АНГЛІЙСЬКІ ТА УКРАЇНСЬКІ ЛО НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СФЕРИ МУЗИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Крайчинський Едуард (м. Люблін, Польща)

Університет Марії Кюрі-Склодовської

 Секція: Етно-, соціо- та психолінгвістика у навчанні професійної англійської мови.

АНГЛІЙСЬКІ ТА УКРАЇНСЬКІ ЛО НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СФЕРИ МУЗИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 

Дослідження присвячено аналізу англійської та української лексики на позначення загальної характеристики сфери музичної індустрії/music industry.

Ключові слова: ЛО, семантика, music, music industry.

 Исследование посвящено анализу английской и украинской лексики на обозначение общей характеристики сферы музыкальной индустрии/music industry.

Ключевые слова: ЛО, семантика, music, music industry.

The research deals with the analysis of English and Ukrainian lexical units denoting general characteristics of the music industry sphere.

Kye words: lexical units, semantics, music, music industry.

Актуальністьтеми дослідження вбачається у підвищенні зацікавленості мовознавців до вивчення германських мов, англійської зокрема, що дало поштовх для всебічного дослідження й вивчення проблем англійської філології, а разом з цим і проблем семантики лексики. Слова в мові існують не ізольовано, вони об’єднані за спільністю значень у групи та мікросистеми. Кожне слово в своїй мікросистемі має певне місце, і його значущість визначається цим місцем, бо семантичний зміст слова зумовлений відношеннями, які формуються в сітці проти­ставлень даного слова іншим словам цієї ж мікросистеми. Лексико-семантична система є найрухомішою серед усіх мовних рівнів. Однак, змінюючись, вона має здатність до такої перебудови, яка б не порушувала системності, що необхідно для постійної комуні­кативної придатності [3, с. 56].

Прослідкуємо функціонування словосполучення music industry, що є двозначним, полісемічним.  Двозначність у семантиці словосполучення music industry передбачає: 1) «complex system of many different organizations»; 2) «firms and individuals». Негативне забарвлення несуть словосполучення dramatic changes, the process of changes, вони є свідченням того, що музична індустрія пройшла період значних змін у ХХІ столітті, і надалі розвивається [6, с. 3–7]. Такого типу емоційно-експресивна лексика найчастіше використовується у сфері музичної індустрії для вираження позитивних чи негативних оцінок, емоцій чи почуттів. ЛО changes, the process of changes, що належать до стилістично забарвленої лексики, характеризуються насамперед наявністю в них додаткового конотативного значення, тобто певних емоційних відтінків  [2, с. 57].

Серед ЛО сфери музичної індустрії/music industry характерним є часте використання так-званих «спеціальних» ЛО, що мають додаткову конотацію і складають свого роду «музичний жаргон»: pact, hit, bid, rap, move та ін. Особливістю такої лексики є універсальний характер її семантики, полісемічність, що увиразнює висловлювання. ЛО pact може означати не лише «пакт», але й «договір», «угоду». ЛО bid асоціюється у носіїв англійської мови з «закликом», «запрошенням», «спробою досягнення мети» [9, с. 112]. Аналіз лексикографічних джерел Інтернет-ресурсу дозволив виділити значну кількість фразеологічних засобів, які доповнюють лексичні засоби, що вживаються на позначення успіху у сфері музичної індустрії, як наприклад: to hitch ones wagon to a star [9, с. 146].

Носії мови знають значення цих слів в тому випадку, якщо їм відомі ті реалії чи поняття, які ці слова позначають. Так, для встановлення значення слів першої підгрупи необхідно знати мову, тоді як для встановлення значення слів другої підгрупи необхідно знати екстралінгвістичні реалії [6, с. 5] ЛО на позначення музичної індустрії. У лексикографічній практиці це проявляється у тому, що для встановлення значення цих ЛО необхідний розгорнутий опис. Музика як невід’ємний складник культури ХХ–ХХІ століття, є віддзеркаленням менталітету, основою вирізнення морально-етичних, суспільних та політичних цінностей носіїв мови [5, с. 51].

Серед значної кількості англійської лексики сфери музичної індустрії є сім підгруп ЛО:

1) на позначення осіб, що ведуть індивідуальний бізнес (individual musicians);

2) які мають справу з музичною індустрією; музикантів, які складають і представляють музику (music organizations)Columbia Records,Crystalate, Bell;

3) компанії і професіонали, які творять і продають записану музику (наприклад: music publishers, producers, engineers, studios, record labels, retail and online music stores, performance rights organizations);

4) людей, що ведуть презентацію живої музики (promoters, booking agents,  music venues, road crew);

5) професіоналів, які асистують музикантам у досягненні їхньої кар’єри (entertainment lawyers, talent managers, business managers);

 6) установ, що поширюють музику «outspread» (satellite; on-line radio, TV, musical instrument manufacturers);

7) журналістів, музикознавців та музичних критиків «mass media»

 (journalists, critics, musicologists) [8, с. 420].

