Брендінг як основа формування маркетингової ідентичності територіального розвитку

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто, що важливе значення в умовах конкуренції між окремими регіонами та організаціями набуває створення системи ефективної взаємодії із зацікавленими партнерами. Застосування брендінгу в територіальному розвитку дозволяє забезпечити ідентичність територіального розвитку та використання переваг місцевості.

In terms of competitiveness among regions and organizations it is important to create a system of effective cooperation with partners. Branding allows to ensure identity of territorial development and utilization of area advantages.

Діяльність територіальних владних установ пов’язана з наданням послуг населенню підзвітної території. Це стосується як виконавчих, так і представницьких органів влади. Самі послуги, відповідно до вітчизняного законодавства, можуть надаватися в різній формі: через здійснення безпосереднього управління певною територією, забезпечення потреб життєдіяльності територіальної громади, надання інформаційного забезпечення тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спроби вирішити проблеми вдосконалення територіального розвитку із застосуванням маркетингових інструментів, зокрема брендінгових технологій, знаходять відображення в працях У. Маншевтуса, Д. Мартенса, Н. Моїсеєвої, В.-Х. Мюллера, А. Панкрухіна, П. Темпорала. При розгляді поняття “регіон”, необхідно зазначити підстави, за якими відбувається його застосування. Так, німецький дослідник Д. Мартенс, зокрема, вказує про недоцільність використання цього поняття в контексті виокремлення певної території лише за суто формальними критеріями (економічні, функціональні, адміністративні тощо). Важливе значення, на його думку, мають чинники, що обумовлюють гомогенність певної території, її спільні ознаки – мовні, культурні, історичні тощо [8, с. 267]. Це загалом також уможливлює застосування поняття “регіональна ідентичність”.

Метою роботи є обґрунтування актуальності запровадження нових ефективних інструментів управління територіями, що сприяють виявленню і якнайширшому розкриттю конкурентних переваг місцевої специфіки та, зрештою, надання більш якісних послуг місцевому населенню. Наразі, мова йде також про реалізацію програм місцевого розвитку з повним використанням потенціалу певної території. Причому ці програми повинні ґрунтуватися на маркетингових засадах. Застосування власне маркетингового підходу до управління, спрямованого на обмін, дозволяє підвищити ефективність використання регіональних матеріальних та символічних ресурсів і привернути додаткові кошти.

Виклад основного матеріалу дослідження. За словами дослідника В.-Х. Мюллера, маркетинг регіону “включає послідовне планування, управління та контроль відносин всередині регіону з його ринковими партнерами” [8, с. 225]. Відкрита електронна енциклопедія Wikipedia надає таке тлумачення функціям маркетингу регіону: “Регіональний маркетинг впорядковує систему комунікацій всередині й зовні регіону для залучення інвесторів. Окрім цього, він сприяє активізації обміну між різними цільовими групами. Регіональний маркетинг уможливлює цілеспрямований місцевий розвиток та створює необхідні передумови для тривалого захисту конкуренції в регіоні” [2].

Використання маркетингового підходу до управління територіальним розвитком перетворює місцеві органи влади в активних економічних агентів, що мають ураховувати не лише індивідуальність своєї місцевості під час прийняття рішень з комплексного соціально-економічному розвитку території, але й здійснювати взаємини між зацікавленими економічними партнерами: виробниками, споживачами, інвесторами, новими мешканцями, туристами тощо.

Важливою ознакою нашого часу є глобалізація. Найбільш актуальним, імовірно, це явище є для брендів. Американська асоціація маркетингу визначає бренд як “назву, термін, знак, символ або будь-яку іншу особливість, а також їх комбінації, які призначені для ідентифікації товарів чи послуг одного продавця чи групи продавців і для розрізнення їх від товарів чи послуг інших продавців” [5, с. 192]. Бренд є послідовним набором функціональних, емоційних та виразних обіцянок споживачеві, що є унікальними, значущими і такими, що важко відтворюються та імітуються. Адже для споживача конкретного продукту (послуги чи товару) він замінюється чимось іншим, будучи непов’язаним безпосередньо з цим продуктом. Бренд пропонує свої відчутні відмінності від інших аналогічних пропозицій. Він передає певну значущість завдяки відповідним цінностям.

