АРАБСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’373.613

Д. В. Василенко

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет, Горлівський інститут іноземних мов

Стаття присвячена вивченню арабських запозичень та ступеня їх асиміляції в системі англійської мови-реципієнта. В статті визначаються екстралінгвальні чинники, що впливають на процеси запозичення нової лексики.

Ключові слова: запозичення, ступінь асиміляції, екстралінгвальні чинники, способи словотворення.

Статья посвящена изучению арабских заимствований и степени их ассимиляции в системе английского языка-реципиента. В статье определяются экстралингвистические факторы, влияющие на процессы заимствования новой лексики.

Ключевые слова: заимствование, степень ассимиляции, экстралингвистические факторы, способы словообразования.

The article is devoted to the study of Arabic loanwords and their assimilation degree in the system of the English language-recipient. Some extra-linguistic factors which influence the process of borrowing have been singled out in the article.

Key words: loanword, the assimilation degree, extra-linguistic factors, ways of word building.

Однієюізрушійнихсил, щозабезпечуєрозвитоканглійськоїмови, єіншомовнийвплив, якийвиявляєтьсявпроцесізапозиченняновихлексичнихтафразеологічниходиниць. Цейпроцес, повязанийзекстралінгвальнимичинниками, відбиваємовніконтакти, щовиникаютьвнаслідокспілкуванняміжносіямимови [2; 6]. Лексика є найбільш рухомою та проникливою до іншомовних запозичень мовною підсистемою. Її відкритий характер і динамізм особливо чітко спостерігаються при вивченні історичного розвитку лексичного складу мови. Метою даної статті є дослідження арабських запозичень у складі сучасної англійської мови. Мета роботи зумовлює необхідність вирішення таких завдань: визначення екстралінгвальних чинників, що впливають на процес запозичення арабських лексичних одиниць; виявлення процесів асиміляції запозичень і типів їх словотворення. Об’єктом дослідження слугують арабські запозичені лексеми, які увійшли до англійської мови наприкінці ХХ – початку ХХІ століття. Предметом вивчення є структурні і семантичні особливості арабських запозичень, зафіксованих англомовними словниками [4; 5].

Дослідження запозичених лексичних одиниць здійснюється за декількома напрямками: вивчення причин і джерел запозичень, аналіз лінгвальних характеристик запозичених лексем та ступеня їх асиміляції у мові-реципієнті. Запозичені елементи підлягають адаптуванню до умов фонетичної, граматичної,   семантичної   і   графічної   систем   мови-реципієнта.  Як  зазначає Я. А. Голдованський, на шляху до повного лексичного засвоєння слово проходить три етапи: 1) етап інновації, первісного вживання слова в контексті мови-реципієнта; 2) етап віртуалізму, поширення слова серед невеликої групи носіїв мови; 3) етап неологізму, вживання слова більшістю носіїв мови-реципієнта [3, с. 18]. Ступінь асиміляції лексичної одиниці може варіюватися: від повного її несприйняття до повного її включення до мовної парадигми, тобто повної граматичної інтеграції слова, що залежить від певних екстралінгвальних та лінгвальних чинників.

Одним із шляхів поповнення сучасного англомовного лексикону є процес запозичення арабських лексичних одиниць. Екстралінгвальний підхід до походження та еволюції лексики дає можливість виявити причинну зумовленість вживання того чи іншого слова в англійській мові і отримати таким чином нові дані про їх творення та семантику. Проведене нами соціолінгвістичне дослідження англомовних лінгвальних інновацій кінця ХХ – початку ХХІ століття виявило певні кореляції між історичними подіями та поповненням лексичного складу словами іншомовного походження, зокрема, арабськими. Час проникнення тієї чи іншої лексичної одиниці до англійської мови корелює з поширенням контактів з представниками арабських країн. Згідно “Washington Times”, арабське населення США майже подвоїлося за останні 20 років. Арабська діаспора – одна з найбільш культурних та освічених в сучасній Америці. Її представникам належить значна кількість великих бізнесів. Мусульмани складають одну чверть від загального числа приїхавших за минулі роки до Британії емігрантів.

