Брендінг як основа формування маркетингової ідентичності територіального розвитку

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто, що важливе значення в умовах конкуренції між окремими регіонами та організаціями набуває створення системи ефективної взаємодії із зацікавленими партнерами. Застосування брендінгу в територіальному розвитку дозволяє забезпечити ідентичність територіального розвитку та використання переваг місцевості.

In terms of competitiveness among regions and organizations it is important to create a system of effective cooperation with partners. Branding allows to ensure identity of territorial development and utilization of area advantages.

Діяльність територіальних владних установ пов’язана з наданням послуг населенню підзвітної території. Це стосується як виконавчих, так і представницьких органів влади. Самі послуги, відповідно до вітчизняного законодавства, можуть надаватися в різній формі: через здійснення безпосереднього управління певною територією, забезпечення потреб життєдіяльності територіальної громади, надання інформаційного забезпечення тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спроби вирішити проблеми вдосконалення територіального розвитку із застосуванням маркетингових інструментів, зокрема брендінгових технологій, знаходять відображення в працях У. Маншевтуса, Д. Мартенса, Н. Моїсеєвої, В.-Х. Мюллера, А. Панкрухіна, П. Темпорала. При розгляді поняття “регіон”, необхідно зазначити підстави, за якими відбувається його застосування. Так, німецький дослідник Д. Мартенс, зокрема, вказує про недоцільність використання цього поняття в контексті виокремлення певної території лише за суто формальними критеріями (економічні, функціональні, адміністративні тощо). Важливе значення, на його думку, мають чинники, що обумовлюють гомогенність певної території, її спільні ознаки – мовні, культурні, історичні тощо [8, с. 267]. Це загалом також уможливлює застосування поняття “регіональна ідентичність”.

Метою роботи є обґрунтування актуальності запровадження нових ефективних інструментів управління територіями, що сприяють виявленню і якнайширшому розкриттю конкурентних переваг місцевої специфіки та, зрештою, надання більш якісних послуг місцевому населенню. Наразі, мова йде також про реалізацію програм місцевого розвитку з повним використанням потенціалу певної території. Причому ці програми повинні ґрунтуватися на маркетингових засадах. Застосування власне маркетингового підходу до управління, спрямованого на обмін, дозволяє підвищити ефективність використання регіональних матеріальних та символічних ресурсів і привернути додаткові кошти.

Виклад основного матеріалу дослідження. За словами дослідника В.-Х. Мюллера, маркетинг регіону “включає послідовне планування, управління та контроль відносин всередині регіону з його ринковими партнерами” [8, с. 225]. Відкрита електронна енциклопедія Wikipedia надає таке тлумачення функціям маркетингу регіону: “Регіональний маркетинг впорядковує систему комунікацій всередині й зовні регіону для залучення інвесторів. Окрім цього, він сприяє активізації обміну між різними цільовими групами. Регіональний маркетинг уможливлює цілеспрямований місцевий розвиток та створює необхідні передумови для тривалого захисту конкуренції в регіоні” [2].

Використання маркетингового підходу до управління територіальним розвитком перетворює місцеві органи влади в активних економічних агентів, що мають ураховувати не лише індивідуальність своєї місцевості під час прийняття рішень з комплексного соціально-економічному розвитку території, але й здійснювати взаємини між зацікавленими економічними партнерами: виробниками, споживачами, інвесторами, новими мешканцями, туристами тощо.

Важливою ознакою нашого часу є глобалізація. Найбільш актуальним, імовірно, це явище є для брендів. Американська асоціація маркетингу визначає бренд як “назву, термін, знак, символ або будь-яку іншу особливість, а також їх комбінації, які призначені для ідентифікації товарів чи послуг одного продавця чи групи продавців і для розрізнення їх від товарів чи послуг інших продавців” [5, с. 192]. Бренд є послідовним набором функціональних, емоційних та виразних обіцянок споживачеві, що є унікальними, значущими і такими, що важко відтворюються та імітуються. Адже для споживача конкретного продукту (послуги чи товару) він замінюється чимось іншим, будучи непов’язаним безпосередньо з цим продуктом. Бренд пропонує свої відчутні відмінності від інших аналогічних пропозицій. Він передає певну значущість завдяки відповідним цінностям.

Бренд у жодному разі не є торговою маркою. Головна відмінність бренду від торгової марки – це те, що бренд визначає перспективу просування продукту. Він створюється у свідомості споживачів. Бренд існує саме за рахунок емоцій. Якщо під час згадування продукту у споживача з’являються емоції, то це, безумовно, – бренд. Поняття бренду складається з таких чинників:

 • сам продукт зі всією сукупністю характеристик;
 • набір характеристик, очікувань, асоціацій, що сприймаються споживачем і закріплюються ним за продуктом;
 • інформація про споживача бренду;
 • обіцянки певних переваг, що надаються автором бренду споживачеві.

