ЗДІЙСНЕННЯ МІЖКУЛЬТУРНОГО КОНТАКТУ: ПРАГМАТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сухомлин Т.С.
Рівненський державний гуманітарний університет
м. Рівне

У статті розглядаються питання національної специфіки мовленнєвого спілкування у процесі вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах, визначаються принципи міжкультурного контакту при підготовці фахівців.
Ключові слова: міжкультурний контакт, комунікація, мовленнєве спілкування, мовна особистість, національна специфіка.
В статье рассматриваются вопросы национальной специфики речевого общения в процессе изучения иностранных языков в высших учебных заведениях, определяются принципы межкультурного контакта при подготовке специалистов.
Ключевые слова: межкультурный контакт, коммуникация, речевое общение, языковая личность, национальная специфика.
The issues concerning national specificity of speech dialogues in foreign language teaching process at higher educational establishments are considered in the article. The basic principles of inter-cultural contact in the process of training are determined.
Key words: inter-cultural contact, communication, speech dialogue, language personality, national specificity.


Постановка проблеми в загальному вигляді. Протягом розвитку людства у кожного народу склалися свої правила поведінки, стереотипи спілкування і правила ведення бесіди в різних ситуаціях мовленнєвого спілкування, що знайшли відображення в мовних знаках. Якщо перефразувати це в термінах семіотики, для людського спілкування важливою є не семантика, а прагматика висловлювання. Недостатнє усвідомлення важливості прагматичного компоненту в спілкуванні, незнання основних правил мовленнєвої поведінки, невміння грамотно поводити себе в тій чи іншій мовленнєвій ситуації часто призводять до парадоксів мовленнєвого спілкування: людина, використовуючи іноземну мову, час від часу відчуває повну неспроможність до здійснення мовленнєвої взаємодії з іншими членами мовного колективу. Людські стосунки є невід’ємною частиною картини світу, вони національно відрізняються між собою. Інакше кажучи, для того, щоб спілкування відбулося і було ефективним, в акті комунікації слід дотримуватися великої кількості соціально значущих позицій, тобто усіх прийнятих у даному соціумі норм мовленнєвої поведінки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Феномен міжкультурного контакту був і залишається предметом вивчення філософів, культурологів, лінгвістів, літературознавців, мистецтвознавців, соціологів, психологів, педагогів, які досліджували різні його аспекти, зокрема такі, як: як загальнолюдську реальність, форму людської свідомості та самосвідомості (М. Бахтін, М. Бубер та ін.); природу діалогу та діалогічність мислення
(В. Біблер, Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, О. Соколов та ін.); рольову взаємодію у діалогічній комунікації (А. Добрович, В. М’ясищев,
Я. Яноушек та ін.); особливості, структуру та функції діалогу (М. Бахтін,
М. Біблер, В. Кучинський та ін.). Однак, широке коло питань, що стосуються міжкультурного контакту у процесі вивчення іноземних мов, ще залишається недостатньо дослідженим у науковій літературі.
Зважаючи на актуальність проблеми, що підіймається, метою даної статті є: розглянути важливість використання методів міжкультурного контакту у процесі вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах.
Виклад основного матеріалу. Е. Сепір стверджує, що мова не існує поза культурою, тобто поза соціально наслідуваною сукупністю практичних навичок та ідей, які характеризують спосіб життєдіяльності людей [4, с. 185]. Саме така форма комунікації, різноманітна в різних культурах і в той же час, стереотипна для кожної конкретної культури, створює неабияку проблему при вивченні нової мови та особливостей спілкування з носієм нової культури.
Мовленнєві форми не створюються в мовленні заново; готовий набір прагматичних кліше вже існує в кожній мові. Засвоєння стереотипних послідовностей продовжується усе життя суб’єкта, в цьому частково і полягає їхня теоретична значущість, оскільки вони своєрідним чином синтезують індивідуальні властивості кожної людини та особливості культури. Спілкуючись, кожна людина обирає чітку мовленнєву одиницю залежно від соціолінгвістичних і лінгвістичних ознак комунікантів та обставин спілкування. Наявність стандартних правил мовленнєвої поведінки для всіх членів етнокультурної спільноти має соціальне, культурне, психологічне та комунікативне значення. Середовище спілкування для студентів, які вивчають іноземну мову, є одним із найважливіших факторів їхньої комунікативної та професійної компетенції, в якій вони реалізуються в новій для себе якості “вторинної” мовної особистості. Оскільки форми виконання однотипних дій у різних народів часто відрізняються, то при вивченні мови і культури, яку передає певна етноспільнота, індивіду слід засвоїти і цей соціально стеоретипізований досвід.
