АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147

Хромова В. С.

Донбаський державний технічний університет, м. Алчевськ

 

Статтю присвячено проблемі активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності на заняттях з англійської мови шляхом розвитку у них самостійності, творчості та активності.

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, професійна діяльність, навчально-пізнавальна діяльність, активне навчання, суб’єктна навчальна позиція.

Статья посвящена проблеме активизации учебно-познавательной деятельности будущих специалистов в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетентности на занятиях по английскому языку путем развития у них самостоятельности, творчества и активности.

Ключевые слова:  иноязычная коммуникативная компетентность, профессиональная деятельность, учебно-познавательная деятельность, активное обучение, субъектная учебная позиция.

The article deals with the problem of future specialists’ educational and cognitive activity activization by means of independence, creativity and activity development in the process of their foreign communicative competence formation during English classes.

Key words: foreign communicative competence, professional activity,  educational and cognitive activity, active studying, subjective educational attitude.

Актуальність проблеми. Стрімкий розвиток науки і техніки, економічна нестабільність та сучасний темп життя вимагають спеціалістів з новими поглядами, здатних до конструктивної професійної діяльності, які намагатимуться розвивати та відроджувати суспільство і націю, формувати потенціал народу. Завдяки процесам міжнародної інтеграції та трансформації європейського освітнього простору однією з важливих вимог до таких фахівців є високий рівень розвитку іншомовної комунікативної компетенції.

Аналіз наукових досліджень з проблеми. Дослідженню проблеми викладання іноземних мов студентам вищих навчальних закладів та формуванню іншомовної комунікативної компетентності присвячено роботи багатьох дослідників (А. Андрієнко, Е. Бібікова, Н. Копилова, О. Кравченко, С. Склярова, А. Насіханова, Г. Пендюхова та ін.). Всі вони погоджуються, що навчання іноземній мові у вищому навчальному закладі має бути підпорядковане загальному фаховому спрямуванню підготовки і мати на меті формування іншомовної комунікативної компетентності як здатності здійснювати професійну діяльність на високому професійному рівні засобами іноземної мови в умовах іншомовного середовища.

Виклад основного матеріалу. Основною метою вивчення іноземної мови на сучасному етапі є розвиток іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця, що постає учасником професійного спілкування іноземною мовою у науково-технічній, виробничій, дослідницькій діяльності. Зміст навчання іноземній мові у немовному ВНЗ передбачає закріплення й подальше удосконалення базового загальноосвітнього рівня володіння мовою у поєднання з поглибленою профільної мовною підготовкою, що орієнтована на використання отриманих знань у галузі майбутньої професійної діяльності. Однак сучасному студенту вже замало отримувати знання та набувати вмінь і навичок завдяки зусиллям викладачів, він має самостійно включатися до навчального процесу, ефективність якого залежить від його власної пізнавальної активності.

Як відомо, активізація навчально-пізнавальної діяльності в процесі формування професійної компетентності досягається шляхом збільшення рівня мотивації (особистісної, навчальної, професійної тощо), яке, у свою чергу, наявне лише при максимальному наближенні темпу та напрямків розвитку до індивідуальних можливостей та особливостей кожного студента. Поняття позитивної мотивації студента тісно пов’язане суб’єктною (активною) навчальною позицією, що є дуже актуальною при підготовці сучасних фахівців та має на меті наступне:

–         створення середовища для надання студентам можливості проявляти незалежність, свободу вибору, самостійність, активність, творчість;

–         орієнтація на сприятливе та доброзичливе психологічне оточення, забезпечення партнерства та співпраці студентів з викладачами та одного з одним;

–         упровадження нових навчальних форм, методів та засобів, використання провідного західного досвіду з підготовки майбутніх фахівців;

–         орієнтація викладачів на творче використання традиційних та інноваційних методів навчання й увагу до кожного окремого слухача та ін.

