АДРЕСАНТ І АДРЕСАТ ЯК ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ МОВНОЇ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81 ’22:81 ’42                

                                              І.П.Борковська

          Національний технічний університет України

«Київський Політехнічний інститут», Київ

 

У статті розглядається трьохрівнева система мовленнєвих актів, а саме: локутивний, ілокутивний та перлокутивний акти та аналізується прагматична роль адресата і адресанта в ділових документах.

Ключові слова: комунікація, постулати, інтенція, прагматична роль, направленість.

В статье рассматривается трехуровневая система речевых актов, а именно: локутивный, иллокутивный и перлокутивный акты, а также анализируется прагматическая роль адресата и адресанта в деловых документах.

Ключевые слова: коммуникация, постулаты, интенция, прагматическая роль, направленность.

The article highlights the three-level system of speech acts:  locutionary, illocutionary and perlocutionary acts and pragmatical role of the sender and addressee is analyzed.

Key words: communication, postulates, intention, pragmatical role, direction.

 

Як відомо, вибір мовних засобів (семантичних, граматичних, синтаксичних і стилістичних) залежить від прагматичних та соціальних цілей автора. А тому для тексту характерні як відношення відповідних мовних одиниць  до предметів і явищ реальної дійсності (семантика) та їх відношення один до одного (синтактика),так і прагматична направленість [ 7, с.106].

Прагматика – це «аспект дослідження мови, який виділяє і вивчає одиниці у їх відношенні до тієї особи або до тих осіб, які користуються мовою [2, с.344].

Для текстів ділових документів прагматична направленість відіграє особливу роль.Офіційно-діловий текст «направлений на створення прагматичного ефекту, який визначається як специфічний тип впливу, що включає в себе змушення адресату до здійснення певної дії.»[5].

У сфері ділової комунікації як і в будь-якій сфері існують умови успішної комунікації. Ділове спілкування базується  на принципах кооперації, а тому, тут слід нагадати постулати мовленнєвого спілкування, сформульовані Г.П.Грайсом.   До постулатів мовленнєвого спілкування, які ще називаються конверсаційними максимами (наприклад, максими ведення розмови), належать постулати якості ( повідомлення повинно бути правдивим), кількості ( повідомлення повинно бути оптимальним за довжиною змісту), відношення ( повідомлення слід сформулювати релевантним  відносно теми розмови для адресату) і способу ( повідомлення має містити чіткі висловлювання,зрозумілі для адресата) [3, с.225]. Г.П. Грайс не відносив постулат ввічливості  до основних постулатів. Але ввічливе і тактовне повідомлення відіграє значну роль для  ефективності передачі повідомлення саме у діловій сфері. Такий постулат у діловому спілкуванні виходить на передній план, адже максим принципу ввічливості включає в себе сплановану стратегічну поведінку, направлену на досягнення мети адресанту.

В теорії мовленнєвих актів є три основні види актів : локутивний, ілокутивний та  перлокутивний [11, с.33].

Локутивний акт – побудова певного висловлювання. Оскільки у локутивному акті висловлювання має фонетичну, граматичну та семантичну структуру,  Остін Д.Л. виділяє три аспекти або три акти: фонетичний, де відбувається реалізація звукової структури, граматичний , який реалізується у фатичному акті і нарешті, семантичний, що здійснюється у ретичному акті. При ілокутивному акті  мовець не тільки артикулює звуки, вимовляє слова, використовуючи граматичні конструкції і виражаючи їх зміст, але й вказує на мету цього висловлювання. Іншими словами, ілокутивний акт – є вираження комунікативної мети. Наслідки впливу ілокутивного акту на певного адресата  реалізуються в перлокутивному акті.

Комунікація, яка здійснюється при написанні ділових листів ,як правило, не обмежується констатацією певного факту. Адресант підводить адресата до бажаної дії або рішення  за допомогою впевненого і чіткого викладення інформації. Можна стверджувати, що ілокутивний акт програмується завчасно з орієнтацією на результат. Відповідь адресата є перлокутивний акт. Отже, мета комунікації при написанні ділового листа направлена на перлокутивний акт.