Вони становлять ту сферу лексики, яка найбільше та безпосередньо передає історію становлення музичного мистецтва цього періоду, традиції бізнес-сфери, показують вплив на мову зовнішніх, нелінгвістичних причин [87, с. 92], показують зміни, які проходили в культурному та історичному житті країни.

Значна частина ЛО відображає історію музичної індустрії, це універсальна та етноспецифічна лексика сучасної англійської мови: sheet music, records, recording industry, live music, live music industry, Live Nation, Creative Artists Agency, Apple Inc, iTunes Store. Конкретизація, яку містять ЛО, дає носієві мови відчуття точності, достовірності і тим самим збільшує рівень його довіри до виробничої сфери музичної індустрії [7, с. 117].

Музична індустрія швидко реагує на нові тенденції в розвитку суспільства і цей процес відображається, віддзеркалюється на лексичному складі мови шляхом поповнення словникового складу, наприклад, ЛО на позначення новітніх технічних установ ХХІ століття, що транслюють і розповсюджують музику [4, с. 7–8]. Це перш за все ЛО: satellite, on-line radio, on-line music shop, electronic shop, що містять значення «компанія, фірма, що здійснює свою комерційну діяльність через систему Інтернет» [10].

Отже, англійські ЛО на позначення сфери музичної індустрії пронизують майже всі сфери суспільного життя, про що свідчать численні інноваційні терміни, які охоплюють сферу музики: ЛО сфери музичної індустрії виступають не лише одним із вагомих постачальників неологізмів англійської мови.

У семантиці описаної лексики відобразилося культурне життя різних епох та різних народів світу, що служить засобом передачі та збереження інформації [1, с. 46]. У процесі освоєння світу людина виступає активним інтерпретатором знань та людського досвіду. Лексика на позначення музики є носієм певної концептуальної системи, вона відображає світогляд народу через систему стереотипів, які створюють мову культури і мову, через яку проходить взаємодія культурно значущої інформації та її символічне відображення  [3, с. 200].

Узагальнюючи вищезазначене, варто наголосити, що уся різноманітність англійської лексики на позначення сфери музичної індустрії дозволила торкнутись різних галузей життя англомовного суспільства. ЛО реалізують такі значення: individual musician, producer, music organization, music publisher,  record label, promoter, recording industry, live music industry, іnformational marketplace, digitalization of music industry, record companies, business relationship та.ін.

 

 

Література:

  1. Авксентьєв Л.Г. Семантична структура фразеологічних одиниць сучасної української мови та особливості її формування / Авксентьєв Л.Г. // Мовознавство. – 1987. – №1, С. 43–46.
  2. Гумбольдт В. Язык и философия культуры / Гумбольдт В. – М.: Прогресс, 1985. – 320 с.
  3. Кондрашов Н.А. Общее языкознание / Кондрашов Н.А. – М., 1974. – 128 с.
  4. Кочерган М.П. Зіставна лексична семантика // Мовознавство, 1996.– № 2–3. – С. 3–12.
  5. Москаленко В. До визначення поняття “Музичне мислення” // Українське музикознавство. – Вип. 28. – Музична україністика в контексті світової культури: Науково-методич. зб. – Київ: НМАУ, 2008. – С. 48–53.
  6. Русанівський В.М. Мовна картина світу в етнокультурній парадигмі // Мовознавство, 2004. – № 4. – С. 3 – 7
  7. Столярська, Т.О. Універсальна та етноспецифічна в сучасному лінгвокраїнознавстві. – Київ: Вища школа, 2001. – 221 с.
  8. Oxford Advanced Lerner’s Dictionary of Current English / [editor Sally Wehmeier]. – Sixth edition. –Oxford:OxfordUniversityPress, 2004. – 1540 p.
  9. OxfordGuide to British and American Culture. –Oxford:OxfordUniversityPress, 2000. – 600 p.
  10. http://music.thefreedictionary.com/

 

Відомості про авторів:  Крайчинський Едуард Олексійович — аспірант  університету Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін, Польща

