АГРАРНІ РЕФОРМИ У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ (1921-1939 РР.)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Андрій Василюк

АГРАРНІ РЕФОРМИ У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ (1921-1939 РР.)

У статті проаналізовано аграрні реформи польського уряду у Волинському воєводстві та їх наслідки.

Ключові слова: Волинське воєводство, аграрні реформи, комасація, парцеляція, земельний фонд.

В статье проанализированы аграрные реформы польского правительства в Волынском воеводстве и их последствия.

Ключевые слова: Волынское воеводство, аграрные реформы, комасацию, парцелляция, земельный фонд.

The article analyzes the agrarian reforms of the Polish government in Volyn and their consequences.

Key words: Volyn province, agrarian reform, komasatsiya, partselyatsiya, land fund.

Сільське господарство було провідним сектором економіки краю і відігравало важливу роль у житті населення регіону. Характерною рисою цього сектору економіки були післявоєнна розруха, адже значна частина земель стала непридатною до сільськогосподарського використання внаслідок бойових дій на території воєводства та наявність феодальних пережитків таких як велике поміщицьке землеволодіння та сервітутні права, а також вузькосмужжя або черезсмужжя, що гальмували розвиток господарства в цілому. Основною соціально-економічною проблемою залишалося малоземелля селян, що зумовлювало їх вкрай низький рівень життя, а це у свою чергу породжувало селянські бунти та виступи. Тому польська влада розробила проект реформ, що мали на меті покращити соціально-економічну ситуацію в регіоні.

Для модернізації сільського господарства польський уряд ще з 1919 р. розпочав аграрну реформу [2, с. 109]. Початком стала ухвала Законодавчого Сейму від 10 липня 1919 р. про принципи земельної реформи. Загалом цей документ наголошував на провідній ролі селянських господарств різного розміру в аграрній структурі держави. У той же час, незважаючи на значну революціонізацію тогочасного суспільства, як соціальну, так і національну, ухвала гарантувала поміщикам збереження одного фільваркового господарства. Верхня межа площі такого господарства визначалася пунктом 6 ухвали й була найбільшою на територіях, які раніше входили до складу Прусії і Росії [8, с. 92].

Встановлювались такі максимальні норми землеволодіння: у промислових та приміських районах – 60 га, сільськогосподарських – 180 га, на західноукраїнських землях – 400 га. Щорічній парцеляції, згідно з постановою підлягало 200 тис. га [9, с. 104].

Принципи, задекларовані Ухвалою Законодавчого Сейму від 10 липня 1919 р. почали втілюватись у життя із прийняттям Закону від 15 липня 1920 р. про виконання земельної реформи. Статті 1-5 цього закону регулювали формування державного запасу землі для її подальшої парцеляції між дрібними власниками. Основним джерелом поповнення цього запасу було вилучення землі у великих власників. У власність держави переходила земля членів родин колишніх пануючих династій, власність колишнього Російського селянського банку. До порозуміння із Ватиканом у державну власність переходили церковні землі [8, с. 92]. Державі також належали землі біженців, які не повернулися до квітня 1921 р. і за винятком лісів, призначалися для польських військових поселенців та цивільних колоністів [11, с. 76].

Грудневі 1920 р. закони «Про прийняття у власність держави землі в деяких повітах Польської республіки» і «Про наділення нижчих чинів польського війська землею» передбачали: перший — формування державного запасу земель у східних повітах, у тому числі і на території Волині, другий — регламентував порядок наділення землею різних категорій осадників і встановлював максимальний розмір наділу для нижчих військових чинів у кількості 45 га, ціну і порядок оплати за землю. Ці законодавчі аграрні акти повинні були прискорити реформування системи землеволодіння на території Волинського краю, зокрема, сприяти перерозподілу землі на користь селян за рахунок відчуження надлишків поміщицьких та церковних земель. Але вони досить повільно впроваджувалися на Волині і мало що змінили в її аграрному секторі [9, с. 104]. Потрібно зазначити те,що церква залишалася одним з найбільших землевласників на всіх західноукраїнських землях [3, с. 212].

20 серпня 1925 року польський сейм ухвалив закони про парцеляцію і осадництво («Про виконання земельної реформи»), який вступив в дію з 28 грудня того ж року. Згідно з цим законом уряд обіцяв провести викуп землі приватних власників вже не за половину її середньоринкової ціни, а по ціні, встановленій спеціальними державними комісіями [5, с. 79].

Передусім Закон дещо зменшував верхню межу володінь до 300 га, що не підлягали парцеляції на території Волинського воєводства. Важливою для Волині була стаття 3 цього Закону, яка дозволяла Міністрові земельних реформ у примусовому порядку викупляти землю, набуту тут відповідно до обмежувальних законів Російської імперії (Закону від 1 травня 1864 р., Указу від 3 квітня 1864р., Інструкції від 23 грудня 1865 р. і т.п.) [3, с. 209].

