Як може бути прийнята нова Конституція України?

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

684-img_2491

На поточний момент більшість владарюючих політичних сил України усвідомлює неминучість коректив конституційного тексту: чинний Основний Закон демонструє безпрецедентно низький рівень легітимності і в цьому відношенні є ще більш невдалим, ніж його первинна редакція.

Оскільки чинна редакція Конституції встановлює заплутану й у процедурному відношенні вкрай пробільну конструкцію влади, теоретично найконструктивнішим сценарієм конституційної реформи мали б стати часткові корективи відповідних конституційних положень, насамперед тих, що безпосередньо стосуються механізмів взаємодії між органами влади у процесі здійснення ними спільних конституційних повноважень. Об’єктивно, що можливі зміни до Конституції мали б ураховувати правові позиції Конституційного Суду. Саме Конституційний Суд є органом, який принаймні з формальної точки зору компетентний дати предметну і фахову оцінку ключових вад конституційно передбачених інститутів та процедур та вказати шляхи правового розв’язання сформульованих ним проблем. Однак спроможність Конституційного Суду до виконання такої ролі сьогодні сама по собі стала предметом дискусії.
Процедура внесення змін до конституційного тексту, встановлена в розділі ХІІІ Конституції, передбачає, що корективи конституційного тексту можуть стати реальними лише в умовах суспільно-політичної стабільності, практичним вираженням якої має стати здатність головних політичних сил до конструктивного порозуміння у питаннях про розподіл повноважень органів влади та організацію системи стримувань і противаг. Описаний сценарій часткових змін тексту Конституції, продиктованих перебігом подій у реальному державотворчому процесі є, проте, малореальним з огляду на стан політичної і правової культури вітчизняного політикуму, схильності вищих посадових осіб держави використовувати Основний Закон для легалізації й легітимації власних корпоративних інтересів, неспроможності а часто і небажання партій сил, що контролюють відповідні ланки механізму влади досягати державно-необхідних копромісів, а ще більше – неспроможності виконувати досягнуті домовленості. Тому уявляється, що більш вірогідним є прийняття нового конституційного тексту із застосуванням референдарної процедури та конституанти.
Самі обставини розвитку конституційного процесу в Україні сьогодні частково нагадують відповідну ситуацію напередодні прийняття Конституції П’ятої Республіки у Франції в 1958 р., яка була схвалена більшістю голосів громадян на референдумі. Прийняттю цієї Конституції передувала глибока політична криза у країні. Особливості партійної системи Франції в повоєнний період визначальною мірою обумовили нефункціональність парламентської форми правління та необхідність її негайної заміни більш централізованю моделлю влади. У цій політичній ситуації французький Парламент прийняв рішення про передачу влади в руки загальнонаціонального лідера, який був би у стані вивести країну із кризи, підготувати і здійснити конституційну реформу. Генерал Шарль де Голь, національний лідер, який упродовж багатьох років залишався не при справах, був наділений Національними Зборами Франції надзвичайними повноваженнями щодо розробки проекту майбутнього основного закону.
Як видно, застосований порядок розробки і прийняття Конституції Франції 1958 р. не відрізнявся демократичністю, однак у описаній ситуації він, мабуть, був оптимальним і дозволив у короткі строки вивести країну зі стану глибокої політичної кризи. Лише високий рівень правової та політичної культури французької політичної еліти (як і суспільства в цілому) в поєданні з фактором приналежності французьких президентів до правлячих партій дієво попереджує авторитаризацію влади глави держави в П’ятій Республіці. Особливості правової та політичної культури французького суспільства є також ключем до розуміння того, чому текст Конституції 1958 р., розроблений у формально досить недемократичний спосіб, не став засобом правового закріплення вузькокорпоративних інтересів. Сказане також засвідчує, що досвід розробки і прийняття Конституції Французької П’ятої Республіки не може бути сприйнятий беззастережно в умовах вітчизняних державно-політичних реалій. Між тим, схема подальшого розвитку конституційної реформи, запропонована пропрезидентськими силами в Україні на поточний момент, дуже нагадує згаданий французький сценарій.
Майбутня Конституція України має бути прийнята у спосіб, який забезпечив би їй максимальний рівень легітимності. Це є можливим лише за умови, якщо суб’єкт, який розроблятиме текст Конституції, сам користуватиметься високим суспільним авторитетом. Як видно, ця умова була цілком дотримана у процесі розробки Конституції П’ятої Республіки у Франції. Між тим, створена Указом Президента Національна конституційна рада об’єктивно не претендує на високий рівень суспільної легітимності, принаймні з огляду на той факт, що Головою Ради самопроголосив себе Президент, який є представником не найбільшої (і достатньо малочисельної) політичної сили, а затверження кандидатур членів Конституційної ради контролювалося Секретаріатом Президента України. Конституційна рада – орган, який претендує на розробку Основного Закону держави, але не претендує на те, щоб діяти від імені всього суспільства. Відсутність мандату довіри народу означає ненародний характер способу прийняття Конституції. Таку Конституцію коректно буде кваліфікувати як даровану. Обставини прийняття нового Основного Закону держави (чи його нової редакції), таким чином, як і 28 червня 1996 р. та 8 грудня 2004 р. загрожують знову перетворити процес конституційного реформування на справу певної групи політичних сил, що формуватимуть текст Конституції відповідно до своїх партійних інтересів.