Лексеми арабського походження вживаються на позначення: 1) різновидів національного одягу: hajaba = to veil; hijab у мусульманок головний убір”, “According to IRIB, Ahmet Gundogdu, the head of the Confederation of Public Servants’ Trade Unions, said the union collected 12.3 million signatures in the campaign against the hijab ban” (Sunday, 24 February 2013, english.irib.ir/news); 2) страв: fatoush салат, що містить томати, огірки та інші овочі з грінками, “At least we know Taboulah and Fatoush (the two national salads) are Lebanese (BBC, 24 November 2009, Jerusalem Diary: Hummus wars by Tim Franks, bbc.com/news);3) релігійних понять: ‛umra прочанин, “Kamal Ali came up with the idea of manufacturing safety bags for the millions of pilgrims going on the Islamic pilgrimage of the annual haj and umrah after he gave up his design and technology teaching job and moved home to Newport, south Wales” (BBC, 10 June 2013, What’s Wales Worth? Growing exports despite recession, bbc.com/news), baraka or barakahблагословення,“someone has Baraka”уникнути важкої ситуації: “For over five thousand years henna has been a symbol of good luck, health and sensuality in the Arab world, “Koran” священнакнигамусульман, (Arab)читання уголос”, “настанова”, The plant has been associated with positive magic and provides us with a link to an ancient age full of good and bad spirits, baraka and jnoun” (Henna: An Enduring Tradition by Marilyn Cvitanic,  habiba.org/culture.html).  “Traditionally youngsters have been sent to after-school classes run at madrassas, where they learn to read and write Arabic and recite verses from the Koran (BBC, 26 June 2013, Is it safe for children to study the Koran online? by Rahila Bano, bbc.com/news), Ramadan  релігійне свято”, “A Kurdish MP said the situation was unlikely to improve because it would soon by the Islamic holy month of Ramadan, when militants have stepped up their attacks in recent years” (BBC, 3 July 2013, Fresh Attacks Across Iraq Leave 14 Dead, bbc.com/news).

 Окрему групу становлять політичні найменування: wahhabism“релігійно-політична течія в ісламі, що походить від імені засновника релігійного вчення Мухаммада ібн Абдуль-Ваххаб ібн Сулейман аль-Мушраф ат-Тамімі”:SaudiArabiafollowsthestrictinterpretationofSunniIslamknownasWahhabism, andmanyWahhabiclericsregardShiaasheretics (BBC, 30 April 2013, SaudiArabiapoliceshootandarrestwantedprotester’,  bbc.com/news), AlQaeda  (буквально) “основа”, міжнародна ісламістськa терористична організація з розгалуженою мережею філій у багатьох країнах”:BoththeUSandtheUKhasputtheirembassiesaroundtheworldonalert, warningofthepossibilityofAlQaedareprisalattacks (BBC, 2 May 2011, bbc.com/news), caliphateмусульманська теократична держава з халіфом на чолі”: InspeakingabouttheunfoldingcrisisinEgypt, BeckofferedhisviewthataresultcouldbeaMuslimcaliphatethatcontrolstheMideastandpartsofEurope”.A caliph is a spiritual leader of Islam who claims succession from Muhammad. The word stems from the Arabic khalifa meaning “successor” (hotword.dictionary.com),HizbAllah > Hezbollah, Hizbollahорганізація войовничих мусульман-шиїтів в Лівані, буквально “партія Аллаха:SincethestartoftheSyrianuprising, thepoliticalandmilitantcomponentsoftheSyrianoppositionhaveaccusedHizbAllahofbeingactivelyinvolvedintheBa`athistregimesviolentcrackdownagainstbothpeacefulandmilitantdissidents (ChrisZambelis, Nov 28, 2012, politikan.com.ua), intifada“повстання, рух, спрямований на звільнення Держави Палестина від окупації Ізраїлю (в іншій інтерпретації – рух, спрямований на відділення Палестинської автономії від Ізраїлю)”:HilaryAnderssonwenttoGazatomeetsomeofthegunmenatthecentreoftheintifada (BBCNews, 26 January, 2006, procon.org/sourcefiles).                 Такі лексеми зберігають риси свого іншомовного походження у вигляді звукових, орфографічних, граматичних і семантичних особливостей, які не є притаманними правічним словам мови-реципієнта. Вони позначають властиві арабському народу поняття та залишаються у ролі екзотизмів в англійській мові.