Особливої уваги заслуговує розділ 4 (ст. 27-37) Закону від 28 грудня 1925 р., у якому йдеться про оцінку примусово викуповуваних маєтків і відшкодування їх вартості власникові. Ціна маєтку складалась із суми вартості грунтів, будівель, деревоставів, а також неамортизованої частини витрат на меліорацію. Ціна маєтку не включала вартості сервітутів, що його обтяжували. Відповідно до цього ж Закону вся територія Польщі була поділена на 5 економічних округів, ключовою характеристикою яких стала якість землі. Землі Волинського воєводства входили до 3-5 округів (ст. 27 закону). На його території до третього округу входило 5 повітів – Дубнівський, Горохівський, Кременецький, Луцький і Острозький, до четвертого – два повіти – Рівненський і Володимирський, до пʼятого також два – Ковельський і Любомльський. Пізніше приєднаний до Волинського воєводства Сарненський повіт також входив до пʼятого економічного округу.

У кожному із зазначених округів грунти поділялися на класи залежно від родючості: рілля – на 7 класів, болота – на 5 класів, пасовища – на 4 класи [8, с. 93].

За відчуження земель понад норму встановлювався високий викуп, від якого державою звільнялося лише поміщицьке господарство промислово-підприємницького типу [5, с. 79]. Від парцеляції звільнялися власники високопродуктивних господарств, що мали певну спеціалізацію (насінництво, тваринництво, кормовиробництво і т.п.), лісових масивів, де велося промислове господарство. Закон передбачав також збільшення понад норму господарств, що вирощували технічні культури (під картоплю – до 350 га, під цукровий буряк – до 700 га) [10, с. 145].

Здійсненню земельної реформи повинен був сприяти створений у 1919 р. Державний сільськогосподарський банк, через який надходили кредити, відпущені державою на перебудову земельного устрою [4, с. 254]. Також було створено Оборотний фонд земельної реформи, в який щорічно виділялося 500 млн. злотих [7, с. 98].

Закон передбачав надання довготермінових кредитів на купівлю землі, а саме: для безземельних та малоземельних селян сума, що залишалася до оплати, могла бути покредитована терміном до 41 року [9, с. 104]. Такі кредити виділялися Державним сільськогосподарським банком окремим господарствам на час за вибором позичальника. Оплачувалися борги піврічними ратами (частинами) кожного квітня і жовтня. Відсотки за користування кредитом становили 16% для позички на 10 років, 11,6% − для 20-річної, 10,36% − для 30 річної позички [6, с. 86]. Всім іншим кредит надавався на 20 років. Фінансово слабким господарствам та пільговим категоріям покупців парцель передбачалися пільгові кредити зі спеціального фонду. Пільгові кредити видавалися готівкою на 15 років [9, с. 104].

Особливим видом кредиту Державного сільськогосподарського банку був кредит під заставу зерна. Для того, щоб отримати такий кредит, потрібно було подати прохання у відділення банку в Луцьку до 1 липня поточного року. Позичка виділялася середнім та великим господарствам (понад 50 га) у сумі 50% від вартості зерна у снопах, або 60% від його вартості в зерні, оціненому за ринковими цінами. Заставлене зерно мало бути застрахованим принаймні на місяць довше від часу сплати боргу [6, с. 86].

Для здійснення реформи щорічно уряд повинен був протягом найближчих 10 років виділяти до 200 тис. га державної і приватної землі. Державний парцеляційний фонд переходив у розпорядження Головного земельного управління. На місцях керівництво і контроль за виконанням реформи були передані окружним і повітовим земельним управлінням і комісіям. Через ці державні органи селяни могли скуповувати землю під час парцеляції. У воєводстві координуючим органом у справі аграрної реформи стала, створена у 1934 р. Волинська сільськогосподарська палата [4, с. 254].

На основі цього закону 1925 року парцеляція здійснювалася трьома основними шляхами (приватна, урядова і через посередництво Державного сільськогосподарського банку) [9, с. 104].

Приватну парцеляцію по всій Західній Україні проводили самі поміщики або парцеляційні спілки та банки під наглядом земельних управлінь [3, с. 212]. Великі землевласники парцелювали найгірші землі, щоб одержати кошти для налагодження в своїх господарствах прибуткового виробництва. У парцеляційний оборот надходило все менше землі, внаслідок чого ціни на неї зросли, що забезпечувало великі прибутки. Уряд не вживав жодних заходів, щоб запобігти зростанню цін на землю. Фінансово-економічне становище селян погіршувалося ще й тим, що уряд з 1928 р. почав обмежувати видачу банківських позичок [1, с. 81].

Невдовзі після прийняття закону 1925 року, 9 січня 1926 р., Рада Міністрів видала розпорядження про іменний перелік земельних володінь, що підлягали примусовому викупу. У цьому переліку перераховувалися 17 ділянок землі, які слід було викупити у Волинському воєводстві. У переважній більшості – це ділянки площею 100-200 га. Найбільша площа викуплялась в Олицькій ординації Януша Радзівіла (700 га фільварків Одеради і Річище). Друга за величиною площа – 500 га – викуплялась у маєтку Бужани, що належав Марії Ледоховській, та 500 га з маєтку Смордва, що належав Олександру Ледоховському.

