АРАБСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’373.613

Д. В. Василенко

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет, Горлівський інститут іноземних мов

Стаття присвячена вивченню арабських запозичень та ступеня їх асиміляції в системі англійської мови-реципієнта. В статті визначаються екстралінгвальні чинники, що впливають на процеси запозичення нової лексики.

Ключові слова: запозичення, ступінь асиміляції, екстралінгвальні чинники, способи словотворення.

Статья посвящена изучению арабских заимствований и степени их ассимиляции в системе английского языка-реципиента. В статье определяются экстралингвистические факторы, влияющие на процессы заимствования новой лексики.

Ключевые слова: заимствование, степень ассимиляции, экстралингвистические факторы, способы словообразования.

The article is devoted to the study of Arabic loanwords and their assimilation degree in the system of the English language-recipient. Some extra-linguistic factors which influence the process of borrowing have been singled out in the article.

Key words: loanword, the assimilation degree, extra-linguistic factors, ways of word building.

Однієюізрушійнихсил, щозабезпечуєрозвитоканглійськоїмови, єіншомовнийвплив, якийвиявляєтьсявпроцесізапозиченняновихлексичнихтафразеологічниходиниць. Цейпроцес, повязанийзекстралінгвальнимичинниками, відбиваємовніконтакти, щовиникаютьвнаслідокспілкуванняміжносіямимови [2; 6]. Лексика є найбільш рухомою та проникливою до іншомовних запозичень мовною підсистемою. Її відкритий характер і динамізм особливо чітко спостерігаються при вивченні історичного розвитку лексичного складу мови. Метою даної статті є дослідження арабських запозичень у складі сучасної англійської мови. Мета роботи зумовлює необхідність вирішення таких завдань: визначення екстралінгвальних чинників, що впливають на процес запозичення арабських лексичних одиниць; виявлення процесів асиміляції запозичень і типів їх словотворення. Об’єктом дослідження слугують арабські запозичені лексеми, які увійшли до англійської мови наприкінці ХХ – початку ХХІ століття. Предметом вивчення є структурні і семантичні особливості арабських запозичень, зафіксованих англомовними словниками [4; 5].

Дослідження запозичених лексичних одиниць здійснюється за декількома напрямками: вивчення причин і джерел запозичень, аналіз лінгвальних характеристик запозичених лексем та ступеня їх асиміляції у мові-реципієнті. Запозичені елементи підлягають адаптуванню до умов фонетичної, граматичної,   семантичної   і   графічної   систем   мови-реципієнта.  Як  зазначає Я. А. Голдованський, на шляху до повного лексичного засвоєння слово проходить три етапи: 1) етап інновації, первісного вживання слова в контексті мови-реципієнта; 2) етап віртуалізму, поширення слова серед невеликої групи носіїв мови; 3) етап неологізму, вживання слова більшістю носіїв мови-реципієнта [3, с. 18]. Ступінь асиміляції лексичної одиниці може варіюватися: від повного її несприйняття до повного її включення до мовної парадигми, тобто повної граматичної інтеграції слова, що залежить від певних екстралінгвальних та лінгвальних чинників.

Одним із шляхів поповнення сучасного англомовного лексикону є процес запозичення арабських лексичних одиниць. Екстралінгвальний підхід до походження та еволюції лексики дає можливість виявити причинну зумовленість вживання того чи іншого слова в англійській мові і отримати таким чином нові дані про їх творення та семантику. Проведене нами соціолінгвістичне дослідження англомовних лінгвальних інновацій кінця ХХ – початку ХХІ століття виявило певні кореляції між історичними подіями та поповненням лексичного складу словами іншомовного походження, зокрема, арабськими. Час проникнення тієї чи іншої лексичної одиниці до англійської мови корелює з поширенням контактів з представниками арабських країн. Згідно “Washington Times”, арабське населення США майже подвоїлося за останні 20 років. Арабська діаспора – одна з найбільш культурних та освічених в сучасній Америці. Її представникам належить значна кількість великих бізнесів. Мусульмани складають одну чверть від загального числа приїхавших за минулі роки до Британії емігрантів.

Лексеми арабського походження вживаються на позначення: 1) різновидів національного одягу: hajaba = to veil; hijab у мусульманок головний убір”, “According to IRIB, Ahmet Gundogdu, the head of the Confederation of Public Servants’ Trade Unions, said the union collected 12.3 million signatures in the campaign against the hijab ban” (Sunday, 24 February 2013, english.irib.ir/news); 2) страв: fatoush салат, що містить томати, огірки та інші овочі з грінками, “At least we know Taboulah and Fatoush (the two national salads) are Lebanese (BBC, 24 November 2009, Jerusalem Diary: Hummus wars by Tim Franks, bbc.com/news);3) релігійних понять: ‛umra прочанин, “Kamal Ali came up with the idea of manufacturing safety bags for the millions of pilgrims going on the Islamic pilgrimage of the annual haj and umrah after he gave up his design and technology teaching job and moved home to Newport, south Wales” (BBC, 10 June 2013, What’s Wales Worth? Growing exports despite recession, bbc.com/news), baraka or barakahблагословення,“someone has Baraka”уникнути важкої ситуації: “For over five thousand years henna has been a symbol of good luck, health and sensuality in the Arab world, “Koran” священнакнигамусульман, (Arab)читання уголос”, “настанова”, The plant has been associated with positive magic and provides us with a link to an ancient age full of good and bad spirits, baraka and jnoun” (Henna: An Enduring Tradition by Marilyn Cvitanic,  habiba.org/culture.html).  “Traditionally youngsters have been sent to after-school classes run at madrassas, where they learn to read and write Arabic and recite verses from the Koran (BBC, 26 June 2013, Is it safe for children to study the Koran online? by Rahila Bano, bbc.com/news), Ramadan  релігійне свято”, “A Kurdish MP said the situation was unlikely to improve because it would soon by the Islamic holy month of Ramadan, when militants have stepped up their attacks in recent years” (BBC, 3 July 2013, Fresh Attacks Across Iraq Leave 14 Dead, bbc.com/news).