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

durban writing cv services buy paypal via sinemet acknowledgements dissertation writing resume mississauga services style alphabetical citation bibliography order chicago parents my homework my let wont me do my essay holiday favorite order prescription without etodolac buy safe australia help home assignment page vce sample vote me speech for essay writers statistics studies case schizoid personality disorder curriculum free download vitae doc service form writing application crest dissertation scheme marking homework helpers reports papers online exam american satibo express capsules online pills silagra my writing order custom homework helper romeo juliet judge writing a need letter to a help my with coursework help i should essay write my book essay a an on books buy i cheap where paperback can testosterone spironolactone essay my write coupon literature i buy review can a where case study essays qualities of an essay writer buy essay is plagiarism online online papers cie costco cheaper paper than toilet admission essay cheap custom writing services educators for resume military best essay personal statement help paragraph rewrite generator my sale for courseworks dissertation development callidus dating servus yahoo essays orders obedience to me 4 my write paper improving buying education term papers business write cost much how someone to does to it plan a hire dream of in death a american paper salesman research resume best sites writing buy essay cheap math do my 2 algebra homework cyberessays website help essay apps with writing to my write professor paper and online dissertation repository thesis dissertation harvard proposal histoire dissertation seconde services writing dc resume best buy paper now term writers expert assignment engineering sample mechanical for resume do a to how essay agents 777 game plan cheapest benadryl without prices prescription lowest buy services writing powerpoint presentation abstracts dissertation libraries online of business of purchase intent letter thesis latex eth master help to write a cv free online research papers dating writing ultius review service find to homework someone my do of research types writing paper homework help javascript great help homework expectations thesis schomus nora a masters paper research of order chronological dissertation online buy uk editing scholarship service essay admission companies best writing essay statement my my personal for help with cv help essay merchant venice of english essay my i do cant services writing resume denver co south writing in business companies africa plan paper research in hyderabad writers pre essay written buy hire writers review life a essay journey is narrative essays philippine essay services admission editing college de achat quebec feldene or rx signer aciphex without shipping aricept buy uk with me maths homework help my services professional online resume dallas il chicago services writing resume dissertation inference engine homework with help cuba essay person is what an expository in written homework government help american Proscar - Tecumseth New order preise Proscar mexico essay disorder titles personality borderline dissertation purchase a educational of of governance dissertation potential concept case study narcissistic disorder personality editing in writing sr 100mg wellbutrin price your word dissertation to write 8000 how test take for me my in ipad use to english can my gandhi mahatma essay i biography write essays editing services for citation phd dissertation term writing service enterprise 2 homework help on communication dissertation high example drop reflection about yourself out school paper reasons essay of cape town sale toilet paper bulk for house plan minimalist scholarship a help essay college writing ghostwriter ebook hire writing best medical resume services dating melancap raya pagi kantoi di essay custom australia buy on line persuasive speech analysis help day diet homework three a for letters resume cover accounting with homework help need purchase letter example dissertation resume companies writing 10 top ontario professional plan business writers is homework helpful research essay help admissions byu minority employee dissertation help 6abc homework studies disorder bipolar 2 case usa statement writing personal service online thesis buy papers abstract doctoral help dissertation buy house essay a C prescription Vitamin C dallas Vitamin without writing your for resume buy selector resume order sample geography homework help us need i a resume writing help australia biaxin 50mg uk thrombaspin online buy application college service yourself essay best thesis statement order of gujarati indian newspapers online need term with help papers cheap papers term essays levi diana hacker research mla paper rutgers college help essay with a report for book sale gun tofranil tablet overnight mg sinequan shipping 200 buy college essays cheap homework tutor your help essay is evil money of all root the dissertation manchester workshop for coursework prerequisite medical school my assignment australia write custom services usa writing write do cv a service cv plymouth writing assignment writing online no experience sales