АДАПТИВНЕ НЕЙРО-НЕЧІТКЕ МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У роботі вказано переваги використання нечітких методів при дослідженні ризиків, що пов’язані з інвестиційною діяльністю. Розроблена адаптивна нейро-нечітка мережа. Визначені входи, що поділяються на дві групи: ті що характеризують фінансову стійкість підприємства та ті, що визначають інвестиційну діяльність за певний період. На основі цієї моделі здійснено аналіз інвестиційного клімату харчової галузі в Україні.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, ризик інвестиційної діяльності, нечіткі методи моделювання, адаптивні нейро-нечіткі мережі, моделювання в середовищі MATLAB.

В работе указано преимущества использования нечетких методов при исследовании рисков, связанных с инвестиционной деятельностью. Разработана адаптивная нейро-нечеткая сеть. Определены входы, которые делятся на две группы: характеризующие финансовую устойчивость предприятия и те, которые определяют инвестиционную деятельность за определенный период. На основе этой модели проведен анализ инвестиционного климата пищевой отрасли в Украине.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, риск инвестиционной деятельности, нечеткие методы моделирования, адаптивные нейро-нечеткие сети, моделирование в среде MATLAB.

 

In this work indicated the advantages of using fuzzy methods at research of risks associated with investment activities. We developed adaptive neuro fuzzy network. Defined inputs, which are divided into two groups: those that characterize the financial stability of the enterprise and those that determine the investment over time. Based on this model, analyzed the investment climate in Ukraine food industry.

Key words: investment, risk investment, fuzzy modeling methods, adaptive neuro fuzzy network, modeling in MATLAB.

Економічні процеси по своїй природі є складними. Рішення, що приймаються для підтримки всіх етапів їх реалізації характеризуються неповнотою, невизначеність і недостатністю інформації, тому для їх адекватного моделювання потрібно використовувати нові методи. Нечіткі множини безумовно є одним із пріоритетних напрямків розвитку теорії моделювання, оскільки методи, що базуються на теорії нечітких множин можна застосувати майже до усього комплексу проблем, що ставить перед собою моделювання та такі методи дають задовільні результати.

Дослідженням нечітких методів моделювання економічних процесів займалися видатні вчені. Л. Заде, засновник теорії нечітких множин та нечіткої логіки. Дюбуа Д., Прад А., розвивали аналіз невизначеності на основі теорії нечітких множин, запропонували використовувати дані методи в експертних системах та реляційних базах даних. А.Кофман, систематизував та виклав в своїй праці основи теорії нечітких множин, та використанні її в широкому спектрі практичних застосувань. Серед російських вчених хотіли б звернути вашу увагу на двох: Орловський С.А., котрий описав та вдосконалив способи прийняття рішень на основі нечітких множин, Недосекін А.О., якому належить аналіз ризиків фондових інвестицій, що базується на нечітких множинах. Серед вітчизняних варто відзначити в першу чергу Сявавка М.С, автора багатьох праць з нечіткого моделювання, багато досліджень пов’язанні з аналізом лінгвістичної змінної, Матвійчука А.В., який займається дослідженням економічних систем на основі нечіткої логіки, Штовбу С.Д., діяльність якого пов’язана з проектуванням економічних систем на основі нечіткої логіки в середовищі MATLAB.

Мета роботи полягає у розробці нового методологічного підходу до моделювання ризиків інвестиційної діяльності підприємств на основі адаптивних нейро-нечітих систем.

Інвестиційна діяльність розглядається як однин із видів фінансової діяльності підприємства. Фінансова діяльність підприємства пов’язана з багатьма ризикам, що визначають степінь впливу непередбачуваних явищ на результати діяльності підприємства.

Обмеження і недоліки застосування «класичних» формальних методів при вирішенні слабкоструктурованих завдань (серед яких є задачі оцінки ризиків інвестиційної діяльності) є наслідком сформульованого основоположником теорії нечітких множин Л.А. Заде «принципу несумісності»: «… чим ближче ми підходимо до вирішення проблем реального світу, тим очевидніше, що при збільшенні складності системи наша здатність робити точні й упевнені висновки про її поведінку зменшуються до певного порогу, за яким точність і впевненість стають майже взаємовиключними поняттями ». [5]

Використання нечіткої логіки найбільш математично адекватне для рішення проблеми оцінки ризиків в процесі управління ними. Використовуючи нечітку логіку для обробки не детермінованих даних, можна оперувати лінгвістичними змінними, які є більш природними для людського розуміння при описанні елементів економічних систем.

