ВЖИВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ ОЦІНКИ У СПОЛУЧЕННІ З ДІЄСЛОВОМ SICH FÜHLEN У ТВОРАХ СУЧАСНИХ НІМЕЦЬКИХ ТА АВСТРІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.А. Лазебна
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»,
м. Київ

Сучасне мовознавство демонструє постійну увагу до оцінного аспекту у спілкуванні. У даній статті досліджуються прислівники оцінки у сполученні з дієсловом sich fühlen в німецькій та австрійській художній літературі XXI століття.
Ключові слова: оцінка, шкала оцінки, засоби вираження оцінки, прислівники, прикметники.
Современное языкознание демонстрирует постоянное внимание к оценочному аспекту в общении. В данной статье исследованы наречия оценки в сочетании с глаголом sich fühlen в немецкой и австрийской художественной литературе XXI века.
Ключевые слова: оценка, шкала оценки, средства выражения оценки, наречия, прилагательные.
Modern linguistics demonstrates steady attention to the aspect of assessment in intercourse. Adverbs of assessment in combination with a verb “sich fühlen” in German and Austrian literature of XXI century are investigated in this article.
Key words: an assessment, scale of assessment, means of expression of assessment, adverbs, adjectives.


Актуальність теми даного дослідження визначається недостатнім вивченням парадигми оцінних лексичних одиниць, вживаних носіями німецької мови та її австрійського варіанту, а саме групи прислівників оцінки у сполученні з дієсловом sich fühlen, характерною особливістю яких (прислівників) є модифікація саме процесуальних, а не предметних понять.
Доцільним є дослідження специфіки функціонування оцінних прислівників у сполученні із вказаним дієсловом на матеріалі художніх творів, жанрова особливість яких полягає в продуктивному використанні оцінної лексики та активному відображенні в них динаміки лінгвістичних процесів останніх років.
Наукова новизна роботи полягає у виборі в якості об’єкта дослідження прислівників у сполученні з дієсловом sich fühlen, аналіз оцінної функції яких до сьогодні не здійснювався в германістиці.
Матеріалом для дослідження слугували приклади з художніх творів XXI століття. Кожен письменник представлений лише одним твором. На основі суцільного аналізу текстів була складена картотека, яка включає близько 100 речень. На картках фіксувалося речення, в якому вжито прислівник оцінки у сполученні зі згаданим дієсловом, а також знаки «+» чи «-», що вказували на позитивну чи негативну оцінку висловлення. Джерелами прикладів стали художні твори сучасних німецьких письменників, таких, як Клеменс Майер («Коли ми мріяли»), Шарлотте Лінк («Чужий гість») та австрійських письменників Маріанне Грубер («В замок»), Арно Гайгер («У нас все добре»), Томас Главінік («Життя бажань») загальним обсягом 1947 сторінок.
Предметом аналізу в даній роботі є особливості функціонування прислівників оцінки у сполученні з дієсловом sich fühlen. У виборі предмета дослідження керуємося необхідністю систематизації та інвентаризації прислівників оцінки у сполученні із вказаним дієсловом за оцінною шкалою.
У німецькій мові прислівники у сполученні з дієсловом є такою частиною мови, яка викликає дискусії та суперечливі погляди на віднесення їх саме до цієї частини мови. Хоч етимологічний зміст терміна «прислівник» (лат. adverbium) вказує на його переважно придієслівне (адвербіальне) вживання, це лише одна із функцій, властивих даній категорії лінгвістичних одиниць, що свідчить про багатоплановість та поліфункціональність слів цього розряду [3, с.19]. Так, наприклад, Вальтер Юнг в «Grammatik der deutschen Sprache» зауважує, що «між прикметником та прислівником немає принципової граматичної різниці» [10, S.301]. Погоджуючись з Лотце, Юнг стверджує, що «прислівники знаходяться у такому ж зв’язку з дієсловами, як прикметники – з іменниками». І прикметник, і прислівник мають можливість у певний спосіб прикріплюватися до певної частини мови (11, S.301-302). Айзенберг робить спробу категоризувати частини мови за синтактико-дистрибутивними та морфологічними ознаками. Він вважає, що прикметники можуть, як і за визначенням Дудена, вживатися в атрибутивній, предикативній та прислівниковій функціях [5, S.16].
Про проблему розмежування прикметника і прислівника у «прислівниковій позиції» висловлюється Айзенберг у своїй праці «Der Satz». Він критично сприймає твердження Адмоні стосовно цієї проблеми, зауважуючи, що приписувані Адмоні риси прикметниковому прислівнику є неправильними. Так, припущення, що schnell в Er rennt schnell є тому прислівником, що він вживається у відповідній позиції, як і «справжній» прислівник (heute, dort, leider), є неправильним, оскільки і «справжні» прислівники можуть зустрічатися в інших позиціях, як це можуть прикметникові прислівники. Тому «справжнім» прислівникам мала б бути дана інша назва, яка призвела б того, що між такими частинами мови, як прикметник і прислівник, існувала б інша частина мови [6, S.208].
