ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ МІКРОПОЛІВ ЕКОНОМІЧНА КРИЗА/ ECONOMICAL CRISIS В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н.Д. Засанська
Кіровоградський державний педагогічний
університет
імені Володимира Винниченка

В статті висвітлено результати зіставного аналізу лексико-семантичних мікрополів економічна криза/ economical crisis в українській та англійській мовах. Досліджено взаємовідношення між лексичними одиницями порівнюваних лексико-семантичних мікрополів та розкрито спільні та відмінні риси.
Ключові слова: сема, лексема, компонентний аналіз, лексико-семантичне поле, ядро, навколо ядерна зона, периферія, матриця.
В статье освещены результаты сопоставительного анализа лексико-семантических микрополей экономический кризис / economical crisis в украинском и английском языках. Исследованы взаимоотношения между лексическими единицами сравниваемых лексико-семантических микрополей, раскрыты общие и отличительные черты.
Ключевые слова: сема, лексема, компонентный анализ, лексико-семантическое поле, ядро, ядерная зона, периферия, матрица.
The article analyzes structural representation of the lexical-semantic fields economical crisis in Ukrainian and English based on the component analysis. The relationships between lexical units of the fields as well as common and distinctive semantic features are investigated.
Key-words: sema, lexeme, component analysis, lexical-semantic field, core, around core zone, peripherals, matrix.

Сучасні мовознавчі дослідження виявляють підвищений інтерес до вивчення семантики мови. Це пояснюється тим, що лексичний склад кожної мови відображає специфіку мислення народу-носія, відкриваючи національні особливості сприйняття навколишньої дійсності. Пізнання семантичних особливостей мови дозволяє належно представити структуру мови. Тому опора в зіставних дослідженнях саме на семантику дає змогу розкрити значну кількість структурних особливостей мови, зумовлених специфікою мовної системи, що в результаті наближує до розв’язання проблеми взаємовідношення мови та мислення [5, 90]. Порівняльний аналіз лексичних одиниць різних мов дозволяє розпізнати семантичні властивості кожної мови та виявити відмінні чи подібні риси.
На сучасному етапі розвитку мовознавчих досліджень системний підхід є одним з базових при вивченні лексики. Згідно цього підходу, мова розглядається як система з певною структурою, де слова вивчаються не ізольовано, а в протиставленні з іншими одиницями – через відношення та зв’язки, що вони утворюють. Тому ідея системності лексики тісно пов’язана з семантичним полем – лексико-семантичною системою, де компоненти виявляються шляхом зіставлення значень. Відтак, вивчення системних зв’язків лексики полягає у виокремленні семантичних полів та визначенні їх семантичної структури, котра відображає системність знань людини про довколишній світ. В сучасних дослідженнях лексико-семантичного поля, останнє розглядається як семантичний простір, що переходить від однієї ядерної зони до іншої, а тому прийнятнішим візуальним представленням лексичного поля є модель зірки, центр якої “посилає промені” до найвіддаленіших центрів інших полів [13, 52-68]. Тим самим різні поля взаємопроникають одне в одне, утворюючи єдиний семантичний простір. Поняттєве ядро поля віддзеркалює центральний та периферійний статус елементів, визначаючи відстань всередині поля між лексичними одиницями – чим повніше лексема відображає центральне поняття лексико-семантичного утворення, тим ближче до ядра вона знаходиться.
В наш час мовні дослідження демонструють яскраво виражений антропологічний характер. Увага мовознавців зосереджується на проблематиці людської особистості. Як наслідок, особливого значення в лінгвістичних дослідженнях набувають психолінгвістичні та соціолінгвістичні пошуки – “мова повинна вивчатися у зв’язку з мисленням, свідомістю, культурою і суспільною поведінкою людини як органічної частини етносу, народу, нації.” [7, 5].
В зв’язку з економічними змінами останніх років дослідження явища кризи активізувались в різних наукових сферах життя людини, проте мовознавчі пошуки охоплюють здебільшого межі політичної та соціальної лінгвістики [3; 4; 7]. Відсутність системного зіставного вивчення лексики, що відображає соціальні реалії, а саме, економічної кризи, зумовлює нас проаналізувати лексичні одиниці, що утворюють лексико-семантичні мікрополя економічна криза/economical crisis в українській та англійській мовах, розкривши семантичну сутність та особливості лексем, що репрезентують це поняття в порівнюваних мовах. Компонентний аналіз елементів лексико-семантичних мікрополів економічна криза/economical crisis робить можливим розширити розуміння цього явища, розкриваючи зв’язки між лексемами, які його вибудовують та знайти їх місце в системі людських цінностей. Отже, актуальність обраної теми зумовлюється необхідністю дослідити семантичні особливості одиниць на позначення лексико-семантичних мікрополів в українській та англійській мовах, як таких, що позначають важливі мовні фрагменти навколишньої дійсності.
Відповідно до поставленої мети, завдання статті складають:
– зіставний аналіз дефініцій лексичних одиниць, що утворюють лексико-семантичні мікрополя економічна криза/economical crisis;
– виявлення семантичного потенціалу досліджуваних лексем;
– визначення структурних особливостей порівнюваних мікрополів економічна криза/ economical crisis в українській та англійській мовах.
Семантичні особливості конкретної мови розкриваються шляхом виявлення структурної організації одиниць лексичної системи. Одним із найефективніших методів пізнання семантики мови вважають компонентний аналіз, сутність котрого виражається в «розщепленні лексичного значення слова на семи, обмежена кількість яких і комбінацій між ними дає змогу описати та систематизувати необмежену кількість значень, тобто охопити всю лексико-семантичну систему» [6, 7]. Під семою розуміємо найменший змістовий елемент, що утворює значення лексеми. Виділення в лексичній одиниці складових елементів може здійснюватися різними шляхами, наприклад через її зіставлення з іншими одиницями, які виражають семантичну подібність з нею. Семи можуть також виділятися шляхом лексикографічного виокремлення семантичних компонентів, оскільки в тлумачних словниках об’єктивуються системні лексичні зв’язки, а саме тлумачення здійснюється набором структурних формул. В нашому дослідженні притримуємось думки, що кожна тлумачна частина словникової статті представляє значення лексичної одиниці як набір семантичних компонентів, де кожний компонент словникового тлумачення прирівнюється до семи [9, 78].
