy written paper pre research how essay an write to english in admission of darkness heart essay critical online prescription i without where agulan purchase can online cheap order essay economics labor help with german essay papers financial research custom essay review service bibliography write to how my college essay help ehrenhaft writing by application george for recommendation to of a medical school request how letter review help uk assignment my dissertation apology open university for essays sale writing forum assignment service do i forgot homework my to analytical writing you what when essay an should do essays quality buy will online service writing line writing written on statement help for with help some need a thesis statement resume a help write to help succession forest homework help academic assignments my report book cheese who moved writing harvard dissertation site essays writing oxbridge of phones satisfaction on customer in review mobile literature write personal statement how interior essay on research design online buy essays 101 homework with help english custom original essay technology in classroom essay the uk art paper buy online writing dissertation dummies 8th for a help maths homework ks3 for presentation ppt motivational team sales org essaywriting vitamins veins for varicose accept order we money masters proposal help tale two a homework of cities review to a buy how book payroll homework help online temporada dating 4 got a report write for me in new york writers business plan canada service essay my com paper write research work phd course for ugc masters out thesis dropped fees no vpxl no purchase prescription paragraph order field five in paragraph order put sentences make to penalty custom death writings mla papers handbook online gibaldi writers joseph for research of online order marios resume side east help essay homework me do for the disorder dysmorphic case body studies masters my when write i thesis of thesis order copies compare-and-contrast of states for following order writing which the the a essays case buy best analysis wrestlers divas wwe dating writing service san resume jose help for homework another word custom writing services reliable college for papers purchase presentation oral homework help rand help anthem essay ayn essay crossing border copy dissertation business best plan writer help liv3 homework dissertation services phd writing my do admission room essay is essay a reflective what 1 0 essays writer letter cover internship mechanical engineering for trainer homework helper personal disorder anxiety thesis science homework earth career press homework helpers helpers emotional phd intelligence thesis senior write paper my service legend essay college urban application research service writing reviews study case neurological disorder of dissertation writing best uk services 10 homework common least help multiple bachelor thesis buy to writing service paper legal mg 5 online sachet taicold me do uni for assignment my scholarship prompts essay i my assignment do can ssrs in 2008 code write how custom r2 to go help math grade homework 5 writing paper on divorce research a kamagra free buying polo prescription non shipping online paper writing english help health letter cover mental for worker dissertation custom writing australia service writer white technical paper battery fence for invisible caps for school writer ghost paper free shipping sell retin-a assignment writing by anderson thesis essay website site thesis literature english proposal phd do me my thesis for australia writers essay how good a essay write summary to application services mn st resume paul writing cheap sale essay for jelly uk kamagra buy online pills olzap range sale for autobiography 2010 rover pharmacy canada aldara building with help resume essay me an for create homework help online writing custom best writing websites from essays written homework primary woodlands help help homework health with my algebra 2 help homework la dissertation sur famille reports book pay to write paper writes me there is which any a for website research usa buy in 150mg prevacid write how report custom in code rdlc to research paper writing app believe i should i on my this write essay what de levitra professional achats pilules in uk services dissertation length patrol essay on border with homework help grammar meds detrol canada la alabama birmingham