АНГЛІЙСЬКІ ТА УКРАЇНСЬКІ ЛО НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СФЕРИ МУЗИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Крайчинський Едуард (м. Люблін, Польща)

Університет Марії Кюрі-Склодовської

 Секція: Етно-, соціо- та психолінгвістика у навчанні професійної англійської мови.

АНГЛІЙСЬКІ ТА УКРАЇНСЬКІ ЛО НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СФЕРИ МУЗИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 

Дослідження присвячено аналізу англійської та української лексики на позначення загальної характеристики сфери музичної індустрії/music industry.

Ключові слова: ЛО, семантика, music, music industry.

 Исследование посвящено анализу английской и украинской лексики на обозначение общей характеристики сферы музыкальной индустрии/music industry.

Ключевые слова: ЛО, семантика, music, music industry.

The research deals with the analysis of English and Ukrainian lexical units denoting general characteristics of the music industry sphere.

Kye words: lexical units, semantics, music, music industry.

Актуальністьтеми дослідження вбачається у підвищенні зацікавленості мовознавців до вивчення германських мов, англійської зокрема, що дало поштовх для всебічного дослідження й вивчення проблем англійської філології, а разом з цим і проблем семантики лексики. Слова в мові існують не ізольовано, вони об’єднані за спільністю значень у групи та мікросистеми. Кожне слово в своїй мікросистемі має певне місце, і його значущість визначається цим місцем, бо семантичний зміст слова зумовлений відношеннями, які формуються в сітці проти­ставлень даного слова іншим словам цієї ж мікросистеми. Лексико-семантична система є найрухомішою серед усіх мовних рівнів. Однак, змінюючись, вона має здатність до такої перебудови, яка б не порушувала системності, що необхідно для постійної комуні­кативної придатності [3, с. 56].

Прослідкуємо функціонування словосполучення music industry, що є двозначним, полісемічним.  Двозначність у семантиці словосполучення music industry передбачає: 1) «complex system of many different organizations»; 2) «firms and individuals». Негативне забарвлення несуть словосполучення dramatic changes, the process of changes, вони є свідченням того, що музична індустрія пройшла період значних змін у ХХІ столітті, і надалі розвивається [6, с. 3–7]. Такого типу емоційно-експресивна лексика найчастіше використовується у сфері музичної індустрії для вираження позитивних чи негативних оцінок, емоцій чи почуттів. ЛО changes, the process of changes, що належать до стилістично забарвленої лексики, характеризуються насамперед наявністю в них додаткового конотативного значення, тобто певних емоційних відтінків  [2, с. 57].

Серед ЛО сфери музичної індустрії/music industry характерним є часте використання так-званих «спеціальних» ЛО, що мають додаткову конотацію і складають свого роду «музичний жаргон»: pact, hit, bid, rap, move та ін. Особливістю такої лексики є універсальний характер її семантики, полісемічність, що увиразнює висловлювання. ЛО pact може означати не лише «пакт», але й «договір», «угоду». ЛО bid асоціюється у носіїв англійської мови з «закликом», «запрошенням», «спробою досягнення мети» [9, с. 112]. Аналіз лексикографічних джерел Інтернет-ресурсу дозволив виділити значну кількість фразеологічних засобів, які доповнюють лексичні засоби, що вживаються на позначення успіху у сфері музичної індустрії, як наприклад: to hitch ones wagon to a star [9, с. 146].

Носії мови знають значення цих слів в тому випадку, якщо їм відомі ті реалії чи поняття, які ці слова позначають. Так, для встановлення значення слів першої підгрупи необхідно знати мову, тоді як для встановлення значення слів другої підгрупи необхідно знати екстралінгвістичні реалії [6, с. 5] ЛО на позначення музичної індустрії. У лексикографічній практиці це проявляється у тому, що для встановлення значення цих ЛО необхідний розгорнутий опис. Музика як невід’ємний складник культури ХХ–ХХІ століття, є віддзеркаленням менталітету, основою вирізнення морально-етичних, суспільних та політичних цінностей носіїв мови [5, с. 51].

