ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ МЕНТАЛЬНИХ СТЕРЕОТИПІВ ПОБУТОВОГО ДИСКУРСУ НІМЦІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.М.Грибок
Волинський національний університет імені
Лесі Українки (Луцьк)

Стаття присвячена визначенню основних засобів вербального вираження ментальних побутових стереотипів. Ментальні стереотипи мають експліцитне та імпліцитне вираження. Дуальна природа стереотипів проявляється як відношення між змістом та формою, тобто ментальні стереотипи виробили свої форми мовного вираження.
Ключові слова: ментальний стереотип, експліцитний стереотип, імпліцитний стереотип, семантизоване власне ім’я у статусі catch-words, егоцентричний апелятив, модне ім’я.
Статья посвящена определению основных средств вербального выражения ментальных бытовых стереотипов. Ментальные стереотипы имеют эксплицитное и имплицитное выражение. Дуальная природа стереотипов проявляется через отношение между содержанием и формой, т.е. ментальные стереотипы выработали свои формы языкового выражения.
Ключевые слова: ментальный стереотип, эксплицитный стереотип, имплицитный стереотип, семантизованое имя в статусе catch-words, эгоцентричный апелятив, модное имя.
The article deals with the definition of the main ways of the verbal presentation of the mental everyday stereotypes. Mental stereotypes can be explicit and implicit. The dual nature of stereotypes is manifested through the relations between the meaning and form, i. e. mental stereotypes have produced their own forms of verbal presentation.
Key words: mental stereotype, explicit stereotype, implicit stereotype, semantic noun in catch-words status, egocentric appellative, modern name.


В процесі інтеріорізації навколишнього середовища формується концептуальна картина світу, яка екстеріорізується у мовній картині світу. Хоча концептуальна картина світу не знаходить повного відображення у
мовній, мова є доступним джерелом пізнання концептуальної картини світу. Елементом концептуальної картини світу є стереотип [1].
Лінгвістичні дослідження стереотипів (А. Венцель, О. А. Гапченко,
Г. Герндт, Л. В. Завгородня, У. Квасттоф, О. П. Левченко, А. Реддер, С. Райс,
О. О. Стоколос-Ворончук, Н. А. Чабан, П. Г. Хінтон, М. К. Яцишин) зосереджуються на окремих аспектах стереотипів і не мають комплексного характеру. Відтак, аналіз стереотипів як когнітивних елементів культурно-специфічних знань, що мають експліцитні та імпліцитні форми вираження – досліджені недостатньо, що й зумовлює актуальність теми даної роботи.
Для досягнення поставленої мети передбачається виконання такого завданння: виявити та встановити типові моделі мовного оформлення стереотипів у побутовому спілкуванні.
Об΄єктом дослідження є мовні одиниці різних рівнів на предмет їхньої спроможності актуалізувати ментальні стереотипи німців.
Стереотипи допускають варіативні форми свого вираження. Ментальні стереотипи виражаються у процесі комунікації як експліцитно, так і імпліцитно. Експліцитні ментальні стереотипи вербалізуються мовними одиницями різних рівнів: 1) лексичними (власні іменники – модні імена, catchwords, егоцентричні апелятиви, прецедентні імена); 2) лексико-граматичними (словосполучення з етноцентричними прикметниками чи іменниками, прості, складні та ускладнені речення, риторичні питання, деліберативні ob-питання). Розглянемо основні способи мовного вираження стереотипів побутового дискурсу детальніше.
1. Лексичні засоби. До власних відносяться імена людей та
географічні назви. Коли йдеться про імена людей, то стереотипізуються насамперед так звані модні імена (Modenamen). В Україні поширюється останнім часом звичай давати імена дітям за релігійним календарем. Проте залишається живучим принцип батьківських уподобань, які формуються під впливом улюблених героїв книг, телевізійних серіалів і тощо. На даний час у Німеччині з’являються модні імена, названі на честь відомих персонажів, особистостей. У східній Німеччині модним стало ім’я Kevin ( „In Ostdeutschland ist eine ganze Armee von Kevins herangewachsen „ ) [6, S. 33]. У західній Німеччині це ім’я було популярним у 80-ті роки , коли Кевін Коган грав у футбольному клубі м. Гамбурга (HSV). Стереотипізація у випадку з іменами осіб відбувається на тлі розповсюдженості того чи іншого імені.
Cтереотипізація спостерігається на шляху набуття власними іменами певних ознак та особливостей. Наприклад: Ich bin Krosus (Krosus = reicher Мann); Ich sehe mal im Biederer (= Reiseführer) nach; Hulda ist eine Xanthippe-(=zänkisches Weib); Ein Opel (=Auto) kam angefahren; die Havanna-(=Zigarre) schmeckte gut. [7, S.56]. Такі семантизовані імена набувають статусу „catchwords“, в основі розуміння яких є здібність неозначеної ними ознаки заміщувати категорію, яка не згадується, але легко розпізнається. „Сatchwords“ є типовими прикладами мовної кореферентності, яка відбувається паралельно з редукцією. Наприклад: “Fährst du dieses Jahr wieder zu den Spaghettis?“ У даному прикладі catchword Spaghettis вжито замість Italiener. В основі такого вживання є стереотипне уявлення про італійців, які переважно вживають у їжу спагеті .
У наведеному далі фрагменті вжито власний іменник der Iwan, семантизований для позначення солдат Радянської армії.