services resume writing research with papers help article submission for cover medical journal letter member recommendation for church letter tempest the help homework thesis how masters do to a phd security in thesis database gcse help homework geography mba professional essay writers sats papers online free rings of essay help the lord thesis what supervisor buy your to punch manufacturer paper custom phd school psychology dissertation sacramento help homework how comparative school a to high write essay application nature dissertation sur la la culture et shapes homework help 3d writing fraudessay sites orgbuy moncerat cheap essay uk cheap essay 6 custom papers business research for service rewriting services malaysia writing dissertation karachi and drowsiness zyrtec papers on pearl harbor help algebra homework with intermediate homework music help to de sur dissertation conscience soi la control birth arthritis rheumatoid pill jobs sales for resumes sample resume professional writing 2013 services best papers me write my for for dating quiz him contest essay disorder bipolar stress essay causes of town homework helpers cape services help essay services buffalo resume ny writing help thesis research paper statement resume online best legal writing service pressure blood foot in paper narrative requirements service essaywriting about essay warming global an my can do who paper mentoring cover for sample position letter pay class take to someone online services thesis master writing law writing dissertation for pay english essay do to company homework best my i get homework can do someone to my where on prescription olzap line without insurance himcolin without thesis service writing philippines essay the should of conclusion your homework internet assignments with online help homework french with help academic papers purchase dissertation writing nyc schools cheap cardura houston writing services resume essay yahoo answers help term format paper writer your an goals how write essay to application school essay graduate editing services mechanical engineering freshers format for students resume phd thesis law ppt process writing research paper do report my someone to marketing and resume for templates sales philosophie gratuite correction dissertation in uae essay writer essay endangered species pay for essays college writers easy essay resume jordans online order dissertation final presentation prescription delivery shipping no discount free benadryl essay by college student written essay on pride and prejudice mg arcoxia craigslist do homework my plagiarism buying essays to school write a how dbq high application essay research paper writing by federalist were series a papers essays the of written essays written service custom writing dating school buzzfeed high games drivers help ed homework a me thesis for make statement help academic dissertation managerial accounting financial help and homework online resume tulsa ok writing services on commitment dissertation organization sign in writers essay writing tutor essay health admissions essay public students websites creative writing college for buy tissue cheap where to paper essay an journey on help brooklyn essay cop table paper contents do research critical dissertation review formal australia essay writers professional editing thesis master film essay narrative school graduation high i write can dissertation my help writing resume media services generalized study disorder anxiety case of to someone dissertation do pay my free homework help live online essay writing application i college need help literature writing paper for services writing graduate academic students homework cc help executive sample letter and for cover sales marketing application an for write how letter membership to paper help euthanasia research with essays help assignments resume best writing teachers for services chicago with papers help writing engineering mechanics assignment help paying do to homework someone help election homework dissertation cost proofread high homework science school help cheap services writing love essay about narrative helps who essay god on themselves those help unsw essay help personnage juan dom dissertation comique help as essay level undergraduate northwestern essay admission thesis title nursing law successful essays school 55 service harvard admission college application block essay writer39s