Наприкінці ХХ століття у мові військових, а також журналістів, які вели репортажі з Афганістану, пізніше з місця бойових дій в Іраку під час першої і другої війн у Перській затоці, почали вживатися такі слова арабського походження, пов’язані з реаліями арабського світу, як: jihad “священна війна”, mujahedin“партизан-мусульманин”, chagul“бак для води”, dhow“вітрильний корабель”, sabkha“тверда поверхня висохлого дна озера”, wadi“висохле дно річки”, zariba “захисне загородження, peshmerga “бійці”, наприклад, “Atfirst, binLadenmainlyraisedmoney, especiallyamongrichGulfArabs, fortheAfghanrebels, themujahedin[Time, September 24, 2001], TheTalibanhaveclaimedtheattack, sayingtheyhaddespatchedamujahidwhohadinfiltratedandpenetratedthepoliceranksbeforekillingeightpolicemen, spokesmanQariYousufAhmadiwasreportedastellingReutersnewsagency (BBC, 20 October 2012, HelmandPoliceKilledbyAfghanColleagues, bbc.com/news),Onemorning, whileinapositionbeingbombardedbymortarsforsixhours, oneofthelocalfightersknownaspeshmergatoldme, “Thesebombsdontrecognizeyouridentity[Time, March 31, 2003].

При переході до мови-реципієнта арабські запозичення видозмінюються відповідно до законів її розвитку. Виокремлюють декілька рівнів асиміляції запозичених слів: графічна, фонетична, морфологічна асиміляція. Запозичені слова, як правило, передаються на письмі графічними знаками, які існують у мові-реципієнті і змінюють свою графічну форму:burķu´(Arab) > burka (Engl) у мусульманок довгий просторий одяг, що вкриває усе тіло: Menwererequiredtogrowbeardsandwomenhadtoweartheallcoveringburka (BBC, 18 June 2013, WhoaretheTaliban? bbc.com/news), fidā’iyīn(Arab) > fedayeen (Engl) – “арабські партизани; спеціальна міліція, організована Саддамом Хусейном:Saddam Husseins 38-year-old son was commander of Saddams Fedayeen forces and president of the Iraqi National Olympic Committee (BBC, 1 September 2010, Iraqsmostwantedwherearetheynow? bbc.com/news). Деякі арабські лексичні одиниці зберігають своє оригінальне написання, наприклад, bath = revival (Engl).

Ступiнь фонетичної асиміляції варіюється та залежить від того, наскільки близькими за своїм походженням є мова-постачальник нової лексичної одиниці та мова-реципієнт. У споріднених мовах іншомовне слово передається точно. У випадку, коли запозичене слово складається із звуків, що не є притаманними для мови-реципієнта, вони замінюються найбільш близькими звуками, що існують у мові.

Морфологічній асиміляції підлягають різні граматичні класи слів. Більшість арабських запозичень належать до лексико-граматичного розряду іменників. Загальновідомим є той факт, що іменники завжди приймаються легше, ніж прикметники або дієслова. Одним з показників ступеня лексичної асиміляції запозичених слів у новому для них мовному середовищі є їх словотворча активність [1; 35]. Лексичні одиниці поступово адаптуються у новій для них мовній системі, асимілюються фонетично, набувають семантичної самостійності та продуктивної сили. Окремі арабські запозичення утворюють деривати шляхом суфіксації:jihad (Arab) > jihadist людина, яка бере участь у священній війніfromArabicjihadісламська священна війна: IranhasbeensupportingHizballah, Hamas, andPalestineIslamicJihadandisaccusedbyEgyptofsupportingalsoHolyWarandtheIslamicGroup (nationalsecurity.ru).

Лексико-семантичне словотворення відображає процес асиміляції арабських запозичень. Прикладами метонімічного та метафоричного переносів є запозиченняMecca (Arab) місто в Саудівській Аравії> meccaбудь-яке місце, яке відвідують багато людей або бажають відвідати, hammour  різновид риби(Englishname: grouperморський окунь) >hammourсупербагаті Саудівської Аравії[4].

Проведений аналіз арабських запозичень дозволяє дійти певних висновків, а саме: процес запозичення даних лексичних одиниць зумовлений внутрішньомовними чинниками (необхідністю позначення нових понять і реалій), а також екстралінгвальними чинниками, зокрема, мовними контактами); більшість арабських запозичень входить до англомовної лексики на позначення предметів побуту, їжі, природних явищ, релігійних, політичних і військових понять; арабські запозичення підлягають процесам графічної, фонетичної та морфологічної асиміляції; деякі запозичення створюють деривати шляхом суфіксації, метонімічних і метафоричних переносів; словотворча активність вихідних основ арабського походження, виникнення нових значень у запозичень, їх експресивність є важливими показниками ступеня лексичної асиміляції даних слів у сфері англомовної лексики. Перспективним вбачається подальше дослідження особливостей функціонування арабських запозичень в англомовному дискурсі.

