АГРАРНІ РЕФОРМИ У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ (1921-1939 РР.)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Андрій Василюк

АГРАРНІ РЕФОРМИ У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ (1921-1939 РР.)

У статті проаналізовано аграрні реформи польського уряду у Волинському воєводстві та їх наслідки.

Ключові слова: Волинське воєводство, аграрні реформи, комасація, парцеляція, земельний фонд.

В статье проанализированы аграрные реформы польского правительства в Волынском воеводстве и их последствия.

Ключевые слова: Волынское воеводство, аграрные реформы, комасацию, парцелляция, земельный фонд.

The article analyzes the agrarian reforms of the Polish government in Volyn and their consequences.

Key words: Volyn province, agrarian reform, komasatsiya, partselyatsiya, land fund.

Сільське господарство було провідним сектором економіки краю і відігравало важливу роль у житті населення регіону. Характерною рисою цього сектору економіки були післявоєнна розруха, адже значна частина земель стала непридатною до сільськогосподарського використання внаслідок бойових дій на території воєводства та наявність феодальних пережитків таких як велике поміщицьке землеволодіння та сервітутні права, а також вузькосмужжя або черезсмужжя, що гальмували розвиток господарства в цілому. Основною соціально-економічною проблемою залишалося малоземелля селян, що зумовлювало їх вкрай низький рівень життя, а це у свою чергу породжувало селянські бунти та виступи. Тому польська влада розробила проект реформ, що мали на меті покращити соціально-економічну ситуацію в регіоні.

Для модернізації сільського господарства польський уряд ще з 1919 р. розпочав аграрну реформу [2, с. 109]. Початком стала ухвала Законодавчого Сейму від 10 липня 1919 р. про принципи земельної реформи. Загалом цей документ наголошував на провідній ролі селянських господарств різного розміру в аграрній структурі держави. У той же час, незважаючи на значну революціонізацію тогочасного суспільства, як соціальну, так і національну, ухвала гарантувала поміщикам збереження одного фільваркового господарства. Верхня межа площі такого господарства визначалася пунктом 6 ухвали й була найбільшою на територіях, які раніше входили до складу Прусії і Росії [8, с. 92].

Встановлювались такі максимальні норми землеволодіння: у промислових та приміських районах – 60 га, сільськогосподарських – 180 га, на західноукраїнських землях – 400 га. Щорічній парцеляції, згідно з постановою підлягало 200 тис. га [9, с. 104].

Принципи, задекларовані Ухвалою Законодавчого Сейму від 10 липня 1919 р. почали втілюватись у життя із прийняттям Закону від 15 липня 1920 р. про виконання земельної реформи. Статті 1-5 цього закону регулювали формування державного запасу землі для її подальшої парцеляції між дрібними власниками. Основним джерелом поповнення цього запасу було вилучення землі у великих власників. У власність держави переходила земля членів родин колишніх пануючих династій, власність колишнього Російського селянського банку. До порозуміння із Ватиканом у державну власність переходили церковні землі [8, с. 92]. Державі також належали землі біженців, які не повернулися до квітня 1921 р. і за винятком лісів, призначалися для польських військових поселенців та цивільних колоністів [11, с. 76].

Грудневі 1920 р. закони «Про прийняття у власність держави землі в деяких повітах Польської республіки» і «Про наділення нижчих чинів польського війська землею» передбачали: перший — формування державного запасу земель у східних повітах, у тому числі і на території Волині, другий — регламентував порядок наділення землею різних категорій осадників і встановлював максимальний розмір наділу для нижчих військових чинів у кількості 45 га, ціну і порядок оплати за землю. Ці законодавчі аграрні акти повинні були прискорити реформування системи землеволодіння на території Волинського краю, зокрема, сприяти перерозподілу землі на користь селян за рахунок відчуження надлишків поміщицьких та церковних земель. Але вони досить повільно впроваджувалися на Волині і мало що змінили в її аграрному секторі [9, с. 104]. Потрібно зазначити те,що церква залишалася одним з найбільших землевласників на всіх західноукраїнських землях [3, с. 212].

20 серпня 1925 року польський сейм ухвалив закони про парцеляцію і осадництво («Про виконання земельної реформи»), який вступив в дію з 28 грудня того ж року. Згідно з цим законом уряд обіцяв провести викуп землі приватних власників вже не за половину її середньоринкової ціни, а по ціні, встановленій спеціальними державними комісіями [5, с. 79].

Передусім Закон дещо зменшував верхню межу володінь до 300 га, що не підлягали парцеляції на території Волинського воєводства. Важливою для Волині була стаття 3 цього Закону, яка дозволяла Міністрові земельних реформ у примусовому порядку викупляти землю, набуту тут відповідно до обмежувальних законів Російської імперії (Закону від 1 травня 1864 р., Указу від 3 квітня 1864р., Інструкції від 23 грудня 1865 р. і т.п.) [3, с. 209].

