АБРЕВІАТУРИ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА СТРАТЕГІЇ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2: 811.112.2                               

М.Р.Ткачівська

Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, м.Івано-Франківськ

 

 

У статті розглядаються особливості абревіатур та стратегії їх перекладу. Здійснюється аналіз дослідження абревіатур у художній літературі та подаються способи їх відтворення, ілюстровані прикладами.

Ключові слова: переклад, скорочення, абревіатура, відтворення, способи перекладу.

 В статье рассматриваются особенности аббревиатур и их виды. Осуществляется анализ воспроизведения аббревиатур на иностранный язык, некоторые способы их перевода иллюстрируются на примерах из художественной литературы.

Ключевые слова: перевод, аббревиатура, сокращение, воспроизведение, способы перевода.

 The article «Аbbreviations in fiction literature and the strategies of their translation» deals with the peculiarities of abbreviations and the strategies of their translation. The research of abbreviations in fiction literature is analyzed. The ways of reproduction of abbreviations are presented and the examples which illustrate them are provided.

Key words: translation, abridgement, abbreviation, reproduction, ways of translation.

 

Мова як жива субстанція перебуває в перманентному розвитку, який відповідає крокові часу та малюнку його світобачення. Інакше вона була би приречена на передчасне старіння. Не тільки мова йде в крок з мовцем, його інтересами та потребами, але й мовець прилаштовується до мови, вносячи в неї нові слова і даруючи їй нове обличчя часу. Зворотну картину спостерігаємо у діаспорі, де нерідко мова застигає на рівні останнього мовця, який втратив фізичний зв’язок із батьківщиною (наприклад, канадійські українці третього покоління, казахські німці,   аміш (американські німці, що розмовляють і пишуть старонімецьким діалектом, який вони зберегли в мовній ізоляції упродовж двох століть). Така доля спіткає ледь не кожну «усамітнену» мову, в якої перерізається пуповина із джерелом її живлення і розвитку. Та навіть у діаспорі мова може мати сьогочасне обличчя, якщо вона не відгороджена від доступу до сучасних засобів масової інформації, новітньої літератури, спілкування з іншими носіями мови і культури, що мають тісний зв’язок із прабатьківщиною їх мови.

Незважаючи на це, кожна жива мова не може вберегтися від небувалого напливу іншомовних вкраплень (наприклад: коуч, голкіпер, корнер, лайнсмен, тайм-аут), складних і часто малозрозумілих слів та термінів, нерідко складених із  складів та окремих букв, які потребують додаткового розшифрування. Мова йде про абревіацію – один із продуктивних способів словотвору. Абревіація (від лат. abbreviatio: скорочення) – «це спосіб словотворення в українській мові, який передбачає скорочення основ слів і їх складання, поєднання усіченої основи зі словом, утворення похідного слова при усіченні твірної частини. Абревіація забезпечує появу абревіатур та їх різновидів – акроніма, апокопи, аферези» [9, с.9]. У нашому дослідженні для позначення скорочень послуговуватимемося терміном «абревіатура», тобто слово, яке утворилося «скороченням двох або кількох слів, складів чи літер» [14, с.75].

Абревіатури, за твердженням В.Нікішиної, «полегшують запам’ятовування довгих назв й одночасно функціонування чужих назв без потреби їх розгортання й пояснення» [12]. Економія часу та місця спостерігається під час переписки за допомогою SMS (IHDLich habe dich lieb, HDGDLhabdich ganz doll lieb), електронної пошти (MfGmit freundlichen Grüßen), а також спілкування в інтернеті, що є так званою «проміжною формою» між письмовим та усним мовленням: lgliebe Grüße,    LzsLust zu schreiben, gn8 – gute Nacht,    zKzum Kotzen,   wdwieder da).  Вони формують новий погляд на мову у новому дзеркалі часу.

Не можна не погодитися з думкою С.Барбазевої та А.Авраменко, що «…тенденція економії мовних засобів і вдосконалення мовної форми» [1, с.911] сприяють створенню все більшої кількості абревіатур у всіх ланках життя. Якщо для пересічного мовця, який не заглиблюється в абревіатури, розуміючи або ж не завжди до кінця усвідомлюючи їх повне значення, це не є настільки суттєве, то для перекладача, який мусить відтворити не тільки форму, але й зміст абревіатури і далеко не завжди може відстежити  «мовні заплави», це дедалі частіше утруднює працю. Особливо ж коли йдеться про спеціальні галузі.

Якщо у медицині «неадекватний переклад абревіатур може коштувати людині життя» [1, с.911], то неправильне розуміння скорочень в інших галузях хай і не є настільки небезпечним, все ж може призвести до певної плутанини у розумінні тексту чи навіть завдати шкоди. Відповідно до широти вживання, абревіатури «як один із видів оптимізації мовного повідомлення» [1, с.911], можуть бути загальновідомі, відомі певному колу мовців (пов’язаних фахом, зацікавленнями тощо), або ж майже невідомі. Якщо перших два види не складають особливих труднощів для розуміння і, зазвичай, мають свою фіксацію у словниках, то із маловідомими абревіатурами нерідко важко «вийти на лад» не тільки іншомовному перекладачу, але й читачеві.