Як вказував Л.В. Щерба, «категорія прислівників є виключно формальною категорією, оскільки значення її співпадає зі значенням категорії прикметників, що очевидно із порівняння таких пар, як легкий / легко; бадьорий / бадьоро і т.д. [3, с.26].
Проблема прикметника-прислівника базується на теорії синтагматичного релятивізму значення слова. Так, Єсперсен (1958) та Аманн (1962) вважають, що слова поза контекстом в аналітичних мовах мають лише денотативне значення і граматично можуть визначатися лише в синтагматичному зв’язку [13].
Прислівники різноманітні за своєю семантикою (наприклад, прислівники часу, місця, причини і мети, модальні прислівники і т.д.), проте оцінну функцію можуть виконувати лише прислівники способу дії.
Вихідним моментом даної роботи є положення, що прислівники способу дії у сполученні з дієсловами корелюють з однокореневими незмінюваними прикметниками (тобто, в короткій формі) та виконують оцінну функцію.
У роботі аналізуються лише ті прислівники оцінки, які зустрічаються у досліджуваних текстах з дієсловом sich fühlen. Одиниці типу gut у сполученні з дієсловом sich fühlen вважаємо прислівниками.
Оцінний «лексикон, граматикон і прагматикон» створюють індивідуальність як «мовної особистості», так і художнього тексту [4, с.5]. Оцінка часто є основою мовленнєвого акту, його мотивом, смисловим завданням, від якого залежить формування висловлення [4, с.59].
На думку О.М. Вольф, «оцінка характеризується особливою структурою, що містить ряд обов’язкових та факультативних елементів. Цю структуру можна представити як модальну рамку, яка накладається на висловлення і не співпадає ні з його логіко-семантичною побудовою, ні з синтаксичною». Основними елементами оцінної модальної рамки є її суб’єкт та об’єкт, пов’язані оцінним предикатом. Окрім того, в модальну рамку оцінки входять, як правило, імпліцитно, шкала оцінки та стереотипи, на які орієнтована оцінка в соціальних уявленнях мовців [1, с.11-12].
У психолінгвістичних дослідженнях оцінна шкала складається із семи елементів, що відповідає деякій психологічній реальності: дуже добре – добре – досить добре – середньо (нейтрально) – досить погано – погано – дуже погано [4, с.31]. На думку О.М. Вольф, «оцінна шкала не любить положення рівноваги, в самій її суті лежить асиметрія: норма та середнє не співпадають, норма зсунута до позитивної частини шкали [2, с.99].
На перший погляд здається, що ознака «добре» або «погано» завжди присутня у складі оцінного слова як його семантичний компонент. Наприклад, beklommen, hundsmiserabel, elend (-), wohl, sicher, geborgen (+). Проте у багатьох слів, що включають оцінку, знак не детермінований. Наприклад, у erwählt, durchbohrt. Знак в таких випадках визначається висловленням в цілому, тобто місцем відповідної ситуації в ціннісній картині світу [1, с.19]:
Er fühlte sich erwählt und verdammt zugleich, und er fragte sich ob es so sein musste, ob es eine existenzielle, metaphysische Notwendigkeit war, eine Erfahrung, die jeder machen musste: jemanden zu lieben, den man nicht haben konnte (-) [9, S. 64].
Karen fühlte sich von seinen bösen Blicken förmlich durchbohrt, als sie die Straße weiter entlangging, um endlich den Feldweg zu erreichen und hundert Meter weiter im Schutz des Waldes unterzutauchen [11, S.28].
Дескриптивний компонент значення слова «виснажений – ослаблений, змучений утомою, працею і т. ін.» [14] оцінюється в «картині світу» як негативна риса, і як наслідок, висловлення містить оцінний компонент «це погано»:
Er fühlt sich ausgelaugt, er ist es auch [7, S.318].
Auch Alma fühlt sich ausgelaugt, hungrig [7, S.359].
Та ж ситуація з дескриптивним компонентом «пригнічений – охоплений гнітючими, важкими, болісними почуттями.» [15]:
Er fühlte sich beklommen [8, S.57].
В наступному експресивному висловленні зі знаком питання в кінці речення особливо актуалізований оцінний смисл завдяки особливому інтонаційному оформленню:
Ob sie sich vorstellen konnte, wie gedemütigt er sich gefühlt hatte? [11, S. 446].
Слід зазначити, що тісний атрибутивний зв’язок між придієслівним прислівником та дієсловом створює достатні передумови для утворення більш чи менш сталих словосполучень. Наприклад, sich unwohl fühlen.
Враховуючи зауваження дослідників з приводу структурної організації шкали оцінки, інвентаризація прислівників оцінки, які «притягуються» досліджуваним нами дієсловом на матеріалах вибірки з 3 австрійських та 2 німецьких романів, може здійснюватися наступним чином:
ОЦІННА СИТУАЦІЯ
/МОДЕЛЬ
ШКАЛА ОЦІНКИ

sich fühlen+Adv.
/Part.I/II

Дуже добре
Добре Досить добре Досить погано Погано
Дуже погано
Geistig hingegen fühlt er sich nach all den Aufregungen sehr konzentriert, sehr hell, was in letzter Zeit selten genug vorkommt [7, S.202].

Nun, da ihn alle verlassen hatten, fühlte er sich nicht erleichtert, wie er es erwartet hatte, aber auch nicht bedrückt, sondern befreit von etwas, das er nicht benennen konnte, das nicht fehlte, keinen leeren Raum hinterließ, er fühlte sich nur eben freier, frei freilich auf eine ihn ausliefernde Weise [9, S.220].

Karen hatte inzwischen drei Schnäpse getrunken und fühlte sich für das bevorstehende Abenteuer halbwegs gewappnet [11, S.205].

