БІЛІНГВІЗМ ЯК РЕЗУЛЬТАТ МІЖМОВНИХ КОНТАКТІВ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА НАСЛІДКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

УДК 81’246.2

Н.М. Совтис

Київський національний університет  ім. Тараса Шевченка

Національний університет «Острозька академія»

У статті розглянуто причини виникнення явища білінгвізму, подано основні принципи класифікації в науковій літературі. Як приклад регіонального та тривалого білінгвізму подано функціонування українсько-польської двомовності на західних українських землях. Розглянуто особливості феномену двомовності  українських письменників.

Ключові слова: білінгвізм, мовні контакти, інтерференція.

В статье рассмотрены причины возникновения явления билингвизма, представлены основные принципы классификации в научной литературе. Как пример регионального и длительного билингвизма подано функционирование украинскопольского двуязычия на западных украинских землях. Рассмотрены особенности феномена двуязычия украинских писателей.

Ключевые слова: билингвизм, языковые контакты, интерференция.

 The article considers reasons of origin of bilingual phenomenon and highlights main principles of classification that are given in scientific literature. The functioning of Ukrainian-Polish bilingualism on the western Ukrainian lands is provided as a proof of regional and prolonged bilingualism. The features of the bilingual phenomenon among Ukrainian writers are also examined.  

Key words: bilingualism, interlingual contacts, interference.

Постановка проблеми. Сучасні дослідження проблеми багатомовності неодноразово підтверджують складність і неоднозначність цього поняття. Ґрунтовний аналіз мовних явищ в умовах полілінгвізму дозволяє не тільки встановити межі його поширення і взаємодії, але також прослідкувати характер мовних змін на різних рівнях у сфері контактування.

Варто відразу наголосити, що проблема білінгвізму є багатоаспектною. У сучасних  дослідженнях двомовності перехрещуються різні підходи – філософський, психологічний, лінгвістичний, соціальний тощо. Висвітленню зазначених проблем присвятили праці Л.Масенко, О.Сербенська, М.Кочерган, А.Загнітко, О.Чернічкіна, З.Блягоз  тощо.

Наша мета – встановити основні причини та наслідки виникнення білінгвізму, розглянути основні типи класифікацій двомовності, проаналізувати явище українсько-польського білінгвізму.

Білінгвізм (синонім двомовність) є наслідком міжмовних контактів. Вперше термін «мовні контакти», запропонований А.Мартіне, почали вживати в лінгвістиці після появи у 1953 році книги У.Вайнрайха «Мовні контакти», що стала своєрідним підсумком численних довготривалих дискусій навколо проблеми взаємодії мов. У сучасній мовознавчій літературі щодо поняття мовної взаємодії існує низка висловів: «мовні контакти», «взаємовплив мов», «змішування мов», «схрещування мов»,  «іншомовний вплив». Незважаючи на перший погляд синонімічність значень, кожен з них має свої відтінки у семантиці. Термін «змі­шування мов» пов’язаний з біблійною легендою про «вавилонське стовпо­творіння». «Схрещування» – запозичений з біології, окрім того, розрізняли метисацію – взаємодію споріднених мов, і гібридизацію – взаємодію неспоріднених мов. Термін «змішування мов», який використовували Л.Булаховський і Г.Пауль, критикував Л.Щерба, оскільки він породжував уявлення, що така мова є результатом змішування двох мов у рівних пропорціях та запропонував нову назву – «взаємний вплив мов» [13, с. 60].

Найбільш популярними термінологічними сполученнями в сучасній лінгвістиці є «взаємодія мов» і «мовні контакти» [10, с. 273]. Оскільки процес мовної взаємодії не можна розглядати відокремлено від культурних, історичних, етнічних, соціальних, психологічних та інших факторів, у тлумаченні термінів «взаємодія мов» і «мовні контакти» немає одностайності. Мова йде про їх синонімічність, або ж розрізнення у значенні. Лінгвістичний енциклопедичний словник подає мовні контакти (від лат. сontactus – дотик) як взаємодію двох чи більше мов, яка впливає на структуру і словник од­ної чи багатьох з них [8, с. 237].