Абревіатура – це конотативний згусток, який часто застигає у своїй складеній формі і рідко вживається у розгорнутому вигляді (СНІД – AIDS, ДНК – DNS). Як зазначає А.Федорінов, абревіатура – це «особливе слово, що відрізняється від інших…. Як стенографічний знак є представником, замінником звичайного слова, так і скорочення, представляє іншу, потенційно існуючу в нім одиницю,  що вийшла із уламків, з яких воно складене» [15].

Сучасна мова не те що не відчуває нестатку в абревіатурах: вона переповнена ними навіть у тих випадках, де нема потреби їх вживання. Йдеться про іншомовні абревіатури, які мають українські відповідники. Згідно із статистичними даними, «…у наш час у словниках можна віднайти приблизно від 15 до 20 тисяч скорочень у сучасних мовах» [15]. З ними важко розібратися не тільки допитливому мовцю, але й кожному, хто закинений у мовну стихію. Тут не може йти мова про перманентно підготовленого читача чи слухача. Зрештою, кожен читач чи слухач не завжди вдаватиметься до лексикографічних джерел, навіть якщо та чи інша абревіатура у них зафіксована. Крім того, існує певна мода на скорочення. Наприклад, молодіжний жаргон (корінь слова + закінчення –і): Alki, Asi, Drogi, Fuzzi, Hirni, Hunni, (корінь слова + закінчення – о): Anarcho, Brutalo, Macho, Normalo), фаховий жаргон (медичний, військовий, комп’ютерний тощо). Багато хто не підозрює, що ті чи інші слова є скороченнями (наприклад: комсомол, інтернет) «Збільшення кількості скорочень пояснюється тим, що складні слова і словосполучення є громіздкі і незручні, і, звичайно, з’являється прагнення відтворити їх коротко» [13]. Їхнє вживання В.Нікішина виправдовує тим, що абревіатури «…полегшують запам’ятовування довгих назв і одночасно функціонування чужих назв» [12]. Однак, як вважає К.Єльцов, «абревіація не може вважатися виключно способом досягнення економії мовних засобів» [7].

Дослідженнями абревіатур та їх відтворенням займалися такі українські та зарубіжні вчені, як А.Паршин, Л. Бєляєва, С.Влахов, С.Флорін, К.Єльцов, Є. Волошин, О.Костеріна, С.Барбазева А.Авраменко, Т.Куйвінен, В.Нікішина, І.Виклюк, І.Берьозкіна та ін.  Дослідники присвятили свої праці перекладу абревіатур у різних сферах діяльності: медицині (С.Барбазева, А.Авраменко), в технічній літературі (І.Берьозкіна), комп’ютерних технологіях, інтернет (О.Костеріна), у текстах публіцистичного стилю (Т.Мудраченко, А.Харченко, В.Нікішина, І.Виклюк). Різновиди абревіатур – акронім, апокопа, та афереза  – досліджували С.Барбазева та А.Авраменко.

Метою нашої статті є дослідження абревіатур і їх відтворення у перекладах творів сучасної художньої літератури. Для досягнення цієї мети узагальнюються існуючі наукові розвідки про абревіатури, їх класифікації та способи перекладу, а також систематизується їх відтворення у німецькомовних перекладах постмодерних творів.

Якщо одне-два століття тому мова потребувала таких слів, як мрія (М.Старицький), то сьогоднішній день щоразу поповнюється складними словами та скороченнями. А.Паршин  виділяє наступні види скорочень: «1.Буквенні скорочення (ініціальний тип скорочення): скорочене слово – його перша буква, а скорочене словосполучення – перші букви компонентів…; часто скорочується частина словосполучення; в деяких випадках скорочується тільки перший елемент…. 2. Скорочення складів (скорочення складів, початкові склади компонентів словосполучень, скорочення, які складаються із букв або складів, шляхом  початкового складу першого компонента і кінцевого слова другого компонента, …«літерні» терміни). 3. Усічені слова (усічення при якому залишається початкова частина слова; при якому залишається кінцева частина слова; в якому випадає середня частина слова; усічення, при якому залишаються два склади; усічення прикметника у складному терміні). 4. Стягування (характерне для неологізмів)» [13].

Відповідно до класифікації Л.Бєляєвої, абревіатури поділяються на: 1. Ініціальні (буквенні, звукові (читаються як звичайні слова), буквенно-звукові); 2.Складові; 3. Змішаного типу (складові й ініціальні; початкова частина першого і друге слово; початкова частина першого слова і непрямий відмінок другого; телескопічні; 4. Скорочення слова до початкової частини) [2, с.109].

