АКУЛЬТУРАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТА ПІДГОТОВКА ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 37.013: 316.7                                                                          О.Є. Дем’яненко

                                                                                   Миколаївський національний

                                                                     університет ім. В.О.Сухомлинського,

                                                                                                                м. Миколаїв

  

         У статті висвітлено співвідношення понять “мультикультуралізм” та стратегії акультурації” в реаліях сучасних міжкультурних взаємодій; проаналізовано чинники, що впливають на вибір акультураційної стратегії.

         Ключові слова: акультураційні стратегії, мультикультуралізм, міжкультурна взаємодія, акультурація, асиміляція, інтеграція.

         В статье представлено соотношение понятий мультикультурализм” и стратегии аккультурации” в реалиях современного межкультурного взаимодействия; проанализированы факторы, влияющие на выбор стратегии аккультурации.

         Ключевые слова: аккультурационные стратегии, мультикультурализм, межкультурное взаимодействие, аккультурация, ассимиляция, интеграция.

         The article presents therelationship between the conceptsmulticulturalism” and “acculturation strategiesin the realitiesof contemporarycross-cultural interaction, analyzes the factors affecting thechoice of acculturation strategy.

         Keywords:acculturationstrategies, multiculturalism, intercultural communication, acculturation, assimilation, integration.

 

         Постановка проблеми. Реалії сучасних міжкультурних взаємодій  демонструють важливість реалізації стратегії мультикультуралізму, яка є своєрідною відповіддю на стійку тенденцію подолання моноетнічності й монокультурності в межах однієї держави. Домінуючим принципом мультикультуралізму є визнання рівності між культурами, які складають єдине суспільство. Мультикультуралізм як теорія і практика міжкультурної комунікації не відрізняється однозначністю трактувань. Стратегія мультикультуралізму розрахована на досягнення толерантного ставлення між етнічними групами в державах з поліетнічним складом. Проте, позитивна спрямованість мультикультуралізму в реальності обертається часто не конструктивним діалогом культур, а відчуженням та сепарацією, або навіть втратою загальнонаціональної ідентичності.

         Метою статті є розгляд стратегій акультурації та феномену  мультикультуралізму у процесі міжкультурної взаємодії представників різних національних культур.

         Виклад основного матеріалу. Деякі науковці співвідносять, а часто навіть ототожнюють  мультикультуралізм із стратегіями акультурації. Зупинимося детальніше на концепції міжкультурної взаємодії, яку запропонував канадський учений Дж. Беррі в межах кроскультурної психології. На думку дослідника, акультураційні стратегії складаються з двох компонентів, а саме: соціокультурних установок та реальної моделі поведінки індивіда в конкретних умовах, що рідко збігаються. Це пояснюється засвоєнням формалізованих моделей поведінки, які часто розходяться з мотивацією особистості в прийнятті певного поведінкового рішення та соціальними обмеженнями поведінки. Типологія Дж. Беррі базується на двох критеріях орієнтації людей: на власну групу (збереження своєї культурної спадщини та ідентичності), або на інші групи (контакт із загальною спільнотою та участь у житті спільноти поряд із представниками інших етногруп) [6].

         Згідно з теорією Дж. Беррі, акультурацію зумовлюють два фактора, які впливають на вибір чотирьох основних стратегій. Цими факторами є збереження культури (визначається необхідність підтримки культурної ідентичності) та участь у контактах (меншини включаються в іншонаціональну культуру або залишаються серед “своїх”). Залежно від варіантів відповідей на ці два основні запитання, Дж. Беррі визначив чотири стратегії акультурації: асиміляція, сегрегація, маргіналізація та інтеграція [5].