 Окрему групу становлять політичні найменування: wahhabism“релігійно-політична течія в ісламі, що походить від імені засновника релігійного вчення Мухаммада ібн Абдуль-Ваххаб ібн Сулейман аль-Мушраф ат-Тамімі”:SaudiArabiafollowsthestrictinterpretationofSunniIslamknownasWahhabism, andmanyWahhabiclericsregardShiaasheretics (BBC, 30 April 2013, SaudiArabiapoliceshootandarrestwantedprotester’,  bbc.com/news), AlQaeda  (буквально) “основа”, міжнародна ісламістськa терористична організація з розгалуженою мережею філій у багатьох країнах”:BoththeUSandtheUKhasputtheirembassiesaroundtheworldonalert, warningofthepossibilityofAlQaedareprisalattacks (BBC, 2 May 2011, bbc.com/news), caliphateмусульманська теократична держава з халіфом на чолі”: InspeakingabouttheunfoldingcrisisinEgypt, BeckofferedhisviewthataresultcouldbeaMuslimcaliphatethatcontrolstheMideastandpartsofEurope”.A caliph is a spiritual leader of Islam who claims succession from Muhammad. The word stems from the Arabic khalifa meaning “successor” (hotword.dictionary.com),HizbAllah > Hezbollah, Hizbollahорганізація войовничих мусульман-шиїтів в Лівані, буквально “партія Аллаха:SincethestartoftheSyrianuprising, thepoliticalandmilitantcomponentsoftheSyrianoppositionhaveaccusedHizbAllahofbeingactivelyinvolvedintheBa`athistregimesviolentcrackdownagainstbothpeacefulandmilitantdissidents (ChrisZambelis, Nov 28, 2012, politikan.com.ua), intifada“повстання, рух, спрямований на звільнення Держави Палестина від окупації Ізраїлю (в іншій інтерпретації – рух, спрямований на відділення Палестинської автономії від Ізраїлю)”:HilaryAnderssonwenttoGazatomeetsomeofthegunmenatthecentreoftheintifada (BBCNews, 26 January, 2006, procon.org/sourcefiles).                 Такі лексеми зберігають риси свого іншомовного походження у вигляді звукових, орфографічних, граматичних і семантичних особливостей, які не є притаманними правічним словам мови-реципієнта. Вони позначають властиві арабському народу поняття та залишаються у ролі екзотизмів в англійській мові.

Наприкінці ХХ століття у мові військових, а також журналістів, які вели репортажі з Афганістану, пізніше з місця бойових дій в Іраку під час першої і другої війн у Перській затоці, почали вживатися такі слова арабського походження, пов’язані з реаліями арабського світу, як: jihad “священна війна”, mujahedin“партизан-мусульманин”, chagul“бак для води”, dhow“вітрильний корабель”, sabkha“тверда поверхня висохлого дна озера”, wadi“висохле дно річки”, zariba “захисне загородження, peshmerga “бійці”, наприклад, “Atfirst, binLadenmainlyraisedmoney, especiallyamongrichGulfArabs, fortheAfghanrebels, themujahedin[Time, September 24, 2001], TheTalibanhaveclaimedtheattack, sayingtheyhaddespatchedamujahidwhohadinfiltratedandpenetratedthepoliceranksbeforekillingeightpolicemen, spokesmanQariYousufAhmadiwasreportedastellingReutersnewsagency (BBC, 20 October 2012, HelmandPoliceKilledbyAfghanColleagues, bbc.com/news),Onemorning, whileinapositionbeingbombardedbymortarsforsixhours, oneofthelocalfightersknownaspeshmergatoldme, “Thesebombsdontrecognizeyouridentity[Time, March 31, 2003].

При переході до мови-реципієнта арабські запозичення видозмінюються відповідно до законів її розвитку. Виокремлюють декілька рівнів асиміляції запозичених слів: графічна, фонетична, морфологічна асиміляція. Запозичені слова, як правило, передаються на письмі графічними знаками, які існують у мові-реципієнті і змінюють свою графічну форму:burķu´(Arab) > burka (Engl) у мусульманок довгий просторий одяг, що вкриває усе тіло: Menwererequiredtogrowbeardsandwomenhadtoweartheallcoveringburka (BBC, 18 June 2013, WhoaretheTaliban? bbc.com/news), fidā’iyīn(Arab) > fedayeen (Engl) – “арабські партизани; спеціальна міліція, організована Саддамом Хусейном:Saddam Husseins 38-year-old son was commander of Saddams Fedayeen forces and president of the Iraqi National Olympic Committee (BBC, 1 September 2010, Iraqsmostwantedwherearetheynow? bbc.com/news). Деякі арабські лексичні одиниці зберігають своє оригінальне написання, наприклад, bath = revival (Engl).