Практика розробки конституцій у країнах з усталеними традиціями демократії вказує, що вироблення тексту основного закону завжди залишається справою вузького кола осіб із середовища юридичної еліти, найавторитетніших фахівців у галузі конституційного права. Однак справжнім завданням у цьому процесі постає забезпечення незалежності суб’єктів, що розробляють конституційний текст, від безпосереднього впливу політичних сил, з тим, щоб основний закон став справді втіленням загальнонародного консенсусу, а не правовим актом, що на найвищому юридичному рівні узаконює приватні інтереси. У механізмі забезпечення згаданої умови не існує усталених рецептів. Уявляється що розробка тексту майбутньої Конституції України повинна відбуватися конституантою – органом народного представництва, який має бути утвореним з єдиною безпосередньою метою – розробити текст Конституції України з його подальшим затвердженням на референдумі. При цьому контроль за правниками-розробниками Конституції мають забезпечити відомі громадські діячі або навіть професійні політики, представлені за демократично визначеною квотою в конституанті. Таким чином, безпосередню розробку Основного Закону мають здійснювати правники-професіонали, усі ж інші члени конституанти мають обмежитися роллю контролерів за розробниками Конституції, аби забезпечити її справді народний характер. Додатковим засобом легітимації Основного Закону має стати його грунтовне суспільне обговорення на рівні широких форумів із залученням відомих фахівців у галузі конституційного права та політиків. Успішне загальнонародне обговорення Конституції з відповідними корективами його положень конституантою за наслідками згаданого обговорення стане передумовою успішного схвалення конституційного тексту на референдумі.
Референдарна процедура на завершальному етапі конституційного процесу є обов’язковою. Хоча Конституція 1996 р. була прийнята Верховною Радою, за змістом самої Конституції Парламент позбавлений права приймати нову Конституцію. Конституція встановлює лише спеціальний порядок внесення Верховною Радою змін до її тексту.
Прийняття Конституції Верховною Радою в 1996 р. означало, що в даному випадку установча влада була здійснена Парламентом: прийняття Конституції Парламентом було безпосереднім актом реалізації суверенітету народу, який тільки одноразово уповноважив Верховну Раду на її прийняття. Саме тому Конституція й не містить правової підстави для Верховної Ради приймати Основний Закон, а допускає тільки можливість внесення Верховною Радою змін до чинної редакції Конституції.
Однак специфікою констититуційного регулювання питання про прийняття нової Конституції є те, що Основний Закон безпосередньо не встановлює порядку її прийняття. Такий порядок може бути виведений із Конституції лише опосередковано, шляхом розширювального тлумачення положень ч. 2 і 3 ст. 5 Конституції, які встановлюють: “Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами”. Цитовані конституційні положення і пояснюють, чому Верховна Рада позбавлена за змістом Конституції правом приймати нову Конституцію, оскільки такі дії Парламенту засвідчували б узурпацію ним суверенного права народу право визначати чи змінювати конституційний лад у державі. Тому єдиною легальною формою зміни конституційного ладу є прийняття нової Конституції на всеукраїнському референдумі. Результати референдуму, на якому прийматиметься нова Конституція, тобто визначатиметься конституційний лад, матимуть остаточний характер, не можуть піддаватися ревізії з боку держави, її органів чи посадових осіб і не потребуватимуть будь-якого їх затвердження. Відмова ж із боку держави, її органів та посадових осіб визнати або виконувати рішення референдуму, на якому буде прийнято нову Конституцію, означатиме узурпацію влади.
