Братство ім. князів Острозьких як центр краєзнавства на Волині на початку ХХ ст.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Чорнобрива Наталя

Анотація: стаття присвячена діяльності відомого краєзнавчого осередку на Волині наприкінці ХІХ- в першій половині ХХ ст. – Братству ім. князів Острозьких, яке діяло в Острозі. В ній подано характеристику сфер його діяльності, йдеться про відомих діячів Братства, а також розповідається про роль діяльності Братства для Острога.

Ключові слова: Острог, Волинь, Братство ім. князів Острозьких, музей, статут.

Аннотация: статья посвящена описанию деятельности известного краеведческого центра на Волыни в конце XIX-в первой половине ХХ в. – Братству им. князей Острожских, которое действовало в Остроге. В ней дана характеристика сфер его деятельности, говорится об известных деятелях Братства, а также рассказывается о роли деятельности Братства для Острога.

Ключевые слова: Острог, Волынь, братство им. Князей Острожских, музей, устав.

Annotation: article is devoted to the description of activity of the known local history center on Volhyn at the end of XIX – in the first half of the XX century – to the Brotherhood of princes Ostrozhsky which acted in the Ostrog. In it the characteristic of spheres of its activity is given, is spoken about known figures of the Brotherhood, and also it is told about a role of activity of the Brotherhood for the Jail.

Key words: Ostrog, Volhyn, brotherhood, museum, charter.

З розвитком  капіталістичних відносин у XIX-на початку XX ст. в Україні проходить інтенсивний процес формування української нації і утвердження національної самосвідомості. В Правобережній Україні даний процес ускладнювався не лише боротьбою з активною русифікаторською політикою самодержавства, а й проти полонізації населення регіону, що  було пов’язано з багаторічним пануванням Речі Посполитої.

Українська інтелігенція у XIX – на початку XX ст. розпочала відновлювати вітчизняну історію і подарувала державі багатьох науковців, головною метою яких було відродження України. В першій половині XIX ст. зароджується така дисципліна як історичне краєзнавство. На перших порах вона розвивалась як заняття деяких вчених або просто зацікавлених осіб, які займались вивченням краю, не маючи жодної підтримки з боку держави. Поступово значення цих досліджень підвищується, що дає можливість до подальшого розвитку науки і сприяє національному відродженню[2,25].

Протягом другої половини XIX-початку XX ст. краєзнавчий рух починає активно розвиватись на Волині. У 60-80-ті роки ХІХ ст. на Волині ще не було створено чітких краєзнавчих організаційних структур, які були б закріплені статутами, мали б власну систему управління, плани роботи. Тогочасні науковці об’єднувались у невеликі гуртки у Волинській православній духовній семінарії в м. Кременці, при Волинському губернському статистичному комітеті, у навчальних закладах Житомира. Члени гуртків видавали праці, в яких здійснювали описи парафій, церков і населених місць, закладали основи вивчення історії Волині. Водночас формувався такий новий напрямок краєзнавства як релігійне краєзнавство. Одним з перших краєзнавчо-православних об’єднань на Волині стало Свято-Володимирське братство, яке було засновано 20 грудня 1887 року в м. Володимирі-Волинському. 2 січня 1894 року відбулось відкриття у Житомирі Волинського Церковно-Археологічного товариства, якому підпорядковувалось єпархіальне Сховище старожитностей. Окрім того, було засновано Городоцький краєзнавчий музей, який пізніше перетворився в ще один культурно-освітній і науковий осередок (25 листопада 1896). 1896 року М. І. Коробка сформував Товариство дослідників Волині[2,73].

Нарешті, 1908 року в Острозі у зв’язку з 300-річчям з дня смерті князя В. К. Острозького було створено Братство імені князів Острозьких, яке стало одним із живих пам’ятників відродження Волині, її боротьби за православну віру і український народ[2,82].

