АДАПТИВНЕ НЕЙРО-НЕЧІТКЕ МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У роботі вказано переваги використання нечітких методів при дослідженні ризиків, що пов’язані з інвестиційною діяльністю. Розроблена адаптивна нейро-нечітка мережа. Визначені входи, що поділяються на дві групи: ті що характеризують фінансову стійкість підприємства та ті, що визначають інвестиційну діяльність за певний період. На основі цієї моделі здійснено аналіз інвестиційного клімату харчової галузі в Україні.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, ризик інвестиційної діяльності, нечіткі методи моделювання, адаптивні нейро-нечіткі мережі, моделювання в середовищі MATLAB.

В работе указано преимущества использования нечетких методов при исследовании рисков, связанных с инвестиционной деятельностью. Разработана адаптивная нейро-нечеткая сеть. Определены входы, которые делятся на две группы: характеризующие финансовую устойчивость предприятия и те, которые определяют инвестиционную деятельность за определенный период. На основе этой модели проведен анализ инвестиционного климата пищевой отрасли в Украине.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, риск инвестиционной деятельности, нечеткие методы моделирования, адаптивные нейро-нечеткие сети, моделирование в среде MATLAB.

 

In this work indicated the advantages of using fuzzy methods at research of risks associated with investment activities. We developed adaptive neuro fuzzy network. Defined inputs, which are divided into two groups: those that characterize the financial stability of the enterprise and those that determine the investment over time. Based on this model, analyzed the investment climate in Ukraine food industry.

Key words: investment, risk investment, fuzzy modeling methods, adaptive neuro fuzzy network, modeling in MATLAB.

Економічні процеси по своїй природі є складними. Рішення, що приймаються для підтримки всіх етапів їх реалізації характеризуються неповнотою, невизначеність і недостатністю інформації, тому для їх адекватного моделювання потрібно використовувати нові методи. Нечіткі множини безумовно є одним із пріоритетних напрямків розвитку теорії моделювання, оскільки методи, що базуються на теорії нечітких множин можна застосувати майже до усього комплексу проблем, що ставить перед собою моделювання та такі методи дають задовільні результати.

Дослідженням нечітких методів моделювання економічних процесів займалися видатні вчені. Л. Заде, засновник теорії нечітких множин та нечіткої логіки. Дюбуа Д., Прад А., розвивали аналіз невизначеності на основі теорії нечітких множин, запропонували використовувати дані методи в експертних системах та реляційних базах даних. А.Кофман, систематизував та виклав в своїй праці основи теорії нечітких множин, та використанні її в широкому спектрі практичних застосувань. Серед російських вчених хотіли б звернути вашу увагу на двох: Орловський С.А., котрий описав та вдосконалив способи прийняття рішень на основі нечітких множин, Недосекін А.О., якому належить аналіз ризиків фондових інвестицій, що базується на нечітких множинах. Серед вітчизняних варто відзначити в першу чергу Сявавка М.С, автора багатьох праць з нечіткого моделювання, багато досліджень пов’язанні з аналізом лінгвістичної змінної, Матвійчука А.В., який займається дослідженням економічних систем на основі нечіткої логіки, Штовбу С.Д., діяльність якого пов’язана з проектуванням економічних систем на основі нечіткої логіки в середовищі MATLAB.

Мета роботи полягає у розробці нового методологічного підходу до моделювання ризиків інвестиційної діяльності підприємств на основі адаптивних нейро-нечітих систем.

Інвестиційна діяльність розглядається як однин із видів фінансової діяльності підприємства. Фінансова діяльність підприємства пов’язана з багатьма ризикам, що визначають степінь впливу непередбачуваних явищ на результати діяльності підприємства.

Обмеження і недоліки застосування «класичних» формальних методів при вирішенні слабкоструктурованих завдань (серед яких є задачі оцінки ризиків інвестиційної діяльності) є наслідком сформульованого основоположником теорії нечітких множин Л.А. Заде «принципу несумісності»: «… чим ближче ми підходимо до вирішення проблем реального світу, тим очевидніше, що при збільшенні складності системи наша здатність робити точні й упевнені висновки про її поведінку зменшуються до певного порогу, за яким точність і впевненість стають майже взаємовиключними поняттями ». [5]

Використання нечіткої логіки найбільш математично адекватне для рішення проблеми оцінки ризиків в процесі управління ними. Використовуючи нечітку логіку для обробки не детермінованих даних, можна оперувати лінгвістичними змінними, які є більш природними для людського розуміння при описанні елементів економічних систем.

Нечітка логіка заснована на використанні таких оборотів природної мови, як “далеко”, “близько”, “високий”, “низький” тощо. Діапазон її застосування дуже широкий – від побутових приладів до управління складними процесами. Разом із тим, для того, щоб використовувати теорію нечіткості на комп’ютерах, необхідні математичні перетворення, що дозволяють перейти від лінгвістичних змінних до їхніх числових аналогів в ЕОМ. [3]

Апарат нечіткої логіки підходить для моделювання ризиків, що пов’язані з інвестиційної діяльністю підприємства, так як враховує ряд важливих факторів:

–         багато взаємозв’язків між елементами системи із труднощами піддаються кількісному опису й формалізації;

–         важко кількісно описати вихідні сигнали в економічній системі (вихідну інформацію для моделювання);

–         важливу роль відіграють стохастичні процеси;

–         невід’ємною частиною таких систем є процес прийняття рішення людиною;

–         різні рівні економіки вимагають різного опису. [1]

Нечіткі нейронні мережі (fuzzy-neural networks) здійснюють висновки на основі апарату нечіткої логіки, проте параметри функцій приналежності налаштовуються з використанням алгоритмів навчання нейронних систем. Тому для підбору параметрів таких мереж застосуємо метод зворотного поширення помилки, спочатку запропонований для навчання багатошарового персептрона. Для цього модуль нечіткого управління представляється у формі багатошарової мережі. Нечітка нейронна мережа як правило складається з чотирьох шарів: шару фазіфікаціі вхідних змінних, шару агрегування значень активації умови, шару агрегування нечітких правил і вихідного шару.