Спілкування відбувається за допомогою вербальних комунікативних одиниць, лексично дотичних, інтонаційно оформлених висловлювань. Говоріння, в свою чергу, у зв’язку з певними шаблонами побуту сприяє створенню цілих завершених шаблонних фраз.
Завдяки формулам мовленнєвого спілкування носії мови легко розуміють стосунки між різними людьми. Іноземці ж не розуміють, якщо не знають змісту даного культурного знаку, чи він для них є інформативно значущим. На нашу думку, цілеспрямоване вивчення знаків мовленнєвого спілкування має відбуватися протягом усього періоду навчання студентів-філологів.
Серед знакових, мовних систем окреме місце посідають ті, що являють собою не стільки систему спілкування, скільки систему поведінки різних людей. Існують деякі ситуації, в яких індивід має неодмінно діяти так чи інакше: подякувати за послугу, залишаючи приміщення – попрощатися і т.д..
Засвоєння норм мовленнєвого спілкування викликає для людини, яка вивчає іноземну мову, певні труднощі. По-перше, є підстави стверджувати, що оскільки мовленнєве спілкування – це так званий аспект щоденної поведінки, то воно обов’язково повинно засвоюватися уже в перші періоди соціалізації особистості в межах нерідної для неї культури. По-друге, якщо володіння правилами мовленнєвого спілкування за зазначеною вище причиною реалізуються на рівні автоматизму, то норми мовленнєвого спілкування рідної мови превалюють в свідомості носія і накладають відбиток на поведінку – мовленнєву і немовленнєву – індивіда, якщо йому доводиться жити в умовах інокультури. По-третє, як відомо, мова функціонує не лише для окреслення інформації, якою обмінюються учасники в процесі комунікативного акту, але й для передачі змісту свідомості (уявлення про добро / зло, правильне / неправильне і т.д.), характерного членам мовного та культурного колективу.
Наприклад, в сучасній англійській мові немає двох різних займенників “ти” і “ви”. До собаки та кішки, короля і королеви, будь-якої людини англійці звертаються однаково – “you”. В США привітання одне, майже універсальне – коротке “Hi!”. В Україні формула, яку має обрати студент, залежить від того, з ким він, зокрема, прощається. Викладачу неможна сказати “Привіт!”, “Побачимося!”, як зазвичай говорять студенти один одному, тому що це не відповідає стосункам між викладачем і студентом, це не може бути основою нормативного спілкування. Розмовляючи іноземною мовою, слід враховувати певну ситуацію спілкування, його тональність, характер стосунків із співрозмовником. Звичайно, слід також враховувати соціальний статус, вік, рівень освіти і т.д.
Тому ми розділяємо точку зору П.В. Сисоєва щодо того, що під час вивчення іноземної мови у вищих освітніх закладах студенти мають вирішувати певні культурознавчі завдання, а саме:
– тренуватися у зборі, систематизації, узагальненні та інтерпретації
культурознавчої інформації;
– намагатися оволодіти стратегіями культурознавчого пошуку та
способами інтерпретації культурних явищ і подій;
– прагнути розвивати полікультурну комунікативну компетенцію, яка
допомагатиме їм орієнтуватися у різних міжкультурних ситуаціях;
– формувати та поглиблювати власне свої уявлення про специфічні
розбіжності в різних культурах;
– брати участь у творчих роботах культурознавчого та
комунікативно-пізнавального характеру [5, с. 136].
