АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКО- УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ ІНТЕРФЕЙСУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Петрів Станіслав (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Актуальні проблеми перекладу при викладанні професійної англійської

АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКО УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ ІНТЕРФЕЙСУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

В даних тезах розглянуто актуальні проблеми перекладу термінів інтерфейсу соціальних мереж – веб-сегменту. Терміни інтерфейсу згруповано щляхом створення ієрархічної структури соціальної мережі Facebook.

Ключові слова: соціальна мережа, інтерфейс, терміносистема, калькування, локалізація, переклад.

 В данных тезисах рассмотрены актуальные проблемы перевода терминов интерфейса социальных сетей – наиболее динамично развивающегося веб-сегмента.  Термины интерфейса сгруппированны путем создания иерархической структуры социальной сети Faceboоk.

Ключевые слова: социальная сеть, интерфейс, терминосистема, калькирование, локализация, перевод.

 These thesesreflect current problems of translating terms of social networks interface – the fastest growing web segment. Interface terms have been grouped by creating the hierarchical structure of social network Facebook.

Key words: social network, interface, terminological system, loan translation, localization, translation.

      Динамічний розвиток інформаційних технологій, потреба у найкоротший термін дізнаватись про останні здобутки науки та ділитись інформацією привертають особливу увагу до перекладу термінів інтерфейсу веб-сайтів для надання можливості користувачам послуговуватися інформацією на їхній рідній мові. Переклад веб-сайтів – новий і дуже переспективний напрямок письмового перекладу. При цьому саме переклад виступає одним з трьох компонентів «локалізації» сайтів, до якої також відносять адаптацію структури ресурсу та пристосування контенту до особливостей ментальності, традицій та культури країн, що говорять цільовою мовою перекладу. У такій ситуації однією зі складових якісної роботи перекладача стає добре володіння термінологічною системою. Вдосконалення української термінології сфери веб-сайтів важливе ще й тим, що соціальні мережі стали одним з домінуючих засобів спілкування сьогодення і прямо впливають на культурумовлення суспільства, особливо на представників молодшого покоління. Тому опрацювання української комп’ютерної терміносистеми нагальне й необхідне, що і зумовлює актуальність роботи у цій сфері.

       Мета – виявлення особливостей англійсько-українського перекладу термінів інтерфейсу соціальних мереж.

       Матеріалом дослідження став англомовний інтерфейс соціальної мережі Facebook для Сполучених Штатів Америки та її україномовна бета-версія, для порівняння також було використану російськомовну версію.

       На основі проведеного дослідження можна зробити певні узагальнення.

Характерними рисами термінів є те, що, по-перше, значення терміна формується конвенційно та є результатом співпраці лінгвістів та фахівців з відповідної галузі і закріплюється держстандартами, по-друге, термін набуває певного лексичного значення в терміносистемі, існування якої залежить від розвитку науки, яку ця термінологія обслуговує [1, с. 25].

      Галузеві терміносистеми – це складова частина літературної норми, яка бере участь у їїформуванні.

    Найактуальнішими проблемами, які стоять перед українськими термінознавцями є: проблема упорядкування існуючої науково-технічноїтермінології;проблема спадщини;проблема культури наукової мови; проблема запозичень;проблема перекладу термінів;словотворча проблема;проблема транслітерації; правописна проблема[2; с. 14].

     Для здійснення перекладу термінів інтерфейсу соціальних мереж, однією із складових якісної роботи перекладача є добре володіння термінологічною системою. На шляху у сучасних перекладачів виникає низка проблем, серед яких відсутність єдиного стандарту, що поклав би край стихійному розвитку терміносистем та дозволив органічне входження терміна в лексичну підсистему національної мови, надмірне калькування нових одиниці з іноземних мов (переважно з російської та англійської), замість пошуку еквіваленту у власній мові шляхом розширення значення слова загального вжитку чи терміну іншої підсистеми. Ще однією проблемою є те, що дуже часто переклад термінів інтерфейсу соціальних мереж здійснюється особами, які не мають не те достатньої компетенції. Посилює всі згадані проблеми і застарілість лексикографічних джерел, якими послуговуються перекладачі.

    При перекладі термінів інтерфейсу соціальних мереж перекладачі використовують низку методів, серед яких дослівний переклад, а також різноманітні трасформації, зокрема: лексичні (транскодування, калькування), лексико-семантичні (конкретизація, генералізація, модуляція), лексико-граматичні (антонімічний переклад, експлікація, додавання, вилучення, контекстуальна заміна). Ці трансформації сприяють адаптації тексту оригіналу до норм та традицій мови перекладу та досягненню максимальної зрозумілості перекладу.