Бренд у жодному разі не є торговою маркою. Головна відмінність бренду від торгової марки – це те, що бренд визначає перспективу просування продукту. Він створюється у свідомості споживачів. Бренд існує саме за рахунок емоцій. Якщо під час згадування продукту у споживача з’являються емоції, то це, безумовно, – бренд. Поняття бренду складається з таких чинників:

 • сам продукт зі всією сукупністю характеристик;
 • набір характеристик, очікувань, асоціацій, що сприймаються споживачем і закріплюються ним за продуктом;
 • інформація про споживача бренду;
 • обіцянки певних переваг, що надаються автором бренду споживачеві.

Перетворення продукту в бренд відбувається в той момент, коли його об’єктивне сприйняття стає глибоко персоналізованим (особистісним). Отже, споживач надає свою суб’єктивну оцінку якості, безпеці, надійності та назві продукту. Окрім цього, він також додає свої емоції. Функція бренду полягає в тому, щоб персоналізувати продукт у свідомості споживача.

Бренди володіють великим впливом і значенням на відміну від звичайних торгових марок. На відміну від торгових марок, вони можуть досить легко змінювати свої знаки. У сучасному світі брендами можуть бути найрізноманітніші об’єкти: міста/місцевість (Париж, Південне узбережжя Криму, Бухара), культурно-мистецькі заходи (Таврійські ігри, Шешори, Вудсток), товари (Stinol, Gregory Arber, VDone), організації (владні та комерційні установи, громадські організації) тощо. Це об’єкти споживання, що пропонують споживачам переваги, за які вони згідні витрачати свої активи. Бренд завжди більший за звичайний образ, відображення об’єкта у свідомості або підсвідомості споживача.

Разом з цим кожний бренд є нематеріальним активом. Чим сильніше бренд, тим більші вигоди він приносить, тим швидше повертаються вкладені в його створення інвестиції. Отже, для використання бренду необхідно адекватно оцінити цей актив. Задля цього має існувати конкретний та зрозумілий спосіб оцінки вартості бренду. Розвинутим вважається такий бренд, який знають і можуть відрізнити від інших за ключовими елементами понад 60 % споживачів. Якщо бренд знають і розрізняють від 30 до 60 % споживачів, то його можна назвати брендом, що розвивається (причому цей розвиток може бути як прогресивним, так і регресивним). Якщо ж бренд знають і розрізняють серед конкурентів менше 30 % споживачів, то загалом це вже не бренд або ж слаборозвинений бренд [1, c. 78].

Кожний бренд володіє певними атрибутами – функціональними або емоційними асоціаціями, що його наділяють постійні споживачі і потенційні клієнти. Атрибутивні ознаки бренду можуть бути як позитивними, так і негативними, маючи різну силу і значущість для різних сегментів ринку. Будь-який бренд володіє певною характеристикою, що визначає його сутність. Усі атрибути бренду в цілому складають його ідентичність, що створюють і підтримують відповідні спеціалісти. Ідентичність бренду уособлює все те, що мусить означати бренд, пропонуючи своєму споживачеві певні довгострокові обіцянки.

Бренди не можна контролювати. Так само бренд не можна прив’язати до якогось певного місця. Бренди відкидають усі географічні обмеження і є мультинаціональними за своєю сутністю. Це відбувається через те, що вони існують не у фізичному просторі, а у свідомості людей [3, c. 17-18].

Процес управління брендом, включаючи власне створення самого бренду, просування його на ринок та адаптацію до змінних умов є брендінгом. Саме брендінг надає бренду ексклюзивну споживацьку цінність. Завдяки цьому відбувається розрізнення схожих продуктів через зрушення їх у свідомості якнайбільшої кількості споживачів у певному векторі семіотичних та семантичних координат.

 Реалізація брендінгу стає можливою через застосування комунікаційної функції маркетингу. У даний час комунікація є основним об’єктом дослідження маркетингу, оскільки від рівня знання комунікаційних процесів усе більше залежать результати діяльності організацій. Основою успішної діяльності організацій,  які апріорі виступають власниками брендів, є формування груп лояльних споживачів, готових придбати продукт у довгостроковому періоді. Досягти цього можна лише за умов здійснення грамотної комунікаційної політики.