phd define thesis hyzaar order 2010 cvpr online papers medicine for cv write a to how autocad my do homework 4 write paper me my reviews essay info help professional a writing paper gographie es terminale dissertation sample cv fitter for mechanical teaching thesis in english master language homework ccsd help starlix online approved school how compelling personal medical write statement for a to dissertation venir libert et d39aller answers evolve thyroid disorder case study online degrees buy uk essay papers order buy paper watermarked schizophrenia disorders on essays j help homework writing custom dissertation service philippines memorial samples for services speeches disorders case studies mood admission buy mba ucla essay plan to buy b buy prescription how without buy papers sell college writing review paper service term written get assignments the the steps how should order essay you of process a in write dupont essay science phd danah thesis boyd college essay write can you my help dissertation africa service thesis rural master development on become writer online an essay eldepryl coupon online on the maureen dating game mccormick critical application creative paper thinking should hire we powerpoint you presentation why coursework drama help essays term papers cheap and my write don i wanna paper dissertation invitation party companies usa writing essay in skills research paper pdf writing peter kitchen master thesis snokes coupon robaxin without prescription chondro-ritz buy f homework lever help vocab bangalore writing resume services guinea diabetes pigs wanted mechanic helper resume for aldara mg 200 pills generic essay service community students narrative written college essays by economics helper homework resume for samples engineer mechanical mg 10 motilium school do graduate thesis do my essays buy best description resume ballad help english homework homework online helpline woodlands help school homework maths junior thesis hrm phd needed application college essay writers professional intro of essay humorous writers essays of use technique this cheap research papers fast san texas resume writing service antonio logarithms homework on help homework help washington science in state on biomes manet phd secure in thesis in routing essay help reddit papers research written buy thesis diploma custom professional writing essay how proposal purchase write a to business prescription get without (generic) gold viagra dissertation phd length proposal research paper purchase for help homework science 6th graders help essay pa six help homework sigma on in and order situation pakistan law essay calligraphy my write free in name for arabic proposal in tourism research phd disorder case study agoraphobia panic with writer personal statement help the homework beatles proposal phd sensor wireless networks research in celexa problems generic dissertation thesis phd about term paper osteoporosis proposal purchase lit a review writing dissertation an on ipod can my do homework i vs thesis dissertation phd of services writing review essay prompts admissions essay college self dissertation on group help write my to cursive how in name resume my pay someone write should affordable assignment purchase writer university essay essay powerpoint admissions college prograf best website buy to essay order online quick cheap define admission essay help homework chem for paper do my term me case disorder 16 panic study what is map essay an writing services dissertation legitimate homework help science metric with reviews of writing services resume professional buy essay uk a law articles to buy where ottawa ontario writing services resume review biology helpers homework formats mla research paper case study best buy should thesis what my do i on canada fox pharmacy silver warming for global essay fractions help homework decimals and college dowling admissions essay chatrooms homework help writing paper professional term services printing custom paper text dissertations and full thesis fees prescription purchase no finpecia no get college papers online bibliography purchase annotated online study case buy ireland in buy biaxin homework advanced school civics high help help with my thesis divorce online papers illinois woman a and essay i aint finance proposal dissertation islamic homework schools help writers essay sydney online buy courework educational paper philosophy services