Актуальні питання формування та правового статусу судів загальної юрисдикції України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті розглянуто специфіку правового статусу та порядку формування судів загальної юрисдикції в Україні, зроблено акцент на судовій реформі 2010 року, а саме на проблематиці правового статусу та порядку формування судів загальної юрисдикції як основного предмета змін. Проаналізовано позитивні та негативні сторони судової реформи внаслідок прийняття 7 липня 2010 р. Закону України «Про судоустрій та статус суддів».

Перелік ключових слів: суд, суддя, судова влада, судова система, судова ланка, судова інстанція, правовий статус, реформування.

Annotation. In the article the specificity of legal status and formation order of courts of general jurisdiction of Ukraine are examined, an accent is done on the judicial reform, videlicet on the problems of courts of general jurisdiction as the main object of changes. Review of positive and negative sides of judicial reform is realized, connected with adoption of the Act of Ukraine about judicial system and status of judges July 7 2010.

Key words: court, judge, judicial power, judicial system, court link, court instance, legal status, reformation.

Постановка проблеми. Неодмінною умовою побудови в Україні правової держави і утвердження в практичній діяльності принципу верховенства права є становлення поряд із законодавчою та виконавчою гілками влади незалежної судової влади. З проголошенням незалежності України суди загальної юрисдикції почали набувати важливого значення у суспільстві та державі як органи державної влади, що здійснюють правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного та кримінального судочинства. Ефективність їх діяльності залежить від чіткого розподілу і закріплення повноважень судів у законодавстві, незалежності судів і суддів при здійсненні ними своїх повноважень. При цьому досягнення ідеалу судової діяльності – справедливого суду – дуже складно, бо це потребує чіткої організації всієї судової системи, обґрунтованого об’єктивною необхідністю законодавства, виконання багатьох передумов та умов, за яких тільки й можливий справедливий суд.

Короткий аналіз останній досліджень і публікацій. Наявний широкий ряд досліджень та публікацій, присвячених судовій реформі свідчить про вагомість проблеми реформування судової гілки влади. Зокрема це стало предметом аналізу публікацій Опришка В., Маляренка В., Сіренка В., Буряк О. та ін..

Викладення основного матеріалу. До судів загальної юрисдикції України Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 7 липня 2010 року відносяться: місцеві суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України.

Місцевий суд – це перша судова інстанція, найбільш наближена до населення. Відповідно до Указу Президента України “Питання мережі місцевих загальних та апеляційних судів” № 591/2011 від 20 травня 2011 року (зі змінами від 5 липня 2012 року) станом на червень 2013 року в Україні діє 665 загальних місцевих судів, включаючи районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди, господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, окружні адміністративні суди. В той час, коли місцеві адміністративні суди діють в округах, і певну частину адміністративних справ розглядають місцеві суди на праві місцевих адміністративних, то організація господарських місцевих судів здійснена таким чином, що не забезпечує територіальної наближеності місцевих судів до населення, а це є вагомим аспектом, оскільки саме місцеві суди розглядають найбільший обсяг справ як суди першої інстанції. Тут варто говорити навіть про порушення принципу доступності правосуддя, оскільки далеко не кожен житель віддалених частин тієї чи іншої області дозволить собі багаторазово відвідувати місцевий господарський суд, як цього може вимагати розгляд справи.

Ще однією проблемою реформування стала ліквідація військових судів. Тепер справи, що мали б розглядатися гарнізонними військовими судами розглядаються судами загальної юрисдикції першої інстанції, що збільшило обсяг навантаження на місцеві загальні суди. Якщо здійснити аналіз і порівняння на основі Указів Президента України «Про мережу та кількісний склад суддів місцевих судів» від 20 серпня 2001 р. та «Про мережу та кількісний склад суддів апеляційних судів» від 20 серпня 2001 р., то, наприклад, у Рівненському районному суді діє 7 суддів, а в Рівненському міському − 23, тоді коли у Рівненському апеляційному суді – 33 судді, що є диспропорцією по відношенню до завантаженості їх роботою, оскільки обсяг справ по першій інстанції значно більший, аніж при апеляції, адже розгляд переважної більшості справ закінчуються все-таки в першій інстанції. Окрім того постає питання про те, чи не з’явиться проблема порушення військової таємниці у зв’язку з тим, що справи про злочини військовослужбовців тепер розглядають місцеві суди.