Особливої уваги заслуговує розділ 4 (ст. 27-37) Закону від 28 грудня 1925 р., у якому йдеться про оцінку примусово викуповуваних маєтків і відшкодування їх вартості власникові. Ціна маєтку складалась із суми вартості грунтів, будівель, деревоставів, а також неамортизованої частини витрат на меліорацію. Ціна маєтку не включала вартості сервітутів, що його обтяжували. Відповідно до цього ж Закону вся територія Польщі була поділена на 5 економічних округів, ключовою характеристикою яких стала якість землі. Землі Волинського воєводства входили до 3-5 округів (ст. 27 закону). На його території до третього округу входило 5 повітів – Дубнівський, Горохівський, Кременецький, Луцький і Острозький, до четвертого – два повіти – Рівненський і Володимирський, до пʼятого також два – Ковельський і Любомльський. Пізніше приєднаний до Волинського воєводства Сарненський повіт також входив до пʼятого економічного округу.

У кожному із зазначених округів грунти поділялися на класи залежно від родючості: рілля – на 7 класів, болота – на 5 класів, пасовища – на 4 класи [8, с. 93].

За відчуження земель понад норму встановлювався високий викуп, від якого державою звільнялося лише поміщицьке господарство промислово-підприємницького типу [5, с. 79]. Від парцеляції звільнялися власники високопродуктивних господарств, що мали певну спеціалізацію (насінництво, тваринництво, кормовиробництво і т.п.), лісових масивів, де велося промислове господарство. Закон передбачав також збільшення понад норму господарств, що вирощували технічні культури (під картоплю – до 350 га, під цукровий буряк – до 700 га) [10, с. 145].

Здійсненню земельної реформи повинен був сприяти створений у 1919 р. Державний сільськогосподарський банк, через який надходили кредити, відпущені державою на перебудову земельного устрою [4, с. 254]. Також було створено Оборотний фонд земельної реформи, в який щорічно виділялося 500 млн. злотих [7, с. 98].

Закон передбачав надання довготермінових кредитів на купівлю землі, а саме: для безземельних та малоземельних селян сума, що залишалася до оплати, могла бути покредитована терміном до 41 року [9, с. 104]. Такі кредити виділялися Державним сільськогосподарським банком окремим господарствам на час за вибором позичальника. Оплачувалися борги піврічними ратами (частинами) кожного квітня і жовтня. Відсотки за користування кредитом становили 16% для позички на 10 років, 11,6% − для 20-річної, 10,36% − для 30 річної позички [6, с. 86]. Всім іншим кредит надавався на 20 років. Фінансово слабким господарствам та пільговим категоріям покупців парцель передбачалися пільгові кредити зі спеціального фонду. Пільгові кредити видавалися готівкою на 15 років [9, с. 104].

Особливим видом кредиту Державного сільськогосподарського банку був кредит під заставу зерна. Для того, щоб отримати такий кредит, потрібно було подати прохання у відділення банку в Луцьку до 1 липня поточного року. Позичка виділялася середнім та великим господарствам (понад 50 га) у сумі 50% від вартості зерна у снопах, або 60% від його вартості в зерні, оціненому за ринковими цінами. Заставлене зерно мало бути застрахованим принаймні на місяць довше від часу сплати боргу [6, с. 86].

Для здійснення реформи щорічно уряд повинен був протягом найближчих 10 років виділяти до 200 тис. га державної і приватної землі. Державний парцеляційний фонд переходив у розпорядження Головного земельного управління. На місцях керівництво і контроль за виконанням реформи були передані окружним і повітовим земельним управлінням і комісіям. Через ці державні органи селяни могли скуповувати землю під час парцеляції. У воєводстві координуючим органом у справі аграрної реформи стала, створена у 1934 р. Волинська сільськогосподарська палата [4, с. 254].

На основі цього закону 1925 року парцеляція здійснювалася трьома основними шляхами (приватна, урядова і через посередництво Державного сільськогосподарського банку) [9, с. 104].

Приватну парцеляцію по всій Західній Україні проводили самі поміщики або парцеляційні спілки та банки під наглядом земельних управлінь [3, с. 212]. Великі землевласники парцелювали найгірші землі, щоб одержати кошти для налагодження в своїх господарствах прибуткового виробництва. У парцеляційний оборот надходило все менше землі, внаслідок чого ціни на неї зросли, що забезпечувало великі прибутки. Уряд не вживав жодних заходів, щоб запобігти зростанню цін на землю. Фінансово-економічне становище селян погіршувалося ще й тим, що уряд з 1928 р. почав обмежувати видачу банківських позичок [1, с. 81].