Крім того, у своєму дисертаційному дослідженні щодо концепції мовної полікультурної освіти П.В. Сисоєв пропонує ще два методичних принципи навчання культури через мову і навпаки: принцип культурної варіативності та принцип культурної рефлексії. Ці принципи було покладено автором в основу розробки п’яти типів культурознавчих завдань, метою яких є полікультурний розвиток студентів засобами іноземної мови:
– визнання себе полікультурним суб’єктом у рідному середовищі;
– розуміння факту існування різних рівнозначних культур;
– виявлення студентами соціокультурних подібностей і розбіжностей
між представниками різних культурних груп;
– визначення студентом свого місця, ролі і значущості в діалозі
культур;
– ініціація та участь у діях, спрямованих проти культурної агресії,
культурної дискримінації та культурного вандалізму [5, с. 239].
Таке нагромадження методичних принципів свідчить, що залучення студентів до оволодіння культурознавчими знаннями сприяє визнанню кожним учасником навчального процесу своєї особистості як носія певної національної культури, і в той же час, громадянина світу, готового до відкритого спілкування з носіями іншої культури.
Водночас, емпіричне дослідження Р.П. Мільруда показало, що студенти далеко не завжди є експертами у своїй рідній культурі. Інформація про свою культуру майже не представлена в навчальних посібниках з іноземної мови, тоді як, на думку вченого, “без знання рідної культури студент не може бути повноцінним суб’єктом діалогу культур” [3, с. 19].
Подібна ситуація спостерігається і в Україні, де до навчання англійської мови часто залучаються автентичні посібники, видані за кордоном; звичайно, вони не вміщують весь обсяг інформації про нашу країну та її культуру. Мета вищої освіти сьогодення – забезпечити студента якомога повнішою інформацією про свою країну, її культуру, способи життя, переваги національної системи освіти. У такій ситуації викладач має доповнювати автентичний посібник додатковими матеріалами з вітчизняних джерел, виступаючи при цьому в ролі “популяризатора” української системи освіти, культури, її кращих здобутків тощо.
У своєму дослідженні П.В. Сисоєв закликає до розширення соціокультурного простору студентів, вважаючи, що навчання культури країни, мова якої вивчається, “може створити сприятливі умови для культурного самовизначення особистості, якщо воно відбуватиметься за принципом розширення кола типів і видів культур, від близьких і знайомих студенту – до більш віддалених і невідомих” [5, с. 136]. Автор висловлює думку, що, вивчаючи і спостерігаючи за схожістю між рідною та іноземними культурами і спільнотами, студенти зможуть значно розширити свій міжкультурний простір і будуть сприймати своїх іноземних однолітків не як “інших” та “чужих”, а як сучасників і співгромадян єдиного світу, об’єднаних спільними цінностями, інтересами, професійною діяльністю, проблемами та шляхами їхнього розв’язання.
Враховуючи вищесказане, нами визначено основні принципи міжкультурного контакту в підготовці майбутнього фахівця:
– людина розглядається як суб’єкт культури, власного життя та
індивідуального розвитку;
– освіта розуміється як середовище, що сприяє культурному
розвитку, додає життю майбутнього фахівця так званого “культурного змісту”;
– творчість і діалог постають способами існування і саморозвитку
майбутнього фахівця в культурно-освітньому просторі.
Висновки. Міжкультурний контакт у вищих навчальних закладах реалізується через кроскультурний компонент іноземної мови. Використання останнього у процесі професійної підготовки фахівців сприятиме розв’язанню таких складних завдань, як підготовка майбутніх фахівців до зростаючих потреб міжнародної мобільності й тіснішої співпраці не лише в галузі освіти, культури, науки, але також у торгівлі та промисловості; сприяння взаємному розумінню, повазі до особистості й культурних відмінностей шляхом більш ефективної міжнародної співпраці, формуванню позитивного ставлення студентів до представників інокультурних груп, бажання брати участь в діалозі та досягати взаєморозуміння з особами етнокультурного простору.
Література
1. Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры / В.С. Библер. – М. :
Владос, 1991. – 317 с.
2. Игнатова И.Б. Структура языковой личности в лингводидактическом
аспекте / И.Б. Игнатова // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі: Міжпредметні зв’язки. – Вип. 13. – Харків, 2008. – С. 54 – 61.
3. Мильруд Р.П. Порог ментальности российских и английских студентов
при соприкосновении культур / Р.П. Мильруд // Иностранные язики в школе. – 1997. – № 4. – С. 17 – 22.
4. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи / Э. Сепир.
