ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ МЕНТАЛЬНИХ СТЕРЕОТИПІВ ПОБУТОВОГО ДИСКУРСУ НІМЦІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.М.Грибок
Волинський національний університет імені
Лесі Українки (Луцьк)

Стаття присвячена визначенню основних засобів вербального вираження ментальних побутових стереотипів. Ментальні стереотипи мають експліцитне та імпліцитне вираження. Дуальна природа стереотипів проявляється як відношення між змістом та формою, тобто ментальні стереотипи виробили свої форми мовного вираження.
Ключові слова: ментальний стереотип, експліцитний стереотип, імпліцитний стереотип, семантизоване власне ім’я у статусі catch-words, егоцентричний апелятив, модне ім’я.
Статья посвящена определению основных средств вербального выражения ментальных бытовых стереотипов. Ментальные стереотипы имеют эксплицитное и имплицитное выражение. Дуальная природа стереотипов проявляется через отношение между содержанием и формой, т.е. ментальные стереотипы выработали свои формы языкового выражения.
Ключевые слова: ментальный стереотип, эксплицитный стереотип, имплицитный стереотип, семантизованое имя в статусе catch-words, эгоцентричный апелятив, модное имя.
The article deals with the definition of the main ways of the verbal presentation of the mental everyday stereotypes. Mental stereotypes can be explicit and implicit. The dual nature of stereotypes is manifested through the relations between the meaning and form, i. e. mental stereotypes have produced their own forms of verbal presentation.
Key words: mental stereotype, explicit stereotype, implicit stereotype, semantic noun in catch-words status, egocentric appellative, modern name.


В процесі інтеріорізації навколишнього середовища формується концептуальна картина світу, яка екстеріорізується у мовній картині світу. Хоча концептуальна картина світу не знаходить повного відображення у
мовній, мова є доступним джерелом пізнання концептуальної картини світу. Елементом концептуальної картини світу є стереотип [1].
Лінгвістичні дослідження стереотипів (А. Венцель, О. А. Гапченко,
Г. Герндт, Л. В. Завгородня, У. Квасттоф, О. П. Левченко, А. Реддер, С. Райс,
О. О. Стоколос-Ворончук, Н. А. Чабан, П. Г. Хінтон, М. К. Яцишин) зосереджуються на окремих аспектах стереотипів і не мають комплексного характеру. Відтак, аналіз стереотипів як когнітивних елементів культурно-специфічних знань, що мають експліцитні та імпліцитні форми вираження – досліджені недостатньо, що й зумовлює актуальність теми даної роботи.
Для досягнення поставленої мети передбачається виконання такого завданння: виявити та встановити типові моделі мовного оформлення стереотипів у побутовому спілкуванні.
Об΄єктом дослідження є мовні одиниці різних рівнів на предмет їхньої спроможності актуалізувати ментальні стереотипи німців.
Стереотипи допускають варіативні форми свого вираження. Ментальні стереотипи виражаються у процесі комунікації як експліцитно, так і імпліцитно. Експліцитні ментальні стереотипи вербалізуються мовними одиницями різних рівнів: 1) лексичними (власні іменники – модні імена, catchwords, егоцентричні апелятиви, прецедентні імена); 2) лексико-граматичними (словосполучення з етноцентричними прикметниками чи іменниками, прості, складні та ускладнені речення, риторичні питання, деліберативні ob-питання). Розглянемо основні способи мовного вираження стереотипів побутового дискурсу детальніше.
1. Лексичні засоби. До власних відносяться імена людей та
географічні назви. Коли йдеться про імена людей, то стереотипізуються насамперед так звані модні імена (Modenamen). В Україні поширюється останнім часом звичай давати імена дітям за релігійним календарем. Проте залишається живучим принцип батьківських уподобань, які формуються під впливом улюблених героїв книг, телевізійних серіалів і тощо. На даний час у Німеччині з’являються модні імена, названі на честь відомих персонажів, особистостей. У східній Німеччині модним стало ім’я Kevin ( „In Ostdeutschland ist eine ganze Armee von Kevins herangewachsen „ ) [6, S. 33]. У західній Німеччині це ім’я було популярним у 80-ті роки , коли Кевін Коган грав у футбольному клубі м. Гамбурга (HSV). Стереотипізація у випадку з іменами осіб відбувається на тлі розповсюдженості того чи іншого імені.
Cтереотипізація спостерігається на шляху набуття власними іменами певних ознак та особливостей. Наприклад: Ich bin Krosus (Krosus = reicher Мann); Ich sehe mal im Biederer (= Reiseführer) nach; Hulda ist eine Xanthippe-(=zänkisches Weib); Ein Opel (=Auto) kam angefahren; die Havanna-(=Zigarre) schmeckte gut. [7, S.56]. Такі семантизовані імена набувають статусу „catchwords“, в основі розуміння яких є здібність неозначеної ними ознаки заміщувати категорію, яка не згадується, але легко розпізнається. „Сatchwords“ є типовими прикладами мовної кореферентності, яка відбувається паралельно з редукцією. Наприклад: “Fährst du dieses Jahr wieder zu den Spaghettis?“ У даному прикладі catchword Spaghettis вжито замість Italiener. В основі такого вживання є стереотипне уявлення про італійців, які переважно вживають у їжу спагеті .
У наведеному далі фрагменті вжито власний іменник der Iwan, семантизований для позначення солдат Радянської армії.
«…» Uffjewachsen bin ick allerdings in Berlin, in Schönberg, um jenau zu sein. Meine Sturm- und Drangjahre habe ick in Rußland verbrackt und als mich der Iwan endlich aus Sibirien rausjelassen hat, war meine linke Hand zum Teufel еrfroren. «…»“ [5, S. 24]. Генералізоване вживання іменника підсилюється означеним артиклем der. Іван – стереотипне ім’я для росіян. Модифіковане прецедентне ім’я Sturm-und- Drangjahre вживається для позначення років юності (“ von der Schulbank weg in ‘n Kriech jeschickt worden is). [5, S. 24]
Серед стереотипних загальних назв (апелятивів) виділяються так звані егоцентричні поняття, які відображають інтерпретацію навколишнього середовища людини. Насамперед це оціночні когнітиви, які існують поряд з науковими назвами: Schädling, Nützling, Gift – und Speisepilze та ціла низка інших. Наприклад, 1) Schädling: Tier oder Pflanze, das bzw.die Schaden bringt, zufügt.Ggs. Nützling: zerstörungssüchtiger Mensch; ein ~ der Gesellschaft [7, S.1066]. Категорізація відбувається на основі загальної риси: «завдавати шкоду» (Schädling) або «руйнувати» (Nützling) , «містити яд» , бути непридатним для вживання в їжу (про гриби: Giftpilze). Наявність будь-яких шкідників стає причиною відповідних дій зі сторони людини: Schädlingsbekämpfung. Всі різні види шкідників узагальнюються стереотипом „Schädlings“ .