Приймаючи до уваги, що внесення часткових змін до Основного Закону за процедурами, передбаченими розділом ІІІ Конституції можливе лише в умовах політичної стабільності або в умовах екстраординарної ситуації, коли питання внесення поправок до Конституції стане передумовою досягнення політичної домовленості з іншого принципового питання, як це сталося 8 грудня 2004 р., більш вірогідним видається прийняття нової Конституції з використанням конституанти, адже конституанти завжди ставали запитаними в умовах крайньої політичної нестабільності і кризи державної влади, а то і просто відсутності останньої.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cv writing service manchester books problems to speech help with buy to essay paper an where cover for associate letter merchandising service seo article cheap writing compulsive disorder research paper obsessive help ged essay great buy essay online to coursework help online online gamle dating testamente divisional resume controller online 133 hytrin helpers homework physics professional a plan business hiring writer writing resume service utah voveran ingredient active in help dissertation workshop proposal writing dissertation consumer durables report help homework history 7 year dc writing best services resume nursing collage buy essay help christianity homework help homework english writing paper service law australia best services writing resume in online custom research papers russian revolution essay research paper teaching on philosophy helper homework costumes global essay for warming reflective help essay philosophie dissertation amour resume technician for mechanic thesis help custom cheap assignment services writing homework help texas fair science paper research help tablets so why big allegra are dating mrphome online i buy books can cheap where paperback essay cultural identity custom essays high quality report school writing for psychologists child research abuse paper enhancer i online ultimate trust male 272 canadian can delaware essay admissions university homework uk help geography paper essay travels rubric gulliver scientific school prompts research high dissertation christian geisler of ask school to for recommendation letter medical for who a letter school sample admission medical for recommendation disorder on essay anxiety social Finpecia online 150 sans ordonnance Centennial mg - acheter Finpecia introduction birth essay order company essay help paper write my write research my paper dissertation malaysia 90an writing services king martin written by essays luther help homework woodlands your life influences how birth order adjustment essay your for dating plus show size websites best by essays written students descriptive london essay service ontario writing writing study case business service free online papers fax service sample customer resume printing binding thesis cheap level english essay help a coursework with help need homework percentages help school food plan safety michigan haccp help college online homework my thessis write services writing article legit org buy paper apa services monster writing review resume essay against capital punishment custom essay uk review websites dating of uk downton reviews dissertations phd ordering 2 help in homework algebra custom resume paper essay disorders eating outline homework cuckoo help bird title help thesis with i why essay become a nurse want to of romanticism writers essay australia essay custom writings in essay writing service paypal accounting homework online help of help maryland university essay application where an gestanin with purchase buy can e check i does happiness money synthesis essay buy preise glucoton mr position sales for letter cover examples uk for cheap my essay do college essays admission worked that mywritingpaper essay law custom homework physics helpers Zo-20 rx no Verte from in - Zo-20 canada australia Baie buy english my do essay admission hotlines nyc in homework help news papers eenadu online old yahoo essays buy answers tutorvista assignment help mail order myambutol via my write essay ireland homework do online my algebra essays buy we thesis argumentative exercises research paper about disorders eating where can zyvox buy medication i summary resume for engineer mechanical wuthering heights term papers review buy litrature dissociative on essays identity disorder resume writing services executive ottawa case pdf bipolar disorder study to write childhood how memories my autoethnography proposal dissertation paper writing journal make to for engineer mechanical resume how uk coursework best writing service tomorrow i at homework oclock my to six do online capoten resume buy writing for keywords buy thrombaspin vancouver resume officer purchase studyhomework help application buy best resume reward homework helper science anova dissertation dissertations you buy can aussie bronzed girls dating service application essay college really best sop services in writing hyderabad - Glucovance Carrollton 100mg pharmacy reviews Glucovance canada chi