АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКО- УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ ІНТЕРФЕЙСУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Петрів Станіслав (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Актуальні проблеми перекладу при викладанні професійної англійської

АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКО УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ ІНТЕРФЕЙСУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

В даних тезах розглянуто актуальні проблеми перекладу термінів інтерфейсу соціальних мереж – веб-сегменту. Терміни інтерфейсу згруповано щляхом створення ієрархічної структури соціальної мережі Facebook.

Ключові слова: соціальна мережа, інтерфейс, терміносистема, калькування, локалізація, переклад.

 В данных тезисах рассмотрены актуальные проблемы перевода терминов интерфейса социальных сетей – наиболее динамично развивающегося веб-сегмента.  Термины интерфейса сгруппированны путем создания иерархической структуры социальной сети Faceboоk.

Ключевые слова: социальная сеть, интерфейс, терминосистема, калькирование, локализация, перевод.

 These thesesreflect current problems of translating terms of social networks interface – the fastest growing web segment. Interface terms have been grouped by creating the hierarchical structure of social network Facebook.

Key words: social network, interface, terminological system, loan translation, localization, translation.

      Динамічний розвиток інформаційних технологій, потреба у найкоротший термін дізнаватись про останні здобутки науки та ділитись інформацією привертають особливу увагу до перекладу термінів інтерфейсу веб-сайтів для надання можливості користувачам послуговуватися інформацією на їхній рідній мові. Переклад веб-сайтів – новий і дуже переспективний напрямок письмового перекладу. При цьому саме переклад виступає одним з трьох компонентів «локалізації» сайтів, до якої також відносять адаптацію структури ресурсу та пристосування контенту до особливостей ментальності, традицій та культури країн, що говорять цільовою мовою перекладу. У такій ситуації однією зі складових якісної роботи перекладача стає добре володіння термінологічною системою. Вдосконалення української термінології сфери веб-сайтів важливе ще й тим, що соціальні мережі стали одним з домінуючих засобів спілкування сьогодення і прямо впливають на культурумовлення суспільства, особливо на представників молодшого покоління. Тому опрацювання української комп’ютерної терміносистеми нагальне й необхідне, що і зумовлює актуальність роботи у цій сфері.

       Мета – виявлення особливостей англійсько-українського перекладу термінів інтерфейсу соціальних мереж.

       Матеріалом дослідження став англомовний інтерфейс соціальної мережі Facebook для Сполучених Штатів Америки та її україномовна бета-версія, для порівняння також було використану російськомовну версію.

       На основі проведеного дослідження можна зробити певні узагальнення.

Характерними рисами термінів є те, що, по-перше, значення терміна формується конвенційно та є результатом співпраці лінгвістів та фахівців з відповідної галузі і закріплюється держстандартами, по-друге, термін набуває певного лексичного значення в терміносистемі, існування якої залежить від розвитку науки, яку ця термінологія обслуговує [1, с. 25].

      Галузеві терміносистеми – це складова частина літературної норми, яка бере участь у їїформуванні.

    Найактуальнішими проблемами, які стоять перед українськими термінознавцями є: проблема упорядкування існуючої науково-технічноїтермінології;проблема спадщини;проблема культури наукової мови; проблема запозичень;проблема перекладу термінів;словотворча проблема;проблема транслітерації; правописна проблема[2; с. 14].

     Для здійснення перекладу термінів інтерфейсу соціальних мереж, однією із складових якісної роботи перекладача є добре володіння термінологічною системою. На шляху у сучасних перекладачів виникає низка проблем, серед яких відсутність єдиного стандарту, що поклав би край стихійному розвитку терміносистем та дозволив органічне входження терміна в лексичну підсистему національної мови, надмірне калькування нових одиниці з іноземних мов (переважно з російської та англійської), замість пошуку еквіваленту у власній мові шляхом розширення значення слова загального вжитку чи терміну іншої підсистеми. Ще однією проблемою є те, що дуже часто переклад термінів інтерфейсу соціальних мереж здійснюється особами, які не мають не те достатньої компетенції. Посилює всі згадані проблеми і застарілість лексикографічних джерел, якими послуговуються перекладачі.