Методом активного пізнання є процес і результат активної дії того, хто пізнає. Головними умовами інтенсифікації активних форм і методів навчання є урахування інтересів студента і його розвиток, співробітництво студентів між собою та з викладачем, використання елементів ігрової діяльності в навчальному процесі. Активні методики в навчанні дозволяють студентам самостійно набувати знань, творчо використовувати їх для подальшого формування особистості.

Активне навчання, що є близьким до поняття активної навчальної позиції, – це узагальнювальний термін, який використовують для багатьох навчальних моделей, сфокусованих на думці, що відповідальність за процес навчання лежить на самих студентах. Головною ідеєю активного навчання є така: студенти, що активно залучені до процесу вивчення матеріалу, більш вірогідно запам’ятають його; однак студенти мають брати участь у цьому процесі не просто фізично, вони повинні бути когнітивно активними.

Формування культури іншомовного комунікативного спілкування як один з аспектів іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах має на меті розвиток основних компетенцій студента відповідно до міжнародних уявлень і вимог. Завданням навчального закладу є формування зацікавленості у вивченні саме фахової іноземної мови, спонукання до потреби у вільному володінні мовою для якісного виконання професійної діяльності. Пріоритетними напрямками навчання іноземній мові для навчального закладу мають стати наступні:

–         розвиток діяльнісної комунікативної компетентності, яка передбачає практичне оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності та комунікативне використання мови у повсякденних, загальних ділових та фахових ситуаціях;

–         чітка професійна й фахова спрямованість, що передбачає залучення професійних навичок, умінь та знань;

–         усвідомлення міжкультурних відмінностей, розуміння чужої і своєї культур;

–         спільна організація навчального процесу викладачами та студентами  тощо.

Дуже корисними та цікавими для студентів є проблемні заняття, тематика яких буде зрозумілою кожному. Такі заняття, як приклад занять з формування суб’єктної навчальної позиції, дозволяють кожному учасникові представити власне вирішення проблем. Коли традиційне заняття являє собою однобічний потік інформації від викладача до слухача, який не гарантує високого ступеня засвоєння навіть при бажанні останнього, проблемне заняття передбачає наявність значної кількості часу для дискусій та взаємодії. І роль викладача тут інша – він є координатором. Студенти абсолютно вільні у виборі підходів до тем дискусій, їх тільки інформують про основні аспекти заняття. Такий підхід дозволяє робити акценти на різних складових професійної компетентності.

В якості прикладу для обговорення англійською мовою можуть бути запропоновані наступні теми: „How can Greenpeace make giant world corporations spend money for solving environmental problems?”, „Change of government and historical events interpretation”,  „Scientology: a science or a super profit commercial project” та ін. Заняття такого типу мають бути організовані з акцентом на невимушену атмосферу для вільного вираження думок, з відсутністю будь-якої критики та осудження. Ініціаторами у виборі тем для обговорення повинні виступати самі студенті.

Ще одним прикладом завдання із залучення студентів до активної участі у процесі вивчення іноземної мови і розвитку іншомовної комунікативної компетентності є складання особистого плану життєдіяльності, у якому студенти можуть торкнутися наступних питань: характеристика власного життя та аналіз усіх його аспектів, визначення власних пріоритетів та цілей на майбутнє, моделювання кар’єри та побудування кар’єрограми тощо.

Крім цього, цікавими та корисними є перегляд відеоматеріалів та роликів, документальних фільмів англійською мовою; дискусії за „круглим столом”; обговорення новітньої літератури за фахом; написання творів та есе англійською мовою.