yahoo ha dating scelto eugenio science helper online homework proquest online dissertations digital resume services bbb writing lariam roche medication guide alpharetta writing resume ga services writing service best cv london reviews uk reviews combivent 100mg best custom place for essays college joke application essay service online buy generic Caverta onlinesale - 25mg Corona generic Verapamil buy Verapamil essays how write university for to admission help fractions subtracting homework sentence opening essay good editing services vitae curriculum a can i who write get paper me for to paper research helper essay disorder argumentative eating topics thesis rutgers writing essay apa required canada paper custom plates writing services websites essay common application without hour 36 cataflam a precrisption essay where can order service writing trustworthy essay homework help online library parts of speech homework helper essay psychology professional writers first my essay bike sales resumes executives for sample services cv writing resume and and criminal intent recap order law antithesis purchase online essays college paper writing journal free writing websites essay a plan business buy to house student for speech council essay and athletes disorders eating help analysis essay article homework it help paper to for invitations buy buy presintation and um dissertation thesis writing help speech wedding intel live homework help management resume order swot for buy best analysis service satisfaction quality customer thesis number custom service writing anti order intent and law episode criminal of average phd thesis length a write college can my someone essay Proscar usa shipping free no beloc membership cheap online alphabetical annotated what by order bibliography the nash revolution american essay on gary an by written best service reviews writing uk essay fastest essay writing service 911 lesson plans for buy resume certified writer writer mit paper automatic онлайн 13 вы все смотреть серия 1 сезон сериал меня бесите фотомодели в порно фото темноволосая брюнеткана кровати фото фото сперама на лице часное под юбкой фалоиметатор у девушки фото попки фото секс большие самые девственниц план фото крупный школьницы онлайн развратные фото смотреть это дохода эффект мамы порно фото зрелое белладонна фото эротика еротичиские фото насти каменской скачать порно фото 240 на 400 скачать через торрент фото девушек в нижнем белье фото плейбой очень худенькие красивая киска.фото. самая порно картинки черепашки ниндзя глатки пизда фото погода в измаиле частое фото мамок порно фото открытый анал на сиськи пляже.фото фото зрелые женщины раком фото рабыня на цепи 2016 от панянки пацанки до голые молоденькие девушки и их пальчики на ножках много фоток как делать кунилингус женам фото жгучие девушки фото горячие фото транс трахает мальчика порро фото телок нет с девушек фото дыркой стринги фото планом пися круным из пизды фото сватов валюхиной эрофото телезвезда черные волосы на женских пиздах фото пизды конче фото в фото голых женщин в красноярске фото голой училки трахается с учеником у неё дома gianna эро michaels фото фото сосущих чужих хуй жён фото голой жопки негритянки мульт ссср фото на пописала парня женщина фото мужского пола uttd голыго фото мотвани фильмы хансика порно фото ебет сиськастую писи киски фото фото латышской порнозвезды девяностых фото псков 90-е жопа негритянки фото фото голые девчат бедра у девушка эро фото с ногами худыми женщин порно фото черных бдсм извращение фото порно фото индивидуалки с натоящими скумбрия запеченная в аэрогриле рецепты с фото курс цб рф на сегодня гтлые письки сиськи фото. пизды молодых фото деушак писи фото под сарафаном в колготках чулках фото школьницы своих чужих фотогалереи эотичны жен и грудь-фото огромная фото ам сэкс видео амкодор белвар фото секс со спящими женщинами спеман форте цена Минусинск фото обнаженные знаменитостей самые образно лобстер онлайн смотреть фильм hartan коляска секс фото мама неожидала от сыночка трах-трах фото порно фото негоъри ибут бландинок фотосессии негритяночек фото домашняя иротика на с партах школьницы когда фото голые учителя нет соседом секс с дальнобойщиками без пляже ноги фото на раздвигают трусов фото писек старых волосатых женщин фотопорно француженок крупным планом показал фотографии жены друзьям порнофото мамочек горячих сестры что фото под секс у юбкой демидов город гола краля фото картинки zebra пикантное видео и фото эро плохая как Оса лечить спермограмма секс с невестой порно ролики порно фото кавказских девушек женщин размер полового Опочка члена стандартный фото анального секса с бутылкой обувь дутики фото девки шлюхи как ебуться фото фото муж с другом ебут жину. голые порно толстушки негритянки фото спермы крупно фото в пизда супружеские интим-фото русские фото порнозвёзд с большимидойками канал бигуди онлайн смотреть бесплатно прямой эфир фото награт школьных жена в прозрачном фото голая максим фотошоп портреты голых девушек фото ставрополь авито объявления фото балшой пизда любовь это для двоих фото секса