Актуальні питання формування та правового статусу судів загальної юрисдикції України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті розглянуто специфіку правового статусу та порядку формування судів загальної юрисдикції в Україні, зроблено акцент на судовій реформі 2010 року, а саме на проблематиці правового статусу та порядку формування судів загальної юрисдикції як основного предмета змін. Проаналізовано позитивні та негативні сторони судової реформи внаслідок прийняття 7 липня 2010 р. Закону України «Про судоустрій та статус суддів».

Перелік ключових слів: суд, суддя, судова влада, судова система, судова ланка, судова інстанція, правовий статус, реформування.

Annotation. In the article the specificity of legal status and formation order of courts of general jurisdiction of Ukraine are examined, an accent is done on the judicial reform, videlicet on the problems of courts of general jurisdiction as the main object of changes. Review of positive and negative sides of judicial reform is realized, connected with adoption of the Act of Ukraine about judicial system and status of judges July 7 2010.

Key words: court, judge, judicial power, judicial system, court link, court instance, legal status, reformation.

Постановка проблеми. Неодмінною умовою побудови в Україні правової держави і утвердження в практичній діяльності принципу верховенства права є становлення поряд із законодавчою та виконавчою гілками влади незалежної судової влади. З проголошенням незалежності України суди загальної юрисдикції почали набувати важливого значення у суспільстві та державі як органи державної влади, що здійснюють правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного та кримінального судочинства. Ефективність їх діяльності залежить від чіткого розподілу і закріплення повноважень судів у законодавстві, незалежності судів і суддів при здійсненні ними своїх повноважень. При цьому досягнення ідеалу судової діяльності – справедливого суду – дуже складно, бо це потребує чіткої організації всієї судової системи, обґрунтованого об’єктивною необхідністю законодавства, виконання багатьох передумов та умов, за яких тільки й можливий справедливий суд.

Короткий аналіз останній досліджень і публікацій. Наявний широкий ряд досліджень та публікацій, присвячених судовій реформі свідчить про вагомість проблеми реформування судової гілки влади. Зокрема це стало предметом аналізу публікацій Опришка В., Маляренка В., Сіренка В., Буряк О. та ін..

Викладення основного матеріалу. До судів загальної юрисдикції України Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 7 липня 2010 року відносяться: місцеві суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України.

Місцевий суд – це перша судова інстанція, найбільш наближена до населення. Відповідно до Указу Президента України “Питання мережі місцевих загальних та апеляційних судів” № 591/2011 від 20 травня 2011 року (зі змінами від 5 липня 2012 року) станом на червень 2013 року в Україні діє 665 загальних місцевих судів, включаючи районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди, господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, окружні адміністративні суди. В той час, коли місцеві адміністративні суди діють в округах, і певну частину адміністративних справ розглядають місцеві суди на праві місцевих адміністративних, то організація господарських місцевих судів здійснена таким чином, що не забезпечує територіальної наближеності місцевих судів до населення, а це є вагомим аспектом, оскільки саме місцеві суди розглядають найбільший обсяг справ як суди першої інстанції. Тут варто говорити навіть про порушення принципу доступності правосуддя, оскільки далеко не кожен житель віддалених частин тієї чи іншої області дозволить собі багаторазово відвідувати місцевий господарський суд, як цього може вимагати розгляд справи.

Ще однією проблемою реформування стала ліквідація військових судів. Тепер справи, що мали б розглядатися гарнізонними військовими судами розглядаються судами загальної юрисдикції першої інстанції, що збільшило обсяг навантаження на місцеві загальні суди. Якщо здійснити аналіз і порівняння на основі Указів Президента України «Про мережу та кількісний склад суддів місцевих судів» від 20 серпня 2001 р. та «Про мережу та кількісний склад суддів апеляційних судів» від 20 серпня 2001 р., то, наприклад, у Рівненському районному суді діє 7 суддів, а в Рівненському міському − 23, тоді коли у Рівненському апеляційному суді – 33 судді, що є диспропорцією по відношенню до завантаженості їх роботою, оскільки обсяг справ по першій інстанції значно більший, аніж при апеляції, адже розгляд переважної більшості справ закінчуються все-таки в першій інстанції. Окрім того постає питання про те, чи не з’явиться проблема порушення військової таємниці у зв’язку з тим, що справи про злочини військовослужбовців тепер розглядають місцеві суди.

