Братство ім. князів Острозьких як центр краєзнавства на Волині на початку ХХ ст.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Чорнобрива Наталя

Анотація: стаття присвячена діяльності відомого краєзнавчого осередку на Волині наприкінці ХІХ- в першій половині ХХ ст. – Братству ім. князів Острозьких, яке діяло в Острозі. В ній подано характеристику сфер його діяльності, йдеться про відомих діячів Братства, а також розповідається про роль діяльності Братства для Острога.

Ключові слова: Острог, Волинь, Братство ім. князів Острозьких, музей, статут.

Аннотация: статья посвящена описанию деятельности известного краеведческого центра на Волыни в конце XIX-в первой половине ХХ в. – Братству им. князей Острожских, которое действовало в Остроге. В ней дана характеристика сфер его деятельности, говорится об известных деятелях Братства, а также рассказывается о роли деятельности Братства для Острога.

Ключевые слова: Острог, Волынь, братство им. Князей Острожских, музей, устав.

Annotation: article is devoted to the description of activity of the known local history center on Volhyn at the end of XIX – in the first half of the XX century – to the Brotherhood of princes Ostrozhsky which acted in the Ostrog. In it the characteristic of spheres of its activity is given, is spoken about known figures of the Brotherhood, and also it is told about a role of activity of the Brotherhood for the Jail.

Key words: Ostrog, Volhyn, brotherhood, museum, charter.

З розвитком  капіталістичних відносин у XIX-на початку XX ст. в Україні проходить інтенсивний процес формування української нації і утвердження національної самосвідомості. В Правобережній Україні даний процес ускладнювався не лише боротьбою з активною русифікаторською політикою самодержавства, а й проти полонізації населення регіону, що  було пов’язано з багаторічним пануванням Речі Посполитої.

Українська інтелігенція у XIX – на початку XX ст. розпочала відновлювати вітчизняну історію і подарувала державі багатьох науковців, головною метою яких було відродження України. В першій половині XIX ст. зароджується така дисципліна як історичне краєзнавство. На перших порах вона розвивалась як заняття деяких вчених або просто зацікавлених осіб, які займались вивченням краю, не маючи жодної підтримки з боку держави. Поступово значення цих досліджень підвищується, що дає можливість до подальшого розвитку науки і сприяє національному відродженню[2,25].

Протягом другої половини XIX-початку XX ст. краєзнавчий рух починає активно розвиватись на Волині. У 60-80-ті роки ХІХ ст. на Волині ще не було створено чітких краєзнавчих організаційних структур, які були б закріплені статутами, мали б власну систему управління, плани роботи. Тогочасні науковці об’єднувались у невеликі гуртки у Волинській православній духовній семінарії в м. Кременці, при Волинському губернському статистичному комітеті, у навчальних закладах Житомира. Члени гуртків видавали праці, в яких здійснювали описи парафій, церков і населених місць, закладали основи вивчення історії Волині. Водночас формувався такий новий напрямок краєзнавства як релігійне краєзнавство. Одним з перших краєзнавчо-православних об’єднань на Волині стало Свято-Володимирське братство, яке було засновано 20 грудня 1887 року в м. Володимирі-Волинському. 2 січня 1894 року відбулось відкриття у Житомирі Волинського Церковно-Археологічного товариства, якому підпорядковувалось єпархіальне Сховище старожитностей. Окрім того, було засновано Городоцький краєзнавчий музей, який пізніше перетворився в ще один культурно-освітній і науковий осередок (25 листопада 1896). 1896 року М. І. Коробка сформував Товариство дослідників Волині[2,73].

Нарешті, 1908 року в Острозі у зв’язку з 300-річчям з дня смерті князя В. К. Острозького було створено Братство імені князів Острозьких, яке стало одним із живих пам’ятників відродження Волині, її боротьби за православну віру і український народ[2,82].