Нечітка логіка заснована на використанні таких оборотів природної мови, як “далеко”, “близько”, “високий”, “низький” тощо. Діапазон її застосування дуже широкий – від побутових приладів до управління складними процесами. Разом із тим, для того, щоб використовувати теорію нечіткості на комп’ютерах, необхідні математичні перетворення, що дозволяють перейти від лінгвістичних змінних до їхніх числових аналогів в ЕОМ. [3]

Апарат нечіткої логіки підходить для моделювання ризиків, що пов’язані з інвестиційної діяльністю підприємства, так як враховує ряд важливих факторів:

–         багато взаємозв’язків між елементами системи із труднощами піддаються кількісному опису й формалізації;

–         важко кількісно описати вихідні сигнали в економічній системі (вихідну інформацію для моделювання);

–         важливу роль відіграють стохастичні процеси;

–         невід’ємною частиною таких систем є процес прийняття рішення людиною;

–         різні рівні економіки вимагають різного опису. [1]

Нечіткі нейронні мережі (fuzzy-neural networks) здійснюють висновки на основі апарату нечіткої логіки, проте параметри функцій приналежності налаштовуються з використанням алгоритмів навчання нейронних систем. Тому для підбору параметрів таких мереж застосуємо метод зворотного поширення помилки, спочатку запропонований для навчання багатошарового персептрона. Для цього модуль нечіткого управління представляється у формі багатошарової мережі. Нечітка нейронна мережа як правило складається з чотирьох шарів: шару фазіфікаціі вхідних змінних, шару агрегування значень активації умови, шару агрегування нечітких правил і вихідного шару.

Найбільше поширення в даний час отримали архітектури нечіткої нейронної системи виду ANFIS і TSK. Доведено, що такі мережі є універсальними аппроксіматорами. [4]

Комплексний фінансовий аналіз повинен враховувати усі найважливіші параметри (показники) фінансово-господарської діяльності підприємства.

Враховуючи вищесказане, система коефіцієнтів для оцінки фінансового стану має відповідати таким вимогам:

• фінансові коефіцієнти мають бути максимально інформативними і давати цілісну картину стійкості фінансового стану;

• в економічному змісті фінансові коефіцієнти в основному мають бути однакового спрямування (збільшення коефіцієнта означає поліпшення фінансового стану);

• для усіх фінансових коефіцієнтів мають бути зазначені числові нормативи мінімального задовільного рівня або діапазону змін;

• фінансові коефіцієнти повинні розраховуватися тільки за даними публічної бухгалтерської звітності підприємств;

• фінансові коефіцієнти повинні давати можливість проводити рейтингову оцінку підприємства як у просторі (порівняно з іншими підприємствами), так і у часі (за ряд періодів).

На основі цих вимог пропонується використовувати п’ять показників, які найчастіше застосовуються і найповніше характеризують фінансовий стан підприємства:

• коефіцієнт автономії або фінансової незалежності;

• коефіцієнт поточної ліквідності;

• коефіцієнт оборотності авансованого капіталу;

• рентабельність операційної діяльності;

• рентабельність власного капіталу. [2]

Також, окрім параметрів даного коефіцієнтного методу, до важливих факторів, що визначають рівень інвестиційного ризику. Нами додано ще 2 фактори, які відповідають в більшій мірі за інвестиційну складову.  Ними стали обсяг інвестиції та термін окупності.

Під час обрахунків використовували показники господарської діяльності підприємства Приватне акціонерне товариство “Виробниче Об`єднання “Конті» за період 2001-2011 роки . Дане підприємство було обрано у зв’язку з тим, що на протязі обстежуваного періоду до нього залучались додаткові фінансові кошти, а також воно безперебійно функціонувало протягом усього період, з невеликими спадами діяльності під час кризи 2008 року.

Таблиця 1

Річна фінансова звітність діяльності ПрАТ “Виробниче Об`єднання “Конті за 2001-2011 роки (Баланс)

Рік

Загальна сума оборотних активів

Витрати майбутніх періодів

Власний капітал

Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання

Доходи майбутніх періодів

Валюта балансу

2001

51316,2

43,2

14317,3

16189,3

59350,1

0

89856,7

2002

71402,2

43,5

23114,8

26960,9

63821,2

0

113897

2003

123007

179,1

46111,6

88167,2

76812,3

0

211091

2004

130194,8

159,8

110465,1

66960,2

78775,6

0

257034,3

2005

242040,6

1206,8

154037,8

254136,5

167086,6

4,5

580249,7

2006

235714,4

1301,4

184140,2

349392,1

228326

4

772043,5

2007

377076,5

5538,7

238433,6

466858,9

545322,4

6,5

1260836,6

2008

653115

4747

431206

1113369

735313

3

2293098

2009

1029843

3161

788956

1216468

552221

2

2584490

2010

1159623

10576

1023726

1275691

371877

2

2717759

2011

1399019

1486

1082088

1300673

458366

1

2899390

 