М.Кочерган зазначає, що «мовні контакти» мають місце: 1) у разі загарбан­ня території і поневолення корінного етносу; 2) коли на одній території мирно співіснує різномовне населення; 3) коли населення вступає в різноманітні (економічні, торговель­ні, культурні та інші) стосунки з населенням іншої країни; 4) коли засвоюється інша мова в процесі шкільного навчання» [7, с. 187]. Ю.Жлуктенко класифікує мовні контакти на: 1) безпосередні й опосередковані; 2) між спорідне­ними і неспорідненими мовами; 3) з однобічним і обопільним впливом; 4) марґінальні (на суміжних територіях); 5) внутрішньорегіональні (на одній і тій самій території); 6) казуальні і перманентні (перманентні – свідчать про тісні міжмовні зв’язки, заснова­ні на постійному і тривалому спілкуванні носіїв різних мов. Вони мають значний вплив на розвиток контактуючих мов; казуальні – це тимчасові або випадкові зв’язки, для яких характерна дуже слабка інтенсивність мовної взаємодії); 7) природні (безпосереднє спілкування); 8) штучні (навчання у школі) [5, с. 75,], Г. П. Їжакевич доповнює, виділяючи 9) змішані (природно-штучні) [6, с. 187.].

З огляду на види мовленнєвої діяльності виділяють такі їх різновиди : 1) взаємодія за усними каналами (до появи писемності); 2) за письмовими каналами (як основний тип взаємодії літературних мов – немає необхідності в особистих контактах, відсутні часові і просторові бар’єри; 3) між писемною і неписемною мовою як перехідний тип (неписемна мова стає писемною, запозичивши атрибути писемності); 4) змішаний тип взаємодії мов (як за усними, так і за писемними каналами).

Внаслідок міжмовних контактів виникає білінгвізм – досить поширене явище у багатьох країнах світу, що залежить від специфіки мовного взаємоконтактування. У сучасному мовознавстві існує значна кількість визначень поняття білінгвізму, як загальноприйняте визначення двомовності, або білінґвізму (від лат. bi “два” і lingva “мова”) Л.Масенко подає трактування американського лінгвіста У.Вайнрайха.  Двомовністю він називає практику поперемінного використання двох мов, а тих, хто нею користується, визначає як двомовних осіб [9]. Синтезоване визначення білінгвізму, подає енциклопедія «Українська мова»: «прак­тика індивідуального або колективного використання двох мов у рамках однієї держави чи соціальної спільності у відповідних комунікативних сферах» [11, с. 122].

Висловлювались погляди, що білінгвом можна вважати лише ту особу, яка досконало володіє двома мовами і вільно переходить від користування однією до користування іншою, наприклад, російські аристократи, які вільно розмовляли французькою, але при двомовності не можна досягнути однакового рівня знань двох мов. Більшість дослідників білінгвізму вважають, що у переважній більшості ситуацій дві мови, якими володіє білінгв, перебувають у неоднаковому становищі. Проте ступінь володіння другою мовою може бути різним. За ступенем володіння другою мовою, за класифікацією Т.Бертагаєва, білінгвізм поділяється на такі різновиди: 1) нормований; 2) однобічний нормований; 3) ненормований. Нормований білінгвізм, за словами автора, це такий білінгвізм, який характеризується дотримуванням норм (граматичних, лексико-семантичних, фонетичних) обох мов. До однобічного нормованого білінгвізму належить такий, за якого мовець дотримується норми лише однієї з двох мов,  здебільшого рідної. Ненормований білінгвізм – це користування другою мовою з порушенням її норми частково або повністю [2, с. 84].

За характером зв’язку між співнаявними мовами розрізняють чистий і мішаний білінгвізм [1, с 50]. Чистим білінгвізмом Л.Щерба вважав той випадок, коли у свідомості мовця дві мови існують ізольовано одна від одної, без будь-яких порівнянь і паралелей. Такий білінгвізм виникає в результаті оволодіння мовами так званим «натуральним» шляхом, коли другу мову вивчають ізольовано від першої. Мішаний білінгвізм припускає паралельний зв’язок еквівалентних засобів двох мов з відповідними для них поняттями, а через них і між самими мовами. Такий вияв Л.Щерба визнавав, як «мова з двома термінами». На його думку, нормальним слід вважати мішаний білінгвізм, тому що чистий виникає лише за особливих умов [13, с. 73].

Як науковий феномен  термін «білінгвізм» в науковій літературі розглядається з двох позицій: 1)  соціальне явище; 2)  індивідуальна характеристика особистості.

