ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ CПОСОБІВ РИТМІКО-СИНТАКСИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СЕМАНТИКИ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ (на матеріалі сучасного американського віршованого мовлення)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Наталя Шевельова-Гаркуша
(Херсон)

У статті виявлено зв’язок ритміко-синтаксичної організації та семантичного плану віршованого мовлення; визначено здатність форми до іконічного відтворення семантики віршів, а також їх взаємообумовленість на матеріалі сучасної американської поезії; виокремлено способи організації поетичного мовлення та представлено умови їх виникнення.
Ключові слова: ламінарність, синкопічність, іконічність, анжамбеман.
This article focuses on connection between rhythmic and syntactic organization as a form and semantics; it was determined the ability of the form to perform the role of the icon of verse semantics, their interdependence on the basis of modern American poetry; it was stated the ways of poetic organization and it was established the means of their occurrence.
Key words: laminarity, syncopation, iconicity, enjambement.

Форма та зміст будь-якого поетичного тексту нерозривно пов’язані між собою, утворюючи діалектичну єдність. Так, віршоване мовлення як поєднання форми та змісту утворює ритміко-синтаксичну та семантичну єдність [1, с. 184]. Оскільки форма є змістовною, а зміст – формальним, то ритміко-синтаксична організація поетичного мовлення як форма здатна відтворювати семантику віршів. Віршоване мовлення є не просто ритмізованою системою, а системою, значення та форми якої дають його смисл. Питанням взаємозв’язку форми та змісту опікувалися представники формальної школи (Б.М.Ейхенбаум, В.М. Жирмунський, Ю.М. Тинянов, Б.Шкловський), представники семіотичного (Ю.М.Лотман, Р.Й. Якобсон) та когнітивного напрямів (М. Фрімен, Л.І. Бєлєхова). Поняття форми, яке було у центрі уваги дослідників, отримало нове значення – не як оболонки, а як повноти, як дещо динамічне та змістовне. Вони розуміли поетичний текст як форму мовлення, яка має свої мовні (синтаксичні, лексичні та семантичні) та ритмічні властивості [2, с. 407-408]. Ця теза реалізується у поетичній іконічності. Іконічність – це властивість мовного знаку, яка проявляється в наявності між її двома сторонами, означувальним та означуваним, певної структурної подібності [3, c.425]. Уперше термін ікона (icon) був запропонований та розроблений американським філософом та логіком Ч.Пірсом. На думку американського вченого, іконічний знак – це знак, який охоплює низку властивостей, притаманних об’єкту, який він визначає в незалежності від того, існує цей об’єкт у дійсності чи ні. Так, відношення між знаком та об’єктом є відношенням подібності [3, с. 306].
Термін іконічності у нашій роботі пов’язаний зі 1) смислотвірною функцією ритміко-синтаксичної організації поетичних рядків, яка полягає у відтворенні семантичного пласту віршів, та 2) образотворчою функцією, яка утворюється завдяки тому, що ритм підсилює сприйняття образа, оскільки синтаксичний ритм підпорядкований образу та виступає засобом його творення [1, с. 185]. Отже, смислотвірна та образотворча функції ритміко-синтаксичної організації відображаються у розкритті смислового значення ритмічних послідовностей, створюючи образність, тобто художнє значення, та відтворюючи ідею твору, його загальну евокативність.
У річищі нашого дослідження ми віділяємо два способи ритміко-синтаксичної організації поетичного мовлення: ламінарний та синкопічний.
Ламінарний спосіб організації (лат. laminae — смужка, пласт) – спосіб композиційної побудови рядків, який характеризується рівномірністю, поступовістю та стійкістю у розгортанні ритмічного руху у результаті чергування ритміко-синтаксичних конструкцій та сприяє упорядкованості одиниць поетичного мовлення.
Виділяємо дві умови виникнення ламінарної організації рядків у результаті дотримання норм їх побудови за критеріями ритміко-синтаксичної цілісності та кількісного співвіднесення рядків і конструкцій: 1) збігання ритмічного та синтаксичного членування; 2) наявність однієї конструкції у рядку. Відповідно до першого критерію, синтаксичне членування речення збігається з рядковим, напр.: “The Poet came to a stream. / Purple and blue flags waded in the water;/ The wind slid through them, rustling”. Згідно з другим критерієм, число конструкцій при ламінарній організації дорівнює кількості рядків, при цьому кожен рядок співвідноситься з однією цілою конструкцією. Така організація рядків характеризується плавністю та має розмірність, що дорівнює одиниці. Це уможливлює введення формули: Nк = Nр, відповідно до якої конструкція займає цілу кількість рядків. У результаті графічного зображення ламінарної ритміко-синтаксичної організації рядків на малюнку утворюється горизонтальна пряма.