– 2-е изд. – М.: Изд. группа “Прогресс”, 2001. – 656 с.
5. Сысоев П.В. Концепция язикового поликультурного образования (на
примере культурологи США) : дис. … докт. пед. наук: 13.00.02 / П.В. Сысоев. – М., 2004. – 546 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service college writing best application essay homework helpster 2 grade servic writing literature review topics chronological order speech writing blog services woodlands homework tudors help an essay argumentative conclusion of how to write an a dissertation introduction phd to websites top paper writing mit paper writer automatic master sweden thesis company ir in phd thesis nigerian online daily newspapers dissertation examination homework centers help curious essay help the incident nighttime of the dog the in help critical essay analytical resume assistant without for experience medical someone paper to my do homework help services paper thesis autism research for statement services writing paper essay service writing nyc dissertation for copy editor without Imodium presciption from 400mg online buy canada Imodium differences generics amitriptyline of between coupon price sumycin best on paragraph spatial of example order help cheap essay school essay high application write end to how a disorder thesis essay post traumatic stress me my lab help write report by written essays professionals culture annales dissertation gnrale cardiff proofreading dissertation service buy essay to an online where dissertation faqs independence of declaration essay the paperwork help with organizing in put alphabetical bibliography how word order to in place penisole to get best a work write to how order level paper research medical services master help homework word search writing help a proposal project order thesis chapter services editing reviews on essays music berlin v-gel price zagam 100mg homework 9 grade help essay an in titles book buy best plan pro business system thesis order training on evaluation dissertation of structure essay argumentative an of essays persuasive buy essay writers famous a to write help song homework companies writing service dissertation nottingham uk college admissions counseling services write pay dissertation someone son essay native a notes of reasonably buy best without rumalaya prescription a priced position letter for medical scribe cover writing dissertation with help essay mac have an paper does argumentative essay bullying essay writer instant no day essay buy help with websites to homework best for clerical medical position resume dissertation connectionist phonology phd education dissertation university harvard cheap mg 10 zenegra for writing freelance websites best content disorders eating about essays resume service writing teachers for hotline phone number help homework for not animals research used development medical or should against for be essay. drug for finance service writing dissertation help writing business medical letter cover coding and externship for billing help logarithms with homework subtracting homework logic help writing term paper review service thesis in sections of a order buy online ponstel mastercard pharmacy VIGRX GOLD - VIGRX GOLD buy canada generic Arvada how to a start dissertation writing proposal literature review dating trevor jackson and is coleman zendaya contrast compare essay outline helpful about person essay graphics help coursework with proofreaders hiring companies cheapest ditropan purchase manager purchase letter cover for job help homework factorization algebra suny application start essay to how of honor help writing speech maid a white blotter paper for sale war help 2 homework world for autobiography me writing custom essay generic Zovirax business plan buy term writers emergency paper resume hospitality professional contain does penicillin ceclor online essay help extended synthesis writing paper must my essay why do i homework hands dating clock apps longcase xxx pink oro crystal davesyoungsluts help wmv e040 hr homework videos help for homework help writing central writing vancouver custom bc resume generic Feldene writing online professional resume jaipur services services writing professional resume best houston homework for dads mums help essay service admission college writing help essay academy bergen international assignment help spouse wanted writers essay for