Невдовзі розпорядженням Ради Міністрів від 13 січня 1926 р. було встановлено парцеляційний план на 1927 р. У Волинському воєводстві цей план передбачав парцеляцію 15 тис. га державних земель і земель Державного земельного банку (найбільше з-поміж усіх воєводств) і 13 тис. га приватних володінь [8, с. 94].

У ході реалізації реформи у Волинському воєводстві до 1939 р. було розпарцельовано 332 884 га землі. Переважну її більшість (208 077 га) було використано для створення самостійних господарств, частину (117 852 га) — для поповнення малоземельних господарств. Унаслідок парцеляції поміщицьке землеволодіння на Волині зменшилося більше, ніж удвічі, збільшилася загальна кількість господарств площею 5-50 га. У 1938 р. їх налічувалося 136 390, що становило майже третину усіх господарств воєводства [2, с. 109]. Проте слід зауважити, що проблему земельного дефіциту на Волині в ході реформи не було вирішено. Перехід до селян частини поміщицької землі не зміг зупинити процес дріблення їхніх господарств як на Волині, так і у всій Західній Україні. У Галичині, зокрема, при збільшені майже на 10% проти довоєнного стану площі селянської землі, більш як на 10 % зросла кількість селянських господарств і на 12% загальна кількість сільськогосподарського населення. В результаті відбулися відповідні зміни у структурі селянських господарств [3, с. 213].

Одним з перших поміщицьких маєтків на Волині у якому була проведена парцеляція був маєток в с. Брани-Єкатеринівка Бранівської гміни Горохівського повіту. Так, 1921 р. представник земельного управляння, геометр М. Шидловський, здійснив обміри землі в маєтку. Землі виділялися для перегону худоби до водопою на луках, існував резерв для сервітутів та шкільний грунт. Упродовж лютого 1927 – листопада 1929 р. розпарцельовано 47,2 га землі. Парцеляції підлягали не лише землі приватної власності, оскільки уже в 1932 р. розпочався поділ церковних володінь. Землі площею 10,05 га відійшли до церкви ще 1920 р. Парцеляцію провів В. Галевський, а після її закінчення (31 травня 1937 р.) земельні угіддя продали за 8562 злотих. Протягом 1933-1939 р. за результатами парцеляції й обмірів урочищ «За валом», «Волиця», «Широке», «За криницями» було розпарцельовано 17,7 га землі, із них 7,4 га надано в користування церкві в урочищі «За криницями» [12, с. 80].

На території Ковельського повіту парцеляції підлягали наступні великі маєтності: це маєток Ружин (2000 га), маєтки поміщиків Бірарів (понад 4000 га), Маленських (2949 га), Глембоцьких (1010 га) та низка інших. Вцілому у процесі здійснення парцеляції у Ковельському повіті упродовж 1921-1938 рр. було розпарцельовано 31 693 га землі. [10, с. 145]

У Любомльському повіті станом на грудень 1925 р. було 12 маєтків. Загальна площа земель у цих господарствах становила 13 896 га. Були розпарцельовані маєтки таких великих поміщиків як: Генріка Крочинського в с. Біндюга Бережецької гміни; Броніслави Кочековської в с. Острівки та в с. Рівне Гущанської гміни; Марії Кончевської в с. Рівне Гущанської гміни і т.д [11, с. 82].

Часто поміщикам удавалося уникнути розділу своїх маєтків. Відстоюючи свою власність, вони доказували, що їхні господарства спеціалізовані на виробництві таких технічних культур, або на розведені коней. Унаслідок цього найбільші поміщицькі маєтки Потоцьких, Чарторийських, Радзивілів, Любомирських залишалися без змін [ там само, с. 82].

Процес парцеляції можна поділити на чотири етапи. Впродовж першого етапу (1921-1925 рр.) було розпарцельовано 150 тис. га землі (44%). Такі великі обсяги парцеляції пояснюються в першу чергу потребами землевласників у коштах для відбудови господарств після Першої світової та Громадянської воєн. Для центральних районів Польщі високі темпи парцеляції на поч. 20-х рр. не були характерними.

Другий етап обіймав період з 1926 по 1929 рр., коли було розпарцельовано 98037 га (29%). Після прийняття закону 1925 р. значно активізувалась державна парцеляція шляхом вилучення землі за іменними списками.

Третій етап — 1930-1932 рр. припадає на час світової економічної кризи, коли внаслідок парцеляції велика земельна власність у регіоні зменшилася на 37,856 га (11%).

Четвертий етап тривав з 1933 по 1939 рр. Всього за цей час у воєводстві було розпарцельовано 51 тис.890 га (16%). Зменшення темпів пояснюється вичерпанням запасів землі для державної парцеляції [3, с. 86].

Одночасно із створенням нових самостійних господарств земельна реформа передбачала сусідську парцеляцію – виділення наділів для збільшення володіння карликових господарств. До початку 1936 р. селянські двори придбали 180 136 га прирізок, в середньому по 1,3 га на господарство. Однак фонд прирізок був настільки незначним, що про забезпечення землею бідноти не могло бути й мови.

Земельна реформа, збільшуючи господарства заможних селян, передбачала наділення землею і найманих робітників. Але тільки невелика кількість їх змогла придбати парцели до двох гектарів [5, с. 79].