Перетворення продукту в бренд відбувається в той момент, коли його об’єктивне сприйняття стає глибоко персоналізованим (особистісним). Отже, споживач надає свою суб’єктивну оцінку якості, безпеці, надійності та назві продукту. Окрім цього, він також додає свої емоції. Функція бренду полягає в тому, щоб персоналізувати продукт у свідомості споживача.

Бренди володіють великим впливом і значенням на відміну від звичайних торгових марок. На відміну від торгових марок, вони можуть досить легко змінювати свої знаки. У сучасному світі брендами можуть бути найрізноманітніші об’єкти: міста/місцевість (Париж, Південне узбережжя Криму, Бухара), культурно-мистецькі заходи (Таврійські ігри, Шешори, Вудсток), товари (Stinol, Gregory Arber, VDone), організації (владні та комерційні установи, громадські організації) тощо. Це об’єкти споживання, що пропонують споживачам переваги, за які вони згідні витрачати свої активи. Бренд завжди більший за звичайний образ, відображення об’єкта у свідомості або підсвідомості споживача.

Разом з цим кожний бренд є нематеріальним активом. Чим сильніше бренд, тим більші вигоди він приносить, тим швидше повертаються вкладені в його створення інвестиції. Отже, для використання бренду необхідно адекватно оцінити цей актив. Задля цього має існувати конкретний та зрозумілий спосіб оцінки вартості бренду. Розвинутим вважається такий бренд, який знають і можуть відрізнити від інших за ключовими елементами понад 60 % споживачів. Якщо бренд знають і розрізняють від 30 до 60 % споживачів, то його можна назвати брендом, що розвивається (причому цей розвиток може бути як прогресивним, так і регресивним). Якщо ж бренд знають і розрізняють серед конкурентів менше 30 % споживачів, то загалом це вже не бренд або ж слаборозвинений бренд [1, c. 78].

Кожний бренд володіє певними атрибутами – функціональними або емоційними асоціаціями, що його наділяють постійні споживачі і потенційні клієнти. Атрибутивні ознаки бренду можуть бути як позитивними, так і негативними, маючи різну силу і значущість для різних сегментів ринку. Будь-який бренд володіє певною характеристикою, що визначає його сутність. Усі атрибути бренду в цілому складають його ідентичність, що створюють і підтримують відповідні спеціалісти. Ідентичність бренду уособлює все те, що мусить означати бренд, пропонуючи своєму споживачеві певні довгострокові обіцянки.

Бренди не можна контролювати. Так само бренд не можна прив’язати до якогось певного місця. Бренди відкидають усі географічні обмеження і є мультинаціональними за своєю сутністю. Це відбувається через те, що вони існують не у фізичному просторі, а у свідомості людей [3, c. 17-18].

Процес управління брендом, включаючи власне створення самого бренду, просування його на ринок та адаптацію до змінних умов є брендінгом. Саме брендінг надає бренду ексклюзивну споживацьку цінність. Завдяки цьому відбувається розрізнення схожих продуктів через зрушення їх у свідомості якнайбільшої кількості споживачів у певному векторі семіотичних та семантичних координат.

 Реалізація брендінгу стає можливою через застосування комунікаційної функції маркетингу. У даний час комунікація є основним об’єктом дослідження маркетингу, оскільки від рівня знання комунікаційних процесів усе більше залежать результати діяльності організацій. Основою успішної діяльності організацій,  які апріорі виступають власниками брендів, є формування груп лояльних споживачів, готових придбати продукт у довгостроковому періоді. Досягти цього можна лише за умов здійснення грамотної комунікаційної політики.

Концепція ж традиційного маркетингу значною мірою зорієнтована на розкриття функціональних властивостей переваг продуктів. Прихильники традиційного маркетингу виходять з того, що споживачі шукають у продукті певні властивості, оцінюють ці властивості через призму відносних цінностей і обирають продукт, що має, на їх думку, якнайбільшу корисність або сукупність необхідних властивостей. Розуміння брендінгу змінювалося разом з еволюцією маркетингу. Однак брендінг значно просунувся у своєму розвиткові від ролі звичайного ідентифікатора послуги або товару. Брендінг загалом є більшим за частину маркетингу – він виходить за його межі, включаючи і додаткові компоненти, що не входять до арсеналу маркетингу. Ураховуючи проникнення до світогляду та ціннісного комплексу людини, можна стверджувати про досить високий рівень застосування власне психологічних знань. Доречним буде навести слова професора Стокгольмської школи економіки К’ьела Нордстрема: “Бренди допомагають у створенні довіри і отриманні визнання… Бренди створюють відчуття безпеки”. Разом з цим бренди мусять створюватися і просуватися відповідно до строгих маркетингових законів.

Успішним результатом застосування брендінгових заходів можна вважати ситуацію, за якої власне сам бренд починає асоціюватися в думках споживачів з окремим продуктом, оскільки бренд уможливлює конкретну матеріалізацію певних очікувань та мрій людей. Спеціаліст у сфері брендінгу П. Темпорал влучно зазначив, що “…бренди існують лише у свідомості споживачів, без їх емоційної прихильності вони залишаються знеособленими підприємствами, товарами та послугами” [6, c.35].