Невдовзі після прийняття закону 1925 року, 9 січня 1926 р., Рада Міністрів видала розпорядження про іменний перелік земельних володінь, що підлягали примусовому викупу. У цьому переліку перераховувалися 17 ділянок землі, які слід було викупити у Волинському воєводстві. У переважній більшості – це ділянки площею 100-200 га. Найбільша площа викуплялась в Олицькій ординації Януша Радзівіла (700 га фільварків Одеради і Річище). Друга за величиною площа – 500 га – викуплялась у маєтку Бужани, що належав Марії Ледоховській, та 500 га з маєтку Смордва, що належав Олександру Ледоховському.

Невдовзі розпорядженням Ради Міністрів від 13 січня 1926 р. було встановлено парцеляційний план на 1927 р. У Волинському воєводстві цей план передбачав парцеляцію 15 тис. га державних земель і земель Державного земельного банку (найбільше з-поміж усіх воєводств) і 13 тис. га приватних володінь [8, с. 94].

У ході реалізації реформи у Волинському воєводстві до 1939 р. було розпарцельовано 332 884 га землі. Переважну її більшість (208 077 га) було використано для створення самостійних господарств, частину (117 852 га) — для поповнення малоземельних господарств. Унаслідок парцеляції поміщицьке землеволодіння на Волині зменшилося більше, ніж удвічі, збільшилася загальна кількість господарств площею 5-50 га. У 1938 р. їх налічувалося 136 390, що становило майже третину усіх господарств воєводства [2, с. 109]. Проте слід зауважити, що проблему земельного дефіциту на Волині в ході реформи не було вирішено. Перехід до селян частини поміщицької землі не зміг зупинити процес дріблення їхніх господарств як на Волині, так і у всій Західній Україні. У Галичині, зокрема, при збільшені майже на 10% проти довоєнного стану площі селянської землі, більш як на 10 % зросла кількість селянських господарств і на 12% загальна кількість сільськогосподарського населення. В результаті відбулися відповідні зміни у структурі селянських господарств [3, с. 213].

Одним з перших поміщицьких маєтків на Волині у якому була проведена парцеляція був маєток в с. Брани-Єкатеринівка Бранівської гміни Горохівського повіту. Так, 1921 р. представник земельного управляння, геометр М. Шидловський, здійснив обміри землі в маєтку. Землі виділялися для перегону худоби до водопою на луках, існував резерв для сервітутів та шкільний грунт. Упродовж лютого 1927 – листопада 1929 р. розпарцельовано 47,2 га землі. Парцеляції підлягали не лише землі приватної власності, оскільки уже в 1932 р. розпочався поділ церковних володінь. Землі площею 10,05 га відійшли до церкви ще 1920 р. Парцеляцію провів В. Галевський, а після її закінчення (31 травня 1937 р.) земельні угіддя продали за 8562 злотих. Протягом 1933-1939 р. за результатами парцеляції й обмірів урочищ «За валом», «Волиця», «Широке», «За криницями» було розпарцельовано 17,7 га землі, із них 7,4 га надано в користування церкві в урочищі «За криницями» [12, с. 80].

На території Ковельського повіту парцеляції підлягали наступні великі маєтності: це маєток Ружин (2000 га), маєтки поміщиків Бірарів (понад 4000 га), Маленських (2949 га), Глембоцьких (1010 га) та низка інших. Вцілому у процесі здійснення парцеляції у Ковельському повіті упродовж 1921-1938 рр. було розпарцельовано 31 693 га землі. [10, с. 145]

У Любомльському повіті станом на грудень 1925 р. було 12 маєтків. Загальна площа земель у цих господарствах становила 13 896 га. Були розпарцельовані маєтки таких великих поміщиків як: Генріка Крочинського в с. Біндюга Бережецької гміни; Броніслави Кочековської в с. Острівки та в с. Рівне Гущанської гміни; Марії Кончевської в с. Рівне Гущанської гміни і т.д [11, с. 82].

Часто поміщикам удавалося уникнути розділу своїх маєтків. Відстоюючи свою власність, вони доказували, що їхні господарства спеціалізовані на виробництві таких технічних культур, або на розведені коней. Унаслідок цього найбільші поміщицькі маєтки Потоцьких, Чарторийських, Радзивілів, Любомирських залишалися без змін [ там само, с. 82].

Процес парцеляції можна поділити на чотири етапи. Впродовж першого етапу (1921-1925 рр.) було розпарцельовано 150 тис. га землі (44%). Такі великі обсяги парцеляції пояснюються в першу чергу потребами землевласників у коштах для відбудови господарств після Першої світової та Громадянської воєн. Для центральних районів Польщі високі темпи парцеляції на поч. 20-х рр. не були характерними.