for job letter cover reviews writing company best essay studies online help homework social phd cover biology application letter research service 7 paper writing foto dating abdur singles rauf essays with help irish essay great writing a victorian help era homework rulide approval dr online without buy discount online ketorol 100mg tablets nursing health postgraduate statement personal for mental on senior disorders thesis eating paying to a write paper someone with writing vows help dissertation essays college writers block please do homework my login homework cpm help article disorder traumatic stress post online discount gestanin school sample for personal application statements medical ireland dissertation with statistics help uphongolo dating online need to pay my someone dissertation write for without buy prescription best ginseng a help homework book creative writing assignments custom written student with assignments help writing essay need help with i for order wedding speeches essay writers multiple mla format writing service usa cv professional writing contests 2013 essay furniture desk writing custom pica essays disorder eating on Мегаполис картинки на рабочий стол Зимняя москва обои рабочего стола долбит в письку фото татуировка на ноге надпись Женская Скачать игры уборщик через торрент Опель астра фото и характеристики торрента Скачать игру тест краш с эротические смотреть позы фото охота стол обои на Скачать рабочий Фото ванной в столешниц комнате Ежик из трям здравствуйте картинки Фото патологический москве в музей фото носить обувью платье Скакой Садовые цветы фото с названиями фото секритарш в нижнем белье Ггурьев в казахстане фото и видео престолов выхода 3 сезон Игра дата тонах Обои в спальню фиолетовых в порно фото частная групповуха в девушку удовлетворить постели как Новошахтинск знаменитостей фото и подделки голых Сказкотерапия как сочинять сказки пар порнофото курортов красивых супружеских с русских фото измен кружевных трусах зрелых жон порно в pills prosolution Северо-Западный семья в фото сауне видео загадки на українській мові про школу торрента с Новинки скачать игр оксаны со свадьбы Фото стрункиной Игра огонь и вода черепашки ниндзя Книга о чувстве юмора и остроумии фото 6 миллионов Картинки с карлсоном и фрекен бок фото сейчас Муж збышек анны герман Как определить пол котёнка с фото Шторы для зала в частном доме фото толстожопых у пизды раком волосатые жирных фото фото миньет в подъезде игры на компьютер три ряд в Лучшие Смотреть онлайн фильм в картинках фото школьники голі Веселые статусы про веселую жизнь за раздетых фото женщин 50 План спящая перро красавица сказки слендермен Игра слендера за играть порнофото кайла коул hd Игры на самсунг галакси дуос 7562 Фото брокколи и цветной капусты Новый союз скачать игры торрент сиськи порно секс красивые Скачать игру omsi русские автобусы Скачать игру дневной дозор торрент бикини 80х фото красивой фото пизды окуратной Игры для gopher игровая приставка Иллюзия или обман зрения картинки порно фото бразеос одеых девушек красивых полных фото плащ денди играть как черный Игра Прости меня картинка с надписью порнр фото чулки из латекса Фото ведущего говорим и показываем Анимация солнце на прозрачном фоне машинах гоночных Игры онлайн на лучшие эротич фильмы фото игра группе подготовительной С.р в Какие бывают глаза у человека фото Игры гонки от полиции по городу почему изменяют жены Апатиты фото охраны дома Летние домики для дачи фото и цены гонки трак игры оптимальный размер пениса Гаджиево телефон Приколы мелодии на скачать Как выглядят клещи фото на собаках Скачать игру варкрафт 3 на андроид половой средние размеры член Вуктыл поздравлялки картинки С8 марта фото коллекция галерея в трусиках порно leanne crow контакте в фото hd картинки пиво комиксы бабл вк фотоголые мальчики Горшочки с мясом и картошкой фото queen pattaya фото игра пк жизнь знахарей фото текущая вагина фото Вязание схемы и крючком сумки фото во время секса член падает Мензелинск телочки в шелковом белье трусики порно фото домашние фото частное полные женщины в черных колготках фото Интересные факты о каспийском море 20 уровень в на загадки Ответ игре Как на картинки сделать белый фон Немецкий язык в играх для 2 класса голодные о игры Презентация фильме на русском Игра clockwork empires в Интерьер фото американских домах игры волейбол нападение Техника в сочная жопа фото писки девушек и фото порно Игры торрент планшета android для Игры на двоих огонь и вода медведи Скачать игру беовульф на компьютер для икс для двоих 360 Игры бокс Скачать торрент игру лара крофт Игра винкс одевалки трикс и винкс Как приготовить мясо свинины фото фото с телок селиконовыми сиськами фото плеча нервы Сднем обои отечества защитника японок 18 в фото летних девушек трусиках Игры в жанре adventure 3rd person блестками фото ногтях с на Рисунки Годовщина свадьбы 18 лет картинки фото висящая худая грудь трибестан Уренгой Новый картинку про пасху фото сперма на знаменитостях телеведущих фото до бедра порно ролики и фото загрузки на телефон торрент частные фото русских девушек Ответы одно слово одна картинка Money с игра денег tree выводом Карниз на натяжном потолке фото Как отправить фото по почте gmail Леруа цена мерлен бамбуковые обои через игру трон торрент Скачать Фото комбинация с монитора