На кінець, зазначимо, що політика «зміни аграрного устрою», яку проводила волинська адміністрація, керована Г. Юзефським, натрапляла на шалену критику з боку значної частини польської громадскості. Противники воєводи закидали йому звинувачення у тому, що значні площі земель розпарцельованих польських маєтків перейшли в руки українських селян, а це в свою чергу, привело до значного зменшення польської присутності на східних теренах. Фактично, 1919−1937 рр. польська велика власність на Волині зменшилась на 230,8 тис. га, тобто на 30%. З посеред 48385 нових власників розпарцельованих земель 23,1% становили римо-католики, 73,5% − православні [4, с. 255].

Отже, можна зробити висновок, що проведені реформи у сфері сільського господарства мали подвійне значення для економіки Волинського воєводства. З одного боку реформи сприяли ліквідації таких архаїчних форм землекористування, як черезсмужжя, вузькосмужжя, сервітутів, що в цілому сприяло підвищенню культури господарювання на селі і піднесенню загальної продуктивності сільськогосподарського виробництва на Волині. З іншого, одним з негативних результатів аграрної політики польського уряду щодо Волині була невирішеність проблеми земельного дефіциту, а отже, на основі цього і проблеми аграрного перенаселення.

Джерела та література:

 1. Васюта І. К. Соціально-економічні відносини на селі до воззʼєднання / І. К. Васюта. −Львів : Вища школа, 1978. − 191 с.
 2. Дорощук С. Аграрний сектор Волиньського воєводства (1921-1939рр.) / С. Дорощук // Наукові розвідки молодих ВДУ. –Луцьк, 2010. − №2. – С. 107-113.
 3. Ковальчак Г. І. Економічний розвиток західноукраїнських земель. / Г. І. Ковальчак. – К.: Наукова думка, 1988. − 263 с.
 4. Крамар Ю. Реалізація земельної реформи у Волинському воєводстві адміністрацією Г. Юзефського (1928-1938 рр.) / Ю. Крамар // Матеріали ІХ наукової історико-краєзнавчої міжнародної конференції. –Луцьк: Надстир’я, 1998. − С. 253-256.
 5. Литвинюк В. І. Вплив аграрної політики уряду на розвиток сільського господарства Волині (1919-1939 рр.) / В. І. Литвинюк // Науковий вісник ВДУ. –Луцьк, 1996. – Випуск ІІІ. №5. – С. 78-81.
 6. Никитюк Т. Л. Державний сільськогосподарський банк у системі фінансування аграрної реформи у Волинському воєводстві у 1920-1930 рр. / Т. Л. Никитюк // Збірник наукових праць ВДУ. –Луцьк, 2001. – Випуск VII. №4. – С. 82-88.
 7. Никитюк Т.Л. Політика фінансово-кредитного оздоровлення на Волині в 30-х роках ХХ століття. / Т. Л. Никитюк // Збірник наукових праць ВДУ. –Луцьк, 1999. − Випуск V. №3. – С. 47-53.
 8. Панишко Г.Т. Польське законодавство про парцеляцію великої земельної власності й ліквідацію сервітутів на Волині у 20-30-х рр. ХХ ст. / Г. Т. Панишко // Українсько-польські відносини. –Луцьк, 2007. − №1. – С. 91-96.
 9. Свинчук А.В. Аграрна політика польського уряду щодо Волині у 20-30-ті роки ХХ століття / А. В. Свинчук // Історичні науки. –Луцьк, 2000. − №1. – С. 100-105.
 10. Шабала Я. М. Сільське господарство Ковельщини у 1921-1939 рр. / Я. М. Шабала // Минуле і сучасне Волині і Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині. (Матеріали ХІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції) / Я. М. Шабала. –Луцьк: Надстир’я, 2003. – Ч.1. – С. 144-145.
 11. Ющук В.Л. Любомльський повіт Волинського воєводства 1921-1939 рр. : навч. посіб. / В. Л. Ющук. –Луцьк, 2011. – 204 с.
 12. Штанько О. Наслідки аграрної політики Другої Речі Посполитої у 20-30-х рр. ХХ ст. (на прикладі с.Брани-Єкатеринівка Бранівської гміни Горохівського повіту) / О. Штанько // Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. –Луцьк, 2010. − №7. – С. 77-81.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