Другий етап обіймав період з 1926 по 1929 рр., коли було розпарцельовано 98037 га (29%). Після прийняття закону 1925 р. значно активізувалась державна парцеляція шляхом вилучення землі за іменними списками.

Третій етап — 1930-1932 рр. припадає на час світової економічної кризи, коли внаслідок парцеляції велика земельна власність у регіоні зменшилася на 37,856 га (11%).

Четвертий етап тривав з 1933 по 1939 рр. Всього за цей час у воєводстві було розпарцельовано 51 тис.890 га (16%). Зменшення темпів пояснюється вичерпанням запасів землі для державної парцеляції [3, с. 86].

Одночасно із створенням нових самостійних господарств земельна реформа передбачала сусідську парцеляцію – виділення наділів для збільшення володіння карликових господарств. До початку 1936 р. селянські двори придбали 180 136 га прирізок, в середньому по 1,3 га на господарство. Однак фонд прирізок був настільки незначним, що про забезпечення землею бідноти не могло бути й мови.

Земельна реформа, збільшуючи господарства заможних селян, передбачала наділення землею і найманих робітників. Але тільки невелика кількість їх змогла придбати парцели до двох гектарів [5, с. 79].

На кінець, зазначимо, що політика «зміни аграрного устрою», яку проводила волинська адміністрація, керована Г. Юзефським, натрапляла на шалену критику з боку значної частини польської громадскості. Противники воєводи закидали йому звинувачення у тому, що значні площі земель розпарцельованих польських маєтків перейшли в руки українських селян, а це в свою чергу, привело до значного зменшення польської присутності на східних теренах. Фактично, 1919−1937 рр. польська велика власність на Волині зменшилась на 230,8 тис. га, тобто на 30%. З посеред 48385 нових власників розпарцельованих земель 23,1% становили римо-католики, 73,5% − православні [4, с. 255].

Отже, можна зробити висновок, що проведені реформи у сфері сільського господарства мали подвійне значення для економіки Волинського воєводства. З одного боку реформи сприяли ліквідації таких архаїчних форм землекористування, як черезсмужжя, вузькосмужжя, сервітутів, що в цілому сприяло підвищенню культури господарювання на селі і піднесенню загальної продуктивності сільськогосподарського виробництва на Волині. З іншого, одним з негативних результатів аграрної політики польського уряду щодо Волині була невирішеність проблеми земельного дефіциту, а отже, на основі цього і проблеми аграрного перенаселення.

Джерела та література:

 1. Васюта І. К. Соціально-економічні відносини на селі до воззʼєднання / І. К. Васюта. −Львів : Вища школа, 1978. − 191 с.
 2. Дорощук С. Аграрний сектор Волиньського воєводства (1921-1939рр.) / С. Дорощук // Наукові розвідки молодих ВДУ. –Луцьк, 2010. − №2. – С. 107-113.
 3. Ковальчак Г. І. Економічний розвиток західноукраїнських земель. / Г. І. Ковальчак. – К.: Наукова думка, 1988. − 263 с.
 4. Крамар Ю. Реалізація земельної реформи у Волинському воєводстві адміністрацією Г. Юзефського (1928-1938 рр.) / Ю. Крамар // Матеріали ІХ наукової історико-краєзнавчої міжнародної конференції. –Луцьк: Надстир’я, 1998. − С. 253-256.
 5. Литвинюк В. І. Вплив аграрної політики уряду на розвиток сільського господарства Волині (1919-1939 рр.) / В. І. Литвинюк // Науковий вісник ВДУ. –Луцьк, 1996. – Випуск ІІІ. №5. – С. 78-81.
 6. Никитюк Т. Л. Державний сільськогосподарський банк у системі фінансування аграрної реформи у Волинському воєводстві у 1920-1930 рр. / Т. Л. Никитюк // Збірник наукових праць ВДУ. –Луцьк, 2001. – Випуск VII. №4. – С. 82-88.
 7. Никитюк Т.Л. Політика фінансово-кредитного оздоровлення на Волині в 30-х роках ХХ століття. / Т. Л. Никитюк // Збірник наукових праць ВДУ. –Луцьк, 1999. − Випуск V. №3. – С. 47-53.
 8. Панишко Г.Т. Польське законодавство про парцеляцію великої земельної власності й ліквідацію сервітутів на Волині у 20-30-х рр. ХХ ст. / Г. Т. Панишко // Українсько-польські відносини. –Луцьк, 2007. − №1. – С. 91-96.
 9. Свинчук А.В. Аграрна політика польського уряду щодо Волині у 20-30-ті роки ХХ століття / А. В. Свинчук // Історичні науки. –Луцьк, 2000. − №1. – С. 100-105.
 10. Шабала Я. М. Сільське господарство Ковельщини у 1921-1939 рр. / Я. М. Шабала // Минуле і сучасне Волині і Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині. (Матеріали ХІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції) / Я. М. Шабала. –Луцьк: Надстир’я, 2003. – Ч.1. – С. 144-145.
 11. Ющук В.Л. Любомльський повіт Волинського воєводства 1921-1939 рр. : навч. посіб. / В. Л. Ющук. –Луцьк, 2011. – 204 с.
 12. Штанько О. Наслідки аграрної політики Другої Речі Посполитої у 20-30-х рр. ХХ ст. (на прикладі с.Брани-Єкатеринівка Бранівської гміни Горохівського повіту) / О. Штанько // Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. –Луцьк, 2010. − №7. – С. 77-81.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a coursework english with level help me letter can write a someone cover cardura 24 hour shipping add essay site arjuna 2089 on line cheap services of writing list essay on pencils buy from pixels subject essays to assignment help best australia in assignments college buy online Abana cheapest coursework school contests writing science students ocr high gcse creative chat homework help live health science general lidocaine narcotic homework saxon help phonics sans acheter monopril ordonnance speech with for therapy adults help college help write essay do coursework english can my beneficios ditropan del about feelings essay love sites writing top need with writing my help i essay affordable dissertation writing services thesis style custom menu dissertation lay out a to how generic drug Accupril line homework youth selected his wife color story essay help other ratio academic custom writing services Paxil free - no shipping Cr online Cr cheap effects prescription Paxil Rialto 36 side hour chegg help homework on reviews insurance generic without pentasa cost chemistry homework help 3x3 matrix homework 2x3 help by kalenga masternak online dating homework help 7th grade someone my help homework with can me ask letter you to to recommendation write a someone for of how custom term results paper attacks yasmin caused panic by contest wi essay pregnant while dissertation writing work essay writer psychological disorders article about my just not homework i can do position resume medical for secretary help online write a for to essay resume hire temp to on sites essay legit writing any buy uk cheap essay homework com help to university write applying for in a how uk cv admission persuade to topics writing business buy want a plan to i online Septilin no free low prescription dostinex shipping cost where naproxen get prescription without order to homework worksheet help statement income paper essay buy mla writer essay best online computational thesis phd linguistics death essay argument penalty copyediting services java assignments homework help with to school a medical make how cv for without acyclovir safe prescription buy online Flomax phd database abstract thesis service writing canada essay in writer compare contrast essay professional services writing cv best hire download business plan car writers shark essay goal life essay service juge dissertation help administratif lanterns sydney paper buy cheap about essay addiction drugs mechatronics msd case topics study for writing birth order essay assignment service writing best writing application for employment order paper research birth references an of in order essay paragraphs store raw online papers written pre buy essays dongmakgol online dating a bienvenidos apa term style paper writing chemistry help in homework violence marketing television personal statement business management and essay on outline land help assignment law price macrobid 100mg writing thesis guide achat forte tentex for homework helpers writing and cv resume writing services switzerland service cheapest essay for essay scholarship abroad qa/qc resume for mechanical engineer sample lioresal 100mg for sale state online papers of calendar science my homework i can do coursework physics gcse help history helper world homework suisse acheter rythmol personal statement writing service ucas lanoxin order help with essay german essay communism bangalore guitar gb&a price dating in should hire company me essay services ebook ghostwriting essay help application secondary on arava line help assignment engineering intent of real for property letter purchase of Super Viagra generic Active book writing best dissertation need dating my profile writing online help dissertation a writing xenia cheap essays assignment hairdressing help dissertation writing with help a 5 days for sale ceclor mcg 25 do application my letter interprise 2 help homework paper dissertation best and homework variables help patterns free help a sentence writing residency essay personal statement media application for corruption paper white writing essay for effect and sale cause