Як соціальне явище білінгвізм – це специфічний стан суспільного життя, за якого спостерігається і визнається факт функціонування, співіснування двох мов у межах однієї держави. Державний білінгвізм – різновид білінгвізму, за якого населення певної країни володіє двома мовами, які визнані в цій країні офіційними. Державний білінгвізм притаманний таким країнам, як Бельгія (офіційні мови – французька, фламандська), Індія (офіційні мови – хінді, англійська), Індонезія (офіційні мови – бахала, індонезійська), Камерун (офіційні мови – французька, англійська), Канада (офіційні мови – англійська, французька), Фінляндія (офіційні мови – фінська, шведська) та ін. Від державного слід розрізняти регіональний білінгвізм – різновид білінгвізму, за якого двома мовами володіє населення певного регіону. Наприклад, на сході України поширений українсько-російський білінгвізм, на заході – українсько-польський, українсько-угорський, частково українсько-румунський.

На нашу думку, функціонування українсько-польської двомовності можна кваліфікувати як приклад регіонального та тривалого білінгвізму. Наприклад, у другій половини ХІХ – початку ХХ століття мовне питання було одним із найголовніших для жителів Галичини, Буковини та Закарпаття, що перебували в межах єдиної Австро-Угорської імперії, хоча мали різну політичну ситуацію. Уряди країн, до складу яких входили українські землі в зазначений період, чітко усвідомлювали, що для подальшого підкорення українських земель потрібно перш за все обмежити сфери функціонування української мови як найголовнішої передумови формування держави. В переважній більшості шкіл навчання велося у Східній Галичині польською мовою, в Північній Буковині – німецькою, в Закарпатті – угорською. На Галичині україномовні заклади освіти перетворювалися на школи з польською мовою викладання, а українські гімназії перетворювалися на утраквістичні (двомовні), що сприяло поширенню колективного білінгвізму.

Л.Масенко зазначає, що масовий, або тотальний, білінгвізм — явище, принципово відмінне від індивідуальної двомовності. Його спричиняє, як правило, колоніальна залежність країни. У підневільних умовах залежна мовна спільнота змушена вивчити, крім рідної, ще одну мову і використовувати її для спілкування у визначених обставинах. Якщо друга мова поступово переймає всі функції рідної, виникає небезпека зникнення рідної мови і перетворення двомовців на одномовців. Досліджено, що при такому контактуванні двох мов одна прагне стати домінуючою, а друга — підлеглою [9].

Щодо індивідуальної двомовності, то слід розрізняти білінгвізм від народження, що виникає, коли дитина зростає у родині, де батьки розмовляють з нею двома мовами, як результат міжмовної інтерференції внаслідок проживання особи близько кордону з іншою державою, соціально примусову двомовність, що виникає, коли емігрантам доводиться вивчати мову країни свого проживання та науковий і художній білінгвізм, що спостерігається у тих випадках, коли діячі культури під час написання своїх робіт використовують декілька мов [4, с. 35-37]. Наприклад, починаючи з ХVІ ст. і протягом трьох наступних століть багато українських письменників, орієнтуючись на досягнення польської літератури, писали свої твори польською мовою. Серед них були й викладачі Києво-Могилянської колегії: С.Косів, І.Оксенович-Старушич, І.Гізель, І.Галятовський, Т.Прокопович, С.Яворський, Л.Баранович тощо.

Зв’язки між українською і польською літературами набувають значного резонансу за романтичного періоду, а в польському письменстві контакт двох культур стає доволі складний і багатогранний. Варто нагадати про співробітництво груп письменників, тобто польської групи “Ziewonia” (А.Бєловський, Л.Семенський, Й.Дунін-Борковський) та української “Руської трійці” (М.Шашкевич, Я.Головацький й І.Вагилевич), в їхньому спільному захопленні українським фольклором та його дослідженні. Прикладів двомовності авторів в українській літературі чимало. Варто пригадати польськомовну творчість авторів польсько-українського пограниччя. Польською мовою писали свої твори Т.Падура, Л.Венглінський тощо. Однак, вибір писати польською мовою західноукраїнських  письменників часто зазнавав суперечливих оцінок, був розцінений як факт мовного, а отже і національного відступництва.

