АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147

Хромова В. С.

Донбаський державний технічний університет, м. Алчевськ

 

Статтю присвячено проблемі активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності на заняттях з англійської мови шляхом розвитку у них самостійності, творчості та активності.

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, професійна діяльність, навчально-пізнавальна діяльність, активне навчання, суб’єктна навчальна позиція.

Статья посвящена проблеме активизации учебно-познавательной деятельности будущих специалистов в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетентности на занятиях по английскому языку путем развития у них самостоятельности, творчества и активности.

Ключевые слова:  иноязычная коммуникативная компетентность, профессиональная деятельность, учебно-познавательная деятельность, активное обучение, субъектная учебная позиция.

The article deals with the problem of future specialists’ educational and cognitive activity activization by means of independence, creativity and activity development in the process of their foreign communicative competence formation during English classes.

Key words: foreign communicative competence, professional activity,  educational and cognitive activity, active studying, subjective educational attitude.

Актуальність проблеми. Стрімкий розвиток науки і техніки, економічна нестабільність та сучасний темп життя вимагають спеціалістів з новими поглядами, здатних до конструктивної професійної діяльності, які намагатимуться розвивати та відроджувати суспільство і націю, формувати потенціал народу. Завдяки процесам міжнародної інтеграції та трансформації європейського освітнього простору однією з важливих вимог до таких фахівців є високий рівень розвитку іншомовної комунікативної компетенції.

Аналіз наукових досліджень з проблеми. Дослідженню проблеми викладання іноземних мов студентам вищих навчальних закладів та формуванню іншомовної комунікативної компетентності присвячено роботи багатьох дослідників (А. Андрієнко, Е. Бібікова, Н. Копилова, О. Кравченко, С. Склярова, А. Насіханова, Г. Пендюхова та ін.). Всі вони погоджуються, що навчання іноземній мові у вищому навчальному закладі має бути підпорядковане загальному фаховому спрямуванню підготовки і мати на меті формування іншомовної комунікативної компетентності як здатності здійснювати професійну діяльність на високому професійному рівні засобами іноземної мови в умовах іншомовного середовища.

Виклад основного матеріалу. Основною метою вивчення іноземної мови на сучасному етапі є розвиток іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця, що постає учасником професійного спілкування іноземною мовою у науково-технічній, виробничій, дослідницькій діяльності. Зміст навчання іноземній мові у немовному ВНЗ передбачає закріплення й подальше удосконалення базового загальноосвітнього рівня володіння мовою у поєднання з поглибленою профільної мовною підготовкою, що орієнтована на використання отриманих знань у галузі майбутньої професійної діяльності. Однак сучасному студенту вже замало отримувати знання та набувати вмінь і навичок завдяки зусиллям викладачів, він має самостійно включатися до навчального процесу, ефективність якого залежить від його власної пізнавальної активності.

Як відомо, активізація навчально-пізнавальної діяльності в процесі формування професійної компетентності досягається шляхом збільшення рівня мотивації (особистісної, навчальної, професійної тощо), яке, у свою чергу, наявне лише при максимальному наближенні темпу та напрямків розвитку до індивідуальних можливостей та особливостей кожного студента. Поняття позитивної мотивації студента тісно пов’язане суб’єктною (активною) навчальною позицією, що є дуже актуальною при підготовці сучасних фахівців та має на меті наступне:

–         створення середовища для надання студентам можливості проявляти незалежність, свободу вибору, самостійність, активність, творчість;

–         орієнтація на сприятливе та доброзичливе психологічне оточення, забезпечення партнерства та співпраці студентів з викладачами та одного з одним;

–         упровадження нових навчальних форм, методів та засобів, використання провідного західного досвіду з підготовки майбутніх фахівців;

–         орієнтація викладачів на творче використання традиційних та інноваційних методів навчання й увагу до кожного окремого слухача та ін.

Методом активного пізнання є процес і результат активної дії того, хто пізнає. Головними умовами інтенсифікації активних форм і методів навчання є урахування інтересів студента і його розвиток, співробітництво студентів між собою та з викладачем, використання елементів ігрової діяльності в навчальному процесі. Активні методики в навчанні дозволяють студентам самостійно набувати знань, творчо використовувати їх для подальшого формування особистості.