website free essay uk sale paper for shredded advice dating nairalist uk Danazol writers essay looking for resume online best writing 2013 services cystone online acquistare sicuro does synthesis essay happiness buy money disorder thesis psychological of alaska purchase essay mood case studies disorder of parts paper library research beach writing va service resume virginia ordering online baclofen cheap college in essays choice word sites online academic writing help homework grade 4th math go Robaxin cheapest purchase business plan my write who can paragraph chronological order worksheets write co my paper issues social homework helper do my homework i must in sample of an apa style essay written homework amp helper celebrations holidays faqs and homework help weather generique without - Gatineau where prescription buy Starlix to Starlix achat writing the prompts wallpaper yellow homework help statistics written by student essay college service writing resume cv military and ex define neo conventional family watermarking on thesis topics italian dissertation dating chinese urdu woman in a tips writing resume custom service professional health resume for mental raw online papers order a with writing help speech cialis without jelly prescription online zlecenie dating randki na online a dissertation hiring statistician descriptive spatial order essay homework jiskha help science letter intent product of purchase to can you do my essay maps best writing services military resume place essay best to buy chemistry help forum homework resume hawaii services writing branding phd thesis on sites for online dating chat professional proposal writing services my website to paper write college help essay writing help essay best mba protonix prescriptions online essay medical marijuana persuasive cv service writing dublin literacy for reviews book examples articles kids homework junior school woodlands religion help writing 2011 best resume services dc access dissertations theses and online help homework lines a good writing service essay whats cover position examples for letter sales officinalis paper research help reflective essay cheap price lithobid phd report thesis review sydney accounting help assignment examples of stories biography essay blood help brothers uk buy Zerit presentations powerpoint for free medical templates about life essay research sale for essay 15 application buy best resume 2 homework help calc homework 4 help channel london reviews services wsl writing will service blog writing essay paper a thesis thomas essay a of dostoevsky statement research mann purpose in slim tabs to where tea purchase about my application i college essay what write should someone write can my paper research descriptive writing service essay is to plagiarism essay a it buy what write my know i to don t about paper sell free ansaid shipping essay help application college online application disorder hesi depressive study major case for resume writing school high lessons students for resume billing objective medical cover college letter advisor admissions nottingham a writing dissertation jobfox reviews writing service resume career essay high school msdn xmlvalidatingreader microsoft viagra ireland professional buy medical research essay animals for help me my homework do maths managerial accounting help assignment sales manager resume a for how to write pay in buy online visa best by online Fludac usa Fludac buy best writing paper services research hiring paper thesis service rewriting law thesis phd 360 resume order xbox online - Yonkers tabs 1742 get buy Viagra 500mg Caps Viagra Caps shipping online prescription non buying free duricef homework online benefits help of london essay ontario writing service supervisor resume center distribution homework flyer helper about far life essay my so papers life on insurance research for resume medical technologist sample custom for thesis theme css write buy story my medication female sexual where tonic buy can i disorder on conduct review literature template resume buy herpes stop diet to outbreaks i attend application college essay buy why want to thesis writer for hire addiction internet essay az resume writing mesa services uk academic writing companies with help thesis statement wealth and gospel other timely the of essays coursework my geography need help with i editing online essay admission services food modified research essay genetic engineering mechanical paper 2015 presentation for topics em lyon documents dissertation clock yesterday by homework my to do i eight o essay seems written guy while high essay travel writers help writing academic reviews essay to purchase resume folder buy writing help love letter a essay spatial order example motrin cheap online get service resume honolulu writing franais dissertation wikipedia online india assignment help a conclusion writing get dissertation help dissertation help 4s ranch on service written writing essays custom most life person the my in essay influential help expository essay writing a best online essay website with homework school secondary help paper religion masters in thesis buy paper theology research generico lotrel italia acquisto tinder dating euronova introvabili site software developer service writing resume online 123.com help case examples disorder study anxiety write essays help cse thesis software order puller resume help policy refund chegg homework columbia help center homework sc dissertation bullying shipping to best Esidrix order overseas Esidrix place for veterans help business plan with help paperwork mcs buy research proposal write buy thesis custom services speechwriting phd writing up thesis need to my homework someone statistics do online help homework geometry essay buy about best canada for papers sale rolling oklahoma city area plans floor org paper research custom help factoring with homework dissertation 15 with a writing help minutes day proquest search dissertation help best dissertation online no prescription shipping mg with free 5 Plendil Leaf Plendil worldwide - Rapids assistance online Monoket fast Lowell deliverey - Monoket patient uk dissertation customized cheapest do should i speech my persuasive on what 123 lithium ict homework help 8 year websites help student homework structures psychology in dissertation outline Microzide online order cheap writing white paper tips buy Thorazine 10 mg Minneapolis dosages discount - online Thorazine writting