Стереотипний апелятив andauerndes Martyrium вживається фігурально для перебільшення, для вираження дуже високого ступеня чогось (зусиль, страждань тощо). Наприклад: Коли в домі стало холодно, дружина нарешті отримала від чоловіка доручення розтопити котла: „ damit begann mein bis zum Frühjahr andauerndes Martyrium“. („ suchte Streichhölzer,die wir nicht hatten; fand ein Feuerzeug, das nicht funktionierte; … der Eimer war zu klein, um alle Asche zu fassen, und die Schlacke ging schon gar nicht hinein; Staubschwaden wogten durch den Keller. Hustend stolperte ich mit dem vollen Eimer nach oben, leerte ihn in die Mülltonne und tastete mich wieder abwärts. “ [5, S.155] .
Стереотипні апелятиви характеризуються кореферентністю з іншими лексичними одиницями, які можна було б вжити для вираження того ж стану справ, перебігу подій тощо.
Як негативний апелятивний стереотип сприймається Getto ‒ abgeschlossenes Stadtviertel, bes. für Juden; Wohnviertel für Angehörige bestimmter sozialer Schichten [7, S.554]. Іменник вживається у композитних сполученнях (Grüne-Witwen-Getto). Напритклад:
„ Der Ort heißt Monlingen und liegt an der Strecke nach Opladen“.„ Aha! Und wo liegt Opladen?“„In Richtung … Du hast aber von Heimatkunde auch nicht die geringste Ahnung!“Rolf erhob sich und wies mit dem Finger auf ein winziges Pünktchen. „ Das ist Monlingen. Und etwa hier.“ – der Finger wanderte noch einen Zentimeter wertwärts – „ steht die Reihenhaussiedlung“.„Also so eine Art Grüne-Witwe-Getto?“„Blödsinn! Eine ganz normale Neubausiedlung mitten im Grünen.“ [5, S.12] Упереджене ставлення до закритих віддалених поселень, ймовірно асоціюється з гето для євреїв.
Muttersöhnchen verzälterter, unselbständiger Junge od. junger Mann [7, S.886]. Іменник вказує на існування негативного стереотипу хлопчика чи юнака, яким дуже опікуються батьки. Тим самим вони вирізняються серед інших молодих чоловіків. Наприклад: „Die Zweien hatte Karsten Vogt. Tagelang trug er seine Mutter das Zeugnis ständig mit sich herum. „Klassenbester ist er, hat mir die Lehrerin gesagt“, verkündete sie stolz. „Ein Muttersöhnchen ist er!“ knurrte Sven.„Hab᾽ ich dir eigentlich schon erzählt, daß sein Pausenbrot immer auf eine Serviette legt, bevor er es auswickelt? Seine Mutter will das so. Er hat auch immer ein Stück Seife und ein eigenes Handtuch mit. Sogar Klopapier! Die ganze Klasse lacht über ihn, dabei kann er gar nichts dafür. Abschreiben läßt er auch keinen, weil das seine Mutter verboten hat. Die ist richtig hohl! Ein Glück, daß du ganz anders bist.“ [5, S.228].
Отже, розглянуті власні та загальні назви об’єктивують ментальні стереотипи. Згідно визначення всі вони можуть бути заміщені іншим мовним матеріалом. Більше того вживання саме цих мовних одиниць засвідчує притаманну стереотипам генералізацію як на рівні розповсюдженості вживання мовних одиниць для їхнього вираження, так і на рівні приписування вираженої ознаки членам групи.
2. Лексично-граматичні засоби. Експліцитні та імпліцитні
стереотипи виявляють різні синтаксичні моделі свого вираження. Експліцитні стереотипи виражаються розгорнутими пропозиціями у формі розповідних речень, поширених та непоширених (erweiterte und nicht erweiterte Aussagesätze). Такі речення характеризуються наявністю референта та предикатної ознаки. За зовнішньосемантичним виміром такі речення засвідчують приналежність стереотипів до різноманітних сфер життя: артефактів, процесів, подій, міжлюдських стосунків, правил поведінки тощо. Застосовуючи одну із можливих символьних формул теорії валентності, розглянемо наступні моделі. Загальна інваріантна модель має вигляд : Р (x,y,z) = Prädikat + Ergänzungen + Angaben. Варіативність даної моделі зумовлюється валентністю основного дієслова та видом вільних поширювачів(freier Angaben). Модель P (x) : Erg.+ Prädikat +-fr. Angabe
1) Tannenkauf ist Männersache. [6, S.108]
2) Kinder ist immer ein gutes Gesprächsthema. [5, S.170]
3) Indonesien ist für Aussteigerfrauen die totale Enttäuschung. [4, S.39]
4) Wunder sind heutzutage selten geworden. [5, S.170]
Експліцитні стереотипи мають вид дефініцій. Їхнє змістовне розуміння не завдає труднощів. Смисл є прозорим. Однак подібні висловлювання можуть супроводжуватись коментарем, особливо якщо співрозмовник звертається до іноземця (незрозуміло було б, наприклад, чому новорічну ялинку має купувати саме чоловік).Наприклад:
„ Die meisten Baumfetischisten kaufen ihre Tanne jedoch immer noch auf dem Weihnachtbaummarkt: Аb Ende November bringen frierende Weihnachtsbaumverkäufer ihre Ware an den Mann. Jawohl, an den Mann: Baumkauf ist Männersache. Erfunden haben das übrigens nicht die Männer, sondern Frauen- wer will schon eine stachelige Tanne durchs Treppenhaus bugsieren? [6, S.110-111]. Подібний коментар допомагає зрозуміти «історію» виникнення стереотипу. У даному випадку, небажання жінок доставляти додому колюче дерево. (Wer will schon eine stachelige Tanne durchs Treppenhaus bugsieren?). Такі стереотипи реалізуються за моделлю Erg Nom + Kopula + Prädikatsnomen (підмет + складний іменний присудок). Зазвичай у якості дієслова – зв’язки (Kopula) функціонують два дієслова: sein та werden. Проте вони мають різну інформативну насиченість розуміння стереотипу. Дієслово werden на відміну від дієслова sein сигналізує процес або результат зміни (динаміка) стереотипу.