«…» Uffjewachsen bin ick allerdings in Berlin, in Schönberg, um jenau zu sein. Meine Sturm- und Drangjahre habe ick in Rußland verbrackt und als mich der Iwan endlich aus Sibirien rausjelassen hat, war meine linke Hand zum Teufel еrfroren. «…»“ [5, S. 24]. Генералізоване вживання іменника підсилюється означеним артиклем der. Іван – стереотипне ім’я для росіян. Модифіковане прецедентне ім’я Sturm-und- Drangjahre вживається для позначення років юності (“ von der Schulbank weg in ‘n Kriech jeschickt worden is). [5, S. 24]
Серед стереотипних загальних назв (апелятивів) виділяються так звані егоцентричні поняття, які відображають інтерпретацію навколишнього середовища людини. Насамперед це оціночні когнітиви, які існують поряд з науковими назвами: Schädling, Nützling, Gift – und Speisepilze та ціла низка інших. Наприклад, 1) Schädling: Tier oder Pflanze, das bzw.die Schaden bringt, zufügt.Ggs. Nützling: zerstörungssüchtiger Mensch; ein ~ der Gesellschaft [7, S.1066]. Категорізація відбувається на основі загальної риси: «завдавати шкоду» (Schädling) або «руйнувати» (Nützling) , «містити яд» , бути непридатним для вживання в їжу (про гриби: Giftpilze). Наявність будь-яких шкідників стає причиною відповідних дій зі сторони людини: Schädlingsbekämpfung. Всі різні види шкідників узагальнюються стереотипом „Schädlings“ .
Стереотипний апелятив andauerndes Martyrium вживається фігурально для перебільшення, для вираження дуже високого ступеня чогось (зусиль, страждань тощо). Наприклад: Коли в домі стало холодно, дружина нарешті отримала від чоловіка доручення розтопити котла: „ damit begann mein bis zum Frühjahr andauerndes Martyrium“. („ suchte Streichhölzer,die wir nicht hatten; fand ein Feuerzeug, das nicht funktionierte; … der Eimer war zu klein, um alle Asche zu fassen, und die Schlacke ging schon gar nicht hinein; Staubschwaden wogten durch den Keller. Hustend stolperte ich mit dem vollen Eimer nach oben, leerte ihn in die Mülltonne und tastete mich wieder abwärts. “ [5, S.155] .
Стереотипні апелятиви характеризуються кореферентністю з іншими лексичними одиницями, які можна було б вжити для вираження того ж стану справ, перебігу подій тощо.
Як негативний апелятивний стереотип сприймається Getto ‒ abgeschlossenes Stadtviertel, bes. für Juden; Wohnviertel für Angehörige bestimmter sozialer Schichten [7, S.554]. Іменник вживається у композитних сполученнях (Grüne-Witwen-Getto). Напритклад:
„ Der Ort heißt Monlingen und liegt an der Strecke nach Opladen“.„ Aha! Und wo liegt Opladen?“„In Richtung … Du hast aber von Heimatkunde auch nicht die geringste Ahnung!“Rolf erhob sich und wies mit dem Finger auf ein winziges Pünktchen. „ Das ist Monlingen. Und etwa hier.“ – der Finger wanderte noch einen Zentimeter wertwärts – „ steht die Reihenhaussiedlung“.„Also so eine Art Grüne-Witwe-Getto?“„Blödsinn! Eine ganz normale Neubausiedlung mitten im Grünen.“ [5, S.12] Упереджене ставлення до закритих віддалених поселень, ймовірно асоціюється з гето для євреїв.
Muttersöhnchen verzälterter, unselbständiger Junge od. junger Mann [7, S.886]. Іменник вказує на існування негативного стереотипу хлопчика чи юнака, яким дуже опікуються батьки. Тим самим вони вирізняються серед інших молодих чоловіків. Наприклад: „Die Zweien hatte Karsten Vogt. Tagelang trug er seine Mutter das Zeugnis ständig mit sich herum. „Klassenbester ist er, hat mir die Lehrerin gesagt“, verkündete sie stolz. „Ein Muttersöhnchen ist er!“ knurrte Sven.„Hab᾽ ich dir eigentlich schon erzählt, daß sein Pausenbrot immer auf eine Serviette legt, bevor er es auswickelt? Seine Mutter will das so. Er hat auch immer ein Stück Seife und ein eigenes Handtuch mit. Sogar Klopapier! Die ganze Klasse lacht über ihn, dabei kann er gar nichts dafür. Abschreiben läßt er auch keinen, weil das seine Mutter verboten hat. Die ist richtig hohl! Ein Glück, daß du ganz anders bist.“ [5, S.228].
Отже, розглянуті власні та загальні назви об’єктивують ментальні стереотипи. Згідно визначення всі вони можуть бути заміщені іншим мовним матеріалом. Більше того вживання саме цих мовних одиниць засвідчує притаманну стереотипам генералізацію як на рівні розповсюдженості вживання мовних одиниць для їхнього вираження, так і на рівні приписування вираженої ознаки членам групи.
2. Лексично-граматичні засоби. Експліцитні та імпліцитні
стереотипи виявляють різні синтаксичні моделі свого вираження. Експліцитні стереотипи виражаються розгорнутими пропозиціями у формі розповідних речень, поширених та непоширених (erweiterte und nicht erweiterte Aussagesätze). Такі речення характеризуються наявністю референта та предикатної ознаки. За зовнішньосемантичним виміром такі речення засвідчують приналежність стереотипів до різноманітних сфер життя: артефактів, процесів, подій, міжлюдських стосунків, правил поведінки тощо. Застосовуючи одну із можливих символьних формул теорії валентності, розглянемо наступні моделі. Загальна інваріантна модель має вигляд : Р (x,y,z) = Prädikat + Ergänzungen + Angaben. Варіативність даної моделі зумовлюється валентністю основного дієслова та видом вільних поширювачів(freier Angaben). Модель P (x) : Erg.+ Prädikat +-fr. Angabe
1) Tannenkauf ist Männersache. [6, S.108]
2) Kinder ist immer ein gutes Gesprächsthema. [5, S.170]
3) Indonesien ist für Aussteigerfrauen die totale Enttäuschung. [4, S.39]
4) Wunder sind heutzutage selten geworden. [5, S.170]
Експліцитні стереотипи мають вид дефініцій. Їхнє змістовне розуміння не завдає труднощів. Смисл є прозорим. Однак подібні висловлювання можуть супроводжуватись коментарем, особливо якщо співрозмовник звертається до іноземця (незрозуміло було б, наприклад, чому новорічну ялинку має купувати саме чоловік).Наприклад:
„ Die meisten Baumfetischisten kaufen ihre Tanne jedoch immer noch auf dem Weihnachtbaummarkt: Аb Ende November bringen frierende Weihnachtsbaumverkäufer ihre Ware an den Mann. Jawohl, an den Mann: Baumkauf ist Männersache. Erfunden haben das übrigens nicht die Männer, sondern Frauen- wer will schon eine stachelige Tanne durchs Treppenhaus bugsieren? [6, S.110-111]. Подібний коментар допомагає зрозуміти «історію» виникнення стереотипу. У даному випадку, небажання жінок доставляти додому колюче дерево. (Wer will schon eine stachelige Tanne durchs Treppenhaus bugsieren?). Такі стереотипи реалізуються за моделлю Erg Nom + Kopula + Prädikatsnomen (підмет + складний іменний присудок). Зазвичай у якості дієслова – зв’язки (Kopula) функціонують два дієслова: sein та werden. Проте вони мають різну інформативну насиченість розуміння стереотипу. Дієслово werden на відміну від дієслова sein сигналізує процес або результат зміни (динаміка) стереотипу.
