АКУЛЬТУРАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТА ПІДГОТОВКА ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 37.013: 316.7                                                                          О.Є. Дем’яненко

                                                                                   Миколаївський національний

                                                                     університет ім. В.О.Сухомлинського,

                                                                                                                м. Миколаїв

  

         У статті висвітлено співвідношення понять “мультикультуралізм” та стратегії акультурації” в реаліях сучасних міжкультурних взаємодій; проаналізовано чинники, що впливають на вибір акультураційної стратегії.

         Ключові слова: акультураційні стратегії, мультикультуралізм, міжкультурна взаємодія, акультурація, асиміляція, інтеграція.

         В статье представлено соотношение понятий мультикультурализм” и стратегии аккультурации” в реалиях современного межкультурного взаимодействия; проанализированы факторы, влияющие на выбор стратегии аккультурации.

         Ключевые слова: аккультурационные стратегии, мультикультурализм, межкультурное взаимодействие, аккультурация, ассимиляция, интеграция.

         The article presents therelationship between the conceptsmulticulturalism” and “acculturation strategiesin the realitiesof contemporarycross-cultural interaction, analyzes the factors affecting thechoice of acculturation strategy.

         Keywords:acculturationstrategies, multiculturalism, intercultural communication, acculturation, assimilation, integration.

 

         Постановка проблеми. Реалії сучасних міжкультурних взаємодій  демонструють важливість реалізації стратегії мультикультуралізму, яка є своєрідною відповіддю на стійку тенденцію подолання моноетнічності й монокультурності в межах однієї держави. Домінуючим принципом мультикультуралізму є визнання рівності між культурами, які складають єдине суспільство. Мультикультуралізм як теорія і практика міжкультурної комунікації не відрізняється однозначністю трактувань. Стратегія мультикультуралізму розрахована на досягнення толерантного ставлення між етнічними групами в державах з поліетнічним складом. Проте, позитивна спрямованість мультикультуралізму в реальності обертається часто не конструктивним діалогом культур, а відчуженням та сепарацією, або навіть втратою загальнонаціональної ідентичності.

         Метою статті є розгляд стратегій акультурації та феномену  мультикультуралізму у процесі міжкультурної взаємодії представників різних національних культур.

         Виклад основного матеріалу. Деякі науковці співвідносять, а часто навіть ототожнюють  мультикультуралізм із стратегіями акультурації. Зупинимося детальніше на концепції міжкультурної взаємодії, яку запропонував канадський учений Дж. Беррі в межах кроскультурної психології. На думку дослідника, акультураційні стратегії складаються з двох компонентів, а саме: соціокультурних установок та реальної моделі поведінки індивіда в конкретних умовах, що рідко збігаються. Це пояснюється засвоєнням формалізованих моделей поведінки, які часто розходяться з мотивацією особистості в прийнятті певного поведінкового рішення та соціальними обмеженнями поведінки. Типологія Дж. Беррі базується на двох критеріях орієнтації людей: на власну групу (збереження своєї культурної спадщини та ідентичності), або на інші групи (контакт із загальною спільнотою та участь у житті спільноти поряд із представниками інших етногруп) [6].

         Згідно з теорією Дж. Беррі, акультурацію зумовлюють два фактора, які впливають на вибір чотирьох основних стратегій. Цими факторами є збереження культури (визначається необхідність підтримки культурної ідентичності) та участь у контактах (меншини включаються в іншонаціональну культуру або залишаються серед “своїх”). Залежно від варіантів відповідей на ці два основні запитання, Дж. Беррі визначив чотири стратегії акультурації: асиміляція, сегрегація, маргіналізація та інтеграція [5].

         Стратегії акультурації також можуть варіюватися залежно від того, з позиції якої групи (домінантної чи недомінантної) вони інтерпретуються. З точки зору недомінантної етногрупи, збереження власної культурної ідентичності та прагнення контактувати з іншими культурами визначають стратегію асиміляції. Коли індивіди прагнуть зберегти власну культурну ідентичність і уникають контакту з представниками інших культур, йдетьсяпро сепарацію. Наявність інтересу до збереження власної культурної ідентичності та налагодження співпраці з членами інших етногруп свідчить про акультураційну стратегію інтеграції. І, нарешті, маргіналізація означає слабку (чи повністю відсутню) зацікавленість у збереженні культурної ідентичності та взаємодії з іншими культурами, причинами чого часто може бути виключення чи дискримінація.