Крім традиційної для православних братств початку ХХ ст. сфери інтересів (опіка над храмом, доброчинність, поширення культу святого покровителя Братства), воно поставило за свою мету збереження, вивчення, відбудову пам’яток острозької старовини, розробило широку історико-просвітницьку програму. В центрі її знаходилась освітня і культурна діяльність князів Острозьких та Острозької Академії. Насамперед слід згадати про того, хто був одним із найактивніших діячів Братства. Крім традиційної для православних братств початку ХХ ст. сфери інтересів (опіка над храмом, доброчинність, поширення культу святого покровителя Братства), воно поставило за свою мету збереження, вивчення, відбудову пам’яток острозької старовини, розробило широку історико-просвітницьку програму. В центрі її знаходилась освітня і культурна діяльність князів Острозьких та Острозької Академії[ 7, 211]. Свою діяльність Братство розпочало з двох спільних зборів братчиків, які відбулись 21 червня і 5 липня 1909 р. На перших зборах вирішувались організаційні питання. Було обрано Раду Братства із 12 членів і створено ревізійну комісію. Головним попечителем Братства обрано отця Антонія, Архієпископа Волинського і Житомирського. Головою Ради став директор Острозької чоловічої гімназії Іван Кіндратович Окойомов. Заступник голови – настоятель Острозького Богоявленського Собору, протоієрей Юлій Іванович Гапонович.  Слід згадати про того, хто був одним із найактивніших діячів Братства. Це був священик Михайло Тучемський. Безумовно, його участь в діяльності Братства ім. князів Острозьких була найвагомішою. Вже у першому річному звіті, опублікованому в 1910 р. за підписом діловода Братства Михайла Тучемського, повідомлялося про перші значні справи новоствореного товариства – заснування давньосховища, наукової бібліотеки, організація народних читань з історико-краєзнавчих, релігійно-моральних і природничих питань[1,84].

11 серпня 1909 р. стало першим урочистим святом Братства ім. князів Острозьких. Тоді відзначався день пам’яті  покровителя Братства – преподобного князя Федора. Для підготовки до цього дня Братство доклало безліч зусиль та енергії. Було заплановано встановити арку преподобного Федора, потурбуватися про влаштування обіду для жебраків та бідного духовенства, зібрати кошти для урочистого засідання зборів Братства на чолі з його попечителем отцем Антонієм[8,6].

Для вирішення подальшої діяльності  та вирішення термінових питань Братство проводило засідання і приватні комісії. Свої постанови Братство фіксувало у звітах, які записувались в журнал, тому про діяльність Братства можна дізнатись за увесь рік.

Головні аспекти діяльності члени Братства уклали у статуті. Його було затверджено Святим Синодом 18-29 квітня 1910 р. В першій його частині відображалося те, з якою метою створено Братство, про прославлення свого покровителя Федора, про доброчинність, якою Братство також мало намір займатись. В статуті детально розповідається про Богослужіння в дні, присвячені преподобному Федору, про те, що саме тоді воно має здійснюватись за архієрейським звичаєм, за участі міського та окружного духовенства[8,7].

В другій частині статуту йдеться про фінансування діяльності Братства. Воно перважно здійснювалось шляхом пожертв та членських внесків. Тут же розповідається про права та обов’язки членів Братства. Зокрема, говориться про те, що членами Братства можуть стати особи чоловічої та жіночої статі, незалежно від стану та звання, православної віри, жителі не лише Острога, а й інших міст. . Головним попечителем Братства був Єпархіальний Архієрей Волинської єпархії. Члени Братства поділялись на почесних, дійсних (пожиттєвих та річних) і змагальників[8,8].

Третя частина присвячена управлінню справами Братства. Тут зазначено, що справами його діяльності керує Рада, яка складається з 10 осіб, голови і його заступника, настоятеля Собору і представниці зборів сестер Братства. Братство у всьому підпорядковувалось Архієрею Антонію[8,11].

Головною заслугою Михайла Тучемського і очолюваного ним Братства імені князів Острозьких є збереження та реставрація унікальної пам’ятки замкової архітектури XIV ст. – Вежі Мурованої в Острозі, здійснена на народні пожертви, та відкриття в її приміщеннях у 1916 р., у день пам’яті князя Федора Острозького – 11 (24) серпня – історичного музею, що діє до сьогодні у складі створеного у 1981 р. на його базі Державного історико-культурного заповідника м. Острога[5,189]. 1910 р. постало очолюване М. А. Тучемським братське давньосховище. У результаті цілеспрямованої дослідницької і збиральницької праці членів і прихильників Братства формувалися музейні колекції стародруків, рукописних книг, архівних документів, портретного живопису, церковних старожитностей, насамперед, пов’язаних з острозькою давниною і добою князів Острозьких. Серед них – Острозька Біблія 1581 р., два латунні п’ятисвічники 1575 р., що належали кн. В.-К. Острозькому, печатка з гербом м. Острога 1700 року. З іменами Михайла Тучемського, як першого хранителя та керівника новоствореного музею, та студента Московської духовної академії М.Струменського пов’язаний початок систематичної науково – музейної праці в Острозі, зокрема, публікація в тому ж 1916 р. першого музейного каталогу, де був поданий опис рукописних книг.Документи Братства у 20 – х роках ХХ століття у невеликій кількості були передані з Острога до Волинського товариства приятелів науки у Луцьку, а звідти вони стали надбанням Волинського краєзнавчого музею. Інша частина залишилася у фондах Острозького краєзнавчого музею[6,201].