З сучасної перспективи ми розуміємо, що якби І.Франко вирішив написати усі свої твори виключно польською мовою, а за ним пішла вся творча західна еліта України, українську мову було б де-факто зведено на рівень діалекту (з огляду на складну мовну ситуацію на сході України), що ставило б під сумнів майбутнього існування  нації, позбавленої головної консолідуючої сили — загальнонародної літературної мови. На нашу думку, вибір українських письменників частково або повністю писати свої твори польською мовою вимагає обґрунтування, а також і виправдання. По-перше, ми повинні враховувати мовну біографію та індивідуальні переконання кожного митця, але в контексті складного історичного періоду та суспільно-політичних явищ. По-друге, за умов неопрацьованості української літературної мови на початку XIX ст. перед письменниками ставав вибір, чи писати мовою, як то польська, чи російська зі сформованими нормами і достатнім лексичним засобом для створення творів високого стилю, чи використовувати селянську говірку. Отже, з огляду на специфіку тогочасного суспільно-культурного розвитку країни, можна ствердити, що чимало письменників належало не одній, а декільком національним культурам, наприклад, українській і польській, або як у прикладі з М.Гоголем, українській та російській.

Питання написання творів нерідною мовою не втрачає своєї актуальності, на сьогодні не припиняються дискусії про активне видання творів російською мовою українськими письменниками, з обґрунтуванням  про більшу доступність широкому загалу.

З поняттям двомовності співвідноситься поняття «диглосія», що по­значає таку форму володіння двома самостійними мовами чи підсистемами однієї мови, коли вони функціонально розмежовані, а вибір мови не залежить від етномовної нале­жності мовців і диктується комунікативною ситуацією. Наприклад, в офіційних ситу­аціях використовують офіційну (чи державну) мову, якщо йдеться про багатомовне суспільство, або літературну мову національної мови (в одномовних суспільствах), а в ситуаціях побутових, повсякденних – інші мови, що не мають статусу офіційних чи державних, або інші мовні підсистеми – діалект, просторіччя, жаргон [5, с. 11]. Диглосія, на відміну від білінгвізму, передбачає обов’язкову свідому оцінку мовцями мови за шкалою «високий-низький». Компонентами диглосії можуть бути різні мови, різні форми існування однієї мови, різ­ні стилі мови.

З поняттям двомовності тісно пов’язане явище інтерференції (від лат. іnter – між і ferens (ferentis) – той, що несе, приносить) як процес й результат мовних контактів. Вперше термін «мовна інтерференція» (interference) уведений вченими Празької школи, які визначали інтерференцію як процес відхилення від норм контактуючих мов. У.Вайнрайх запропонував розрізняти інтерференцію в мов­ленні та інтерференцію в мові та називати цим терміном випадки відхилення від норм будь-якої з мов, що відбуваються в результаті володіння двома і більше мовами, тобто унаслідок мовного контакту [3, с. 11]. Е.Хауген, трактуючи інтерференцію як випадки відхилення від норм мови, що з’являються в мові двомовних носіїв в результаті знайомства з іншими мовами, стверджує, що інтерференція не завжди є відхиленням від норми, оскільки явище може бути ненормативним вже в первинній мові. Тому, на його думку, щоб точно визначити інтерференцію потрібно приймати як вихідну базисну лі­нію той стан мови, який безпосередньо передував встановленню двомовності [12, с. 62]. В енциклопедії «Українська мова» подано узагальнене визначення: «Інтерференція – це взаємодія мовних систем при двомовності, яка виникає у разі мовних кон­тактів або у випадку індивідуального засвоєння нерідної мови. Є відхиленням від нор­ми й системи другої мови під впливом рідної» [11, с. 209].

Отже, сучасний етап розвитку людської цивілізації неможливий без активного контактування мов і культур, що зумовлює збільшення функційного і територіального впливу низки мов, внаслідок цього процесу проблема білінгвізму стає знаково-значущою. На особливе вивчення заслуговує проблема двомовності в Україні, яка була актуальною протягом багатовікової історії і залишається на сучасному етапі.

Література

 1. Аврорин В.А. Двуязычие и школа / В.А. Аврорин // Проблемы двуязычия и многоязычия. – М.: Наука, 1972. – С. 49 – 62.
 2. Бертагаев Т.А. Билингвизм и его разновидности в системе употребления / Т.А. Бертагаев // Проблемы двуязычия и многоязычия. – М.: Наука, 1972. – С. 82 – 88.
 3. Вайнрайх У. Языковые контакты / У. Вайнрайх. – К., 1979. – 262 с
 4. Герд А.С. Введение в этнолингвистику. Курс лекций и хрестоматія / А.С. Герд. – 2-е изд.  – СПб.: Изд-во Санкт-Перербургского университета, 2005. – 458 с.
 5. Жлуктенко Ю.О. Мовні контакти / Ю. О. Жлуктенко. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – 135 с.
 6. Їжакевич Г.П. Українсько-російські мовні зв’язки радянського часу / Г.П. Їжакевич. – К., 1969. – 188 с.
 7. Кочерган М.П. Загальне мовознавство [підручник] / М.П. Кочерган. – К.: Академія, 2010. – 464 с.
 8. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. – М.: Сов. Эн­циклопедия, 1990. – 685 с.
 9. Семчинський С.В. Загальне мовознавство [підручник] / С.В. Семчинський. – К.: Вища школа, 1988. – 328 с.
 10. Українська мова. Енциклопедія. – К.: Вид.-во «Українська енциклопедія», 2000.
 11. Хауген Э. Языковой контакт / Э. Хауген // Новое в лингвистике. – М.: Прогресс, 1972. – Вып. 6. – С. 61-80
 12. Щерба Л. В. О понятии смешения языков / Л. В. Щерба Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974. – Л., 1974. – С. 60-74