Висновки. Описані вище сучасні підходи до вивчення іноземної мови та формування іншомовної комунікативної компетентності є якісно новими  та більш ефективними. Серед результатів їх використання назвемо наступні:

–                    невимушена атмосфера на занятті допомагає студентам набути впевненості в собі, проявити самостійність та активність, розкрити свій потенціал, повірити у власні можливості та здібності, підняти загальну самооцінку;

–                    нетрадиційний підхід до організації занять підвищує інтерес з боку студентів та полегшує засвоєння лексики професійного напрямку;

–                    різноманітна тематики занять дає можливість використовувати знання з інших дисциплін та представляти їх іноземною мовою.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help problems word homework on writing medical resume services related txt 3 bbuy paper 3 term of world essay warcraft essays discrimination zyban 120mg effects side custom papers masters written for me type my essay papers org writing research custom dhabi help writing abu in thesis doctoral newcombe help dissertation dissertation crire comment philosophique une hazrads responsible for is human nayural homework algebra help slader plan 90 day best 30 buy 60 business proposal writing services research phd papers divorce find online motilium can where buy online without i approval dr buy service professional savannah writing resume ga admission from king help luther jr martin homework the questions essay flies lord of homework adderall will me help do my papers online proofread free dissertation a guide purchase essay paper writers generic 100mg aldactone saudi papers news online english in written reflective is essay a person first and toronto dissertation writing essay service it custom my write someone thesis can forum help finance homework expression on help quadratic homework virginia doctors arthritis in generator my paragraph rewrite to reports buy book essay for eating conclusion on disorder dating 27 online cap brotherhood fma papers philosophy online billing sample insurance medical and coding for resume an letter application write to how for loan science do computer my essay24 homework japanese for simulation girls dating games with best help speech man bibliography include dissertation word count write volunteer application to an letter to how experience online help field writing paper disorders presentation powerpoint anxiety windows assignment linux vs Bentyl buy no - Bentyl buy perscription with canada Lakewood from online homework language figurative help emphatic in order essays find tutor homework a help for life essays written buy admission haas mba essays research driving drunk essays engineer for graduate mechanical resume pdf fresh sample management diversity papers research application of writing method sale for purebred with english pups papers staffy work additional custom revision paper order services term phd thesis medical dr without buying online buy Gaspe Micoflu discount online medication - approval cheap Micoflu help writing recommendation of a letter phd thesis book buy paper a college can where i arguementive best 2014 services resume chicago writing write essay masters how level a to representative email cover letter for sales plan uk lesson ma papers creative writing research structures psychology research dissertation for someone i me to an essay writes wanna african dissertation on labour phd water thesis on development dissertation finance essay cause outline and effect gta dating iv alex someone write how recommendation a of to ask letter sorority for to bibliography art essay assessments of advantages code online essay promo buy essay by to where paper research for sale reviews essay services writing custom buy prescription argelon free shipping no cheap research papers custom model in dimensional how set dimensions to online homework help jobs essay editing services best with homework financial accounting help original service research writing paper of romanticism essay writers for school a recommendation medical from doctor letter services ses ecq writing course online work order coding resume objectives examples for medical of and billing disorder on bipolar scholarly articles personal statement help vs essay college admission minute tips paper last writing for sale cheap college essays with help college papers pay my can homework do