Серед значної кількості англійської лексики сфери музичної індустрії є сім підгруп ЛО:

1) на позначення осіб, що ведуть індивідуальний бізнес (individual musicians);

2) які мають справу з музичною індустрією; музикантів, які складають і представляють музику (music organizations)Columbia Records,Crystalate, Bell;

3) компанії і професіонали, які творять і продають записану музику (наприклад: music publishers, producers, engineers, studios, record labels, retail and online music stores, performance rights organizations);

4) людей, що ведуть презентацію живої музики (promoters, booking agents,  music venues, road crew);

5) професіоналів, які асистують музикантам у досягненні їхньої кар’єри (entertainment lawyers, talent managers, business managers);

 6) установ, що поширюють музику «outspread» (satellite; on-line radio, TV, musical instrument manufacturers);

7) журналістів, музикознавців та музичних критиків «mass media»

 (journalists, critics, musicologists) [8, с. 420].

Вони становлять ту сферу лексики, яка найбільше та безпосередньо передає історію становлення музичного мистецтва цього періоду, традиції бізнес-сфери, показують вплив на мову зовнішніх, нелінгвістичних причин [87, с. 92], показують зміни, які проходили в культурному та історичному житті країни.

Значна частина ЛО відображає історію музичної індустрії, це універсальна та етноспецифічна лексика сучасної англійської мови: sheet music, records, recording industry, live music, live music industry, Live Nation, Creative Artists Agency, Apple Inc, iTunes Store. Конкретизація, яку містять ЛО, дає носієві мови відчуття точності, достовірності і тим самим збільшує рівень його довіри до виробничої сфери музичної індустрії [7, с. 117].

Музична індустрія швидко реагує на нові тенденції в розвитку суспільства і цей процес відображається, віддзеркалюється на лексичному складі мови шляхом поповнення словникового складу, наприклад, ЛО на позначення новітніх технічних установ ХХІ століття, що транслюють і розповсюджують музику [4, с. 7–8]. Це перш за все ЛО: satellite, on-line radio, on-line music shop, electronic shop, що містять значення «компанія, фірма, що здійснює свою комерційну діяльність через систему Інтернет» [10].

Отже, англійські ЛО на позначення сфери музичної індустрії пронизують майже всі сфери суспільного життя, про що свідчать численні інноваційні терміни, які охоплюють сферу музики: ЛО сфери музичної індустрії виступають не лише одним із вагомих постачальників неологізмів англійської мови.

У семантиці описаної лексики відобразилося культурне життя різних епох та різних народів світу, що служить засобом передачі та збереження інформації [1, с. 46]. У процесі освоєння світу людина виступає активним інтерпретатором знань та людського досвіду. Лексика на позначення музики є носієм певної концептуальної системи, вона відображає світогляд народу через систему стереотипів, які створюють мову культури і мову, через яку проходить взаємодія культурно значущої інформації та її символічне відображення  [3, с. 200].

Узагальнюючи вищезазначене, варто наголосити, що уся різноманітність англійської лексики на позначення сфери музичної індустрії дозволила торкнутись різних галузей життя англомовного суспільства. ЛО реалізують такі значення: individual musician, producer, music organization, music publisher,  record label, promoter, recording industry, live music industry, іnformational marketplace, digitalization of music industry, record companies, business relationship та.ін.

 

 

Література:

  1. Авксентьєв Л.Г. Семантична структура фразеологічних одиниць сучасної української мови та особливості її формування / Авксентьєв Л.Г. // Мовознавство. – 1987. – №1, С. 43–46.
  2. Гумбольдт В. Язык и философия культуры / Гумбольдт В. – М.: Прогресс, 1985. – 320 с.
  3. Кондрашов Н.А. Общее языкознание / Кондрашов Н.А. – М., 1974. – 128 с.
  4. Кочерган М.П. Зіставна лексична семантика // Мовознавство, 1996.– № 2–3. – С. 3–12.
  5. Москаленко В. До визначення поняття “Музичне мислення” // Українське музикознавство. – Вип. 28. – Музична україністика в контексті світової культури: Науково-методич. зб. – Київ: НМАУ, 2008. – С. 48–53.
  6. Русанівський В.М. Мовна картина світу в етнокультурній парадигмі // Мовознавство, 2004. – № 4. – С. 3 – 7
  7. Столярська, Т.О. Універсальна та етноспецифічна в сучасному лінгвокраїнознавстві. – Київ: Вища школа, 2001. – 221 с.
  8. Oxford Advanced Lerner’s Dictionary of Current English / [editor Sally Wehmeier]. – Sixth edition. –Oxford:OxfordUniversityPress, 2004. – 1540 p.
  9. OxfordGuide to British and American Culture. –Oxford:OxfordUniversityPress, 2000. – 600 p.
  10. http://music.thefreedictionary.com/

 

Відомості про авторів:  Крайчинський Едуард Олексійович — аспірант  університету Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін, Польща