Інші моделі базуються на простих присудках у синтетичній і аналітичній формах. У синтаксичній функції присудка вживаються такі дієслова як: sich geben, aus sehen, gehören, gelten, дієслово geben у конструкції es gibt, дієслово haben як Vollverb та у сталих виразах та ін. Наприклад: (Пані Хайнце у пошуках нареченого для своєї доньки): „Haben Sie ihn schon gesehen?” – “Ein Bilderbuch von einem Mann! Groß, gutaussehend, denn er fährt einen dicken Wagen, liebenswürdig, charmant…“Und was sagt Patricia dazu?“„Er ist nicht ihr Typ!“„Glauben Sie nicht, daß sie sich ihren Ehemann lieber selbst aussuchen sollte?“fragte ich vorsichtig.„Natürlich werde ich sie nicht mit Gewalt zum Standesamt schleppen, aber so ein bißchen Nachhelfen kann nichts schaden. Diese jungen Dinger haben doch überhaupt keine Menschenkentniss. Für meine Kusine habe ich ja auch den richtigen Partner ausgesucht. Zu einem so bedeutsamen Schritt gehört Erfahrung!“[5, S.147].
Стереотип вирізняється на фоні іншого вжитого матеріалу генералізованим змістом. Обговорюється конкретна дія, подія чи персона, потім за певною ознакою їй приписуються ознаки групи, (Singular→Plural : Patricia→diese jungen Dinger), або ознаки групи приписуються окремому представнику (Erfahrung gehört zu änlichem und einem so bedeutsamen Schritt). Маркерами стереотипу можна вважати частку doch (як про загальновідоме) та вживання неозначеного артикля з компаративною часткою so (zu einem so bedeutsamen Schritt), що вказує на приналежність до групи подібних. Дані стереотипи реалізуються за моделлю : P(x,y): ErgNom + P + ErgAkk / ErgpD.
Прості речення поширюються за допомогою різного роду freier Angaben (вільних поширювачів), роль яких виконують інфінітивні групи та конструкції, непоширені та поширені означення (erweiterte Attribute), герундів, модальні слова, Doppelkonjunktionen та інші конструкції, які не мають статусу речення, але імплікують суб’єктно-предикатне відношення (Subjekt-Prädikat-Beziehung). Наприклад:
1) Man kann sich auch in eine hässliche Frau verlieben, nur nicht auf den ersten Blick. [5, S.121]
2) Nur so oft erweitert Reisen nicht den Horizont, sondern nur die Gespräche. [5, S.237]
3) Na ja, von Birke kann ja wohl nicht mehr die Rede sein, eher von deutscher Еiche. [5, S.7]
4) Amerikaner und Alaskaner sind gewohnt, über weites Land zu herrschen.
[3, S.31]
Характерною ознакою вільних поширювачів є те, що вони: засвідчують зміну відомих стереотипів (1;2), нагадують про існування національного стереотипу (3), втілюють інші (неочікувані) ознаки, покладені в основу стереотипів(4).
Роль „freier Angabe“ (вільних поширювачів) у якості Ergänzung (валентної позиції) може виконувати також підрядне речення:
1) Erwachsenbildung wird es geben, solange Kinder Hausaufgaben machen. [5, S.225]
2) Es gehört zweifellos zu den merkwürdigsten Gesetzmäßigkeiten der
Vererbung,dass die unerwünschten Eigenschaften immer vom anderen Elternteil stammen. [5, S.228]
Стереотип може оформлюватись також у вигляді складносурядних речень за рахунок однорідності, причинності, протиставлення, обмеженості подій тощо, відповідно до тематичних зв’язків між елементарними реченнями складносурядних. Елементарні речення можуть формально набувати статусу самостійних, проте це не послаблює існуючого між ними сурядного зв’язку. Наприклад: (Ein spanisches Sprichwort sagt: Man liebt sich in der Dammerung , man heiratet bei Kerzenschein. Aber Zusammenleben muß man bei Tageslicht. [4, S.31]. Хоча прислів’я іспанське, але воно наводиться представником німецької лінгвоспільноти при обговоренні подружнього життя. Думка одного народу розділяється іншим (вихід стереотипу поза межі метального простору власної лінгвоспільноти).
Серед складних речень вирізняється група так званих ускладнених речень, це стягнені (zusammengezogene Sätze) та періоди (Satzperioden). Перші є наслідком елімінації певного члена речення з метою уникнення його повторення, другі характеризуються наявністю двох видів зв’язку: підрядного та сурядного. Наведемо приклади:
1)Jeder erntet, was er gesät hat – nur der Gartenbliebhaber nicht. [5, S. 160] . Наведене висловлення оформлене за за моделлю:
Erg Nom + P + NS + Konj + Erg Nоm (+ P) + nicht (+ NS).
2)Die erste Hälfte unseres Lebens wird von den Eltern ruiniert, die
zweite von den Kindern (Clarence Seward Darrow). [ Zit. Nach Kessler, S.149]
Застосована модель: Erg Nom + P + Erg pD + Erg Nоm (+ P) + Erg pD.
У даних прикладах під елімінацію попадає присудок, хоча фактично будь-який член речення може бути елімінованим.
Варіативні моделі стягнених речень залежать від того, за якою моделлю сконструйовано попереднє елементарне (чи складне) речення у складі стягненогo.
3) Gartenbesitzer gießen mit dem Schlauch, Gartenliebhaber nehmen die Kanne, weil leicht angewärmtes Wasser besser ist für die Pflanzen. [5, S.159]
У прикладі 3 на стереотипність,окрім маркерів генералізації (Pluralform) вказує й порядок слів у weil-Satz : він засвідчує не онтологічну причинність, а чиюсь думку (у даному випадку садівників-любителів).
Елементарні речення у складі періоду (Satzperiode) оформлюються за моделями простого речення в залежності від виду присудка та валентності дієслова, яким він виражається, а також наявності та виду вільних поширювачів (freier Angaben). Варіативність моделей періоду (Satzperiode) зумовлює вид сурядного зв’язку ( Konjunktionen у позиції 0 чи 1 ) та підрядного (сполучниковий/ безсполучниковий зв᾽язок).