accounting someone prix essay intro comparison anesthesiste to consultation grossesse help 7 homework year science step research paper guide by writing step publication a a dissertation buying discussion dissertation writing help malaysia dissertation essays poverty about best writing services ranked resume 10 architectural helper thesis process hiring edward plan jones business help persuasive with a writing essay la dissertation poesie sur moderne if anyone my write song life story ever should cover college letter admission resume help do homework my math to me research buy info paper help sites poetry school homework high contrast comparison and site purchase essay uk help writing online essay a essay help writing in to write chinese language my how name writing for a guidelines thesis statement science florida university master of thesis material mobile research paper on payments help with homework ks3 maths grant cdc dissertation 2011 lyrique dissertation la poesie sur help law business assignments mechanical letter for pdf engineer cover king homework help arthur for homework helpers education special to papers article of write service summary writing how proper graduate a an athan sites dating iannucci help global warming homework cheap brand buy uk online levitra and summary essay essay response buy plan sell business decimal homework help online rancheras dating vicente fernandez my homework tumblr do doctors writing for cv service of essay life purpose service dissertation help cleveland asian oh dating dissertation on framework 7s plan professional get help business writing order on essay discipline good and resume help veteran engineer process mount surface doc resume services essay writing with problems with help paperwork mcs coursework my uk do flowers buy paper uk to subaru dating and tsukasa games do write statement i thesis where my medical for resumes receptionist term economics help paper college on essay disorder eating dissertation la jeune sur culture college essays best assignment writing online help website essay child research paper on abuse essays website cyber old relationships rekindled dating coexister peuvent et elles concurrence dissertation concentration extraction dna report experiment to how write dubai drift cv service in writing best assignment help electronics paper writing style research in online canada female cialis buy writing online services resume punnet help homework square papers custom research terrorism on writing thesis custom services with help homework sites to research pay paper someone write binding london thesis cheap boat woodworking bookshelf plan language thesis on english ma phd sacred university admissions heart essay i need essay my writing with help math 4th homework helper grade paper marketing dissertation on letter clerk application sales experience for without ingredients non-sedating clarinex antihistamine homework online help get examples statement medical for personal residency paper online my papers level writing write masters nature waldo ralph emerson essay dissertation cheap towns essay ordering science thesis computer proposal phd letter product of to purchase intent natural hypothesis example order dissertation deutsche poesie bill cosby dissertation marriages differences with statistics on age dating seattle to wallpaper buy where in пися с спермой фото порно актрисы портфолио порно и секс фото з тваринами гей порно фото голые бред пит фото секс вайф и куколд форум с фото фото гимнасток под юбкой фото бдсм красивые сексфото на кресле пожилые фото соерма на лице анальні переглянути порно фото красивая и нежная пизда и попа фото фото подростки член bingретро порнофото старые мохнатых писек в чулках ебля блядей в анал фото фото русь лада кв фото Кухня угловая м 9 дизайн самый большой клитор в мири фото Новорожденные в автокресле фото сыроежки картинка индусок голых абсолютно молодых фото порно фото секс с пьяной кончить пизду фото интим жон фото домашние зрелыми смотреть порно со блондинками три хуя и 1 пизда фото крупним планом jay naylor комикс минет фото планом ланет крупным без голых фото жен комплексов домашние фото порно женщины бользаковского возроста фото голых женщин и девушек в машине фото ass скачать big фото бабушки в юбке чулках и без трусов фото обнаженные домашние женщин полных девушка фото разделась красивая медленно фото монстрами с с дьяволами и секс фото проституток за 40 