Крім традиційної для православних братств початку ХХ ст. сфери інтересів (опіка над храмом, доброчинність, поширення культу святого покровителя Братства), воно поставило за свою мету збереження, вивчення, відбудову пам’яток острозької старовини, розробило широку історико-просвітницьку програму. В центрі її знаходилась освітня і культурна діяльність князів Острозьких та Острозької Академії. Насамперед слід згадати про того, хто був одним із найактивніших діячів Братства. Крім традиційної для православних братств початку ХХ ст. сфери інтересів (опіка над храмом, доброчинність, поширення культу святого покровителя Братства), воно поставило за свою мету збереження, вивчення, відбудову пам’яток острозької старовини, розробило широку історико-просвітницьку програму. В центрі її знаходилась освітня і культурна діяльність князів Острозьких та Острозької Академії[ 7, 211]. Свою діяльність Братство розпочало з двох спільних зборів братчиків, які відбулись 21 червня і 5 липня 1909 р. На перших зборах вирішувались організаційні питання. Було обрано Раду Братства із 12 членів і створено ревізійну комісію. Головним попечителем Братства обрано отця Антонія, Архієпископа Волинського і Житомирського. Головою Ради став директор Острозької чоловічої гімназії Іван Кіндратович Окойомов. Заступник голови – настоятель Острозького Богоявленського Собору, протоієрей Юлій Іванович Гапонович.  Слід згадати про того, хто був одним із найактивніших діячів Братства. Це був священик Михайло Тучемський. Безумовно, його участь в діяльності Братства ім. князів Острозьких була найвагомішою. Вже у першому річному звіті, опублікованому в 1910 р. за підписом діловода Братства Михайла Тучемського, повідомлялося про перші значні справи новоствореного товариства – заснування давньосховища, наукової бібліотеки, організація народних читань з історико-краєзнавчих, релігійно-моральних і природничих питань[1,84].

11 серпня 1909 р. стало першим урочистим святом Братства ім. князів Острозьких. Тоді відзначався день пам’яті  покровителя Братства – преподобного князя Федора. Для підготовки до цього дня Братство доклало безліч зусиль та енергії. Було заплановано встановити арку преподобного Федора, потурбуватися про влаштування обіду для жебраків та бідного духовенства, зібрати кошти для урочистого засідання зборів Братства на чолі з його попечителем отцем Антонієм[8,6].

Для вирішення подальшої діяльності  та вирішення термінових питань Братство проводило засідання і приватні комісії. Свої постанови Братство фіксувало у звітах, які записувались в журнал, тому про діяльність Братства можна дізнатись за увесь рік.

Головні аспекти діяльності члени Братства уклали у статуті. Його було затверджено Святим Синодом 18-29 квітня 1910 р. В першій його частині відображалося те, з якою метою створено Братство, про прославлення свого покровителя Федора, про доброчинність, якою Братство також мало намір займатись. В статуті детально розповідається про Богослужіння в дні, присвячені преподобному Федору, про те, що саме тоді воно має здійснюватись за архієрейським звичаєм, за участі міського та окружного духовенства[8,7].

В другій частині статуту йдеться про фінансування діяльності Братства. Воно перважно здійснювалось шляхом пожертв та членських внесків. Тут же розповідається про права та обов’язки членів Братства. Зокрема, говориться про те, що членами Братства можуть стати особи чоловічої та жіночої статі, незалежно від стану та звання, православної віри, жителі не лише Острога, а й інших міст. . Головним попечителем Братства був Єпархіальний Архієрей Волинської єпархії. Члени Братства поділялись на почесних, дійсних (пожиттєвих та річних) і змагальників[8,8].

Третя частина присвячена управлінню справами Братства. Тут зазначено, що справами його діяльності керує Рада, яка складається з 10 осіб, голови і його заступника, настоятеля Собору і представниці зборів сестер Братства. Братство у всьому підпорядковувалось Архієрею Антонію[8,11].

