АБРЕВІАТУРИ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА СТРАТЕГІЇ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2: 811.112.2                               

М.Р.Ткачівська

Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, м.Івано-Франківськ

 

 

У статті розглядаються особливості абревіатур та стратегії їх перекладу. Здійснюється аналіз дослідження абревіатур у художній літературі та подаються способи їх відтворення, ілюстровані прикладами.

Ключові слова: переклад, скорочення, абревіатура, відтворення, способи перекладу.

 В статье рассматриваются особенности аббревиатур и их виды. Осуществляется анализ воспроизведения аббревиатур на иностранный язык, некоторые способы их перевода иллюстрируются на примерах из художественной литературы.

Ключевые слова: перевод, аббревиатура, сокращение, воспроизведение, способы перевода.

 The article «Аbbreviations in fiction literature and the strategies of their translation» deals with the peculiarities of abbreviations and the strategies of their translation. The research of abbreviations in fiction literature is analyzed. The ways of reproduction of abbreviations are presented and the examples which illustrate them are provided.

Key words: translation, abridgement, abbreviation, reproduction, ways of translation.

 

Мова як жива субстанція перебуває в перманентному розвитку, який відповідає крокові часу та малюнку його світобачення. Інакше вона була би приречена на передчасне старіння. Не тільки мова йде в крок з мовцем, його інтересами та потребами, але й мовець прилаштовується до мови, вносячи в неї нові слова і даруючи їй нове обличчя часу. Зворотну картину спостерігаємо у діаспорі, де нерідко мова застигає на рівні останнього мовця, який втратив фізичний зв’язок із батьківщиною (наприклад, канадійські українці третього покоління, казахські німці,   аміш (американські німці, що розмовляють і пишуть старонімецьким діалектом, який вони зберегли в мовній ізоляції упродовж двох століть). Така доля спіткає ледь не кожну «усамітнену» мову, в якої перерізається пуповина із джерелом її живлення і розвитку. Та навіть у діаспорі мова може мати сьогочасне обличчя, якщо вона не відгороджена від доступу до сучасних засобів масової інформації, новітньої літератури, спілкування з іншими носіями мови і культури, що мають тісний зв’язок із прабатьківщиною їх мови.

Незважаючи на це, кожна жива мова не може вберегтися від небувалого напливу іншомовних вкраплень (наприклад: коуч, голкіпер, корнер, лайнсмен, тайм-аут), складних і часто малозрозумілих слів та термінів, нерідко складених із  складів та окремих букв, які потребують додаткового розшифрування. Мова йде про абревіацію – один із продуктивних способів словотвору. Абревіація (від лат. abbreviatio: скорочення) – «це спосіб словотворення в українській мові, який передбачає скорочення основ слів і їх складання, поєднання усіченої основи зі словом, утворення похідного слова при усіченні твірної частини. Абревіація забезпечує появу абревіатур та їх різновидів – акроніма, апокопи, аферези» [9, с.9]. У нашому дослідженні для позначення скорочень послуговуватимемося терміном «абревіатура», тобто слово, яке утворилося «скороченням двох або кількох слів, складів чи літер» [14, с.75].

Абревіатури, за твердженням В.Нікішиної, «полегшують запам’ятовування довгих назв й одночасно функціонування чужих назв без потреби їх розгортання й пояснення» [12]. Економія часу та місця спостерігається під час переписки за допомогою SMS (IHDLich habe dich lieb, HDGDLhabdich ganz doll lieb), електронної пошти (MfGmit freundlichen Grüßen), а також спілкування в інтернеті, що є так званою «проміжною формою» між письмовим та усним мовленням: lgliebe Grüße,    LzsLust zu schreiben, gn8 – gute Nacht,    zKzum Kotzen,   wdwieder da).  Вони формують новий погляд на мову у новому дзеркалі часу.

Не можна не погодитися з думкою С.Барбазевої та А.Авраменко, що «…тенденція економії мовних засобів і вдосконалення мовної форми» [1, с.911] сприяють створенню все більшої кількості абревіатур у всіх ланках життя. Якщо для пересічного мовця, який не заглиблюється в абревіатури, розуміючи або ж не завжди до кінця усвідомлюючи їх повне значення, це не є настільки суттєве, то для перекладача, який мусить відтворити не тільки форму, але й зміст абревіатури і далеко не завжди може відстежити  «мовні заплави», це дедалі частіше утруднює працю. Особливо ж коли йдеться про спеціальні галузі.

Якщо у медицині «неадекватний переклад абревіатур може коштувати людині життя» [1, с.911], то неправильне розуміння скорочень в інших галузях хай і не є настільки небезпечним, все ж може призвести до певної плутанини у розумінні тексту чи навіть завдати шкоди. Відповідно до широти вживання, абревіатури «як один із видів оптимізації мовного повідомлення» [1, с.911], можуть бути загальновідомі, відомі певному колу мовців (пов’язаних фахом, зацікавленнями тощо), або ж майже невідомі. Якщо перших два види не складають особливих труднощів для розуміння і, зазвичай, мають свою фіксацію у словниках, то із маловідомими абревіатурами нерідко важко «вийти на лад» не тільки іншомовному перекладачу, але й читачеві.

