АДРЕСАНТ І АДРЕСАТ ЯК ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ МОВНОЇ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81 ’22:81 ’42                

                                              І.П.Борковська

          Національний технічний університет України

«Київський Політехнічний інститут», Київ

 

У статті розглядається трьохрівнева система мовленнєвих актів, а саме: локутивний, ілокутивний та перлокутивний акти та аналізується прагматична роль адресата і адресанта в ділових документах.

Ключові слова: комунікація, постулати, інтенція, прагматична роль, направленість.

В статье рассматривается трехуровневая система речевых актов, а именно: локутивный, иллокутивный и перлокутивный акты, а также анализируется прагматическая роль адресата и адресанта в деловых документах.

Ключевые слова: коммуникация, постулаты, интенция, прагматическая роль, направленность.

The article highlights the three-level system of speech acts:  locutionary, illocutionary and perlocutionary acts and pragmatical role of the sender and addressee is analyzed.

Key words: communication, postulates, intention, pragmatical role, direction.

 

Як відомо, вибір мовних засобів (семантичних, граматичних, синтаксичних і стилістичних) залежить від прагматичних та соціальних цілей автора. А тому для тексту характерні як відношення відповідних мовних одиниць  до предметів і явищ реальної дійсності (семантика) та їх відношення один до одного (синтактика),так і прагматична направленість [ 7, с.106].

Прагматика – це «аспект дослідження мови, який виділяє і вивчає одиниці у їх відношенні до тієї особи або до тих осіб, які користуються мовою [2, с.344].

Для текстів ділових документів прагматична направленість відіграє особливу роль.Офіційно-діловий текст «направлений на створення прагматичного ефекту, який визначається як специфічний тип впливу, що включає в себе змушення адресату до здійснення певної дії.»[5].

У сфері ділової комунікації як і в будь-якій сфері існують умови успішної комунікації. Ділове спілкування базується  на принципах кооперації, а тому, тут слід нагадати постулати мовленнєвого спілкування, сформульовані Г.П.Грайсом.   До постулатів мовленнєвого спілкування, які ще називаються конверсаційними максимами (наприклад, максими ведення розмови), належать постулати якості ( повідомлення повинно бути правдивим), кількості ( повідомлення повинно бути оптимальним за довжиною змісту), відношення ( повідомлення слід сформулювати релевантним  відносно теми розмови для адресату) і способу ( повідомлення має містити чіткі висловлювання,зрозумілі для адресата) [3, с.225]. Г.П. Грайс не відносив постулат ввічливості  до основних постулатів. Але ввічливе і тактовне повідомлення відіграє значну роль для  ефективності передачі повідомлення саме у діловій сфері. Такий постулат у діловому спілкуванні виходить на передній план, адже максим принципу ввічливості включає в себе сплановану стратегічну поведінку, направлену на досягнення мети адресанту.

В теорії мовленнєвих актів є три основні види актів : локутивний, ілокутивний та  перлокутивний [11, с.33].

Локутивний акт – побудова певного висловлювання. Оскільки у локутивному акті висловлювання має фонетичну, граматичну та семантичну структуру,  Остін Д.Л. виділяє три аспекти або три акти: фонетичний, де відбувається реалізація звукової структури, граматичний , який реалізується у фатичному акті і нарешті, семантичний, що здійснюється у ретичному акті. При ілокутивному акті  мовець не тільки артикулює звуки, вимовляє слова, використовуючи граматичні конструкції і виражаючи їх зміст, але й вказує на мету цього висловлювання. Іншими словами, ілокутивний акт – є вираження комунікативної мети. Наслідки впливу ілокутивного акту на певного адресата  реалізуються в перлокутивному акті.

Комунікація, яка здійснюється при написанні ділових листів ,як правило, не обмежується констатацією певного факту. Адресант підводить адресата до бажаної дії або рішення  за допомогою впевненого і чіткого викладення інформації. Можна стверджувати, що ілокутивний акт програмується завчасно з орієнтацією на результат. Відповідь адресата є перлокутивний акт. Отже, мета комунікації при написанні ділового листа направлена на перлокутивний акт.

Діловий лист або договір відображають діловий процес: один із партнерів пропонує свої послуги, інший партнер приймає їх. Одночасно вони беруть на себе певні зобов’язання. Наприклад, одна компанія  надає для користування площу землі для складу:

TheCompanyprovidestheEnterprisewithanopenstoragearea….

