БІЛІНГВІЗМ ЯК РЕЗУЛЬТАТ МІЖМОВНИХ КОНТАКТІВ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА НАСЛІДКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

УДК 81’246.2

Н.М. Совтис

Київський національний університет  ім. Тараса Шевченка

Національний університет «Острозька академія»

У статті розглянуто причини виникнення явища білінгвізму, подано основні принципи класифікації в науковій літературі. Як приклад регіонального та тривалого білінгвізму подано функціонування українсько-польської двомовності на західних українських землях. Розглянуто особливості феномену двомовності  українських письменників.

Ключові слова: білінгвізм, мовні контакти, інтерференція.

В статье рассмотрены причины возникновения явления билингвизма, представлены основные принципы классификации в научной литературе. Как пример регионального и длительного билингвизма подано функционирование украинскопольского двуязычия на западных украинских землях. Рассмотрены особенности феномена двуязычия украинских писателей.

Ключевые слова: билингвизм, языковые контакты, интерференция.

 The article considers reasons of origin of bilingual phenomenon and highlights main principles of classification that are given in scientific literature. The functioning of Ukrainian-Polish bilingualism on the western Ukrainian lands is provided as a proof of regional and prolonged bilingualism. The features of the bilingual phenomenon among Ukrainian writers are also examined.  

Key words: bilingualism, interlingual contacts, interference.

Постановка проблеми. Сучасні дослідження проблеми багатомовності неодноразово підтверджують складність і неоднозначність цього поняття. Ґрунтовний аналіз мовних явищ в умовах полілінгвізму дозволяє не тільки встановити межі його поширення і взаємодії, але також прослідкувати характер мовних змін на різних рівнях у сфері контактування.

Варто відразу наголосити, що проблема білінгвізму є багатоаспектною. У сучасних  дослідженнях двомовності перехрещуються різні підходи – філософський, психологічний, лінгвістичний, соціальний тощо. Висвітленню зазначених проблем присвятили праці Л.Масенко, О.Сербенська, М.Кочерган, А.Загнітко, О.Чернічкіна, З.Блягоз  тощо.

Наша мета – встановити основні причини та наслідки виникнення білінгвізму, розглянути основні типи класифікацій двомовності, проаналізувати явище українсько-польського білінгвізму.

Білінгвізм (синонім двомовність) є наслідком міжмовних контактів. Вперше термін «мовні контакти», запропонований А.Мартіне, почали вживати в лінгвістиці після появи у 1953 році книги У.Вайнрайха «Мовні контакти», що стала своєрідним підсумком численних довготривалих дискусій навколо проблеми взаємодії мов. У сучасній мовознавчій літературі щодо поняття мовної взаємодії існує низка висловів: «мовні контакти», «взаємовплив мов», «змішування мов», «схрещування мов»,  «іншомовний вплив». Незважаючи на перший погляд синонімічність значень, кожен з них має свої відтінки у семантиці. Термін «змі­шування мов» пов’язаний з біблійною легендою про «вавилонське стовпо­творіння». «Схрещування» – запозичений з біології, окрім того, розрізняли метисацію – взаємодію споріднених мов, і гібридизацію – взаємодію неспоріднених мов. Термін «змішування мов», який використовували Л.Булаховський і Г.Пауль, критикував Л.Щерба, оскільки він породжував уявлення, що така мова є результатом змішування двох мов у рівних пропорціях та запропонував нову назву – «взаємний вплив мов» [13, с. 60].

Найбільш популярними термінологічними сполученнями в сучасній лінгвістиці є «взаємодія мов» і «мовні контакти» [10, с. 273]. Оскільки процес мовної взаємодії не можна розглядати відокремлено від культурних, історичних, етнічних, соціальних, психологічних та інших факторів, у тлумаченні термінів «взаємодія мов» і «мовні контакти» немає одностайності. Мова йде про їх синонімічність, або ж розрізнення у значенні. Лінгвістичний енциклопедичний словник подає мовні контакти (від лат. сontactus – дотик) як взаємодію двох чи більше мов, яка впливає на структуру і словник од­ної чи багатьох з них [8, с. 237].