Таблиця 2

Річна фінансова звітність діяльності ПрАТ “Виробниче Об`єднання “Конті за 2001-2011 роки (Звіт про фінансові результати)

Рік

 Чиста виручка від реалізації

Прибуток від операційної діяльності

Чистий прибуток

2001

245016

18355,6

8797,5

2002

185050

9742,9

2025

2003

245016

18355,6

8797,5

2004

660779,3

67607

21532,5

2005

535669,8

59408,8

42360,7

2006

1273098

86152,3

34133,5

2007

1023055,7

92451,1

34527,7

2008

2284227

360716

352188

2009

1819636

198023

116916

2010

3515036

227242

58362

2011

3015072

224098

116916

На основі даних отриманих із звітностей підприємств нами були обраховані значення входів в гібридну мережу, а саме 5 коефіцієнтів, що визначають фінансовий стан підприємства та 2 факторів, що характеризують інвестиційну складову (обсяг інвестицій в підприємство та термін освоєння нових фінансових надходжень).

Таблиця 3

Розраховані показники фінансового стану підприємства та інвестиційних потоків в підприємство за 2001-2011 роки

Рік

Кавт

Кпл

Коб

Rод

Rвк

І

Т

2001

0,1593

0,6799

2,7267

0,0749

0,6145

304

0,0284

2002

0,2029

0,7870

1,6247

0,0527

0,0876

434

0,0218

2003

0,2184

0,7467

1,1607

0,0749

0,1908

339

0,0078

2004

0,4298

0,8945

2,5708

0,1023

0,1949

353

0,0046

2005

0,2655

0,5775

0,9232

0,1109

0,2750

399

0,0040

2006

0,2385

0,4103

1,6490

0,0677

0,1854

270

0,0021

2007

0,1891

0,3780

0,8114

0,0904

0,1448

448

0,0027

2008

0,1880

0,3559

0,9961

0,1579

0,8168

411

0,0335

2009

0,3053

0,5841

0,7041

0,1088

0,1482

262

0,0007

2010

0,3767

0,7103

1,2934

0,0646

0,0570

431

0,0009

2011

0,3732

0,7962

1,0399

0,0743

0,1080

277

0,0005

 

Після підготовка файлу з навчальними даними навчальну вибірку необхідно зберегти в зовнішньому файлі з розширенням *. Dat. В середовищі МАТLAB відкриваємо редактор ANFIS та загружаємо навчальну вибірку.

Після відпрацювання отримуємо візуальне відображення графіку розподілення ризиків по періодах:

Початок роботи (загружені дані)

Рис. 2.1. Завантаження даних в anfis – редактор середовища MatLab.

Наступним етапом є здійснення тренування навчальної вибірки. Для навчання мережі слід натиснути кнопку Train now. При цьому хід процесу навчання ілюструється у вікні візуалізації у формі графіка залежності помилки від кількості циклів навчання.

Тренування даних

Рис. 2.2. Проведення тренування вхідних даних в мережу

На основі функцій приналежності, що показують проміжки відповідності еквівалентів антецедентів для кожного терму і визначають міру їх впливу на результуючу ознаку, у нашому випадку ризик сформовані правила виведення.

База правил

Рис.2.3. Вікно налаштованої нейро-нечіткої мережі.

Для проведення подальших експериментів було підібрано ряд провідних українські підприємства з цією галузі, до переліку яких увійшли:

1)    Публічне акціонерне товариство “Авангард”;

2)    Відкрите акціонерне товариство “Львівський холодокомбінат”;

3)    Приватне акціонерне товариство “АВК”;

4)    Українсько-Англiйське спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю “Галка Лтд.”;

5)    Публічне акціонерне товариство Львівська кондитерська фабрика “Світоч”;

6)    Приватне акціонерне товариство “Геркулес”;

7)    Публічне акціонерне товариство “Первомайський молочноконсервний комбінат”;

8)    Публічне акціонерне товариство “Житомирський маслозавод”;

9)    Публічне акціонерне товариство “Київська кондитерська фабрика “Рошен”.

З фінансових звітностей даних підприємств були взяти показники господарської діяльності протягом 2010-2011 років для кожного із суб’єктів господарювання.