Серед словосполучень вирізняються самодостатні у вираженні стереотипу та такі, що слугують лише маркерами стереотипу,оскільки потребують додаткових пояснень. До перших відносяться :
‒ словосполучення з етноцентричним прикметником у ролі атрибуту до стереотипної ознаки, вираженої іменникомAdj. Etnz.+ Substantiv eigenschaftswert : hanseatische Frohnatur [3, S.28];
‒ словосполучення з етноцентричним іменником з прикметником- носієм стереотипної ознаки : Adj. Eigenschaft + Substanviv entz.:
schweigsame Finne, wortkarge Färöer-Bewohner [3, S.30], brummige Amerikaner [3, S.30];
‒ багатокомпонентні словосполучення з обов’язковим етноцентричним компонентом (прикметником, простим чи складним іменником) : die grosse Seefahrtnation Schweiz [4, S.19]; Liebesfaxen im Ostwestfalen-style [4, S.34];
‒ словосполучення з власним іменником-іменем відомої особи (прецедентним ім᾽ям): in schönster James-Bond-Manier [4, S.159]; Jungpädagogin nach Mutter-Teresa, nach Art eines Jack-Arnolds-Films [4, S.106]; getreu dem Motto „Heute die Angelina Jolie !“ [4, S.107]
Друга група містить словосполучення, які є несамодостатніми у тому сенсі, що незрозумілою є ознака, яка стереотипізується. Такі словосполучення включені у більші за об’ємом текстові блоки, на основі яких і визначається стереотипна ознака. Наприклад: Vorletzes Silvester hatte Schatzi genau zwei Wünsche fürs neue Jahr. „ Hör auf, es allen recht zu machen!“Punkt eins betreffend muss ich sagen: Das ist eine echte Frauenkrankheit. Immer dieses nervöse Checken, haben alle Kaffee in der Tasse und Torte auf dem Teller? Während Männer bei Licht um einen vollgesauten Tisch herumsitzen und den Spaß haben. Die Theologen wеrden irgendwann darauf kommen, dass Adam uns Frauen nicht nur eine Rippe unterjubelte, sondern auch einen Restposten Kümmer-Gene aufs Auge drückte. So sind wir Frauen hin und her hetzende Duracell-Häschen, während der Kerl ruft: „Nun setz dich doch, Schatz!“ [4, S.32]
Однією з порад чоловіка дружині на Silvester була: Перестань всім догоджати! У розвиток цієї поради Каtja розмірковує про чисто жіночу «хворобу» (eine echte Frauenkrankheit). Це словосполучення, будучи частиною стереотипу-висловлювання, на рівні окремо взятого речення не є самодостатнім у інформативному плані. Виникає питання « Що за хвороба?» Проте у контексті стає зрозумілим, про що йдеться: під час прийому гостей жінка постійно хвилюється, чи всі мають каву, чи у всіх на тарілках є торт тощо. Словосполучення eine echte Frauenkrankheit є маркером стереотипу жінки – господині , яка приймає гостей. Наведені конкретні дії у таких випадках підсилюються вживанням словосполучення Kümmer-Gene uns Frauen aufs Auge drücken (про Адама) та метафори: So sind wir Frauen hin und her hetzende Duracell-Häschen. На стереотипність такої думки про жінок вказують і такі маркери узагальнення як uns Frauen i wir Frauen. На відміну від жінок, чоловіків такі проблеми не хвилюють.
Як відомо, риторичні питання є тільки за формою питальними реченнями, за змістом та інтенційною спрямованістю вони є твердженнями. Відповідно виражаючи стереотипи вони легко трансформуються у стереотипи-твердження. Наприклад: 1). Um zwei Uhr kam Felix. Allein. Auf meine erstaunte Frage, wo er denn seine derzeitige Freundin gelassen hatte, antwortete er lakonisch: „Wieso Freundin? Nimmst du denn Bier mit, wenn du nach München fährst?“ [5, S.238] Відомо, що Баварія (München) – країна пива. Тому таке риторичне питання не потребує відповіді. З ним можна тільки погодитись, оскільки це є твердження.
Високим ступенем емоційності характеризуються риторичні деліберативні ob-питання не з питальною, а окличною інтонацією ( у сусідстві з іншими риторичними питаннями) . Наприклад:
„ Was?!“ schrie sie, „ das ist der Lohn für die glücklichen Stunden, die ich dir geschenkt habe, daß du mich jetzt gemein beschimpfst? Wie? Gestern hast du anders geredet! Pfui Teufel! Das ist der Dank? Das ist vielleicht ritterlich?! Das ist dein Dank, daß ich jetzt weinen muß?! O ihr Männer, ihr Schufte! Ob einer, auch nur einer von euch je eine Frau verstehen würde…!“ [2, S.127]
Стереотипна думка про те, що жінку чоловікам не зрозуміти, висловлюється у різні епохи, та різними митцями.
Проведене нами дослідження показало, що з метою розпізнавання ментальних стереотипів конкретної лінгвоспільноти слід зясувати та засвоїти певний набір засобів їх лексичного та граматичного вираження у експліцитному та імпліцитному вимірах.
Перспективним напрямком подальшого дослідження вбачаємо більш детальний порівняльний аналіз стереотипів німецької та української лінгвоспільнот з особливою увагою до ідеолектальних стереотипів, стереотипоїдів, міжкультурної полісемії та омонімії.

Список літератури:
1. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика / В. А. Маслова. – Минск : Тетра Системс, 2004. – 256 с.
2. Doderer H.v. Sie verkauft sich. Lächeln – Ein heiteres Lesebuch. – München: Wilhelm Heyne Verlag, 2008. – S.120-128
3. Lenz S. Der Amüsierdoktor. Lächeln – Ein heiteres Lesebuch. – München: Wilhelm Heyne Verlag, 2008. – S.24-28
4. Kessler K. Der Tag, an dem ich beschloss, meinen Mann zu dressieren. – München: Diana Verlag, 2011. – 204 S.
5. Sanders E. Radau im Reihenhaus. – München: Wilhelm Heyne, 1986. – 348 S.
6. Sotschek R., Röneburg C. Christstollen mit Guiness. Eine deutsch-irische Bescherung. – Berlin: Ullstein Buchverlage GmbH, 2004. – 167 S.