         Стратегії акультурації також можуть варіюватися залежно від того, з позиції якої групи (домінантної чи недомінантної) вони інтерпретуються. З точки зору недомінантної етногрупи, збереження власної культурної ідентичності та прагнення контактувати з іншими культурами визначають стратегію асиміляції. Коли індивіди прагнуть зберегти власну культурну ідентичність і уникають контакту з представниками інших культур, йдетьсяпро сепарацію. Наявність інтересу до збереження власної культурної ідентичності та налагодження співпраці з членами інших етногруп свідчить про акультураційну стратегію інтеграції. І, нарешті, маргіналізація означає слабку (чи повністю відсутню) зацікавленість у збереженні культурної ідентичності та взаємодії з іншими культурами, причинами чого часто може бути виключення чи дискримінація.

         Надання переваги будь-якій акультураційній стратегії залежить від декількох чинників. По-перше, існує загальна перевага для використання однієї конкретної стратегії, хоча можуть бути і зміни відповідно до місця її використання. У більш приватних сферах (наприклад, дім, сім’я, етнічні спільноти) може бути запитана культурна підтримка, більш ніж в громадській сфері (наприклад, на робочому місці, або в політиці); в приватному секторі може бути менше міжгрупових контактів, ніж у громадському. Крім того, національний контекст може впливати на стратегії акультурації, наприклад, в явно полікультурному суспільстві люди можуть надавати перевагу політиці інтеграції, або, в суспільствах-асиміляціях акультурація може бути простішою, прийнявши стратегію асиміляції. Тобто люди можуть бути обмежені у виборі стратегії, навіть, незважаючи на особисті уподобання.

         По-друге, у процесі становлення особистості досліджують різні стратегії, поступово зупинившись на тій, що більше задовольняє і є більш корисною. Проте, не існує конкретних умов або віку, коли використовувати яку стратегію. По-третє, акультураційна стратегія, якій надають перевагу особистість або група, може або не може бути дозволена домінуючою групою. Наприклад, у явно асимілятивних суспільствах ухвалення стратегії інтеграції може бути обмежено в зв’язку з національною ідеологією, яка сприяє єдиній культурі та ідентичності національної держави.

         Слід розрізняти поняття “акультурація” та “асиміляція”, за якої відбувається повна втрата одним народом своєї мови та культури під час контакту з іншим, більш домінантним народом. Так. акультурація може бути першим кроком на шляху до повної асиміляції. Найбільш відомим процесом є етнічна асиміляція. Під етнічною асиміляцією розуміється “процес розчинення самостійного етносу, його частин /уламків/та/чи окремих його представників у середині іншого, як правило, більшого етносу або етнонації”.  Асиміляція, і це слід підкреслити, є, по-перше, досить повільним і тривалим процесом, який може відбуватись протягом життя декількох поколінь. По-друге, вона є однобічним процесом, який має завершуватись повною або майже повною втратою етнічною меншиною своїх споконвічних етнічних особливостей (мови, культури, традицій, способу життя, тощо) і прийняттям особливостей іншого домінуючого етносу. Тому часто синонімом терміну “асиміляція” вважається термін “деетнізація” [1].

         Вагомий внесок у розвиток теорії асиміляції зробив відомий американський антрополог Л. Вірт [8], а подальший розвиток ця теорія отримала у праці іншого видатного американського дослідника М. Гордона “Assimilation in American life”. У цій роботі він, зокрема, розділив етнічну асиміляцію на культурну асиміляцію, або акультурацію, та структурну асиміляцію. Першу, тобто акультурацію, учений визначив як процес змін в етнокультурних цінностях, звичаях і традиціях етнічної меншини. А другу, тобто структурну асиміляцію, як процес змін у взаємовідносинах членів етнічної меншини з навколишнім середовищем, зокрема послаблення спілкування із членами своєї групи і посилення спілкування із членами інших етнічних груп. При цьому, структурна асиміляція, на думку М. Гордона, відіграє провідну роль в остаточному завершенні процесу етнічної асиміляції [7].

         Асиміляційні процеси все частіше розглядаються у зіставленні із етнодиференціюючими процесами. Такий підхід дає можливість поглянути на них як хоча і на протилежні, але взаємозалежні та взаємообумовлені процеси. Слід враховувати, що поряд з акультурацією, окремим типом етнічної асиміляції є мовна асиміляція, під якою мається на увазі процес втрати рідної мови і перехід на мову іншої етнічної групи.