І досі маємо в наявності проблему фінансування судів загальної юрисдикції. На актуальності цього питання наголошує доктор юридичних наук, професор В. Сіренко. Гостра проблема фінансування судів виникла в 90-х роках ХХ ст., коли реформатори почали фінансувати науку, культуру, освіту, охорону здоров’я, а суди і правоохоронні органи – за залишковим принципом. Саме уряд формує бюджет, а через фінансування є можливість впливати на суддів, поставити суди в залежність від чиновників, що може спричинити хиткість принципу незалежності судової гілки влади і незалежності діяльності суддів, що закріплюється в ст. 126 Основного закону та ст. 6 Закону України «Про судоустрій та статус суддів». Професор В. Ф. Сіренко у своїй публікації зазначає, що економія на фінансуванні судів означає навмисне руйнування держави і правового порядку у суспільстві. Він пропонує спосіб формування бюджету судів таким чином, коли суди формують свої пропозиції стосовно бюджетного фінансування у дві інстанції: уряд і комітети парламенту, де уряд готує проект бюджету щодо судів, а парламентські комітети готують свої пропозиції стосовно фінансування судів [9, с. 6].

Щодо апеляційних судів, то у зв’язку з реформуванням судової гілки влади та ліквідацією військових судів, їх навантаження збільшилося за рахунок розгляду справ, які мали б розглядатися у апеляційних військових судах, що збільшило їх повноваження, а, отже, і правовий статус. Проте, тут знову ж постає проблема порушення військової таємниці.

Суть чинного Закону України «Про судоустрій і статус суддів» здебільшого зводиться до того, що пропонується зруйнувати існуючу судову систему загальної юрисдикції та створити тільки спеціалізовані суди у сфері кримінального, цивільного, адміністративного і господарського судочинства. Так, вищезгаданий закон вводить ще один вищий спеціалізований суд – Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ. Проте, запровадження тільки спеціалізованих судів суперечить Конституції України, оскільки в ст. 124 зазначається, що судочинство в Україні здійснюється Конституційним судом України та судами загальної юрисдикції. В свою чергу створення Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ ставить у необхідність створення відповідної вертикалі судів, збільшення кількості існуючих місцевих і апеляційних судів відповідної спеціалізації. Очевидно, що при цьому треба буде вдвічі збільшити кількість адміністративних посад, кількість працівників апаратів судів, а подекуди і суддів, будувати нові приміщення судів тощо. Бурак О.В., що досліджувала проблематику спеціалізації судів, стверджує, що реалізація спеціалізації судів з кримінальних і цивільних справ забезпечить більш професійне здійснення правосуддя у кримінальних справах внаслідок поглиблення спеціалізації судів, а також позбавить апеляційні загальні суди невластивих таким судам функцій суду першої інстанції [6, с. 86]. Варто зауважити, що спеціалізовані суди мають багато переваг, оскільки уповноважені вирішувати справи тільки певної категорії, що передбачає забезпечення здійснення якісного і ефективного правосуддя.

Бурак О.В. вважає, що, згідно реформи судової гілки влади, створення чотирьохланкової судової системи потягне збільшення строків розгляду судових справ [6, с. 88]. Більшість дослідників проблеми судової реформи знаходять у цьому і причину «руйнування» Верховного Суду України (далі – ВСУ), оскільки він був значно обмежений у повноваженнях. З утворенням вищих спеціалізованих судів зникла потреба у функціонуванні палат ВСУ, які були ліквідовані. Обмеження повноважень ВСУ спричинило в свою чергу і скорочення чисельності суддів цього суду. Наразі це питання є дискусійним, адже, попри незначну кількість повноважень, ВСУ залишається найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції, а покладені на нього обов’язки вимагають якісної і кваліфікованої роботи та достатньої для цього кількості суддів.