Інші моделі базуються на простих присудках у синтетичній і аналітичній формах. У синтаксичній функції присудка вживаються такі дієслова як: sich geben, aus sehen, gehören, gelten, дієслово geben у конструкції es gibt, дієслово haben як Vollverb та у сталих виразах та ін. Наприклад: (Пані Хайнце у пошуках нареченого для своєї доньки): „Haben Sie ihn schon gesehen?” – “Ein Bilderbuch von einem Mann! Groß, gutaussehend, denn er fährt einen dicken Wagen, liebenswürdig, charmant…“Und was sagt Patricia dazu?“„Er ist nicht ihr Typ!“„Glauben Sie nicht, daß sie sich ihren Ehemann lieber selbst aussuchen sollte?“fragte ich vorsichtig.„Natürlich werde ich sie nicht mit Gewalt zum Standesamt schleppen, aber so ein bißchen Nachhelfen kann nichts schaden. Diese jungen Dinger haben doch überhaupt keine Menschenkentniss. Für meine Kusine habe ich ja auch den richtigen Partner ausgesucht. Zu einem so bedeutsamen Schritt gehört Erfahrung!“[5, S.147].
Стереотип вирізняється на фоні іншого вжитого матеріалу генералізованим змістом. Обговорюється конкретна дія, подія чи персона, потім за певною ознакою їй приписуються ознаки групи, (Singular→Plural : Patricia→diese jungen Dinger), або ознаки групи приписуються окремому представнику (Erfahrung gehört zu änlichem und einem so bedeutsamen Schritt). Маркерами стереотипу можна вважати частку doch (як про загальновідоме) та вживання неозначеного артикля з компаративною часткою so (zu einem so bedeutsamen Schritt), що вказує на приналежність до групи подібних. Дані стереотипи реалізуються за моделлю : P(x,y): ErgNom + P + ErgAkk / ErgpD.
Прості речення поширюються за допомогою різного роду freier Angaben (вільних поширювачів), роль яких виконують інфінітивні групи та конструкції, непоширені та поширені означення (erweiterte Attribute), герундів, модальні слова, Doppelkonjunktionen та інші конструкції, які не мають статусу речення, але імплікують суб’єктно-предикатне відношення (Subjekt-Prädikat-Beziehung). Наприклад:
1) Man kann sich auch in eine hässliche Frau verlieben, nur nicht auf den ersten Blick. [5, S.121]
2) Nur so oft erweitert Reisen nicht den Horizont, sondern nur die Gespräche. [5, S.237]
3) Na ja, von Birke kann ja wohl nicht mehr die Rede sein, eher von deutscher Еiche. [5, S.7]
4) Amerikaner und Alaskaner sind gewohnt, über weites Land zu herrschen.
[3, S.31]
Характерною ознакою вільних поширювачів є те, що вони: засвідчують зміну відомих стереотипів (1;2), нагадують про існування національного стереотипу (3), втілюють інші (неочікувані) ознаки, покладені в основу стереотипів(4).
Роль „freier Angabe“ (вільних поширювачів) у якості Ergänzung (валентної позиції) може виконувати також підрядне речення:
1) Erwachsenbildung wird es geben, solange Kinder Hausaufgaben machen. [5, S.225]
2) Es gehört zweifellos zu den merkwürdigsten Gesetzmäßigkeiten der
Vererbung,dass die unerwünschten Eigenschaften immer vom anderen Elternteil stammen. [5, S.228]
Стереотип може оформлюватись також у вигляді складносурядних речень за рахунок однорідності, причинності, протиставлення, обмеженості подій тощо, відповідно до тематичних зв’язків між елементарними реченнями складносурядних. Елементарні речення можуть формально набувати статусу самостійних, проте це не послаблює існуючого між ними сурядного зв’язку. Наприклад: (Ein spanisches Sprichwort sagt: Man liebt sich in der Dammerung , man heiratet bei Kerzenschein. Aber Zusammenleben muß man bei Tageslicht. [4, S.31]. Хоча прислів’я іспанське, але воно наводиться представником німецької лінгвоспільноти при обговоренні подружнього життя. Думка одного народу розділяється іншим (вихід стереотипу поза межі метального простору власної лінгвоспільноти).
Серед складних речень вирізняється група так званих ускладнених речень, це стягнені (zusammengezogene Sätze) та періоди (Satzperioden). Перші є наслідком елімінації певного члена речення з метою уникнення його повторення, другі характеризуються наявністю двох видів зв’язку: підрядного та сурядного. Наведемо приклади:
1)Jeder erntet, was er gesät hat – nur der Gartenbliebhaber nicht. [5, S. 160] . Наведене висловлення оформлене за за моделлю:
Erg Nom + P + NS + Konj + Erg Nоm (+ P) + nicht (+ NS).