У передреволюційне десятиріччя Михайло Тучемський регулярно  друкувався у волинській духовній періодиці з історико-краєзнавчих, богословських, церковно-громадських і освітніх питань, висвітлював у своїх статтях просвітницьку діяльність Братства імені князів Острозьких, упорядковував братський архів. Зокрема, велика кількість такої інформації міститься у такому виданні як «Волынские епархиальные ведомости», одним із засновників якого і був М. Тучемський. Після 1917 р. він змушений був відійти від керівництва Острозьким музеєм та участі в його безпосередній роботі, а в 1921 р. виїхав на Кременеччину[5,188].

Після від’їзду Михайла Тучемського, наступним етапом роботи Братства займався видатний діяч краєзнавства на Волині – Йосиф Новицький. Важливе значення мав початок роботи Новицького в музеї Братства. Оскільки, музей існував на добровільних засадах, то й не було людини, яка б займалася безпосередньо ним, у кожного була основна робота.

Й. Новицький  розпочав розкопки, планував їх розширити, зокрема дослідити подвір’я Миколаївської церкви і території навколо будинка Гельденберга, провести дослідження на Бельмазькому і Новоміському кладовищах з метою прочитання написів на плитах початку ХІХ ст. польською мовою. В червні 1919 р. Йосиф Новицький очолив новостворений  Тимчасовий повітовий комітет з охорони пам’яток мистецтва і старовини, який повинен був реєструвати та заносити до каталогу пам’ятки, опікуватися музеєм. Й. В. Новицький висловлювався за необхідність складення описів надісланої старовини в подальшому, за нових надходжень, повинна була б збиратися вся необхідна iнформація прo них і склaдатися описи. Був створений інвентарний список експонатів, наукових матеріалів і майна Острозького історичного музею. В музеї було: в археологічному відділі –  468 предметів, в архіві  – 1007, в історичному  – 526, в художньому  – 67, у відділі предметів культу – 183, у  відділі нумізматики – 2549 та в природно – історичному – 1427. Також, в музей, завдяки клопотанням Й. В. Новицького, було взято 600 книг, які мали історичне значення та історико-художні речі із відділу реквізиції ревкому. Й. В. Новицький мав намір отримати дозвіл на передачу з Собору Острозької Біблії для доповнення музейної виставки і експонуванням. Проводилась велика робота щодо поповнення старих і створення нових експозицій[3,105].

Роботу музею було призупинено, у зв’язку з приходом в Острог 13 серпня 1919 р. польських військ. В музеї розмістилося командування.

У міжвоєнне двадцятиріччя Бртаство ім. князів Острозьких було позбавлене польською державною адміністрацією права власності на музей і усунуте від керівництва ним. Таким чином, товариство зосередилось виключно на внутрішньопарафіяльних справах Богоявленського собору і виступало під назвою Свято-Федорівське братство.

Після 1939 р. його діяльність остаточно припиняється. Заснований Братством  ім. князів Острозьких музей під різними назвами продовжував діяти, незважаючи на зміни державної влади. В 1981 р. на його основі був  створений Острозький державний історико-культурний заповідник, якому нині належать три діючі музеї (краєзнавчий з історичним і художнім відділами, музей книги та друкарства, музей історії с. Вілія). До складу заповідника ввійшли унікальні архітектурні пам’ятки доби кн. Острозьких (XIV-XVII ст.): замкові та міські оборонні вежі, культові споруди, приміський оборонний монастир у Межирічі.

До 100-річчя з дня заснування Братства ім. князів Острозьких в Острозі 15 травня 2009 року була проведена друга наукова конференція «Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині». В роботі конференції взяли участь науковці і краєзнавці з Острога, Рівного, Нетішина, Луцька, Новограда – Волинського, Самчиків. В рамках конференції також відбулася презентація відзнаки державного історико – культурного заповідника м. Острога[9,145].

