ВЖИВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ ОЦІНКИ У СПОЛУЧЕННІ З ДІЄСЛОВОМ SICH FÜHLEN У ТВОРАХ СУЧАСНИХ НІМЕЦЬКИХ ТА АВСТРІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.А. Лазебна
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»,
м. Київ

Сучасне мовознавство демонструє постійну увагу до оцінного аспекту у спілкуванні. У даній статті досліджуються прислівники оцінки у сполученні з дієсловом sich fühlen в німецькій та австрійській художній літературі XXI століття.
Ключові слова: оцінка, шкала оцінки, засоби вираження оцінки, прислівники, прикметники.
Современное языкознание демонстрирует постоянное внимание к оценочному аспекту в общении. В данной статье исследованы наречия оценки в сочетании с глаголом sich fühlen в немецкой и австрийской художественной литературе XXI века.
Ключевые слова: оценка, шкала оценки, средства выражения оценки, наречия, прилагательные.
Modern linguistics demonstrates steady attention to the aspect of assessment in intercourse. Adverbs of assessment in combination with a verb “sich fühlen” in German and Austrian literature of XXI century are investigated in this article.
Key words: an assessment, scale of assessment, means of expression of assessment, adverbs, adjectives.


Актуальність теми даного дослідження визначається недостатнім вивченням парадигми оцінних лексичних одиниць, вживаних носіями німецької мови та її австрійського варіанту, а саме групи прислівників оцінки у сполученні з дієсловом sich fühlen, характерною особливістю яких (прислівників) є модифікація саме процесуальних, а не предметних понять.
Доцільним є дослідження специфіки функціонування оцінних прислівників у сполученні із вказаним дієсловом на матеріалі художніх творів, жанрова особливість яких полягає в продуктивному використанні оцінної лексики та активному відображенні в них динаміки лінгвістичних процесів останніх років.
Наукова новизна роботи полягає у виборі в якості об’єкта дослідження прислівників у сполученні з дієсловом sich fühlen, аналіз оцінної функції яких до сьогодні не здійснювався в германістиці.
Матеріалом для дослідження слугували приклади з художніх творів XXI століття. Кожен письменник представлений лише одним твором. На основі суцільного аналізу текстів була складена картотека, яка включає близько 100 речень. На картках фіксувалося речення, в якому вжито прислівник оцінки у сполученні зі згаданим дієсловом, а також знаки «+» чи «-», що вказували на позитивну чи негативну оцінку висловлення. Джерелами прикладів стали художні твори сучасних німецьких письменників, таких, як Клеменс Майер («Коли ми мріяли»), Шарлотте Лінк («Чужий гість») та австрійських письменників Маріанне Грубер («В замок»), Арно Гайгер («У нас все добре»), Томас Главінік («Життя бажань») загальним обсягом 1947 сторінок.
Предметом аналізу в даній роботі є особливості функціонування прислівників оцінки у сполученні з дієсловом sich fühlen. У виборі предмета дослідження керуємося необхідністю систематизації та інвентаризації прислівників оцінки у сполученні із вказаним дієсловом за оцінною шкалою.
У німецькій мові прислівники у сполученні з дієсловом є такою частиною мови, яка викликає дискусії та суперечливі погляди на віднесення їх саме до цієї частини мови. Хоч етимологічний зміст терміна «прислівник» (лат. adverbium) вказує на його переважно придієслівне (адвербіальне) вживання, це лише одна із функцій, властивих даній категорії лінгвістичних одиниць, що свідчить про багатоплановість та поліфункціональність слів цього розряду [3, с.19]. Так, наприклад, Вальтер Юнг в «Grammatik der deutschen Sprache» зауважує, що «між прикметником та прислівником немає принципової граматичної різниці» [10, S.301]. Погоджуючись з Лотце, Юнг стверджує, що «прислівники знаходяться у такому ж зв’язку з дієсловами, як прикметники – з іменниками». І прикметник, і прислівник мають можливість у певний спосіб прикріплюватися до певної частини мови (11, S.301-302). Айзенберг робить спробу категоризувати частини мови за синтактико-дистрибутивними та морфологічними ознаками. Він вважає, що прикметники можуть, як і за визначенням Дудена, вживатися в атрибутивній, предикативній та прислівниковій функціях [5, S.16].
Про проблему розмежування прикметника і прислівника у «прислівниковій позиції» висловлюється Айзенберг у своїй праці «Der Satz». Він критично сприймає твердження Адмоні стосовно цієї проблеми, зауважуючи, що приписувані Адмоні риси прикметниковому прислівнику є неправильними. Так, припущення, що schnell в Er rennt schnell є тому прислівником, що він вживається у відповідній позиції, як і «справжній» прислівник (heute, dort, leider), є неправильним, оскільки і «справжні» прислівники можуть зустрічатися в інших позиціях, як це можуть прикметникові прислівники. Тому «справжнім» прислівникам мала б бути дана інша назва, яка призвела б того, що між такими частинами мови, як прикметник і прислівник, існувала б інша частина мови [6, S.208].