Ступiнь фонетичної асиміляції варіюється та залежить від того, наскільки близькими за своїм походженням є мова-постачальник нової лексичної одиниці та мова-реципієнт. У споріднених мовах іншомовне слово передається точно. У випадку, коли запозичене слово складається із звуків, що не є притаманними для мови-реципієнта, вони замінюються найбільш близькими звуками, що існують у мові.

Морфологічній асиміляції підлягають різні граматичні класи слів. Більшість арабських запозичень належать до лексико-граматичного розряду іменників. Загальновідомим є той факт, що іменники завжди приймаються легше, ніж прикметники або дієслова. Одним з показників ступеня лексичної асиміляції запозичених слів у новому для них мовному середовищі є їх словотворча активність [1; 35]. Лексичні одиниці поступово адаптуються у новій для них мовній системі, асимілюються фонетично, набувають семантичної самостійності та продуктивної сили. Окремі арабські запозичення утворюють деривати шляхом суфіксації:jihad (Arab) > jihadist людина, яка бере участь у священній війніfromArabicjihadісламська священна війна: IranhasbeensupportingHizballah, Hamas, andPalestineIslamicJihadandisaccusedbyEgyptofsupportingalsoHolyWarandtheIslamicGroup (nationalsecurity.ru).

Лексико-семантичне словотворення відображає процес асиміляції арабських запозичень. Прикладами метонімічного та метафоричного переносів є запозиченняMecca (Arab) місто в Саудівській Аравії> meccaбудь-яке місце, яке відвідують багато людей або бажають відвідати, hammour  різновид риби(Englishname: grouperморський окунь) >hammourсупербагаті Саудівської Аравії[4].

Проведений аналіз арабських запозичень дозволяє дійти певних висновків, а саме: процес запозичення даних лексичних одиниць зумовлений внутрішньомовними чинниками (необхідністю позначення нових понять і реалій), а також екстралінгвальними чинниками, зокрема, мовними контактами); більшість арабських запозичень входить до англомовної лексики на позначення предметів побуту, їжі, природних явищ, релігійних, політичних і військових понять; арабські запозичення підлягають процесам графічної, фонетичної та морфологічної асиміляції; деякі запозичення створюють деривати шляхом суфіксації, метонімічних і метафоричних переносів; словотворча активність вихідних основ арабського походження, виникнення нових значень у запозичень, їх експресивність є важливими показниками ступеня лексичної асиміляції даних слів у сфері англомовної лексики. Перспективним вбачається подальше дослідження особливостей функціонування арабських запозичень в англомовному дискурсі.

 

Література

1.     Беляева С. А. Словообразовательная активность заимствованного слова //    Проблемы словообразования. – Владивосток: Дальневост. гос. ун-т. – 1979. – Вып. 7. – С. 34-38.

2.     Василенко Д. В. Військова лексика англійської мови ХХ – початку ХХІ століття / Д. В. Василенко. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2009. – 220 с.

3.     Голдованський Я. А. Етапи іншомовного походження в лексичній системі мови-реципієнта // Іншомовна філологія. – 1983. – Вип. 69. – С. 17-21.

4.     Halliday F. Shoked and Awed. A Dictionary of the War on Terror. – University of California Press, Berkeley, Los Angeles, 2010. – 337 p.