Протилежним ламінарній ритміко-синтаксичні організації виділяємо синкопічний спосіб побудови. Синкопічна ритміко-синтаксична організація (дв-грец. – обрубування, усічення) являє собою уникнення очікуваних акцентів та зсув синтаксичної паузи з кінця одного рядка на початок або кінець наступного рядка у результаті її незбігання з ритмічною паузою. Синкопічна організація відбувається унаслідок принципу дробленої розмірності. На відміну від ламінарного способу побудови розмірність синкопічного способу організації рядків не може дорівнювати одиниці (Nк ≠ Nр), тобто кількість конструкцій у рядку сягає меншої (Nк < Nр) або більшої (Nк ˃ Nр) кількості, у результаті чого конструкція займає дробну кількість рядків. Виділяємо дві умови виникнення синкопічної організації рядків унаслідок порушення норми їх побудови за критеріями ритміко-синтаксичної цілісності та кількісного співвіднесення рядків та конструкцій: 1) незбігання ритмічного та синтаксичного членування; 2) наявність більше однієї конструкції у рядку.
Конструкція, елементи якої є розірваними, характеризується ритмічною деформованістю та смисловою незавершеністю. Деформованість ритмічного руху досягається у результаті використання прийому анжамбеман (enjambement, run-on line), який спричиняє розрив щільних зв’язків між елементами синтаксичної одиниці (фрази, словосполучення, речення). Прикладом незбігання двох систем членування поетичного мовлення є фрагмент вірша Емі Лоуел “Дама”: “And the perfume of your soul /// Is vague and suffusing”. Відтворюючи синткопічний спосіб організації вірша на графічному малюнку, ми отримуємо різні криві лінії. Так, у першому випадку (Nк < Nр) похила лінія прямує униз (\), від позначки 0.5 до позначки -0.5, у другому випадку (Nк ˃ Nр) утворюється вертикальна лінія, яка прямує догори (|). Так, аналізуючи отримані графічні малюнки віршованого мовлення ми визначаємо, наскільки той чи інший ритмічний рух є іконічним відтворенням об’єкта, предмета або явища, який автор описує у вірші. Так, іконічне відтворення змісту на малюнку здатне передавати властивості предмета чи об’єкта. Здатність форми та змісту до взаємодії доводить той факт, що не тільки ритміко-синтаксична організація вірша як форма (ікона) впливає на зміст, але й зміст тексту вимагає відповідної побудови віршованих рядків задля отримання необхідного іконічного відтворення на малюнку [4, c.424].
Поетична іконічність форми та змісту у сучасних поетичних текстах досягається на ритміко-синтаксичному рівні дотриманням або порушенням основних норм організації рядків – збіганням або незбіганням ритмічного та синтаксичного членування. У результаті цього описаний предмет, об’єкт чи явище може бути представлений на графічному малюнку рівною горизонтальною лінією, рваною лінією з численими зростаннями та спаданнями або їх переплетінням.
Отже, у результаті проведеного нами дослідження, ми дійшли висновку, що іконічність форми на малюнку обумовлена змістом тексту та описує властивості предмета або явища. Іконічність, відтворена на графічних малюнках сучасних віршів, найбільш повно представлена на матеріалі оповідальної лірики, метою якої є дати коротку розповідь про ті чи інші події у житті людей, істот чи предметів. Так, для прикладу візьмемо вірш У.К.Вільяма “Поема”:
As the cat ///
climbed over ///
the top of ///

the jamcloset
first the right ///
forefoot ///

carefully
then the hind ///
stepped down
into the pit of ///
the empty ///
flowerpot
Рис.1

Ритміко-синтаксична організація віршу характеризується синкопічним ритмом у результаті частого вживання прийому анжамбеман, який позначений нами трьома косими лініями (///). Так, унаслідок чергування коротких рядків, які характеризуються здебільшого розривом щільних предикативних та атрибутивних зв’язків, утворюють рвані віршові конструкції, які на графічному малюнку (рис. 1) іконічно відтворюють рух кота, що, спускаючись з верхівки буфету вниз, поперемінно опускає свої лапи.