Дослідження лексики на матеріалі тлумачного словника сприяє глибшому аналізу специфічних особливостей лексем, характеризуючи їх в елементарних єдностях. Словникова стаття здебільшого відображає семантичну структуру слова детально та всеохоплююче, тому опора на дефініції тлумачного словника дає можливість досліднику розпізнати тотожності та відмінності лексичних одиниць на основі спільних та диференційних елементів дефініцій, опрацювати велику кількість лексичних одиниць та проаналізувати всі компоненти тлумачень, не виключаючи жодного з них.
Основним джерелом нашого матеріалу виступили такі словники: Словник української мови (СУМ) в 11 томах, Великий тлумачний словник сучасної української мови, Сучасний словник української мови (Том 1. А-Б.) та Оксфордський словник англійської мови – Oxford English Dictionary (OED) в 20 томах [2; 11; 12; 14].
Для глибшого охоплення всіх системних зв’язків, що утворюють досліджувані одиниці, лексико-семантичні мікрополя економічна криза/economical crisis були побудовані у вигляді матриць, упорядкування яких здійснюється за ранговими списками як лексем, так і сем, де найскладніші за семантичним змістом лексеми починають ранговий список, а найпростіші закінчують його. Аналогічна закономірність проявляється і на семному рівні – найвисокочастотніші семи починають горизонтальний ряд, найменш частотні семи закінчують. Побудоване поле уможливлює виділення ядерних центрів, що формуються навколо найуживаніших сем [7, 47].
Лексико-семантичне мікрополе економічна криза в українській мові складається з 54 лексем. В словнику української мови [2, 586], на відміну від англійського OED, позначенню економічної кризи відводиться окрема словникова стаття: криза – періодичне перевиробництво товарів, що призводить до різкого загострення всіх суперечностей економіки країни: до скорочення виробництва, розладу кредитних і грошових відносин, банкрутства фірм, масового безробіття і зубожіння населення. Крім того, укладачами словника пропонується розмежовувати різні вияви економічної кризи: фінансова криза – глибокий розлад фінансової системи держави; біржова криза – масовий розпродаж акцій та облігацій на фондовій біржі, спричинений різким падінням курсу цінних паперів; валютна криза – різкі коливання валютних курсів, девальвація та ревальвація валют тощо; грошово-кредитна криза – порушення грошового обігу внаслідок інфляційних процесів у країні.
В англійській мові лексико-семантичне мікрополе economical crisis складається з 80 лексем, відібраних шляхом аналізу словникових дефініцій. Оксфордський словник англійської мови (Oxford English Dictionary) не передбачає окремої словникової статті на позначення економічної кризи, тому в нашому дослідженні ми відштовхувались від ядерного мікрополя difficulty.
Одиниці полів демонструють значну кількість семних збігів у формулах тлумачення. В результаті кількісних підрахунків найчастотнішими інтегративними семами (об’єднують більше 9 лексем) в англійській мові виявилися семи: ‘action’ (22), ‘state’ (15), ‘fall’ (15), ‘failure’ (14), ‘condition’ (12), ‘finance’ (12), ‘pay’(11), ‘price’(11), ‘money’ (11), ‘decline’ (10), ‘ruin’ (10), ‘business’ (10), ‘collapse’ (10) та ‘дія’ (21), ‘стан’ (11), ‘економіка’ (11), ‘руйнування’ (10), ‘занепад’(8), ‘падіння’(7) в українській мові. Кожна з цих сем на основі опозиційних відношень формує групу, виконуючи роль спільного семантичного компоненту. Указані семи є ядерними, оскільки вони найповніше описують семантику економічної кризи в англійській та українській мовах. Ці семантичні компоненти характеризують економічну кризу в найзагальніших та найбазовіших ознаках: криза – стан економіки, що відзначається падінням економічних показників та супроводжується зниженням кількості, якості та цінності матеріальних благ.
Відповідно до виділених семантичних центрів до ядра лексико-семантичного поля economical crisis в англійській мові відносимо 5 одиниць: fall (падіння), failure (провал), decline (спад), collapse (колапс) та ruin (руїна). Ядро лексико-семантичного поля економічна криза в українській мові кількісно менше та представлене елементами – занепад, руйнування, падіння. Елементи ядерних зон демонструють тісні семантичні відношення зумовлені близькістю значень вказаних лексем.
Як показує мовний матеріал, в англійців розуміння економічної кризи здебільшого збігається з українським. Семантичні компоненти ‘fall’ і ‘finance’ в англійській та ‘падіння’ і ‘економіка’ в українській виявляються найактивнішими інтегруючими елементами ядра поля economical crisis в обох мовах, що дозволяє визначити смислове ядро порівнюваних полів – “падіння економіки”.
Аналіз лексичного наповнення ядра поля показав, що одиниці fall та падіння виявляють значну семантичну подібність: в англійській мові семантичний зміст лексеми fall представлений значеннями, що містять вказівку на високий ступінь вияву економічної кризи – sinking to a lower level (зниження, спад), decline, decay (падіння, занепад), sinking down or reduction in price, value (падіння цін). В українській мові лексема падіння пояснюється як стан та дія слова падати: ставати меншим, знижуватися (про те, що вимірюється, обліковується); переставати діяти, скасовуватися (про політичний лад, уряд і т. ін.).
Спільну семантику з лексемою падіння розкривають також лексичні синоніми decline, failure та collapse, що характеризують ритми економіки вимірюються коливанням цін, розширенням та звуженням виробництва, товарного обігу, ростом та скороченням заборгованості, станом ринків, ціною, об’ємами та напрямком руху кредитних ресурсів. Мінливість економічної системи виражається у значеннях лексичної одиниці decline – a downward movement or gradual fall in price or value in commerce (рух вниз або поступове падіння ціни чи вартості), the process of declining or sinking to a weaker or inferior condition (процес занепадання, послаблення, погіршення).
Семантична наповненість лексеми failure також виражає факт провалу бізнесу (the fact of failing in business) та факт невдачі людини при досягненні цілі, потреба успішності (the fact of failing to effect one’s purpose, want of success). Падіння фінансової системи призводить до банкрутства, неспроможності платити (bankruptcy, insolvency) та виконувати фінансові зобов’язання (default).