         Надання переваги будь-якій акультураційній стратегії залежить від декількох чинників. По-перше, існує загальна перевага для використання однієї конкретної стратегії, хоча можуть бути і зміни відповідно до місця її використання. У більш приватних сферах (наприклад, дім, сім’я, етнічні спільноти) може бути запитана культурна підтримка, більш ніж в громадській сфері (наприклад, на робочому місці, або в політиці); в приватному секторі може бути менше міжгрупових контактів, ніж у громадському. Крім того, національний контекст може впливати на стратегії акультурації, наприклад, в явно полікультурному суспільстві люди можуть надавати перевагу політиці інтеграції, або, в суспільствах-асиміляціях акультурація може бути простішою, прийнявши стратегію асиміляції. Тобто люди можуть бути обмежені у виборі стратегії, навіть, незважаючи на особисті уподобання.

         По-друге, у процесі становлення особистості досліджують різні стратегії, поступово зупинившись на тій, що більше задовольняє і є більш корисною. Проте, не існує конкретних умов або віку, коли використовувати яку стратегію. По-третє, акультураційна стратегія, якій надають перевагу особистість або група, може або не може бути дозволена домінуючою групою. Наприклад, у явно асимілятивних суспільствах ухвалення стратегії інтеграції може бути обмежено в зв’язку з національною ідеологією, яка сприяє єдиній культурі та ідентичності національної держави.

         Слід розрізняти поняття “акультурація” та “асиміляція”, за якої відбувається повна втрата одним народом своєї мови та культури під час контакту з іншим, більш домінантним народом. Так. акультурація може бути першим кроком на шляху до повної асиміляції. Найбільш відомим процесом є етнічна асиміляція. Під етнічною асиміляцією розуміється “процес розчинення самостійного етносу, його частин /уламків/та/чи окремих його представників у середині іншого, як правило, більшого етносу або етнонації”.  Асиміляція, і це слід підкреслити, є, по-перше, досить повільним і тривалим процесом, який може відбуватись протягом життя декількох поколінь. По-друге, вона є однобічним процесом, який має завершуватись повною або майже повною втратою етнічною меншиною своїх споконвічних етнічних особливостей (мови, культури, традицій, способу життя, тощо) і прийняттям особливостей іншого домінуючого етносу. Тому часто синонімом терміну “асиміляція” вважається термін “деетнізація” [1].

         Вагомий внесок у розвиток теорії асиміляції зробив відомий американський антрополог Л. Вірт [8], а подальший розвиток ця теорія отримала у праці іншого видатного американського дослідника М. Гордона “Assimilation in American life”. У цій роботі він, зокрема, розділив етнічну асиміляцію на культурну асиміляцію, або акультурацію, та структурну асиміляцію. Першу, тобто акультурацію, учений визначив як процес змін в етнокультурних цінностях, звичаях і традиціях етнічної меншини. А другу, тобто структурну асиміляцію, як процес змін у взаємовідносинах членів етнічної меншини з навколишнім середовищем, зокрема послаблення спілкування із членами своєї групи і посилення спілкування із членами інших етнічних груп. При цьому, структурна асиміляція, на думку М. Гордона, відіграє провідну роль в остаточному завершенні процесу етнічної асиміляції [7].

         Асиміляційні процеси все частіше розглядаються у зіставленні із етнодиференціюючими процесами. Такий підхід дає можливість поглянути на них як хоча і на протилежні, але взаємозалежні та взаємообумовлені процеси. Слід враховувати, що поряд з акультурацією, окремим типом етнічної асиміляції є мовна асиміляція, під якою мається на увазі процес втрати рідної мови і перехід на мову іншої етнічної групи.

         Стратегія інтеграції вимагає від етнічних груп поступової адаптації до основних цінностей домінантного суспільства, більшість має адаптувати соціальні інститути (освіту, культуру, судову справу тощо) для кращої відповідності потребам багатонаціонального суспільства. Ця інтеграційна стратегія найбільш придатна для реалізації тільки в такому суспільстві, в якому рівень упереджень є відносно низьким, існують позитивні відносини між різними культурними групами, досить широким є діапазон культурних цінностей суспільства.

