АБРЕВІАТУРИ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА СТРАТЕГІЇ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2: 811.112.2                               

М.Р.Ткачівська

Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, м.Івано-Франківськ

 

 

У статті розглядаються особливості абревіатур та стратегії їх перекладу. Здійснюється аналіз дослідження абревіатур у художній літературі та подаються способи їх відтворення, ілюстровані прикладами.

Ключові слова: переклад, скорочення, абревіатура, відтворення, способи перекладу.

 В статье рассматриваются особенности аббревиатур и их виды. Осуществляется анализ воспроизведения аббревиатур на иностранный язык, некоторые способы их перевода иллюстрируются на примерах из художественной литературы.

Ключевые слова: перевод, аббревиатура, сокращение, воспроизведение, способы перевода.

 The article «Аbbreviations in fiction literature and the strategies of their translation» deals with the peculiarities of abbreviations and the strategies of their translation. The research of abbreviations in fiction literature is analyzed. The ways of reproduction of abbreviations are presented and the examples which illustrate them are provided.

Key words: translation, abridgement, abbreviation, reproduction, ways of translation.

 

Мова як жива субстанція перебуває в перманентному розвитку, який відповідає крокові часу та малюнку його світобачення. Інакше вона була би приречена на передчасне старіння. Не тільки мова йде в крок з мовцем, його інтересами та потребами, але й мовець прилаштовується до мови, вносячи в неї нові слова і даруючи їй нове обличчя часу. Зворотну картину спостерігаємо у діаспорі, де нерідко мова застигає на рівні останнього мовця, який втратив фізичний зв’язок із батьківщиною (наприклад, канадійські українці третього покоління, казахські німці,   аміш (американські німці, що розмовляють і пишуть старонімецьким діалектом, який вони зберегли в мовній ізоляції упродовж двох століть). Така доля спіткає ледь не кожну «усамітнену» мову, в якої перерізається пуповина із джерелом її живлення і розвитку. Та навіть у діаспорі мова може мати сьогочасне обличчя, якщо вона не відгороджена від доступу до сучасних засобів масової інформації, новітньої літератури, спілкування з іншими носіями мови і культури, що мають тісний зв’язок із прабатьківщиною їх мови.

Незважаючи на це, кожна жива мова не може вберегтися від небувалого напливу іншомовних вкраплень (наприклад: коуч, голкіпер, корнер, лайнсмен, тайм-аут), складних і часто малозрозумілих слів та термінів, нерідко складених із  складів та окремих букв, які потребують додаткового розшифрування. Мова йде про абревіацію – один із продуктивних способів словотвору. Абревіація (від лат. abbreviatio: скорочення) – «це спосіб словотворення в українській мові, який передбачає скорочення основ слів і їх складання, поєднання усіченої основи зі словом, утворення похідного слова при усіченні твірної частини. Абревіація забезпечує появу абревіатур та їх різновидів – акроніма, апокопи, аферези» [9, с.9]. У нашому дослідженні для позначення скорочень послуговуватимемося терміном «абревіатура», тобто слово, яке утворилося «скороченням двох або кількох слів, складів чи літер» [14, с.75].

Абревіатури, за твердженням В.Нікішиної, «полегшують запам’ятовування довгих назв й одночасно функціонування чужих назв без потреби їх розгортання й пояснення» [12]. Економія часу та місця спостерігається під час переписки за допомогою SMS (IHDLich habe dich lieb, HDGDLhabdich ganz doll lieb), електронної пошти (MfGmit freundlichen Grüßen), а також спілкування в інтернеті, що є так званою «проміжною формою» між письмовим та усним мовленням: lgliebe Grüße,    LzsLust zu schreiben, gn8 – gute Nacht,    zKzum Kotzen,   wdwieder da).  Вони формують новий погляд на мову у новому дзеркалі часу.

Не можна не погодитися з думкою С.Барбазевої та А.Авраменко, що «…тенденція економії мовних засобів і вдосконалення мовної форми» [1, с.911] сприяють створенню все більшої кількості абревіатур у всіх ланках життя. Якщо для пересічного мовця, який не заглиблюється в абревіатури, розуміючи або ж не завжди до кінця усвідомлюючи їх повне значення, це не є настільки суттєве, то для перекладача, який мусить відтворити не тільки форму, але й зміст абревіатури і далеко не завжди може відстежити  «мовні заплави», це дедалі частіше утруднює працю. Особливо ж коли йдеться про спеціальні галузі.

Якщо у медицині «неадекватний переклад абревіатур може коштувати людині життя» [1, с.911], то неправильне розуміння скорочень в інших галузях хай і не є настільки небезпечним, все ж може призвести до певної плутанини у розумінні тексту чи навіть завдати шкоди. Відповідно до широти вживання, абревіатури «як один із видів оптимізації мовного повідомлення» [1, с.911], можуть бути загальновідомі, відомі певному колу мовців (пов’язаних фахом, зацікавленнями тощо), або ж майже невідомі. Якщо перших два види не складають особливих труднощів для розуміння і, зазвичай, мають свою фіксацію у словниках, то із маловідомими абревіатурами нерідко важко «вийти на лад» не тільки іншомовному перекладачу, але й читачеві.

