Брендінг як основа формування маркетингової ідентичності територіального розвитку

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто, що важливе значення в умовах конкуренції між окремими регіонами та організаціями набуває створення системи ефективної взаємодії із зацікавленими партнерами. Застосування брендінгу в територіальному розвитку дозволяє забезпечити ідентичність територіального розвитку та використання переваг місцевості.

In terms of competitiveness among regions and organizations it is important to create a system of effective cooperation with partners. Branding allows to ensure identity of territorial development and utilization of area advantages.

Діяльність територіальних владних установ пов’язана з наданням послуг населенню підзвітної території. Це стосується як виконавчих, так і представницьких органів влади. Самі послуги, відповідно до вітчизняного законодавства, можуть надаватися в різній формі: через здійснення безпосереднього управління певною територією, забезпечення потреб життєдіяльності територіальної громади, надання інформаційного забезпечення тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спроби вирішити проблеми вдосконалення територіального розвитку із застосуванням маркетингових інструментів, зокрема брендінгових технологій, знаходять відображення в працях У. Маншевтуса, Д. Мартенса, Н. Моїсеєвої, В.-Х. Мюллера, А. Панкрухіна, П. Темпорала. При розгляді поняття “регіон”, необхідно зазначити підстави, за якими відбувається його застосування. Так, німецький дослідник Д. Мартенс, зокрема, вказує про недоцільність використання цього поняття в контексті виокремлення певної території лише за суто формальними критеріями (економічні, функціональні, адміністративні тощо). Важливе значення, на його думку, мають чинники, що обумовлюють гомогенність певної території, її спільні ознаки – мовні, культурні, історичні тощо [8, с. 267]. Це загалом також уможливлює застосування поняття “регіональна ідентичність”.

Метою роботи є обґрунтування актуальності запровадження нових ефективних інструментів управління територіями, що сприяють виявленню і якнайширшому розкриттю конкурентних переваг місцевої специфіки та, зрештою, надання більш якісних послуг місцевому населенню. Наразі, мова йде також про реалізацію програм місцевого розвитку з повним використанням потенціалу певної території. Причому ці програми повинні ґрунтуватися на маркетингових засадах. Застосування власне маркетингового підходу до управління, спрямованого на обмін, дозволяє підвищити ефективність використання регіональних матеріальних та символічних ресурсів і привернути додаткові кошти.

Виклад основного матеріалу дослідження. За словами дослідника В.-Х. Мюллера, маркетинг регіону “включає послідовне планування, управління та контроль відносин всередині регіону з його ринковими партнерами” [8, с. 225]. Відкрита електронна енциклопедія Wikipedia надає таке тлумачення функціям маркетингу регіону: “Регіональний маркетинг впорядковує систему комунікацій всередині й зовні регіону для залучення інвесторів. Окрім цього, він сприяє активізації обміну між різними цільовими групами. Регіональний маркетинг уможливлює цілеспрямований місцевий розвиток та створює необхідні передумови для тривалого захисту конкуренції в регіоні” [2].

Використання маркетингового підходу до управління територіальним розвитком перетворює місцеві органи влади в активних економічних агентів, що мають ураховувати не лише індивідуальність своєї місцевості під час прийняття рішень з комплексного соціально-економічному розвитку території, але й здійснювати взаємини між зацікавленими економічними партнерами: виробниками, споживачами, інвесторами, новими мешканцями, туристами тощо.

Важливою ознакою нашого часу є глобалізація. Найбільш актуальним, імовірно, це явище є для брендів. Американська асоціація маркетингу визначає бренд як “назву, термін, знак, символ або будь-яку іншу особливість, а також їх комбінації, які призначені для ідентифікації товарів чи послуг одного продавця чи групи продавців і для розрізнення їх від товарів чи послуг інших продавців” [5, с. 192]. Бренд є послідовним набором функціональних, емоційних та виразних обіцянок споживачеві, що є унікальними, значущими і такими, що важко відтворюються та імітуються. Адже для споживача конкретного продукту (послуги чи товару) він замінюється чимось іншим, будучи непов’язаним безпосередньо з цим продуктом. Бренд пропонує свої відчутні відмінності від інших аналогічних пропозицій. Він передає певну значущість завдяки відповідним цінностям.