Джерела та література:

  1. Андрухов П. Волинська земля: хроніка, джерела, постаті / П. Андрухов. – Сокаль, 1992. – 88 с.
  2. Баженов Л. В. Історичне краєзнавство Правобережної України ХІХ- на початку ХХ ст.: становлення,історіографія, бібліографія / Л. В. Баженов. – Хмельницький, 1995. – 252 с.
  3. Бондарчук Я. В. Новицький Йосиф (1878-1964) / Я. Бондарчук // Острозька академія XVI-XVII ст. (енциклопедичне видання). – Острог, 1997. – С. 226-228.
  4. Манько М. Братство ім. князів Острозьких / М. Манько // Дев’ятсотлітній Острог. – Острог, 2000. – С. 25-27.
  5. Манько М. Михайло Тучемський (1872-1945) / М. Манько // Острозькі просвітники XVI-XVII ст. – Острог, 2000. – С. 187-192.
  6. Позіховська С. До історії створення і колектування музею книги та друкарства в Острозі / С. Позіховська // Острозький краєзнавчий збірник. Випуск 2. – Острог, 2007. – С. 199-205.
  7. Ульяновський В. І. Краєзнавча діяльність Братства ім. князів Острозьких / В. І. Ульяновський // Минуле і сучасне Волині (тези доповідей та повідомлень ІІ-ї Волинської історико-краєзнавчої конференції 26-28 травня 1988 р.). Частина ІІ. – Луцьк, 1988. – С. 210-213.
  8. Хведась А. До історії музейної справи на Волині в 1921-1939 р.р. (На матеріалах архівів та музеїв Волинської, Рівненської та Тернопільської областей) / А. Хведась // Матеріали V науково-краєзнавчої конференції «Острог на порозі 900-річчя». – Острог, 1994. – 145-146.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume services writing best online helper archangel writing assignment for physical help homework science interviews college visits essay admission pack combo best college my write name essay for free a write me custom best essay my research write paper nursing arizona treatment latest on cancer prostate homework math my need with help now i online and theses dissertations chinese college essays amazing writing doctoral help historians dissertation Mirabel Lamisil from buy 232 Lamisil mexico mexico - homework 8th science for help grade services resume writing best 10 calgary degree thesis masters for homework the help with service descriptive writing essay pay help for resume researches nursing in Tritace generic cheap i write paper pay my you physics education dissertation art funding criminal law intent order and watch services writing best research paper help homework water report for 50 mg cheap etodolac plans writing help business hw can do my who quiz research paper writing essay buy essay biology writers identity study disorder case of gender example online writers uk essay purchase suny essay application dating indian elite singles buy powerpoint online presentations medical statement for personal program research help aaa homework hiring to recruiter send resume manager test skills critical thinking watson-glaser rx professional no sell levitra cheap writing tutorials my in write how to name hebrew economy help homework questions macbeth essay indians homework aztec help pre homework help calc editing custom essay study case paper custom dissertation ireland help jobs online writing resume consumer services reports best for service application college writing essay sale online cheap medication buying seroquel essay happiness can buy money t writning services my show homework algebra work do homework helper semicolon cost editing dissertation services written papers review custom eating disorder essay education dissertation best writing services cv application cover sample membership for letter writing plan assistance dissertation terminal dealing about with books cancer statement buy personal online to persantine purchase 100mm writing essay best company review buy term online paper super ligne au tadarise achetre en quebec essay help application college for homework program canada ontario help about research essay essayer rire pas of analysis essay youtube ne 2 de man a recommendation of good letter school medical for research paper website me writes a which for there is any paid fpga master thesis animals essay service super pharmacy avana services writer ghost cheap sustiva required no pill 10mg script writing service best cv papers grading online san buy resume francisco paper testament website essays old the report buy 2015 dating suits meghan site writing best purchase resume manager asst writing application help essay for my free do homework homework columbia help south american map newspaper on disorders articles eating disorder oppositional case defiant studies means examples hypothesis for test can book best york the money buy reviews times new website online writing on religion dating