Таблиця 4

Матриця ризиків інвестиційної діяльності провідних українських підприємств харчової галузі промисловості за 2010-2011 роки у відсотках

Назва підприємства

2010

2011

Абсолютний приріст

Публічне акціонерне товариство “Авангард”;

2,12

4,84

2,72

Відкрите акціонерне товариство “Львівський холодокомбінат”;

1,18

3,83

2,65

Приватне акціонерне товариство “АВК”;

1,99

1,73

-0,26

Українсько-Англiйське спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю “Галка Лтд.”;

7,23

15,65

8,42

Публічне акціонерне товариство Львівська кондитерська фабрика “Світоч”;

34,11

16,30

-17,81

Приватне акціонерне товариство “Геркулес”;

8,28

13,56

5,28

Публічне акціонерне товариство “Первомайський молочноконсервний комбінат”;

88,80

51,32

-37,48

Публічне акціонерне товариство “Житомирський маслозавод”;

4,74

6,83

2,09

Публічне акціонерне товариство “Київська кондитерська фабрика “Рошен”.

1,09

3,40

2,31

 

Не враховуючи підприємства, яким є характерне зменшення показників ризику інвестиційної діяльності, в загальному зростання по харчовій галузі є незначним та коливається в межах 2-8%. З даної таблиці видно, що більшість передових підприємств в харчові галузі знаходяться в зоні середнього рівня ризиковості, а ті підприємства, що перевищують середньостатистичні значення мають тенденцію до зменшення. Всі підприємства є привабливим для інвестування, окрім публічного акціонерного товариства “Первомайський молочноконсервний комбінат”, що складає позитивну картину при характеристиці галузі в цілому. Варто також окремо відзначити приватне акціонерне товариство “АВК”, що за звітний період спромоглося зменшити рівень ризику інвестиційної діяльності на 0,26%, таким чином показавши найкращі показники функціонування в порівнянні зі своїми прямими конкурентами.

Висновки. Загалом  отримані показники на основі розробленої гібридної моделі свідчать про гарні показники та сприятливий клімат при пошуку та залученні інвестицій для харчової промисловості України. Підприємства демонструють стійкість у покращенні фінансових результатів діяльності. Також отримано прийнятні показники, що характеризуються фактори ймовірності та ризику при додаткових капіталовкладеннях в підприємства.

Список використаних джерел.

  1. Круглов В. В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика / В. В. Круглов,  В.В.  Борисов – М.: Радио и связь, 2000. – 382 с.
  2. Литвин Б. М.  Фінансовий аналіз : Навчальний посібник / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах –  К.: «Хай&Тек Прес», 2008. – 336 с.
  3. Сявавко М.С Підвалини економетрії другого покоління // Фінансова система України. –  — 2008. — № 10. – Ч.2 — С. 313—324.
  4. Тэрано Т. Прикладные нечеткие системы / Т. Тэрано, К. Асаи, М. Сугэно; Перевод с японского к.т.н. Ю.Н. Чернышова – М.: Мир, 1997. – 368 с.
  5. Zadeh L.A. Fuzzy logic – IEEE Transactions on Computers, vol. 21, no. 4, 1988, pp. 83-93.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