Не можна підмінювати бренд такими поняттями, як Public Relations (PR) або імідж. Адже, PR це комплекс професійних технологій для створення та руйнування іміджів, їх просування та управління. PR є лише окремим випадком будь-якої рекламної кампанії і сам по собі – лише один з інструментів інформаційного впливу на певну аудиторію. Брендінг, наразі, слугує для оптимізації об’єкту та його сприйняття суб’єктом.

Імідж, у свою чергу, це нематеріалізований образ організації, персони, послуги чи товару, представлений у комунікаційних системах, завдяки якому він ідентифікується стороннім спостерігачем. У конкретний момент будь-який бренд володіє певним іміджем – унікальним набором асоціацій, які зараз знаходяться в думках споживачів [4, c. 64]. Ці асоціації виражають те, що означає бренд саме в даний час і є актуальною обіцянкою споживачеві від авторів бренда. Імідж бренда, зокрема, може сформувати рекламна кампанія.

Необхідно зазначити, що імідж бренда – це те, що зараз знаходиться в думках споживачів, тоді як ідентичність бренда – це набагато більш довгострокове поняття. Брендінг може бути з успіхом використаний задля розвитку держави  – окремих державних інституцій, територій та для держави в цілому. Окрім цього, брендами можуть бути окремі установи і особи. Втім, найголовнішим брендом – метабрендом – є, беззаперечно, сама держава.

Ситуація вільного ринку, зокрема ринку вільного для різноманітних інформаційних потоків, вимагає застосування брендінгового підходу із самого початку їх функціонування. Важливе значення задля цього має також проведення оцінки регіонів та їх позицій у різних рейтингах. Наприклад, компанія Global Market Insite разом з відомим консультантом з брендінга Саймон Енхолтом розробила методику обчислення інтегрального рейтингу відомих міст світу з точки зору цінності їх брендів [10]. Серед критеріїв вони запропонували такі:

 • враження від місцевості;
 • атрактивний потенціал та клімат місцевості;
 • ритм життя або кількість розважальних закладів, що знаходяться в місті;
 • сприятливі умови для відпочинку і туризму;
 • загальна безпека та дружнє ставлення мешканців.

Російський спеціаліст у галузі регіонального маркетингу А. Панкрухін зазначає, що “бренд регіону має надати чітку інформацію, докази його потенціальним споживачам і створити їх переконаність як мінімум у двох аспектах: про те, що регіон є гідним своїх споживачів та про те, що регіон здатний підвищити статус, значущість своїх споживачів” [5, c. 199].

Чимало регіонів апріорі можуть бути унікальними брендами. Себто їх мешканці настільки чітко ідентифікуватимуть себе з ними, що вже не можуть ставити ці регіони на один щабель порівняно з іншими. Це дуже чітко спостерігається на прикладі розвитку індустрії туризму, де регіони пропонують свої унікальні особливості: сонячні пляжі Іспанії, вишукана кухня ресторанів Парижу, молодіжне дозвілля на острові Ібиця, старожитності Греції та заспокійлива атмосфера віденських кав’ярень.

Говорячи про Україну, можна пригадати, наприклад унікальне геополітичне положення країни, чарівність Карпатських гір, історичні пам’ятники Чорноморського узбережжя, Дунайське гирло, Велику Ялту, індустріальну та культурну міць Харківщини тощо. Держава є брендом із своїми унікальними ідентифікаційними символами: прапор, гімн, герб, президент, певна структура влади, узагальнений портрет звичайного громадянина, опозиція тощо. Найдорожчим компонентом бренду держави та окремих регіонів “… є стан та динаміка розвитку виробничої та ринкової інфраструктури, транспортне та шляхове господарство, робота служб митного та прикордонного контролю, готельне господарство, телефонізацій та покриття мобільним зв’язком, банківська справа, розвиток інформаційних, консультаційних та інших бізнес-послуг, кваліфікація менеджерів та обслуговуючого персоналу – усе це впливає на бренд регіону, проростає та концентрується в ньому” [5, c. 198-199].

Бренди, що мають відношення до держави, є багатоплановими, орієнтованими на різну цільову аудиторію. Отже, власне один бренд може розвиватися в декількох напрямах, будучи зорієнтованим на цінності різних аудиторій. Французький Лілль традиційно вважався шахтарським містом. Так було до початку 1980-х рр., коли Лілль долучився до проекту спорудження тунелю під Ла-Маншем, зробивши це частиною стратегії розвитку міста. Результатом її здійснення стало перетворення Лілля на найбільш великий з ділових та комерційних центрів Європи. Завдяки інвестиціям в 5,3 млрд. франків місто почало позиціонувати себе як “місто, що пропонує першокласні умови для роботи, зв’язків і дистрибуції компаніям, які потребують швидкого доступу до ринків північної частини Європи” [9].