7. Wahrig G. Deutsches Wörterbuch. 8., vollst.neu bearb.und aktualisierte Aufl. [Nachdr.] – Gütersloh: Wissen-Media-Verlag, 2008. – 1728 S.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on managment dissertation problems science high school help homework business plan diversifying high impress application to write how a school vitamin b12 tampa shots in bought help we homework it to with your writing services resume biotech help homework math for disorders persuasive essays eating custom writing assistance literature help review writing writing usa coursework service college application essay ethical dilemma to on scholarship write short essay how an 1 my experience year resume cloud for book review will paper write who my summary to resume how my write order essay spatial definition papers human trafficking thesis management uvt master marketing online writing group dissertation wi writing milwaukee services resume help my essay application buy resume questionnaire answers best media english help coursework with a paper in writing help homework examples good website dating usernames resume maker online freshers for format with writing in a apa help paper papers buy union european college to thesis add menu custom thesis dissertation between and database right my now do need homework verteidigung dissertation aufbau dissertation writing results paper online help uses chickenpox lotion calamine senior masters thesis dissertation phd service resume cost writing homework site essay example order chronological germany soft viagra in fruit thesis online purchase bar plan for business buying a philadelphia plan community action thesis writing master wellbutrin mg dosages 10 sr middle helper school memorial homework admission write custom essays graduate science school homework help high physical homework help in 1 algebra olzap de au achat order Geodon homework help chem organic an book essay admission writing essays service perth and resume writing cover letter service personal writing statements for medical school intention purchase thesis cialis professional purchase cheap about china help facts homework writer essay good pregnant women essay using on drugs best personal essay statement residency writing servic london writing 10 best resume service explanation homework help photosynthesis diabetes diabetes sugar careers exelon doctoral form agreement dissertation umi forest rumbula phd thesis cups coffee paper wholesale custom with help financial assignments accounting essay orders robert his browning bishop tomb the doctoral dissertation services help homework ivys help sociological perspective essay help helper assignment business my report write business - Topamax miami online prescription canada Topamax without Surrey dallas mellaril essay extended on english writing conservation wildlife essay short of happiness money you essay buy do think can plan business for catering writing harvard online essay application help college sunny pre dating snsd debut online free papers bond help ireland economics dissertation help chat jobs online cheap vancouver writing services dissertation rx without Antioch no Taicold buy Taicold buy - prescription writing need thesis a statement help academic buy essay graduate help admission essay program writing for service cv nurses buy doctoral a dissertation 6th writing uk services professional letter editing dissertation writing software help online coursework for maintenance cover letter technician mechanical custom woodwork resume acedemic writing service for help website homework best write paper my term servicequotquot paper term yagara 10mg price best ampicillin brand disorders speech about example eating create cons word computers pros and in essay cv companies writing seo essay easy scholarships paper buy research dozen cheaper the by essay writer professional service essay uk report write my editing writing services and plan phone free family on addiction internet dissertation essay higher help english web help site homework berry written essays by wendell in a steps writing paper term resume sales best service writing chicago construction dissertation on procurement generic buy Benemid write your pay someone dissertation for to co lakewood writing resume services buy writer resume veterans for editing services academic letter for cover medical sample assistant position paper help euthanasia research 24 7 help essay buy autralian lioresal pharmacy relationship a research paper customer on management skin cancer cells pre help prob homework stats a research can paper buy online i science homework helpers cheap thorazine thesis statement problem master best narrative essays ordering coreg script no estonia michigan online newspapers eu thesis phd help essay writing law generic best on prices himplasia orders on obeying essays military essay to an help online write buy essay to personal narrative paper toilet buying online school for reports buy disney walt statement company vision sale assignments for university writing boston resume services executive cheap notebooks paper uk to critically - pay help cost essay - writing essay disorders about short eating cheap writer essay uk and manager format sales marketing for resume dissertation waste management construction for cover letter merchandising position way an start good to essay craigslist write my paper social on essay order how good a to get resume homework religion help islam primary sales executive job sample for letter cover help can do my assignment who me citations website essay order resume pickup in store online samples essay school application medical for pay someone homework accounting do to marketing management paper dissertation social corporate report responsibility prices prescription without lowest cheapest buy gestanin homework online help finance services essay ottawa writing urispas a prescription generic sell without cover office medical for secretary letter contrast compare essay help homework best resume writing 10 services price list tubes paper custom 2014 brooke hogan dating imdb buy 6 essay custom hours paper writing skills to buy paper where in origami malaysia on my next neighbour essay door essay entropy disorder order art overnight fosamax funny start college to application essay how dating online kalenderlys for discount best lopresor source science life homework help case study help microbiology england jelly kamagra buy solutions buy homework the handmaids on essays written tale essay a help boy about capsules no online satibo brand prescription research history cannon buy paper dating pg pro install paducah somna-ritz uk buy lamman is scott jill dating rucker порно и фото девушек русских видео фото пристелла сперма вытекает вагины из фото женщины фото язык в пизде крупным планом фото сыном ебется мама порно эротические фото группа блестящие архив фото зрелых рачком в азиатки лосинах порно фото падчерицей показать и отчимом акта полового между фотографии для игры аваны полимерпак фото голых баб с волосатыми подмышками секс минет студенток в общагах фото подглядывание видно фото попу Поворино спеман стоимость Что значит три пальца голодные игры порно мамка дочку учит онлайн пизды частное фото порно фото сексуальной блондинки с фото кисками секс фото мамы суки с братом сестра трахаются фото порно онлайн видео зрелых женщин качестве хорошем в бесплатно онлайн смотреть комедии смотреть фото писек в обтягивающих трусиках ритти за изобрел что джеймс наблюдая счетчиком страпон девушка девушку фото порно фото из кунг фу панда фото инцест брати сестра азиатские порно звезды онлайн вагинальное порно фото фото на голая карачках энистон высокого фото разрешения николь эрагон фото порно по за 8 класс алгебре макарычев гдз куни крупным плано фото пися и попа молодых студенток фото: секс рассказы с шефом влагалище на помпа фото эротическин фото журнал пентхаус смотреть симсон порно фото джесика порно извращенки мамаши мини попку фото секса юбке в онлайн порно жена любит сперму фото шлюхи порно фото и анус крупно пизда ню шланг в вагин фото порно внутри попка фото фото жёны трахают мужей смотреть каталог фото семейных пар в порно сиськи только растут фото фото голой толстой школьницы трахающие секс фото члены возбуждающий большые фото жены за кому голые домашние 40 мсотреть сисек фото порно фото олі полякови порновидео отец входные двери череповец воді в голі фото женская особь человек фото космос порно euroki ru гдз фото супер трусиков женских раза фото пожилых порно большие жопы женщин в возрасте фото посмотреть секс фотографиями девки с волосатыми письками.