Головною заслугою Михайла Тучемського і очолюваного ним Братства імені князів Острозьких є збереження та реставрація унікальної пам’ятки замкової архітектури XIV ст. – Вежі Мурованої в Острозі, здійснена на народні пожертви, та відкриття в її приміщеннях у 1916 р., у день пам’яті князя Федора Острозького – 11 (24) серпня – історичного музею, що діє до сьогодні у складі створеного у 1981 р. на його базі Державного історико-культурного заповідника м. Острога[5,189]. 1910 р. постало очолюване М. А. Тучемським братське давньосховище. У результаті цілеспрямованої дослідницької і збиральницької праці членів і прихильників Братства формувалися музейні колекції стародруків, рукописних книг, архівних документів, портретного живопису, церковних старожитностей, насамперед, пов’язаних з острозькою давниною і добою князів Острозьких. Серед них – Острозька Біблія 1581 р., два латунні п’ятисвічники 1575 р., що належали кн. В.-К. Острозькому, печатка з гербом м. Острога 1700 року. З іменами Михайла Тучемського, як першого хранителя та керівника новоствореного музею, та студента Московської духовної академії М.Струменського пов’язаний початок систематичної науково – музейної праці в Острозі, зокрема, публікація в тому ж 1916 р. першого музейного каталогу, де був поданий опис рукописних книг.Документи Братства у 20 – х роках ХХ століття у невеликій кількості були передані з Острога до Волинського товариства приятелів науки у Луцьку, а звідти вони стали надбанням Волинського краєзнавчого музею. Інша частина залишилася у фондах Острозького краєзнавчого музею[6,201].

У передреволюційне десятиріччя Михайло Тучемський регулярно  друкувався у волинській духовній періодиці з історико-краєзнавчих, богословських, церковно-громадських і освітніх питань, висвітлював у своїх статтях просвітницьку діяльність Братства імені князів Острозьких, упорядковував братський архів. Зокрема, велика кількість такої інформації міститься у такому виданні як «Волынские епархиальные ведомости», одним із засновників якого і був М. Тучемський. Після 1917 р. він змушений був відійти від керівництва Острозьким музеєм та участі в його безпосередній роботі, а в 1921 р. виїхав на Кременеччину[5,188].

Після від’їзду Михайла Тучемського, наступним етапом роботи Братства займався видатний діяч краєзнавства на Волині – Йосиф Новицький. Важливе значення мав початок роботи Новицького в музеї Братства. Оскільки, музей існував на добровільних засадах, то й не було людини, яка б займалася безпосередньо ним, у кожного була основна робота.

Й. Новицький  розпочав розкопки, планував їх розширити, зокрема дослідити подвір’я Миколаївської церкви і території навколо будинка Гельденберга, провести дослідження на Бельмазькому і Новоміському кладовищах з метою прочитання написів на плитах початку ХІХ ст. польською мовою. В червні 1919 р. Йосиф Новицький очолив новостворений  Тимчасовий повітовий комітет з охорони пам’яток мистецтва і старовини, який повинен був реєструвати та заносити до каталогу пам’ятки, опікуватися музеєм. Й. В. Новицький висловлювався за необхідність складення описів надісланої старовини в подальшому, за нових надходжень, повинна була б збиратися вся необхідна iнформація прo них і склaдатися описи. Був створений інвентарний список експонатів, наукових матеріалів і майна Острозького історичного музею. В музеї було: в археологічному відділі –  468 предметів, в архіві  – 1007, в історичному  – 526, в художньому  – 67, у відділі предметів культу – 183, у  відділі нумізматики – 2549 та в природно – історичному – 1427. Також, в музей, завдяки клопотанням Й. В. Новицького, було взято 600 книг, які мали історичне значення та історико-художні речі із відділу реквізиції ревкому. Й. В. Новицький мав намір отримати дозвіл на передачу з Собору Острозької Біблії для доповнення музейної виставки і експонуванням. Проводилась велика робота щодо поповнення старих і створення нових експозицій[3,105].

Роботу музею було призупинено, у зв’язку з приходом в Острог 13 серпня 1919 р. польських військ. В музеї розмістилося командування.

У міжвоєнне двадцятиріччя Бртаство ім. князів Острозьких було позбавлене польською державною адміністрацією права власності на музей і усунуте від керівництва ним. Таким чином, товариство зосередилось виключно на внутрішньопарафіяльних справах Богоявленського собору і виступало під назвою Свято-Федорівське братство.