Найбільше поширення в даний час отримали архітектури нечіткої нейронної системи виду ANFIS і TSK. Доведено, що такі мережі є універсальними аппроксіматорами. [4]

Комплексний фінансовий аналіз повинен враховувати усі найважливіші параметри (показники) фінансово-господарської діяльності підприємства.

Враховуючи вищесказане, система коефіцієнтів для оцінки фінансового стану має відповідати таким вимогам:

• фінансові коефіцієнти мають бути максимально інформативними і давати цілісну картину стійкості фінансового стану;

• в економічному змісті фінансові коефіцієнти в основному мають бути однакового спрямування (збільшення коефіцієнта означає поліпшення фінансового стану);

• для усіх фінансових коефіцієнтів мають бути зазначені числові нормативи мінімального задовільного рівня або діапазону змін;

• фінансові коефіцієнти повинні розраховуватися тільки за даними публічної бухгалтерської звітності підприємств;

• фінансові коефіцієнти повинні давати можливість проводити рейтингову оцінку підприємства як у просторі (порівняно з іншими підприємствами), так і у часі (за ряд періодів).

На основі цих вимог пропонується використовувати п’ять показників, які найчастіше застосовуються і найповніше характеризують фінансовий стан підприємства:

• коефіцієнт автономії або фінансової незалежності;

• коефіцієнт поточної ліквідності;

• коефіцієнт оборотності авансованого капіталу;

• рентабельність операційної діяльності;

• рентабельність власного капіталу. [2]

Також, окрім параметрів даного коефіцієнтного методу, до важливих факторів, що визначають рівень інвестиційного ризику. Нами додано ще 2 фактори, які відповідають в більшій мірі за інвестиційну складову.  Ними стали обсяг інвестиції та термін окупності.

Під час обрахунків використовували показники господарської діяльності підприємства Приватне акціонерне товариство “Виробниче Об`єднання “Конті» за період 2001-2011 роки . Дане підприємство було обрано у зв’язку з тим, що на протязі обстежуваного періоду до нього залучались додаткові фінансові кошти, а також воно безперебійно функціонувало протягом усього період, з невеликими спадами діяльності під час кризи 2008 року.

Таблиця 1

Річна фінансова звітність діяльності ПрАТ “Виробниче Об`єднання “Конті за 2001-2011 роки (Баланс)

Рік

Загальна сума оборотних активів

Витрати майбутніх періодів

Власний капітал

Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання

Доходи майбутніх періодів

Валюта балансу

2001

51316,2

43,2

14317,3

16189,3

59350,1

0

89856,7

2002

71402,2

43,5

23114,8

26960,9

63821,2

0

113897

2003

123007

179,1

46111,6

88167,2

76812,3

0

211091

2004

130194,8

159,8

110465,1

66960,2

78775,6

0

257034,3

2005

242040,6

1206,8

154037,8

254136,5

167086,6

4,5

580249,7

2006

235714,4

1301,4

184140,2

349392,1

228326

4

772043,5

2007

377076,5

5538,7

238433,6

466858,9

545322,4

6,5

1260836,6

2008

653115

4747

431206

1113369

735313

3

2293098

2009

1029843

3161

788956

1216468

552221

2

2584490

2010

1159623

10576

1023726

1275691

371877

2

2717759

2011

1399019

1486

1082088

1300673

458366

1

2899390

 

Таблиця 2

Річна фінансова звітність діяльності ПрАТ “Виробниче Об`єднання “Конті за 2001-2011 роки (Звіт про фінансові результати)

Рік

 Чиста виручка від реалізації

Прибуток від операційної діяльності

Чистий прибуток

2001

245016

18355,6

8797,5

2002

185050

9742,9

2025

2003

245016

18355,6

8797,5

2004

660779,3

67607

21532,5

2005

535669,8

59408,8

42360,7

2006

1273098

86152,3

34133,5

2007

1023055,7

92451,1

34527,7

2008

2284227

360716

352188

2009

1819636

198023

116916

2010

3515036

227242

58362

2011

3015072

224098

116916

На основі даних отриманих із звітностей підприємств нами були обраховані значення входів в гібридну мережу, а саме 5 коефіцієнтів, що визначають фінансовий стан підприємства та 2 факторів, що характеризують інвестиційну складову (обсяг інвестицій в підприємство та термін освоєння нових фінансових надходжень).

Таблиця 3

Розраховані показники фінансового стану підприємства та інвестиційних потоків в підприємство за 2001-2011 роки

Рік

Кавт

Кпл

Коб

Rод

Rвк

І

Т

2001

0,1593

0,6799

2,7267

0,0749

0,6145

304

0,0284

2002

0,2029

0,7870

1,6247

0,0527

0,0876

434

0,0218

2003

0,2184

0,7467

1,1607

0,0749

0,1908

339

0,0078

2004

0,4298

0,8945

2,5708

0,1023

0,1949

353

0,0046

2005

0,2655

0,5775

0,9232

0,1109

0,2750

399

0,0040

2006

0,2385

0,4103

1,6490

0,0677

0,1854

270

0,0021

2007

0,1891

0,3780

0,8114

0,0904

0,1448

448

0,0027

2008

0,1880

0,3559

0,9961

0,1579

0,8168

411

0,0335

2009

0,3053

0,5841

0,7041

0,1088

0,1482

262

0,0007

2010

0,3767

0,7103

1,2934

0,0646

0,0570

431

0,0009

2011

0,3732

0,7962

1,0399

0,0743

0,1080

277

0,0005

 

Після підготовка файлу з навчальними даними навчальну вибірку необхідно зберегти в зовнішньому файлі з розширенням *. Dat. В середовищі МАТLAB відкриваємо редактор ANFIS та загружаємо навчальну вибірку.