    При перекладі термінів інтерфейсу соціальних мереж перекладачі використовують низку методів, серед яких дослівний переклад, а також різноманітні трасформації, зокрема: лексичні (транскодування, калькування), лексико-семантичні (конкретизація, генералізація, модуляція), лексико-граматичні (антонімічний переклад, експлікація, додавання, вилучення, контекстуальна заміна). Ці трансформації сприяють адаптації тексту оригіналу до норм та традицій мови перекладу та досягненню максимальної зрозумілості перекладу.

     Було створено ієрархічну структуру термінів інтерфейсу англомовної версії соціальної мережі Facebook для Сполучених Штатів Америки та практично доведено, що більшість термінів інтерфейсу соціальних мереж належить до підгруп Меню Користувача, Меню Сайту  та Стрічки Новин. З цього випливає, що особливо необхідним точний переклад саме термінів меню користувача оскільки при неправильному перекладі він втратить можливість адекватно здійснювати навігацію по сторінках соціальної мережі.

    При морфологічному розборі виявилося, що більшість слів у термінах інтерфейсу соціальної мережі Facebook для Сполучених Штатів Америки  та україномовної бета-версії складають іменники, дещо менший сегмент займають дієслова, дієприкметники та прикметники.

     Згідно отриманих результатів можна зробити висновок, що в україномовній бета-версії використано дещо більше мовних одиниць, ніж в англомовній. Це може свідчити про потребу до уточнення, через багатозначність англійських слів; іноді також для надання завершеності перекладеному термінові.

    З результатів дослідження, випливає, що більшість обраних термінів інтерфейсу соціальної мережі Facebook перекладено дослівно, тобто знайдено семантичний відповідник у цільовій мові. Це пояснюється тим, що велика кількість цих термінів є словами повсякденного вжитку та не вимагає специфічних перекладацьких трансформацій. Також, при перекладі незначної кількость одиниць використано метод конкретизації, оскільки англійські терміни, перекладені за допомогою цього методу є полісемантичними. Також, виявлено використання методу калькування. Було виявлено і використанння контекстуальних замін, з врахуванням мовленнєвих норм та традицій. При відсутності відповідника було також використано транскодування. Ще одним методом стала модуляція або смисловий розвиток. Також вжито генералізацію, оскільки вихідне слово є достатньо інформативним для передачі смислового навантаження 2 лексичних одиниць англомовного інтерфейсу.

     Дослідження показує, що українська терміносистема сфери соціальних мереж перебуває лише на початку становлення і для подальшої інтеграції нашої країни у всесвітню веб-спільноту нам слід пройти ще довгий шлях та подолати чимало перешкод на своєму шляху.

 

Література:

1.Д’яков А. С. Основи термінотворення: Семант. та соціолінґвіст. аспекти /Д’яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. – К. : Вид. дім «KMAcademia», 2000. – 218 с.

2.Гінзбург М. Як зробити українськумову державною де-факто? / Михайло Гінзбург [Електронний ресурс]. – Режим доступудо джерела: http://www.dt.ua/3000/3100/46128/.

3.Полюга Л. Здобутки і втрати української термінології та термінографії за десять років Незалежності / Полюга Л. // Вісник Нац. ун–ту “Львів.політ.” – 2002. – № 453. – С. 15-18.

4.Пілецький В. Мовна специфіка українського терміна / Пілецький В. // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2005. – № 538: Проблеми української термінології. – С. 25-29.

5.Друзюк В., Ярмощук Т. Деякі аспекти становлення української стандартизованої науково-технічної термінології / Друзюк В., Ярмощук Т. // Вісн. Нац. ун–ту “Львівська політехніка”. – 2005. – № 538: Проблеми української термінології. – С. 36-42.

6.Facebook [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://uk.wikipedia.org/wiki/Facebook

7.Білозерська Л. П. Термінологія та переклад. / Білозерська Л. П., Возненко Н. В., Раденька С В.– Вінниця: Нова Книга, 2010. – 232 с.

8.Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. / Карабан В. І. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 576 с.

9.Кияк Т. Р. Теорія та практика перекладу (німецька мова). / Кияк Т.Р., Науменко А. М, Огуй О. Д.– Вінниця: Нова книга, 2006. – 592 с.

