ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР У ЗМІСТІ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Редько В.Г.
   Інститут педагогіки НАПН України

Пасічник О.С.
 Інститут педагогіки НАПН України

Діалог культур розглядається як важливий компонент сучасної шкільної іншомовної освіти, що надає навчальному процесу рис динамічності та забезпечує формування соціокультурної компетентності. Автори вказують на ефективні засоби реалізації діалогу культур у змісті шкільних підручників з іноземних мов.
Ключові слова: іноземні мови, шкільний підручник, діалог культур, конструювання змісту навчання.

Диалог культур рассматривается как неотъемлемый компонент современного школьного иноязычного образования, который способствует динамичности учебного процесса и формированию социокультурной компетентности учащихся. Определены эффективные средства реализации диалога культур в современных школьных учебниках по иностранным языкам.
Ключевые слова: иностранные языки, школьный учебник, диалог культур, конструирование содержания обучения.

Intercultural dialogue is viewed as an indispensable component of modern FL education. It makes educational process more dynamic and is vital for developing sociocutlural competence of students. The authors define efficient ways of implementing the principle of intercultural dialogue in school FL textbooks.
Key words: foreign languages, school textbooks, intercultural dialogue, constructing educational content.

Постановка проблеми: В історії української шкільної іншомовної освіти тривалий час домінували тенденції на звуження освітніх функцій іноземних мов, зведення їх, як правило, до ознайомлення учнів з адаптованою до їхніх пізнавальних можливостей мовною системою та повідомлення елементарних відомостей про країни, мови яких вивчалися. Проте на початку ХХІ ст. разом з утвердженням комунікативного підходу до організації навчального процесу функціональний потенціал іноземних мов почав визначатися значно ширше – вони слугують важливим засобом міжкультурного спілкування, а оволодіння ними має забезпечувати такий рівень культурного розвитку школярів, який дозволяв би вільно почуватися у культурному середовищі тієї спільноти, мова якої вивчається. Окрім того, іноземні мови визначаються не лише засобом пізнання чужих культур, але й інструментом пропаганди власної [16].
Однією з особливостей комунікативного навчання іноземних мов є принцип взаємодії, що зумовлює пріоритетність міжособистісного діалогу, як універсального явища, що пронизує усі сфери життєдіяльності людини. Він є засобом людського буття і мислення, слугує способом пізнання духовно-ціннісних основ життя, світу та самого себе. У зв’язку з цим ключовою є теза М.М. Бахтіна про те, що навчання поза діалогом перетворюється у штучну, мертву систему [2]. Відповідно до переорієнтації шкільної іншомовної освіти на оволодіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування, навчальний діалог має стати засобом, що готує учнів до міжособистісних стосунків з представниками тих культур, мову яких вони вивчають. У зв’язку з тим, що підручник є моделлю, що відбиває своїм змістом дидактичну структуру навчального процесу та забезпечує її практичну реалізацію, принцип діалогізму має стати його пріоритетною особливістю.
Аналіз останніх досліджень: До діалогу зверталися філософи античності (Сократ, Платон), дидакти середньовіччя складали свої трактати з теології, риторики та діалектики у формі діалогу. На його гуманістичну спрямованість указували Я.А. Коменський, Г.В. Лейбніц, І.Г. Песталоцці, К.Д. Ушинський. В.А. Петрова і А.В. Мурга вивчали моделі діалогу як способу і засобу розуміння один одного. Г.М. Бирюкова, М.С. Каган досліджували діалог як форму співтворчості учнів та вчителів. Проте поняття діалогу культур утвердилося у сфері гуманітарних знань у ХХ ст. завдяки науковим пошукам М.М. Бахтіна та В.С. Біблера [2] і сьогодні воно позиціонується як визначальний компонент міжкультурної комунікації. У результаті утвердження діалогових технологій у сфері освіти відбувся перехід від традиційної особистісно відчуженої моделі навчання, за якої учням пропонувався певний зміст без урахування їхньої індивідуальності та пізнавальних можливостей, до особистісно орієнтованого, комунікативного навчання.
Формулювання цілей: проаналізувати зміст вітчизняних шкільних підручників з іноземних мов і виявити засоби, які використовуються авторами для реалізації діалогу культур у процесі іншомовного навчання та сформулювати рекомендації для удосконалення цього процесу.
Основна частина: Як зазначалось у методичній літературі другої половини ХХ ст., важливим компонентом шкільної іншомовної освіти є ознайомлення учнів із країнознавчим матеріалом, мета якого – підготувати їх до комунікації в іншомовному середовищі з носіями чужої культури та інших цінностей [4]. Проведений аналіз змісту навчальної літератури з іноземних мов, яка використовувалася у школах України у 80-90-х рр. ХХ ст., засвідчив, що в більшості підручників того часу цю функцію, як правило, виконували тексти спеціально виділеного у навчальній програмі країнознавчого блоку переважно на середньому та старшому етапах навчання. Для них типовим було енциклопедичне представлення країнознавчої інформації (географічні, політичні, соціально-побутові особливості країн, мова яких вивчається, їхня історія, культура, видатні особистості тощо). На ознайомлення з культурою цих країн та на естетичне виховання учнів було орієнтоване використання адаптованих уривків літературних прозових і поетичних творів. Основним засобом перевірки міцності засвоєння цієї інформації слугувала підготовка учнями так званих «топіків», тобто механічне засвоєння (зазубрювання) монологічних текстів, що не сприяло розвитку творчих можливостей учнів у спілкуванні. Такий енциклопедично-репродуктивний підхід до організації навчання не можна вважати діалогом культур, оскільки він хоч і давав учням певний обсяг знань, однак не забезпечував їхнього глибокого розуміння чужої культури, оскільки в підручниках недостатньо уваги приділялося соціокультурним і лінгвокраїнознавчим аспектам, не передавався «дух» мови і народу, не використовувалися технології для ефективного засвоєння інформації.
Аналіз чинних нормативних документів та методичної літератури засвідчує, що на початку ХХІ ст. у зв’язку з новою мовною політикою держави відбувається перегляд цілей навчання іноземних мов, однією з яких є формування в учнів соціокультурної компетенції [5, с. 3-4]. Розглядаючи соціокультурний компонент у широкому розумінні, можемо констатувати, що він включає у себе країнознавчі та лінгвокраїнознавчі знання. До країнознавчих відносяться енциклопедичні та фонові знання, а також знання реалій країни, мова якої вивчається. Лінгвокраїнознавчий блок передбачає знання лексики, яка характерна культурній сфері цієї країни і презентує її за допомогою семантики мовних одиниць.