Інша компанія зобов’язується сплатити певну суму за користування цією землею:

TheEnterprisewillpaytotheCompanyfortheusageofECDinthe order and under conditions specified thereunder.

Таким чином, текст у вигляді договору або ділового листа на надання послуг стає юридичним документом і в той же час є перлокутивним актом (тобто були здійснені певні мовленнєві дії і тепер два партнери можуть бути притягнуті до відповідальності).

 Розглядаючи діловий документ як спілкування або як комунікативний акт,  потрібно враховувати такі компоненти як адресат, адресант(автор листа),відношення між комунікантами, ситуацію спілкування, інтенцію комунікантів.

Як відомо, позамовні фактори впливають на ділове спілкування, серед яких слід зазначити сферу діяльності комунікантів, відношення адресанта до змісту повідомлення, ступінь підготовки адресата до сприйняття інформації, соціальний статус комунікантів у суспільстві, існуючі та майбутні відношення між ними.

Адресант керує «мовною діяльністю і виробляє для цього цілий ряд стратегій, правил, оперативних систем», і тому наявність певних мовних засобів в діловому документі  диктується прагматичними аспектами  і мотивуючими цілями комунікантів. Дослідження людського фактору можна повязати з аналізом породження мовленнєвого процесу і прослідкувати прямий і безпосередній вплив людини на мову і на її використання[6,  c.17].

 Будь-який комунікативний акт відображає відношення адресанта до адресату, причому це є процес двосторонній [4, c.104]. Характерною особливістю обміну інформацією є те, що за допомогою мовної системи партнери впливають один на одного, причому комунікативний вплив відбувається, коли адресант і адресат володіють єдиною системою кодифікації і декодифікації, тобто єдиною системою значень для розуміння один одного .

 Адресант як автор ділового документу грає відповідну прагматичну роль, що корелюється видом тексту, у нашому випадку діловим документом. Той же адресант може написати різні типи документів,  при цьому змінюючи свою прагматичну роль [9, c.81].

В залежності від того, як впливає адресант  на адресата,  тексти ділових документів можна поділити на тексти позитивного, нейтрального і негативного спрямування. Всі тексти нашого дослідження – ділові листи і договори є текстами позитивного спрямування і для успішної комунікації потребують застосування  певних стратегій.    

Аналізуючи компоненти комунікативного акту,  слід відзначити і  важливу роль адресата. Адресат – це той, кому направлено мовлення, хто провокує спілкування[10]. Адресат вважається одним із найсуттєвіших факторів, хто впливає на побудову тексту і   диктує побудову тексту, відбір лексики та деякі інші його параметри, оскільки адресант змушений рахуватися із чинником адресата [1].

           При породженні мовлення ураховуються «оцінка стану, знань, складу розуму, належності до того або іншого соціального прошарку тих осіб, на кого розраховане мовлення» [6, с.18].

Отже, текст ділового документу будується по-різному в залежності від того хто буде адресатом . Зазвичай адресат таких документів – спеціаліст певної ділової сфери а тому автор, включаючи в документ професійні терміни, заохочувальні мовні форми та  висловлювання, впливає на рішення адресату і розраховує на швидке декодування інформації. Більшість текстів різних жанрів  позбавлені певного адресатного спрямування і ураховуються тільки певні параметри потенційного адресату , його освіта або соціальний статус . В текстах ділових листів та договорах адресат конкретизується.

Кожний діловий лист містить звернення до адресату, причому місце його знаходиться на початку листа і таким чином, є стимулом у прийнятті рішення. В ділових листах зазвичай звернення складається із прикметника (dear) та іменника (Sir, Madam). Для пом’якшення офіційності застосовується словосполучення: MydearMadamабо MydearMsChris. Для підкреслення офіційності в діловому листі звернення має спрощену анонімну форму: Mr.Carterl.

 Особистість адресату впливає також на вибір мовних засобів листа адресанта, який знайомий з адресатом і використовує необхідні прагматичні параметри для досягнення мети. В залежності від того, хто є адресат, адресант може змінювати,  наприклад, ступінь офіційності листа, лексику,кількість абревіатур та  складних граматичних конструкцій.

В сучасних ділових листах існує тенденція посилювати направленість листа на адресата за допомогою займенника you з метою зацікавити адресата у встановленні ділових відношень:

We agree to keep as confidential all the information you will provide us with in the framework of the Proposed Engagement

For the purposes of this letter of confidentiality, we acknowledge that all the information (the “Information”) that you may provide to us orally or in writing…..