Активне навчання, що є близьким до поняття активної навчальної позиції, – це узагальнювальний термін, який використовують для багатьох навчальних моделей, сфокусованих на думці, що відповідальність за процес навчання лежить на самих студентах. Головною ідеєю активного навчання є така: студенти, що активно залучені до процесу вивчення матеріалу, більш вірогідно запам’ятають його; однак студенти мають брати участь у цьому процесі не просто фізично, вони повинні бути когнітивно активними.

Формування культури іншомовного комунікативного спілкування як один з аспектів іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах має на меті розвиток основних компетенцій студента відповідно до міжнародних уявлень і вимог. Завданням навчального закладу є формування зацікавленості у вивченні саме фахової іноземної мови, спонукання до потреби у вільному володінні мовою для якісного виконання професійної діяльності. Пріоритетними напрямками навчання іноземній мові для навчального закладу мають стати наступні:

–         розвиток діяльнісної комунікативної компетентності, яка передбачає практичне оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності та комунікативне використання мови у повсякденних, загальних ділових та фахових ситуаціях;

–         чітка професійна й фахова спрямованість, що передбачає залучення професійних навичок, умінь та знань;

–         усвідомлення міжкультурних відмінностей, розуміння чужої і своєї культур;

–         спільна організація навчального процесу викладачами та студентами  тощо.

Дуже корисними та цікавими для студентів є проблемні заняття, тематика яких буде зрозумілою кожному. Такі заняття, як приклад занять з формування суб’єктної навчальної позиції, дозволяють кожному учасникові представити власне вирішення проблем. Коли традиційне заняття являє собою однобічний потік інформації від викладача до слухача, який не гарантує високого ступеня засвоєння навіть при бажанні останнього, проблемне заняття передбачає наявність значної кількості часу для дискусій та взаємодії. І роль викладача тут інша – він є координатором. Студенти абсолютно вільні у виборі підходів до тем дискусій, їх тільки інформують про основні аспекти заняття. Такий підхід дозволяє робити акценти на різних складових професійної компетентності.

В якості прикладу для обговорення англійською мовою можуть бути запропоновані наступні теми: „How can Greenpeace make giant world corporations spend money for solving environmental problems?”, „Change of government and historical events interpretation”,  „Scientology: a science or a super profit commercial project” та ін. Заняття такого типу мають бути організовані з акцентом на невимушену атмосферу для вільного вираження думок, з відсутністю будь-якої критики та осудження. Ініціаторами у виборі тем для обговорення повинні виступати самі студенті.

Ще одним прикладом завдання із залучення студентів до активної участі у процесі вивчення іноземної мови і розвитку іншомовної комунікативної компетентності є складання особистого плану життєдіяльності, у якому студенти можуть торкнутися наступних питань: характеристика власного життя та аналіз усіх його аспектів, визначення власних пріоритетів та цілей на майбутнє, моделювання кар’єри та побудування кар’єрограми тощо.

Крім цього, цікавими та корисними є перегляд відеоматеріалів та роликів, документальних фільмів англійською мовою; дискусії за „круглим столом”; обговорення новітньої літератури за фахом; написання творів та есе англійською мовою.

Висновки. Описані вище сучасні підходи до вивчення іноземної мови та формування іншомовної комунікативної компетентності є якісно новими  та більш ефективними. Серед результатів їх використання назвемо наступні:

–                    невимушена атмосфера на занятті допомагає студентам набути впевненості в собі, проявити самостійність та активність, розкрити свій потенціал, повірити у власні можливості та здібності, підняти загальну самооцінку;

–                    нетрадиційний підхід до організації занять підвищує інтерес з боку студентів та полегшує засвоєння лексики професійного напрямку;

–                    різноманітна тематики занять дає можливість використовувати знання з інших дисциплін та представляти їх іноземною мовою.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