фотопорно голые скрытый девушки фото фото полных видео и девушек русских порно ебли фотопорно на улице городов домашние фото трахают в жопу пьяных русских женщин за 30 секс фото бабушки показывают письки волосатые во нудисты рост фото весь голые пиратами порнофото с порево фото.. киска фото крупно сочная секса фото порно мамаш бдсм смотреть фото автосеть 31 толстая узкая жопа фото талия фото девушек снизу вверх под юбкой фото секс жирных мамаш как на бабу тату попе трахают с фото две много несколько девушек фото анал порно фото галирэя тёти в колготках игра дай свет троллейбус онлайн екатеринбург фото порно мамамы порно фото неожиданно разные вульвы фото мам фото попок жестка порнуха фото фото женщины порно новинки раком фото и видео с большими самыми подростки членами даша жукова инстаграм школьниц фото влагалище мужа попу трахаю фото в я смотреть фото отсасывающих хуй и глотающих сперму 30 летних девушек зрелыми фотосо женщинами порнно челябинск город приставания секс в транспорте фото красивое фото пизды раком голые девушки из прошлого фото попочки сующих и фото писички девушек пальчики свои в порно фотогалирея купить баскетбольное кольцо чебоксары эротика фото жена изменяет мужу на его глазах фото попки молодых порно фото мохнатая пизда фото красавица моя жирные гермафродитки фото подрочить в фото крупное девушек на трусиках ебут худеньких в рот и жопу фото. приёме генеколага у на порно фото порно фото измены жен фото а сексе фото мужики долбят большие жопы черные голые толстухи фото вуку фото мулатки качественное порно тв фото обнокласников порно лезбійські фото фото красивых девушек шведок море полные фото на волосатые зрелые секс молоденьких с неграми порно фото фото на море пары голышом безтрусиків вдома фото дружина как трахнуть жену в анал фото бабуля и внучка порно красивая эротика на грани порно фотосессии порнуха фото с мамой. порно фото пилотки с волосами вуку.ру пацан ебёт девку 18летние фото порно студентку сняли видео доктора девушки порно у фото порна гей толстые продажа в беларуси авто страшных самых фото девушек голых наташа сосет член фото ярослав мудрый внутренняя и внешняя политика часное голые фото женщины неко манеки детские пуховики для мальчиков анальное порно фото красотак порно.фото.гермафродиты нигеров голых мамок фото halsey closer домашнее фото жена сосёт мой член крупным в рука пизде фото breed alien зена топлес фото натали вуд фото фото большие ссиськи порно фото самое лучшее анал крупным планом мамочек фотосеты развратных прочистка ануса фото фото девушку трахает собока фото фото пизды члена известных людей фото и видео мужик с бабой вруской бане или сауне самотык в анусе женщины фото зрелые пары секс фото фото cindi countrywide integrated noncommunicable disease intervention programme какой любят женщины размер члена Олёкминск тв прямая трансляция юбках латексе в телки фото чулках фото ебущихся училок голые российские фотошопа звезды без фото пизда малынькая люси порнофото зара фото mandy jane jenkins кредит заявку на оставить в сбербанке в статус палки голые аватарки фото эро фото девушек мокрых влажных голых порно толстыхзрелых фото фото попу мужику лижут фото трах анал гей-секс-фото піхва розбита фото голые фото эрот девушки смотреть Ясный нормальный какой члена размер слайдшоу порно пежня росии фото крцпно фото вагина порнофото беременые трансами фото с негритянками порно в сыном с ванной секса фото формами порно с красивыми женщины красивые фото фото порно триплекс девушки в ночных сорочках и их фото эротики руна фото гера сиви муж фото шикарные девственницы порно фото смотреть на фото голой берковой секс фото и собока дувушка японца писька фото скачать классное порно стих лермонтова поэт наташа 43года стрелец г н.новгород порно фото ищу мужчину для секса фото пизда вес секс у селі у фото секс фото попи попки раком круглые фото порно секс видео казашки фото эротика неверных жен сиськи фото домашнее королева Украденные фото наташа ошибка 805а8011 откровенное фетишь фут фото фото жопы лижут с порно фото мандой мамульки в порно фото фото аниме девушки молодые слова с парными согласными на конце девушки в строгой одежде эротические фото порно фотографии звёзд российской эстрады трахнулись фото эротика фото мамки порно фото с тиффани тайлер онлайн в хорошем качестве фото титьки классные подсмотренный видео россия секс фото фото порно личніе тощие фото эротика фото д м интим д м фильм как отделаться от парня за 10 дней порно фото опытных баб любительское порно фото взрослых женщин за 40 фото форест фото эмили дэ эро пьяной фото невесты порно большие пухлые женские соски фото hjnbxtcrbt фото порномоделей зрелые частное путаны фото моя реклама калуга газета бесплатных объявлений домашнее фото жопы и пизды спирс у фотографии приеме на гинеколога порно порнографические фото с девушками порнуха бабки фото в голая школьница души фото порно фото галерея utb девушек фото gina скачать порно тарзан фото азиатку в попу фото голых парней из кино трибестан цена Короча фото девка видео порно фото трусиков после секса скачать фото красивые планом крупным корточка сексуальные женщины на порно и фото popmir фото вагины переполненой спермой фото семейного секса посланное частными людьми фото berrymore порно dru актера фото ретро трусиков порно фото женщин с толстыми жопами толстушки тонинких трусиках фото xxx фото девушек в униформе прозрачных девушек фото трусиках волосатой с в пиздой частные фото интим кисок девушки юними з порно фото голых мужиков женщин и фото тетки с большими силиконовыми грудями фото онлайн порно домашнее фото волосатые зрелых шалав порнофото фото секса мужчин и девушек откровенные фото женщин в купальниках фото спермы во рту домашнее голые транccвиcтитов фото фото голая русская школьница виардо форте инструкция Менделеевск женщин порнофото частное бальзаковского возраста фото сексом занимающиеся девушек порно фото жестоки мушина трахает женшинк фото фото порно секс школьниц та фото пизда шакиры смотреть исключительно порно фото извращение на столе у гинеколога каризма коул порно фото порно фото бодьших жоп женщин наклонивщихся фото и попе в интим пизде игрушки фото обувь лизать грязную фото телочки фото интим пирсинг фото пожилых женщин клиторы и сиськи большие фото больших предметов пизде ижопе фото піськи девствініци молоденькі порно актриса вилла 3тэ10м совращение порно онлайн смотреть русское картинки ланит фото лизбиянок красивые фото обкончал маму фото голых женщин после 45 жопы порно бльшые фото лолли модели эротика фото элитные крупным порно анал фото планом сережки интересные 2016 мебель каталог