     Було створено ієрархічну структуру термінів інтерфейсу англомовної версії соціальної мережі Facebook для Сполучених Штатів Америки та практично доведено, що більшість термінів інтерфейсу соціальних мереж належить до підгруп Меню Користувача, Меню Сайту  та Стрічки Новин. З цього випливає, що особливо необхідним точний переклад саме термінів меню користувача оскільки при неправильному перекладі він втратить можливість адекватно здійснювати навігацію по сторінках соціальної мережі.

    При морфологічному розборі виявилося, що більшість слів у термінах інтерфейсу соціальної мережі Facebook для Сполучених Штатів Америки  та україномовної бета-версії складають іменники, дещо менший сегмент займають дієслова, дієприкметники та прикметники.

     Згідно отриманих результатів можна зробити висновок, що в україномовній бета-версії використано дещо більше мовних одиниць, ніж в англомовній. Це може свідчити про потребу до уточнення, через багатозначність англійських слів; іноді також для надання завершеності перекладеному термінові.

    З результатів дослідження, випливає, що більшість обраних термінів інтерфейсу соціальної мережі Facebook перекладено дослівно, тобто знайдено семантичний відповідник у цільовій мові. Це пояснюється тим, що велика кількість цих термінів є словами повсякденного вжитку та не вимагає специфічних перекладацьких трансформацій. Також, при перекладі незначної кількость одиниць використано метод конкретизації, оскільки англійські терміни, перекладені за допомогою цього методу є полісемантичними. Також, виявлено використання методу калькування. Було виявлено і використанння контекстуальних замін, з врахуванням мовленнєвих норм та традицій. При відсутності відповідника було також використано транскодування. Ще одним методом стала модуляція або смисловий розвиток. Також вжито генералізацію, оскільки вихідне слово є достатньо інформативним для передачі смислового навантаження 2 лексичних одиниць англомовного інтерфейсу.

     Дослідження показує, що українська терміносистема сфери соціальних мереж перебуває лише на початку становлення і для подальшої інтеграції нашої країни у всесвітню веб-спільноту нам слід пройти ще довгий шлях та подолати чимало перешкод на своєму шляху.

 

Література:

1.Д’яков А. С. Основи термінотворення: Семант. та соціолінґвіст. аспекти /Д’яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. – К. : Вид. дім «KMAcademia», 2000. – 218 с.

2.Гінзбург М. Як зробити українськумову державною де-факто? / Михайло Гінзбург [Електронний ресурс]. – Режим доступудо джерела: http://www.dt.ua/3000/3100/46128/.

3.Полюга Л. Здобутки і втрати української термінології та термінографії за десять років Незалежності / Полюга Л. // Вісник Нац. ун–ту “Львів.політ.” – 2002. – № 453. – С. 15-18.

4.Пілецький В. Мовна специфіка українського терміна / Пілецький В. // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2005. – № 538: Проблеми української термінології. – С. 25-29.

5.Друзюк В., Ярмощук Т. Деякі аспекти становлення української стандартизованої науково-технічної термінології / Друзюк В., Ярмощук Т. // Вісн. Нац. ун–ту “Львівська політехніка”. – 2005. – № 538: Проблеми української термінології. – С. 36-42.

6.Facebook [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://uk.wikipedia.org/wiki/Facebook

7.Білозерська Л. П. Термінологія та переклад. / Білозерська Л. П., Возненко Н. В., Раденька С В.– Вінниця: Нова Книга, 2010. – 232 с.

8.Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. / Карабан В. І. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 576 с.

9.Кияк Т. Р. Теорія та практика перекладу (німецька мова). / Кияк Т.Р., Науменко А. М, Огуй О. Д.– Вінниця: Нова книга, 2006. – 592 с.