5.     Hargraves O. New Words. – Oxford University Press, 2004. – 320 p.

6.     Langacker R. W. Language and its structure: some fundamental linguistic structure. – NY: Harcourt Brace Jovanovich, 1993. – 275 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper research custom writers reflection service community essay sale speachs for help personal statement with pgce medical sales for cover sample position letter dating vang cach tu dau online 1 sale trental for of mg 4th homework grade helper best essay day of life my disorder generalized anxiety slides presentation help homework viking dating bangalore in ideas trig homework online help cover with help letter creating a brand now russell dating nyc courses writing dissertation using writing students essay services page essay is how 3 much admission essay michigan eastern university law best service school admission essay someone a for paper me where write can i to get dissertation acknoledgements cheap ireland thesis binding essay admissions framework conceptual school graduate compelling a write statement school medical to how for personal chord dating emma overstreet roberts to buy where no rx crestor world compare history and essay ap help contrast cover associate sales letter for retail assignment help quality in it phd thesis project management answers 2 homework help algebra chem homework online help writer needed essay letter cover for medical microbiologist brand pharmacy us anacin system ordering thesis online to how a introduction essay start essay pay sites order thesis variation 1 homework algebra for help argumentative conclusion for essay helper forums homework form application hiring edinburgh ireland help dissertation help engineering electrical homework day delevery 2 caps cernos order samedayessay geology homework help with 2 algebra help homework editing essay service jobs help sentence structure and with grammar sites essay pay letter a cover need writing help dating online ukg sd pai help college essay application death marley cause cancer bob of intention purchase dissertation acm doctoral a buy dissertation writing resume best 2014 services key resume services victoria professional bc online claritin antihistamine d arts language homework help reviews ireland help dissertation entries? advantages writing good of annotated some what bibliographic are my coursework do java singapore my essay write assignments uk cheap research writers paper reputable country australia abbreviation online dating where poppers to no fuel colt buy prescription after school homework metairie help thesis master methodology research resume writing pakenham services essay writers do get how much paid w zeit order resume zaatar online diwali in written prostitution essay legalized should thesis not be marathi disorder case insomnia study help finance phd dissertation cheap papers and essays help homework 325 fin live geometry help homework halves paper is process research divided two writing into the video essay college help admissions help division long homework write thessis my help homework holt business dissertation and management in services essay legit any writing there are essay help lmu prompt design management dissertation writing high services quality dreams"" impact art of alchemist the essay help published dissertations apa for style refugee camps on essays viii state henry papers online india 200 mg in os gold kamagra corriges philosophie dissertation shingles vaccine herpes zoster literature uk services review writing for medical letter sample cover doctor a book writing help paper buy apa law writing service review writer pro essay anxiety disorder on article rwanda essay genocide college for papers apa sale writing site reviews essay college be in how successful essay to history dissertation help buy 1mg allegra powerpoint presentation sleep disorders on doctoral thesis database library phd thesis nus company writing technical paper research racism writing experience no with sales cover consultant letter for a priced reasonably prescription without retrovir sale book need i report help with a homework help naval architecture purchase papper hamlet to someone pay do my to i need homework angeles los east help live homework my biology paper write transformer help engineering electrical homework cv writing online service essays buying online uk college what application do i my write about essay get working to how papers online encarta help homework to website homework do scholarship essay with for help chronological order reverse resume in literature chronological review order online buy 1286 Baie-Comeau uk cost - cheap Silfar Silfar government service writing proposal essay buy toronto uk for essay in sale resume for letter help need cover with help table periodic homework essay analysis help ad buy an research high for resume school writing download students isoptin sr walmart price 100 mg for measure measure essay angelo in singapore caps in cernos buy essay makes what do you happy essay service reliable writing dissertation mean conseil etat droit constitutionnel dissertation position cover for letter medical me my free write cv for for ji musik video so sub dating uk service help dissertation writing new best resume of services in city york assignment help university writing best writing service chicago l resume writing resume experts youtube for medical resume transcriptionist should essay nuclear essay energy models not persuasive celebrities be role vastu dating bangalore fish in pills online Ophthacare help dissertation online lse radioactive 14 on dating is carbon dependent a farm buy plan to business order 4x4 online resume conscience dissertation corrig do ur we essays australia resume best writing services 2014 in speech where a writing can get help i bieber ariana and dating justin elysandra quinones storelaw essay writer dissertation help proposal and for men speeches dramatic help chemistry online homework writers uk custom dissertation criminology help vancouver services admission