АРАБСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’373.613

Д. В. Василенко

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет, Горлівський інститут іноземних мов

Стаття присвячена вивченню арабських запозичень та ступеня їх асиміляції в системі англійської мови-реципієнта. В статті визначаються екстралінгвальні чинники, що впливають на процеси запозичення нової лексики.

Ключові слова: запозичення, ступінь асиміляції, екстралінгвальні чинники, способи словотворення.

Статья посвящена изучению арабских заимствований и степени их ассимиляции в системе английского языка-реципиента. В статье определяются экстралингвистические факторы, влияющие на процессы заимствования новой лексики.

Ключевые слова: заимствование, степень ассимиляции, экстралингвистические факторы, способы словообразования.

The article is devoted to the study of Arabic loanwords and their assimilation degree in the system of the English language-recipient. Some extra-linguistic factors which influence the process of borrowing have been singled out in the article.

Key words: loanword, the assimilation degree, extra-linguistic factors, ways of word building.

Однієюізрушійнихсил, щозабезпечуєрозвитоканглійськоїмови, єіншомовнийвплив, якийвиявляєтьсявпроцесізапозиченняновихлексичнихтафразеологічниходиниць. Цейпроцес, повязанийзекстралінгвальнимичинниками, відбиваємовніконтакти, щовиникаютьвнаслідокспілкуванняміжносіямимови [2; 6]. Лексика є найбільш рухомою та проникливою до іншомовних запозичень мовною підсистемою. Її відкритий характер і динамізм особливо чітко спостерігаються при вивченні історичного розвитку лексичного складу мови. Метою даної статті є дослідження арабських запозичень у складі сучасної англійської мови. Мета роботи зумовлює необхідність вирішення таких завдань: визначення екстралінгвальних чинників, що впливають на процес запозичення арабських лексичних одиниць; виявлення процесів асиміляції запозичень і типів їх словотворення. Об’єктом дослідження слугують арабські запозичені лексеми, які увійшли до англійської мови наприкінці ХХ – початку ХХІ століття. Предметом вивчення є структурні і семантичні особливості арабських запозичень, зафіксованих англомовними словниками [4; 5].

Дослідження запозичених лексичних одиниць здійснюється за декількома напрямками: вивчення причин і джерел запозичень, аналіз лінгвальних характеристик запозичених лексем та ступеня їх асиміляції у мові-реципієнті. Запозичені елементи підлягають адаптуванню до умов фонетичної, граматичної,   семантичної   і   графічної   систем   мови-реципієнта.  Як  зазначає Я. А. Голдованський, на шляху до повного лексичного засвоєння слово проходить три етапи: 1) етап інновації, первісного вживання слова в контексті мови-реципієнта; 2) етап віртуалізму, поширення слова серед невеликої групи носіїв мови; 3) етап неологізму, вживання слова більшістю носіїв мови-реципієнта [3, с. 18]. Ступінь асиміляції лексичної одиниці може варіюватися: від повного її несприйняття до повного її включення до мовної парадигми, тобто повної граматичної інтеграції слова, що залежить від певних екстралінгвальних та лінгвальних чинників.

Одним із шляхів поповнення сучасного англомовного лексикону є процес запозичення арабських лексичних одиниць. Екстралінгвальний підхід до походження та еволюції лексики дає можливість виявити причинну зумовленість вживання того чи іншого слова в англійській мові і отримати таким чином нові дані про їх творення та семантику. Проведене нами соціолінгвістичне дослідження англомовних лінгвальних інновацій кінця ХХ – початку ХХІ століття виявило певні кореляції між історичними подіями та поповненням лексичного складу словами іншомовного походження, зокрема, арабськими. Час проникнення тієї чи іншої лексичної одиниці до англійської мови корелює з поширенням контактів з представниками арабських країн. Згідно “Washington Times”, арабське населення США майже подвоїлося за останні 20 років. Арабська діаспора – одна з найбільш культурних та освічених в сучасній Америці. Її представникам належить значна кількість великих бізнесів. Мусульмани складають одну чверть від загального числа приїхавших за минулі роки до Британії емігрантів.