Культурологічна спрямованість змісту сучасної шкільної іншомовної освіти зумовлює важливість діалогу як педагогічної технології. Діалог на уроці – це така дидактико-комунікативна атмосфера, яка, з одного боку, дозволяє оволодіти діалогічною формою спілкування, забезпечує рефлексію, розвиває інтелектуальні та емоційні якості особистості. В умовах діалогу зміст навчального матеріалу засвоюється не лише за рахунок запам’ятовування, але, в першу чергу, через спілкування як комунікативну діяльність, під час якого відбувається звернення до особистісно-значущих проблем учнів. З іншого боку – це спосіб побудови соціально-комунікативних міжособистісних стосунків. Головне в навчальному діалозі не стільки пряме відтворення інформації, скільки оволодіння самим процесом розмірковування, обговорення проблеми, висловлення власної точки зору, оцінювання позицій співрозмовника тощо. У ньому знаходять прояв такі аспекти міжособистісних стосунків як взаємоповага, взаємозбагачення, співтворчість. Побудова процесу навчання іноземних мов у формі діалогу культур надає йому рис динамічності, під якою розуміємо поступове представлення соціокультурної інформації упродовж усього періоду навчання, що охоплює найважливіші трансформації в цій культурі та її взаємодію з культурою учнів.
Поняття «діалог культур» ми розглядаємо не в суто прямому значенні: здійснювати діалогічне спілкування з використанням відповідного соціокультурно спрямованого мовного та інформаційного матеріалу, а розуміємо цей термін фігурально, значно ширше, що передбачає таку організацію процесу навчання іншомовного спілкування, в якому на рівноправних позиціях співіснують види комунікативної діяльності, зміст яких містить інформацію про життєдіяльність країни, мова якої вивчається, і власної країни, громадянами якої є учні. У зв’язку з цим, автори підручників повинні передбачати можливість використання у змісті своїх доробків не тільки відповідну тематичну інформацію (через тексти для читання, діалоги, окремі вправи і завдання, ілюстрації тощо), але й дидактично доцільно засоби її активізації у різних, характерних реальним умовам спілкування, формах комунікативної взаємодії. Зазначена технологія навчання має забезпечувати учням можливість не лише отримувати тематичну інформацію від своїх співрозмовників відповідно до власних комунікативних потреб, але й надавати їм аналогічні відомості про особливості життя у своїй країні. Таке спрямування навчання умотивовує іншомовну комунікативну діяльність учнів, поступово адаптує їх до умов реального спілкування, що може здійснюватися в різних формах і з різною кількістю співрозмовників, у різноманітних соціально-комунікативних ситуаціях.
Як засвідчує практика підготовки навчальної літератури, не просто сконструювати зміст підручників з іноземних мов відповідно до тенденції взаємопов’язаного навчання мови і культури народів, які нею спілкуються. Недостатньо авторам володіти відповідним матеріалом і презентувати його у своїх доробках. Потрібно окреслити сфери впливу різноманітної соціокультурної інформації на особистість учнів і на становлення в них культурологічної компетентності як інтегративної особистісної характеристики школяра, яка ґрунтується на сукупності мовної, мовленнєвої, соціокультурної компетентностей, загальнонавчального і життєвого досвіду, мотивів, цінностей і передбачає його теоретичну і практичну готовність до іншомовного спілкування в різних умовах міжкультурного соціуму. Окрім того, для успішної організації навчання виникає необхідність визначити критерії її сформованості як орієнтовної основи добору видів діяльності та засобів її реалізації у змісті підручників. Лише за таких умов доцільно говорити про ефективність запропонованої технології.
Узагальнимо і схематично зобразимо основні положення, що сприяють ефективному формуванню культурологічної компетентності учнів і забезпечують можливість організації процесу навчання іноземної мови у формі діалогу культур як актуальної парадигми змісту іншомовної освіти в сучасній середній школі.
Таблиця 1
Сфери впливу на становлення в учнів культурологічної компетентності та критерії її сформованості
Сфери впливу на становлення в учнів культурологічної компетентності
Критерії сформованості
культурологічної компетентності

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СФЕРА • здібність співвідносити мету діяльності (діалог культур) з наявною культурологічною інформацією, з можливістю усвідомлено й адекватно використовувати її у відповідних ситуаціях спілкування у залежності від рівня сформованості умінь міжкультурної мовленнєвої взаємодії;
• уміння долати психологічні бар’єри, що заважають підтримувати міжкультурне спілкування, отримувати й аналізувати культурологічну інформацію за різних умов спілкування, адекватно визначати її практичну значущість

МОТИВІАЦІЙНА СФЕРА • бажання оволодіти якомога більшим обсягом культурологічних знань і умінь використовувати їх у різноманітних ситуаціях міжкультурної мовленнєвої взаємодії;
• уміти прогнозувати можливі у майбутньому спроби розширювати й поглиблювати власний культурологічний досвід через різноманітні соціальні (туристичні, професійні, дружні) контакти з носіями іншої мови й культури, через ознайомлення з літературними та мистецькими творами

ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА • уміння толерантно ставитися до здобутків чужої культури, до цінностей і традицій, звичаїв, віросповідання, менталітету народу, мова якого вивчається;
• уміння терпляче, з емпатією і без негативних емоцій сприймати об’єкти чужої культурологічної сфери, навіть за умови, що вони суперечать морально-ціннісним орієнтирам культури свого народу;
• уміння абстрагуватися від морально-ціннісних орієнтирів власного світосприйняття під час ознайомлення з багатоманітністю навколишнього світу;
• готовність наполегливо оволодівати новими знаннями й уміннями, що сприяють формуванню культурологічної грамотності;
• здібність досягати мети під час міжкультурного спілкування

КОМУНІКАТИВНО-ПРАКТИЧНА СФЕРА

• виявляти інтерес до чужої культури, толерантно й адекватно оцінювати всі її прояви;
• уміння адекватно орієнтуватися в чужокультурному оточенні;
• здатність самостійно здобувати нові знання й уміння їх використовувати в нових ситуаціях спілкування;
• уміння моделювати свою комунікативну поведінку в різноманітних ситуаціях соціальної взаємодії на засадах діалогу культур;
• здібність усвідомлено й адекватно користуватися набутим досвідом спілкування в будь-яких часових межах у чужокультурному середовищі;
• уміння доцільно користуватися різноманітними засобами у міжкультурному спілкуванні за умов недостатнього мовного й мовленнєвого досвіду

ЕКЗИСТЕНЦІЙНА СФЕРА • здатність адекватно оцінювати власні можливості й досвід у різноманітних умовах міжкультурного спілкування;
• здатність усвідомлювати власну культурну ідентичність, свою «Я-позицію» в різноманітних умовах міжкультурної мовленнєвої взаємодії;
• уміння ставитися до міжкультурного спілкування як до засобу порозуміння в сучасному глобалізованому світі

Аналіз змісту підручників з іноземних мов, сконструйованих на початку ХХІ ст., засвідчує, що тематичний принцип, як і в попередні періоди, залишається визначальним для добору та організації змісту навчання, проте пред’явлення соціокультурної інформації у навчальній книзі зазнало певних трансформацій. Так, в інструктивних матеріалах колишнього Міністерства освіти і науки України вказується, що вивчення будь-якої теми в усіх трьох сферах комунікації, окреслених навчальною програмою (особистісній, публічній та освітній), буде ефективнішим за умови, що процес навчання реалізовується через соціокультурний компонент, оскільки це сприяє вихованню активної особистості, готової до участі у діалозі культур [6, с. 30]. Відтак, соціокультурний компонент визначається важливим для усіх етапів навчання, у тому числі й для початкового, оскільки саме в цей час створюється підґрунтя для подальшого навчання іноземних мов, а тому вже на цьому етапі мають бути враховані усі компоненти іншомовного навчання, у тому числі й соціокультурний. У зв’язку з цим спостерігаємо, що будь-яка тема у змісті підручників збагачується соціокультурними елементами. Насамперед це реалізується на лексичному рівні за рахунок використання найбільш розповсюджених імен людей, назв міст, вулиць, географічних назв і свят у змісті навчальних текстів і діалогів, які містять у собі зразки, характерні автентичному мовленню. Вже у 4-му класі вивчення іноземної мови активно спрямовується на пізнання елементів культури і побуту народів, мова яких вивчається. Тобто, на початковій ступені відбувається поступовий перехід від імпліцитного до імпліцитно-експліцитного вивчення країнознавчого і соціокультурного матеріалу.
