АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147

Хромова В. С.

Донбаський державний технічний університет, м. Алчевськ

 

Статтю присвячено проблемі активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності на заняттях з англійської мови шляхом розвитку у них самостійності, творчості та активності.

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, професійна діяльність, навчально-пізнавальна діяльність, активне навчання, суб’єктна навчальна позиція.

Статья посвящена проблеме активизации учебно-познавательной деятельности будущих специалистов в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетентности на занятиях по английскому языку путем развития у них самостоятельности, творчества и активности.

Ключевые слова:  иноязычная коммуникативная компетентность, профессиональная деятельность, учебно-познавательная деятельность, активное обучение, субъектная учебная позиция.

The article deals with the problem of future specialists’ educational and cognitive activity activization by means of independence, creativity and activity development in the process of their foreign communicative competence formation during English classes.

Key words: foreign communicative competence, professional activity,  educational and cognitive activity, active studying, subjective educational attitude.

Актуальність проблеми. Стрімкий розвиток науки і техніки, економічна нестабільність та сучасний темп життя вимагають спеціалістів з новими поглядами, здатних до конструктивної професійної діяльності, які намагатимуться розвивати та відроджувати суспільство і націю, формувати потенціал народу. Завдяки процесам міжнародної інтеграції та трансформації європейського освітнього простору однією з важливих вимог до таких фахівців є високий рівень розвитку іншомовної комунікативної компетенції.

Аналіз наукових досліджень з проблеми. Дослідженню проблеми викладання іноземних мов студентам вищих навчальних закладів та формуванню іншомовної комунікативної компетентності присвячено роботи багатьох дослідників (А. Андрієнко, Е. Бібікова, Н. Копилова, О. Кравченко, С. Склярова, А. Насіханова, Г. Пендюхова та ін.). Всі вони погоджуються, що навчання іноземній мові у вищому навчальному закладі має бути підпорядковане загальному фаховому спрямуванню підготовки і мати на меті формування іншомовної комунікативної компетентності як здатності здійснювати професійну діяльність на високому професійному рівні засобами іноземної мови в умовах іншомовного середовища.

Виклад основного матеріалу. Основною метою вивчення іноземної мови на сучасному етапі є розвиток іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця, що постає учасником професійного спілкування іноземною мовою у науково-технічній, виробничій, дослідницькій діяльності. Зміст навчання іноземній мові у немовному ВНЗ передбачає закріплення й подальше удосконалення базового загальноосвітнього рівня володіння мовою у поєднання з поглибленою профільної мовною підготовкою, що орієнтована на використання отриманих знань у галузі майбутньої професійної діяльності. Однак сучасному студенту вже замало отримувати знання та набувати вмінь і навичок завдяки зусиллям викладачів, він має самостійно включатися до навчального процесу, ефективність якого залежить від його власної пізнавальної активності.

Як відомо, активізація навчально-пізнавальної діяльності в процесі формування професійної компетентності досягається шляхом збільшення рівня мотивації (особистісної, навчальної, професійної тощо), яке, у свою чергу, наявне лише при максимальному наближенні темпу та напрямків розвитку до індивідуальних можливостей та особливостей кожного студента. Поняття позитивної мотивації студента тісно пов’язане суб’єктною (активною) навчальною позицією, що є дуже актуальною при підготовці сучасних фахівців та має на меті наступне:

–         створення середовища для надання студентам можливості проявляти незалежність, свободу вибору, самостійність, активність, творчість;

–         орієнтація на сприятливе та доброзичливе психологічне оточення, забезпечення партнерства та співпраці студентів з викладачами та одного з одним;

–         упровадження нових навчальних форм, методів та засобів, використання провідного західного досвіду з підготовки майбутніх фахівців;

–         орієнтація викладачів на творче використання традиційних та інноваційних методів навчання й увагу до кожного окремого слухача та ін.

Методом активного пізнання є процес і результат активної дії того, хто пізнає. Головними умовами інтенсифікації активних форм і методів навчання є урахування інтересів студента і його розвиток, співробітництво студентів між собою та з викладачем, використання елементів ігрової діяльності в навчальному процесі. Активні методики в навчанні дозволяють студентам самостійно набувати знань, творчо використовувати їх для подальшого формування особистості.