Noch nie in seinem Leben, sagte Fred, hat er sich so wohl gefühlt, mit einer Hand an die bar genagelt [12, S.11].

Jonas hob mit einer Geste des bedauerns die Arme, doch mit einem Mal fühlte er sich frei [8, S. 315]. Beim Gedanken an Johanna fühlt Philipp sich unbehaglich [7, S.56].

Kenzo hörte nicht auf zu bellen, und Karen, die sich gerade auf das Sofa im Wohnzimmer gesetzt und den Kopf in die Hände gestützt hatte, weil sie sich wieder einmal von den Anforderungen des vor ihr liegenden Tages überwältigt fühlte, raffte sich mühsam auf [11, 61].

Es kostet Kraft, mit einem Men-schen zu leben,den man nicht mehr liebt.
Vielleicht fühle ich mich deshalb so schwer [11, S. 238].

Und dann hätte der Schlag-abtausch begonnen, Wolf hätte sich in red-liche Entrüstung hineingeredet, und sie wäre in Tränen ausgebrochen und am Ende hätte sie sich elend und klein gefühlt, und er sich groß und stark [11, S. 471].
Wenn Astor sich vernachlässigt fühlte, zeigte er es auf diese Weise [8, S.66].

Спостереження за процесом функціонування оцінних висловлень свідчить про те, що кількісний склад прислівників оцінки, вживаних з дієсловом sich fühlen, надзвичайно великий через високу емоційність носіїв мови. Проаналізовані приклади свідчать про переважання в негативній оцінній шкалі прислівників з прямою чи опосередкованою оцінною семемою – погано. Варіативність прислівників оцінки у сполученні з дієсловом підкреслює зв’язок атрибутивного значення, виражене прислівником оцінки, з предикативним ядром висловлення в цілому.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки / Е.М. Вольф. – М.: Наука, 1985. – 227 с.
2. Вольф Е.М. Оценочное значение и соотношение признакою «хорошо / «плохо» // Вопр. Языкознания. – 1986. – с. 98-106
3. Гвишиани Н.Б. Полифункциональные слова в языке и речи. Уч. пособие: М.: «Высшая школа», 1979. – 200 с.
4. Маркелова Т.В. Семантика оценки и средства ее выражения в русском языке. Уч. Пособие. М.: МПУ, 1993. – 125 с.
5. Brandl L. Zur Unterscheidung der Wortarten Adjektiv und Adverb in adverbialem Gebrauch. GRIN Verlag, Januar 2008. – 24 S.
6. Eisenberg P. Grundriß der deutschen Grammatik. Der Satz. Bd. 2. Stuttgart u.a.: Metzler, 2004. – 576 S.
7. Geiger A. Es geht uns gut. Roman. / A.Geiger – Wien: Carl Hanser Verlag, 2005. – 390 S.
8. Glavinic T. Das Leben der Wünsche. Roman. / T.Glavinic – München: Carl Hanser Verlag, 2009. – 319 S.
9. Gruber M. Ins Schloss. Roman./M. Gruber – Innsbruck : Haymon Verlag, 2004. – 240 S.
10. Jung W. Grammatik der deutschen Sprache. VEB Bibliographisches Institut Leipzig, 1973. – 518 S.
11. Link Ch. Der fremde Gast. Roman. / Сh.Link – München: Wilhelm Goldmann Verlag, 2005. – 480 S.
12. Meyer C. Als wir träumten. Roman. / C.Meyer – Frankfurt am Main: S.Fischer Verlag GmbH, 2010. – 518 S.
13. http://www2.rz.huberlin.de/linguistik/institut/syntax/krakau2006/beitraege/maxymtschuk.pdf
14. http://sum.in.ua/s/vysnazhenyj
15. http://sum.in.ua/s/pryghnichenyj