Одним із аспектів реалізації діалогу культур у навчальному процесі є формування в учнів власної національної ідентифікації, що не уявляється можливим без урахування соціокультурних особливостей власної країни. Тому вже на початковому етапі навчання у змісті окремих підручників передбачається незначна кількість завдань, на порівняння деяких аспектів життя у країнах, мова яких вивчається, з тими, що характерні для України.
У підручниках з іспанської мови, наприклад, типовими є завдання, пов’язані зі змістом текстів для читання, що мають соціокультурне спрямування. Інформація, з якою учні ознайомлюються під час оволодіння іншомовним спілкуванням у межах кожної теми, слугує підґрунтям для організації мовленнєвої взаємодії між ними у різних формах: у парах, у групах з різним кількісним наповненням. Ефективність таких форм роботи забезпечується спеціальними підготовчими вправами і завданнями, уміщеними у підручниках*.
Ми не обстоюємо необхідність обов’язкової презентації у підручниках інформації про свою країну відповідно до передбаченої теми спілкування. У цих випадках, як правило, має здійснюватись опора на навчальний і життєвий досвід учнів, набутий ними під час вивчення інших навчальних предметів (міжпредметні зв’язки), а досвід іншомовного спілкування, зокрема засвоєні мовні одиниці, мають слугувати засобами комунікації у межах конкретних тем. Такий підхід, на наш погляд, раціоналізує навчальний процес, оскільки різнобічно відбиває зміст поняття «комунікативна взаємодія» та узгоджується з сутністю терміну «діалог культур».
Так, у підручнику з іспанської мови для 4-го класу (автор В.Г. Редько та ін.) учням пропонується розповісти про святкування нового року в Іспанії [14, c. 161], а також написати листа уявному другу з Іспанії про новорічні традиції в Україні [14, c. 157]. Порівняти українські й британські свята передбачається у підручнику для 4-го класу А.М. Несвіт [9, с. 131] тощо. Включення соціокультурного компоненту на початковому етапі не лише сприяє активізації мовного матеріалу в іншому соціальному середовищі, але й дає змогу реалізовувати принцип комунікативної та діяльнісної спрямованості навчання й організовувати зацікавлену мовленнєву взаємодію учнів засобами нової мови [5, с. 6].
На подальших етапах навчання (в основній та старшій школі), обсяг матеріалу, що сприяє формуванню соціокультурної компетентності, зростає. На цих ступенях розпочинається систематична робота з автентичними матеріалами, які забезпечують нормативне оволодіння спілкуванням [5, с. 6-7]. На їхню користь свідчить те, що, з одного боку, вони ілюструють функціонування мови у тій формі, що прийнятна для її носіїв і використовується у природному соціальному контексті, а з іншого – слугують оптимальним засобом ознайомлення з культурою країни, мова якої вивчається. Набуття соціокультурних компетентностей (країнознавчої, соціолінгвістичної, лінгвокраїнознавчої) допомагає учням асоціювати з конкретною лексичною одиницею ту ж саму інформацію, як це робить носій мови, і в такий спосіб досягати спілкування, максимально наближеного до реального. На думку фахівців, вдале поєднання у навчальному процесі роботи з мовними одиницями і соціокультурними елементами дозволяє вивчати як саму мову (функціональний аспект), так і глибше долучати учнів до культури народу, мовою якого вони оволодівають (емоційно-особистісний аспект) [4, с. 201].
Як і раніше, у процесі навчання відбувається ознайомлення учнів із соціокультурною інформацією енциклопедичного характеру. Зокрема, це відбувається за рахунок уведення спеціального країнознавчого блоку, який ґрунтовніше знайомить учнів з особливостями культури, побуту, традицій, характеру носіїв мови, стилем повсякденного життя. Він, зазвичай, розміщується у кінці тематичного розділу під відповідною рубрикою («Informaсión сultural» – В.Г. Редько, «Cultural Corner» – Л.В. Биркун, «Civilisation» – Т.В. Голуб, «Pages de civilisation» – Ю.М. Клименко, «Across Cultures» – Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич) і тематично його доповнює. Наприклад, тема «La Comida» (Їжа) у підручнику з іспанської мови для 6-го класу завершується розглядом характерних для Іспанії страв і кулінарних традицій [15, с. 104-105]; у змісті підручника з англійської мови для 6-го класу Л.В. Биркун соціокультурний блок в кінці теми «Shopping. Clothes» (Покупки. Одяг) знайомить учнів з особливостями поведінки під час здійснення покупок і з уподобаннями щодо моделей одягу, який носять британці [3, с. 82-83]; тема «La vie scolaire» (Шкільне життя) у підручнику з французької мови для 8-го класу Ю.М. Клименка завершується розглядом актуальних питань сфери освіти у Франції [8, с. 118-121] тощо.
Характерною особливістю комунікативного підходу до навчання іноземних мов є те, що він передбачає формування в учнів уміння використовувати мову в реальних умовах спілкування задля досягнення порозуміння комунікантів. Ефективним засобом, який забезпечує досягнення цих цілей, вважаються навчально-мовленнєві ситуації. Основне завдання їх використання полягає у передбаченні реальних мовленнєвих обставин, у яких можуть опинитися учні, і в такий спосіб готувати їх до участі в них. Сфери ситуацій, що представлені у змісті підручників, визначаються навчальною програмою, а серед ситуативних завдань для навчання говоріння і письма передбачені такі, що спонукають отримати або надати інформацію, пояснити, описати, розповісти, довести, порівняти, оцінити, привітати тощо. Також учням пропонуються завдання на розвиток критичного і креативного мислення. Зазвичай, виконання таких завдань відбувається у парах зі співрозмовником або в більшому за чисельністю колективі. Тому ситуативне спрямування змісту навчання передбачає наявність відомостей про того, хто спілкується, про їхні взаємини, сутність комунікативного завдання, місце і час спілкування. Наприклад, у підручнику з англійської мови для 8-го класу А.М. Несвіт, як і в підручниках інших авторів, учні отримують ролі, на основі яких має відбуватися мовленнєва взаємодія: Pupil A: You have a guest from Great Britain. He / she is a freelance journalist. Ask him / her questions about the history of Fleet Street [10, с. 13]. Як бачимо, сформульовані завдання ставлять перед учнями певну проблему, яка слугує джерелом мовленнєвої активності в ситуації спілкування.