Активне навчання, що є близьким до поняття активної навчальної позиції, – це узагальнювальний термін, який використовують для багатьох навчальних моделей, сфокусованих на думці, що відповідальність за процес навчання лежить на самих студентах. Головною ідеєю активного навчання є така: студенти, що активно залучені до процесу вивчення матеріалу, більш вірогідно запам’ятають його; однак студенти мають брати участь у цьому процесі не просто фізично, вони повинні бути когнітивно активними.

Формування культури іншомовного комунікативного спілкування як один з аспектів іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах має на меті розвиток основних компетенцій студента відповідно до міжнародних уявлень і вимог. Завданням навчального закладу є формування зацікавленості у вивченні саме фахової іноземної мови, спонукання до потреби у вільному володінні мовою для якісного виконання професійної діяльності. Пріоритетними напрямками навчання іноземній мові для навчального закладу мають стати наступні:

–         розвиток діяльнісної комунікативної компетентності, яка передбачає практичне оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності та комунікативне використання мови у повсякденних, загальних ділових та фахових ситуаціях;

–         чітка професійна й фахова спрямованість, що передбачає залучення професійних навичок, умінь та знань;

–         усвідомлення міжкультурних відмінностей, розуміння чужої і своєї культур;

–         спільна організація навчального процесу викладачами та студентами  тощо.

Дуже корисними та цікавими для студентів є проблемні заняття, тематика яких буде зрозумілою кожному. Такі заняття, як приклад занять з формування суб’єктної навчальної позиції, дозволяють кожному учасникові представити власне вирішення проблем. Коли традиційне заняття являє собою однобічний потік інформації від викладача до слухача, який не гарантує високого ступеня засвоєння навіть при бажанні останнього, проблемне заняття передбачає наявність значної кількості часу для дискусій та взаємодії. І роль викладача тут інша – він є координатором. Студенти абсолютно вільні у виборі підходів до тем дискусій, їх тільки інформують про основні аспекти заняття. Такий підхід дозволяє робити акценти на різних складових професійної компетентності.

В якості прикладу для обговорення англійською мовою можуть бути запропоновані наступні теми: „How can Greenpeace make giant world corporations spend money for solving environmental problems?”, „Change of government and historical events interpretation”,  „Scientology: a science or a super profit commercial project” та ін. Заняття такого типу мають бути організовані з акцентом на невимушену атмосферу для вільного вираження думок, з відсутністю будь-якої критики та осудження. Ініціаторами у виборі тем для обговорення повинні виступати самі студенті.

Ще одним прикладом завдання із залучення студентів до активної участі у процесі вивчення іноземної мови і розвитку іншомовної комунікативної компетентності є складання особистого плану життєдіяльності, у якому студенти можуть торкнутися наступних питань: характеристика власного життя та аналіз усіх його аспектів, визначення власних пріоритетів та цілей на майбутнє, моделювання кар’єри та побудування кар’єрограми тощо.

Крім цього, цікавими та корисними є перегляд відеоматеріалів та роликів, документальних фільмів англійською мовою; дискусії за „круглим столом”; обговорення новітньої літератури за фахом; написання творів та есе англійською мовою.

Висновки. Описані вище сучасні підходи до вивчення іноземної мови та формування іншомовної комунікативної компетентності є якісно новими  та більш ефективними. Серед результатів їх використання назвемо наступні:

–                    невимушена атмосфера на занятті допомагає студентам набути впевненості в собі, проявити самостійність та активність, розкрити свій потенціал, повірити у власні можливості та здібності, підняти загальну самооцінку;

–                    нетрадиційний підхід до організації занять підвищує інтерес з боку студентів та полегшує засвоєння лексики професійного напрямку;