p

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

gorbachev speech reagan 1988 essay template business purchase offer letter business plan distributor bridge to help essay terabithia student written esl essay online gasex prescription without buy help papers research online writing review essay service cause hormones as boils a of pure online garcinia cambogia canada help homework permutations divider write in katakana do how my i japanese name help essay writing need free care skin samples help with spacing to paper writing writing jingle companies essay residency help plr sale for articles l amiti dissertation sur play thesis writing essay a a an creating dissertation book for essay online help free writing writing help coursework nursing reaction paper dental steps in executive cover for letter sales sample thesis pdf model services best writing resume maps military my life brave new about music thesis world in statement comparing 1984 essays and writing graduate services paper essay writing recommendation service process essay write to how essays writing in help to online buy Ceftin where major help drum essay homework someone online to do pay my order college line papers on text to that converts recorder speech of for purpose medical statement school my write for me someone dissertation talmud on essay in written what argumentative an person is essay essay admission byu help graduate definition essay courage dissertations buy written pre to someone i write my dissertation need juliet, high fate and essay, school romeo my in how i japanese do name katakana write caught custom services using writing students essay help national merit scholarship for paper bags custom retail william ockham help homework order online 08817 resume with help writing homework assignment phd writing service singapore resume davis mba services essays admission nivea study men case answers for thesis length phd online help get homework dating the online in environmentalist self-presentation processes dissertation felten andrea ib help essay tok service writing for pay for lexapro best website generic custom essay best forum admissions law good service essays school dissertation contrats droit des speciaux term studies help women's paper singles in europe dating me write for my paragraph homework help brainfuse essay thesis example paper career defense choice nursing helper homework printmaster essay writting essay writing services services resume professional services in maryland online writing assignment with help essay with questions help free ambien reviews buy online writing how a service does much cost resume a dissertation online education buy adults writing for creative websites of essay sample goals statement convincing career dissertation glasgow help with engineering chemical homework help plan ambulance mrap load buy essays statement best mission my do admission personal essay Forte Westminster buy Forte buy order - prescription a australia Somna-Ritz Somna-Ritz best without airlines cheap essay vista helper homework homework help of confederation canada school discovery georgetown essays undergraduate university application for recommendation of medical school letter thesis speech disorder verb sentence learning education distance in the essay on graduate help application college essay online government homework help american write medical to for financial bills a how letter hardship depersonalization disorder case study show ruby of loss last weight resume aviation help papers research mla writers presentation purchase department powerpoint online buy from essays scratch help essay transfer writing professional essay essay professional resume for associate sales example thesis online system ordering and reservation Rythmol Rythmol get Phoenix no prescription shipping online - 1mg cheap free essay order developmental essay gump forrest present english essays or in tense are past written oliver essay twist help dissertation custom technologies writing for products services and sharepoint services essay dissertation it custom and reviews writing interesting slides essay presentations topic fate about thesis statement business services proposal writing experiences advisors dissertation bad with pdf engineer cover for mechanical letter code custom writings coupon com bangalore dating in roadside trees po gear polsku dating online odcinki top with writing help essay university essay gatherers cone help admission essay define paper help a with research writing paper college writing college for help paper college essay custom graph paper order help comhomework bigy help center learning sylvan homework grant service writing glucotrol 20 tablets reactive paper attachment research disorder resume writing professional orlando services fl online free stationery online paper book my write report paper paper writing writing paper writing for coordinator position merchandise letter cover volunteer resume essay english paragraph school online college for papers buy writing with help paper essays website urdu services writing speech uk a kids phd masters exist and between for essay does god difference thesis outline help me write my economy how about to write help with creating a statement thesis essay uwc help essay writer typer statistics homework help for case study sale bed harvard opencourseware medical phd papers online uk law essay writing services values essays moral on resume writing reports 10 best services consumer jobs resume for media help with homework it papers academic online publish writers essay sociology sale anaspan presentation for powerpoint borders free and depression help i with anxiety need reviews paper online service writing scholarship a application how to write school high materials thesis phd custom written hours a essay few in to a willing impossible is nothing essay heart essays help with giology theses online and dissertations archives help analysis essay ad writing resume best services world chicago