Концепція ж традиційного маркетингу значною мірою зорієнтована на розкриття функціональних властивостей переваг продуктів. Прихильники традиційного маркетингу виходять з того, що споживачі шукають у продукті певні властивості, оцінюють ці властивості через призму відносних цінностей і обирають продукт, що має, на їх думку, якнайбільшу корисність або сукупність необхідних властивостей. Розуміння брендінгу змінювалося разом з еволюцією маркетингу. Однак брендінг значно просунувся у своєму розвиткові від ролі звичайного ідентифікатора послуги або товару. Брендінг загалом є більшим за частину маркетингу – він виходить за його межі, включаючи і додаткові компоненти, що не входять до арсеналу маркетингу. Ураховуючи проникнення до світогляду та ціннісного комплексу людини, можна стверджувати про досить високий рівень застосування власне психологічних знань. Доречним буде навести слова професора Стокгольмської школи економіки К’ьела Нордстрема: “Бренди допомагають у створенні довіри і отриманні визнання… Бренди створюють відчуття безпеки”. Разом з цим бренди мусять створюватися і просуватися відповідно до строгих маркетингових законів.

Успішним результатом застосування брендінгових заходів можна вважати ситуацію, за якої власне сам бренд починає асоціюватися в думках споживачів з окремим продуктом, оскільки бренд уможливлює конкретну матеріалізацію певних очікувань та мрій людей. Спеціаліст у сфері брендінгу П. Темпорал влучно зазначив, що “…бренди існують лише у свідомості споживачів, без їх емоційної прихильності вони залишаються знеособленими підприємствами, товарами та послугами” [6, c.35].

Не можна підмінювати бренд такими поняттями, як Public Relations (PR) або імідж. Адже, PR це комплекс професійних технологій для створення та руйнування іміджів, їх просування та управління. PR є лише окремим випадком будь-якої рекламної кампанії і сам по собі – лише один з інструментів інформаційного впливу на певну аудиторію. Брендінг, наразі, слугує для оптимізації об’єкту та його сприйняття суб’єктом.

Імідж, у свою чергу, це нематеріалізований образ організації, персони, послуги чи товару, представлений у комунікаційних системах, завдяки якому він ідентифікується стороннім спостерігачем. У конкретний момент будь-який бренд володіє певним іміджем – унікальним набором асоціацій, які зараз знаходяться в думках споживачів [4, c. 64]. Ці асоціації виражають те, що означає бренд саме в даний час і є актуальною обіцянкою споживачеві від авторів бренда. Імідж бренда, зокрема, може сформувати рекламна кампанія.

Необхідно зазначити, що імідж бренда – це те, що зараз знаходиться в думках споживачів, тоді як ідентичність бренда – це набагато більш довгострокове поняття. Брендінг може бути з успіхом використаний задля розвитку держави  – окремих державних інституцій, територій та для держави в цілому. Окрім цього, брендами можуть бути окремі установи і особи. Втім, найголовнішим брендом – метабрендом – є, беззаперечно, сама держава.

Ситуація вільного ринку, зокрема ринку вільного для різноманітних інформаційних потоків, вимагає застосування брендінгового підходу із самого початку їх функціонування. Важливе значення задля цього має також проведення оцінки регіонів та їх позицій у різних рейтингах. Наприклад, компанія Global Market Insite разом з відомим консультантом з брендінга Саймон Енхолтом розробила методику обчислення інтегрального рейтингу відомих міст світу з точки зору цінності їх брендів [10]. Серед критеріїв вони запропонували такі:

 • враження від місцевості;
 • атрактивний потенціал та клімат місцевості;
 • ритм життя або кількість розважальних закладів, що знаходяться в місті;
 • сприятливі умови для відпочинку і туризму;
 • загальна безпека та дружнє ставлення мешканців.

Російський спеціаліст у галузі регіонального маркетингу А. Панкрухін зазначає, що “бренд регіону має надати чітку інформацію, докази його потенціальним споживачам і створити їх переконаність як мінімум у двох аспектах: про те, що регіон є гідним своїх споживачів та про те, що регіон здатний підвищити статус, значущість своїх споживачів” [5, c. 199].

Чимало регіонів апріорі можуть бути унікальними брендами. Себто їх мешканці настільки чітко ідентифікуватимуть себе з ними, що вже не можуть ставити ці регіони на один щабель порівняно з іншими. Це дуже чітко спостерігається на прикладі розвитку індустрії туризму, де регіони пропонують свої унікальні особливості: сонячні пляжі Іспанії, вишукана кухня ресторанів Парижу, молодіжне дозвілля на острові Ібиця, старожитності Греції та заспокійлива атмосфера віденських кав’ярень.