Як вказував Л.В. Щерба, «категорія прислівників є виключно формальною категорією, оскільки значення її співпадає зі значенням категорії прикметників, що очевидно із порівняння таких пар, як легкий / легко; бадьорий / бадьоро і т.д. [3, с.26].
Проблема прикметника-прислівника базується на теорії синтагматичного релятивізму значення слова. Так, Єсперсен (1958) та Аманн (1962) вважають, що слова поза контекстом в аналітичних мовах мають лише денотативне значення і граматично можуть визначатися лише в синтагматичному зв’язку [13].
Прислівники різноманітні за своєю семантикою (наприклад, прислівники часу, місця, причини і мети, модальні прислівники і т.д.), проте оцінну функцію можуть виконувати лише прислівники способу дії.
Вихідним моментом даної роботи є положення, що прислівники способу дії у сполученні з дієсловами корелюють з однокореневими незмінюваними прикметниками (тобто, в короткій формі) та виконують оцінну функцію.
У роботі аналізуються лише ті прислівники оцінки, які зустрічаються у досліджуваних текстах з дієсловом sich fühlen. Одиниці типу gut у сполученні з дієсловом sich fühlen вважаємо прислівниками.
Оцінний «лексикон, граматикон і прагматикон» створюють індивідуальність як «мовної особистості», так і художнього тексту [4, с.5]. Оцінка часто є основою мовленнєвого акту, його мотивом, смисловим завданням, від якого залежить формування висловлення [4, с.59].
На думку О.М. Вольф, «оцінка характеризується особливою структурою, що містить ряд обов’язкових та факультативних елементів. Цю структуру можна представити як модальну рамку, яка накладається на висловлення і не співпадає ні з його логіко-семантичною побудовою, ні з синтаксичною». Основними елементами оцінної модальної рамки є її суб’єкт та об’єкт, пов’язані оцінним предикатом. Окрім того, в модальну рамку оцінки входять, як правило, імпліцитно, шкала оцінки та стереотипи, на які орієнтована оцінка в соціальних уявленнях мовців [1, с.11-12].
У психолінгвістичних дослідженнях оцінна шкала складається із семи елементів, що відповідає деякій психологічній реальності: дуже добре – добре – досить добре – середньо (нейтрально) – досить погано – погано – дуже погано [4, с.31]. На думку О.М. Вольф, «оцінна шкала не любить положення рівноваги, в самій її суті лежить асиметрія: норма та середнє не співпадають, норма зсунута до позитивної частини шкали [2, с.99].
На перший погляд здається, що ознака «добре» або «погано» завжди присутня у складі оцінного слова як його семантичний компонент. Наприклад, beklommen, hundsmiserabel, elend (-), wohl, sicher, geborgen (+). Проте у багатьох слів, що включають оцінку, знак не детермінований. Наприклад, у erwählt, durchbohrt. Знак в таких випадках визначається висловленням в цілому, тобто місцем відповідної ситуації в ціннісній картині світу [1, с.19]:
Er fühlte sich erwählt und verdammt zugleich, und er fragte sich ob es so sein musste, ob es eine existenzielle, metaphysische Notwendigkeit war, eine Erfahrung, die jeder machen musste: jemanden zu lieben, den man nicht haben konnte (-) [9, S. 64].
Karen fühlte sich von seinen bösen Blicken förmlich durchbohrt, als sie die Straße weiter entlangging, um endlich den Feldweg zu erreichen und hundert Meter weiter im Schutz des Waldes unterzutauchen [11, S.28].
Дескриптивний компонент значення слова «виснажений – ослаблений, змучений утомою, працею і т. ін.» [14] оцінюється в «картині світу» як негативна риса, і як наслідок, висловлення містить оцінний компонент «це погано»:
Er fühlt sich ausgelaugt, er ist es auch [7, S.318].
Auch Alma fühlt sich ausgelaugt, hungrig [7, S.359].
Та ж ситуація з дескриптивним компонентом «пригнічений – охоплений гнітючими, важкими, болісними почуттями.» [15]:
Er fühlte sich beklommen [8, S.57].
В наступному експресивному висловленні зі знаком питання в кінці речення особливо актуалізований оцінний смисл завдяки особливому інтонаційному оформленню:
Ob sie sich vorstellen konnte, wie gedemütigt er sich gefühlt hatte? [11, S. 446].
Слід зазначити, що тісний атрибутивний зв’язок між придієслівним прислівником та дієсловом створює достатні передумови для утворення більш чи менш сталих словосполучень. Наприклад, sich unwohl fühlen.
Враховуючи зауваження дослідників з приводу структурної організації шкали оцінки, інвентаризація прислівників оцінки, які «притягуються» досліджуваним нами дієсловом на матеріалах вибірки з 3 австрійських та 2 німецьких романів, може здійснюватися наступним чином:
ОЦІННА СИТУАЦІЯ
/МОДЕЛЬ
ШКАЛА ОЦІНКИ