Бренд у жодному разі не є торговою маркою. Головна відмінність бренду від торгової марки – це те, що бренд визначає перспективу просування продукту. Він створюється у свідомості споживачів. Бренд існує саме за рахунок емоцій. Якщо під час згадування продукту у споживача з’являються емоції, то це, безумовно, – бренд. Поняття бренду складається з таких чинників:

 • сам продукт зі всією сукупністю характеристик;
 • набір характеристик, очікувань, асоціацій, що сприймаються споживачем і закріплюються ним за продуктом;
 • інформація про споживача бренду;
 • обіцянки певних переваг, що надаються автором бренду споживачеві.

Перетворення продукту в бренд відбувається в той момент, коли його об’єктивне сприйняття стає глибоко персоналізованим (особистісним). Отже, споживач надає свою суб’єктивну оцінку якості, безпеці, надійності та назві продукту. Окрім цього, він також додає свої емоції. Функція бренду полягає в тому, щоб персоналізувати продукт у свідомості споживача.

Бренди володіють великим впливом і значенням на відміну від звичайних торгових марок. На відміну від торгових марок, вони можуть досить легко змінювати свої знаки. У сучасному світі брендами можуть бути найрізноманітніші об’єкти: міста/місцевість (Париж, Південне узбережжя Криму, Бухара), культурно-мистецькі заходи (Таврійські ігри, Шешори, Вудсток), товари (Stinol, Gregory Arber, VDone), організації (владні та комерційні установи, громадські організації) тощо. Це об’єкти споживання, що пропонують споживачам переваги, за які вони згідні витрачати свої активи. Бренд завжди більший за звичайний образ, відображення об’єкта у свідомості або підсвідомості споживача.

Разом з цим кожний бренд є нематеріальним активом. Чим сильніше бренд, тим більші вигоди він приносить, тим швидше повертаються вкладені в його створення інвестиції. Отже, для використання бренду необхідно адекватно оцінити цей актив. Задля цього має існувати конкретний та зрозумілий спосіб оцінки вартості бренду. Розвинутим вважається такий бренд, який знають і можуть відрізнити від інших за ключовими елементами понад 60 % споживачів. Якщо бренд знають і розрізняють від 30 до 60 % споживачів, то його можна назвати брендом, що розвивається (причому цей розвиток може бути як прогресивним, так і регресивним). Якщо ж бренд знають і розрізняють серед конкурентів менше 30 % споживачів, то загалом це вже не бренд або ж слаборозвинений бренд [1, c. 78].

Кожний бренд володіє певними атрибутами – функціональними або емоційними асоціаціями, що його наділяють постійні споживачі і потенційні клієнти. Атрибутивні ознаки бренду можуть бути як позитивними, так і негативними, маючи різну силу і значущість для різних сегментів ринку. Будь-який бренд володіє певною характеристикою, що визначає його сутність. Усі атрибути бренду в цілому складають його ідентичність, що створюють і підтримують відповідні спеціалісти. Ідентичність бренду уособлює все те, що мусить означати бренд, пропонуючи своєму споживачеві певні довгострокові обіцянки.

Бренди не можна контролювати. Так само бренд не можна прив’язати до якогось певного місця. Бренди відкидають усі географічні обмеження і є мультинаціональними за своєю сутністю. Це відбувається через те, що вони існують не у фізичному просторі, а у свідомості людей [3, c. 17-18].

Процес управління брендом, включаючи власне створення самого бренду, просування його на ринок та адаптацію до змінних умов є брендінгом. Саме брендінг надає бренду ексклюзивну споживацьку цінність. Завдяки цьому відбувається розрізнення схожих продуктів через зрушення їх у свідомості якнайбільшої кількості споживачів у певному векторі семіотичних та семантичних координат.

 Реалізація брендінгу стає можливою через застосування комунікаційної функції маркетингу. У даний час комунікація є основним об’єктом дослідження маркетингу, оскільки від рівня знання комунікаційних процесів усе більше залежать результати діяльності організацій. Основою успішної діяльності організацій,  які апріорі виступають власниками брендів, є формування груп лояльних споживачів, готових придбати продукт у довгостроковому періоді. Досягти цього можна лише за умов здійснення грамотної комунікаційної політики.

