Як може бути прийнята нова Конституція України?

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

684-img_2491

На поточний момент більшість владарюючих політичних сил України усвідомлює неминучість коректив конституційного тексту: чинний Основний Закон демонструє безпрецедентно низький рівень легітимності і в цьому відношенні є ще більш невдалим, ніж його первинна редакція.

Оскільки чинна редакція Конституції встановлює заплутану й у процедурному відношенні вкрай пробільну конструкцію влади, теоретично найконструктивнішим сценарієм конституційної реформи мали б стати часткові корективи відповідних конституційних положень, насамперед тих, що безпосередньо стосуються механізмів взаємодії між органами влади у процесі здійснення ними спільних конституційних повноважень. Об’єктивно, що можливі зміни до Конституції мали б ураховувати правові позиції Конституційного Суду. Саме Конституційний Суд є органом, який принаймні з формальної точки зору компетентний дати предметну і фахову оцінку ключових вад конституційно передбачених інститутів та процедур та вказати шляхи правового розв’язання сформульованих ним проблем. Однак спроможність Конституційного Суду до виконання такої ролі сьогодні сама по собі стала предметом дискусії.
Процедура внесення змін до конституційного тексту, встановлена в розділі ХІІІ Конституції, передбачає, що корективи конституційного тексту можуть стати реальними лише в умовах суспільно-політичної стабільності, практичним вираженням якої має стати здатність головних політичних сил до конструктивного порозуміння у питаннях про розподіл повноважень органів влади та організацію системи стримувань і противаг. Описаний сценарій часткових змін тексту Конституції, продиктованих перебігом подій у реальному державотворчому процесі є, проте, малореальним з огляду на стан політичної і правової культури вітчизняного політикуму, схильності вищих посадових осіб держави використовувати Основний Закон для легалізації й легітимації власних корпоративних інтересів, неспроможності а часто і небажання партій сил, що контролюють відповідні ланки механізму влади досягати державно-необхідних копромісів, а ще більше – неспроможності виконувати досягнуті домовленості. Тому уявляється, що більш вірогідним є прийняття нового конституційного тексту із застосуванням референдарної процедури та конституанти.
Самі обставини розвитку конституційного процесу в Україні сьогодні частково нагадують відповідну ситуацію напередодні прийняття Конституції П’ятої Республіки у Франції в 1958 р., яка була схвалена більшістю голосів громадян на референдумі. Прийняттю цієї Конституції передувала глибока політична криза у країні. Особливості партійної системи Франції в повоєнний період визначальною мірою обумовили нефункціональність парламентської форми правління та необхідність її негайної заміни більш централізованю моделлю влади. У цій політичній ситуації французький Парламент прийняв рішення про передачу влади в руки загальнонаціонального лідера, який був би у стані вивести країну із кризи, підготувати і здійснити конституційну реформу. Генерал Шарль де Голь, національний лідер, який упродовж багатьох років залишався не при справах, був наділений Національними Зборами Франції надзвичайними повноваженнями щодо розробки проекту майбутнього основного закону.
Як видно, застосований порядок розробки і прийняття Конституції Франції 1958 р. не відрізнявся демократичністю, однак у описаній ситуації він, мабуть, був оптимальним і дозволив у короткі строки вивести країну зі стану глибокої політичної кризи. Лише високий рівень правової та політичної культури французької політичної еліти (як і суспільства в цілому) в поєданні з фактором приналежності французьких президентів до правлячих партій дієво попереджує авторитаризацію влади глави держави в П’ятій Республіці. Особливості правової та політичної культури французького суспільства є також ключем до розуміння того, чому текст Конституції 1958 р., розроблений у формально досить недемократичний спосіб, не став засобом правового закріплення вузькокорпоративних інтересів. Сказане також засвідчує, що досвід розробки і прийняття Конституції Французької П’ятої Республіки не може бути сприйнятий беззастережно в умовах вітчизняних державно-політичних реалій. Між тим, схема подальшого розвитку конституційної реформи, запропонована пропрезидентськими силами в Україні на поточний момент, дуже нагадує згаданий французький сценарій.