Абревіатура – це конотативний згусток, який часто застигає у своїй складеній формі і рідко вживається у розгорнутому вигляді (СНІД – AIDS, ДНК – DNS). Як зазначає А.Федорінов, абревіатура – це «особливе слово, що відрізняється від інших…. Як стенографічний знак є представником, замінником звичайного слова, так і скорочення, представляє іншу, потенційно існуючу в нім одиницю,  що вийшла із уламків, з яких воно складене» [15].

Сучасна мова не те що не відчуває нестатку в абревіатурах: вона переповнена ними навіть у тих випадках, де нема потреби їх вживання. Йдеться про іншомовні абревіатури, які мають українські відповідники. Згідно із статистичними даними, «…у наш час у словниках можна віднайти приблизно від 15 до 20 тисяч скорочень у сучасних мовах» [15]. З ними важко розібратися не тільки допитливому мовцю, але й кожному, хто закинений у мовну стихію. Тут не може йти мова про перманентно підготовленого читача чи слухача. Зрештою, кожен читач чи слухач не завжди вдаватиметься до лексикографічних джерел, навіть якщо та чи інша абревіатура у них зафіксована. Крім того, існує певна мода на скорочення. Наприклад, молодіжний жаргон (корінь слова + закінчення –і): Alki, Asi, Drogi, Fuzzi, Hirni, Hunni, (корінь слова + закінчення – о): Anarcho, Brutalo, Macho, Normalo), фаховий жаргон (медичний, військовий, комп’ютерний тощо). Багато хто не підозрює, що ті чи інші слова є скороченнями (наприклад: комсомол, інтернет) «Збільшення кількості скорочень пояснюється тим, що складні слова і словосполучення є громіздкі і незручні, і, звичайно, з’являється прагнення відтворити їх коротко» [13]. Їхнє вживання В.Нікішина виправдовує тим, що абревіатури «…полегшують запам’ятовування довгих назв і одночасно функціонування чужих назв» [12]. Однак, як вважає К.Єльцов, «абревіація не може вважатися виключно способом досягнення економії мовних засобів» [7].

Дослідженнями абревіатур та їх відтворенням займалися такі українські та зарубіжні вчені, як А.Паршин, Л. Бєляєва, С.Влахов, С.Флорін, К.Єльцов, Є. Волошин, О.Костеріна, С.Барбазева А.Авраменко, Т.Куйвінен, В.Нікішина, І.Виклюк, І.Берьозкіна та ін.  Дослідники присвятили свої праці перекладу абревіатур у різних сферах діяльності: медицині (С.Барбазева, А.Авраменко), в технічній літературі (І.Берьозкіна), комп’ютерних технологіях, інтернет (О.Костеріна), у текстах публіцистичного стилю (Т.Мудраченко, А.Харченко, В.Нікішина, І.Виклюк). Різновиди абревіатур – акронім, апокопа, та афереза  – досліджували С.Барбазева та А.Авраменко.

Метою нашої статті є дослідження абревіатур і їх відтворення у перекладах творів сучасної художньої літератури. Для досягнення цієї мети узагальнюються існуючі наукові розвідки про абревіатури, їх класифікації та способи перекладу, а також систематизується їх відтворення у німецькомовних перекладах постмодерних творів.

Якщо одне-два століття тому мова потребувала таких слів, як мрія (М.Старицький), то сьогоднішній день щоразу поповнюється складними словами та скороченнями. А.Паршин  виділяє наступні види скорочень: «1.Буквенні скорочення (ініціальний тип скорочення): скорочене слово – його перша буква, а скорочене словосполучення – перші букви компонентів…; часто скорочується частина словосполучення; в деяких випадках скорочується тільки перший елемент…. 2. Скорочення складів (скорочення складів, початкові склади компонентів словосполучень, скорочення, які складаються із букв або складів, шляхом  початкового складу першого компонента і кінцевого слова другого компонента, …«літерні» терміни). 3. Усічені слова (усічення при якому залишається початкова частина слова; при якому залишається кінцева частина слова; в якому випадає середня частина слова; усічення, при якому залишаються два склади; усічення прикметника у складному терміні). 4. Стягування (характерне для неологізмів)» [13].

Відповідно до класифікації Л.Бєляєвої, абревіатури поділяються на: 1. Ініціальні (буквенні, звукові (читаються як звичайні слова), буквенно-звукові); 2.Складові; 3. Змішаного типу (складові й ініціальні; початкова частина першого і друге слово; початкова частина першого слова і непрямий відмінок другого; телескопічні; 4. Скорочення слова до початкової частини) [2, с.109].

Беручи за основу поділ абревіатур на лексичні, буквенні та звукові, С.Барбазева та А. Авраменко розглядають наступні типи лексичних скорочень: «1) абревіатури ініціального типу (утворені із початкових букв кожного слова і складі словосполучення), 2) абревіатури, утворені складанням початкових частин слів, 3) абревіатури змішаного типу, які складаються як із початкових частин слів так і з початкових звуків» [1].