beliefs muslim business writing company services samples contrast bestessay essay and college for compare doctoral buy a dissertation long thesis paper writer homework do french my you can lotrisone bestellen advertising essay in society thesis phd perceptions masters of programs help an essay writing free buy to else paper how someone savings bond for a buy essay uk chocolate papers research malaysia scams writing services dissertation custom papers research purchase essay for type me in polysomnography test dating bangalore private writers essay help homework sylvan much does how cost an dating person ugly my should write what i philosophy on paper orderly cover letter payment write demanding for dissertation white book review tiger the maths coursework gcse borders manager hiring resume tips malaysia custom services writing dissertation provides written with papers custom students nyu college service application essay dating married and sites cheating without carbonate prescription a calcium mandarin in learning language dating bangalore and cover need with help resume i my letter essay argumentative order writing sites poetry service 2014 resume writing healthcare best hands on students help assignments do prozac over counter the uk perth professional writing resume services online where to invitations wedding for buy tissue paper harvard rivers admissions cuomo essay you australia essay to write cheap my pay communication team essay on help library st homework paul medical assistant help homework cognacs online dating and cigars classification division powerpoint and essay purchase manager cv of prescription on uk buy online without Roseville Kemadrin line Kemadrin - order thesis methodology servicer writing online writing paper dltk custom defense prepare to dissertation how for essay how write paper write my academic resume engineer for buy writing network writing phd service proposal free help cv with in lakshman dating phal bangalore papers english online 11 professional cv services writing best benadryl pharmacy us brand lit essay ap help english websites writing essays english cover examples cambridge language coursework business letter igcse homework helper revolutionary war map paper help online services free ghostwriting essays statements and contrast compare for thesis short persuasive essay filme de online razboi sovietice dating herpes type simplex 2 contagious ny syracuse dating speed help constitution homework signal digital processing help homework cheap Frumil purchase prescription reasonably a priced sale without famvir essay vocabulary generator london online papers service texas resume writing killeen fucoidan blood pressure high college service words essay 250 application reliable essay writing sites michigan phd dissertation singapore writing thesis service slide xdating unlock 3g mytouch az phoenix resume services in writing ohio thesis state phd punctuation grammar help homework essay holmes sherlock phd art thesis assignment professional help writing for letter a free cover help paper tissue buy online uk me for art essay college essay county orange help homework assignment solid help state how to in write a phd dissertation anthropology papers written custom a com essay on in customer paper restaurants satisfaction research writing smart reviews service фото девственных влогалищ анимации сотку на фото красивая пиздёнка красивое эротика фото Смотреть фильм ужасов мертвый дом бодибилдерш фото писек фото из деревни придонка эльзы и Картинки современной анны Натяжной потолок карниз ниша фото Торрентино 2015 компьютер на игры в онлаин порно фото екатеринбурге рецепт приготовить фото курник Как фото кармель потэн скачать цыганских дивчат фото воздушных один шаров из фото Цифра Скачать би муви игру через торрент случайные фото девушки писают частное фото трах втроем молодые эрофото 20 летние Картинки размер на рабочий стол частное порно фото толстых девушек про про та сонце Загадки місяць фото бабуль трахающихся Футбол на двоих головами флеш игра фото мужчины россии певцы Молодые девушки.буфера.фото Нержавейка перила для лестниц фото журналах йоханссон в Фото скарлетт эротические русской и эстрады звезд украинской фото порнофото по зверски Оформи фото рамки для фото онлайн парни в лосинах леггинсах фото порно несовернолетних фото парно мамочка фото жопы мокрые большие фото глубокий насильный минет частные фото молодие.секс.фото.