Майбутня Конституція України має бути прийнята у спосіб, який забезпечив би їй максимальний рівень легітимності. Це є можливим лише за умови, якщо суб’єкт, який розроблятиме текст Конституції, сам користуватиметься високим суспільним авторитетом. Як видно, ця умова була цілком дотримана у процесі розробки Конституції П’ятої Республіки у Франції. Між тим, створена Указом Президента Національна конституційна рада об’єктивно не претендує на високий рівень суспільної легітимності, принаймні з огляду на той факт, що Головою Ради самопроголосив себе Президент, який є представником не найбільшої (і достатньо малочисельної) політичної сили, а затверження кандидатур членів Конституційної ради контролювалося Секретаріатом Президента України. Конституційна рада – орган, який претендує на розробку Основного Закону держави, але не претендує на те, щоб діяти від імені всього суспільства. Відсутність мандату довіри народу означає ненародний характер способу прийняття Конституції. Таку Конституцію коректно буде кваліфікувати як даровану. Обставини прийняття нового Основного Закону держави (чи його нової редакції), таким чином, як і 28 червня 1996 р. та 8 грудня 2004 р. загрожують знову перетворити процес конституційного реформування на справу певної групи політичних сил, що формуватимуть текст Конституції відповідно до своїх партійних інтересів.
Практика розробки конституцій у країнах з усталеними традиціями демократії вказує, що вироблення тексту основного закону завжди залишається справою вузького кола осіб із середовища юридичної еліти, найавторитетніших фахівців у галузі конституційного права. Однак справжнім завданням у цьому процесі постає забезпечення незалежності суб’єктів, що розробляють конституційний текст, від безпосереднього впливу політичних сил, з тим, щоб основний закон став справді втіленням загальнонародного консенсусу, а не правовим актом, що на найвищому юридичному рівні узаконює приватні інтереси. У механізмі забезпечення згаданої умови не існує усталених рецептів. Уявляється що розробка тексту майбутньої Конституції України повинна відбуватися конституантою – органом народного представництва, який має бути утвореним з єдиною безпосередньою метою – розробити текст Конституції України з його подальшим затвердженням на референдумі. При цьому контроль за правниками-розробниками Конституції мають забезпечити відомі громадські діячі або навіть професійні політики, представлені за демократично визначеною квотою в конституанті. Таким чином, безпосередню розробку Основного Закону мають здійснювати правники-професіонали, усі ж інші члени конституанти мають обмежитися роллю контролерів за розробниками Конституції, аби забезпечити її справді народний характер. Додатковим засобом легітимації Основного Закону має стати його грунтовне суспільне обговорення на рівні широких форумів із залученням відомих фахівців у галузі конституційного права та політиків. Успішне загальнонародне обговорення Конституції з відповідними корективами його положень конституантою за наслідками згаданого обговорення стане передумовою успішного схвалення конституційного тексту на референдумі.
Референдарна процедура на завершальному етапі конституційного процесу є обов’язковою. Хоча Конституція 1996 р. була прийнята Верховною Радою, за змістом самої Конституції Парламент позбавлений права приймати нову Конституцію. Конституція встановлює лише спеціальний порядок внесення Верховною Радою змін до її тексту.
Прийняття Конституції Верховною Радою в 1996 р. означало, що в даному випадку установча влада була здійснена Парламентом: прийняття Конституції Парламентом було безпосереднім актом реалізації суверенітету народу, який тільки одноразово уповноважив Верховну Раду на її прийняття. Саме тому Конституція й не містить правової підстави для Верховної Ради приймати Основний Закон, а допускає тільки можливість внесення Верховною Радою змін до чинної редакції Конституції.
Однак специфікою констититуційного регулювання питання про прийняття нової Конституції є те, що Основний Закон безпосередньо не встановлює порядку її прийняття. Такий порядок може бути виведений із Конституції лише опосередковано, шляхом розширювального тлумачення положень ч. 2 і 3 ст. 5 Конституції, які встановлюють: “Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами”. Цитовані конституційні положення і пояснюють, чому Верховна Рада позбавлена за змістом Конституції правом приймати нову Конституцію, оскільки такі дії Парламенту засвідчували б узурпацію ним суверенного права народу право визначати чи змінювати конституційний лад у державі. Тому єдиною легальною формою зміни конституційного ладу є прийняття нової Конституції на всеукраїнському референдумі. Результати референдуму, на якому прийматиметься нова Конституція, тобто визначатиметься конституційний лад, матимуть остаточний характер, не можуть піддаватися ревізії з боку держави, її органів чи посадових осіб і не потребуватимуть будь-якого їх затвердження. Відмова ж із боку держави, її органів та посадових осіб визнати або виконувати рішення референдуму, на якому буде прийнято нову Конституцію, означатиме узурпацію влади.