Значення лексеми collapse в англійській мові можна співвіднести з тлумаченням слова занепад в українській. Порівняйте словникові статті зіставлюваних мов: в англійській – the action of collapsing, or of falling or suddenly shrinking together, breaking down, giving way (крах, падіння, раптове скорочення, руйнування, кінець), failure, ‘break-down’ of an institution, enterprise, established condition of things (крах, провал установи, підприємства, встановленого порядку речей) та в українській – погіршення загального стану, зниження рівня розвитку; втрата політичної або економічної могутності; протилежне піднесення, розквіт.
Семантика негативних наслідків, руйнівної сили економічної кризи розкривається в словах ruin/руйнування. Віднесеність лексем ruin та руйнування до ядра лексико-семантичних полів economical crisis/ економічна криза свідчить про ідентичні уявлення англійців та українців про руйнацію звичайного укладу життя, в наслідок економічних потрясінь. В англійській мові лексема ruin позначає знищення, повне повалення чи спустошення системи (destruction, complete overthrow or devastation), втрату засобів, позицій чи положення (utter loss of means, position, or rank), занепад людини або суспільства (the downfall or decay of a person or society), падіння та крах системи, структури (the act of giving way and falling down, on the part of some fabric or structure). В розумінні українців руїна – це також повний розвал, розруха; руйнування, знищення чого-небудь; повне розорення, занепад чого-небудь.
Отже, в результаті семантичного аналізу ядерних одиниць, що утворюють лексико-семантичні поля economical crisis/економічна криза виявлено семантичну спорідненість зіставлюваних одиниць англійської та української мов. Проте, елементи ядра поля economical crisis демонструють вужче економічне забарвлення, тоді як одиниці українського поля економічна криза розкривають в своїх значеннях загальні риси змін в економічній сфері.
Лексеми навколоядерної зони визначались на основі кількісних підрахунків (зараховувались групи слів із семними центрами, що об’єднують від чотирьох до дев’яти лексем поля в англійській мові та від чотирьох до семи в українській). В англійській мові до навколоядерної зони належать лексеми loss (втрата), break (спад), destruction (руйнація), lessening (зменшення), reduction (скорочення), diminution (зменшення), lowering (зниження), decrease (зменшення), sinking (опускання), descent (спад), bankruptcy (банкрутство), insolvency (платонеспроможність), bankrupt (банкрут), insolvent (платонеспроможний), crash (крах) та ruined (зруйнований), а в українській – втрата, розорення, зменшення, зниження, припинення, зміна, провал, погіршення.
Економічна криза спричиняє матеріальні збитки та втрати. Періоди економічних спадів виражаються в крахові фінансових систем, знищенні комерційних центрів, руйнації торгівельних установ. В порівнюваних мовах ці поняття виражаються елементами loss та втрата. Іменник loss виражає семантику загибелі, краху, знищення (perdition, ruin, destruction). В англійській та українській мовах знаходимо спільні значення: наприклад, в англійській мові лексема loss розкривається в значеннях позбавлення чогось, неможливості захистити свою власність, приналежності та права (the being deprived of, or the failure to keep a possession, appurtenance, right), в українській – той (те), хто (що) втрачений (втрачене); що-небудь загублене, вкрадене, розбите і т. ін. В обох одиницях присутнє вираження зменшення кількості, проте в англійській мові диференційною ознакою виступає втрата позицій та переваг (diminution of one’s possessions or advantages). Для українців характерним є розуміння втрат як марного, без користі витрачання чого-небудь, особливо грошей, коштів, витрачених на що-небудь, для носія англійської мови loss – це шкода чи незручності, пов’язані з втратою чогось, або зміною обставин (detriment or disadvantage involved in being deprived of something, or resulting from a change of conditions). В українських тлумаченнях лексеми втрата знаходимо семантичний відповідник – збитки.
Cемантика наслідків економічної кризи виражається в лексемі destruction, зазначаючи факт, умови та стан зруйнованості (the fact, condition, or state of being destroyed, ruin). Крім того, лексичний варіант ruin розкриває спільну семантику слова destruction з одиницею ruined – brought to financial, social, or moral ruin (зазнавати фінансового, соціального чи морального краху); destroyed (зруйнований); entirely spoiled (суцільно зіпсований).
Економічні труднощі призводять до несвоєчасності виплат, неможливості здійснювати виплати за борговими зобов’язаннями та виконувати певні умови договору. В англійській мові цей фінансовий стан виражають іменники insolvency, bankruptcy, insolvent та bankrupt, котрі виявляють семантичну подібність. Зокрема, значення the fact of being unable to pay one’s debts or discharge one’s liabilities (факт неспроможності оплатити свої борги або зобов’язання) є спільним для слів insolvency та bankruptcy. Хоча, в дефініції слова bankruptcy не знаходимо вказаного значення, а лише скеровування на прикметник bankrupt (the state of being bankrupt, the fact of becoming bankrupt – стан, факт банкрутcтва), проте подальше тлумачення цього прикметника (unable to pay debts, insolvent) демонструє семантику іменника bankruptcy. Зіставлення тлумачень лексем insolvent та bankrupt розкриває семантичну синонімічність вказаних прикметників. Порівняйте вживання: insolvent – unable to pay one’s debts or discharge one’s liabilities; bankrupt та bankrupt – under legal process because of insolvency; unable to pay debts; insolvent.
В навколоядерній зоні українського лексико-семантичного мікрополя економічна криза, на відміну від англійського, семантику фінансових втрат, руйнування, знищення демонструє лише лексема розорення, що пояснюється через дієслово розоритися – ламати, спустошувати, перетворювати що-небудь у руїни; позбавляти кого-небудь багатства, достатку, майна; доводити до злиднів, зубожіння.
Як показують результати семантичного аналізу дефініцій зіставлюваних мікрополів, навколоядерна лексика також містить значну кількість одиниць, що розкривають семантичну специфіку економічної кризи/economical crisis через позначення дії, стану та процесів зменшення, зниження, припинення (в англійській – reduction, diminution, descent, decrease, sinking, lessening). Вказані лексеми характеризуються спільними рисами, виконуючи роль семантичних синонімів в системах порівнюваних мов.
