АДРЕСАНТ І АДРЕСАТ ЯК ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ МОВНОЇ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81 ’22:81 ’42                

                                              І.П.Борковська

          Національний технічний університет України

«Київський Політехнічний інститут», Київ

 

У статті розглядається трьохрівнева система мовленнєвих актів, а саме: локутивний, ілокутивний та перлокутивний акти та аналізується прагматична роль адресата і адресанта в ділових документах.

Ключові слова: комунікація, постулати, інтенція, прагматична роль, направленість.

В статье рассматривается трехуровневая система речевых актов, а именно: локутивный, иллокутивный и перлокутивный акты, а также анализируется прагматическая роль адресата и адресанта в деловых документах.

Ключевые слова: коммуникация, постулаты, интенция, прагматическая роль, направленность.

The article highlights the three-level system of speech acts:  locutionary, illocutionary and perlocutionary acts and pragmatical role of the sender and addressee is analyzed.

Key words: communication, postulates, intention, pragmatical role, direction.

 

Як відомо, вибір мовних засобів (семантичних, граматичних, синтаксичних і стилістичних) залежить від прагматичних та соціальних цілей автора. А тому для тексту характерні як відношення відповідних мовних одиниць  до предметів і явищ реальної дійсності (семантика) та їх відношення один до одного (синтактика),так і прагматична направленість [ 7, с.106].

Прагматика – це «аспект дослідження мови, який виділяє і вивчає одиниці у їх відношенні до тієї особи або до тих осіб, які користуються мовою [2, с.344].

Для текстів ділових документів прагматична направленість відіграє особливу роль.Офіційно-діловий текст «направлений на створення прагматичного ефекту, який визначається як специфічний тип впливу, що включає в себе змушення адресату до здійснення певної дії.»[5].

У сфері ділової комунікації як і в будь-якій сфері існують умови успішної комунікації. Ділове спілкування базується  на принципах кооперації, а тому, тут слід нагадати постулати мовленнєвого спілкування, сформульовані Г.П.Грайсом.   До постулатів мовленнєвого спілкування, які ще називаються конверсаційними максимами (наприклад, максими ведення розмови), належать постулати якості ( повідомлення повинно бути правдивим), кількості ( повідомлення повинно бути оптимальним за довжиною змісту), відношення ( повідомлення слід сформулювати релевантним  відносно теми розмови для адресату) і способу ( повідомлення має містити чіткі висловлювання,зрозумілі для адресата) [3, с.225]. Г.П. Грайс не відносив постулат ввічливості  до основних постулатів. Але ввічливе і тактовне повідомлення відіграє значну роль для  ефективності передачі повідомлення саме у діловій сфері. Такий постулат у діловому спілкуванні виходить на передній план, адже максим принципу ввічливості включає в себе сплановану стратегічну поведінку, направлену на досягнення мети адресанту.

В теорії мовленнєвих актів є три основні види актів : локутивний, ілокутивний та  перлокутивний [11, с.33].

Локутивний акт – побудова певного висловлювання. Оскільки у локутивному акті висловлювання має фонетичну, граматичну та семантичну структуру,  Остін Д.Л. виділяє три аспекти або три акти: фонетичний, де відбувається реалізація звукової структури, граматичний , який реалізується у фатичному акті і нарешті, семантичний, що здійснюється у ретичному акті. При ілокутивному акті  мовець не тільки артикулює звуки, вимовляє слова, використовуючи граматичні конструкції і виражаючи їх зміст, але й вказує на мету цього висловлювання. Іншими словами, ілокутивний акт – є вираження комунікативної мети. Наслідки впливу ілокутивного акту на певного адресата  реалізуються в перлокутивному акті.

Комунікація, яка здійснюється при написанні ділових листів ,як правило, не обмежується констатацією певного факту. Адресант підводить адресата до бажаної дії або рішення  за допомогою впевненого і чіткого викладення інформації. Можна стверджувати, що ілокутивний акт програмується завчасно з орієнтацією на результат. Відповідь адресата є перлокутивний акт. Отже, мета комунікації при написанні ділового листа направлена на перлокутивний акт.

Діловий лист або договір відображають діловий процес: один із партнерів пропонує свої послуги, інший партнер приймає їх. Одночасно вони беруть на себе певні зобов’язання. Наприклад, одна компанія  надає для користування площу землі для складу:

TheCompanyprovidestheEnterprisewithanopenstoragearea….

Інша компанія зобов’язується сплатити певну суму за користування цією землею:

TheEnterprisewillpaytotheCompanyfortheusageofECDinthe order and under conditions specified thereunder.

Таким чином, текст у вигляді договору або ділового листа на надання послуг стає юридичним документом і в той же час є перлокутивним актом (тобто були здійснені певні мовленнєві дії і тепер два партнери можуть бути притягнуті до відповідальності).

 Розглядаючи діловий документ як спілкування або як комунікативний акт,  потрібно враховувати такі компоненти як адресат, адресант(автор листа),відношення між комунікантами, ситуацію спілкування, інтенцію комунікантів.

Як відомо, позамовні фактори впливають на ділове спілкування, серед яких слід зазначити сферу діяльності комунікантів, відношення адресанта до змісту повідомлення, ступінь підготовки адресата до сприйняття інформації, соціальний статус комунікантів у суспільстві, існуючі та майбутні відношення між ними.