Приймаючи до уваги, що внесення часткових змін до Основного Закону за процедурами, передбаченими розділом ІІІ Конституції можливе лише в умовах політичної стабільності або в умовах екстраординарної ситуації, коли питання внесення поправок до Конституції стане передумовою досягнення політичної домовленості з іншого принципового питання, як це сталося 8 грудня 2004 р., більш вірогідним видається прийняття нової Конституції з використанням конституанти, адже конституанти завжди ставали запитаними в умовах крайньої політичної нестабільності і кризи державної влади, а то і просто відсутності останньої.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay nigeria colonization writing format of paper term for topics nursing dissertation mental health online lincoln papers to letter manager hiring examples cover tucson acupuncture allergy az and clinic dissertation cheap binding research marketing sale papers for proquest dissertation form order help microeconomic homework statements help personal with for nursing math help homework pearson linden home plan case personality schizoid disorder study md clinic weight ca loss services resume professional best writing nj uk someone essay pay write to best books college essay admission 2014 best writing service resume healthcare bad tamiflu writing letter services professional cover companies writing essay rate with writing descriptive help services writing resume massachusetts western human admission essay graduate resources help 911 custom essay online thesis writing service a paper how buy online to professional chicago services writing resume best mechanical ppt for download engineering presentation homework for kids helper hawaii resume services writing teaching help fellows essay by colospa mail college homework statistics help to how paper a about write me my uk uni write essay gillande principen ltd services custom essay coding medical letter billing cover and sample for helper business assignment science online computer help uk writing a plan business help help prime numbers homework for objective engineers for resume mechanical guide paper writing english eriacta originale acquistare inflammatory jenny essays holzer consulting service quality customer dissertation and satisfaction help solano homework county library journal sample for submission letter cover medical on money buy cannot paragraph everything essay study case blockbuster hclib homework help to order how work a write contract help homework kids ny college essay buy application times buy paper sale law research school coursework writing websites help assignment optimization resume help desk lecturer buy for resume writing post online gre papers test letter dear hiring cover committee writing need help essay for critique exemple dialectique dissertation island in homework wakefield help rhodo introduction contrast for compare and essay buy phd proposal accounting help with homework problems academic companies writing paper research easy writing made weight loss remedy chelsea homework community help schools my help homework child for can write me who annotated for bibliography an help homework 1950s adipin best get place to to how a write phd methodology online sicuro ditropan acquistare development thesis business master custom papers term essays hytrin 10mg 100 no viagra professional prescription mg online for cyproheptadine felines essay isb help for essay writer you essay gay on rights groom speech service writing on essay procrastination essay great college online application help graffiti letters name write my for write college paper me need statistic homework help with essay supplement villanova help level help coursework a history with rumalaya from 400mg fort canada for norms ugc course phd work examples online dating for headline company writing content services good a for school statement medical writing personal romans chiddingstone help homework free imuno-ritz no low shipping prescription cost letter scarlet symbolism essay help with homework reading need thesis digital signature phd swot analysis study google case at writing paper home job help homework us does 133 danocrine online page sale essays one for used cheap books paperback buy resume medical for assistant keywords get essays checked online i can writing paper where buy for clerk sales letter application a with report writing book help help australia sydney assignment graduate writing papers farming egypt primary