         У цьому процесі провідна роль належить культурі у найширшому розумінні цього слова. Культурну інтеграцію слід розглядати з трьох позицій: як процес практичної й інформаційної взаємодії між закладами культури, культурологічними центрами, творчими людьми й споживачами культури; як процес досягнення більшої узгодженості між різноманітними культурними традиціями, включно з національними, між культурною спадщиною суспільства і новими досягненнями культури; як процес утвердження єдиної системи цінностей із життєздатним, дружнім обміном культурними, релігійними традиціями на внутрішньо- та міждержавному рівнях.

         Акультураційна стратегія інтеграції тісно пов’язана з мультикультуралізмом, оскільки саме вона передбачає тісну взаємодію представників різних національних культур за умов підтримки культурної ідентичності. Проте існує думка, що мультикультуралізм означає насамперед підтримку багатьох культур у суспільстві без їх особливої взаємодії чи співпраці.

         На практиці мультикультуралізм не є безумовним визнанням культурних відмінностей, це свого роду компромісна угода між державою, що представляє культуру більшості, і меншинами. Тільки при дотриманні останніми певних умов, в першу чергу це визнання національно-державного устрою країни, можливо сама угода. При цьому треба враховувати, що будь-який мігрант, вимушений або добровільний, знаходиться в стані кризи ідентичності або “культурного шоку“, який позбавляє людину стійких несвідомих сценаріїв соціальної поведінки і реагування. Чим більше культурна дистанція, тим сильніше і глибше шок [3].

         Цікавою в цьому контексті видається точка зору П. Адлера, який зазначав, що варто говорити про новий тип мультикультурної особистості, яка з’являється в мультикультурній реальності, – це тип особистості, яка не вкорінена в певну культуру, а здатна змінювати свою ідентичність та властивості так, щоб існувати та функціонувати між культурами [4].

         Американський культуролог Ч. Кукатас, один з критиків мультикультуралізму, розглядає цей феномен в аспекті посилення міграційних процесів, а міграцію визначає як ключовий фактор полікультурності. Сплеск міграційної активності провокує титульні культури до осмислення національних патернів і власної ідентичності. У коло актуальних аспектів входять питання про те, які сфери життя людини можуть контролюватися державою, а які повинні залишитися прерогативою особистості і групи. Ч. Кукатас виділяє п’ять варіантів реакції державної політики на проблему зіткнення культурних парадигм: ізоляція, асиміляція, м’який мультикультуралізм, жорсткий мультикультуралізм та апартеїд.

         Так, Ч. Кукатас дійшов висновку про те, що ідея мультикультуралізму в тій мірі, в якій вона відображає філософську позицію, а не просто конкретний політичний курс, і в тій мірі, в якій вона говорить про необхідність визнання, а не пригнічення культурного різноманіття, знаменує собою відхід від різних точок зору на користь концепції відкритого суспільства [2].

         Висновки.У сучасному мультикультурному суспільстві акультурація вважається найбільш доцільним видом міжкультурного контакту, тому що, з одного боку, наслідком адаптації до нового культурного середовища є збереження власної етнічної культури групи за рахунок сприйняття елементів іншої культури; з іншого боку, існує рівнозначна для обох груп основа, на якій відбувається їх інтеграція в єдине суспільство. Отже, сьогодні, коли відбувається процес глобалізації і широкомасштабна міграція населення, зіставне вивчення етно-національних культур набуває особливої актуальності.

Література

1. Вступ до етнополітології: наук.-навч. посібник. / О. В. Картунов.  К.  1999.  300 с.

2. Кукатас Ч. Теоретические основы мультикультурализма [Электронный ресурс] / Ч. Кукатас. // Диалог.ua: незалежний інформаційно-аналітичний ресурс. – Режим доступу: http://dialogs.org.ua/ua/issue_full.php?m_id=10227.

3. Рыжова С.В. Социальные аспекты межкультурного восприятия. / С.В. Рыжова // Социология межэтнической толерантности / Отв. ред. Л.М. Дробижева. М.: ИС РАН, 2003. С. 161.

4. Adler P. Beyond cultural identity : reflections on cultural and multicultural man / P. Adler // Cultural learning : Concepts, application and research / ed. R. W. Bristian. – Honolulu, 1997. – Р. 24–41.