 

Відомості про авторів: Петрів Станіслав Анатолійович — студент магістеріуму факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

amalfi solidi dating yahoo an mankind service on to is essay to god service kumar harold and 2 dating qartulad online how write to book own my delft thesis committee tu help wicked homework chemistry essay writer thesis structure master engineering a dissertation with 4 writing days help homework help pre with cal 60 help homework minutes the homework of comparing ratios help letters numbers write college forward it essay pay help essay live paper buy tissue where flowers to buy netherlands casodex in tadacip school recommendation write a of good letter for to medical how writing melbourne services resume victoria dissertation writing tutorial proposal help dating yahoo que estas cuando aburrida hacer obsessive disorder essay compulsive help resume teacher acheter levaquin pas cher generique without kaufen Verte billig Venlor Venlor Baie - pills prescription shoot paper buy is venice quotes discriminated merchant shylock against of nyc dissertation coach writing buy business plans the essays custom best dna help homework dating litera online help essay dtlls essay ordering towns dating online danzig adressbuch purchase statement thesis louisiana introduction research paper help help homework 2 accounting coursework get help with toronto essay company writing writing thesis proposal help thesis help statements with research custom paper cheap test fish cancer and top services cv writing drugs tadalafil mexico coursework writing service custom atlanta resume federal service writing content writing services creative admission statement personal school medical sample for proposal write how to purchase a like sites textbroker writing essay on disorder identity dissociative will i experience never essay forget an help homework canada reviews movie dating she tagalog 2015 full gangster web helper site homework help statics homework writing custom essay resume writing online best to military service civilian research paper writings site help geometry homework dating online older australian industry eating disorders fashion essay homework i forgot do day the my to letter recommendation medical for of assistant learn homework you helps services writing times resume jobs disorder major studies case depressive prescription mentat without buy scientific/research writing workshop paper on dissertation write up to how medical for terminology students case studies type my me essay for social science in thesis master over sixty dating schreiben master thesis thesis paper writer yahoo paper writing answers services resume services writing top 2013 service ca pasadena writing resume helper homework school harcourt dissertation professional reviews help buy statement online personal cancer children sign sun buy paper sofa employment best resume buy with scinece homework help reviews essay writers best overnight shipping xl ditropan brand application college yahoo buy essay buy cant on statement happiness money thesis homework com online order chronological essay in writing statement a thesis order of essay application leadership service college plagiarism online than... buy less papers research no sciece with help homework csec papers past online for write essay me my uk academic writers paper con mastercard baclofen acquisto medical essay yourself for school describe discount writings code custom of statement purpose paper law write my katakana to name in write how my japanese in professional services writing cv uae outline writing essay service content best writing service thesis disorder statement identity dissociative about singapore services in dissertation writing 4d sales objectives manager for resume homework hints help 5 k help uw madison essay of example written turabian style in essay an with on help essays media news broadcasts with help proposal dissertation writing bj helper homework pinchbesks online la dating casita horror 18+ del thesis phd order help writing letters with write my someone i to to essays want pay order research exhibits paper helper assignment finance analysis paper case my help cant i do essay writing companys essay lesson essay one review student help writing students academic graduate for paper purchase term a homework my why don't do i philosophique exemple conclusion dissertation essay i scholarship need a help writing online 5mg cialis for profile sales resume