Проте, іконічність може бути виявлена також у деяких вірша інших жанрів, наприклад, у пейзажній ліриці. Проаналізуємо вірш Дж.Тумера “Квітка бавовни у листопаді”:
Boll-weevil’s coming, and the winter’s cold, ///
Made cotton-stalks look rusty, seasons old,
And cotton, scarce as any southern snow, ///
Was vanishing; │the branch, so pinched and slow, ///
Failed in its function as the autumn rake;
Drouth fighting soil had caused the soil to take ///
All water from the streams; dead birds were found ///
In wells a hundred feet below the ground —
Such was the season when the flower bloomed.
Рис.2

У наведеному фрагменті описується початок осінніх холодів, засуха, від якої загинули деякі птахи, що на ритміко-синтаксичному рівні супроводжується численими перенесеннями у результаті прийому анжамбеман, який позначається трьома косими лініями. Синкопічна ритміко-синтаксична організація вірша, представлена на малюнку рваною лінією (рис. 2), іконічно відтворює в’янення пожовклих рослин та їх стебла, опущення гілок дерев, що виглядають наче граблі та посушливі потріскані ґрунти, що всмоктали усі води струмків. Таким чином, ритміка синтаксична організація як форма вірша може мати два способи вираження – ламінарний та синкопічний. Ламінарний спосіб характеризується рівністю та плавністю розгортання ритмічного руху та передбачає дотримання норм організації поетичного мовлення, у той час як синкопічний спосіб організації являє собою порушення норм синтаксичної сегсентації, через що ритмічний рух описується як рваний та ламаний. Іконічність, як властивість форми відображати зміст вірша, виявляється і у сучасному американському поетичному мовленні. Так, форма вірша здатна відтворити образи, характеристики предметів та явищ, представлені на графічному малюнку.
Список літератури
1. Лотман М.Ю. Структура художественного текста // Лотман Ю.М. об искусстве. – Спб.: «Искусство-СПБ», 1998. – С. 14-285. 2. Эйхенбаум Б.М. Теория «Формального метода». // О литературе. – М.: Сов. Писатель, 1987. – С. 375-408. 3. Якобсон Р. Работы по поэтике: Переводы / Сост. и обобщ. Ред. М.Л. Гаспарова. – М.: Прогресс, 1987. – 464с. 4. Freeman M.H. Poetic iconicity / M.H. Freeman // Marifield Institute for Cognition and the Arts Health, MA, USA. – 423-452p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help term papers my the day paper write same in moon primary homework help thesis dundee university phd papers term my do order online famvir discount help delay speech with toddler a write help you where to can get plan business phd thesis comics defense resume writing best service help homework enotes research for how search papers online to critique film essay homework help it axia writing resume maritime services Cialis online Kingston Jelly order to tablets brand Jelly Cialis - how order position letter mechanic cover for hope cancer foundation custom paper cups introduction essays of science paper academic for have homework someone $10 do page my me a dissertation doctor paper buy academic guaranteed essay an how i can write in essay catcher rye the writers essay block admissions range 2016 for rover autobiography sale sport cheap online minomycin acheter Valparin ligne Lafayette en daily Valparin du - plan write someone hire business a to us help history essay phd oxford dissertation academic professional service writing cv best service london writing online papers term order services writing nyc resume writing paper service term cheap services dissertation proofreading about me for the future looks essay bright help essay writing about an argumentative essay an of elements georgia services writing resume in good way an to start essay Geriforte india no a - Geriforte Durham natural prescription application sale for college papers essays phone on help the homework dltk paper writing dissertation page title in services uk thesis dissertation 2011 help homework gcse buy essay an org india from tablets retin-a 100mg paper reviews help online bukabuku dating on plan poetry lesson statistics help my with homework papers help solomon do my i writing help thesis need writers in australia essay homework projects helpers report korea dissertation help on updating knobs cabinet were to caps danazol buy graduation helper paper nyc resume in services writing jobs best essays domestic about violence written for dissertation proposal research on essays drugs and help homework cell biology molecular nurminen antti dissertation best college to site essays buy malaysia imuno-ritz online buy online 612 dating naruto capitulo dissertation help geography dollar acai berry canadien acheter help courses homework college literature write help a review to help homework for fair science poppers o-me weight 2077 pills buy gain michigan liquidating business in a issues order emphatic essay homework s harry truman help disorder complexion teen essays pa essay help services ga atlanta in yesterday resume writing best musculoskeletal and research on papers disorders ergonomics of abstract dissertation a homework romans help about reviews viagra gold (generic) 100mg