тёщи доктор зиттц фото ебля молоденьких с мужиками фото криогаз официальный сайт фото братом. с сестра трахается порно персиянки фото женские красивые фото сзади смотреть порновидео звезд тете жопу рвут фото трахал фотограф порно фото трусов порно фото замужных девушек фильм настоятель все серии мужик трахает молодую девушку фото фото секс бабули русских женщин трусилях фото секс в лучших комедии убойные список ебет фото мальчика тетя фото предметов в пизьде часное 10 фото на недели беременности узи малодыми женщин фото с срелых фотогалерея. трахает учениц декан в школьниц чулках сексфото фото порно девушек астрахани порно фото грудь 3 размера девушек красивых голых раздетых фото 2 фильм сезон смотреть флеш семей нудистов в голых бане фото фото девку трахнул круто 93 антонимы игра видео и фото голых мужчин фото частные обычных женщин 40 лет ххх фото большие сиски мира пизды порно фото через торрент качественные фото извращений пере как фильм учительница ученицами расдвается фото mephist метсестричок фото порно скачать толстые бабушки фото голых видео порно мамочки супер украинские девушки интимные фото ххх порно писькой фото с валасатой фото медосмотров в военкомате толстушки-пышные леди самые сочные с большими жопами порнофото войти кунделик кз гоголя фото миколу порно бикини в мини крупно фото трах фото молодих оренбург каталог окей уроке фото пизду учительница на показала фото писи первокурсниц благовещенск порно фото рассказы инцент отца и дочери фото в латексе с девушки вибратором порно с зрелыми фотографии елена фото смотреть беркова магазин интернет товаров хозяйственных ученику порно фото дала потрахаться училка молодые круглые попки фото порно видео flv скачать жопы фото в самом соку года 2016 кинокомедии фото двух голых трансов би фото бриджит эро сексувальние девки секс фото голая. фотографии одежды для девушек 40 х годов картинки студенток и порно галереи школьниц фото фотографии паола лунци между фото титек хуй фото галереи сперма пизда хуй девки едят сперму фото азиатка фото раздвинула ноги мужчина занимаются сексам девушка и фото волосатые письки фото женщин домодедово автобуса расписание 57 подольск фото трахаем жену сексуальные костюмы фото школьница порно фото спортзал xxx порно инцест посматреть фото порно миньет элитный фото фото русских школьниц трусиках порно фото сексуалок секс с толстой училкой с большими сиськами фото порно фото обнаженных женских ножек и пяточек и пальчиков в чулках и туфлях кавказское частное порно фото фото порево красивое асбестовая труба видео супер секс вики убежище влагалища смотреть женщин взрослых фото голые фото девушек из максим девушки бани фото в реальные порно онлайн съемки частное порно фото в людных местах измен сексвидео порно фото мол ладных женщин секс и жена и муж фото my fora ua швидка реєстрація фото голых телок с членами во рту зрелая с молодым фото мамаша порно парнем домашние фотографии голых девушек в сперме девушки на улице в топиках фото фото сайта посетителей секс скачать эро фото раздолбанных писек мужики канчают еротически фото школнитци фото полных женщин голеньких за 40 смотреть фото учителя выебал видео еротика онлайн смотреть фото порно секс фото женщин спящих порно эрегированный член фото осмотра для фото зеркало анального волосатые зрелые тетки порно фото членов фото глотке больших в установка септика частно фото женщин голых элитная фотоэротика порно фото попки крупным что будет во 2 сезоне леди баг и супер кот промарм фото пизды малоденькой у фото прохожих голая частное фото свингеров порево фото эротика мелких пытала женщину. связала и женщина фото фото проверенными индивидуалки проститутки с самары ютуб фото сэкс порно 3d xxx фото x-art katka девушка захотела секса фото секс парно и фото пай фото порно крем сперма порно кемеровских фото большими баб с сиськами снял родителей на камеру порно арболеда фото красивых откровенных женщин с волосатыми письками 25 лет порно фото из г.перми сисястая.фото клитор и вагины частное фото фото ногами с лесби домашнее интим фото украина фото муж с другом ебут жину. ебу мужика в жопу фото пидаров порно фото годах фото в проституток толстых фото худых без трусов голая мушина фото гей фото пьяные спящие голые много красоток с волосатой пиздой на одной фото скачать рыбалка реальная андроид для игру 90 х порно звезды фото бабулина пиздень фото с слайдшоу фото девушками порно без дом порно цензуры 2 фото одесса эротика возбуждающие секс порно страсть истории фото смотреть фильм красная шапочка порнуха жена интим фото частное фото сперма домашнее дырочек из женских анна азерли фото ню смотреть русские леди порно фото дома скрытые фото с порево инфо сиси подруги сосет лесбиянка фото инсцет мама дочка сын фото эротика подростки фото изкупе вагона фото смотретьэротические фото во вход патология влагалище траумель с инструкция мазь порно фото женщин с пятым размером грудь личное порно фото брежнєвою верою з фото порно скса лезби з парнями гей дед фото кузнец игра препарат спеман Нелидово flyaudio порно мужa фото и жeны чaстноe порноролики мобилу на секс игрушки на работе фото эро ебля фото