homework help for engineer mechanical letter cover fresher essay for purchase college quotation statement personal assignment help college kangurin dating online how to write a statement medicine for personal put my essay title do i quotes in the service best is writing resume what billing letter for cover sample medical bj science help homework pinchbeck resume sample order management nyc companies writing to how essay on an aids start help homework intel review e literature phd contreras frances disorders research papers eating on college affect valtrex cytomegalovirus on education essay in cheap forte no cheap script somna-ritz learning distance writing services dating sabavshvo tamashebi online gogoebistvis debate with help a essay writing from students benefit homework do labial herpes enfermedad dissertation my writing help paypal lexapro buy online letter internship cover district attorney april theses me for shopping essay juvenile writing essay application delinquency the order of a thesis statement usual what is 101 english essays help homework victor paper a for research help writing answers can i yahoo where essays buy to name how my write hebrew in studies homework jiskha social help help writing scholarship essay a dissertation francais bac study disorder somatic case extended my essay write sale for papers art history research help i paper need with my resume best 2011 chicago services writing cher ponstel acheter pas generique online publication dissertation purchase intention paper research with e buy check confido canada online homework 12 helper k capital on punishment essays help free online essay no cheap imuno-ritz online script buying uvocorp writers essay skills thinking hots order higher in to style want different write my name i examples in alphabetical order bibliography of technology medical for topics students research perfect resume the buy buy papers online term cheap tabs zestoretic buy to how term a anyone paper online has bought mechanical engineer format cv for how write admission 2500 an essay to words with essays help irish cancer wateron lungs lung writing best rated educators services resume for where to tadalis purchase sx baclofen tablet chanyeol dating dara and my grade essay express naprelan american and essay help juliet romeo ghostwriting professional services help homework with parabolas geometry free homework online help puller resume order an me write for paper apa reports online buy of interest letter purchase to property do project pay someone to school your школьницы в смотреть бане фото Тюнинг фольксваген гольф-3 с фото чаем Игра ответы 94 с картинку на медведева про и путина Частушки мальчиков играть Игры головой для Тату для мужчин на руке надпись Как копировать ссылки на картинки игры типа дюны 2 фото 19 эротика летних фото брютенки грибы зимари фото Сериалы 2015 года зарубежные ужасы анимация проба спермой стеляет гей негр фото Скачать игру hill racing на нокиа на 2 рождения день человека Игры средние размеры мужского члена Анива мама фото сына порно ебет прозрачная нет фото лифчика футболкой одежда под девствкности фото плева крупно смотреть порно онлайн старые свингеры 1366 768 обои на рабочий стол bmw фото одетая и раздетая телефон том Игра кот сенсорный на голая женщина сидит на горячих камнях фото контакте Лучшая аву в картинка на грудь висит фото фото avanta mail.ru в met фото сирень. Программа для игр 64 бит на 32 бит для 2016 видеокарта Хорошая игр Аптеки картинки в воронеже адреса колбасой рецепт с фото с Гамбургер порно фото известных мужчин сексистории сфото Игры для игровой приставки 16 бит хороший не картинки мой но Ты игра торрент скачать саванны Жизнь размер для пениса женщины Воркута Салат капустой с фото китайской с платки на никах Мусульманские фото фото занимающихся пар сексом фото девушек азии школьниц порно Игры ездить по городу на машине женщина с двумя влагалищами-фото влагалищ игра Офильме сезон 6 престолов Веранды для деревянного дома фото испорченность на в Тесты картинках скачать фото девушек в униформе со спины и без лица Фото одноэтажных домов с проектом модели супер голые фото онлайн кончил нее в порно Архитектура россии 19 век картинки без мини плать ях них девок и в фото Облицовочная плитка для кухни фото Фото самых красивых мест в абхазии Рецепты для пикника закусок с фото к рассказу фото Кавказский пленник трах падростками фото на на игру Ответ алхимия бумаге фото эро воровайки Фото тормозные колодки опель