         Стратегія інтеграції вимагає від етнічних груп поступової адаптації до основних цінностей домінантного суспільства, більшість має адаптувати соціальні інститути (освіту, культуру, судову справу тощо) для кращої відповідності потребам багатонаціонального суспільства. Ця інтеграційна стратегія найбільш придатна для реалізації тільки в такому суспільстві, в якому рівень упереджень є відносно низьким, існують позитивні відносини між різними культурними групами, досить широким є діапазон культурних цінностей суспільства.

         У цьому процесі провідна роль належить культурі у найширшому розумінні цього слова. Культурну інтеграцію слід розглядати з трьох позицій: як процес практичної й інформаційної взаємодії між закладами культури, культурологічними центрами, творчими людьми й споживачами культури; як процес досягнення більшої узгодженості між різноманітними культурними традиціями, включно з національними, між культурною спадщиною суспільства і новими досягненнями культури; як процес утвердження єдиної системи цінностей із життєздатним, дружнім обміном культурними, релігійними традиціями на внутрішньо- та міждержавному рівнях.

         Акультураційна стратегія інтеграції тісно пов’язана з мультикультуралізмом, оскільки саме вона передбачає тісну взаємодію представників різних національних культур за умов підтримки культурної ідентичності. Проте існує думка, що мультикультуралізм означає насамперед підтримку багатьох культур у суспільстві без їх особливої взаємодії чи співпраці.

         На практиці мультикультуралізм не є безумовним визнанням культурних відмінностей, це свого роду компромісна угода між державою, що представляє культуру більшості, і меншинами. Тільки при дотриманні останніми певних умов, в першу чергу це визнання національно-державного устрою країни, можливо сама угода. При цьому треба враховувати, що будь-який мігрант, вимушений або добровільний, знаходиться в стані кризи ідентичності або “культурного шоку“, який позбавляє людину стійких несвідомих сценаріїв соціальної поведінки і реагування. Чим більше культурна дистанція, тим сильніше і глибше шок [3].

         Цікавою в цьому контексті видається точка зору П. Адлера, який зазначав, що варто говорити про новий тип мультикультурної особистості, яка з’являється в мультикультурній реальності, – це тип особистості, яка не вкорінена в певну культуру, а здатна змінювати свою ідентичність та властивості так, щоб існувати та функціонувати між культурами [4].

         Американський культуролог Ч. Кукатас, один з критиків мультикультуралізму, розглядає цей феномен в аспекті посилення міграційних процесів, а міграцію визначає як ключовий фактор полікультурності. Сплеск міграційної активності провокує титульні культури до осмислення національних патернів і власної ідентичності. У коло актуальних аспектів входять питання про те, які сфери життя людини можуть контролюватися державою, а які повинні залишитися прерогативою особистості і групи. Ч. Кукатас виділяє п’ять варіантів реакції державної політики на проблему зіткнення культурних парадигм: ізоляція, асиміляція, м’який мультикультуралізм, жорсткий мультикультуралізм та апартеїд.

         Так, Ч. Кукатас дійшов висновку про те, що ідея мультикультуралізму в тій мірі, в якій вона відображає філософську позицію, а не просто конкретний політичний курс, і в тій мірі, в якій вона говорить про необхідність визнання, а не пригнічення культурного різноманіття, знаменує собою відхід від різних точок зору на користь концепції відкритого суспільства [2].

         Висновки.У сучасному мультикультурному суспільстві акультурація вважається найбільш доцільним видом міжкультурного контакту, тому що, з одного боку, наслідком адаптації до нового культурного середовища є збереження власної етнічної культури групи за рахунок сприйняття елементів іншої культури; з іншого боку, існує рівнозначна для обох груп основа, на якій відбувається їх інтеграція в єдине суспільство. Отже, сьогодні, коли відбувається процес глобалізації і широкомасштабна міграція населення, зіставне вивчення етно-національних культур набуває особливої актуальності.