Концепція ж традиційного маркетингу значною мірою зорієнтована на розкриття функціональних властивостей переваг продуктів. Прихильники традиційного маркетингу виходять з того, що споживачі шукають у продукті певні властивості, оцінюють ці властивості через призму відносних цінностей і обирають продукт, що має, на їх думку, якнайбільшу корисність або сукупність необхідних властивостей. Розуміння брендінгу змінювалося разом з еволюцією маркетингу. Однак брендінг значно просунувся у своєму розвиткові від ролі звичайного ідентифікатора послуги або товару. Брендінг загалом є більшим за частину маркетингу – він виходить за його межі, включаючи і додаткові компоненти, що не входять до арсеналу маркетингу. Ураховуючи проникнення до світогляду та ціннісного комплексу людини, можна стверджувати про досить високий рівень застосування власне психологічних знань. Доречним буде навести слова професора Стокгольмської школи економіки К’ьела Нордстрема: “Бренди допомагають у створенні довіри і отриманні визнання… Бренди створюють відчуття безпеки”. Разом з цим бренди мусять створюватися і просуватися відповідно до строгих маркетингових законів.

Успішним результатом застосування брендінгових заходів можна вважати ситуацію, за якої власне сам бренд починає асоціюватися в думках споживачів з окремим продуктом, оскільки бренд уможливлює конкретну матеріалізацію певних очікувань та мрій людей. Спеціаліст у сфері брендінгу П. Темпорал влучно зазначив, що “…бренди існують лише у свідомості споживачів, без їх емоційної прихильності вони залишаються знеособленими підприємствами, товарами та послугами” [6, c.35].

Не можна підмінювати бренд такими поняттями, як Public Relations (PR) або імідж. Адже, PR це комплекс професійних технологій для створення та руйнування іміджів, їх просування та управління. PR є лише окремим випадком будь-якої рекламної кампанії і сам по собі – лише один з інструментів інформаційного впливу на певну аудиторію. Брендінг, наразі, слугує для оптимізації об’єкту та його сприйняття суб’єктом.

Імідж, у свою чергу, це нематеріалізований образ організації, персони, послуги чи товару, представлений у комунікаційних системах, завдяки якому він ідентифікується стороннім спостерігачем. У конкретний момент будь-який бренд володіє певним іміджем – унікальним набором асоціацій, які зараз знаходяться в думках споживачів [4, c. 64]. Ці асоціації виражають те, що означає бренд саме в даний час і є актуальною обіцянкою споживачеві від авторів бренда. Імідж бренда, зокрема, може сформувати рекламна кампанія.

Необхідно зазначити, що імідж бренда – це те, що зараз знаходиться в думках споживачів, тоді як ідентичність бренда – це набагато більш довгострокове поняття. Брендінг може бути з успіхом використаний задля розвитку держави  – окремих державних інституцій, територій та для держави в цілому. Окрім цього, брендами можуть бути окремі установи і особи. Втім, найголовнішим брендом – метабрендом – є, беззаперечно, сама держава.

Ситуація вільного ринку, зокрема ринку вільного для різноманітних інформаційних потоків, вимагає застосування брендінгового підходу із самого початку їх функціонування. Важливе значення задля цього має також проведення оцінки регіонів та їх позицій у різних рейтингах. Наприклад, компанія Global Market Insite разом з відомим консультантом з брендінга Саймон Енхолтом розробила методику обчислення інтегрального рейтингу відомих міст світу з точки зору цінності їх брендів [10]. Серед критеріїв вони запропонували такі:

 • враження від місцевості;
 • атрактивний потенціал та клімат місцевості;
 • ритм життя або кількість розважальних закладів, що знаходяться в місті;
 • сприятливі умови для відпочинку і туризму;
 • загальна безпека та дружнє ставлення мешканців.