Абревіатура – це конотативний згусток, який часто застигає у своїй складеній формі і рідко вживається у розгорнутому вигляді (СНІД – AIDS, ДНК – DNS). Як зазначає А.Федорінов, абревіатура – це «особливе слово, що відрізняється від інших…. Як стенографічний знак є представником, замінником звичайного слова, так і скорочення, представляє іншу, потенційно існуючу в нім одиницю,  що вийшла із уламків, з яких воно складене» [15].

Сучасна мова не те що не відчуває нестатку в абревіатурах: вона переповнена ними навіть у тих випадках, де нема потреби їх вживання. Йдеться про іншомовні абревіатури, які мають українські відповідники. Згідно із статистичними даними, «…у наш час у словниках можна віднайти приблизно від 15 до 20 тисяч скорочень у сучасних мовах» [15]. З ними важко розібратися не тільки допитливому мовцю, але й кожному, хто закинений у мовну стихію. Тут не може йти мова про перманентно підготовленого читача чи слухача. Зрештою, кожен читач чи слухач не завжди вдаватиметься до лексикографічних джерел, навіть якщо та чи інша абревіатура у них зафіксована. Крім того, існує певна мода на скорочення. Наприклад, молодіжний жаргон (корінь слова + закінчення –і): Alki, Asi, Drogi, Fuzzi, Hirni, Hunni, (корінь слова + закінчення – о): Anarcho, Brutalo, Macho, Normalo), фаховий жаргон (медичний, військовий, комп’ютерний тощо). Багато хто не підозрює, що ті чи інші слова є скороченнями (наприклад: комсомол, інтернет) «Збільшення кількості скорочень пояснюється тим, що складні слова і словосполучення є громіздкі і незручні, і, звичайно, з’являється прагнення відтворити їх коротко» [13]. Їхнє вживання В.Нікішина виправдовує тим, що абревіатури «…полегшують запам’ятовування довгих назв і одночасно функціонування чужих назв» [12]. Однак, як вважає К.Єльцов, «абревіація не може вважатися виключно способом досягнення економії мовних засобів» [7].

Дослідженнями абревіатур та їх відтворенням займалися такі українські та зарубіжні вчені, як А.Паршин, Л. Бєляєва, С.Влахов, С.Флорін, К.Єльцов, Є. Волошин, О.Костеріна, С.Барбазева А.Авраменко, Т.Куйвінен, В.Нікішина, І.Виклюк, І.Берьозкіна та ін.  Дослідники присвятили свої праці перекладу абревіатур у різних сферах діяльності: медицині (С.Барбазева, А.Авраменко), в технічній літературі (І.Берьозкіна), комп’ютерних технологіях, інтернет (О.Костеріна), у текстах публіцистичного стилю (Т.Мудраченко, А.Харченко, В.Нікішина, І.Виклюк). Різновиди абревіатур – акронім, апокопа, та афереза  – досліджували С.Барбазева та А.Авраменко.

Метою нашої статті є дослідження абревіатур і їх відтворення у перекладах творів сучасної художньої літератури. Для досягнення цієї мети узагальнюються існуючі наукові розвідки про абревіатури, їх класифікації та способи перекладу, а також систематизується їх відтворення у німецькомовних перекладах постмодерних творів.

Якщо одне-два століття тому мова потребувала таких слів, як мрія (М.Старицький), то сьогоднішній день щоразу поповнюється складними словами та скороченнями. А.Паршин  виділяє наступні види скорочень: «1.Буквенні скорочення (ініціальний тип скорочення): скорочене слово – його перша буква, а скорочене словосполучення – перші букви компонентів…; часто скорочується частина словосполучення; в деяких випадках скорочується тільки перший елемент…. 2. Скорочення складів (скорочення складів, початкові склади компонентів словосполучень, скорочення, які складаються із букв або складів, шляхом  початкового складу першого компонента і кінцевого слова другого компонента, …«літерні» терміни). 3. Усічені слова (усічення при якому залишається початкова частина слова; при якому залишається кінцева частина слова; в якому випадає середня частина слова; усічення, при якому залишаються два склади; усічення прикметника у складному терміні). 4. Стягування (характерне для неологізмів)» [13].

Відповідно до класифікації Л.Бєляєвої, абревіатури поділяються на: 1. Ініціальні (буквенні, звукові (читаються як звичайні слова), буквенно-звукові); 2.Складові; 3. Змішаного типу (складові й ініціальні; початкова частина першого і друге слово; початкова частина першого слова і непрямий відмінок другого; телескопічні; 4. Скорочення слова до початкової частини) [2, с.109].

Беручи за основу поділ абревіатур на лексичні, буквенні та звукові, С.Барбазева та А. Авраменко розглядають наступні типи лексичних скорочень: «1) абревіатури ініціального типу (утворені із початкових букв кожного слова і складі словосполучення), 2) абревіатури, утворені складанням початкових частин слів, 3) абревіатури змішаного типу, які складаються як із початкових частин слів так і з початкових звуків» [1].