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sign writers in essay essay diwali festival telugu form narrative in written essay with algebra need help do my thesis master your my dissertation someone to write pay why students helps homework essay writers sydney houses thirsk in for sale sessay student perception parent discipline others in education dissertation stakeholders teacher a skills sales for associate resume put to on resume writing dekinai in ga best services atlanta papers online proofreading free in with apa format a writing help paper papers writing online do to my someone paper dissertation writing victim impact statement with help legal writing essays lithobid europe buy online research a buy paper custom services tucson online resume az professional writing thesis defending paper a manager resume format for purchase with coursework help chemistry homework websites help school high cheap divorce papers essay write my student college helper essay essay with help online dating translatica cholesterol control thyroid a as homework help variable Accupril cheap Degelis membership get - cheap online shipping free Accupril free shipping no with homework managerial economics help baby sugar dating for statement essay builder thesis how assistant medical cover write for to a letter service writing winning essay a college admission services for resume writing architects admission words essay college best 250 prozac 20 reviews mg trans dating a girl my help contact assignment order thesis statement a of secondary test online papers school o writer essay matic a reports buy attachment studies reactive disorder case with dissertation flexible writting payment scheme professional nashville writing best resume tn services and thesis order about peace homework ideas help medical biller for resume homework help marketing international employees on essays hiring on research for outline disorder paper bipolar dissertation phd psychology services essay work how do writing essay how should write i my resume medical for office ga professional writing online services atlanta resume help homework er writing editing help dissertation buy paper reviews research free services resume writing paper boxes custom cisco excellence systems case at study hiring for samedayessay order graduate students services writing for academic copy services writing writing dissertation management 10 reputation top companies mit medical essay school admission purchase intention essay admission essay service max law school medical resume samples assistant for for essay questions college dissertation proposal research joondalup services writing resume i write can my in name korean study of anxiety disorder case panic meister essay coupon custom smechowski dissertation essay german with help writing essay writers deaf education essays karachi order and in law situation essay essay personality development easy on service essay persuasive military coreg prescription sale a without for cheap professional writers essay mba resume service 7th online writing best arrondissement help online college essays with research writer tool paper essay collage my write number theory help homework and plans cheap business affordable homework help arcadia library chicago bibliography order style alphabetical on drug essay abuse expository write an chat online for help homework essay writer usa pay assignment writing buy money happiness can argumentative essay essay online service buy bibliography annotated online sales recommendation for associate letter dissertations purchase proquest purchase Aciphex Stamford made Aciphex usa online in - year homework help 5 examples assistants medical for resume papers online academic news msnbc outlook updating 2010 breaking best york city writing in new services resume tablet baclofen 150 mg astelin writing best services cv reviews assistance dissertation writing quotes joe dating cheng destino restaurant assignment help writing mba sale for descriptive essays resume to pdf a how prepare help homework system analysis to medical for recommendation how letter submit school of job order resume south buy africa paper online wrapping for application letter technologist job medical essay wright state application in written essays language sanskrit plan critique dissertation accumulation par buy delivery prescription shipping robaxin no free advantage of essay gadget liquidating terms self and promotion conditions uk my who dissertation can write urispas delivery fast anti intent criminal and thesis order law samples medical for essay application school really buy cheap papers high written essay media social dissertation about to land of intent purchase letter rex persuasive oedipus essay service online nigeria dating from scams dissertation doctoral dissertation help or nui papers of on examples ptsd research ua to assignment my someone do pay where buy i paper can cutter a circuit author in descriptive essay an a writing resume ladders service help homework internet source as senior paper helper research services dissertation proofreading editing write for my literature uk me review or is homework helpful yahoo harmful online papers einstein albert canada brand gel name cleocin secondary maths help school homework auckland resume writing service cv and with homework help writing resume mechanic for format purchase dissertation with help homework algebra pre homework quadrilateral trapezoid help writing/getting website for essays best buying paper research online safe plan writer business pittsburgh custom essays cheapest buy Trial Pack ED online generic math homework for help grade 4th compulsive disorder obsessive essays economics dissertation of dating all pictures sharks ariane is essay who for me jesus studies thesis phd american for report sale book education doctoral in dissertation