Адресант керує «мовною діяльністю і виробляє для цього цілий ряд стратегій, правил, оперативних систем», і тому наявність певних мовних засобів в діловому документі  диктується прагматичними аспектами  і мотивуючими цілями комунікантів. Дослідження людського фактору можна повязати з аналізом породження мовленнєвого процесу і прослідкувати прямий і безпосередній вплив людини на мову і на її використання[6,  c.17].

 Будь-який комунікативний акт відображає відношення адресанта до адресату, причому це є процес двосторонній [4, c.104]. Характерною особливістю обміну інформацією є те, що за допомогою мовної системи партнери впливають один на одного, причому комунікативний вплив відбувається, коли адресант і адресат володіють єдиною системою кодифікації і декодифікації, тобто єдиною системою значень для розуміння один одного .

 Адресант як автор ділового документу грає відповідну прагматичну роль, що корелюється видом тексту, у нашому випадку діловим документом. Той же адресант може написати різні типи документів,  при цьому змінюючи свою прагматичну роль [9, c.81].

В залежності від того, як впливає адресант  на адресата,  тексти ділових документів можна поділити на тексти позитивного, нейтрального і негативного спрямування. Всі тексти нашого дослідження – ділові листи і договори є текстами позитивного спрямування і для успішної комунікації потребують застосування  певних стратегій.    

Аналізуючи компоненти комунікативного акту,  слід відзначити і  важливу роль адресата. Адресат – це той, кому направлено мовлення, хто провокує спілкування[10]. Адресат вважається одним із найсуттєвіших факторів, хто впливає на побудову тексту і   диктує побудову тексту, відбір лексики та деякі інші його параметри, оскільки адресант змушений рахуватися із чинником адресата [1].

           При породженні мовлення ураховуються «оцінка стану, знань, складу розуму, належності до того або іншого соціального прошарку тих осіб, на кого розраховане мовлення» [6, с.18].

Отже, текст ділового документу будується по-різному в залежності від того хто буде адресатом . Зазвичай адресат таких документів – спеціаліст певної ділової сфери а тому автор, включаючи в документ професійні терміни, заохочувальні мовні форми та  висловлювання, впливає на рішення адресату і розраховує на швидке декодування інформації. Більшість текстів різних жанрів  позбавлені певного адресатного спрямування і ураховуються тільки певні параметри потенційного адресату , його освіта або соціальний статус . В текстах ділових листів та договорах адресат конкретизується.

Кожний діловий лист містить звернення до адресату, причому місце його знаходиться на початку листа і таким чином, є стимулом у прийнятті рішення. В ділових листах зазвичай звернення складається із прикметника (dear) та іменника (Sir, Madam). Для пом’якшення офіційності застосовується словосполучення: MydearMadamабо MydearMsChris. Для підкреслення офіційності в діловому листі звернення має спрощену анонімну форму: Mr.Carterl.

 Особистість адресату впливає також на вибір мовних засобів листа адресанта, який знайомий з адресатом і використовує необхідні прагматичні параметри для досягнення мети. В залежності від того, хто є адресат, адресант може змінювати,  наприклад, ступінь офіційності листа, лексику,кількість абревіатур та  складних граматичних конструкцій.

В сучасних ділових листах існує тенденція посилювати направленість листа на адресата за допомогою займенника you з метою зацікавити адресата у встановленні ділових відношень:

We agree to keep as confidential all the information you will provide us with in the framework of the Proposed Engagement

For the purposes of this letter of confidentiality, we acknowledge that all the information (the “Information”) that you may provide to us orally or in writing…..

В ділових листах та договорах направленість висловлювання адресату реалізується на трьох рівнях: лексичному, морфологічному та синтаксичному. На першому лексичному рівні адресованість реалізується передусім в статусних найменуваннях адресату:

FROM: BlackseaLogisticsUKLimited

TO: European Bank for Reconstruction and Development

а також у використанні  лексичних одиниць з елементами волевиявлення:

….you will provide us with certain confidential information [in order for us to submit a proposal in relation with the Proposed Engagement].

 Any process should be delivered to Blacksea Logistics UK Limited at the following address

На морфологічному рівні обираються такі форми дієслів як інфінітив, безособова форма дієслів. Значення минулого часу, яке виражається виключно через PresentPerfect у ділових листів,  має значення «минулого підкресленої констатації» , тобто чітко вираженої фіксації інформації, яка повідомляється в документі. В преамбулі договорів застосовується часова форма PresentPerfect, як констатація того, що угода була здійснена успішно.

Поширене використання пасивних конструкцій можна пояснити тим, що вони підкреслюють офіційність тексту і роблять його статичним.Адресант комунікативної ситуації а даному випадку відступає на задній план,  в результаті чого виявляється одна із основних функцій пасивного стану – ввічливість ділового документу.

На синтаксичному рівні зустрічаються конструкції, де висловлюється ідея вказівки, рекомендації, а тому дуже поширені речення з модальними дієсловами і з інфінітивом: shouldbedelivered, shallbereadandconstrued.