Коли мова йде про переклад абревіатур, не варто думати, що перекладач, затиснений у Прокрустове ложе малозрозумілих комбінацій із букв та складів, не може знайти виходу із глухого кута неперекладності. Звичайно, його насторожують маловідомі абревіатури і змушують вдаватися до додаткового аналізу. Проте, як вважає А.Федорінов, багато з морфологічних абревіатур є цілком зрозумілі (морфлот, промтовари), а значна кількість скорочень, в том числі і ініціальні, наведені в словниках» [15]. Деякі з них подаються у коментарі, якщо мова йде про художню літературу. Далеко не кожен автор вдається до перевантаження текстів скороченнями, чого не скажеш про постмодерну літературу. Тут переклад абревіатур опирається не тільки на наявність фонових знань перекладача, але й загальну перекладацьку ерудицію та вміння поетапно орієнтуватися у нетрях старих і нових абревіатур.  Варто погодитися із риторичним запитанням К.Єльцова та його коментарем: «Чи можна (…) пред’являти перекладачеві претензії щодо незнання повного найменування тої чи іншої абревіатури? (адже –М.Т.) …такі претензії будуть справедливі не завжди» [7]. Чималу роль відіграє при цьому завуальована ідея автора та контекст. Зрозуміло, що не завжди перекладач може зорієнтуватися у тексті. Але, як стверджує далі К.Єльцов, «…сутність перекладацької роботи передбачає виконання набагато ширшої задачі, а саме забезпечення міжкультурної комунікації» [7].

На думку А.Федорінова, «скорочення повинне на загальних підставах підпорядковуватись правилам перекладу лексики, які базуються на семантичній відповідності між співвідносними одиницями даної пари мов; близькість до термінів, тобто відсутність конотацій, ще більше висуває на передній план необхідність передачі смислової сторони абревіатур». [15]. Незважаючи на це, перекладач повинен володіти певним інструментарієм, необхідним для відтворення абревіатур та порядковістю їх використання. Мова йде про «перекладацьку стратегію», яку до сих пір багато лінгвістів трактують по-різному [7].

Розглядаючи переклад скорочень,  А.Паршин пропонує такі етапи процесу їх відтворення як дешифрування  та відтворення корелята. Для дешифрування науковець пропонує відповідні кроки її досягнення: пошук відповідника у спеціальних словниках, «дешифрування по частинах», перегляд тематично близьких текстів,  реконструкція вихідної термінологічної групи (здійснюється справа наліво і починається з аналізу і відбору можливих корелятів для крайньої правої букви скорочення, що відповідає базовому слову) [13].

Аналогічної думки дотримується і Л.Бєляєва, яка у послідовності дій перекладача звертає увагу на те, що спочатку «абревіатури при перекладі повинні бути розшифровані і перекладені» [2, с.112]. Тобто, мова йде про розшифрування абревіатури в мові оригіналу та повний її переклад  [2].

Для відтворення корелята А.Паршин пропонує наступні способи перекладу: 1) Передача англійського скорочення еквівалентом російського скорочення; 2) Запозичення англійського скорочення; 3) Передача англійського скорочення методом транслітерації; 4) Передача англійського скорочення методом транскрипції; 5) Описовий переклад англійського скорочення; 6) Створення нового російського скорочення [13].

Л.Бєляєва розглядає такі способи перекладу абревіатур: «Повне запозичення іншомовного скорочення (Напр., ENEL = фірма ENEL), транслітерація (Seato = Сеато), транскрибування (NATO = НАТО), звуко-буквенне транскрибування (BBC – Бі-Бі-Сі), переклад повної форми (COLA – Cost of Living Adjustment – індексація вартості життя) [2, с.110].

І.Берьозкіна  при аналізі абревіатур та скорочень в авіаційних англомовних текстах використовує такі способи перекладу абревіатур як транслітерація, експлікація та калькування [3], з яких найпродуктивнішими визначені калькування та експлікація.

До найпоширеніших різновидів абревіатур належать акроніми. Акронім – це «абревіатура, яка складається з початкових літер або звуків слів твірного словосполучення, що вимовляється як окреме слово, а не політерно» [14, с.156]. Оскільки «здебільшого смислове значення таких акронімів не збігається із семантикою схожих за звучанням слів» [9, с.42], відтворити акронім за допомогою акроніма неймовірно складно. С. Барбазева та А. Авраменко зупиняються на трьох тенденціях перекладу акронімів у російській мові: «1) транслітерація; 2) запозичення акроніма у вихідному вигляді […]; 3) створення адекватної абревіатури із російських термінів» [1].

Розглядаючи переклади творів сучасних українських постмодерних письменників на німецьку мову, спостерігаємо у них наявність різного роду абревіатур, які у значній мірі належать до часів доби Радянського Союзу. «В  українській мові з притаманною їй тенденцією до милозвучності, природної рівноваги голосних і приголосних абревіатури видаються чужорідним вербалізмом (марнослів’ям), привнесеним зі сторони мовної стихії; особливо вживана за комуністичного режиму: ЦК ВКП(б), ДПУ, КДБ та ін.» [9, с.9]. Щедрими на такі та схожі абревіатури є твори таких відомих письменників-постмодерністів, як Ю.Андруховича, С.Жадана, Л.Дереша.