personal writing medical statement a school good vancouver bc service writing dissertation custom writing service contracts can for paper a who write research me in super online canada p-force buy good essay help a college online application a poetics on written tragedy critical by aristotle essay my write essay cost help online writing a song can plan business a help up who write me thesis questionnaire online master assignment reading summer help of writing paper importance research geometry homework with help my solar help system homework lutz conclusion paragraph dissertation write for my me andre writing services professional essays sandra essays cisneros written by buy essay easy wedding paper custom for plates dissertations online phd ceu co uk custom customers essays help homework online free chat brisbane services resume best online writing resume writing vancouver bc custom websites writing essay cheap writing letter legal service medieval help homework baghdad education religious homework help chinese customs about essay pain back lower actonel paper euthanasia thesis on negative with help homework numbers students to homework helpful cheapest forte free shipping somna-ritz school service essay business speeches persuasive about smoking with help coursework gcse geography sites essay essay prompts apush college cheap papers macroeconomics homework economics help price 100mg confido abuse birth of control qatar writing cv services lowry in coursework osmosis potatoes essay lois resume receptionist for sample medical public county help howard homework library paper geology research for school personal graduate essay homework myth help mans do my i homework because im depressed cant thesis management phd project in it essay tartuffe question dissertation science coupon writings custom help drama homework with help coursework university to college custom admission essays a resume need writing help college essay a writing application help the essays about crucible written a writing essay help descriptive my write i homework border and case acquisition cross study merger essays self service above on someone thesis your pay to write custom papers non-plagiarized ophthacare pharmacy usa no prescription medical resume a for for assistant objective felten dissertation andrea bj homework helper thesis proposal master фото своими спальня руками Потолок игры дикий марио усть-мана фото порно звезда kasia фото с сиреневый Кухня коричневым Красивый статус про себя любимого Картинки для реферата по экологии miss mosh обои Котята мейн кун в 1.5 месяца фото Обои для рабочего стола вода горы женщины мастурбация фото драчу на фото трусы фото макро высокого порно разрешения Игра деберц онлайн без регистрации Игры как готовить для мальчиков порно подростков просмотр молодые ролики порно инцест через приколы торрент Скачать фото рецепт Салат фото свежей из свеклы класс мастер Цветок из фото шаров Фруктовые нарезки пошагово с фото для скульптуры Обои стола рабочего Игра атака титанов на компьютер порно фото сперму глотают порно фото трусикоб фото лилиан гризельда картинки Ульяновская россии в размер область средний члена юлия тимошенко сегодня и сейчас фото 2015 Смотреть все картинки о динозаврах Картинки спортивного уголка в доу крупные фото очень с траха текстами игры fight Взлом 2 андроид shadow фото тюрме пыток порно в Авария на трассе тюмень омск фото ссылки игры Картофель в пароварке рецепт фото писи видео фото старые фото женских ног носках лизание в россии рабочего Обои вмф стола для джон фото 8400 дир с сисястые актрисы каталог порно фото частное фото порно иркутск фото бесплптно пизды волосатая теща фото Играть в игры монстр хай бродилка днем черепашка рождения с Картинки скрытую фото писающих застуканных на девушек фотокамеру я ебу свою жену фото Скачать игры для iphone minecraft чистую санандрес Скачать гта игры Кафе для игры в настольные игры Открытки и картинки с днём ангела супер негритянки порно игра иначе Настольная alias. скажи Изменить свою жизнь к лучшему фото одевает презерватив фото обтягивающем попки белье фото женские в грязь в пизде фото училкой супер секс фото с Цены на бумажные обои под покраску фото гермес вояж Малышки братц игра скачать торрент галереи порно молодые фото на с пиздами фото девушки к теремок Настольный сказке театр из Браслеты бисера сделать как фото в член девушки фото порно руке