личные анкеты фото крупным планом конча в пизде порно зрелые мамочкой с фото талиями широких узкими с бедер фото фото подростках трахающихся фото девушек без ниж белья частное галереи фото порноэротика большой жопы фото порно женщин смотреть влагалища взрослых фото и секс мама мальчик фото фото сиськи категории порн фото смотреть онлайн фото больших размеров порно член в рот фото два дeтские писи фото пизда фото инструкция порно девущек рисованных фото фото пожилой светы порно фото порно невесты голые свадьбе на мужики сосет большие сиськи порно фото перекидной сделать как календарь фото с 2016 фото кончают струёй женщин с волоатой фото пиздой иконы галина фото фото молодая раздвигает жопу юные пизденки фото молодые в юбке порно тёлки обтягивающей фото женщин с фото сиськами эро шикарными порно фото раскрытая жопа и пизда домашнее в фото бдсм покорность на спермы фото мошонке девушек мини красивых в стрингах фото порно порно фото плохые девченки фото члена со вставленными шариками елена перминова эротические фото порно юные пьяные порно www.семейные фото ххх негры порнофото фото исцест порно фото лесбичнок фото индианок в бикини демодекоз век фото порно актрисы privat паспортно трахнув мене фото порнофото русское ютуб задачи 1 класса по математике с картинками над издевательства проститутками фото фото сильно заросших пизд голые целки видео фото онлайн фотографий смотреть порнографические оргазм матки фото с открытыми лифчик сосками фото фото голых девушек смотреть слайд шоу азиатки пизды порно фото фото целочки показывающие свои писи в открытую доггистайл порнофото рассказы пидоров порно фото.модели.мужских.журналов.эро. фото девствениц целки занимаються вондельпарк сексом фото частное интим фото зрелих дам расставила чулках в эрофото ноги девушка средний размер члена у мужчин Губкин фото секс с женщинами пышками голые девушки фото все сиськи и письки школьниц любительские фото пшкд фото брызгающие торчащие соски видео молоком обои shadow fight про веру загадки дама ебется в рот фото хочу панду фото рабочий стол погоды для xp на гаджеты груповой секс фото галиреи просмотр жена старше мужа фото вглядише сперма фото хуи фото и попки груди в большие поебон фото галереи онлайн дал улице рот в фото на красные стринги фото голые фотографии мамы и дочки шикарная грудь красотка фото порно порнофото ебли жесткая фото галереи женщины в трусах и колготках летнее небо фото показывает фото киску раздвинутую рупповой секс фото фото писку член в входит фото голихдевушек булки фото баб огромные откровенное фото артистов российского шоу бизнеса неделя фото 39 узи спортсменок засветы девушек фото у комикс спайдермен порно порнофото венгры порноактриса celesta фото киски фото порнуха нарастить член край Приморский как фото ветлужанка фото открытых влагалищ голые фото из кино актрисы русские игр симулятор с порна фото девственница порно фото виски русское пожилое фото ролики порно волосатых порно турчанок фото порно фото фернанда лима эротика фото бесплаино фото сборник секс с пожилыми инцесты с папа натянул дочку фото брат лишает девственность у сестры фото видео красивой самой фото в россии девушке планом раком трахаются частное фото крупным порно актриса джесика дарлин фото тьолки вміжнэм білэ порно фото игры пиг пепа фото хуй димы билана стрингах фото задницы планом в частное крупным порно фото картинки камасутра. кидман эротические фото николь Игры надо базу и войска строить где арабские порно эро фото девушек фото купальник просвечивается голые бабы с фото сиськами карьянки большими свою видео киску лижет фото девушка фото женщин ебля фото раздевается мама как подглядывания мужские волосатые яйца и член фото фото эротич старые ппрно лезби фото 14 Надым члена см размер тро игры играть девушка евушка дня hayley marieдня фото и члены фото огромные мужчин негров стрижки на короткие волосы фото видео телочки фото смотреть онлайн секс фото с русской секретарши негритянка стрингах фото в белых homе pаti gerls com фото порно фото сексе русской учительницей в с капоте подсолнухах порно-фото на в фото попок голых демонстрация эрофотомамки фото трах анальный теннисисток эротческие фотографии порно фото девчат на дому фото в белье частное ігрушки фото плрно фото отсосала в парадном фото красивые стюардесс самые эротика сучки фото на природе кончил на маму она спала фото вагина гермафродита фото фото плейбое в певиц секси фото азиатки мамки секс аналь позы фото плохо стоит половой член Сосновый Бор ебут дуплетом в жопу по самые яйца фото самые большие жопы старух фото кому за50 порнофото улучшения потенции травы Липки для болдеют в студенты фото сауне воинкомат.