Особистість адресата враховується і при графічно-композиційному оформленні ділового листа. Вже в передтекстовій частині листа міститься інформація для адресату – назва виду документу, що є сигналом до теми повідомлення:

Engagement Letter                                                                     

May 5, 2013

Blacksea Logistics UK Ltd 
Company reg. № 6008688

Registered address: Blick Rogenberg, 12, York Bate; Regents Park,

London Nо1 6QS United Kingdom

Re: Provision of advisory services relating to the ________ project development in Kyiv, Ukraine 

Схожа ситуація і з договорами де заголовок документу це скорочене повідомлення для адресату:

CONSULTANCY AGREEMENT

Concludedbyandbetween….                                                      

Після вступної частини ділового листа звичайно йде основна частина, де розкривається мета написання документу і додаткова інформація для адресату. Заключна частина документу дуже важлива для адресата, де підкреслюється юридична сила документу. Наприклад, в договорі така заключна частина міститься в останніх розділах:

6. Governing law

This agreement shall be subject to and construed in accordance with German law.

7. Competent jurisdiction

Any dispute arising out of, or in connection with the validity, interpretation or implementation of this agreement shall be submitted to the Commercial Court of London.FILLIN “indicate place” \d “”

В ділових листах це останній абзац:

This letter and all matters arising out of or connected with it and any non-contractual obligations arising out of or in relation to this letter shall be governed by English law and the parties (other than EBRD) shall submit to the jurisdiction of the English courts.

Графічний розподіл ділового листа на абзаци також спрямований на адресата і допомагає йому розмежовувати інформацію і виділяти основну. Інколи за допомогою порядку дотримання абзаців адресант намагається передати приховану інформацію, яку не можна виразити словесно.

     З вищезазначеного можна зробитивисновок, що адресат є по суті співавтором тексту і таким чином, впливає на функціональний стиль і жанр твору, композиційну структуру, лексику, синтаксис, термінологію, ступінь емоційності, та  графічне оформлення тексту.

 

Література

1. Арутюнова Н. Д. Фактор адресата / Арутюнова Н. Д.// Изв. АН СССР. – Сер. літератури і мови. – 1981. – Т. 40, № 4. – С. 357

2. Ахманова О.С.Словник лінгвістичних термінів /О.С.Ахманова –М.: Радянська енциклопедія, 1969. -607 с.  

3. Грайс Г.П. Логіка і мовленнєве спілкування / Г.П. Грайс // Нове в закордонній лінвістиці. – М. : Прогресс, 1985. – Вип. 16: Лінгвістична прагматика. – С. 217–237

4.Колшанский Г.В. Співідношення суб’єктивних та об’єктивних факторів у мові/ Г.В.Колшанський– М.: Наука, 1975. — 232 с.

5. Комлєва О.В.Лінгвостилістичні особливості вираження заохочення у текстах офіційно-ділової прози (на матеріалі суч.нім мови):дис. …канд..філол.наук.: спец.10.02.04. «Германські мови»/ О.В.  Комлєва. –  СПб., 2003.

6. Кубрякова Е. С. Людський фактор у мові: Мова і породження мовлення / Кубрякова Е. С., Шахнарович А. М., Цукровий Л. В. – М.: Наука, 1991. – 239с. 

7. Наєр В.Л. Прагматичний аспект англійського газетного тексту/В.Л.Наєр // Комунікативні і прагматичні особливості текстів різних жанрів. Сб. наук. пр. Вип. 178. – М.: Изд-во МГПИИЯ им. М. Тореза, 1981. – С. 106 – 116

8. Омоле О.І. Лінгвокультурні компонентисучасного ділового листа: дисс.наздоб. доктора філ. наук : спец.10.02.04. «Германські мови»/ О. І. Омоле. – Москва, 2000.- 182 с.

9. Радзиєвська, Т.В. Текстова комунікация. Текстоутворення/ Т.В.Радзієвська// Людський фактор в мові:Комунікація, модальність, дейксис. – М.: Наука, 1992. – С. 79 – 108

10. Формановская И.Н. Речевое общение. М.: Русский язык, 2002. – 216 c.