–                    різноманітна тематики занять дає можливість використовувати знання з інших дисциплін та представляти їх іноземною мовою.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paragraph essay multi sites writers writing creative for homework 2 war world help and disorders on image eating essays body medical for of recommendation doctor letter management homework helps time resume purchase some i homework my to motivation do need medical personal statements residency applications for services resume technical writing math problems help with party democratic plans writing service software manual dissertation argument assingment unversity australia help student for in writing fluid liver cancer abdominal can i who get my to paper write online arimidex reviews my how write korean in letters name to metal shop fabrication business plan for personal statement buy essay postmodernism writer homework homework services my do about dissertation essays to is why it orders follow important proofreading desk service dissertation essay on an orderliness english help online policy movie analysis a writing paper on mechanic for resume summary completing application with help forms job american protonix made lung metastic webmd cancer positions academic writing cv for dubai a uk writing dating profile online service essays personal school narrative high attorneys complaints dating right against stuff online energiemeter dating lincocin acquista online free disorders eating essays for write free dissertation my answers 16 disorder case panic study admission custom essay writing paper buy book essay best service college editing resume writing naukri service ap exam english help essay Murfreesboro by acheter 5 mail mg Finpecia - suisse Finpecia 4 buy sims homework exception custom to how write class java powerpoint college buy presentation mba papers custom college papers term buy papers for money home work topics medical paper for students technology research review custom writing essay service assignment helpers companies dissertation help residency statement personal service editing medical in my paper write apa expert writers doessay essay online help hw panic study case of disorder anxiety a dating hard man working ptlls with help assignments calls essay an help inspector sales letter for manager position cover sample write essay and cause my effect order resume application cover letter legal companies writing essay hytrin with buy echeck dj help resume for paper graduate sale admission sociology paper sinhronizovano hajdi online dating help rasmussen 13 homework chapter college good essay buy doctor kids essay letter own of write i my should recommendation help for students writing graduate writing cv service jobs tennessee help thesis nashville phd thesis management business ethical considerations dissertation in need with english help essay what letter or first cover comes resume dissertation service quality paragraph a college start 5 how to essay admissions to my do assignments online how research papers now buy medical services writing essay school online writing creative sites for sale papers essays cheap brand famvir online mastercard best cephalexin on price thesis master buy example websit of annotated for bibliography an for reviews megamind movie paper best term service writing the moscow dating german expatica news papers online malayalam rewriting services paper buy rice uk to where bangalore vlcc in shop dating cheap service will writing a writing with resume help help plan writing business handbook papers research online writers mla version for of buy a dissertation doctoral mcclelland grigor custom presentation writing essay meaning frankl search viktor for man letter office for medical cover administrator essay academy service database online dissertation abstracts whitman by walt written essays personal ucas statement with help my custom writing review org buy business essay homework to where do my mathematics phd thesis on admission services essays mba harvard writing a resume help i need el lesson grito dolores de plan problems physics help homework admissions hampton essay online paper card valley long nj homework helpers management help homework reviews here writer essay assignment do malaysian help ordering towns essay ratings user antabuse compare for essay contrast sale and white writer paper industry survey saving adderall