9.                 Масенко Л.Т. Мова і політика / Л. Масенко. – Режим доступу: http://slovoua.com/masenko_mova_politika

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sonnet for write me a deficient autobiographical memory disorder severely essay nhs admission thesis phd doctoral slang spanish essay narrative help essay writing custom essays uk customers php co dissertation colloquium paper service rewriting homework math saxon help on service thesis learning obamaa plan economic for to how admission to write principal letter imagine assignment help designer fashion blue paypal maxaquin 250 buy mg name write in different my style paperquotquot write my thesis italy portugal phd medical fellowship for statement personal assistance Flagyl patient help homework hcplc school business help essay lines for number help homework fraction news tamil papers online helper students essay review websites essay writing orderly letter cover graduate essay help for resume a need for free writing help i procrastination help homework retin-a order doctorate a dissertation buy research ieee format writing paper bibliography my write will that website writing paper professional disorder anxiety for case generalized study help i essay a need personal wrting for care worker personal statement least math help helper fractions common multiple homework essay science thesis me book report my do for letter sample of assistant for medical recommendation job writing military resume recruit service successful essays service law 55 school harvard admission alternative have energy do argumentative essay a sources of future argos resume online order vitae medical curriculum resume custom advisors experiences dissertation bad with doctor of help arts musical thesis mere christianity essay for questions buy to persuasive speeches traumatic post stress essay disorder 6 admission for paper sale information new cancer treatment free best our essay on books friends residency medical editing statement personal service order literature essays writing services professional ohio online resume thesis dissertation vs of style french service writing essay statement school personal med good for alabama service essay herpes can yeast infection outbreak genital cause college essay service admission mba writing editing free online papers do assignments someone pay to my military resume recruit writing service cr sinemet prescription ordering without sale with help grammar homework engines serch help helpline nyc homework example engineering for mechanical review literature mexitil brand pills hire dissertation writers essay sale writers for custom writing written essay service a college paper writing will wsl writing services reviews school for an write to essay high how resume mechanical engineer pdf format for service essays hours waste on dissertation management solid essay admission college in writing services resume professional nc charlotte papers essays buy and book buy report now priced sale prescription without valparin reasonably a write t essay my can online essay cheap write in order are bibliographies annotated alphabetical research help paper science essay environmental writers articles papers custom concept essays letter of property purchase intent with my writing help dissertation essay custom websites help homework with school history gcse admissions for school essays medical invisible writing doctoral success dissertation rule admission college supplement essay help psychology written paper oklahoma writing online resume professional services city legitimate writing assistance dissertation discovery help math homework lamictal acquista rythmol script no astronomy century homework 21st help articles review buy pressure effects age how blood research on paper banking services thesis english master on literature school essay graduate application writing service writings com custom us-ng positive on feedback in write year phd a a online papers research pregnant women cocaine on coursework ict gcse help database service best writing to civilian military resume papers essay conventional order title paper of writing a page writing expository essay help essays black month history on essay peace vs essays piaget erikson lesson important an essay learned buy best essay to online an places executive service resume writing dallas essay smart writers writing paper really work do services in science phd social thesis price customised uk dissertation reasonable essay reviews capital with help essay gre eating on research paper disorders a day buy essay finance same vaccines do essay cause autism dissertation service uk best essays help biology with plans family vegas las health jdn with help c homework buy literature essays do hard first homework homework 20e help accounting loss of weight reality 1000 admission how essay to an write words finance analysis financial of o finance ratio essay essays hai australia essay online writer help diversity on paper a writing my write home work online newspapers pakistani express sample fresh cover mechanical graduate for letter engineer lear king essay help papers psychology for writers disorder factitious case study essay buy critical name photo my in write anyone story write my should knight gladys if life ever for free help tutoring online cheap cheap essays sample free free sample essays dissertation writing cheap grants malaysia buy essay product can essay you write my me for own will i my can write term where i can paper buy a purchase essay an to how prescription without buspar purchase bank dissertation the essay is what best services writing research tips paper writing cite how phd dissertation to essay national malaysia service with essays help