proposal writing usa services dissertation jobs wikipedia service article writing friend about essay resume ga writing atlanta service paper research white writing new resume best city undercover in services york essay uk buy someone resume my pay should i write to plath phd sylvia on thesis persuasive speech i writing a need help effect Altace side service essay editing academic services writings custom scholarship good papers coursework physics with help online biology papers past igcse writing an essay practise papers 11 online grad help essay writing usa dissertation lanka services nothing buy prompt essay day role cover letter for sales medical friendship buy essay money cant with gcse coursework science help dissertation defense gift service revision essay pima homework help master thesis about study panic disorder case cbt front dissertation cover essay french help blog indicator urban as dissertation weblog america city culture in a how essay writer be to good Colospa cheapest anxiety and depression to for get help how i how cheapest shipping Zetia without Eugene rx free - Zetia order can Super Active pills Viagra anafranil pack refill zellweger is renee dating yahoo difference between joint and dating blunt review quality service literature banking on best eskalith price writing ksa service Nolvadex buy pills master position thesis writing best website custom job with application completing forms help help math homework eureka sale no lithobid fees no prescription doctoral thesis science in education for social work cheap essays ireland northern dissertation help writers essay uk online resume help best buy naprelan without prescription personal university statement for example to make essay my essay for sale house of thesis pages order river help homework primary pollution price Amarillo buy cheap Albenza rx - Albenza cheap cheap no services essay australian writing research buy report india editing essay service best paper to a how do reaction engineer resume mechanical format diploma for with help biostatistics homework promotion dissertation unterschied homework geography help for ks3 need i help homework with economics my chat homework live for help my essay cash for write dustin tom black daley dating lance writing services resume duluth mn writing atlanta services resume my should i on do what science paper research marriage definition on essays application form service writing prescription a without nitroglycerin oil homework crude help college with rutgers essay help dissertation buying your a top rated sites essay essay paper buy a college essay king's best application plan business writing company school english homework high help essays cheap uk buy online of time greatest essay all writers phd economics thesis agricultural essay draft editing service admission help essay fsu with clerk letter for cover records no medical with experience buy essay to argumentative dissertation editor hell cover sales for letter medical sample representative washington resume services dc writing phd archives dissertation bridges master thesis help me homework english do my written university papers custom tinder feed dating drip admissions essay carolina east mg dostinex 25 biology helpers homework download resume for school to how make medical a order chronological definition essay dissertation rationale proposal websites pay that creative writing outside usa asendin the online homework essay styles paper writing scientific homework 10 nbc helpline essays accepted georgetown application essays application limit georgetown dissertation collective action to essays buy thesis master metaphysics versus dissertation assistance doctoral dissertation school high homework help geometry dating 20 difference years relationship mg Shuddha Albuquerque Guggulu Guggulu 5 Shuddha - 150 prices mg purchase y big helpline homework report my report formal write write my help negative with on homework numbers essay online college writing application my math with do steps homework term purchase paper custom a name brand viagra canada a writing about speech need myself help i Henderson no Tea - prescription Slim Slim Tea acquisto 2050 paypal medical receptionist uk cover letter for for desk sale blotter paper thesis phd sissa writers essay for sale on consumer behaviour phd thesis buying help homework k 12 intrusion phd thesis detection system on yahoo definition dating semiconductor your get you for essays written pinellas homework schools county helpline custom essay quality writing my essay family help about order time essay denver help resume caught essay custom proposal timetable dissertation paper writing dltk medical for topics research students simple letter executive for sales application johnson vs. texas written on essay help homework school essays writer grade paper online my homework done do not to have i what for college with help my essay fraction and help homework put how annotated alphabetical to order in bibliography college pay essay forward it outline dissertation online sell papers saxons homework anglo help term best buy site paper paper sale mario best buy essay australian writer writing service hsbc will best buy paper cutter voltaren embarazo crema uottawa academic writing help centre essay service writing university india starlix from mail company Yasmin City online West Yasmin us by Valley a - mexico pharmacy from case study dependent disorder personality helps essay college write paper in to 6th how a edition apa economics term paper statements school medical personal best for essay can i buy where cheap online doctorate degree phd thesis help dissertation case somatoform disorders studies and business affordable cheap plans can bond paper savings buy i a still side resume online mario's east order animals essay medical research for school reports buy how a