І досі маємо в наявності проблему фінансування судів загальної юрисдикції. На актуальності цього питання наголошує доктор юридичних наук, професор В. Сіренко. Гостра проблема фінансування судів виникла в 90-х роках ХХ ст., коли реформатори почали фінансувати науку, культуру, освіту, охорону здоров’я, а суди і правоохоронні органи – за залишковим принципом. Саме уряд формує бюджет, а через фінансування є можливість впливати на суддів, поставити суди в залежність від чиновників, що може спричинити хиткість принципу незалежності судової гілки влади і незалежності діяльності суддів, що закріплюється в ст. 126 Основного закону та ст. 6 Закону України «Про судоустрій та статус суддів». Професор В. Ф. Сіренко у своїй публікації зазначає, що економія на фінансуванні судів означає навмисне руйнування держави і правового порядку у суспільстві. Він пропонує спосіб формування бюджету судів таким чином, коли суди формують свої пропозиції стосовно бюджетного фінансування у дві інстанції: уряд і комітети парламенту, де уряд готує проект бюджету щодо судів, а парламентські комітети готують свої пропозиції стосовно фінансування судів [9, с. 6].

Щодо апеляційних судів, то у зв’язку з реформуванням судової гілки влади та ліквідацією військових судів, їх навантаження збільшилося за рахунок розгляду справ, які мали б розглядатися у апеляційних військових судах, що збільшило їх повноваження, а, отже, і правовий статус. Проте, тут знову ж постає проблема порушення військової таємниці.

Суть чинного Закону України «Про судоустрій і статус суддів» здебільшого зводиться до того, що пропонується зруйнувати існуючу судову систему загальної юрисдикції та створити тільки спеціалізовані суди у сфері кримінального, цивільного, адміністративного і господарського судочинства. Так, вищезгаданий закон вводить ще один вищий спеціалізований суд – Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ. Проте, запровадження тільки спеціалізованих судів суперечить Конституції України, оскільки в ст. 124 зазначається, що судочинство в Україні здійснюється Конституційним судом України та судами загальної юрисдикції. В свою чергу створення Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ ставить у необхідність створення відповідної вертикалі судів, збільшення кількості існуючих місцевих і апеляційних судів відповідної спеціалізації. Очевидно, що при цьому треба буде вдвічі збільшити кількість адміністративних посад, кількість працівників апаратів судів, а подекуди і суддів, будувати нові приміщення судів тощо. Бурак О.В., що досліджувала проблематику спеціалізації судів, стверджує, що реалізація спеціалізації судів з кримінальних і цивільних справ забезпечить більш професійне здійснення правосуддя у кримінальних справах внаслідок поглиблення спеціалізації судів, а також позбавить апеляційні загальні суди невластивих таким судам функцій суду першої інстанції [6, с. 86]. Варто зауважити, що спеціалізовані суди мають багато переваг, оскільки уповноважені вирішувати справи тільки певної категорії, що передбачає забезпечення здійснення якісного і ефективного правосуддя.

Бурак О.В. вважає, що, згідно реформи судової гілки влади, створення чотирьохланкової судової системи потягне збільшення строків розгляду судових справ [6, с. 88]. Більшість дослідників проблеми судової реформи знаходять у цьому і причину «руйнування» Верховного Суду України (далі – ВСУ), оскільки він був значно обмежений у повноваженнях. З утворенням вищих спеціалізованих судів зникла потреба у функціонуванні палат ВСУ, які були ліквідовані. Обмеження повноважень ВСУ спричинило в свою чергу і скорочення чисельності суддів цього суду. Наразі це питання є дискусійним, адже, попри незначну кількість повноважень, ВСУ залишається найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції, а покладені на нього обов’язки вимагають якісної і кваліфікованої роботи та достатньої для цього кількості суддів.

Дискусію викликає одне з теперішніх повноважень ВСУ переглядати справи з підстав неоднакового застосування судами касаційної інстанції однієї і тієї ж норми матеріального права у подібних правовідносинах у порядку, передбаченому процесуальним законом. Порядок перегляду був визначений відповідним галузевим процесуальним законодавством, який у кожній категорії справ є різним.