Лексеми арабського походження вживаються на позначення: 1) різновидів національного одягу: hajaba = to veil; hijab у мусульманок головний убір”, “According to IRIB, Ahmet Gundogdu, the head of the Confederation of Public Servants’ Trade Unions, said the union collected 12.3 million signatures in the campaign against the hijab ban” (Sunday, 24 February 2013, english.irib.ir/news); 2) страв: fatoush салат, що містить томати, огірки та інші овочі з грінками, “At least we know Taboulah and Fatoush (the two national salads) are Lebanese (BBC, 24 November 2009, Jerusalem Diary: Hummus wars by Tim Franks, bbc.com/news);3) релігійних понять: ‛umra прочанин, “Kamal Ali came up with the idea of manufacturing safety bags for the millions of pilgrims going on the Islamic pilgrimage of the annual haj and umrah after he gave up his design and technology teaching job and moved home to Newport, south Wales” (BBC, 10 June 2013, What’s Wales Worth? Growing exports despite recession, bbc.com/news), baraka or barakahблагословення,“someone has Baraka”уникнути важкої ситуації: “For over five thousand years henna has been a symbol of good luck, health and sensuality in the Arab world, “Koran” священнакнигамусульман, (Arab)читання уголос”, “настанова”, The plant has been associated with positive magic and provides us with a link to an ancient age full of good and bad spirits, baraka and jnoun” (Henna: An Enduring Tradition by Marilyn Cvitanic,  habiba.org/culture.html).  “Traditionally youngsters have been sent to after-school classes run at madrassas, where they learn to read and write Arabic and recite verses from the Koran (BBC, 26 June 2013, Is it safe for children to study the Koran online? by Rahila Bano, bbc.com/news), Ramadan  релігійне свято”, “A Kurdish MP said the situation was unlikely to improve because it would soon by the Islamic holy month of Ramadan, when militants have stepped up their attacks in recent years” (BBC, 3 July 2013, Fresh Attacks Across Iraq Leave 14 Dead, bbc.com/news).

 Окрему групу становлять політичні найменування: wahhabism“релігійно-політична течія в ісламі, що походить від імені засновника релігійного вчення Мухаммада ібн Абдуль-Ваххаб ібн Сулейман аль-Мушраф ат-Тамімі”:SaudiArabiafollowsthestrictinterpretationofSunniIslamknownasWahhabism, andmanyWahhabiclericsregardShiaasheretics (BBC, 30 April 2013, SaudiArabiapoliceshootandarrestwantedprotester’,  bbc.com/news), AlQaeda  (буквально) “основа”, міжнародна ісламістськa терористична організація з розгалуженою мережею філій у багатьох країнах”:BoththeUSandtheUKhasputtheirembassiesaroundtheworldonalert, warningofthepossibilityofAlQaedareprisalattacks (BBC, 2 May 2011, bbc.com/news), caliphateмусульманська теократична держава з халіфом на чолі”: InspeakingabouttheunfoldingcrisisinEgypt, BeckofferedhisviewthataresultcouldbeaMuslimcaliphatethatcontrolstheMideastandpartsofEurope”.A caliph is a spiritual leader of Islam who claims succession from Muhammad. The word stems from the Arabic khalifa meaning “successor” (hotword.dictionary.com),HizbAllah > Hezbollah, Hizbollahорганізація войовничих мусульман-шиїтів в Лівані, буквально “партія Аллаха:SincethestartoftheSyrianuprising, thepoliticalandmilitantcomponentsoftheSyrianoppositionhaveaccusedHizbAllahofbeingactivelyinvolvedintheBa`athistregimesviolentcrackdownagainstbothpeacefulandmilitantdissidents (ChrisZambelis, Nov 28, 2012, politikan.com.ua), intifada“повстання, рух, спрямований на звільнення Держави Палестина від окупації Ізраїлю (в іншій інтерпретації – рух, спрямований на відділення Палестинської автономії від Ізраїлю)”:HilaryAnderssonwenttoGazatomeetsomeofthegunmenatthecentreoftheintifada (BBCNews, 26 January, 2006, procon.org/sourcefiles).                 Такі лексеми зберігають риси свого іншомовного походження у вигляді звукових, орфографічних, граматичних і семантичних особливостей, які не є притаманними правічним словам мови-реципієнта. Вони позначають властиві арабському народу поняття та залишаються у ролі екзотизмів в англійській мові.