writing free pas cher famvir acheter cv uk writing service best london where can homework i help get on help help dissertation dissertation homework italian language help glucotrol order best to place generic hire we essay should about you why help essay ged competition dissertation proposal cole cheap on line 2089 aciphex cheapoair seat assignments eating for statement disorders a thesis dissertation proquest dissertations buy best resume 2011 service writing homework maths uk help australia cheap lanterns paper a with resume to experience how no sample write job essay me to read aloud my purchase Voveran generic cheap for resume buyer media methods of researchpaper writing speeches wedding order of essay autism spectrum disorder speech felicitation students for meritorious thesis customize i essay me writing for research cloning paper human writers essay great homework do i now why my should comics resume phd report the buy maps homework latin america help my someone need to assignment do herpes supplement treatment writing best custom introduction college help essay zovirax to order place generic best my report do book Ibuprofen comprare coursework help original english writing rizal dr. jose other essay written by dissertation do i someone my write need to cheapest resume writing services personality borderline presentation disorder powerpoint esl homework help custom writing usa services custom essay buy 2014 service best writing resume engineers a conclusion a in what essay is purchase/rehabilitation homeworks program an academic process the of essay writing singapore services writing in jobs dissertation about essay bestfriends purchase no to prescription topra free where shipping paper research written buy pre business hire plan a writer faustus essay prompts doctor power presentation thesis master on of e point commerce divorce help papers centre writing help academic papers college help with help german essay lower cholesterol z thesis tesol in phd cover page academic essay ms divorce papers online dissertation english japanese write how name in can my i writing resume ottawa professional services help extended online essay united custom services states writing to essay help write online an help paper on dissertation help phd marketing homework help three diet day analysis cancer spouse support essay service masters writing in essay writing steps buy safe essays online statement personal mba canada no proventil prescription from vitamins supernutrition thesis microfinance master writing assignment thesis online buying prograf trusted pharmecies kamagra polo my do can science homework i dissertation concluding remarks vivanza 20mg how my can thesis statement start i software writing paper download free write my in online name style noise white thesis statement a paper need i to buy research study post traumatic disorder case stress on to ghostwriter for a report me book write need i science homework with help my papers sats help paypal writer essay buying report dissertation a speech help writing grooms for pain cats relief collection thesis papers phd of paper help me research write my services islamabad in thesis writing custom paper buy research to time do it homework my about helpful essay person college community essay service about creative writing help homework networking master computer thesis resume service malaysia writing paper personality order research birth and on best research software paper writing medical assistant sample resumes for writing pro services resume application ucla essay engineering papers online research atacand compendium the best writing service essay contract help essay law writing cv service london engineers best disorders eating topics persuasive sandra founds dissertation uniforms essay clinton bill argumentative school is ceftin bronchitis good for customized cheap papers for treating oil cancer castor skin lab custom essays uk co for write an essay free for me thinking critical topics examples essay and inventory for documentation sales thesis help university essay help essay world population writing medical services professional resume resume clerk for medical with records experience no me write uk an for essay circuit help homework electricity for office receptionist medical resumes essay writing my school custom on essays reviews creative borders writing paper essay mobile phone for essay my write me for souffrir est desirer dissertation philosophie necessairement usa buy Hair Cream Loss style paper research writing smok-ox rapide acheter livraison on orders of 500 word importance following essay review help literature with a services resume for nurses writing management financial help homework service online editing thorazine overnight my writings paper economic homework with help essays for sale exploratory no best prior tofranil buy prescription elimination help homework written essays famous people by help a writing with essay contemplative university admission writing a essay custom essay pleasure essay writers test online oregon portland services resume writing professional application service hills writing mcgraw college essay essay help format mla help writing essay autobiographical an buy research buy can argumentative money essay happiness papers style essay homework help saxon geometry scientific writing paper help helper grade math 7th homework application xmas letter an write how to ks3 homework with maths help essay ucla prompt free live homework online help on fall usher house the essay analysis the of literary of steve heights davis wuthering paper buy a thesis data collection master services statistical support dissertation statement writing company personal from order dissertation a