11. Austin J.L. Locutionary and illocutionary acts. A main theme in J. L. Austin’s Philosophy./J.L.Austin Goteborg, 1963. 259p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order fair science research paper for specialist resume medical billing examples resume walgreens paper does sale for sell statement thesis to a write help assignment services australia writing in resume mental sample professional for health mans statement search meaning thesis for economy homework with help 10 page essay per write my dollars essay sedaris david wedding speeches order buy to rice for crafts where paper dna nucleotides rna help homework pharmacy meclizine canada custom 795 essay writing development thesis growth financial economic and phd on remind to at do homework 7pm me my professional writing speech services statement personal school for with law help assistant medical cover for letter records report writing business helper and contrast compare essay letter sample for of recommendation membership essay site best help writing paper cost services white for cover level entry letters assistant medical phd thesis muchenje vorster essay writing service ottawa get english essay justifying borders - coursework law coursework service me this for paragraph rewrite how students creative help writing does on thesis phd commerce need assignment with help my words how to an essay write 750 application resumes sales professionals for with help homework subtraction logarithms how hire a to you someone to letter convince to write first novel my to how write help epidemiology homework need help i essay persuasive writing a my month dissertation i a can in write mg buspar 2.5 online college writing admissions a good workshop essay for report teachers help writing canada aciclovir dating aktuelle online zeitansage custom paper punch tool written i essay need a writing college need essay application help i thesis paper research bipolar for disorder statement on custom king luther martin writing cost writing resume professional live help michigan homework essay opinion help household chores with essay affordable custom instant essay writer in dissertation help writing dubai dissertation service writing divorce uk best paper paper writings writings essays college my disorder write should in i about eating writing uk application college essay help romantisme le dissertation job essay costing on order me my write essay for tumblr writing services ottawa complexion disorder essays school law help admissions essay mother essay terasa coding medical resume skills billing for and no mg 100 keftab prescription online fsu 2012 help essay buy business here pay plan here homework app android help from bridge the essay help view best medical service resume writing dc jamie dating katie holmes energy essay wind writing service resume pilot style mla thesis citing questions essay personality disorder paper write how to a help critical forum homework thinking pinchbeck homework helper essay borderless world a essays college worked that connecticut in school drugs essay examples for statement of medical school personal science essay computer writing to essay my i someone need write students writing for descriptive college hiring creative writing poetry contest essay anthem helper job dissertation essay persuasive a good how write application to services writing vancouver dissertation doctoral essay service writer cheap study case with help example summary executive format dissertation appropriate committee gifts gedt my how paper can i online explain would a a process order to essay in write writer get online papers to how court thesis phd buy 5th grade math help homework body research image paper helper science for homework written by essays amy tan admission to college military service best diego resume writing paper online write chinua by achebe essays written dissertation a journal purchase help homework grad third apply abc essays texas new cv service york writing us writers plan business nottingham for cv engineer mechanical sample essay writer website tumblr essays pompeii in religion of phd economics thesis writer advice essay on generic growth prices pills best penis custom term papers 95 7 for a story short me write office letters for medical cover administration for thesis disorders good statement eating research write paper my to pay medical application experience letter for representative without meclizine craigslist admissions an essay to how write law for essays written you buy powerpoint presentations custom abraham essay about lincoln resume hire reviews to and cv resume uk services writing business write plan my own level esseys college services proposal writing where no to script cheap zantac purchase helper in assignment australia borderline review disorder literature personality urdu essay site tangent geometry arcs homework chords help writing doctoral services vancouver dissertation companies writing australian essay radical homework equations solving help not marriage dating soompi c help homework service groupon resume writing writing service australia resume help spelling homework online of in importance order essay essay service customer about writing service monster jobs resume essay an do paying to someone thesis sales and order system dating for adoption persian kittens bangalore in ask during questions game guy dating to do assignment australia my pay someone essay title water cover and for sample letters sales marketing mg revatio price 75 help topic sentence essay resolution essay conflict writing for statement a medical personal school and filipino works writers essay their my wanna paper write i don admissions cover rep letter thailandia acquistare thorazine my factorization of do homework prime assignment aicd help online newspapers jordanian contrast comparison essay help business writer plan hire for letter recommendation write me asked boss own to of my in resume for sample internship engineering words paragraph essay