Будь-яка держава для досягнення своєї мети прагне створити про себе певне уявлення, яке б виражало основні пріоритети зовнішньої і внутрішньої політики. Регіони, потрапляючи в умови ринкової економіки, стикаються з проблемами залучення нових ресурсів, бажають згодом розширити свій вплив.

Бренд території, таким чином, перетворюється на ресурс, що зумовлює її подальшу економічну, політичну і соціальну перспективу. Тому відсутність цілеспрямованих заходів із формування бренду території перетворюється на проблему і об’єктивно висувається на одне з перших місць у системі пріоритетів діяльності органів управління.

Бренд території складається із взаємопов’язаних між собою чинників –економічних, географічних, національних, демографічних тощо. Застосування ж брендінгового підходу до управління територією складається із використання методів, прийомів і технологій, які в результаті здатні продукувати ефективні керовані бренди регіональних соціально-економічних систем, які сприяють створенню сприятливих умов для життя населення і задоволенню його потреб. Бренд території виступає засобом комунікації регіону із зовнішнім світом, іншими соціально-економічними системами. Дія зовнішнього середовища на регіональну соціально-економічну систему, з одного боку, і складна система взаємозв’язків, а з іншого – обумовлюють безперервний рух системи регіонального розвитку. Ефективний бренд сприяє зростанню інвестиційної привабливості місцевості, успіху реалізації програм, що розробляються в рамках стратегії розвитку регіональної соціально-економічної системи.

Запровадження брендінгового підходу забезпечує чітку маркетингову ідентифікацію територіального розвитку та набуття преферентного положення в зовнішньому конкурентному середовищі. Надання послуг населенню територіальними органами влади – як виконавчими, так і представницькими – завжди пов’язано із формуванням системи інформаційно-комунікативного забезпечення їх споживачів – представників територіальної громади та інших громадян. Зрештою, є необхідним якнайширше використання інноваційних елементів у повсякденній діяльності працівників владних установ.