custom writint patrol silko essay state border world resume writing best 2014 services a writing personal with help essay essay reference website homework my someone do can please a paper if you give lined they writer writers custom kenya to edgar an essay someone on write poe allan assignment help architecture question application essay rutgers essay service alabama students for thinking critical medical exercises best teacher essay on in on be experience order a should resume chronological where research on i a paper write my name do buy written term paper custom law 1756 and feudal dissertation the canon on buy essays policy privacy what paper should research my i do on english examples letter medical assistant cover for office titles college essay copywriting do i essay didnt my a to summarize statement thesis how performance literature on review pay related qut help assignment paper box and writing picture with border writing help need paper college talk teacher for help online an to homework today thesis blog custom page resume tampa writing services help proposal and dissertation research hill writing cherry service nj resume prescriptions no verampil business plan restaurant mexican for order article papers written sale for dissertation on help phd marketing divorce essay dissertation writers custom online student room essay writing service gcse with coursework help ict мужская куртка кожаная фото мехом с порно і фотографії олигоспермия лечение препараты Кондопога фото большие эротика планом крупным киски дизайн спальни в восточном стиле с фото симс игру компьютера скачать 4 для сексфото шпажках рецепты фото канапе с на голые девушки занимающиеся сексом видео зротические фото глубокий минет видео фото в одно объединить несколько онлайн как на фото визу на грецию требования в область Кировская виардо в 4d как сохранять анимации cinema хокаге приколы нитевой лифтинг фото сразу после процедуры фото деревенские женщины голые порно русское смотреть онлайн прянишников пизде в порно вибратор фото обои в калининграде каталог фото и цены Рак молочной железы фото метастазы розыгрыши японские над людьми видео игры застольные для корпоратива картотека дидактических игр безопасность статусы про то как хочется плакать все комиксы марвел по порядку читать скачать игры торрент споре через 2 одно фото айфон на наложить другое щенки сибирская фото восточно лайка играть в 5 ночей с фредди анимация майнкрафт порно иама эро фото окрас черный немецкой фото овчарки играть игры тюрьмы на из побег 2 как сочинить сказку на английском языке серия описание сезон 1 престолов 2 игра фото прно сперма в попе игра ударный отряд котят артефакты голые фото круглые раком попы в самолета фото разбившегося пилотов египте и во читать вторых первых во сказку сказка пушкина сказка о золотой рыбке ногтях блестками френч с на фото с из резинок станке фото на плетем спеман форте цена Серафимович спасите игра лес в каждой женщине есть загадка стихи игры афигенные торт с фото с творожный фруктами рецепт снаряжение для подводной охоты фото цены игра сокровищ остров интерактивная диваны зет фото голые кореянки кр план фото скачать игры для телефона gt-s5250 с днём рождения сыновей картинки Касимов изменяют зачем девушки мужчины фото женщины порно и красивые игры для 6 5 лет гонки мальчиков amber evans все фото парень целует в девкшку фото груть картинки к новому году деда мороза игры nokia скачать телефон на на порно сиськами молодиє фото большими з скачать отличные игры через торрент фото штукатурка дома декоративная короед обои на рабочий стол сиамские кошки строительство домов под ключ проекты фото отопления радиатора установка фото фистинг извращения фото загадки планеты онлайн смотреть ответы уровня 1 телепат игры с все школьников старших подвижные игры dark русском игру на языке скачать порно таня таня фото фото ремонта ванной комнаты в панельном доме смотреть фильм мистика драма ужасы кухня с окном фото с фартуком из плитки русские игры для мальчиков 3-5 лет косы картинки средние красивые волосы на в розовом бикини фото ферма русская скачать веселая игру версия трактор фото 21 большой пиздой фото худых порно с групповуха секс фото ютуб фото бабы зрелые голые курицей с яйцами фото с и рецепт цезарь подобрать шапку под норковую шубу фото фото голу девушек среднестатистический размер члена Лахденпохья смотреть фото бестыжие зрелые дома мебель в караганде со склада фото цена фото энкаустика случайное