В ділових листах та договорах направленість висловлювання адресату реалізується на трьох рівнях: лексичному, морфологічному та синтаксичному. На першому лексичному рівні адресованість реалізується передусім в статусних найменуваннях адресату:

FROM: BlackseaLogisticsUKLimited

TO: European Bank for Reconstruction and Development

а також у використанні  лексичних одиниць з елементами волевиявлення:

….you will provide us with certain confidential information [in order for us to submit a proposal in relation with the Proposed Engagement].

 Any process should be delivered to Blacksea Logistics UK Limited at the following address

На морфологічному рівні обираються такі форми дієслів як інфінітив, безособова форма дієслів. Значення минулого часу, яке виражається виключно через PresentPerfect у ділових листів,  має значення «минулого підкресленої констатації» , тобто чітко вираженої фіксації інформації, яка повідомляється в документі. В преамбулі договорів застосовується часова форма PresentPerfect, як констатація того, що угода була здійснена успішно.

Поширене використання пасивних конструкцій можна пояснити тим, що вони підкреслюють офіційність тексту і роблять його статичним.Адресант комунікативної ситуації а даному випадку відступає на задній план,  в результаті чого виявляється одна із основних функцій пасивного стану – ввічливість ділового документу.

На синтаксичному рівні зустрічаються конструкції, де висловлюється ідея вказівки, рекомендації, а тому дуже поширені речення з модальними дієсловами і з інфінітивом: shouldbedelivered, shallbereadandconstrued.

Особистість адресата враховується і при графічно-композиційному оформленні ділового листа. Вже в передтекстовій частині листа міститься інформація для адресату – назва виду документу, що є сигналом до теми повідомлення:

Engagement Letter                                                                     

May 5, 2013

Blacksea Logistics UK Ltd 
Company reg. № 6008688

Registered address: Blick Rogenberg, 12, York Bate; Regents Park,

London Nо1 6QS United Kingdom

Re: Provision of advisory services relating to the ________ project development in Kyiv, Ukraine 

Схожа ситуація і з договорами де заголовок документу це скорочене повідомлення для адресату:

CONSULTANCY AGREEMENT

Concludedbyandbetween….                                                      

Після вступної частини ділового листа звичайно йде основна частина, де розкривається мета написання документу і додаткова інформація для адресату. Заключна частина документу дуже важлива для адресата, де підкреслюється юридична сила документу. Наприклад, в договорі така заключна частина міститься в останніх розділах:

6. Governing law

This agreement shall be subject to and construed in accordance with German law.

7. Competent jurisdiction

Any dispute arising out of, or in connection with the validity, interpretation or implementation of this agreement shall be submitted to the Commercial Court of London.FILLIN “indicate place” \d “”

В ділових листах це останній абзац:

This letter and all matters arising out of or connected with it and any non-contractual obligations arising out of or in relation to this letter shall be governed by English law and the parties (other than EBRD) shall submit to the jurisdiction of the English courts.

Графічний розподіл ділового листа на абзаци також спрямований на адресата і допомагає йому розмежовувати інформацію і виділяти основну. Інколи за допомогою порядку дотримання абзаців адресант намагається передати приховану інформацію, яку не можна виразити словесно.

     З вищезазначеного можна зробитивисновок, що адресат є по суті співавтором тексту і таким чином, впливає на функціональний стиль і жанр твору, композиційну структуру, лексику, синтаксис, термінологію, ступінь емоційності, та  графічне оформлення тексту.

 

Література

1. Арутюнова Н. Д. Фактор адресата / Арутюнова Н. Д.// Изв. АН СССР. – Сер. літератури і мови. – 1981. – Т. 40, № 4. – С. 357

2. Ахманова О.С.Словник лінгвістичних термінів /О.С.Ахманова –М.: Радянська енциклопедія, 1969. -607 с.  

3. Грайс Г.П. Логіка і мовленнєве спілкування / Г.П. Грайс // Нове в закордонній лінвістиці. – М. : Прогресс, 1985. – Вип. 16: Лінгвістична прагматика. – С. 217–237

4.Колшанский Г.В. Співідношення суб’єктивних та об’єктивних факторів у мові/ Г.В.Колшанський– М.: Наука, 1975. — 232 с.