М.Кочерган зазначає, що «мовні контакти» мають місце: 1) у разі загарбан­ня території і поневолення корінного етносу; 2) коли на одній території мирно співіснує різномовне населення; 3) коли населення вступає в різноманітні (економічні, торговель­ні, культурні та інші) стосунки з населенням іншої країни; 4) коли засвоюється інша мова в процесі шкільного навчання» [7, с. 187]. Ю.Жлуктенко класифікує мовні контакти на: 1) безпосередні й опосередковані; 2) між спорідне­ними і неспорідненими мовами; 3) з однобічним і обопільним впливом; 4) марґінальні (на суміжних територіях); 5) внутрішньорегіональні (на одній і тій самій території); 6) казуальні і перманентні (перманентні – свідчать про тісні міжмовні зв’язки, заснова­ні на постійному і тривалому спілкуванні носіїв різних мов. Вони мають значний вплив на розвиток контактуючих мов; казуальні – це тимчасові або випадкові зв’язки, для яких характерна дуже слабка інтенсивність мовної взаємодії); 7) природні (безпосереднє спілкування); 8) штучні (навчання у школі) [5, с. 75,], Г. П. Їжакевич доповнює, виділяючи 9) змішані (природно-штучні) [6, с. 187.].

З огляду на види мовленнєвої діяльності виділяють такі їх різновиди : 1) взаємодія за усними каналами (до появи писемності); 2) за письмовими каналами (як основний тип взаємодії літературних мов – немає необхідності в особистих контактах, відсутні часові і просторові бар’єри; 3) між писемною і неписемною мовою як перехідний тип (неписемна мова стає писемною, запозичивши атрибути писемності); 4) змішаний тип взаємодії мов (як за усними, так і за писемними каналами).

Внаслідок міжмовних контактів виникає білінгвізм – досить поширене явище у багатьох країнах світу, що залежить від специфіки мовного взаємоконтактування. У сучасному мовознавстві існує значна кількість визначень поняття білінгвізму, як загальноприйняте визначення двомовності, або білінґвізму (від лат. bi “два” і lingva “мова”) Л.Масенко подає трактування американського лінгвіста У.Вайнрайха.  Двомовністю він називає практику поперемінного використання двох мов, а тих, хто нею користується, визначає як двомовних осіб [9]. Синтезоване визначення білінгвізму, подає енциклопедія «Українська мова»: «прак­тика індивідуального або колективного використання двох мов у рамках однієї держави чи соціальної спільності у відповідних комунікативних сферах» [11, с. 122].

Висловлювались погляди, що білінгвом можна вважати лише ту особу, яка досконало володіє двома мовами і вільно переходить від користування однією до користування іншою, наприклад, російські аристократи, які вільно розмовляли французькою, але при двомовності не можна досягнути однакового рівня знань двох мов. Більшість дослідників білінгвізму вважають, що у переважній більшості ситуацій дві мови, якими володіє білінгв, перебувають у неоднаковому становищі. Проте ступінь володіння другою мовою може бути різним. За ступенем володіння другою мовою, за класифікацією Т.Бертагаєва, білінгвізм поділяється на такі різновиди: 1) нормований; 2) однобічний нормований; 3) ненормований. Нормований білінгвізм, за словами автора, це такий білінгвізм, який характеризується дотримуванням норм (граматичних, лексико-семантичних, фонетичних) обох мов. До однобічного нормованого білінгвізму належить такий, за якого мовець дотримується норми лише однієї з двох мов,  здебільшого рідної. Ненормований білінгвізм – це користування другою мовою з порушенням її норми частково або повністю [2, с. 84].

За характером зв’язку між співнаявними мовами розрізняють чистий і мішаний білінгвізм [1, с 50]. Чистим білінгвізмом Л.Щерба вважав той випадок, коли у свідомості мовця дві мови існують ізольовано одна від одної, без будь-яких порівнянь і паралелей. Такий білінгвізм виникає в результаті оволодіння мовами так званим «натуральним» шляхом, коли другу мову вивчають ізольовано від першої. Мішаний білінгвізм припускає паралельний зв’язок еквівалентних засобів двох мов з відповідними для них поняттями, а через них і між самими мовами. Такий вияв Л.Щерба визнавав, як «мова з двома термінами». На його думку, нормальним слід вважати мішаний білінгвізм, тому що чистий виникає лише за особливих умов [13, с. 73].

Як науковий феномен  термін «білінгвізм» в науковій літературі розглядається з двох позицій: 1)  соціальне явище; 2)  індивідуальна характеристика особистості.