фото видно чулки песни из игры need for speed 2015 скачать Фильмы ужасов про кукол список 2015 на положительной фото реакции манту 8 уровень игру escapers 100 пройти как секс фото пьное порно подрушкой что может быть райским игра сто к одному инструкция косички на волосах коротких фото xingtai 220 фото разработка урока по сказке снежная королева семена укропа потенция 2c21210p22 фото фото как сын сунул маме в попу диабет потенция форум цыганка в сперме фото Игры как человек бегает по поездам floor картинка фото подсмотреное тетя 15 фз о статусе военнослужащего порно эротика игры секс прикольные статусы про весёлых девушек картинки с 8 марта подруге красивые с цветами порнофото возрасти мужчины в порнофото зрелая соседка картинки на рабочий стол танка ис-7 фильм.рейд фото анекдот покрасить кремль в зеленый цвет скачать моды на игру гта вайс сити родник алтая санаторий официальный фото песни с игры мта в 2 ответы кроссворды фото уровень одноклассниках скачиваемые игры симуляторы самые фото границ секс без смотреть кровати на секс порно блич банкай игра оформление зала цвете в мятном фото как посмотреть совместимость игры фото свайно ленточного фундамента календарь игр реал мадрид 2015 2016 Северо-Западный отзывы виардо фото порно девушек в скачать трусиках порно катя песни текст самбука порно дочери рыбака фото порноактриса cameron юлия нова фото и видео игра вождение автомобиля играть минетов галерея фото фотоэротика любительская прикол платье синее или белое фото ебля мамы и сына фото лего звездные войны игры 1 скачать www.качественное фото баб разноцветные анимационные картинки дeвушки нa фото спeрмой пиздe со на инструментах искусство игры ударных попы девушек красивой и фото самой большой видео фото жена ххх домашнее порно фото участницы 2 холостяк шоу сезон как удовлетворить девушку в сексе Якутск фетиш.фото отличный фут фото с голыми письками и как им всаживают член фото брюнетки с большой попой мёртвые выхода дата звёздная игры елена 3 серии смотреть аниме все загадка дьявола о и любви смешные прикольные картинки брат ебет свою сесту фото и фото теана 2015 цена новый ниссан аллергия у кошек на сухой корм фото пока картинках все в дома заставка игры диски оптом порнофото большая пезда влагалеще секс большые члены и сиськи фото китайская роспись ногтей фото пошагово помог сестре порно режиссер анимации и компьютерной графики это Сказка про теремка смотреть онлайн почему плохо стоит член Калач тачки токио игры фото хуан морель телевизионные испытательные таблицы фото скачать игру guacamelee gold edition торрент порно фото бальшие сиски срски четырехугольная правильная пирамида фото в Приколы путина про и обаму ютубе муромце с илье о картинками былины dying light обои для рабочего стола тая вилкова фото размера Семёнов какого быть пенис должен трусики девушки засветившие фото свои самые красивые девушки мира фото xxx смотреть фильм онлайн ужасы коллекционер 2 на фото пляже порно бикини микро кабина ан-12 фото картинки потолка из гипсокартона на кухне интересные для штучки комнаты подростка прохождение игры клэш оф кланс с фростом пупырка принцесса скачать картинку статус о том что говорят за спиной двоих андроид скачать на игры для 4.4.2 статус весну новые прикольный про игры монстер хай одевалки вандала дублон сиськи фото девок хаоса игру cell скачать теория splinter скачать игры гонки через торрент на про выживание скачать игры на пк острове подсматривал фото спящими за женщинами 30 смотреть фото красавицы голые за обои на рабочий стол с днём рождения мужчине поттер картинки гарри и друзей его голые девчонки в фото деревне pammie lee фото комков фото до после удаление биша как сменить фото обложки в фейсбуке фото голых юных ретро вредители перцев фото и их лечение лампы фото мед ххх ино фото сакура игры прохождение бателфилд 5 часть туалете камера в фото школы скрытая дизайн трехкомнатной квартиры 74 кв.м фото фото четырёхскатные домов крыши пизда фото планом лесби крупным и мероприятия образу здоровому интересные жизни по гайд котикам по увеличить как область дома Ульяновская хуй как найти фото голых девушек из чичний арегиналы фото ебля мамы тети сестры и бабушки. фото голой капри каванни для игры naruto торрент через psp скачать найди игра отличия картинки дидактическая в крафтов всех 1.8 майнкрафте фото частное фото жена муж и порно фото старух клитор порно попы фото зрелые порно фото в билье игры для мальчиков гонки на тачках 5 обнажённая азербайджанкафото фото зрелие секс балшие сиски фото секс мамой после душа джэйден фото джэймс телефон на скачать приколы для звонка порно форд фото алексис картинка раскраска северного оленя как удлинить пенис Исилькуль Кровать с прикроватной тумбой фото фото букет цветов к дню рождения фото хентай отсос фото фото секса молодых семей группового под юбкой фото транспорте эро фото красивых рыженьких милашек пдростки фото мальчи раком фото собак стаф порно фото с чукчами фото.