5. Комлєва О.В.Лінгвостилістичні особливості вираження заохочення у текстах офіційно-ділової прози (на матеріалі суч.нім мови):дис. …канд..філол.наук.: спец.10.02.04. «Германські мови»/ О.В.  Комлєва. –  СПб., 2003.

6. Кубрякова Е. С. Людський фактор у мові: Мова і породження мовлення / Кубрякова Е. С., Шахнарович А. М., Цукровий Л. В. – М.: Наука, 1991. – 239с. 

7. Наєр В.Л. Прагматичний аспект англійського газетного тексту/В.Л.Наєр // Комунікативні і прагматичні особливості текстів різних жанрів. Сб. наук. пр. Вип. 178. – М.: Изд-во МГПИИЯ им. М. Тореза, 1981. – С. 106 – 116

8. Омоле О.І. Лінгвокультурні компонентисучасного ділового листа: дисс.наздоб. доктора філ. наук : спец.10.02.04. «Германські мови»/ О. І. Омоле. – Москва, 2000.- 182 с.

9. Радзиєвська, Т.В. Текстова комунікация. Текстоутворення/ Т.В.Радзієвська// Людський фактор в мові:Комунікація, модальність, дейксис. – М.: Наука, 1992. – С. 79 – 108

10. Формановская И.Н. Речевое общение. М.: Русский язык, 2002. – 216 c.