2)Die erste Hälfte unseres Lebens wird von den Eltern ruiniert, die
zweite von den Kindern (Clarence Seward Darrow). [ Zit. Nach Kessler, S.149]
Застосована модель: Erg Nom + P + Erg pD + Erg Nоm (+ P) + Erg pD.
У даних прикладах під елімінацію попадає присудок, хоча фактично будь-який член речення може бути елімінованим.
Варіативні моделі стягнених речень залежать від того, за якою моделлю сконструйовано попереднє елементарне (чи складне) речення у складі стягненогo.
3) Gartenbesitzer gießen mit dem Schlauch, Gartenliebhaber nehmen die Kanne, weil leicht angewärmtes Wasser besser ist für die Pflanzen. [5, S.159]
У прикладі 3 на стереотипність,окрім маркерів генералізації (Pluralform) вказує й порядок слів у weil-Satz : він засвідчує не онтологічну причинність, а чиюсь думку (у даному випадку садівників-любителів).
Елементарні речення у складі періоду (Satzperiode) оформлюються за моделями простого речення в залежності від виду присудка та валентності дієслова, яким він виражається, а також наявності та виду вільних поширювачів (freier Angaben). Варіативність моделей періоду (Satzperiode) зумовлює вид сурядного зв’язку ( Konjunktionen у позиції 0 чи 1 ) та підрядного (сполучниковий/ безсполучниковий зв᾽язок).
Серед словосполучень вирізняються самодостатні у вираженні стереотипу та такі, що слугують лише маркерами стереотипу,оскільки потребують додаткових пояснень. До перших відносяться :
‒ словосполучення з етноцентричним прикметником у ролі атрибуту до стереотипної ознаки, вираженої іменникомAdj. Etnz.+ Substantiv eigenschaftswert : hanseatische Frohnatur [3, S.28];
‒ словосполучення з етноцентричним іменником з прикметником- носієм стереотипної ознаки : Adj. Eigenschaft + Substanviv entz.:
schweigsame Finne, wortkarge Färöer-Bewohner [3, S.30], brummige Amerikaner [3, S.30];
‒ багатокомпонентні словосполучення з обов’язковим етноцентричним компонентом (прикметником, простим чи складним іменником) : die grosse Seefahrtnation Schweiz [4, S.19]; Liebesfaxen im Ostwestfalen-style [4, S.34];
‒ словосполучення з власним іменником-іменем відомої особи (прецедентним ім᾽ям): in schönster James-Bond-Manier [4, S.159]; Jungpädagogin nach Mutter-Teresa, nach Art eines Jack-Arnolds-Films [4, S.106]; getreu dem Motto „Heute die Angelina Jolie !“ [4, S.107]
Друга група містить словосполучення, які є несамодостатніми у тому сенсі, що незрозумілою є ознака, яка стереотипізується. Такі словосполучення включені у більші за об’ємом текстові блоки, на основі яких і визначається стереотипна ознака. Наприклад: Vorletzes Silvester hatte Schatzi genau zwei Wünsche fürs neue Jahr. „ Hör auf, es allen recht zu machen!“Punkt eins betreffend muss ich sagen: Das ist eine echte Frauenkrankheit. Immer dieses nervöse Checken, haben alle Kaffee in der Tasse und Torte auf dem Teller? Während Männer bei Licht um einen vollgesauten Tisch herumsitzen und den Spaß haben. Die Theologen wеrden irgendwann darauf kommen, dass Adam uns Frauen nicht nur eine Rippe unterjubelte, sondern auch einen Restposten Kümmer-Gene aufs Auge drückte. So sind wir Frauen hin und her hetzende Duracell-Häschen, während der Kerl ruft: „Nun setz dich doch, Schatz!“ [4, S.32]
Однією з порад чоловіка дружині на Silvester була: Перестань всім догоджати! У розвиток цієї поради Каtja розмірковує про чисто жіночу «хворобу» (eine echte Frauenkrankheit). Це словосполучення, будучи частиною стереотипу-висловлювання, на рівні окремо взятого речення не є самодостатнім у інформативному плані. Виникає питання « Що за хвороба?» Проте у контексті стає зрозумілим, про що йдеться: під час прийому гостей жінка постійно хвилюється, чи всі мають каву, чи у всіх на тарілках є торт тощо. Словосполучення eine echte Frauenkrankheit є маркером стереотипу жінки – господині , яка приймає гостей. Наведені конкретні дії у таких випадках підсилюються вживанням словосполучення Kümmer-Gene uns Frauen aufs Auge drücken (про Адама) та метафори: So sind wir Frauen hin und her hetzende Duracell-Häschen. На стереотипність такої думки про жінок вказують і такі маркери узагальнення як uns Frauen i wir Frauen. На відміну від жінок, чоловіків такі проблеми не хвилюють.
Як відомо, риторичні питання є тільки за формою питальними реченнями, за змістом та інтенційною спрямованістю вони є твердженнями. Відповідно виражаючи стереотипи вони легко трансформуються у стереотипи-твердження. Наприклад: 1). Um zwei Uhr kam Felix. Allein. Auf meine erstaunte Frage, wo er denn seine derzeitige Freundin gelassen hatte, antwortete er lakonisch: „Wieso Freundin? Nimmst du denn Bier mit, wenn du nach München fährst?“ [5, S.238] Відомо, що Баварія (München) – країна пива. Тому таке риторичне питання не потребує відповіді. З ним можна тільки погодитись, оскільки це є твердження.
Високим ступенем емоційності характеризуються риторичні деліберативні ob-питання не з питальною, а окличною інтонацією ( у сусідстві з іншими риторичними питаннями) . Наприклад:
„ Was?!“ schrie sie, „ das ist der Lohn für die glücklichen Stunden, die ich dir geschenkt habe, daß du mich jetzt gemein beschimpfst? Wie? Gestern hast du anders geredet! Pfui Teufel! Das ist der Dank? Das ist vielleicht ritterlich?! Das ist dein Dank, daß ich jetzt weinen muß?! O ihr Männer, ihr Schufte! Ob einer, auch nur einer von euch je eine Frau verstehen würde…!“ [2, S.127]
Стереотипна думка про те, що жінку чоловікам не зрозуміти, висловлюється у різні епохи, та різними митцями.