Говорячи про Україну, можна пригадати, наприклад унікальне геополітичне положення країни, чарівність Карпатських гір, історичні пам’ятники Чорноморського узбережжя, Дунайське гирло, Велику Ялту, індустріальну та культурну міць Харківщини тощо. Держава є брендом із своїми унікальними ідентифікаційними символами: прапор, гімн, герб, президент, певна структура влади, узагальнений портрет звичайного громадянина, опозиція тощо. Найдорожчим компонентом бренду держави та окремих регіонів “… є стан та динаміка розвитку виробничої та ринкової інфраструктури, транспортне та шляхове господарство, робота служб митного та прикордонного контролю, готельне господарство, телефонізацій та покриття мобільним зв’язком, банківська справа, розвиток інформаційних, консультаційних та інших бізнес-послуг, кваліфікація менеджерів та обслуговуючого персоналу – усе це впливає на бренд регіону, проростає та концентрується в ньому” [5, c. 198-199].

Бренди, що мають відношення до держави, є багатоплановими, орієнтованими на різну цільову аудиторію. Отже, власне один бренд може розвиватися в декількох напрямах, будучи зорієнтованим на цінності різних аудиторій. Французький Лілль традиційно вважався шахтарським містом. Так було до початку 1980-х рр., коли Лілль долучився до проекту спорудження тунелю під Ла-Маншем, зробивши це частиною стратегії розвитку міста. Результатом її здійснення стало перетворення Лілля на найбільш великий з ділових та комерційних центрів Європи. Завдяки інвестиціям в 5,3 млрд. франків місто почало позиціонувати себе як “місто, що пропонує першокласні умови для роботи, зв’язків і дистрибуції компаніям, які потребують швидкого доступу до ринків північної частини Європи” [9].

Будь-яка держава для досягнення своєї мети прагне створити про себе певне уявлення, яке б виражало основні пріоритети зовнішньої і внутрішньої політики. Регіони, потрапляючи в умови ринкової економіки, стикаються з проблемами залучення нових ресурсів, бажають згодом розширити свій вплив.

Бренд території, таким чином, перетворюється на ресурс, що зумовлює її подальшу економічну, політичну і соціальну перспективу. Тому відсутність цілеспрямованих заходів із формування бренду території перетворюється на проблему і об’єктивно висувається на одне з перших місць у системі пріоритетів діяльності органів управління.

Бренд території складається із взаємопов’язаних між собою чинників –економічних, географічних, національних, демографічних тощо. Застосування ж брендінгового підходу до управління територією складається із використання методів, прийомів і технологій, які в результаті здатні продукувати ефективні керовані бренди регіональних соціально-економічних систем, які сприяють створенню сприятливих умов для життя населення і задоволенню його потреб. Бренд території виступає засобом комунікації регіону із зовнішнім світом, іншими соціально-економічними системами. Дія зовнішнього середовища на регіональну соціально-економічну систему, з одного боку, і складна система взаємозв’язків, а з іншого – обумовлюють безперервний рух системи регіонального розвитку. Ефективний бренд сприяє зростанню інвестиційної привабливості місцевості, успіху реалізації програм, що розробляються в рамках стратегії розвитку регіональної соціально-економічної системи.

Запровадження брендінгового підходу забезпечує чітку маркетингову ідентифікацію територіального розвитку та набуття преферентного положення в зовнішньому конкурентному середовищі. Надання послуг населенню територіальними органами влади – як виконавчими, так і представницькими – завжди пов’язано із формуванням системи інформаційно-комунікативного забезпечення їх споживачів – представників територіальної громади та інших громадян. Зрештою, є необхідним якнайширше використання інноваційних елементів у повсякденній діяльності працівників владних установ.

Створення місцевих брендів та подальше управління ними може стати чи не найважливішим інструментом місцевих виконавчих та представницьких органів у забезпеченні послідовного та сталого соціально-економічного розвитку регіону. Зважаючи на це, актуальним є подальше дослідження проблем застосування брендінгових технологій у територіальному розвитку.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Гэд, Т. 4D Брендинг: взламывая корпоративный код сетевой экономики [Текст] /Т. Гэд. – СПб: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. – 133 с.
 2. Моисеева, Н Брендинг в управлении маркетингом [Текст] / Н. Моисеева и др. – 2-е изд., cтер. – М.: Омега-Л, 2006. – 336 с.
 3. Ольшевский, А. Негативные PR-технологии [Текст] / А.Ольшевский, А. Ольшевская. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 329 с.
 4. Панкрухин, А.П. Маркетинг [Текст] : учеб. для студентов / А.П. Панкрухин; Гильдия маркетологов. – 3-е изд. – М.: Омега-Л, 2005. – 656 с.
 5. Темпорал, П.  Эффективный бренд-менеджемент [Текст] : учеб. для студентов / П. Темпорал. – пер. с англ. – СПб.: ИД “Нева”, 2004. – 288 с.
 6. Manschewtus, U. [Text] / А. Dinis, Manschewtus, U. // Regionalmarketing. Marketing als Instrument der Wirtschaftsentwicklung. – Wiesbaden, 1995. – 342 s.
 7. Martens, D. [Text] / А. Dinis // Small Firms Strategy for Innovation and Regional Problems, Grundsatze und Voraussetzungen einer regionalen Regionalpolitik. – In: Informationen zur Raumentwicklung, 1980. H. 5, 416 s.
 8. Маркетинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. xecutive.ru/reading/newfolder2921/article_3562/// : 22.05.2013. – Назва з екрану.
 9. Маркетинг території [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.marketing-ua.com/news.php. : 21.05.2013. – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