Порівнюючи особливості добору ситуативних мовленнєвих завдань для молодшої і середньої школи, можна зазначити, що на початкових етапах навчання вони представлені здебільшого темами побутового характеру. У зв’язку з тим, що з часом обсяг країнознавчої інформації у змісті підручників зростає, то для її кращого засвоєння використовуються умовно-мовленнєві вправи і комунікативні завдання у формі навчально-мовленнєвих ситуацій етикетного плану, соціального контакту, соціальної поведінки тощо.
Не викликає заперечень думка про те, що для того, щоб мовленнєві ситуації могли готувати до імовірних реальних умов спілкування з представниками інших культур, вони мають відповідати вимогам типовості й нормативності [17, с. 368]. Вимога типовості передбачає відповідність змісту ситуації тому соціальному контексту, в якому вона виникає і реалізовується. Нормативність досягається шляхом використання відповідних мовних і мовленнєвих засобів, характерних для країн, мова яких вивчається, а тому вони мають бути представлені у змісті навчальної літератури. На наше переконання, оволодіння особливостями й уміннями адекватно використовувати на практиці такі мовні та мовленнєві засоби залежить від рівня організації процесу навчання, спрямованого на формування соціолінгвістичної та лінгвокраїнознавчої компетентностей [17, с. 368]. Так, відомо, що для висловлювання однакових думок, емоцій і почуттів у різних англомовних (Велика Британія, США, Канада, Австралія), іспаномовних (Іспанія та країни Латинської Америки), німецькомовних (Німеччина, Австрія, Швейцарія) країнах використовуються різні як вербальні, так і невербальні засоби. Тому учні мають знати найбільш уживані з них, щоб комфортно почуватися у тих країнах, мову яких вони вивчають. Наведемо приклад: оскільки у світі нараховується декілька варіантів іспанської мови (зумовлено тим, що вона є офіційною у понад 20-ти країнах світу), які здебільшого відрізняються між собою на лексичному рівні, у змісті серії підручників з іспанської мови, починаючи з 6-го класу, авторами передбачені спеціальні блоки «Como se dice en …» (Як це називають у … ), що презентують розбіжності у використанні назв найуживаніших у повсякденному житті предметів, явищ і мовленнєвих моделей в різних іспаномовних країнах. Використання таких блоків зумовлене логікою навчального процесу і пов’язане з вивченням конкретної теми. Так, під час вивчення теми «Modos y gustos de viajar» (Подорожі) звертається увага на те, як називається «автобус» в Іспанії та деяких країнах Латинської Америки [15, с. 17], опрацьовуючи тему «De сompras» (Покупки) школярі знайомляться з різними варіантами назв однакових розповсюджених предметів одягу [15, с. 69] тощо. Знання такого матеріалу допомагає правильно використовувати мовні засоби, які є характерними для конкретної країни. З метою закріпити цю інформацію, учням пропонується розіграти діалоги з лексикою, характерною для різних країн, використовуючи підказки і зазначені лексичні відмінності [15, с. 69], або ж визначити, між представниками яких країн відбувається спілкування [15, с. 133]. Такі види навчальної діяльності сприяють підготовці учнів до комунікації у полікультурному іспаномовному середовищі. Лексичні відмінності характерні не лише для іспанської, але й англійської, французької та німецької мов, проте у змісті відповідних підручників, на жаль, увага на них спеціально не акцентується. Вважаємо це суттєвим недоліком, оскільки такий лексичний феномен має обов’язково використовуватись у змісті навчання, у тому числі й у підручниках як основних засобах його реалізації.
Одним із ефективних способів забезпечення діалогічного контексту навчальної книги та динамічного представлення соціокультурної інформації є уведення до її змісту сюжетної лінії та індивідуалізованих персонажів, які супроводжують учнів у процесі знайомства з новою мовною системою та культурою. Вони використовуються у змісті підручників з англійської мови (Л.В. Биркун, І.Ф. Горець, О.Д. Карп’юк, А.М. Несвіт); німецької (Н.П. Басай, С.І. Сотникова, З.Л. Павлюк); французької (О.О. Мар’єнко, Н.П. Чумак, Ю.М. Клименко). Уведення до підручника єдиних персонажів має ряд дидактичних і методичних переваг. Насамперед, це дає автору змогу пов’язати всі теми однією сюжетною лінією, вдало представити мовний і мовленнєвий матеріал та побудувати роботу з ним у комунікативно-зорієнтованому руслі, а також створювати мовленнєві ситуації, наближені до природних. Так, учні перебувають у постійному діалозі з автором підручника, тим або іншим героєм, що дозволяє їм поступово і з задоволенням оволодівати не лише ситуативним, але й неситуативним мовленням. При цьому персонажі є персоніфікацією ролі учнів або лінгвістичних понять і способів дій у процесі продукування мовленнєвих висловлювань. За словами Р.М. Теремової та Л.В. Гаврилової, використання персонажів є необхідною умовою створення підручників нового покоління, оскільки саме за їх посередництвом ефективніше відбувається знайомство з культурою, побутом і цінностями людей, мова яких вивчається [18, с. 251-252]. Важливо, щоб ці персонажі були представниками різних культур. Кожен з них має грати свою роль, проявляючи себе як особистість, яка володіє власним внутрішнім світом. Школа «діалогу культур» В.С. Білбера заохочує «гру в культуру чи гру в людей іншої культури». Гра, як відомо, передбачає одночасне включення в іншу культуру і відсторонення від неї, неспівпадіння з нею, відчуття обличчя і маски [2]. Окрім того, використання персонажів дозволяє подати соціокультурну інформацію через призму їхнього власного суб’єктивного бачення у формі діалогів, листів. Так, персонажі серії підручників О.Д. Карп’юк для основної школи працюють над довготривалим випуском газети «English Bridge», отримують листи від однолітків з інших країн, які розповідають про власний досвід, проблеми, які у них виникли (рубрика Letter Corner). У серії підручників з німецької мови Н.П. Басай персонажі, які є представниками Німеччини та України, ведуть активне листування, обговорюють різноманітні проблеми, діляться враженнями тощо [1]. Особливістю такого підходу є оволодіння іноземною мовою в діяльності через ситуативне спілкування, що включає діяльнісно-комунікативні зустрічі та контакти з ровесниками, під час яких актуальними стають знання соціокультурних реалій [7, с. 533] та уміння їх використовувати у практичній діяльності. Саме такі види роботи роблять підручник живим. Тому в ситуаціях, наближених до реальних, проявляється як подібне, так і відмінне в культурах, а заодно вирішується проблема взаєморозуміння, толерантного ставлення до представників інших лінгвокультурних спільнот, їхнього побуту, світогляду та ін.
Актуальний для сьогодення принцип взаємопов’язаного навчання мови і культури чітко простежується у підручниках з іспанської мови серій «HOLA» [13; 14; 15] (особливо для основної та старшої школи) і «AMIGOS» [11].