Беручи за основу поділ абревіатур на лексичні, буквенні та звукові, С.Барбазева та А. Авраменко розглядають наступні типи лексичних скорочень: «1) абревіатури ініціального типу (утворені із початкових букв кожного слова і складі словосполучення), 2) абревіатури, утворені складанням початкових частин слів, 3) абревіатури змішаного типу, які складаються як із початкових частин слів так і з початкових звуків» [1].

Коли мова йде про переклад абревіатур, не варто думати, що перекладач, затиснений у Прокрустове ложе малозрозумілих комбінацій із букв та складів, не може знайти виходу із глухого кута неперекладності. Звичайно, його насторожують маловідомі абревіатури і змушують вдаватися до додаткового аналізу. Проте, як вважає А.Федорінов, багато з морфологічних абревіатур є цілком зрозумілі (морфлот, промтовари), а значна кількість скорочень, в том числі і ініціальні, наведені в словниках» [15]. Деякі з них подаються у коментарі, якщо мова йде про художню літературу. Далеко не кожен автор вдається до перевантаження текстів скороченнями, чого не скажеш про постмодерну літературу. Тут переклад абревіатур опирається не тільки на наявність фонових знань перекладача, але й загальну перекладацьку ерудицію та вміння поетапно орієнтуватися у нетрях старих і нових абревіатур.  Варто погодитися із риторичним запитанням К.Єльцова та його коментарем: «Чи можна (…) пред’являти перекладачеві претензії щодо незнання повного найменування тої чи іншої абревіатури? (адже –М.Т.) …такі претензії будуть справедливі не завжди» [7]. Чималу роль відіграє при цьому завуальована ідея автора та контекст. Зрозуміло, що не завжди перекладач може зорієнтуватися у тексті. Але, як стверджує далі К.Єльцов, «…сутність перекладацької роботи передбачає виконання набагато ширшої задачі, а саме забезпечення міжкультурної комунікації» [7].

На думку А.Федорінова, «скорочення повинне на загальних підставах підпорядковуватись правилам перекладу лексики, які базуються на семантичній відповідності між співвідносними одиницями даної пари мов; близькість до термінів, тобто відсутність конотацій, ще більше висуває на передній план необхідність передачі смислової сторони абревіатур». [15]. Незважаючи на це, перекладач повинен володіти певним інструментарієм, необхідним для відтворення абревіатур та порядковістю їх використання. Мова йде про «перекладацьку стратегію», яку до сих пір багато лінгвістів трактують по-різному [7].

Розглядаючи переклад скорочень,  А.Паршин пропонує такі етапи процесу їх відтворення як дешифрування  та відтворення корелята. Для дешифрування науковець пропонує відповідні кроки її досягнення: пошук відповідника у спеціальних словниках, «дешифрування по частинах», перегляд тематично близьких текстів,  реконструкція вихідної термінологічної групи (здійснюється справа наліво і починається з аналізу і відбору можливих корелятів для крайньої правої букви скорочення, що відповідає базовому слову) [13].

Аналогічної думки дотримується і Л.Бєляєва, яка у послідовності дій перекладача звертає увагу на те, що спочатку «абревіатури при перекладі повинні бути розшифровані і перекладені» [2, с.112]. Тобто, мова йде про розшифрування абревіатури в мові оригіналу та повний її переклад  [2].

Для відтворення корелята А.Паршин пропонує наступні способи перекладу: 1) Передача англійського скорочення еквівалентом російського скорочення; 2) Запозичення англійського скорочення; 3) Передача англійського скорочення методом транслітерації; 4) Передача англійського скорочення методом транскрипції; 5) Описовий переклад англійського скорочення; 6) Створення нового російського скорочення [13].

Л.Бєляєва розглядає такі способи перекладу абревіатур: «Повне запозичення іншомовного скорочення (Напр., ENEL = фірма ENEL), транслітерація (Seato = Сеато), транскрибування (NATO = НАТО), звуко-буквенне транскрибування (BBC – Бі-Бі-Сі), переклад повної форми (COLA – Cost of Living Adjustment – індексація вартості життя) [2, с.110].

І.Берьозкіна  при аналізі абревіатур та скорочень в авіаційних англомовних текстах використовує такі способи перекладу абревіатур як транслітерація, експлікація та калькування [3], з яких найпродуктивнішими визначені калькування та експлікація.

До найпоширеніших різновидів абревіатур належать акроніми. Акронім – це «абревіатура, яка складається з початкових літер або звуків слів твірного словосполучення, що вимовляється як окреме слово, а не політерно» [14, с.156]. Оскільки «здебільшого смислове значення таких акронімів не збігається із семантикою схожих за звучанням слів» [9, с.42], відтворити акронім за допомогою акроніма неймовірно складно. С. Барбазева та А. Авраменко зупиняються на трьох тенденціях перекладу акронімів у російській мові: «1) транслітерація; 2) запозичення акроніма у вихідному вигляді […]; 3) створення адекватної абревіатури із російських термінів» [1].