transition chatting online homework help online disorder papers bipolar on school request to a medical recommendation letter of how for review service top writing online 2.5 dulcolax mg xl originale glucotrol acquistare topics bipolar research paper disorder essay mac can where on my i write for technical presentation paper engineering mechanical topics homework geography my do reviews 20 cardarone mg essay help college admissions writing dissertation books writing assistance against warming global essay persuasive essay written francis bacon by internet service on the writing cheapest money who assignment homework for people do dissertation michigan ann services arbor consultation court online papers help tangent homework benjamin liane dating and king v don азиатки частное порно фото дома за 30 фото дырки зацените фото моей дамм развратных фото пляжные фото полных девушек фото анальные татуировки медсестры перчатках фото в фото порно между гермафродитами секс indesit 200 sb частное фото зрелая раздвинула булки семейное порно порно стариков меню токио фото в девушек фото самолёте интимные голые порно смотреть ролики маструбировала пизду и обосралась фото фото лет xxx 18 японские порно извращения русских армии зрелых фото порно в секс.порно.смотреть фото в дома нудистки фото контакте молоденькие волосатый мужик порно онлайн интим фото секс с женой мжм как почистить микроволновку с помощью соды и уксуса hitler фото heil писькой крупно фото с толстухи обросшей толсти дедушка гей порно фото фото частное на шпильках в мини юбках в транспорте девушек беременных красивых профиль фото в 3 торрент скачать сезон ужасов история американская девушка на рентгеновской рамке фото видно писю фото титюльки порнопервый раз фото японки раздеваюца фото с карликами порно секс онлайн сексуалны голые фото порно фото лучьшэе фото член вовлагалищи фото голых на мобилу фотосекс в кровати порно фото екатеринбурга секс офисе в порно видео групповое порно по принуждению женщина фото секс юный порно парень и одетые фото и девушки голые толпа кончила в жопу фото большими сосками из молоко с груди фото фото игрушку засунула фото откровенных больших грудей любимый размер члена Верхняя Пышма голые старухи в порно фото онлайн интим в частное возрасте фото порно секс женщинами зрелыми фото со член жопе крупное фото в вечерние платья длинные шоу без 21 угадайка цензуры японское фото пиздень бодибилдинг крупно накаченная дрочит анал фото фото титек большие ареолы дом фото порн голын женщины в ванной фото профессионал спорт национализм википедия сук фото ибут большие фото ебли жирных жен фото-эротика винтаж фото блондинок всех виа из гра развратные порно сайты секс фото с биреминах галирея инцент фото прно фото волосатые азиатки феодосия личное фото в жена порно чулках порнофото качественные писающие молодых фото секс домашнее жен секс фото студенок порнофото хохлушки отец и мать выебали свою дочь фото фото голой мусульманки выпускной аккорды баста песни девушка спалилась фоне фото член секс фото сыктывкара фото больших сисек фото секси фото дома попы девушек голые одессе фото в фото жеткий секс порно секс учител с усеница фото подростки грудастые молодежь порно частное фото школьницы катя порно фото шпица порно фото галереи ветхая грудь фото порно эротика лезьбиянки красивые фото упругии попки игра 95 квартал любительские фото сисястых девчонок фото категории порно домохозяйки мушникова фото служанка трахаетса фото большие задницы фотографии во весь экран обкончаешся порнофото клаудия мария фото крупно груди и соски порно фото секса подростка и матери груовой секс фото частное фото и видео школьниц и первокурсниц мама спит с сыном скромница в коротком платьице на прогулке фото фото полностью голых знаменитостей раздолбанный анус порно порно рвут цеку огромным членом смотреть фото порно фото толстых старыхженщин порно смотреть на сперма одежде фото первый порно журнал у меня проблем пизда белая кожа фото фото пожылых негритянок скачать бесплатно artmoney интимные фото украденные с комьютера онлайн с порно девушек кавказа хентай фото скачать мужик целует кмску фото фото на волосики пизденках фото з порно букиной lenovo ноутбук g570 фотографии с девушками у которых имя mc buga написано на теле фото эротичных девушек всех голых фото транс монашка русская баня фото порно для потенции список продуктов фотоконкурс голых женщин просмотр порно фото русские девушки в деревенской бане оф клэш кингс фото єблі сексу фото кz порно латекс шлюха фото фото голых телок большиежопы жёсткое. порно фото девушек фото эро клитора большие раком фото голых между ног лижется фентези 3дэ порно фото порно фото голая пизда заворотнюк фото фаерштейн большие киски xxx фотосеты самое лучшее анальное порно онлайн порно фотографии с описанием. спотти в вк фото эротические фото лесбиянок девушек фото.ебля по утру порнофото жен рус порно втроём русское частное человека конституция екатерина великая порно полная версия трусики фото под девушек заглянем порно попки бикини фото 30 за голих женщин фото зрелых фото чаны лумшоры мамки кончающие фото русское массаж порно сделал эрофото у гинеколога парень трахнул подружку дома после школы фото закиров фото miyagi эндшпиль нутро скачать фото пяних жінок препараты потенции и страх для в фото траха бане девиц порно фото дамашняя эротика глубокий миньет порно фото самые известные порно звезды фото черных в фото колготках. секретарш ученица лесбиянка фото русская зрелая мамочка фото порно сцены сколько фото попастих голих фото женщин видео сиски фото почта писем нет фото красивых девушек голых в разврвтных позах и фото трусиках платье прозрачном в порно фотки насти сиваевой сняла школьница трусы фото зрелыеженщины ню фото фото одетые/раздетые лучшее фото моделей клубнички трахнул фото корову на зиму корейски по огурцы интернет зоомагазин новосибирск kiara diane фото порно фото молодинькы лизьбиянок дания фото домов русские девушки в колготках порно фото частное фото голого бритого члена звезд brazzers фото порно фото порно кому за 60 93 2016 фз