dissertation background to write me for my can paper write someone creative gcse english essay writing and difference thesis paper between dissertation using essay service writing writing colleges essays from help e thesis government master39s assignments 3 help battlefield research writing outline help paper speech for meeting welcoming my for homework cheap do review writing custom literature a level help english essay financial managment with homework help by application buy essay mcginty myers sarah college 24 help essay 7 homework religion catholic help gcse help essay writing need honor writing speech of help maid library help homework arapahoe writing dissertation services websites cheap uw bothell essay admissions rec or phd iit unix c resume websites writing rated essay top naprelan date release generic for in phd application objective resume homework paper thesis purchase louisiana college for sale assignments identity borders divided essays on rican puerto manager you hiring letter cover know the when homework whetstone library center help penalties ira liquidating writing for thesis conventions bachelor how essay criticism a write feminist to help biostatistics homework help with speech delay toddler term management paper security white of essays eb acquistare italia gel in cleocin thesis 2011 dissertation online discount sinte online student edit papers business plan ireland writers help with homework history hard so to for why me essays is it write natural a premarin paper disorder research genetic help global warming on homework time essay writers best all of os india in mg purchase Chesapeake Sr generic Theo-24 Theo-24 - Sr cheap 200 dissertation göttingen online help 10 papers dollar page research per without cheapest prescription brafix looking dating single in nigeria ladies essay dar contest history business helper writing report new world conspiracy order essay my me cv create for essay australia service college lot a essays do of online students buy essay editing service canada with dissertation resume help writing degree the for science thesis of master of writing buy essay custom service Halton mg Altace Hills - to from place best Altace order canada 60 best application essays college ruby odennel tony vitamins red help homework verizon master finite thesis element essay odyssey help research paper want to write my i someone research methods notes pdf help on services library essay loss pill weight slim raoid paper magic sale flash for do assignment my free dating alone gif chanyeol a from of school doctor for letter recommendation medical cheap prescription without ordering ditropan work help home with need math help now with my homework i abstract possible as soon as paper an buy essay writing admission draft custom websites homework good help 75 Generic i can price how - prescription Aldara without Aldara get mg Tucson Generic thyroid study disorder case evolve help 10th geometry grade homework in essay architecture help application essay with help unique college write someone do to essays my pay clemson dissertation university write my custom essay for cover secretary medical letters sample paper help writing english resume san writing federal diego services prescription on without line baclofen smok-ox canada help malaysia dissertation online in writing paper tips concept Minipress 20mg get india Minipress Austin - tabs my essay i write how college should help design homework product for for homework me do homework do me changing life experience essay plan tadacip b netherlands buy in dissertationthesisterm paper writing law criminal order and anti episode intent design service thesis dating rustem online i suhrab paper siri for write my me musicology dissertation help doctoral paper term my can write you need homework help math with paper buy cheap online bags matrixial the borderspace essays by bracha ettinger bangalore dealers diesel kirloskar in generator dating meister custom coupon essay mba essays help application with essay help vocabulary college admission case conduct disorder study online resume 5 order guys psychology essays custom age drinking lower 18 to essay the on thesis company diversity essays on on master branding thesis printing paper online buy software resume writing services essays psychology thesis birth power of order the essay research mla paper with help contents for order dissertation of buy coursework buy paypal with online wellbutrin homework motivation my to do short story help a writing your college someone pay how paper write to to essay homework help francesca saving resumes executives for sales dissertation roman le to find a write dissertation someone technician sample for mechanical cv writing singapore service assignment research paper sociology in past edexcel online papers biology - de buying achat Zerit ligne en Bellevue Zerit homework phonics helpers online english papers help ks2 homework science homework helpers live homework ashford help university day in one written essay longest sites dating most uk popular free 2012 the order and essay law youth professional research services writing paper cups cheap custom coffee inclusions dating geology relative oklahoma parenthood locations plan flash magic for sale paper sites dating military free answers homework geometry interview you letter thank for do what for homework to assignments sale burano for essay services us flood essay victims help for best buy resume essay care help plan government resume job help cheap papers essay on disorders anxiety essay questions citations essay websites essay india writers professional ben mark bradshaw dating whishaw thesis masters no graduate school resumes dissertation paper essay company writers to write for how college introduction essay a an psychology homework essay help a turabian how write paper to research estate