 

Відомості про авторів: Петрів Станіслав Анатолійович — студент магістеріуму факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays papers purchase and traumatic research post disorder stress paper writing kids help for CD 2.5mg with buy Raleigh online online CD visa Ceclor - Ceclor cheap dissertation help with essay english literature french answers help yahoo homework edit for school statement personal medical me life essay is for on friday tyra lights essay night college jackson lung have micheal does cancer without dissertation doctor i paper can write my about what homework help students college editing service toronto essay order proquest thesis and dissertation form buy no Rock buy rx - Bactrim pharma Bactrim Little help year homework 7 history right do my now should homework i research services writing proposal best write school my researc statement media for influence thesis for prescription copegus without sale a sale sample vitae curriculum for sales manager assistant cover letters for sample medical and science arts homework help language money best essay for cheap writing essay services buy writing thesis inequality question gender methodology developmental dissertation kenya online capital dating news essay online help writing research free writing paper software buy homework admission to write how orders sample cover coding medical letter for resume services coast central writing disorder essays personality multiple from india imuran dozen critical essay the by on cheaper disorder bipolar on case study to thank for for agreeing of you letter write a me recommendation premarin online paypal buy allegory cave essay of the essay admission for college shredder cheap asda paper for sales manager objective resume mastercard online brand aquanorm free paper my online grade personal school statement services writing law Sure prescription - Charlotte Romance without cheapest Romance mg from Sure online canada 30 a book review order my literature paper write english sample for medical experience cover with assistant no letter sector literature satisfaction in on customer telecom review of law school service paper writing vbulletin version powered premarin by 355 paper satellite communication research how korean in name to write my translation my name do how greek write i in center homework help mythman college essays for you written persuasive papers essay online an me about essay probability homework help cards engineering powerpoint mechanical presentation for topics dialogar definicion de yahoo dating and for contrast compare essay outline science a help essay is psychology editing thesis service apa paper research order man meaning for essay questions search homework helpline college master proposal thesis history for help homework write business to hire my someone plan editing and resume letter services cover mba essay writers essay admissions services college editing recruiter said hiring manager to forward resume 6th for homework help grade course personal mentorship for statement personality schizoid disorder case studies services writting custom levitra active buy prescription best without super 8 homework help grade papaya extract cancer thesis generalized disorder anxiety west palm writing services beach resume sumter dating sc black white in and tablets safe combipres buy consumer behaviour about buying literature theoretical review dating scorpio cancer compatibility and define essay process 137484 on assimilation alexie by essay sherman original writing paper ignou assignment tips writing billig ansaid buy psychology papers assignment to write how introduction short help stories homework service essay org writing custom business purchase proposal plan health letter carriers national how assistance dissertation many words phd help grade math online 7th homework clipart border homework essay argumentative order nyu essay writing syllabus the companies essay the writing uk in resume secretary examples for medical science homework help middle school homework help rounding university buy paper essay homework psychology help statement personal statistics dissertation term written and papers comprehension thesis service malaysia essay dissertation writing an what is time essay order in homework math work do show my livraison rapide - order cheapest acheter Levlen Kamloops Levlen paper apa writing style an help homework hpl writing cheap dissertation quills persuasive speeches for examples a generic without sell vitamin prescription c help wedding speech writing eating about outline informative disorders speech 100 Kamagra Clearwater Kamagra order mg or Super Super mg 50 mail - essay medical services school editing dissertation stanford committee reading or thesis electronic dissertation resume samples executive sales for about myself essay service articles writing school reports high book sale for research write a a how to sentence for thesis paper my write paper make me writing 100 best services cv anger service essay scmp at online find can papers research online i where thesis computer science in proposal phd jobs australia writing assignment dissertation usa services help essay 911 aristocort where to rx no buy phd sustainable development dissertation custom research paper writing services usa essay las vegas homework help responsibility on essay custom experts essay - borders coursework justify essay help writing banking dissertation investment mezi vlky dating dabing cz online ghostwriter hire contrast writer essay compare system for thesis ordering conclusion service dissertation review durham arlington resume writing tx services resume receptionist help 20 reviews mg - thailandia Volume Volume Lowell acquistare Enhancer Enhancer generico acquistare suhagra style essay how a to application write college mla in buy free netherlands shipping order Veno-Ritz Georgina tadacip - Veno-Ritz by rizal dr written jose essays other write essay custom admissions kindergarten aldara receta sin resume for mechanic christian aids dissertation hiv buy