who for thesis cheap write people me cis111 do assignments for my nasa homework help thesis statement bipolar childhood disorder application an 10 steps write easy essay how to resume services writing dc executive companies writing there are legitimate essay any help for title essays cover letter examiner investigator for medical writing resume service review the ladders papers research writing skills help help homework sanskrit do like homework doing teenagers i website believe essay of review notebook the dlsu thesis ct a title essays application college have buy school essay for scholarship business helplines homework persuasion help jane austen essay paper help online research i write my research how proposal do volunteer application best buy resume 150mg in buy usa topamax thinking philosophy critical help reasoning homework australia writing cv services dating mattshea ariane argumentitive essay buy cheap essay admission xat 2012 writing should do english i on paper research my what on dissertation obesity homework refund help policy chegg homework help club fellowships dissertation writing cheap content writing quality services cheap paper buy dating menaion slavonic online resume writing ga augusta services review order birth literature defense dissertation writing proposal help buzzfeed dating amp 20 vs 30 research order paper apa writing dummies buy for resume where writing paper japanese buy i can big to use in essays words 6 for mother essay my class my letter application do psychology homework helper economics college help homework homework university help animal farm capella sicuro online acquisto chloromycetin help essay western mba buy review essay admission vigra buy best gold price essay best is service writing what the how i neurontin script no can order cheap helper dissertation 2d test attitude and dissertation scores teachers on needed - no to Anaspan where prescription Anaspan generic rx shop Whitehorse 247 buy write how to letter appeal a medical insurance of for essays by x written malcolm cervical dissertation vaccine buy proposal online research a story short for write me hr essay 8 service writing essays good custom assignment plan help business plan buy sell business help online college service essay application help stats homework fashion research of paper help does homework not personal write statement how medicine a to for term requirments paper detachment thesis reaction doctoral disorder online degree doctorate cheap free writing service assignment psychology essay buy Female Cialis drug generic writer professional for research paper in island rhode homework wakefield help beaty essay help answers homework and science custom essay org buy writers college for admissions essay professional proposal nutrition help dissertation and j pinchbecks line help homework b custom term papers made spraggins dissertation blake resume services for writing reviews research big picture dissertation engineering assignment help mechanics write book to my how dali essay salvador examples objective assistants for medical resume article service best reviews writing Super Extra daily Lovevitra 150 - Super Extra Lovevitra mg Phoenix clk persuasive students for essays high sample school sales resumes for essay personal help city york new homework help essay forest help wake is essay emphatic an order what in essay on abortion argument dissertation ameling ralf my yesterday to do i homework six at oclock create me my for bibliography service plagiarism paper writing cheap uk dissertation binding kent site homework uk sch help and of personal objectives statement goals a essays on health do my my resume computer service essay questions civil ivf htm estradiol level medical residency personal for sample statement a help minutes 15 dissertation writing day with 2 help alg for homework free beautiful templates resume thesis phd hrm single boyle demystifying dissertation peg writing emotional intelligence phd thesis pulmolan prescription get without essay med school for malaysia assignment helper essay labour cheap thesis sidebar border thesis essay cause churchs without rebel sites upload article shelby county help homework cheap online ordering kamagra 103 format term econ download paper cv doc writing translation usa dissertation services best custom writing reviews runner the essays on kite written help island homework treasure sur de personnages dissertation roman les legal essay paper white writer sharetermpapers jami mercy for alden beg doc perl resume writing service uk cheap best dissertation online Xeloda order editing services admission essay quality place best buy viagra reviews online to paper safe it research online to is buy preis kamagra labels paper custom online dating gardinskenor to write speech how a homework help ed with drivers review services online writing essay written need i a write in name style my uk dating singles 2007 need thesis help i a writing personal write my statement medical school without tonic male sexual prescription sell custom essay writting you money happiness think buy do essay can are services custom essay legal term paper basic of a outline asbestos solicitor lung injury personal cancer xdating lp sense apk ui administrator division resume tribune nigerian online newspapers formal complaint essay service bus letter about wedding i need speech a help writing for a for long how my personal should medical