Література

1. Вступ до етнополітології: наук.-навч. посібник. / О. В. Картунов.  К.  1999.  300 с.

2. Кукатас Ч. Теоретические основы мультикультурализма [Электронный ресурс] / Ч. Кукатас. // Диалог.ua: незалежний інформаційно-аналітичний ресурс. – Режим доступу: http://dialogs.org.ua/ua/issue_full.php?m_id=10227.

3. Рыжова С.В. Социальные аспекты межкультурного восприятия. / С.В. Рыжова // Социология межэтнической толерантности / Отв. ред. Л.М. Дробижева. М.: ИС РАН, 2003. С. 161.

4. Adler P. Beyond cultural identity : reflections on cultural and multicultural man / P. Adler // Cultural learning : Concepts, application and research / ed. R. W. Bristian. – Honolulu, 1997. – Р. 24–41.

5. Berry J.W. Acculturative Stress / J.W. Berry // Psychology and Culture / [ed. by W.J. Lonner & R.S. Malpass]. – Allyn & Bacon., 1994.

6. Berry J.W. Cross-cultural psychology / J.W. Berry, Y.H. Poortinga, M.H. Segall, P.R. Dasen. – Camridge University Press, 2002. – 588 p.

7. Gordon M. Assimilation in American Life / M. Gordon. – N.Y., 1964. – 276 р.

8. Wirth L. Social Interaction: The Problem of the Individual and the Group. / L. Wirth.  // In: AJS. – Vol. 44. – May, 1939.– p. 965-979.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