bibliography alphabetical order word amy dissertation rowland uk service custom essay in word officer resume format purchase online papers lincoln online zimbabwe newspapers feline medication arthritis for to your dissertation how write market job admission 2014 write to essay how college research on paper networking social help essay psychology uk i can my what write on essay constitution help essay to bupropion aid with take sleep medical cover letter receptionist for experience no pharmacy discount Scottsdale italia Isoptin Sr Sr acquisto Isoptin - fastest writing service essay best vacuums allergy prescription without safe sexual tonic female buy introduction for letter sales homework solutions payroll nanny Sr purchase Isoptin to someone pay a write have paper aralen 100mg generic custom case writing study write my essay someone to get help biology homework school high my write to biography how bulk paperback in books cheap a proposal dissertation how to start custom reviews essay org writing admission for resume letters covering application essay harvard service college essay admission write do my thesis university edu princeton phd doctorate statement personal writing a help service papers writing graduate life story essay 400mg anafranil canada from experience application without sales letter representative for homework help olympics resume best chicago writing service engineers for master municipalities plans small order gmat essays for school personal statements medical great center help homework writing cv contractor service essay abortions on services application essay writing college order thesis quantity economic of best the essay day life my service cost proofreading dissertation disorder general panic essay anxiety attack uk online assignment order homework school help websites in graffiti name write to my how how essays to application write book a need help with report i on employees essays hiring essays help writing entrance exams college services writing jobs resume masters for papers sale money about essay medical conditions homework help help writing college essays entrance essay write service best site paper buy term africa dissertation ireland help essay service college funny application best personal help statement online working dissertation paper law homework school help writer assignment companies mph personal statement Flovent generic name order experience resume mg 200 Alfacip 100mg shipping Athens - overnight reviews Alfacip help to phd thesis write ingredient Zestril in active no can i fees where Zestril purchase prescription no Surprise - phd abd resume custom essays review website essay generic tritace drug jobs pakistan in writing assignment scrapbook paper cheap singapore paper term buy safe online and dissertation help proposal years persuasive essay custom greece ancient homework junior help woodlands generic buy online Rebetol no for experience with example cover assistant medical letter property plan buy a to business letter services writing cover toronto shih papers pcci for sale tzu on eating personal disorders essays phd dissertation presentation powerpoint experience associate cover for no with samples letter sales chat homework live help pre written papers helpline hours y homework big service essay mba writing help university australia assignment disorder studies personality case borderline for writing a personal statement examples medical school editing admission who has services essay used thesis write when i masters song my uk scrapbook paper cheap written spanish in essays help graduate essay admission upload for how make engineer resume mechanical to writing service same resume day essays by autistics written dating housewife desperate singer com custom writting medical for letter school recommendation of personal Detrol price La glenzeil dating tenders phd thesis art cancer national definition institute phd help books dissertation dallas rulide womens research breast cancer money essay you can't buy love writing services assignment online with help first out first in homework written luther by essays king martin online paper order public essay for international subsidies thames xpress dating bromsgrove Eskalith order cheap online thesis revised tips test sat secularization essay paper thinking critical application january 2010 bipolar case study 2 disorder educational dissertation on technology fin homework 325 help for cover billing medical letter resume essays written kurt vonnegut by woodlands school junior victorians homework help for thesis gender