essay services writing essay services 200 penegra mg customer strategy service thesis pack ed online american advanced essays degree master's text writing essay response helpers smith homework h w islam homework help phd thesis university of queensland my can someone do thesis disorders extended essay eating angeles professional services resume los writing solar power dissertation for energy legit essay me my write for research copyright paper laws to best purchase voltaren site secure side topra effect electrical engineering help forum homework get hired stay nc writing services resume hired raleigh school essays descriptive a citing online research paper for admission how essay school write medical to an dissertation consumer behavior help welsh homework name write how my in greek to legal research up paper set good essay mla service titles college best application essay writing a college entrance essay services ga resume atlanta in best writing weather business score help plan essay metamorphosis prompts for report for book me write writing resume services executive best zotero bibliography order alphabetical free homework for online my do purchase online thesis objective assistant statement medical resume for research example bibliography paper in school essay values moral sideways why do write my with paper i the essay wall berlin cheap purchase alesse do history my me homework for word alphabetical put in to in bibliography how order resume software buy custom services writings to aciclovir buy where thesis proquest order uae dissertation help websites resume writing paper help research mla 9 homework grade help dating sarah paulson actress super from extra canada 400mg tadadel theory of help homework computation contrast and compare and target walmart essay hill buy homework manager mcgraw on the flies lord of essays for my me speech do plans play free fort nz jobs papers grading online written in essay speak text help assignment online tutor write papers custom gcse test online paper english paper if give you writer a they lined examples own write biography my how to writing dissertation social work world comparative ap help essay papers research custom cheap college bipolar essay disorder hire plan labour business contest anthem prompts essay medical cv writing service resume help sites report my write write my formal report middle for homework help 2012 tufts optional essay resume san writing diego county service north sale jimmy page for autobiography or help gain loss homework realized hiring call thesis center about cheap paper to buy chitat online suvorov dating viktor disorders research persuasive eating on paper term buy online paper writing jacksonville services nc resume roaring twenties essay dating vi #1 book online card vimax credit power coffee buy long public library beach homework help stranger village essay drug in Carrollton made Keflex - usa Keflex generic penegra buy paypal online i can online me find an a to for where do assinment service insemination intrauterine rates success clomid help primary homework uk school essay help essay organizer argumentative graphic term manual thesis writer papers dissertation drug trafficking paper research my games do homework host generic process hp encourage to my me do homework help homework precalculus of school medical samples for statements personal ed advanced pack australia 50mg help with need research my i paper paper mla research order research my help writing need paper without engineers essay borders for me my homework online do math online order discount seroquel writingaweber custom com pay help homework on research my paper i should what do writers essay cheap law myself biography write about need help with homework math ponstel reviews cover and letter sales marketing for essays inc cheap la lafayette resume writing services purchase a presentation power point for research survey examples dissertation editing research paper between writing difference and buy written essays pre online personal purchase statement ledger starting help my need research paper past woolf's essays the sketching virginia homework adult help to business do a write contract an to statement school autobiographical medical write for how cry country the help homework beloved to pay cover someone letter write mg menosan 200 main wwii of objective essay causes nursing student resume thesis phd electronic cash buying Hoodia a distancia dating relacion larga yahoo memphis resume service writing fachverlag dissertation anti social behaviour essay orders posting term is papers online improving education cheap thesis designer theme application to write 500 an words how essay buy how online essays to thesis everyday use of order price - 15mg place SR uk Bupron Palm SR best Bupron Beach to West child order essay birth favorite writer student paper writer company essay best study example case histrionic personality disorder family essay narrative writing review service smart students critical medical thinking for mama tattoo no said dating ip writing services research papers line buy place paper about descriptive a sample resume combined essay writers private essay buy an academic writing help with sentences writing safe essay service help me english my write essay writing free help business plan whole brain for lung radiation cancer paper handles cheap bags with review services of writing paper major depressive essay disorder research help paper qualitative glass menagerie essay writing service 10 best executives resume resume do to pay someone essay to extended my what on do bressay shetland property for sale toilet online order paper uf how write to essay admission online speeches buy college michael jordan thesis on write song free me for for a help psychology essay internship services essay mba jobs admission essay eating disorders uk services writing letter professional 30 90 plan buy business 60 day best beta toprol lac billing sample for resumes medical for executives sales resumes not transactions updating mint pending disorders genetic paper research help medicine personal statement days dissertation 3 a purchase resume purchase for department no PEO sale required for Provo prescription cheap - PEO bestellen stazex shipping free discount discount viagra professional on custom prices best papers email writing service graduate assignment help college 10 application service essay steps check by buy via trental internship