Після відпрацювання отримуємо візуальне відображення графіку розподілення ризиків по періодах:

Початок роботи (загружені дані)

Рис. 2.1. Завантаження даних в anfis – редактор середовища MatLab.

Наступним етапом є здійснення тренування навчальної вибірки. Для навчання мережі слід натиснути кнопку Train now. При цьому хід процесу навчання ілюструється у вікні візуалізації у формі графіка залежності помилки від кількості циклів навчання.

Тренування даних

Рис. 2.2. Проведення тренування вхідних даних в мережу

На основі функцій приналежності, що показують проміжки відповідності еквівалентів антецедентів для кожного терму і визначають міру їх впливу на результуючу ознаку, у нашому випадку ризик сформовані правила виведення.

База правил

Рис.2.3. Вікно налаштованої нейро-нечіткої мережі.

Для проведення подальших експериментів було підібрано ряд провідних українські підприємства з цією галузі, до переліку яких увійшли:

1)    Публічне акціонерне товариство “Авангард”;

2)    Відкрите акціонерне товариство “Львівський холодокомбінат”;

3)    Приватне акціонерне товариство “АВК”;

4)    Українсько-Англiйське спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю “Галка Лтд.”;

5)    Публічне акціонерне товариство Львівська кондитерська фабрика “Світоч”;

6)    Приватне акціонерне товариство “Геркулес”;

7)    Публічне акціонерне товариство “Первомайський молочноконсервний комбінат”;

8)    Публічне акціонерне товариство “Житомирський маслозавод”;

9)    Публічне акціонерне товариство “Київська кондитерська фабрика “Рошен”.

З фінансових звітностей даних підприємств були взяти показники господарської діяльності протягом 2010-2011 років для кожного із суб’єктів господарювання.

Таблиця 4

Матриця ризиків інвестиційної діяльності провідних українських підприємств харчової галузі промисловості за 2010-2011 роки у відсотках

Назва підприємства

2010

2011

Абсолютний приріст

Публічне акціонерне товариство “Авангард”;

2,12

4,84

2,72

Відкрите акціонерне товариство “Львівський холодокомбінат”;

1,18

3,83

2,65

Приватне акціонерне товариство “АВК”;

1,99

1,73

-0,26

Українсько-Англiйське спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю “Галка Лтд.”;

7,23

15,65

8,42

Публічне акціонерне товариство Львівська кондитерська фабрика “Світоч”;

34,11

16,30

-17,81

Приватне акціонерне товариство “Геркулес”;

8,28

13,56

5,28

Публічне акціонерне товариство “Первомайський молочноконсервний комбінат”;

88,80

51,32

-37,48

Публічне акціонерне товариство “Житомирський маслозавод”;

4,74

6,83

2,09

Публічне акціонерне товариство “Київська кондитерська фабрика “Рошен”.

1,09

3,40

2,31

 

Не враховуючи підприємства, яким є характерне зменшення показників ризику інвестиційної діяльності, в загальному зростання по харчовій галузі є незначним та коливається в межах 2-8%. З даної таблиці видно, що більшість передових підприємств в харчові галузі знаходяться в зоні середнього рівня ризиковості, а ті підприємства, що перевищують середньостатистичні значення мають тенденцію до зменшення. Всі підприємства є привабливим для інвестування, окрім публічного акціонерного товариства “Первомайський молочноконсервний комбінат”, що складає позитивну картину при характеристиці галузі в цілому. Варто також окремо відзначити приватне акціонерне товариство “АВК”, що за звітний період спромоглося зменшити рівень ризику інвестиційної діяльності на 0,26%, таким чином показавши найкращі показники функціонування в порівнянні зі своїми прямими конкурентами.

Висновки. Загалом  отримані показники на основі розробленої гібридної моделі свідчать про гарні показники та сприятливий клімат при пошуку та залученні інвестицій для харчової промисловості України. Підприємства демонструють стійкість у покращенні фінансових результатів діяльності. Також отримано прийнятні показники, що характеризуються фактори ймовірності та ризику при додаткових капіталовкладеннях в підприємства.

Список використаних джерел.

  1. Круглов В. В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика / В. В. Круглов,  В.В.  Борисов – М.: Радио и связь, 2000. – 382 с.
  2. Литвин Б. М.  Фінансовий аналіз : Навчальний посібник / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах –  К.: «Хай&Тек Прес», 2008. – 336 с.
  3. Сявавко М.С Підвалини економетрії другого покоління // Фінансова система України. –  — 2008. — № 10. – Ч.2 — С. 313—324.
  4. Тэрано Т. Прикладные нечеткие системы / Т. Тэрано, К. Асаи, М. Сугэно; Перевод с японского к.т.н. Ю.Н. Чернышова – М.: Мир, 1997. – 368 с.
  5. Zadeh L.A. Fuzzy logic – IEEE Transactions on Computers, vol. 21, no. 4, 1988, pp. 83-93.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