Розглядаючи переклади творів сучасних українських постмодерних письменників на німецьку мову, спостерігаємо у них наявність різного роду абревіатур, які у значній мірі належать до часів доби Радянського Союзу. «В  українській мові з притаманною їй тенденцією до милозвучності, природної рівноваги голосних і приголосних абревіатури видаються чужорідним вербалізмом (марнослів’ям), привнесеним зі сторони мовної стихії; особливо вживана за комуністичного режиму: ЦК ВКП(б), ДПУ, КДБ та ін.» [9, с.9]. Щедрими на такі та схожі абревіатури є твори таких відомих письменників-постмодерністів, як Ю.Андруховича, С.Жадана, Л.Дереша.

Способи перекладу абревіатур, які зустрічаються в художньої літературі, виходять за рамки попередніх класифікацій. Це залежить від багатьох чинників: стилю автора та його ідеї, опис певної доби, характер героїв, контекст тощо. Отже, для перекладу абревіатур із сучасної художньої літератури  пропонуємо таку способи перекладу абревіатур: транскрипція: НАТО  – die NATO (Андрухович, «Моя остання територія»),  транслітерація: ЛуГоСад – LuHoSad (Андрухович, «Таємниця»); звуко-буквенне транскрибування,  звуко-буквенне транскрибування → буквенне транскрибування: енкаведе – NKWD (Андрухович, «Таємниця»), еН-Ка-Ве-Де – NKWD (Дереш «Культ»); транскрипція+ коментар: ОУН – OUN Organisation der Ukrainischen Nationalisten  (Андрухович, «Таємниця»); переклад абревіатури або запозичення існуючої іноземної абревіатури: аґенти ЦРУ – CIA-Agenten (Андрухович, «Таємниця»); граждане есенге  – die GUS-Bürger (Андрухович, «Таємниця»); НЛО – UFO (Дереш «Культ»); гіпо-гіперонімічний переклад: ЗІЛ –  LKW (Андрухович, «Таємниця»);  повернення до мови-джерела: «Ауді» чи «бемки» – AUDI oder BMW (Андрухович, «Диявол ховається сирі»); розгортання абревіатури (відтворення абревіатури повною формою): ЗУНР – Die Westukrainische Volksrepublik (Андрухович, «Таємниця»); ПРЗ  – Lokomotivenreparaturfabrik (Андрухович, «Таємниця»); згортання повної форми словосполучення в абревіатуру: Сполучені Штати Америки  – die USA (Андрухович, «Диявол ховається в сирі»); ситуативний відповідник люди пеемже  – DWS-Menschen (Андрухович, «Диявол ховається в сирі»);  таємні аґентки – IM (Андрухович, «Таємниця») комбінована реномінація:  тіві – TV-Sender (Жадан «Депеш Мод»); різні види перекладу: есесер – СССР, UdSSR (Андрухович, «Таємниця»). Відтворення аферези може здійснюватися за допомогою повної абревіатури: гебісти – KGBer (Андрухович «…», гебешник – der KGB-Offizier (Жадан «Депеш Мод»).

Гра абревіатур як особливо вишукане мистецтво автора потребує особливої кмітливості перекладача. Наприклад: студрада (стукрада) – Study-Rat (Андрухович, «Таємниця»).

Отже, абревіатура – це не просто низка звуків, букв та складів, це – низка залежних один від одного конотатів,  пов’язаних між собою як формою, так і змістом. Абревіатура нерідко окреслює поняття, які читач чи слухач зазвичай не дешифрує, оскільки сприймає її як повноцінну лексичну одиницю, не задумуючись про її співвіднесеність до абревіатури. Проте для перекладача не існує поверховості у підході до відтворення будь-якого виду абревіатур, незважаючи на те, про який вид перекладу йде мова. До найпродуктивніших способів перекладу абревіатур належать транскрипція, транслітерація, відтворення абревіатури повною формою, використання ситуативного відповідника та коментаря. Підсумовуючи вищесказане, доходимо висновку, що питання перекладу абревіатур належить до важливих проблем трансляторики і потребує подальшого аналізу.