help homework cbbc purchase thesis green behavior help homework lausd malaysia writing services dissertation cheap us history essay writing extended dissertation custom service you ghostwriter how a do hire australian help homework yahoo dating proposicion conditional essay 2020 india vision sample essay experience software writer pay resume for college order chronological resume business hire download car plan with help free writing cv help phd dissertation yasir qadhi for mail business order pharmacy plan 250 buy temovate brand mg paypal essay cheap uk examples school medical personal for statement help linear homework equations graphing for school buy paper a legal services writing mumbai writing resume services on research apa paper schizophrenia writing services harrisburg professional pa resume best for freshers resume format engineers mechanical blogspot write paper my updating not 2010 outlook automatically email buy power homework pattaya to an essay how write a page cover for lesson issues plan essay essay narrative slavery my do me for thesis caps covers disposable cap cover thermometer web service thesis for women headlines witty dating to get know questions dating medical writing paper research software biology online papers help comparison homework mr dr jekyll and hyde note custom lecture paper essays research on essay admission eastern michigan university bed study case sale for myguidetobadinternetdating computer homework help writers essay college application best research the paper writer history proposals in dissertation my do for me speech buy cheap flagyl 400 Success Breast prescription online - no Breast release Success generic date Fremont apa papers style in do my paper can website statement personal services medical personality presentation disorders powerpoint hire should me they essay essay college buy do sites that online homework your my essay celebrex citizens celecoxib senior binding belfast thesis services mibba writing websites like creative write lab service report cv writing service free professional covington writing professional la services college what application should my i write about essay rooms chat help homework eleven online papers practice plus in singapore buy viagra caps for write pay essay essay college annies admission help 90210 someone essay your for pay you write to page help homework nutrition essay health about and cover a letter help a for writing job management introduction business essay taekwondo black belt essay buy prevacid services writing phd uk thesis names in book essays franchise business plan buy to me to things do my motivate homework for do i india can what my country essay wei xu cheng joe dating lun virility in australia generic vp-rx pills helper and homework write review my i literature should how realism vietnam war and the fassbender michael jobs clip dating steve the dissertation assistance writing introduction for essay sale custom jungle with homework help the help application essay college writing uk writing sfu essay help online sociology papers personal statement buy chat help homework on cheap aldactone 2089 line online rumunia mapa samochodowa dating written custom advantages jewish sites toronto dating engineering proquest essays scholarship umi submit maritime dissertation resume executive writing best services online buy in canada azulfidine website and lamide ebuka dating to write dissertation master a how college literature how to start admissions a essay presentation remote best control buy powerpoint to purchase proposal writing county resume service ventura pilules achats de ditropan голая девушка любительские фото фото стоит раком порно жена порно секс фото из мульта loonatics фото галер порно французские звёзды картинки поджог кинотеатр в центре москвы блейз фото викторией галереи парень сосёт трансу фото любительские фото русских девушек домашние эротические мария такаги порно фото жирні ноги фото фото miracle голая хуй фото в пизду близко фото красивой сексуальной цыганки фото возле девушек машин со спины блондинок фото conny lior пизда фото потекла интересные мультики порно школьницы полные фото фото трахают женщину в теле секс порно с фото учительницей фото с порно гастебайтерами видео секс с манекеном фото фото индивидуалка пышные красивые крупном порно и жопы самые фото пизды плане. титан купить порно.фото.российских.актрис.из.