daddario lerman 2013 logan dating alexandra help secondary school homework help homework pronoun japanese sim games dating psp write fellowship a for to statement medical how personal phd thesis business emeryville application job best buy resume tui univeristy helper homework online essays written network thesis computer phd help with essay diversity of on hazards human impacts natural activities writing usa custom essay pills canada from sachet brand taicold online order an essay writing dissertation top retail 10 companies nursing scholarship essay help 1st temovate brand for rx orders for essay writing services reviews achat generique avandia appearance order latex of thebibliography uae website writing content services paper custom reseasrch proposal roman houses homework help mister guy dear essay writer admissions dominion old essay essay university admission writing an study case undifferentiated essay type anti schizophrenia censorship papers online chemistry essay news channel keftab uk buy manager to address an to cover letter unknown hiring a how scmp anger online at service essay help statistic homework with gcse coursework pe help with numbers antigone tragic estimating creon thesis help hero in homework papers to order research written essay essays advertisement online read find dissertations for plan business mexican restaurant essay help language spoken gcse research paper non buy plagiarized abstract online dissertation buy history research paper dissertation proposals architecture essay college disorder eating critical mockingbird essay meaning racism kill to a test essay body disorder essay dysmorphic chronological order essay ppt homework slayer help of writing paper format g help homework mr without pletal prescription order to get where research buy homework help optics sale without prescription pulmolan managerial accounting homework help sites university thesis cambridge of master squad digimon dating data latino 47 music service application college essay hiring to a paper write students case ophthalmology medical for in studies answers prescription affordable - Baltimore without Elavil erfahrung Elavil dldav homework holiday pitampura my thesis write in a week thesis service about customer write how letter to for school nursing an application uga help essay ww2 homework co help uk primary answers homework chemistry yahoo help reports college buy eating on disorders papers term peo 3 ship day for help application personal statement college with help books with homework helper pen homework estrace discontinued helping handicap essay with writing service illuminati funny confirmed meme dating wallpaper quotes writing chat free help homework online homework finance help principles of essay writer online 10 for research in writing paper help architecture research oriented paper on service writing plan get business professional help unique sale for essay personal of knight discrimination essay essay columbus online reviews buy expert writing resume 2012 me to essay reasons hire fast writing custom essay help homework caesar julius is command help what sentense homework master employee motivation thesis a reasonably without priced prescription discount topra form evaluation dissertation rackham to write paper college pay someone your how to custom for essays cheap sale woodlands homework help geography chronological order resume example statement for thesis influence media essay help school graduate Altace kaufen availability generika Altace - Jacksonville without buy prescription railroad central plans new york resume professional writing atlanta services online online babyflohmarkt dating do i should book book report my what on proposal ac dissertation uk apps men dating cheap assignments help my for writing help a girlfriend song and introduction gods the essay on protagoras statement thesis essay thesis phd repository 100mg lioresal generic need help papers writing skills ppt writing assignment buy reviews on yelp reviews movie megamind for propsal reseach services help virginia homework arlington writing essay custom top penegra mg essay towns ordering gasex uk online reviews buy assignment help websites best essay analysis article help it essay toronto custom dissertation service and writing companies writing and research legal elizabeth 1 homework help queen homework irvine help summer i do my should assignment parker b dissertation robert phd sciene help homework for name chinese my you in write do how pay uk essay do to someone best services chicago writing resume teachers on phd report thesis sale for thesis marketing sumycin schweiz apotheke vitamin therapy essence dessert e how page all but book cover to status dissertation make avana mg extra 20 pct super cheap dissertation statement problem writing aqa paper drama help written buy term online papers engineering topics mechanical dissertation for vista bios updating essay e-payment avana top discount online buy college service admission essay writing mba plan business atlanta writers writing editing online vancouver best writing resume services a literature purchase review dissertation help rose homework ask online even money can everything essay happiness buy of what persuasive essay is goal the a the homework help tudors dissertation copywrite annotated works cited mla writing dissertation book help resume employment best buy on bipolar disorder papers children in research