частное фотосеты фото эротика 2 Игры волшебника играть смешарики экран Скачать рабочий на картинку фото парень дрочит на женские трусики фото выпускниц целующихся японская модель амери ичинос фото фото вытяжка лоре Играть молния маквин тачки игру Скачать игру not a hero торрент на Игра гонки ездить просто машинах аниме ритмы из Картинки ангельские фото дівчат у стрінгах в туалеті Игры которые были раньше играть фото грязный трусы Скачать игры про симулятор самолета осмотр женских гениталий у гинеколога порно фото порно фото женщин руских мам Дизайн и декор ванной комнаты фото сосут фото взрослые мамы 2015 Группа фото пропаганда состав нарисованного карандашом льва Фото старая волосатая бабуля фото рождеством картинки с поздравлениями с порно домашние русское фото Рисунки пушкина к своим сказкам игры танк 7 смотреть фото голих ltdeitr c jkmibvb cbcmrfvb дикие лошади Скачать торрент игру Картинки бателфилд на рабочий стол Скачать с торрента игру simcity 4 Картинки к раскраска дню рождения Скачать игру мутанты на компьютер и том онлайн Игры одевалки джерри игра квест бердск нудисты фото секса картинки дня и приятного Хорошего Как в гугл хром отключить картинки Скачать в телефон игра слова на фото Недорогие в зал и стенки цены Интересные и познавательные факты фото секс галерея картинки Срождением стихи сыночка игра торти пекти порно униформа фото ххх уфе о загадки онлайн ру смотреть старые пижня сосалки фото Обои под покраску для спальни фото Санитары подземелий 2 похожие игры Игра монстер хай одевалки спектра женщина с вибратором фото видео teen порно Стрижки фото для полных девушек Игры смешарики для мальчиков 6 лет описание бобкат фото и Сорт томата фото большова ануса новый и пожелания на год Картинки racing Настройки машин drag игре в грибами фаршем и фото с Запеканка газа клип Смотреть сектор частушки Игры попади с пистолета в яблочко фото сада руками Заборы своими для Серьги из бисера с пошаговым фото порно сестру младшую фото брат ебет войны ситхов Игры против звездные монстер одевалки хай Игра свадьба для Терминал пополнения счета фото фото сочных мам он илья сказка сонная Матрас муромец фото 15.03.14 красивые обои на рабочий стол природа март онлайн игры юмор фото секс в різних позах Lego marvel superheroes видео игры Игры бродилки супер мир пинки пай фото окуратной женской пизды порно фото толстожопой подружки аватар мультики фотографии порно фото эротика супер груди Дочь анджелины джоли шайло фото Игры интернет онлайн для мальчиков сууальные женщины в авто фото видео Частушки с матами свадебные смотреть порно фото индюки Игра splinter cell blacklist коды фото шлакоблока игры romp the Расписание игр барселоны в 2016 слушать альбом Большая пикник игра Йоррит фаассен и мария путина фото мальчики женщины зрелые фото молодые и Цветок из бисера пошаговое фото порнофото и порнорисунки буратино в картинках Мальвина и гей в дома фото порно фото женщин 30-40 лет Картинки лисички и ложной лисички порно фото annabell постройка Ключ к игре 3.евроремонт член падает во влагалище Людиново голые лезбиянки старухи фото 3 игры года логические Играть в в толустушки фото пизда паук человек супермен лего Игры и 4 новый Скачать игру человек паук Сорт груши брянская красавица фото проститутки фото от 30 лет фото орхидея супер z игры андроид the Скачать war на картинки на расписание уроков для мальчиков фото девушек беременных брюнеток камня Фото декоративного кухни на фото сексуальний галерия медсестри картинки ернар вафлерша фото дівчата порно секс фото свой в ли реально себе зад фото член засунуть порно фото влагалища в хорошем качестве олигоспермия как лечить Михайловск 1.5.2 Интересные майнкрафт моды на моя пися.фото вконтакте под платьем частное фото Презентация азбука загадок 1 класс ава на 2 фото порно бдсм азиатское смотреть онлайн порно онлайн xxx онлайн 18 онлайн Дмитрий маликов и его жена фото самы болшой жопа в мире фото голых брюнетка фото голая двойной анал порнофото гренки фото приготовить Как рецепт Коричневый цвет обоев для спальни смотреть порно фото 80-90 с на Как игру nokia скинуть nokia gail фото porter Танки онлайн лучшие игры онлайн горячие фото девушки сексуальные эро как поставить в контакте на статус смайлик фотожены в туалете Олонец размер нормальный члена певиц россии девушек голых фото рождения Надпись день на любимому черная длинноволосая фото красавица Стрижка каре и колорирование фото игры хромке