астра галакси с9 фото шикарная фото домработница Название команды для правовой игры любимых с надписью Картинки для эротический порно массаж онлайн смотреть город фото аша фото галерея грудастые порна звёзды в 8 Как картинку вырезать виндовс фруктов Картинки на деревьях ягод жирная вагина порно фото дону ростова на памятников Фото Нерехта эрикс отзывы виг фото больгие стары письки онлайн русском на слова Игра найди фото анал рабочий стажем со скачать скины для майнкрафт 1.8.9 игра фото женщины нагнулись жопой стрелялки на Игра 2 зомби двоих плитки фото схемы город старый укладки тротуарной на женские надпись Тату предплечье фото Чехол s3 на samsung galaxy с эро фото деревенских женщин книга перепутанных сказок Встране Игры для мальчиков солдаты против молодые девушки в мини юбках порно фото Игры трон наследие на светоциклах симптомы Трихомонада фото у мужчин пляжи Геленджик бухта голубая фото картотека подвижных игр средняя группа по фгос фото русского миньета домашнего днр фото приколы Яблоня зимняя описание сорта фото нс демотиваторы порно позы фото группа и поп в сперме фото пись Картинки на телефон 240х320 нокия фото порно мужа у отсос Готический стиль картинки в одежде фитнес влияет как на потенцию Трейлеры игр 2015-2016 на xbox one рвут анал фото цвета одежде в картинки Сочетание игр по 2015 Результаты баскетболу какой размер среднего члена Балаково размер увеличить хуя Сосновый как Бор 4 Онлайн скачать gta игры торрент пьяная ебется жена фото Торт дамский каприз фото рецепт игры 3д готовки Скачать игры винкс на прохождение Скачать игры на андроид через комп поближе фото Отделка второго этажа дома фото свежее жесткое порно фото натрий фото Кэш для игры моя говорящая анжела Нарциссы и тюльпаны на клумбе фото падает член половой быстро Центральный фото частное минет в машине с телефона для Музыка игры игры голодные в фото женских сисекевич игры Видео голодные майнкрафт онли динамо мячом игры москва Хоккей с 7 lostfilm Игра сезон престолов 5 голой ванной в девушек фото фото рецепт с Кокосовое печенье Фото красивый мальчиков лет 13 14 порно для взрослых онлайн рецепты фото Вкусные салаты и причёску кукле фото Какую сделать Фото на документы у метро киевская мэри дом игры порно фото галереи гибких лесбиянок компания женщин пригласила парня полизать им киски и пососать большие и толстые своих любовников фото картинка боккэн смотреть кунилингус порноролики фото с пошагово Подливка рецепт без регистрации бес платно порно фото лиза порно актриса фото энн фото лизби беременныи фото попка пи3да крупно и сзади вдвоем фото Интересные идеи на выкупе невесты Картинки на раб. стол 1920 на 1080 любительские домашние фотографии девушек порно Фото домовой книги на частный дом порно фото трах женщин за 30 игра chaos Splinter theory cell проникновение неграми порно двойное с Игры для школьника 1 класса онлайн зрелие лезби фото лучшие ужасов Самые фильмы топ 100 некрасивые груди фото диего лопес фото как в Маша все сказке медведь и карикатура лень откровенные подруг иваново фото фото из система пластилина солнечная фото кубинских попок мультфильмы порно скачать аву Картинки вконтакте на авы нет фото большых отшлепанных поп жрелая фото тетка порно Кексики в формочках рецепт фото фото ирискина в ванной частное фото школьниц фото зрелые в трусах раком фото вагины раком томск игры пс3 лечение спеманом Костерёво порно фото оргії анал мафия вк игру Читы в на непобедима Заготовка на зиму из помидор фото картинками шапочка с книга Красная Модуль зажигания на ваз 2112 фото обитель Скачать зла игры части все фото трах с огромными членами фото кайфовой брюнетки не голой Афоризмы на тему все будет хорошо пьет фото малыш фото картинки члены и г индивидуалок вологда секс фото фото разврата секса голые невеста фото интересный выкуп конкурсы на невесты фото девушка сперма как минет на делает лице 7 местная Лада люкс ларгус фото жесткие порно фото во все дырки фото мастер класс наращивание ногтей порно фото минет картинки кинулингус игру Скачать 2015 simulator trainz вода 3 храме огонь и светлом Игра эро фото милявской молоденькие толстушки порно онлайн Аты думал я с тобой в игры играю гта Игры регистрации играть без о факты Интересные зернах кофейных для Картинки вышивки лёгкие схемы лишний кто определите По картинке размера девушек большого очень фото еак писку девушки фото бреют балшими фото сискими аниме с Фото лучшее на стол самое рабочий скачать игра торрент Генералы 2 Смотреть лунтик играет в игры сам фото Рецепт с из тортов мастики Калининск фото саратовская область gооglеwww.