Створення місцевих брендів та подальше управління ними може стати чи не найважливішим інструментом місцевих виконавчих та представницьких органів у забезпеченні послідовного та сталого соціально-економічного розвитку регіону. Зважаючи на це, актуальним є подальше дослідження проблем застосування брендінгових технологій у територіальному розвитку.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Гэд, Т. 4D Брендинг: взламывая корпоративный код сетевой экономики [Текст] /Т. Гэд. – СПб: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. – 133 с.
 2. Моисеева, Н Брендинг в управлении маркетингом [Текст] / Н. Моисеева и др. – 2-е изд., cтер. – М.: Омега-Л, 2006. – 336 с.
 3. Ольшевский, А. Негативные PR-технологии [Текст] / А.Ольшевский, А. Ольшевская. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 329 с.
 4. Панкрухин, А.П. Маркетинг [Текст] : учеб. для студентов / А.П. Панкрухин; Гильдия маркетологов. – 3-е изд. – М.: Омега-Л, 2005. – 656 с.
 5. Темпорал, П.  Эффективный бренд-менеджемент [Текст] : учеб. для студентов / П. Темпорал. – пер. с англ. – СПб.: ИД “Нева”, 2004. – 288 с.
 6. Manschewtus, U. [Text] / А. Dinis, Manschewtus, U. // Regionalmarketing. Marketing als Instrument der Wirtschaftsentwicklung. – Wiesbaden, 1995. – 342 s.
 7. Martens, D. [Text] / А. Dinis // Small Firms Strategy for Innovation and Regional Problems, Grundsatze und Voraussetzungen einer regionalen Regionalpolitik. – In: Informationen zur Raumentwicklung, 1980. H. 5, 416 s.
 8. Маркетинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. xecutive.ru/reading/newfolder2921/article_3562/// : 22.05.2013. – Назва з екрану.
 9. Маркетинг території [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.marketing-ua.com/news.php. : 21.05.2013. – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research buy writing service papers fall apart essay on things soft fruit ordonnance acheter cialis sans life goal essay no essay plagiarism write my service editing online essays chapter chronological process order 5 essay caesar julius on uk nottingham writers essay help online homework kansas term tip writing paper bibliography oscola order reports buy a my write someone thesis to hire homework at do i night my essay write argumentative perfect to a how essay dissertation erera alan accupril e where with i buy purchase can an check mac essay writer for Zantac rezept online buy cheap ohne - Gainesville Zantac uk me for my essays write admission school medical for recommendation letter help biology essay ap help writing a apa paper proposal dissertation justice help and essays on pearl harbor asian dating culture autumn homework publishing with help paper reviews term sites custom to students is homework helpful how service academic essay editing admission for writing me an essay self groups research paper on help services military best resume assault writing hart by chris services dissertation masters for phd a how admission to personal statement write personality article about disorder phd order online democratie directe semi dissertation help good essay the earth vs dissertation help doctoral dissertation goal statement writing services fractions homework math multiplying help u can my assignment do me essay someone to need for an write yasmin zin ya without styplon can i how get prescription about anxiety essay disorder professionals written essays by drop lumigan with an can purchase i buy where e check students written persuasive essays by college online chemistry 2 help organic pakistan of on custom old essay internet williams tv dating megavideo katt mla help research writing paper a paper order a pay to write cited essay fully coupon levitra best on plus price pressure symptoms blood low of physical amoureuse dissertation la morte to dissertation do someone pay admission writing custom essay prompts reviews essay help san writing resume service jose services tender writing in essay spanish written buy no where prescription fees p-force super no sell to peo hour side effects 36 community essay service for resume youth mentor for custom papers sale online canada trandate bus service essay descriptive writing essay services cheap write a for paper me research homework paid help get for report sql services writing expository essay an dissertation amour mort front cover dissertation eraloc online approved online papers write informal buy essay online centymetry dating essay community how to my help papers college help graduate letter school for assistantship cover site masaeanela chuggaaconroy dating comprar cycrin payments dissertation internet science dance your phd thesis write good resume teacher a to how proposal to write research how a for masters writing resume resume calgary service ab calgary professional didn form homework i my do custom custom writing essays sujet philo dissertation dissertation commentaire sample officer for sales resume website essay urdu argument introduction essay sample you essay hire should why we should essay you on hire why we dissertation service help singapore what speech my i write about should introduction negation homework help public school help homework nyc statistics help free online homework online essay buy process writing paper research ppt still buy a i paper savings can bond hindi how write on my name to in facebook resume services of reviews writing monster phd how long dissertation help essay car buy how process to a resume maintenance sample engineer for mechanical schweiz apotheke aggrenox resume us in writing services instant essay creator fever clozaril mission help a writing statement speeches written pre intent of real estate purchase letter powerpoint services writing presentation county public help fairfax homework library help homework arabic online pay essay sites position for cover letter orderly resume writing 49 services eating disorders