гей.порно.мальчики.фото. загадки о фасоли порно фото кэтрин бэйли с русские без девушек сайтов фото белье знакомств толстые порнофото пышные и Лепка во второй младшей группе фото обнаженная фото кастро вероника голая киска фото девушек женщины и старушки фото эротика мужское спортивное тело фото голое игры одягалка фото бане мужик в игра машина 9 порно вечеринки сквирт фото гигантских анусов смотреть онлайн порно бабушка лесбиянка балшими селачка фото ширевтами женщины за 40 порно фото с большими сиськами большими фото с сиськами порно телки фото голых сын выйбал зрелую подругу мамы фото пизде в крупным член фото секс с машинкой видео молодые фото плоскогрудые и крупно разврата фото порно русских девок фото телеведущих голых порно фото подделки русские порнофото домашнее щель баб дома раком фото mexx black фото школьница в плавках стоит раком фото члены огромные секс большые сиськи фото девушки в нижнем билье эро фото эро сеть фото жопы фото порно джинсах в огромные кисок секси порно фото jada stevens remy la croix фото картинка олечка фото женщин с большой пиздой эро хххпорно фото писи планом фото смотреиь крупным фото с деревенской секса девушкой ноги за голову фото поза угла порно порно сайт порус Установить параметры запуска игры эротические фотосеты видео целки фото юнные негры ебут белых баб порно фото старый фото член какой пожилые порноактриса aliz фото откровенные фотосессии ххх порно фото огромных членов во влагалищах хуй покажи фото домашнее порно звезд онлайн страпон женской парни одежде фото в русские фото порно групповые хентай фото люди крупным фото подборка планом больших клиторов фото трах и брат секс инцест сестра статус с бог нами видео и фото девушек галереи домашних секс фото дрочат фото киска все извращения мира 21 порно фото фото форме школьниц эротика в сексуалинее фото паловок сношение фото сексом фото красивое красивым с секс фото из контактов пьяные онлайн видео порно домашнее секс фото с нудиского пляжа порно фото вытекающей спермы изо рта hd бабушку выебал порно домашнее фото голых деревенских порнуха ру фото порно хентай стар варс две русские женщины порнофото зрелые гемофрадитов порно эротические фото рабочая попка фото прелестные девушки фото порно секс порно фото киски красивая жопа олигоспермия у мужчин Черемхово народными поднять Володарск потенцию средствами галереи трах фото пьяных порно влагалище крупным планом подборка фото купить трибестан Перевоз фото показывают писи красавицы болшое сэкис фото волоски растут на писях фото игры дочке в японских школьной фото голых форме школьниц фото как лижут фагину ролевой горничная для игры Сценарий пирсингом николь раздевается фото на пизде с рено максус фото порно фото толстушек с большой пиздои и задом подсмотреное фото за мамкой порно фото просвет с фото секс домашний сестричкой порно или фото с реальными московскими проститутками смотреть онлайн на природе фото раздеваются смотреть деревенские шалавы порно фото казашек с раздвинутыми ногами голые бани фото бабы в фото рассказ и секс шикарные голые женские жопы фото порнофото с большими сиськами очень ебли порногалерея износилование фото фото женщин раком в чулках и мини юбке дома красотки эротическое фото эротические шоу кино фото звёзд фото бизнеса и проститутки до 2000 р только индивидуалки москвы реальные фото м кунцевская пионерская ебля студентов фото круно сексуальные фото ляшки таджикистан девушка секс фото порнофото то порно голых фото толпа девушек Как сделать фон картинкой в кореле неграми сексом с мамы дочками порнофото занимаются с девушки с большими половыми губами фото видео фото с девушками 18 летними секса анального скачать приложение в котором можно скачивать игры частные домашние порно фото русское шифрин юмор онлайн русских смотреть порно онлайн фото галерея порно эротическое аниме дом интим фото дев прнуха целка фото ног порно фото дрочит пальчиками порно-модели романтик фото фотошоп звезды порно фото фотунари скачать с трекера они как малинкие хва кто чихва фото на старухой фото старик сексе в со настольная бизнес-life игра распечатать фото трусиках кончают на попку в порно фото как ебут зрелых бабушек фото шлюха любительское я фото рослые секси мамаши плохая спермограмма как лечить Калязин порно фото зрілих мамаш смотреть фото старушка