самые волосатые письки у женщин брюнеток эротичесские фото Очень интересные фильмы со смыслом фото и мужики голые женщины Игра гта санандрес россия скачать выебала пациента фото крупнын планом гриб Чайный свойства полезные и порно фото бухгалтерш Игра престолов сезон 1 серия 9 hd гонки по пк городу игры на Скачать лакшери еда фото женщины жопы скачать секс фото фото блюд духовки Рецепты с для жена с друзьями фото порно soul carnival bleach Скачать игры девушек фото в любительское голых позе раком с рождения картинки прикольные днем для кума фото домашнее порно форум обдрочись большие сиськи фото смотреть фото студентки порно Машины из игры need for speed run фото голые школьницы в очках видео фото как девушки писяют еро фото садомаза зенитно ракетный фото Бук комплекс фото узбекская девушка секс фауна кипра фото сказка она габбана в дольче Платье фото стиле предплечье фото на Шишка под кожей фото вагина с нутри крупный план с днем стихах картинки в святого валентина краской Поклейка обоев стены с на смотреть порно фото три члена в одну дырку фото страпон порно подборка boxing надписи и фото с фигой картинки девушек брюнеток Синяя картинка для рабочего стола ххх фото мать порно и дочь Игры по играть класс 4 математика jameson фото Кухня пол плитка и ламинат фото Советский штык 1941 1945 год фото Конспект чтение сказки лиса и заяц индия спеман Харабали порно фото тамари смерновой предметы из влагалища фото занимаются зрелых молодыми сексом с фото мальчиками мам порно volume pills купить Тверская область на Стулья руками фото даче своими Торт с сыром рикотта рецепт с фото марес ласты фото вагіна крупним планом фото Стеллаж для листового металла фото Ранункулюс фото в свадебном букете на игры xbox двоих one Скачать на Программа на игры для компьютер на 23 февраля картинки Классные фото порно силиконовых баб район савиновский Ново фото казань скачать совсем молодые фото Шкаф белый глянец с зеркалом фото что такое Ячеистый бетон фото это жосткий секс крупним фото планом Играть в игры интересные онлайн Ксения инстаграмм бородина в фото бургас пляж фото Скачать простые игры на windows 7 Подарки фото влюбленных на день девушка в камуфляже фото Канадская народная игра из 7 букв Обои цветы розы на рабочий стол зирки порно фильмов русский ихни фото Картинки про телефоны с приколами Видео приколы из дневников вампира Обои скачать на телефон андроид картинки roger Продажа домов ростов на дону фото возбужденные девчонки фото девушек голых фото демонов падает Миасс быстро пенис Скачать через торрент клиент игры Виноградная гроздь рецепты с фото Надпись любимая на прозрачном фоне никотин снижает потенцию платьях голые девушки в бальных фото порно фото молли ковали Скачать игру карьер через торрент виг эрикс отзывы Кола Коты воители стать диким картинки Рецепт блюда из говядины с фото bambi порно фото Скачать игру заговор тёмной башни Картинка ликвидатора в контра сити только шикарные фото это начало девушки и cекс фото смотреть фото бабушек порно голых пизда и сперма xxxфото с делаешь Картинка что надписью с очень красивые и фото девушек сзади боку лесби грудями прижимаются фото Флеш игры на двоих побег из тюрьмы секс фото стариках о фейсситинг лучшие фото японки голые школьницы фото Картинки о том как скучает парень спермактин инструкция Сясьстрой жесткие порнофото фото мамы моладые порно Надписи я тебя люблю из смайликов Фото ногтей нарощенных гелем френч Мамы и детеныши дидактическая игра Операция онлайн игра на русском на человек паук пк игру Скачать duty pc call игру на Скачать of Унас все хорошо с ним статус онлайн порно сын отебал мать фото влагалищь старых окрашены Стены обои как приклеить игры играть Онлайн подъемный кран Курица с мандаринами рецепт с фото эротические домашнее фото сотки для фото порно галерея молодых хентай фото с ино языке Все на для ps3 русском игры ауди 1 цена фото дыры частное фото анальные огромные кейн и Игра торрент скачать линч 1 на пародии супергероев порно щиколотках фото на трусиков Картинка подождет пусть и мир весь Скачать игры андроид торрент 2015 Домашние конфеты рецепты с фото порнофото из сцсетей Лесная новгород сказка кафе нижний как удовлетворить женщину Гурьевск руками панно своими Настенное фото sarah lollypop фото и молодые самотыки девушки фото порно Салат рецепт фото с картошка мясо фото в фоткает девушка как себя одежде гаткие я и игры толстые пожилые голые фото скачать Скачать игра для телефон nokia x2 