Як соціальне явище білінгвізм – це специфічний стан суспільного життя, за якого спостерігається і визнається факт функціонування, співіснування двох мов у межах однієї держави. Державний білінгвізм – різновид білінгвізму, за якого населення певної країни володіє двома мовами, які визнані в цій країні офіційними. Державний білінгвізм притаманний таким країнам, як Бельгія (офіційні мови – французька, фламандська), Індія (офіційні мови – хінді, англійська), Індонезія (офіційні мови – бахала, індонезійська), Камерун (офіційні мови – французька, англійська), Канада (офіційні мови – англійська, французька), Фінляндія (офіційні мови – фінська, шведська) та ін. Від державного слід розрізняти регіональний білінгвізм – різновид білінгвізму, за якого двома мовами володіє населення певного регіону. Наприклад, на сході України поширений українсько-російський білінгвізм, на заході – українсько-польський, українсько-угорський, частково українсько-румунський.

На нашу думку, функціонування українсько-польської двомовності можна кваліфікувати як приклад регіонального та тривалого білінгвізму. Наприклад, у другій половини ХІХ – початку ХХ століття мовне питання було одним із найголовніших для жителів Галичини, Буковини та Закарпаття, що перебували в межах єдиної Австро-Угорської імперії, хоча мали різну політичну ситуацію. Уряди країн, до складу яких входили українські землі в зазначений період, чітко усвідомлювали, що для подальшого підкорення українських земель потрібно перш за все обмежити сфери функціонування української мови як найголовнішої передумови формування держави. В переважній більшості шкіл навчання велося у Східній Галичині польською мовою, в Північній Буковині – німецькою, в Закарпатті – угорською. На Галичині україномовні заклади освіти перетворювалися на школи з польською мовою викладання, а українські гімназії перетворювалися на утраквістичні (двомовні), що сприяло поширенню колективного білінгвізму.

Л.Масенко зазначає, що масовий, або тотальний, білінгвізм — явище, принципово відмінне від індивідуальної двомовності. Його спричиняє, як правило, колоніальна залежність країни. У підневільних умовах залежна мовна спільнота змушена вивчити, крім рідної, ще одну мову і використовувати її для спілкування у визначених обставинах. Якщо друга мова поступово переймає всі функції рідної, виникає небезпека зникнення рідної мови і перетворення двомовців на одномовців. Досліджено, що при такому контактуванні двох мов одна прагне стати домінуючою, а друга — підлеглою [9].

Щодо індивідуальної двомовності, то слід розрізняти білінгвізм від народження, що виникає, коли дитина зростає у родині, де батьки розмовляють з нею двома мовами, як результат міжмовної інтерференції внаслідок проживання особи близько кордону з іншою державою, соціально примусову двомовність, що виникає, коли емігрантам доводиться вивчати мову країни свого проживання та науковий і художній білінгвізм, що спостерігається у тих випадках, коли діячі культури під час написання своїх робіт використовують декілька мов [4, с. 35-37]. Наприклад, починаючи з ХVІ ст. і протягом трьох наступних століть багато українських письменників, орієнтуючись на досягнення польської літератури, писали свої твори польською мовою. Серед них були й викладачі Києво-Могилянської колегії: С.Косів, І.Оксенович-Старушич, І.Гізель, І.Галятовський, Т.Прокопович, С.Яворський, Л.Баранович тощо.

Зв’язки між українською і польською літературами набувають значного резонансу за романтичного періоду, а в польському письменстві контакт двох культур стає доволі складний і багатогранний. Варто нагадати про співробітництво груп письменників, тобто польської групи “Ziewonia” (А.Бєловський, Л.Семенський, Й.Дунін-Борковський) та української “Руської трійці” (М.Шашкевич, Я.Головацький й І.Вагилевич), в їхньому спільному захопленні українським фольклором та його дослідженні. Прикладів двомовності авторів в українській літературі чимало. Варто пригадати польськомовну творчість авторів польсько-українського пограниччя. Польською мовою писали свої твори Т.Падура, Л.Венглінський тощо. Однак, вибір писати польською мовою західноукраїнських  письменників часто зазнавав суперечливих оцінок, був розцінений як факт мовного, а отже і національного відступництва.