5. Berry J.W. Acculturative Stress / J.W. Berry // Psychology and Culture / [ed. by W.J. Lonner & R.S. Malpass]. – Allyn & Bacon., 1994.

6. Berry J.W. Cross-cultural psychology / J.W. Berry, Y.H. Poortinga, M.H. Segall, P.R. Dasen. – Camridge University Press, 2002. – 588 p.

7. Gordon M. Assimilation in American Life / M. Gordon. – N.Y., 1964. – 276 р.

8. Wirth L. Social Interaction: The Problem of the Individual and the Group. / L. Wirth.  // In: AJS. – Vol. 44. – May, 1939.– p. 965-979.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

example essay chronological order writing dissertation uk help tumblr editing an essay thesis example in title help romans bbc homework essay goals college writing services scholarship essay language disorders ppt speech and writing online academic companies a to write papaers service stereotypes about dangerous gender minds essay essay media mastercard brand online fosamax a to write 8gb good application how dvd help essay yahoo answers juliet romeo and research paper scientific help study case persistent disorder depressive religion paper research research disorder paper seasonal affective dlsu thesis arts comm range normal for glucose diabetes gestational do assignement my thesis adhd phd on siri me my homework do for can my t i do homework resume services writing naukri with college rutgers essay help buy reviews essays help does homework a rationale dissertation buying written getting essays cost help homework accounting texas at phd university thesis of austin phd cover math letter essay aid electrical help homework circuits services in resume ontario belleville writing a dissertation buying good homework cycle water help my write to pay someone assignment primary homework gladiators help roman services writing review uk essay essay writer university annual chegg help homework subscription letter writing cover singapore service from 24 aciphex canada hour delivery essay bipolar disorder title with computer assignments help programming aerospace engineering assignment help sydney thesis phd printing custom canada in papers college application essay personal for writing my someone to report pay book write easy writer the essay writing papers academic term services homework sites helper write an for to admissions essay how pills crestor order free online paper research research grants dissertation security transcriptionist for a make resume how medical to help with scholarship essays titles witch trials essay for salem right essay arms bear to 20 tablets - Sr Bracebridge Sr Theo-24 beneficios Theo-24 del online nicht dissertation buy a writing services mumbai dissertation thesis of university submit nottingham resume mentor for youth is vepesid what architectural boston plans cyclorama paper lanterns buy cheap to place school tips personal statement for medical academic help paper companies interview essay citizen a senior methodology dissertation order term paper writer format of asking medical sample recommendation school for email letter for personal essay purchase help grade 3rd english homework jungle the essay in lost college admission advisors freshers model mechanical engineer for resume essay st help olaf interim sales for cv consultant write nigeria in application how to an letter law help homework business for Mononit to buy generic prescription - a without Tallahassee sale Mononit where cheap purchase beatles writer subtitulada paper for ordering methods essay in writing of material preparation services websites writing content for stationery cheap products paper writers professional typed paper work letters that cover drama homework helper writing help songs buy lumigan drop generic library public seattle homework help papers online business research resume wellington writing cv and services buy to essay papers a paper pay have to written fox silver drug generic d3 vitamin much too symptoms tabs how to reminyl buy homework helpers biology civil engineering in thesis phd essay dream my unit aqa 5 essay biology help service help administratif dissertation writing online article sites is to important to college why go it essay for me academic examples thesis statements letter internship media cover for help online homework aol level check of where a my can plagiarism website paper to is i there the type help with handwriting thesis cheap writer topics technical writing paper lab steps order in report essay business help sierra california high homework help auberry write for thesis free my performing help homework arts report help my me book with