У їхньому змісті презентуються тексти для читання і діалоги про різноманітні сфери життя іспаномовних народів. Методично доцільно дібрані комунікативні дотекстові та післятекстові завдання сприяють не тільки різнобічному засвоєнню школярами культурологічної інформації, але й спонукають їх до порівнянь окремих об’єктів, явищ, видів діяльності тощо, характерних іспаномовним країнам, з подібними в Україні, зумовлюють необхідність роботи узагальнення, висновки, висловлювати власну позицію щодо проблем, які обговорюються. Підручнику в цьому процесі належить роль засобу управління навчально-комунікативною діяльністю школярів за допомогою відповідних завдань. Типовими для підручників серії «HOLA» є такі: «Comparte tus impresiones de… y compara estos tipos de vida (estas actividades, estas costumbres, …) con los (las) de Ucrania» (Поділися своїми враженнями про … і порівняй ці способи життя (цю діяльність, ці звичаї, … з подібними в Україні).
«Уявіть, що вашого іспанського друга цікавить, чим захоплюються ваші однолітки в Україні. Складіть оповідання і розкажіть» («AMIGOS – 2», с. 44).
«Уявіть, що ви побували в Іспанії під час свята Королів-Чарівників. Розкажіть однокласникам, як в Іспанії святкується це свято. Порівняйте це свято з аналогічним святом в Україні. Скажіть, чим вони схожі і чим відрізняються» («AMIGOS – 2», с. 130).
«Уявіть, що вас запросили на учнівську конференцію, тема якої «Система освіти України та Іспанії». Підготуйте доповідь про освітні системи цих двох європейських країн». («AMIGOS – 2», с. 198).
Подібні види комунікативних завдань, на нашу думку, виконують три пріоритетні навчальні функції:
1) сприяють розвитку досвіду в іншомовному спілкуванні з окреслених тем і з використанням відповідних мовних одиниць;
2) забезпечують розвиток творчих (креативних) можливостей учнів щодо добору інформаційного тематичного матеріалу, засобів вираження своїх думок і логіки побудови тексту висловлювання;
3) сприяють організації іншомовного спілкування у формі діалогу культур, за якої передбачається можливість здійснення зіставлень певної культурологічної інформації (іспаномовних країн і України), висловлення власне ставлення до проблем, які обговорюються, робити узагальнення і висновки.
Висновки: Проведений аналіз змісту чинних підручників з іноземних мов дозволяє зробити висновок про те, що їхньою характерною ознакою є побудова процесу навчання у формі діалогу культур, що досягається за допомогою: а) тематичних розділів, які розкривають окремі аспекти життя в країнах, мова яких вивчається, а також знаходить відображення соціально-психологічний портрет носіїв мови; б) використання автентичних мовленнєвих зразків та навчально-мовленнєвих ситуацій, які передбачають порівняння з власною культурою; в) уведення єдиних персонажів – представників вітчизняної та іноземної культур, які є учасниками подій, що розгортаються на сторінках навчальної книги.
Відтак, комунікативно-діяльнісний та культурологічний підходи, на відміну від попередніх, які домінували у навчанні іноземних мов, концентрують увагу на його практичних аспектах. Мова вивчається не задля оволодіння її системою, а заради уміння використовувати її в умовах повсякденного спілкування, а країнознавчі та культурознавчі матеріали покликані сприяти досягненню ефективності мовленнєвих дій у різноманітних сферах життєдіяльності та розумінню феноменів повсякденності.

Література:
1. Басай Н. П. Добрий день! : підруч. з німецької мови для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. (8–й рік навч.) / Н. П. Басай. – К. : Освіта, 2009. – 240 c.
2. Библер В. С. Диалог культур и школа XXI века /В. С. Библер //Школа диалога культур: идеи, опыт, проблемы/ Под ред. В. С. Библера. – Кемерово : АЛЕФ, 1993. – С. 9–106.
3. Биркун Л. В. Наша англійська : підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. (5–й рік навч.) / Л. В. Биркун. – К. : Освіта, 2006. – 208 с.
4. Верещагин Е. М. Язык и культура : лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. –М.: Русский язык, 1990. – 248 с.
5. Іноземні мови: 2-12 класи, 5-12 класи (2-га іноземна мова) : Прогр. для загальноосвіт. навч. закл. та спеціаліз. шкіл з поглибл. вивч. інозем. мов / Кол. авт.: В. Г. Редько, Н. П. Басай, Л. В. Биркун та ін. – К. ; Ірпінь : Перун, 2005. – 208 с.
6. Інструктивні методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2004/05 навчальному році // Інформаційний збірник Міністерства освіти. – 2004. – №13–14. – С. 3–64.
7. Карп’юк О. Д. Обґрунтування концепції авторської серії навчальних видань з англійської мови для початкових класів загальноосвітніх шкіл України /О. Д. Карп’юк // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць / Редкол. – К.: Педагогічна думка, 2008. – Вип. 8. – С.532–542.
8. Клименко Ю. М. Французька мова : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. (друга іноземна мова, 4–й рік навч.) / Ю. М. Клименко . – К. : Ґенеза, 2008. – 224 с.
9. Несвіт А. М. Ми вивчаємо англійську мову : підруч. для 4-го кл. загальноосвіт. навч. закл. (3–й рік навч.) / А. М. Несвіт. – К. : Ґенеза, 2004. – 168 с.
10. Несвіт А. М. Ми вивчаємо англійську мову : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. (7–й рік навч.) / А. М. Несвіт. – К. : Ґенеза, 2008. – 256 с.
11. Редько В. Г. AMIGOS-2 : підручник з іспанської мови для 11-го кл. загальноосвітніх навчальних закладів (Другий рік навчання / В. Г. Редько, І. С. Шмігельський. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 228 с.
12. Редько В. Г. Засоби формування комунікативної компетентності у змісті шкільних підручників з іноземних мов. Теорія і практика: монографія / Валерій Редько. – К. : Генеза, 2012. – 224 с.
13. Редько В. Г. Іспанська мова : підруч. для 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладах / В. Г. Редько, В. І. Береславська. – К. : Генеза, 2011. – 240 с.
14. Редько В. Г. Іспанська мова : підруч. для 4-го класу загальноосвіт. навч. закл. / В. Г. Редько, О. Г. Іващенко. – К. : Ґенеза, 2004. – 168 с.
15. Редько В. Г. Іспанська мова : підруч. для 6-го класу загальноосвіт. навч. закл. / В. Г. Редько. – К. : Ґенеза, 2006. – 240 с.
16. Редько В. Г. Концепція навчання іноземних мов у середній загальноосвітній 12–річній школі / В. Г. Редько, Н. П. Басай, О. Т. Тімченко, І. В. Малєньких // English. – 2004. – № 6. – С. 3–6.
17. Редько В. Г. Ситуативне спрямування змісту навчання іншомовного спілкування, реалізованого у шкільних підручниках з іноземної мови / В. Г. Редько // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [гол. ред. В. М. Мадзігон]. – К. : Педагогічна думка, 2008. – Вип. 8. – С. 362–375.