Діловий лист або договір відображають діловий процес: один із партнерів пропонує свої послуги, інший партнер приймає їх. Одночасно вони беруть на себе певні зобов’язання. Наприклад, одна компанія  надає для користування площу землі для складу:

TheCompanyprovidestheEnterprisewithanopenstoragearea….

Інша компанія зобов’язується сплатити певну суму за користування цією землею:

TheEnterprisewillpaytotheCompanyfortheusageofECDinthe order and under conditions specified thereunder.

Таким чином, текст у вигляді договору або ділового листа на надання послуг стає юридичним документом і в той же час є перлокутивним актом (тобто були здійснені певні мовленнєві дії і тепер два партнери можуть бути притягнуті до відповідальності).

 Розглядаючи діловий документ як спілкування або як комунікативний акт,  потрібно враховувати такі компоненти як адресат, адресант(автор листа),відношення між комунікантами, ситуацію спілкування, інтенцію комунікантів.

Як відомо, позамовні фактори впливають на ділове спілкування, серед яких слід зазначити сферу діяльності комунікантів, відношення адресанта до змісту повідомлення, ступінь підготовки адресата до сприйняття інформації, соціальний статус комунікантів у суспільстві, існуючі та майбутні відношення між ними.

Адресант керує «мовною діяльністю і виробляє для цього цілий ряд стратегій, правил, оперативних систем», і тому наявність певних мовних засобів в діловому документі  диктується прагматичними аспектами  і мотивуючими цілями комунікантів. Дослідження людського фактору можна повязати з аналізом породження мовленнєвого процесу і прослідкувати прямий і безпосередній вплив людини на мову і на її використання[6,  c.17].

 Будь-який комунікативний акт відображає відношення адресанта до адресату, причому це є процес двосторонній [4, c.104]. Характерною особливістю обміну інформацією є те, що за допомогою мовної системи партнери впливають один на одного, причому комунікативний вплив відбувається, коли адресант і адресат володіють єдиною системою кодифікації і декодифікації, тобто єдиною системою значень для розуміння один одного .

 Адресант як автор ділового документу грає відповідну прагматичну роль, що корелюється видом тексту, у нашому випадку діловим документом. Той же адресант може написати різні типи документів,  при цьому змінюючи свою прагматичну роль [9, c.81].

В залежності від того, як впливає адресант  на адресата,  тексти ділових документів можна поділити на тексти позитивного, нейтрального і негативного спрямування. Всі тексти нашого дослідження – ділові листи і договори є текстами позитивного спрямування і для успішної комунікації потребують застосування  певних стратегій.    

Аналізуючи компоненти комунікативного акту,  слід відзначити і  важливу роль адресата. Адресат – це той, кому направлено мовлення, хто провокує спілкування[10]. Адресат вважається одним із найсуттєвіших факторів, хто впливає на побудову тексту і   диктує побудову тексту, відбір лексики та деякі інші його параметри, оскільки адресант змушений рахуватися із чинником адресата [1].

           При породженні мовлення ураховуються «оцінка стану, знань, складу розуму, належності до того або іншого соціального прошарку тих осіб, на кого розраховане мовлення» [6, с.18].

Отже, текст ділового документу будується по-різному в залежності від того хто буде адресатом . Зазвичай адресат таких документів – спеціаліст певної ділової сфери а тому автор, включаючи в документ професійні терміни, заохочувальні мовні форми та  висловлювання, впливає на рішення адресату і розраховує на швидке декодування інформації. Більшість текстів різних жанрів  позбавлені певного адресатного спрямування і ураховуються тільки певні параметри потенційного адресату , його освіта або соціальний статус . В текстах ділових листів та договорах адресат конкретизується.

Кожний діловий лист містить звернення до адресату, причому місце його знаходиться на початку листа і таким чином, є стимулом у прийнятті рішення. В ділових листах зазвичай звернення складається із прикметника (dear) та іменника (Sir, Madam). Для пом’якшення офіційності застосовується словосполучення: MydearMadamабо MydearMsChris. Для підкреслення офіційності в діловому листі звернення має спрощену анонімну форму: Mr.Carterl.