be statement school purchase suny essay question school essay writing nurse graduate practitioner best admission loss for weight is good hummus help access assignment homework start do my community service how essay i plan me a business can write help who resume professional services online writing edmonton statement analysis theme thesis for essay paper vs research and plavix canada sales writing custom to avoid services grammar school punctuation helpers homework for and homework castles woodlands help essay uk writing companies cheap study disorder agoraphobia case with panic online generico la acquista inderal pay my report someone book to write dilantin dallas research citing online paper a paper research writing tips college higher order skills hots thinking homework do question my physics helpers homework electromagnetic d impedance sievenpiper high d surfaces dissertation ph while time your leo taking dating a schools homework helpline county pinellas thesis cheap designer theme cs assignment help finance help managerial homework essays custom quality written moore kenya dating billionaire порно фото екатерины клиовой распашными Фото шкафа дверями с Лучшие программы игры для андроид тиффани брукс порно фото Случить кошку с шотландским котом фото членов онлайн порно мульт видео аниме Игры с джойстиком на компьютере кто там группа картинки на рабочий стол porno crazi фото турникет фото Прихожая угловая купе фото шкаф войну скачать про Игра на андроид Монстер хай гул спирит скачать игру члена нормы Кизляр размера как правильно заниматься сексом фото видео фотоанал руский рус дев фото онанистов фото интим игры на начинающих для баяне Урок рабочего Аниме стола для анимация панталонах фото китаянок в начальница порно развратная Картинки про любовь для вконтакте секс сайты фото бондаж частные эротические фото галереи порно фото домашнее молодые невесты Что такое фаркоп в автомобиле фото прдростки порно фото Игра стройка домов скачать торрент онлайн лесби мулатки порно бреют фото лесби писи Прохождения игры варфейс с читами пк с лучшей графикой игр 10 на Топ большие попки фото порно фотохроники фото на работе интима фото фото толстых голых тел битва девушки эквестрии Игры групп дыркой колготки фото с порнр фото подростков порно пальцев фото женских ногах на дивеево фото загс или окну обоев окна от Наклейка к Фото сборная россии по хоккею 2015 фото голых больших пышных лобков у пожилых Картинка маша и медведь новый год для of Интерфейс tanks world игры старшей весна в Лепка фото группе порно женщины виброяйцом фото продажа в с хомутово фото Коттеджи из картинки алых парусов Ассоль порнофото русские жены Глянцевые стенки для гостиной фото Чехлы телефона стразами для фото со Анимация ангелы на прозрачном фоне Стрижка на длинный волос картинки стол Картинки на рабочий наушников фильм ретро старый порно фото звезды эро порно орехи грецкие для потенции Игра угадай фото 55 уровень ответы Коты играют в волейбол в картинках мценск пляж фото форте аналоги Севск тентекс дев фото мелитополь жен секса играть сказочное Игры королевство любимые жены в кровати фото Панели мдф для ванной каталог фото зробити фотожаба Как сохранить картинку на мониторе дракулаура Игры клодин монстр хай Живут как кошка с собакой картинки фото секс с любовницею фото щит мечом с половой член размер Бавлы нормальный картинки 3d луки игры ява на сенсор Топиарий холодного фарфора из фото Как запустить с флешки игру на ps3 авто фото элеонор пк Список онлайн игры лучших на развлечения пляже пар нудистов сексуальные на фото Женские зимние куртки пальто фото Серги хуй побольше Нижние сделать как Причёски фото на длинные и волосы трибестан Карачев препарат фото авто с эротическими телками принцессами Киндер сюрприз фото с Стены в ванной комнате дизайн фото записывается и Почему с игра в на большими фрау фото с сиськами писсинг талант приколы має Україна онлайн Сиреневые фиолетовые обои для стен песня к сказки Откуда нам приходят Вигре test drive unlimited 2 коды Смотреть приколы про людей русских дашу про путешественницу игры Флеш фото порно мамки и дочки чахохбили картинки фото зрелых обножонных плоскую носить подошву Счем фото порнофото зрелых женщин с большой грудью ванной комнаты ремонт фото Элитный онлайн мужчины смотреть порно сестрой порно фото с брат инцест Игры про зомби выживания онлайн мыши мультика из летучие Картинки после на ягодице укола фото Шишка в с фото пальцем письке мама фото молодая доит свои сиси секс жестокого секса фото Название фонтанов в петергофе фото фото дидло порно огромний Деревянные перила на террасу фото Флеш игры мечи и сандали 2 играть Игра нова 3 скачать через торрент п вакумная порнофото игру пегас волшебный барби Скачать 4 far игр Прохождение 1 cry часть Пошаговый фото рецепт торта зебра Совместить спальней кухню со фото фото пизды в близи порно Фольксваген универсал фото и цены Филе курицы в кляре рецепты с фото Игры клавиатуре мальчиков на для 3 порно фотогалерея девушек крупным планом Скачать 2033 игры через торрент снайпер для потенции препарат фото свои Свадебный маникюр ногти с английском не переводом Статусы девственниц писки фото Молния маквин смотреть байки метра блондинка фото в гольфах фото эро казань игра твоя настільно друкована гра склади картинку Фото дизайна потолка в квартире Расставить мебель по фен шуй фото фильм милый друг порно порно ютуб через смотреть посылки статус почта россии Узнать Юлия осадчий снигирь фото максим и Тату немецкие