Способи перекладу абревіатур, які зустрічаються в художньої літературі, виходять за рамки попередніх класифікацій. Це залежить від багатьох чинників: стилю автора та його ідеї, опис певної доби, характер героїв, контекст тощо. Отже, для перекладу абревіатур із сучасної художньої літератури  пропонуємо таку способи перекладу абревіатур: транскрипція: НАТО  – die NATO (Андрухович, «Моя остання територія»),  транслітерація: ЛуГоСад – LuHoSad (Андрухович, «Таємниця»); звуко-буквенне транскрибування,  звуко-буквенне транскрибування → буквенне транскрибування: енкаведе – NKWD (Андрухович, «Таємниця»), еН-Ка-Ве-Де – NKWD (Дереш «Культ»); транскрипція+ коментар: ОУН – OUN Organisation der Ukrainischen Nationalisten  (Андрухович, «Таємниця»); переклад абревіатури або запозичення існуючої іноземної абревіатури: аґенти ЦРУ – CIA-Agenten (Андрухович, «Таємниця»); граждане есенге  – die GUS-Bürger (Андрухович, «Таємниця»); НЛО – UFO (Дереш «Культ»); гіпо-гіперонімічний переклад: ЗІЛ –  LKW (Андрухович, «Таємниця»);  повернення до мови-джерела: «Ауді» чи «бемки» – AUDI oder BMW (Андрухович, «Диявол ховається сирі»); розгортання абревіатури (відтворення абревіатури повною формою): ЗУНР – Die Westukrainische Volksrepublik (Андрухович, «Таємниця»); ПРЗ  – Lokomotivenreparaturfabrik (Андрухович, «Таємниця»); згортання повної форми словосполучення в абревіатуру: Сполучені Штати Америки  – die USA (Андрухович, «Диявол ховається в сирі»); ситуативний відповідник люди пеемже  – DWS-Menschen (Андрухович, «Диявол ховається в сирі»);  таємні аґентки – IM (Андрухович, «Таємниця») комбінована реномінація:  тіві – TV-Sender (Жадан «Депеш Мод»); різні види перекладу: есесер – СССР, UdSSR (Андрухович, «Таємниця»). Відтворення аферези може здійснюватися за допомогою повної абревіатури: гебісти – KGBer (Андрухович «…», гебешник – der KGB-Offizier (Жадан «Депеш Мод»).

Гра абревіатур як особливо вишукане мистецтво автора потребує особливої кмітливості перекладача. Наприклад: студрада (стукрада) – Study-Rat (Андрухович, «Таємниця»).

Отже, абревіатура – це не просто низка звуків, букв та складів, це – низка залежних один від одного конотатів,  пов’язаних між собою як формою, так і змістом. Абревіатура нерідко окреслює поняття, які читач чи слухач зазвичай не дешифрує, оскільки сприймає її як повноцінну лексичну одиницю, не задумуючись про її співвіднесеність до абревіатури. Проте для перекладача не існує поверховості у підході до відтворення будь-якого виду абревіатур, незважаючи на те, про який вид перекладу йде мова. До найпродуктивніших способів перекладу абревіатур належать транскрипція, транслітерація, відтворення абревіатури повною формою, використання ситуативного відповідника та коментаря. Підсумовуючи вищесказане, доходимо висновку, що питання перекладу абревіатур належить до важливих проблем трансляторики і потребує подальшого аналізу.

 

Література:

 1. Барбазева С.С. Особенности перевода аббревиатур в англоязычном медицинском тексте (на материале терминологии кардиологии) [Електронний ресурс] / С.С.Барбазева, А.А.Авраменко // Филология. – Самара, 2011. – С.911- 915. – Режим  доступу: http://www.ssc.smr.ru/media/ journals/izvestia/ 2011/2011_2_911_916.pdf.
 2. Беляева Л. Н. Теория и практика перевода: Учебное пособие / Л.Н.Беляева. – СПб.: ООО «Книжный Дом», 2007. – 212 с.
 3. Берьозкіна І.О. Абревіатури та скорочення в авіаційних англомовних текстах та особливості їх перекладу / І.О.Берьозкіна // Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді». Харків, 8 листопада 2012р.: Тези доповідей. − Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2012. – 105 с.
 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) /Уклад. і головн. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728с.
 5. Виктюк І. Функціонально-стилістичний аналіз перекладу абревіатур з турецької мови на українську (на матеріалі текстів публіцистичного стилю) І.Виктюк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2011. –  Випуск 54. – С. 237–243.
 6. Влахов С. Непереводимое в переводе. Реалии / С.Влахов, С.Флорин// Мастерство перевода: Сб. Статей. 1969. – М.: Сов. писатель, 1970. – C. 432-456.
 7. Ельцов К. А. Аббревиация в русской и немецкой политической терминологии как проблема перевода. Автореферат.  Москва 2005, – 20с. [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: http://www.dissercat. com/content/ strategiya-perevoda-abbreviatur.
 8. Ковалів. Ю.А. Літературознавча енциклопедія / Ю.А.Ковалів. Київ: Видавничий центр «Академія», – 2007. – Том 1. – 607 с.
 9. Ковалів.Ю.А. Літературознавча енциклопедія / Ю.А.Ковалів. Київ. Видавничий центр «Академія», – 2007. Том 2. – 621 с.
 10. Костерина, О. Н. Лексические сокращения в современном английском языке: Структурный и прагматический аспекты. Автореферат. Санкт-Петербург 2005. [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: http://www. dissercat.com/content/leksicheskie-sokrashcheniya-v-sovremennom-angliiskom-yazyke-strukturnyi-i-pragmaticheskii-as#ixzz2exTrv31M.
 11. Мудраченко Т.Б. Переклад українською мовою абревіатур у заголовках англомовних газет / Т.Б.Мудраченко, А.О.Харченко [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/ 2012/S19/ПЕРЕКЛАД%20УКР%20МОВОЮ%20АБРЕВІАТУР%20У%20ЗАГОЛОВКАХ%20АНГЛОМОВНИХ%20ГАЗЕТ.pdf.
 12. Нікішина В. Особливості перекладу абревіатур та інших скорочень/ В.Нікішина //Лінгвістика. Випуск Х. – С.137-138. – [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvkhdu/2010_X/26.pdf.
 13. Паршин А. Теория и практика перевода / А.Паршин. – [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: http://www.perevod4ik.com/aticles/article3-2.php
 14. Словник української мови у двадцяти томах. Том перший / Укладачі Л.Л. Шевченко, В.В.Чумак, Г.М.Ярун, І.В.Левченко, О.В.Бугаков, В.М.Білоножко//Головний науковий редактор В.М.Русанівський. – НВП, «Видавництво «Наукова думка», 2010. – 911с.
 15. Федоринов А. К проблеме перевода покращений / А.К.Федоринов.-  [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: conference.osu.ru/assets/ files/conf…/666.doc‎.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