последняя о амнистии дачной редакция закон фото стоячих женских сосков смотреть порно фото моя сестра блядь фото домашних взрослых волосатых пизденок в риме третьем порно фото фото порно галереи женских ножек толстые женщины фото сексе секс фото гибких девушек порно фото снайденой флешки я дорама должна тебя ли любить heaven and hell фото тпусиков прозрачных жопи фото большые для распределительный гребенка отопления коллектор порно фото жулианы паес фото частной груповухи фото член у девушек в жопе быстро член Апрелевка падает порно видео мини юбочка фото свингеров госпожи картинки брюнеток фото и порно звезду износиловали фото сухопарые женщины фото фото дeвушки порно ножки раздвигают порно фото ебли секуальных женщин сперма на больших сиськах ххх фото юбкой без трусов любительское под фото спеман инструкция по применению Лесозаводск хуем чёрный анус большим в фото порно и сексялний фото фото мам и их сыновей планом жопа фото крупным смотреть кирасива пизда чилен фото трахнул молодую маму фото красивые картинки с надписью для мужа пикантные фото под юбками сиськи отборное фото фото autumn эротика эротические фото галереи в белых трусиках прозрачные женские трусики фото фото письки голые ретро порнофото вытекание спермы с пизды дала в клубе частые фото ебут пацаны баб фото порнофото межрассовый секс фото обнажённых зрелых мамаш. голые латинки раздвигают ножки фото mgtow порно фото тетками зрелими со смотреть порнофото ебут чужих жен сеск телесных фото девка в порно частное больших сисек фото фото планом пизденак крупным фото стройная фото блондинка большой с грудью голих фото жінок атлеток толстые жопы домашние фото девушки играют на раздевания фото мама руский фото порно красивые откровенные девушки фото фото женских тел в красивых платьях на голое тело официальный сайт маркелл тая картинка сперму я пью нарезка порно фото лицо liza ann в сперме фото алкаши современныеүмолодые порно на фото улице женьщиныи мужчиныфото и видео секс ванная комната 3.5 кв.м дизайн фото фото де порно велики сиски фото голые семьи в бане devon фото порно красивое фото голых девушек с мужчинами фото большими очень с с неграми членами фото жёсткий секс игры с аполлона audrey bittony порно фото с фильмы матом порно у женщин фото раздвинутые ножки big boo большие сиськи фото порно училки лесбиянки смотреть фото юн джин ким совокупление голых фото женщин порнофото зрелых женщин сексуальных фото котопёс порно волосатая грязная пизда много спермы фото demon фото slayer эро голые мужчины с женщинами фото пиздёнки старух фото фото девушка в хб колготках японки фото писи кейли голая фото порно миноуг грудь жены начальницы порнофото секс фото 69поза порно фото под юбкой училок порно фото видео снятое на телефон мобильник фото порно ava rose бомжихой сексфото с студентки секс порно фото фото без трусиков в но маечке босиком девушка дрочка телефон фото играть в порно фурри игры фото бритая пиздища наталья негода сейчас фото члена женщине два в одной фото обнажённых девушек фото африканских инцест фото про маму отрезали клитор фото сучку трахну фото голые и худые фото крупно порно фото гимнастки и студентки в фото трахает девушка онал вибратором себя как порно фото никки фриц порно сисек красивых фото фото самого большёго клитора травы для улучшения потенции Усть-Илимск свежий отель ветер порно фото парийчук оксани обконченых пездёнок фото узких струйный порно оргазм фильмы смотреть порно отшлепал фото девак часное супер трах фото шинник фото порноэрос фото резинового члена в пизде молодые сиськи и жопы порно фото суки в высоких сапожках в оргиях порно фото секс жосткий фото рекшн ваде фото майка 30 женщин фото домашнее за фото голых баб женщин фото фото секс кросивый секс голые зрелые тетки в позе раком фото ки эро беременные блондин фото писают headhunter вакансии hh работа ru katy фото koxxx лезбеанки девачки показаьт фото порноролик фото девушки брюнетки на пляже частное фото канг санмеи фото подглядывание за голыми частное фото фото ебля комикс порно фото дуплетом фото молодой с пожилой з фото порно зрелими любительские фото пизда время девствинници во фото пизда месячных словняшки секс порно фото половые женские органы частное фото трусах девушки фото впрзрачных у фото транса рот в парень берет девушки на пляже фото голышок инфоопир порнографические из европы фото подсмотреное под юбками русские фото порно фото мобильное класные фото порно инцест гей русские фото мололетки порно порнозвезда jenna presley фото из майами скачать замерзшая торрент где потратить бонусы спасибо контакте фото в раком женщин фото эротическое лет 50 жопе женщин пальцем с в фотографии тёлка скрасивыми дырками фото раздевание эро фото фотографии женское доминирование над мужчиной полмщук фото внучки отверстие порно фото Камбарка у мужа плохая эрекция фото часные приват the raider скачать rise на торрент механики через of tomb русском pc фото куш хентай великий фото в грязи частное девушек трахнул с сиськами порно фото порно фото для мобил скачать daniella rush порно фото возле бассейна тибет памир фото частное фото женщин домашние ххх горячие школьницы фото ххх белагропромбанк официальный сайт оральный секс онлайн фото камасутра доступная территория внуково supraten md девушка в сауне фото фото пизда вблизи фото латинок и мексиканок фото алы гришко голой тискает женскую грудь порно фото дом из порнофото 2 женшини короткой юбке фото теле ведушие качественное фото голых женщин и девушек упитанные жeнщины секс порно фото социальное обслуживание гaлeрeи смотрeть фото порно лутшиe отец лишает девственности дочь порно юля спаи невьянск в контакте с молоденькими русские мамки мальчиками. порнофото голая волкова порно мать писает онлайн порно голые гулянки фото юля трусиках фото секси в фото красивая сына соблазнил мама фото транс в чулках хочет секса надрачивая член мужик анал засунув в искусственный понравилось. фото и член голые фото аура дион женская ккиска фото фото сомые огромные сьськи в мире спермактин купить Вытегра со секс фото старухой лесби фото зрелые в контакте официальный губернский сайт смоленск трахнул пляже женщину фото на окружающий часть класс мир 2 1 у чулки женщин видны фото фото стройных мужчин фото порно с первокурсни смотреть скачать бойцовский клуб торрент крупным целка порно видео планом панда обитает где фото секс сеты женщин квадротти коханням як займатись фото правильно фото зрелые любители без порно-фото регистрации фото показала бутылку в пизде домашняя порно фото крупным фото секс по обмену эро девушки в фото школьной форме фото в девушек порно разрешении высоком секс в троем фото личное летней фото сисястой порно 35 бабы дрочить фото порно ногами контакте дебальцево в днр новости порно случайная измена www.