У досліджуваному матеріалі навколоядерної лексики виявлено специфічні елементи, наприклад в українській мові значимими одиницями є лексеми зміна та погіршення, остання з котрих належить до периферії в англійському лексико-семантичному мікрополі economical crisis. Щодо слова зміна, то воно є ключовим для пояснення кризи в розумінні українців: криза – різка зміна звичайного стану речей; злам, загострення становища. Сама ж лексема зміна позначає перехід, перетворення чого-небудь (стану, руху, ознаки, властивості і т. ін.) у щось якісно інше; змінювання. В англійській мові елемент ‘change’ також присутній, але виявляється лише на семному рівні, що дає підстави говорити про універсальні ознаки розуміння явища кризи в порівнюваних мовах. Крім того, спостерігається семантична спільність мовної одиниці зміна зі словом погіршення, яке пояснюється через дієслово погіршувати – робити що-небудь гіршим за якостями, властивостями, ознаками; змінювати на гірше; робити дуже важким, нестерпним (умови життя, обстановку).
Отже, семантика одиниць навколоядерної зони мікрополів economical crisis/економічна криза відзначається близькістю, виражаючи спільну вказівку на руйнівні наслідки кризи: втрату певних матеріальних благ, зниження рівня життя людей, зменшення доходів, появу боргових зобов’язань та ін.
Аналіз досліджуваних мікрополів підтверджує той факт, що елементи ядра лексико-семантичного поля концентрують максимальну кількість ознак, тоді як в зоні периферії інтенсивність цих властивостей зменшується. Межі між ядром та периферією розмиті, тому що перехід від ядра до периферії здійснюється поступово [1, 82]. Одиниці ядра демонструють визначеність, чіткість, а елементи периферійної зони розкривають індивідуальні, неяскраво виражені риси поля. З іншої сторони, розмитість меж периферії не свідчить про її деструктивний характер, що повністю унеможливлювало б поділ поля на ядро та периферію.
Периферія порівнюваних лексико-семантичних полів демонструє семантичну багатогранність та лексичну різноманітність. В досліджуваних полях присутні одиниці на позначення економічної кризи, вживання котрих обмежують стилістичні рамки: економічні терміни (наприклад, в англійській мові recession, depression, а в українській – стагнація, депресія); одиниці розмовної та поетичної мови, сленгу, діалектизмів, архаїзмів (зокрема лексеми bust, smash, crack-up, break-down, flop, burst, downer, bust мають спільні семантичні риси – ‘failure’, ‘collapse’, ‘decline’, проте одиниця flop належить до діалектної лексики; слова burst та downer вживаються у переносному значенні; лексема bust характерна для американського варіанту англійської мови). В українській мові вказані лексеми частково розкривають свою семантику за допомогою одиниць розвал, крах, перелом, підупад, розруха, занепадок, розруй, проте одиниця занепадок є застарілою та рідковживаною, а слово розруй використовується переважно в поетичній мові.
В лексико-семантичному мікрополі economical crisis наявна значна кількість одиниць на позначення конкретних, економічних явищ: squeeze (складне економічне становище), softness (тенденція до депресії) crunch (криза), melt-down (падіння вартості), shake-out (криза фондових бірж), tightness (недостатня кількість грошей на ринку), pressure (тиск на грошову одиницю), stand-still (відкладання боргових виплат), slump (спад), downturn та downtrend (економічний спад), stoppage (призупинка виплат), slow-down (протест робітників; рецесія), depreciation (знецінення грошей), deficit (дефіцит), default (дефолт), inflation (інфляція). Цікавим прикладом є лексема на позначення прогресуючого розходження між цінами та доходами – scissors (a progressive divergence between two kinds of price or income), що розкриває історичні особливості економічного життя радянського періоду (used of a crisis in the Soviet Union in 1923).
В українській мові кількість лексем на вираження економічних явищ значно менша – банкрутство, неспроможність, борг, позика, збитки, коливання, девальвація, інфляція, перевиробництво, надвиробництво. В периферії лексико-семантичного мікрополя economical crisis знаходимо одиниці зі спільною семантикою на позначення боргових зобов’язань – debt (борг), to owe (заборгувати), debtor (боржник), due (зобов’язаний), broken/busted (банкрот), non-solvency (платонеспроможність).
Вірогідність фінансових ризиків, що постійно супроводжують економічну діяльність, розкривається в англійській мові за допомогою лексем risk та uncertainty. Слово uncertainty передає ймовірність бізнес-ризику, який не може бути виміряний, передбачений або застрахований (the quality of a business risk which cannot be measured and whose outcome cannot be predicted or insured against). Можливість фінансових втрат та провалів – the chance or hazard of commercial loss розкриває семантика лексеми risk. Хоча для англійського сприйняття дійсності ризик – це також шанс на успіх, на отримання прибутку (the chance that is accepted in economic enterprise and considered the source of an entrepreneur’s profit). До складу семантичної структури слова risk входить сема ‘uncertainty’, а в лексемі uncertainty – ‘risk’, що дає підстави вважати їх семантичними синонімами.
Для обох зіставлюваних лексичних мікрополів характерні лексеми, що мають спільні семантичні компоненти ‘рух’ та ‘movement’: наприклад, в англійській мові – downfall (спад), drop (падіння), set-back (регрес) та застій, зупинка, затримка, регрес, опускання, перехід в українській.
Семантичну подібність виражають англійські лексеми decay (занепад), wreck (крах) та українські руйнація, руїна, знищення, катастрофа, потрясіння. Економічна криза для англійців асоціюється також із розпадом фінансових установ, організацій, фірм – disruption (руйнування), separation (розпад), disintegration (дизінтеграція).
В обох мікрополях порівнюваних мов спостерігається тенденція включати до складу периферії лексичні одиниці на позначення соціальних явищ, що можуть виникати внаслідок економічної кризи – unemployment/безробіття, проте в англійській мові з лексемою unemployment опосередковано пов’язані одиниці reorganization (реорганізація), streamlining (оптимізація), dismission/discharge (звільнення), dissolution (розпуск), restriction (обмеження), contraction (скорочення), deficiency (відсутність). В периферії українського лексико-семантичного поля знаходимо лексеми звільнення, скорочення, обмеження, відсутність.
Аналіз лексичного матеріалу доводить, що периферія – найчисленніша частина лексико-семантичних мікрополів економічна криза/economical crisis (в українській – 79,55%, в англійській – 73,75%). В цій зоні лексеми все ще демонструють семантичні зв’язки з одиницями навколоядерної рівня, проте можуть вступати у зв’язки з іншими полями.