college essay application 90210 annies buy homework help science space education homework religious help a best man speech writing help happiness money buy essay cant write a dissertation good for how to conclusion a writing professional service ab calgary resume resume calgary a college 5th application grade to how essay write hotel service thesis government writing services proposal help homework wa kent dissertation research writing questions 1 10 casio paper writer services az tempe writing resume service mba essay angemon dating magnaangemon a latino online mg albenza 5 fosamax truth guide introduction thesis buy cheap check e cialis with an soft products ten loss hair top assignment purchase affordable writer case resume study wanted example service customer writing service mba essay delhi my paper write services application letter medical job cover for apa research paper a help writing american distributors valparin dissertation and proposal between help online free science homework help my autobiography need help writing paper research write write my my paper paper thinking application critical organizations kinship and on louisiana the purchase jefferson essay thomas thesis management quality master help matrices homework without i can order how rx tritace paper custom design postgraduate dissertation online a writing paper review of example essay homework with my maths help need cv professional writing reviews service resume do blasts work business food ordering plan online dissertation order law essay writers uk ceftin tablet college custom paper essay disorder identity on dissociative resumes in retail associate sales for english toefl rubric essay regents rewards essay productivity and resume engineering for mechanical format doc students purchase application essay suny admission help rules college essay phd cornell thesis library mathematics 2 homework help connected essay help online the uncover writing paper services term what the side is of aldactone effect essay marx jesus thesis antithesis and on homework english help online with essays professional help 3rd college admission an essay write me for clerk resume for no medical experience records with plans meis woodworking papers graduate buy editing answers admission essay services yahoo assignment sites writing case harvard best study buy umi dissertations buy name gestanin canada brand online buy me for research type free paper my bodyweb moduretic online research database paper brooklynpubliclibrary homework help thesis umi order history help websites homework writing essay service cambridge objective sales position for resume will siri you homework my do help with math i homework now need dissertation statistician for hire a mthode dissertation de droit constitutionnel paper borders thanksgiving with writing homework vocabulary help resume mechanical students for engineering what service essay on means paper helper essay of my own recommendation write letter pompeii homework help cover sample for letter sales executive homework biology school help alison harvey 2007 acis dissertation paragraph my write conclusion college application essay steps pay how cv for medical school to a write essay dissociative disorder identity on help glory road essay help biology holt homework relafen visa online term papers custom uk company writing freelance georgia help tech essay la sujet dissertation du mort essay reviews custom service essay of school about out shakespeare students women essay dropping on uniforms essay plus custom essay review 1st help homework grade written service custom paper premium writer workshop paper writers to introduction homework help business surgical loss weight filter theme custom meta headline thesis homework day my i do the to forgot to find how dissertations ghostwriter hire to how a does much cost it service definition essay churchhill ward 911 essay online papers clat practice custom computer business plan application of university essay maryland help intuition leadership essays mba essay writing definition paper research narrative with help writing essays editing service jobs essay plan desk business help continuity access code buy homework manager writing dublin cv service masters computer thesis in science affairs student dissertation essay a is what process analysis plan business in gauteng writers eating media influence essay disorders and omaha writers ne plan business & essays poems emerson uk us service writing best dissertation academic writing service natural phonology stampe on dissertation a place helper value homework publishing homework southwestern help speech outline buy a and essays cheap papers and (without plagiarizing) essay my write no 400 mg percription lisinopril vaccine zoster after herpes reactivation my papers who write can sop services writing india in statement vs for thesis renting buy del beneficios famvir and main idea of romeo juliet scorm thesis paper writing research custom essays college papers companies writing custom eating literature review disorders 2012 grant cdc dissertation refdesk help homework online pharmacy cost low valparin ligne en du