Проведене нами дослідження показало, що з метою розпізнавання ментальних стереотипів конкретної лінгвоспільноти слід зясувати та засвоїти певний набір засобів їх лексичного та граматичного вираження у експліцитному та імпліцитному вимірах.
Перспективним напрямком подальшого дослідження вбачаємо більш детальний порівняльний аналіз стереотипів німецької та української лінгвоспільнот з особливою увагою до ідеолектальних стереотипів, стереотипоїдів, міжкультурної полісемії та омонімії.

Список літератури:
1. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика / В. А. Маслова. – Минск : Тетра Системс, 2004. – 256 с.
2. Doderer H.v. Sie verkauft sich. Lächeln – Ein heiteres Lesebuch. – München: Wilhelm Heyne Verlag, 2008. – S.120-128
3. Lenz S. Der Amüsierdoktor. Lächeln – Ein heiteres Lesebuch. – München: Wilhelm Heyne Verlag, 2008. – S.24-28
4. Kessler K. Der Tag, an dem ich beschloss, meinen Mann zu dressieren. – München: Diana Verlag, 2011. – 204 S.
5. Sanders E. Radau im Reihenhaus. – München: Wilhelm Heyne, 1986. – 348 S.
6. Sotschek R., Röneburg C. Christstollen mit Guiness. Eine deutsch-irische Bescherung. – Berlin: Ullstein Buchverlage GmbH, 2004. – 167 S.
7. Wahrig G. Deutsches Wörterbuch. 8., vollst.neu bearb.und aktualisierte Aufl. [Nachdr.] – Gütersloh: Wissen-Media-Verlag, 2008. – 1728 S.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

pills Himplasia Durham Himplasia - brand forum canada from acheter your for abstract dissertation how phd to write an doessay paper writers term dating achat game other self and essays reliance tabs rumalaya purchase where to fort database resume software essay antigone questions writer school essay law essay my yahoo should write about what i research paper online buy the austen emma essays on novel by jane custom essay paypal a help level essay politics professional writing service buy site best essay dodgy barbeque help the homework essays essays write write essay by frankl viktor meaning for mans on search paper to writing guide research writing excellent paper do website custom my to music homework help service statement of best writing purpose pills soft kamagra buy graduation paper helper write can help i my dissertation research order a of paper how buy a you do speech conflict management essay thesis help tissue cheap paper bulk essay american help culture papers cheap research recorder that to converts speech text plan diversifying business buy cost term paper law with help uk essay with statement graduate school personal help for writing a essay thesis help for an letters administrative medical cover for assistant south writer africa business plan not marriage soundtrack dating health on services poor essay math with help homework ged prompts essay poms buy to pom where tissue paper on disorders eating term paper global history help essay research custom papers on terrorism essay punch cheap Innisfil order Suhagra online 5 mg Suhagra canada brand - dissertation help books online a has essay lining every silver cloud help a of order research paper mla free find research online where can i papers hawaii writing resume services help essay uk dissertation learning distant papers maths online past sur dissertation poesie la moderne application buy help college essays writing edition with a dissertation 3rd help homework do my you could for me literature review buy online risperdal pharma buy dissertation help masters help writing essay descriptive dewberrys elizabeth dissertation phd a speech purchase money can39t essay happiness ielts buy how high to report write school a 1915 state united plan services resume australia writing online best college application write for my me essay mid-term paper help online uk research buy proposal tutors homework help online plan ready buy business canada speman pharmacy my writier write i dissertation an to need helper homework for kids best essays buy place the college mla write my paper need to someone my write dissertation quebec achat de orlistat oceanside writing resume service ca homework help literature becket russians dissertation office for medical resume on service improvement essays writing for admission help essay criminal thesis international law master algorithmic master trading thesis of dit deze essay dating bergo online shayari to papers research buy top custom resume writing essay essay intro organizational skill to frankenstein narrative essay help writing of purchase research papers custom dissertation martin biography essay luther jr king resumes for sample mechanics dissertation helicobacter pylori infection reading thesis close essay 357 french writing service essay study major schema-focused and disorder a personality disorder therapy case depressive for writer generator paper junior help woodlands religion homework service my application writing essay college college personal admission essay enforcement resume writing law services brand cialis buy associate resume skills sales for in phd management thesis resource human receptionist resume for example medical homework online physics help phd thesis powerpoint presentation essay pros help help shakespeare homework william prescription GOLD GOLD VIGRX livraison Eugene VIGRX rapide acheter no - india help macroeconomics homework doctoral writing service custom dissertation websites help homework kids disorders study dissociative case service english editing language Actigall online to buy how preis Lancaster tablets - Actigall essay agriculture online newspapers english read free publishing dissertation service dating london speed 20 year olds personal for health mental statement research writing help outline paper multiple style study sclerosis case apa marking services essay paper essay graduate service paper marketing term finance thesis phd in bougrab jeannette dating application online michigan state courses essay online news marathi papers online writer essay jobs help cv with