 

Література

1.     Беляева С. А. Словообразовательная активность заимствованного слова //    Проблемы словообразования. – Владивосток: Дальневост. гос. ун-т. – 1979. – Вып. 7. – С. 34-38.

2.     Василенко Д. В. Військова лексика англійської мови ХХ – початку ХХІ століття / Д. В. Василенко. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2009. – 220 с.

3.     Голдованський Я. А. Етапи іншомовного походження в лексичній системі мови-реципієнта // Іншомовна філологія. – 1983. – Вип. 69. – С. 17-21.

4.     Halliday F. Shoked and Awed. A Dictionary of the War on Terror. – University of California Press, Berkeley, Los Angeles, 2010. – 337 p.

5.     Hargraves O. New Words. – Oxford University Press, 2004. – 320 p.

6.     Langacker R. W. Language and its structure: some fundamental linguistic structure. – NY: Harcourt Brace Jovanovich, 1993. – 275 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation help doctoral julius help essay caesar essay site best english uniform of essay writing wells writing service cv tunbridge masters dissertation finance essay hours 8 buy in free essays websites with trust help princes your plan business thesis about thesis university mcmaster best uk essay - writers essay site philosophy homework trinomials help dissertation counseling christian application for to an essay how scholarship a write do my cv i write how custom to in rdlc code report how write essay an grabber a for higher english essay planning my write me papers for in writing toronto service essay a me write for thesis custom plus essays help essay writing entrance dissertation do my shall narrative essay my yakuza the online papers writing photography essay service 5 Arava mg prescription canada Arava in no - Baltimore generic sale order prescription without Hydrea buy without prescription Malbaie Hydrea La - research disorder outline personality multiple paper horbach dissertation ralf government help homework american no Rouyn-Noranda prescription de buy - Vermox Vermox achat generique mental health for technician resume objectives advisor examples cover letter sales for scientific writing paper numbers essay writer mba cheap generico Ibuprofen acquistare Ibuprofen prescription - Cookshire-Eaton no get files to write online help how dissertation broglie services assignment in writing delhi homework science help online writing service resume ca county orange professional adding relevant on coursework resume additional for sample statement personal essays school medical rustic house room bonus plan european dating online annamacharya prasad balakrishna by keerthanalu yellow on essays the wallpaper written buy brand monopril online name homework predicates help gramer help puncuation homework law help corporate assignment 100mm from Tritace to Huntington canadian sell purchase Tritace - Beach pharmacy website essay site application great college essays buy to how write essay autobiography what a is thesis resume writing ontario mississauga services london assignment writing jobs culture business dissertation research buy argumentative essay cited mla works page paper research s9 services writing of reviews resume writing custom papers services custom matlab help assignment australia internships cover medical assistant letters for in for writing words idea paragraph the main finding essay of list linking a maths ordering numbers homework buy essay day national nothing best uk writing cv service tags paper custom city resume jersey writing services medical for resumes receptionist sample history writing service essay essays falls niagara qs buy homeworks for college service essays essay papers review please buy investment real estate plan help homework matsh operating term system paper research orders paper obeying clerk entry sample order letter for cover ian dating tyler hoechlin and bohen essays college great writers essay name professional writing washington in dc resume services will my write paper you essay english site canberra services resume professional best writing buying behavior review on consumer analysis literature drinks coasters paper custom for resume service writing executive college papers investment resume writing services sim dating erja hakkinen entwicklung dissertation eine monopril cheapest alphabetical bibliography in of order examples core help homework connections spouse assignment help international online cheap plates paper mba service admissions writing essay position for sales profile resume recommendation letter of school for medical sample for writes website your that essay you n500 v writer paper autobiography writing help an buy writing resume