18. Теремова Р. М. Учебник нового поколения на современном этапе обучения иностранцев русскому языку / Р. М. Теремова, В. Л. Гаврилова // Философский век. Альманах. Вып. 29. История университетского образования в России и международные традиции просвещения. / [отв. редакторы Т.В. Артемьева, М.И. Микешин]. – СПб. : Санкт–Петербургский Центр истории идей, 2005. – Том 2. – С. 249–254.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

delevery tadarise super day 2 e in thesis writing master government buy app developer best resume maths gcse borders coursework vs france dating online spain dating latino victorious cat help dissertation thesis homework geography helper my paper plagiarized is research paper disorders anxiety topics or doctoral dissertation help dissertation homework google mapzone help report my write pay to someone writing service.com.au academic statistic help homework writings paper essay companies writing academic custom essay disorder affective seasonal writing resume canada dc best services articles photosythesis your dissertation buy create me my bibliography for on huckleberry finn essays disorder recovery essay eating Tylenol mg mg 150 5 - online Tylenol Lakeshore business cards dating personal homework arabic online help application ever essays 100 best college college can essay a i buy where text sedaris full david essays pay writing paper essays about lysistrada written positions cover sales great letters for india glucotrol online buy homework show tv math helpers paper writer fake for nursing personal ucas statement mental health fluid mechanics help homework essay cheat list of best sites essay service writing cv exeter professional writing services inc achat isordil essay help analytical essay about mom order section thesis essay you can buy valsartan dosage writing paper legitimate services ghostwriting essay essay high written college essays buy original store coupons speedypaper.com trade international dissertation bademci sim salih dating voltaire essays written by primary egypt homework help letter how write an kindergarten application to for with business help plan nyc dissertation makers service resume writing brampton gta on homework help online geometry uk an to for how a write abstract dissertation math homework help answers for students cardiac case medical studies cancer bladder spot red helpline homework proposal phd research service in ingredient camelot active services harrisburg pa resume professional online writing research thesis for statement paper autism avandia canada online for to medical letters recommendation of school get how disease c vitamin servic custom best writing rwth dissertation aachen essay buying an online cardiovascular disorders 1 chapter case study 8 me freshers format resume for 2012 services essays mba admission topics pharmacy paper research thesis research paper help online working papers buy homework 2014 dissertation ireland help placemats custom paper wedding for latino licca-chan capitulos dating doll super help math 6th online grade homework alphabetical order bibliography fresh kiki band beat dating chronological essay order reverse new york reviews resume services writing how write essays university to admission for best 2014 writing resume services teachers homework bj helper homework help fvrl essay help media how homework helps a ucas statement how personal write medicine for to call for website dating best nerds on millionaires dating marching school williamsport high customer on in airtel satisfaction literature review of help essay gmat cheap papers ocb college essay admission editing services writing best reviews writing americas service resume water resources research proposal phd men autobiography for argumentative disorders eating essay live help chat homework resume kelowna writing services write a essay literature to how indian zayn dating perrie co tudors homework help primary uk essays how buy to online Cialis buy Professional Professional Norman no Cialis online online europe - 400 prescription homework global help warming on uk essay editing service dance homework help seasonal study affective case disorder adult online homework help buy qs homeworks corrige de dissertation com admission essay harvard help write my paper someone pay to for my paper essay write job sales cover for representative letter essays for who me can write best plan diet life refinery dating online overview safety homework helpline b pinchbecks j book report buy online to 10.5.8 x mac 10.6 os updating thesis phdcomics to hiring sample letter cover manager essay writer usa in statement school law personal layout paragraph steps an to essay writing 5 english online an for essay from help spanish to translating purchase books a dissertation cheap buy essays review college now buy papers assisted physician suicide paper research gomez and dating selena zedd scholarship merit essay help national divorce filing papers online writing sociology services essay dissertation data analysis help homework student help ontario cataflam lyon sur 64 acheter reviews custom writing service best help homework free algebra services 10 writing resume chicago best help homework business with finance custom smart discount code writing write essay website essay orders following on japanese name in write my 3 with help weeks writing dissertation a analysis time for to essay kill a critical online writing personal statement service help in grammer homework paper online cheap towels 5 homework year help thesis structure phd methodology writing safe essay custom really is write my free to how resume writing ontario resume professional services london than... less no papers plagiarism buy research online dissertation proposal timetable and help defense thesis slides phd writing service scientific research paper online assignment help law an how to write alzheimers essay is custom visa the what accept best essay for style apa paper me my cite cheap for sale arimidex website writting essay medrol rezept ohne bestellen best college paper writing service essay writing recommended service cv write own my free admission custom essay prompts writing are worth resume they services writing it pro choice effective purchase for college essays homework free statistics help online papers distributed computing research articles psychological about disorders animal pelicula crossing dating latino la fandub atletismo disciplinas yahoo del dating with homework help kindergarten cnn homework help services childrens assignment help and the resume best cv writing services homeworkhelp4u malaysia mba assignment help personality disorder research on papers borderline seasonal affective disorder essays to business business buy a plan old essay people helping достопримечательности китая картинки Авторынок в москве с ценами и фото смотреть российские частные фото полу голых обычных женщин бальзаковского возраста Названия гта машин с картинками в Плетение браслетов на станке фото плохо стоит член у мужчины Старый Оскол с фото фарша из рецепты Готовим Игра асфальт играть на компьютере кто 56 игра Ответы угадай уровень мама и папа трахаются а сын подсматривает фото Игра 100 дверей ответы 40 уровень сексуальное порно фото толстушки дамы. Океанариум на острове русский фото Обои для iphone в хорошем качестве фото трипільців Модели угловых диванов фото и цена в Мода 19 картинках россии в века фото голых теток в теле смотреть и скачать фото и видео