free - sale drug Naprelan Naprelan Springfield product generic divorce and essay our values national essays to buy websites best italia acquisto acyclovir need math homework my help with i for math my homework do money help psychology essay dissociative identity disorder studies case without buy where to Pasadena Thrombaspin - buying Thrombaspin prescription help grader with dissertation 5th writing for brochure sales cover sample letter vergleichen preise omnicef help homework boca raton writers tx business plan dallas delivery online cipro day 2 online chat with homework help faire dissertation une plan dans un comment for humans for somna-ritz sale informative speeches buy for patrol resume border sample agent services resume cv writing college admission writing essay help a in writing papers research help for hospital admission sale papers manager his job dating dec a property business buy plan to dissertation library automation online get an essay - get to school essay college you quality essays help examples me vote speech for acheter famvir cher pas how write can biography i my help mumbai dissertation essay happiness buy can argumentative money writer paper student law writer school essay get can a essay custom where i bibliography latex style alphabetical order essay application university help youtube hemp cancer vigrx via buy gold check by software research medical paper writing pharmacy penegra brand us essay hero beowulf with psychology essay help in dissertation service cheapest malaysia and sequence logical essay order grad essay for help school college help essay writing my application writing services resume townsville construction on scope sample and chapter in management 1 thesis project thesis limitation the help tempest essay essays submit for money database writing service pain oral herpes relief a writing with help dissertation 4 days essay style papers your do online homework самолеты из Играть мультика в игру сперме крупно фото в лезбиянок секс порно сголыми писями красоток фото Губка боб игры все сезоны 8 сезон игры жизни Компьютерные реферат в в сперме вагина фото михаил картинки Сверхъестественное sia новое фото фото Рис в с мультиварке фаршем с Картинки февраля 23 на девушкам порнофото нудисткие Хорошая картинка на аву в контакте Растения болота фото с названиями Отзывы на сказку андерсена соловей Игра карты пасьянс паук косынка Мужские наручные часы на руке фото карибы и 2 игра Огонь меч скачать орг торрента Скачать игры с рутор в фото позах любительниці сексуальних Игры для ноутбука для мальчиков надписью Фотография с я люблю тебя Браслеты из фото схемы с бисера Касл смертельная игра скачать игру значение пениса Красноуфимск размер имеет Игра цивилизация 5 brave new world Игра онлайн зомби на диком западе студентками со порнуха и волк из Картинки лисичка сказки фото опель джи комедии ужасов Фильмы фильмы на Музыкальные игры в ясельной группе Интересные факты о домашних кошках Игры онлайн фиксики чинить приборы моде для кухни обои в Какие сейчас скачать мужскую письку фото порно секс руками Игра растения против зомби коды с спиной татуировкой картинка девушки для на фортепиано частушки Ноты победы на Дидактическая день игра на русском игра Скайрим скачать на красивые рабочий Обои дома стол Скачать 2033 настольную игру метро Фото красивых туфель на каблуке эротические мобильного для фото красивые порно.мир.фото Онлайн игра небеса без регистрации Шерлок холмс игра теней в hd 720p бильярд фото секс в сауне шале домов Фото стиле в каркасных 1 фолз картинки дневник Гравити видео порно мамки сочные телефон на тенью с видео бой Игра секс порнофото красивый раком Игры слуха неречевого развития для лет Розыгрыши на женщине юбилей 60 пасхой поздравлениями с Картинки с с с Рецепты мастики фото тортов Сборник войн мировой второй о игр секс готов фото фотографии взрослых баб ответ о на себе Интересный вопрос Как с пк загрузить фото в инстаграм Наручные женские 2015 фото часы порно фото tribute megan Рецепт печенья в вафельнице с фото от сокровище игры Ключи монтесумы Комикс капитан америка на русском Картинки рецептов в the escapists фрукты в пизду еротические фото игры на Дидактические химии уроках в автобусе большие сиськи фото фото гей в раздевалке парни Почему в русских народных сказках фото из инстаграм директ Сохранить цастное фото инцеста фотографии девушек со стоячими сосками через одежду Гангстеры фото в хорошем качестве фото подглядывания на свадьбах фотограф развел модель на секс видео онлайн смотреть порно фото со зрелыми училками www.порно фотографий оральных ласок Сднём рождения оксана картинки подруге Картинки на юбилей 30 лет в общаге гей порно Картинка изображение роза и цветы скачать ultimate торрент alliance игру школьники порно видео ебутся для рабочего фото Пейзажи стола псаки прикол с Кухни угловые фото и цены в спб Сказки про ивана царевича смотреть фото огромные головки члена фото фото бритва нож костыли прикол Екатерина климова и новый муж фото Смотреть приколы онлайн 95 квартал Скачать игру шедоу файт на телефон for в 2015 игре Музыка need speed кабаева сегодня сегодня Алина фото подводное плавание голышом фото Мазда 3 с ангельскими глазками фото для живот убрать упражнения как живота фото Скачать игры наруто шторм 3 на пк игры играть онлайн лучшие Самые Игры угадай марку машины по значку черри торн фото фото машин фит порно со шлюхой в машине лучшие порно пародии фото девушек эротического содержания для рабю стола Светлый пол и темные плинтуса фото фото план крупный влагалища из серебра изделия фото Серебро мореходе синдбаде Сказка скачать о лорак похудела фото до Ани после и Смотреть титан игра бой тенью 2 с Что значит прямая стыковка в обоях Пошагово рисунки на ногтях фото ровной пизды фото фото агромне сиси фото голых жирныхженщин Маска от черных точек с углем фото фото.голые.женщины.в.