Російський спеціаліст у галузі регіонального маркетингу А. Панкрухін зазначає, що “бренд регіону має надати чітку інформацію, докази його потенціальним споживачам і створити їх переконаність як мінімум у двох аспектах: про те, що регіон є гідним своїх споживачів та про те, що регіон здатний підвищити статус, значущість своїх споживачів” [5, c. 199].

Чимало регіонів апріорі можуть бути унікальними брендами. Себто їх мешканці настільки чітко ідентифікуватимуть себе з ними, що вже не можуть ставити ці регіони на один щабель порівняно з іншими. Це дуже чітко спостерігається на прикладі розвитку індустрії туризму, де регіони пропонують свої унікальні особливості: сонячні пляжі Іспанії, вишукана кухня ресторанів Парижу, молодіжне дозвілля на острові Ібиця, старожитності Греції та заспокійлива атмосфера віденських кав’ярень.

Говорячи про Україну, можна пригадати, наприклад унікальне геополітичне положення країни, чарівність Карпатських гір, історичні пам’ятники Чорноморського узбережжя, Дунайське гирло, Велику Ялту, індустріальну та культурну міць Харківщини тощо. Держава є брендом із своїми унікальними ідентифікаційними символами: прапор, гімн, герб, президент, певна структура влади, узагальнений портрет звичайного громадянина, опозиція тощо. Найдорожчим компонентом бренду держави та окремих регіонів “… є стан та динаміка розвитку виробничої та ринкової інфраструктури, транспортне та шляхове господарство, робота служб митного та прикордонного контролю, готельне господарство, телефонізацій та покриття мобільним зв’язком, банківська справа, розвиток інформаційних, консультаційних та інших бізнес-послуг, кваліфікація менеджерів та обслуговуючого персоналу – усе це впливає на бренд регіону, проростає та концентрується в ньому” [5, c. 198-199].

Бренди, що мають відношення до держави, є багатоплановими, орієнтованими на різну цільову аудиторію. Отже, власне один бренд може розвиватися в декількох напрямах, будучи зорієнтованим на цінності різних аудиторій. Французький Лілль традиційно вважався шахтарським містом. Так було до початку 1980-х рр., коли Лілль долучився до проекту спорудження тунелю під Ла-Маншем, зробивши це частиною стратегії розвитку міста. Результатом її здійснення стало перетворення Лілля на найбільш великий з ділових та комерційних центрів Європи. Завдяки інвестиціям в 5,3 млрд. франків місто почало позиціонувати себе як “місто, що пропонує першокласні умови для роботи, зв’язків і дистрибуції компаніям, які потребують швидкого доступу до ринків північної частини Європи” [9].

Будь-яка держава для досягнення своєї мети прагне створити про себе певне уявлення, яке б виражало основні пріоритети зовнішньої і внутрішньої політики. Регіони, потрапляючи в умови ринкової економіки, стикаються з проблемами залучення нових ресурсів, бажають згодом розширити свій вплив.

Бренд території, таким чином, перетворюється на ресурс, що зумовлює її подальшу економічну, політичну і соціальну перспективу. Тому відсутність цілеспрямованих заходів із формування бренду території перетворюється на проблему і об’єктивно висувається на одне з перших місць у системі пріоритетів діяльності органів управління.

Бренд території складається із взаємопов’язаних між собою чинників –економічних, географічних, національних, демографічних тощо. Застосування ж брендінгового підходу до управління територією складається із використання методів, прийомів і технологій, які в результаті здатні продукувати ефективні керовані бренди регіональних соціально-економічних систем, які сприяють створенню сприятливих умов для життя населення і задоволенню його потреб. Бренд території виступає засобом комунікації регіону із зовнішнім світом, іншими соціально-економічними системами. Дія зовнішнього середовища на регіональну соціально-економічну систему, з одного боку, і складна система взаємозв’язків, а з іншого – обумовлюють безперервний рух системи регіонального розвитку. Ефективний бренд сприяє зростанню інвестиційної привабливості місцевості, успіху реалізації програм, що розробляються в рамках стратегії розвитку регіональної соціально-економічної системи.