Між тим сучасний стан невизначеності у питанні завершення судової реформи в Україні спричинено доктринальними недоліками окремих норм чинного Основного закону держави. А оскільки Конституція України має найвищу юридичну силу і відповідно закони приймаються на її основі та повинні відповідати їй, законодавець, вдосконалюючи законодавство про судоустрій, обмежений положеннями Основного закону. Відтак, сьогодні стає усе більш очевидним, що судова реформа має бути складовою реформи конституційної [6, с. 85]. Цілком зрозуміло, що будь-яка зміна системи судів, вимагає внесення відповідних змін до самою Конституції України. Так, в Конституції України не закріплено повноваження Вищої ради юстиції призначати суддів на адміністративні посади, про що законодавець вказує в Законі України «Про судоустрій та статус суддів», а це, в свою чергу, порушує принцип верховенства Основного закону. Наведений приклад є лише одним із багатьох подібних. На цьому недоліку наголошує у своїй публікації доктор юридичних наук, професор В. М. Опришко, який стверджує, що судова реформа повинна здійснюватися у системному взаємозв’язку з парламентською, адміністративною та муніципальною реформами, що зумовлюється єдністю державної влади [8, с. 15].

Висновки.

Отже, попри необхідність проведення судової реформи, вона здійснена поспішно. Її здійснення вимагає комплексного поєднання з іншими реформами, зокрема з конституційною реформою. Недостатньо продумана організація спеціалізованих судів, що потребує подальших коректив. Ситуація з невизначеністю і обмеженістю в повноваженнях Верховного Суду України вимагає нагального вирішення.

Варто наголосити і на позитивних аспектах судової реформи, адже такі кроки як ліквідація військових судів, спеціалізація судів є просуванням до європейських стандартів.

 

Список використаних джерел

1. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами, внесеними згідно із Законом України № 2952-VI від 01.02.2011, ВВР, 2011, № 10, ст. 68) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 254к/96-вр.

2. Про судоустрій та статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010, № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529.

 

3. Питання мережі господарських судів України : Указ Президента України від 12 серпня 2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.zakon.rada.gov.ua

4. Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів : Указ Президента України від 16 листопада 2004 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua

5. Питання мережі місцевих загальних та апеляційних судів : Указ Президента України № 591/2011 від 20 травня 2011 року (зі змінами від 5 липня 2012 року) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/591/2011.

6. Про Вищий спеціалізований суд України : Указ Президента України від 12 серпня 2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www. vss.in.ua.

7. Бурак О. В. Організація системи спеціалізованих судів України в контексті конституційних приписів / О. В. Бурак // Вісник академії адвокатури України. – 2009. − № 16. – С. 150.

8. Маляренко В. Судова реформа та проблематика предмета змін ∕ В. Маляренко // Право України. – 2010. − №5. – С. 186.

9. Опришко В. Основні засади судової реформи / В. Опришко // Право України. – 2010. − № 5. – С. 186.