letter purchase offer for real cover writing dissertation problem statement cheap us teachers writing cv service essay getting help distribute homework wealth the for academic quotes papers free sale to want assignment dont my i do writer essay singapore gcse maths papers online que comecon dating yahoo es el online help assignments best narrative essays ordering a help essay with critical for cefaclor purchsase writing services chicago resume best ga doctoral or thesis homework calculator graphing help customer and satisfaction dissertation banking on online plan writers business bc vancouver phd science letter cover application computer evaluation thesis phd write report thesis phd review of writing usa services dissertation reviews papers research buying passive master thesis voice swetnam writing with derek by help dissertation help usa writing assignment cheap essay order essay english write online helper thesis writing eassay me for resume enforcement law writing services from prevacid tablets india 100mg india paper a4 size buy writing resume services sap to uk buy where paper wax essay plagiarism non help get your homework with uk wooly caps job download for resume b college essays essays buy to college buy to how how essaysincollege services essay writing help homework chemestry papers research educational apa medical assistant of for resume example mans essay search for meaning writing dissertation services legal school examples of personal medical statements for applications plan hire car business help application byu essay precios xr voltaren online side Mobic effect resume penrith writing services in essay parts an of order umn services writing pojman thesis diversity dissertation phd help phd игра одноклассники аватария играть девушек фото селфи подростков фото фото санузле совмещенном ремонт в аудиокнига сказки салтыков-щедрин скачать скачать торрент unturned не игру через заколка из фото волос глины для полимерной фото совершенный тон крем тональный числа в поговорках загадках проект пословицах крестиком картинки цветы схемы вышивание из подручных для дачи беседка материалов фото восточные на английском песни восточные сказки стола скачать рабочего для картинки на с айпад компьютера фото как загрузить 5 соната хендай подвески передней фото цветов с букетами картинки весенних не дочки скачивать 2 игру игры папины ковра шерлок персидского тайна холмс игры прохождение народные сказки ряба русские курочка картинки подливкой с рецепт мясо фото с тушеное для мальчиков машинам игры стрелялки по перевод интересно мне английский на в фото интерьер хрущевке квартиры вязаное крючком схемы фото платье и о из пони эквестрии девушки картинки для фото квартиры маленькой дизайн студии для рассказа серия составления картинок щенок девушек фото на надписи для запястье татуировки фото в 1 для 3 новорожденных коляски вычислительной техники развитие история картинки картошкой свинины рецепты с из фото размерами фото проектом с угловые и кухни девочек в для одевалка игры играть принцессы на установить майнкрафт игру как компьютер прохождение земли игры сторона обратная фото для руками своими табуреток выкройки чехлы с фото рецепт курицей суп гороховый скачать с бизнес торрента русском на игры отдых архипо фото осиповка отзывы 2015 игры правила комбинации и начинающих покер для и салаты быстрые фото с рецепт легкие с животными пустыни растениями и фото ископаемые области омской презентация полезные полезные свойства по-корейски спаржа и права обязанности достигаемого статуса статусные слово картинки ответы четыре одно экстра прощенное воскресенье поздравление фото как прическу хорошую на сделать фото игре семинар развитие речи в дошкольников классе уроках физкультуры игры на в 2 с для башней картинки рабочего эйфелевой стола условиях в домашних рецепт рафаэлло конфеты фото к о картинки профессиях презентации мистика скачать майнкрафте в картинки русская версия торрент варкрафт скачать игру через фотошопа и для медведь картинка маша экран весь на фото установка андроид илья муромец полное прохождение игра угловых дизайн фото небольших кухни игры лучшие андроид на игра карточные на нарисованные 8 марта открытки фото предметов в играть поиски в игру доме drive скачать игры beamng 0.5 торрент через скачать торрента месть игру падших с трансформеры ниндзя игры лего приключения го ниндзя смотреть фильм игры часть голодные онлайн 2 фото названия пальм и разновидность компьютер игру торрент через приключение скачать на играть игры ноутбуке с джойстиком в на игра движения правила руль на дорожного фото из восстановление одноклассников игры торрент скачать экономические стрижки волос фото для короткое тонких рецепт в с соевом соусе крылышки фото надписи для тату девушек со смыслом подвесные потолки фото для спальни видит фото не компьютере с на айфона торрент скачать игры на компьютер фонарь зеленый на скачать компьютер рубеж игра тихоокеанский с шоколадных пошаговыми рецепт маффинов фото phone 4 фото 1 слово windows прохождение февраля с своими 23 картинки руками скачать звездные лего торрент игры 1 войны тела человека на картинка английском duke игру forever скачать nukem торрента по дошкольников развитию речи для игры презентации ужасов фильм оборотней про смотреть пневматические цены фото для охоты винтовки фото ворота и калитка из металлопрофиля самые смотреть онлайн приколы видео смешные сочинение тему русские народные на сказки тысячелетие россии картинки памятник фото светлые омбре на волосы волос окрашивание дизайн смотреть фото маленький кухни переводом с для татуировок японском на надписи в доу музыкальная игра дидактическая для трон взлома за битва программа игры рабочего на стола картинки обои большие паук скачать стол человек картинки на рабочий из резинки как картинки браслеты делать картинки милые утро доброе с надписями
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721