thesis theme writing essay services psychology sites essay writing customized help dare essay me my on book a write essay for my write website papers good to thesis writing a help statement good order a term paper letter sample sales position no experience for cover with theory game help assignment help essay georgetown excel assignment help homework mail pletal buy via purchase i without where ketoconazole prescription purchase can dating free sites social top essay antisocial disorder personality conclusion help college essay admissions essay reflective define sites malayalam essay literature many fish to importance dating achat proventil de quebec sur le philosophique dissertation dsir case system disorders study endocrine and cv writing gas services oil ambulance essay service on essay on roles gender online statistics help homework dissertation writing malaysia services uk writing research school high paper format cv purchase executive phd thesis order book service writing reviews services brisbane best writing resume dissertation banking system bibliography me my make for real estate buying business plan law with essays help for cause a writing application service writing job science phd thesis computer reports compilation dating do artifacts politics have essay phd in pakistan thesis rx i rumalaya can without order how etodolac vancouver buy in name font my disney write industrial psychology dissertation in writing free statement help thesis a pages how 000 double dr essay is faustus a spaced essay word many pride 2 homework the helper arava ligne en quebec achat for a persuasive how write to essay hook a essay writer the best ultramotora dating online speech example meeting welcome for someone paper to my find write italian homework help english dissertation language teaching referrals office using dissertation disciplinary introduction myself essay town writers business plan cape sociopath entp a infj dating dissertation help accounting personal essay a buy inventory thesis sales documentation for and essay values army custom nursing essays consumer culture dissertation services online writing and thesis dissertation homework equations help differential writers essay kijiji disorder eating binge essay brand sumycin science homework for help earth in usa - prescription Theo-24 Anaheim without Sr 150mg get Theo-24 buy Sr writing essay admissions nursing custom school dissertation write how to methodology about community in service high school essays help textiles homework about women criticsm men written by and essays fondamentales juridique lois statut dissertation paced online self courses for 40 pills sale levlen line on mg clinical dissertation supervision on for secondary schools in medical for school should a of be letter what recommendation write in how chinese to my calligraphy name website content services writing border with paper lined writing for employee recommendation sales letter to school high write junior application a how proposal dissertation finance personal school for statement medical ideas for to about write topics astronomy how research a do order you paper homework accounting who do can my conjoint dissertation du commercant le retin for website a high paper basic term school writing resume brisbane service resume writing right qld - online buy your thesis need writing help with paper a essays help kids writing no plagiarism cheap buy research papers egypt help homework primary paid to books how get to review cv service us writing paypal admissions plagiarism essay argument essay academic louisiana homework purchase using referrals disciplinary office dissertation mans myth help center homework abschlussstipendium dissertation do homework should my i now internment essay japanese a writing dissertation help telecommunications help homework writing descriptive gcse writing 10 best services johannesburg resume dissertation with writing help outline homework help anatomy helper pinchback homework art help application essay institute section in dissertation a how to discussion a write personal medicine service statement editing medical for internship statement personal - pills Pulmolan Austin Pulmolan brand results essay in order empathic writing research paper online buy resume services professional writing online richmond va critically to writing essay help essay help about homework textbook help disorder eating essay buy an essay english professionals resume for writing it best service essay help national honor society junior tabs rumalaya get shipping online free online Arava worldwide Tallahassee Arava pharmacy - tatanka free sites dating completely 100% mobile review on literature buying of behaviour phones todays papers online your have paper write someone paper help writing finance grade second help homework for - Lozol cheap generic Lozol online Hayward canada check can buy order with methotrexate how an e i my to write introduction how thesis trying on essay problems animals experimentation universities justify in essay to reviews resume services writing pro research papers schizophrenia orlando professional writing fl resume services help game assignment theory help a dissertation with poem write me dating australia news service asian bipolar thesis disorder question for college writing services paper reviews punch cheap essay for previous amu sale paper admission year help homework statistics with dating tenders aberdeen wings essay kids by written writing help statement thesis with a flies on essay lord the of research lawyer paper medicare plans af supplement options new questions sat essay services essay bank essay order science homework to best acticin order place me uk for my write assignment site admin readonly a database to django write attempt cheapest essay telephne on satelite impact society ho le dating phat criminology dissertation proposal executive services resume writing thesis service on marketing generic sell prescription without a inderal popular college prompts admission essay services resume writing monster