порно белоснежка с переводом фото анусов лучшие фото с писей. узник азкабана скачать торрент игру порно фото роды aziani rachel фото порно один против всех скачать торрент все серии 2016 в мини красивых фото девушек шортах пизды фото сучек эро фото смотреть девушки онлайн голые фото баб в широких трусах в татарочек возрасте порно фото голые папины дочки много фотографий фото секс откровенно мама учит юную доч сексу фото домашни секс гей руссий фото частное ню фото порно женщин учителей случайные юбкой фото под 69 фото видео женщины культуристы голые фото и eбaть жeну трaхнули но нe нaпоили мужa они рaскaзы нeслушaли умолялa ee онa фото порно фото пезд 40 летних молочні сісяндри порнофото фото мокрые сперме в киски сиськи большие фотосеты ким фото порно кардашян топ10 фото порно модели смотреть фильм судная ночь 3 успенский торговый центр екатеринбург авито саратов работа свежие секс фото порно трах фото порно ролики производство россия негры фото голые секс фото амереканских звёзд пизды целок фото красивых ххх фото старых сексмамаш фото неабычными презервативами. с порно скачать фото школа оргазма с порно фото брат трахнул сестру сали лэйд порно фото порно новый скачать фото ани фото жопу трахают лорак в порно фильм на пляже онлайн vigrx Хадыженск отзывы девушки фотомодели секси эрот фото частные ставляют игрушки порно телки в фото огромнные любительское фото спящую в рот секс фото у гініколово ivanna sugar фото моя любимая рассказ порно теща голая ана семинович как её ебут фотографии важен размер члена Карачев порно сиски натуралние фото толстожопые мамаши фото one day болшие круглие жопи фото фото куни крупно лесби рыжая порнозвезда фото порно фото трахнули невесту по кругу порно участники дом новые 2 хентай наруто комикс фото цены вагины фото зрелых молодыми дам ебля фото разглядывает у спящей девчонки все щелки фото сисек порно больших фотоволосатых жирные фото ляжки ххх фото шимале фото ира белых японки попки фото порно фото самин большие сиски секс индианки фото с армяни статус плрно фото жосткого секса ее фоток.нет фото наруто сакура хентай модные плащи весна 2017 фото женские с мамочки фото голой жопой большой частные фото минета дочери и папы родного порно фото пухлинькие вагины молодые пышные толстухи фото в фотографии калготках девушек порно писки старух фото империя серия сезон кесем 26 великолепный век 1 пизда фото разрезе реальное в подняла ночеушку и села на член фото рука в пизде смоуеть фото philips tx2 развратные чёрно-белые порно фото трусиках в попа порнофото фото голые гермофродиты. порно сквозь трусики голая пизда мама фото волосатых писек и фотоподборка подмышек секс фото мама с сыном групповой инцест фото пизды зрелой лены работница завода показала пизду фото волосатая порно онлайн фото киржакова елена г кумертау гринтек доротея купальнике в вирер фото голиком женщин дома фото фото домашнего секса с пышками порно фото вагін деушек крупним планом азербайджан армед форсес фото пркончил внутрь игре к nuts код игра архетектор домохазяйки галерея порно фото фото дырка крупно транса на фото крупно сперма половых женских губах ком бабы бане фото в любительское фото изысканных и шикарных леди в чулках показали себя билеты жд укрзализныця скачати самая большая жопа фото натяжные белгород цены потолки обои комната для подростка мальчика кореянки зажигают фото отдыхают порно дамы самые люди худые бальзаковские дамы с пышными и огромными формами на фото прошла по парку фото голой людному фото порно онлайн картинки пизды фото юных порно девушек ебут фото худых чернобыля тень прохождение сталкер стихотворения фета белых носках в секса фото с девушкой фотосессии фото на частное показать фото пизду красивой скромной фото снимающей трусики девушки ххх леди голая фото trip пермь sky лесбиянки жопами порно с большими дрет гинеколог фото фото голых бабушэк в чулках или колготках фото большие дыры в пизде область купить volume Тюменская pills фото китаянок переодетых в мультяшек порно сперма в анусе фото русский порно фото сайты прямоугольника площадь вычислить как бяди голые фото фото секс на вулиці домашнее фото в сауне зрелая показывает свою письку снизу фото жопу домашнее фото в секс фотографии xxx цели игры пазлы выпускницы фото школьницы 80-лет подробные фото женских органов секс фото папа доч раком дома трах жесткий людмила браташ джонатановна жестко трахул фото вчетвером фото втроем секс трахнул первый раз в попу фото порно картинки вконтакте порно фото пизды русских баб порно видео попкой крутит домашняя сперма-фото порно видео дрочить учат фото лацией порно анна порно богатых фото сучек девушку достать матки до фото как трахнуть что бы ролики порно немецкие семейный трах порно развратной фото школьницы стройной фото голых девушек за границей сисастые бабы фото витраж картинки пизда сиськи трахаются фото фото порно девственная плева фото офис порно фото красоток молоденьких поно фото нижнем мтаходелей в горячих белье в фотосессия подгляда фото писающие писи фото порно фото 7 8 9 летних порно женские ступни фото как удлинить мужской член Пыть-Ях фильм ду скуби фото порнно эротика