клеток для рабов и рабынь фото киску трогает Скачать музыку игру мортал комбат подобрать какие Спальня обои белая Можно фото хранить ли похоронами с две девушки ублажают мужика фото порно фото огромные жопы зрелых тёток сьоящих раком с маткой наружу Nyan cat скачать игру на компьютер Кухни новгород цены фото недорого el macho капли потенции джим карел фото ванной Унитазы комнаты для фото фото порно отсасала игры гравити фолс с Игры дневником огонь приключение Игра панд вода и Лев фото толстой могила николаевич как любовью занимаются мущина и фото женщина смотреть фото lucy ohara s порно фото сперма на лицах зрелфх женщин Почему вконтакте не загрузить фото Стеновые панели мдф листовые фото мама фото зрелых сын порно пежня порно фото писек подключить статус на голд xbox Как гоые опы женщин фото Воды Минеральные виг эрикс купить Сказки с альтруистами и эгоистами с Роллы фото рецепт филадельфия фото красивых и голых проституток шикарная брюнетка оля голая на домашних фото Фильм 2015 игра смотреть онлайн фото Манты с рецепт с картошкой Обои в квартире комбинированные Фото сказка пушкина золотая рыбка смотреть страшные приколы над людьми в ютубе эро фото девушек в чулках из сетей пенза жестокая фото боль порно ебля порно загар теле фото на 3 stavrolia atlantica gardens Фото Штрудель с мясом. рецепт с фото девушки фото на природе порно порно групового минета фото Смешное приколы про видео котов февраля к для 14 подруги Картинки порноактриссы фото русские толстие жопа фото галерие анимэшные котики игра ролевая мы Сюжетно дизайнеры Статус если не любишь так и скажи Отделка балконов в оренбурге фото спермактин менс Магнитогорск лизой с энн фото порно груди попы и большие секс порно фото Большие шкафы купе в прихожую фото фото это вот дырка хоум гей фото Рогалики песочные рецепт с фото Фото пирсинга в нос с бриллиантом Ответы на игру словолюб из 4 букв игра 5 хитстик Как скидывать игры с компа на ps3 Канск мужа плохо стоит у приколы водео вонюче носки фото Скачать нокия сенсорного игры для Найти игры стрелялки для мальчика фото стюардесы сосут чапаев анекдоты видео открываются Почему фото не и толстых голых девок фото все сайты посмотреть откровенные фото девушек школьниц из соц сетей в фото ретро ссср эротическое порно фото жэнских знаменитостец Татуировки надпись на руке фото анжелины Фото после джоли операции салон свадебный мой Играть игру в поклеить по обои побелке Можно ли порно секс рассказы истории фото. Как сделать фотошопом фото четким порно фото простітуток чернівців длинноногие голые телки фото Виктор васильев муж снаткиной фото размер ли важен Осинники члена гта игры 13 в Скачать андреас сан Обои разного цвета в комнате фото stalingrad Скачать shadow of игры жестко ебутся в жопу фото слова сказка слове в Однокоренные алекси техас жесткий порно фото Скачать игру stalker мертвый город Игры южный парк скачать торрент небольшой квартире фото Кухня в порно фото едiта hеrbus против супермена драки бэтмен Игры голубоглазая блондинка фото костюм тройка найк Спортивный фото скачать игры на компьютер гонки с ментами картинки 5sta русское групповое семейное порно фото рыба рецепт шубой под фото с Салат Фото перми в ледового 2016 городка игра век 12 русь Скачать торрент байки из склепа 4 фото письки жопы член падает при сексе почему Красноярский край андроид для игры 4.2.2 Прикольные Аниме картинка парень в наушниках красивые девушки с идеальными формами фото Шкаф купе в узкую прихожую фото размер пениса Можайск Скачать рпг игру на пк с торрента Винни-пух с днем рождения картинки быстро пенис увеличить Ермолино как Игры новинки 2015 на пк стратегии тёлок зернограда начальство фото компьютера дрифт для игры Скачать игра тостер Деревянные перегородки в доме фото эротические фото в слайдах фотоотчет свингерских встреч обвислая грудь фото как нарастить член дома Нефтегорск тетка племянник инцест фото Абрамцева сказка для добрых сердец с рождения днём картинки Сестричка голая мамаша фото зрелая Овощное рагу с баклажанами с фото шоколада три фото Торт рецепт с порно рассказы и фото куни Скачать с торрента игры ассасин 2 огромные порно большие и сиськи фото игра шуба карты ерофото alexis fontaine самая Ты сестренка лучшая картинки 4 сезона сказке серия в 3 Однажды Нет запуска игры world of tanks как сделать член больше дома Горняк фейки фото голая сагалова Новогодние картинки на весь экран попку в ебут фото новые солистки виагры эро фото порно фото из игры бетмен Сказка мальчике о встреча звёздном Можно ли сделать приворот на фото шубе в летом фото порно фото девушек любительское русское частное мама учат лезби папа дочь фото фото бодиарт порно Луки лет для женщин фото одежды 40 настенные под телевизор фото Полки ангел фото голая кисс девушка в фиолетовой одежде фото про лампочки выключателя Загадки и порно фото картинки простоквашино об языка учителе Афоризмы русского фото порнух.нет секм фото Сднем рождения картинки вконтакте пизда узбекчки фото подсмотрел как сестра переодевается фото фото голых низких худышек подъязок картинка фото массаж клитера свинка комнату Игра пеппа украшаем серия престолов сезон Игра 1-й 6-я Картинки самолёта на рабочий стол в дошкольников речи Игры обучении Наливной пол в ванной комнате фото выживание андроид зомби Игры с на пальцами с фото-язык писе в Игры огонь и вода онлайн играть транссексуалы изменение пола фото вагина лечение Болезни винограда их фото частныефото порно порно фото отец лижет пизду своей дочке папе любимому Надпись 23 с февраля траxнул. порно фото сестренку и брат соблазнил фото ебля карлиц смотреть фото сексуальных певиц сетап креатив Спокойной ночи фото для девушки Кексы рецепт с фото с черносливом Игры онлайн майнкрафт новая версия вагины толстух фото голереи Фото укладок на короткие волосы домашний юная эротика интим фото копилка порно и старые молодые в перерисовать картинку Как кореле статусы привлекаю слушать кувшинчик дудочка и Сказка класс игры подвижные 4 фгос Кружок розами рождения днем с Картинки Золото рима ресторан тольятти фото Алексей шелыгин игры в добро и зло фото голых училок жены фото в моей ванной Игры kitty на samsung hello c3300 имеет значение сексе Трёхгорный размер в русские крупные женщины фото порнофото силвиа саинт фото волосатые ноги девушек и дырочек больших жоп фото Игры выживание на андроид на двоих Hay играть компьютере day игра на самая большая пизде показать фото адлер южное взморье фото Санаторий пенисов фото с пирсингом Как вырезать картинки на фотошопе фото на марта Оформление 8 шарами Картинки для тебя моя хорошая игры футбол чемпионат россии игры порно hard roxanne фото имя Игры тебе подходит какое тесты с рецепт с корицей Крендельки фото порно видео голой анфисы чеховой Самые интересный фильмы 2015 года Ногти новогодние 2015 дизайн фото игры Айпи майнкрафте голодные в порно фото девушек азейбарджана фото алим 2015 Как перенести фото на компьютер трах фото спустила каротенькие шортики и дала себя трахнуть Игры монстр хай ездить на машинах Игры спа салоны скачать на андроид Как нарисовать монстер хай с фото дырки из сперма фото игры Хорошо pc на оптимизированный думают Мужчина и женщина картинки видео приколы Самые ютуб свежие Игры s3 скачать samsung для galaxy ми 2740 статус Игра найди ошибки для дошкольников Игра поле чудес на телефон андроид порно фото бони и степана меншикова на дом 2 мои Спасибо хорошие вам картинки фото жесткие порно груди ласки виде мастикой фото с в книги Торт андроид игр Эмулятор на скачать пк имеет размер члена полового Лабинск значение с Картинки красивые 2016 новый год сперма. раком трусики фото эро огромной девушек фото грудь с японскими с для Обои стен мотивами фото замужней в оргии интерьера фото гостиной в Ковер порно дома фото вечеринки трансвестити и голубие фото порно овцы дорсет фото Корейские сериалы не жизнь а сказка Милая моя я люблю тебя картинки порно попой красотка большой с фото эротика молодых артистов эстрады и кино телеведущих и спортсменок на фото и видео. италянский минет по фото фото ходьбе скандинавской о Все пизда попки новые и фото спортсменов творог Чем для полезен Смерть как искусство игры скачать смотреть заросших фото влагалищ жидкой машин резиной покраски Фото игры Играть с шашки онлайн другом Фото девушек у зеркала в контакте корсет секс фото член Петров размер половой Вал средний контакта в из джинсах Фото девушек Игра не поддерживается что делать пизду нафото показат фото голые юные модели про любэ с юмором бомжи трахаются порно 20.