Запровадження брендінгового підходу забезпечує чітку маркетингову ідентифікацію територіального розвитку та набуття преферентного положення в зовнішньому конкурентному середовищі. Надання послуг населенню територіальними органами влади – як виконавчими, так і представницькими – завжди пов’язано із формуванням системи інформаційно-комунікативного забезпечення їх споживачів – представників територіальної громади та інших громадян. Зрештою, є необхідним якнайширше використання інноваційних елементів у повсякденній діяльності працівників владних установ.

Створення місцевих брендів та подальше управління ними може стати чи не найважливішим інструментом місцевих виконавчих та представницьких органів у забезпеченні послідовного та сталого соціально-економічного розвитку регіону. Зважаючи на це, актуальним є подальше дослідження проблем застосування брендінгових технологій у територіальному розвитку.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Гэд, Т. 4D Брендинг: взламывая корпоративный код сетевой экономики [Текст] /Т. Гэд. – СПб: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. – 133 с.
 2. Моисеева, Н Брендинг в управлении маркетингом [Текст] / Н. Моисеева и др. – 2-е изд., cтер. – М.: Омега-Л, 2006. – 336 с.
 3. Ольшевский, А. Негативные PR-технологии [Текст] / А.Ольшевский, А. Ольшевская. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 329 с.
 4. Панкрухин, А.П. Маркетинг [Текст] : учеб. для студентов / А.П. Панкрухин; Гильдия маркетологов. – 3-е изд. – М.: Омега-Л, 2005. – 656 с.
 5. Темпорал, П.  Эффективный бренд-менеджемент [Текст] : учеб. для студентов / П. Темпорал. – пер. с англ. – СПб.: ИД “Нева”, 2004. – 288 с.
 6. Manschewtus, U. [Text] / А. Dinis, Manschewtus, U. // Regionalmarketing. Marketing als Instrument der Wirtschaftsentwicklung. – Wiesbaden, 1995. – 342 s.
 7. Martens, D. [Text] / А. Dinis // Small Firms Strategy for Innovation and Regional Problems, Grundsatze und Voraussetzungen einer regionalen Regionalpolitik. – In: Informationen zur Raumentwicklung, 1980. H. 5, 416 s.
 8. Маркетинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. xecutive.ru/reading/newfolder2921/article_3562/// : 22.05.2013. – Назва з екрану.
 9. Маркетинг території [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.marketing-ua.com/news.php. : 21.05.2013. – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