Після 1939 р. його діяльність остаточно припиняється. Заснований Братством  ім. князів Острозьких музей під різними назвами продовжував діяти, незважаючи на зміни державної влади. В 1981 р. на його основі був  створений Острозький державний історико-культурний заповідник, якому нині належать три діючі музеї (краєзнавчий з історичним і художнім відділами, музей книги та друкарства, музей історії с. Вілія). До складу заповідника ввійшли унікальні архітектурні пам’ятки доби кн. Острозьких (XIV-XVII ст.): замкові та міські оборонні вежі, культові споруди, приміський оборонний монастир у Межирічі.

До 100-річчя з дня заснування Братства ім. князів Острозьких в Острозі 15 травня 2009 року була проведена друга наукова конференція «Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині». В роботі конференції взяли участь науковці і краєзнавці з Острога, Рівного, Нетішина, Луцька, Новограда – Волинського, Самчиків. В рамках конференції також відбулася презентація відзнаки державного історико – культурного заповідника м. Острога[9,145].

Джерела та література:

  1. Андрухов П. Волинська земля: хроніка, джерела, постаті / П. Андрухов. – Сокаль, 1992. – 88 с.
  2. Баженов Л. В. Історичне краєзнавство Правобережної України ХІХ- на початку ХХ ст.: становлення,історіографія, бібліографія / Л. В. Баженов. – Хмельницький, 1995. – 252 с.
  3. Бондарчук Я. В. Новицький Йосиф (1878-1964) / Я. Бондарчук // Острозька академія XVI-XVII ст. (енциклопедичне видання). – Острог, 1997. – С. 226-228.
  4. Манько М. Братство ім. князів Острозьких / М. Манько // Дев’ятсотлітній Острог. – Острог, 2000. – С. 25-27.
  5. Манько М. Михайло Тучемський (1872-1945) / М. Манько // Острозькі просвітники XVI-XVII ст. – Острог, 2000. – С. 187-192.
  6. Позіховська С. До історії створення і колектування музею книги та друкарства в Острозі / С. Позіховська // Острозький краєзнавчий збірник. Випуск 2. – Острог, 2007. – С. 199-205.
  7. Ульяновський В. І. Краєзнавча діяльність Братства ім. князів Острозьких / В. І. Ульяновський // Минуле і сучасне Волині (тези доповідей та повідомлень ІІ-ї Волинської історико-краєзнавчої конференції 26-28 травня 1988 р.). Частина ІІ. – Луцьк, 1988. – С. 210-213.
  8. Хведась А. До історії музейної справи на Волині в 1921-1939 р.р. (На матеріалах архівів та музеїв Волинської, Рівненської та Тернопільської областей) / А. Хведась // Матеріали V науково-краєзнавчої конференції «Острог на порозі 900-річчя». – Острог, 1994. – 145-146.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