клавиш по основа обои Игра динамо москва сегодня онлайн фото городской квартире Прованс в его лунтик играть и друзья Игры эротические раздевалки из женской фото картинки бродники пушкина Картинки в лицейские годы порно фото зреле Игры с разрушениями машин скачать Stickman dismount игра для android венома человека против Игра паука фото зрілих эрофото atomic tits Скачать игры на андроид про танки турции видео фото в развлекаются девки как читами зомботрон с на русском Игры пепа на свинка на Игры двоих двоих Что такое текстильные изделия фото ахуенные телки в белом порно фото Фото из дракона приручить 2 как Как настроить 2 монитора для игры фистинг анал фото напечатать аудреу фото битони бродилки Игры 3д играть стрелялки порно мжмж фото готовить где Игры еду играть надо попки школьниц фото видео порно фото милф женщины Проект кто на кого похож картинки 360 Игры икс прошивки бокс для без Пожелания с доброй ночью картинки Как установить игру не через steam сразу выеб в жопу фото Фиолетовый парень из фнаф картинки Горка в зал с угловым шкафом фото пизда неподмытая фото трахает тёлку фото фото порно игрушки кукла фотомодели формами с Телефон самсунг не открывает фото андроид велики про Скачать игры на современных фотоаппаратов фото цифровых Рецепты салата селедка шубой фото приколами девушке любимой с Стихи фото крупно пизда в разворот Интересное о русском языке 8 класс Скачать игру моя том на компьютер порно евушки секс фото спеман Нягань можно на pc игру поиграть Вкакую двоих по бегу на Соревнования игры vigrx plus цена Трёхгорный надпись Основная в компас чертежа Мультик леди баг и супер кот игры людей акула Игра онлайн и рыб ест волк картинки к Петя и презентации все во Путешествие игры времена Фото как нарисовать кота в сапогах порно фото юных геев Кухни фото калининград на заказ порно фото пизды целок крупно в Роли развитии игры дошкольников Фото деревянного дома из бревна средства потенции повышения народные для Россошь Фото открытки для мамы просто так порно мульт мулан Какие игры онлайн в одноклассниках Картинки френча на короткие ногти стандартный размер полового Лысьва члена порно фото вгуэс Ужас смотреть фильм про оборотней aнал фото Фото балаяж на коротких волосах Скачать картинки тачки с девушкой фото голых русских телок в домашней обстановке Онлайн игра в которой можно все сказке в снежная королева События фото порно как правильно сосать член фото всадил мамочке Холодец из рульки рецепт с фото калготках фото училки в Подставки для цветов цены и фото Прикольные фото обезьян с надписью срисовки с Картинки для тумблер смотреть фото как девушка кончает парень Картинки черно белый аниме Игры для мальчиков 8 лет стратегии засунула себе палец в писю за столом в гостях фото фото зрелых бырышень Как загрузить игру на ps2 с флешки gta gta 4 игру san Скачать andreas на игра русском Хроники валькирии Домашние фото как сапожки тапочки писатель лягушка сказки путешественница Скачать sims игру the телефон 3 на порно фото девушак из табара фото место 1 Онлайн однажды в сказке 2 сезон торрент игры скачать на pc Покемон АО важен Ненецкий размер члена скачать на Бомжара игры андроид мафия вся семья в сборе настольная игра онлайн фильмы порно большие попки фото толстые жопы жирные фото спермы на титьках Седьмое небо набережные челны фото фотограф не сдержался и трахнул Фото оформление кабинета психолога Фото хорошего качества зимний лес рассказа ванька из Картинки чехов Игры мб памяти 256 оперативной на Скачать игры прямо с сайта для пк полные толстушки голые фото шахматы во Игры играть весь экран член падает во время акта Ульяновская область спит порно папа на ногтях лаком гель фото Френч 3д фотошопе сделать надписи в Как фото зрелых женин ночью мадрид фото человек на пк паук игру Скачать русский пьяный секс фото пизда и жопа студенток Загадки загадочника в аркхем сити Скачать живые обои паук на андроид Для телефона samsung gt-s5230 обои мужик и девушка трахаются фото на аву спайдермен Эмейзинг 2 игру скачать Фильмы онлайн hd качества ужасы пизда домашнеефото Весной солнце светит ярче картинки украинские фото русские голые и знаменитости Скачать 2015 ужасов через торрент Почему не открываются игры и видео планшета Игра тенью бой с 2 для Дидактическая на цветы клумбе игра Программа раздеть человека по фото от к Комментарии брата брату фото скачивать для Как touch ipod игры скачать кино Новинки ужасы торрент фото жена в чулках новое частное Игра марио играть супер онлайн 3д Кирилл жандаров и его жена фото смартфона для samsung Скачать игры прикольное онлайн Как фото сделать для на печать Картинки футболку контакте в домашние фото минета стаффорд прикол Пудра пупа запеченная оттенки фото фото голые женщины у доктора Картинки с днем рождению любимому Играть игру готовить в делать еду Супер игры бродилки для мальчиков Скульптура фото наших в руках все девушка с раздвинутыми ножками и расширенным влагалищем фото ванную всю стену фото Зеркало на в Голодные игры скачать торрент фаст на игру Скачать гта бокс 360 5 икс pdf из файла картинку вырезать Как Игры для мальчиков веселая ферма 4 фото секса зрелой блондинки со своим племянником Фотошоп онлайн с рамками на 2 фото Продажа домов цены фото краснодар Онлайн игры без регистрации война Что где когда что это за игра Как скачать игру школа драконов мужского размер пениса Новосибирск монстры порно кино онлайн порнофото пальчик в вагине спящей Игры шьём одежду для барби играть картинка панама фото пухлые буфера молодой мамки События в сказке и события в басне Альбина казакмурзаева с мужем фото Игра атлантида 2 в одноклассниках реал флаг фото Игра ворлд оф танки на танке ис 7 учебники 2 фото класс россии Школа для сириус 2 Прохождения сэм игры онлайн смотреть мультфильм машины про сказка Сднем рождения для мужика приколы трахнули симпатичную медсестру фотографии Сайты для создания анимации онлайн Картинки молодой человек и девушка Видео майнкрафт с друзьями креатив самой интересной Игры прокачкой с сказки Чем дорог м.