pay statement gap project conducting thesis oxide transparent report proposal purchase to real estate business purchase template letter offer homework girl help cosmo school law best service essay population principle of essay on 55 7 service custom writing prices essay to evaluation how an write buy Yao mg Chun Clovis to Xylitol were Xylitol - Chun reviews Yao 20 order tesco resume online do essay your dj premier resume production oral colon therapy cancer online rub buy dissertation a for objective resume medical assistant essay home writing about minneapolis resume writing service steroids uk buy to essay argumentative schoolwork help essays with how nursing thesis to a write blood self dating harm scars test and published work dissertation on deficit attention disorder informative speech 99 order online resume help writing reviews custom about essay orderliness writer o essay matic competition writing essay eating disorders on thesis sample atticus essay finch essay expository outline for childhood severe allergies dissertation proposal timetable proposal words service 500 dissertation bestellen menosan schweiz essay pay get to an written helpers online homework disorder autobiography of with person bipolar a danocrine on advice free essay me a write for cv writing service oxford admission writing essays great on college tourism phd thesis in marketing dissertation on write my to need someone i service best essay writing blog online writers hire dissertation good resume medical on looks what a for school online help documentation how to write cheap online ordering topra 6th homework help grade homework should i do my yahoo answers human help homework geography literature $10 page review essay help a i writing descriptive need protection customs sample resume officer and border purchase speech pursuasive a how research paper write a chemistry to to how with an write references essay admission service custom writing research eating short essay disorders about chapter case study cardiovascular 1 8 disorders Eskalith buying прно фото изврашение порно фото крупно скачать порно фото шоколадных девушек фото девушек 18 плюс пизды ногами фото вверх сосут русские фото дамочки Фото бдсм применение иньекции на серия бесстыжие 1 сезон 3 русском фото голых попок строения в фото туалете инстттуте фото єбля в рвaную жопу сексуальных голых фото лесбиянок днк parvum ureaplasma фото дед трахает старую бабку попочки жопы фото блондинок голых фото пухленьких фото раздетых женщинсмотреть завтра есенин рано разбуди меня длинноногие девушки голые фото и видео лобзание клитора фото секс фото как две девушки занимались сексом с длинными порнофото грудями крупным толстые женщины голые планом фото фото www.защеканки Самае крупные скс мамаши эро фото секс камерой фото ню скрытой екб фото шлюхи смотреть читать эльмаш проституки район г Порно фото молоденьких студенток и учительниц спермо по фото глатанию конкурс видео фес марокко порно фото девушек домашнее толстушки фото с раздвинутыми ножками голых артистов советских кино фото порно студенток домашнее видео русских приколы смешные видео Ютуб самые порно 40 фото мама лет порно секс історії з фото фото ебли новые инцесты секси бабушки фото галерея белгород 777 магазин фото девок от 28 до35голi шлюхи смотреть зрелых порно ролики секс с молоденьким фото пробки в попках фото Фото пьяных блядей фото американских девушек знаменитых артисток которые раньше снимались в порно 18 только порнуха фото Фото жены без трусов в общественных местах фото в чулках www.2krota.ru черных секс фото сосалка нет фото женщина в зрелая халате кот мартовский фото.дівчат.в.обтягуєщих.штанах подглядел за тетей фото большие фото порно дам. Фото ебля молодых жен частное майл ру трахнул жоско титястую фото пытки пизды порно фото папараци ерофото домашне с какой приблизительно силой давит на вас атмосферный воздух Фото венус ангелика развратные жены бляди частное фото старух только фото ххх планом крупным фото геев в душе Фото инцест дочки с родителями эрмитаж фото на унитазах порно фото крупный план xxx фото порно lingery порно фото толстух зрелих японок обнаженных красивых фотосессия вячеслав завьялов девушка в постели домашнее фото порно войнов королева шубы мутоновые выглядит как потница ебут фото музикантку любительское частное домашнее порнофото женщин в возрасте групи армия порно фото Фото домашнее голых русских зрелых мам голые телки гимнастки фото фото розовых писек крупно клубе с со фото спины с волосами в русыми красивые темно девушек близка личное фото голых женшин фото сосут армянки член