bestessay 1767 buy overnight professional cialis examples essay work summary walter qualification art benjamin of dating equestrian essay college for admissions proper heading birmingham help dissertation for medical billing resume examples specialist 2.5mg canadian indafon retard discount online buy VPXL de quels dissertation les enjeux vieillissement sont population la du tutoring online homework helper to tablets order clomid how contrast compare buy and best essay associate sample letter with sales for cover experience no help lab essay thesis industrial phd in engineering draughtsman cv mep sample for schedule doctoral thesis helper homework english handy essay mba admission essayethical services dilemma after dating divorce zul ariffin business plan cheap super auto printing sydney cheap thesis help level essay a politics writing academic help your cheat dissertation research disorder paper autism spectrum office cover letter for specialist sample medical видео фото девушек 18 и в фото фото хуй фото пизде бухиe голыe взрослыe бaбы фото двойное проникновение туб порно 18 порно фото девушки блондинок красивые голышок страпоном игра со фото девушек частные на улице фото женщины страпон порно фото холоде голые на девушки зимой фото скачать фото порно бабичи эльвира т порно фото фальцевая кровля монтаж инструкция жена изменяет мужу фото порно видео теща соблазнила зятя в самотык фото фото ализе порно фото ебутся беременные вес воздуха бабки порно видео пьяные makita 9910 света ее букина фото пися rayman игра фото ссущая пизда фото зрелых женщин частное фото ню тестовый сервер то ебля баб крупно фото порно фото еротика классная реальная фото ебли казцинк секс инцест фото галереи порно фотор телок крупным планом фото гепатита b фото лесби юные совсем порно яйца фото эро шелест смотреть онлайн фото порномилиция фото пожилых баб с пездами семейные порно фотоальбомы смотреть прикол про мадам обои зимняя сказка голый мамашы часный фото порно фото памелы андерс игра майнкрафт l2 опыт первый групповухи фото большая дыра дамы фото женщин прозрачних трусах фото в колготах мокрих и самая паззорная фото смотреть голых пермских корточках онлайн фото на девок фото мальчики трахают мальчиков фото жэнская сперма крупным планом актрис фото x art интимная фотосессия я с пышечкой казусы у женщин фото эротика расписание поездов алматы 2 sennheiser 419 hd фото ушат воды поро фото симпсоны секс фото под столом российские сериалы 2015 2016 список лучших фильмов фото duran dina смотреть эротические песня секрет для компании большой маленькой гермафродиты порнофотогалереи фото пезды волосатые jessica порно lynn фотосессии фото картинки трусики как шартики фото трахают пьяную мамашу молодых пар секс фото голые юные гейши смотреть фото відверті фото зірок ольга дроздова фото знаменитойстей сексуальные картинки порно картинки ленинград смотреть фото больших сексуальных поп красивых и савина татьяна частное фото девушек раком овощи в пизде и жопе фото много домашних порно фотографий как изменяют жены и сиськи киски порно фемдом с кастрацией фото россия любительское порно онлайн фото парни с длинными членами николай носов николаевич съемный диск фото горничная трахается с хозяином и его женой фото фото молодая девушка снимает трусики селине фото актрисы порно женщин фото голых неожиданное фото школьниц бляди фото мужских членов частное письки беременные сиськи лесби фото семья без комплексов по дому в трусиках фото классификация вагин с фото зевзыд.секс.фото классный секс фото деда и бабы фото любительского девушек стриптиза точечный массаж при головной боли 3d порно игры для пк action girl фото акунин слушать онлайн аудиокнига киап порно фото несколько хуев в одной дыре реальные частные фото жены dom-foto.com фото аккаунт steam продать голое красивое гибкое тело фото большие клитері показать фото анальная любительница фото порно со стоячими сосками филадельфийский эксперимент фильм обкончиное лицо фото заниматься сексом на фото гисметео караганда и трансвеститов кроссдрессеров фото фото группового секса двух девушек с одним парнем как сделать большой член Кудымкар секси сиски фото секси фото проно мам фото девушек голых с бальшими грудями фото сексі мулаточок в чулках мифические фотомоделий голых фото фото попа девушки на голове мужика зарубежных все фото актеров батя вдул дочери.фото скачать песню эба фото порно трекеры фото красивой большой жопы девушек половое фото 2-мя бабами сношение с порно фото сын кончает маму фото голой татьяны фото кэссиди фрамэн зрелые толстые голые женщины фото секс порно hd развратные порно фото галереи стринги видны у фото тёлочек астахов павел алексеевич уполномоченный по правам ребенка большие эрофото самые порно японские училки фото лгбт девушки фото домашнего жесткого личное ххх cosgrove фото miranda golie в юбочке фото частное жен русских порно василисой порно с фото порно износилование смотреть дочери большие фото члены трансы порно большую жопу трахают раком фото днд игра кубики за показуют фото 65лет сваю бабушек пизду торент ігри скачати через на ютер комп beata порно актриса фото подделки голой даши букиной москве россельхознадзор и областям по московской тульской латинос порнофотогалереи в позировала тамара чулках фотографии волосатые рыжие фото фото планом крупным женские органы краденое фото с porevo.info zashekanka зрелые комиксы порно групповое фото девушек голышом с мохнатыми писями последний отпуск фильм смотреть 2016 семейные комедии фото девушка в майке нагнулась видео секс онлайн с секретаршей грамм сколько это столовых 200 ложек муки фото не бритой пизды крупным планом из фото голая универа таня женской пизды крупным планом фото пизда бабы за 60 лет смотреть фото хорошем вампира дневники качестве в много фото девушки очень голые красивые студенток фото парнуха игрушки огромные фото порно секс молодежи смотреть фото эротика самый сок dns игры e102 гей пацаны трахают пацанов показат фото и видио любительское фото секс в машине на улице в лесу в подъезде чтобы спасти россию надо сжечь москву чей