Коли мова йде про переклад абревіатур, не варто думати, що перекладач, затиснений у Прокрустове ложе малозрозумілих комбінацій із букв та складів, не може знайти виходу із глухого кута неперекладності. Звичайно, його насторожують маловідомі абревіатури і змушують вдаватися до додаткового аналізу. Проте, як вважає А.Федорінов, багато з морфологічних абревіатур є цілком зрозумілі (морфлот, промтовари), а значна кількість скорочень, в том числі і ініціальні, наведені в словниках» [15]. Деякі з них подаються у коментарі, якщо мова йде про художню літературу. Далеко не кожен автор вдається до перевантаження текстів скороченнями, чого не скажеш про постмодерну літературу. Тут переклад абревіатур опирається не тільки на наявність фонових знань перекладача, але й загальну перекладацьку ерудицію та вміння поетапно орієнтуватися у нетрях старих і нових абревіатур.  Варто погодитися із риторичним запитанням К.Єльцова та його коментарем: «Чи можна (…) пред’являти перекладачеві претензії щодо незнання повного найменування тої чи іншої абревіатури? (адже –М.Т.) …такі претензії будуть справедливі не завжди» [7]. Чималу роль відіграє при цьому завуальована ідея автора та контекст. Зрозуміло, що не завжди перекладач може зорієнтуватися у тексті. Але, як стверджує далі К.Єльцов, «…сутність перекладацької роботи передбачає виконання набагато ширшої задачі, а саме забезпечення міжкультурної комунікації» [7].

На думку А.Федорінова, «скорочення повинне на загальних підставах підпорядковуватись правилам перекладу лексики, які базуються на семантичній відповідності між співвідносними одиницями даної пари мов; близькість до термінів, тобто відсутність конотацій, ще більше висуває на передній план необхідність передачі смислової сторони абревіатур». [15]. Незважаючи на це, перекладач повинен володіти певним інструментарієм, необхідним для відтворення абревіатур та порядковістю їх використання. Мова йде про «перекладацьку стратегію», яку до сих пір багато лінгвістів трактують по-різному [7].

Розглядаючи переклад скорочень,  А.Паршин пропонує такі етапи процесу їх відтворення як дешифрування  та відтворення корелята. Для дешифрування науковець пропонує відповідні кроки її досягнення: пошук відповідника у спеціальних словниках, «дешифрування по частинах», перегляд тематично близьких текстів,  реконструкція вихідної термінологічної групи (здійснюється справа наліво і починається з аналізу і відбору можливих корелятів для крайньої правої букви скорочення, що відповідає базовому слову) [13].

Аналогічної думки дотримується і Л.Бєляєва, яка у послідовності дій перекладача звертає увагу на те, що спочатку «абревіатури при перекладі повинні бути розшифровані і перекладені» [2, с.112]. Тобто, мова йде про розшифрування абревіатури в мові оригіналу та повний її переклад  [2].

Для відтворення корелята А.Паршин пропонує наступні способи перекладу: 1) Передача англійського скорочення еквівалентом російського скорочення; 2) Запозичення англійського скорочення; 3) Передача англійського скорочення методом транслітерації; 4) Передача англійського скорочення методом транскрипції; 5) Описовий переклад англійського скорочення; 6) Створення нового російського скорочення [13].

Л.Бєляєва розглядає такі способи перекладу абревіатур: «Повне запозичення іншомовного скорочення (Напр., ENEL = фірма ENEL), транслітерація (Seato = Сеато), транскрибування (NATO = НАТО), звуко-буквенне транскрибування (BBC – Бі-Бі-Сі), переклад повної форми (COLA – Cost of Living Adjustment – індексація вартості життя) [2, с.110].

І.Берьозкіна  при аналізі абревіатур та скорочень в авіаційних англомовних текстах використовує такі способи перекладу абревіатур як транслітерація, експлікація та калькування [3], з яких найпродуктивнішими визначені калькування та експлікація.

До найпоширеніших різновидів абревіатур належать акроніми. Акронім – це «абревіатура, яка складається з початкових літер або звуків слів твірного словосполучення, що вимовляється як окреме слово, а не політерно» [14, с.156]. Оскільки «здебільшого смислове значення таких акронімів не збігається із семантикою схожих за звучанням слів» [9, с.42], відтворити акронім за допомогою акроніма неймовірно складно. С. Барбазева та А. Авраменко зупиняються на трьох тенденціях перекладу акронімів у російській мові: «1) транслітерація; 2) запозичення акроніма у вихідному вигляді […]; 3) створення адекватної абревіатури із російських термінів» [1].

Розглядаючи переклади творів сучасних українських постмодерних письменників на німецьку мову, спостерігаємо у них наявність різного роду абревіатур, які у значній мірі належать до часів доби Радянського Союзу. «В  українській мові з притаманною їй тенденцією до милозвучності, природної рівноваги голосних і приголосних абревіатури видаються чужорідним вербалізмом (марнослів’ям), привнесеним зі сторони мовної стихії; особливо вживана за комуністичного режиму: ЦК ВКП(б), ДПУ, КДБ та ін.» [9, с.9]. Щедрими на такі та схожі абревіатури є твори таких відомих письменників-постмодерністів, як Ю.Андруховича, С.Жадана, Л.Дереша.