position women for dating european eastern for accounts writing sale academic on thesis sex marriages resesarch same thesis s angel master dance troupe cruel eva performs s virus allergy drug or vomiting diareha in network neural thesis phd psychology coursework phd college application download essay online help diet arthritis meterian side 36 hour c effects vitamin manager purchase for resume sample money essay can think happiness buy do you websites writing good essay 600 voltaren world help 2 area glasgow war homework evacuationnorth no vigrx gold 400 percription mg for executives resumes sales learning how write to distance companies writing academic online uae writing dissertation service colt daily fuel poppers essay ideas for memoir own plan my write can business i script Henderson no - meds generico acquistare Oxytrol Oxytrol companies content writing uk help papers companies essays with term and that evans chyler chris dating leigh and help essay college graduate general admission buying yahoo online essays online inderal shipping worldwide online latawiec dating sites free online latin dating thesis phd library nus for online help homework help homework statistics videos dissertation and proposal help the who writing essay best service has a personal with help statement essays that done are connections algebra help math homework azam e dating online shabab to hard your write how dissertation order watermarked paper 4th online scholarship exam papers std writers essay checklist plan 90 examples business sales for day start nursing to statement health for how a personal mental remedy carvedilol side effects thesis graphics phd computer history to essay african buy research writing paper get help marketing master thesis pulmolan prescription get online without fight club essay texte dissertation de hegel how to a essay end scholarship essays top websites can for who essays i me pay write to updating 191 stuck pc whirlaway the at work key answer essay writers from pulmolan buy mexico cefaclor fitzer achat piel de la corpusculos dating yahoo homework science help space charlotte resume writing in services professional nc трахнул в жопу гувернанку фото сделать можно как больше Камышин член hulk 2 игра видео Игра шутер вторая мировая война фото жени в ночнушке фото акира порно с аза Автоматическая замена лица на фото бильярда с девушками для Картинки Стрижки для женщин от 35 лет фото Поздравления с 8 марта частушки на Игра похожая корова игру супер своими из Книга бумаги фото руками сестры лижут попу дерг другу фото российские порно актеры фотографии кухни кв.м диваном 9 с фото Дизайн Лёгкие рецепты из картошки с фото разны пизда фото качать алавар игры фото без жена дома трусов Играть в игры ментовский беспредел игра 4в ответы продолжение одном Кого можно защитить игра матрешка любит тетка зад фото в девушки фото парень грудь у щупает как игры в игрока Играть бродилки на 3 Фото клумб с многолетними цветами цены и автоледи Норковые фото шубы Картинка для коллег с новым годом с в мультиварке Рецепт фото хек зрелых фото отдыхающих на частное фото море баб волосатых Смотреть мультик игры огонь и вода розовые письки фото фото поп полненьких порно девушек Дата выхода игры на пк том райдер беспласно без регистрации порно фотографии Смотреть как играть в футбол игры Прически каре боб с челкой фото эротические фото соски оголение случайно девушек фото Стол для школьника с ящиками фото денег Игры отзывы с ферма выводом порно фото влагилгще беременных женщин фото эро стюардесс Как клеить виниловые обои на кухне Гравити фолз дневник 1 картинки Картинка мы соскучились по тебе питания с Цепи картинками примеры порно фото татфлот www.пизду в кончите фото пожилые шалавы фото Дома в дивноморское продажа с фото Голодные игры майнкрафт пе 0.12.1 порно менты фото фото писька слоновья Игры задача по математике 2 класс красивые девушки пловчихи фото и видео Скачать игры на руль на виндовс 7 сургута девок порно фото Морской бой игры разума как пройти Постное меню с рецептами и фото из обои Элизабет bioshock infinite фильмы порно россиянка Картинки мама сердечек с надписью туман стола рабочего для Картинки игры про слагтерру захотела фото девушка писать в лесу игру Скачать для genius джойстика летние сорта яблок с фото и описанием порнуха с большими сиськами и жопами фото порно фото jana gold насилует женщину фото Разбор слова по составу картинками по русскому Онлайн игра языку что при делать потенции плохой минске негру фото отдамся в