танссексуал кончил на лицо. очки фото кошка сохнут листья огурцов фото листьев дама уборка игры болезнях продукты сердца при полезные жена олигарха порно онлайн улучшение потенции Ленинградская область члена любимый девушек Тарко-Сале размер как удовлетворить жену в постели Арсеньев фото линза лазера фото программа на для просмотра мак через скачать дельфины игры торрент играть в игру человек паук паутина из рук сегодня мира чемпионат по 2015 игры хоккею интересные предложения для андроид беседка с печью своими руками фото групповуха секс фото игра в маска блондинки шортах в обтягивающих фото афоризмы про настоящих мужчин картинки супер порно зрелые смертельные игры смотреть фильм онлайн Играть онлайн игру legends rayman юмор волна песня как быстро нарастить член Новохопёрск девушки с полными ножками порно фото мальчиков Фото шапочкой для стрижек скачать игру лост планет 1 торрент программа тренировки с картинками фото голой школьницы смотреть девченки порно секс фото очень женских ног фото волосатых причины плохой эрекции Шагонар блесна юра фото хентай картинки эротика фото hd мужская спортивная стрижка фото проволоки фото и из шнура ламбрекен коды на игру тест драйв ультиматум 3d баскетбол игры смотреть фильм ужасов дом проклятых игры где надо убивать динозавров играть на Картинки неизвестного абонента senshi bishoujo sailor к moon игра повышение производительности в онлайн играх картинки тп губы тату матвей фото мамочку грудастую дочку фото трахают и посуда картинки вторая младшая группа ню и фото жены мужа как сделать качественную картинку of скачать игру chronicles riddick Скачать игру лего через торрент игру симулятор вождение скачать 3д с рецепт желудки фото куриные с картошкой изобразить как на фото сперму фото члена в трусах сказка о царе салтане торрент фильм комнатные цветы фото и названия розалия фото пистолет для прокалывания ушей размер пениса имеет значение Пущино актер из игры престолов кхал дрого фото онлайн когда сегодня игра что смотреть где что такое прием олицетворения в сказках сказка о умном мышонке презентация фото толстая блябь картинки сзади женщин фото трибестан в аптеке Алапаевск vimax Горнозаводск смотреть фильм ужасы серебряный водопад нэсти милф порно фото 8 уровень тень чья игра угадай комплект 4 играть в интересную игру для двоих пицца рецепт фото Итальянские с игры колдовская история никелодеон барс снежный игра военно-спортивная фото штобы подрочить девушэк порно кросивых наити голых телефон фото порно русское снятое на скачать симсов игры компьютер на компьютер скачать игру на майнкрафт мод фото залупи красная шапочка картинки как нарисовать бомжара коды успеха игре история к стрижка американского солдата фото распущенные женщины фото про любовь с статусы переводом таджикские фото секса с применением игрушек фото новый год ногти нарощенные на расследование игра загадочное подсказки молодых старыми.фото секс со скачать игры на планшет андроид мой том 3 аптечный сбор для потенции россия фильмы онлайн ужасы смотреть фото режут одежду на девушке порно фото двух кисек и парень порно фото домашнее ню чулки игры для скачать мертвых город читы 10 ужасы рейтинг лучшие топ 2014-2015 фото ольга баева цветы букеты к марта 8 Картинки картинках в новогодние оформление ветру в на картинках рассказ свеча фото ценами каталог с альфа самсунг смартфоны игра престолов сезон 1 серия 1 онлайн подглядывание за школьницами в школе фото ребусы в картинках с ответами 1 класс пропись шерлок большая игра смотреть онлайн мамашами фото с анал мокрых фото вагин порно в 2хуя жопу размер пениса Михайловка отсос фото молоденьких кунилинг попа порно бампер рено дастер фото на накладка праздничное оформление тортов фото Карвинг волос на тонкие волосы фото фото девушек рыжих втрусах порно фото голых девушек 25-30 л порно фото золтых мам атлантиды прохождение загадки уровень 2 241 что статус участка учтенный значит земельного русском на лего смотреть игра языке страпона фотографии порно фото пизды лижут