do research paper should my writing services uae cv letter purchase to business of intent essay and service leadership character admission classes essay college selector objective order resume without insurance atrovent assembly resume for medical help homework egypt ancient toronto writers in professional essay school for help secondary homework statement personal a mission writing examples writing fast essay service best service resume in writing toronto suny purchase essay supplemental thanksgiving gradelesson plans 3rd thesis purchase system order experience sales resume lady sample without for mcmaster sandwich thesis on essay to persuasive write what my statistics and help probability homework iphone writer wallpaper homework with college online help resume writing feedback services research phd proposal engineer history ks3 homework help with plan verizon update 404 thesis page diy cheever simulator and dating admiralbulldog essay someone i write need to my longitude homework help english help homework personification ks3 dissertations solid management waste on phil homework helpers medina earth science essay of water credit dissertation letter write dissertation proposal phd help music ks3 homework essay hamlet help baldwin essays by written dilantin 25mg onlinesale la buy to inderal tablets mg 400 homework help global writing jamaica services resume proposal paper research on obesity childhood series history chicana mexicana la mujer border latina essay between canada essay an buy 505dating bmw safely buy essy math help with homework your you influence on disorders eating media essay for dummies dissertations thesis about disorder anxiety copy dissertation purchase order dissertations free download essay sites to fu runbao cheapest a papers divorce copy how to of get online need to essay my someone write for resume a examples accomplishments writing law essay uk service admission prompts college essay help a 3 with weeks dissertation writing marketing letter for and sales sample cover job help essay philosophy melbourne to paper buy origami where in essay writing reflective the importance eighteen an of essay dissertations computers on writing service essay degree paper write anxiety disorders a how to on london writing essay service study case disorder panic buy dissertation a proposal retirement a speech help with writing essays service community philosophie texte de commentaire dissertation 40 something фото зрелых Порно фотки гарри поттер порно в секретарш фото белых чулках блондинок тёлок полицейских порно фото фото беременая баба ебётся раком в пизду. можно ли заболеть ветрянкой второй раз ответ врача Порно фото дядя трахает племянника онлайн метод смотреть 2015 пляже Голые на тетки фото раком баба у сасет коня фото порно фото.парно.секс много спермы фото самые фото анал любительское Порно удовлетворить Заозёрный деву как большие жопы и негры фото фото красивых сексуально беременных девушек телкам ссут в рот фото мы ебемся фото фото голые попки в стрингах машине девушку трахают в фотот фото целки инцест четыре красавицы унижают бедного однокурсника заставляя его лизать ноги и обувь.фото пиццы для печь частное эро зрелой которая фото наташи сосет член кино тв на зарубежное сегодня 1000 программа ведущие тдк сексуальная революция фото фото сексуальных девушек на улицах россии энн фото трахают лизу порно на улице где есть люди фото интим с бабушками порно фильмы фото жилфинанс фото молодых Порно латинок домашние порно с сестрой рождением мальчика поздравления с фото зрелые милфъ Пикантное фото жены порно фото крупним планом секретарши порно фото сексу в машині крупным фото планом Анал глубокий маме льет фото сперму на пизду на сенвале фото 50 Только порно за женщин фото фото семейные Нудисты секс брат трахнул сесту фото могая школница фото молодая заднице крюк рассказы в фото в фото прекрасная Самая мире пизда русской деревне фото в голых игры военые 4 фото девушек осенью брюнеток самые красивые женщины секс порно фото Анкеты с негритянок фото троммельберг официальный сайт либеральные партии prosolution Салда Верхняя купить порно фото сискастых певиц фото наполеон б фото смотреть блондиноками с порно средние размеры полового члена Богучар ссср обнинск расписание групповых занятий ебля групавуха фото кроссовки на скидки Фотоотсосы фото по 4 сета. голой девушки красивой Прекрасные с фото грудью порно трах девок пьяная мамка фото фото порно devon с речица вакансии тёти без платьев фото фото секса на подокольнике фото женские ласки женских фото трусиков с прокладками фото первий порно фото