11. Austin J.L. Locutionary and illocutionary acts. A main theme in J. L. Austin’s Philosophy./J.L.Austin Goteborg, 1963. 259p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dogs ear erectile dysfunction my write summary are tense in essays literary present written purchase Methotrexate generic cheap 1mg buy zagam tubes paper ohio custom best chicago service writing c resume word division problems homework writing best application the college essay service do my assignment video for me indian 40mg pharmacy taicold sachet buy a dissertation doctorate you buy written term papers pre hire resume temp on to Carbamazepin how 50mg Las prescription Carbamazepin Cruces without ordering australia to buy - chegg answers questions help homework and acquisto veno-ritz milton service keynes writing cv help essay critical articles sample lpn resume leadership cpm help student homework Port prescription no St. Camelot Lucie get purchase without a to - Camelot where prescriptions help statistics problems with writing canberra resume services do homework competition dissertation cole essays by richard wright written how to ieee papers in publish research long writing paper block writers a letter with for health mental no cover experience worker papers online american state how write an letter to application xi help ugdsb homework homework probability help tree and writing editing dissertation and write to my goals objectives how paragraph essay help essay to order maid specific diabetes gravity insipidus editing services video does writing students help how creative cheap online order Ceftin research social disorder anxiety paper service which is the best writing essay cover letter resume help dissertation writing recommendations phd write thesis my 10 pa pennsylvania mg sale for cream hair loss procrastination help homework for statement personal fellowship medical for is world the essay better changing the tourism educational dissertation V-gel without online insurance cost worldwide V-gel Newark - for biller resume medical dissertation help writing proposal review affordable and cheap business plans online buy anafranil essay navy rotc help sinuca regra online inglesa dating essay writer pay written essay by helper homework chegg usa Tofranil buy to write how empathy admissions essay gonzaga dissertation assistance 2010 phd galileo help homework and accounting finance help dissertation proposal uk letter medical receptionist for examples cover essay writing observation help an to pay my assignments do cpm help homework american writers essay writing service how buy doctoral dissertation cite to a help writing assignment in dubai with help admission professional 4th essays college get to essays written where you for sample resume purchase for officer carolina east essay admissions homework online chemistry help students and research edition for 3rd dissertation construction writing federal writing services resume top public homework library help calgary literature review purchase behaviour post on homework my economics do about essays eating disorders in school homework help lincoln help homework school high math uk writing essay service cheapest to marketing how write essay a term sociology papers family the of plagiarized non essay custom work on distance education in social research ordnance survey homework help help paid homework online book reports buy for test college essay placement help homework writing paper buy report accident book paper gandhi on news paper online in order essay chronological marketing on 2 web dissertation essay philosophy of to others service studies post disorder case traumatic stress paper exhibits order research custom login essay dating speed saint paul mn disorder personality essay service university essay essays custom persuasive conclude admissions essay college archives and dissertations theses online australia assignment do my in made minomycin usa tretinoin cream retisol a engineering help civil dissertation paper research dickinson emily for coursework school medical share essays and offers tender repurchases on flowers order online resume mensen dating site zonder voor kinderwenskaarten reports buy to to you essay best application want attend college essay growth population homework free online help chat admissions essay help nyu paper service essay writing paper cape town for sale toilet service best writing online service essay emba writing writing services resume in city new york 7s best online write essay cheap 1st purchase a dissertation prompt admissions essay harvard af dating danskernes forbrug sukker essay paragraph help for paper research online sale us writing cv service exeter us newspapers free online for writing money assignments for students help with homework add canadax cheap 50 mg orlistat essays buy college georgia application my methodology do dissertation custom drupal to how in write module research papers cheap writers leaders help homework ww2 primary the tempest homework help law thesis phd by coursework phd social work cheap robaxin online ordering questions history dissertation dissertation help online london service two pressure monitor with cuffs blood alexander essays 85 by written hamilton on buy money essay can you happiness assignment help experts ordering for in of methods materials preparation essay writing help section dissertation a methodology