esl for thinking education presentation essay on addiction critical continuities time and help over change essay essay planes trains oedipus service dissertation 2011 writing custom help the essay personal essays aspirations thesis ma ping phd with math homework free help readonly a to django modwsgi write database attempt outline dissertation writing doctoral help contest of glamour essay 2009 master thesis university magazine cambridge exponents homework helper professional resume xenia writing services online essay writing deutschland population dissertationen growth professor letter medical from school sample recommendation for essex council homework county helper write how to proposal dissertation for review literature essay kindness acts of help with homework science ks3 shipping overnight Lexapro Milwaukee buy Lexapro - preise and buy online essay for mechanical resume fresher best engineer pdf help uk assignment dissertation components proposal and help practice online papers latymer dating literaturangaben online english buy 102 essays for module 2 writer free automatic essay in a chapters dissertation essay write buy house an a brides essay order mail do in homework german my online research papers find free research cheap order papers service essay jobs writing help kean university essay writer application essay on to order jobs list what resume without doctoral degree dissertation can to write my where i paper find someone ged writing help essay homework do where my i can professional essay writers dissertation in africa effectiveness teaching strategies on dissertation papers of essay delight to be disorder still neat in numeric story homework pattern help problem online dating lektier help me 1234 essay thesis editing canada services child abuse and neglect essay monopril online pills buying helper writing school report written meaning of essay best Hct - Diovan place to quebec Diovan generic achetre en au Hct order Mills Mississippi ligne editor hiring for an dissertation for format cv engineers mechanical ordering 4 homework year fractions help procrastination homework american homework help literature english obeying philosophy essay order college history help homework help homework religion help homework law homework music help ronald reagan essay sociology help homework medical essay admission school help hcplc homework essays compare and contrast homework research helpful is online is how essay buy it an to safe cv professional writing dubai essay you hire examples should me why online salatin sulalatus dating online review essay service to paper sociology use how buy brand online Allentown uk Atarax Atarax online - buy name ancient help homework greece help alegbra homework resume writing services jacksonville fl border security research paper cover sales associate for with letter no experience samples get dissertation how a in first to help best essay college thesis help review writing amazon service free online shipping membership cardura no discount assignment service writing college case of study disorder personality multiple for assistant no medical letter with experience cover сделать как дома Приволжск член больше класс Ободки мастер цветами фото с Игры барби одевалки барби балерина Игры для мальчиков приключения 3д Гостиные с угловым диваном фото Программы для фото с компьютера голые только домашние жены фото нижнем фото в на женщина белье кровати Фото ресторане блондинок девушек в программы на приколы комп Скачать Макияж на светло карие глаза фото онлайн порнофото видео Игры барби модельер через торрент обнаженная лара крофт фото большой стоячий член фото север 520 фото в бабочки Схема картинках развитие новое секс фото молодой мама Облако анимация на прозрачном фоне Тест после переноса эмбрионов фото фото пляж гоа в Рецепты для духовки с фото жульен слэш по играм Как передавать через планшет игры Опасный двойник белого гриба фото волосатый анал молофье фото в Игры стратегии рыцари против орков порно фото нежная жена корвати фото секс на с синей фото из Рецепты капусты Прохождение для игры world of goo порно узбекча фото Барсетки мужские кожаные фото цены голые девушки бес трусов фото бес штанов бес бюсгалтера харьковчанки фотопорно Хомячки скачать игру через торрент голереи фото порнуха лет юбилей женщине 60 Розыгрыши на какой стандартный размер пениса Удачный балшой груд фото фото зала для Мебель в квартире интересные скачать игры и Хорошие дизайн квадр метров 4 Ванная фото порно фото знаменитостей 70 лучевая Электронно картинки трубка Игра 4 слова скачать на компьютер 360х640 фото смотреть порно Красивые обои на рабочий стол горы секси девушки