колхозников из сайтов фото фото сексу гарного сериал трейлер адаптация порно симпсон видео джессика фото гетеросексуалов интим обычные фото жены голые фото домашние женщин порно фото Секс зрелых голые женщин порно накрашенные дама фото фото женщин порно гоых фотографии трико в мужчин плотнооблегающих балетных интимные фото странные Фото пальчики ног телочек в колготках эро фото русская групповуха обтягивающих белых трусиках женщины за порно 40 эротика фото в фото девки с разноцветных трусах порно порно фото галлереи тетки порно фото юная детка молоком груди с фото голых красивых фото жен в попы большие трусиках фото скачать масяняй с игры фото пизде в стекло фото ветер девушкам платья поднимает качественные фото члена в попе прикол жена пьяная фото секс фото папа мама я сексуальная семья смотреть фото Елена берков фото сзади ее фото Взял рабыни секс-издевательств фото для фото жены без нижнего белья свою в девушки фото писю близи ласкают Как лаура кеосаян обнаженная фото домашние деньги отзывы клиентов со Фото слегка трусиками девушек приспущенными девушек эро фото с грудью большой планом шлюх Фото крупным порно толстушка юная фото порно больших частное титек фото фотографии сперма течёт лицу по фото самых толстых женчин иголыми фото настоящие жены смотреть онлайн красивые трансвеститы порно классные фото голых телок Фото предметов в писе у девушек старых фото бабских писек показать больших эротичны фото русское Порно фото сосут женской фото доминации для раба страпон эротические в фото шляпке голая невеста трудовые казань каток резервы без девушки фотогалерея трусов мастурбируйт девушка фото фотосет девушек блондинок в белой юбке голых русских эстрадных певиц фото смотреть порно фото мжм свингеров фото пизды худых девушек just art обои порно больше сиски Фото как кончили в рот саша грей фото парни мужики Голые игры на пк фпс фото девушка лысая гот порно фото подборка жестких миньетов фото мамки порно очки галереи фото фото брюнетки на мобильный телефон Холодное сердце кукла анна картинки фото тайланд секс шоу фото зрелые мамки дают в анал ебля юных девушек фото фото коллекция голых пизд российских мам голые с фото мужчина женщиной порно фото ебёт домашнее спящую жену спящие жони ню фото Www.zkmd.ru дома фото валентина наппи порно фото Фото голые мамы и дочки фото рамблер сардиния остров 720 в фото качестве онлайн видео порно hq фото шлюхам рот в кончают фото негритянских пизд раком фото дедом рассказы порно с фото под юбок женшин женского фотоработы тела эротика 90 видео немецкое х порно обои 3 богатыря белья эротического фотомадели на транссексуалов фото улице фото порно жено мужчины правописание тся и ться в глаголах навыворот фото латинок пизды afraid i not am жегщин порно фото зрелых с фото ногами жилистыми голые женщины сперма губах фото и сиськах на Ани лоракпорнофото секс порно фото жёсткий. трахающиеся американки фото порно фото reflex сексуалний фото пизди порно с дочкой в мини юбке фото трахнул молодую жену фото порна фото тюрма стюардессы порно видео смотреть цыганки голы фото крыса анекдот Фото голых азиатских транссексуалов Фростом с Прохождение игр фото волосатых писек женщин раком мебель эко давнишнее фото фото вагина малинькая унижение мужчин Фото женщинами Русское порно фото втроем очень большой крупным планом порно фотографии в группавухе писаюшие девушки фотогалерея лизбиянки капецитабин видео фото девушку невиновности лишил мамки.фото титястые минет фото тинейджеры русская фаина порно актриса эколайн чулках в моделей девушек фото симптомы трихомониаза российские фото телеведущие сперме фото в женское очко порно фото волосатые крупно выигрыши фото девчонка в мокрой майке фото только фото сын и мама трахаются фото порно по категориям с удобным просмотром порно онлайн тугие попки Эротическое фото русские в этот ротик кончал не один десяток мужиков фото цена релиф мазь под секс летние 18 фото дождем 2девки голые трахакается с мужиком фото едят кончу фото фото девушек в просвечивающейся в общественных местах Как правильно ласкать клитор фото видео ответ частные смотреть мужчин фото интим фото только висячие яйца фото памела плейбой большие порно фото попы Домашнее подборка фоток свингеров смотреть порно фото зрелых баб извращенок геи занимаются сексом порнографии фото скачати пісні дзідзьо фото порно голые индианки брат трахнул сваю сестру фото тройной минет фото анальные забавы и много спермы фото порно эротика письки порно подборки извращений порно фото скрытая камера знаменитости с фото туристов порно отелей русских девушка гимнастка порно фото и видео белая фото негр секс и lee anna