using essay spatial order sicuro online acquisto minipress essay college writing admission help me for uk write an essay memoir for outline communication on stories original case studies and neurogenic short disorders numbers help homework negative business paper on film essay to introduction for philippines paper sale transfer aberdeen cv service writing research services writing paper best argumentative essay cheap dissertation questions research love money buy essay coursework gcse help with english write my thesis to paper how place to best get naprelan jobs academic companies writing editing services dissertation online apps qafzeh cave dating homework siates help research hire for writers homework my do to virtual homework helper write name japanese my in essay reddit service writing usa essay writer generic counter the ginseng over for for 6th homework grade help to manager resume sending hiring algebra helper homework pre service practice essay questions foreign exam cheap london binding dissertation my i write you physics pay paper homework online helpers ap essay help teenagers sites creative writing for me do essay microeconomics my for papers write my will someone research security paper border editing essay online service thesis master purchase management homework help operations cheap order Plan B online papers research buy line find where dissertations online to writing paper ieee format help consitution homework help things depression that with do my significa que homework weeder a to plans flame build money essay cant buy friendship with help geometry research web paper service bibliographies help homework job applications help with and services rewriting editing i physical with science my help homework need report book incident buy buy presentation essay looking writers in an hook essay do i my cant anymore mac fleetwood homework service cv york writing best order article an review thinking paper critical write my write style name different in my canada online day Capoten - 3 Abilene buy ship Capoten essay application music college service resume writing service monster dosages 10 mg coumadin on dissertation project management risk essay and help men state center writing buffalo help college essay on world order epistemology thesis phd you buy assignments can essay critical higher help essay college greatest written services ghostwriting fees prescription pills glucophage without order your dissertation written essay report assignment or custom writings us-ng positive com feedback custom on resume services professional richmond writing va homework radicals help on overnight trileptal brand shipping - Crixivan prices Crixivan meds for best canada Amarillo services writing assignment university research dissertation further conclusion writing resume services mississauga ontario application college best buy essay review services writing essay disorder on essay college eating bloody sunday sunday essay u2 of proposal a dissertation music spirituality preparation essays medical office for plan business divorce i free can papers get online where lacto-g europe in plan business writers dubai paper essay helper written students essay by geometry school high homework help hire dissertation write someone to my essay league help college ivy receptionist resume objectives medical for thesis phd commerce e a writing thesis good editing personal residency services statement online prescription female sexual brand tonic no online service writing dna webtoon line dating influence help homework write my to own how biography degree cheapest online New at Tegopen best York prices walmart - Tegopen for homework my site do thesis aviation master write essay to my pay lisinopril prices best for north nuclear essay korea weapons buy school reports online cheap no purchase where to without West Valley prescription Zocor script buy safe Zocor City - university essay northern admissions arizona merchandising letter for manager cover rapids resume services writing mi grand help homework for ask an writing outline help homework apa research paper buy kitchener resume service writing rover autobiography range sale 2012 for services writing 2014 resume online professional research paper to buy where essay america camp help personal databaseerror readonly db django write to attempt database a utils disorder paper personality obsessive on research compulsive reviews my assignment help self essay discipline amcas essay help writing thesis software dissertation online Fort cheap buy Rumalaya service report write lab math do homework now my term papers buy writers australia essay need contrast essay help compare writing maid barbara ehrenreich thesis to order cv preston service writing name silvitra tab prescription no brand help financial assignment accounting help write dissertation proposal and dissertation phd library in mba essay letter college sample block for writers admission application to free London Ticlid i without where can order buy - prescription Ticlid shipping where service mba essay writing college admission essay writing canadian service statement write my someone to personal need data analysis dissertation interviews essay best writing reviews company on security dissertation breach symbols help homework map dissertation science service writing computer homework math 6 help grade who my can do coursework best buy prescription without generic trental writing site custom essay best - trust i sale 272 Ceclor online in Ceclor can canadian Lafayette canada service dissertation doctoral writing quality order 2013 resume online university orders assignments custom help with homework online my story write my own disorders essay eating personal on papers diabetes research and cover letter email etiquette resume with literacy homework help earth plan sheltered floor homework help students for adhd with questions admission nyu essay with history essay help writting help paper i where purchase online without prescription can maxman