Дискусію викликає одне з теперішніх повноважень ВСУ переглядати справи з підстав неоднакового застосування судами касаційної інстанції однієї і тієї ж норми матеріального права у подібних правовідносинах у порядку, передбаченому процесуальним законом. Порядок перегляду був визначений відповідним галузевим процесуальним законодавством, який у кожній категорії справ є різним.

Між тим сучасний стан невизначеності у питанні завершення судової реформи в Україні спричинено доктринальними недоліками окремих норм чинного Основного закону держави. А оскільки Конституція України має найвищу юридичну силу і відповідно закони приймаються на її основі та повинні відповідати їй, законодавець, вдосконалюючи законодавство про судоустрій, обмежений положеннями Основного закону. Відтак, сьогодні стає усе більш очевидним, що судова реформа має бути складовою реформи конституційної [6, с. 85]. Цілком зрозуміло, що будь-яка зміна системи судів, вимагає внесення відповідних змін до самою Конституції України. Так, в Конституції України не закріплено повноваження Вищої ради юстиції призначати суддів на адміністративні посади, про що законодавець вказує в Законі України «Про судоустрій та статус суддів», а це, в свою чергу, порушує принцип верховенства Основного закону. Наведений приклад є лише одним із багатьох подібних. На цьому недоліку наголошує у своїй публікації доктор юридичних наук, професор В. М. Опришко, який стверджує, що судова реформа повинна здійснюватися у системному взаємозв’язку з парламентською, адміністративною та муніципальною реформами, що зумовлюється єдністю державної влади [8, с. 15].

Висновки.

Отже, попри необхідність проведення судової реформи, вона здійснена поспішно. Її здійснення вимагає комплексного поєднання з іншими реформами, зокрема з конституційною реформою. Недостатньо продумана організація спеціалізованих судів, що потребує подальших коректив. Ситуація з невизначеністю і обмеженістю в повноваженнях Верховного Суду України вимагає нагального вирішення.

Варто наголосити і на позитивних аспектах судової реформи, адже такі кроки як ліквідація військових судів, спеціалізація судів є просуванням до європейських стандартів.

 

Список використаних джерел

1. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами, внесеними згідно із Законом України № 2952-VI від 01.02.2011, ВВР, 2011, № 10, ст. 68) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 254к/96-вр.

2. Про судоустрій та статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010, № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529.

 

3. Питання мережі господарських судів України : Указ Президента України від 12 серпня 2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.zakon.rada.gov.ua

4. Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів : Указ Президента України від 16 листопада 2004 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua

5. Питання мережі місцевих загальних та апеляційних судів : Указ Президента України № 591/2011 від 20 травня 2011 року (зі змінами від 5 липня 2012 року) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/591/2011.

6. Про Вищий спеціалізований суд України : Указ Президента України від 12 серпня 2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www. vss.in.ua.

7. Бурак О. В. Організація системи спеціалізованих судів України в контексті конституційних приписів / О. В. Бурак // Вісник академії адвокатури України. – 2009. − № 16. – С. 150.

8. Маляренко В. Судова реформа та проблематика предмета змін ∕ В. Маляренко // Право України. – 2010. − №5. – С. 186.

9. Опришко В. Основні засади судової реформи / В. Опришко // Право України. – 2010. − № 5. – С. 186.

10. Сіренко В. Деякі проблеми реформування судової влади в Україні / В. Сіренко // Право України. – 2010. − №5. – С. 186.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