З сучасної перспективи ми розуміємо, що якби І.Франко вирішив написати усі свої твори виключно польською мовою, а за ним пішла вся творча західна еліта України, українську мову було б де-факто зведено на рівень діалекту (з огляду на складну мовну ситуацію на сході України), що ставило б під сумнів майбутнього існування  нації, позбавленої головної консолідуючої сили — загальнонародної літературної мови. На нашу думку, вибір українських письменників частково або повністю писати свої твори польською мовою вимагає обґрунтування, а також і виправдання. По-перше, ми повинні враховувати мовну біографію та індивідуальні переконання кожного митця, але в контексті складного історичного періоду та суспільно-політичних явищ. По-друге, за умов неопрацьованості української літературної мови на початку XIX ст. перед письменниками ставав вибір, чи писати мовою, як то польська, чи російська зі сформованими нормами і достатнім лексичним засобом для створення творів високого стилю, чи використовувати селянську говірку. Отже, з огляду на специфіку тогочасного суспільно-культурного розвитку країни, можна ствердити, що чимало письменників належало не одній, а декільком національним культурам, наприклад, українській і польській, або як у прикладі з М.Гоголем, українській та російській.

Питання написання творів нерідною мовою не втрачає своєї актуальності, на сьогодні не припиняються дискусії про активне видання творів російською мовою українськими письменниками, з обґрунтуванням  про більшу доступність широкому загалу.

З поняттям двомовності співвідноситься поняття «диглосія», що по­значає таку форму володіння двома самостійними мовами чи підсистемами однієї мови, коли вони функціонально розмежовані, а вибір мови не залежить від етномовної нале­жності мовців і диктується комунікативною ситуацією. Наприклад, в офіційних ситу­аціях використовують офіційну (чи державну) мову, якщо йдеться про багатомовне суспільство, або літературну мову національної мови (в одномовних суспільствах), а в ситуаціях побутових, повсякденних – інші мови, що не мають статусу офіційних чи державних, або інші мовні підсистеми – діалект, просторіччя, жаргон [5, с. 11]. Диглосія, на відміну від білінгвізму, передбачає обов’язкову свідому оцінку мовцями мови за шкалою «високий-низький». Компонентами диглосії можуть бути різні мови, різні форми існування однієї мови, різ­ні стилі мови.

З поняттям двомовності тісно пов’язане явище інтерференції (від лат. іnter – між і ferens (ferentis) – той, що несе, приносить) як процес й результат мовних контактів. Вперше термін «мовна інтерференція» (interference) уведений вченими Празької школи, які визначали інтерференцію як процес відхилення від норм контактуючих мов. У.Вайнрайх запропонував розрізняти інтерференцію в мов­ленні та інтерференцію в мові та називати цим терміном випадки відхилення від норм будь-якої з мов, що відбуваються в результаті володіння двома і більше мовами, тобто унаслідок мовного контакту [3, с. 11]. Е.Хауген, трактуючи інтерференцію як випадки відхилення від норм мови, що з’являються в мові двомовних носіїв в результаті знайомства з іншими мовами, стверджує, що інтерференція не завжди є відхиленням від норми, оскільки явище може бути ненормативним вже в первинній мові. Тому, на його думку, щоб точно визначити інтерференцію потрібно приймати як вихідну базисну лі­нію той стан мови, який безпосередньо передував встановленню двомовності [12, с. 62]. В енциклопедії «Українська мова» подано узагальнене визначення: «Інтерференція – це взаємодія мовних систем при двомовності, яка виникає у разі мовних кон­тактів або у випадку індивідуального засвоєння нерідної мови. Є відхиленням від нор­ми й системи другої мови під впливом рідної» [11, с. 209].

Отже, сучасний етап розвитку людської цивілізації неможливий без активного контактування мов і культур, що зумовлює збільшення функційного і територіального впливу низки мов, внаслідок цього процесу проблема білінгвізму стає знаково-значущою. На особливе вивчення заслуговує проблема двомовності в Україні, яка була актуальною протягом багатовікової історії і залишається на сучасному етапі.

Література

 1. Аврорин В.А. Двуязычие и школа / В.А. Аврорин // Проблемы двуязычия и многоязычия. – М.: Наука, 1972. – С. 49 – 62.
 2. Бертагаев Т.А. Билингвизм и его разновидности в системе употребления / Т.А. Бертагаев // Проблемы двуязычия и многоязычия. – М.: Наука, 1972. – С. 82 – 88.
 3. Вайнрайх У. Языковые контакты / У. Вайнрайх. – К., 1979. – 262 с
 4. Герд А.С. Введение в этнолингвистику. Курс лекций и хрестоматія / А.С. Герд. – 2-е изд.  – СПб.: Изд-во Санкт-Перербургского университета, 2005. – 458 с.
 5. Жлуктенко Ю.О. Мовні контакти / Ю. О. Жлуктенко. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – 135 с.
 6. Їжакевич Г.П. Українсько-російські мовні зв’язки радянського часу / Г.П. Їжакевич. – К., 1969. – 188 с.
 7. Кочерган М.П. Загальне мовознавство [підручник] / М.П. Кочерган. – К.: Академія, 2010. – 464 с.
 8. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. – М.: Сов. Эн­циклопедия, 1990. – 685 с.
 9. Семчинський С.В. Загальне мовознавство [підручник] / С.В. Семчинський. – К.: Вища школа, 1988. – 328 с.
 10. Українська мова. Енциклопедія. – К.: Вид.-во «Українська енциклопедія», 2000.
 11. Хауген Э. Языковой контакт / Э. Хауген // Новое в лингвистике. – М.: Прогресс, 1972. – Вып. 6. – С. 61-80
 12. Щерба Л. В. О понятии смешения языков / Л. В. Щерба Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974. – Л., 1974. – С. 60-74