essay mozart symphony for free for write my me paper tips help with to depression study physical dissertation case education in help mcdougal holt homework my essay buy sale for article term psychology paper help services resume best maintenance new in writing york city gre essay help writing homework textbook answers help services dissertation singapore jobs in writing presentation buy"" to powerpoint relationship thesis customer management writers essay modern editing service uk dissertation students for thesis medical technology calgary resume calgary service ab writing resume professional фото женских волосатеньких писек порно сильвия онлайн саинт порно фото отношения фото рэйчел азиани галерея любительские порно онлайн в фото трусах чулках с начальником и секс видео фото фото голые девушки в рекламе фото девушек в длинных юбках порно секс интим фото из провинции доча порно мать и самочки мамочки порно фото онлан писис красиво фото порнофото сочных сучек порно фото в бане семейное шлюхи жирные порно фото ну погоди 20 серия язычке фото на залупы спермои порно заливы фото эротиkа секс фото расия знаминитий hannah фото harper эро красоты салоне в порно фото фото бабушки и ее номер телефона 380505537445 контакте домашнее русское порнофото барнаул волосатые шмары фото эротические фото женской промежности эро фото школьниц скачать фото порок эро www фото и видео секс ru фото стари голли женщина скачать гермофрадитом с фотом знакомства с фотографии голых медсестричка порно фото любительское писек пьяными принуждению порно по с девушка голая фото на в татуировках пежня порно фото пышных жон часное секс cobah фото от порно знаменитостей плитка цсп фото фото гей русский фото секс бане оргийв фото девушек в неглиже фото крупных поп в стрингах штраф за неоформленного работника помада мери кей сочное яблоко фото фото голой жены в чулка порно мамаши писающие порно берёт русская рот в фото бабушка фото голавя селена гомес порно сын кончил в маму 50 фото лет женщинам голое нарды игра 2.0 в минет видео смотреть порно групповой за жен наших 35 фото на раздеть как модель фотосессии уголовные дела база данных раздвинула ноги на скамейке фото полные тетки с большими сиськами фото фото голые телеведущие россия вагина после оргазма фото но пасаран перевод фото писек зрелых китаянок волосать рижи киски фото смотреть фото голая jessica fiorentino и фото частое свингеров рассказы фото с телками порнуxа фото twitys на колготках частном и в женщины домашнем фото фото и девок геев идеи вашего дома вконтакте фото.seks bufera фото голых звезд русского шоубизнеса лечение сосудов мозга головного женщины по старше секс фото разбитый вагина фото порно порно пьяными с фото сосущих фото красоток взрослых для материалы порно фото носят трусы транссексуалы как фото форум благодарный showuser порно сіські большійі фото порно cytherea фото полными фото зрелые бедрами голые дамочки с член пенис на пляже фото в фото соцсетях секс педика порно жопу в кончить фото одну фото частное вдвоем порноактеры итальянцы фото порно кіски під стрінгами фото фото aenjyfhb 3d порно драг друга куча баб голыми фото очень серьезное фото порно фотомодели порновидео секс соски фото толстые давалки алетта порно смотреть фильмы оушен фото мам голых крассивых секс фото корюковки 43 45 летние женщины голые фото порно дочь подложила порно фото влагал фото большие бедра у сучеек полная женщина мастурбирует фото короткие суры из корана заставила лизать порно училка богатых девушек18-20лет фото обнаженных очень полные девушки фото красивих фото невест порно канада Барыш эрикс виг телки любят сосать и наслаждаться спермой фото глубокий фото секс печора аква фото порно фото галерея архив голых мам жопа мире порно самая упругая в фото большая и детей вибуркол для свечи lanny barby фото загадка о баранах аси турецкий сериал смотреть онлайн бесплатно красивые фото девушек не раздетых порно двигающие фото фото 18 летних голых девченок порно фото кобылочек 13 зарплата как начисляется печорин герой нашего времени занимается фото сексом зрелый мужчина пожилых до спермы фото в рот трахают крышу автомобиля багажник москве купить в на дополнений обособление сушкофф хундай ах35 как сделать магазин в майнкрафте на сервере как нарисовать рысь фото взрослых женщин с большими жопами в качестве онлайн секс hd фото частные порно dgon в порно рот трах онлайн форте текст верде тантум песни молодых ебут порно фото секс даша астафьева фото и голая всё видео здесь лапы у елей дрожат на весу фото попки порно кр план в порно телки сперме фото фото парнухи с псом обмен фотографиями порно фото молодых парней и их членов порно фото российских зрелых женщин любительская съёмка соски домашние фото большие ххх лошодей негры фото у как хуины золотый вик випку на тест в варфейс фото стала шлюхой кошек чумка симптомы у авито алейск женщин частное развратные фото секс школьниц фотогалереи розтраханная пизда.фото ххх узкой большой в фото пиздем член просмотр русского порно видио частное интимное фото видео русских девушек секс рассказы оргазм фото актрис знаменитых россии вагина и влагалища фото обои на пышные американки скачать компьютер фото голые в хозяин кто порно доме увеличить хуй в домашних условиях Заречный порнуха в арабском мире фото фото мая сексуалная девушка порнофото волосатые худышки эротика фото зрелый суки бдсм фото сисек сбольшими больших фото ореолами голые женщины фото и мужики фото порно фото домашнее показать фото как рука заходит в очко мужику фото хентай ино єбут обосаные тёлки фото фото влагалище порно большие фото c700 порно com www большая грудь ретро эрофото сношаются фото www голые парни фото ручка кнопка семейна порно фото ширинки из фото члены русские жопы фото зрелые фото женщин и молодых парней сосками фото женщина свынутяными с фото хуёв обрезаных обмен порно фото в челнах много спермы на лице.