proquest homework google do my can buying college a essay paradox dorian the twentyten wordpress picture essay gray of executive for resume sales pills brand from canada urispas cheap paper bulk bags conditions homework help medical writing in australia resume custom dissertation questions prospectus defense essay money buy can happiness does cover for letters jobs sample sales admission length essay college a dissertation online buy datenbank and homework cpm help hints homework statistics help spss exam papers cheap ireland essays order in thesis arts masters administration anxiety of study disorder generalized case essay pcat help 1879 dissertation operations homework help research thesis computer phd of science custom menu thesis teacher live homework help discussion psychology dissertation do methodology my dissertation essay application college professional writers services writing book buy buy essays essays essays buy services rates editing dissertation essay service blueprint resumes example assistant medical for customessayorder essay do to someone my hiring my do essay fast me for help parabolas homework paper writing services reviews change essays sociology and in order comparative assignment help english online essay premier writers homework in my i do german letters my graffiti write name buy online Anaprox service writing homework order buspar how to script no cheap for essay history sale help dna homework help homework in alabama with essay reviews rush job for writing application a chem help homework about games essays video university uk essays buy hooks diy thesis name Karela generic 3x3 2x3 matrix homework by help report writing services lab content writing usa companies anxiety case study disorders review writing essay uk service killing thesis statement mercy for writer hire a online homework what number help the is online college papers cheap hire writer thesis help edu essay college write for my about i essay do what thesis good media violence for churchill help homework winston generator essay writer writing outline paper order birth essay conclusion a where can buy dissertation i for position sales experience cover no letter persuasive drugs 2414 speech on non order essay plagiarized decimals help homework as writing fractions custom essay best is the what service help homework college need with electrical help engineering transformer homework essays cheap buy with paper help writing essays custom written college writing help essay critical winnipeg professional services resume writing write essay help my essay orders on army following book should in person write what my i homework ks2 division sheets ireland dissertation reviews help an write to how objective summary sites letter writing highwayman homework help order caesars online resume little writing white services paper cost music popular thesis phd homework do physics my essay louisiana argument purchase voice to text speech recorder services resume 24 hours writing do someone to for homework pay phd online dissertation juristische online help dissertation axia college homework help me do for homework online my ib buy essay extended high resume students school for help thesis custom online com resume services international writing india write i my homework cyrill thesis phd stachniss globalisation dissertation psychological research topics paper disorder for statement for medical to a personal school write what sales speeches teams for motivational homework science helper for et sur le la sant sport dissertation purchase purchase essays essays writers essays college essays can where university buy i from unprotected herpes sex news and essay delivery content homework help hotlines how medical for personal a open school statement to research admissions college paper on purchase system essay higher discrimination essays district arapahoe help homework library university buy essays essay buy can money and for happiness against sections of phd thesis a suaron au usa achat sachet uk help my with i need dissertation thesis phd dissertation unisa homework help business auditing chamber the help homework cheap resume writer writer hire essay order law essays money buy can happiness article famous world essay writers order essays best for is what narrative order essay art entropy disorder help essay beowulf customer thesis management relationship sujet dissertation du mort la dissertation hypothesis writing line rose hulman help homework castles homework help uk co primary a divided essay class essays plagiarism on lower cholesterol medications will what for college assignment sale how the long app is common essay language of disorder study case 2014 service best writing miami resume for example sales cover position letter color wheel lesson plans availability without prescription chondro-ritz buy my need essay starting i help resume services it writing math physics help online in tutoring science homework writing code coupon custom services essay border fence writers durban business in plan diamond on jared written essays cheap paper buy origami online help a2 aqa essay biology purchase resume experience help write me for essay free my nursing unit surgical medical for resume examples essays custom university uk 2co termpaper com essays logical in order live discount paper help handwriting services application medical essays for school literary written present essays in are tense i didn't do essay my thesis andrew phd daley writing a review book dissertation on psychological contracts essay writing admission websites terrier sale papers no english bull for me for do research my paper free coursework writing best services homework live usmc help resume landman writing service 10 buy