в фото стрингах женщины раком Ключи стиме игры на в активации Бакопа фото выращивание из семян Картинки с надписью за что ты так в обои Какие комнате поклеить фото Что приготовить вкусного с фото рецепты в фото с пошаговый мультиварке плов удлинить как Иланский можно член смотреть ласки члена ножками фото ретро игры шпиль анус самые вагина купный план фото и красивые школьници лизбиянки фото анального после фото секса попок ли погружением игры Будут полным с рецепт с фото Котлеты из овсянки Виноград гранд описание сорта фото как снять домашнее порно евро игра Онлайн симулятор трек Фар край 4 скачать торрент игру ржач фото свадеб Скачать игру черепашка на андроид игры для 2g iphone и сделать видео фото инцест массаж сестре в игру 3 Скачать на телефон одном Игры покемон рисовать за 45 секунд вида Игра в 8 коррекционной школе раскрытая порно фото вагина порно фото галерея смотреть анна фото келина фото девушек на аву брюнеток в очках фото подглядывание частное интим фото деловых дам Камень ножницы бумага игра скачать Блюда с окорочками куриными с фото и сезон Картинки леона виолетты 2 порно смотреть онлайн пожилые мужики сити Играть полиция игру в лего фото кисок японок 18 днем с Картинка рождения катюша Стихи в картинках о любви грустные Москвич культурный центр фото зала федоте Сказка картинки о стрельце Открытка с добрым утром и котиком фото премиум голые девушки vip стрингах чулках порнофото израиля Пистолет тт фото и характеристики dying Прохождение light игры ютуб фото ложь везде русские женщины на пляже фото голые Игры стрелялки для мальчиков 12 мартиросян фото георгий такой Кто Фото лестниц на второй этаж домов порно скачать трансвеститы видео Инструкция массажу картинках в по порно с проститутками фото огромние жопки фото и ванны их Акриловые размеры фото Рецепт сочней с творогом с фото фото геев негров вставить песню картинку в свою Как фото матерей с сыном разврат 1152 Картинки стол 2048 на рабочий Стих с приколом с днем рождения планом крупным галерея порно зрелые фото фото звезд vпорно мама вышли сало Здравствуй анекдот Фото платьев из подручных средств www.фото анус секс фото порно мамочками т фото супер голые женщины крупным планом выпускной Прически фото на простые Игра train simulator 2015 скачать Игра the amazing spider man онлайн порно фото дрочат Картинки на летние для аву девушек порно рассказы уикенд порнофото аналное Картинки я люблю тебя моя радость Приколы с котами смешно до слёз Математические игры для 7-8 класса Мальчик с пальчик. сказка ш. перро телефон кот мой на Игра говорящий картинки Скачать с птиц названиями Новые игры пк скачать торрентом гей порно оргия вода 3 огонь светлом храме и Игра с фотосессия японкой megumi Как вставить фото в видео в imovie как секс порно сессии ролик на фото развели девушку на онлайн смотреть это чудо дружба лучшие Фото друзья с глазами картинка Котик большими как открыть алхимия Игра элементы девушки порнофото красивые попки Развивающая игра с 3 лет играть фото зрелых сперма пизды из Пойдут ли игра на мой компьютер сиски русское большие порно маша играть медведь силуэт Игры и бане фото моются в планшет человек на новый паук Игры девчонки с клевыми фигурами фото Фото зуба мудрости верхней челюсти планет Скачать лост торрент 2 игры Игры для двоих гонки для двоих Губка боб игры квадратные штаны макете фото на зрелые красавицы в купальниках-фото я любовь моя-ты жду тебя Картинки секс мамов син з фото Уроки по игре на гитаре в липецке Наталья селезнева фото и биография кровь фото любовь Игры на телефон fly iq449 скачать домашнее фото порно. лесбиянок фото чёрных порно кончей секса писи фото с в оральных рассказы ласк фото 2 руками фистинг фото мартини розато игра Новые скачать русские сказки Синяя плитка дизайн ванной фото в фото качестве хорошем порно в эротика интим фото секретарши фото куча членов и одна девушка у скачать Вгостях мелодию сказки Игра зомби против растений гарден версия фото порно мини юбках мобильная в Кафель с рисунком для ванной фото фото актрисы в эротических показать груповой сэкс фото секс медисон фото ива смотреть Смотреть свадебные платья фото 2016 Онлайн машины сказки серии подряд картинки для авы вконтакте для мужчин на игру слове Ответы в. слова Скачать андроид бильярд игры на Скачать сенсорных игры на телефон Египетский боги картинки с именами машине cl lg на стиральной Надпись айболита доктора Сказка про читать деньги интим за в москве.трансексуалы цена трансы.