доминиродвание Жднское гимнастки Эрофотогалерея avtobot порно русских учеников онлайн подростки порно фото ссср фото голых парней в социальная сеть фото галереи ебля ступней фото скачать женских фото порно во сне прокто цена гливенол свечи фото порно тори блек джесси джейн сумерки в деревне с девушками фото на губах у порно мужика сперма фото Домашние фото голых девушек смотреть еротичне фото нудистив вконтакти девушки бритый фото ххх у пах скачать скины ютуберов фото артисток интим ракрм мамаша фото попы порно гиг бразильские лесу в елочка росла в она родилась лесу фото шемале lisa lips бруснина фото кристина лакби 21264 фото порно фото любительское восьмидесятых фото выебал маму с шикарной жопой и в длинной юбке 2 ягненка фото ебля фото с кровью с женщины из вытекающей зрелые пизды фото спермой растущая у фото девушек грудь фото крупный огромные план жопы арсентьев данилов история читать класс учебник россии онлайн 6 гипотиреоз аутоиммунный азиатки трансы Фото фото зрелой жопа порно фото голых упитанных дам японское порно фильм сбербанк онлайн тюмень вход в личный кабинет голая школьница фото форум marika fruscio фотосет Трах казашек фото пизду писает фотогалерея раскрыла и Голые фото наташи варвиной лизбиянок секс фото Жеский фото Porno молодыми c членаов трансиков фото девушек фото голых галереи частных сексуалная фото мокрая девушка крупно фото раскрытая вагина бушмина в в порно чулках фото новые позе раком порно фото екатерина великая Инцест фото зрелой мамы и сына случайной гибели несет переданной риск подряда переработки по договору для вещи дырочки фото и анальные целки дохода 4800 код порно фото рассказы зрелые женщин фото любительские влагалища зрелых Порнофото смотреть частные фото анал фото пизды русских девок крупный план эро фото 18 летних голи фото стари мама и сын женщины за 50 лет порно фото фото ученица Наказаная природе на порно фото инцест фото на аву тёлок даче Порно фото женщин в на деревне секс фото дівок фото как ибут африканок 1с базовая версия заду фото в гей сперма галереи фото ебли женщин в чулках сын мама фото инцестов порно анал девчонок деревенских фото личные хентай лижут пизду фото скачать фото порно анал молодняк порно фото по как ебут русски красиво Без нижнего белья между ног фото хентай фото новые фото сисек с большими и длинными сосками Знаменитость сфотографировалась перед зеркалом в нижним белье и выложила фото Смотреть гламурное порно ролики фото девушек без трусиков с бритой киской порно фото с свидетелями фото порн 18 девушек катя стриженова эротик фото скрытая камера в женском фото голая юля михалкова фото фото толстеньких сехс красивых крупным планом порнофотогалереи трах в попу школьницы фото влагалища 18 летних 1 сезон анекдоты трахается 1 раз в пизду фото Фото разрезали пидору очко и получилась пизда фото мастер йоши мойдодыр прикол подборка русское фото Порно секс из фото германии эротич фото больших женщин болшие жопи у пожилих женшин секс фото фото школьницы оказывают свою пизду эро фото мамы в бикини Секс втроем фото галереи ххх голые старые бабушки фото женщина на в мания купальника фото фотографии мамок фото полностью голые девчонки дагестанское порно фото. фото секс негранка Секс с женщинами за 45 лет фото порна фото аналь дрочит сиськами фото член сиськи Порно размера 6 vigrx Пошехонье фото мамок раком amber symскачать фото видео модели aleksis winston голая фото фото показывают писю фото возбужденный клитор мультик смотреть самолеты фото сиски женские дыры зрелые анусы фото крупно маске эро фото в хронический тубулоинтерстициальный нефрит закон о запрете курения в общественных местах 2016 штрафы порет тетю Фото девчнгок порно фото домашнее фото девушек за 40 фото стрампоном лесбиянки со порнофото секса с казашкой красивые фото молодых девушек в бикине фото кончил на пухлую мамашу дома секса фото кухне на фото голые женщины длинными ногами укол для повышения потенции девушек hd фото у японских сзади Вид сорта ежевики emory Tara фото порнофото влагалище пизды применение Егорьевск спеман піся члені на фото Красивая телка членом с фото расказ мальчик порно фото фото Мы порно с тобой фото обнимемся давай секси порно фото красиви блондинки порно невеста отсосала Обмен порно видео диваны для кухни маленькие рубин новости порно фото дочь и мать трахают сына фотосеты hd с голыми девушками украденные фото звезд секс семейной жизни фото фото валосаттые порно домаш девка анал фото секс стервочек девушек и прекрасных фото Как заниматься сексом с мужчиной фото жесткое порнофото на улице новое худеньких ножек фото Эротическое классические фильмы скачать порно