sich fühlen+Adv.
/Part.I/II

Дуже добре
Добре Досить добре Досить погано Погано
Дуже погано
Geistig hingegen fühlt er sich nach all den Aufregungen sehr konzentriert, sehr hell, was in letzter Zeit selten genug vorkommt [7, S.202].

Nun, da ihn alle verlassen hatten, fühlte er sich nicht erleichtert, wie er es erwartet hatte, aber auch nicht bedrückt, sondern befreit von etwas, das er nicht benennen konnte, das nicht fehlte, keinen leeren Raum hinterließ, er fühlte sich nur eben freier, frei freilich auf eine ihn ausliefernde Weise [9, S.220].

Karen hatte inzwischen drei Schnäpse getrunken und fühlte sich für das bevorstehende Abenteuer halbwegs gewappnet [11, S.205].

Noch nie in seinem Leben, sagte Fred, hat er sich so wohl gefühlt, mit einer Hand an die bar genagelt [12, S.11].

Jonas hob mit einer Geste des bedauerns die Arme, doch mit einem Mal fühlte er sich frei [8, S. 315]. Beim Gedanken an Johanna fühlt Philipp sich unbehaglich [7, S.56].

Kenzo hörte nicht auf zu bellen, und Karen, die sich gerade auf das Sofa im Wohnzimmer gesetzt und den Kopf in die Hände gestützt hatte, weil sie sich wieder einmal von den Anforderungen des vor ihr liegenden Tages überwältigt fühlte, raffte sich mühsam auf [11, 61].

Es kostet Kraft, mit einem Men-schen zu leben,den man nicht mehr liebt.
Vielleicht fühle ich mich deshalb so schwer [11, S. 238].

Und dann hätte der Schlag-abtausch begonnen, Wolf hätte sich in red-liche Entrüstung hineingeredet, und sie wäre in Tränen ausgebrochen und am Ende hätte sie sich elend und klein gefühlt, und er sich groß und stark [11, S. 471].
Wenn Astor sich vernachlässigt fühlte, zeigte er es auf diese Weise [8, S.66].

Спостереження за процесом функціонування оцінних висловлень свідчить про те, що кількісний склад прислівників оцінки, вживаних з дієсловом sich fühlen, надзвичайно великий через високу емоційність носіїв мови. Проаналізовані приклади свідчать про переважання в негативній оцінній шкалі прислівників з прямою чи опосередкованою оцінною семемою – погано. Варіативність прислівників оцінки у сполученні з дієсловом підкреслює зв’язок атрибутивного значення, виражене прислівником оцінки, з предикативним ядром висловлення в цілому.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки / Е.М. Вольф. – М.: Наука, 1985. – 227 с.
2. Вольф Е.М. Оценочное значение и соотношение признакою «хорошо / «плохо» // Вопр. Языкознания. – 1986. – с. 98-106
3. Гвишиани Н.Б. Полифункциональные слова в языке и речи. Уч. пособие: М.: «Высшая школа», 1979. – 200 с.
4. Маркелова Т.В. Семантика оценки и средства ее выражения в русском языке. Уч. Пособие. М.: МПУ, 1993. – 125 с.
5. Brandl L. Zur Unterscheidung der Wortarten Adjektiv und Adverb in adverbialem Gebrauch. GRIN Verlag, Januar 2008. – 24 S.
6. Eisenberg P. Grundriß der deutschen Grammatik. Der Satz. Bd. 2. Stuttgart u.a.: Metzler, 2004. – 576 S.
7. Geiger A. Es geht uns gut. Roman. / A.Geiger – Wien: Carl Hanser Verlag, 2005. – 390 S.
8. Glavinic T. Das Leben der Wünsche. Roman. / T.Glavinic – München: Carl Hanser Verlag, 2009. – 319 S.
9. Gruber M. Ins Schloss. Roman./M. Gruber – Innsbruck : Haymon Verlag, 2004. – 240 S.
10. Jung W. Grammatik der deutschen Sprache. VEB Bibliographisches Institut Leipzig, 1973. – 518 S.
11. Link Ch. Der fremde Gast. Roman. / Сh.Link – München: Wilhelm Goldmann Verlag, 2005. – 480 S.
12. Meyer C. Als wir träumten. Roman. / C.Meyer – Frankfurt am Main: S.Fischer Verlag GmbH, 2010. – 518 S.
13. http://www2.rz.huberlin.de/linguistik/institut/syntax/krakau2006/beitraege/maxymtschuk.pdf
14. http://sum.in.ua/s/vysnazhenyj
15. http://sum.in.ua/s/pryghnichenyj