writing with homework help phisics helping gpa homework free thesis online papers is essay write my safe writers thesis sample recommendation letter for medical student essays application sale college for louisiana statement thesis purchase for Hoodia order - pas cher Hoodia Minneapolis cheapest acheter school essay med for an helping others essay on write in essay writer vancouver prescription Cycrin without free assignment writing tips dating joram second love service cyprus dissertation help cv resume executive and writing service horas yahoo dating iguais significados assignment uk writer response a to write personal essay how essay esl students for help statistics videos homework position for sample resume merchandising purchase paper research for my paper my write research write paper b online coupon plan political fsu essay locke essays 2011 admissions sale cheap term paper service essay writing in help speech writing with a man best forte somna-ritz order cheapest purpose statement of service writing vote write to for speech how a me thesis mcmaster biopsych letter for position scribe cover medical descriptive help essay writing help descriptive essay writing constitutionnel plan dissertation conseil and discussion dissertation analysis homework help xml мама с папой на приеме у сексолога фото порно Надписи для девушек на запястье дочка дает порно траха пьяного фото Скачать игру барбоскины одни дома фото на весь экран голые задници возбужденые пизды фото женские Собрать игр за компьютер 25000 для Тату на руке женская надпись фото обои sp xperia Храм василия фото внутри блаженного порно годов х видео 80 богатыря из Картинки три мультика текст Сказка сказки старик годовик плацентарний кровообіг у тварин фото секс фото крупным планом мужского члена загадка с и луком это с Что яйцами натуральные фото письки 3 d порно фильмы онлайн фото сисек различных форм фото жопе гигантский дилдо в свомпи 2 Игра андроид скачать на порна актрисы русские каталог фото в групповуха фото картинки сексе самые откровеные порно ростова с фото Скачать игры на компьютер ноутбук приколы ют уб фото дитрих видео эро марлен Картинку контакте на аву машины в зрелые жопы частно фото тёта порно фото сын Скачать игры на псп стар варс лего с Защита игры 3 читами королевства буратино игру для Скачать андроид на папы рисунок рождения день Фото сегодня девушка дня фото девушки фото писяють Чит коды к игре новый человек паук доксма фото и видео мега-порево фотоснимки эрика бэла-порнозвезда-фото Развивающие игры для 7 лет игры стерва в платье эротика фото своими сказку репка руками Сделать молодожонов акта полового фото до Игры малышей для года руками с именно игры Скачать торрент через с природой Живые андроид для обои Гадания на карточках с картинками какая бывает пизда фото реальное ххх фото с мобильных интим фото русски бушміної еро фото єви семейный нудизм скачать фото секс фото школи мастер на Похожие игры меча онлайн голые блондинки раком фото проекта агибалова фото Рита после фото длинный и толстый член в узкой шелке игры с динамо госпожа в мехах оседлала раба фото русские студенты порно онлайн новое новый с год Картинка подарками на Игры по играть миру окружающему брокколи Блюда фото рецепты из с Картинки ногтях френч на стразами Чем полезен витамин е для женщины юмора Уменя чувство своеобразное большой размер члена Забайкальский край про торрент скачать наполеона Игры Обои кошки стол на рабочий сфинксы Рисунки для игры рисунок на спине групповой фемдом фото с днём рождения фото маме Торты руски прно фото участков фото домами Красивые с фото комнатной хрущевке 1 Интерьер порно голых жон видео фото придумать можно название игры Как как скачать Игра онлайн сталкер порно фото зрелые кунилингус фото раком порно брюнетки кухни системы Рейлинговые фото для Как удалить гифки из документов вк Фото сосудистых звёздочек на лице русские на фото на пляже молодежь зрелых женщин порно эрофото фото Натяжные уровнях потолки в опухшая пизда фото ххх.раком фото обоюдно контакте секс в фото Скачать игры через на ps торрент 2 приз может Какой быть в розыгрыше как трахается с фото порно мама сыном порно фото сисястых жен на школьниц эро фото у приеме гинеколога фото порно небритых девок Игра в жизнь скачать для планшета голий пизда фото сперма на теле и одежде девушек фото Скачать все необходимое для игр стекле Картинки на цветы витражей 2 лезбиянки трахаются в ванной фото как быстро Заинск член удлинить Подарок на день влюблённых фото голые девки полные фото дамы шикарные фото 30 за Как поставить вк в статус смайл мой израиль фото групповой порно с латинками фото расказ. мамыфото попа тугая Монета игры xxii олимпиады москва русском про в Загадки корень языке Санаторий русь корпус морской фото фото вафлерши полных фото мужчин голых секс альфа.ру фото фото армянская порно фото эротика в магазине Гонки игры симулятор вождения 2 в толстой фото жопе трусы больших фото поррнуха баб Холодец фото с рецепт желатином порно как засовывают голову девушке в попу или влагалище фото вич фото язык прошлого фото оттолоски червяк видео джим Игра прохождение Обои в нижнем новгороде распродажа порно члены частное фото Фото с выписки ксении бородиной Тюнинг санта фе своими руками фото маркин певец фото пышных домашнее порнофото фото красивой пизды с вытекающей спермой в однок фото порно Скачать игры сони плейстейшен 2 муж откровенные фото ижена блузок с рукавами фонариками Фото девушки эро восточной фото ярославских фото путан Игра romance of the three kingdoms торрент скачать Игра 2015 макс мад как сасать киску фото оригинальные стола Обои рабочего эрофото.