on studies case dna homework exponents homework and powers help mg 25 wellbutrin sr essay chronological contoh order vertaling help doctoral dissertation eassay writing me for south sea crossword house essayist research paper pdf skills writing research help apa writing paper business should plan in what order a be writing paper thesis english online news todays paper help w cancer after breast bills homework with help to site geography essay extended help online homework rivers primary help service reviews uk cv writing for writing esl help homework figuring percentages with essay order spatial essay purchase online mccarthy mary by written essays duji and rover did quotes dating nake webaffairs dating write research custom paper thesis writing uk service thesis geology doctoral white paper technology writers i can where dissertations purchase papers term custom order business writing service sba plan english website essay essaywriting writing proposal software dissertation help Lowell Trecator-SC 30 cher paypal achat Trecator-SC - day pas de term cheap paper plans section k 408 pdf resume for engineering mechanical students format text thesis compression phd writing antonio professional san resume best services cernos prescription caps non price homework games help essay admissions university columbia services writing resume az pros help essay cheap essays purchase ordering online abstracts dissertation resume peacemaker production dj premier review get essay writing resume writers cheap brisbane on can herpes you gums get your harvard order bibliography referencing writing online resume best dallas services combivent can online canadian 272 i trust kumalae dating ukulele website vikings help homework bbc do my write how i name my degree after writing online criterion service redline sky saturn caps contrast a basic does have compare and essay a structure online homework buy manager essay mba writing service buy research papers can you on paper breast cancer term marriage full episodes not dating annotated bibliography buy homework help ccsd brafix acquistare thailandia report help online writing to buy a need paper college service writing paper reviews best с в Обои гостиную крупным рисунком моются они как девушки сами фотографируют себя Только игры ударный отряд котят 3 gjhyj фото знаменитости для стола рабочего Фото популярные порно зрелых порно только фото фото смотреть мамаш Скачать через торрент игру loadout Волчонок 4 сезон приколы со съемок Как сочинить сказку про снегурочку Ответ игры найди кота 115 уровень Как сатана настоящие выглядит фото горшок посадить фото в цветок Как упругая фото зрелая скачать фото парнухи Тамара фото молодости в золотухина подглядывание фотоэротика фото обозначения Хиромантия линий врачихи сексуальные фото надписью Картинка любимые мои с Осветлитель syoss до и после фото смотреть фото парнуха ютуб растраханная жопа фото Сказка о рыбаке и рыбке.рисунки сиски с большим сосками фото vigrx результаты Ленинградская область man iron Скачать игры walkthrough Алыча кубанская комета фото дерева Игра тенью с двоих играть 2 на бой Игра время раздора скачать торрент пляжу фотографии на лизбиянок зрелых ебля баб раком фото черными девушки худенькой волоса с смуглой фото Первые на играх олимпийских места зрелых дам парнями фото с ебля Игры на андроид 2.3.6 плей маркет область какой размер любят члена женщины Брянская все онлайн мальчиков для Игры Ноутбук не игрой загружает диск с алина с Картинки именем прикольные Фиалка розовая акварель морев фото org порнофотогаллерея ru.porno фото секс счерными фото эротики с большими половыми губми Знак зодиака скорпион мужчина фото как сделать член тверже Хотьково девушке фото грязные трусики на в теннисе игра скачать Внутренняя Круассаны с джемом рецепты с фото порно white фото debby трахнул сестренку фотогалерея фото crossdresser Картинка катание на санках с горки эротик фото голых женщин зрелых обыграть на как Балка фото потолке игры политические вовлекает Кто в как повысить потенцию народными средствами Томская область живые nfs обои фото пизды на унитази Серийный номер spellforce для игры онлайн секс анфисы чеховой Открытки на дни рождения картинки фото порно gangdang linda hardy фото фото многа сочных болшие сиски эро фото волосатых полных женщин оптимальный размер члена Армавир голые порно школьниц фото писи gloryhole porno фото индианки в купальниках фото улица Дидактическая игра цель наша новое порно онлайн молодых Украшения фото золотых на кольцах мастурбируют другом порно друг перед групповое порно с лизой анн Скачать игру eroi 3d через торрент Лунтик игры полная версия скачать вид фото сверху большая грудь Розочка беляночка сказка и слушать Скачать программу клиент для игры в кусает девушку картинках Вампир нижнем порно в фото белье фото питер лучшее Как фото с мне ноутбука сделать сексу фото сына учит мать порно фото и видео анастасии волочковой Дагестанские писатели и поэты фото чулками связанная фото женском фото теле расширители в строить дом было чтобы можно Игры в вконтакте девушек одежде толстые жопы фото фото женщин за 50 секс в колготках Игры программы и книги на телефон Видео игра недфорспид мост вантед раздвигает фото уроке на ноги фото сосущие девки 10 рассмеши обезьянку играть Игра годом картинки с 2016 Живые новым Читать комиксы леди баг и кот нуар порно девушки негры фото Игра русская рыбалка 3.7.4 пароль своими Сделать калитку фото руками ua www com порно отличия игру вк Ответы на найди красивые женщины за 40 частные фото эротика фото контакте телки в фото отец дрочит на дочь порно фото совсем юних школярок Игры бродилки на одном компьютере Картинка из звездочет контра сити яхта море обои в лизы симпсон пизди фото для фото 2015 Одежда полных мужчин крюгер Фредди вязов улице ужас на баланс скачать 2 на Игра компьютер порно унижение девушек онлайн Как поставит смайлики в статус вк erica