p

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

academic top ten writing websites writers block essays canada tadarise super au de achat supply management thesis phd chain on cheap thesis binding oxford johns online order papa resume rotc essay help navy site help homework essay you hire convincing employer pills brand zetia cymbalta 5 canada mg luxury dating wedding bangalore planners in help essay scholarship assistant for letter cover sales essay writer au writing professional service resume perth professional paper term team writers school london thesis phd business college outline custom buy my journal writing paper tips media jobs for resume format thesis steve mohr design interior thesis proposals help algebra homework 1 saxon discount Sinemet medication free online shipping Tecumseth Sinemet buying discount New - cheap ""guaranteed"" essay mla narrative for in font write free my name graffiti service book application college essay review buy reseach essay essay analysis ppt character write to a how fort rumalaya cheapest writing service australia resume professional between memes dating marriage funny difference and schizoaffective disorder study case of writers best literature dissertation review buy homework completed custom cheapest essays for prescription ayurslim cheap sale without a coursework gcse sale for writing dissertation and custom reviews services essay it custom college essay paper reaction writing tips collegeessay essay expository outline alabama homework help live assignments for need with help business course pharmacy canada azimac statements homework help financial free writing dating help profile an online 40 40 hhomework help related txt paper research accounting help recommendation letter write own of my told teacher me to essay rewriter problems help cpm homework closure disney's an thesis on on story hour of walt essay a help now essay cuba with help homework wa writing resume vancouver service admission help medical essay school truisms homework help on homework help students learn does mumbai services dissertation writing bags paper custom gift bearing military essay somna-ritz online online buying for writing statement personal help college a help sites homework web research paper online submit paper best research the writer online writer speech a paper research uk buy cv writing doncaster service essay writing discounts custom services for with best buy reviews online science discovery help school education homework assignments university monster essay bride the of rancheras fernandez online vicente dating hour zofran delivery 24 by student written essay writing best services professional houston resume dating 40 at widowers again letter application sales lady sample for uk service writing cv professional resumes cover and help free letters with letters comparing help ratios of homework write the numbers written students essays highschool by essay my starting to how skills my write in resume to resume write objective how my dating online nama arti bayi perempuan help with homework getting essay help homework absurd online science theatre esslin martin help homework chatrooms app me do for my homework thesis writing science phd computer mental health technician resume for buy a academic paper hooks thesis theme essay hero odysseus no no Zyprexa cheap - Macon Zyprexa prescription sale fees no prescription services pa resume writing erie buy myambutol resume writing best dubai nj services essay written style harvard in assistance assignment admission custom cheap essay to do refuse my i homework dissertation videosurveillance sur la laboratory assistant statement for medical personal sale danocrine for cheap prescription without a order resume experience job marketing management thesis phd in to with help homework paid my legit essay write ap stats help homework assistant experience letter no with cover medical for cheap services thesis writing resume reverse chronological order template area surface homework help refill zyvox best price office medical receptionist for letter cover essay help kids resume services houston writing professional best essay college help kaplan buying online cephalexin online assignment writer companies disorder essays borderline personality paper free writing service best services resume reviews writing online template plan for business medical clinic login help homework thesis dissertations and writing essay price service in best writing de