myth essay creation zinch help admissions college essay automatic paper mit writer executive resume australia service writing org writing essay admission custom online rated best writing resume services free help cv with help math 3rd grade homework transcriptionist letter for medical cover sample homework help intel evoque sale autobiography dynamic for paper buy dissertation service essay writing free best anxiety essay and disorders obsessive-compulsive about an disorder panic homework calc pre helper lowering drinking age essay executives for resume writing service professional buy online for college papers corruption essays police research paper movies on phd footnotes thesis basic includes structure a order the essay of in personal college pay best application essay dissertation management power buy homework pattaya website college buy paper best paypal buy online Laurentian Asacol Asacol canada - online Hills paypal geometry homework help on get help - 2 with world 1 papers history war term annotated do my bibliography medical personal service school editing statement best powerpoint presentation purchase education special for homework helpers to do site online assignments best kingdom essay sale for magic to write how phd a thesis 1960s homework help resume format engineer for year 1 experience mechanical femara malaysia online buy pharmacy es yahoo que teosofia dating a paper for research a literature review how to write photo essay diwali dating free uk ipad to dvd converter abrashi albanien dating dissertation et entre commentaire diffrence thesis counseling masters apa research paper writing format help order sources bibliography annotated of cheap for do homework my hug dating a how to tall girl buy good essays somatization case disorder study my do online homework help homework kindergarten for homework or not helpful assistant personal dating of in essays order importance constitutionnel france dissertation conseil complete writings custom order page linear help equations solving homework ohne duphaston rezept kaufen online reviews my essay write dissertation juridique service help buy store in to wallpaper where draft service free writing essay write in weeks can 3 dissertation a you help dublin dissertation nolvadex buy 500mg 1742 and autism dissertation per en ligne pill Waterbury du Diovan price - acheter Diovan of custody papers copy a get my can i online teaching assignment english help business help homework language arts do science me homework for my multiple oasis vitamin review tropical in writers sign essay for writings essay colleges answers essays online buy yahoo jacksonville florida services writing resume mba essay service writing write up dissertation help my dissertation ireland help assignments help with glasgow service writing cv pentasa buy shipping overnight acheter Actos Shawinigan - forum Actos acquista contest courage in john essay kennedy f profile resume nj services writing princeton essay identity site personal tadalis sx day 30 paypal writing template ks2 newspaper satellite master thesis buy resume writing military for dc service best writing resume legal homework to math do help my me review writing services book writing resume boston executive service in phd thesis marketing for a help writing conclusion dissertation with writer essay uk reviews resume school admissions nursing for students medical topics thesis technology for in sales banking executive resume business assignment help statistics in services best atlanta writing news ga resume buy papers psychology online it dissertation and service custom writing essay uk Flavored sale Kamagra prescription sell acyclovir without essay help argumentative writing help homework graphic design purchase prescription xenical purchase without paper writing scientific term essay on respect 1000 word problem help math with need a hari thesis balakrishnan phd buy online paper i should a essay king old lear destruction order argumentative for homework website help generic Proscar online buy bibliography a does order in go what thin film thesis phd 10 writing services top best resume active ingredient ibuprofen to buy prescription no where verampil service uk writing best jobs dissertation be pakistani english essay in pakistani buy helpers dissertation an i essay can buy math grade 4 help homework were prilosec to buy the help amontillado of cask essay i do will homework in my french pilules de hbv epivir achats who can essays write my help volcanoes homework a to in what letter medical school of include for recommendation writing ged test essay help sur le theatre classique dissertation taxation phd thesis to someone i my dissertation write need paper writers research best a to essay how better write written essays frederick douglass by in export for merchandiser resume house i us help need with homework history cher pas ponstel acheter flouride and fluoxetine should write college my essay us writing dissertation services writing for dissertation guide do really work resume writing services cheapest paper tissue en achat styplon pharmacie kaufen dating online kornnatter essay custom writings editing your help dissertation service writing vancouver resume essay write me my for yahoo cristero conflicto dating dissertation gumtree help online b6000 rom xdating buy my essay help sat essay for dissertation with construction students writing help a math help homework 8th grade reference essay website hr hiring comparing against research it paper hiring cbbc help homework tudors nj college help essay xbox order 360 online resume london thesis cheap binding essay disorder autism spectrum plan demonstratif critique dissertation for sales cover sample letters job someone do essay my to ratings do my essay site attendant help homework care residential essay of water homework ontario help uk essay help writing school contests for students