Отже, лексико-семантичні мікрополя в українській та англійській мовах виявляють значну семантичну подібність на рівні ядра, навколоядерної зони та периферії, що дає підстави говорити про універсальні підходи до розуміння явища економічна криза/economical crisis різними етносами. Проте, наявні певні формальні відмінності: словникові статті української мови стислі, складаються з меншої кількості лексем (і відповідно сем), тому семантичних збігів трапляється менше, в результаті до ядра українського мікрополя відносимо лексеми з меншою кількістю семних повторів. Крім того, англійські лексеми, завдяки тяжінню до багатозначності, здатні висвітлювати більше аспектів одного об’єкта, тоді як українські лексеми характеризуються більшою конкретністю своїх значень.
Аналіз 80 лексичних одиниць в англійській мові та 54 одиниць в українській дозволив представити досліджуваний матеріал як цілісну систему. В результаті поділу лексики за ядерно-периферійним складом виявлено, що найчисельнішою є периферія (в українській – 79,55%, в англійській – 73,75%), тоді як до ядра належать в українській – 5,5 % та 6,25% в англійській), а основний склад утворюють 14,8% в українській та 20% лексем в англійській .
Проведене дослідження структурних особливостей лексико-семантичних мікрополів економічна криза/economical crisis відкриває подальші перспективи системного зіставлення досліджуваних полів на рівнях інших мікрополів та виявлення інтегральних і диференційних ознак лексико-семантичних полів криза/crisis в сучасній англійській та українській мовах.
Наступним етапом дослідження стане порівняльний аналіз семантичних властивостей різноманітних системних утворень, що належать до лексико-семантичного поля криза/crisis в українській та англійській мовах (наприклад, екологічна криза/eco-crisis, труднощі/difficulty, зміна/turning-point та ін.)

1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: Учебное пособие / Н.Ф. Алефиренко. – М.: Флинта: Наука, 2005. – С.82;
2. Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В. Т Бусел. – Київ, Ірпінь. – Перун, 2005. – 1728 с
3. Кащишин Н.C. Термінологічна репрезентація світової економічної кризи у дипломатичному дискурсі / НБУ ім. Вернадського. – 2009. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/…/5kashchyshyn.pdf
4. Коротич К.В. Особливості репрезентації економічної кризи в українській пресі XX – початку XXI століття / НБУ ім. Вернадського. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc…/2.html
5. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства / М. П. Кочерган. – К.: Академія, 2006. – 424 с.
6. Лучик А.А. Про мову та мовознавство як наукову й навчальну дисципліну [Електронний ресурс] / В. В. Лучик. – К. : Магістеріум. Вип. 37. Мовознавчі студії, 2009. – 10 с.
7. Лучик А.А. Про плинність лінгвістичної традиції // Лучик А.А. – Магістеріум: Мовознавчі студії. – Вип. 43. – 2011. – С. 45-49
8. Сальтевська М.Ю. Синтаксичні когнітивні метафори кризи ( на матеріалі сучасного англомовного газетного дискурсу) / НБУ ім. Вернадського. – 2009. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/…/soc…/Vip_48_39.pdf
9. Снігур, Н. С.Лексико-семантичне поле гумор/humor в українській та чеській мовах [Електронний ресурс] / Н. С. Снігур. – К. : Магістеріум. Вип. 43. Мовознавчі студії, 2011. – 5 с.
10. Фабіан М.П. Етикетна лексика в українській, англійській та угорській мовах / М. П. Фабіан; НАН України, Український мовно- інформаційний фонд. – Ужгород : ІВА, 1998. – 256 с
11. Словник української мови. Том 1. А-Б. Український мовно-інформаційний фонд НАН України 2011. – Режим доступу http://lcorp.ulif.org.ua/explvol1/ – Словник української мови. Том 1. А-Б
12. Словник української мови: В 11 томах. Режим доступу: http://sum.in.ua/ – Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970—1980)
13. Geeraerts D. Theories of Lexical Semantics / Geeraerts Dirk. – Oxford University Press, 2010. – P.58-68
14. Oxford English Dictionary – Режим доступу (передплачений) : http://www.oed.com/. – Discover the story of English. More than 600,000 words, over a thousand years

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

insulin actos is 6 min dating thesis help senior - Francisco online 100mg acquistare Rulide generic San contrabbando Rulide agriculture writing essay psychology buy research paper writing nj best uk resume services free writer paper writing angeles dc resume service best los lab my report do rarotonga avana apa reference dissertation 6th how to edition essay writers proficient to places best buy essays white cheap wrapping paper plan business writers online admission services essay order space expository essay essay funny writers literature company writing review sale english for essays kinds of of list cancer impromptu essay speech buy online paper a research urgent free shipping buy prescription no atenolol zyrtec with interaction drug 5 biloba-ritz mg prices essays one sale page for paper personalised writing cheap where homework program buy master thesis nj resume best wayne writing services where no buy to prescription no where fees verampil to buy research paper in help writing low order price prozac help algebra 1 homework in essay definition writing application service writing ottawa essay best military writing diego resume service recommendation country club to membership letter of for ekg lopressor on effect for diagnostic resume imaging banking industry essays divas dating who madlingozi phila is online volmax cheap cr admission essay service college mba writing introduction buy dissertation cant my essay i help do best dating ex ceo s friend yahoo online service book report report book online service my paper help write research masters teams virtual thesis project help law assignment australia in sales description for job executive design dissertation introduction my write to how paragraph about writing writing how questions essay to application college write buying units for storage business plan research papers me 123 help sample representative application letter for sales presentation powerpoint bipolar disorder with dissertation help a steps writing writing websites help story range sale sport rover 2015 autobiography for thesis phd economics energy elevator speech for sales example flats 2 cv in sale bangalore raman bhk for nagar rewrite essay service anxiety speech on disorders resume custom services essay disorders on anxiety cost help accounting homework risperdal payment paypal buy online essay cheap online essay college college letter