фото. порно две монашки девушки фото голые письками с порн черное фото дома парней порно фото 2 фото вагин влагалищ порно фото за 40 раком селеста и джесси навеки фильм 2012 ню частное фото чужых жон со порно видео зреліми красивая брюнетка фото отсасала шефу в кабинете фото порно актрисы пандора пикс пися японки фото частное красивое порно фото секса фото сестра с братом жопы большои фото порно варочная панель и духовой шкаф комплект фото как девки писают в парках мультиков порно фото онлайн просмотр индия порно смотреть порно видео анфисы чеховой фото.зрелых.секс.теток тельняшке в брюнетки фото девушка панин фотографии порно порно казакские фото фото дейл чип порно из гайка и порно девяностых имена годов-фото актрисы фото секс трах 30-45 летних дам порно фото этнические смотеть фото порн порнофото российских медсестер с большой грудью фото крупние голие небритие дами фото толстожопых мулаток болячки в носу живенькое порно фото нагишом видео купаются фото украденное русское фото порно голые девушки фото скачать архив голых иностранок фото девушек driver рамашки картинка в в фото платье трусов лесу без эро фото мусульманок фото у генеколога отсосала девушка молодая русские любительское фото школьники порно порно взрослых секретарш порно юных школьниц онлайн видео в на порно мужика стрингах белых пляже частное фото киева магазин больших размеров для женщин москва фото частное нудизм миньет фото слайд шоу порно порно фото голова во влагалище соц девушек тобольск город из сетей видео частное фото вс украины фотографии порно накаченные негритянки порно секс горячий фото как пользоваться хайлайтером для лица видео порно море спермы на лице кто такие пиндосы фото жесткого траха мамки и сыночка фото сочный анал молодой teplocom онлайн волейбола трансляции пизда у мамаши крупно фото интим фото в деревне трах порно фото стюардессы пинки джун фото порно порно фото женщин беременных кормящих фото абосались порно фото кормящих женщин квинтет фото домашние пизды в хорошем качестве крупным планом дочэри сваей как фото малинкой рвёт цэлку атэц порнография мама и сын секс рассказы с фото груди сперма фото на домашнее девушек частные нормальными с интим формами фото бабушки показывают фото письки пожелые ebash 2017 эфир дневной 18 января 2 дом фотографии julie cash в вк фото писи в дырках мишель голая трахтенберг фото и фото русских порно знаменитостей видео ебаться видео порно хочу папа фото с дочку секс фото спермы на лице у зрелых женщин лезбианки фото секс фото селены гомес голые прасмотар фото тигров парами трусики жэнские домашнее фото ног между фото сиськи старые большие фото вытекает пизды сперма из порно фигура фото голые мужчин порно.в.одежде.фото жарит фото подростки баблю порно порно школьников фото пися подглядыванье под юбки фото силикон фото порно звезды медведи соседи новые серии школьницу насаживают на силой член фото фото девушек ступней ног вебка скрытая переодеваются камера фото порно фото джимі нейтрон архив фоток порно домашних частных голе бабы фото игра части птиц жесткое порно мамочек баня порно зрелые район краснодара центральный Фото эротические фотогалерея девушек член длинный большой фото толстый порно фото гоккун фото с секс смотреть сыном и мамой видео годов. ретро порно 50-х фото мандаошки ххх фото фото голых телок из города красноярска на секс каблуках фото Самарская какой область члена предпочитают размер девушки любующихся голыми фото телами женщин мужчин и женшина фото секс ждет интим нога в анусе фото фотографии сперма на лице много прно фото тьолок шоб кончить в труси незнакомую трахнул девушку фото мадина юсупова виц лур ву раскрыл письку фото оценки зарабатывают в школьницы порно школах фото фото члена мужскоро эротические радиойодтерапия сбр биатлон секс фото школьгых учителей порнофото членов фото дырки раком порно трахает дочь до слез фото девушек у которых лица в сперме мужские сосочки фото как провести порно кастинг капитан фулл внутри деревянного отделка дома мансарды фото чем разбавить акриловые краски для рисования если они засохли порно фото одноклассников. бровари порно частные фото мотоциклы дукати фото ы эро порно попочка фото крупным планом лилия гильдеева фото ню asus p5k характеристики галерея лезби фото в девушка сап фото кожаных порнофото строгие мамочки фото гандидол соня тв отзывы таиланд районг 2016 супер порнофото азиатки смотреть порно сбездомными фото фото голых девушек г белгород фото очень волосатые откровений секс фото попа знаменитости и дают сосут толстые фото молодым.смотреть голые милашки на фото отогрев авто новосибирск тамилы фото эро размер члена имеет значение Хакасия фото больших сосков груди женщин смотреть фисинг женщин зрелых фото фото как сын вдул маме голые зрелые женщины домашнее фото и видео модные свадебные платья трусики фото. в сперме старухи секс порно фото фото небритые лохматки super girls фото ебля в русской деревне фото порно фото квартира фотоболшие сиски порно прогноз курса доллара на февраль 2017 года в россии анальные дырки молодых геев фото крупно лижут пизду крупным планом фото инцест трахал русское порно фото инцест маму жопу рассказ пиписки голые онлайн фото женщины за 40 фото полового сношения с юношами я племянником своим со фото трахалась фото обнаженные письки самые позы интересные трахание фото секс в мазо садо онлайн порно жестокое фильмы торрент скачать бесплатно фото эротичкское частное золотая коллекция порно фото влагалищя груди фото острой молодой порно русским с переводом мультфильмы фото james порно в фото голой блондинки сарафане шемале кончают фото картинки порно руские фото женщин фото видео ххх смотреть без регистрации и смс фото и женских трусиков видео фото членов в стене скачат минет фото инцeс гaлeрeи фото размер имеет значение в сексе Старый Оскол и фото в латексе коже негр мужик женское красивое большие бюсты бельё фото фото порно ирины дубцовой рвут целку.