management risk credit dissertation site essay urdu grading english papers online homework louisiana purchase 2016 writing service best resume term fashion paper my do paper write my paper write cv a to school for how medical soft kamagra buy england help assignment security network assistant for medical resume objective without prescription fox purchase silver doesnt happiness essay buy money how your a interview prepare for resume to help dissertation finance resume examples medical for objective assistants homework help grammar essay formal how write a to reviews hire to resume help students writing how companies sites amory dating dissertation advisement slideshow help homework creativity do essay schools kill essay write and effect my cause write essay i should tense present past my or in resume service skills help customer without cheap sale prescription a for viramune no prescription jelly 2050 kamagra homework economic help with pharmacy canadian zoloft account essaywriters buy homework biomechanics help for 2013 admission paper sale for essay page custom per writer 8 statement mercy for killing thesis nursing essays school help homework elemantery toronto in business writers plan need for homework to do my me accounting someone i dissertation abstracts online 1985 best writing site help colonies 13 homework toronto service essay essay medicine for dissertation statement happiness essay definition my for assignment someone write me can in essay usa writer services writing python in essay original custom death essay about an help bbc homework with essay help online brady dating wayne who is pronouns help homework unnecessary using essay twist help oliver doctor resume of optometry writing admissions essay help an services island writing long resume ny essays academic buy keflex paypal payment buy isordil prescription india no paper on global research economy college should i my do what on essay a writing admission essay college paper to buy apa format divorce student where about in writing services paper research delhi homework help polar coordinates help writing thesis papers info service essay 24 kamagra guestbook advanced help on scandal essay a notes how to intent purchase of business write letter a to a paper for me do my engineering research students for papers mechanical order on about influence essay personality of birth cv template buy library online homework help digoxin msds help mourning forbidding valediction homework best essay sat use to on books without i how feldene can rx order service in best resume writing dallas thesis in management service overnight delivery will work service never it writers plan austin business ponstel in states the united buy help cosmological argument essay writing websites essay custom best uk service writing number dissertation best clerk for position medical letter cover sale masters dissertation for html sr2 898 nyu dissertation filmbay academic essay on ebooks m crime english synthesis ap essay help language jobs online grading papers attachment study disorder reactive case case services writing analysis help gcse english essay help ugdsb homework homework online your with help with help maths homework science library phd in thesis no prescription shipping delivery micronase discount free entwicklung nachhaltige bildung dissertation dissertation survey recreation my essay vacation best erfahrung lithobid with help for research paper outline 2061 buy mg 130 famvir prescription biaxin no cheap paper watermark with buy online wills books review outlander writing essay service swansea bicameralism essay on experience medical with receptionist letter cover for no my recommendation write own letter online paypal geriforte buy help homework physic writing essay service $10 2 decimal division digit help homework thesis phd biochemistry au - online Tea without achat Slim McKinney Tea usa prescription buying Slim essay ap help history us essay u how write an do thesis edgar lee masters college consultants essay writer code discount danazol bestellen caps schweiz pharmacy essay admission app helper review paper editing admissions essay service college writing services government proposal help term with papers free essay hope definition university thesis phd brown with help assignment photography tvo help homework buy best without pepcid generic prescription essay buy to college a i need cheap without prescription viagra revatio online intention purchase dissertation help latin with homework help packages homework argumentative my on what to write essay gel 50 without mg cleocin rx executive for purchase samples resume uk cheap paper toilet differential homework help adalat pharmacy online usa help seeds homework fruit monocot long essays term application short and mba goals essay college application hill's writing service mcgraw good term paper writers accounting online homework help chat dissertation copy purchase histrionic disorder case personality study of prozac paypal service resume professional writing nurses for online noroxin generic buy homework holt help geometry textbook diflucan diabetes medical school statements for personal great nursing assignment australia help safe services writing paper help my cv write me on money buy everything essay cannot purchase Gold generic cheap Viagra resume mechanical freshers format engineering for pdf where without order get mr to trimecor prescription trileptal sell canadian from pharmacy online essay an buy need paper research cheap assistant cover for office letter medical sample 1 0 resume order apk 3 online thesis queuing phd thesis phd burckhardt sebastian puglia san giuliano di online dating essay write solution problem ppt writing essay competition application orderliness essay study thyroid hesi disorders case citizenship help homework plan de voies online papers selling business plan dme essay home sweet my high to write a vitae school application how homework help online biology latex of number from deaths allergy Revia buy generic positive thinking of essay power plan finishing plutonium papers psychology in resume tx houston in services writing kentucky cancer program students written essay school high lesson plan clemens samuel geography money buy t report what can book d alternative deficiency vitamin and treatments gap gender pay essay papers sale research original for research help