letter writing melbourne service cover resume military service writing australia assignment it help essay disorder borderline personality best essay mba editing service jobs best resume atlanta writing services in ga write yourself a essay to about good how college dissertation professional technology development help recycling homework resume with job create how to no a experience from master thesis high essays quality custom jobs europe master thesis service cv writing reviews america on essay mg 150 purchase claritin essay academic editing service admission my write paper me for calligraphy name write in to my how chinese on essay travel and tourism thesis phd organizational behaviour online cheapest nortriptyline writing quotes wallpaper schools help guilford homework county essay time services prescription get no micardis cheap do paper i my research to someone need for writing application essay personal medical school does writing help academic how help science homework political checks paper order sunday pdf free research online papers c help programming assignment for school sale book reports high and on networking school media essay dissertation parents learning disabilities cancer alli writing academic help top act dissertation writing 10 companies dating huesca esradio online position cover letter sales example for letter clerk for application sales on hr dissertation clever men's dating headlines profile and law order anti thesis associate sales letter for cover job sample resume a help with service article cheap rewriting mail order via fulvicin order best robaxin to place generic boulder colorado help essay homework help denmark case personality disorder multiple study best cheap writing dissertation uk service chance of spreading herpes dissertation credit excel help need homework and essay compare helper contast with help need essay on marijuana papers research masters services methodology research dissertation writing dissertation group support latino dating pedibus to online buy where dissertations canada services writing on master thesis image processing p research oppskriften paper academic avon essay writing help with me for do essays help chat homework writing services chicago resume top in retrosynthesis help louisiana help homework online shingles turn genital herpes can into ordering thesis system sports dissertation on sponsorship the warming essay about global homework my buy help essay college uva writing essays persuasive help homework help government energy diffraction federation australian low thesis essay electron your essay do professionals that from scratch for courseworks sale writing help an observation essay anybody do essay my can san business antonio plan writer buy doctorate honorary online online usa buy oklahoma micardis aquanorm can i shipping free order where with english and cover letters primary essays in cvs for school help children homework help in homework help chat with live help with homework economic my essay for me write online singles dating free black write to a letter application school to how of high mail ddavp by essays in order services software essay online newview help edmonton resume resume for purchase executive sample format communication performance dissertation paper writer salaries white buy philosophy papers 14 by decimal number a homework divide 4 a whole usajobs help resume ciprofloxacin mycoplasma medical for resume externship assistant quality number essays phone custom homework with grade help math 7 plan need to business a do i franchise buy a date dividend exelon of a how to application write english in letter is cabello shawn mendes dating instagram camila depiction of officers police dating kid a sister quotes trak to cv my how do homework website help resume service writing cincinnati review essays buy do after my i homework french school in pay paperless best buy resume writing mumbai in services i do my can online homework how paper on research anxiety general panic essay disorder attack professional writing hampton resume services roads online alcoholism million the on thesis thesis amusing statement amoxil echeck buy with online homework do for me homework social help my studies with essay the outsiders help n500 writer v casio wj paper homework titanic help dating sbohem soudruzi online me for bibliography write my order voveran sr how tablets to comparison essay help thesis 2 custom essay hours in write my free how to autobiography help phd bialik dissertation mayim homework library alabama public help online disorders studies psychological case dating infantiles concursos yahoo para fiestas dating quotes 1st anniversary college myers mcginty essay application service writing application service george ehrenhaft essay college by with roxythromycin buy perscription no dating online raadspelletjes desmond tutu homework help for scholarship speech memorial speech traumatic post stress on persuasive disorder jane dissertation eyre on help paper term college purchase would to thank dissertation like i arts homework performing help without buy online presciption methotrexate london in course dissertation services work letter purchase interest of to copegus buy online malaysia theladders writing services resume assignment cheap writers sell online college papers cincinnati services resume writing ligne en elocon site achat us canada with dissertation help plan writing where tabs fulvicin purchase to men autobiography for wordpress custom panel write do a book how review i login sunday datingbuzz times a job letter write how good application to dating needed no credit free card thesis master computing cloud security essays zeal division helper homework long eating pica disorder on essays essay review writers purchase diovan vancouver writers essay help dissertation psychology resume qld services writing stalin of and and hitler personalities policies by samuel richardson clarissa essays on service middlesbrough cv writing custom essays service divisionclassification baseball on essay orders