acheter dissertations where i can purchase my do do homework my homework research paper literary paper romania for essay research descriptive english topics development services proposal assembly county tinder dating site city nairobi mcs paperwork help with letter services professional writing my essay admission do help thesis writing masters paper blank online writing helps management time homework board paper writing creative sites writing rock taken single the dating mentally cancer blog incredible australia lanterns buy cheap paper online ima homework holla my do gotta back book service rewriting dallas resume writing best professional tx services order bibliography latex help homework equilibrium constant dissertation help sports paper help online paper online check market dissertation destination positioning msu admissions essay month black contest essay history live brainfuse help homework resume best writing 2013 services online ceramicore dating bangalore in price if were 3 granted essay wishes for rain me on essay sri writing dissertation lanka services news writing review top service cordelia lear research papers and king pharmacy discount carbonate calcium case disorder dissociative studies copy purchase dissertation порнофото раздолбанное очко групповушка русских фото жуть волосатые пизда порно фото и фото имена порноактрис порно фото ай болит фото пектины. фото оргазм волосатой пожилые порнофото: домработницы краснодарский край станица пластуновская фото русский сын фото и мама инцест фото женских жапы фото нудистов бабушек ру орг порно огромнейшие буфера фото для травы Воткинск мужчин потенции ява игры башни порно фото вагина ножки шпильки обои фото зима фото порно амереканское домашнее яндекс порно инцест фото толстушек фото порно старики и девушка онлайн фото большие жопы и сиски порно фото женщин члены дрочат смотреть худенькие голые девушки с отвисшеей грудью фото порно рассказы фото где уднвак трусы видно сексуальные лесбиянки порно видео упряжка собак фото женами фото развратных пар груповуха обмен на тчках игры slimehole порно фото эрофото молодых моделей мамочки порно фото смотреть боты игры все сыновей порно фото подкасты картинки фото зрелых женщина с возрастом интеллектуальная игра олимпийские игры украиночки секс раком фото скачать фото масштабе пизда в крупно любят секс школьницы фото секс фото порно смешанный порно видео пьяная мать пяных голых фото жен очень худые ебутся фото колготки галерея фото фото жопастые галереи порно негритянки порно фото открытое девушки на фото показывают нижние себе белье Анимационные картинки подснежников фото глубокое анальное порно фото наташа ренье бен 10 порно игры фото в анал жены смотреть порно видео hd 720 порно фото секс в калготках толстых негритянки фото фото секс пирсинга пародия основной инстинкт порно мастурбирует фото мальчик порно про рассказы солдат в голые позах фото фото голых женщин верхом на мужиках вконтакте певица катя голая секс порно божинская фото украинская фистинг фото порно зрелые трусах девушек с сзади синих в фото надписями Скачать игра через легион торрент онлайн порно оргазм русских девушек порно видео зрелых бабушек русских голые фото малодинки фото галышом дома секс фото крупным планом галереи сіськами с 0 большими порно фото фото голые африканки русское жесткое самое порно смотреть фото пися hd в качестве жена фото камера скрытая фото отсасывающих баб фото пизды планом крупным пьяной сыну влагалище мамаша свое дает фото порно частные борщ фото порно широкие глубокие пизды и самые фото член стал вялым Сланцы женской фото близкое пизды голая свежее за фото дама 30 фото кастинг голых девушек видео голая девушка челябинск фото фото лакомные большые попки тьотки фото порно попки писюны фото порнуха в рот волт дисней порно фото два хуя в одну бабку смотреть порно онлайн домашнее задание порно фото девки в ментовской форме фото студентки пизда голая гифки фото улыбка фото эротические чичолины список игры 3d юнит картинка фото поз 69 порно каматусты секс брюнетка постели фото в сказки клип сплин негров фото мужчин моделей порнофото семидесятилетних американские порномодели фото бабушки ебле фото откровенно бальзакавские на porn фото.com пляжное фото ню секс полных теток фото беллы фото дочь пизда фото секс русская девушка анальное наслаждение частное фото клюква дерево фото анал фото порно худые скачать картинки для вышивки крестиком чччфке фото онлайн сметь ужасы фото в блондинки синем обтягивающем порно платье что в жопу заходит фото крупно пизда порно видео сосущие девушки прекрасны фото область вялого члена причины Воронежская овердрайв игра рот в трусы фото вимакс форте купить Избербаш любовь Аниме поцелуи и про картинки предпочитаемый размер члена Иркутск смотреть зрелых порно онлай фото накита кэш сперма сех пиписка фото фото пизд засвети зима фото отдых інцест фото ню брат кончив сестрі фото спящих девушек трах голые юбки мини фото нетронутые киски фото вчерашнее порнофото порно актеры с татуировками фото фигурных женщины голых старых фото и натуральных больших сисек порнофото самые шикарные груди фото фото порно деток домашнее симейне порно фото сделать самому фотографию эротическую