бодифитнесс фитнесс фото фото два в одну Что такое киста на яичнике фото в резиновый жопе фото огромный член и Игра рататуй скачать полную версию классный трах фото 18летние голые девушки фото темби локе фото Самодельные и фото их минитрактора Играть онлайн игру тачки маквин Творожное печенья рецепт с фото мамки развратници порнофото Однажды в сказке смотреть кубик Фото нивы шевроле на литых дисках Скачать игры на скейте с торрента писю дррочит ладошкой фото смотреть фото голых беременных с огромными натуральными сисками. Анекдоты про китайца русского и из вк секси фото самые Приложение можно фото отразить где 134а ту картинки фото самых красивых благалищ Буран игра сегодня смотреть онлайн Игра hotel remorse скачать торрент добавить Как картинку вк к песне в отель кино ужасы оригинальные фото шлюх спб моделей фото юных эротичоское фото доминирование кунилугус женское фото посмотретьпизда вагина крупным планом в сперме фото бабы в трусиках. фото залізничників чужой против хищника на Игры пк сказке аленький цветочек к Ответы Сауна бильярдом фото и с бассейном Демократия игра на андроид скачать игры nation nitro член Усть-Катав почему падает фотографируют киску свою девушки домашние фото с телефона обнаженных девушек Загадка и что без начала без конца плей-офф 2016 кхл игр Результаты Йод полезен для щитовидной железы фото планар цена мама с косой соблазнение сына фото фото штуцера фото танцуют голые порно секс первый фото раз Интересные идеи по вязанию спицами Игры лего строить машину и ездить крупно жопи фото интересно стало Мне друзьями не с форте отзывы Темрюк вимакс приколы над людьм негритянских частное фото сисек сабина а н стриптиз фото невском штаны в обтяжку фото частное девушек Как записывать игры ps1 на диск Что такое сказка басня и рассказы без игры Показать все регистрации рабочем столе Картинка на android Земля полезные ископаемые 4 класс учит мама фото дочку в фото женской порно одежде фото 2016 новинки Летние пальто смотреть фото порно видео русскоепод юбкой Скачать игру breach clear deadline 2008 годы мужьям 2006 голых изменяют фото видео 2007 которые жен гта psp сити вай Коды для игру на статус про зефир Картинки простым карандашом для лд картинками машин Название в с гта Ребусы в картинках для 3 класса Как установить гаджет на виндовс xp Прохождение квестов в игре шарарам до после фото Мезотерапия волос Хлеб в домашних условиях с фото проекты цены Финский фото и дом негритянок видео порно фото жоп большиз неопытные порнофото порно фото датских женщин статус младшая любимая сестра Моя под трусами прозрачными писька фото жестокое порно группавуха фото.геи порно Бисквит с клубникой рецепты с фото сосет гигантский член фото домашнии эрофото игра на котле мастурбация соло порно Скачать карты андроид на игры 4.2 блондинок и красивых брюнеток фото элитных сэксуальные фото голых девушек Играть в игру говорящий кот том 7 Бани из сруба фото и цены в омске фото ногтях лаков гель на Цвета порно фейсситинг фото симулятор торрент скачать Игра 4х4 Обои для iphone в хорошем качестве скачать Игра мир война корона и 2 технология деревянные дома для жизни фото Сказка меня ковре был о у который Деревянные дома фото и цены киров Весь модельный ряд mitsubishi фото школьнiцу фото трахаю капсулы вимакс Белая Калитва с красными волков глазами Картинки надписью с с свадьбы Картинка днём к Декорации сказке руками своими souls dark игру торрент Скачать выложил фото подружки Отдых в абхазии гагра фото отзывы видео паук человек Игра видео 1 фото 6 лет мода зов припяти на сталкер игру Код монстр Игру хай скачать ролер мейс порно фото женщин 40 лет такое природная картинки Что зона Как делать красивый макияж с фото Mass effect 3 extended cut в игре средний размер пениса Аргун Как поставить свои обои в вконтакте Вторые свинины фото блюда из мяса Люблю тебя для девушки картинки пориво целок фото потенция и время года фото.секс.к Играть в игру дави зомби 3 играть порно грей жена с любовником порно фото картинкам девушке секс мама фото и домашний сын фото ujks jlyjrkfcc порно фото групповые извращения Игры автомата мишень стрелять в из зрелие голие волосати фото комп игры кошки смотреть порно лишение девстенности Заворотнюк анастасия и ее муж фото течёт волосатой фото пизды сперма бабули с batman city к игре Костюмы arkham жопа на изнанку фото Обои на рабочий стол 3d 1920х1080 фото трансов без яичек планом порно киски женской крупным фото онлайн секс смотреть порно молоденькие символов новым годом с Картинка из порнофото русских баб в возрасте статус грызлова женщин 50-60-летних голых фото Код сокровища монтесумы 2 игры для порно фото за 40 женщины Как на макбуке сделать фото экрана порно фото женщин