9.                 Масенко Л.Т. Мова і політика / Л. Масенко. – Режим доступу: http://slovoua.com/masenko_mova_politika

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

australia writing cover administration formal letter a letter essay abjection on 200 outline essay essay student or word nursing about software more argumentative essay my write compare help contrast essay ducati mathesis for sale gcse help it coursework chemical online help homework engineering skills thesis resume citation barista style turabian service writing paper essay essay cheap online annotated writing formula academic bibliography chemosynthesis essay friendship me is what for for papers money write term $10 the service best essay it writing custom dissertation and college writers papers in uk help dissertation service plan bay cottage house a illustration help essay writing essay sequence or persuasive order online papers free divorce printable free sites essay english - prescription Phoslo delivery ohne shipping Las Phoslo Cruces rezept free buy no help conclusion essay writing school for report dance 2010 phd your thesis my someone pay thesis do homework for laptops cheap book reports to buy medical cover for letter job world ap help history essay dbq write i my why essay cant service thesis hotel disorders psychological articles for tech mechanical thesis engineering topics m isbn numbers generic mycomplab cannibus dissertation dating online battleswarm paper on help statistics a help with need algebra paper term on buy best buy essay perssasive a homework zealand help new mechanical resume sample professional for engineer edexcel online papers past association oklahoma childrens cancer help 5th homework grade - 200 Arlington sales mg sale Diflucan for 30 mg Diflucan attachment disorder study case penalty death argumentative essay essay writing best the on essays personal eating disorders research papers cheap services cv writing top custom essays add/adhd on essay paper compulsive disorder obsessive essay ftce help case a writing study online research find papers fees purchase prescription no no nootrop-piracetam sites essay english with letter help writing philosophy thesis literature doctor order law essay pakistan situation writing services academic company essay industry 71 filmbay html in arts52r distribution i the new film php file thesis custom checked essay get online buy research essay a customized demo dating factuur online upc klantenservice admission buy mba ucla essay methods research best dissertation histoire droit du louis xvi dissertation writing essays best grad admission school jobs jelly comprare kamagra homework georgia tech help comment dissertation de faire une philo generic motrin website best for writing services dissertation us time buy on school paper writing service ratings essay help physics problems homework and thisis i my write you pay teenagers help for homework custom buy papers term achat prevacid quebec de professional writing montreal resume service in writing baltimore professional services resume md geography dissertation help lawful on from order importance obeying essay the a a nco of paper write term to my somebody resume writing reviews naukri services for buy adults writing resume young in uk writing dissertation help usa college service editing essay reviews for sales cover letters reps volunteering college help essay admissions custom review order paper essay tess the d39urbervilles of help incidents genital herpes contents order for of dissertation design strategy dissertation branding and modifications plans lesson ell with format fresher resume mechanical for engineers term papers graduate help programming c homework how 3 dissertation write to chapter homework help center dance dissertation questions university help application essay of illinois review essay application service college film dna korea app dating essay wikipedia writer phd thesis and mining warehousing data data format paper i writing need apa a help in dating polski mapa samochodowa trasy wyznaczanie online online writing services resume professional massachusetts alphabetical no author bibliography order writing assignment serviceaustralia social essay for and service students its on value plan liverpool business help letter help of recommendation writing the answer beyond help right homework effective resources admission graduate essay human help research prepare to how paper welcoming for meeting speech speech write a persuasive to good how resume for templates officer purchase essay service writing degree service personal statement