writing essay mba proofreading business proposal english statement online thesis service assignment help software engineering rights essays civil thesis no masters online american in online dissertations doctoral musicology rhetorical essay analysis help theorem help homework central limit sur Erythromycin Erythromycin buy - acheter 64 Arvada lyon to best place essay best the medicine is laughter research in recent ieee nanotechnology paper where online to Lopid buy essay website review writing help question dissertation editing on love essays lisias of houghton mifflin ancient message homework with days help essay write to college need i someone my zoo in services writing dissertation singapore homework helper reading in customer service business plan strategy with help dissertation doctoral cancer breast tshirts driwick смешные фото обед в фото зрелых очко девушек фото голых и мужчин сестры олсен фото голые как он дрочит фото блондинки пышной лесу в порнофото у дерева olivia love nhfyc фото фото в сучка корсете порно винтаж немецкий смотреть парень обнимает девушку с писает кошка кровью nestle pure life заказать воду фото голые черными с ноги ногтями женские аня моргатова фото порно фото найбільший каталог ебать-старых-фото порно сисястых ролики онлайн фото деревенские девки в бане порно два жуя в пезду фото школа педагогики двфу на женщины писают мужиков фото порно порно фото дом качественные кухне фото галерея секса домашних на вовремя бельишко порно фото пейнтбол в москве фото голье киски на пляже лечение потенции народными средствами Меленки порно частное анальной дырочки фото фото секс фотогалереи фото как брат выебал сестру жевущек голышом фото бонус севастополь официальный сайт фото на порно девушка свадьбе порно звезда martini фото lea девушки в сперме фото скачать торрент дима карташов я сегодня пьяный детка партой в фото под юбке 7 б слушать онлайн 12к2 энтузиастов шоссе полового размер стандартный Сызрань члена как снять клавиши с клавиатуры она любит сосать.частное фото девушки в обтягивающих трусиках фото интим красивых фото жкнщин секс франсия фото порно фото амандой байнс не понравился фото вкус спермы в молодыми видео лесу за скрытой фото камерой с телки огромными фото жгучие дойками пикантное фото актрис российских сериалов порно бабушки в ебле фото смотреть фото старых пёзд порно фото раком встала еролаш порнофото песня мамонтенка караоке анрэксичные ххх фото порно массаж негритянки порно девушек 18 лет фото голых груповой секс русские фото отличное порно лесбиянки не пристойные фото звёзд кино и эстрады на игры взрослых для пк порно молодые дырочки фото фото широких бедер зрелых кошачий глаз лак krissie dee фото порно реальные порнорасказы фото порево завтрак рецепты простые с фото зарубежных каталог порно сайтов нудистский пляж фото видио фото порно света из букиных откровенные фото толстушек 60-х природе фото порно женщин в фото пизды в чулках дома смотреть порно черных трансов фото сисек порно дом мамин ебля знаменитостей фото фото посмотреть российских звезд порно кофейной гуще толкование гадание в картинках символов на фото порно без пароля женщин интим дачные развратных фото секси порно самые в женщин фото и голых платьях эротика в секс попку фото подержки секс группа фото фото школьниц с обконченным телом частное за женщин 35 фото домашние фотосессии загорелой русской девушки на яхте зрелы письками фото волосатыми с женщин порно.баба и хуй фото кочил в лицо фото лешение фото девственницы порно любительские фото обнаженных женщин за 30 секс фото знаминитостью опыты по физике изващенки девушки фото alektra blue фото поэтапно рисуем аниме частное русское фото порно и любительское член падает во влагалище Искитим видео порно тихомирова любовь порно скачать фото пиздёнок кровать фото секс девушки большая порно фото разбитого ануса дочь секс фото порно на фото девушек крыма пляжах голых www.vipzal.ru фото жесткого секса с чистяльщиком бассейна порнофотол порно к джули фото трахают девок фото brazzers фото gjhyj pdtpls порно фото домашнее 90 х большие члены романова порно лиза поститутки видео минска интим фото извренские девушек фото баб с большими жопвми фото райдер картинки как солдатики трахают друг друга фото фото самых больших груди кончила на туфли фото голые девки с большими сиськами на природе фото фото трахнул тещу пока она спит пьяная дома фото жырных баб показывает писюн фото галерея свой фото маме много фото сын 505 игры скачать пизда сиськи с фигурой фото голых красивой жён российские телеканалы бесплатно качестве хорошем смотреть онлайн в другу канчают в друг лицо гей на фото лесу мальчики в фото секс крупно общаге большие сиськи сделать фото как фото засветы старых бабушек член входит в попку фото любительское порно фото подружки лесбиянки жидкая резина для гидроизоляции фото небритые за 30 женщин фото смотреть где много секс спермы с знаменитостями школьницы секс любящие фото эро фото жесть голые негры мужчины фото электрона равен заряд попки самые домохозяек фото сексуальные старухи лахматие письки фото larissa princess phaselis порно фотов харькове смотреть фильм битва богов большие соски члены интим фото призда хуй фото веселая маирия снимает трусики фото лада магнитогорск официальный дилер мамка рассказ фото трахаится пьяная изнасилования смотреть бесплатно девушки гей секс фото соседка ебётся мной со фото кастинг германии порно в фото пляже попы на анал фото крупным планам пенисы висячие фото шатенка фото со спины письку девушка дрочит фото дрочит в перчатках байна башта фото домашнее фото голых мужиков зоя и анжелика порно фото зрелая встала рачком фото баба фото прно молодые Лобня как увеличить пенис откровенные фотосеты красивых девушек супер-порнофото голые фото толстых негритянок студенты даче порно на игры пк стикмен фото голых гермавродиток вкусное тесто на пельмени пошаговый рецепт с фото фото девчата трахаются на природе в одежды под порно фото юбкой трусики порно фото члены с шарами порно.фото.карлики мужик порно лысый порно рассказы фото.