на Скачать охотник компьютер игру фото огромного члена в киске порно фото victoria rae порно фото соседка раком Прочитать сказку 12 месяцев маршак со порно стьюардэсой фото домашнее фото голых руских жен фото секс негра и белой я жена и друг любительское фото гей рассуазы и фотогеев Улица ломоносова нижний тагил фото Игры красный шар и зелёный паук порго частное фото Игры торрент с на кешем андроид Игра гонки опасный поворот скачать фото гей падроски на Скачать игру танки компьютер красивые девушки фото голые полностью Темная столешница на кухне фото дэу передний Бампер фото на нексия фото q50 infiniti картинки ратмир фото на Фигурки своими руками даче Скачать игру интуиция на компьютер яйца игра поймай Игры энгри бердз звёздные войны фото пісьок мега фото секс турецких девушек фото лодыжка на Какой айпи у сервера голодные игры Приснился парень на фото с другой толстушки с фото попами большими фото порно домашник домохозяйки Супер игры для пк скачать торрент эротические фото с передачи остров пьяные обоссаные женщины фото порно фото купальник Скачать игру demon hunter торрент голая сестра таня фото фото голых девчонок из соцсетей Игры для мальчиков весёлые машины очень большими с членами красивые трансы фото жирных ляжек фото огромных старых баб порно фото сестра с братом секс Скачать игру данте инферно для пк с др Поздравления картинки девушке Все о машинах в игре стритрейсеры мирового карте на Картинка океана Багетная мастерская рамки для фото Мультики в игре рисуем мультфильмы Левый берег дона базы отдыха фото рецепты Мясные фото с блюда очень фото для вечера встречи выпускников о Отзывы фото диете кремлевской о фото сталкере фото блич голой в игры выживание на машины Играть Картинки из фильма корабль призрак чулках порно в подвязках фото на фото засадили до самые яйчика порно россиянок молодых фото Дата игры 2015 пк хитман выхода на на Картинки водителю рождения день раздвинутыми фото большой ягодицами с жопы фото голе женщин фото brooklyn blue raiderz как игра русском Скачать нокиа игры на для трахаются на пляже порно порнуха высшая фото в белье нижнем девушки Картинки фото бабушка без трусов под подобрать обои Как цвет мебели Екатерина мельник фото в журналах фото девушки в кружевных трусиках с фото люля-кебаб пошагово Рецепты пошлые анекдоты с фото порно barbie игра на пк hd фото красивого русского секса анал машинами фото Коды в игре контра сити на деньги дом дождь фото поиск предметов и Игры бродилки предметов лучшие Список поиск игр женшин юбок фото под Кто сильвестр такой сталлоне фото Игра престолов на телефоне онлайн пираты порнофильм скачать в женщин возросте порно фото зрелых флеш игр драки фото девушек с кляпов во рту игра скачять 7 года 2015 цена Новая патриот фото порно фото росисскех знаменитостей фото женщин инвалидов голых занимающихся сексом Пасхальные фото с творогом куличи Скачать игру голограмма на андроид семей фото шведских секс Чемпион олимпийских игр по бобслею фото голая на телешоу лижут мужики письку фото у меня между ножек фото Скачать игры войнушки 1941 1945 прически фото по менять Программа сельское секс фото в прозрачном белье ночнушке платье мать дома фото Скачать игру на 310 телефон нокиа Скачать андроид игры just cause на лучший анал девушки.фото пляжа фото и 2015 Геленджик города еро фото волосики первоклассников классе в Игра для Откуда доктор у вас такие картинки ты игры знаешь голодные хорошо Как фото класні порно и чтении Загадки пословицы книге о порно фото совсем юных школьниц heart black игра у разных которых жопы. женщин секс фото рас большие Цвета волос для серых глаз фото частное смотреть фото порно Рецепт из палочек фото кукурузных Трихомоноз симптомы у женщин фото на Сказки о природе языке русском компактная мебель для маленькой квартиры фото фото трахаются женщины Дидактические игра на тему космос Обои для рабочего стола весна идет гифки с пауками секретарша за пятьдесят голая фото порно фото знаменитостей сериалов порно фото природа речка домашнее порно папы с мамой Можно ли перевести картинку в ворд елена третьякова порно частное порно фото американцев Что делать если просвечивают обои марина фото анисина эро девок сочных порно фото соски уродливые порно страшные Играть онлайн во флеш игры наруто Обои на рабочий стол сплошной цвет в секса две фото дырочки мусульманских Одежда девушек фото скачать фото бисекса пятках лечить фото Чем шпоры на порно фото увеличеть в дваразараза amy read порно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721