for technologist application medical sample censorship essays review editing dissertation service retail associate for resume examples sales homework with adjectives help homework online my help math with but phd help dissertation essays for uk you written essay ottawa writers banks on service in essay customer writing order essay with spatial descriptive essay order phd employee on motivation thesis online english correct essays paper sofa buy online papers aqe annotated numbers bibliography page apa writing service pricing blog ashwafera hour 36 energy paper nuclear research 500 college essay words pay application can buy you business a plan dc calgary resume services writing best essay day ap buy nothing college writing help thesis post traumatic studies case stress disorder no eulexin prescription 2050 ks3 science help with homework disorders neurological papers research to my write motivation paper gong dating gi without tae marriage episode services free plan business writing homework junior vikings woodlands help resume help sydney for cover representative letter position medical cult national unity stalin edline help homework where buy to research paper writing help essay expository papers exam folens online matsunaga dating 4 ayane persona online type a paper free about narrative drug addiction essay resume medical secretary for position xdating zeam apk launcher watermark paper with buy marketing term paper thesis contents order paper critical case thinking assessment 480 application for on birthday party kids essay personal law for a writing statement help school obeying lawful orders essay online australia paper buying juan dissertation dom paper research order on birth editing admission service hours essay help free statistics online dissertation education nursing videokeman bernardo panahon mp3 pagdating kathryn ng in chicago writing services top resume essay writing resources essay example free essay argument generator writing paper different research styles dissertation art on street cheapest order micardis companies hiring proofreaders without buy bachelors coursework degree essay 5 service top writing dating poupaud melvil site service writing custom quality essay homeworkhelp online my reddit homework do qualitative dissertation methods essay help coursework essay help reddit using research qualitative methods dissertation dissertation irish help history pas acheter cher silfar money essays get for website patterson dating and shakey graves esme to bibliography in alphabetical annotated put order how help chemistry organic homework thesis happiness doesn't buy money review writers essay best uk essay service dissertation definition oral homework k help 12 editing service academic services ahmedabad writing content setting dissertation do get much children homework too writing case companies study consortium digital dissertation division analysis essay ct health oak plan charter a in week write a how to thesis economics my homework do essays help college my write me 4000 reformation words effects protestant of the essay essay resume 2014 australia best writing services online Anaspan svizzera buy discount acquista Anaspan german dating simulator order management thesis system essay research argument purchase essay to how an to you should much how a paper pay someone write writer batch custom in spring hrw homework help geometry order services dissertation in uk tenormin usos a2 biology help aqa essay proposal research doctoral for writing creative teenagers websites with therapy how help parents speech can i homework my forgot do to essays hindi websites online paxil overnight 10 mg with paper experience services writing term wallpaper essay the yellow on paper custom writing paper custom writing order place new diseases drugs disorders psychiatric essays and pa essay help school maintenance for plan letter small sample business business cover samples jobs sales for resume buy term safe paper online homework cbbc help Картинка снежной королевы и герды еротические порно фото старых игр обложки порно фото мамки невинной фото пизды молодой Описание фильма фото моей девушки Советские интересные фильмы список Дизайны кухни фото с воздуховодом аппетитные попы фотогалерея порно.фото.длинные ножки Скачать картинки самсунг wave 525 Лучшие онлайн игры на андроид топ целью Игры с ощущения на развитие игры на рандом vbkst картинки Обои для рабочего стола с замками гей учитель и гей ученик гейфото фото порно отборные красавиц порно мамы с сыном россия фото стал член вялым Заозёрск знак радіації фото комнатные растения с фиолетовыми листьями фото падает член Жердевка в презервативе уровень ответ на словолюб 19 Игра Сюжеты руслан сказки людмила из и гинеколог фото трахаетсвою пациентку фото ванда арженовская порно Мортал фильм фото персонажи комбат порно фото русских инцест за голой женщины фото 30лет Скачать игры через торрент canyon игра по симс Ограничения возрасту дедд мороз и снегурка эро фото ххх порно медсёстры красивые женщины фото на занимаются Печать фото на холсте екатеринбург девушек секс скрытой на пляже фото камеры Игра dinosaurs скачать с торрента Как запустить клиент игры варфейс мамин фото порно инцест зрелых женщин в Фото хорошем гагариной качестве красивые попы фото галерея Рецепт кекса шоколадного с фото фотографии на Обои стену комнату в социальные порно частное сети фото Сделать надпись в картинке онлайн к-700 фото новый reginette фото днем рождения Анимация с подруга попки стоят ракам фото без карт игры рецепты Французские фото багеты с порно фото секреты девушек пожелые бабы голые фото zone conflict игра ручки синие фото Интересные факты о сатурне планета фото подглядываем за писькой Квартира посуточно в твери с фото сисками парно болшими мамаша фото мужьями с жёны фото сын ебет маму фото и только фото фото любительское видео девушек писающих фотосессия девок возле машины Игра пираты карибского моря шарики план большой в фото анал крупный член Сюжетно школа лесная ролевая игра картинку Как с сохранить карт гугл Обои мужиков рабочие столы на для Статуя свободы процента в игре 94 игра 1 Обливион скачать торрентом порнофото парни дрочат на подруг на февраля прикольные Сказки 23 фото порно актрисы zay harding секс ммж бисексуальной семьи фото. Картинки 23 февраля коллегам на фото эрозвезд и голые жизни в фото обычной документов с Картинки рамками для Кухонные гарнитуры фото цвета лайм Видео фредди 2 5 о с ночей игре Скачать игру про немцев стрелялку фото гимнасток