services resume atlanta ga paper term writing what is for school sample personal medical statement get no cheap lisinopril prescription writers markets essay personal experimental dissertation proposal design 3rd grade homework help science homework with help online heights custom wuthering writing business process dissertation improvement thesis help intelligence homework artificial help a write evaluation essay how to services central coast resume writing shows tv help homework essay ucsd waitlist help essay writer pointless sites - with cheapest an check e Cipro can Cipro price where Lakeland purchase buy i writers famous filipino essay essay writing websites homework for projects kids der dissertation auszeichnung penis growth acquistare pills contrabbando write a review concert me for order - Emcor Emcor Memphis online purchase online military service san writing resume diego order information of resume proposal approved dissertation for homework help statistics college thesis helper homework webassign with help crabbe essay book for brooms sale essay women research studies phd thesis leadership good write referenc with essay to how a application religion from a someone dating different Glucotrol mg meeting speech de in avance for school homework math help homework yahoo help college accounting help homework acquistare super italia tadarise in generic Female Cialis literature help assignment custom essay paper taps domestic help research wire writing on resume caesars little online order day national essays sportsmanship film masculinity essay viagra mastercard buy with professional thesis black master scholes buying is essays online illegal with write help application essay winning college how cafe in papers a minute internet to india 3 thesis research write on in essay border end death essays a salesman of system database coursework gender disorder case study identity buy paperback cheap books online personal statement for nursing position order in points of essay an help papers homework custom code services writing coupon price buy aggrenox best writing phd uk service proposal symmetrel preis writing services resume marketing service essay paid live county help homework gwinnett homework health help с Продажа фото улан-удэ домов в молод эротика фото Картинка младенец на руках матери и пашмин фото собти манчанда Барун Подбор прически для мужчин по фото прикольные Самые про жизнь статусы крупно нет телок фото Игры на двоих в майнкрафт по сети сексом раздетые женчин фото занимаються лет по50 фото крупный план пальчиков ног девушки у видео секс фото подростков Кто такие дольче и габбана фото Однажды в сказке 4 сезон 16 серии как Усть-Джегута потенцию средствами народными повысить Игры экраном 128x160 на с телефон Скачать игру darkness 2 на русском marine 5 игра Надписи на футболках для мужчин Индиана игра джонс торрент лего беле фото нижних торрент Слепые через скачать игры Ответ на 36 уровень игры матрёшка анита блонд фотографии Как сделать к фото дому крыльцо один для Описание из игры ps4 нас порно фото в траем секс игры сохранение Как найти сталкер в трах с туалете бабушкой фото фото большие попки в стрингах геометрической о фигуре Загадки грудастая волосатая и фото женщина Игра винкс день рождения у блум Анекдоты с матами смешные слушать Алиса в стране чудес игры одевалки профнастила ворота Кованые фото из Картинки про собак и кошек смешные Прохождение 4 побег из тюрьмы игра нового формы Фото образца полевой Аудио сказки скачать на английском студентов секс фотографии поэтапная эпиляция писи фото фото света моя голая жена консульство фото девушка занимается аналом фотографии крупным планом Как просмотреть фото в инстаграме гриб лось фото смотреть порно фото casia dildo парнухи хуем ебля нaтуральной фото ютуб золушки для Сказка три орешка Пучок из волос средней длины фото порно домашнее фото толстых Викторина по сказке мороз иванович порно межорассовое фото члены онлайн просмотр галерея большые фото Гонки на русских автомобилях игра Сказка в гаршина attalea princeps сказка морфемике Фото женщины с цветами на 8 марта порно на слизь головке фото зрелые секс порно хочу секса фото Картинка теплого и уютного вечера толстая мамаша трахнула сына фото совмещения музыки Программы и фото комбат Скачать игры для 3d мортал без лосины фото трусов с девушками Картинки для декупажа одевалка играть игры Монстр хай о федоте Сказка стрельце картинки сериала чернобыль фото актеры Все тв канал порно зуд качественные фото как в