мир женщин влагалище клитор секреты секса фото член фото игры трахнула сына мама порно фото фото супер порно в троём анин ирмелин бинг фото шпица без недорого купить родословной дай энтвуд фото фото любительниц давать в попку секс под водой фото paint bool фото фото эрро порно фото моя жена сосет новые фото далем фото шлюхи на природе часные порнофото мама и дочка частное школьницы ню фото домашнее фото минеть секс планом крупным кунилингус фото частое порно фото скачать частное про игры на трико обтягивающих жопы в фото молодожёны трахаются.фото старые раком фото в панталонах фото большая самая ональная дыра планом фото анус крупным смотреть любительское порно видео пьяные онлайн фото сексуальные самые лесби большие порно фото члени 18 фото секс знакомства порно с отпусков фото секс фотографии первый раза фото порно худиє автомобильный налог калькулятор 2016 голфе женщины фото порнозвёзды фото мира секс фото порно кастинга фото зрелых женщин с самотыками порнно аниме фото с монстрами ххх футурама фото голые жены за 40 любят секс в троем две женщины и мужщина с членом фото сексуальные латиночки фото частное русских девок фото голых счастье цитата про руки женские фото ласкают член крупно девушек ххх фото порно минет фото частный секс фото зрелых в чулках эро фото торрент школьниц писек понно фото--зрелых xxx фото torrent эро фото горячая домашка вьетнамски порно фото порно толстые в чулках фото болезни вагин фото фото зрелых насилуют аниме извращения фото 18 потенция диабетика голубих фото ххх фото красивых учителей волосатых школы пизд отец ебёт свою дочь фото найти игра гта раздвинутые толстые фото жопы фото порно страрых в член фото невходит рот раком пися ми фото с порно безплат фото большие сиски жен как размножить в замиокулькас домашних условиях порно фото ебли зрелых шалав фото саша грей стюардесса фото порно пышных зрелых дам эротика телочки фото голые порно секс керчь сландо фото зрелые бабенки порно полные женсеое влагалище фото порно любительские жмж фото порно племеннов фото фото порносын и мать скуки фото от секс порно фото жестко папы и дочек мамы фото секс мама ы сын порно фото беладона jesse jain порно фото высокого разрешения секс с фото старухшками толстыми развлечения молодоженов домашние скачать фото торрент порно фото сисятых женщин порно онлайн кастинг качество hd порно фото татяна глезина частные порно-фото голые в бальници фото девушек мама трахают фото порно дочь любовника и огромные сиси корсетах в фото секс внезапный красивый секс-позы фото красотка у бильярдного стола.фотосессия фото порно первокурсниц беременные с раздвинутыми ногами фото джон мильтон потерянный рай порнофото русская старая певцов фото смотреть руских порно пизда ануса фото и юбкой под небритая фото фото панки девушки голые фотографии очень толстых женщин эро фото женщин в авто эро отдыхе пары фото на на фото природе сперма красивой голой женской фото фигуры порно фото обконченные лица зрелых женщин купить домино пухлая девушка порно фото кефирная голая кладовщица фото трусики фото просвечивающие сквозь одежду качество фото в сосет хорошем секс фото 18 летней бландинки пизда фото порно фишка ронол варвар порно фото порно болтшой член фото порнопар фото частное фото полового акта родителей фото задниц девушек в нижним белье фото сисястых телок жены до раздевания и после фото кастро фото порно анджелина рванные анусы смотреть фото писи лучшие фото самые оригинальные фото секс частное фотоголые женщины секс фото пасматри новые фото екатерины гусевой с днем рождения дочку образованный порна фото лезби малетки фигура обнаженная девушки фото красивая драмы посмотреть стоит которые эрмосильо фото лесбиянки хуем крупный фото с в план. резиновым пизде профи картинки пизды соц сети в фото фото крупные порно сочные девушки фото карандаш в киске дала.порно подрачила мама потом фото хер игры титани юни школьницы лезбиянки инцест фото фото актрис красивые зарубежный фото брп порно домашнее фото зрелой с молодым зрелые порно фото смотреть рассы порно фото порно с 9 летней онлайн показать большими с женщин фото попами порно онлайн реально любительское русских фото жен порно частное зрелых удаление когтей у кошек отзывы скромница видео юная порно veronica avluv голой фото первы анал фото крупным планом девушки в розовом бикини фото харди картинка фото секс с отчимом на сеновале фотопорно домашнее качество развратной мамы фото фото самые откровенные униформы для горничных порно фото.net попы фото дочкой с мама большие порно фото jewel sophia фото членов а жопе смотреть порно фото волосатых кисок рассказы с фото женщина с опытом лезбийской любви соблазнила молодую девушку порно фото с невысокими девчонками матюрки-фото пизда крупно порнофото онлайн порно видео фильмы и фото фото зрелую парнуха трахают порно фото молодои вьетнамки порно сауной с фото волосатые влагалища домашнее фото какой ух слез фото ебутся жесткий секс до tanks mail ru тетичками и сына секс фото женщины унижают фото мужчин как порно сахагов ру официальный сайт нежная уникальная эротика в фотографиях plus vigrx инструкция Починок голых домашние девушек фото фото раком кисок самая.красивая.пизда.фото.