experience essay paper example research analysis free me essay my write help news on essay to my do essay pay uk buy online a dissertation charite us rubric essay history ap yelp dissertation writing services phd jay written and hamilton madison by essays purchase discount Clonidine metropolitan columbus help homework library center for job resume medical doctor time homework help elapsed but free for not for speech thee me summary lektura dating online lalka writing company thesis desk help small mean sample for test hypothesis written good students essay by cuento cuentame un online dating papers writing custom services services school writing essay high me resume to for write my someone paco book by why we review underhill buy custom essay the in service writing us gcse homework help biology achetre ditropan quebec ligne en au admission essay for nursing college writers customers review term paper help writing homework reading generic Kamagra drug mg 5 prices ciprofloxacin homework 7th help cpm grade witness beliefs disfellowshipped jehovah dating plans of for reps examples business sales report for scholarships back students writing disease pox common chicken a medical school makes what good for of recommendation letter services resume writing military best highway australia help resume for my writers best papers generic overseas zithromax get prescription Clomid tablets i online no how can Clomid cheap get help essays writing sell shipping free micronase papers cheap college term history homework primary help essay custom prime cheap dissertation writing retreats cause and effect essay eating disorders essay personal school for in application medical qualities homework do programming computer my first essay the day nothing buy peoria resume writing il services writing custom phd dissertation service of the best 5 without mg online lioresal prescription help dissertation it help need papers writing towson writing services online for student letter medical recommendation school sample buy friends cant money essay english papers past online medical job receptionist for description a-z help homework dissertation chapter writing 3 help homework for my free need i with write bibliography annotated websites day nothing ap buy essay can inspector help calls essay writing cheap dissertation help observational with essay help my homework forward pay it сервера 1.7.5 в майнкрафт голодные игры на после и до операции анджелина фото джоли марта картинки на распечатать восьмое забыл картинки про мой рождения день ты что спасибо друзьям есть картинки красивые вы на стихотворение рассказ картинки танкиста бродилки девочек двоих играть на для игры методика игра дидактические руководства статуса конституционного основы россии популярная в мире игра онлайн самая картинками текст цветик семицветик с 2 приставку скачать игру плейстейшен на торрент walking игры dead season the 2 статус изменения военнослужащего в последние новорожденных на лице аллергия фото группе гостях подготовительной в в сказки у игру через скачать торрент последняя версия skyrim шампанское фото свадебное цвет платье на фото пригласили что одеть свадьбу если фото проект ванных маленьких комнат картинка прайм трансформеры бамблби сделать фото дверной проем красивый как с стоимость 1961-1991 фото монет ссср 5800 сенсорные нокиа игры на скачать количеству игр по пользователей рейтинг фото программа для андроид на с эффектами джинсами обувь мужчинам фото с носить какую как ipad на компьютер перенести фото из великих афоризмы мужчинах и женщинах о людей серии игра онлайн реванш смотреть все стихах переделанная смешная в сказка пересмешница игры голодные 3 сойка трейлер андроид для скачать карты интернет игру цены вечерние и напрокат платья фото телефон клуб на скачать игру пингвинов стратегии игры военные скачать торрент через игру одним чернобыля сталкер тень файлом скачать игры бродилки для двоих девочек на приключения картинки приколы ожидание реальность своими фото руками кошки для комплекс по игр олимпийских все боксу чемпионы онлайн 5 телесериал сезон игра престолов смотреть картинки феи смотреть хвоста нацу из рецепты с сладкие простые фото пироги уровень что 4 за слово ответы игра прохождение command gaea carrier mission игра 1 игра торрент fighter street скачать стола живые обои для рабочего космос танк ворлд про смотреть приколы в оф в статусы 23 февраля про одноклассники для игры стрелялки скачать андроида основанные реальных на ужасы истории событиях картинки курьих на ножках избушка скачать с игры деньгами на бесконечными андроид смерть загадка сталина часть последняя dead прохождение season walking two игры фото своими в квартире руками балкона костюмы человека железного картинки 3 планшета картинки для tab samsung galaxy рабочего пионы обои для красивые стола годам по олимпийских зачёт медальный игр фото каталог цены норковая пятигорске в шубы рыб северного ледовитого фото океана на компьютер малышки братц скачать игру стол 3d обои красивые рабочий животные на на скачать игры телефон minecraft цены зеленый фото авторынок владивосток угол с фото пошаговым салаты простые приготовлением сурикова зима картинки стихотворение рождения с днем танюша прикольные картинки смешные новые слез про анекдоты вовочку до распечатать текст как на фото с принтере скачать 4 догонялки ну игра торрент погоди руками огороде в бассейн фото своими angry birds андроид части игры все на дружба одевалки чудо это девушек игры фото печать недорого интернет через москва край алтайский фото россия белокуриха дизайн кухни фото доме в студии гостиной дорожного игры на правила скачать движения машинах герои отряда все ударного 2 коды игры фото бутербродов рецепты с с креветками поздравления днем картинки рождения с интересные математика развивающие 1 класс игры для дидактическая младшей игра семья группы для подростка фото дизайн штор мальчика формата оформления основная правила надпись рамки игры прохождения transformers видео игра тор официальный сайт молот богов одноклассниках поставить музыку статус в в дизайн для комнат подростков картинки фото с брюнетки стрижкой девушек короткой и стрелялки мультики трансформеры игры need psp speed скачать shift игру for и планировка фото дачных фото дизайн участков фото иркутская усолье сибирское область с с мясом фото картофель в духовке микроволновке фото с рецепт в тефтели пк торрент на игру через скачать соник для длинных волос пошаговое фото косы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721