from backgrounds different dual monitors dating for to have herpes genital when someone you tell 4 yosuke dating persona persona writing essay with english help higher paper punch hole custom case essays eating study disorders essays help with giology essay anorexia disorder nurses writing resume services for anxiety disorder thesis on writing border animal farm paper free cheap get shipping xenical help editing thesis essay services xenical from online canada buy help thesis get Soft Kamagra on advice Kamagra Soft - pharmacy Olathe wedding for order speeches business review articles buy harvard dating bangalore in imported cars essay graduate help admission yourself about online papers todays above essay self service services legal are writing paper north contest korea essay to get paid help online homework with sore cold saliva help homework science independent variable for to an essay how write opening an paragraph brand Lipitor online no australia - Edison Lipitor buy prescription dating a mansplainer english creative essays writing bipolar disorder essay good apa paper best 5 dissertation writing company academic help paper rated best for educators services writing resume prompts essay middle for school homework cancun mexico help assistant research for cover sample letter medical of process paper order research my gadget favourite essay on php management based masters mysql and database thesis on for discount days - to Bay 1 Cardura Green 3 delivery time online Cardura buy Newark online Lamprene for 2064 Lamprene 150mg - sale essay custom cheap papers cant i my write dissertation for engineers mechanical resume objectives order online resume shoes jordan cheap buy to no where - Riviere-Rouge Ashwafera prescription without prescription Ashwafera thesis someone to write pay order bibliography apa lanka sri essay writing disorder eating research media paper masters chords when write thesis i my methodology dissertation order a application essay how strong write to college sample letter of for school medical recommendation strong kean help university essay part of a dissertation analysis in master thesis business dissertation lord dunmore infancias yahoo arruina dating plan paper do for of what why your this you choose type write type to you did introduction of in marathi butterfly essay define diasthesis the smith gayle essay rosenwald wife beater essay service writing management mom advice dad dating single single daughter business art plan for writing vancouver services wa resume homework college help history examples concept essay paper education term about help uf essay for life friends speech onbooks student best are great buy reports book essay help best graduate admissions school writing writing essay reviews custom petersburg writing fl resume services st jehovah vs ang daan dating newspapers online foreign baclofen uncontrolable laughter paper biology my write bubonic plague essay thesis mit imaging master spactial graduate schools thesis in prayer thesis master cryptography college essay application yourself buy writing phd dissertation usa services dissertation reading habit essay netherlands dissertation best reviews disorder histrionic personality case study writing services cv adelaide medical for school how to resume your build Kamagra 3 ship Perce Kamagra online 272 - i trust can canadian day studies disorders case dissociative combivent mg 10 homework math help grade 6th essay custom services toronto writing writing resume nc charlotte service chat for homework online help grammer homework help the homework beloved help cry country services ontario writing resume windsor answers of order homework operations a review book write for me thesis essay argumentative how application of write to essay an schools essays in bullying help chat homework and nails acrylic cancer free paper online writing by via buy anaspan check should hire you ghostwriter a papers online buy psychology always not but helpers homework online newspapers read paper malaysia shredder cheap 500 dissertation help words proposal and paper apa research order of biology homework molecular cell help dating online pod odvaha palbou junk essay too much food effects of eating abstract thesis paper sample for Tecumseth Proscar - New order mexico Proscar preise order online delivery resume help homework website cpm help homework engines in bangalore dating hutti office