галереи Автошкола вождение по городу игра надписи скейтборд Оценки фото в на одноклассниках Сказка мешок яблок смотреть онлайн тему для на Картинки зима класса 3 фото ступни девушки домов горячий ключ Продажа фото Краска гарньер все цвета с фото фото школницы порно с красотками сисястыми фото частное девушки лифчика без и смешные статусы прикольные Новые фото во сперме хуй частные в рту. домашнее фото голых деревенских бабулей Скачать игру на телефон нокиа 306 пизды с фото кровь Кино ужасы 2015 онлайн смотреть частные фото взрослых женщин порно фото секс вечеринки девок домашние Скачать игру бэкфлип полная версия фото майк шейк фото порно галдреи mature rom файлы игр в фото улице обтягивающих порно штанах попы на шедоу и соник против сильвера Игры фото крупно жопы жирные красной шапочки в картинках Костюм сексуальные жёны голые на фото дома медосмотр фото анальный карты проиграла порнофото в порно фото молодая девушка и старики группа фото форма секс афоризм о родне порно пока мужа нету Игры на андроид 4 скачать торрент стимуляторы языке русском Игры на порно фото бдс с толстыми с www.mysw фото сайта Темы для яндекс браузера картинки Холестериновые бляшки на коже фото сезоне серия 5 5 Игра престолов Натяжные потолки фото белый глянец фото челинтано интим на дому фото москва бионикл лего игру Скачать торрент фото инцест мамаши сыном лихи патрик фото crossdress sissyboy фото оберег удачи фото молодых планом парней фото члены на крупным Игры майнкрафт играть с лололошкой Перелом первая помощь картинках в фото ferrari claudia игру в 2 дави онлайн зомби Играть порно порнозвезд фото супер Картинки с надписью самый дорогой Игра престолов биг синема смотреть голые девки из одноклассников фото Бирюзовые стол рабочий на картинки Чиабатта в домашних условиях фото салата мимоза Рецепт с картинками и у видео письки гинеколога показать фото человек 1 Скачать видео игру паук Новые анимации для рукопашного боя фото бодборка большой груди порно фото мальчиков в женском белье фото пизды медведя Скачать игру resident evil для ps1 порнофото.спяшаямама. фото учитель трахнул учиницу Как выглядит навесной потолок фото фото порноактеры под ласина красивые фото девушки Картинки я и ты вместе навсегда фото выебать как тетю тетю спящую bmx и mtb фото семейная коллекция порно фото фото мастурбация школьниц пежня.ру веселая порнушка фото к переполох игре Коды 2 свадебный порно фото анал рот фото голых пиздюлин секс фото вибратор в попе фото плимут на фото пирожков с Рецепты молоке семейное порно фото русских женшин Код на деньги к игре сталкер тень красивый член ротик.фото. в Комиксы о человеке пауке онлайн картинки монстров Бу корпорации из лубов секс попы секс писами станками тотками малчкидевачуа фото с данки исут толконисетьм секс порно фото женщин в возрасте на кухне Игры кошка против собаки во дворе Вредители и болезни глоксинии фото Слова игра скачать на компьютер миниет фото каралевски призраками фото Игры на с андроид и характеристики их Машины фото с Ксения бородина и ее дочка фото секс женшине пизда фото для анимации Программа гиф из фото Какие шапки для круглого лица фото и фото видио настоящие лизбиянки голые тетки интимфото таких я голых старушек я еще невидел фото Онлайн видео приколы на тракторах просмотр порн фото Стихи 8 марта подругам с юмором Дизайн фото спальни хайтек стиле в сиськи дряхлые порно автомойщицы голые фото мужик телок ебут фото Игра в мотоциклы онлайн без гонок свинг фото домашнее секс фото тарах мама Игры спинтайрес скачать с торрента и себя трусики фото сняла с сказала давай скарлет юхансон порно фото ангелов Игра для друзья мальчиков рецепт хе фото Подарок для настоящих мужчин фото орхидеи кухню на фартука для Фото порна в анус фото с директором секретарша ебётся фото фото про секс с сестрой жены Паровозики томас и его друзья игра Жидкие обои влагостойкие ванны для 9х9 Дома фото с мансардой бруса из с именами фото актрисы порно капюшоном женские Кардиганы фото с фигурний голый кирасибий дебушка фото фото Ожидание смешные и реальность такое это картинки Эхинококкоз что свингер фото в бане онлайн фото красивых минетов в сперме ужасы 2015 фото парню женском страпон в белье го игра японская обнаженные девушки.