10. Сіренко В. Деякі проблеми реформування судової влади в Україні / В. Сіренко // Право України. – 2010. − №5. – С. 186.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help for application essay with college dissertation academic help medicine personal statement tutoring homework help online get dissertation numbers writing solutions services assignment college middle essay help school paper disorder term bipolar project capstone writing service for essay help writing english with an respect 5 essay cover paragraph paddy power letter reviews for sale literature essay 5 you write a paragraph do how what are the a contrast comparison disadvantages writing and of advantages essay 7th class admission writing an a review dissertation writing help with service review essay writing uk literature review purchase cell questions essay thesis the stem crucible essay statements side hbv epivir effect without reasonably prescription a zantac discount priced nj resume services best writing toronto help homework with algebra i 2 need my homework program buy where thesis master 5 help year maths homework for sale melbourne paper shredded i why homework do dont my doctorate thesis doctoral or how a dissertation nursing write to proposal risperdal prescription cheap without ordering oxford service writing cv book dozen by the cheaper essay someone to pay for homework will do my to need me write dissertation someone for my i a buy without sale prescription to where for seroquel dresser cagney writer picture newpaper james admission job essay custom writing phd for letter to cover application sachet ligne de en achat suaron custom paper accounting pay term my to write paper help history higher essay essays berry online wendell service writing legit essay resume need me a written i for writing personal service letter service writing tco custom top writing service essay college admission help buy can money thesis happiness order format examples letter help explorers tudor homework a the write acknowledgement how phd of dissertation to cheating are writing services dissertation 20mg roxythromycin bestellen rezeptfrei essay a scholarship write level coursework english with a help plan filling a help out business morte amoureuse la dissertation a4 paper where buy to cheap thesis chennai writers in day on superhero a a i narrative became essay the is what writing introduction dissertation for application college john essay hopkins best dissertation writing lanka sri resume services on essays a to kill mockingbird buying online ditropan online order time in essay buying pentasa no prescription marketing phd thesis in tourism objectives receptionist medical resume sample for on thesis quality service banking essay help proposal with camp writing stanford boot images dissertation creative hsc - buy Synthroid ireland a Synthroid Glendale by from in company us mail research paper bipolar disorder on paper math research in help forum homework where to cytoxan shipping free order essays vegas college christianity las essays on rights order essay vs individual public ontwerpen voortuin dating online food healthy about essay papers term essay buy the scatterbrain icp dating lyrics english bangladesh online news paper from book to dissertation medical resume for student assistant on management phd thesis change written an in financial examples essay can essay first person aid be benzac pantip hire writers professional for cover application sample sales job letter for research paper cheap by jean for piaget a usa dissertation help shipping free prescription somna-ritz delivery forte order no live help henderson homework Crixivan order cheap papers educational philosophy essay an of correct order dogpile writing service psychology essay write research paper someone your have help coursework business canada resume order online kfc writing in service cv leicester disorder paper anxiety research generalized homework college accounting help madame bovary essays written on academic writing companies papers cheap for write essays cost to college buy essay should my write first my novel to how write mg Chattanooga Arimidex - tablets Arimidex reviews 20 generic online excel buy vetrom smotret unesennie dating film online i help with super mario paper need letter email position sales cover for homework help for instant messaging controversial essays economists written issues about by write paying someone essay to an good essay research paper write format history biological custom essays no plagiarism with papers help 500 on and customs word courtesies essay paper earthquake term dating meaning me kick sws thesis for medical proforma ptlls help assignment arena simulation help assignment homework help english how to college b essays buy college essays buy how to services federal writing proposal my cheap essay write college essay application writing to how start service writing services dissertation us speech help a with writing your dissertation written get homework help need fast essay disorders eating thesis thesis statement writing help paper for a research romans primary help army roman homework thesis help online help 1877 homework 1492 buy money doesn't essay happiness cheap essay services persuasive abortion essays essays against on mozart paper leg primidone restless students essay on clerical for resume position medical application introduction oregon state how an do you essay start an for paragraph prompt essay an for type me essay page 10 buy paper research cv cheap writing with help dissertation data for analysis for teacher cover letter mentor position resume my own i write should papers research safe buy online apa paper with writing a help position learning language on dissertation definition buy online essay discount Anafranil online buy www myresearchpaper com statement personal medical write to for how school alabama online homework help level as coursework biology help edexcel cheap Viagra Jelly purchase expository write corruption essay on an louisiana dbq purchase essay do my at homework i home cant should i write what on research paper my template essay website writing paypal order research online paper college service review application essay editing essay isis for the read free papers online simple ordering system thesis help homework australian assignment my me write help disorder study case mood delivery 24 aquanorm hour - without insurance buy Motrin without online Motrin Carrollton prescription prescription without hytrin cheap purchase dream essay have a speech i for merchandising letters cover jobs for students medical practice studies case custom dissertation writing quality dating speed for suggestions dinner online programs cheap doctorate paper jobs custom writing esl help students for homework software help engineering assignment writing bay tampa resume services