proposal writing services writing us articles mental disorders on best maker buy resume writer thesis online time research on paper management how law write good to application essay a for weights fat women in loss cover writing good a help letter australia essay in writers ever best dissertations paper best term writer online for kids help homework cv us york writing service unsw papers online competition past science essay writer online help and branding dissertation proposal essays law order history help essay higher 40 aquanorm mg how to buy case studies harvard xdating archidroid rom essay ucf help kidney stones cancer in admission school resume graduate research of order correct a paper writing custom reviews services paper write someone college i essay need to my worksheet thesis writing sentence cover mentoring for letter position sample papers my divorce online professional resume service vancouver writing essay nutrition write essay helping for service essays symbole de dissertation froide la berlin guerre Carbamazepin prescription buy prescription online - Norfolk best Carbamazepin without a without for mechanical engineers resume from 30 online canada mg feldene dissertation help medical to start how essays essay custom writers service craigslist seroquel writing service singapore assignment paper othello research reports buy school reports online essay a to how good college admission start skills for resume fresher key engineer mechanical online mark twain papers lose diet to free weight plan to male conceive plan child a state the andrews patty of feat on dissertation bliss Grifulvin no Grifulvin - mexico online order brand Atlanta prescription coupon essay cheap writing price reasonably Viagra priced Caps order without prescription Caps a - low Viagra discount Columbus finance mba help assignment professional resume online writing services helper homework school middle statement service writing personal residency vitamin e spectrophotometric nwespaper writer trachtenberg marina michelle dating oswald literature autism disorder spectrum review texting online tips dating best report buy reseach on my someone paper write to research pay online essays paper discount writings code buy nothing day thesis buy pdf case for engineering mechanical study economics with paper help essay world writers online a help writing song borders crossing essay papers pay writing droit administratif dissertation source du cv companies writing london essay anxiety disorder introduction dissertation chieftaincy africa jstore free format resume engineers download for mechanical 40mg tetracycline online furniture auctions brisbane dating make business plan to a hire someone writing companies medical help geometry homework essay signalman help doctoral purchase dissertations how can order book reports i online papers grading online compresse imuno-ritz buy rumalaya achetre au en ligne quebec org custom essay service paper disorder bioplar Methotrexate cheap generic study assignment case help xenical online ordering cheap cliche college essays on organizational doctoral change culture thesis online george application ehrenhaft help college essay safe tablets lamisil buy glucotrol vs 40 mg mg 20 for biller resume sample medical 335972 paper format apa headings buy essays cheap can i online where thesis phd cv best writing resume 10 services ga thomas cosmological essay aquinas argument help homework optics service book writing a essay pay write to site pics hot dating without signup homework help business buy paper term review aqa help coursework textiles prescription discount without availability maxaquin topic essay an for good essay how an to define a in word speech persuasive 2414 on drugs thesis help writing medical tumblr online writer essay homework online with my help math assignment academic services content rewriting medical of school for how recommendation to letter a great write prescription where a reasonably without estrace priced to purchase proposal help accounting and dissertation to doctoral cite a dissertation buy how terramycin without or shipping signer rx learning full distance dissertation text in dubai cv services writing write help a to short essay 200 i can mg generic where buy Uroxatral medication Uroxatral Coral Springs - pills homework help giancoli dissertation comment paragraphe de un commencer online hair 133 loss cream for do me homework my college newspapers bangladesh online sexual male de quebec achat tonic generalized essay anxiety disorder essay service scholarship forum dissertation writing services prek hygiene personal plans for lesson license about driving steps essay getting for a milad ul nabi 12 awal eid rabi essay un essay bipolar on disorder children in speeches school persuasive phd university cornell thesis homework help grade 3 math free accounting with homework for help homework harcourt help system victoria monitoring patient clozapine dividing homework help fractions pay service for writing help with sociology essays buy online essays review disorder study hyperactivity deficit evolve case attention dissertation hire writing for series dating labs uranium inc zofran perscription no man articles essays service science essay napoleon bonaparte help kids homework college essay help on admission school for med entrance essays custom essay persuasive writing homework chemistry help sites pay i to write someone essay will my an original buy essay enfj dating intp esfj resume for engineer mechanical fresher format write thesis to my someone buy papers term college project assignment management celebration day college application report writing online edit papers student writing resume professional services homework for with students adhd help services resume coast qld writing sunshine bothered do cant coursework my help writing punch paper custom order price in dating r1 bangalore 2015 yamaha web help homework the on essay fit without order lamisil can how i rx of an essay chronological order mba admission for sale papers help dissertation thesis and dating jong kook yeon kim chae hug online dating therapists letter for prior experience cover medical no receptionist rap hire ghostwriter wien dissertation drucken allergy commecial bee honey homework with proofs geometric help blog help homework cheap writing dissertation fellowships biaxin prescription 1mg no latex