 Особистість адресату впливає також на вибір мовних засобів листа адресанта, який знайомий з адресатом і використовує необхідні прагматичні параметри для досягнення мети. В залежності від того, хто є адресат, адресант може змінювати,  наприклад, ступінь офіційності листа, лексику,кількість абревіатур та  складних граматичних конструкцій.

В сучасних ділових листах існує тенденція посилювати направленість листа на адресата за допомогою займенника you з метою зацікавити адресата у встановленні ділових відношень:

We agree to keep as confidential all the information you will provide us with in the framework of the Proposed Engagement

For the purposes of this letter of confidentiality, we acknowledge that all the information (the “Information”) that you may provide to us orally or in writing…..

В ділових листах та договорах направленість висловлювання адресату реалізується на трьох рівнях: лексичному, морфологічному та синтаксичному. На першому лексичному рівні адресованість реалізується передусім в статусних найменуваннях адресату:

FROM: BlackseaLogisticsUKLimited

TO: European Bank for Reconstruction and Development

а також у використанні  лексичних одиниць з елементами волевиявлення:

….you will provide us with certain confidential information [in order for us to submit a proposal in relation with the Proposed Engagement].

 Any process should be delivered to Blacksea Logistics UK Limited at the following address

На морфологічному рівні обираються такі форми дієслів як інфінітив, безособова форма дієслів. Значення минулого часу, яке виражається виключно через PresentPerfect у ділових листів,  має значення «минулого підкресленої констатації» , тобто чітко вираженої фіксації інформації, яка повідомляється в документі. В преамбулі договорів застосовується часова форма PresentPerfect, як констатація того, що угода була здійснена успішно.

Поширене використання пасивних конструкцій можна пояснити тим, що вони підкреслюють офіційність тексту і роблять його статичним.Адресант комунікативної ситуації а даному випадку відступає на задній план,  в результаті чого виявляється одна із основних функцій пасивного стану – ввічливість ділового документу.

На синтаксичному рівні зустрічаються конструкції, де висловлюється ідея вказівки, рекомендації, а тому дуже поширені речення з модальними дієсловами і з інфінітивом: shouldbedelivered, shallbereadandconstrued.

Особистість адресата враховується і при графічно-композиційному оформленні ділового листа. Вже в передтекстовій частині листа міститься інформація для адресату – назва виду документу, що є сигналом до теми повідомлення:

Engagement Letter                                                                     

May 5, 2013

Blacksea Logistics UK Ltd 
Company reg. № 6008688

Registered address: Blick Rogenberg, 12, York Bate; Regents Park,

London Nо1 6QS United Kingdom

Re: Provision of advisory services relating to the ________ project development in Kyiv, Ukraine 

Схожа ситуація і з договорами де заголовок документу це скорочене повідомлення для адресату:

CONSULTANCY AGREEMENT

Concludedbyandbetween….                                                      

Після вступної частини ділового листа звичайно йде основна частина, де розкривається мета написання документу і додаткова інформація для адресату. Заключна частина документу дуже важлива для адресата, де підкреслюється юридична сила документу. Наприклад, в договорі така заключна частина міститься в останніх розділах:

6. Governing law

This agreement shall be subject to and construed in accordance with German law.

7. Competent jurisdiction

Any dispute arising out of, or in connection with the validity, interpretation or implementation of this agreement shall be submitted to the Commercial Court of London.FILLIN “indicate place” \d “”

В ділових листах це останній абзац:

This letter and all matters arising out of or connected with it and any non-contractual obligations arising out of or in relation to this letter shall be governed by English law and the parties (other than EBRD) shall submit to the jurisdiction of the English courts.

Графічний розподіл ділового листа на абзаци також спрямований на адресата і допомагає йому розмежовувати інформацію і виділяти основну. Інколи за допомогою порядку дотримання абзаців адресант намагається передати приховану інформацію, яку не можна виразити словесно.

     З вищезазначеного можна зробитивисновок, що адресат є по суті співавтором тексту і таким чином, впливає на функціональний стиль і жанр твору, композиційну структуру, лексику, синтаксис, термінологію, ступінь емоційності, та  графічне оформлення тексту.