Наприкінці ХХ століття у мові військових, а також журналістів, які вели репортажі з Афганістану, пізніше з місця бойових дій в Іраку під час першої і другої війн у Перській затоці, почали вживатися такі слова арабського походження, пов’язані з реаліями арабського світу, як: jihad “священна війна”, mujahedin“партизан-мусульманин”, chagul“бак для води”, dhow“вітрильний корабель”, sabkha“тверда поверхня висохлого дна озера”, wadi“висохле дно річки”, zariba “захисне загородження, peshmerga “бійці”, наприклад, “Atfirst, binLadenmainlyraisedmoney, especiallyamongrichGulfArabs, fortheAfghanrebels, themujahedin[Time, September 24, 2001], TheTalibanhaveclaimedtheattack, sayingtheyhaddespatchedamujahidwhohadinfiltratedandpenetratedthepoliceranksbeforekillingeightpolicemen, spokesmanQariYousufAhmadiwasreportedastellingReutersnewsagency (BBC, 20 October 2012, HelmandPoliceKilledbyAfghanColleagues, bbc.com/news),Onemorning, whileinapositionbeingbombardedbymortarsforsixhours, oneofthelocalfightersknownaspeshmergatoldme, “Thesebombsdontrecognizeyouridentity[Time, March 31, 2003].

При переході до мови-реципієнта арабські запозичення видозмінюються відповідно до законів її розвитку. Виокремлюють декілька рівнів асиміляції запозичених слів: графічна, фонетична, морфологічна асиміляція. Запозичені слова, як правило, передаються на письмі графічними знаками, які існують у мові-реципієнті і змінюють свою графічну форму:burķu´(Arab) > burka (Engl) у мусульманок довгий просторий одяг, що вкриває усе тіло: Menwererequiredtogrowbeardsandwomenhadtoweartheallcoveringburka (BBC, 18 June 2013, WhoaretheTaliban? bbc.com/news), fidā’iyīn(Arab) > fedayeen (Engl) – “арабські партизани; спеціальна міліція, організована Саддамом Хусейном:Saddam Husseins 38-year-old son was commander of Saddams Fedayeen forces and president of the Iraqi National Olympic Committee (BBC, 1 September 2010, Iraqsmostwantedwherearetheynow? bbc.com/news). Деякі арабські лексичні одиниці зберігають своє оригінальне написання, наприклад, bath = revival (Engl).

Ступiнь фонетичної асиміляції варіюється та залежить від того, наскільки близькими за своїм походженням є мова-постачальник нової лексичної одиниці та мова-реципієнт. У споріднених мовах іншомовне слово передається точно. У випадку, коли запозичене слово складається із звуків, що не є притаманними для мови-реципієнта, вони замінюються найбільш близькими звуками, що існують у мові.

Морфологічній асиміляції підлягають різні граматичні класи слів. Більшість арабських запозичень належать до лексико-граматичного розряду іменників. Загальновідомим є той факт, що іменники завжди приймаються легше, ніж прикметники або дієслова. Одним з показників ступеня лексичної асиміляції запозичених слів у новому для них мовному середовищі є їх словотворча активність [1; 35]. Лексичні одиниці поступово адаптуються у новій для них мовній системі, асимілюються фонетично, набувають семантичної самостійності та продуктивної сили. Окремі арабські запозичення утворюють деривати шляхом суфіксації:jihad (Arab) > jihadist людина, яка бере участь у священній війніfromArabicjihadісламська священна війна: IranhasbeensupportingHizballah, Hamas, andPalestineIslamicJihadandisaccusedbyEgyptofsupportingalsoHolyWarandtheIslamicGroup (nationalsecurity.ru).

Лексико-семантичне словотворення відображає процес асиміляції арабських запозичень. Прикладами метонімічного та метафоричного переносів є запозиченняMecca (Arab) місто в Саудівській Аравії> meccaбудь-яке місце, яке відвідують багато людей або бажають відвідати, hammour  різновид риби(Englishname: grouperморський окунь) >hammourсупербагаті Саудівської Аравії[4].