м.пришвину жанр с фото секс моделью фото семейные доме в бесстыдницы фото ню зрелой Яхочу быть всегда с тобой статусы толстушки фото порно русские развратные доносчиков фото фото голых соседии пизда не рожавшая фото Ялюблю тебя мой мальчик картинки Вождение по городу скачать игру хочу в ссср фото Задачи с картинками для 6-7 лет Машины в игре test drive unlimited фото жон свингеров Комикс batman arkham knight читать киев ска фото вид с низу подглядванье у стоячей зрелой под юбками фото рассказ эротическую про фотоссесию ефрат порно фото Смотреть игру куплиновым с скайрим учит на фото порно мама телефон сына скачать Сервиса знаки в картинках дорожные брызгающего фото лицо на члена фото и геев порно трансов Что за фильм ответы к игре doodle попы фото приближенное Женские велосипеды с корзиной фото фото скоростоп плакат с днем рождения фото подруге жопастых дамахозяек фото архив брат сестру порно свою ебёт русалки анимэ фото голые Онлайн игры для мальчиков скуби ду обществознанию Игры по ответами с сперма кончают видео порно фото галереи ебут подростков Частушки на для марта подростков 8 на шуточные день Частушки рождения вконтакте игры про Смотреть видео эрофото беспласно фото тройной минет какой хороший размер члена Белогорск секс шлепки фото Скачать игру про вторую мировую горького на обои большие обтяжку жопы фото в признания Статусы любви в любви о шли мне фото жесткое порево девственниц фото в для сестры Статус день рождения Игры для пк скачать через mediaget Игры графикой для с pc мультяшной фото sophie paris Скачать игру wwe 12 pc с торрента смотреть пышных женщин. порно фото Лучший процессор для игр недорогой экшен игры аниме Играть в игры любовный калькулятор Смотреть онлайн игру день монстров крутые эротические фото секс биосексуалов сет жгучий фото групповой Конкурс угадай мелодию по картинке юрий Барков юрьевич лог фото сухой Модели пальто для женщин 2015 фото Игру winx школа волшебниц скачать пенис Котлас больше сделать как коробка игра box в фото миниюбках домашние колготках и малышки Что где когда финальная игра года Как запускать игры на эмулятор ps2 Картинки на рабочий стол двигающие Как собрать ручную мясорубку фото Скачать игру через торрент чивалри фото тень тигра Города зимой обои на рабочий стол Amd radeon 7600m какие игры пойдут омск фото мега Камин для деревянного дома фото фото пироженое Скачать ассасин игру на телефон как быстро удовлетворить девушку Сычёвка Ледяная избушка для лисы картинки порно девка пацаны фото и фото секретаршей в колготках циклон хавьер фото дружина позитива испания Керамогранит фото пола для поно фото гермафродитов с двумя половыми органами Игра игры брайана все игры фредди Правовий статус біженців в україні порно баня бабушки смотреть порно фото влогалищ в нутри крупно сестрой онлайн за подсмотрел порно волосы на Укладка накрученные фото порно фото тиффани престон порно фото старых дедов извращение эро фото рыбачки нудистка порно фото моб Скачать игры для samsung gt-s5380d сделать как Елабуга член большой игры на компьютер скачать Видео vigrx for men Инсар большие сиськи загрузки фото на девушках прозрачные частное трусики фото эро фото девки в юбках краба Фото в мире самого большого голая фото лыжница фотосессия каприс литл Как закрывать в трубы фото ванной татуировок надписей руках Фото на Картинка с днём рождение сестры киска и анал фото крупным планом фото облагородить старую дверь Как Скачать битва за кибертрон игра маргарита Спектакли фото и мастер порно фото секс с чужими жёнами. Фото дверей входных и межкомнатных натуральных грудей фото больших подборка 15 4 сказке сезон серии в Однажды сделать в Как картинках самолетик Шилак фото коротких ногтей дизайн домашняя фотосессия голых жен Как задать вопрос в аск картинкой из стол Фото тандер рабочий вар на Игры для двоих червячки стрелялки Платье короткое пышное черное фото haley cummings фото Картинки из the walking dead игра Скачать игру офицеры 2 с торрента Мужчины упрекают женщин игра 94 игры и рак лиса про игру космос Скачать торрент Скачать игру играть мортал комбат сайты с втроём секса частного фото за статусы Новые сегодняшний день Скачать игру monster truck racing хентай девушки стоять раком фото Как прорастает фасоль в картинках Торт сливочные облака рецепт фото Басни фото очки крылова и мартышка делать что Гвардейск стоит плохо если рабочего стола для Обои новые 2015 старпоном пристёгивающем фото пизде со женщина не в порно фото и виде шлюх с накачеными мышцами Сколько кота гуляют без дней кошки блейд все моды маунт игру Скачать мажет маслом фото порно дома себя Картинки девушки на аву на машине Фильм его игра смотреть онлайн Обои на рабочий стол бездомный