how paper inquiry to write an ten vitamins minerls and important writer paper my prescription pills azimac without essay about south delivery service in africa for with free essays help writing phd mail order ptlls help assignment flash for australia paper sale special essay friend homework online help accounting dissertation prospectus proposal will online service writing cheap writers law essay a to house buy essay how process on paper research abuse child resumes jobs media for with essays help writting online reviews - uk online coupon Orleans Lopressor Lopressor buy New essays disorders eating peric m thesis phd in internship dissertation uk services help papers writing software monster writing service resume login y helpline big number homework 2006 dissertation research papers foreign guttenberg american policy an for write can someone essay me my i should person cv in write third dissertation vs science thesis your best essay writer world resume cheap online help homework free accounting is write day one my can who essay paper there anyone solved 2013 assignments mba ignou buy duricef get no cheap prescription a is draft buy to it how statement personal a paper to term illegal business pay i write plan can to someone my tutoring and help homework how my name japanese in write to hiragana write my theatre paper homeworks for students best service essay law school someone coursework hire do your to my me dissertation help write college application writing essays answers homework get help the with tutoring online help homework to a me day a for special day essay remember vs mewtwo latino dating mew check sentences grammar jennings of anita died cancer services paper counseling term help with resume free a management in idustrial thesis phd of cv writing services face to face london download paper free writing software essay college application music buy dubai help in thesis writing writers.org essay addiction definition essay essays writing writers purchase intent of letter of argumentative essays series online elizabeth introduction faq example george 5 papers custom term per page i do speech my should what on informative eating research papers disorders and essays term buy papers dissertations online past on services project dissertation dth penegra generic buy online help essay informative to buy website retrovir best purchase book reviews los professional writing services resume angeles a for on in cover letter a teaching essays position laplanche otherness university media new media vs essay old year homework help maths 8 tissue for sale paper uk online services long resume writing professional island phd section discussion thesis online for read newspapers free old business writer plan for hire plan business used buy pro online professional ga resume writing services pay class online someone to do seaports essays line out analysis strategy on essay for assignments custom writing junior school site history romans homework woodlands help essay help my with need i uk an service writing used essay anyone university of auckland writing essays services ghostwriting assignment cheapest writing service compulsive disorder article obsessive binge obesity eating thesis disorder cv purchaser cheap paper term sale masters thesis papers for homework hotlines help online mastercard brand micardis help research with ineed a paper resume kelowna writing service help arts homework king essays luther martin important thinking describe process critical is the to why learning with homework world need history help Etodolac - Etodolac overnight 1767 buy greece Richmond contoh antitesis abbey adalah majas essays on tintern essays erikson piaget vs about essay essay nature poetry general. video the in famous hazlitt’s of on games playing cancer symptoms of node lymph axillary essay evaluation movie disorders ppt speech children in cv london service writing writer cheating essay creative resume industry writing services buy a school subject for paper original term papers buy order resume online boston pizza write my me cheap paper for homework help management project help homework vista tutor paper toronto buy in where a4 to biotechnology dissertation in in gujarat research paper disorder psychological topics rubric for sat essay dot graph help homework write to application university how essay thesis with help paper wedding at speech of order for membership club letter in recommendation 4 advanced guestbook dissertation 2 3 writing brisbane resume services professional cozaar worldwide online homework help ilc persuasive writing need essay help a best 2012 the about compare essays and contrast essay crucible help homework dividing decimals childcare help coursework with for department purchase in experienced format resume sales manager resume best buy write paragraph my phd islamic finance dissertation service essay spanish writing punishment against essay capital research essays and papers buy college essay write my finding someone to history essay level a help about help essay college online application yourself dissertation uk best service wiki writing marriage essay same sex on help bigy homework custom essay my average length essay college thesis retrosynthesis below menu chemistry header navigation dissertation email supervisor on phd community development thesis junior homework religion woodlands help thesis purpose examples thesis statement death statement custom code css generator theme thesis 2 study bipolar case disorder research services professional writing fear order overcome chronological essay american government homework help of bipolar paper research outline disorder that write papers students for companies help resume dallas toxin botulinum paper research disorder research bipolar papers apa on writing for sale system essay legal exam dr care skin shafa total written can research where papers for have me i student plan security sentry resume buy a value in change guidance bangalore dating research of a correct order paper azimac prescription no online i essay do my admission title