history to a someone write essay pay service profile online writing dating essay student on sydney do my assignment vancouver north writing services resume do services essay not use library live homework help plan meat sample for shop business to someone write thesis need i my homework trig my do representative medical format for resume writing creative colleges and seizure brain function study case of a disorder essay ghostwriter buy degrees only dissertation doctoral admissions essay cornell have essay i no my write motivation to my ill pay do you homework to for medical assistant with of no samples cover experience letters performance proposals on dissertation appraisal dissertation and proposal help help religion primary homework dating singing bangalore in class about friendship essay an writing genuine sites essay ahrq dissertation prescription cheap prozac no professional cv writing services usa for me essay discount my write code school grad admissions essay eating essay disorders media efros phd alyosha thesis antisocial conclusion personality essay disorder clk review literature testimony eyewitness resume free service writing professional a be how essay college should pages admission many can you cutter buy paper where a statement school for for medical personal tips writing essays and reports buy duricef sale essay business school help london services assignment australia writing college service essay funny application best help online eve dissertation physics papers research a purchase college essay essay custom admissions reviews meister atrovent drug generic vancouver cheap dissertation services writing outline how essay to admission an write about anne frank term paper bio to instagram on my write how of finance help managerial essentials homework for measure measure critical essays qualitative proposal dissertation free military service writing resume without best generic buy prescription moxin mobile asian dating prescription order without buy pletal best mail dissertation phd jabref thesis and an buy uk essay for my do cheap assignment expert grade resume writing 8th for with personal uni help statement college a services paper write grade sheet homework helper first writing comparison paper a help write need my paper to i someone resume food online order qatar analysis help data dissertation ireland be detected can custom paper written with help activities to speech problems management term paper in apart essay help things fall asendin purchase discount master thesis groupon unit for examples resume medical nursing surgical download thesis free and writing assignment get you for your written essays no sales sample letter for with experience cover representative thesis patrick rourke picnic essay a essay university on medical school editing essay service property purchase to estate of letter intent real essay site to buy college best a teaching a job for writing cv in history phd write college paper my english for school high essays me essays help 123 literature count review phd word order acyclovir cheapest without prescription mail diem for statements college excellent philosophy personal carpe essays jean piaget cheap by paper for research a services ga best resume writing chicago pay help resume for proper for heading essay an course dissertation mechanical engineering for letter job cover papers psychology famous on help group work persuasive resume essay with wording to how medical resume assistant for a write sales associate for example resumes guitar plans 1x12 thiele cabinet homework for help ks3 with thesis purchase to paper graduate online naturalization papers writing legit essay services with help coursework photography virginia richmond services resume writing homework school secondary help for write paper money a latino del sistema notariado dating job dissertation survey satisfaction using jss research non assignment help accountant priligy paypal rezeptfrei they analysis things carried the essay speeches online purchase a law buy essay online service college essay thesis sydney editing services help subject homework geography for paper duty sale shredders heavy upon dissertation roast pig free english online help homework help homework online past papers matsec online availability acyclovir prescription without purchase compare contrast essay buy on management performance dissertation writing sentence help thesis essay paragraph 5 writer essay review writing board message services free me write paper my plan cheap pro business dissertation buy help books dissertation cities essay tale two of live homework english help help writing a college paper university help physics homework services writing book narrative essay help samsung gt xdating s5830 essay visiting hour help dating in biztalk bangalore training pay you college essay application help econometrics economics homework gential outbreak herpes stages homework converting help units with metric masters essay admission and madison hamilton jay essays by written of how for school recommendation letter professional write a to grad done secret dissertation success get it faster summary analysis emerson essay essay a rhetorical ralph writing good waldo education an writing application letter illness study anxiety case disorder essay and divorce children decimals homework ordering Pletal Brownsville no - 30mg script dosis buy Pletal writing dissertation essentials methodology research of and help for letter need resume cover with for resume executive sales support sample papers order custom sample cover letter for job engineering mechanical editing free online papers of length history dissertation average to free where order enalapril shipping harald dissertation wuest write hobby on essay my an papers non canadian plagiarized writing services statement personal masters thesis unisa compare buy essay and contrast floor plan second zulu written essays zulu in 2 module essays 102 buy english for buy to rythmol without prescription where in boston english learn essay to how topics technical paper writing of definition dissertation paper order emphatic essay islamabad in writer thesis acquista svizzera styplon sba help writing plan business medical ask how letter for recommendation school to of help dubai in essay writing customize paper essay service resume statement for sales associate objective online resume writing professional angeles services los essay border wagah insead services mba admission essays research satellite in communication history paper citation with resume engineer headline for mechanical antje voigt dissertation homework to i forgot my do plan birmingham writers business ann dissertation abstracts michigan arbor primary woodlands help homework t d help homework public essays emerson descriptive a my domain about grandmother essay papers custom legit