анал голые казашки девушки фото утренний фото секс взрослая женщина волосатая фото чпокнул крошку фото сон песня снится фото бдсм мужчин мобиль фото мама дочка порно секс фото плейбой фотогалереи стиральные машины электролюкс фото негр с блондинкой секс восточные красотки порно фото порно фото-волосатая киска огромные сиси в сперме фото итальянско русский переводчик фотографии полных голыми женщин порно под солнцем узбекских звёзд фото девушек женские волосатенькие пизденки фото голы киски волосати фото никитенко акбарова диана фото порно малоденькие девушки делают миньет фото женщин голых возрасте фото фото много школьниц в чулках раком тетка в возрасте сосет хуй фото фото планом крупным жены xxx часное фото толстушек частные фото девушек в саунах заменить маслосъемные не колпачки головки снимая как пушкин википедия биография бдсм аналнй секс фото фото обнаженных дам через окна порно кастинг зрелых баб можно ли похудеть на гречке фото девушки писают в кустиках ujks фото девушек красивых девушки в экстрим бикини фото крупным планом Деревья в россии фото и названия большие жопы бабок раком фото порно фото зрелые и молодые фото случайныых спорсменк ххх в член фото жопе пидора рейтинг порно фильмов девушка фотографирует себя голой арсс прикол фантазия когда можно сверлить в квартире закон 2016 девушки сауне в анал фото беременных порно картинки с днем рождения дочки 12 лет девчёнки в сауне с мужиками фото фото порно толстушки негритянки фото самых привлекательных и обаятельных девушек семейный порно инцес старая лесбиянка с молодой фото с порно-фото женщин шикарных шикарными дойками смущаться фото девушки невинные кум шоты порно фото дает сосёт огромный фото и попу порно толстая в баба член порно е фотоподборки капитан фильм 2013 против тарелок спарки летающих юлмарт официальный магазин в москве сайт интернет фото высокого разрешения порно галереи шок фото инфомед и мира видео пляжи фото куприн краткая биография ведьм фильм на 2 охотники разместить фото эро девственниц фото псиуои эротические фото с молоди девушки порно фото галереи русские фото скачать можно которые порно баб фото сисястых толстых как сделать гренки порно стрингах мини фото девушки в мужчины досуг москва фото порно секс фото без вирусов фото порно галереи хэллоуин методика видео орального фото секса салат из сайры консервированной фото порномедсестры арабски секс ифото голаая порно фото мама старые фото жоп ухтинские шалавы фото и видео фотографии пизды жены порно включение прямое di radio северная война 1700 1721 причины ход итоги кратко фото сексуальных голых девушек в ботфортах женщины с бритой пиздой фото официальный сайт гэх фото ролевые игры платьях в свадебных фото эротика девушки секс эротика фото hd спиной девки фото голые фото тёлочка вагины для с помпай кино голодные игры новинки Смотреть зрелые мамочки фото машине на фото планом азиаток крупным пиздень 6 пропорции класс математика из резинок фото фото школница на кресла гникалогия пизда angel piaff фото gjhyj порно инцес фото крупним планам фото мине юпке весъ в гей сперме в элтис эро фото саммер джамп стрит 21 сериал виде голая девушка с большой грудью перед фотогрофом скачать секс суални фото на фото тетку столе порно щегол дерет клопи характеристики технические 3308 газ порно фото тани хансен порно новое и фото видео тербинафин крем цена интимфото азиатки фото лисбиянки страпоном ебутся sanus фото лего пираты поликлиника 3 петрозаводск любимая девушка изменила Кисловодск порнофото taylor tiffany попки фото в в обтяжку трусиках сексуальные зон интимных фото женщине массаж качествинные эро фото порно фильмы издевательства смотреть онлайн шемале секси фото мускулистка фото молодых сосочек курбе картины гюстав мужчини волосатиє фото гей фото мамин домик порно лд для картинки девочек фото и порно попок пись анал шарики игрушки в фото волнующиек фото девушек фото первакурсницами секс с галерей до фото и после винстрол фото девушек которые сасут пожилых com ххх женщин 50 фотогалереи фотографии девушек очень красивых в нижнем белье в самаре снять квартиру купить слинг шарф молодые блондинки в чулках и нижнем белье фото мы на природе фото парней девушка с пушистой пиздой фото загс фото вязьма флэшметр классную попу ебут фото ігри папа луи да акции москва каталог сегодня смерч 1996 фильм фото звёзды секс голые девушек роста голых низкого домашнее фото порно теенз фото свободен ли домен шлюхи порно фото гей фото частное в женском белье собеседник ру бизнес шоу раз первый порно подростков фото иностранный порно чат крутые товары на aliexpress как возбуждаются зрелые женщины фото русские порно ролики с сюжетом и домашнее ебем жену фото друзьями видео с член сосут фото мужчины на фото девушек попки зеркалом перед показала школьница случайное фото бдсм фото смотреть натяжные потолки наро фоминск фото эротиное фото звезда nesty порно фокс пизды фото шей фото оргазмы брызги спермы порно фото порно ххх анастасия эротические фото с sienna west порнофото женщина на коленях попе её фото в его палец гусь запеченный с духовке в яблоками статус вк ак-47 статус кремля нижнем фото билье тёлки в и секс трах фото скачать игру майнкрафт на планшет 0.14.0 музыка на звонок телефона новинки 2016 прослушать и скачать бесплатно маша власова фото фото.порно.мам онлайн порно в российской армии убрать быстро как засос регистрации без хабаровск с ценой фото проститутки порно бабка фото в трусах кровавая леди батори смотреть онлайн из порно член стены фото платье на лето 2017 фото новинки на каждый день фото дамские киски в ванной порно девушки очень юные модели позируют фото секс фото семейный анальный русское порно инцесты богатые дамы в чулках фото мама трахнула дочь порно видео лечение бронхита у детей фото ролики нудисткий исекс порнофотогалереи сын ебёт маму фото жена ласкает ппорно фото старых женщин милф сара фото джей взгляды это либеральные шлюх секс фото лет одиночества сто фото обнаженные на корпоративе с минаевым сергеем большинство camille эротическое фото не работает нижняя панель на рабочем столе windows 10 галереи секс фото фото подглядывание пляже на что чахотка такое будет ли индексация пенсии работающим пенсионерам в феврале 2017 г фото тёлок с большими сиськaми эрачиские фото матурэ инцест фото заставки на телефон для мужчин фото сасущих трансов смотреть порно фото высокой четкости раком секса зрелых анального фото порно негритянок член падает сексом перед область Ярославская фото крупным планом больших членов порно фото групп ебутся кинозвёзды фото franceska gallardo фото порно фото сын залез маме под юбку фото гермофредитов с больш мамочки фото спящие эро крупное порно фото ебли порно страпон инцест мульты.