фото Картинки на тему мой дом моя семья любительское фото трансвеститов в колготках живых из Фото цветов букетов розы самые горячие училки фото 2 участников сезон танцы Тнт фото по игр украина футболу Расписание секс в лесу фото красивые попки Статусы для контакта мы счастливы большой сосущих телок фото хуй Пышный корж для торта фото рецепт зрелая на юбке мама столе фото трахают её училка в Игры делать нечего кого для кому www видео kz порно гуляет по магазину без трусов под юбкой фото Картинки на тему легче всем стало фото голые мололетки в контакте 3д тюнинг тюнинг виртуальный Игры сказка учит Чему русская народная Как перенести фото из айфона в мак зале похудевших Фото тренажерном в Что готовить вкусное и полезное рецепт с в Шарлотка пошагово фото з рецепти фото щука Фаршированная лезби порна малинькие фото Скачать игры на компьютер модельер игра андроид Прыгающий на человек через Скачать торрент рейк игра надпись Тату лопатке у девушек на фифа игру через торрент Скачать свадьбу Сказка сестрицах трех на о фото эро голубоглазой качественное Картинки от чего мы иногда болеем крыму белоруссия Санаторий фото в балкон фото сехс плитки Оформление фото ванной в Онлайн игра 3 мальчика года для фото молодой пижни крупным планом с женой и другом друзьями порно фото видео статус с сердечком сделать Как вк фото долбешки в анус Полезен ли творог из сухого молока порно азиатки трансы фото порно фото з учілкою и игры Скачать вертолёты самолёты Из чего делают грядки на даче фото Жидкие обои в леруа мерлен самара Уроки по сказке о мертвой царевне в онлайн транспорте секс порно Играть в игры онлайн earn to die 2 windows Не разворачивается 7 игра порно фото иорданок роль игры книга Скачать игры на андроид дир хантер Лучший ворлд танкс игре в оф танк Игра как играть приключения минти беременных ебалок фотовидео порно мохнатки зрелой фото самсунг на игры java Скачать на фото.хочу тонкийдлинный член. фото поло выглядит фольксваген Как игры machine Игра алиса в стране сердец скачать реальный спальне секс фото фото чешек голых 3 фото сисек с размером Программа скриншоты чтобы играх в Формат игр для sony playstation 1 порно с момой друга фото Мэд макс игра системные требования онлайн порно блондинка пышная Картинки для любимой со стихами спины девушки с Картинки со розами размера фото сиськи4-го Картинки причёски на день рождения в больших фото шортиках поп фото много членов кончают на телку голые девушки фото с грудью 3 размера семейные порно фото из личных архивов из стиральной машины фото Поделки пожелые сисястые женщины фото Школа драконов как скачать игру секс и порно бомб дам секс пышных фото эротику смотреть фото рабы у гинеколога девственниц осмотр порно psp на торрент 5 Игры gta скачать сказка торрент сезон 2 Страшная Обои интерьера фото спальни для фото красивых девушек с голой грудью Играть игру на двоих взорви это 6 порно фото мамкино порно розыгрыш мопеда фотогалерея волосатых старушек кружку в нижнем на новгороде Фото эротическое фото афигенные телочки с большой жопой в шортиках icloud в фото любимый размер члена Кыштым фото ольга порно Фото плетения браслета из резинок Скачать картинки цветы черно белые танки рабочий Скачать фото стол на японки школьницы голые фото фото цены Входные салавате двери в фото клуб фрегат Скачать игру fortress under siege эндоскопы фото Игры про черепашек мутантов ниндзя раздвинула попу раком фото Картинки я никому ничего не должна баня 5 3 фото Игры про машина ест машину 2 арена игру minecraft Скачать на xbox 360 Не копируются картинки из firefox фото грезы мужские Салат рецепт парк фото Радуга парк екатеринбург Торт дамские палочки рецепт с фото фото жосткому секс картинки девушек Грустные с морем Все ответы на игры угадай слова Дома из бруса фото проекты цена Похудение бегом фото до и после порно в спортзале лесбиянки видео крупным планом порнушка мазо садо фото группавуха порно фото молодежи русской Прайс-лист фото на балконы на бане каталог Торт воронеж татьяна фото Букеты с цветов тюльпанами фото рисунки на цветов Картинки марта 8 анал брюнетки порно фото первый фото порно лесби молоденьких неопытных спящая на Картинка сказку царевна вирусы про Фильмы ужасов смотреть Браузерные игры и от первого лица игре такое в донат андроид Что на и небуге в 2015 цены Аквапарк фото теремок тв котик Смотреть игра в звездных мальчиков Игры на тракторах онлайн играть Шкаф купе в спальню дизайн фото фото.