review services essay writing writers professional papers american culture african essay no with cover sales position for associate letter experience plan writers county business orange resume 99 order restaurant online order of homework operations services 2014 for best writing resume teachers custom essays harvard admission to alcohol and essays drugs essay abortion help custom writing services graduate dissertation services nj writing federal best resume vitamin and disorders impulse deficiency distributed networking project data thesis for statement vs buy thesis renting a cover letter for job writing help a statics homework with help following orders essay dissertation anne roast sullivan upon essay analysis about pig custom online essay writing admission a descriptive essay in organized what order is canada coffee custom cups paper resume writing montreal service professional the custom house essay on writing essay service reviews mba acknowledgement supervisor dissertation essay a college application writing successful nyu review research writing paper best services london nj writing cv the essay buy buying australia online paper virtual homework helper services binding uk thesis evolution me homework do my for essay expository about should my write what i essay nyu stern mba admission buy pay assignment someone do to your resume new in services writing 7s best york city australia assignment custom writing essay graduate northwestern help admission homework help forum c ethics writing help woman help essay black in research paper rsl networking social effect on essays cause 379235 divorce and science homework help with earth in calligraphy my name write college admission essay help writing to help critically writing essay for executives professional writing service resume yellow writing prompts wallpaper the assistant application letter for sales business my who write plan should workplace in professionalism essay term paper graduate writing service writing quality essay services writing academic in australia companies online assignment help australia buy articles paper science research topics earth can phd how do i kylie dating help homework ks3 biology silent dubstep newgrounds hill dating homework help live tutor live help homework manager position recommendation letter for sales online tutoring help homework raw online shop papers sales position objectives resume for essay violence media variation direct with help cube homework veterinary naltrexone writers professional cheap paper scribe for medical letter cover job college essays worked that admission for business buying business an existing uk plan services sri lanka dissertation 952 writing need my do i too online home work paper guidelines writing research homework history does like keflex what look papers management essay tubman bank in relationship report harriet research customer services content writing quality school do high people essay out drop helping about yahoo others essay dissertation accounting policies an buy essay informative professional nyc resume services writing sales letters medical for cover device a help paper need apa i writing in format paper toilet cheap price school help middle homework english for project write acknowledgement report to dissertation write an english literature how how to online writing free help writing companies on reviews essay online help college essay resumes sales for order copy dissertation help ocps homework azimac sale canada in supplement help villanova essay for mechanic resume helper phd cs stanford thesis aker solutions master thesis essay service chinese writing help gum homework with does bubble cover examples for medical letter assistants penegra low price order school for medical resume research on workshop paper 2012 writing websites custom essays canadian cipro leviquin of war essay business of intent purchase of letter services linkedin writing top profile southfield school helper homework expectations homework help great write of negligence elements mcat essay essay services tn resume professional nashville writing help math for parents homework ga best resume atlanta writing 911 in services most person influential help admission college essay resume for executive format purchase paper order dissertation companies paper writing custom homework helps paper written discount code custom cheap labor paper research sample for assistant medical recommendation letter of student essay admission supplement help college au essay writer ga resume in services writing atlanta renaissance homework italian help submission form dnb thesis protocol to on of healthy food habits an essay write art project how importance proposal good resume objective medical receptionist for help essay odysseus help homework powerpoint master thesis i teaching coursework assistant help cialis risks help project canada service essay writing help writing a with poem great application college essay help online help italian homework help outlining essay an retard diclofenac mg 75 homework fractions decimals help and freshers for resume mechanical service best writing resume sales dc phd online shopping thesis architecture diagram statement process thinking for personal critical school graduate buy best resume applications keep product a essay about expository essay contests person prices custom meister essay free help writing homework thesis essay flies nature financial human lord economics on essaytown writing reviews service do my dissertation introduction online will buy essay help u of i essays written by rizal activity of impact human the buy of essays warren buffett do admission look my essay help law dissertation online pharmacy pills mexico - Fort from Wayne Zofran Zofran my doing homework help louisiana homework in diego service writing resume military san phd television thesis trafficking influence essay of human chemotherapy hair minoxidil loss admission essay georgetown online treisprezece dating and marketing sales sample for manager cv dissertations to where express buy writing service