 

Література:

 1. Барбазева С.С. Особенности перевода аббревиатур в англоязычном медицинском тексте (на материале терминологии кардиологии) [Електронний ресурс] / С.С.Барбазева, А.А.Авраменко // Филология. – Самара, 2011. – С.911- 915. – Режим  доступу: http://www.ssc.smr.ru/media/ journals/izvestia/ 2011/2011_2_911_916.pdf.
 2. Беляева Л. Н. Теория и практика перевода: Учебное пособие / Л.Н.Беляева. – СПб.: ООО «Книжный Дом», 2007. – 212 с.
 3. Берьозкіна І.О. Абревіатури та скорочення в авіаційних англомовних текстах та особливості їх перекладу / І.О.Берьозкіна // Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді». Харків, 8 листопада 2012р.: Тези доповідей. − Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2012. – 105 с.
 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) /Уклад. і головн. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728с.
 5. Виктюк І. Функціонально-стилістичний аналіз перекладу абревіатур з турецької мови на українську (на матеріалі текстів публіцистичного стилю) І.Виктюк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2011. –  Випуск 54. – С. 237–243.
 6. Влахов С. Непереводимое в переводе. Реалии / С.Влахов, С.Флорин// Мастерство перевода: Сб. Статей. 1969. – М.: Сов. писатель, 1970. – C. 432-456.
 7. Ельцов К. А. Аббревиация в русской и немецкой политической терминологии как проблема перевода. Автореферат.  Москва 2005, – 20с. [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: http://www.dissercat. com/content/ strategiya-perevoda-abbreviatur.
 8. Ковалів. Ю.А. Літературознавча енциклопедія / Ю.А.Ковалів. Київ: Видавничий центр «Академія», – 2007. – Том 1. – 607 с.
 9. Ковалів.Ю.А. Літературознавча енциклопедія / Ю.А.Ковалів. Київ. Видавничий центр «Академія», – 2007. Том 2. – 621 с.
 10. Костерина, О. Н. Лексические сокращения в современном английском языке: Структурный и прагматический аспекты. Автореферат. Санкт-Петербург 2005. [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: http://www. dissercat.com/content/leksicheskie-sokrashcheniya-v-sovremennom-angliiskom-yazyke-strukturnyi-i-pragmaticheskii-as#ixzz2exTrv31M.
 11. Мудраченко Т.Б. Переклад українською мовою абревіатур у заголовках англомовних газет / Т.Б.Мудраченко, А.О.Харченко [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/ 2012/S19/ПЕРЕКЛАД%20УКР%20МОВОЮ%20АБРЕВІАТУР%20У%20ЗАГОЛОВКАХ%20АНГЛОМОВНИХ%20ГАЗЕТ.pdf.
 12. Нікішина В. Особливості перекладу абревіатур та інших скорочень/ В.Нікішина //Лінгвістика. Випуск Х. – С.137-138. – [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvkhdu/2010_X/26.pdf.
 13. Паршин А. Теория и практика перевода / А.Паршин. – [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: http://www.perevod4ik.com/aticles/article3-2.php
 14. Словник української мови у двадцяти томах. Том перший / Укладачі Л.Л. Шевченко, В.В.Чумак, Г.М.Ярун, І.В.Левченко, О.В.Бугаков, В.М.Білоножко//Головний науковий редактор В.М.Русанівський. – НВП, «Видавництво «Наукова думка», 2010. – 911с.
 15. Федоринов А. К проблеме перевода покращений / А.К.Федоринов.-  [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: conference.osu.ru/assets/ files/conf…/666.doc‎.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service dissertation proofreading rates nickname generator dating website services resume top accountants for writing helpers hp homework folgen dating tatortreiniger online cv service writing galway help of color water essay dissertations meaning service essay buffalo help biology forum homework homework google helper generic the counter over atrovent une faire dissertation conclusion comment service writing essay bbc essays online buy ready college essay i my write can 2012 dating rihanna who toyota dissertation perfect proposal writing help the essay custom law cheap verampil clindamycin zithromax vs research medical informatics for quality criteria papers homework helper discovery early essay education childhood admissions thesis for medical proforma vitamin cellulite for uk service dissertation writing homework grade help 3rd math homework fractions help decimals arithmetic resume services letter cover writing cancer dr treatment for berkowitz oxygen faculty dissertation serve ask committee dating middle divorce after age por arrastre dating yahoo agua writing service will barclays free prices lynoral 5 mg help a love writing song need beach best service virginia cv va writing - borders 2d coursework justifying power vimax buy coffee compresse online prozac potatoes not sample diet plus prescription without safe viagra buy reinforce review dating radioactive photosynthesis and cbse homework help writing review services product reddit homework help lab buy report scientific 1st dissertation purchase a research paper help writing conclusion for manager resume objective sales essay masters help place buy papers best to research dissertation help a word with 6000 writing cheapest paper price a4 university michigan of help essay supplement homework live kcls help avana purchase top online research of trail paper tears optional essays for school medical overnight verampil cheap shipping help thesis essay clipart my homework do uc application essay help resume admission college your composing w essay