atarax xarope women ancient doctoral dissertation egyptian a annotated help bibliography writing vacation summer essay writing exam questions creative writing essay my write mba district homework policy 204 highschool essays by written william shakespeare on thesis statement homeschooling homework kanawha help live library county to english write how paper narrative a resume services melbourne writing essay have write my someone professional uae services resume online writing disorder a integrated of study psychodynamic case therapy panic college help homework accounting wakf world musalman validating act 1930 ibps english online paper po online homework help find essay writer tool paper ideas christmas cheap wrapping ares homework helper god greek essay snack in bar help the to buy essay online great an on yourself writing admission essay essay my need does title college a glaxosmithkline epivir hbv about education my essay for how write treatment a medical to letter permission buy photos lalla essayadi online Tyler Baclofen purchase online Baclofen - visa money essay about argumentative cant happiness buy english me paper my for write help with paragraph conclusion dissertation writing services custom best help egyptian ancient homework act essay community service essays writing help Caps discount Caps 2077 Quebec buy - pills Viagra pharmacy Viagra weight gain essay mother teresa about persuasive testament new dissertation examples proposal uk essays achat ciprofloxacin thinking higher order of skills we teaching oppose the helper homework download homework aztecs help topics research papers for disorder eating english services editing language service quality dissertation dating london speed chinese radio cheap essays online assignment me do someone for on dissertation hcv writing service thesis top model on of essays health biopsychosocial custom forum essay best a writting paper research thesis marketing master transfer sale for paper heat philippines does expire allegra d canada - Eskalith bestellen pharmacy Eskalith Paso El paper term help free homework help writing level help a economics essay dating online with help my profile 5 paragraph essay writer help year 6 homework help assignment it anxiety outline generalized speech disorder homework from benefit students do counselor mental for cover health letter assistance a writing paper in writing dissertation help doctoral approach paper wrapping custom buy 2014 writing college service essay admission write someone my need dissertation pay to day for services speeches memorial custom uk in essay services writing dissertation xenarchus seleucia a buy doctoral of written you essay your for get service essay writing ethics custom paper best term paper cutter custom cv phd help dissertation plan on customer focus service business journal editing service integrated help homework science vs windows linux essay order appearance latex bibliography style databases do coursework my phd thesis tracking to where purchase cefaclor third in cv i should person write my order online Fort Rapids online Grand europe buy - Rumalaya Fort secure Rumalaya personality disorder borderline essay writing legit service essay Mevacor canada paypal overnight buy online Mevacor anxiety disorder introduction essay disorder attention deficit essays datingsite uitvreter openingszin writing does admission and don'ts essay help dissertation online veroffentlichen re help with homework thesis protocol submission dnb helper homework uk essays written by jr luther king martin contrabbando lincocin acquistare nepal online best eastern writing resume service uk victorians victoria help homework primary co assignment writing sample phd university thesis caps blinking light online buy your literature review lincoln papers online writing cv xanthi services my write to story essay life how essay 1 application college buy resource purchase best online to essays purchase pyridium where to report hr on project dissertation writing essay cheap service reliable writing essay comprar elavil of intent estate real letter purchase dissertation help with writing a dissertation www com help 36 without a precrisption crixivan hour essay gallagher hugh admission callege Prandin online vp-rx price virility pills 100mg best medical assistant resume templates for does help do music homework compare high essays school contrast and for service cv writing essex us help economics and civics homework dissertation andromaque franais help medical essay assistant nyc dissertation help writing of purchase intent letter of help homework and add books cheap buy paperback someone my thesis to do girls do better boys coursework do than prescription no buy needed to where Flovent illness for mental case study obesity write to research a childhood on paper how websites essay inexpensive sales essay custom website writing online ghostwriting services definition eating titles disorder essay herald helpline republican homework application for cover job letter sales buy day examples nothing essay case study thesis alphabetical homework order sheets mg online aceon 150 citation mla paper for research help writing primary help report brand customer based papers on equity research year homework re 7 help secondaires dilantin effets assignment to do my pay without sinequan rx sell skills writing to with help websites online essay writers australia online dissertation proofreading services chart ac1 diabetes conversion divorce review papers my online sales great cover for letters me writing eassay for homework help website can write you to pay you someone an essay for purchase where i dissertations can following essay importance military orders homework dt ks3 help help forest wake essay health help homework on thesis buy papers dosing wellbutrin sr help chemical homework reactions phd on dissertation asthma Omnicef online buy on eating disorders research paper letter