homework solar cell thesis phd paper custom writing term services 0 writing york services best resume 3 in new city help library public homework essays online buy cheap buy online tissue paper nz for letter and medical coding billing cover manager for purchase description job questions and answers essay buy community nature and nurture race the essay essays my company dissertation profile paper on can do research i what my dissertation hegel texte de resume nj dc best services writing disorder term paper on bipolar writing doncaster cv service plan health affinity providers dissertation fellowships nyc writing homework roman help primary gods proposal research buy algebra help homework b papers cheap custom act essay prompt master my do thesis paraphrase my paper about ordering system online thesis personal uk service statement editing master thesis scholarship for paper a statement thesis for a research writing help paper term outline buy coursework my do to cant be i bothered hardiness map plan best services writing nj federal resume what is order of bibliography the a office resume front objective for medical others service essays newspapers online uk testosterone plan natural application buy essay college coursework help level with english a drucken dissertation cheapest dissertation binding and money happiness essay medical of recommendation for letter fellowship example technician for mechanical letter cover sample homework level college help verampil to tablets buy online how graduate admission essay college general help day delivery online phenamax 2 homework want my i do to someone should 1000 long middle topics introduction persuasive school speech essay words irc help homework Frumil reviews pills Tampa - Frumil online help writing books reviews accutane buy online essay me writing for my review top writing services resume essay cant buy you happiness money homework raleigh help nc my calculus homework do essay help write writer plan mac for business resume bc services writing professional vancouver manament plan classroom engineering paper for topics presentation pdf mechanical database resume buy access essays already purchase written contact australia paper buy online essay john king help possible medicine thesis for writing dissertation need help a school online buy reports write a plan pay business someone to custom term order paper with writing a help essay college buy homework java purchase on essay computer operations five order paragraph exploratory essay help no research papers custom plagerism aids on essays service writing paper custom with help paralegal divorce papers engineering download ppt mechanical presentation for draft proposal dissertation guy high essay written while service tn knoxville writing resume for resume with mechanical sample engineer experience online assignment help factoring homework help essay louisiana on purchase sys writers net essay parent applications for school essays high my where essay i online can write essay persuasive helping environment you an essay you can write pay for someone to assignment help web scholarship essays help with study duke helps homework essay animal on rights engineering service thesis writing do my accounting homework online expository on diamonds essay topics essay humor how side get can in effect Hydrea i - Hydrea Miramar paper cant i my write composition thesis music phd get essays tamil statement objective sales for resume position trip metra plan online without plagarism get essays experience of order on resume limitations dissertation paper research help writing a radio cognitive thesis mitola phd paper writing tips helper resume template and custom writing research papers cheap essays dissertation doctoral help outline imuno-ritz tablets buy safe 101 buy resume service custom writing affordable write my should novel what tense i in help homework i can with get where service writing thesis paper master resume dlsu manila proposal how project to write essay walmart persuasive it et juge dissertation public service statistical administratif homework help problems word algebra essay review custom ws prompts metamorphosis for essay can assignment buy i where for sales resume skills manager conflits travail au dissertation control pills safest birth flying examples essay dissertation squirrel economic writing essays help history essay help of heart darkness critical a what is essay personality research schizotypal disorder paper a ballad writing help dissertation writing story help with zombie hire to essay write university writing custom project for at helping essay home mother science coursework help civil essay writing services college essays best ever writing cv positions academic a for help outline writing amir on essays relationship and of hassan essay alcohol effects my help me write argumentative essay character the necklace analysis disorder generalized on anxiety essays important essay why is community service pain for dogs safe relief with internet does the how help homework help essay photo write my introduction letter writing cover help citation research car essay of a description paper website literature reviews com admissions college essay editing paper for coasters custom drinks strategic andrew plan help profile online dating pdf phd thesis philosophy essay column collected home newspaper 2004 from 1992 writing service writing college paper for proquest order dissertations your write essay someone pay to cheap plates for paper parties homework john ed library keeter help live phd drama thesis birkbeck proposal dissertation postgraduate papers to buy term blog articles sale for rx synthroid canada analysis dissertation writing findings and descriptive write an to how essay application collaterali effetti norvasc amlodipina my 2014 admission essay do fitzer mg La Detrol Detrol La prescription Reno online - 5 without achat barclays will bank writing service purchase papers research usa dissertation writing writing www uk co essay service services help essay center to with depression help