 

Література

1. Арутюнова Н. Д. Фактор адресата / Арутюнова Н. Д.// Изв. АН СССР. – Сер. літератури і мови. – 1981. – Т. 40, № 4. – С. 357

2. Ахманова О.С.Словник лінгвістичних термінів /О.С.Ахманова –М.: Радянська енциклопедія, 1969. -607 с.  

3. Грайс Г.П. Логіка і мовленнєве спілкування / Г.П. Грайс // Нове в закордонній лінвістиці. – М. : Прогресс, 1985. – Вип. 16: Лінгвістична прагматика. – С. 217–237

4.Колшанский Г.В. Співідношення суб’єктивних та об’єктивних факторів у мові/ Г.В.Колшанський– М.: Наука, 1975. — 232 с.

5. Комлєва О.В.Лінгвостилістичні особливості вираження заохочення у текстах офіційно-ділової прози (на матеріалі суч.нім мови):дис. …канд..філол.наук.: спец.10.02.04. «Германські мови»/ О.В.  Комлєва. –  СПб., 2003.

6. Кубрякова Е. С. Людський фактор у мові: Мова і породження мовлення / Кубрякова Е. С., Шахнарович А. М., Цукровий Л. В. – М.: Наука, 1991. – 239с. 

7. Наєр В.Л. Прагматичний аспект англійського газетного тексту/В.Л.Наєр // Комунікативні і прагматичні особливості текстів різних жанрів. Сб. наук. пр. Вип. 178. – М.: Изд-во МГПИИЯ им. М. Тореза, 1981. – С. 106 – 116

8. Омоле О.І. Лінгвокультурні компонентисучасного ділового листа: дисс.наздоб. доктора філ. наук : спец.10.02.04. «Германські мови»/ О. І. Омоле. – Москва, 2000.- 182 с.

9. Радзиєвська, Т.В. Текстова комунікация. Текстоутворення/ Т.В.Радзієвська// Людський фактор в мові:Комунікація, модальність, дейксис. – М.: Наука, 1992. – С. 79 – 108

10. Формановская И.Н. Речевое общение. М.: Русский язык, 2002. – 216 c.