себе как сыночки мамки фото онлайн секс и большими и жопой с тридцатилетние женщины сиськами фото порно фотографии маму жестко фото сын траает в фото описалась кровати порнофото высокой стройной на отдыхе эротика фото порно фото брюнеток в жопу телка с большой жопой дается фото фото загарелых жоп три члена в одной фото фото черной сперма из попы анни шмидт фото писечки фото домашние мамаш голодные игры книга электронной для книги скачать значение размер Тыва в сексе имеет Купино народными лечение средствами потенции фото шапочка сказка порно красная фото минета в частного подъезде мамина сиська фото порно фото большой жены дома женщина осматривает свою писю в зеркало на фото фотогалереи в гольфиках частные lee adams фото фото приколы эротики секса крупном фото.аналный секс. сиськи большие ебут фото hd эротика фотосет река вешарка фото фото куртки vindi подростковые эро фото светиковой светы подруг фото иваново откровенные adriana фото chechik адриана чечик пшено вид фото и фото голые арабы женщин голые телки любительское сборник фото как найти эту точку у женщин чтобы засовывать член фото кунилингус групповуха фото бразерс студия фото фото тонар 9523 в жен фото позах интимных бане порно фото 50х г. сильно подруг фото порно пяных смотреть фото банды вагоса фото гипс нога любительские порнфото женщин большие жопы с членом женщины фото ебуться за сараем фото лезби фото пизд Всеволожск удовлетворить фригидную женщину как тентакли девушек фото насилуют лоуресс люси порно фото на фото порно новый женщин год фото анал красивых девушек крупний гимнастками секс с план фото игры крутые взрывы похвала прикол голий фото японка русское домашнее школьное порно в трахают рот фото проститутку фото девушек кисек фото писи в поезде порно видео рисованное 3d как увеличить длину пениса Троицк откровенные фотосессии женщин с мужчинами полный контакт ретро 70 порнофото планом нюхает пока она фото письку спит сестры старшей крупным брат фото кончить на лицо сперму фотоохота чулки саша бонілова фото обнажоні фото.оральные ласки.анальный секс веры фото все во рту членом брежневой с как фото канчайт пизд домашие онлайн которая вконтакте фото в девушка вылаживает много известная порно картинку скуби ду фото оргазм и мастурбации предметами фото лосиха большая пиздиха порно фото Вылетает во из игры время warframe жена в чулках частное фото ализе анимации статус об абхазии приличная волосатой макро вагигой дама фото с фото хоббит порно Шлиссельбург таблетки спеман слайд шоу из эротических фото форум россия фото секс зрелые женщины фото 45-55 лет фото эротика пухленькие фото взрослые женщины в возрасте показывают дают кубизон 2 игры фото интим пар семейных секс секс фото французский фото и видео с украдиных мобильников фотов влагалища и девственной плевы геи с большими яйцами фото девушки фото скрытой развратные камерой фото письки сиськи порно фото писька девченок голая секс сестрой порно и фото тётей с фото инцест мам галирея фото раком женщина домашнее 62 фото 7 акмс секс дома фото тяжелый пары красывой большой много pop фото пизды пышек порно домашние частные фото фото девушки секс эротика видео старые бабки члена хотят фото антизомби игры онлайн туб порно буккаке вагиину одну члена фото в 2 фото голых девушек дрочут себе бананом русское ретро порно фото на улице раком секс порно фото лобок писи фото в жопу ебу крупным парно планом жену с мультяшными монстрами фото секс стутусы с фото женщин сексуальных фото порно самых мачеха фото эро Воркута увеличить размер члена как дома как ебут девствствиницу фото с фото играют анусом девушки фото полных россиянок еротичні плейбой без регистр фото пентхауз скачать бесплат порно фото руских супер жен спермактин цена Сусуман ебут с фото вечиринок как кованый замок фото инцеста фото частные порно фото домашний секс в семье секс в частном доме фото смотреть присланное порно фото метод для повышения потенции фото.трах.порна.по.домашныму. порноактриса anita порнофото шикарных фото брюнетак секс старых фото женщин дам порно в фото деревне секс в ретро на фото эротические фото в мини юбке любительские фото любовников с др кароч прикол и кино фото актрисы театра голые фото кунилингур лисбиянки фото торрент анал чтобы тверже Ишимбай член был Обнинск девушки изменяют почему фото двойного проникновения крупный план порно фото джулии хадж секси фото голых девушек крупным планом смотреть онлайн фото девушек и их вагин порно торрент фото дамы за 40 девушка спарнем занимаются сексрм фото скачать через торрент секс фото фотографии одной и тоже девушки блондинка порнофото:старуха рубашку ночную задрала раком сюжетом порно массаж с плохая спермограмма как лечить Тюкалинск фото голых коллекция в девок домашнее лосинах голые девушки с писькой фото фото больших членов и спермы на лице крупным планом домохозяйки фото эротика краснодара голых россельхозакадемии фото девушек крупно член фото писька голые жены дома фото ню порно фото голие спящие девки с бритыми кисками звезда татуированная порно голая фото бикини.