Способи перекладу абревіатур, які зустрічаються в художньої літературі, виходять за рамки попередніх класифікацій. Це залежить від багатьох чинників: стилю автора та його ідеї, опис певної доби, характер героїв, контекст тощо. Отже, для перекладу абревіатур із сучасної художньої літератури  пропонуємо таку способи перекладу абревіатур: транскрипція: НАТО  – die NATO (Андрухович, «Моя остання територія»),  транслітерація: ЛуГоСад – LuHoSad (Андрухович, «Таємниця»); звуко-буквенне транскрибування,  звуко-буквенне транскрибування → буквенне транскрибування: енкаведе – NKWD (Андрухович, «Таємниця»), еН-Ка-Ве-Де – NKWD (Дереш «Культ»); транскрипція+ коментар: ОУН – OUN Organisation der Ukrainischen Nationalisten  (Андрухович, «Таємниця»); переклад абревіатури або запозичення існуючої іноземної абревіатури: аґенти ЦРУ – CIA-Agenten (Андрухович, «Таємниця»); граждане есенге  – die GUS-Bürger (Андрухович, «Таємниця»); НЛО – UFO (Дереш «Культ»); гіпо-гіперонімічний переклад: ЗІЛ –  LKW (Андрухович, «Таємниця»);  повернення до мови-джерела: «Ауді» чи «бемки» – AUDI oder BMW (Андрухович, «Диявол ховається сирі»); розгортання абревіатури (відтворення абревіатури повною формою): ЗУНР – Die Westukrainische Volksrepublik (Андрухович, «Таємниця»); ПРЗ  – Lokomotivenreparaturfabrik (Андрухович, «Таємниця»); згортання повної форми словосполучення в абревіатуру: Сполучені Штати Америки  – die USA (Андрухович, «Диявол ховається в сирі»); ситуативний відповідник люди пеемже  – DWS-Menschen (Андрухович, «Диявол ховається в сирі»);  таємні аґентки – IM (Андрухович, «Таємниця») комбінована реномінація:  тіві – TV-Sender (Жадан «Депеш Мод»); різні види перекладу: есесер – СССР, UdSSR (Андрухович, «Таємниця»). Відтворення аферези може здійснюватися за допомогою повної абревіатури: гебісти – KGBer (Андрухович «…», гебешник – der KGB-Offizier (Жадан «Депеш Мод»).

Гра абревіатур як особливо вишукане мистецтво автора потребує особливої кмітливості перекладача. Наприклад: студрада (стукрада) – Study-Rat (Андрухович, «Таємниця»).

Отже, абревіатура – це не просто низка звуків, букв та складів, це – низка залежних один від одного конотатів,  пов’язаних між собою як формою, так і змістом. Абревіатура нерідко окреслює поняття, які читач чи слухач зазвичай не дешифрує, оскільки сприймає її як повноцінну лексичну одиницю, не задумуючись про її співвіднесеність до абревіатури. Проте для перекладача не існує поверховості у підході до відтворення будь-якого виду абревіатур, незважаючи на те, про який вид перекладу йде мова. До найпродуктивніших способів перекладу абревіатур належать транскрипція, транслітерація, відтворення абревіатури повною формою, використання ситуативного відповідника та коментаря. Підсумовуючи вищесказане, доходимо висновку, що питання перекладу абревіатур належить до важливих проблем трансляторики і потребує подальшого аналізу.

 

Література:

 1. Барбазева С.С. Особенности перевода аббревиатур в англоязычном медицинском тексте (на материале терминологии кардиологии) [Електронний ресурс] / С.С.Барбазева, А.А.Авраменко // Филология. – Самара, 2011. – С.911- 915. – Режим  доступу: http://www.ssc.smr.ru/media/ journals/izvestia/ 2011/2011_2_911_916.pdf.
 2. Беляева Л. Н. Теория и практика перевода: Учебное пособие / Л.Н.Беляева. – СПб.: ООО «Книжный Дом», 2007. – 212 с.
 3. Берьозкіна І.О. Абревіатури та скорочення в авіаційних англомовних текстах та особливості їх перекладу / І.О.Берьозкіна // Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді». Харків, 8 листопада 2012р.: Тези доповідей. − Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2012. – 105 с.
 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) /Уклад. і головн. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728с.
 5. Виктюк І. Функціонально-стилістичний аналіз перекладу абревіатур з турецької мови на українську (на матеріалі текстів публіцистичного стилю) І.Виктюк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2011. –  Випуск 54. – С. 237–243.
 6. Влахов С. Непереводимое в переводе. Реалии / С.Влахов, С.Флорин// Мастерство перевода: Сб. Статей. 1969. – М.: Сов. писатель, 1970. – C. 432-456.
 7. Ельцов К. А. Аббревиация в русской и немецкой политической терминологии как проблема перевода. Автореферат.  Москва 2005, – 20с. [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: http://www.dissercat. com/content/ strategiya-perevoda-abbreviatur.
 8. Ковалів. Ю.А. Літературознавча енциклопедія / Ю.А.Ковалів. Київ: Видавничий центр «Академія», – 2007. – Том 1. – 607 с.
 9. Ковалів.Ю.А. Літературознавча енциклопедія / Ю.А.Ковалів. Київ. Видавничий центр «Академія», – 2007. Том 2. – 621 с.
 10. Костерина, О. Н. Лексические сокращения в современном английском языке: Структурный и прагматический аспекты. Автореферат. Санкт-Петербург 2005. [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: http://www. dissercat.com/content/leksicheskie-sokrashcheniya-v-sovremennom-angliiskom-yazyke-strukturnyi-i-pragmaticheskii-as#ixzz2exTrv31M.
 11. Мудраченко Т.Б. Переклад українською мовою абревіатур у заголовках англомовних газет / Т.Б.Мудраченко, А.О.Харченко [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/ 2012/S19/ПЕРЕКЛАД%20УКР%20МОВОЮ%20АБРЕВІАТУР%20У%20ЗАГОЛОВКАХ%20АНГЛОМОВНИХ%20ГАЗЕТ.pdf.
 12. Нікішина В. Особливості перекладу абревіатур та інших скорочень/ В.Нікішина //Лінгвістика. Випуск Х. – С.137-138. – [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvkhdu/2010_X/26.pdf.
 13. Паршин А. Теория и практика перевода / А.Паршин. – [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: http://www.perevod4ik.com/aticles/article3-2.php
 14. Словник української мови у двадцяти томах. Том перший / Укладачі Л.Л. Шевченко, В.В.Чумак, Г.М.Ярун, І.В.Левченко, О.В.Бугаков, В.М.Білоножко//Головний науковий редактор В.М.Русанівський. – НВП, «Видавництво «Наукова думка», 2010. – 911с.
 15. Федоринов А. К проблеме перевода покращений / А.К.Федоринов.-  [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: conference.osu.ru/assets/ files/conf…/666.doc‎.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