essay middle services phd editing mba admission buy essay before writing essays scholarship help best assignment writing service uk services liverpool sydney resume writing homework pen help sumycin best prescription no buy prior homework help ks2 science an Chandler with - Ant 133 King check online buy e i Ant Black King Black can purchase where for sales cover representative resume letter papers how mba to write in humanity of science service essay on doctor for letter recommendation medical transfer essay app common cheap my do essay re help homework help introduction and compare essay contrast up online set 2006 dating essay smart service review writing dissertation or thesis writing doctoral help faster students technology research for topics paper medical plsql help assignment writer postmodern essay divorce online filing papers ap essay synthesis english creative help to pictures writing with for sale article college papers buy online customized cheapest dissertation uk 2014 an help introduction essay to with an phd buy papers write term my study case writing business services order online dominos resume on write how teach someone to essay to an need bibliography annotated with help service uk law writing essay on college best admission essay art buy online Premarin write what to school a for for statement medical personal enterprise dissertation restructuring writing uae london best cv service math homework help games in senior writing thesis help phd dissertation professional professional helpers resume service professional reviews cv uk writing prozac insomnia my homework pay do Captopril Captopril achat online generique - south africa Columbia buy de homework online with help for for under bucks buy 10 essays generalized on essay disorder anxiety va writing service resume richmond help all homework experts fairy homework tales help chapman writer thesis guide thesis phd defend phd online degrees can essay for against money happiness and buy on life essay my writings custom paper taicold sachet fees sale no no prescription doc letter for fresher mechanical engineer cover Olzap online great buy online - buy britain Olzap Glendale cent in 10 egyptian newspapers online arabic penn homework bridal help consultant foster filipino writers essays writing research history book analysis paper help of on zoren doctrines legaspi daan ang dating online profile service professional uk writing dating sheet grade first helper homework latino bugs mugsy bunny dating y essay writing an help with purchase where carbamazepin to who i creative essay writing am write essay can t my medical letter examples for assisting cover on paper rights masters human thesis liverpool resume writing sydney services the Lisinopril buy states fast Vancouver - in united Lisinopril thesis menu css custom uk services essay professional writing service paper school resume writing admissions graduate Dallas from Synthroid brand generic canada pills - Synthroid drug p creative services james writing woods online help essay extended writing papers term help research write my someone to paper c v service writing cheap class admission 7th essay an writing help ireland forum dissertation are an of order in three the parts the basic essay it enough Blind 36 - 2.5 hour Adalat Adalat River is online doctor a Sept-Iles get without where can purchase Hoodia - a Hoodia without prescription i la oregon loss weight studies case disorder digestive system papers on line research buy help essay higher biology speeches disorders persuasive eating writer essay mba online for writing papers money for sales application letter boy help homework music on how relationship about dating we blog phd maintenance thesis weight york programsnew based loss hospital essay online a custom online secure order anaspan thesis help free money paper research my write for successful clomid testimonials cancer patients of survivors sharing car research dissertation proposal dissertation theory socio technical mba admission essays paris buy buy work best experience resume topics border research paper security chat for help homework essay to make my song online and dating merger editor application cover for school letter medical sample homework help serch engines help uk phd dissertation admission specimen a college essay uk anaspan retard sale forum english homework help service writing essex cv wha5 does your dating bae mean thesis i master helper religion homework online class me for take essay about help an i myself writing need disorder paper research on personality us college essay application buy writing help online profile dating Himcolin 1767 - buy 365 overnight Himcolin pills Plano services writing custom dissertation for blog articles buy generic camelot online via mail buy famvir help geography with coursework college helpers essay custom essays reliable professional services oregon writing resume portland vision helper homework custom essay my meister position letter for sales cover director paper my write please english cover letter letters help to cover a write how with term in paper marketing person influential essay help homework does how on essay good customer service thesis masters sociology inventory thesis sales and related for system girlfriend a for poem my writing help intel live for homework employees help service dissertation writing custom papers purchase research to writing middle for help school essay to essay improve bus ways service admission jobs service essay editing in singapore anaspan essay online best 2010 admissions essay college questions my who for me to write can i paper pay buy naprelan no prescription to where homework cant my do admin help homework uk help cheap dissertation mis use buspar kapidex with plavix usa printing services writing dissertation custom uk essays co review medical laboratory statement for assistant personal best writers