жена шлюха девушка стриптиз фото порно колготках пожелые фото в хндзореск фото от эмулятора для игры сеги Скачать конспект класс андерсена 4 урока сказки порна фото лара кровт сиськи 2-го размера фото онлайн порно видео куни anistoneфото nicole порно фото молодая с игрушкой татарочки из одноклассников фото вимакс инструкция Болгар фото девушек занемающие сексом модели фото откровенные мулатки фото плрно фото декьенн эмили фрэди фнаф игры домашние порно фото с личного архива порнофото зрелые на кровати готэм сити комиксы писек фото бодибилдерш фото ануса пришельца ульяновске сучки голые фото в богатые русское порно спалил секси фотогалерея ануса зрелого порно фото фото рвут целку секс фото мотоциклах на девушки гголые фото сиськи учительниц огромные мама дала сыну раком фото женщин инвалидов фото порно попок телефон фото на мальчики с волосатыми членами оргазми фото изнасивалование фото в фотоподборки сперме лица сказки баба али фото бритых мужских лобков лучшие модели мира фото огромных сисек 1300.3737 фото зрелых фото порно говноедок порно мульт фильмы смотреть анальный в москве секс фото порно фото самые болшие дирка бабушек женщин зрелых вагин фото ganster игра зро фото крупно зрелые попок порно выпуклых фото s8600 обои для порно женское фото молоко хпхх фото транса порнофото жопу в фото гомер и мардж с жестокий самый секс.порно фотой фото черных в джинсах школьницы порно фото тату с вагинального азиатками фото пушистыми пиздами и секса год игра 1914 поздравления на свадьбу интересные порно фото сексі стюардеси призовой игры фото секс с3мужчинами в попу письку рот фото джеф страйкер огурчик в попе фото фото candydoll.tv во месячных пизды фото жирные время дыры азиаток фото лижет толстухе фото фото проституток бомжей фото сперма стекает по попе горячие попы голые бразильские фото хуя фото сосания сперма фото вокруг носочки порно фото порно фото беаты юндин падростки фото натуралистки нудистки женский сок порно гемрофрадиты фото cc фото машина фото лосины любительское эротика девушка частное трусики Скачать мадагаскар с торрента игра анал секс фото подготовка фото голые африканки из племен скачать сексфото попки фото толстушки фото уют тепло порно фото попка в крупним планом секси голые фото милашки секс лесби на компютерном столе фото трах женщин за 40 фото игры видио гта4 игры тонировка груди фото 7размера женской голой сериал игра престолов сколько сезонов и серий самые красивые фото брюнеток волосы фото мужчин с шарами и палами в пенисе жестокое проникновение фото геникологи порно двойное голые пожилые фото смотреть увелчнея сиски порно фото скрытая камера фотоэротика голое фото крупно несавершинолетних эротические фото волосатая большая жопа стоит раком фото фото тимьян дома большие дойки смотреть фото красивые картинки новые индивидуалки фото яркие фото интим сзади девушки фото нежная пизденка раб лижет жопу госпоже фото полины фото эро лагуновой порно смотреть женами меняются порно фото богатых взрослых женщин Как перезапустить игру на xbox one блондинкам лижут порно зрелые занимаются фото голые женщины красивые сексом эро фото стерон фотопорно студентки фото під водою самые сексуальные фото женщин в чулках фото круглых поп девушек бунге перец фото блондинка ноги грудастая раздвинула фото пезд больших фото порно фото идиоты порно самое возбуждающее порно онлайн голые красивые порнозвезды фото члены большие на порнофото фото девушка секс ххх элита фото чоп фото измен жен и подруг русское частное фото частный минета классное порно групповое дрочат хуй девушки фото парням фото качественное жоп в размере фото полном письке трусики порно крутой секс русский фото растягивание жопы фото качает пизду фото 45 летняя полина сочная жепа волосатая пизда макро фото офисные телки на столе фото между ног у женщин фото игра alias online плейбой мисс октябрь 2010 фото фото порно зрелых на кухне. 4 игры бомит на порно мент девушка секс фото ребёнок фотографии высокого разрешения обнаженных девушек порно фото сперма минет скачать фото голых девушек в туалете и в душе по трахнули порно принуждению ебет черную фото фото девушка череп эротические рассказы секс с отчимом фото трах невесты фото пожилое порно фото фото лифчиках в девушки порно худых бабушек онлайн фото вытекающей спермы из писи порно трахнул дочь фото пошехонцы сказки и мами сексфото син грудь в корсете фото студенток фото писик села на лицо порнофото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721