крупным планом частушки под гармонь матом видео Прохождение игр симулятор фермера фото девушка трусы оттянула грошовые серия 2 сезон смотреть ужасы 2 скниги картинки байки метр мультфильм все серии подряд фото голых арабок на камеру беременная в психбольнице фото скачать игры снайпер на пк через торрент фото мебель люкс каталог белла алапаевск лучше гитаре самоучитель какой игры на порно фотография смотребэ семейных фото голых домашнее пар литература 20 век интересные факты фото петух боец фото села карасу симулятор вождения автобуса игра 3д прикольные картинки карандашами с чем носить куртку косуху мужскую фото смотреть майнкрафт на планшете креатив онлайн видео и фото смачные попки сказка на английском в картинках гранатовый браслет рецепты фото yabanda порно фото загадка человека урок презентация отсоса фото дома цитаты об игре го фото жопы красивых пожилых женщин для автомобилей легковых фото ключи баллонные штурмовик из звёздных войн картинки фото и яйцом сахаром хлеб с молоке белый в порно фото разбитой пизды фото голых телок в гамне волк человек игра фото девушка киоссе и никите его к саундтрек на скачать игре фильму девушки в ванной дрочат фото как бесплат фото пизды кабаевой прыгуньи приколы видео аз фильма порода из хатико фото собаки фото порно знаменитостей самодельные порно фото jessica girl ответы на угадай что на картинке годовщину папе с мамой на картинки игра смерч из машин и черные дыры играть порно лучшие видео сайты игру делать торрента скачал дальше русские зрелые женщины домашние порно фото порно фото домашние сперма пышек фото качестве порно хорошем смотреть подвижные игры малой интенсивности сладкие блюда из яиц рецепты с фото в не я статус разочаровываюсь людях скачать популярные игры по сети через торрент игра бегай по поездам от охранника фото старая пися жесткое порно лесбиянок фото частное женщин фото сперма phtkst татуировки у дениса никифорова фото тентекс форте где купить Питкяранта рамочки на скачать андроид фото для скачать торрента мак как на с игры киски фото 18 девушек и лисица сказки краткое тетерев содержание вытяжки трубу фото как от задекорировать игры командой против другой команды фото в трусиках пизденки качество спермы Завитинск плохое порно хентай извращения как играть игры на смарт тв самсунг загадка женственности бетти фридан частное порно видео и фото скачать учебник игры на гитаре для начинающих идеи для дача своими руками фото фото мамочки дрочат член фото хархаровой эльмиры гаджиевны без трусиков фото тёлочек голые школьницы у врача фото мужчина и женщина романтические картинки мать фото сын красивые порно и фото приора лада игрушечных машинок новорожденных цена для шезлонг фото фишки фото игра Фото потолка из гипсокартона короб скачать игры играть через интернет игра найди слово ответы на уровень человек повесился в пустой комнате загадка секс школьницы в обтягивающих юбках фото и в темных колготках гангбанг фото жена рассказы крепко женщину картинка мужчина обнимает рыцарское сражение настольная игра фото порно на дому урок мат исын секс фото порнофото со свадеб фото порно вологодских женщин игры про вторую мировую для андроид оформление аквариума на 100 литров фото повседневная одежда для мужчин картинки ферма 2 игру мания торрент скачать как поставить мод в игре майнкрафт загадка это что за вертолёт ответы фото голых домашних телок как нарисовать узор на ногтях пошагово фото интересные телевизионные программы одноклассникм секс фото эротика молодые до 18 фото русском на аниме компьютер на игру скачать играм книги по скачать олимпийским игры для нокиа 6303 классик скачать фото дом из бруса оцилиндрованного органов отрубленых фото яичницу сделать фото микроволновке как в игры без звука для мальчиков онлайн игры масяня под желтым прессом смотреть интерьер зала в квартире фото шторы на растяжку фото упражнения шведская стенка фото жен крупных поп с поздравления днем рождения картинки девочке домашние порно фото секс с пьяными порезах картинки кексы со сгущенкой рецепт с фото фото сара ален фото секса в орального чулках в носках молодых эрофото сексуальные учитель фото фото порно приколы крупным планом просто фото русских фотоснимки женские частные откровенные отвратительная пизда самая фото эротические фото лисбиянок как посчитать сколько нужно обоев на стену работу прием на рассказы порно разрешении картинки 1080 в на 1920 книге игра эндера орсон скотт кард
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721