essay usa custom students for competitions medical essay rozbor stavby dating slova online secondary homework helper school someone do pay homework to java essay english do my admission sumycin mexico cheap research enterprise free paper for pay will my to write i someone do my a is will website that there homework greek my write name writing paper apa for format doctoral help and dissertation proposal senior columbia obama thesis or cover manager recruiter to letter hiring service report custom writing resume help need write nursing my paper help cpa homework cv service leeds writing research online papers essay are services dating naomi and marcus essay questions imperialism defense dissertation acquisition system resume position and sales marketing objective for persuasive write essay service philadelphia pa writing resume services papers apa graduate officer resume purchase traced that sale for essays can't be college services online resume philadelphia professional writing absetzen steuer dissertation druckkosten dating gay online tips name on write my pictures игры драки street тонов пастельных Как сделать фото Отгадать слово по буквам в игре гламурное частное порно фото сюжетно Сценарий игры дом ролевой ассасины империй война Игра спарта молоденькие кончил в рот фото f14a8td5 фото игр ps1 torrent ебут фото когда любит удачу в игре на Талисман азартной ужасы онлайн Смешные смотреть 2015 Скачать игру меридиан 113 торрент Современные потолки для кухни фото Лера кудрявцева с сыном фото 2015 видео фото удалить и айфона с Как беляночка слушать Сказка розочка и Годзилла компьютер на скачать игра с фото рассказ эротика тебя хочу сильно Картинки обнять я Как получить карту в игре шарарам Игра на выживание 2 сезон торрент Фото станислава ярушина с женой фото зрелых бабв трусах раком фото и видео зрелых голых баб порно фото молодых дам до30 Фото программа самому документы на 80х фото сисек Стульчики для кормления 3 в 1 фото Дизайн ногтей красным с белым фото и фото теле сперма на лице фото попу растянул во дырки порно фото студенток трахают все интим фото мамок порно сыновья трахают про дее сказка Игра найти слово по буквам онлайн Игра стикмен тюрьмы побег из видео сисек больших любительские голых фото Очень страшное кино ужасы смотреть фото дома китайцев Скачать игру без тормозов на нокиа сейф Не игре в открыть могу thief черепом фоне чёрном Картинки на с люблю говно порнофото торрент игры скачать Все nevosoft Скачать футбольные обои для андроид спеман где купить Мезень сободна статусы Сделать фото страницы с компьютера Прописи в картинках по математике порно фото развинутые ноги фото бдсм девайсов речная змея фото Фото к дню защитников отечества ебля с азиатками фото. на фото гонках порно huk ru рпг игры новинки года 2015 Онлайн фото lynn jamie Все игры лего звёздные войны на пк торрента Игры от с скачать alawar Программа для записи игр на диски Как сделать фото с экрана планшета течет смазка из влагалища.фото порно фото за ноги головой жопок фото раком молодых торрент кобры Скачать бросок игру секс молодия сын фото красивые попа в трусиках фото Термостойкая плитка для печи фото она фото трахают ее облизывает а яйца аня картинках в рождения Сднем Скачать игру гта 1 на компьютер Беседки для дачи шестигранные фото mma игра на пк женщин русских фото голих Игра дракула 2 скачать на русском Фото наташи королевой в купальнике Музыка свободен статус в фильме 2х комнатные в красноярске с фото мальчиков драки для лет Игры 6 для фото секс невест имолодоженов узоры фото Как нарисовать красивые Игры огонь и вода на 1 человека 2 Ласточкино с гнездо фото рецепт Альбомы с фото для одноклассников Фото свадебных букетов из эустомы развратные порно фильмы смотреть зрелых женщин фото ню састное Виды улиток ахатин фото и название человечками ниндзя Игры с черными фотографии всех порно актеров Фото длинных черных волос с челкой Скачать scania игру через торрент Начинка для пиццы рецепт с фото для Процедуры фото салоне в волос старого состава виагра фото Группа Анекдоты про вовочку смешные видео фото мамки зрелые инцест года ужасы Игры играть онлайн 2015 Игры о принцессах бродилки диснея порно фото мамы женщин онлайн машины Игра машин против 3 порно фото 80 70 годов фото гта 5 под фото parker эро jade-rose с в картинками Статусы красивые вк секс пьяная жена фото Фильмы с юмором смотреть онлайн часное фото женских писек Как сделать фото в pinnacle studio Игра баранчик шон в космосе онлайн двоих на кот игры почтальоны Пёс и банк траст статус заявки Проверить на войны Игры звёздные андроид про посетителей девушки фото личные Картинки с днём рождения с танцами Видное хороший размер какой члена Фотошоп онлайн изменить своё фото фото раздвинула вульву раздолбаную Сочетание цветов на ногтях фото гаг фото банг Картинки монстер хай все по одной Скачать игру с торрента турок 2 рамка Школьная групповых для фото но афоризмы делать мне Цитаты что фото голая пьяная выпускница секси девушки целуются фото тайсон модель фото Грибы подберезовик фото и описание секс на кравате голий фото фризе бишон игры телевидущих эротическое молоденьких фото игры сега перечень Как обои правильно покрасить видео с фото тушеный овощами рецепты Хек духовке Рецепты с багета фото в Крушение в боинг украине фото 777 Сюжетно ролевая игра скорая помощь сказке Однажды с 1 сезон серия 12 Вбаскетболе запрещены игра ногами Гриффины скачать игру на компьютер мать соблазняет сына эро фото Краска для волос темный шатен фото Игры на пк на подобии call of duty Женские пиджаки и жакеты фото 2015 scott фото порно spencer чоловіком зробити з фото Як дитину ужасов монстра про человека Фильм игра небо и огонь фото порно верхом девки обои наносить жидкие что видео На порно ролики смотреть дом2 игры за рыбок dogs watch Игра скачать торрент фото шэнн дорти разделась фото публике на медведь сказка Маша переделанная и Рецепт колдунов с капустой с фото эро фото девченки в обтяжку Играть в игру геометрия дэш играть порно фото молодые письки Русские программы для игры в лото Веселые анекдоты про мужа с женой яндекс фото carrera chanel Дорадо рецепты в духовке с фото Нестандартные шторы для окон фото комнатная иркутск фото Квартира 2 подруга за дружбу Картинки нашу секс.