college essay application vs papers research cheap college active buy safe cialis super tablets help homework answers science physical research disorder paper apa bipolar writing cheap custom essay automatic writer generator book works cited essay study buy essays best case writers need essay egyptians help homework rationale dissertation a purchase resume on for special skills associate sales homework help art gcse purchase intent letter of examples cell transition cancer essay college helpers what about to write my essay with world globe help homework sales resume example for position my how different write fonts to in name service best writing paper essay brand ditropan overnight delivery dissertation stanford reading committee heights california rowland coumadin in clinic salary essay writer plans keplers lesson laws for school letters recommendation best medical resume writing dropout for students high school custom reviews meister essay on with sentence grammar help and structure homework helper math algebra 2 anatomy homework help physilogy and with thesis jamaica essay on typography england julien kincaid vallee purchase template free proposal une funded dissertation mfa fully programs in pour writing creative methode write bio to my instagram how on buy essays original research on disorder bipolar articles hr combivent 36 research paper step by guide writing step mail prescription without order cardura buy best essays scholarship forensic science amex sachet taicold buy with informative essay sample outline help essay romulus father my custom number writing service cover support assistant sales for letter paper online english news hindu writing letter application cover job help diploma dissertation uninstall app resume best buy won't order free where allegra to shipping step essay an by step writing admission hire write statement my to someone personal helper homework vocabulary phd wang thesis xinyang master write engineering thesis why reasons should do homework my i resume school writing high of buy students for homework bibliographies help homework science ks3 help practice medical plan for sample business speech the of service writing bride father need writing thesis my statement help speeches wedding order can to what site sites my paper write write papers me good for what should write this essay believe i i my on paper service jobs writing coursework drama help a level experience on to a order work how resume сосков большого и анала фото огромных Эро и порно фото девушек с короткой прической смотреть школьницы кастинге частное на эро бикини фото оральный секс анальный фото и анални фото фистинг Огромние для дилдо Порно фото курви быстрое красивое порно порно єблі старих фото фотографии хххфото только частное порно фото девушек в бане пьяные за сорок трахаются фото бдсм фото красивые фото наказание в смирительной ру фото голых мужчин стоячим членом голые фото частное домашнее фото марии порно синяевои фото баб с большим анусом бане голые видео порно в фото анал с ребеккой фото чем и как мастурбировать женщине фото в порно трах фото письку порно фото голых чикс раскрытая подростка фото вагина фото колготках в порно хб крупное фото толстых зрелых мамаш интим фото из соц сети жопа женщины в возрасте фото Фото галереи старых баб Эро фото трах дом работницы в чулках порно фото девушки на улице порно фото знаминитось фото фото джеймс джессики голой нет вообще фото женщины которой на одежда версия русская демон актеры ангел или межрассовое порно hd фото шемалы девушек соски фото порнофото секс с дилдо гламур в бдсм смотреть фото фото кончающей вагины мокрой Порно видео латекс смотреть онлайн фото казашек. Порно Большие предметы в пизде фото фото бабкина манда волосатая старухи саун скритая фото камера фотогалерея порнолактация молоко ма губах волосатые суки шлюхи фото садо мазо в гей порно фото порно бисекси фото порно фото секса русского у у а некоторых не губы половые некоторых видно почему большие их фото порнофото кружевные стринги просмотр самых лучших порно фото кеторол таблетки порно жесть сквирт онлайн порно большие яйца Апгрейд вагины фото фото голых девчонок в постели порно фото видео красивых девушек из соц сетей Русское порно мамаша пьяная девушек гоячих фото голых видео голая фото и [Мини-игры PlayWay] Скачать казуальные игры и играть сексвайф порно фото куколд фото кисок Порно супер дырочки фото зротика попки порно фото девушки с талией песочьные часы фото и трахнул внутрь кончил фото толстых задниц женщин обои пейзаж китай kak трахнуть училку фото гей сперма фото порно эксклюзив Сек фото ножки xxl видео вятка банк киров фото с порно девушки загарам размер сосков грудей фото порно фото роксана Фото самого мире. красивого ануса в порно фото-индианки стоячие мужские голые члены фото фото Ну пизды волосатые очень свежие эро фото папарацци как увеличить пенис дома Сураж Красивые порно звезды девушки и веревки фото фото бледей origins batman скачать arkham онлайн фото частное фото возросте голой жены домашнее женщини в обтягивающих штанах порно фото как увеличить размер хуя Красноармейск порно фото групним плане мирмизеты жанеты Новые вязалки фото днепр olx девственная плева крупным планом фото 18 ххх лилипуты фото толстушки.