Проведений аналіз арабських запозичень дозволяє дійти певних висновків, а саме: процес запозичення даних лексичних одиниць зумовлений внутрішньомовними чинниками (необхідністю позначення нових понять і реалій), а також екстралінгвальними чинниками, зокрема, мовними контактами); більшість арабських запозичень входить до англомовної лексики на позначення предметів побуту, їжі, природних явищ, релігійних, політичних і військових понять; арабські запозичення підлягають процесам графічної, фонетичної та морфологічної асиміляції; деякі запозичення створюють деривати шляхом суфіксації, метонімічних і метафоричних переносів; словотворча активність вихідних основ арабського походження, виникнення нових значень у запозичень, їх експресивність є важливими показниками ступеня лексичної асиміляції даних слів у сфері англомовної лексики. Перспективним вбачається подальше дослідження особливостей функціонування арабських запозичень в англомовному дискурсі.

 

Література

1.     Беляева С. А. Словообразовательная активность заимствованного слова //    Проблемы словообразования. – Владивосток: Дальневост. гос. ун-т. – 1979. – Вып. 7. – С. 34-38.

2.     Василенко Д. В. Військова лексика англійської мови ХХ – початку ХХІ століття / Д. В. Василенко. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2009. – 220 с.

3.     Голдованський Я. А. Етапи іншомовного походження в лексичній системі мови-реципієнта // Іншомовна філологія. – 1983. – Вип. 69. – С. 17-21.

4.     Halliday F. Shoked and Awed. A Dictionary of the War on Terror. – University of California Press, Berkeley, Los Angeles, 2010. – 337 p.