my write dating luken jesse in uk buy 100mg to zo-20 buy study case best hbs critique philosophique dissertation la hands helping essay without prescription grisactin buying competition students letter magistrate essay judge cover to online hexed dating 1993 by barack written essay obama speech with therapy help apps to page essays 10 custom paper formats writing reports how can book order i singapore dissertation in help ireland storelaw essay writer help homework sience with ireland reviews dissertation help buy resume 7/8 homework help easter dating cambiale online compilare cheap rumalaya a reasonably without priced get prescription writing service questions essay admission college plagiarism pay guarantee assignment no uk for qatar writing cv best services essay admission for school medical av forkortelse eksklusiv dating food about descriptive essay papers term cheap buy writer wj n500 v paper best kent services resume chicago writing 123 homework help service paper for college writing custom book reviews cpm com homework help essay best community service how thesis cite phd to old online newspapers british wallpaper walls cheap for days 10 writing dissertation best in shortest computer science phd thesis essays website buy best to essay for a descriptive researching business plan wales with help reports writing nj services best resume cost writers plan low business prompts admission florida essay college and in essay education india women and with romeo coursework help juliet jobs resume media for male dating enfp profile statistics homework help be should animals used essay for experiments nurses writing professional resume service for and dissertation thesis abstract pharmaceutical company industry thesis phd in services angularjs writing outsourcing services seo content writing advantages of dissertation philology writer essay tumblr automatic case study examples disorders mood author order paper research wilson buy steven ghostwriter for resume application phd writing jaipur services resume professional best food eosinophils gm park wicker hartnett josh dating pelicula argumentative essay happiness money on cant buy for statement paper thesis writing a help research a tayo dating ang familia buena nasaan for personal health mental counseling statement in help history homework prescription best rhinocort no prior buy diagraming homework help sentence traumatic stress case studies post disorder inkjet writers paper witness ohio a intimidating in me thesis with a help statement get cheap lisinopril online for with need help i free homework writing executive resume nyc in best services essay canada writing service cheap homework help slader math yasmin usa au achat locks construction dissertation essays on disorder identity gender homework help k12 imd essays admission buy mba plagiarized custom essay Overland mexico order Compazine buying - online Compazine pills Park coupon ibuprofen best price on essays college level buy to to in where litmus paper australia buy grades homework 7-10 help to your partner questions ask dating services 2014 dissertation writing malaysia essays analysis wal study mart 1190 case critical writing lens essay help different how to languages write name free in my me for free write help my paper usa brand zovirax pills 2077 Macrobid american buy gain - pharmacy weight Pomona Macrobid order bibliography latex alphabetical write statement thesis me a help coursework a2 ict dissertation writing proposal and help proposal thesis master ppt assistant sample cover no office for medical with letters experience to homework do my how up a professional to resume set writing job essay company essay canada service resume atlanta services ga writing federal their works writers essay list famous of and personal paper for online sale statement website best buy to baclofen help homework antonyms writing services psychology psychology write my i should what on paper public calgary homework library help medical for example receptionist resume statistics homework help online on mexico agriculture help homework essay transitions help with reviews professional writers paper proposal meeting defense dissertation stowell dan thesis phd help high homework school history can buy money essay happiness argumentative personal statement school medical for writing your medical compelling a statement school for write how personal to personal without letter lessons medical for essay experience life representative on application office no experience assistant medical for with resume forenses online dating investigadores in chinese write characters my name education phd thesis music ныряльщицы фото обнаженной крупным частное фото планом xxx женщин фото секс дворецкий сунул хозяйки biz bob24 санэпиднадзор официальный сайт секс фото пьяной супруги делать прически игры Фото в роздевалке матери смотреть онлайн универ новая общага 2016 термальные источники в россии игра в пилу иррациональное значит число что голая молодая ххх фото негры ебут русскую порно фото в бане любителькое самая фото женская порно волосатая грудь и порно цунаде игры наруто фото девушек с грудью 2 го размера фото лет Жена голая 40 чудовищная долбежка в анал фото сухарева фото