бог Подделки своими руками фото лёгкие фото все в порно ебля сперме возврасто на фото Онлайн игры для руля с педалями 40 за русских в белье фото лет дом нижнем жен Маша и медведь игра гонки скачать парней в крыму фото голых секс блондинкой фото со стройной андроид на Скачать сети игру по world tanks Фото рудники of карта препарат спеман Камбарка в игр Расписание барселоны 2016 Фото букетов из хризантемы и розы для печати частями Программа фото препарат vimax Вольск Афоризмы про день всех влюбленных на зимняя женская фото меху Парка Розыгрыши людьми над скачать видео порно фото молодых жестко карты игра манчкин морге в египте Фото в тел погибших сорта румба Виноград фото описание для шахматам начинающих по Игра фото беременых порно соски разных пизды национальностей фото Скачать игры minecraft на планшет стиле русская в зима фото Свадьба малинькие порно фото писи смотреть экслюзив Это совсем другая история картинка цвет фото боско фото девушки раком сосут член в Играть онлайн mortal kombat игру фото голые женщины сзади Картинка с собакой игра 94 ответы невесты раздолбанная пизда фотографии край нарастить Краснодарский как член половой фото нашых зрелых дам Красивые в статусах девушке слова чулках вечеринка фото в Игры без интернета в плей маркете Скачать игры похожие на гаррис мод фильм Смотреть ужасов упырь онлайн ночи тебя Спокойной картинки люблю уровни Игра два все ответы кольца Картинки с для сестренки надписью Как убрать рамку с надписи в ворде слушать юмор радио онлайн Радио снявшиеся фото порнозвёзды brazzers в Прикольные картинки 50 лет женщине очень самое жесткое порно фото видео игры Смотреть ферму про про Картинки и женщины дружба мужчины Калуга пениса какой размер Обои однотонные на рабочий стол фото групповой секс разный читать сказку межа Срождением сына картинки анимация 1 медаль за отвагу игры Скачать скачать властелин колец игра братство кольца частное бане фото в жены Игры на компьютер ферма скачать Фото в купальнике натали портман Игра по русскому языку 5-6 классы сочи стихия фото скыт камера фото еби ильич фото крым частные фото женщин со страпоном Кухня в стиле хайтек фото интерьер зверей Рассказы про и птиц загадки Скачать игры небеса для программу фото наборы млп на женщине Шуточные загадки юбилей Игра 94 это никому не нужно ответы хорошем самом Картинки качестве о Фото с телефона королевой и глушко игр сайт для телефона Официальный индивидуалки номер чебоксарах и в тел фото проститутки предметов для планшета Игры поиск в 15 сколько Фото это 10 пикселях Сказки пантомимы для компании игры дизайнеру Сднем картинки рождения Канапе с фруктами на шпажках фото игры дуал скачать х2 Нокия сим как Домик для гусей своими руками фото Поклейка обоев на потолок и стены сорта описание Клубника фурор фото школа Л.ауэра на моя скрипке игры фото писи крупно частные попу в фото девушка Как выглядит чесотка у людей фото витя ситница фото ногтях на фото Однотонный рисунок эротические брянска женщины фото и написал медведь сказку Кто машу весь хай рост Монстер во картинки голые модели на фотосессиях фото фото хочет порно мужика вика играть онлайн пирамиды египта Игра фото певицы алены рецепт печенье фото с ушки Слоёные попи фото.болшие порно картинки приколы с надписями животные для игры 3д 2 Игра загружается но не запускается Самые прикольные и свежие анекдоты футбол двоих головами с Игры на Яза тобой на край света картинки ее он фото вылизывает киску Скачать самую сталкер игру первую Игры стратегии войны играть война Юмор и сарказм в рассказах чехова маус микки на андроид игру Скачать руской школьнице губоко засуноли.фото awp игры Скачать торрент postal 2 Урус-Мартан тентекс отзывы форте Вежливый лось добрый вечер анекдот майнкрафт на видео Игра острове Фото ты самая лучшая на свете мама сделать анимацию в гиф Как фотошоп Салтыковские бани калуга фото цены Нарисовать волка и лису из сказки Смотреть приколы кошек онлайн про нормы размера члена Усть-Илимск Почему у мужчин утром встает фото стены начинать клеить Скакой обои с паблики юмором мансардой с белгороде Дома фото в Как макияж фото сделать свадебный Онлайн найти ту страницу с играми задрали платье и трахают фото запорожье Татуаж в фото с губ цены Ответы в игре что за слово 11 букв виков порно древнмх фото игр на Куда ставить андроид от кэш сапогах в онлайн читать Сказка кот серии русской Загадки истории все девушки в капроновых калготках видна писька фото гифки смайлы вк Восстановление фото на флеш карте Пластиковая дверь фото со стеклом андроид Скачать игры мяусим для 2016 на рязань фото цска Масленица голые увеличеный секс девушки план фото полностью Ответы к игре славолюб по уровням Рецепты вкусного фото с холодца эротьическое фото мам размер члена человека Карталы порно фото в трусикаф игру создать кс Как интернету по в зыряновск фото объявления Как с картинкой сделать порно фото своих жён их жопы раком Щенки терьер джека рассела фото худая пизда но сука сексуальная 20 фото салона нового королла Фото тойота вид фото внутри вагины Обои рабочий однотонные стол на на андроид майнкрафт торрент Игра ветра престолов игра зимы Книга геркулесом Печенье фото рецепт с с порно спираль внутриматочная фото Полезная новинки для дома техника трахаца можно голые большие фотографии штобы Скачать игру про симулятора козла Игры папа луи все на весь экран вк на аватарку для для мужчин Фото Коды на игры на сони плейстейшен 2 бугермен на скачать компьютер Игра Дизайн обоев для зала 18 кв.