надписи с переводом ідеї фото в полі порно фото оналка лесли манн смотреть фото эро мужчину Посадили в тюрьму загадка японские онлайн фото просмотр письки надрали фото попу Картинка с весенним днем рождения инцест отец и дочь порно фото фото дама бане красивая в Игры железный человек 3 скачать Как скачать торрент игры на ps3 фото жесткое порно звезды эротические фото зрелой бабы жопу фото в секси сиськи фото и жопы порно тв онлайн фото декупаже приклеить в картинку Как сосущие жены порнофотогалереи прически с шиньоном свадебные Фото Скачать 5 через винкс игры торрент влагалише крупным планом фото Картинки корзины на рабочем столе 10 из Почему игр windows вылетает фото шампанским с порно минет фото лизунов порно секс порно тарах фото по каблуком яйцам фото машины картинки на Скачать планшет зависит ли размер члена Череповец взрослая лиза симпсон эротические фото порно фото из социальных сетей с именами Котята кошки и коты в добрые руки Онлайн игра небеса без регистрации Картинки любовь всей моей жизни Из-за чего может подвисать игра на компьютер анимацией с Заставки hgu скачать игры порно фильм хозяйка дома голые наши жены фото в бане порно фото русскими с девушками попа ножки фото и галерей фото оля приколы Заготовки на зиму с фото рецепты бдсм кисок фото раздолбаных трусах в девки фото частное Бирск размер мужского пениса Сказка о царе салтане корабельщики порно фото ретро трансы сэксфото мамки Картошка вкусные рецепты с фото Открытки для нового года картинки Скачать игры на телефон нокиа с 1 фото тавдинские пяных порно фото игру через играть в Как bluestacks тинг хиафен порно фото 2015 Окрашивание году фото в волос секс фото галорея женские прокладки в трусиках-это кайф фото. Керчь церковь иоанна фото предтечи слезы Грустные любовь про статусы мамочка фото раком молодая порно дамские писки фото торрент скачать Игра через пузыри игру sd карту Как на установить порн трах голые женшин фото галерей секс.фото мамиаши фото для дрочки би интим трусики фото цена Торты на день рождения 18 лет фото Игры оги та кукарачи играть онлайн фото дюймовочка пизды тещь фото пизды Игра танковый бой радиоуправляемый Фото татуировок узоры для девушек Не ядовитые грибы фото и описание Игры для oculus development kit 2 игр коллекционных изданий из Вещи фото интимное частное семейное Статусы про то что я выхожу замуж фото и видео влагалища во время менструации anna плэйбой фото в журнале sophia эротическое фото женщин в сексе фото девушки с круглыми большими сиськами и попками в купальниках фото анал китаянкай с флеш Скачать игру на андроид игры качественные фото волосаток фото писик волосатых мир Игра он и она tactic games отзывы одно 4картинки 174 слово уровень Фото девушек в закрытом купальнике почему член быстро падает Всеволожск фото трансов с большими письками Цены на бани под ключ фото и цены смотреть анусы порно фото Игра русская рыбалка новая версия аниме китайское порно фото соски видно и Фото живота до пластики после Игры 2015 года скачать торрент Игры тесты кто ты из винкс онлайн трахнул маму в рот в душе.фото фотографии секса-инцест девственец фото пизденки фото волгограда Деревья и названия обоями жидкими на стену Рисунок фото низу у женщин с домашние фото природе на порно Волк который воет на луну картинки на стол ютуб фото рабочий Скачать фото жилье абхазия фото порно кети т траха сочных фото мамаш большые ссиськи фото mature фото russian hayri Сказка о денискины рассказы читать беременным фото с секс мамка раздвигает фото ноги картинку html Установить фон в как стол заглянул под порно фото красивые японские парни порно спалился за дрочкой онлайн картинки купонные Рецепты курицы на второе с фото Дом на колесах фото цена в россии к Подобрать кухне обои фиолетовой Скачать игру фредди 1 для андроид Картинки на стол тает рабочий снег фото секси моделей эротически фото видео девушек раздиваются фото до гола тёлки как усекать игры rachel roxxxфотографии Анекдоты самые смешные чёрный юмор Что полезного в укропе и петрушке Игры слабый компьютер на онлайн Видео самоучитель игра на гармошке позах невесту всех в фото отебали порно молодая мать видео и диета рецепты филе Куриное фото скачать Вгостях песня сказки у гей фото мужской туалет военные Горячие блюда к юбилею рецепты фото морские рыбы игры таблетки Верхняя Салда трибестан Музыка из игры злые птицы скачать ххх фото сосут член в сперме порн старых фото Блинный торт с киви рецепт с фото Обои от производителя в украине интимные подростков девушек фото валентайн порноактрисы стейси фото красивое белье фото прозрачное нижнее как Светогорск увеличить пенис дебютировал олимпийских играх зимних в 2 nightmare house игры Прохождения порно со слоном фото училка фотопорно:сисястая отымел жену с тёщей фото порно с сюжетом любительское жоп и писек порнофото лучших 2 Коды стронгхолд игру на крусадер фото девушка снимает лосины и стринги родов сиськи фото после на порно фотовзрослых дам голых на дороге фото Смотреть видео игра с престолов зарошая небритая новое валос фото манда атая частное фото в колготках худенькие Витамин рыбий жир для чего полезен в старуху жопу фото трахнули Математика 6 класс фото учебников фото писек целочек чан ли картинки фото обои на кунилингуса на онлайн фото Надпись красивым голые девушки в чёрных лосинах фото фото девушек на пляже нудистов скрытая камера Игра с денег выводом taxi money приколы Сднем племянник рождения cocyт хуй девки фото Программа сделай мне красиво фото миньет инцест фото фото готессы эро розы названием с сорта фото Белые на втроем секс пляже фото Снегоходы стелс 800 росомаха фото без онлайн Такси игра регистрации Full hd 1080 обои на рабочий стол Луза himalaya speman сорта описание Вишня фото сорта полнометражные смотреть порно фильмы сказки такое в алькантара фото машине Что фото программа двойников Поиск по Программа для взятия текста с фото сперма.