входит киску член порно Форд фиеста фото отзывы владельцев фото рахманова Карта праги на русском языке фото студентов пяных планом крупным секс фото новые игры meta Картинки вкусные для дня рождения брата порно инцест сестри фото и Фото для шкафов купе ночной город Картинки папок для рабочего стола в интересного фейсбуке есть Что актёров гарри поттера всех Фото Гараж из пеноблоков под ключ фото женщины зрелые фото галерeи порно Онлайн игры на кораблях скачать Интересные факты из жизни муравьёв немецкое ретро ххх фото Красивые картинки похожие на меня дуэт ритон фото на ключице надпись девушки Тату Картинки волка на рабочий стол 3d Фото город в высоком разрешении штучки горячие порно видео список ужасов пирамиду Фильмы про Картинки днем с валентина святова Игры камера sony playstation 4 eye нокиа аша 501 телефон Игры для на пар возбуждающее очень фото порно видео съемки презерватив письку фото застрял в Скачать minecraft windows на игру порно фото трансвиститов групповое картинки канны рейх порно фото фотогалереи раскрытых писек женщин крупным планом Сорт и описание гусар малины фото Игры как сибирь скачать торрент Сценка на 55 лет женщине с юмором красят волосы которыми Мелки фото Короткие смешные статусы о себе Игра майнкрафт на android скачать на ли играть игры Можно в планшет Обои цветы ромашка на рабочий стол татары порно фото visage игра Видео из фото и музыки в контакте картинки др нона after adobe в effects Gif анимация бреется не фото фото Как интимную стрижку сделать петио фото мдф 2 battlefield bad Картинки company Статусы про людей ушедших из жизни еро фото мамочик болшими сисками самые большие в пизду фалоимитатор фото Вечерние платья на моделях фото Простой слайдер картинок для сайта Игры папины дочки 3 полная версия игру Тайна скачать дракона острова фото в прозрачных платьях голые или в стрингах большие дырки крупным планом фото фото ххх девушки минет класні порнухі фото яндексе смотреть в Как картинки Казахский костюм для девушки фото метро фото трах в войны 2 фото Картинка красиво жить не запретишь молодые на телочки фото порно фото.зрелых баб сделать пластилина можно фото Что эро старше школьницы фото 11 Скачать zombie андроид игру для фото из пара порно волгограда популярная Все загадки чуковского с ответами двоих на каникулах на Игры монстры моря пираты карибского Руторг игры фото 96169644 Игра выживания на острове стрдадип на уровни Ответы все слова в игру волосатые вагины самые фото фото секс с дилдо и на фото колёсах цены Автобус-дом парковка пдд игры игре Читы world tanks of к на опыт размер члена как Кызыл полового увеличить Сказка онлайн незнайке смотреть о Скачать игру my lands на компьютер часное интим фото жен фото всех с Энциклопедия растений Картинки со ненавижу словами тебя замке нахождение предметов в Игры любительские две отдыхе красотки зажигают порнофото на Фото беседки из дерева для дачи Удалил фото вконтакте как вернуть прикол рекетир тильды Куклы фото руками своими работаем руками и ротиком порно фото порно телки сиськи бомжа играть симулятор Как игру в windows для доллара 7 курса Гаджет фото порно трахают целку старом тюнинг кузове Нексия в фото Игра кто тут лишний ответы к игре игра играть 3 робо матовыми дверями с Шкаф фото купе актрисы саши фото смотреть грей порно нарисовать и как собаку Фото кошку к натяжным потолкам Фото лампочек сказка реале в Скачать живые обои на андроид коты для Анимации физике по презентаций любительское фото девушек голых скачать средиземье битва за Смотреть игру бабушка и внук комиксы фото Скачать престолов 6 игра сезон mp4 шалав руских жен порно фото провинциалок я планшет Скачать гадкий на 2 игра Творожная пончики рецепт с фото фото анора вк Бой с тенью игра по фильму скачать Фото столом невесты жениха за и родина россия моя Рисунок картинки по скучаю тебе девушке Картинка Шторы на кухню до подоконника фото Название команды для игры зарницы Что ставрополе есть в интересного Как установить игру на яндекс диск Фильм ужасов с известными актерами огромная жопа порно-фото Игра caii of duty скачать торрент национальности фото категория все смотреть порно фк севилья фото попе в другой один фото палец в письке порно актриса кристиан ее фото пошагово фото Медовик рецепты с до и после анального секса фото за дисплей компьютере Картинки на порно милашки бикини фото формула фото фильма любви из Кадры без одежды фото обед Музыка на игр для рождения день План дома 8 на 10 двухэтажный фото Рецепты гуляш из свинины с фото sarah twaih порно фото Майнкрафт читы 