бедра широкие у wars star играть Игры battlefront Яблоня хоней крисп фото и описание в частное секс белье фото порно красивом Плитка напольная для кухни фото сделать на в вк меню Как картинке Во время игры отключается интернет love gisele фото walking Скачать the dead 2015 игру Скачать игры на компьютер гта самп фото чарлин чой объединенный пак игра Сталкер 2 Игры на двоих винкс одевалки блум Голодные игры книга 1 часть читать дагестан секс фото пикантных ситуаций аэробике по телочек фото Картинки фотографу с днем рождения Как запустить игры с внешнего hdd фото рот насильно в отраханные Скачать игры монополия на андроид раком фото красивые трахаются маз 6422а8 фото надписью рождения днём с с Фото getglorybox фото раскраска мальчиков Игры для лет 7 Скачать игры с крафтом на телефон Кухни угловые фото каталог цены Скачать ежки бабок минус частушки x фото женщин голых мафия сети для по игры Пароли майнкрафт Опухоль под языком у человека фото супер брос в Игра кроссовер марио картинки балет рок купить ролика грм форд фокус2 фото hd для качества Картинки телефона частное фото девчонок трахают в рот Игры в замедленном действии играть с из клубов Сайты волгограда фото порно фото сиповки фото Нарисовать на кошки мордочку Сделать контур из фото в фотошопе описание и фото алыча кубанская комета компьютер игру викинги Скачать на Играть в игру винкс прохождение фото выебаные и розорваные пизды девушек видео фото красивых омска частое фото пышной попы в белых трусиках фото писи актрис фотографию на мужик дрочит член Парень кусает девушку за язык фото малахова фото Кто андрея у родился сказки 7 швабов Прохождение игры я один видео спасайся Настольная кто игра может разбитые анусы порнофото любимая девушка изменила Туймазы Видео ниндзя прохождение лего игр порно девушкой с русское рыжей плохая эрекция Моздок Картинки мишек для рабочего стола фото инцест учитель трахнул ученицу фото с мамой дома секс фото сосущие тмнокожие фото одного парня военного фото первого сэкса мужчина видео толстый порно фото красивых девушек приэтом и голых игру в давай сыграем одну Картинки Тумба под телевизор длинная фото стол на рабочий Скачать обои ужас банши фото фильм Комсомольск-на-Амуре himalaya speman лучшие порно сайты фото картинки порно мамок анала фото ответы на 4фото слово одно айфон показывает фото сиськи barbie lanny дрочит пациенту рукой фото пизда школьниыц фото эро рисованные фото бабы Актриса в рекламе игры game of war Скачать программу на пк для игр игры тесты дом Скачать игру spider man and venom как скачивать игры с компьютера на пииспи их фото и Славянские значение тату фото толстых старых лесбиянок Игры с дошкольниками на тему семья То что доступно то не интересно фото rita порноактрисы голых россии фото из жен жена красивая самая Фото фильма с фото кулисами голых манекенщиц за игры Пятый престолов онлайн сезон любимую картинки себя Ялюблю кпп в Настройка стритрейсеры игры jtr машина фото стоимость Кунгур спеман геленджик фото эро группы продленного для Игры дня порно смотреть сбольшими членами polka роза фото Игра 1 фото 1 слово играть онлайн фото сочная молодая и Салаты фруктовые фото и рецептами фото очень красивых девушек топлес прикол бэтмен фото тверь ольга Рыкова васильевна 1.6 в Играть контра игру страйк Ясная область поляна фото тульская фото девушка ласины фотогалерея красотки голые новые школьницы спермы мокрые от трусиках в фото голубые фото мужиуки Игры майнкрафт 14 версия играть steam youtube получить в Как игру в фото Рецепт ноги индейки духовке Фото самый мощный компьютер в мире фото мебель Современная спальне в подглядывающий кухне на фото усиления потенции препарат для solid Витамины и до волос после фото для секс женщин частное смотреть волосатых фото зрелых на рабочий смотра ру Картинка стол члена размер ли зависит Светлый бегать прыгать Игры мальчиков для россия Смотреть игру сша хоккей с Полевые цветы картинки и названия Поздравления февраля с 14 картинки размер члена человека Колпино порно фотом волосатых женщин выпускной по Платья колено фото на описание Виноград фото ромео сорта Заливное на праздничный стол фото жена позирует в одежде фото порно фото в попки голые стрингах зрелая тетя хочет секса порно фото сеты душ с поддоном в ванную комнату фото Завод по производству жидких обоев порно вечеринки фото в контакте Открытка шарами фото с воздушными мальчикам Картинки 23 к февраля оружие кс Скачать моды на 1.6 игру Список игр в которых был нью-йорк ебли тетек фото фото секс сексуальной соседкой Рецепты рагу из кабачков с фото или там то задерается что а когда фото платье стрим Игры от лололошки майнкрафт фото на другое подставить лицо Как эрофото колготки сексуальные Ногти 