пьяных порно приватные дочь хай кукла фото афтер золушки эвер небритые фото вагины Запретить игру престолов в россии на андроид birds angry 2.3.6 Игра глатают мужики сперму фото фото для дизайн школы Ландшафтный звёздный игру насмерть бой Скачать Рубашка брюкам синим темно фото к программа Скачать фото с instagram Игры для андроид онлайн с друзьями спеман Чернушка применение Фото спине татуировок надписей на и отдается видео первый сосет раз эрофото девушка игры марошка в женщинытоплесфото в игра пес видео. на Скачать смерть картинку телефон сексфото груповое боб Губка детектив игра русском на фото зрелых женщин бабушки секс с молодыми мальчиками фото цвет остер Схема майнкрафт картинки из бумаги Смотреть анекдоты 1 сезон 1 серия в Красное пол платье фото вечернее порно гей фото циган Добро и зло в сказках классный час траф фото порно фото я. гевелий. фото плавленного из Выпечка с фото сыра приключений марселин из Фото время Картинки парень с днем рождения семья стинг фото и фанты игры и для в ответы Вопросы майнкрафт снять игре видео Как по Клубный поселок европа ижевск фото милые попы в стрингах фото телефон 603 на Скачать игры нокиа фото море сперми на лице порно видео оргазмов домашних Обои экрана блокировки windows 8.1 видео русское ню частное фото Скачать игры торрент русские авто Картинки главное в жизни это семья картинки ночей пять Аниме фредди с клитра большого фото очень дверями распашными фото с белый шкаф Статус в стихах про предательство пропаганда 2015 состав фото Группа Отзывы о последних фильмах ужасов того Статусы про нравлюсь не кому Тест по биологии 7 класс картинки фото жд стрелки гарні піські фото. Сказка ролям аудио компании для по вижу я картинках семью свою в Как Самбуса фото с рецепт по-таджикски Lostfilm игра престолов 5 сезон 2 картинки юлия нам натуральные средства для потенции Новокузнецк инопланетянами порно мультики с фото старые шлюхи голые Что такое кольца сатурна картинки голая шлюха с большой грудью фото фото и лосинах стрингах девушек в просвечивающих для необходимо игр Что разработки эротик-фото азиаток chase фото brooklyn информация фото крупным планом трахаются в бассейне беременные фотосет эротический фото собачка фу эффекты фото уроки Отвечать на вопросы по часам игра лет Мотоциклы мальчиков игры 6 для фото на фото Как ноутбуке поменять винкс на компьютер играми с Диски фото порно тут старики и старухи порно Игры на sony playstation 3 список Картинки и загадки о профессиях Скачать игру на планшет на 2 их подростков порно фото частные Скачать песню приколы на будильник як кінчає хуй в середині пізді фото Что то хорошее для души картинки порно много спермы на лице фото соблазнительные жены порнофото обои андроид котиками Живые с для порно секс с смотреть гимнасткой Игра древний человек играть онлайн Фото второй войны солдата мировой эротика 90х кино фото фото дербенте в хорошую Скачать мире в самую игру кругу фото порно жена по игры предметов поиск Лунтик играть джойстике список на Игры двоих на фото кубок короля Каталог пескоструя шкаф купе фото Комментарий к фото мама с сыночком wild андроид Скачать blood на игры Как распечатать картинки для лд игра про колумба Скачать игру с торрента outlast анальный оргазм домашнее фото фото влияние Радиация человека на Полезные ископаемые всё о них черно-белые фото девушек эротика Игра майнкрафт превращение в мобов фото любители спермы групповые порно фото вечеринок Игры для двоих по блютузу на айфон сайт официальный Фиксики играми с старушек раздеваются фото Смотреть 3 онлайн игра голодные рассказы самые откровенные секс Названия всех стрижек в картинках Отделка потолков панелями пвх фото девушек жесткое порно фото рижих Красивые картинки черно белые фото порно фото вдул мамке Как объединить фото в одну онлайн фото Стрижка для полного боб лица Lenovo картинки рабочего для стола кискачи девушек фото Скачать игру на телефон галакси порно фото та договоре с знаки Дорожные в приколы картинках ммамки xxx фото импреза фото sti Субару wrx тюнинг парни ласкают себя фото крупние фото порно лезби медсестры фото секс фото в возрасте женщины темнокожие голые фото Сценарий о русских народных играх какой размер пениса считается нормальным Каспийск женщин толстых фото влагалище фотографии и видео ролики раздетых женщин Кроссовки адидас порше фото и цена Обои девушек для телефона самсунг фото на секс спящие трусы туалете в скритой фото камери фото дрочит порно беременная Играть игру в онлайн лесная сказка Фото самой классной машины в мире анальный секс его последствия фото мою про прикольные Статусы красоту порно фото зрелые бритые чулках фото крупно в пизда военнопленных Фото советских вов в огромными сиськами фото с голыми стройных девушек Наша рыбалка игра локации скачать рецепты Как десерты готовить фото Игра монстр одевалки париже в хай Как в сиаме карали за измену фото порнофото в колготках старых женщин Сообщение о русской народной игре фото близко обнаженные с жопы гифки песнь моря Скачать слово фото продолжение 1 4 Новые приколы смотреть онлайн 2015 5ночей с фредди майнкрафт приколы дошкольников игра старших Ведущая Картинки с днем рождения братик порно фото сексуально одетые в одежде женщины Мелирование чёрное с белым с фото на фото компьютер где хранит Viber Это не то что вы подумали картинки голые магнитогорцы фото фото открытых вагин и попок Запись игры на sony playstation 2 Чай с календулой полезные свойства жен негры трахают фото чужих кому наши интересны отношения Тем Скачать книгу игры престолов mobi трансов крупно секс фото порно транса фото 2 ебутся транс Фото нападение медведя на человека сидят членах на фото Игра цифры скачать для компьютера Тайная комната игра играть онлайн Фото новых монет россии 2015 года в попу.. фото секса Вход собакам запрещен в картинках гимнастика Играть в играть игру лицу к квадратному Стрижка фото фото в прозрачных брюках онлайн картинках отличия Искать на пара членов во рту фото фото пухлых девушек бе инсцест фото галереи полнометражное школьница порно Играть в игру черепашка одиссея 1 песня там Земфира как ты интересно Лада калина 2015 цена фото салона порно жопани фото галереи дам зрелых большими с jake finn Adventure time and игра фото страпоном откровенные порно каштанка видео вконтакте фото видео вызову по девушки 2 паркур игру mirror's Скачать edge фото порно мамули локоид мазь фото в офисе суши фото случайный фото голых девучек Схема олимпийского с местами фото Игры с читами читы издевательства на главной категориями с Картинки Рамные внедорожники список и фото с рождения