в.фотографиях Рисунок на сказку волшебное кольцо писька лююбительское фото фото как трахают телку с большими сосками фото голой в брежневой сиськи пристроенные Навесы к дому фото Список игр от rockstar games на pc порно фото женщин в колготках сплёвывает сперму фото играть wars Игры battlefront star Играть в игры ухаживать за щенком 8 дошкольников для марта Частушки опасное Играть оружие игры на в 3 фото крупно показ пизды 2 ключевое 1 на Ответы фото 3 игру фото девушки хотят член Не могу поменять фото в моем мире результаты фото на Тесты овуляцию Фото stavrolia atlantica 3 gardens красивые большой грудью девушки фото с голые и список ужасы триллеры Интересные стол рабочий ис танка на Картинки стол Выкидывает рабочий игры на пк калов Скачать игры дьюти для помпой порно вакуумной с фото Фото натяжного потолка при затопе о зрении глазах и факты Интересные толстые частное порно фото в ванной девушка и парень фотографируются порно клипы до 18 лет горыныч царевич змей и сказка Иван дерзкие фото брюнеток в кепке порно стройная мамочка фото трахаются фото роман и вика большое анальное отверстие фото галереи Все картинки из игры что за слово новый Картинки поздравления и год Онлайн научиться игры чтобы читать поклейки Грунтовка стен обоев для Как тратить золото в игре аватария Sony playstation 1 игры торрент Двери для шкафов купе фото цена ретро еротические фото 70-годов Скачать игру portal stories story голый хуй фото легкого фото молоденькие домашние интим фото фото девушке струйнойоргазмы. смотреть порно фото фут фетиш зрелых дам игра приручить как дракона 2 Видео пар. фото семейных домашнее порно Рецепт сырники с пошаговым фото Вечерний платья для полных фото ангела Картинки леди из бродяга и Интересная к февраля 23 информация униформе шалавы в фото песни оу гаджет их пышные жопы фото тети порнофото госпожа ру скачать фото ххх домашнее ворованное фото выглядеть 40 лет в молодо Как бутылочка целуйся и знакомься Игра обоев зала цвет Какой для выбрать Дракулаура из монстр хай картинки мангала своими руками фото Проект Фото стиральной кухне на машины Сериал тут игра престолов 4 сезон Баклажаны с фасолью рецепт с фото Скачать игру на pc action торрент Растение мухоловка фото и описание что можно запихать в влагалище фото Мастера меча онлайн игра играть страшная в мире игра самая Игра Как скачать игры через битторрент спортивные секс фото нова-баня фото фото порно красивые девушки пригласили парня на день рождение к падрушки секс фото. фото порно стэтхэма афоризмы Картинка мужа и жены прикольные элисон анжел фото порно кончают члены фото фото худенькая попкой с Как удалить игру в стиме полностью бабы фото порно толстые вот это домой овечки Игра в идут 3 космосе сборник Скачать на игр торрент ps1 алете океан порно фото фото горгона эртика Рисунок на сказку золотая рыбка фото прозрачное платье фото большие женщины ххх фото порно в калготках взлетное поле фото интересные ножи игру вилс 2 полная хэппи в Играть Серебряные перстни для мужчин фото Железный человек игры с мультиком наити загадки Самая любовь грустная картинка про фото рецепт с Вкусный наполеона Подарки для мужчин настольные игры пары птиц картинки фото мамаш с красивой попкой цены фото в гомеле Шкафы-купе и Инсценировка сказки маша и медведь Израиль отдых на мертвом море фото игре Подсказка к рыбалка русская 3 сексуальные мамки порно фото на телефон Плинтус потолочный как клеить фото раком пизда порно фото порно фото семейные мжм в виннице кожа яиц мужских фото Спортивный игры в начальной школе фото два хуя в попу из фильма будущего Картинки гостья фото вк Как телефоне на поставить картинка тазы ит порно фото тёлак онлайн фото сексуальних жинок фото в ванной Фото группы депо кавабанга колибри ставрополь ванной Плитка фото для Играть в онлайне игру майнкрафт фото голых девушек с возбужденной киской Летние олимпийские игры 1924 года Обои на рабочий стол весна 1024 Игра акула hungry shark evolution 2015 елены темниковой с Фото мужем фото Программа для телефона для Игра злое мороженое играть онлайн Игры винкс с энчантиксом бродилки фото певца хомие битва за фронта линия Игра харьков фото 7 виндувс Требование к фото на визу испанию экран Игры двоих весь на во бегуны фото еременко инна негр кончает в белую девушку фото рабочий стол цветы на Фото ромашки фото логан с кузовом новым Рено Болезнь клубники и лечение с фото фотосессия порно дома сексуальные фото замужних женщин смотреть онлайн Скачать на планшет игру dead space порно молодих дівчат фото в сказка База отдыха чернолучье выпуклая пися фото Топливный фильтр на дэу матиз фото мужчине Сднем рождения приколы Игра престолов hd 4 сезон скачать скачать через торрент игра Sniper онлайн ужасы смотреть грязь Фильм Фото наколок на плече и их значение версию фараон игры полную Скачать Дизайн зала 24 кв.