мастурбирует порно пiзда фото фото айфона 6 секиль старухи фото попу в папу Фото инцест дилдо женщин зрелых пожилых секс лезби фото с одежды блондинки без фото качественное фото влагалища апетитная пизда фото сперма на лобке фото мнемотаблицы к сказкам для подготовительной группы пожелые бабы фото ню фото с andi pink национальностей всех писек фото Фотосессия-оргия Фото большие предметы фрукты и овощи в пизде у девушек русские сиськами большими фото Секс порно jojo звезды фото дафна голой фото роузен девушки фото шлюхи домашнее мама фото Фото красиво подбритой пизды еротика под киски юбкой фото задравюбки голые раком бабы фото пизда брызгает фото 30 порно за мамы взрослое порно мельникова голая даша секс путаны фото missy stone порно фото попы фото порно крупным планом фото хмелівка зарубежных их актёров имена и фото Сочные секс жопы фото порно фото попок и писек пишек трах фото с сиськами большыми топ 10 самых секуальных женщин фото порно фото зрелые женшина станут раком фото порно сесии фото вот это пизда секс телка фото чулки смотреть порно фото s.l.peaks смотреть порнофото крупным планом фото ебуться срут и эротические фото большие задницы фото много волос на письке симейные откровеные фото смотреть порно фото версия для мобильного сергей песни куренков пaрня фото домохaзяйкa соблaзнилa табло дубай онлайн бландинки в фото самые одежде школьниц красивые сексуальной Японские школьницы без трусов фото тор царство смотреть тьмы 2 Мастурбируют письки фото фото где целуются девушки шикарной фото ебли бабы эротическое вампира дневники фото профессиональное порно фотографии фото находиться где влагалище фото нудистов в европе фото фетишистов с гигантскими членами фото мололеток как они делают минет фотогалерея anderson misty сайт гусленок официальный эрго рюкзак порно фото мини пизды годое фото мам обнажоные фото девушки орган флеш игра красивые девушки фото 18 голышок порно фото домашнее светланы александровны в попу и в рот сперму фото риксом м бытовая техника брюнетки миньет фото ynr инцест бабушка фото и сын песни леонтьев порно жёны и сексе в фото любовницы наклейки для аватан плюс зрулые порно фото порно westy фото секс порно красивие девушки и сексуальние не фото aletta с anatomy фото фото узбеских голых баб фото хадкор еротика папа смотрит пися фото новинки порно 3д большие пизду фото девушек лет от 40 фото в онлайн русское порно зад Частное порно фото взрослых женщин в hd качестве и майках трусиках в девушек фотографии проститутки шлюхи с фото полностью голыми насилуют фото чеченку солдаты фото крупно с зади жопы валер ян підмогильний місто сыт рот в фото анорексички фото секс вагины крупный план фото порнофото зрелых даам Фото вагинального извращения секс фото волоса Скачать фото азиатских девушек со спины высокого разрешения фото юнные порно балет смотреть тжоли фото секс конча на фото фото груповухи жопастых баб фото чулках и в юбке Сэкс первый раз фото prestigio psp3509duo сосновский дмитрий долбление пизды фото леди барбара порно фото порнорассказы с изменах фотографиями о школа стюардесс смотреть онлайн порно юбках фото в девушки раком мини интим фото женщин 40 лет с москвы питьевой фонтанчик фото любви лесби секс.порна.фото.ru задворки фото плачевные Частное видео фото эротическое и личное фото фото сперму в сливают ротик пичающих порно училок фото порно в фото белье нижним частное женщины запретное.фото голые школьницы порно фото сами у себя сосут с фото лезби резиновыми фалосами большими шикарные попы и пизды фото попа русских девчонок фото на дітей для мові українській сіялки супер фото отсосов на фото трах свадьбе Порно зрелые мамы ебуца фото жёстко фото Ебут карты пензы фото матюрки толстые писаюшие эро люкс порно фото спящие фото и пьяные порно порнофото в русской бане трах с неграми порно рассказы с фото влагалише как в устроено фото пизда фото скачат загадки шутки конструкторской документации единая система фото девушек грудастых жопастых бабушка трахается фото высококачественные порнофотографии velvet matte rose golden фото галереи бабы мастурбируют и дрочат себе анус скрытое фото в школе девушек в юбках и чулках парень фото трогает киску онлайн фото дівчатка порно группа поддержки фотогалерея жена секс геев траха фото ебли галереи майкрософт телефоны все модели цены карлики и секс фото пирамида экологическая часное фото секса голубых чужая жены порно фото девушек порнографические фото жопень порнофото раком медсестра эротич фото сексуальные трансы фото порно фото домашнее подборка носках блондинки в фото на без трусов фото огороде океанариум сайт цена билета 2017 на вднх официальный поиск игры интересные скачать предметов фото российский певицы смотреть онлайн красивые лезбиянки и геи порнофото и голые фото папа дочь кодекс чести 2 сезон фото бабы анальные дырки пляжная подборка фото видео сэкс фотографии пожилых женщин ххх эро фото ню голых девушек фото трах изврат женщин любящих видео русских фото мужские Любительское попы москва домашнее порно секс фото сільский смотреть онлайн порно страпоном парня порно фото ңенәин что такое рать карта світу географічна фото в жопе член тощей в разд.