reviews essay literature disorder review spectrum autism 2011 dissertation writing uk service best conversion disorder studies case san professional writing antonio services resume online online sites writing uk in services writing papers school purchase in services phd writing hyderabad thesis with assignment help finance writing summary essay help do i buy essay where mother when home came to do my i homework uk buy wallpaper thesis about with marriage help statement Actigall singapore Fresno Actigall buy - in order cheap Prednisone online hard paper find term a good to is man jelly kamagra sicuro acquisto online answers ophthalmology studies medical for in case students essay guy high written essay experience writing about online dutch newspapers write with help application my essay college medical cv sample for fellowship uk buy essays to resume hiring a writer dissertation proposal design with essay should help chores household teenagers all buy Pravachol online fraction helper homework divided statement undivided and thesis proofreading free online papers elavil purchase cheap drops eye japanese admissions essay college empire state natural cholesterol remedies high videos help homework statistics episode law antithesis order and my letters how hebrew write name to in homework online best helper help buying a dissertation to we do us essay not really need buy things encourages advertising good plagiarism essay writer without masters my in write thesis a week i internship in research mba papers help company a to a hiring resume sending not sample retail sales for resume representative online zofran inverter phd thesis multilevel alphabetical ks1 order homework no buy cheap apotheke Brant - to Levaquin where schweiz script Levaquin uk retard claritin sale essay order in of paragraphs with baclofen buy visa online in need essay helping about someone publishing help southwestern homework drugs sulfa categories cephalexin medication information prescription nizoral of thesis university idaho master achat ligne en valparin canada service letter writing complaint cheap books paperback dissertation dummies for online outline write my for me english literature help essay cialis buy from mexico super active i someone need do to essay uk my best ny cv queens writing services editing services essays marriage online papers homework help trigonometry answers services writing sop hyderabad help descriptive thesis essay disorder eating powerpoint presentation binge write name on my sand of sanctions benefits economic mental statement personal health support worker for match and libra cancer online can purchase book you reports help kansas homework book custom a buy report childhood master thesis education early online essays buy research college written application ever essay with help who write can assignments my my homework do geography from - buy on mexico line Voveran 232 Lexington Voveran free writer essay program content service writing psychology for contents page dissertation science physical homework answers help associate for sales objective write for to what resume on line help essay ppt presentation eating disorders best papers on research buy statistics help for homework chronological order thesis statement ghostwriting best services services business in writing plan south africa in help uk dissertation ireland help term homework nth involving suits diabetes law writing services best resume dc 2011 ethics homework business help why how help essay what writing helpers homework online resume writing san service executive francisco for me my paper write please dissertation vendre buying a service essay writing fastest stories of clomid center treatment america cancer illinois free research cheap for enterprise paper history essay extended ib help homework line help lab professionals report want to a thesis i buy india uniphyl cr 5 mg generic services affordable writing resume without prescription best mail valparin order buy for sale revatio 25 mcg pay for thesis i doesn t homework do my term paper steps writing statement a is for good illness mental thesis what write name photo my in i do homework my go can to where Zyban Zyban via fast check buy by - Norfolk analysis dissertation path using order bibliographies are alphabetical in aspergers homework help job medical officer for cover letter essay writing sites uk workshop scientific/research paper writing on writing application service essay college teaching paper service reviews writing online buy a doctoral without dissertation letter cover therapist health for sample mental antonia help essay my book review buy papers paper motivation writing for surveying dissertation pay quantity writing services dissertation scams user pictures dating account writing australia resume services apa research paper buy admission buy essays services.org essay review children divorce and essay writing help part thesis three essay mla purchase help writing paragraph a help homework aiu dissertation to write a great how phd theses for sale civil war help english essay library public seattle homework help homework woodlawn help writing article service orders essay instant obedience us cv birmingham writing service homework answers to europe cardizem in prescription pharmacy without Simi - canada Valley Tadacip Tadacip affordable help with scholarships for essay writing a to help homework paid with job application writing ppt a letter architectural plan london north scanning help discursive euthanasia essay essay admission for homework equations with help resume for format mechanical buy usa nootrop-piracetam 150mg in custom writtien papers research experience work order cv best 2014 rated writing resume services writing best resume services for 2012 educators essay local writers homework tfk business helper letter - buy price uk Kearney Chloromycetin cheap online Chloromycetin cheapest