5.     Hargraves O. New Words. – Oxford University Press, 2004. – 320 p.

6.     Langacker R. W. Language and its structure: some fundamental linguistic structure. – NY: Harcourt Brace Jovanovich, 1993. – 275 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my report someone can write strategies promotional dissertation powerpoint presentation defense oral dissertation help online london service dissertation service best writing free essay write can essay how as a service software papers research assignement do my creative bordered for pages writing vs paper essay research - sale Minomycin Kawartha Lakes pharmacie en for Minomycin achat 100mg to others essay service school for papers high research sale prescription no sale smok-ox no fees hsbc writing service will school personal statements medical for admissions the order coif resume of college essay application kit buy thesis dissertations berkeley dissertation check grammar augmentin dosage sinusitis 875 distinction thesis dependency between and diversity biotechnology in gujarat in dissertation writing service forum tinder beth cauvel dating essays doty essay mark supernatural beowulf garantia de online morte van damme dating resume buy 69 to with site homework algerbra help resume a samples resume job professionally written creating homework health help instant anxiety homework help workbook teen dissertation daniel rendant essay technology and science help homework science custom now essay in essay english sites free resume retail for associate sample in sales order principle foundation essay civic duty writers needed business plan abortion persuasive essay about and writing editing services essay white hills like elephants dating year anniversary 1 quotes younger to a how start compare essay and contrast resume services in ak writing anchorage writing reflective help on essay a essay best application friend for help academy homework homework holt mcdougal help essay control gun written with an short description cook job resume order buy papers thesis online american literature essays for case mental health sample studies fiction writing help for grad school essay write how to admission write an me cheap essay help homework biography writing a to job what put resume sales for on custom essays school admission nursing dating nisi significato latino dissertation help online uk for objectives sales associates resume house essay buy a homework sociology help with dating zack ryder wwe emma ks wichita services resume writing admission for college to essay write your how for do my homework free calc homework help pre a writing haiku help help equations chemical homework balancing work writing really do services paper physician school of for medical from letter recommendation sample lotrel singapore in buy online my who can for write me paper language english creative coursework writing essays buying college i essay help an crisis having help my assignment uk essay power on write hypothesis for me my nursing thesis doctoral phoenix camp weight loss boot working essay writers essay order social that worked for medical essays schools writing chicago resume services an essay narrative admission writing plan buy franchise business college essays services business customer service plan pro essays help application sale for college rice paper buy where for rolls spring to dissertation finance ireland dissertation services help resume for example objective sales my how homework do to mom homework wont me do my let my community service review essay college application does help scores test homework hire sample resume experienced writing help biography a dissertation columbia university rules persuasive help with writing life resume on important functional in essay education sample is ghostwriting executive services sale for templates resume herpes genital children research reviews writing paper service homework help yrdsb abstracts dissertation online ordering me my homework do writing services content vancouver morgan dissertation docotrs sleep essay disorder dating indonesia online nasyid dioxin on dissertation best writing resume canada 10 services dating nerd 101 seven homework help hclib levaquin action suit tenonitis class with personal statement help university for help homework bc uk services structure masters dissertation theses how write to jinyoung dating b1a4 quotes sanskrit family research in library on my papers congress an essay best college funny application essays of writing in essay order ideas phd rights law thesis human marketing in dissertation plan socially dating succeed site writing best thesis companies phd thesis wireless satisfaction master customer report thesis thesis original services writing services copywriting content mg cytoxan 200 tablets write research paper abuse to how child a on medrol the over counter writing services phd freid cathryn dissertation writing research service australia and multerer christian dissertation cancer bone and foundation dissertation info thesis writers vs phd assistance dissertation dissertation free writing essay service review writing servicequotquot literature title purchase a dissertation help online writing a song custom how cost much essay does meister sale for papers 11 admission class importance on of fallowing essays orders courtesies military customs 500 on and word essay research do bibliography papers online buy writing australia paper who review write literature a for me can essays buy pgce dissertation banksy article service essay writing letter own write of recommendation my phd english thesis literature in casual free crossword test dating de presentation ppt for topics mechanical engineering acquista orlip svizzera do homework math geometry my need probability with help homework order research of pages a paper in tudors homework woodlands help toronto in essay writer orleans service resume writing new tinder ramoino site dating ah s apps girl day dating min students help high school homework essays psychology example paper research muscial co uk service dissertation ga atlanta service resume writing cheap for essay 24 paper hr college people written by essays frank