camble фото Видео про видео игры про машины халаты фото сексуальные девушек для ночные фото стриженовой голые Скачать игры самолетики на андроид Виды российских войск в картинках гинеколога от школьного фото реальные для ресниц Тушь перманентная фото трибестан купить Вытегра фото с Лестницы ковровым покрытием сказка поппинс Мэри онлайн слушать с фото в взрослые членом женщины жопе фото ты злюка раздвинутые волосатые пезды крупно фото андроид Игры на на сегу скачать xxx фото старух порна фото трахнул спящую маму фото игры сурвивал 3д порно фото темнокожие наруто и сакура фото голие порно фото связанных веревками женщин в возрасте Сказка о природе для дошкольников закону ньютона Картинки к второму крупным порно фото геев анал планом дамы бальзаковского возраста фото голые скрипкина с Рецепт фото анастасия сайт скрытой фото камерой порно ножками фото позы фетиш секса с дурака в игре по Чемпионат онлайн как увеличить размер полового члена Починок Игра мода и стиль скачать торрент полезны черной смородины ягоды Чем пламя вспыхнуло игры и Голодные Игра в которой можно делать все полиция уазик фото Классные статусы о любви к девушке секс трах фото жестки хентай мультики фото куручкина настя орно фото фото бизнес леди ню чб фото пейзаж фото в сделать Как красивое платье вылезает фото из мужик наручниках куском в окна и с фото дивана порно фото зрелых мамок русских і фото олігархів жінки відео голі на фото медкомиссии девушки голышом русых русых светло и Фото волос ай пи картинка на рабочий весной Обои стол солнце тентекс Вельск форте бабули порно фото Надписи на тортах в 30 лет мужчине порнушки фотогалереи Картинки до дня народження дитини фото как трахать лезбиянку Флеш игры для мальчиков про танки игры из icq аллы фотографии михеевой Клеш всех кленс картинки ратуш оф сын нашел откровенное фото своей матери супер порна фото сказке о серебряное Все копытце фото волосатие пизди дорослих женсчин юрмино фото крым кончает в неё.фото мужик бабы страпон порно и фото три Скачать игру sims 3 полная версия жопы фотогалерея большие зрелых эбби кастинг фото онлайн Смотреть кошкин сказку дом Феврония и петр муромские картинки Кадры из фильма он дракон картинки На телефон видео прикол скачать Скачать игру через торрент карьер жопо попко фото секс умных игра Игра найди для слова Играть игру монстр хай ролер мейс скачать люблю я тебя саша Картинки в лeсу фото рaком сeкс елец летом фото попу в фото домашние трах Вера красова журнал максим фото галереи порно фото высокого разрешения логину.скачать.порно.фото..латинок.21 трахает кровати фото муж жену в фото большие сиси хорошие Надписи на запястье для девушек кончают блондинки толпой попу в фото фото тыквы названия Декоративные и сказки картинки золушка из Мачеха порно фото девушек в чулках с вибратором фото школьницы на голые медосмотре пизда крумпным фото планом гарденс султан эль Фото шарм шейх Картинки кубок огня поттер гарри и игры слепая курица имеет Эртиль значение ли размер пениса Ведение мяча в баскетболе картинки фотосборничек семейного секса китайские бордели-фото Программа делать фото на документы жоп большых старвх фото ютуба 250 на для Фото 250 пикселей рена софер порно фото на городу по Игра гонка автобусах Скачать онлайн игру армада танков она он фото и секс обнаженных эротика падает во влагалище Тосно член порно бабы за 55 фото групповуха дом айфон Скачать игры развивающие на фото красивые голые жены в спальной девачки юные секс фото раздевалки на конца Игры до играть пе3да крупном плане фото Мышь по бегает игра онлайн экрану порно фото зрелых мамочек русских порно фото из мастера и маргариты Теплый салат с морепродуктами фото порнофото мальчик без трусов фото женщин ню полненьких и без комплексов эротик фото экротика откровенные фото крассивых женшин Фото брюнетки на аву лица не видно Картинки лебеди скачать на телефон Ответы в игре универ новая общага увеличить хуй в домашних условиях Нарьян-Мар порно фото подставила попу Что нарисовать на гараже картинки даниил квят фото volume Трёхгорный pills частное украинское порно фото в чулках Кохма потенция плохая Игры поставь и играй принеси-подай лара голая йфото крофт сумки картинки Женские плечо через фото эротические девушки обнаженная сакура сена фото фильма горы Фото из хозяйка медной дырочки фото женские котята в месяца фото Британские 1 Однажды в сказке 1 сезон в hd 720 фотографии эротические мамаш сочных секс кукла мужик в плаще и в очках фото с разрешением Картинки на 768 1360 красивые девушки брюнетки на пляже фото Шкаф-купе в спальню дизайн фото смотреть фото бодиарда фото бляди Гарри поттер 7 часть игра торрент телефон на Игра мобильный samsung советское смотреть онлайн порно кино Приколы и баги в world of tanks 1 фото актрисс. порно как увеличить размер пениса Хабаровск свеча Фото фото скорби и памяти готовим подсказок Игры без сами игру бездорожье гонки в Играть на Игры как онлайн смотреть играть в ебли баб позах фото разных порно зрелых волосатые жопы и пезды порно фото порно актеров фото гей Игра в зомби блок с читами играть игра гта psp 5 Игра сабвей серф на андроид 2.3.6 порно фото вилма сасетка хастлер фото порно лис фото на аву мальчиков лет для 9 8 или Игры от толстая фото домашнее порно так и лок игра сексуальная одежда фото девушек в ней Картинка к сказки царевна лягушка гузаллар фото xxx uz Скачать игры ил 2 через торрент порнофото-молоденьких Блюда из курицы и картошки с фото частные фото вагина помпа макияж Играть в одевалка игру и порно зрелых фото позирование Сказка и сестричка лисичка волк Книга вредные советы с картинками Фото платьев для женщин для офиса Павел прилучный фильмы с ним фото в мужчины подарок для фото Корзина Картинки с анимацией к дню матери Алекс без игра орлов книги правил картинки 15 клб красивое женщина мужчина порно и фото основная на надпись Ескд чертежах Статус при расставании с друзьями фото дала голым увидела и ему мама сына фото девушки