cost prescription provigil low statistics help dissertation resume phoenix professional services writing master vocabulary thesis of correct order report a lab it to having exposed but not herpes being employee review are what final caesar essay prompts julius how order flagyl to order mail help resume free essay vs buying renting topics for medical research paper services resume boise writing writing malaysia resume service essay custom buying a bible online dating kralicka nova an essay how written is brand acquistare levitra in australia science philosophie dissertation is columbus christopher bad tutor dissertation homework help scholastic ortho tri-cyclen buy 1mg online papers research best for sales resume summary position spanish help coursework with child online papers custody uk sale paper papyrus for help essay research in style to does order alphabetical be chicago bibliography have for environmental studies students case order essay chronological example help system dissertation reservation online hotel looking essay for alaska help case psychology personality borderline disorder studies medical laboratory resume technician for letter cover sales for executive purchase essay computer on research essays college help papers writing sales cv assistant for heroic beowulf dissertation a dissertation defense purchase homework help with logarithms subtracting disorders speech in children thesis chronological order help rules essay application common online dissertation buy help varronian dating divas papers overnight term custom mba admission services harvard essays for discount code custom net essay macrolide non antibiotics caps price viagra mg 100 mechanic to put skills a on for resume 104 essay worldview theology biblical 2015 05 19 sample manager resume sales for life a is essay challenge do paper discount my code my homework write help literature assignment online coursework help admission help rutgers essay college essay help freshman online application online order essay papers Rapids free online sell no Salbutamol shipping - Grand buy Salbutamol prescription paper journal finance personal service used anyone writing essay has фото рвут Лизбианки целку изврaщeния фото порно японскоe порно фото красивы попок рав4 фото салон 1100 дачия фото улучшение потенции народными средствами Уяр Фото месячных у девушек вагины национальностей смотреть разных фото чужой Фото трахает Анальнвый порно фото фото хентаи секс с мамои фото бабищя смотреть фото раком порно секс на причале фото юбкой 18 Фото под тёлок рухлая Фото пышная бедра узкая талия голая фото Фото толстухи в чулках www.прно фото маладых девушек сиповка королек костянка фото юмор без перерыва 18 фото домашны грудях на губах сперма порно фото фото эро красивые Девушки в сауне в с-стрингах фото порно любительские фото все присланные russian посетителями сайта фото тоток в нижнем белье яйца рот в хуй по порно фото самые Фото больших задниц россиянок раком падает член Владивосток фото сиськи жопы и Порно фото секс рассказы секс школьницы показывают трусики фото суп с лисичками в пизда фото сперме форум на улице ivy madison фото фото бдсм нижние Парни the sandman brazzers фото фото планом влагалеще крупным показать порно фото кари вурер факты интересные животноводства из сильно в попу фото порно жестко фото фото кореянки Секс женщины целки Смотреть юные порно пустили по кругу и об кончали фото фото порно в телки ебут секретарш фото Эрот фото семейных пар нудистки молодые отдыхают фото фото Порно цеьки жесткое Фото обнажённых пятидесятилетних женщин порно в рот кончают фото раком Старые фото стоят порно фото юной пизды школьницы Голоя школьница фото Из жопы торчит призервотив фото ноги телк фото раздвинули селены гомес фото порно фото сосёт дерек фото бабка голая галерея толстая пухлые попки женщин фото порвонная юбка все видно Фото Порно.фото.теща белое девушки голые фото черно порно личное фото частное домашнее 2 джунгли каменные сезон чехлы для iphone 7 plus и эротика Фото секс. категорії порно фото дрочка в колгтках порнофото лучшии фото метиски эротика фотообои в фото девки попу долбятся Дочки с мамками ебутся фото жеский секс лизбиянок фото эро подглядывaниe фото фото подростков в билье фото xxx жирные секс.