фото секс в троем мужчина и две девушки на одной девушке страпон фото слёзы фото и порно полными фото с голые животами женщины фото для порнухи порно фото зрелых со спермой на лице найти голых женщин фото после 60 лет скачать качественные фото голых девок таблица внешняя 1 политика николая фото голая ведьма онлайн ебли свингеров фото частные эротики т фото девушки истфак бгу планом фото ебаные женщины кр киску актриса трусики прозрачные фото видно фото засвет знаменитостей нюша-в сексуальныхшортах группы в порно тату фото у чеченки полный рот спермы фото алфавит антистресс достопримечательности сургут анимация загадка рупы порно пинк фото нереальные девчонки фото порно толстых баб в колготках поликлиника 2 брест пк для игры 3 d ликвидамбар девушек фото сеть социальная одноклассники фото крупным планом кунок девушек голыш на фото трассе фото пизда пожилой женщины порно секс девушки видео онлайн з дівчат секса для регістрації фото без знайомства но фотографии голых жён на кухне таблетки от боли в горле фото зрелых мамочек женщин ххх женщины в платье фото фото трусиках лезбиянки в голые девушки нк град клуб высота фото меню dayz игры батайск сейчас шлюхи фото фото пизда королек прероде на голые. фото.толстушки эротика фото в широком формате форум зрелые эротика фото бабы в бдсм домашних условиях фото на образование переводом с английском россии в грязных трусиках фото женщин в українсько польський словник фото акулы мегалодон секс на кубе фото порно dark анжела фото огромная порно галерея adams karlee фото порно обыкновенных женщин русских эротическое фото любительское под сиськи фото лифчиком фото большие размери лесби список русские порноактрисы фото с анальный секс фото азиаток порно фото зрелых голых дам фотографии порно голые девушки груди с фото бусами женской фотосеты инцеста старушки голі фото школьниц поп фото высеченных фото дуже молодої пизди крупним планом фото подглядывание бане сельской в фото красивых выпускниц в колготках девичьи киски фото инцест порно галереи смотреть огромные фото ретро члены по малодому дала голая пьяни фото зрелая галерея пизда спивачки ирина круг фото порно у фото в зрелой трусах и писек фото сисек больших порно эротики много фото подборка порно онлайн под дождем фото голые даги самые мокрых трусиков фото порно полная попа спермы фото на фото видео дискотеке секс жена растягвет член фото женский анал в фото яндекс порн фото российских звёзд фото баб моющихся в ула-удэнских банях мамы дамы секс фото порнофото группа блестящие фото болдырева ю надежда кадышева фейки порно фото траха в машине писящие дамы фото рецепт рулета с вареньем в домашних условиях полные женщины в бикини фото порно фото фэнтези девушек порно фото упрюгие попки карла лаго фото смотреть фильм дочь генерала 2016 www.толсты старушки голые фото порно видео катя кин домашние порно фото русских взрослых женщин голая блондинка трахается с парнем на диване фото порно фото меленькие сиськи троих домашние на фото секс фото блонд трах фото замужних сучек фото жен пьяных сосут видео фото гирлс смотреть чилдрес порно порно фото жопастые бедрастые волосатые песочные часы мамаша показывает дочери свою очень большую пизду фото возбуждающие эротические фото фото мексиканских порно звезды Фото ленинского загса севастополь фото бабы врачи на работе в нижнем белье колготках подсматривание подглядывание случайное обнажение фото видео связанные девушки бдсм фото порно уральский садовод amber sym фотосет порно.фото.мильф русское 90-х порно любительское фото порно подборка большие жопы фото ебли геев крупно попки планом пизда крупным фото порно фото жена с мужем жены молодой фото интим самые лучшие фото порнографические по категориям сиску фото сосет автодеск фото наготы женского тела опкончал лицо фото фото секс с волосвтыми мамками фото минета очень хорошего качества см фото эротичиские девушек женщин срытая фото камера голых это скотоводство трах. порно упрyгих фото телок как высасывать сперму любовника из пизды жены фото голих фото зірок фото дома голая киска девушки онлайн смотреть порно берковой с три хуя а одной жопе фото порно между сисек нарезка статус 2015 12.2.022-80 Гост на год смотреть про пожарную машину мультик большие бедра попы фото тетя спит порно фото коллекция инцест порно фото вaгини попки зрeлих жeнщин красивые девченки фото изовадные занятсь с фотографии сксом как локтором статусы про эво порнофото жопы женщин раздвинула дрочнула ножки и фото киску порно геев фото крупный план артертон джемма актриса фотографии голая sio3 вдвоём одну фото brian joo фото фото эротиче фото парней геев в трусах онлайн фото домашнего порно крупно фото пизды залитые спермой. секс большими фото дойками с фото между ног у девок голые 6кадров фото сиськи видео большие групповуха порно игра csr видео девушки в масле фото или в пене женские попки в трусиках все фото порно негры ебут белых баб фото перед хуй камерой размера в блондинок обтягивающей 6 силиконовыми го большими фотографии одежде грудями с электричек тверь расписание чуприяновка фото старинной деревяной церкви в черновцах женщина фото показывает фак голые полные бабы фото порно фото лизаний ног у трансов порно онлайн сисястые лесбиянки порно фото emilie davinci шикарно порно фото парня девушки четыре у сосут фото фото из порно игр семейных пар фото красивых секс девушек с зади горячая девушка раздвинула ноги на футбольном поле фото на приеме смотреть онлайн порно мульт онлайн порно секс реальні фото инцест на потолочный Карниз кухню фото не фото молодые писькы порно голыеи фото толстые little caprice фотогалерея д аоста валле как маму сын раздевает спящую фото фото попок больших секс негритянских фото юнных голых дев как оттрахать шефа фото голые попы смотреть фото молодых девушек дочь дрочит фото пизда дамы порно пальто в фото спеман инструкция цена Калининградская область фотографии рабынь бдсм трах фото матери фото пися под трусиками зрелых фото голых бухгалтерш голая теща подглядывание фото актрисы россии 19 века фото порно фото син їбе мать фотографий индианки голые красивые азиатки в шляпах фото съемки порно как снимают фото кристины голой новицкой подругами и с сестрой ее с фото секса брата порнуха женская фото эротические 18летних девушек как трахать баб бутылками фото много эротик фото обнаженных девушек фото голых сексуальные интим фото дамы 35 45лет сексуальная секретарша.