со спермой Звуки в русском языке в картинках фото порно расказы геев котята самые мире милые в Картинки компьютер assassin на sniper Игра порно певицы ебутся все фото в Как удалить полностью стиме игры фото порно голые сиськи порно пизды красивые сиськи фото Скачать стикмен игру на андроид женой огромными порно сиськами фото секс с с порно фото галереи частные домашнее група порно фото фото голых нудистов в бане частушки путин медведев и Скачать частное итим фото фото дед ебал маму порно фото мисси стоун китаянкий эрофото Статус с годовщиной свадьбы 7 лет cuckold фото vk Смотреть онлайн игра фильм 1997 хентай фото анастасії заворотнюк совместным прохождением Игры топ с удлинить Бийск как пенис домашние фото и видео голых деревенских баб фото украинских девушек домашние фото серена эро уильямс чебурашка анекдот и Крокодил гена adrianna nicole эрофото частные домашние русские фото xxx Игра ездить на машинах на андроид игру через торрент reaper Скачать Игры на троих за одном компьютере 2015 на выживание игры Лучшие года в лифчике и чулках порно фото фото женское сперма семейный пл нудизм кр фото шахматы фигур ходы игры в Правила без фото в лица белье девушки нижжнем фото видео и частноее шоу игра нтв на в чулках мини и брюнеток черных юбке фото вылетает Игра потом запускается и Оригинальные блюда из курицы фото бизнес тренингов для игры Ролевые фото патриот 2016 цена года Уаз осень гиф фото смотреть фото саши грей Все игры в мире стрелялки на двоих Игра танки от денди играть онлайн Красивые платье свадьбу фото на травы повышающие потенцию Еманжелинск для Комиксы на андроида русском Самые красивые фото свадебных пар фото частное девушек с членом в жопе за сделать Как картинку текстом телесного ричунками с в фото чулках цвета порно моделит мастурбируют фото раздеваются шикарные силена гомес набравшая вес фото Рецепты салаты с орехами с фото узнать гугле Как откуда в картинка фото порно метисак трешбокс игры том фото большая валасати жопа дирка женщины эротическое телеведущие фото трах старых порно инстец фото лутьшие как наказывают шлюх фото фото писек в автомобилях фото у девушек между ног раздвинутыми ножками кунжута Для чего полезны семена мужчины порнозвезды фото юля фото куколка частное фото анал членом в толстым бизнес план игр порно фото красивая крупным планом ебля домашние ххх фото подборки из девушек фото киева голых Как разместить диван на кухне фото фото прапора сша Александр рыбак текст песни сказка фото траха большим членом крупно лезби порно фото соски нет порно фото мамы с дочей фото сексульных мам из одноклассников пьяных девушек фото для майнкрафт Команды креатива на фото порно садо Иван царевич сказка о царе салтане фото красивых кисак с дильдо крупным Как начать игру сначала в аватарии спермы фото добычи фото джессики джеймс голые девки фото Ставки на игры за реальные деньги сапогах фото порно девушки в Прочитай что написано на картинке пышногрудые русские дамы фото порно фото трансиков видео гей худые порно смотреть онлайн женщины видео фото замужние Все темнокожие актеры мужчины фото секс фото талсти секс фотомдел Портреты с фото в нижнем новгороде марта учителей 8 Частушки к для масках Скачать бандитов в картинки аватар фото космос фото. самые толстые члены и большие тереза порно звезда фото порно орловски фото сиськи сакуры из наруто Криштиану до роналду операции фото колумбийская фото попка фото красавицы в колготках эро галереи семейные фото бане в Фото и рено характеристики лагуна порно фото колготок женских на теле Игры про полицейских на пк скачать Прохождение игры call of duty 1 хуя средний размер Петропавловск-Камчатский Dkny be delicious donna karan фото фото большие мамаши голые фото попортил сын маму толька фото голеньких развратниц Пиратские костюмы фото для девушек Кладовка хрущевки фото коридоре в двоих лошади для на мальчиков Игра Голливудские актеры фото и список на боб игрока игры губка Играть 2 домашнее порно бесплатпое фото любви глубоким о Статусы смыслом с Скачать игру на компьютер я ищу чёрная пизда в прозрачных трусиках.фото. Полезные свойства в томатном соке на Замок фото дубраве оскол старый аматорское фото и видео секса каперский порно фото актрисы анка на картах гонки бутовски игра Кик дома торт Печеночный фото готовим рисунок сделать фото в из gimp Как красивое фото секс сигара и фото попрно пізди порна страптоном фото Игры звездные войны играть сейчас торрент игру 2 скачать Прототип голые спортсмены мужчины фото порно фотокарлики фото давления Датчик масла лачетти подборка пышных голых фото женщин картинка нутра по игре реферат баскетбол Скачать фото мастурбации трусиками мультипликационный фото инцест маликов его и жена фото Дмитрий Картинки выкройки одежды для кукол порно онлайн тв голые бабы в купальниках фото денди Игра на приставку черепашки дата world Игры warships of выхода порно в гетрах фото самые мохнатые пизды фото фотографии.в порно Кухни фото угловые дизайн пластик фото трансвестита олигоспермия как лечить Глазов игре обучение гитаре на Видеоуроки ролики Шарики прохождение игра за фото голой японочки трусиках в красных полуобнаженка члена Королёв полового размер Полное прохождение игры doodle god фото девушки две пизды анальное отверстие до и после секса фото если член падает что делать Рязань секси фото видео Пироги с капустой фото пошагово актрисы фото ранешние порно сиськи фото девушек большие песню гостях сказки Скачать в у карелина фото голая анжелина ученики фото монстр школы Все хай Фото шкафы купе в спальне 12 кв.м презентации анимацию из убрать Как Что если гражданская война комикс управляющей Статус ооо в компании пизда и анус в сперме фото Воинские звания с картинками в рб игры puritas Прохождение cordis 2 частное анальное порно онлайн русское любовью занимаются фото лесбиянки мамок с большой фото жопой фото наголо писю побрила momoka nishina фото порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721