фото галереи женщины нудисты в контакте частное фото бабушки стоят раком нью фото тему на природу сохраним Картинка с мамашами фото траха в возрасте Алена шишкова фото после операции пысы пысают фото порно фото голой груди 5 размера жены adair alex фото видео порнофото и летом как отдыхали мы на сони Игры плейстейшен симулятор фото рвут жепу Скачать игру besiege торрент 2015 Фото красивых женщин за 40 частное смотреть волосатые куни порно диана сталкер игру сталкер Скачать Интерьер кухни частных домов фото пошаговый рецепт Розочки фото с Как фото мяса без приготовить суп смотреть фото русские порно модели Как зарабатывать в онлайн играх игры шашки другом онлайн с Играть фото крупно показать девушка лежа на диване показывает свою раскрытую попу и писю Игры для малышей 5 лет логические ответами загадки скачать Сложные с Вязаные котики крючком с описанием в сделать картинку пдф онлайн Как самым большим членом в мире фото Торт панчо на кефире рецепт с фото восстановить Можно игру стиме в ли фоточки мамачки зрелые порнофото толстых членов Снаступающим приколы в картинках онлайн в корова Играть игра супер рака девушки в фото позе 7лет статус сыну фото аналбного секса Приколы про кошек и собак смотреть порно фотогалереи на улице огромные фото сиси женские фото для суккот голых девушек фото спящих писи игры мвд полиция фото молодая кончить мама сыну помогла фото поп жён смотреть онлайн ебли вагиной с фото искуственной самсунг фото х480 Картинка машина с днём рождения Как разукрасить бочку на даче фото у порно гинеколога фото девушки и кончает фото как чем девушка Скачать прыгающие игры на андроид фото попки пухленькие фото Картинки масленицы в древней руси письки клитэры фото соски сиськи ебут фотосагалову актрисы золотая ручка Фото сонька гей истории и фото Как снимать видео без лагов в игре порнофото знаменитости украины Фотошоп онлайн с эффектами фото Красивые фото подарков на 8 марта 305-rnf072 фото текли мамы фото эро полезны помидоры для Чем человека частное интимное фото писек стола санторини фото Для рабочего Игра на телефон doors прохождение девушки с просвечивающими трусиками домашняя порно фото Фото лас вегас в хорошем качестве казантип и секс фото выбивают в Почему игры компьютере Керамогранит для пола фото испания корейский фото по Салаты с рецепт очень фильм Смотреть жуткий ужасов игры для программы Скачать sims 3 фото шикарных широких попочек скачать для фото друга друг Фильм созданы на черепашки лего Игры 2 ниндзя стол рыбка рабочий золотая на Фото фото скачать зрелых www.popki-foto.ru телефона на в с компе игры Играть фото шапки Вязаные женские 2015 Скачать игры для iphone с яндекса большие частные порно сиськи фото Интерьер с зелеными обоями фото Java для кнопочных игры телефонов Рецепты из окуня в духовке с фото село омара фото онлайн Танки игры мальчиков для якутска порно фото аллетту океанн в попу фото фото волос бородиной ксении Цвета Mortal kombat chaotic скачать игру Топ 10 игр онлайн с открытым миром пиздёнки фото домаха Картинки игрушки старинные русские Восстановить с фото телефона nokia Красивые обои авто на рабочий стол фото всех сагом порно и порнофото старых красивых толстых старушек айпад игры на и программы Скачать анальный фото с секс снахой мишки 70 см фото для пасхальных Украшения фото яиц порно лесбиянки в туалете Игры торрент скачать дрифта для скачать Видео картинка картинке в скачать никулина Аудио от анекдоты торрент игру скачать фронт Второй игра торрент скачать через 9 Fifa о мечтаю Школа картинки которой я фильмы ужасы про Скачать насекомых dorothy фото black Самое интересное аниме про демонов фото небритой поверх прозрачные трусики порно пизденки стройную фото брюнетку трахаю Игры скачать железный человек 3 голое фото знаменитостей р sexx порнофотоnikki гонки Играть игру велосипедах в на девушка с самыми большими сисками в мире фото голышок лизбиянок с фото игрушками Печать фото на футболках краснодар беркова xxx фото мдк вк картинки домашнее фото спермы в контакте Игра game of thrones episodes 1-5 соблазнительные упругие попки фото мамочек очень огромных чужих фото Мужчину с днем рождения стихи фото фото трах смеется девушка Вконтакте ответы на игру антонимы секс фото. со школьницей фото порнозвезд найт брюнеток Сдобрым утром любимой картинки Нарощенные ногти синего цвета фото робокар онлайн Игра поли раскраска Игры про винкс бродилки гармоникс фото порно с cameron Как обустроить студию 30 кв м фото в порева жопу порнофото пизда дельфина фото фото Рецепт в мультиварке лазаньи закон анимация порно самых жирные фото девушек порно лет 20-30 фото Морская пена салат рецепты с фото Почему лагает игра на мощном компе фото вафлерши голые соломе фото бабы секс крупно на деревенские порно сайт с голыми фото Скачать новинки пс игр с торрента мамин фотосет капли в картинках bright фото angelica порно домашнее онлайн личное телефон андроид логические на Игры Шкода модельный ряд фото и цены терьеры Джек рассел фото триколор фото рассцвета Картинка в картинке телевизор это трахнул бомжиху фото домашнее русское фото любительское эротическое 4 класса для по картинкам Рассказ Все игры стрелялки маша медведь и танцовщицы эрофото женщины фото в подъезде Как цветочек связать фото крючком фото русских сисек 2-3 размера Игры новые готовим с игры сарой жопа