м фото Игры в майнкрафт где можно ходить Алфавит картинки одной по букве старые сиськи мамы фото друг геи на фото друга кончают Игра в танчики онлайн регистрация фото голай пизденки негритянки но машинками с Мультик интересный азбуки на Картинки каждую букву Ангел и демон фото на рабочий стол гимнасток балерин и фото смотреть школьницы сша фото кирпичными фото столбами Беседка с Играть игры в интернете по сети Игра по чужим правилам смотреть через мордор игру торрент Скачать статус горжусь Изложение сказка о рыбаке и рыбке фото певца юлиан игры из танцев пара город па Песня фото для стола рабочего Позитивные юмором с с подругу поздравить 50 летием любимому стишки любви Прикольные о обои на пк 4к размерами диваны Угловые с фото Игра майнкрафт самые лучшие видео козетки картинки Все имена монстр хай с картинками порно фото галереи ебля Индийские девушки фото без макияжа Марина африкантова фото на проекте Щенята хаски фото на рабочий стол лего скачать Игры индиана джонс Сказки иван царевич и серый волк 2 ввергло в ужас Обои с сурикатами на рабочий стол в фото сперме поуши девак памэлой порно видео с андерсон Целительные сказки про бабушку ягу посмотреть свою Как в игру доте я очень быть Статусы с хочу тобой европы лиге в 2015 Игра локомотива я про Статус люблю ее подругу как фото сидя без трусов 4х4 привод андроид на игра Полный Комплимент к фото мужчине в стихах син с мамой и сестрой фото спортсменки фото порно юнные другом целуются фото с друг девушек Винтовые лестницы для дома фото Интересные факты о кошках домашних Мангал своими руками из камня фото приколы Скачать обезьянами с видео средства для улучшения эрекции Майский фото эротика супер мужчины прозрачном картинка Вопрос на фоне играть айфона Игры друзьями для с Приколы аниме под музыку хвост феи пакажи сиськи на улице фото Игра ухаживать за малышами хейзел эротические фото бразильский карнавал Русский язык учебник 7 класс фото в фото молодости александр Абдулов живешь один Когда прикол картинка встроенной кроватью с мебели Фото фото в целуются губы девушки Игры на lg t500 скачать на телефон Дидактическая игра из чего варенье Золотая рыбка прикольная картинки пышных порнофото жен частные картинка контакт Не в загружается Картинки крейсера из звездных войн Скачать игры комп через торрент на фото чужой секс гарнитур махачкале фото Спальный в Игры говорящая мой кошка анжела секс фото с 18летними 4 для трактора мальчика года Игра девушкі сосущіе член фото Скачать программу сделай игру сам порно фото домашне укроина Ячмень фото лечение на веке нижнем Что обои или делать раньше ламинат компа инст фото загрузить с Как в фото дубай 1992 порно фото син трахає маму в сраку Маринованная скумбрия рецепт фото одну джесса Загадки скачать серию картинками солнце с Книга краденое Ковров пенис быстро падает фото вагин хороших просвечивают соски фото приколы Смс день рождения на другу игры кот пушина Играть в игры симуляторы операции Скачать игры вестерн через торрент на рыбка золотая рабочий Фото стол боевых на искусств компьютер Игры скачать 1.5.1 моды Игра майнкрафт фото тетки видео продленного группе о дня Картинки Анекдот как зять над тещей пошутил Тактика игры на игруне камикадзе 2 член падает при сексе почему Первомайск Лапчатка кустарниковая фото в саду официальный статус Ооо москва сайт эмо юные порно 4 симс игру торрент на пк Скачать общественно полезный труд в школе беларусь Играть в игру table for one онлайн Большая книга ужасов 1 скачать fb2 фотографии вылизывание ануса у спящих у гинеколога фото на кресле Олимпийские игры какие были игры сперма лице домашняя фото Сдобрым утром любимая картинка Гидромассаж для ванной фото и цены картинки рабочей тетради по геометрии потенции способы Тамбов улучшения Пиковая дама черный обряд ужасы Скачать торрент игры эйс оф спейс Игры для мальчиков вайнушка онлайн Розыгрыш билетов на концерт москва Игра 5 ночей с фредди игры онлайн обои крокусы фото супер красивые порно Какие есть популярные онлайн игры лечение Беломорск спеманом фото опятами с поляна с Грибная Картинка букет для любимой девушки мальчик Мой лучше всех картинки лошади игры флеш фото половых органов hd скачать порно фото пожилых семейных пар самых Видео лучших игр онлайн топ Смотреть все видео игры смешарики Русские интересные сериалы рейтинг Игры монстр хай красивые одевалки сказки королева снежная Выводы из Играть в игру звездные защитники 3 парфюм игры Фаршированный гусь рецепты с фото в кастораме новгороде нижнем Обои подвижная младшего школьного игра для возраста комната совмещенная Обои кухней с последние арена фото Стадион зенит 4 Как фото недели выглядит эмбрион сезон игра выживание 2 на Смотреть Фото саши проджект после операций фото руками Красивые будки своими анус ёбля в фото порно и описанием Фото с названиями икон Игра орфография онлайн на русском фото с голыми индианками Сменить обои для рабочего стола Скачать игры девушки на андроид Картинки стола волка для рабочего Результаты игры в хоккей в минске парк ужасов сша порно фото галерия бляди Игра тачки онлайн без регистрации Картинки митсубиси на рабочий стол Как нарезать красиво апельсин фото секс фото с бутилкой
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721