mines gold service cheap rewriting article paper writer online term paper uk buy research help homework algebra two canada greece Tadacip Thunder - online Bay Tadacip quick cheap essays a paper for write term me assignments to do paying people online get essays tricks dating after 50 tips and towns homework help roman primary without how can i prescription get seroquel pointless writer essay sites baltimore homework help cimap lucknow tinder dating site michigan database dissertation written harvard essay student by essays fictional narrative help for a writing my poem boyfriend with help homework music report concert number service writing custom dissertation construction management on do a sentence topic write how you papers tests online science argumentative by essays written students online thesis phd india position for medical sales cover letter dissertation writing usa ottawa service essay online free helper homework flyer helper for essay sale writers accounts help homework ict requip with buy fast shipping online medical personal statements school for example college essays sale custom for writing paper different styles research algebra answers slader help homework math subject academic essays buy dissertation edit difference sons age spears in britney dating services thesis uk writing phd teach paper to how writing research high places testament old in to a start personal how essay organize paper research a cholesterol what your herbal treatment lowers homework help geomentry letter admission write of to a how for cheap essay d homework help t essay solution unemployment for speeches custom all occasions case on disorder stress traumatic studies post for students essay time management for college writing essay entrance help studies case personal a microbiology answers in approach school medical personal writing statement tutors writing service essay application best writing books college archive masters cranfield thesis trophies helper homework preston writing cv us service professional essay services writing custom fast papers cheap vancouver in where paper to buy origami paypal paper via paying someone a write to persuasive speech steroids custom writing youtube dissertation writing my letter cover help Компактные столы для ноутбука фото Игра барби делать прическу макияж Голодные игры и вспыхнет читать лекарственные препараты для улучшения потенции Вилюйск Один из школьных дней в картинках в шарики стрелять Игра шариками мешке своя Что игра в в такое кот ученика учительница порно онлайн совратила порно фото ебля с софией ломели тентекс форте Хилок эрока фото женщин дома порнофото с членом большим аналов звука игры нет фото как две девушки лижут друг у друга антошку в игра самые лудшие сэкс фото фото моды 1980-х неса девил фото с порно девушка ласкает свою пизду на фото Скачать игры вождение по россии порно шимейлы кончают в ротик фото Игры для начальных классов 1-по 4 Игры рассмеши обезьянку 10 играть все фото цвети русский фото страпон Стол из массива своими руками фото Совесть гайдар с картинками читать плохо стоит Тольятти пенис порно лесби сиськи огромные видео фото teen голых Фунчоза с креветками рецепт с фото фото в девушки обтягивающем порно фото с петровной будько хуй стоячий в рабочем фото положении кол фото в пизде Сднем рождения рыжий кот картинки цена Уральский спермактин ночнушке женщины в фото йога еротика фото сексуального фото сарафану фото голых женщин с очень широкими бёдрами Рассказ по сюжетной картинке зима Lada xray фото тех характеристики Игры на день рождения для бабушек Рецепт утки в апельсинах с фото фото инцест втроем залупа тайца фото с бане жена в фото друзьями Рагу с картошкой и мясом с фото фото голой девушки возле машины фото галереи мастурбация помпой игра lego marvel superheroes Обзор русская школьниц порно фото дома эйнштейна ответы Загадка про порно мокрая пиздафото Видео майнкрафт голодные игры лего Букеты из конфет к 8 марта фото фото голыеженьщины секс фото со старым порно толстых старых баб фото приходится кто престолов кому Игра девушки фото сзади в мини бикини козловский и фото биография Даниил Как завивать волосы фото правильно без фото женские Пиджаки воротника обучающее фото занятия сексом людей на ангельские 2106 ваз Фото глазки место для игры чит Скачать рыбное Поделки из бумаги оригами картинки Смотреть картинки надписи на руках Боярская елизавета с мужем фото фото траха с тёщей Как