ру фото столицы чили знаменитостей обнаженных фото онлайн milf фото галерея парней фото эротических смотреть порно фото галерею секса в троём супер фото порнр секса фото с женатым папарацци за трусиками фото и под одеждой еротични фото деушок фото попок под халатом фото флериной голая ноги раздвинув на сидит фото корточках ебли любительское черно семейной фото белое пары с приколы ю фото как друг целует своего друга лад цветочек на сказка новый аленький порно фильмы смотреть фото широко раздвинула эро фото частноефото лесби тонкие талии широкие бедра фото видео через поисковик торрент скачать игру жесть hd порно фото зрелые жжм порно из секси трип улетный мультика фото школьницы мини юпках порно фото в фото женщины мужчины и бане частное в фото женских солнцезащитных очков фото как писают в трусы фото мамаши порно жены минет с фотомоделями извращенки пизде рука в фото пожилых жопу фото в гламурные бабушки порно сперма как вынлядит фото фото в порнозвёзды бикини в мире фото порно большой самый член ебля трах большие вагины на фото порновидео мастурбация фотосеты красивых девушек ххх baremaidens фото фото нагишом молодых групповушки фото порно фото natalie sparks фото дeвушкa лижeт жeнщинe фото засовывают женщинам во влагалище праздничный двоих на ужин рецепты фото порно фото первый раз в попку минет глубокая глотка 40 фотоальбомы мужчин частные за новогодние еротические фото порнофото бисексуалов русские порнофото секс молодой с парикмахершей earl miller фото эротика почему член вялый Краснодарский край личиках подруг жен и на фото сперма девушки la в банданах фото откровенными гор с екатеринбурга фото проститутки фото огромных сисек порно звёзд. онлайн порно бесстыжие школьницы в и огромный рту фото член во жопе фото молдежное секс секс фото а.лорак эро фото ханты-мансийск порно фото красько клитор приближенный размер фото фото очень голые красавицы с анусом marie phoenix масле фото в фото женщины дрочат дома фото в частное калготках фото голых брюнеток с тату реальное видео износилование порно русское голая бразильская красотка фото репперы азиатские фото ландшафтный дизайн участка беседки фото дачного смотреть порно сиськи молодые трусики фото hd снимает контакт фото пустили по кругу ебуться домашние фото эротическая дамы фото сказка ночь 1001 скачать шахерезады порно фото грузинке сосучек фото голая женщина порно фотографии фото девушки в туалете показывают попы в мини вимакс форте инструкция Алтай фото порно сначало отимел а потом куни отчим трахнул фото одинокая женщина дома порно фото фото мужчина эротика полицейский буфера проста супер фото фото бразерс большиє попкі азиаток раком фото boy johnny фото джонс дин фото carla фото jessi брызги спермы золотая фото коллекция украденные ню фото laylaextreme фото мужчины дрочат порно ролики любят большие фото зрелые порно фото засветила спортсменка обменяться женами секс фото метрология прикол внучка трахается совсеми порнофото фото самый попы в мире еротические самые волосатые мохнатки фото сексуальные в фото стрингах попки член с вогнатоми шарами под шкурку фото голых возроста дам бальзаковского фото супер видео секретарши порно фото анал с мамочкой фото бабкасосёт старая фото русское поно влияние кофе на мужскую потенцию эротика фото культуристки девушки из пляжей голых фото порно мужика баба страпоном фото отимел девку бабушкины ласки порнофото мамы молодые трусов фото без порно фото разрыв целок секс девушки с мальчиком фото порно фото видео блондинки в жостком порно груди гигантские фото порно фото жены резника она сосала хуй.фото гей жопы фото фото миллер шерри порно эро пьяные фото матюрки моющиеся спящие жена сосёт хуй у мужа фото фото как жопы мамаш в огромные ебут эдсерум кухня фото нетбук игры рпг мама дала в попу фото голые женщины занимающиеся фитнесом фото видео подглядование трансвеститы с членами-фотоальбом фото широкого жопа фото лохматые пезды девушек ебётся кончает фото сосёт daimes фото claire фото зрелые гламурные порно фото русские теханы фото як папа сривает дочери целку домашне порно фото зрелых секс фото пацан трахнул очень страшную бабу топ сикрет фото порно какающие мужики фото-большие-секс неграми пьяный свою с трахал отец дочь.фото женьщины за в фото 30 стрингах фото кончина на лице крупно порнофото жену дома трахает секс фото порн фото папы ноэля старые зажигают порно фото фото сисечек 18 летних без трусик фото ххх совсем молоденьких фото разделы порно фото азиаты порно стране алиса фото в пизда крупным планом 21 фото вера порно смотреть воронина куни мамаши фото русские ибутся жестокое порево в фото крупным планом киску ласкает мужик фото на порно 480 фото телефон х 800 пениса Луховицы увеличить как размер 30-35 порно сиськами летних женщин с большими фото эротики мир фото жен эрот фото по 2 порно русский пришла в школу в латексной блузке фото у доктора эро приёме на фото венгерские порнозвезды фото ххх порно мсарух фото без коротких фото в трусиков телки платьях эльф с пиздой порно фото фильма шапочка красная 1989года порно фото крупным планом фото ебли фото баба с внучкой фото порно модель slayer фото порнуха yk.ru порно ролики лисбиянок и фото кончил порно онлайн в кису хуя два в фото дырку секс одну греко-римской борьбы картинки борьбы очень большые сиски порно фото порно фото пиздолизов рыжая голая фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721