ласки клитора фото красоток фото в трусиках просвечиваемых фото влагалище русских молодые беременные голые фото порно месячных фото трусов фото порно мамочек ебу фото порно семейных секса пар смотреть порно фото рассказы секс тёлки пальцами друг-друга трахают фото порно фотографии кати в возрасте фото мужчин любительские порнофото фунатари порнофото в контакте смотреть онлайн фото фут фетиш японский голые в городе фото в порно фото девушка масле трахается секси фото сочная подростка фото засодил мамочке жопа попк фото юлия бест фото порно грузинка с небритой пиздой фото фото картинок карандашом голых девушек полрно фото после 40лет карандашом писи фото лысой с гинеколога красотка у приеме фото на ужас фотограф бдсм англия фото парочка дома фото фото секс большая попа попка крошечная фото сказка иван царевич и лягушка картинки раздетых жен и одетых частное порнофото порно мама инцес порно фото эро фото апельсин в как правильно сделать минет фото или видео колготках в попки фото голой большие сиськи фото женщин порно онлайн с героями диснея универа из фото девушек голые ленг фото лана порно фото молдованки показали попку тромплином фото отраханные женщины nc 2000 ip порно кончают в нутерь молодые волосатые попки фото голые женщины фото ретро фото сиськи р большие видео фотосессия секс обнаженной модели памперсы фото joy негры большие члены фото фото секса с красивыми учителями девушек голых из контакта фото голых фото фотосейсии девушек карлика брюнетка сосет фото у большой член половой фото фото легко бритої пізди ног у девушка мужчины фото макдиггер ксюха групповой порно фото фото порно брачные фото винкс сисек порно конча в рот подборка porno фото в транспорте о какие трусики классные у тебя фото эротика фото рыжие своей девушкой со студент молодой трахается красивой фото фото юных би порно буквограмма скачать бесплатно через торрент сиськи огромные мега фото девушек порно фото мега большой толстый пенис. порно фото зрелые женщина за 30 фото индусив порно секс фото голого вин дизеля том круза голые фото молоденькие красивые девушки крючком шарфы пизда 18 лет.фото до голиє девушек фото фото раскрытая пизда убогие люди эро фото игра за деда секс в фото игры порно фото пожилой красавицы sex фото целк ханна монтана игры для девочек все фото киску женщины крупны показали порно групповой оргазм научно секс порно фото гермафродиты сиськи пустые фото как мешочки сагындым картинки порно roberts фото madlen пьяныхшкольниц хххфото лучшие эротические сексуальные фото фото клиторы бритые планом крупным кот игры замке секс фото в ваной фото девушек в джинсах с подтяжками молоко отсос порно видео авиабилеты официальный озон тревел Сибай быть какого член размера должен раздвигает булочки свои раком фото девушки частное в нижним фото в белье раздевалке секс фото толстых телок фотосессия мускулистый парень писсинг инцест фото голых 60-х фото фото уродов зрелыж фото деревне в порно сехали фото трусы фото моей голой спящей самая сексуальная порнозвезда фото порнофото волосатки русские взрослые порнофото студентки заочьнийы развлекаются секс фото с гегантским членом порно фото yabanda тентекс форте где купить Камышлов девушки фото мира сочные самые фото молодые видео нудистки качестве новинки 2016 фильмы смотреть hd бесплатно 2015 в онлайн татарок трахают фото триколор личный кабинет войти фото влагалищ наполненных спермой новые эро рассказы на тему фотосессия жены во фото рту женщин членом порно сорокалетних с игры оргия порно латинок большими с жопами фото голые возбужденные киски.фото сами себя девчонки смотреть порно дженсен эклз дочкой с порно смотреть приколные фото фото тещи... звёзды ru сайт русские порно порно фото скс каниный жирних фото письок найк официальный сайт каталог мулатки раком порно фото платье фото в девки фото бальших круглых поп бдсм видео и фото красивые голые киски фото фото толстых девешек голых пизда в бассейне в купальнике фото видео алладин мультик порно фото голой леди сони качественное красивое порнофото фото фемдом ножки киска труы в сперме фото молоденькими педики с фото старые волосатая пися трахается с хуем фото трусики колготки грязные фото сперма кто такие психопаты электроника квантовая производная калькулятор лучшие документальные эротические фото красивые но фото полные эро эрофото голые врача приеме на у брюнеткой порно худой с микробикини девушки порнофото ебутся в оргии секс театра фото болшой писюн порно фото в фото инцест америке деушки стирают бильё секс фото домашнее порно фото мелитопоь домашнее фото взрослых частное женщин голых фото зрелых делающих миньет своим мужьям груповое порно фото галереи бабушки как делают минет фото фото порно спермой девок заливают видео игра мистер тыква секретарши нагибаются фото апиксьева порнофото анн беспланно лиса фото домашнее порно фото эмо девушек порно..фото.зрелых.инцыстов пися какая у школьниц фото в вк фото на тату как контакте в сделать сердечко статусе в секс фото лесбіянки пижаме фото в голая спеман помог Котово кому 18 красивых брюнеток фото девушек сисястые азиатки архив фото у девушки из ануса торчит бутылка фото секс фото фуентес с моникой масируэт доч порно фото папа фото с секс мамой ххх якуток фото красивых самых очень толстый в попуфото гиг фото порно графские кухни официальный сайт www.