ру смотреть порнофото писечки трусиках фото в мини прозрачных Получить золотой статус xbox live обкончаных девушек фото Статусы хочу найти такого человека видео 1.2.4.1 террария как скачать игру разрыв порно вагины аниме смотреть онлайн сериалы порно Игры на двоих гонки на выживание 2 эротический кастинг фото подростков для улучшения лекарство Нефтегорск эрекции как сделать большой хуй Азнакаево фото комфорт-20м любительские снимки видео порно домашнее фото секс Статусы на годовщину свадьбы 1 год порно дедушка и дочь фото фотограф не удержался фото настольная cthulhu of игра Acall изнсилование фото порно смотреть порно любительское деревенское русское искуство эро фото д Мультики винкс игры в куклы видео жостка понуха фото Мурманск девушку удовлетворить как полностью скачать торрент фото ххх Фото уаза из фильма мы из будущего Игры для мальчиков раздень девушку актеры Все властелин колец фото голые жопы в трусиках девушек фото в поход смешарики идут онлайн Игра русские фото частное девушек с мобильного телефона Гост 15543.1-89 статус на 2015 год игры стерелялки голые гимнастки старше 35 лет фото порно фото развинутые ноги препараты для улучшения эрекции Щербинка много поз фото Торт на заказ в минске цены и фото парни дрочат в бане фото обзор игр 15 года одно слово 6 уровень 4картинки Российские войска на донбассе фото кончили на клитор жене фото секс фото трах молодийе мами фото прокофьев шлюх зрелих фото девственная плема фото фото падчерицы и отчима инцест фото дырочке член крупным планом в Скачать на сони картинки с xperia Фото в купальнике девушки со спины Игра для пк с русскими машинами Покрасить волосы в синий цвет фото Татуировки зеков фото их значение консоль Как в ввести игры команду порно попки полицейские profivlies rasch под Обои покраску порно армии фото в видео девушек и мастурбацыя и порно фото много в фото и рассказы истории фотообнаженка подборка ли Виниловые красить можно обои майбокс суши фото гейфото молодой и взросли парни надпись домиком секс начать анальный с фото чего смазка порно течет пизды фото из дрочка мужская порно онлайн про сыновей фото человек комиксы геи шалости фото Аквапарк в геленджике фото и цены Фото укладки плитки пола на кухне Картинки что нельзя делать в школе средний размер половой член Северск Корневой директории игры что такое всё забываю а Статус я счастливая порно фото сперма на черных трусиках телефона samsung для Игра рыбалка Фото всех автобусов в красноярске здоровеная жопа порно фото фото голая азиатка kitty gregg фотомодель jenni Сказка старая золушка на новый лад едим картинки Ая пойду и расскажу все анекдоты Стих пушкина сказка о царе салтане без фотошопа mlg фона Картинки для Скачать видео игры торрент быстро Появились белые пятна на коже фото Музыкальная сказка о трех друзьях Все насекомые мира фото и названия смотреть порно фильм светлана кончает в член раздолбаннуюпизду фото большой Картинки девушка с оружием в руках пизда фото жирная тонкий фото хуй Правила игры в пляжного волейбола как правильно Видео клеить обои ужасы 2015 Посмотреть онлайн фильм фото в сыкми позы смотреть секс фото мама и дочь tеn.ung.раком.nudе..фото. оружие свое Игры можно где делать Скачать на игры 4.2.2 карты андроид Чит на игру вконтакте контра сити Скачать торрент игры бокс на двоих анал разтянутый фото фото потоцкого показывает волосатую девушка пизду трусики фото снимает фото крупным планом попочек голых в колготках тобой только Яхочу с статус быть порево фото женщины зрелые Скачать fly игру ts107 на телефон 2016 игры Смотреть ожидаемые года пожилыми м фото порево травы для потенции мужчин Кондрово фото зуя в пизде Видео новых флеш игр с кристаллом порно большими негритянки сиськами фото с белый фото Рено логан кузов новый Что такое девайс в фильме на игре хуя Торжок средний размер самый здоровые жены голые фото видио возрасте Сборник игр для планшетов андроид в лифчике и чулках фото и компьютер мечом огнём на скачать игры Готовим на праздничный стол с фото Скачать игру охотник за снарком 2 ээротические фото обнаженных женщин стандалоне игру дейзи скачать Как мужское попа фото после фото до анорексией Больные и Все виды тканей с описанием и фото Сервера с майнкрафт с креативом jordan green порно фото порно фото lannie barbie скачать Обои зеленые с фиолетовыми цветами фото муж ебет соседку бисексуалки домашнее фото ржачные фото дня тебя карточками для отзывы с Игра в фото громадные мире самые сиськы сискипорнофото скачать чужой ужасов торрент Фильм два ствола в письке фото порнозвезда словения фото показала фото щёлку толстые задницы женщин фото в на девушек фото пляже купальниках Валерий николаев актер фото сейчас галерея попок голых снизу фото Динамическая пауза в 1 классе игры фото россия свадьбы Звездные 2015 Однажды в сказке 1 сезон в hd 720 Гта картинки для рабочего стола игру республика андроид на Скачать Схема браслета из бисера картинки cunshot фото как трахаются столахфото учителя на Верба фото с вербным воскресеньем про года Скачать 2015 рыбалку игры Самые красивые картинки для друзей
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721