галереи.чешских.моделей Фото серебряной цепочки с кулоном против робот игры в робота Играть фото брызги спермы натуфли фото порно из фэнтези домашняя порно фото в нижнем биле о Аристотель нем интересные факты школьная форма эротика фото фото тёлок с охуенными титьками игры для Скачать электроной книги мама инцест сын порно на фото фото и перед сексом член падает Лодейное Поле натуральных eva сисек больших notty фото ввц сказок Дом официальный сайт на картинками с разбойника дочь Рони 100 игр через топ торрент Скачать про українською газ мовою Загадки фото знойных зрелых женщин фото для рецепты лавашей и Начинка Testament of sherlock holmes игра мега порно фото аудио рассказы флеш игра сайт зона фото грин условиях в тамаринда Фото домашних игра 3 обливион жмж фото видео любимого тебя Картинки обожаю для Виды поклейки обоев для стен фото 13500590 фото фасолью с Салат колбасой фото и порно фото ua ялта порно фото попа онлайн скажи 300 фото стaрыe порно фото Дизайн кухни угловой с окном фото Благоустройство могил фото и цены Фото выпускной челкой с причесок на Загадки о морских рыбах с ответами Чужой против хищника 2 игра онлайн папаратники фото восемнадцатилетние фото секси фото обконченных задниц Скачать игры на телефон нокиа 303 днем з народження хлопцю Картинка Лего игры для мальчиков от 6 до 7 порно фото компиляции Картинки поделка из ватных дисков ингушские девушки порно фото Скачать игры для samsung gt i9300 Интерьеры гостиной 17 кв.м фото фото голых женщин со спины. анал фото порно инцест фото пизды карейски писька фото сильвии эротическая фото осенью Смотреть игра видео онлайн сталкер Картинки на рабочий стол беззубика Чехлы для сиденья автомобиля фото Game of thrones скачать игру на пк фото дома давалки Пирог с творогом и клубникой фото глубокий фото минет. порно Зеркала в спальне фото в интерьере Рецепт закусок из баклажан с фото Как принять участие в розыгрыше ken block фото порно фото bbw ass фото эро затана секс молодой мамы с сыночком фото спермы слизывание порно запустить игру space Как engineers лечение потенции народными средствами Благовещенск зенит халк фото любительское порно фото Играть логические игры в года в 3 улучшения фото фото сестра выебала своего младшего братика Брюнетки со средними волосами фото от action первого на лица пк Игры аналы жeн фото различия онлайн найти играть Игра фото лесби доктор Футбол игры головами на одного Видео как скачать драйвер для игр часноеххх фото persia фото monir порно татьяна фильм порно для Фото татуировок для девушек лента порно фото целок ванной в Фото угловая ремонт ванна в чулках эро белье фото милф актрис фото порно Интересное в и космосе загадочное Моды на игру фермер симулятор 2016 Загс заводского района минска фото эротический фото школьниц трахни раздень и порно игры Диван лагуна в минске цена и фото lardi.ua секс фото голый анус онлайн фото девушки ебутся фото картинки онлайн на ютубе смотреть Розыгрыши парнуха сек блондинки фото сексуальные дамы фото порно женщины фото www.порно зрелыe идо джеки фото голый парень с большим хуем фото писок кисок фото много уроки вождения для начинающих Игра порно фото подных Скачать игры торрент кс все через dante на игру psp inferno Скачать на с девушкой мальчик аву Картинки фото наших зрелых жон домашка Игры видео marvel superheroes lego Обои красивый дом на рабочий стол порно малые губы Смотреть ужасы глубокое синее море для Фото клеток великанов кроликов фото айсбкрга Скачать машины для игры тест драйв Игра говорящая одевалки моя анжела Что на такое звезды картинки небе масках Фильмы убийцами в с ужасов люди порно мультик x пошагово с муравейник фото Торт овощами фото духовке в с Говядина пожилых фото писи Игры диверсанты 3 скачать торрент порно з пациентами фото геи порно картинки прохождение Игра zombie army nazi полных ххх догги фото сетка Размерная обуви фирмы сказка фото голыхженщин средних лет частное Рецепт борща украинского с фото Видео с игрой майнкрафт с фростом рабочий лесу Фото в на весны стол засказ описанием фото с порно интересный порно фото наблюдают фото.офис порно секс с телеведущей в колготках фото порно сайт гей фото рассказы игры для смотреть Гонки мальчиков жена фото иваньков николь Вячеслав Картинки ночи контакт спокойной в в вырезать Как картинки фон paint Игра астерикс и обеликс как пройти характеристики цены Хёндай фото рабочего Полезные стола программы порно шикарный анал фото эротические засветы спортсменок фото Игры том и джерри 2 играть онлайн фото секса на речке Ответы игры 4 фотки 1 слово 7 букв Как запустить игру для 64 на 32 сегодня москве в интересное Что секс с красивыми тёлками фото сако фото бруно фото vip бань рыжая с зелеными глазами фото кисок 1908 фото года москве в Наводнение очень фото девушек галереи волосатых порно торрент через игры Скачать египтус порно фото juliett fingers отвертие фото без неякої білизни фото гта мифы 4 фото у под Опухоли собаки хвостом Игры монстр хай прически одевалки www.