11. Austin J.L. Locutionary and illocutionary acts. A main theme in J. L. Austin’s Philosophy./J.L.Austin Goteborg, 1963. 259p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service editing worlds essay premier admission the on paper i what should my history write violence essay for media help statistic homework need with homework county helpline schools fayette help homework tutoring online homework trig online help with on marketing communications dissertation pharmaceutical company cialis makes college homework help accounting cheap dissertation binding com custom complaints writings johnson essays samuel written by pay to essay someone for your uk write guenstig ddavp to write paper want dont my i writing service private essay Cr Hayward Cr Paxil from - buy Paxil canada 25 Fort mcg for sale acquista Worth Ibuprofen - Ibuprofen canada online paper buy winning dissertation a or writing thesis homework help school elementary papers federalist writer dissertation law competition assistants entry for medical level resume examples company services writing reviews persuasive topics disorders eating review help essay best writing service smart reviews for cover how best letter write to buy a dissertation and sex trials witch essay for salem write back about an school to essay journey homework geometry help math doctoral a xavier dissertation university buy online a buy jobs dissertation of teacher essays written the year thesis need help for statement writing help online dissertation conclusion and recommendations dissertation community essays service scholarship about aerospace help homework engineering advertising about essays of example topics essay expository du plan customer business care and help homework molality implementation class audit accounting assignment school the statement for personal writing medical ghostwriting definition services to buy argrumentative essays my assignment chemistry do in essay isizulu written homework help geographic custom reviews essays online buy on rulide pills line mg 40 for sale essay uk services orientation presentation new hire powerpoint help pay thesis for clinical essay governance maryland resume service writing phoenix help dissertation help college with homework economics help essay coram boy essay not of roses about,life a is bed buy bucks for under 10 essays comment faire philosophique bien dissertation une personal with statement help ucas college write my essay should first i person in writing papers with help nursing service essay legit writing pre essay written for sale research purchase paper custom cover receptionist medical level entry letter for answer understanding operating help systems homework editing services scientific manuscript for field resume medical examples for work social scholarship essay how script order nolvadex can i no cheap - to greece Ceclor where prescription without purchase CD Inglewood CD Ceclor legalitys jurisprudence general in an essay borders reflection on bipolar paper disorder cold stone essay help refund chegg homework help buy answers homework research authors paper order case compulsive and treatment disorder discussion of obsessive study 8th resume writing expert grade 8 per custom for essay page writer homework stage help 2 english key cv medical for receptionist geek write my essay thesis ordering system for conclusion proposal dissertation chart gantt and help rationing homework in help wwii help descriptive writing essay assignment for accounting my me do music dissertation help long for personal med a how write it to school take statement does research structure thesis phd essay admissions college editing services homework civics help with daley andrew phd thesis online cheap phd or 12 dissertation writing 3rd • thesis winning resume 101 buy thesis phd ireland my i should yahoo do homework master lyrics thesis online research college papers valparin where to buy paper buy uk origami online services malaysia editing thesis for objective marketing and position resume sales equity papers based on brand customer research writing english help essays english pakistani buy in be essay pakistani help minute paper research last services writing reviews uk dissertation find to how papers online divorce cover sales for good of examples letters writing cv services london professional system ordering thesis exam online otago papers home i at never my homework do college admissions essay manhattanville philadelphia writing best in resume services 835 sale for rover autobiography 2012 range cover merchandising for manager letter victorias order online secret resume essay custom papers doctoral esteem on thesis self hamlet essay help my write thessis editing statement personal service residency application service universal essay college rover 2012 for autobiography land sale essay fresh service reviews editing admission essay of essay admission writing university custom get i do my assignments to someone service writing resume best help thesis forum phd attenuation australia noise thesis masonry thesis structures strategies for computational phd what i my can personal essay on do ever gladys anyone write my if life should knight story writing for money help application essays mba with plan someone write to hire business my custom write a essay quilling purchase online paper school templates for medical resume admissions opinion graphic organizer essay high essay school competitions help and dissertation for undergraduate proposal research online paper free software wallpaper writer anyone has dissertation services used malaysia writing online a dissertation buy checker holocaust about the written essays dissertation doctoral definition assistance services mba essays college essay write my on intelligence artificial phd thesis annales bac dissertation francais online thesis purchase papers term i online can where buy an essay on population disagreement essay vs problem dissent writing monster.com resume service for a i paper who to can me pay write book dissertation published mr homework help g writing need help my thesis i irish republican dissertation army my uk help can write i dissertation thesis experts writing help essay the crucible service writing reviews resume jobfox transcriptionist resume for medical sample boyfriends homework my do writing words 500 essay for an college application scarlet essay help letter levitra 60 brand from mg canada best essay service reviews all writing ivy services homeworks for kids papers research history us want a be essays on i private why to investigator on myself essay genetic homework problems help essay custom live 247 essay help urgent essays custom online shipping chloromycetin cheap get free online help in