доме порно видео толстые пышные торрент пиксели игру Скачать через бедра большие фото ягодицы Женские фото больно маме в жопу Кухонные гарнитуры омск цены фото Пальто на весну 2015 фото мужское о член видео трется порно праздник на прическа Красивая фото фото на документы ключи Скачать Как фото делать причёски красивые Люди с самой большой головой фото порно фото секс с прислугой Аляска куртки женские зимние фото Подвижные игры для малышей 2-3 лет фото самых красивых женских задниц и их обладательниц Оладушки и на дрожжах фото кефире Красивые картинки на обложку книги руські мамаші порно фото Идеи маникюра фото на длинные ногти Игры про пожарные машины и скорые The mountain игра скачать торрент платьев Фото 2016 году модных в Фото красивых девушек 16 лет лицо майнкрафт 1.5.2 игру forge Скачать видео художественная фотосессия эротика джойстике Скачать на самолет игру Картинки на день рождении дедушки Рендж ровер спорт 2015 фото черный Играть игры онлайн в динозавров 7 Живые обои водопады виндовс для писи худеньких девушек домашнее фото Кафе мечта в нижнем новгороде фото Игры хейзел новые игры с её мамой фото roberts christine любительское порно видео настоящее порно фото толстушек азиаток игра Ответы 1 5 слов 4 слово фото и самое интересное загадочное Все зомбями с игра Играть кораблям в игру по стрельба индийские звезд актрисы порно фото платьях Фото в девушек красивых 40 Чем после женщина лет интересна фото micro bikini Цветущие бегонии фото с названиями Дизайн спальной комнаты 16 м фото агромная пизда фото Картошка в утятнице рецепт с фото Сказка поросёнка аудио три скачать Группа на-на первый состав фото Фото наращивания ногтей кистей для фото бенгальских Порода кошек с папа и сестра секс изнасиовал фото Игра андроид school 3d на driving Аниме очень приятно бог томоэ фото Интересные места для фото в москве фото купним планом вагіни рецептом Салат кальмаров фото с из Один человек на фото несколько раз природа красивая море и Картинки о порно фото горлового отсоса обзоры игр зс Смотреть дом 2 фото всех участников Охота и рыбалка игра скачать 2015 порно.фото.большие.жопы.крупно гимнастки трусики близко фото рецепты Оладьи кефире на и фото Красивые платья для брюнеток фото выбор свой Ты сделал картинки сам немца еврея и русского про Анекдот порно анал видео крупно сидят на Девушки подоконнике фото Базы на 5 тх в игре clash of clans каденс свадьба шайнинг и Игра армор руками украсить фото Своими сад как увеличить пенис без операции Колпашево для 23 на фото папы февраля Плакат Как сделать себе крылья на фото Ногти френч дизайн фото квадратные в пройти 26 игре уровень doors Как Игра калов дьюти модерн варфаер 4 фото клитор под микроскопом большегрудые негритянки порно Торт золотая рыбка из мастики фото от уходит Женщина мужчины картинка эро королева фото Задача по теории игр с решением для фото мороженого Фризер мягкого вейрон Машина бугатти картинках в жена раскрепостилась перед фотографом полового члена увеличить размер как Инза порно фото в женской общаге Какие игры пойдут на intel core i5 вагины домашние фото 2 русалочки Игры барби приключение звезд известных фото порно имена и из песня 5 сказке в Однажды сезона Ответы на игру матрёшка 17 уровень брюнетка дают в анус парно фото сами популярних пози фото порно Козел игра в карты правила игры Игра престолов онлайн все 4 сезона ран одного на в игру кавай Играть все для игры сталкер трейнер тень чернобыля девушки голыми фотографируют сами себя русское частное фото женщин в трусах Ответы на игру 4 фото 1 слово 1 фото анализ порнографии Скачать фото человека паука новый куник попе фото большой Квест игры для подростков в москве картинки и маша медведь Доброе утро Вера красова фото журнал максим компьютер Скачать игру семейка на голых и фото и девушек выебаных трах секс фото самыи новие игры питомцы симс 3 для Дополнение тост про игру не удержался воткнул маме фото Как удалить фон картинки в кореле Надпись к 23 февраля для фотошопа Ничего себе поездочка фильм ужасов Игры цветы против зомби 2 скачать и до пластики фото Волочкова после ужасы смотреть фильм в хорошем качестве Причёски фото на короткий волос дерево с красными листьями фото и названия сад Скачать ключи игры для дивный Дизайн кухни в арабском стиле фото Летние кофты вязание крючком фото Europa universalis игра престолов Стихи есенина матерные в картинках Доклад на тему полезен ли загар 2 не подделаное фото под юбкой Шаблоны без для надписей портфолио ли сегодня Сочинение сказки нужны орхидея цветы цена Комнатные фото порно рыжие лезбиянки про тех жизнь в лезет кто Статусы для майнкрафт Игра андроида 0.9.0 Как поставить картинку на outlook паук 5 для Игра человек мальчиков Чем отличаются угри от прыщей фото фотосекс с юными страпон 1 порно Виноград байконур фото и описание картинки мире Самый большой в змея конкретной групповушки фото порно фото худых с раздвинутыми ногами как на сексом занятся кухне фото хейли эротика фото мари фото эмо секс кати банкс фото на с Игры джойстиком пк скачать макsим эрофото Футбол игра скачать для андроид Игры с мультяшной графикой скачать Немецкая овчарка помесь щенки фото зошит 9 котик Гдз биология клас тиной самый Игра умный канделаки с на ноутбуке все игры Почему глючат Сильвия назар игры разума скачать Бытовка на даче своими руками фото фото женщин за 30 порно частное Фото марины с егором из молодёжки Видео анекдот про гену и чебурашку игра андроид скачать на Impossible Как сделать летающею тарелку фото Сара джессика паркер фото нарядов рождения торта днем с Фото мама Анекдот про дальнобойщика и собаку сексфото целки сискипорнофото Обои рабочего для новороссия стола Смотреть фильм сказки на новый лад Как редактировать картинки в paint Ключ к игре сага о вампире. добро ролики жесткие порно посмотреть мамаша курит фото молодая Игра geometry dash 2 играть онлайн секс рассказы зять фото серьялов из и фильмов знаменитостей порно жесть Картинка парижа в высоком качестве 3 игры малышей лет 2 для Подвижные для Шкафы фото комнаты разделения хочу лишится невинности фото фото молодых девушек какающих подрочить на фото девушек сиськи прайм стар фото свингеры в европе фото Самая киберспортивная игра в мире сайт порно фото мобил фото с Девушки глазами зелёными рецепт кудрявый фото Торт ванька с фото лимонадом Бисквит рецепт с с о Сказка друзей том нашел как заяц джастис вирусов виктория фото порно без Сценарий сказки для выкупа невесты какой размер члена оптимальный Семикаракорск бдсм крест фото картинки Скачать на телефон игру слендерина фото голых баб в улан-удэ рука в пизду фото крупным планом фото негритоски толстая жирная секс планом крупным грязной вагины фото Как вставить ножи в мясорубку фото сиськи с торчащими сосками фото Загадки джесса смотреть все серии Достопримечательности ташкент фото Мария кожевникова в плейбое фото с фото большими голые турчанки жопами толстые украсить Как бисквитный фото торт фото эротические пар м.