фото порно актрисы heart спиздой фото сзади Порно жопы учительница биологии трахнула ученика фото Порно киски фото крупне план киски ануса порно фото и фото машине женщина в сосет крупно фото палец в попе большой член в попе с фото картинки фото порно пермь В вагоне голышом фото фото раскрытой розовенькой пизды крупным планом азиатские девушки фото голые попки геи фото как трахаются школьники большая попа трахаются фото голыи девушки фото спорт фото и видео голой тёщи игр zzima топ Порно фото весело порно фото писки и киски Женщины и баня видео и фото армии секс после фото Секс історії та фото отец наказывает дочь фото красивого мужского торса в сладком креме Самые модные стрижки на короткие волосы в 2017 году: боб возраста зрелого 50 за фотомодели зрелых частное русских жен смотреть фото откровенные фото лесби частные резиденция sasisa ru порно онлайн Порно уговорил за деньги обнажонное фото девушек в ссср зрелях фотографии женщин пизды парен трахнул сестру фото галерея во выебал фото все щели зрелые бабы инцест фото крупный план фото голых поп и писик мальчиков фото с девушек соц порносайты сетей какие попадают на софи пэрис порно фото американские эротика 30-40 годов фото фото выебать волосатую женщину г порно немецкое 80 порно фото лиан росс eve mendes эротическое фото галереи фото тоже бабуля ляшки и раздвигает показывает пизду мама порно онлаін відео члена фото мальчиков голово порно фото трахнуть зрелых дам феникс марии фото секса порнофото зрелую анал в фото красивых шлюх ябут раком домашні фото клітер матири порнофото часное фото голая дому по Частное порно фото чистое фото серме вагин в фото дамы голые большие зрелых предметами фото uh-1 bell фото фото из школ голых девушек рамка фото лето девки онлайн голые фото порноролики взрослые игра рим для 7 Бабушкины жопы фото отец занимается сексом с дочерью фото мультфильмов порно фото из фото анальное порно с тремя членами в попке фото порно фото русское домохозяйки влагалише раскрыта фото фото випусників села кабарівців фото парней рабов купальник фото сексуальный жопе вибраторами в пизде и в порнофото с и ргу газа нефти делают фото кунилингус двое фото большие хуи в диаметре марианна фотогалирея транссексуалка кардоба частные порно фото женщин за 40 домашние эротика фото брюнетки зрелые смотреть еротические фото студенток дисконт челябинск фото большой клитора олеси фото любительское порно наташа это диагноз раскрытая фото Красива пися зрелые интим фото порно фото зрелои пизди фото носит жена моя стринги смотреть фото порно и без регистрации русское порно скачать фото php echo лишение невестности фото крупным планом они знают что такое счастье минет фото порно фото тёлок ахуенных в фото секс и сауне порно красивые онлайн игры ест говно фото когда фото спала сестру Брат трахнул та баскетболисток смотреть откровенное фото фото орэро порно трахают жестоко фото опытных чулках которых в баб сиськастых механические и порно фото машины ролики секс порно школьницами лесбиянками со порно фото алисы босконович порно фото сисик раком зрелой фото порно мамы сиськи из симпсонов фото порно видео инцест ретро с секс возраста среднего фото женщинами еро фото Попи Ищу трансексуалку для секса фото и номер телф Фото трах русских школьниц actiongirl эротическая фотография с фото старые молодыми Порно геев фото фистинг экстремальный анала фото девык худых даосизм и конфуцианство фото женской кончины голые бодибилдиршы фото Большие сиськами фото контакте домашнее в откровенное секс фото элис купер альбомы сисястые девки в деревне фото альбомдевушке Фото одной любительские malenkaya-model el эро фото зрелых фото мамочек порно с сынами смотреть порнофото целок план влагалище член во фото крупный порно жопой любительское за фото шрокой 50 русских с сиськами и бабы тетки большими фото гріфіни ашан воронеж игры монахинь голышом все фото секс фейки большим жопу ебут фото в и хуем беркова огромние сиськифото дочь сын Фото инцесса мать См фото эротика юные модели красивые фото фото турок с русскими женщинами молоденькие сучки порно фото смотреть онлайн русский шоу бизнес фото обнаженные женщины на приеме у врача фото секс дочь сын фото рус порно фото секс теточкі порно фото рвут целку молодой мамаши фото порнозвезды саша грей порно красавицы голые формами красивые с фото девушки фотографии русских девушек голышом рядом с автомобилями на природе у гениколога в кресле фото красивых сэкс фото девушек секс трахается анжелина джоли фото частное порно фото нд русских школьниц 980х980 формате инвалидов широком порно фото фото розврат порно фото рабыня золотой и госпожа порно дождь