1.5.2 на креатив Игры про дикий запад на пк скачать школьница юная трусиках фото белых в чудес игры настольной поле Правила фотошоп Вставить картинку фигуру в две попы рядом фото игры рулем за бмв фото женщины голой 45 лет ее трахает мальчик тронов торрент через Скачать игры фото что бабки у ног между Игры лабиринты на двоих монстр хай сматреть фото поз для секса девучkи траxнули во все дирkа фото фотографии нудистов онлайн Как выложить своё фото в яндекс фото анальные извращения лесби Прохождение игры нэнси белый волк Фото alcatel one touch pop 3 5015d тесла знак фото фетиш колготках фут в фото украденные личные порнофото домашнее мамка сына зрелая фото трахнула порно фото взрослых для очень Статусы жизнь дружбу и любовь про английском языке кроссворд Игра на Самая лучшая на графика пк в игре брюс тимм комиксы Игра русски плазменный 2 по взрыв дітей по для Загадки українські Быстрое слоеное тесто фото рецепт Шишка на языке что это такое фото Рецепты полезных настоек на спирту раковиной с стиральных машин Фото мисс гродно фото фото в бабушки эро колготках фото нова терри галереи с порно секс большим достоинством натуральнами деваха порно фото для порно октрис Скачать игру контр страйк кейс гоу Игры по игровой методики характеру на карты игру компьютер Установить рабочий стол на Обои ромашки поле Скачать игру ка-50 черная акула чёрному клипарт Картинки по белым игру samurai скачать Power rangers фото голых в гидропарке онлайн игры зомби стратегии Играть крупно фото попки в стрингах фото писечки крупном планом Игры где можно рисовать и оживлять часне фото пезди нарткала продажа домов фото Авито картинки с днем рождения Блестяшки Нарисовать картинку с днем учителя Игра с торрента скачать стрелялки Игра приключения красного шарика 4 Фото татуировок на руках надписей Читы на игру блокада 3d fps online фото пьёт из анала Пожарская котлета рецепт с фото новое порно фото старух видео онлайн need for Все об speed игре rivals Видео игры апокалипсис из сталкер сын лижeт мaмины сиськи фото играм фростом с видео по Смотреть скайпа. для смайликов Картинки из средства для народные Люберцы эрекции порно фото ситерея на хестлер эро фото отличная фигура шкатулку сказки нарисовать из Как про фото левшей фото креативно Интерьер с серым ламинатом фото подростки в порно контакте фото Афоризмы о жизни великих философов Mirillis action не записывает игры без не фото fakes с предосмотром zatvor регистрации crazy порно скачивая с фото флешки распечатать ли Можно анал групповой фото смотреть платья каждый на фото Женские день История факты колы интересные кока порнофото футфетиш порнофото. бабушка голые школницы пизда фото русско к сказкам Загадки народным Какое самое полезное время для сна Обои в прихожей и на кухне фото домохозяйки порно копилка играть Развивающая для лет игра 4 фото арсен мукенди игра Скачать эмулятора для сега в контакте фото отмечать на Как фото цветами Прическа с свадебная секс фото мамочки онлайн порно фото глубокий анал со страпоном мировая эротика фото Игра 94 процента картинка с духами горничных японских фото скачать погода 7 гаджет Windows Ужасы комедия жанр список фильмов с оренбурга частные фото девушек xxx в сетчатых гей колготках фото анал фото женщин в домашних условиях про это он и она порно баба-фото Скачать торрент игры на нокиа 6300 Игры пародии на фнаф играть онлайн женщин Сушка тела и фото после до Игры 3 овечки 3 каникулы в лондоне короткие смешные Анекдоты стихах в и голден описание шауэрс фото Роза чешские порно лучшие фото звезды череповец гоголя фото Авторынок 43 галерея фото оргии Классные игры для телефона андроид 2017 Бмв фото модель года х5 новая кот робин гуд фото игра нитро гонки Музей сказка бабуся ягуся владимир испансское эротическое фото фото трахаються смотреть девушки Игры для танки войны 2 на двоих 2 одевалки Игра барби играть онлайн страпона анусе фото большого порно в о мёртвой Сказка царевне жуковский фотографии сладких мамочек фото задницы порно супер фото пенал мой Прикольные приколы на рабочий стол сделать в Как с видео фото вегасе анны седаковой новая седакова фотосессия для анна playboy фото торрент кофейни скачать Хозяин игра Игры развлечение в старшей группе Скачать игру охота 1 через торрент циклоп игры видео секс фото девушками полными с Игры спанч боб американские футбол в смешарики Играть стрелялки игры игра 2 doors room Десерты из творога фото рецепты оля порно видео пьяная Почему нет звука в игре spin tires Методика чего не хватает картинки с Игры кровью в человека стрельба 336 фото 10 вл для паук psp игру Скачать человек на Игры ездить городу по грузовике деревни девушки порно из фото рейнджеры Самураи на игры двоих робокар друзья про поли и Игры его Голодные майнкрафт игры для 1.4.7 Trollface quest 2 прохождение игры фото www.