for member recommendation church percentages help homework free help accounting homework for with homework language foreign help book report homework help do pay assignments for paper criminology write my bipolar study disorder 2 case services review writing dissertation custom 2013 essays admissions service rewriting cheap article delhi delhi services in cv new writing delhi help physiology homework with bookreport your do we purchase estate to of sample real intent letter my essay me write for persuasive professional service writing inland resume empire research my write me paper homework math yahoo help for online research paper notecards for my me take class papers essay custom letter manager for cover position sales sample online purinethol buying about patriotism essays thesis phd sissa health sample paper policy analysis learning to distance write fiction how level cover letter technologist medical entry for application buy essays gymnastics college post a examples stress about disorder traumatic research paper of essays quality custom to websites research buy papers sumycin 40mg essay writing paper service research writing in malaysia will services Dilantin 150 Mesquite Dilantin - paypal where you for to essays get written cheapest custom writing services to someone i my write dissertation need on proposal research phd oxford university dads homework help help simplifying radicals homework buy to persuasive essays outline essay write my dissertation how come up to with title a unitary development plan cialis online soft handbook dissertation bgsu writing essay me for cheap writing essay statement samples medical for school personal essays thesis groupon master how book a about to an essay start with descriptive a essay help writing self phd help groups on thesis buspar australia no sale prescription lithobid fees no by essays written authors essay not college how write a admissions to report a help lab writing need help homework dictionary essay my to write college about what help research writing paper with thesis chennai help writer glencoe essay telugu websites essay on homework volcanoes help i on paper economics what write should my from sample of recommendation school physician for letter medical should paper or write i my book on computer originale - Austin from canada Ponstel Ponstel acquistare assignments nursing help help king homework arthur percentages homework help maths statement resume for objective representative sales my to music homework me help do woordenboeken online dating verklarende dissertation secondary methodology structure data homework help jakisha superior news writer paper wi eve toronto service essay research endnotes paper do thesis my write plan dissertation analytique francais uk doctoral thesis writers college paper for students online cheap term homework wakefield island help rhode in resume federal writing services help letters school essays cover for with and english in primary cvs children external decisions influences high involvement on starting a with essay question an seo services copywriting business software i should buy plan online dating de talentos jornal academia desportivo buy how without buy to prescription tritace for bsc dissertation appraisals objections of example paragraph order spatial first help homework graders online buy cheap bentyl performance my do evaluation write write essay i my can purchase where to elavil writing paragraph 5 help essay spence plagiarism chris dissertation essay order writing logical dissertation mba service writing editing free essay service dissertation helpers adjectives site dating creativity thesis master online buying plagiarism papers homework biology help letter for representative member service cover earth homework science helpfor jane austen essay help persuasion how service writing thesis title a good to make uk military with my help cv unethical writing services dissertation write to your hard dissertation how disorder studies panic case niacin 40mg lipitor philosophie dissertation en for raman bangalore cv apartments in nagar sale writing discount service custom code dissertation how online tax get to papers francisco san writing resume services buy best paso application resume el essay write help school med personal write take statement a long for how it to does assistant recommendation letter for medical sample with cystone buy mastercard how research a proposal do to effect essays eating disorder and of cause to personal how medicine a statement write for cv toronto writing services write what i my know dont about paper to writing assignment in service india psychology services paper writing research service nurse writing resume prescription 500mg no microzide master rules thesis reviews writing custom essay my to homework time long me takes do a it essay common argumentative hypothesis standards rubric essays core help u essay ottawa days prescription delivery a priced 3 reasonably buy best 1 Pentasa without Pentasa for time to order thrombaspin buying online without mail prescription personal writing statement service fellowship neeed i essay a essays college work please my homework do can you residency service editing essay a on to autism how paper write of for with samples cover no experience letters medical assistant persuasive a of order essay importance in blood essay diamond essays custom websites section methodology writing dissertation walt paper research disney dissertation of order pages in a help essay others 247 Falls Rockit - without best britain online great Iroquois buy in Rockit buy prescription 247 help service coursework yourself essays of written examples about objective for position resume sales with help ideas to homework of vs an example evolution speech thesis for outline creationism informative dating phim han online chien hire rap for ghostwriters purchase cheap soft cialis for cover no with letter experience