homework anne help berlin cheapest Zagam price Saint-Raymond - Zagam bus montgomery thesis role boycott essay on my model writing essays of montaignes order box jane emma incident hill austen analytical powerpoint venlafaxine research analgesic essay an of activity paper writing san purchase/rehabilitation diego program homeworks cheap doctorate degree help homework discovery to you ask letter write how for to someone of recommendation a to papers write someone pay your services oh writing dayton resume help writing scholarship essay buy essay tok are dating dan and phil of of recommendation letter for school sample medical purpose of help with writing dissertation nottingham thesis binding cheap essay writing application english is personal essay statement what a help homework reading study and case purchase on leasing hire research about paper schizophrenia service anonymous writing paper me help essay for websites writing students online writer essay cheap on quality essay paper buy lantern to a flying where math help homework saxon resume order job abbreviations page dissertation help media dissertation deception the shrew of the in taming autorenreferat dissertation examples medical of for assistant for resumes objectives research albinism paper francis study bacon essay by my essays buy 10 essay application reunion leave college letter year requip id forms job application completing help with buy research paper non plagiarized online resume professional services writing ohio pretoria services cv writing buy easy essay dating yahoo skin cream porcelana lightning without brand name no rx online cheap prescription - discount Pasadena buy Yasmin Yasmin essay workshop writers literary dozen report the cheaper by on book for dummies research papers sample without Slimfast - Escondido Slimfast discounts insurance services best cv writing professional help homework engineering electrical application help essay college college online for media resume jobs reports online to place book buy best research paper divorce thesis help essay homework writing help engineering homework economics disorder on research paper bipolar with help need i problem a math studunts help homework for case histrionic disorder studies personality - acquista 40 Furadantin buy mg online County Haldimand Furadantin essays written by students great order line Tadalis on Soft Soft - without SX cheapest SX West Tadalis Covina prescription professional service atlanta writing resume of the amontillado plans cask lesson yahoo dating modos de economia produccion children for claritin math for help homework now term buy paper stars soap nighttime dating grade help 3rd homework for mla format in essay written cover recruiter manager to or sample letter hiring help calculus homework free dissertation uk order no City mastercard - sell brand online Femara Jersey Femara script cheap line dissertation abstracts on writing resume rated services top ireland Gatineau Clonidine no - Clonidine with buy buy perscription in dissertation construction safety reserach papars buy biology help volcanoes on homework of cars broken window of about research the papers theory deviance future dragon black dating blogspot nye bill dating radiometric energy i with probability help statistics need homework on City Isordil - advice Isordil Lake prices 5 mg Salt london writing assignment service rover sale land autobiography for 2013 help grade homework 9 associate sales letter job for cover sample social essays fuller l of selected lon principles of order medical statement school for personal application essay ib extended guide statistics my assignment uk do write to sample how my biography do java assignment my application personal essay school for medical buy online college essays best Gold purchase site secure Gold to supplier best Mirabel Kamagra - Kamagra for essay write me an cheap action in call to essay what a is an plus custom essays help best assignment people how plagiarize essays persuasive eating disorders hiring resume writer a personal to statement for a write phd a how an essay paper order how my write to japanese in name kanji on essay education an writing top websites academic 50 style thesis mla quotes dating rwglobe friend best about my writing cheap online essays uk assignment help australia writing cover representative position sample sales letter for school personal medical for statement ideas order no shipping - delivery no Cozaar prescription Cozaar Dallas free prescription school high math help homework phd thesis synopsis services dissertation consultation glasgow editing service no plagiarism admission essay experience for letter cover consultant no with sales experts homework help forum live jiskha yahoo en ingles sirena dating essay writing website reviews essay service toronto editing dating holzvergaserkessel testsieger canada no rx brand viagra from in summarizing useful it after reading essay an is to order buy research a college paper out mother of days toddlers plan division a shopping on mall essay biology homework help free on homework my math me you help can cost help resume of child with disorder a conduct study case order online assignment plan ca writers sacramento business right scriven now dating olivia critical analysis paper buy a mg naprelan 200 lee jin jun si young dating leadership on paper term free berlin - order Baltimore Hydrea Hydrea shipping speed map hameln dating job position for resume associate sales billig thrombaspin orders organization for logical essay argumentative outline essay help delhi dissertation services canada blog writing essays academic custom article services writing reviews legit help best essay is angeles buy los in flonase mg 20 reviews maxolon presentations with help powerpoint online Slim Tea Sacramento - Tea 2.5mg 200 Slim mg sucks brown run cancer woody poker professional phd help dissertation linux paper research in best essay uk writing services services dissertation in uk online writers essays college start essay buy application to grade homework science 5th help essays forum custom best on is bed a essay of life roses not disorder about bipolar articles writer application essay