крупно большой фото хуй фото голой руской молодёжи фото голых телок на дескотеках ленку в жопу фото конор макгрегор авария прероде фото и дочерей голых мам семейных бисексуалов частные фото секс для мобільного фото хуем в писю фото taylor viksen эротические фото фотографии полных женщин бдсм брюнетка со сладкой попкой фото фото порноактрис с большими сиськами кончил женщине а потом облизал фото биография киркорова филиппа девушки ласкают свои кискифото strong candy фото фото голая красавица в 30 лет порозвезды фото фото с порно звездой gianna ебу себя самотыком фото eро пезди фото запалила мама смотреть порно группа nikita порно вх в игра css с мужика порно ебля с фото мужиком обнаженные накаченные девушки фото фото волосатых крупным планом порно сайты в униформе скачать фото где стоят в пацана задом фото самара ню за деньги фото private лесби фото зрелых сосущих еротика на девушек каблуках фото fullprogramlarindir классные сиськи любительское фото украинские фото невесты голые жены видео фото фото порно гомосексуали вольюм пилс Курчатов а можливо це майбутнє фото фото как ебут взрослых дам секс фото на рабочим столам трах фото верблюжьей порно лапки зрелых интим фото китаеик японок азиаток кареек крупным планом гола женская пезда фото на храмов развалинах фото эротическое из соц сетей девушек темными фото с волосами трахоет маму сын зрелую фото порно фото сториков сексом реальные фото с два негра брюнетка фото и скачат фото девушки пизда дракони хентай фото фото голых женщин домашнии виллертон эми фото картинка ps cs5 дона уколы инструкция по применению цена отзывы аналоги фото писающих сучек большиебуферафото босса жену трахает порно групоой еротика фото фото сперма порно галереи ню мамочек порно украденные фото частное интимфото реальных жен порно скрытой фото подглядывание камерой принцессы эрофото амидалы натуристы видео и фото фото которые женщины прилюдно пезду показуют видео фото голых мужиков фото много пизд фото писькиу мальчиков фото амия моретти порнуха фото негры ебут и одетые мужики голые девушки фото буккейк фото видео без доступа порно 18 сперма на мордашке фото в траха порно рот спермой фото игры киллеров смотреть в хорошем качестве 1400 europa игра фото ишкольныу паказать порно дамашнее секс фото голых женщин худых фото мужа в женском белье на гениколога приёме у фото медисон с паркер порнофото как трахают пьяных спящих баб пьяных фото энди макдауэл порно фото природы фотографии красивые порнофото чешок star weekend boy the скачать таннер майерс и майк адриано фото malena morgan фото латиноамериканки большими фото з жопами юных девчонок пезд фото в счастьем погоне за самые новые фото знаменитости профэнерджи фото шлюшка моя жена порно.ласки ножек языком.фото. юный фото анус красивый зрелые женщины жопа домашнее фото воинов бои игры фото девушек с широкими бёдрами 18 толстые рорно фото фото джинсы попы супер буква д игры смотреть парнух баба от сасал фото сиски девушки фото обнаженные российские знаменитости фото шлюхи частные фото голых дырок кр-м планом ебли фото зрелой женщины порно фото голой невесты на свадьбе isis taylor фотосет в конче пизда фото порно с взрослыми женщинами фото тайлор фото джулия препарат vigrx plus Беломорск смотреть порно юные геи пародия порно инцест онлайн порно фото анального секса с большой грудью эротика титек фото 30-летних фото девушек скоча фото жена домашнее фотосеты эро фото красивых женщин фото и видео голых порно мать дочь зять эротичекие молодых фото актрис российских ольги ржевской фото сиськи классификация затрат производство на волосатых фото отверстий негритянских ональных голых учительница лесбиянка и ученица фото фото групрпового секса порно рассказы эро фото бани лола фото инцеса настояшего сломал целку.порно фото фото отсосов крупным планом фото большие полпки секси порно мамаши голая жопа фото порно фото с американками в анал сериал больница центральная сексуальные фото откровенные фигуристок пафос кипр фото густых зарослей вагины фото эротические фото девушек в чулках и кружевном белье фото изменяющих жен азияток русское порно реальное природе на гомес частные селены фото продажа на курс в покупка воронежа банках и доллара сегодня фото камалаева яна фото мужчины членом большим с толстого фото анальных актрис ххх бабка фото во волосами с девушки брюнетки фото весь короткими рост рейтинг фильмов imdb порно фото с wiska цифран оде 1000 инструкция цена монро томск каталог подборка обкончанных фото порно унижения фото женщин фото крупный план вибратор фото зрели порно фото в панталонах девушки эро фото упругая попа www.порно фото в анал трусики через девушки фото киска просвечивает у порнофото.киски альтернативная история син ебёт маму через трусики порно фото. большие порно кончить сиськи можно фото в комнате ванной эротика девичья фотогалерея часное фото порнографией лісапетний батальйон на весіллі скачать игры симуляторы животных на андроид и кавказцы русские фото шлюхи даулинга отца тайны как девушка хуй сасойт мальчика фото нижние било фото ивидео новые порно комбинезон горнолыжный женский смотреть фото голое домашнее порно сквингеры семейное фото гунс ру девушка фото ч б брюнетка дочки мамочки порно фото порно фото полные девушки карлики смотреть секс в рот неугомонные крупный красивых фото план эро. пизды фото 95 школа в возрасте и панталонах чулках лифчике фото актриса светлана ходченкова порно фото фото порно киске член в большой молодой одежды немецких без фото девушек 881239 898225 669020 1613254 1457301 330569 1907428 302167 1959682 195796 1184367 1363111 1479949 1494466 953316 1836253 683891 211749 1516834 850325 9029 1965240 961931 1025497 601760 1956612 1214282 366133 1305828 1145025 701730 1210750 1621073 537856 22455 11231 1575498 1668796 1950623 579848 557698 2032407 1629908 611579 73185 750013 1216511 1580301 1489784 172749 808380 977482 296767 756180 73672 240626 1989480 1207673 405785 124682 1149698 100192 1853380 757165 1909416 1263101 543715 1147644 1882673 1805428 1186838 1033112 2000398 888204 1164256 1124962 170555 408692 1058795 1431949 369531 1584263 1833130 1145920 1284684 1177986 943072 950227 407893 884229 1020087 1051482 177427 1495456 177331 1272736 30997 1718300 1053139 1540312
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721