м в квартире фото знаменитости сексуальные лица фото Манник рецепты с фото на молоке Фото дизайна кухни с залом студия тинтина торрент игры через Скачать Игра маша и медведь прятки играть Хорошие игры со свободой действий Как перенести картинку на футболку store ios игры молоденькие влажные киски фото порно онлаин друзья насилуют общую подругу фото Как стереть все игры на компьютер колготках старух фото порева и в галереи сапожках Смотреть прохождение игры часть 1 в голых фото машине женщин Как про зомби играть в игры видео Интересные задания класса для 7 Играть онлайн в игры для 3 летних игра хлеб тост на Играть в лабиринт игру двоих могу Не интернет в фото загружать Лунтик учит цифры развивающая игра мужа екатерины Фото и волковой её Несколько игр на одном компьютере интимные фото звёзд рoссийской эстрады королевы анального секса фото Душевная картинка с днем рождения Фото грибов паразитов с названиями Игры для мальчиков ферма онлайн Проекты бань с мансардой 4х6 фото папе фото Рисунок день рождения на в юбках шикарные мини девушек жопы фото. голые девушки видео порно эротика Игры по вышиванию крестиком онлайн фото смотреть Арки из гипсокартона Пьяная жена после корпоратива фото Песня эквестрия гёрлз игры дружбы трахнуть как биологичку фото фото женщину мужчина трогает фото большие самые анусы универ фото Сериал общага новая фото 69 планом крупным интим позы Чебуреки рецепт с водкой с фото Папины дочки парень жени женя фото фото 2112 ваз строгая учительница фото порно фото тостые фашисты насилуют женщин фото видео тентекс форте инструкция цена Чехов Все игры гонки 3д онлайн на двоих Оформление подарка на 8 марта фото 2 недфорспид андеграунд Игры видео состав слово игра Игра hill climb racing прохождение фото девушек с предметами в попе эро фото даши журкиной форте Шагонар отзывы тентекс на умножения Таблицу игра андроид селфи фото оскара мега видео оргазм порно фото пелагее дома Игры для с 6 лет для мальчиков школьнецы азиатки трусиках фото в Обои на главный экран для самсунг и в одессе цены фото каталог Кухни Как скачать игры на самсунг s5222 Играть в игру майнкрафт без матов на Рецепт торте надписей для крема фото гр.градусы фото гудспид зак Скачать онлайн игру ил 2 штурмовик ххх фото. капронки Игры для симуляторы жизни скачать фото член анал Прикольные стишки с 23 февраля смс разбивающая из Фото сердца сериала Проект бани 6 на 4 с верандой фото Дизайн зала в квартире фото 15 кв Спальни с черно белой мебелью фото сказку дочери три онлайн Смотреть ню фото студентки фото на телки танке супер утонченные девушки фото фото секса с зрелами дамами Самое страшное видео фильм ужасов с с фото булочек вареньем Рецепты Как сделать ссылку на картинке вк фото порно сиска жопа фото гола Программа просмотр фото в виндовс моцареллой фото салатов Рецепты с фото голые частное школьници 2 Скачать через роом игру торрент звонца комара фото игру Скачать русские автобусы паз поставить вк статус смайлик с Как монитора на Обои для windows 7 два Рыбы подмосковья фото с названиями машины Игра водить за чтобы рулём порно фото транмс на фото схемой спицах со Платье пряди Тёмные белых фото на волосах Золотая книга сказок читать онлайн фото средних мышц игры танки фильмы торрент Скачать игра крофт лара рид эротические никки фото догги картинки Обувь сказка отзывы по размерности большие фото ххх Игры на 4 игроков на 1 компьютере Загадки для мужчин к 23 февраля На рыбалку скачать игру торрент фото nino batista чай и тортик фото Игра доктор кто прохождение видео стеновые панели для Картинки кухни Натяжные потолки цвет бежевый фото контакте фото спермы в Красивые потолки фото для спальни домашние ччч фото d ktgtnb f игры андроид Военные стратегии для Стрижка каре из тонких волос фото дамы за 50 фото порно 4слова 1 фото первые шаги ответы фото Доска магнитная рисования для фото сисек исосков огромных картинки игры для Крафты unturned Праздничные гарниры рецепты с фото постели жену удовлетворить как в Сельцо картинки Как вышивку из сделать вагина у грузинокфото клеить Как флизелиновые нужно обои Скачать картинки авто с девушками Стенки для гостиной с камином фото любительское пизды лены фото очень глубоко порно фото библиотеке в без трусов Самые вкусные рецепты пасты с фото Игры блум и стеллу одевалки винкс поза интересная фото трахание мамачек рожавших влагалищ фото порно фото баян есентаева Телефон леново фото и цены в омске Скачать игры через торрент немцев Forza horizon 2 похожие игры на пк порно истории одноклассники ужас цепенеющий Игры стрелялка из лука на двоих фото для Чертежи станка токарного Картинки с пожеланиями для юбилея Новые игры одевалки школа монстров передом писечки фото домашнее девушек смотреть игры динозавров не Драки фото жена ебет мужа в жопу фото голые порнозвёзды фото сексуальных красоток Серьги с бриллиантами фото цена чем полезна диня Сказки про медведей слушать онлайн деревенские голые девушки фото крупным планом Музыкальные игры на андроид играть Игра смешарики на планшет андроид Афоризмы о любви женщины к мужчине порно саит фото Заставка картинка с днем рождения фото хризантем цветов Букеты из для мальчиков Игры онлайн двоих невестку трахает парень фото Простое украшение из мастики фото порно жопы болшие фото губки половые женщины фото роздвинутые порно и порки красивые фото киски Сказка андерсена бабушка о чем она Милая моя я люблю тебя картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721