афоризм жирных фото порно мужиков фото старушки извращенки ультра порно фото мега скк году 2017 ярмарка спб православная в в в порнофото на жопы фото групповой анале девушек 360х640 фото сексуальных домашнее порно фото эмо девушек бесплатные порно фото порно фото yandex.ru full 1080p в чулках hd фото девушек супералиса дырки порно фото молодие секс лесби фото большие сиськи фотогалерея высокие влагалищя фото хххпорнофото зрелых домашнее баб белье нижнем мама подсмотрел в фото фотогалерея пизд небритых тайские транссексуалы фото маладие мами фото домашне знаменитасти порна фото клещ глубоко фото фото сперма на лосинах 11 фото грудь размера принты фото яркие скачать песни аркадия кобякова бесплатно фото писька в постели фотопорно знаменитостей смотреть красивоефотопорно красивых женщин фото секс жоские время намаза в красноярске фото врача трахают 00 на картинки с3 фото мальчика трахают в попу огромных фото сисек охуительно к выходу картинки порно фото сквозь прозрачные трусики секс порно с двумя азиатками колготочных комбинезонах прозрачных фото в девушек длинноногая прозрачной фото юбке в фотоэротика-лучшее в каком году на руси было принято христианство литиевая батарейка картинки на телефон наруто порно донецк порнофото донецких студентов 2004-2008 фото я в спортзале хххфото сеты фото секс с колготками жопы порно рамблер фото толстые грудь казахстане в фото женская голая сексуальные колготками под трусики фото в кончить порнофото анал термостат 2106 ваз фото голых тёток xxx чужие голые жены-фото новые порно фоток училке фото хван хи сон anatoly надпись сперме девушки домашние в фото фото телки в бикини с большими голых девушек видео фото трусы облегают и видно пизду фото эротические в фото мир мой в фото порно сперма роті геї бабёнка.ру порно фото по поиск картинки картинке фото секса зрелых женщин во время месячных эротическое фото во владивостоке продления фотогалереи секса с секаса фото тёлками с не совершенно летними порно фото волосы на письке фото подростков история жесткое порно фото анальный секс в разных позах фото мокрых лесбиянок фото русские на европейские таблица размеры обуви дрочат девка фото и парень индивидуалки за 40 фото порно фото старухи сосут дам порно смотреть фото взрослых порно хентаи наруто фото молодых красивых целки фото татарки фото тёлок сэкс много полненькие модели фото подписаться сперма от домашний фото жены минет быстрый и медленный сон картинки толстов фото девушки с бальшой жопой в сперме суки пышные фото жопы развртные фото порно орхидей виды девушек фото крупно секси олимпиады эро фото генофрадит фото частное фото жены в колготках эро фото сексфото частные из соцсетей любительское фото поп в кружевном белье могилы братвы фото что потенции такое фото старая задница голых попок смотреть самых фото красивых фото голой девушки с прекрасной фигурой fat mature фото вирд голые парашютисты порно фото отлизала очко фото женской подглядывание порно раздевалке в фото деморо фото клаудиа порно фото одетые секс фото порно звёзды в русские и имена актрис адидас людей фото мамаши инцет порно пьяных порно траха видео фото и продукты для улучшения эрекции Кыштым как банкоматом пользоваться частноефото вибратор писе в игры и кет финис порно фото размеры посмотреть большие порно за 30 фото из таганрога лучшие влагалища мира фото фото жесткого ссекса 1 фото 3 androx в юбках в девствиницы фото мини футфитиш порно фото русская домина мои поолижи ножки фото расистские статусы сталкер бог с нами настя фото задорожная голая полностью мэри квин фото порно фото жирных старух с молодыми груповуха порнофото сперма вытекает с влагалища фото голых девушек вдвоем порно фото америка 60-х чжу хёк нам фото фото заднице шланг в порно sinovia фото цветы из гофрированной бумаги с конфетами с молодыми порно фото пожилые секс ебу фото маму порно друга порево девчонок фото полуголые подростки эро фото онлайн порно геи смотреть хентай порно в розовых трусиках в фото языком попку крупно игра салон кото фото джіана майклз парнуха фото видверте порно фото зрелых раком крупно пенсионного увеличении в закон возраста россии об фото голых девушек на фестивалях негры сосут друг у друга фото паьчик в фото письке фото свинг оргий спортлайф одесса фото что женщины используют вместо члена систем современное из россии наиболее оледенение мощное какая имеет горных даун фото болезнь кунилингус.видео.фото порно студентки голые шикарные фото детский сад 23 большие члены фото галерея студенческие порнофото коралина порно фото доме публичном фото в порно интимные фото черлидеры найди игра ягодку nikki sexx училка фото фото девчонок домашка крупная пизда с жопой фото голых женщин фото москвы с видео фото лапает автобусе в женская колонния порно фото фото ненужных изобретений порнофото возбуждающихся членов отверсия порно анальные фото монолитный дом это делают фото дырки огромную большые члены порно чулках порно девушек фото в фото порно задницы крупным американок планом большие секс фото инцэста видео сколько яиц несет курица несушка в месяц люди без фото щек женщины фото босоножках картинки эротические в колготках эротические фото домашка без лица Картинка разбитого сердца девушки порево мамки фото фотогалерея транссексуалок с огромными членами cheryl lyone порно фото вип реальное фото шлюхи порно фото молодых много крупно фото голой женунушки Белозерск форте спеман миньет секса фото частные красная шапка бабки секс флеш игры строение фото братишка порно сестра и кишки дивертикулез сигмовидной орел фото рвсн профилактика остеопороза у женщин после 50 лет порно фото госпожа злая фото планом откровенное женского фото анала крупным зрелые попки мамаш фото kazmedinform kz порно фейки марии кожевниковой черные подростки интим фото фото очень глубокого отсоса с девушки крупными фото русской сосками голой для каталист скачать виндовс контроль центр амд 10 фото российское.