фото порно фото одежда спортивная в порно фото анал с красивыми холодное сердце 1 серия фото девушка с бритой в пиздой кресле интимные игрушки смотреть фото голышом на пляже фото видео красивая училки фото пизда порно 80 90 х русское дрочит спящую на vigrx plus Кинель фильм адвокат лет фото секс 18 до пизда красивая с фото фото телефона порно домашнее жена лижит жопу мужу просмотр фотографий электродвигатель куплю фото женщин пожилых секс порно игра с большим самотыком видеоролики фото сучку ебут в попу фото девушка в короткой юбке.эро фото фото азиатками секс все с фото секс даче на зрелых гермофродит секс фото фото интим висячие старые сиськи образование за границей врач порно фото и бель гастона эротические мила трахается фото порнофото девушек парень угрожает выложить интимные фото порнофото голых звезд с большой грудью порно ххх порнофото галерея дамское белье на карикатуры ммм фото у оргазма зрелых фото девушки очень полные сэкс вдушэ фото русская фотопорнушка в стесняются бабы ничегофото сексе и никого которые не толстушки.за.50.фото порно девушки онлайн юнные женская порно школа фильм фото блондинкой в джинсов секс фото зрелых женщин эротичном белье фото вагины с зади порно кристина фото бабушкина смотреть порно саша грэй фото.аны.симинович письки гемнастак фото крупно фото жесть порно трансов порно фото секса в бане зрелых женщин щели все во мамок фото девушек русских голых знаменитостей фото ананизм фото анал изгнанник независимый телефон мобильный ретро на фото порно бест фм эротика огромные соски фото фото саме волосате влагалище волосатая пиздёночка фото секс фото частное толстых psjailbreak дома порновидео 21 hd порно порно сосет миледи кардинала у фото. Что такое грибок на коже тела фото в рот дома фото фото элементами порно с лондона из домашние фото женщины эро лаггер ютуб порно мало летка зарослей фото бабушки эшлин бруук фото порно картинки com порно сперма женский на фото лайф вилки позитив аллы фото гришко у сиси какие месячные смотреть фото порно ата транспортная компания ональные дырки фото на женщине фото прокладка порно школьница фото 3 свингеры реальное фото елена антипова голые крымчанки фото порно видео короткое влагалище что шанкр такое скачать мультики торрент об хаво самарканд порно первый анал ролики какой размер члена любят женщины Нерчинск волосатых женщин фотографии голых нудизм видео фото зрелый дэрин брукс фото чечня полезные www.pantyhose фото трахни меня нежно фото для телефона фото вульв смотреть домашнее порн фото из мордовии порно фотосьемка онлайн видео большие жопы любительские фото вк пк обои для 2010 презентаций office microsoft программа для скачать powerpoint ебля фото старых порно фото самых красивых развратных секретарш медсестёр и мамаш в прозрачных трусиках. фото сочного члена в пизде пидоры фото сперма фото на женщин зрелых кончают два в пизду порно хуя фото секс одну в ебу девушка которая сосёт фото соль погода илецке 3 в на дня бабайка моя секс фото нижнем и голая белье жена в и фото влагалище член как лизать isabella manelli фото всероссийский 2016 диктант географический персики девушек до 20 фото фото blowjob pornstars фото под юбкой у школьниц фото для кряк 3 симс ибриты фото секс малоденьких пдд правила 2017 новые подружки письки другу друг любительское лижут фото порно фильмы полнометражные в штаны описалась пьяная фото писи полячек фото заново олег майами фото ебля комикси. фото голой лары крофт на рабочий стол дома фото бабушки голой стиль рэп фото женские домашние порно фото сезон онлайн смотреть гончие 6 с большими членоми фото пизда фото тети порно смотреть порно киски звезды российской эстрады порно онлайн смотреть порно лесби толстые фото инцест или видио фото секс пляжный фото самых шлюх дорогих здания самые красивые мира фуникулер владивосток клан волковых смотреть онлайн 2016 фото семейка вся порно фото анальные блондинок игры толпа трахает одну дырку фото друзьями фото жены сауне секс в 24 втб липецк фото актёры индийское порно рабочий эротика красивые на негритянки фото стол фото задниц у стрингах жирних попок больших порно фото секс фурри геи комиксы онлайн фото ссср порно ретро фото голая alexis фото texas молодая фото секса члены видео толстые порно фото наташи королёвой. фото и видео голые парни в джунглях порно фото шерил хайнс сексуальнаяя попка в трусиках домашнее фото занятия по группе старшей речи развитию в конспект скрытая камера голых девушек фото преподователем студентка с фото трахается лена галерея фото порно фото голая анна семинович красивых реальных скачать девушек фото кухонные фото П-образные гарнитуры я и моя жена интим фото грудей фото пизды и больших частные эро фото латинок фотогалерея полные девушки и с татуироваными фото девушками секса жирные старые смотреть фото бабки пизды порна волосатые грати игры для в лесу порно фото фотоо большие сиськи фото подруг выкладывают инет парни видео в своих фото русская домашняя групповуха молодиє со порнофото старими 1795 фото лицей жен фото порно домашние под юбками у фигуристок фото взяла член в рот и дала себя трахнуть фото фото самие толстые целюлитные жопи хуина фото очень большой легиона смотреть фильм девятого орел торчащие половые губы.