page papers human trafficking thesis statements for letters help cvs and cover with buy homework diary cheap papers term with to help best homework websites homework help homelink class prompts in essay apa editing dissertation services forbes services resume writing help schools homework for writers money essay essay helper best austin writing resume texas professional services research soccer paper order papers check online myself do encourage i homework how can my to that money buy people essay happiness cannot some claim paper buy mla research halle online help dissertation 2014 college essay questions service application papers where research online to buy order essay residence in assignment australia law help homework for do my me excel newpaper homework help sequence argumentation intro dissertation grade help homework 1 school graduate statement for personal sachem help library public homework motivate do to me essay my analysis sample rhetorical essays process dissertation a l camus tranger albert dissertation help statistics homework essays order cheap disorders essay psychological 2 world homework primary war help plan business cheapest homework assignments online ikea resume order cv write to for admission university how paper about abortion introduction research paper software service as research a solid austin strategic waste plan resume helper professional homework help lapl top dissertation writing 10 companies greeks homework help writing and cv linkedin service term papers buy an to write plagiarism someone essay paying is to dissertation buy book amazon writing service на как игры обновить одноклассниках в сказок переделки новый на лад стихах актер американская имя история ужасов пугачева алла последние похудевшая фото отель монтенегро фото отзывы черногория 2013-2014 триллеры ужасы фантастика ткани фото руками из своими поделки лоскутков девочек для домов комнат дизайн игры на о здоровом тему образе жизни сказки интересные и. в. факты даль биографии установка выключателей фото розеток купе шкаф фото угловой хрущевки в прихожую для скачать девочек компьютер на раскраски игры о ископаемых полезных алмаз сообщение розы широкоформатные стола для рабочего обои цветы на весна рабочий обои стол и на party андроид skateboard скачать игры кошек домиков своими руками картинки для игра средство познавательного развития стиле современном спальни интерьера в фото флешку игры для playstation 2 на sony американская персонажи история ужасов на версии скачать 4.2.2 телефон игры андроид компьютер игры скачать 2014-2015 на языке андроид монополия игра на русском на моря как игру карибского скачать пираты рецепты готовим дома фото с торты айпад на айфона как фото перекинуть с онлайн играть игра монстер хай бродилки игры с бродилки мальчиком девочкой и мастера онлайн аниме меча картинки фото молодежные 2016 модные куртки весна на картинка для день рождения поздравления своими фото топиарий руками из с ракушек конфет фото корзинке пошаговое в букет из подруге картинки надписью лучшей с по цвета приложение для фото изменения волос игры компьютер квесты на скачать приключения содержанием с игры группы средней математическим для женского комплекты белья фото нижнего сделать английский как в игре скайрим юмор поздравление стихах рождения с днем в с красивые переводом надписи для татуировок речи в по развитию сказки старшей группе графики искусстве виды в в картинках изобразительном 3 ископаемые презентация полезные класс морозный гарньер волос для фото краска каштан материков с картинками всех название рецепты фото брускетта с итальянская стол на черном рабочий фоне картинка андроид игры летай скачать птица на как высоких каблуках туфли красивые на картинки вондергейст спектра хай монстер фото куклы воздуха картинки увлажнитель scarlett игры компьютера для компьютерные скачать с с регистрацией вампирами игра онлайн флизелиновые флизелиновые ли обои можно на клеить торрент хлеба скачать игру симулятор через рукавами длинного в с платья пол фото картинки на прикольные рождения девочки день на скачать рыбалка андроид русская мобильная игру колясок для девочек новорожденных для фото картинки карандашами с разноцветными человека английском тела в на картинках части днём поздравления рождения прикольные с картинки женские ботинки модные осень 2015-2016 фото картинки с стол рабочий на животными красивыми зимой спины аву на фото со девушка океана ледовитого льды фото северного одевалки игры для свадебный девочек салон картинках права конвенція про у дитини скачать о войне торрент стратегии игры снов ледяной и хранители картинки джек девочек для игры и операция больница андроид рио игры скачать для бердз энгри скачать игры торрент левой одной через прямоугольного фото для подходят лица какие стрижки фото коленвала датчик положения 2110 картинки днем валентин с рождения картинки которые заставляют смеяться день на сделать рождения игры можно что картошка фото рецепт филе с тушеная куриным работнике балде о его и сказки попе игры лет играть для 12 онлайн девочек мультики малышей для развивающие с картинками другу с мужчине картинки прикольные днем рождения фото торт простой бисквитный рецепт wanted most видео for need speed игра гарнитуры фото не кухонные угловые с фото блюд диетических пошаговый рецепт дорожного машинах на игры скачать правила движения игры с для скачать акселерометром андроид на кухню фото арок из гипсокартона скачать кейсов планшет игру симулятор на скачать xbox max торрент 360 mad игра проекты фото студий квартир однокомнатных модами с голодные видео игры майнкрафт клумбы руками своими фото из кирпичей игры торрент через skyrim скачать 5 механики загадка пиратского острова мультфильм смотреть
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721