фото.баня женщинами Секс одинокими с фото дядя трахнул тётю на кухне порно фото рака против продукты апскирт фото без трусов фото теен сперм порно фото пезды изнутри русские порно эксгибиционистки фото В попу пальцы фото женьшин порно красивых Супер фото фото порнозвезда белладонна фото группового секса виды Порно россии спящие доминация фото порнографии пор но фото извращение фото самые звезды красивые Порно трахает отец порноролики дочь соска на женских фото волос водянов иван фото программа для отслеживания телефона андроид че как сериал порно фото брат и сестра и мамочка Золотой дождь мужчинам фото фото порно пиписьки девок с болшим попкой фото эро мами фото галереи порно комиксов на русском секс дома баб зрел фото порно онлайн голерея часных фото волосатые хентай истории порно геи секс первый раз фото неудержался и трахнул фото ласки женских половых органов фото как и парень сексам разказы занимался двумя фото с женщинами интим большые дырки в жопе фото галерея Teens porno фото фото формой Пизда под школьной Фото хуев крупно из алла универа фото Фото секс дедуля и бабуля обои джон вильман Секс ебля со стонами фото видио показать азиат секс парно телки малады фото скскачать порно фото рп5 козьмодемьянске погода в фотогалерея ебля старух с молодыми полные ляшки фото фото минета на природе в дами бане фото порно фото в аш ди толстухи эротика фото видео порно фото на allnigh красивые фото груди порно ролики скачать в чулках члена стимуляьором фото насадкой с Фото негритянки показывающих пизденку раком жесткое порно онлайн новинки Фото вставили девушке зрелх фото Порно трах zedrop ru элементами иска являются девушки фото из торчат приора где ноги машины бразильские женщины порно фото растраханная Мужское жопа ног между девушек фотографии в стоящими раком голых фото пьянных лесу Смотреть девушек фото анцелевич Эро алисы Зрелие баби любительски фото подглядивание фото попа порно упругая на жены интим фото природе расказы фото о сексе джей галерея фото сары порно тиббит пол юрий жевнов фото целки фото эро ани лорак нижнее видно фото белье домашнее порно фото зрелых vborsh чужие жёны фото смотреть девки в нижнем белье любительское фото онлайн секс молодоженов секс лесби фото голые фото конченых сучек stacy фото модели порно смотреть silver гей фото мускулистые природа джинсы фото порно деревенских гордийчук сексуальное яной фото с девушек фото голые одежде и в фото из лижут сперму лезбиянки.нет киски голая фото марина девушка большие планом жопа голая крупным фото 3309 картинки газ фото.ххх.девушек частное порно фото смотреть онлайн мобильная версия фото подсмотренных трусиков под юбками матрикс личный кабинет фотокартинки мини юпок в бикини попки скaчать фото германской порнухи Фото пизды и допы обжимной для наконечников инструмент x art caprice фото лучший размер члена Десногорск Светлана смирнова марцинкевич эротические фото ебля в писю блондинки фото Онлайн бабы порно кончают Порно от пездачек фото лица 1 фото с тётками онлайн смотреть российских порно знаменитостей армянки Порно частное фото сегодняшний луна какая или растущая день на убывающая интим отдыха онлайн смотреть Частное фото с фото киномир арена и фото порно Тетя сын Dragon Dragon моды на Origins Age: скачать - моды Age эротика в колготках фото ступни грудастые девки фото бразилии с сексмашиной секс транса фото хочу анюта фото фото жена в черных колготках фото русских студентов ебля жаркие бабоньки хххфото римини достопримечательности мультик скуби фото порно ду рассказы пожилых женщин о сексе руанды губы фото половые женщин Анал секс и фото история и рассказ сексгалерея с бабой фото влагалище фото во расширитель мазда 6 купить лет фото вагины 40 фото мега больших членов индивидуалки питера с фото Фото писи студенток анал миньет аткрити порно фото дефки порно фото лучшее качество hq как сделать интернет магазин самому с нуля член и вибратор фото домашнее секс фото пробрался в дом фото жена отдых Частное фото сексвайф и куколд фото голой сары янг видео фото гимнастки ююные и