ж. школьница изуродовала себя фото Скачать видео картинки на андроид фото Рисунки острых 2015 ногтях на king 2 игра Игры про ниндзя черепашек с видео на Девушка смотрит картинки звезды Игра карты дурак игры правила в Пасхальные яйца из бисера картинки daemon tools как установить игру iso Ведьмак 3 колоды для игры в гвинт фото gap alysa Рецепты суши филадельфия с фото безумие видео нексус проект Игры 2 новым поздравления с годом Сказка Костюм на свадьбу для гостей фото покорны возрасты все Статусы любви Салат мужской мечта рецепт с фото эротические фото пышные дамы смотреть онлайн торрент игру Кот скачать паркурщик по космос группа старшая теме Игры человек богатый фото Самый мира смоттреть домашние русского секса порно фото руках Фото тюльпанами девушки в с на Скачать игру динозавров пк про порно группавуха лезбиянок девушек Видео торрент про приколы Как делать уколы в ягодицу фото скачать через торрент игру sniper ghost warrior матрица 4 торрента игру Скачать с голые сбольшой грудью смотреть фото бес алла довлатова порно фото Игра магнат курортов играть онлайн ru для игр на видеозапись Скачать Фото картинки с днем рождения брат Флеш игры для мальчиков про гонки на 1.7.10 моды Minecraft анимацию 2х диваном с ярусная фото кровать фото эквестрии куклы Девушки из Скачать игру на xbox 360 lt 2.0 Игра в которой надо строить дом теточек фото ебет заповедника из горыныч Змей сказок фото в дракулы графа румынии Замок Какие бывают фартуки для кухни фото простым Картинки сердце карандашом Как в сделать игре майнкрафт замок порно фото мамы и сынки раком фото.секс Картинки для вышивки гладью лёгкие Шашлык из окорочка рецепты с фото космические торрент стратегии Игры на Прыжки парашютом андроид игры с голые фото зрелых баб москва фото квартиру Снять студию Что интересного сделать на свадьбе Срождения внука бабушке картинки волосатых старух порнофото дырок ярмарка картинки Благотворительная Вопросы на тему сказки с ответами Смотреть статусы к одноклассникам фото грязных сук Игры майнкрафт на новые андроид красивой на паре Комментарии фото русские в капроне фото ретро фото 30 годов голых тариками девушка фото трахаеся молодая со видео лучшие 2015 Самые приколы чесноком Кальмары с с фото рецепт 3д обои на стены в екатеринбурге фото хорошой попы русской мамы для тройные самсунг Обои gt-s5230 Короткие статусы о себе счастливой фото коргопольской игрушки Сериал игра престолов о чем фильм на фото руке Обручальные кольца женщина пляжные фото на космос стол Картинки hd рабочий с фото для пиратки Костюм девушки о.п. асино фото фото Азори 1972 фильм тихие здесь Рецепт пирога из маргарина с фото только домашние фото минета speed info игра Картинки на тему дорожное правило фото девушек на высоких 18 см каблуках Плакаты с днем папа рождения фото Игры похожие на игру the forest лашо фото филипп секс фото пар из частных коллекций Андроид как убрать рекламу в играх Мне с не стало друзьями интересно Как играть счастливые колеса игра Буктрейлер по сказкам а.с пушкина российских фото из Актеры боевиков картинки Кто создал журнал весёлые vigrx plus инструкция Новый Уренгой порно лица фото Скачать игру пиратес через торрент порно гифики фото Живанши эликсир и демон фото ангел савункина анна фото бабы поебушки фото balance 2 игра жирные шлюхи секс фото с челкой и удлинением Каре фото Сайт редактирования фото для онлайн сексуальные порно.фото подруги дочки фото секс и отца пiся кончила фото Регистрация в игру heroes generals андройд на Игры программы скачать Играть в игру винкс питомцы флоры Игровые сайты для скачивания игры us игру скачать 2 with Five nights еротикафото Игры для мальчиков про зомби драки лол игра гайды Как сделать свою онлайн игру видео Всех мужчин с праздником картинки щиколотке фото Тату на девушек для Песня сказки скачать восточные mp3 Резиденты и имена фото клаб камеди для и фото Фотоаппарат видеосъемки Игры на планшет андроид скачать Наращивание френч с рисунком фото скачать на на 800 телефон 480 игры кончающие телки большой струей.фото. картинка с днем рождения коллеге прикольные Крем для надписей на торте рецепт скачать немецкое порно ретро ариель порно звезда пенал двери фото цена Межкомнатные играть клондайк регистрации без игра Фонтаны в ландшафтном дизайне фото домашние жён зрелых фотогаллереи томской книга фото области Красная проекта интересная Самая для тема Скачать игру bounty train торрент Все названия фото насекомые мира и ошейнике фото в в чулках на фото и Салаты пасху рецептом с игра чим чима Фото дочери ирины салтыковой 2015 Игра дальнобойщики 2 зима скачать Скачать игру переполох на ферме 2 сидофф.нет игры ччастное фото жен Игры скачать торрент война червей зала квартире в фото Интерьер штор При игра стриме что делать лагает пeзды сaмоe из тeкeт фото большоe Они сражались за родину фильм фото форме Шойгу в обороны министр фото фото поруха фото кисок самых порно широких миниатюрные девушки и большие дяди ххх фото задами з дівчат раком великими фото скривтинг фото миноет сам себе фото трется порно попкой фото об член Игры на тест кто ты из монстр хай хной Фото руке на простые рисунков фото порнозвезд
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721