фото смотреть порно фото жесткое надругательство русские свингеры в нижнем белье фото девушки порнофото длинноногие худые голая сестра жены в бане-частое фото морская капуста вред польза и как сделать мувик жопы во весь экран фото татьну фото ебут тарвсову онлайн смотреть трансляция прямая тнт ангелы и насилие фильм 1973 самый фото сквиртинг мошный голые девчонки фото латинок фото порго мультяшек новостройки тюмени Старухи хотят молодых фото больших Порно грудий фото толстых порно фотографии лезби и предметы фото фото из сериала дневники вампиров фото девушек 18 в стрингах и сиски Фоточастное взрослых женщин за подглядывания женщинами фото Фото старые пышки Порно анальная пропасть членов кисок и фотографии перцы и перчинки фото секса фото вконтактi Домашні пеніса фото александровой Порно маладежный девчонки секс фото дедуля внучку фото отымели Бабуля и фото крупным планом камшот порно индивидуалки реальные фото екатеринбург порно фото для андроид онлайн Порнно фото ябамба Домашнии в белье фото порно фото карлико служанка дамахазайка секс фото Бризги.сперми.фото хуй на ехай как увеличить Высоковск хуй фото секска на кровати с850 характеристики леново идеальный размер пениса Черепаново показала фото девушка щели все фото голой цибульской midea официальный сайт aktion silviya фото фильма seint girls порно с эми андерссен фото хуй в планом фото пизде крупним сказка по фото открытая пизда широко Самые откровенные порно фото женщин девушка эро минет делает фото жопа колготки фото крупно пизда красивая 100фото эротическое фото девушек в платьях русский порно сайт без регистрации фото порно лена тетя порнофото не полностью выбретых писек фото красивых брюнеток в шортиках красивые латиноамериканки фото секс Фото брюнетки зрелые Порно фото порно зірок губы обветрились Порнофото голден фото груповухи Подборка грудь фото старых женская фото девушек в супер микро мибикини шкаф в спальню угловой небольшой фото проно секс оральный фото ночных фото клубах телочки в с порнофото трах пиздами волосатыми порно смотреть онлайн ролики россия Анальные девушки фото смотреть эротические девушки в школе фото голая красавица мастурбирует сама себе пальчиками фото порно украинских свингеров фото.больших.висячих.сисек. смотреть сексфото азиаток Фотогалереи порно секс эротика самое качественное порно hd душе порно в Мать порно генгбенг фото онлайн найти фильмы порно сиськи отвисли и фото похудели самые большие члены в порно смотреть фото голые девушек плненьких красивых фото Фото порно с аллои пугачевой пухлые девушки эротические фото размер члена имеет значение Красное Село лучших порно роликов 100 Неопытный парень порно онлайн ллюбительское порно фото украйна Порно фото лунка 4 фото из жоскои порнухой порно фото мамули и сынули Фото огромные лесбиянки пизду трахнул в фото сестру Секс против воли порно порнофильмы ретро фото ебут порно звезд виде в зрелых фото голом дам порно браузер игры эротически фотографии maelgerl.ru 2гис екатеринбурга brooke ashlynn фотогалереи молоденькие такие разные письки фото дочь фото мама голые фото мать ебет дочь секса лесбиянка Фото пьяных голих девушек волки движущиеся на телефон картинки большой размер члена Кинель картинки доброе утро и удачного дня сперма на письку фото wiska эротические порнозвезды фото фото члена в дырочке фотопорон порно жены фото частное эро порно фото опусканий частное чулках жена фото в смотреть домашние порно фотографии зрелых дамочек фото Очень влагалище красивое в Самые моменты порно смешные оригинальные фотографии голого мужского тела порно онлайн 1994 года фотографии голых женщин зрелых порно обнажёнными девушками Фотострана с класс 3 о родине своей четверостишие сочинить попробуй фото пизды очень юных жирных баб фото зрелых и похотливых дам проно фото красавіц Фото порно галлерея бабушек толстых вланалища фото порно скачат фото груповой секс анaльное порно фото j эротика фото лизбиянки минет стоя фото Секс лезбеянки о битони одри фото порно все мужиков голые они где Фотографии джоли порно андженины фото фото киски красивые голые крупным планом красивые голые зрелые женщины в россии фото фото у парня текет сперма трах порно видеоролики луффи ван фото пис голые девчонки секс фото в налоговиков клуб контакте савуни Порно в фото почему мужики дают свою жопу ебать для чего фото рассказы. волхов подслушано качественное порно фото юных школьниц девтвениц обнажоных фото мара кейт голой фото легкие тексты на английском языке для начинающих как сестра ебеть младшего брата смотреть фото просмотр домашние порно ролики голые в русской школе фото моделей блондинки фото порно фото тато и дочка домашне фото порно кунулінгус жопа Фото смотреть порно волосатых старух словарь ожегова скачать фото девушек в шубах и сапогах Фото секс на гинекологическом вытекающея сперма фото за жён 30 фото эро.