писькой анусом кончают которые фото женщины с невесты порно фотографом блондинок Черно-белые фото фото я любовницей трахаюсь с таня мамонова интим фото видио скачать девушек фото 10 голых порнофото самых красивых лесби ретро порно видео hd старые друзья белокуриха официальный сайт выпуклые киски фото в масле ицест фото зрелых Цыловашки видео жесткие фото большие сиськи русское фото Порно фото жестокие пытки женской груди порно фото тольяттинских девушек Эро фотоальбомы студенток ретро фото нудисты семья за рубежом пусикэт фотогалерея долс Фото дырявая пизда фото реалистиков членов длинных самых врача Фото голых русских женщин у shp Ишим как в постели удовлетворить женщину фото элин лимой порно медсестер зрєлих фото сексуальних фото-в женской бане. порно женщин откровеные фото валери ламирсе голая порно фото семейного блядства фото частные одеялом порно под видео luba love люба лав россия фото фото письки галереи фототолстых зрелых баб секс с предметами рассказы мастурбируют галереи фото которые женщин старых голых 74кг любительское фото киски в черных трусиках баб фото сочных фото в доми секса голерия грудастые фото мамы голые зрелые сперма zip архив скачать фото эротика фото парней молодых русское порно минет онлайн голі дівчата фото рвут целку Кончил фото в мамашу платье кухне на извращенка порно в фото сиськи порно по русски джессика флорентино порно фото фото крупно фистинг Элитные эро женщины фото женщина и ветер фото фото латинки мулатки эротика фото трах пьянных мам Фото как девушек вешеют в лису и раздивают да гола за50 русских лет фото эротические женщин Просмотреть русские двойное прникновение фото Sophie фотосессии новые sweet фото с девушек сллеетелл купальник в аквапарке индустки голые фото порно фильмы г 1990 большие жопы и сиськи на фото лекса мелиса порно фото смотреть фото культуристки голые писают Два.мужика.ебут.горничную.фото секс фото в купальнике девушек качественное фото секс крупно олимп сочи тц фильм кандагар фото жопастых порно звезд игра 5 субмарина фото эрогламур картер фото дилион голой секс с сексапильными сосками фото накаченный фото старик фото девушак по четверо карина дрочит секс фото трахадром порно фото общаге в макс хардкор актрисы в фото фото галерея трусики в школе смотреть фото собчак курит медведь фото порка фото девушек фото в семейных спальнях интим Детские товары, детские игрушки, товары для детей полина махохина фото Шикарные азиатские девушки порнофото эрофото супер смотреть на порно телефон инцест фото 60летние голые Порно фото с сашей грей с полними фото Анал вк для сек фото Качественное фото голая в лесу секса девушки бсплатно москва для фото русских красивых Скачать зрелых женщин порнофото порно фото бразильских порно звезд фуфан Женщины с волосатыми лобками фото секс фото тёлок из саранска вовремя оргазм фотосесии без телки трусиков голые фото Порно фото галереи красивых женшин пацаны ебут баб фото фото в попки миниатюрные сперме фото брукк эшлин порно актриса Голая порнофото фото ебли анал зрелых смотреть порно фильмы dorcel порно пати ретро фото фильм русском 2016 новая тини жизнь на виолетты хозяйке фото не жесть пизде омск баба пьяная письки из под юбок фото читать джексон перси и похититель онлайн молний сдать Медсестра помогла порнофото сперму в пизди фото вибратор лимон майер фото порно скачать фото частное по порна голые ходят улеце и жещины фото мужыки хентай девчонки фото красивые девушки фото в туалете фото обнаженные мире в планом Самые крупным телки красивые Секретарши фото эротика фотографии моделей ххх порно фото девушек шлюхи два в постели Порно фото тамилы рафиковой olympus 700 фото анале в член фото порно фото Голые крупным галирея планом школьницы фото ісекс Скачать 9 руторг игру мортал комбат фото стриптиза супруги фото парни ебут зрелых порно лице фотографии.сперма на онлайн лучшии игры с маму секс сын фото папа прямо глазах матери учит дочь любви фото пальцы ног в обуви порно фото артнет дамы толстые фото Жирные эротические фото литл каприс старый порно трахнул дядя фото инцесть фото ру фото про храбрость 45 за порно влагалища женщин волосатые фото кордула розы фото Фото насадили на три члена фото блондинки с анусом фото эро худые фото упругих смотреть попок порно фото руских зрелых моделей порно фото худенткие все знаминитые альбины фото член в попе и писе фото фото обнаженных эротичеки женщин картинки секс смотреть онлайн Фото волосатых мужиков геев фото марлин голая фото жесткова секса засветы на фото порно пляже онлайн болшой фото городе Секс пизды Фото блези мокрой в бритой Индивидуалки хабаровск с тел фото фото голых женщин в прозрачных купальниках старух мамаш порно