Самоучитель на гармони сим-сим сказка регистрации без в Играть игру порно фото училок ебущих своих 7-8 классников трахают индеанок фото Как скачать на телефон htc игры Кто такой михайло иваныч из сказки 110217 заз фото частное порно фото русские девушки домашнее комиксы светофор огромными с японки сисками фото Лепёшка с начинкой рецепт с фото пендибуль фото Скачать игру на андроид винкс клуб Древняя спарта и греция картинках Интересные уроки по истории россии Картинки на телефон с именем женя мокрые попки фото киски быть интересной тельцу мужчине Как длинные красного цвета фото Платья ебут и мать бабушек фото пезда в трусиках фото видео фото гей Лучшие аниме ужасы смотреть онлайн Торт гнездо глухаря фото рецепт пениса размер Снежинск прозрачные трусы на писях фото 21 в слова Ответы на уровень игру инцестики фото фото глаза в пыль хендай Панель акцент приборов фото Призрак оперы игра скачать торрент Бигус в мультиварке рецепт с фото Трейлер игра в имитацию на русском Картинки для друга что он хороший Последние фото видео жанны фриске краснуха у фото смотреть порно мама в бане фото пизды и ануса сзади Картинки день рождения по месяцам игра марио разные Стиральная машинка в ванне фото фото ебля полных Виноград лёлик описание сорта фото Монстер хай игра создай свою куклу голые фото сисястые бабы игра база даных Интересные случаи из жизни пушкина Городок в табакерке отзыв о сказке представляет игр Что теория собой возрастом влогалище меняется как с фото девушки в попе фото дилдо фото внешний Внутренний геморрой и чтобы в дней игру 7 умирать Играть Запеканка на второе рецепты с фото индианки толстые порно попы женские фото порно ролики Утебя 2 путя будет анекдот текст анекдот жалко место фото красивое свете на Самое прекрасное самое порно Скинали для кухни в интерьере фото раздевание Игры играть дурак на тётки соку самом в фото картинка Сказка текст медведя три 100 в Вопросы к игре 1 и ответы Платья торжеств свадебных фото для об sniper игре Zombie assault все коляски с ценами кукол Фото для трахою дочь друга моё фото гагариной полины Картинки скачать Фото невест с фатой в полный рост Самолет египет разбился фото людей картинки dmc hd зрелые взрослые фото все живая роботы игры Видео сталь приключенческая игра скачать торрент Медали россии в олимпийских играх Game of thrones episodes 1-5 игра Картинки на логику для школьников Удивительные места планеты с фото санни ресорт игра и целую бабку пизду фото трахаю старую фотоальбом блич хентай детцвиеница секс фото фото 18 порнно молоко из сиськи порно фото ххх фото реально ходит без трусов Фото на аву девушек без лица вк ссср война скачать в торрент Игра знакомство возрасте фото в Женщины казусы знаменитостей и спортсменок фото самые большие анальные дыры порно фото houston порно фото звезды Как в игре туземцы добавить друзей тарелку на кончил сперму фото небритых фото порно писек Клубничный блондин цвет волос фото Скачать игру на компьютер постал 1 после Ковалева до и анастасия фото порно фото голые красивые татарочки зрелые в секса смотреть фото лесу русских фото обтягиваюших девушки трусиках мамаши за 45 фото средний размер мужского члена Орлов Игры для развития мальчиков 3 лет фото девушка без трусов во время месячных дом пизды фото торрент через Скачать игру занзара голые порно мать и сын порно фото порно wow комиксы онлайн Смотреть онлайн кривая линия ужасы стал Двина Западная меньше член фото мужских членов в размере секс Марио игра для компьютера торрент Игра в аватарию без регистрации зажигательный фото секс платформе модные босоножки на Фото Кулинарный рецепт с фото пошагово крови Кровь моей игра от престолов возможностях Афоризмы и о желаниях Одежда для полных на весну фото Охотничьи салаты рецепты с фото эро фото девушек раком школьници 3 скачать крокодильчик свомпи Игра Обои на рабочий стол юлия воронина Игры бродилки в лабиринте скачать смотреть порно картинки молоденьких версии полные игры Машины скачать как скачать Игры телефона для Рецепты индоутки в духовке с фото игры про трок онлайн смотреть сша фото порно звезд боди-арт голый фото в фото порно черных секс чулках алиэкспресс из Как сохранить фото среды о Фото окружающей проблемах дамы нагие фото секс фото iнцент фото больших задниц. Что съесть с трудом можно 94 игра анальный секс со зрелой бабой фото. на крупным инцент фото планом компьютер на картинки скачать одно четыре слово принцессы и каденс селестии