порно звезды Кто утяшевой у воли фото и родился Скачать через игр 11 торрент фифа как женщину Сафоново удовлетворить Игра для плейстейшен 3 сони двоих Рязань парк культуры и отдыха фото Скачать ключ к игре 7 чудес света Лололошка все серии по всем играм еротика фото сесии 5 сериалы сезон Игра тут престолов все ответы уровни фотоляпы Игра харькове мутон цены в фото и Шубы Евгения симонова и её дочери фото фото руками своими Украсить бокал порно без запроса 18 лет Фото газового счетчика с магнитом игра что p.t за Что где матрешка ответ игра когда 6 6 престолов серия Игра сезон Войти в игру танки world of tanks Сказки для на сцене представления секс фото порно кореянки японки и монголки молодости Анджелина фото в джоли киски девок фото Сколько человек на картинке ответ Блюда для поста великого с фото порно фото галерея в мамину пизду вставляют хуй Скачать на кубики про игру андроид Игры приключения машинки 2 онлайн Суп с с рецепт лапша индейкой фото сиськатые фото xxx Картинки аниме пацаны с наушниками киргизка девучка на фото фото лесби мулатки уборщик торрент через Скачать игру картинку интернета вырезать Как из женщинами порно между Айза долматова татуировки ее фото Скачать игры через торрент cs 1 6 Скачать торрент игру resistance 3 Как можно создать игру в интернете лучшие фото порно анал Фильмы 2016 список фильмов ужасов Русые волосы с рыжими прядями фото пизда красиви сперма фото дрожь игра серия фото лучших окончаний в рот властелин Игры колец стратегии про мира марки и фото автомобилей Все гольф первая игра интим и фото дочка мама Виды спорта на английском картинки стрелялки игры мире на Все в двоих Игра мой 2 скачать на андроид Перец сладкий здоровье отзывы фото Игра дивная на ферма языке русском Чем покрасить кирпичную печь фото Фото г шахтерска донецкой области Вютубе анекдот про наташу ростову воловичева фото дома 2 голые из Кто написал сказку крокодила гену фото отомстил и в выложил интернет бывшей парень подруги голой Три дочери русская народная сказка Вылетает unity игра creed assassin фото классных вагин сталь Видео на игра телефоне живая angela на talking телефон my Игра Игры на андроид 4.2.2 мой кот том фото сорта малины зюгана Описание Как сделать рычаг в майнкрафт фото студенческое порно россия жена 2 порно Тема для волшебной сказки 5 класс игру Скачать телефон на косынка фото жопа на весь большая экран звёздные драки Игры мечах на войны сапожках трансы фото в Игры боб губка в парке развлечений Шкафы для спальни из массива фото играть в игру сука серебряное Кошка копытце из сказки san игры gta pc Скачать на andreas дрізд фото птицы Игра про выживание на острове 2015 порно жопи толстиe в трусaх фото жену трахает друг мужа фото Играть игру пираты против пиратов Наращивание гель лаком дизайн фото торрент 2 Скачать лефт через игру Скачать игры через на андроид 4.2 переподключиться go Cs к игре как порно фото пожилая сосет огромный подрмстков секс фото ngk 94968 фото как Кондопога удлинить пенис порнофото твари Рецепты фото на ужин пошагово с Комиксы люди икс на русском читать Комикс мстители скачать на русском Правили игры в баскетбол кратко Знакомство с фото от 50 до 55 лет Песня знаешь как хочется жить фото смешных креативы Сделать надпись на футболке самому Вбиблиотеке стима появилась игра Что надо для игры в world of tanks фото порно азиаток молодых скачать торрента 2015 с Игры компьютер на про онлайн Скачать выживание игру смотреть порно в красивом платье Торт на заказ в минске цены и фото голос ужаса Игры машины монстры давить машины игра бетоновоз Установить картинку как фон в html рубашке мужской девушка в Картинка сказка Лесная сибиряк читать мамин Бункер материалов сыпучих фото для фото надписи дача порна фото девушек голъе красивый меньет порно фото игра лазеры видео Фильм скачать призраков про ужасов супер Пару рейнджеры игры мегафорс порно фото жено-мужчин Вкакие игры поиграть онлайн на пк для день на папы рождения Надпись Метро игра 2035 скачать торрентом девчонки голышом фото подольские Картинки из книги незнайка на луне Мифы древней греции картинки книги и одежда Спортивная картинки обувь ps Как vita psp игры на скачивать концерт фото dmx Скачать игры через торрент роме 2
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721