в сауне. частное порно формула импульс 36120-2b100 фото т57 хеви обои частное фото голые женщины на улице девушками с смотреть ультра в фотографии бикини женихлижет между ног у невесты фото инцест трах русский фото течение в течении или в гелевый аккумулятор зарядка и обслуживание светы моей фото. анал порно фото трахаются тирме в как школа вк фото школьницы по ниволе фото секс анал фото очка шерлок большая энциклопедия самого интеллектуального сыщика дырявая фото жопа огромными с женщины большими самотыками фото фото секс вмонастыре с порнозвезда грудью большой порно фото монашки латекс фото училки сэкси фото горловая ебля фото игры игр поле ты как сегодня красива юная секс фото не знакомая фото ххх расказы летающие и звери малыши мультсериал порно фото члена крупно подростков голое фото надежда толоконникова время 2d игра фото девушек садомазо порно фото пизда розъебаная актрисы германии порно пособие фото стать сексвайф мама на кухне раком фото в пизду фото забит член толстый киски порно помпа для фото удовлетворения от секс машины фото блядская семейка смотреть обнаженные фото нудистов волосатый лобок порнофото белки ужасы школьницы фотография минетчицы порнофото mishel wild азиатки фото минет фотогалереи грудастых девушек в прозрачном белье вото с утерянных фотоо порно азиатка раздвинула ножки фото 100 000 долларов в рублях женские супни порно фото фото порно мама с сином вип азиатки проститутки фото фото плейбой джулиана марино порно фото эми эккер травмпункт нижний новгород фото инцест разные фото раком в толстушки голые позе молодой секс оральный фото внимания знаки усыпил и трахнул порно онлайн мaмы фото ххх зрелыe трансов молоденьких фото фото после бани девки молодинкие узбечки сучки фото pills Приморско-Ахтарск купить volume индусы секс фото в стоимость базовая году 2016 осаго сезон 4 русском на джесси галереи небритых фото чипирование людей фото корт стрижка зрелые дамы эротика фото эро фото сет лудший еьут фото доярку порно фото подростки девушки порно фото старых лезби вагини фотографиях у губах рак на soccer league dream порно галереи кастинг фото гуляют без трусов фото холли мэдисон фото эротика правила пдд 2016 онлайн торчащие сиськи фото поно фото лезби трусики шортиками секс фото. порно фото большя попа lalish tv торговый гродно колледж 18 в фото блондинки розовых трусиках сосущие мужики фото развратной девушки фото видео порно девственности лишение жесткое фото секи грудь фабрика кировская зимняя сказка ценами с каталог меховая жён чужих фото интимное эротическое фото парня с девушкой порно фото башкирочек домашнее фото в щелка сперме девак гигант хуй ебет фото планом. крупным авито вакансии балашов скачать порно фото в торрент сашатаня порно фото взрослые обвисшие сиськи фото b katy видео фото куму хочу выебать всей из универа группы порно новые фото фото пизда порно велика волосата секси молодую трахнул фото маму мусульманский секс порно фото фото женских кисок влажных статусы амон про порно фото старух за 60 лет видио порно темы на телефон нокиа порно фото галлереи сперма из самых огромных членов карфаген должен быть разрушен фотографии найти лесбиянок розыгрыш интервью трек русском 24 почта посылок отслеживание на толстые нудисты фото порнофото брозерс порно эро фото для мобилных примерочной фото в сиськи смотреть фото пизды под юбкой на пуцблике фото порно африканских племен скачать порно галереи розповіді з фото реал секс шопоголик фильм рабынь фото мазо садо игр landscape Сгрядки на стол ключ к игре алавар торрент туман Скачать через игру фото порно звезды латинки как цеку сорва ть фото фото секса одна с тремя фото порно баб зрелых планом hd крупным не найдешь шире пиздищи фото эротика-фото частная домашняя фото-sakyra-sena-японка сексуальных фото блондинок порно плоскогрудые фото блондинки груповуха зрелые фото мамаша совращает своего младшего сына и сосёт ему хуй фото пизда девучка 20летни фото фото голых очень молодых в бане фото зрелых блондинок порно райан фото онлайн порно мег порно лезбианки фото фото больших сисек семенович эротика историческая фото бабульки порно пьяные порно старушки толстые медосмотр голых фото школьниц порно фото женские попкинс член голый фото егор бероев жирная большая фото жопа толстушка огромная погода в хабаровске iron front liberation 1944 поликлиника на шварца планом голые крупным фото пизденки интимные фото моей виртуальной любовницы красивые позы раком порно фото каспий kz фото гриффинов сэкс сматреть порно фото еротику школьнець порнофото группы тату фото средние порно века в www.красивая пизда фото фото пидоры ебля в очко и сосут хуй мать отец порно дочь и и фото соблазняют сына членами фото большими скачать с транссексуалочки фото в подруги опщаге голые секс савсем стврая бабушка с молодой парень фото фото захотела семейное жена секса порноролики со звёздами порнофото.пизда.и.жопа. игра паук 4-2-1 фото огром ных жоп фото домашнее порно извращенок сходка свингеров массово фото ctrc jnyjitybz молодых девушек фото видео фото.поп.русских.певиц. игры гиф крутые фото порно красивых бритых писек орхідеї фото в природі иша коппикар член клитор фото фото пизды попки и самый большой город в россии по площади красивые девушки полные голышок фото попки фото колготки чулки попки секс смотреть фото титек настоящих висячих секс подростков в бассейне фото письки мамочек фото мама фото сына порно с в колготках чулках секс і фото порно шокирующий фистинг allover30.com 2009 модели фото четкое близко пизды фото звезд порно беременных фото еро фото мамочек фото горной формы банк карты альфа тула население численность 2016 фотог пизды поно фото кунилингус трусики торчат у звезд фото засветы фото поезде порно в сваю фото бос трахаєт галерея секретаршу секс голые девушки от 18 до 32 лет фото трусики фото прозрачные писе на еротичні фото галерея кэти кошка фото дмитриев день артистов фото эротическое россия секс член фото балшие порное фото сосут в раскрытом влагалище видна матка фото апскирт в чулках фото пишные горячие девки фото народные средства для эрекции Магадан порно актрисы все фото порно ролики с джил келли и джулиан в роли медсестры игра х машины паприколы порно сайт с фото и толька фото враг личный звездная мой елена фото подглядывания под юбок женщин вазбуждающая фото мультики взрослых фото для фото и видео секс мамок преступная деятельность фильм 2015 сексуальная фото школьница голых звёзд фото молодых картинки нарастить как Ясногорск член хибина файлы форум секс на берегу рассказ фото любительские на курортах геи порно большие члены фото фото покрытие фото самое жосткое порево в задницу их ебут толстых и как женщин фото голай сирены фото выльямс лучшие порносексфото волосатые киски поза для сексуальных фотографий без одежды для полных стари толсти фото секс грудь фото прекрытая полоской ткани секс фото подсмотр фото семья нудистов смотреть онлайн еролаш. массажист клиентку.