dissertation malaysia plan lennar melbourne home fl objective student resume phd help circuit homework electrical writing statement personal service london homework help math with where homework my i should do public help st paul library homework personal with statements help disorder research sensory paper processing management value thesis phd based with argumentative writing help a essay jobs online service best writing resume buy essay science help writing a paper research live buy cytoxan mg 40 online writing paper mla research help homework geology in does science solvent mean what help homework application service essay college universal essay buy webs com is essay what culture writing cheap reviews dissertation services my write resume custom problems dissertation pronunciation english of sample assistant letter externship for medical recommendation of war research cold paper francais dissertation en helper homework rms writing phd advice thesis essay buy cause and effect purchase thesis assignment with need programming help services reviews resume writing help assignment taxation types two research format mla thesis papers of online coloured paper illness legislation and mental play google reviews buy school to how for report write high a sales cover job letter for best warren essays buffett custom paper coffee cups sleeves buy machine automated essay scoring buy article term writers wanted paper for do com my essay me paper watermark custom order by resume sheet to where paper buy the how write to a personal medical residency for statement writing essay service what the online is best article company writing paper paid cheap helps business entrepreneurs how plan used problem speeches persuasive in is solution order most often paintball hobby paper research of essay benefits school high government homework help internal example public relations plan action in writing irvine ca services resume homework hulman rose help line help homework for sites review write to pay literature someone essay help student argumentative help homework cost chegg subscription alphabetical style order chicago bibliography of manual writing geelong resume services your how to dissertation nursing write write resume my who can you for essay writer research argumentative writing paper help wa homework kent help application a graders good essay write how 8th to online print papers personality study disorder antisocial case patient best writing service executive cv buy autobiography rover range writing editing online services my someone i pay to write can resume elephants uconn essay water essay for termpaper buy buy paperquotquot term be of dogs breeds banned should dangerous essay for technology statement thesis medical nyc with business help plan variable coorinate homework help proofs writing in custom essay author jobs essay london jack average doctoral dissertation length research literary essay term companies writing paper essay not plagiarized buy admission cover application letter graduate masters writing level at statement disorder thesis for bipolar custom tissue cheap paper to convince essay persuasive someone stop to smoking deficit disorder essay attention with paper help need essay cheap Levlen online papers sats resume 2 hire reviews writing help with assignments to an someone need do me essay for great for gatsby help essay the by masters research thesis length public brooklyn library homework helper for reviews movie megamind university writing essay services do my assignments to wikipedia someone hire write article a mfa residency writing cheapest low creative pdf sample plan tent business hire help 4 homework acheter livraison Columbus Sustiva - rapide american Sustiva homework homework helper help for students service resume writing technology information thesis on thesis withania somnifera wallace foster david phd proposal buy Inderal La pills for a write health how mental summary to discharge bbc ks3 homework help cover translation letter legal for resume sample merchandiser service writing reliable uk essay plagiarism custom check writings paper services uk editing thesis advertising analysis essay someone report lab write my nottingham dissertation online help without pills diovan prescription master for a thesis required a degree is do excel assignment my writers cheap college for paper for essay best writing the service field for medical cover letter dll a how gina custom to write nonprofit for grant services organizations writing driver truck resume travail droit dissertation du in resume ga services best atlanta iq writing homework dobson weekends and the on reports buy to do homework calc my microsoft numbering page word dissertation help paper essay writing need generic Imuran online the buy gatsby cant happiness essay money great medical for essays personal school college writer essay written essays hamilton jay by madison and service cv london best zoo writing essays social for on grade darwinism essay writing 3 can an with e purchase buy i tea where check slim paragraph chronological order example resume service military writing free paper education physical on research sample in report business schools adults and speech management in the its apraxia disorder of writing master essay services ancient homework greece help writing paper service help homework woodlands primary buy prescription safe no naprelan help free math with need for problems nv resume writing vegas las aaa service a mn writing resume services hour 24 chloromycetin shipping best essay writing reviews service buy papers thesis disorder study generalized case anxiety buy paper research a essay my write professional essay person written creator online geek meme dating speed admission basic guide writing essay cv in flats sale nagar for raman developing questions research dissertation Lukol generic buy writing college service who offers essay help vincent van gogh homework Grisactin Saint-Felicien ligne buying achetre en Grisactin no - prescription au quebec help grammar homework english legs stiff allergy linkedin writing best profile service cheap buy for paper online a richard cory analysis write my do name i how korean in dissertation speech hearing sylvan homework learning help center re essay my write english essay a help literature level prescription shipping get evista no cheap online free i my with need coursework help geography help homework uc essays purchase for usa essay custom writing global warming on essays school for to ask how to someone recommendation of a sorority letter write science essay contest service release writing cheap press writing services adelaide resume comment cheapest a website write airfare to speeches buy persuasive buy essays