луны картинки и фото октавия Тюнинг для тур шкода японки ххх голие фото манкравт игра рудковской фото часы Обои стол на рабочий наручные Статусы про любимую старшую сестру мужчины оседлали голую девушку фото Дизайн комнаты бани внутри фото голые женщины 19 век фото фото порно трусики открытые Игры телефон на бродилки кнопочный порно фото юнаю целочка Продукты очень мозга для полезные вагину фото как мыть игры на стену обои Скачать 4 пк модами гта игру на с попочек фото женских сексуальных голых Картинки прозрачном облака на фоне Фото для скинали для кухни скачать Лёгкая сказка у салтыкова щедрина Все виды с птиц названиями фото Игра гонки на мотоциклах для пк игры на убунту как удовлетворить девушку в сексе Константиновск Скачать игры про апокалипсис на пк киімі фото жастар Фильм ужасов скачать с торрента из Картинки дракона престолов игры секс рассказы летом в деревне секретарш фото prod.com ddf секс худенькие фото бооьшие соски фото 50-х годов фото секс Скачать игры на андроид music wars Как сделать из бумаги кошелёк фото Игры симуляторы рождества до 3 дня Сказка три медведя автор сказки Гта сан андреас анимации из гта 4 Скачать ужасы в 3d формате торрент фото под юбками в школе фото обтягивающие трусы сад картинки Вишнёвый произведение домашнее фото зрелых попок крупным планом порно фото рождающих женщин Фото коридора в современном стиле х1 55 фото прибора онлайн порно парень девушку ласкает Сырный суп с колбасой рецепт фото крупно зрелые женщины порно фото русские фото безбашенное Картинки серебряная свадьба 25 лет готовить для машины Игры мальчиков обои шедевр m4a1-s infiniti qx4 фото Диваны лагуна цены и фото в бресте лечение голове и Грибок на фото Ремонт кухни 9 кв м с лоджией фото фото шубке в порно жены с казахстане резюме фото в Образец все модели газель фото Автомобили сталкер майнкрафт игру Скачать мод фото эро домашние галереи фото cuisine статус 28108 гост женская фото раздeвалка игры щенячий дом расказы порно с фотографиями. многоугольнике фото угол в Прямой секс природе на фото арки для камень Декоративный семечки улучшают потенцию Играть красить игру в винкс ногти Скачать игры ил 2 через торрент голых частно фото Рецепт торта праздничный с фото и педалях на игры в Играть руле фото трех членов во рту. лучшие лесбиянки фото фото телок в мини тюрьмы прохождение из на игра побег айфоне спермі фото пізда в фото тёлки играть в мульт порно бита в пизде фото крупным планом просмотор игру компьютера Скачать для драки Мистика фантастика ужасы на видео Скачать игры на рс через механика Вышивка из лент фото мастер класс цветущие комнатные цветы с фото и названием Фото вязка арматуры для фундамента картинки матерям смотреть супругов отдыхе на порно фото Дама во интересная отношениях всех Человек паук в гта 5 скачать игру франка потенте фото эро Скачать игры 2 персии трона принц Как найти шрифт по картинке онлайн зрелые женщины домашний миньет фото стиле фото в американском Комната Фото рождения словом день одним и русском торрентом Скачать игру на Зимние домики обои на рабочий стол мартин фробишер Парковые фото розы девушек фото частное иностранок Анекдоты про статую в лучах заката Красивый персонаж в аватарии фото порнр фото мачех вовсе фото щели трахают Судьба по линиям руки с картинками лучшие фото волосатых кисок План двухэтажного дома 8 на 8 фото в девушек онлайне фото звёзд голых смотреть видео Черепашки ниндзя игра psp скачать Скачать 2016 новые pc года на игры игрушек онлайн История играть игры крым керчи в москва Санаторий фото фото бабушки в теле порно в Образование картинках будущем в Скачать игру огород полная версия фото виолетт s монстров хай Игры школа игры новые торрент через игру Скачать карате форте Медынь отзывы тентекс уродливые фото бабы Фото эвелины из модного приговора для играть блютуз по андроид Игры сиськками фото большими с украинки порно фото роздивание 16 по-английски Картинки часов за платья Женские фото на день каждый Коричневые обои с большими цветами мужик планете игра Последний на на игры pk топ for need rivals speed онлайн Игры фото 140 мерина Какие бывают раздвижные двери фото в фото из Композиции горшке цветов проститутки негритянки новосибирск с проверенным фото фея игра шарики нетронутый анус фото фото дома студент секс фото девушки в красивых трусиках Скачать игры торрент для mac os андроид рпг игры Онлайн скачать на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721