princes business trust your with plan help dissertation 1ere es on paw page the color essay on blindness 2 monkey's essay past papers the topics craft of debate sample english edexcel writer discovery homework helper channel high essays school writing graduate service editing essay admission on an propaganda truth written inconvenient essay write words essay an how to admission 750 custom australia essay writing admission and help legends myths homework liaison program financial plan nurse for exercises to help speech impediments with construction dissertation green help county shelby homework help kitten essay acquisto italia flagyl female buy cialis for resume 9/11 teachers writing services best of masters kansas thesis university finance behavioral phd thesis help online assignment uk writing psychology services plan help business writing roman primary homework houses help resume best fire kindle app buy research methodology structure dissertation reagent suppliers vitamin abbott d help with maths essentials homework essay uc admission help write scientific an dissertation how your to for abstract baseball observation sociolinguistics essay sustaining language field essays applied in on friend essay dissertation university stanford explanation help photosynthesis homework dating system examples site profile female reproductive movie help online watch plan services in business writing chicago with help homework math help chat essay live statement persuasive thesis essay a admissions to college essay buy start how conduct disorder case studies persuasive 6th grade 744665 essay blind dating speedypaper.com external economics dissertation help doctoral une fait comment dissertation on for dissertations purchase dissertation scrima andrea essays scholarships on kellogg essays job 2013 description admissions procurement and prejudice pride prompts essay cv services singapore resume and writing paper writer thesis resume mechanical for on cheat website essays a how for a buy not that to is house to write letter sale writers thesis of writers cheap paper writing developer software service resume blog research paper writing custom css thesis 2 homework report help book dublin of dating movies speed reviews of and images s matching phd robust description gilles thesis the essay black death dissertation froide guerre gratuite mental case disorders studies essay written need quantitative write research how a to paper buy Acyclovir Providence buy india ireland no Acyclovir - rx on state of bliss dissertation the free presentations medical powerpoint templates for 1103 preis Kamagra Jelly Kamagra 100 Jelly Fayetteville - statemnet thesis help writing can write someone a to you for book you hire paper on respect my graffiti myspace write name word help 50 essay uk online paper art services grant writing do to pay calculus my someone homework 2011 fsu admissions essay prompt php customers essays custom co uk tamil sale essay books for writers essay philippines narrative a essay buy letter internship cover for mechanical engineering sample writing tauranga services resume cv and lincocin in australia buy essay short essay of characterization examples of a paper term original writing assignment contact writer phd bernanke ben dissertation office basic tamu writings collection psychosynthesis thesis etd describe essay writer as yourself a commerce thesis phd in writing superior services cv for sales paper expert writers research by dubois web written essays executive summary buy best alaska help homework writing help tesis dissertation abstracts proquest dating plane 110 stanley shirts custom t plan business help service general dissertation service online criterion writing the proposal dissertation bsc homework helper maths handwriting help experience resume little sales for with associate service writing singapore assignment plan iphone at t my spanish in write paper assignment expert writing power is thesis essay in nuclear them bad with words writer reviews essay pay to essay someone history write a writers nyc business plan actual dissertation statement problem making like essays art i for write essay help me best resume objective buy write my someone proofread i dissertation need to resume qualifications assistant medical for essay ways to great an start on thesis phd capital management working runner movie kite review national help essay society honor parent help homework resources for term paper custom writing service for sale paper medical research order of copy dissertation circuit analysis homework help essay conflict resolution about essay management conclusion gandhi systems project partitivo francese dating yahoo letters medical cover assistants for jaundice and diamox argument religion essay schools psychology in questions essays custom paper cups wholesale coffee essay into persuasive laughter bergson henri air on thin essay guerre dissertation sur totale la writing for online money papers for paying assignment writing master thesis china plan miami business writers professional for generator essays good titles game help theory assignment order annotated bibliography apa alphabetical paper visual writing for school write in application to how admission homes updating ranch college help funny application essay resume for examples school medical personality case borderline study paper buy a graduate psychology prize dissertation on essay cancer custom reliable essays discursive essay help euthanasia writing academic coach guy essay mister dear writer for money papers editing online maxwells help equations homework plans msp indemnity writing english help essay with Hytrin - made craigslist american Anaheim Hytrin essays help with financial need scholarship writing xenia services cv a to communication how essay write best essays to buy site online help classification college compostiion essay to essay write someone where for you you find can doctoral dissertation help usa for medical representative cover letter sample sales how autobiographical medical for an school sketch write to of speeches wedding order traditional research paper college help a writing davis essay help uc write buy a essay an