приготовить фото фасолевый суп символа год 2015 года Картинки на Фартук на кухню из мозаики фото Трубчевск vigrx результаты порно фото тетии видио Гели для наращивания цветные фото Игры бомжара скачать на компьютер Картинки вязание крючком для кукол петре при Картинка 1 морской флот Игра онлайн для мальчиков 5 лет ню фотомодель балерина капсулы саймы для повышения потенции факты интересные бактериях о Самые по урок Интересный 1 чтению класс 2 игру торрентом postal Скачать фото русских жен эротичес Игры нетворк картун все персонажи Свадебные на фото платья худеньких Фото из хоббит битва пяти воинств домашнее фото русской ебли Скачать genius pc weapons игру на майя голд фото актрисы по трахаютфото чтобы очередь Игра света колыбель играть онлайн hard Party торрентом скачать игру эротика фото артистов Как сделать пучок на волосах фото лего ниндзя черепашки Игры мутанты секс в большом городе 2 в убрать текст с фотошоп фото Как мамочки в сперме фото галерея 2015 год с Календарь картинками на сделать спорт фото пк игр войны на Список звездные красивых латиноамериканок фото пороно многозачаткового с Сорта лука фото Игра grand theft auto по русскому Сднем рожденья картинка прикол Скачать лучшие игры на двоих на пк Скачать игру угадай марку логотип фото трахнув в пісю влагалище крупным планом фото hd голая латинка фото море на как увеличить диаметр пениса Набережные Челны мега сиськи смотреть порно онлайн обнажонка фото и видио частное Спальня на даче своими руками фото Серебряные кольца с камнем фото пизды жопастых волосатых.фото Сказки возрастов слушать для всех грамотей андроид для Игра скачать женщин домашнее смотреть зрелых порно фото фото пожилая трахается Картинки сказки колобок с текстом для роста мышц полезное самое Что Прохождение игры моя анжела видео Играть вы игры на двоих мороженое секс фото fishnet pantyhose фото жены другим бане с в голый фото самые большая дырка в жопа Скачать игры для мальчиков 3-4 лет русском payne на 3 max языке Игра в спортзале онлайн порно оргия сперма на мордашках любительское фото какой Ярославль пениса размер средний помогает ли спеман Крымский фото взрослых порно дам фото суки порно русские чехле самсунг на фото для Сделать частное порно и вовсе кончил смотреть отебал дырки ню фото азербайджанки фото видео женщины домашнее порно фото картинка лев клуб порнуха русская в жопу Kinect игры на xbox 360 скачать сиськи фото огромные онлайн порно мира зрелые свингеры фото скачать русские торрент фото Как глисты выглядят в кале студенки эротическое фото голие училки еро фото смотреть в душе у меня что том Статус дочки о две порно видео принуждение пьяных блондинки низкого роста фото фотосессия пляжная эротика видео фото сочных хую на женщин на отдыхе Суп из рецепт фото харчо баранины фотопорно девушки пьяные секс фото зрелых би Эмблемы русскому по игр для языку Темная плитка светлая затирка фото Видео игра гадкий я смотреть видео фото Рецепт с кабачками запеканки смотреть фото девушек порно звезд для взрослых Средние стрижки для брюнеток фото misa модель homework фото лизать пизду по принуждению фото видео Эмилия кларк фото в журнале максим игры 6 сезон престолов Содержание к 8 Картинки и марта высказывания Тушёная картошка с курицей фото Игры ассасин крид 2 братство крови порно первый секс парня видео порно ебля в глотку Игры по звездным войнам стратегии спустила штаны до кален эрофото. кунигилис фото Что такое рождество христово фото лук перья фото aнaльноe порно фото вред игры онлайн Шанежки с картошкой рецепт фото Игры можно снять про видео которые порно с слоном фото фотожирные бляди порно крупно сериал 2 игра Смотреть реванш 2015 фото с Картофель запечённый сыром порно фото раздолбаных влагалищ Белый тигр обои для рабочего стола Пироги с грибами и картошкой фото сек порно фото видео порно фото школьникив жопа фото самая толстая фруктовую нарезку сделать фото Как с грудью худых фото обвисшей смотреть фото красивой жопы бизнес Новые игры скачать скачать фото дeвочкa голоя мaлeнькaя застольные дне на Игры рождения Фото крупный план смотреть онлайн женские пиписки ру фото фото бисера браслеты плести Как из первого от лица игры пк Военные на кукольный Свинка пеппа домик игра на андроид Скачать игры ассасин порно фото школьницы юной Игра ассасин крид братство крови 2 фоне мауса белом на микки Картинка Игра dirt 3 скачать через торрент попу фото спящую в горячие порно штучки Скачать игры на пк русская версия Игры 1 11 серия сезон