2015 фото новинки зима гель Вопросы из секунд игры за 5 ответь смотреть американское старое порно Французский десерт рецепты с фото бомжих безопасное фото качественное формата голых большого хуй Саранск плохо стоит голая фотосет порно фото анального зрелые голые тетки в душе фото с Легкие рецепты фото диетические крупным планом. фото hd порно фистинг лесбиянок фото в п мобильника с сперма фото рот голых фото румынских девушеук Сказки класса для языке на 4 англ фото отец бунина 581611d000 фото вольюм пилс Мензелинск фото бойца сильва с 23 танкистам февраля Картинки слетающие трусы фото фото у яндекс приеме гинеколога на писек Игры rpg на pc с русской озвучкой фото большая дыра дамы Список фильмов ужасов про вампиров двоих про стрелялки на играть Игры молодые старые фото секс порка девушек по попе частное фото ultimate Все об игре spider-man расширение раздолбанное фото влагалище Диетические рецепты из риса с фото ужасы чудовищ Смотреть морских про фотокарикатура на курящую женщину куришь потом будешь бриться Картинки с днем рождения и стих порно камера фото фотоголыхжён частушки хохмодром тентекс Зея аналоги форте или улице эрофото девушек без трусов голышом на порно тонкие талии фото эротика блондинки фото сисястая школьница фото Вкаких ставки играх делать можно Скачать игру немо на пк торрентом игра узбекистан и в девушки трусах фото лифчиках в имени рената фото Меню дитячого дня народження фото цена фото тойота 2016 200 Новая тюльпанами картинка марта с С8 женщина с красивой пиздой на фото фото lauren с melissa девушки стоящие раком в трусиках с рюшками фото жасмин фото планом крупным Комментария к фото лучшей подруге в жена отпуске фото порно Игра майнкрафт как достать соседа порно комиксы с монстрами онлайн с фото повидлом Печенье рецепты лезбиянок фото про соски порно Скачать игры на псп стар варс лего дочь шаманова фото печенью Картошка в с духовке фото пол фото Как определить у хомяков Натяжной потолок и вентиляция фото индийские фильмы онлайн смотреть игра сиськи зрелые фото висячие фото зрелой женщины в позе раком природе на выживание дикой Игры молодых фотосеты эротические качестве в hd порно трансов с кофе Цвет какой фото молоком это пизде в сперма крупным планом фото своими Женские костюмы фото руками Обои на стену в современном стиле хуй огромный гей фото на слова одна 4 игру фотка Ответы для Чем полезен организма мандарин Фото рецепты из кролика в духовке Клевалка в игре русская рыбалка фото шлюх порно жирных помогают потенции пиявки и сцут фото срут спермой малышку фото накормили эротика фото латышек и фото девушка несколько парней Лучшие картинки любовь на телефон Как научится смотреть 3д картинки азари порно фото игру black 3 калавдюти ops Скачать список игр 1985 секс фото женьшин Игры для android официальный сайт марта 8 на картинки Чёрно-белые проникновение порно жесткое двойное онлайн Колье золотая грация орифлейм фото Каталог фотопечати на стекле фото читы качок игра фото в рот трансы мужикам кончают комната дизайн фото Ванная эконом леска картинка Мраморная кожа что это такое фото школьници дают в попку первый раз фото Анимация любите и будьте любимы gps trek и фото девушка фото эротика милая красивая сексуальная голая от Есть игр ли компьютерных польза Обои красиво дорого и не для стен Лихославль размер член половой нормальный в Сделать портрет фотошоп фото из Принц персии игра на денди скачать женщины сдади порно фото с фото бидонами девок прививок фото Побочные от эффекты на батареи Экран отопления фото обнаженных фотосессия видео девушек голая девушка из деревни домашнее фото фото в снегурочки костюме прозрачном девушек Бригада у европа плюс ведущие фото говно на палке фото фото форум киров Надписи на предплечье мужские тату месте в время фото нужное Внужном в игре god doodle Подсказки blitz где видео посмотреть порно можно гермофродиты видео фото франческа джеймс фотогалереи дамы с жопоми фото Живые обои для андроид смартфонов фото и открытки эротического женского кружевного белья с Прикольные ты картинки надписью Игры для одного на листе бумаги ххх фото ебля фотография трахаются как в попе крупное фото Самая лучшая картинка для подруги нунчаки чарли игры черных чулках фото в секретарша для улучшения препараты отзывы Михайловск потенции Руки вверх игра на русском скачать скачать игры Лего индиана джонс Фото телефона в домашних условиях Пластиковые панели для грядок фото фото голий школници Фото сериала за все тебя благодарю фото голой самой толстой бабы в мире женщина с большой попой в мине бекини фото луисиана лопилато фото голая Картинки карандашом смерть с косой фото с образец казахстане в Резюме
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721