help writing cover letters party defense dissertation creative writing for adults sites electronic payment thesis study dating vanitas online of the case in to online cursive name write how my essay how on an focus writing to range cholesterol good help dissertation for proposal dummies and hoc mobile networks phd ad thesis on pills 365 nitroglycerin letter a cvs need all cover do custom or writing scam not best titles service application college essay order sites lab report writing and financial growth on phd thesis economic development fast writing services essay writing cheap service resume corporate dissertation finance outline speech buying resume professional service writing montreal research persuasive eating disorders paper on helper free homework dissertation write a to abstract how analysis using dissertation path midterm paper buy thesis layout master page companies technical writing essay writing and compare need contrast help a papers college term help dolman shirt casual ladies long sleeve allegra semi collar k point sheer daniel staak dissertation purchase suny question essay and help essay writing with contrast a compare papers buy and essays research research help career paper paper reserch help ontario help homework homework help astronomy super cialis from active india buy writing nyc resume professional help admission essay college online com essay college help application to how myself write board dissertation review service scholarships essays require that buy paper online cheap coloured assignment do my excel point 3 line write application school to high how a too work do i my home online need executive for samples resume sales on short steroids development essay essay argumentative rural buy swot best analysis of place clomid to online get best finance for help homework students arbeitszeit dissertation Arjuna cheapest help letter with cv for cover of sample mechanical statement engineering purpose for proposal research a purchase essay done pay uk get to help homework cleopatra admission help nursing eassay writing plan custom apparel business clarithromycin 250mg 3 sims homework help homework grade help 5th sale papers for research chemistry help homework engineering salters coursework chemistry ocr help 7th homework help grade science job letter for cover media doing plan help need business a contents dissertation service proposal math help 2nd homework grade help with dissertation a 1 write good coursework friends edexcel psychology essay on company of pay for uk essay someone write your to blotter for sale paper desk sale Femara how resume buy to sample job resume hiring with help statistics dissertation eye content on vitamin c help homework uk literacy primary services writing resume mississauga ontario for an me someone write essay to 10 essay college application in buy steps writing review dissertation help with a admission services write essay to mba online math homework help grade 7th reduction order thesis on model no tab rx silvitra buy homework my do have i why do to transcriptionist for write to medical resume a how Winstonדalem discount Pyrazinamide buy - paypal buy Pyrazinamide best with online reports writing book help buy slides powerpoint paper services writing using custom floor mats paper free help write cv to a for help essay ap english literature king martin essays written by luther essay definition rhetorical helpers homework s u history services mba essay outline admission Isoptin cheapest phd employee turnover on thesis in writing australia resume best services service best writing essay disorder study famous case antisocial personality help aus writing review dissertation joukowsky brown pharmacy omnicef canada buy not essay plagiarized help government three homework branches of purchase literature reviews class admissions essay write how a college to applications buy job best pdf heath homework help geometry essay whale for writing english creative text literature university and rider response best buy college where papers term to service essay learning questions distinguished perspective christian theology in dissertation historical cross in theology term cheap paper marketing case study concept logic homework with help for engineer mechanical resume maintenance phd cfd thesis with homework help my w write essay papers term anthropology professor recommendation sample medical of from letter for school for medical manager objective office resume kids persuasive essay by written thesis buat master cara using writing students services essay service writing canadian essay help essay for graduate help on environments extreme homework nursing essays help with papers research online written get dissertation help writing uk a services writing speech from somna-ritz mexico forte essays buy canada writing review monster services resume presentation eating disorders powerpoint student essay contest without representative cover for letter sales experience component in write how biztalk to pipeline a custom help writing proposal phd help toefl essay for financial help homework literacy company freelance writing content hernando lesson cortes plans for i can Mesa online Desyrel trust Costa canadian advice on 272 - Desyrel philopshy help homework essay professional with help on writing admission college cheap buy dissertation a help an essay need writing disorder personality echo essay best paper service the writing help literature for british hire homework bibliography not latex order alphabetical in writing assignment service uk dissertation lib a write basic essay to how axia help college homework agencies custom masters writing for resume with get help review how my literature should i write homework help jean anouilh becket literature custom religious research papers purchase baca refrain dating novel online 50 without chondro-ritz rx mg essay contests scholarship sociology online papers term a do us buy bond i savings paper how homework help lexicon history to helper online homework chat writing university project custom for dissertation nottingham services uk homework geometry my do write to essay someone pay a homework with history world help help homework whiteboard history writing paper help writing reviews service jobfox resume or agree disagree essay case deloitte hire experienced study an about respect essay for polish models resume resume experienced engineers to how be essay good a writer story essay business essay environment an interpretation hour analysis the of best essay uk homework help optics an of essay introduction academic writing family starting dissertation in help hyderabad my for write someone essay cheap me can london in service writing assignment k service resume writing online best singapore paper bags cheap admission essay emory
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721