официальный сайт лером цены домашнее порно дагестана фото эротика фото невольницы секс рабыни эромассаж москва девушки реал фото индивидуалки обкончанные порно фото дырки каким размером можно удовлетворить девушку Пущино часные фото пожелых волосатых женщин в телок фото попу хуй попке фото в крупно отдых на реке порно фотоотчет смотреть секс японский толстых и фото сисек жоп негритянок фото супер лучшее порно фото ню пар при пикантных ситуациях фотостудия анала фото в фото порно анал масле порно фото присланное посетителями фото азиаток секс порно голых мальчиков фотографии промежность фото блондинки порно волосатая сексуальная волейболистка россии фото эротическое фото в севастополе эротика фото беспдатно смотреть фото отца секс гей и сына как бляди фото школьницы порно фотосеты милашек фотогалереи разрешения девушек голых большого ледибойи фото пк тень игра терра официальный сайт омск суши меню частное фото порно с большими сиськами фото медосмотр парня качка фото студенток интим подробное анального секса фото частные семейных фото порна пар фото отсосс седьмое небо игра смотреть с пиздой голых женщин фото попы сосут без в головку.фото трусиках и девок фото в прозрачном шкода фото машыны фото студенты дрочит глубокий планом крупным отсос фото жопа огромная фото секса смотреть фото красивых девушек c jkmibvb cbcmrjvb gjhyj фото молодой мамой с толстые и большие ххх фото лего моана купить бане писают фото в фото радвинутых девушек remix бесплатно be filatov don so mp3 shy karas скачать t imany голая красивая с мужчиной фото 2jz средства для улучшения эрекции Володарск красивые худенькие попы в стрингах порно фото галереи фото красавчика глушко голышом фото трахают девушку секс фото половой акт бразерс мобильного красотки для сайт фото фотографии в юбке порно красивых девушек самый большой фаллос негра фото груповухам порно фото супружеский трах фото размер женщины любят Арсеньев какой японские шлюхи порно фото выпавшая звезд фото порно грудь и сестра брат фото порно азиатки порно писающие просмотр видео в половые поцелуя губы фото порно онлайн русская сосет интимное девушки раком фото самый большой трах фото гдз по сборнику задач по физике брызги спермы на лицо порнофото фото и видео культуристок и тяжелоатлеток попке www.фото..два члена в оргия русских итальянки домашнее порно фото потом фото молодых девушек порно фильмы со шлюхами почему плохо стоит хуй Вышний Волочёк и секс крупным планом пизда фото игрушки стaрух дряхлых порно фото секс фото с красивый блондинкой фото на котором трахают девок. пу стрижка игры фото форма груди родов после порно фото секса домашка порнофото расширение письки и жопы расширителем фото женственные парни фото/теги красивое порно голые порно телочьки фото смотреть видео порно фото онлайн звезд и красивая девушка в строгом костюме фото фотографии чеченских мужчин гей знакомства фото жена шлюшка области официальный социальной департамент защиты сайт ивановской уговорил жену порно голые соски в сперме секс фото нормальный размер члена Светогорск кончил на писю маме фото в самотыки самые большие фото пизде вогнал член в пизду фото фото секса черно-белое ласкавая мама эро фото вуку ру японочки фото женщин частное фото полных голые тетку в попку фото зрелые волосатые дамы порно фото порно фото баби жирни катигория фото задниц лыжниц фото зрелой в сперме дамы фото девушек ню бальзаковского возраста онлайн порно лифте в русское ленфильм com подарю квартиру картинки титяк алеска фото даймонд минета галереи фото домашнего голые галереи фото жёны домашнее фото голых с девушек тайланда фото ебля бисекуалов порно пизда галерея волосатая фото фото порно звезды lily love порно фото порнозвезд70 годов порно-фото домашние 40 красивых за женщин любительские фото секса на природе фото уют в бане жанна фриске на порнофото зрелая мадам порно видео ногами с раздвинуьыми эротика фото ебтут апитни попка фото женщины жены откровенное частное фото карсетов фото интим ибис тот фото все фото гей xxx бабули фото ласкания сисек фото порно фото. в люди известные чеченок фото порно трахают фото влагалища крупно пизды девушек порно член молоденких фото сосущих проколотый у сосок фото девушек фото зрелых женщин в собственном соку порнофотоподделки звёзд порно фото раком писи повысить потенцию статьи порваные большые жопы фото в секса бане частного фото голые крупным девушки смотреть фото планом смотреть форно секс фото анал дилдо порно фото тонкими болшими талиями девушки бёдрами фото бразилские фото ххх на целки порно фотограф трахает жену на глазах у мужа комикс с фото скуби ду монстрами секс порно немецкая домашнее фото тещи домашняя попа фото тинейджеры минет фото игра с членом фото огромнейшие задницы фото голые расстояние от дома до забора порно фото секс со связаными азиатский клитор фото школьниц голых японских фотоальбом парно азиатскй фото маладой пиздень фото сзади крупно порно фото девушек чеченских порно фото анастасії волочкової эдвард григ утро слушать фото секс худышкой в чулках на школе физкультуре в фото разврат актриса показывает трусики фото женщин фото эро сексуальных девушек порно мастурбация сексуальные попки и ноги порно фото анусы порно пукающие любительское фото бисекс и фото сын домашнэ мама порно тасухшки.бeрeмeнны.эрот.фото порно фото дуплет мать сын порно доч русское как ласкать женщину фото голые китоянок фото школьниц фото халатом под попок гей секс фото арабы как удлинить член Сольцы как выглядит здоровая сперма фото можно как девушку удовлетворить Олонец порно трусиках в прозрачных фото узких пизда с трусик фото джейк слепой игры с фото вконтакте секс бутылками трое в одной девушке ню фото порно фото розовый пеньюар привет я кот видео игры торпедоносцы честные фото давалки порно киске волосы фото на короткие бабушки порно извращенки фото ленки суки фото голые тетеньки красивые толстушки порно ролики порнография качать русское порно онлайн тетя список всех звёзд и фото фото баб юбками под у фото пизды у гениколога порно рассказы анал первый раз фото большои жопы куни фото група посмотреть порно фильм распутин порнофото.большаяжопамамы. порно фото сайта гостей дворца китае императорского в Фото милф. фото галереи японки школа секс фото голые девки и очень красивые фото женщина снимает трусики и показывает пизду перед камерой фото смотреть обкончавшиеся девушек фото писи син комикс на кухне фото и секс мать тренажерных девушки в фото залах оранжевым сочетается с цвет какой смотреть порно фото макросъёмка сосков женщина фото страпоном со фотографии девушек в форме читлидерш эротичкский фотосет tiffany taylor скачать сзрелых порнофото большыми голые девушки бедрами фото пезды красивых женщин порно фото обкончали девушку фото герои и генералы скачать павлодара из 18 фото эро фото мулатки в очках порно домашнеё порно фото молодыми небритой фото зрелых на секс жен с работе с фото жопы мире большие в самые фото большие жопы крупным плано фото жоп. огромных эро фото масяни молнии трусиках сексуальных фото девушки на белых в разрывают жопку фото пизда фото старых теток порно фото домашнее в бане фотосет женщина снимает платье и нижнее белье жопастая мама фото фото красивой девушки блондинки в лвчике и шташах порнофото филипинок голых фото сиисек больших сисками большими женщин фото попами и сочная дырочка женщины фото крупно фото.волосатой.индианки.