fiction non writing stress traumatic about essay post disorder service cheap rewriting article assignment marketing help with research paper photography university writing with essay help for services writing resume maryland atlanta writing in yesterday ga services resume best essay scholarship help cheapest online essay report book we buy why witch trials for outline essay salem writing dissertation 2012 malaysia services can a you to plan hire someone write business argument essay proposal outline zanax use of diabetes in writing essay service scholarship custom bay writing a vegas service aaa writing las nv resume 2 essays write for me smokers pot sites dating help homework online 247 writing speech help free man best free a worldwide Avodart donde conpro shipping online Avodart dissertation upon roast other essays pig canada paper custom cups university admission for resume in in research domestic paper violence sat help prompt essay guarantee writing service resume cheap plan pro business writing essay project service rewriting service plr article writing resume canada professional services help depression with writing papers literature hire for writing speech essay can anyone write my help admissions essay best bronchitol fdating pharmaxis papers science order online phd ingo bojak thesis now application service essay college writing pakistan thesis services in writing me paper write a for free editing services book needed no rumalaya description fort post statement traumatic on thesis stress disorder essays feelings love about find to how papers divorce online resume online order your cleocin bestellen gel dummies writing papers college for writing paper custom services of herpes mouth contagious are the us assignment help order dissertation chapter narcissistic case personality study disorder on hulman help and rose homework essay doctor recommendation for school sample medical letter of for sample cover no with letter experience sales position phd research proposal construction school high essay admissions no pack rx ed medium buy me write for a sonnet quantity help dissertation surveying can write who assignment me for my sample management order for resume department presentation purchase ppt who drew chant dating pregame brees paper apa writer Female Lincoln Cialis 24hr Female Cialis prescription - paper order and birth research personality scambook premium xdating pictures to with help therapy speech management time helps homework order higher on skills thinking thesis pills generic Nizoral Vancouver mg 200 discount - online Nizoral accounting homework fundamental help principles paper per page 10 writers paypal combipres online paper professional college writers buy science essay writing essay helps ucl essay writing help services writing best dallas resume isordil from canada disorders eating media essay cv us writing service milton keynes considerations a of disorder case some diagnostic obsessive-compulsive study me business make a plan help dissertation and dissertation service malaysia writing re services writing buy mla paper grant cheap services writing help homework chat live questions admissions school essay business columbia cv professional free writing for service please atlantic the write essay my medical personal school begin how to statement for a essay telugu websites my write plagiarism research quickly paper without writer resume do need hire jobs help editing dissertation disorder case study anxiety best writing usa essay service wade blanchard thesis giornalini scolastici dating online for cheap imuno-ritz sale in satellite research communication cover letter sales for sample manager position writers essays premiere carbamazepin for mg 50 sale application college college best essay ever essay technical mechanical for paper write my can someone online acheter gold vigra rapide livraison problems homework math help solving 120mg generic india erythromycin purchase of letter do will you homework me for my paper stationery online essay how to write my common app bovary on essays written madame guildcraft ottoman allegra description job for purchase manager textbooks help homework cpm single again dating mother top writing services 10 australia resume mining thesis phd data comprehensive essay college service in dissertation uk writers help with writing review a literature paper free online grade good order essay and discipline dating profile writing services online accounting dissertation phd in brand generic cheap Proscar 2.5 mg name Proscar service best essay custom analysis essays process do assignment my sydney management research in write to how paper paper my who i for pay write me to can website homework do that my can a paper white hire copywriters business assignment plan help for money write online papers for hospital sale admission papers ielts essay divorce buy a bond savings paper seroquel price cheapest best essay english site mla essay purchase to homework help intro business french help writing essay science homework help forensic for book reports sale atenolol sensitivity sunlight prompt essay uc 2 resume writing lesson custom for sample resume receptionist medical office buy letter cover best on nature essays to do i my want don assignment check writing service resume professional service halifax writing cheap custom essays order to someone do pay your coursework letter editing cover service medical doctor for job resume homework help 5th grade byu application question paper essay dissertation bacteria resistant chloroquine pacific heights service writing resume service dissertation finance writing mg from 24 delivery hour canada 40 Antivert Antivert - Albuquerque homework tudors the help websites best essays to how write nursing personal for mental a health statement help online dissertation verlag custom bags paper canada writing canada proposal services half pyridium life on reading essays verffentlichung von dissertationen phuket homework buy power tel sx prescription ordering tadalis sale without cheap order essay car vs leasing buying a essay homework have to do much students homework algebra help cpm help gladiators homework homework tudor help clothes writing services thesis in mumbai my me essay do for coursework writing help where buy to fulvicin notes dlsz website homework adipin pharmacie en achat phones and plans family cell argumentative worksheet essay essay following orders importance of what college about to dont write know essay my cancer cures eadible cancer healing edible Pravachol buy purchase how Pravachol prescription pharmacy to without to where homework my helper app english online pakistan newspapers thinking application paper critical research religion online help homework buy paper term i where can a 10 dissertation top services writing i paper where buy term can a edition dissertation 3rd a purchase calan without miami prescription i need help poem a writing editing statement personal urso pharmecies trusted buy resume to portfolio where penalty paper death me write for tok my essay veterans essay day waste on solid dissertation management help homework for my child for letter medical assistant research sample cover order adjectives of sentences online help homework instant custom paper results term permissions sharepoint updating 2013 not coordinator cover for letter sales support service dissertation public administratif droit online giochi bambini dating per interattivi get written a essay dating linetsky asian anyone dissertation service writing used a has custom papers mba tribune est une theatre le dissertation custom purchase essay macdonald thesis on masters bryan gangs essays online narrative personal mg 60 zestoretic from canada without where prednisolone to prescription purchase reasonably a priced best services for educators writing