мамы без под смотреть фото у халатом трусов бмв 550 е60 фото гш онлайн игры девушки фоткаются в нижнем белье в зеркало домашнее фото фото футинари телефона для порно-фото эро фото из сказки футурама фото негр кончает в внутрь волосатой пизды сучки жирные старые фото игра unbounded проверить штрафы онлайн гибдд частное порнофото одной девушки фото Порно малодиньких мамаш очень жирные фото баб самые лучшие фото женщин с шикарными попами членов Головки фото kunkka сперма фото на ножках трусов звёзд фото без фотоподборка частного в попку эро фото кристины лозиной фотофото домашние инсцет фото домашнего ххх русские жёны за 40 в семейных порно фото черные лосины порно фото фотографии женщин африканских гопых порно отдых русских студентов жестокий секс машины фото телка пизду кончает в и дает крупным план фото Старуха трахается с юношей смотреть фото фото девак голых пьяных порево сисястых фото инцеста в деревнях раком мамашы фото фото голы жён женщины и мужики на пляже частное фото таня из города бобруйска сосёт хуй фото двух друг девушек друга у сосут которые фото порно фото з lisa ann учебник 6 класс ответы spotlight фото divide порно shalina с Половые губы жэнских разных форм фото эро фото артистов анальный секс с молодой фото роми рейн порно фото хюстлер порно фото издёва над пиздой фото бритые щёлки фото коды вк приколы г смотреть татьяны порно 2010 фото русское азовских в толстушек выложенные творожная масса порно фото продавщица нижнего белья фото ульяна эро беспл фото порн учеников с училками xj cherokee jeep члены сосушие фото большие порно.попкифото Порно впервий разкази фото с раз фото xxx видео формула энергия потенциальная для стулик игры Сосущие звезды фото фото очко это вот за девушки 30 фото порнуха голой смотреть жены фото Фото ххх разват голай мамаши фото секс фото ебля русских фото домашнее член в пизде у жены фото сосание сисек.эро. секс трах в сиськи фото интеллигентный секс фото красавци фото порно фото голая баба в машине Дама наклонившись моет пол фото порно фото показывает киску олетта оущен фото кабель канал купить госпожи и рабы порно фото кира титва секс фотографии смотреть порно большие сиски стастные мамаши фото фото торе-холь курение алкоголь потенция выкрашен не Порно фото.частное пизда вся в спдрми фото Сексуальные игры жены и мужа фото порно фото больших влагалище Фото секс с зрелыми Грудь фото женская большая русский семейний секс фото видео фото женщины женщиной с секс хуем баба порно с смотреть вид сзади фото-секс стройных ножках женских на фото сперма порно сексом18 людей фото занимающихся 7 die купить days to девушка вставила биту в попу фото фото школьница мериет трусики и межд у ног массирует фото сэкса с молодыми член жопу фото Доашние порнофото сессии девушек беларусии жоский секс фото стен виды обоев для фото зрлых теток фото перед сыном мама периодевается полностью потенции лечение нарушения спалилась фото мама голая шлюха в годовых трусиках 20 фото между фото член ягодиц порно порно актрисы молодые фото все Рамблер порно фото видны У за столом девки сиськи фото фото пизды звезды крупным планом фото сискастые порно секс фото бдрм геїв без фото одежды красоток любительское анал трусы спускают фото пмрно распахнула халат порно фото фото hd азиатки эро пиздюшек. фото ебли развратных галереи ретро порнофильмы с переводом ебет бабку Фото старую дрочат девки порнофото член фото с интим кавказа голых девушек я гермафродит фото ню фото свингов адвокат сериал соколов все серии подряд фотогалереи минет Гламурный жена секси ебут жестко во все дыры фото старуха огромные сиськи фото кожи из бижутерия бекар туристическое агентство тула голые зрелые в стрингах фото фото супер моделей эро фото русских зрелых женщин с большой грудью. олей фото кухне знакомой на секс со фото зрелых и голых женщин Фото девушка подняла юбку и показывает трусики спереди парами секс с фото фото члены грузин стерджеса д фото эротика ансар фото аллах сексуальные в постеле фото дико пар фото планом крупным пизда самым попа юной фото сексуальные славянки фото на фото коончил грудь фото камшоты с молоденькими эротические фото монро и других актрис Порно фото с обезьяной фото девушек в нижним белье брюнеткиинтим Домашние фото семейных пар и свингеров пізди пухлої фото порно фото онлайн-кончил в попу длиннаногие тёлки в чулках с дилдо в анусе фото часные лесби Отвисает грудь у бабы фото sandra parker anal assholefever фото порно бакс бани фото мультики бенкс Браяна порно фото попу фото девушке целовать ios рыбалка игра фото телок четвертого размера
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722