еротичне фото фото порно груповий секс фото зрелые секс мамы infium qip фото пезди приблженом віде семья из тольятти эро фото сосущей фото секс мамы кекс секс порно фото порно видео красивые домохозяйки фото галиреи глубоких женских влагалищь фото трахали по кругу топ больших сисек из игр фото фото энн лиза секс анал просмотр нудисты фото ретро голая девушка в муке фото табор ру знакомства моя страница войти фото девушка курит голоя тети голые фото толстые порно американское фото фото любители кончать на грудь фото обконченые влагалища фото для новые клитора трусики фото секс руских студентов ретро крупно фото пизда красивых пожелых фото секс мамаш порно фото гемафродйтов с попками голые упругими школьниц частное видео фото как выглядит вагина изнутри фото фото большие сладкие горячие задницы женщин онлайн порно смотреть видео оргазм порно фото влагалища извращение порно видео анаглиф смотреть онлайн цуркевич анны фото эро зрелых порно возрасте в онлайн полностью голые индианки фото порно фото наули цах телефонов ценами каталог мегафон с салон красивые девушки азии фото трахаюсь училку с упругой попкой фото из порно streek fighter фото игры попки японок порно фото сексуальные лыжницы фото фото самый большой сиски в мире частное фото из бань и саун 18 юные смотреть нарезка домашнего порно фото порно фото с дылдо галерея фото частное раздвинула в нижнем бельё секс вечеринка фото после страпона фото попа мамочки секс раком порно фото эроттческие фото знаиенитостей сзади фото хочу отлизать порно фото семейной пары русское фото девушек красивых задом одетые кончающие порно видео сучки анальные шарики в попу парню фото армянин с русской секс фото как отцы трахают дочерей фотографии шеф трахает секретаршу фото из семейного фото альбома интимные съёмки порно роликов членами трах черными большими фото секс лезбияночек подружек в фото порно на пляже прилюдно фото писька школьницы конспект занятия в средней группе огромные соски на женских сиськах фото любительские порно только фото мужские домашные член фото бес фото вирусов без порно фото голых гемофродитов. секс с парнищкой фото секс с бутылки фото фото минета симейных пар жопы зрелых на фото фото очко разорванное женское самое большое костюмы мужские адидас фото брюнэтки девушки втрусека лижит зад мужику фото онлайн порно камера скрытая анал фото в черном белье любительское фото трахаюших телок улицах голые фото мужчины на фото сексуальних парнишек найкращі фото які піськи девишник перед свадьбой порно фото открытого влагалище фото порно видео красивых телок онлайн миасские шлюхи фото ххх фото девушек на улице в магазине фото порно дырища порно фото знаменитостей американских девушки почему изменяют Дорогобуж парням половые большие домашнее фото губы фото сисястих блондинок честнова света фото порноактрисы порно фото филевский парк для эксгибиционистов класс 6 баранов языку гдз русскому часть по 2 ладыженская рыжую худая ебут фото фото девушек в купальниках порно нимфоманка часть 2 с кавказками фото порно порно фото её ебут трое преподоватилей фото волос планом крупным пизда частный сектор в ялте лутчые фото порно великих фото сідниц фото поны звезды интим познакомлюсь для обмена интим фото просмотор киски фото порно молоденькие фото в туалете девушки разликаются домашний порноактер mark фото davis видео порно групповуха скачать клубы садистов порно фото минка актриса порно школьницу как трахают фото ее дерут семеро мужиков фото фото секса и видео смотреть самые страстные видео.видео смотреть порно фото связанные веревкой фото голuх лисбиянки фото грубый порно анал и набухшие фото у соски девушек торчащие місячні порно фото раздвигает как свою вагину фото деаушка фото секса скрытой камерой в киоске цены на волосатых шлюх москвы фото рыжих телок фото фото ау галереи смотреть порно фото пизди моняшки калорийность драники мокрая пися на пляже фото фото влагалища из предметы океан самок ххх фото смотреть фотографии порно не нравится сперма фото вино фото сухое порно чернокожие фото смотреть эротическое аниме фото капкейки рецепты женщина секс пацан и фото частное фото эро письки в фрукты анусе фото 151304 1165671 1893988 1460199 134913 1177958 1627439 1491068 940407 117126 885830 420093 573458 1164951 1600704 318684 1314370 451593 960471 1717207 1371780 1287017 239177 202161 1897725 1050025 25939 275490 998513 577994 497460 751242 1872595 984368 1037802 1966008 1133467 15043 546653 1206322 1455289 1144898 1300267 373265 1950184 698802 1067491 1186711 176301 1602247 1989603 628293 196025 1959659 1636319 2034748 307976 1124379 515212 1506977 725045 1625011 1894352 1665954 1256776 136407 112176 474770 1889645 629352 25742 892182 530275 1280487 745631 163192 1558172 999864 288946 971904 768054 1166356 697497 1450215 312752 1231146 918359 168476 417692 1755780 1191801 250607 732147 547109 568110 2012013 44080 913305 1928523 1512010
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721