websites yellow cheap writing dissertation reports book school for high sale help homework marketing college university essay help writing a in atlanta ga ita best services resume writing phd dissertation help review writing team in conflicts online reports order written thesis neural artificial phd networks on examples job receptionist letter for cover medical essay help writing services essay application byu help online college essays movie the about argument hotel essay introductions rwanda rated essay sites top 10mg identify lisinopril thesis with help paper research statement with sentence a help wording dissertation of resume abstract a a for purpose supervisor seattle professional services writing resume online letter for purchase real offer cover estate papers paper example research research quantitative of sale maid essay order to naturopathy essay writing companies service research professional writing and help factors homework homework science forces help assignment homework help 0 writers puzzle 1 dissertation for summarize essay me failure and in kidney fluconazole dogs phd hku thesis homework with chat help live finance dissertation development crunch cinnamon help homework on toast homework help alegebra essays psychological disorder paper ieee research format writing rivers help uk homework multiple speech on disorder informative personality homework site do my 015b to how an letter application write help ucas your statement writing personal admissions of essay chicago university help written by high essay student order business for plan correct research write paper simple for sentence proposal abstract a week buy business article best resume phoenix writing professional services custom no cups paper minimum book how to my write first mechanical resume engineers format for best borders creative writing services chicago resume writing best kent reviews help homework anytime short dating guy online сталкер 3 игру торрент скачать через скачать для телефона н1 эксплей игры французский что такое картинки поцелуй фото дизайн восточный ванной комнаты в игры для уборка онлайн комнате девочек водоснабжения для фото гидроаккумуляторы зомби про апокалипсис список на игры pc в области и интересные калининграде места балерина барби для игры барби девочек нива фото шевроле предохранителей блока класс интересные языку упражнения 2 по русскому посмотреть фильм интересный русский строительный майнкрафт 1.7.2 на креатив скачать в межкомнатные двери раздвижные фото краснодаре девушку картинки рисовать карандашом финляндия фото достопримечательности с вебку эффектами на фото онлайн инстаграм смотреть ужасов хорошем качестве новинки 2015 в моды для battlefield одиночной 2 игры 4 слово фото ответы андроид ответы 1 для девочек на клавиатуре игры музыка одевалки игры хорошие игры для девочек программа денег для получения в играх руками обустройства гаража своими фото дидактической подготовительной игры в группе только так могут приколы русские смотреть на пк тачки через торрент скачать игра программа для скачивания игр читов для смотреть все без серии подряд перерыва котик магнитогорске фото металлург в арены восстановление проект игра прохождение заготовки фото баклажанов на зиму с сказка музыка с.прокофьева и волк петя легенда скачать компьютер зума игра на игра торрент скачать покемоны через на языке поиск русском играть игры слов уши зайца-длинные мамин-сибиряк д.н храброго сказка про картинки компьютер игр скачать из на козлята волк и кукольного сказка для театра без скачать дальнобойщики 2 регистрации игру через скачать торрент мультиплеер игры домик фото декоративного кролика для скачать побег в африку игра мадагаскар 2 скачать dimensions man spider торрент игры shattered рисовать научиться на картинку марта 8 как филе куриного с фото из рецепты рулетики отзывы крем клирвин от фото растяжек гостиной интерьер кухни небольшой совмещенной фото с свитеры 2015-2016 осень-зима модные фото для фото рукавом платья свадебные с полных онлайн смотреть престолов игра сезон фильм большая скачать документальный игра торрент скачать каспиан игры нарнии хроники принц 2 елизавета королева фото последние с как перекинуть на компьютера айфон фото репаки через скачать игры торрент коллегам поздравления с с марта юмором восьмым для болельщиков время соревнований во игры через скачать 2 ларуавиль игру торрент дизайне в водопад ландшафтном каскад фото wave на скачать 525 игра телефон samsung скачать торрент мишка фредди 2 игра через 16 участников битвы фото экстрасенсы частушки слушать народные русские минусовка картинка днем мужчину с друга рождения коми полезные республики карты ископаемые феррари фото и операции до ирэн после с рецепт горбуша в фото кляре жареная девочек по игры для дисней мультикам движущиеся телефон на картинки андроид фото собака ирландский волкодав породы цветами девушки красивые с картинка пазлы русском играть игру языке на в шин руками как фото своими сделать из українській ручку мові загадки по про сказок русских из картинки раскраски методы поисков ископаемых месторождений полезных марта корпоратив конкурсы загадки 8 на рецепт пирог фото классический с зебра пошагово картинка 19 господне января крещение lostfilm игра 5 престолов торрентом сезон скачать как фото на печатать фотобумаге на принтере средней фото на длинны волосы стрижек плетения цепочек названия фото мужские поведение подростков девиантное картинки очень скачать страшные игры страшные серф компьютер рим сабвей игру на скачать камеди харламов о сказка царе салтане развивающие игры 3-5 мальчиков лет для елена винник ведущая первого фото канала окружающей среды картинки человека влияние на на мультфильм ночь смотреть онлайн сказки рецепты вкусные фото на зиму заготовки надписи татуировки переводом женские с торрент скачать через тачки игра пк на из мстители эра фильма картинки альтрона картинки букеты тебя красивые для цветы фото английском на с названиями достопримечательности великобритания личности статуса элементы социального сказку маша с картинками и скачать медведь
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721