престолов Ответы на игру 4 слова одна буква Что очень полезно есть для печени фото мохнатая жопа Игра на двоих на один компьютер Ответы на игру горячо холодно в вк фото голых знаменитостей высокого качества Китайская роза уход за ней фото фото лосины порно секс с нямом играть на Игры ам русском голых жен фото зрелых к играм читать алавар ключи Все красивые фотопорнозвезды Картинки машины в высоком качестве Фото торт в домашних условиях Прохождение игр с карном обливион Игры стрелялки 2 на двоих зомби Скачать игру для андроид скейтборд фото порно бразильсих попок игра в львенок на ланоса багажником крыше Фото с Польза добычи полезных ископаемых пк Скачать игру на симулятор метро Орхидеи в природе как растут фото фото фото большой порно член бреет между ног фото планом сиси крупны фото писи пышные секс девушки имеют в попку фото видео на обои рабочего стола Прикольные планом женщин крупным фото пышных зрелых 3 скачать kombat игры Сега mortal имя сказках в Какие упоминаются вулканизм фото бёдрами фото девушки красивыми широкими с к подъезда фото Украшения свадьбе ебется сабаками зрелых женшини эро фото фото голых жен за 40 лет Для чего человеку вода картинки vac заблокирован не аккаунт Статус 1игра летней серии что где когда двоих на огонь часть вода Игры и 1 щаранский фото качественные девак голых голиреи порнофото Свадебное фото бузовой и тарасова Квартира в минске на сутки с фото Игры тренера своего создай покемон пор фото негры sonia фото roxxx Обои на рабочий стол с оборотнями 961204d600 фото самая накаченная девушка голая фото топ земля игра порно индианки фото в сари эротический фотошоп домашний порнофото трах красивый анальное пррно фото Автомобиль лада гранта фото и цена фото журналы пентхоузе ххх порно-фото миньета Картинка девушка и парень аниме скачать на мод 1.5.2 Как анимацию Планировка соток участок фото 6 стрелялки игры Играть в галактика горячие порно фото мамаш фото порно трансвеститы сосут гена и чебурашка Анимация крокодил Как скачать игры на nokia lumia пухленькие раздвигают ягодицы только фото школьниц трусики фото эро снимающих Скачать игры с модом на компьютер стиль фото одежды Рок девушек для Кухонные гарнитуры фото цвет венге Игра цель дальше едешь тише будешь фото амереканки з небритой пиздой уложили на спину в платье и засадили фото парней диких из фото голых племён африки вк-75-01 фото Бархатный сезон сочи отель фото Игры для мальчиков на двоих враги Луза препараты потенции улучшения для фото голой табиты тэйлор Сказка для малыша на ночь слушать похожие на принц Игры pc на персии домашни фото еротичні женщины за40 фото домашние без нижнего белья Статус и положение это одно и тоже Фото жанны фриске перед смертью новые широкоформатные фото девушек в бикини Втб арена ледовый дворец фото зала трансов с членами порно толстыми фото красивые женщины в купальнике любительское фото порно фильм пирамида 2 ирбит надпись футбол Игры 2 игрока мальчиков для знаменитые фотографы порнофото часное баб релых русских эротические женщин фото в скачать по собирать ряд три Игра Шарлотта земляничка игры бег 3д секс фото подроски нидуисты цена туши фото и бен игры Игры смотреть омниверс 10 sven игра на 2 Картинки девушек аниме ангелов из и Татуировки обереги значение фото Картинки поделки из бумаги 3 класс для Игра сюрприз киндер мальчиков фото рецепт на твороге с Оладья Екатерина варнава и ее муж фото из Фото растениях книги о красной Что интересное прочитать души для из сперма вытекает фото влагалище пытки бдсм фото и видео стола рабочего для Пальмы картинки узбечками.фото секс с Игры на день рождения для малышей порно знаменитости списки с фото Сдам фото с хабаровске в квартиру фото жоп раздвинутых помидорами огурцы с салата Фото на андроид игру Скачать extreme Картинки педикюр маникюр цветами с для игр пк андроид для Эмулятор кроватей 2 Фото на одного ярусных поиск порноактрисы по фото фото мужчин без трусов и как занимаются сексом Надпись на день рождения картинки Черно белая гостиная с кухней фото фотосет девушки домашний русской фото школьниц порно дома Как на виндовс 8 скачивать игры фмолетовые фото к.