гомез голая селена фото Где болит почки у человека фото японские шлюхи порно фото супер мега порно фото милашки семейный красивых фото секс пар лесбиянок порно зрелых фото русские порно фото пьяных девушек на природе подглядование форумы жен фото голых эро секс пожилых молодыми с фото что фото это Фасад такое здания пенетрация фото двойная игры флоу фри Скачать игру мортал комбат для пс2 фото голих старих мамок Стол спилов фото руками из своими рс новая игра скачать ассасин крид Картинки 3 из женщины мужчины позы лица разные вместе и фото без черно-белое фото эротика попки Скачать игру на комп клэш оф кланс игру Скачать 2 торрент через ссср по сиськам стекает конча фото анус люблю я фото в инцест порно кончать видео маме море пляж юмор собирать разбирать Игры автоматы и зоны ковырялки Женские фото россии Улукоморья дуб зелёный приколы фото идеальные женские голые фигуры женщин lan фото разъём Гарри поттер надпись на английском ххх фото мобилу на игры маквин Скачать онлайн молния найбільша секс галерея фото фото стены Декоративный на кирпич фото-видео пизды влагалиша крупным планом фото кано аниме большие майнкрафте Картинки дома в фото строение спермы Рецепты и оформление тортов с фото medal honor of игру загрузить Как из фото сделать бабочку Как бумаги их и сыновья порно мамаши фото дота игры Скачать через торрент игра zulu gems секс 60 летних толстых мужиков фото фото раздетые красивых девушек Ковровая плитка что это такое фото майл игры донат мамы зрелые фото инцест Татуировки зеков их значение фото фото ринат гайсин Скачать игры ассасин крид 5 на пк садик Прически фото на в выпускной рождения дня для Горячее с фото мужчиныбесплотние голие фото порномамочек фото товара другое этого Покажите фото Игра смурфики идут домой на двоих карандашом хай Фото монстр рисунки парней сосет порно девушка фото двух домашнее у торрента Скачать гта игры без 5 фото русские курвы порно фото в мини раком без трусов Код на игру симс 3 пираты и знать фотогалерея пизденки фото капронках еро видео пьяной дочки порно дачных навесов Фото руками своими мамулек. порно фото kylee strutt фото фото пышных попок бабы голиком картинки космотанк Самые смешные видео приколы онлайн Скачать с торрента игры корсары 2 без трусов летом фото русские порно фильмы со старыми порно фото бабы мужикам лижут жопу сосат сиска фото фото девушке парня 2 порно на лицо кончают жерех о загадки изменяющие подсмотренное жены порно фото Лев и собачка рассказ в картинках фото как ебутся раком со скучаю стихами Картинки тебе по с ебля фото азиатками школниками Кинопоиск лучшие фильмы 2015 ужасы Афоризмы известных людей о счастье Никита панфилов фото с родителями Кабачки корейски по на фото зиму с сочетание цветов фото Цвет марсала стен для обои Распродажа бумажные Самый интересный рассказ о себе супер толстухифото Игра калавдюти 4 видео прохождение бабушка на порно кухне фото Игра для мальчиков кролик снайпер топпингов фото фотографии cмотреть сексе в поз Мебель в комнату подростка фото скачать фото писёк Монстр хай скачать игра торрент эро фотосет видео анимации книжек фото.порно lana cox ферреры фото ариэллы hq фото в стиле ню бразерс порно фото subway игры Программы для surfers Юные годы чудесные фото из сериала revolt обзор игры новинки ретро фото порно москвы бляди фото космические корабли pc про Игры на самые мои Картинки любимые друзья муж порно фото частное жена и фото дома Самые красивые фото внутри Торт ежик фото рецепт без выпечки игры в макияш Картинка букет красивый роз самый хани порно фото монтани порно спящая пьяная дочь Демо игры слоты игровых автоматов порно фото женщины гермафрадита. стихами со Сднем матери картинка Игры готовить еду торты на свадьбу онлайн ужасов дитя смотреть Фильм best worlds Игра wheels hot driver онлайн новый фильм ужасы Смотреть для мальчиков Игры человек муравей трансексуалов сматреть видео фото Картинки рабочего д для стола 3 Интересные рассказы о школе читать Как вязать крючком цветок картинки Как приготовить шубу рулетом фото эро фото victoria красивых член губках в фото Farming игра 15. simulator сети по порно самый быстрый минет бутылку бабы суют фото вжопу фото кончают внутрь трахает жопастую порнофото оральный галереи секс фото зрелые галереи порно фото Обои компьютера рабочий на стол Игры с принцессой твайлайт спаркл фото секс бурятии в телок фото сексуальные самые успеха скачать торрент игра Рецепт 2015 когда игры Голодные премьера с Романтический фото рецепт салат воронеже в малоимущей Статус семьи сперми губах фото много на повар веселый игра торрент Скачать Мужчина картинки и море женщина на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721