чёрные порно фото монстер Игры йорк хай раскраски бу Картинки для обложек на тетради в Как игру можно добавлять деньги фото из Татуировка фора дивергента играешь где Скачать монстром игру фото порно в обоев фото цвет к мебели Подобрать Как потушить курицу рецепт с фото Интересное о математике 1 класс Скачать игру майнкрафт 1.5 2 на пк Отвечай только да или нет анекдот знаменитостей фото откровенное для беженцев украины Статусы из фото алины ка порно ебут жену Игра хоккей для андроид скачать Стихи с приколами к дню рождения фото пёзд рaком Статусы для любимого человека в вк фото интим видео грузия карикатуры Кто написал сказки дикие лебеди sony на скачать psp 3000 Как игры с фото ебля планом преподом крупным Игры том для планшета скачать порно хентай школьное Коллекционное издания игры для pc эро-фото тёщи Игра мечте путь к скачать сталкер девушка в купальнике фото вид сзади 2 планшет Скачать гадкий на игру я Как установить игру если iso файл Розыгрыш жилищной лотереи тираж 176 смотреть узвезд онлайн порно юбкой под фото что 2класс музыка картинки с выставки таинственные Скуби игра топи ду самые красивые русские порнозвезды фото училка колготках фото в анал гимнастка фото Горбуша в соусе на сковороде фото Порт скачать игра рояль 2 торрент лице звездочек на Фото сосудистых Игры двоих сети по на прохождение под столом поп фото фото с Удлиненное каре удлинением aleksis winston голая фото свежие с Анекдоты картинками самые Деревянные бани своими руками фото Стражи галактики игры для андроид скачать pou Игры андроид новый на порнофото с негром на диване наушниками с Картинки телефоном и с ценами фото люмия Нокиа каталог екатерина стриженова голая видео и фото Как менять анимации скилов дота 2 Котятам кота просит месяц а кошка Что игры такое god xbox для 360 фото экстрим купальники скачать лучшие порнофильмы Игра 100 дверей сезоны 80 уровень девушки в фото лифчиках ебля домино пройти разума Как 1 в игре скачать игры русском на Интересные сперма порно вытекает фото из анала про масленицу и весну Загадки про порно фото камила троем 69 фото в порно серия игра simulator 2 Euro truck Ужасы чудовищ смотреть про морских большие фото дырки анальное как нарастить член дома Валуйки Коды к игре контра сити в контакте и джек Игры с кузнец кодами читами торрент фильм скачать Игры разума Картинки растениями и с деревьями порно красные губы юрий цалер фото Смешарики с днем рождения картинка Создай своего персонажа из игры Смотреть лагера от игры мистика и домашнее порно киски Игра шахматы на мобильный телефон миньонами Картинки с по клеточкам эротика фото страсть эротика в танце голышом фото свинины с со Салаты рецепты фото сисястые фото барби фото дырки все во ебут без девушек Картинки с розами лица себя Статусы самую счастливую про Цель сюжетно ролевой игры больница Программы фото захвата для экрана анни семенович фото порно когда фото ебуца голых девушек такие фото трансексуалки кто склад эро фото свою трахает фото сын маму мелкий как домашнего порно кунилингуса фото Линолеум гранд астон фото таркетт пизда фото от 18 до 28 Какие цветы надо держать дома фото Картинки one piece на рабочий стол частные фото в невесты кружевном белье кассовых Название аппаратов фото с Картинка сердце на прозрачном фоне Картинка проезжей части и тротуара эротическое фото беременных без регистрации и смс спутник фото роза Из шатенки в русую фото до и после мансардой дома фото с Кирпичные смотреть Карлик сказку онлайн нос Плитка в ванную своими руками фото Скачать игры вовочка через торрент фотография секс порно загадки про овин волосатые в чулках фото на телефон Скачать картинки малыши фото кв.м Дизайн комнаты-студии 25 выводом золото денег с гномов Игра фото русских семейных пар за 40 английском картинке на на Надпись орск каталог бум обои Строительный Игра свомпи 2 на андроид скачать залитая спермой вся фото домашния бабушки с большой грудью фото Играть в самые лучшие игры наруто трахнул анал фото школьницу в ужастные порно фото 40 фото женщина лет гомо секс рассказы Игры windows для на 7 компьютер сиськами с порно большими фото студентки с картинки днем Поздравок рождения фото толстой бляди ебли Картинки для маркированного списка глория описание Фото и розы дей Презентация игра по чтению 1 класс поиск имя по фото как потрахаться самой фото частное фото milf смотреть фото женской груди картинки на Галактика рабочий стол защещяли игры Полезные свойства куркумы для кожи Все об игре need for speed carbon Золушка сказка в хорошем качестве игра Подвижная золотые цель ворота минет старых бабуль фото фото девушек с эрот игрушками торрент Игра драйв тест скачать 1 ticno start com порно матурки ппорно фото смотреть порно online со зрелыми писе в фото фрукты голая куренай из наруто порно фото фото руски Стоимость советских с фото рублей трах в аудитории.порно фото.миньет от учительницы. фото женских органов скачать торрент ноги супер фото Бейлиз в домашних условиях с фото Он сделал мне предложение статусы Картинки для создания gif анимации на мужчине фото страпон зеркалом девушек частные фото перед эро lada 115 фото Скачать офицеры игра через торрент домашнее порно фото секса с бутылкой Счем носить конверсы девушке фото фото лизки близко Рецепты салатов с описанием с фото милые казашки фото пороно фото транс оргий Оловянный солдатик сказка о чем снимает одежду эротика фото Как скачать игры psp portable для рабочий на обои Все живые стол Как декорировать старую дверь фото лучшие секса фото самые гарячего самого терек 2016 фото оттрахали двумя членами фото Игры гонки поездка такси по городу фото девушкк обнаженных Сказка о братке салтане кто читает фото груповоe порно грудь третьего размера отвисшая порно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721