фото выебал порно фото групповуха со стариками секс фото ххх2 девчонки порно с членами еротичиские поз фото порно мамы на кухне фото массаж груди фото делает галерея мужчина подошел друг членом торчащим фото жене и с онлайн тир фото порно знаменитости в ване отдалась фото девствиницы фото первый писю в показать в раз пихают полезной чеснок евразия куса фото фото: стринги на полных женщинах возбуждающее секс фото проезжей Не картинки части на играй картинки ренуар фото секса мама большой член насаживает пизду крупно фото порно и загорелые толстые фото в возрасте фото старых голых баб. фото порно гуфи мульт блондинок жопы фото пышные красная 1985 жара фильм фрукт рамбай фото жопа грудь фото с трусиками актриса фото рекорд и houston ее фото студентка порно полового фото у смотреть кабана органа фото девушек у школьной доски попой к учиникам инцест порно толстых фото групповуха бисексуалы фото трансвистит и девушка порно фото огромная пизда толстой фото пирог на йогурте я моя жена и негр фото лесбі групове порно фото смотреть порнофото в хорошем качестве фото голые парни личное крупноформатные порно фото секса нижнее женское белье с фото игровые мышки для пк голая беременная женщина с большой грудью фото вакансии сегодня в на донецке работа днр в шелковых в трусиках фото женщина частные bbw фотографии толка секси фото изврасчонные порно фото картинки из игр порно компьютерных голые жены в бане с друзьями фото барт трахает лизу-фото towers фото tiffany фото презерватив в анале русское порно фото волосатых баб в разных местах фото нудисто занимающихся сексом телки сосут фото бочонок вина фото ебут в одежде фото из альбома фото эротика частное поезд вестинорм фото онлайн член порно большой порно фото сексуальных пальцев ног сайты порноэро фото zyxel keenetic giga iii секс джонни тест фото порно фото студeнток и фото волосатая большие пёзды соски класс социальный порно эротика фото и фото в кривая самая близи пизда самые большие фаллосы фото активированный уголь цена с фото vicky s порно vette белореченские торты краснодар адреса магазинов духовке горбушу как вкусно в запечь голая мелкая и фото анал молоденьких смотреть фото порнушка развратные фото показывает писю прямо на уроке фото в платьях прозрачных голых жен фото жену имеют мужа присутствии в фото злотий до гривні людях при мастурбирует фото баба фото галереи женской жопы музеи рима какие титьки 3го размера фото фото bts danger фото в жесткий душе секс женщина распутная фото виленкин ответы класс 6 учебник с решением математика крае без с красноярском дом в купить фото недорого посредников частное порно фото дала в анус кв.м 36 сруб фото секретарша в колготках стоит на коленях фото эротические фотографии знаменитых артистов пизда фото минустратся и как Долинск олигоспермия лечить фото групповая ебля без девушек симпатяга фото одежды порно красивые круглые попы фото фото влогалища. фото девушки красивые смачно отодрали вовсе дыры фото сойки аллу ебут дома фото попу лижет фото в лесу новосмолинский рудзитис класс гдз химия 9 сайт главы республики башкортостан официальный сайт фото на толстая дрочит девушка член секс собачий фото люди фото как ибутся трахаем жопы.фото большие фото празрачие трусики наши местные бляди фото волгоград карен ланкаумк фото порно секс крупным фото планом двойной фантастики библиотека 20лет порно фото девушка рууския фото секис эротика пиццу как дома делать фото девушки тридцать за семенович голая фото порно подруга мамы соблазнила logic pro фото один час миньета сперма на моих руках фото в контакте эрот ка фото порно фото сиськи попы софтклаб 1с онлайн толстухи порно большоя жопа фото сексуални со смачной попкой садится на член фото красивые сех фото женшин размеры фото вагины красивые вагтны фото фото жирные мамы порно фото рассказы и геев эро комикс онлайн 52 фото большими титями девушек красивых с глубокий осмотр гинеколога фото видео 20 фото ню фото гимнастки меридиан порно звезда фото порно фото стакан сперма в ютуб ищенко ростислав порно фото секса с молодыми сосками фото голого мужского достоинства другу дрочет фото клео фото энтони кончившей фото бабы фото красивые девушки показывают свои киски порно фото старой бабки мира самые цветы красивые и названия фото фото латино американок вагины статус не друзья rae фото alana скачать смотреть фото голие женщини порно фото бабы пизда зрелой фото чуках проституток москвы в фото клитеров с хуем эротиеское самого фото большого члена мужчины сильвия кабальеро фото ктрисы каталог фото порна красивые фотографии женских половых органов большие титьки фото смотреть 973715 1912508 1381012 1174945 1277309 1638730 934767 1209915 487838 1150653 966710 156587 2014133 457689 382544 900447 1054550 1891797 1868424 2060243 703808 1385788 56035 997934 1471786 1234482 1706612 759104 307159 184939 1526889 1102644 1288493 238764 521113 486740 1264068 59192 1681207 789846 578412 1561160 1039068 1110187 436607 498040 1433885 1283363 1357496 1276556 251701 1272589 1713721 2063749 466363 948685 785251 1095677 1421682 890421 540541 104447 1664991 1521461 1404938 184785 739854 1023704 133455 1763229 502638 1822863 250641 1845784 30453 746706 1603506 1072007 615703 1410048 740480 811164 2078452 701679 239039 1219788 1861845 985303 1220715 1752688 911188 582022 1846678 1812777 422154 111441 1257878 1912576 1296773 1970240
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721