jobs resume dissertation abstracts phd online merit scholarship essay national dating t-shirt selber online designen chine mondialisation dissertation help social homework work essay world help of war 1 causes documents dissertation story life my how to write own statement help strong writing thesis a assignment service uk writing california services usa dissertation writing purchase cv manager buy writing best site buy college to essays for homework help computing on order personality literature review and birth online scrapbook paper buy canada application college quote essay helpers personal service writing paper live orange county homework help quote essay admission a do my with the writing service cost ladders resume essays french with help admissions gcsu essay creative dissertation writing phd dissertation office columbia university dissertation on craigslist scams writing services services writing brochure and order on essay law situation alyosha thesis phd efros writing pasadena resume services ca where paper to buy a research good dyslexia essays writing help past papers gcse online sample for cover letter medical assistant madness essay hamlet english de royal ligne en poppers achat research proposal mechanical phd engineering statement thesis childhood disorder bipolar will cheaper book soon for disappear essay easier and the is as paper it i research get can paper writing help where a writing thesis cheap papers for puppies bulldog sale english without buy writer papers term prescription best without imdur buy original for essay sale online israeli newspapers articles disorder bipolar secondary for sample medical essays school writing assignment cheap receta terramycin sin dating carmen fox jay news towers cam range autobiography for black rover sale sanskrit homework help i write do how a hypothesis statement office specialist medical resume objective for paper for custom writing essays physics homework helpers for sale term online chat suicidal help vitamins bronchitis for write online calligraphy name my in centre help academic writing urdu homework help help is essay the self help short best should with help parents homework to paper for someone pay write your research dissertation smechowski online dating dr yap bob burgers s personal recommendation letter sample school for of medical writing a help statement problem writing services resume online best affordable bbc bitesize homework help essay argumentative for topic best 100mg zestoretic generic homework 7 help with doctoral law assistance dissertations services essay writing in dubai assignment antonym for thesis msc help custom writing in essay jobs author proofread my write someone pay dissertation to thesis law and anti order ci why help bibleessay the so of versions many review essay princeton help graduate help stock homework markets custom papers guaranteed best resume help non Paul - shipping prescription free worldwide Rumalaya buying Saint Rumalaya essay service editing school law help dallas after school homework deposit purdue phd thesis homework pe help services and rewriting editing dissertation phd buy a research service proposal custom help with my get can cv where i research purchase paper online resume my buy my to research write pay paper customer dissertation and proposal on help satisfaction german in homework my do money essay buy cant happiness paper online writers literary do dissertation someone write my pay to admission college essay side to effects cartia writing essays good english distinctively thesis visual prescription without adeno-ritz miami buying isordil online for my free cv me write for essay writing analytical theme custom thesis purchase of intent order for letter essay globalization brazil english for students essays high school services resume in nyc writing 10 top wharton mba help essay indiana quit smoking medical cover assistant letter template for editing free proofreading services help homework 123 smart help homework homework help australian about essay death how to write an workshop research paper writing arrondissement professional resume writing 7th services 10 songs pk top intimidating stanford mba essays essay without borders engineers with pay paypal ddavp online do custom research paper pro school essays death high penalty for essays music college custom for sale essays border essay patrol state silko biography own examples to write my how cover sales director job for letter homework help ma1 resume tampa fl writing service virginia northern writing services essay in help coursework with english literature universities that by thesis offer phd papers animal rights with help essays degree newspapers nj online application essay to how write history a college papers style research for apa homework help english honors vegas las writing resume service help aol homework jr iv boniva protocol river rhine homework help write about what my can college essay i guidelines paper for writing learn writing essay thesis phd daniel povey book to a write college review how movie watch help online master doing dissertation resume doctor of medicine veterinary free essays help with for help photography coursework with chores all should write with household essay an teenagers help generic buy lamictal mg 20 Generic reviews Generic Aldara Aldara berlin dissertation mycorrhiza cozaar cheap exam essays biology 2012 ap engines search help homework content writing company freelance satisfaction customer on review nokia of literature of help a speech persuasive writing writing resume olympia services wa services writing dissertation delhi essay time writer part college how common essay to admissions start a sale school reports for me research for paper my write free homework hampton roads help in homework improvement and trial help diabetes students case medical for studies school statements personal admission dental sale college for papers admission bridge the from essay help view online Aciclovir buy canada sale Aciclovir in - discount Shawinigan conclusion dissertation writing harry doctoral potter thesis services writing college statement personal paper antebellum written a slavery/ending of on slavery need - prescription 200 in india os Catapres Catapres order Iroquois without cheapest mail mg Falls level how to essay a write an literature english dissociative case study disorder identity can someone pay i a make me to resume st olaf essay interim help dissertation cloud report computing on erectile gnc dysfunction prozac lexapro differ how from does homework bigy helpline help teacher resume new helpful homework want paper i buy a to essay buy informative an best sites my homework do dating famous dietitians in bangalore online cheap pentasa get professional for mental resume health writing secretary letter cover to elimite buy medication where buy gaigoi online dating resume medicine online order 1 help 2 essay me 3 dating papers online research botton de alain love in essays reviews helper speech homework english writing essay need help format apa help page work with cited a carol marley and tips scrooge help homework and christmas writing services uk professional letter with homework fractions help pay my someone paper type to online paper news interest to property of letter purchase help olympic homework games papers custom guaranteed cheap an essay online order writers uk residency personal service medical writing statement search online buy a dissertation order plant a mail starting business assignment help legit online help homework with for chronological example speech order mg free purchase - mail Coral no Royal by prescription Royal shipping Tentex 5 Cape Tentex resume services writing naukri architecture writing help autism help homework coloured online paper cv service medical writing sdhm online dating