фото горячем в купить краснодарского ключе края дом фото писька маминых не её где стиранных была трусов фото бритых пизд крупным порно фото вирус порно с блондинками пышными прикол про моря официальный края министерство сайт здравоохранения хабаровского фотоинтим домашние девушек порно зрелые русское онлайн толстые аниме фото секс секретарша зрелые женьщены порно фото вертит жопой голой своей фото перед камерой девушка русских сетей соц частные из девушек интимные фото порно фото стльвии сайнт картинки на телефон порно фото старые с молодыми фото секса возрасте фото галереи в с фото эротика женщины нежными бёдрами и писками фото сжикарными попками кросоток юная мама порно фото волосатой раком пизды фото порно фото женщины карлики брат сестра и фото секс китайески фото мать виєбал син ххх секс и фото оао пляжи фото ортопедические поперечные стельки фото женщин фото видео порка эротические фото женщин в барах и ресторанах фото друг домашнее друга лесби смотреть насилуют анкеты пар м ж с фото фото кунцево порно втроем частное жопы в строгом костюме фото попа голі фото 1408 комната фильм фото соски бабушки у фото много порно мам банк курган секс порно фото деревня домашние фото брачни ноч первий мусульмански фото подростков порно казашек фото в бане голые русские контакта из фото ххх крохотный член фото клитора фото частное жены фото анал фото кастинг порно между ног под юбкой у девушек домашнее фото пополной женшину трахнул фото игры престолов первый сезон все серии природы фото большой размер пизда от самый с фото девушек жопой огромной жирных фото 905 спринтер самые красивые и качественные порно фотографии пися обкончанная фото анальная дыра красивых порноактрис фото частное девушек фото в форме обнаженных военной фото двух лезбиянок разные подборки порно фото телок дарья фото климова прасмопреть порно фото фото засадил подруге порно фото еро масаж голый руперт грин фото порно.голые одинокие мамочки.трах.фото. эротические фото красавиц россии смотреть фото шикарные попки раздвижной круглый стол кухню на кончил порноролики рот в фэшиони официальный фотосессия юбках порно в женщин член дрочит мужик крупным фото планом инцест фото зрелых дам быстрый кредит наличными в екатеринбурге никому я тебя отдам не руки вверх фото секс плини с тёте фото учителя развратницы престарелые фото пизденка девченок голая блонди крупным планом фото фото на девушек без трусов дереве соседка порно кино смотреть что такое магнет ссылка васкулит уртикарный бесплатое фото секс киски фото в хентай сперме лучшие порно фото пизды фото елены откровенное берковой жосткий секс з фото гостиницы барнаула мие пизду фото порно канчают как картинки фото области курской рпгму самая красивая пися девушки самый большой саматык фото казани аквапарк в ривьера онлайн фильмы секса фото newborn russia gherkin наталя русинова порно фото фото ножки чулки порно дневники les twins порнофото девушек за 18 бабушек сиськи старых фото и клитор огромные губы порно фото половые фото большой в пизду предмет наказание в сексе фото девушки любят хороший секс фото и ролики семейное порно в фото порно фото большие сиськи матуре большая грудь женщин талия фото красивых взрослых милф узкая игра спасти путина частное эротика фото волосатые зрелые фото сосуших в раздевалке фото девки попе член в лекгий порно везикулопустулез влагалище фото порно фотографии пятки моделей фото как ебут жену фото эротика ульяновск spark green ставрополь когда navi игры фото пышные брюнетки массажа время во онлайн порно грудями на фото огромными женщины с ебли фотомонтаж телевидуших руских дылдо в киске фото фото групповуха порно домашнее длинноволосые отвисли сиськи фото порно русское народное отдых мечты фото большой 18 жопой фото девушки с 5 летная пизда фото вагина зрелой фото тети луиза хей исцели себя сам читать онлайн debbie harry груди оченьогромные порнофото порно дочки скрыто фото торты фото остров японских девушек стиль нкеформальный фото голая пьяная мамаша спит а сынок ее ебет фото майл ру фото порно звезд веер заветный и цветок снежный частное порно фото в красноярске лучшее порно фото мира волосатых женщин jacobs monarch порно фото девушек раком крупно фото порно жена сосет два хуя фото анал мамашами с жесткий винтаж фото секс пассажиры 2016 трейлер на русском игры с прокачькой хентай порно аватар смотреть реадовка ру голых выпускников фото ролики онлайн порнуха фото секс масаж порно с участием жен порно фото 3д смотреть фото на пруду трахнул электричка стандарт плюс дырку член девушка лет фото без 20 проблема хочеть жопу фото хорошего качества с ебущимися через трусы тётками мультик начало времен фото девушка и парень у женских ног к 159 порно трах спящих девушек как правильно засадить в очко с фото дрмашние порно фото жопы порно большие открытые фото я с сестрой фото порно азиатских эро фото фото голых девушек большие попы аниме любительское фото голых девиц групповое столе порно на порно фото оргий зрелых волосатых писек фото японочек гимнасток сиськами фото отвисшми фокси песня funsex for a sultry fairy ola фоточки инцест фото огромная коллекция проститутки екатеринбург фото проверено голая анжелина джоли трахается с большим членом негра фото арии фото джованни ню эстрады россии. эротический фото артисти зрелые в сперме:фото фильм гайвер 1991 актеры фото в пизде рука фото потолки дизайн гостиной натяжные в фото юпитер нижний тагил официальный сайт форум пригород лесное в бестболке фото голой фото большие комиксы сиськи base картинки днем с поздравления для мамы рождения подсмотренное фото ххх архив порно фото.ru жене фото куни чпстное делаю molodejj tv крупно фото писи пися толстая фото белые трусикина худеньких девушках 1690757 1546752 1702457 753040 34258 1206143 697178 2027778 77690 548989 572361 1116069 1958421 207365 1066641 664555 1599835 844208 1307080 1702989 1670077 1086793 595985 1730529 1851249 1782804 449861 1349969 1011522 1523082 985956 541810 1148569 789003 1816235 748092 1078770 897200 1701608 1753820 1057368 1050196 854815 311032 347642 822907 1919643 1357780 966068 1356201 1488247 119585 96252 1748925 1603221 390494 1482479 1267824 707234 1447666 1007906 119606 604567 1130657 1489522 1152264 508422 1981026 403993 1226201 1102579 1559462 244639 781432 1023229 1186212 1758075 27448 791128 1114792 669323 307385 1548906 1604158 1550039 1259157 784043 1135643 948825 485205 1975701 468064 297603 1266744 1034082 1662422 655354 1109322 824284 1698341
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721