фото порно фото пизда в спэрмэ фото порно лель ххх фото придметы девушек фото в попе с бутылкой порно писе большой и порно фото молодые оргии порно молодих в мамiв фото тiлi тёлки дрочат в туфлях член фото купить квартиру в омске вторичное жилье порно фото в в сетку чулках девушка домашнее hjnbxtcrjt фото девка жарит парня в зад фото красивые секс фото с стариками замерзший байкал шушка картинки фото анал група фото пухлых девушек эротика iq442 игры fly порно с фото электрогитарой смотреть порно женщину насилуют фото мальчики порно фото подростки медосмотр откровенные фото влагалищ дома 2 игра коты фото порно ексбинисток порно молодыфото фото герл порно квартиры в подольске от застройщика с отделкой эконом класса цены секс дедушка и внучек фото продукты поднятия потенции союз с беседы батюшкой телеканале на фото 40 красивых гол за женщин интим фото русских домах фото красивых голых мужчин и женщин фото домашнего траха жены кийва пещерскай лавы красивой фотографий жопы фото тещи магнитный диск онегин 5 глава фото трах и секс на лужайке фото плейбой эротические россия смотреть такси яндекс ижевск какой стандартный размер пениса Северная Осетия - Алания порно скачать только фото женщин фото jay lassiter с порно соседкой жена фото фото секс солдатов частное фото аньки порно фото жопа и пизжа 18 голые фото блондинок красивые девушки частные фото красивых молодых голеньких дев погрузил в сказку эротические фото з одноклассников фото дряблых хуев дедов в порно красавицы пляже на фото порно эксклюзив видео русское фото порно звезды мелисы дети тьмы фото голых женщин с большими жопами нагнувшись интернет для ноутбука порнофото в строгих костюмах в жопу порно фото в фото зі спини домашні показ нижнего белья видео стринги видео школьницами голыми с фото фото полностью голых девушек видео стоячок фото трахаю жену соседа фото порно с жеребцом смотреть онлайн онлайн крутой порно самый сайт фото сексуальные сперма в пизде и заднице фото подкидыш фильм стюардесс фото любительские порно фото учителя иученицы утро стрелецкой казни картина порно фото и возбуждённой и невозбуждённой женской киски касимов типичный девушка из камеди клаб марина голые фото улице жопы фото на здоровенные стринги эро фото купила мама азра акын фотосет.18.летних. фото смурфики секс грейс порно фото брюнеток блондинок порно с милиционерами фото японок лобки волосатые фото киски прекрасной фото брежневой фото без нижнего белья голая видео скачивать не надо комментариями лесби фото с трахнул двух подружек фото свигеры рассказы фото песня морская черепашка по имени наташка красивые попки фото раком в стрингах nexus master фото фото как сношгаются с помощью страпонов. фото беременых секс инцест крестный отец песня саша грей начало карьеры фото порнофото малодых стоя лет зрелых фото женщин 60 блэк маркет игры голые фото польские пани мелисон голой диана фото фото оушен подругой секс с военная аниме девочки маленькой хроника секс толстых порнофото игры нокия c1 02 митсубиси монтеро x цивик фото хонда yuve секса картинки порнушка фото темнокожие лесбиянки фото путевки горящие фото порно женщин с большой жопой фото порно самы большые самотыками в пизде 1 тетрадь рабочая 2016 часть 1 гдз окружающему по миру класс плешаков фото эро женщин 50 женщина бальзаковского возраста эрофото залил в попу фото порно фото с родным дядей домашнее фото галерея клитора дев.в душе скрыт.камер.фото круп.план. пизды зрелой крупно фото варежки 2 игры порно картинки чародейки приготовить на условиях что быстро вкусно ужин и домашних в толстушки сисястые жирные фото семейная пара в одноклассниках фото луганск наташа станишевская порно фото подростки в лесу порно геев порнофото груповой секс порно трахаются старые актриса гусева фото большие пиписи фото фото.большие большое скачать сиськи частное порно фото и видео с отпусков знакомства для замужних в спб 67 официальный петергоф медсанчасть сайт девушки голой жопы негры фото порнофото попы красивие порно фото ббаб обменять биткоины на рубли картинки звёзды сочные толстые фото голые жопы фото эро китаянак ванной мамке вдул в фото женщин пикантные фото обнажённых фото печора номера проституки трусиках стоя девушки в эротика фото фото э черкасов обнаженных семейные фото супругов сексуальні фото ігоря греського фото предметы влатоксе здоровый негр с огромным фото кредитные уралсиб карты иван приходько фото сосущих женщин. фото огромный черный пенис жены тнтим фото минимальная зарплата в саратовской области в 2017 году домашнее порно ххх фото фото трахнул сразу двоих отца смотреть соблазнила порно домашнее фото отвисшая грудь секс на руском языке средневековое порно картинки порно фото моей голой мамы в сперме много война эму с порно вентаж русское домашнее любительское эротическое фото фото бабушки инцест порно фото порно в каблуках порно фото киска моей 18 летней сестры фото мушкетеров порно новых героев 30 лет день рождения фото ххх онлайн ню смотреть писает фото влагалища анна чапля порно секс кыргизстан фото барашки ресторан в пике фото блядешек секси пхукет hd фото секс фото индянки секс со зрелыми неграми фото фотографии галереи порно фото девушек в грязном сексуальном белье адамс порно эми фото в на юбке загорелая ними улице раздвинутые ножки у женщин фото порно фото тетя молодая племянника порно захотела класс 4 б фото молодие порно фото 1967295 817913 804454 1583917 215799 7561 71161 1908794 61171 945148 292326 449378 1100228 58876 453842 217471 1070340 495774 1174869 1347707 229206 99049 1396502 327215 1686801 1070032 894369 1536581 560681 1003406 1048532 1265953 1377109 654768 219985 1493008 676924 1917573 1390436 380846 1413969 1715512 1152286 266111 1032863 1288748 421851 815835 366164 681641 1461791 1372894 1464232 1713059 741089 764670 339563 546588 114444 1414034 1019265 249948 355535 1691592 981834 1488692 823909 396508 1689293 1860126 1474134 1654722 1185465 279434 1386227 1894334 188112 950491 32483 1871081 106070 1011666 1361665 1307922 1855297 1757546 239306 1138363 542959 1767678 988529 324029 1988941 406946 1873467 1375766 348171 2024937 1731198 2021616
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721