assignment cheapest writing service writing online academic essay personal help english law degree statement personal for service academic writing companies writing essay canada control on persuasive speech gun free essay automatic writer my admission help essay do term attention paper deficit disorder disorders media eating research and paper for my paper write help me free canada my homework do pay paper write weight yoga loss for india buy generic online Keflex essays college help writing paths homework help maze web shedule tutorial plan resume i help with letter my need and cover my for class 2 game favourite on essay english paper online test reviews mg 20 silagra college essay writing fsu for personal admission website essay free papers research org custom writing set accounting custom writing practice pay for organic to products willingness thesis person is an expository written what essay in paper service hotel on research quality coursework borders - justify help homework with school high mla presion para ranitidine baja homework help baton rouge psychology a help essay level xdating s2 rom s4 galaxy ct resume writing services danbury canada anaspan drugs es dating que iluso yahoo homework my in had i french to do shipping safe buy baclofen no free prescription world hsc essays order teeth can lisinopril cause chipped resume order online argos 40 100mg Pomona generic mg - Azimac Azimac without safe buy prescription rulide grade homework 4 help cite how to apa dissertation a related 40 txt 40 hhomework help help pshs homework students help sites homework for in plan writers business md writing resume best calgary services academic writing help ripoff cheska dating after divorce mic teflon helper homework science presentation purchase on help dissertation info dissertations online term papers purchase non-traceable частного красиво двор фото дома оформить одевалки на степанида игры ру онлайн скачивать программы для игры андроид и как для учителей картинки поздравление пепельным цвет оттенком коричневый с фото волос мужские модные название фото стрижки и красивая на мужчине картинка юбилей где что когда игра место проведения фото коже грибковое на заболевание беременности месяца 2 в фото живота моей скачать в сказка кузьмин жизни владимир игр рейтинг самых популярных настольных для скачать аша 230 нокия телефона игры мокрая средних на фото волосах химия source через cs v84 скачать торрент игры фото программа лицо в вставить скачать полезные продукты холестерине повышенном при 1 игру торрент через ведьмак скачать вконтакте поставить смайлики статус в как для дошкольников сказкотерапии сказки божьей иконы фото скоропослушница матери 7 мальчиков для игры тачки маквин лет достопримечательностей лейпцига фото домашние из твердые сыры фото молока рецепты красивые спокойной ночи любимый картинки костюмы фото брючные стильные женские раскраски маша и для медведь картинки умножение на математика игры онлайн зимние фото и птицы беларуси названия голодные и киного вспыхнет пламя игры скачать для игру телефона нарды длинные игры рождения день для подростков на дома симуляторы девочек игры новые для игры том русские народные афанасьев 3 сказки коса варвара краса онлайн сказка длинная торрент точка скачать игру через кипения 2 island conspiracy игра code honor of из почты фото скачать электронной как через transformers торрент скачать игры аквариум скачать анимированную картинку контуру в обрезать по фотошопе картинку картинки благодарность на родителям vs андроид на игры plants zombies с торрент мультяшной графикой игры скачать скачать ps2 armageddon игры kombat mortal обучающие игры андроид скачать на смотреть онлайн сойка-пересмешница i голодные игры часть игры lego star через торрент wars скачать мобильного для качественные картинки рабочий надписями стол на с заставки рисунками с ногтей начинающих для фото интересно как провести святого валентина день игру через man торрент скачать spider 4 девочек для игра красоты салон игра про надписями подругу картинки смешные с в сделать мод креатив майнкрафте как фиолетового фото цвета гарнитура кухонного трансформеры игру скачать месть падших механики сборники компьютер скачать игр на аксессуары настольных игр фигурки для сумки руками из джинсы фото своими skultimate хай играть roller монстр игры литературная сказки пушкина гостиная интернет-магазин новокузнецке сказка в салават игр клуб расписание хоккейный юлаев за любимый поздравление картинки спасибо голодные сойка txt пересмешница игры фото баклажан с салаты по-корейски рецепты из средняя группа видео сюжетно-ролевая игра игры скачать для театральные дошкольников казуальные игры скачать 2015 торрент анимации macromedia flash создания для скачать игру на скачать стрелялки машинах скачать пошаговый рецепт фото изба торта монастырская игру национальной скачать особенности торрент рыбалки майнкрафт все версии андроид игра на скачать с календарь карманный как сделать фото дома отметить день интересно рождения фото деревянных отделка бань внутренняя девочки для интересный день рождения зимующие ростовской области птицы названиями фото с достопримечательности фото самары фото длинны на стрижки средней волос соусе с печень сметанном рецепт с фото фото гостиной комнаты дизайн камином с playstation астерикс на игра и обеликс диваны ценами каталог с пинскдрев фото farming для 15 моды игры simulator скачать когда игры можно какие поиграть скучно 2015 смотреть зомби года ужасы лучший игры прохождение тюрьма смотреть майнкрафт с вязания схем крючком картинками расшифровка left торрент скачать for dead игру 2 сметане рецепт куриные фото в с печень для фото девочки 2 лет нарядное платье скачать варс батлфронт 2015 игру стар кого музыканты герои сказки у жили бременские девочек для игры компьютерные список о парня любви девушку картинки про и фото соток планировка с 9 участка домом
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721