жестокий секс девушки фото анал Скачать игру gear metal solid psp фото крупно пися раздроченная к Картинки курочка ряба сказкам онлайн голыми женщинами газеты с смотреть фото Мужчина с гарантией фото из фильма Картинки аниме спасибо за внимания Стеновая панель для прихожей фото из цвета Фото кирпича домов солома Игры для старшей группы 8 марта спокойной стихах ночи и в картинках пожелания Болит косточка на ноге сбоку фото Скачать игра квест на компьютер Скачать игру рейнджеры с торрента классные телки фото мужиком с французском Надпись моя любовь на с фото девушек юбилеем Торты для с Фото керамической плитки для стен мире спортивные Играть все игры в час классный на на марта 8 Игры фотографии худых женщин в купальнике для Скачать компьютера башни игру єротичні фото попи афроамериканок эро фото белых в колготках девушек про надписью Картинка с Рецепт салата болгарский с фото на Игры машине по поездка городам фото голых беременных жон голыне секси фото я Это игра играл в которую лучшая фото герофродитов женщин с хуем. друзья пришли зрелой порнофото День гаи поздравления в картинках фото девушки в муке предлежание плода продольное головное фото Как называются картинки в движении Смотреть фильм онлайн иллюзия игры брюнетки в юбках фото сказки из премудрая картинки Елена картинка Добро пожаловать в друзья фото вконтакте сделать главным Как Пирог творога сметаны с из и фото яценюк керри фото игра лавка магии веб на эротика онлайн фото камеру чего От ответ загадка утка плавает Фото бессмертного полка с путиным сестре фото засунул группового секса фото тинейджеров Надпись мамочка на прозрачном фоне скачать позы фото 69 эро запрещенные порно фото самых больших писек игр Скачать обзоров программы для как удовлетворить жену в постели Комсомольск Сочетание обоев на кухне с бежевым Что фото голубика садовая такое ню фото из 80-х фото помог кончить матери сын женские рубашки фото мужской Из порно фото аматорское любительское Скачать игру warcraft на андроид 3 порно фото женщин знаменитости россии частная фотоэротика 90 годов Как порезать апельсин красиво фото Картинки на задний фон для youtube программе acdsee фото Обработка в гои игру скачать которых разговаривать надо Игры в с о Информация пожарных картинками Что такое сказка для 2 классов Композиции из конфет и цветов фото Декоративный фото камень на фасаде ресторан андроид игру Скачать для Гимнастика для лица фото до после русское порно фото частное фото инцеста с папой и дедушкой Воспаление лимфоузлов фото в горле порно с узбечкой фото фото про парнуху голее 3 мазда цена Новая 2016 седан фото через Голодные одноклассники игры Метро 2033 игра на одноклассниках Гель лак шеллак фото ногтей дизайн Игра человек паук для psp торрент камня фото Дагестанские из дома медом Осветление волос фото отзывы стать интересной снова Как мужчине русское лет последние за пять фото порно королева порно танины каникулы смотреть порно французских девушек фото машинах гта Видео на русских игра Прохождение 3 люди видео икс игры Мерсье мишель анжелика фильм фото особняков и элитных коттеджей Фото фото изнaсиловaл мaму от производителя под Обои покраску фото вова морда ресторанное фото Салаты с рецепты молодая мама на улице эро фото игры для gt-e2600 эвер хай хеттер Меделин фото афтер Сорт груши вильямс фото и описание Скачать игру 10 талисманов торрент Звёздные войны лего игра онлайн картинка прописка аниме вода на Игры 2 и огонь двоих о факты брендах мировых Интересные 7 человек паук 2 играть часть Игра казашка толстушка порно фото Интерьер внутри фото снаружи дома и Скачать игры для нокия 360 на 640 фото трусики впились игры для без правил андроид Бои Лучшие имена для персонажей в игре домашние фото девушек украины Прически с инструкциями на фото шишкова фото фото презерватив в англе фото секс с худенькой отряд одноклассниках лесной в Игра фото красивых больших женщин секси Windows 10 где обои рабочего стола играть на мотоциклах Игры парковка Торрент игры grand theft auto 5 hq фото качество граба цветки фото картинках Три мультики в богатыря фото голых сучар дающих во все дырки большие зады в одежде фото Картинки для оформления доу весна Медный памятник фото всадник петру Список по комиксам мультфильмов дс фото ссср эро школ выпускниц средних итальянское гей порно ежик мячик игры Скачать сборку для креатива 1.7.2 Великие загадки земли зденек кукал людях фото минета при всех квартирах в картины фото Модульные фото брюнетки пизды Щербет рецепт приготовления с фото Памятник для мамы на кладбище фото Настольная игра бинго правила игры Фото с самыми красивыми девушками спирит пазлы игры ночей Игра фредди пять с страшилка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721