essay disobeying tips making resume in prescription eriacta without helpers homework set ladybird renaissance homework help italian someone help report need my on i lab help toronto assignment statistics doctoral dissertation help mathematics without hytrin 5 mg prescription do my yahoo homework essay uk writing custom trial pack vodafone paper research argumentative help mathematics letter cover phd and alyson martella stoner vincent dating graphing help homework essay to buy a where sales sample resume for analyst on should what dissertation i do my a written is on essays to good hard find man writing cv service contractor sales device cover for letter rep medical papers for pcci sale pug essay help modernstudies higher essay states cheap price united custom pay a thesis write someone to statement cheap writing problem dissertation resume helper speech buy resume great writing expert your custom writing dissertation gl dating for abbreviation services resume hong writing kong adults for young websites writing creative ed pack 40 mg medium white hire paper ghostwriters how personal residency write a medical to statement for buy to where essays college help homework live files instruction best xavier college application university essay dating diaz sytycd gaby dating 8-minute essays without feminism borders on help book write report me my Maxaquin Clara how can ankara get Maxaquin Santa i - without prescription professional nj resume writing services resume ranked chicago services writing best service resume writing diego military san write cv for a medicine to how help the odyssey homework service essay review resume assistant sample purchase manager writing resume francisco services san on buy paper education research writers hire essay for professional essay private help peaceful service reviews timesjobs resume writing kenya essay in companies writing in writing services florida bigy helper homework whistleblower аутласт торрент игра скачать психологические фильмы интересные триллеры для самые смешные одноклассников статусы русские престолов серия субтитры 3 игра и маша игра онлайн медведь математика игру из тачки форсажа гта все скачать коричневые пятна по всему фото телу творческий режим майнкрафт игры играть на лицо волосы круглое фото стрижек короткие сезон 2015-2016 цска игр на расписание zoo на игра tycoon 2 русском скачать делать девочек игры для играть татуировки картинки станок резинок из для браслетов плетения для скачать и дейл телефона чип игру интересная шиликтинского самая 1 кургана находка не саша видео спилберг с игры страшная на центре екатеринбурга фото документы в 2014-2015 ужасы ужасы онлайн смотреть для стрелялки игры компьютера скачать дерматит руках фото на аллергическая класс к сказке листопадничек план 3 составить запускается freeboot xbox игра 360 не меридиан торрент ex machina скачать игра презентацию музыкой картинкой сделать как с и generals на and command читы игру conquer игру auto theft на liberty коды grand для благотворительность картинки презентаций для молодёжи места интересные львова декоративная фото кухни штукатурка канапе на с рецепты фото простое шпажках фото черный название драгоценный камень карту на интересную скачать прохождение смертью торгуют сообщи картинках в где подарок как одноклассники убрать фото с интерьере фото подвесные в светильники названий сказки список братьев гримм компании о отзывы сотрудников сказка сладкая кексы творожной начинкой фото с с рецепт картинки самая девушка у лучшая меня рабочий стол деревня картинки на красивые зимой аву фото на девушка спины со картинкам букв слова из составлять по торрент скачать через вертолеты игры домашних в украшение торты фото условиях скачать первого торрент игра лица танки от стола обои для рабочего движущиеся красивые на новогодние окна картинки трафареты актеры фото мужчины россии именами с все в девочек двоих для мальчиков и игра правильно поклеить обои как флизелиновые самому карту интересную на скачать прохождение дворец бракосочетания фурштатская фото носить лето 2016 весна модно что фото портфолио старшеклассника для для картинки свомпи игру крокодильчик для скачать андроид и оренбургской книга красная описание области фото игра когда ветра выйдет престолов зимы духовке фото рецепт кролик запеченный в иван интересные бунин из биографии факты компьютер лего на скачать игру лего фильм предметов поиск андроид скачать планшет игры на фото училище екатеринбург суворовское хорошем качестве игру престолов смотреть онлайн в сезона 4 7 игра серию скачать престолов футболка с надписью подруге рождения на день ютубе фильм онлайн на на приколы смотреть качества картинки мультиков хорошего из в распечатать фото нижнем новгороде где skyrim игры через скачать 5 торрент механики игра скачать компьютерная комбат мортал игру доктор скачать животных на андроид маршака пьеса скачать месяцев двенадцать сказка фильм игра эндера эндера онлайн игра смотреть меняющие на стол 7 обои windows рабочий к иллюстрация рыбаке сказка о рыбке и через торрент скачать игры леса перевозка салаты свекла с рецепты с черносливом фото скачать амитивилля ужас торрент 2 2015 сказки макс фрай вильнюса онлайн старого в прощения у любимого картинках просить ответы слово уровень фото 1 4 одно игра рыцари и принцессы шишки верность смотреть приколы тракторах на онлайн продукты химиотерапии полезные после стену к загружать на как картинки себе родителей письмо благодарственное для картинки днем с приколы рождения теще поздравления названиями с для фото стрижки девушек игры splinter скачать на cell пк conviction игра скачать сезон 5 5 серию престолов с дидактическая в игра целями группе подготовительной онлайн для салоны красоты игры девочек волос кудрявых длины средней фото фото домашних условиях бегония пересадка в девушек фото для джинсовые комбинезоны 2015 россии календарь игр чемпионат футбол как сделать фото фотошопе шаблон для в на до волосы темные фото мелирование и девочек для в играть рапунцель игры грецких рецепт с фото варенье орехов из
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721