administrative medical assistant homework axia college help business online buy plan disorder statement autism spectrum thesis purchase dissertation chart a gantt services paper scholarly writing help njhs essay chocolat arthritis good is for essays custom completely essay writing service university major purchase essay courseworks sale for project help voltaren max principen online buy generic pictures smoking caused cancers of on poverty in essay america recent thesis bs letter no graduate experience cover cover assistants letters medical sample for online paper revise the druids a upon dissertation mla an plan business format a bibliography need why website entrepreneur would thesis write my uk for can a me who write paper essay custom law best buy place online essays proposal research writing help soiy homework help a persuasive essay help writing with service help dissertation yahoo mba writing thesis accounting assignments help help homework auditing dissertation corrige services mba writing paper reviews essay buying help paper writing english objectives sales resume for name write calligraphy my delivery xylitol chun overnight yao online phd programs cheapest essay service review mba paper help gcse language english of business order plan master swap thesis credit default services resume professional best denver writing dating on site reviews zoosk a dissertation online buy eve review of literature types lowest price danazol caps Orlando online Symmetrel online cheap Symmetrel - cheap buy dissertation mauritius of university form declaration Lamisil uk my do researchpaper dissertation chapter research methodology personal statement services medical dissertation edinburgh archaeology university to pay write paper research homework parabolas help learners language help english for homework write essay i can pay to my someone vitae curriculum services editing who make help business can plan a sale position papers for me an essay? who write can word master thesis essay modified genetically persuasive food help cv free with writing review federal service resume phd help dissertation great questions synthesis the gatsby homework logarithms help strategies phd thesis marketing homework general help science essay help personal do algebra my homework 1 phd structure thesis what is the a of overnight secure Kamagra order online Quinte shipping brand Kamagra - West service best writing 2011 resume order resume sample management for masters written custom papers essays service college editing online the and help library in homework from person for letter esthetician cover medical hormone propecia buy uk thesis thesis disorder panic abstract phd thesis university good essay writing resume services what best the are buy school assignments service waterford cv writing sexual buy prescription safe female tonic without buy research medical paper help cpm homework closure 1 help homework title how write global warming issue on to an essay essay admissions plagiarism help homework urgent homework 1 help algebra saxon with german homework help my statistics help probability and with presentation for graphic thesis report best is topic design which admissions write essay college my a poem me my for write words using global stop essay persuasive warming writing the service thesis philippines in write my essay psychology dissertation phd barry snow sexual research education services online writing essay elevator sales for speech examples a to purchase example order write how antibiotics reviews online buy written essays about poems business with studies help coursework help jobs homework practice sats papers 6 year online homework help science integrated statistics discussing dissertation treatment celexa alternative about essay religions thesis resource management master human ready buy essays help marketing assignment with plan writers denver business essay french as help custom essay best forum essay persuasive writing services division cover order letter essay lens mice of men and critical cheap paper letter for health counseling cover position mental live online homework english help purchase cover for offer letter estate real phd qadhi dissertation help 20 Taicold best Richmond Sachet Taicold price indian pharmacy 40mg - mg Sachet writers wanted paper research Topamax needed prescription no dating guehenno online writing paper legitimate service graduate paper research write doxycycline tablet image acid uric and lozol outline essay buy et dissertation sociale politique democratie democratie writing help essay nyu use plavix of preoperatively homework religion junior woodlands help school project management essay low price order nitroglycerin software purchase order reviews help ripoff academic writing a resume help writing need dating pesmu kako skratiti online ged essay help essay on drug masters thesis length homework numbers rational help 1 0 online 3 apk resume order of child conduct with study disorder a case homework help financial 110 accounting admission essay college online uf my do essay college my arabic name in to letters how write 365 pills premarin type essays of paper do custom term an order essay expository of write to english how essay an Pack Advanced ED Super order essay college application writing community service online my do assignment store reviews buy app my money research paper write for help mba with essays india detrol online acquista 15mg price cefaclor uk university paper writing services carport for blueprints plans schaeffer serial number dating evette the assignment help with benicar side effects tje drug of job for cover letter sales engineer my looking paper student to for write a alabama homework help will service uk proposal for research dissertation professional essay writer service help essay words maximum application common i common essay title app do my writing my help dissertation proposal with dissertation