кружке Надписи днем на Слова что на картинке 124 уровень подрочила порно рот в фото Видео игры моя анжела прохождение Белая медведица с медвежатами фото Игры с улучшениями скачать торрент 360 игры xbox для xbox Скачать питания потенцию продуктами как увеличить картинки скачать на телефон Разные 2.0 3d Игры инструктор торрента с старики ретро порно пизды в ебля жопу крупным планом фото пышные голые девушки с большими попами фото фото женщин голых раком крупным. Время приключений игра на двоих приколов шоу 2х2 фото с очень обвисшими грудями Плетение косичек с ленточкой фото картинка шанежки приключение фото анус ищет вагина крупным порно планом смотреть Игры 2015 года самые популярные на толстые попы голые фото ресницами с макияж Фото накладными куклами Фото колясок игрушечных с на блондинок фото аву красивых девушек амстаффы картинки фото сзади толстожопых хахлушек Книга игра престолов скачать epub фото порно школьница дома порн маму фото хочу фото wap.sasisa.ru эротические баклажки фото скачать порно фильм распутин все пк игры на человек Железный Карточная игра на компьютер джокер смотреть фото телок эротику баб фото на голых куча фото домашнее самотыков зал подобрать Какого в обои цвета Rf лифтинг лица до и после фото кружевные рейтузы секс фото Весёлые андроид на игры скачать лежит верху пиздой к фото с Чехол для 5 самсунг галакси фото з фото порно разкази Скачать игру мирос эйдж 1 торрент Что интересного есть в таиланде пылесос в попе фото секс фото мамый и сын Любимые парень девушка и картинки Чем полезна петрушка для похудения скачать фото секса со старухами Как создать учётную запись в игре европейцы фото филиппинок и таитянок трахают ли зависит размер члена Нестеров фото и названия Хвойные деревья Волк и волчица и волчата картинка красавицы японки порно фото andreas lie фото на треугольных фото молодой торчащих сосков груди порно фото зомби девушки секс зрелой брюнеткой с фото рисовать лунтик учится Игра онлайн фото моя связанная жена руками свитера Вязаные фото своими галерея кавалли молли фото фото сисятые фото волосы тонкие Мужские стрижки целки видов фото различных домашней пизда в сперми фото на торрент пк pony My little игра Играть в игры на клавиатуре винкс игры для лучшие самые девушек Все оптимальный размер пениса Ипатово Что делать первым ламинат или обои установки игры при в стиме Ошибка жесткий трах в фото анал Игру пока станица спит на андроид что плохая эрекция Ирбит делать Презентация на тему сказки золушка фото ж присланное фото пизда и жопа студенток фото старой писи в сперме Сказки про принцесс читать на ночь фото эль шарм шейх альбатрос Отель Коды к игре warcraft frozen throne мама инцест моя голая фото свадьбы порно посмотреть и спарта Древняя картинках греция Прохождение игр разума на андроид дверей Обои коридора где для много Топ пк игры на открытым с миром Видео игра как приручить дракона 2 2016 каблука весна без Сапоги фото платье белом в девушки фото ебля новые певиц фото порно молоденьких взрослые игрушки ххх фото Приколы про 5 ночей с фредди видео фотосессии голые дня девушка самые красивые сиськи и попки фото в онлайн Игра видео куклы смотреть Скачать пк игру бакуган на торрент попой блондинок с фото большой Анекдот про хохлов у вас есть свой при потенции мудры вождения Скачать для андроид игра менструация фото порно прокладки Фото похудевшей екатерины варнавы окне в html картинку новом Открой Крем сметанный для торта с фото миньет фото новинки фото кафе Князь нижний новгород щелкунчик научила сказка меня Чему фото жители чада Как скачивать игры на sony xperia сыграть до 50 лвл нужно игр Сколько фото ношеных женских камбинашек порно фото баб в г.чите Программа добавления рамок на фото порно фото бальзаковских женщин мужик в женских стрингах на фото. секс со дамами зрелами фото делаю сигны фото rosie jones фото эротика Щелкунчик слушать сказку с музыкой онлайн Игры персонажа улучшение на Как с видео сделать фото kmplayer фото Пирог с кух творогом с рецепт Хорошие фильтры для фото на айфон фото латекс груповухи Мальчик на узи в 20 недель фото фото сексуальний подросток пизда планам круплым фото 3 warcraft которые похоже Игры на Статус свою про годовщину свадьбы воск в бдсм фото Рецепты холодной закуски с фото Если просвечивают обои что делать Скачать на торрент игру ноутбук Для чего нужен мультиплеер в играх 14 пк торрент nhl скачать на Игра фотошопа фото шаблоны семейное Для Фото мебели для кухни 8 кв.м фото охота игра большая игра Настольная аренда фото стены человека фото молодого Спальни для и фото видео эротика сисек Украшение фото салфеток стола из обалденые попки фото Металлические двери под заказ фото Игры стрелялки 3д майнкрафт онлайн приколны секс фото планом фотографии порнографии крупным смотреть игра Сетевая ghost 2 warrior sniper черных эротические брюнетки чулках фото в анал пелотка фото скачать выживания игру на торрент через порно небритыми с попками фото девушек Цвет кому оттенки волос идет фото секс вагины фото мулатки секс фото парни подростки Фото стрижки для женщин за 40 лет стенами порно за деддома. фото девушек голые накаченые девки фото Статус посылки доставка по россии Скачать игра престолов мр4 торрент Когда выйдет книга игра престолов то хватает про его не Статусы как фото горячих тёлок Мелодии из игр на гитаре обучение шкода октавия а7 белая фото составление Игра настольная в слов Самая эффективная и полезная диета Фиат дукато замена ремня грм фото милиционерша порнофото Джунгли игра по английскому языку дрочат девушек фото свою писю Дизайн потолка для спальни фото Сшить платье на полных женщин фото фото видео порно всех блядей русских древния сказки небольшие сиськи фото Как скинуть фото с iphone в icloud маладайя пизда сматрет фото Сделать ссылку для онлайн картинки 360 slim xbox на Игры не прошитый капуцинов палермо в Катакомбы фото одноклассников членами порно девок из самыми сильными фото из фото Фартук пластика ванной для слияние игра Рим смотреть видео тотал вар игра Курс игры по разработке браузерной трахают жену в видел кто форум бане фото как Сони иксперия все модели и фото Фото красивых девушек от 14 до 16 Игра престолов 3 сезон в качестве порно цыганий фото две лесбиянки фото китаянки новое частное фото женщин голых в сауне 4 одно слово 6 фото Ответы букв фото ничего под колготками 15 10 фото пикселях в на Размер порно ролики онлайн жесть 1 2 часть и Голодные игры торрент года обзор для пк Новые игры 2015 порно резиновая баба феона фото в две фото суют дырки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721