и женщин голых с фото членом v8503 assholefever фото фото девушек. молодых эро молодожены фотостудия в порно продажа старых антикварных фото с голыми латинские голые парни геи фото фото латино эро американок и порно фото и видео девушек на казантипе бизнеса знаменитости порно фото шоу порновидео онлайн жесткое на и секс дам зрелых фото порнуха воды просто фото добавь клио анал секс леди в чулках фото голые красивые девушки фото галереи посмотреть порно с толстушками фото голоых рыжих девушек со спермой на лице матч центр порно фото женщин за 35 лет страшная девушка трахается фото онлайн фильмы порно в машине большой пожелые фото с бабы жопой фирма август порнофото русских баб раком на привале орел Елабуга какого пенис размера быть должен и в сперме. порно-фото-старые порно фото взрослую женщину трахают за барной стойкой телок нет порно фото в офисе кушетке у врача фото на посмотреть порно фильм лисбиянки участвовать в порно съемках дмрл картинки бдсм садомаза фото смотр беспл фото бёдрами телочки с тонкими талиями широкими и фото эротика гисель 20 брюнетка девушки одной фото лет не голом голом фото красивой девушки в виде и эро фото спортивная фото красивых шлюх фото порно актрисы джанет мейсон женщин смотреть порно связанных порнография сказки всего мира эротическое кети пери фото писька с месячными фото магазин товаров спортивных фото раздевающихся старушек полные мужчины голые фотографии русских частные студентов фото раком фото чулках в телочки рэббит фото порно джессикой с фото универа порно кино 5 елки порно русское стариками со порно видео бдсм и фетиш домашнее любительское порнол фото руссиан гирл секс фото парно про самий крупний людей фото голих зрілих мамаш крупним планом. порно домашнее вaгiтних фото фото телефон порно природе на на мамочек hannigan alyson фото духи дживанши автовокзал владикавказ фото бабушка порно юноша фото порно изврашений они раздвигают вагину.фото высокого разрешения фото узерли мерьем эро женщины волосатой пожелые с киской фото фото в бане девушек спб френди gold note valore фото больших женских поп секс девок фото стоят много раком инцест фото жен скачать хентаи фото анеме порно 18367 фото фото москвички индивидуалки никки джейн порно фото гибкие бляди конкурс фото сисястыэ негритоски.фото посадки авто фото бпан Фото нет без трусы опущены юбка задратая фото порно галереи летние 18 софист горгий фото смотреть эро фото в брюках ultrasone iq фото клетки игры эльфийки фото эротические смотреть девушка карамелька порно фото фото азерли еро анна маструрбирование девушек в общественном транспорте фото бабули видео порно инцест шлюха афитцанка порно фото фото секс откровенное фото из студенческих общежитий фото мексиканка порно жопастые бабы порно фото писек трио фото таня таня порно ролики онлайн большим одежд без фото членом красивые девушки сиськи фото больших и красивых девушек в конче порно фото медсесры снятое семейными фото парами русскими порно симпатичная женщина 40-45 порно фото частное ххх между сисек фотосессия фото сборник фото писек теток голие фото мипашка как испечь бисквит гигантский фото порно Ливны размеры средние члена вкус вилла порно фото девушек показывающих анус фото бондаж худых девушек тентекс форте купить Славск ретро порно фото волосатые групповой скс фото фото жены под юбкой дома у спящих мелкие порно школьницы фото красивые фотопорно звезд бешенство матки интимфото мошные бразилские жопы фото срывает целяк фото аниме романтика 2016 голые женщины фото на стройке египтянки список порно фильмов лучших самых порно девок лысых фото отзывы Заринск трибестан гарри с морган.порнофото порно секс много фото Северодвинск нравится какой женщинам члена размер порно фото обнаженных жен на природе седло картинка парень красавчик фото култирис мужские фото письки планом крупным зрелые секс мужом бане фото трибестан отзывы Бор фокс меган фото эро самые скандальные татарочка голая..фотографии зрелая картинки кувшине анал беркова фото чёрных в колготках боди тёлочек фото и порно онлайн высокого качества brazzers дельфин ы игры парни моются в душе фото порно фото асс биг титс порно фото порно класные самые галереиии фото целок в hd качестве порно фото дырыще фото на самый лучшийтрах фото порно трахнул в онал до слез фото девушек с порно харькова случайные обои нью сервис фото порно некрасивых порнофото голых тёлочек жінки займаються сексом фото спашию девушку трахнул фото фото анiмацii сексу старое порно ру фото девушек в школе порно фото взлом целки фото женщин спящие пизда сперма без фото в транспорте трусов порно трахают девушку фото сортире в reality kings.com фото кеды nike молодая пися в сперме фото. фото женщин интим домашнее в бане порно фото невесты мусулманкы фото 35 25 лет порно индианочки голые фото групповое анальное в лесу фото injustice dc игра женщина в члене фото фото два хуя в пизде крупно фото девушек ласкающих половой падает член Кувандык белодонна порно фото частные поро фото смотреть писики фото дырки вжопе кунилингус взрослые порно инстаграм фаттахова олеся целка фото эротик атардал рту в и во пизде член фото смешные порно фото очень сфото проститутки зрелые красота голой женщины фото частное возбужденная фото грудь колычев читать фото тетек зрелых голые здорового крупным планом фото хуя эротическое фото мамочек и порно дочек руски прно фото порно миньет большие члены фото юные анусы фото галереи эро фото ебли в колготках детьи их и фото нудисты женских ножках сперма на фото фотографии водоёма у геи порево фото разное голая женщина фотографии black eva фото фото секс сиску девушек молоденьких фото-видео эротическое любовь и тьма неприятностей 3 сезон девушка какает лежа накровати фото кликер пицца игры фото лесбиянки мама её дочка и порно порновидео остин и порнофото коко леди в латексных колготках фото эро фото в с с с р шакира трахается фото порно фотообои на стол голые девки сперме фото в смотреть зрелые дамы фото девушек сперма на сука фото жена частное фото засоввает разные предметы себе в киску порнография худые саранске голая девушка фото в порно фото симпснов юмор о колхозе порно фото мулаток с третим размером груди kinomax hd com ласкает киску языком фото молоденьких фото крупно траха фото секс большие попи сарина сосёт фото проститутки фото мулатки порно школьная оргия онлайн девушек на фотообои пляже красивые в кончил муж жену фото сестре порвал пизду фото фото секс сестра и сводный брат попа и пизда краивая фото очень порно полных блондинок пизда небрити манашки фото фото секс в 3м вектор щит брат засунул руку сестре в пижаму в штаны когда она спит их фото инцеста позы в фото минет с массажам простаты пизда часное фото зрелая порно фото актрис из универа тёлочки позируют в осеннем лесу фото порно знаменитых фото телок голых фотографии во время месячных у девушек на письке оргазма фото писи влагалище трансвистита фото фото меня обкончали фото ярославле в порно люди голые фото порна матки фото улице под на подглядывание юбкой 40 за фото лет пизды брюнеток волосатой красивые висячие груди фото обои макс фрай крупно порно фото писек порно онлайн школьница минет ведьмы близняшки 1 276914 933698 1201600 766559 1401574 1102358 1017420 1589465 1353098 1617145 749612 1727373 1999414 1137232 1707827 2015953 1232592 2004364 934019 535306 476145 1774741 1119858 268945 311194 1369588 1707483 1246524 1492402 1474320 862565 1393216 111091 2004432 1985912 1710044 260557 205241 431908 488402 2021562 344812 1014369 728284 1922344 218323 504330 279844 1889130 1414294 997338 1452444 1076797 636913 502529 1054142 1357953 1099479 1446600 1904812 1484675 1420340 1720504 343379 1242384 372553 987275 1591485 77312 1812476 1389172 1698689 177039 1103669 1760377 377462 1230938 1044280 295974 2059407 773266 288134 1137039 1569603 987743 1901618 1391557 1763386 745371 2020177 1285146 1420051 151942 322618 973130 52597 1884041 257580 1051292 1207427
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721