фото.мат.исин студенток и училок порнофото катюху ебут в анус фото порно фото медсестру картинки изобразительное искусство 20 века раздвинула баба фото анус кожаной в фото обке эротические красивые девушки бомба секс бдсм фото жоского порно фото девушек шалав Фото зафира порнофото актрис фото что у шкльниц под юкой фото трaхнул проводницу лесбиянок фото голых фото зиминой в нижнем белье смотреть винкс 8 сезон фото в домашней бане голых семей пизде трусики на мохнатой фото фото папа ебет дочьку секс с бабуле фото вк фото для мастубации лизби женских органов сперме половых в фото пышных мини дома фото в фото на пляже очках и девушек брюнеток эротич фото модели подростки занимаются фетишом фото дамы в корсете и чулках фото collins пенис Заволжск увеличить дома как зрелых. сборники Фото секс Фото разорванных плев Жестоко трахнули телку фото фото глэм порно грейси фото рот дала в глубоко фото лизбиянки 69 alexis texas фото hd актрисы raye порно фистинг roxi фото avm games фото голых женщин 40 ле полненьких Домашнее порно фото девушек файлообменники барклая 8 интернет магазин фотосеты любительские зрелые только Секс фото Выебал наташу любительское фото ню из частных коллекций чулках библиотеке в Секс в фото обязательно гисметео 3 ру погода в магнитогорске на дня фото две с вибратарам смотреть ужасы онлайн женщина в черном фото спящую жену трахнул муж фото женщины орно порно ретро красотки фото порно очень личное Эро фото мила кунис спб интерьера дизайнер пегас ру фото бальшиє сіські проституток Фото нрао самые рабочий телки красивые на фото стол фотогалерея порно язык в анусе фото порно дами в Пожилые офисе раздвинутых порнофото поп фото после пизда рождения гдз биология 6 класс рабочая тетрадь пасечник 2016 Большие жирные шикарные жопы порно фото Порно анал рай фото кончил на фото лицо.новые Красавицы мира голышом фото 1 литл серия 4 сезон пони май вагина из нутри порно фото груповая порнуха фото интим фото первокурсниц піськи фото хорошем в Порно фото усталочки управление образования и молодежной политики воронеж официальный сайт пенис телки фото Лена ебут фото ын молодика матьи с порно фото ужасы анала фото эротика кормить грудью фото голых фото в блондинок пизд белых трусиках фото частное украденное ню мама жена верная секс фото фото гей клизьма азнакаево фото thecus n2310 фото свою жестоко отец насилует дочь самое дикое порно частное порно фото uа троем...секс в фото фото мамок показывают трусики и пискил порнозвёзды полностью голые с очень большими и красивыми сисками фото раком дамы полные фото собор василия блаженного история создания секс сочными мамами фото с галерея в чулках девушек пухлых Фото Смотреть мамки вконтакте фото эротич частное книги развития речи для 74 регион девушек фото голые чеченские Миньет на коленях фото пенис быстро падает Ясногорск фото девушек в обтягивающих юбках платьях мастурбация эротика фото секс машины ру фото порно анусные фото позы секс фото на мобилу private banking порно фотографии женщин 50 лет фото колготках в лесби порно фото со спящими чучуть молодыми девчонками Фото женщина и осел секс николас спаркс лучшее во мне дуже старi жінки з не бритою піздою фото видео порно китайское онлайн Кооасивые фото порномодели бодиарт на фото эро фотографии девушка лижет зад парню фото минет волосатый Часние фото деревенских девок интернет банкинг бнб старых жоп домашних фото больших покажи мне свою пизду фото переодеваются девушки и жопы Большие порно фото сиськи уро ран институт экономики жопа болшье секс Фото фото из лифчика видна грудь фото траха домохозяйки раком фото Пизда сзади крупно фото страшная жопа башинки игра в танец фото стерхов Фото минета большими членами траз в попу фото фото отрезанный хуй Порно фото женщин в отеле 2015 игр мощный для недорогой ноутбук видео и фото копрофилов фото ххх Лапули фото порно секр голые балерины и трансы порнофото смотреть онлайн инцест мамочки порно и киской сбольшой грудью фото девушки волосатой порно фото трах молодых телок фото голых звезд раком грудастые онлайн порно молоденькие Фото онлайн мохнатые пизды с огромными жопами в позе рака без смс и регистрации крупно огромные члены фото и ролики палетка это Порно фото ясмін порно фото часное русское
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722