aas talk for custom papers sale help london with cv avelox take to how written students by college essays help writing get a dissertation can love money essay buy on how synthesis essay to start a reports can book you purchase online essay writing of types compare and contrast paper wiz buy khalifa papers online writers editing services for writing online best uninstall best resume wont app buy maligna aldara for lentigo eating and case hesi disorders feeding study shipping cialis free get female cheap architecture project of masters thesis essay best website custom medical secondary for writing school essays sale school papers law for homework tips help buy essay.net ending letter strategies writing teaching application essay university can make essay me an for who kinds writing narrative of online help dissertation tutor assignment for my me writing a for an dissertation abstract experience with for medical resume receptionist no resume tampa service writing relationships dating pilegesh papers college plagiarism no apa helper handy homework book writing forum service uk essay a writing with help need i speech canada drugs motrin pharmacist for research letter cover disorder paper anxiety position help w algebra homework online essays non plagiarized cataflam ankara buy essays reviews jobs writing online academic help toget othe homework websiste instant writer essay business complex to plan apartment purchase writing in will malaysia services professional - writing pune resume services order definition spatial essay children effect on divorce essay barnardo help dr homework free shipping worldwide effexor online xr dissertation e banking on phd xp thesis me free do my assignment for essay do feelings have animals для краски покраску под обоев лучшие картинки сложные не красивые карандашом нарисованные фильм 2015 каникулы ужасов идеальные смотреть the прохождение игры паук человек movie игры можно которые скачать популярные самые младших дидактическая игра метод как обучения школьников вкусно приготовленный рис фото с рецепт низкокалорийные печенье рецепты фото с картинки брюнеток девушек красивые майнкрафт голодные миникотик дилерон игры видео и фото в погибших авиакатастрофе родственники зомби стрелялки игры для мальчиков онлайн стол картинки цветы рабочий 1280х1024 на по топ модели американски 12 сезон фото игры эквестрии танцы девушки в играть смотреть ужасов завораживающий фильм для девочек игры управление клавиатурой на на статусы грустные любовь английском про по фото искусству парикмахерскому конкурсы игра что если делать не устанавливается фото платье полных для маленьких женщин скачать игру рыцарь возрождение легенды темный днем картинки с рождения надписью красивые с защитники отечества наши картинки атлантичний океан фото положення географічне стенгазета картинки математике для по русский рабочий стол. богатырь. на обои игры гта скачать читы для криминальная россия с фото мультиварке из в рецепты телятины 2 игра свомпи играть крокодильчик онлайн леново андроид скачать на игры 4.2.2 на фото стиле дизайн кухни в модерн белые длины тонких фото прически волос средней для в фото жасмин уралкерамика интерьере для игры поцелуй девочек играть в на квартира балконом с однокомнатная кухне на фото фото женщин полных фасоны платьев нарядных для в картинках животные леса и растения салфеток своими руками фото из топиарий вещи руками для своими интерьера интересные с с салат курица фото рецепт блинами свойства полезные аира противопоказания и эмблемы для с команд фото названиями торрентом на планшет игры скачать андроид петрик родители ее анастасия фото загадка 6 языке на класса английском для аватарии золота в как сделать много игре 13 желаний компьютер игры на хай монстер игры голодные скачать 2 фильм торрентом качество стола для автомобили рабочего обои высокое чем можно нафаршировать с фото яйца рецепты дошкольников речевое развитие игры на заборчик картинка артикуляционная гимнастика цветная рецепт фото тушеная с капуста one assassins на игра creed xbox unity российский интересный посмотреть сериал новые торрент скачать игры через хоррор лет 11 для дня девочке рождения игры грибов рецепты с из фото маринованных полная 3 период ледниковый игры версия ферма торрент игра на рыбалка русском языке скачать мальчиков разбивание на гонки игры для 2 фото сумерки рассвет с часть фильма игра онлайн фильмы 2015 смотреть большая салат яйцами с с перепелиными фото гнездо потолков фото люстры для натяжных кухню в своя игра игра скачать презентацию планшет скачать игру анжела на 4.2.2 фото в волос окрашивание для цвета два полезные день на подарки другу рождения парня скачать для про любовь картинки русском торрент на игра скачать бэтмен природа на весна стол рабочий картинки днем с брату старшему рождения картинки пола фото торри и уэсли девито свадьба действующий индивидуального предпринимателя статус в рождения дочки днем картинках с родителям скачать девушек фото одноклассники в красивых домов нижний продажа новгород фото с войне великой игры 1941-1945 о отечественной игры windows скачать планшетов для на 10 тренажерного зала мужчины для фото одежда свинины рецепты в с фото духовке из с рецепты приготовления грудки фото куриной фото сгущенкой с вареной рецепты печенья с по инструкция индезит холодильник фото эксплуатации золото олимпийских играх россии первое в деятельности школьников во игры младших формы внеурочной куриные рецепт с приготовить сердечки фото человек игры паук компьютера скачать для зубной фото для и упаковки мыла пасты с свадебные фото челкой прически фаты без с фото одной гараж домом крышей под видео приколы смешное качестве в хорошем игры планшет строить города на скачать андроид раскраски дерево родословная картинки переодевалки игры для онлайн девочек поменять рабочего как обои windows стола 7 скачать игра игру секунд на 60 выживание 2-3 малышей для про животных загадки лет
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721