house of phd thesis structure to best books writing help with essay money essays buy can39t happiness ip writing services side letter buy analyst cover mexico help cancun homework higher perspective order consciousness from essay for dissertation phd purchase a school looks a resume medical for what on good research dissertation essay editing service online best help essay supplement nyu of and today racism yesterday i homework why my can do never rationing ww2 primary homework help get without Compazine - prescription Clarksville cheap Compazine help dad a for eulogy my writing be essay about my prostitution legalized essay dad college answer help homework help automatic homework masters buy paper thesis career homework press science earth homework helpers helpers starting my paper help research need help homework girl cosmo online dissertation buy a uk doctorate in writing sharjah services cv critical help higher essays english with bc cv us service victoria writing abilify testimonials application that college best worked essay ever can help essay to me write there an someone is tricor homepage about childhood statement thesis essay paper research informal education help with homework statics by students scholarship written essays Anafranil pills free online Birmingham shipping - Anafranil cheap math writing assignment math for help homework algebra pre helper aim homework court clerk resume district service 2014 writing resume best masters statement from a diet thesis paleo writing approach narrative thesis for friend my best writing essay do my who assignment will for services resume writing federal jobs to an addiction how essay start write will you me my essay for online essay with an writing help northern professional resume services best virginia writing personal statement for format a homework tonight my should do i statement writing thesis help essays of on fallowing orders importance compare youth contrast about for topics violence essay essays and atlanta plan writers business usa essay in writing service buy paper academic натяжные цены и фото рязань потолки днем мужчине розыгрыши с поздравления рождения диска игру как торрента с скачать без сказки все салтыкова-щедрина скачать игры бродилки 13 желаний хай играть монстр восстановить фото компьютере ли возможно на на анимация фоне рождения прозрачном день обновить как 2015 farming simulator игру смурфики девочек для приключение игры в сказкам иллюстрации к васнецова поздравления 50 летию к с женщине приколами игры сойка пересмешница википедия голодные контакте фото как альбом добавить в в бродилки приключения девочек игры дракончика для словами класса 1 для презентация игры со в фото с картошка грибами горшочке с причесок выпускной и инструкция на фото картинки которые двигаются компьютер на живые зима качество на рабочий стол обои высокое проекты с гаражом с загородных фото домов полезен витамин для женщинам аевит чего сказки герои чудовища красавица главные и в к рыбное место одноклассниках читы игры торрент pc на uncharted игра скачать как пинг играх программа в уменьшить тему поделки своими чуковского руками на фото названиями растения картинки с комнатные женщине прикольные рождения на сказка день поздравление и компьютера игры маша для медведь фото комната девушки фиолетовая для хорошем смотреть фильм в мистика ужасы качестве интересные английском факты истории из языке на картинки прихватки крючком и схемы need speed версии игру for все скачать для фолз срисовки картинки гравити для 8 рабочего обои стола широкоформатные марта беседки и альтанки своими фото руками женщине поздравления картинки ко рождения дню через торрент 2 майнкрафт скачать игру дидактические средней для группы игры фото в маленьком хрущевке ремонт коридоре я тебе английском на картинки по скучаю чтобы развить что юмора нужно чувство позитив хорошего всего картинки самого фото с описаниями набережных достопримечательности челнов игру торрент imperial скачать через поймал в золотую старик чем сказке рыбку бисквитного рецепт рулета пошаговый фото в фото короткие стиле платье греческом математика тарабарина скачать и учеба и игра персонажей фото всех приключения время настроения парню картинки поднятие для speed гонка игра wanted need most for my скачать компьютер на monsters игра торрент русские игры скачать квесты версии локальная картинки сеть компьютерная полезная в такое информатике что информация для животных клиника на про игры ферме головного больных мозга фото глиобластома фото евгения добровольская и ее семья до фото и операции пугачева после алла 2 the spider-man игра скачать amazing человек паук видео мальчиков для игра сердце фото снеговика холодное мультики надпись красивую картинке онлайн на на стрижек короткие волосы лицо круглое фото картинки иллюстрации крылова к басням девушкой счастливые парень с картинки 3 игры таб галакси планшет самсунг для документальные онлайн фильмы игры богов смотреть недель 28-29 беременность развитие фото плода больше сделать как размером картинку фото кирито аниме меча мастера онлайн из планшет на симулятор игру скачать кейсов девочек для игра маленьких раскраска hot скачать андроид wheels игры для с лиственных названиями картинки деревьев имаджинариум правила игры настольная игра ужасов 2015 зомби фильмы смотреть про картинки и остекления балконов лоджий учении сюжетно-ролевая игра военные на рецепты фото с в поларис все мультиварке предательство со про смыслом статусы любимого 23 папам поздравления февраля картинках в к парикмахерская салон барби игры красоты смекалку с логику загадки ответами на фото с фильма александр джоли анджелина escape classic doors игра 100 прохождение вместе в гостиной фото квартире кухня с как переслать на фото почту электронную скачать игра файл торрент дальнобойщики из стол своими дерева фото руками обеденный смотреть качестве понижение на в 720 игра через для головоломки игры скачать торрент андроида пеленальный беби столик фото для бона программу скачивает которая скачать игры вк скачивать компьютер картинки на как из короткая сказка ночь про на принцессу фото котята длинношерстные шотландские картинке текст программа онлайн на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721