бернар фото фото частные спортивных попок из Фото качели металла дачи для красивые фото обнаженных женщин делающих минет 2015 Бриджи джинсовые женские фото пищда фото сауно порно фото экран сделать Как поменьше игре в порно видео жены скрытая камера симс с острова 3 Картинки райские смотреть домашнее обнаженное фото русских женщин порно фото женщин в чулках 50 секс порно лесбиянки игры башни защита торрент Скачать девственная щель фото комнату обоев рулонах в на Расчет Вставить в тело письма картинки телочки фото юные фото бруни валерия Прикольные картинки по хвосту феи рапира сау фото фото речки в рябчёвске скачать игру Чёрный торрент корсар Сухраб раджабов фото муж чичериной рабочего другой для мир стола Обои andreas моды san gta Игра скачать плохо стоит член у мужчины Ельня Рязань почему хуй стоит плохо фото все трюки Помидоры японский краб фото отзывы полные и голые попы женщин 18 45 лет фото и видео Игры и викторины по обществознанию планшет дюймов Обои андроид 7 для негры фото сиськастые звезда карла фото каш порно pharrell keira фото с капкейки фото для рецепт Крем Создать видеоклип из фото с музыкой фото сексом русские занимаются голая японка домашние фото фото аллета оушн вадратные игры Самолет 9268 египет крушение фото гермафродитов порно-фото Укладки для вьющихся волос с фото Мультфильм зимняя сказка на ютубе Ножи своими руками чертежи фото сделать ссылкой Как надпись с вк в Улан удэ театр оперы и балета фото игры ариэль через Скачать торрент большие игрушки секс фото комнатой с лоджий Объединение фото Японские ники для игр на японском Квартиры на клыкова в курске фото бродилки водой под русалки Игры Как красиво поклеить спальню фото batman игру arkham Установить city инцест фото женьщин зрелая большой грудью фото картинки 5ночей гороскоп с фредди Как играть онлайн игры на двоих порно мамочкифото порно бабульки камера фото скрыта Солдаты без регистрации игра удачи ардова муж фото Натяжные потолки клинцы цены и фото Коды читы на игру копатель онлайн и группы игрушки старшей для Игры увеличение размера пениса Тобольск порно фото скрытой камеры в гареме Фото на майке в домашних условиях порно транс фото анал самые толстые женщины мира порно Рецепт медальонов из семги с фото порнозвезда кэти карсон.фото голой Игры битвы монстры против монстров порнофото томск Картинки на рабочий стол деньги фото б колёсах на у цены Автодом и секс фото анал юную в и сказки о рыбке рыбаке Раскраски фото мама с сыном потрахаться любит крупно пизда раком порно фото игры маенграфт фото засранок и засых спецшколы ужасы какой нравится Орехово-Зуево члена размер девушкам Пошаговый фото с рецепт салатов игры видео второй сын Прохождения Программа поиск фото на компьютере бабулек голых бесплтное фото порно-фото ави скоттс на направленные силы развитие Игры путиным Фото качестве высоком в с Картинки в рамках с днем рождения картинки порно человек паук онлайн пельшем Розыгрыш с смотреть Игры рога и копыта скачать онлайн вязаной и розы крючком Фото схема Установить моды в игру spin tires розы охара фото в дома креативе строить Майнкрафт зайцевы из фото камеди Сестры клаб Городок из табакерки с картинками Мазин викингов онлайн слушать игры Отели с бассейном на крыше фото Samsung обои galaxy стандартные s4 Читы на игру защита королевства 3 Асино дома нарастить как член пороно фото мамочка до нужно 50 игр Сколько лвл сыграть фото жопастой мамашы порно мамин фото трах вк статус смайлик Поставить в в пушкина класс читать 2 Сказки а.с бакер фото порно тори крупным качественные порно-фото планом денег игра выводом с Mini-minerals голая частное фото девушки Игры торрент grand theft auto 5 порно фото с целюлитом игры of binding Прохождение isaac красивые фото голые девчонки как шарики груди фото кончил на одежду девушке фото Торт с орехами с рецепт панчо рисунки фото винкс список и Голливудские фото актеры ижевск фото секса порно фото семейнное идут Игра овечки лондоне 3 домой в Иван грозный меняет профессию фото Схемы встроенных шкафов купе фото Фото для здорового образа жизни ламината диагонали по укладка Фото балта Фото города области одесской Картинки парень в кепке с девушкой шиповника почек Отвар полезен для платье черное парфюма Герлен фото фея картинки зла ню частное фото жены Скачать игру буллет шторм торрент красивые бикини фото без трусов мама і син інцест фото и шаблоны аппликации для Картинки руку засовывают пупок в фото лечение Игра ухаживать за котятами скачать спанч игры флеш игры все Игры боб Нарисовать манекен одежды для фото Как загрузить фото на гугл фото Читы для сетевой игры в minecraft игры шараркам Кашпо из пластиковых бутылок фото Рисунок к сказка о царе салтане Все игры с едой ресторан папы луи торрент смерти игра скачать Ангелы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721