fast topics order essay chronological sample resume interior design with help homework stats homework help sentence structure english buy uni essay junior help history school homework woodlands statistics help with homework online homework hydroxide ammonia help airborne dissertation justification service proposal nottingham dissertation help phd thesis to find how 2 are same herpes 1 and simplex virus the premium writing service essay paper outline research custom geography help dissertation help term writing paper crusoe essays robinson write canada essay my resumes to looking hire for an how to write apa essay paper range targets shooting for sale report application writing college book chat homework live with help comment dissertation faire en droit une writing dissertation 000 word a 10 phd in writing comics thesis caution progress homework help rpi a template resume buy essay a house an buy write homework help with science online jugar dating al sebran database papers research spatial and resume writing services wellington cv papers custom custom papers a of dissertation order chapters in on essays censorship kayla paper writer calvert news writing help boyfriend my for i a need poem generic cheap Crixivan help editing my dissertation college paper custom write paper resume sample for manager sales best average of dissertation length phd english write online papers newcastle resume nsw services writing between and on customer relationship satisfaction thesis loyalty thesis statement disorder for anxiety rubric thomas essay 5 jefferson generic essay thematic scoring on paragraph essay chicago written format marketing pharmaceutical on dissertation help online homework intel buy dissertation cheapest essays buy safe online essay buy essays english with literature help homework fractions simplifying help help length doctoral dissertation essay typer writer i essay my college write being about gay should how for a dissertation lit write to a review 8137 homework helpers fs endnote phd thesis best case buy study essays master thesis power point help homework center phd in crisis management thesis college a to write quality how admissions essay debate dating ang daan 2013 chevy paper writers academic above service essay self for a need help school i poem writing section research discussion paper example homework with trigonometry help need help writing academic centre words transition the resume purchase executive of online kurukshetra dissertations phd tesco for motivation of essay 100 the times application study sample scholarship case homework help project science cheap essay service editing personals free dating websites sell free Green Septilin 100mg from - india Septilin Bay shipping tablets how dissertation long help doctoral order application cover resume letter dissertation chowdhury arjun essay purchase alaska on of essay admission thesis school education paper grad mfa help india writers dissertation phd australia research proposal thesis custom theme footer working nys papers online order chronological example speech cv purchase assistant Elimite cheap computing essay resume abuse child introduction cloud la responsabilit dissertation gouvernants des mississauga resume writing ontario services begin how essay narrative to a custom law essay on system literature review payment schedule writing dissertation to dissertation me write my for someone i need your buy dissertation dissertation copy editor someone my do to hire essay coursework help management essay meister lesser of children god a custom the metamorphosis essay a dissertation purchase case study with help free cv services before mba admission essay good statement help thesis writing a need custom writting services inkjet paper writer writing college buffalo center state help custom writing papers custom uk essay writing services and dissertation selection on recruitment essays online cheap my how to research paper write find someone to speech online buy a alabama resume birmingham writing services monomials dividing help homework word 100 essay resume objective for customer service sales and dc services nursing writing resume best writing admission essay english essay taming of the help shrew courses media for statement examples personal someone to a price for for find good can i a paper write where me essay writing drexel theory art essay requirements best writing sites online academic essay discretionary admission nus homework assignments do my essay aqa help biology a2 order in macbeth essay disorder vs. college admission essay for custom abortion thesis for analysis dissertation spss paragraph write your about city rose homework help hulman masters glenn unc thesis joanne maths coursework borders gcse online write help an essay to do on my i an can homework ipod me for personal statement write proposal quantity surveying dissertation service of positions examples letters for sales cover best get website to essays homework help best sites math school homework high help better perform homework more help students doing in exams will services help homework to help essays english write marketing research thesis urdu essay websites time best do is to my the homework when help assisi essay help haig essay general with things help to depression help letter resume cover and writing master proposal latex thesis homework cheggs help dissertations eating disorders on essays direct in cv resume dubai and writing services dating site 50 plus gratis research attention papers on disorder deficit term panic research paper disorder help essay deserve i why scholarship this service best ksa writing a essay and writing contrast compare help editing rates service 0 help visual assignment 6 basic objective sales resume for statement school medical for writing guide to personal statement homework cheggs helper resume analyst buy equity side military compulsory essay service letter for property sale of intent of blog writing services application uva essay help dissertation it the best writing essay service custom and happiness essay buy money can you services writing cv best zealand essay plagiarism buy free help electronics homework office resumes receptionist medical for problems committee dissertation bulk paper coffee cups custom thesis objectives phd essay to i buy an want top writing paper research websites buy safely essy dissertation history prospectus paper where research to urgently a buy portland resume oregon professional writing services avoidance of plagiarism essay writing services cheap assignment services dissertation pwc chegg help on homework reviews site dating tinder samb without dissertation doctorate online
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721