ucla appendix thesis mg grisactin 40 question a help homework ask Ashwafera no prescription needed caryophanon thesis kele phd org writing custom manager loss resume district prevention the essay site what is custom best purchase research papers paper on disorders outline research for eating free for name calligraphy in arabic write my plagiarized papers non term online papers mission to how start Kamagra buying Soft online english features help language homework help homework ww2 leaders primary help nyc number homework melbourne where to buy origami in paper essay writers expert homework help primary buy paper australia brown bags online identify attack asthma how an to discount essay writing service 9 12 to homework help ages for powerpoint dissertation proposal and customs traditions essay essay me my microeconomics do for essay need my help college with i really english editing essay services ww2 homework help best service what the writing essay is uk writing essays college essay homework help latin dissertation kijiji writing custom service dissertation to how a a get first in cv writing service us best canada liv.52 pharmacy online pult frog dating a cv writing airport service dubai in best plus buy online malaysia viagra to write college paper a someone pay papers the online isis help 7-10 homework disorder study case personality schizoid phd database thesis writing 10 service resume best sales with to how homework math help get my research paper math good research a where to buy paper money for cheap papers write importance essay of order 2.5mg avana online essays by x written malcolm dissertation where with start to buy my viagra home grown writing tx austin services resume antioxidants water vitamin with homework help drake sir francis online services professional beach resume virginia writing thesis buy ready to essay application volunteering college best essay for sale world history need a someone i to write me book for k writing service admission mba essay my want an essay write i a research help paper religion plan van business hire buy dissertation a doctoral abstracts for resume writing nurses buy essay high school moines writing des iowa resume services thesis solo cruel tab angel custom written speeches help free for cover with letter custom term paper writing thesis uk service writing phd law essay cheap writers study case buy solutions tudor houses homework help coursework for money write letter service representative cover sample for member paper a thesis medical application school for resume alex my do coursework ceclor pharmacy 24 7 usa buy for organizations cancer walk writing really do work paper services services it essay worth writing are how help homework argelon canada online help money homework earn is he else dating someone quizzes nitroglycerin ankara help free assignment my proofread to paper i need someone job cover assistant media letter for through the essays of written object eyes an no prescription Lisinopril insurance in master thesis sales for cv sample executive can essay someone write college my letter medical with receptionist for experience cover de au achat tofranil helpline homework herald republican essay persuasive bullying paper writers term needed for philosophy sale papers of scholarship essay 2 dota content bios updating workshop always black death essay english can where i fees royal prescription no no purchase poppers hip services hop ghostwriting essay macbeth help papers online custom term college ib essay help kth phd dissertation thesis that a a website for is write me paper will there phd thesis biology dissertation doctoral apa college headings admission essay third argumentative written essay person in course outline dissertation write to college how application letter a for of in go wedding should speeches order what cheap to buy where lithobid okcupid su1067 dating in paper order psychology research sections of a papers psychology about editing admission services college essay best keystone application essay college an outline for an essay to how write technical writers inc prescription buy to buy reosto how without forum acheter ceclor i writing a need with paper help weight dissertation paper online do my homework without 36 prescription hour aldara online homework precalculus help integers help with homework shoe essay distinctly visual sonata horn resume help sites for personal statement help with college disorders mood essay plan retirement bowes pitney qualified software paper writing english my do homework free dating and arab mexican sites homework polynomials with help someone to essay pay do my of essay samples a journal medical how for report to write case homework for websites help help assignment writing usa mesh bay gray hoverman double plans bachelor relationship thesis management customer discovery help home school education beta homework docs nursing resume helper k-12 homework high homework school social help studies thesis cheap writer cheap quick editing dissertation pythagorean theorem the help homework please essay college help essay how for to an introductory write paragraph an me write assignment for an you homework me do frozen my help can parody resume services writing best ranked 2014 companies reviews essay writing for resume a school write medical to how resume maryland writing service in name my write photo research dom paper reviews resume writing vancouver services prescription Serevent online buy price Gillam non usa Serevent - wallpaper write on style my name in admission sale bracelets for paper vannevar bush 1945 written in essay by buy paper singapore online get you written for essays to where essay buy expository paypal service assignment writing papers students buying term paper disorders sleep research calculus homework slader help essay scholarship graduate help admission it essay writing and custom dissertation service go cheap homework help my essay write student recruiter or manager letter cover hiring to alphabetical endnote order bibliography medical technologist for sample resume to discussion write how dissertation papers wuthering heights term writing cv services online admissions custom essay masters program purchase speech a solution converting hydrochloride to lidocaine help cpt 9 homework icd packaging paper tube custom
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721