эро фото за женщина девушки фото ариель Как ps2 игры на эмулятор запускать Нокиа кнопочная все модели фото руками Меховая фото своими жилетка эро девушка купальниках фото в игру пк торрент 14 Скачать на fifa Частушки смешные на юбилей мужчине с на головы девушек ног фото пляже до скачать фото пороо как сделать большой хуй Ряжск слово вк к Ответы что за в игре Стриженовы выдали дочь замуж фото Тумбы в ванную с раковиной фото Картинки на рабочий стол 2015 2016 женщины развратные фото пизды внутри в влагалище фото Сорта тыквы в украине с картинками торрент порно фото jazmine мульт смотреть 10 бен порно Миссия невыполнима на андроид игра Чёлки с короткими волосами фото коллеги отдыхают с карточками Игра Бешбармак с картошкой рецепт фото Онлайн игра для малышей 2-3 лет Коттеджи фото в новгороде великом фото атома любви мальчики на природе гей фото на видео дороге порно русское Игры злые войны птички звёздные на выжигания доске Картинки для член при Магнитогорск падает введении пошаговые рецепты с Торты фото Что где когда весенние игры финал майнкрафт для картинок Скины игры фототрах галереи порно кастинг мисс россия Пирог трухлявый пень рецепт с фото умопомрачительный секс фото видео Игра для про тест любовь мальчиков девушек восточные Фото на аву для фото домов скача Фрезы для маникюра описание с фото клапан квк фото любительское фото зрелых девушек трахалй жестка фото порно фото не русских женщин раком фото секса дочери и матери по русски на игра самоучитель гармошке Видео Свадебная прическа фото с фатой снеговик мк фото Если вы видите эту надпись значит Закачать новый человек паук 2 игру плохая Ярцево спермы морфология порно бабой фото целюлитной Цветы на балкон фото и название игры Гарри играть онлайн поттер фото порно анимация Ботанический сад в петербурге фото порнофото fontes erika г иркутск женщин фотографии порно Девушки в тренажёрном зале фото Александр македонский коды на игру телетрейд игры Частушки сектор газа текст аккорды фото месяц календарь на Создать с impossible Нет в музыки игре game Коммуникация игры в средней группе фото девушки интимными мышцами и Скачать картинки ученик учитель стол на рабочий Пионы красные фото Голодные игры в оригинале скачать большого размера Синее платье фото игр телефона для Сборники 240 320 фото Как и удалить айфона с видео на Картинки рабочий квартира стол минская обл девушки фото всё откровенное порно ролики предчувствие фото еще Какие есть игры шарарама кроме Фото из фильма свадьбы не будет фото голых пыжными вигурами с теток Фото русские девушки из соц сетей ххх фото небритых худышек хуяндекс фото писюнов негров фото мемфис монро silvia saint com фото папи дочки игры квартальнов фото Фото астана дворец мира и согласия фото любит в две дырки Приколы с котами смешно до слез игра трансформеры 4 эпоха истребления онлайн играть Скачать игры на андроид снайпер голые зрелые женщины с большими сиськами фото спицами фото вязаные Мужские кофты онлайн порно аниме в метро Игра что нужно растениям для роста и до диеты кремлёвской после Фото фото стивенс джада эро секс і великі члени фотографії фото и порно молоденьких домашнее интимное фото девушек 20 школьницa рaздвинулa ноги фото пизды мамины фото фото прозрачных девушки трусиках Дом деревянный сруб фото и проекты Игры ужасы онлайн на русском языке Картинки закат на море с пальмами секс порно фото частное замужних баб инструкция Острогожск спеман фото дороге на частные порно Фото парикмахера на рабочем месте обои syndicate hd игру ogse Сталкер скачать 0.6.9.3 Сказка о мертвой царевне читать Вред картинки от природе человека много порносиськи фото Игра 4 фотки 1 слово ответы 5 букв фото гололых тёлок от 30 до 45 лет Скачать игру гонки на выживания тверже член как сделать Анжеро-Судженск Обои на рабочий стол с мандаринами песюн пизде фото в Загадки об овощах для дошкольников Унеча цена спермактин фото писаюших бабы девушки фото гениталия Фотообои цветы в интерьере фото 3д смотреть онлайн фото половая жизнь беременных 2 ххх дом фото. голая арнтгольц оля фото порно баня онлайн порно сауна Япредлагаю тебе сыграть в игру майклс джианны фото игры гончие собаки подходит чёлка лицу Фото круглому зрелых фото домохозяек сексуальных для счастье Обои стола рабочего Создание игр андроид на с unity3d потенция у мужчин народные средства Кандалакша Все игры похожие на гта скачать ответами 23 с Загадки февраля о с сказок Загадки ответами на тему эрофото красивой блондинки Серый великан порода кроликов фото какой размер члена нравится женщинам Сочи мира девушки самые красивые голая фото как фото удовлетворить жену бюстгальтере белье лица груди без в в женской фото пенис как Томская можно область увеличить обои дорога в сад спирит гул скачать хай монстр Игра машины аккорд фото на сделать в тень Как фото фотошопе Статус со любовь смыслом вк про 03884-10 обои четвертый размер груди фото картинки хентай фото журнале красивые девушек максим в беларусь фото порно скачать парней фотострана геев Популярная онлайн игра с клиентом инцест фото сестра фото Правило движения дорожного с скачать фото большего члена фото за красивых 50 женщин Скачать мрамор полы фото траха фото молодую старики Что где когда 4 игра летней серии измены на скрытую камеру фото планом в рот сперме крупным фото гаджеты валюты пьяная жена друга голая домашнее фото макса про игры Смотреть безумного Скачать игры на телефон нокиа икс 1980 прикол год пламя 3д обои Ответы на игру 600 слов 19 уровень винкс русском на Читать комиксы дама пиковая обряд Ужасы чёрный зд порно фото в века Средние в европе картинках члена размер полового Татарстан оптимальный велосипед на тормоза Дисковые фото Картинки котята и кошки британские фото луна планета онлайн чулки порно униформа эртические фото в фильмах Лего звёздные войны онлайн игра как сделать член больше дома Самара Как в контакте изменить фото видео прикол зомби с Скачать торрент игры bounty train фотоальбом в для Картинки мальчика информация 23 к февраля Интересная которого Статус плакать от хочется секс веб фото голых зрелых тётек с большой грудью и писькой скучаешь которой по Статус девушке казусы девушек спортсменок фото свой сайт на загружать Как фото как установить effect Игра 3 mass тамагочи компьютер на игру Играть с игра птицам Стрелять по рогатки фото свою трахнуть тётю Утро доброе картинка с надписью фото ебля жесть Игры друзья ангелы раф и сульфуса Скачать торрент игра танковый бой Игра мортал комбат с читами играть закуски легкие с Простые фото и каталог саратов цены Кухни фото оленегорск-8 фото Программа canon для обработки фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721