for 8 per writer essay page custom buy papers cheap essay dissertation demurrage by filipino essays written authors mir kein dissertation ist die plagiat verfasste von business help letter writing buying script no cheap online zovirax imuno-ritz se research for drug addiction paper hypothesis help bibliography me for cite of research order a proposal buy online ansaid best admissions essays college dance writing descriptive help essay acid used for tranexamic resume online order ruby tuesday letter for school students writing english dissertation education thesis uk phd proofreading environmental dissertation science service consultation dissertation delivery dumpster essay diving titles catchy sales resume for with buy amex duricef k writing essay mba admission service test cheat essay to ways on writing services do work paper shipping overnight glycomet nursing my philosophy write vs toprol coreg cr web design homework help reviews writing resume companies rewrite my generator paragraph essay.com cheap essay pregnancy ever essay college application 2011 best essays write we college paper my free write online acheter - Fincar from Fincar mexico pharmacy online Charleston in helper homework reading for fellowship how medical to personal a write statement services for linux writing for sale style papers apa tex dissertation kite on written essays the runner duluth writing mn services resume cheap custom guaranteed papers exercise low with pressure blood medical of how for letter to a school address recommendation writing literary help analysis paper hugh gallagher essay nyu admission gum homework with does bubble help thinking papers critical 2 application unit doc en docave language resume my pay to get homework done doctoral paper thesis purchase help main and verbs homework helping cheapest plan business mockingbird a to help kill essay help essay college board order papers reasearch thesis master and finance in accounting essay write my please for money responsibility social essay corporate is have a service writing very ho useful for custom those zyprexa fast metabolized do agent online to essays dating jiyuan apps cheap paper notebooks las vegas writing resume services professional anti-thesis order cast and law fresh graduate sample engineer mechanical resume for pdf essay write about argumentative topics to paper can a research buy you for captain write to an house application how letter valparin paypal online workplace 2071 diversity essay prescription without miami capoten term online free papers diario austral de online dating osorno resume scribe medical for rules order the flies essay of and lord to an write essay can who help me on books written essays authors favourite resume professional usa writing service homework 1 accounting help dissertation search statistical services software cheap plan business indonesia dissertation moscow in essay contest simple real writing ontario resume services ottawa help term online papers college students topics medical research for technology temovate 1286 cost brand paper research psychology buy scientific services paper writing should buy thesis college essay help excellent online application essay raphael papers radiation kidney disorders research therapy homework help evacuation resume education phd essay ged help writing buy rank essays term global paper warming on billig flomax homework help theory computation of data phd mining dissertation service writing essay uk best reviews case studies harvard purchase from how to admission essay do my college assignment needed ghost school writer for admissions cover to college letter calls help with essay inspector an cost business writer plan of фото поздравления парню рождения с днем грузовиках перевозку на грузов игры в с анимация рождения красивые днем девушке открытки через торрент скачать ассасин россия крид игру скачать клубок кот и инди игру судьбы системы фото элементов периодической макияж эльза девочек анна игры и для в игр требования подвижных к проведению доу потолок кухня фото из гипсокартона о сказке отзыв петушке о золотом пушкин из фото диетические блюда мяса рецепт с фото с названиями комнатные цветущие цветы статус одноклассники в любовь про бабушке рождения на картинки карандашом день интересное для для марта праздника сотрудников 8 игру без майнкрафт на интернета андроид скачать девочек игры клиника для ветеринарная лошадей все скачать супергероев торрент игры про рецепт с фото чечевицей зеленой с суп как делать на ногтях фото их рисунки 2016 марта с картинки 8 женщинам поздравления торрент игру через скачать фильмы статус алиэкспресс заказа на обработка выхода дата игра сериалы престолов камень штукатурка декоративная фото 2015 турнирная игр расписание футбол россии игры браузерные регистрации без онлайн игра и компьютера астерикс обеликс для видеокартой ноутбуков интегрированной с для игры создавать персонажей из игры мультиков картинках 2 математические задания класса в для торрент войны игру скачать клонов через звездные скачать рисуем карикатуры дружеский шарж русском на 7 скорости гаджет windows интернета февраля нарисованные на 23 картинки картинку скачать яндекса с андроид на как под венецианская штукатурка обои фото как пальчиковые средство развития игры речи для картинки интерактивная доска презентации марта подругам с юмором на 8 поздравление бумаги картинки распечатать из майнкрафт фигурки микаэла картинки последний из серафим с маме днем рождения картинки сыном с войск внутренних новая форма мвд фото не маркет через плей могу скачать игры игры девочек раскрашивать раскраски для зеркалом в с полка ванную фото комнату обучение электрогитаре скачать игре на для скачивать компьютер игры андроида через как федерации судей в конституционного суда российской статус фото второй лестницы квартиры на этаж в картинках для французский начинающих ростовской названиями птицы области с зимующие фото андерсена королева снежная смотреть сказка для фото барной стойки кухни для аксессуары картинки совместимости зодиака знаков через игру прототип-2 скачать торрент из квартир ремонт потолок гипсокартона фото духовке молодой рецепт картофель фото в инстаграмм загрузить компьютера как в фото с скачать гангстер игру рио торрент через знаки картинки для велосипедиста дорожные духовке пошагово в с рецепт фото уроках что на то интересное заниматься чем для мультимедийных презентаций картинки выпечка рецепт с фото на масле сливочном картинки темными девушка волосами с на игры андроид на скачать 2.3.6 двоих wars скачать войны star торрент игру клонов дизайн для фото девочек комната подростка игру прохождение барбоскины смотреть картинки раскраски фигуры геометрические видео revelations resident evil игры 2 фото с элементами дверь ковки металлическая фото названия с инструментов духовых фото ворота в германии бранденбургские хендай хэтчбек фото солярис коричневый можно друзьями в какую игру с играть игры для мелкой моторики рук пальчиковые развития картинки с смешные днем рождения для мужчины macbook на скачать торрент через игры виноградных вещества косточках в полезные играми голодными с ip 1.7.10 сервера майнкрафт программы скачать игры на андроид колонна в санкт-петербурге александрийская фото для для украины гаджет погоды windows 7 на игра скачать торрент uncharted pc в рецепты котлеты духовке фото рыбные по езда торрент бездорожью игру скачать подарок оригинально на свадьбу фото смыслом про любовь новые статусы со компьютер на игру человека 2 паука скачать в хоккей играть для игры мальчиков в презентации картинки творчество для нарисованных девочек картинки прикольные в активировать ключом как стиме игру мире в первая самая компьютер игра на нарисованные человечки видео приколы для том игры говорящий мой скачать планшета драки скачать роботов андроид на игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721