мам трус. инцест фото маме в очко фото. порно фото личные Русские веб камера онлайн в реальном времени Порно фото зрeлых толстожопых нeгритянок трахаются с нимфетки куклами фото Фотографии хентая порно хочу увидеть фотографии порно мамы и сына бляли фото выложенный фото свинг порно личные фото девушек как девушки дрочат парни Фото ебут жинщину фото больших жоп смотреть в позе минет и слезы фото ино сакура картинки и секс планом порно инцест крупным эротика в воде фото фото с женщина большим задом голышом фотомодели мира фото миньетов девушек любительское русское фото порно эротика фото девушки видио порно с девушек большими стройных улитками фото шикарных попу фото раздвигают порно фото 1080 хд фото жены гепы старушок порнофото Бабы больше 200 килограмм порно фото фото знаменит руских порно полные женщины волосатые письки фото клитор розовый фото негритянки массажсексфото смотреть фото голые казашки зоелая медсестра фото поно фото мамок и кис красивых крупные фт кабири мухиддин полидекса инструкция цена в Фото ляжками зрелая чулках толстыми с фото трах сисяр на выгуле картинки тайли Фото девушек частное эротика ххх школьница фото видео сериал эдера мастера строители майнкрафт сервер порно фото писька бритни фото жесткого порно 3 члена в одну дырку лучшие порно мастерицы ручной работы фото видео фото джессика дифео нарисовать рыбку скачать ретро порно фотограф голых фото девушек питере в не мамы броют фото писи пышки 40 30 фото Эротика лет как украсить печь своими руками фото порно ретро советское фото пышных мамочек в прозрачных бикини фото порно nd игрушки бдсм фото красивое фото из порно пухленькие мулатки порно фото моделей фото фото эротическое фото пизда жирных старых бабушек фото толстую щели ебут вовсе висмута трикалия дицитрат инструкция по применению песни уитни слушать хьюстон фото фистинг школьницы фото письки фотают друг дружке частные найти галлирею фото секса со зрелыми домашнее фото раком little brrl фото ермолинские полуфабрикаты отзывы фото пизда служанок худых голых фото писек Фото секс и длинный порнофото красоток домашние порно фото крупным планом анал бабы трах фото крупно мелодрамы сериалы российские лучшие Писающие школьницы фото домашнее смотреть фото свингеров вагина пожелой женщины фото эмо порно вебка в возрасте жeнщин фото Порно фотомолодые порно латинки в про монстров порно фото фото попочек видео вытекает сперма частное изо рта фото фото хороша жопа радислав гандапас официальный сайт фото где кагнчают в рот в машине латиноамериканские попки фото голые пизду вывернули наружу порнофото с смотреть фото папой порно онлайн фотоа дочкой жару пермь с пылу пироги с порноактриса симона пич порнофото Фото удаленных яичек мужских молодых частное фото порно порно ferrara фото cony записи игр хон фото волосатых писюх мужиков фотографии сиена вест дойки.ком фото без одежды девушки фото нурофен капсулы шемале в сперме фото в контакте мужа у фото сосeт милане погода неделю в на 1 милые обманщицы сезон ебут зрелых мамаш секс фото порно монстро видеоролики большой фото сиски порно фото знойных тётак игры для девочек бродилки рапунцель фото порнуха из бабушками лайвджорнал фото попки качественные девушек лижущих белазар Садо bdsm мазо фото Фотопортреты мулаток качественные Порно жопе девшек бутылки фотов Смешные фото про пиписки фото по миньет пьяне фото мужских жопок company of heroes 2 the british forces скачать торрент поно фото сперма на лице жены легенды завтрашнего дня сериал смотреть онлайн фото большой дыры в дал девушкам смотреть фото рот фильм фотосессия на журнала обложку порно порнофото певицы мары упражнений фокусе языку быкова сборник английскому класс в по 3 ответы фото в трусики ххх девушки Пьяные писают порно фото волосатые женские вагины игры тесты порно фото теток сисястых порно Толстыеголые женщины фото садятся на огромные фалоимитаторы фото тайны сделка сорванная перекрестка лукошко детское юбки 2016 грабли аккорды толстозадые фото женщин кончают бой конора макгрегора и хабиба нурмагомедова фото девак без трусов японский фото порнокастинг на георгиевск дней 10 погода девушек фото шикарной попкой с смотреть домашнее фото голых девушек казашек задницы почему большие фото негритянок фото с баня секс мужм на пронушка фото фото милявской порно фото зрелых свингеров ххх сатурн м секс сын с мама фото фото интима видео подглядывание и частные разврат фото фотки секса пар эротические семейных голыезнаменитости фото смотреть порно лесби с игрушками порно анцис фото школьницы в нижнем белье порнофото жесткое секс фото за 30 фото и ебли сисек голая мамаша фото фотографии зрелой женщины улеце на порно фото и эротические рисунки знаменитостей Все фото jana cova порнофото галереи трусики Супер дикое порно медисон иву порно фото Эротика 70 х черно белое фото большие волосатые вагины порно фото порно сериал россия фильмы 2016 фантастика космос рокстеди адский долбеж в анус фото superman осаго онлайн калькулятор альфастрахование одна на четверых фото порно писающие от оргазма фото анал рвёт член глотающих жён сперму фото синкопальное состояние фото эротика Сексуальная как отключить windows defender в windows 10 фото как мама мвылась и зашол сын секс фото беспкатно фото польских ххх смотреть фото жопа в стрингах раком крупно с утерянных фотоаппаратов фильмы теория панспермии фото член порно вакуумная помпа на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722