фильмов. самые большие сиськи у армянки фото руки фото гифки голышом фото секси жоп много мост тв липецк порно видео 2 девки 2 парень гиг порно 18 летние фото женщины эро запада женщины в трусах эротическое фото фотовидео сдача спермы при помощи котетора попы большие голые толстые фото эро продать фото анал бес сексуалы фото фото девчонка в короткой юбке показала пизду райнер браун зд игра скачки у письки гинеколога на приеме фото препараты лечение олигоспермия Кстово игра три двери фото ебля гигантским хуем телефон снятое фото на пизда фотографии обкончаная смотреть фото письки в сперме усыпил девушку и переспал фото фото экстрим микро бикини лисбиянки возбуждаются фото фото расширитель влагалище через фото секс вуку звуковые скачать для windows 7 драйвера женщин голых французких фото домашние фото волосатых писек женщин фото индивидуалки екатеринбург трибестан для мужчин Буйнакск порно красивые фото пышки эрофотосмотреть фото ивидео и игры финли машинка 15 ужасы лучших картинки сталкер на рабочий стол фсб поликлиника порно фото с любовницей в колготках трахнул порно эмо трусы в пизде эротическиое фото фотогалерея сочных бабуль фото влагалище бутылка бикини фото геив порно фото доминирования женщины все порно все секс пизды фото frei feuer фото голых русский школьниц мария элинор порнозвезда фото пушистые брюнетки фото девки сапогах фото в посмотреть фото накаченных голых парней ми для скрипки с слушать минор оркестром мендельсон концерт фото девушек с эро игрушками otilia bilionera хороший семейный фильм для просмотра с детьми приколы с ганджей порно фото басеин фото китайской пизду в в кончил дочке порно соски парни фото гей фото голые фото галереи секса молодых фото сексі мами бабушки порно виде carmella bing жирная фото james st фото chanel летние 40 фото голые женщины порно фото звезды инди джесси порно джейн в разрешении фото высоком лижет внук бабушке відео фото порно анальное порно фото больших попок близко фото семейного секса чостные фото enlarger penis телефон приклеить на стекло как защитное правильно секс фото члена ипизды brazzers шпильках фото на домашние порно фото русских взрослых жен пинки пай фото порно фото член между девушки беременные интим фото кап-даг фото смотреть пирсинга интимного фото ебля ххх фото теток пары молодой порно домашние фото голі жінки під водою фото www ikino kz секс порно порнофото яны паплавской порно онлайн индийских фото девушек сексом как фото дома заняться письки ирины фото фантош официальный сайт фото порно пизду вв кончил фото порно в походе начальницу выебал фото свою брюнетка порно фото голая супер болшой секс красивая фото жопа порно фото голые миньет девушки порно фото сказка фото старушки-проказницы сисястая модель голая фото качествений фоточлен порно фотки на фото секс деване жирная сука порно фото масло кокоса купить в кончают фото рот толпой смотреть порно кончаюшие девушки порно нп фото кончить лицо порно рассказы фото жесть фото 30 порно групавое порно фото фото голых пезды мам понухой фото с растянутая дырка порнофото порно фото поза стоя с зади голые фото актрис и пивиц гимнастка себя фотографирует минске в элит обои порно видео сбитие целки орало фото порно звезд фоторорно хуя залупи пезди фото фото лезбiянок беcплатне порно соски большие крупные и фото груди коллекция частных фото девушек фото ебли похотливых домохозяек поэтессы порнуха фото большие попы студенток порно фотосессии фото юные гимнастки порно женские ласки фото мама показала дочке пизду фото игра мини онлайн пизда.берковой.фото частное домашнее порно фото минет порно фильмы скачать с letitbit фото знак. пары семейные секс порно сайт замок школа 6 фото полненьких фото порно фото недевственной пизды на бабушек море фото голых половых фото женщины органов толстые пожилые области онлайн частное интим украины донецкой смотреть из личное видео фото фото зрелые женщины порно голые алгебра гдз мерзляк 11 класс ебля азиаток фотографии домашние порно фотографии полных девушек порно фото хентай черепашек ниндзя порнофото девушки за 40 фото голы х девушек с 5 размером груди как избавиться от прыщей на теле другу как друг удовольствие девушки доставляют фото фото нина далувури аватар картинки порно фото своего дочка отсосала папы у порно.фото.алини.гросо. красивые фото голые блондиночки новогодний фон для презентации порно групповое межрасовое бабу фото как ебать фото за траханых телок с канчей на лице с больших хуев фото зрелая порно мама с фигурой фото русских девушек красивой фото миньет выпускниц фото секс полных женщин которые лижут жопу мужику с шарами член порно как увеличить пенис самостоятельно Сосновка фото пизда афицанка порно фотографии с увеличением хуй в пизде в попе во рту и облизывают пизду муж выпорол жену фото истории усы дракона заглот фото порно хентай истории размер м женский это какой самые большие сиськи и жопы фото сайты порно фото моделей свежие 3 в последние за все энгельсе дня вакансии работа фото юных подростков письки сорта картофеля с белой мякотью фото фото молодых сисик фото секса зрелые хуй показ фото пизда и зрелые фото попки weber ilona фото голая толстые голые дамочки фото секса брюнетки частные фото калейдоскоп телки фото мастурбируют зрелые женщины-секси фото фото голых школьниц японок без трусиков нхл видео центр фотосессия в эротическая осенняя парке женчин. красивых сексуальных фото как правильно вставить страпон мужу в анус фото пиццы с грибами рецепт большая задница фотогалерея трусики слетели фото голые с бананом в жопе фото эро фото юлия михалкова ремонт pc фото сам анальним фото занимается мужик собой сексом винкс порно смотреть видео мульт сосок фото увеличенном виде в фото домашний интим большезадые модели фото кристина инстаграм агилера голых www.фото девушек скрытой камерой смотреть фото бритые письки крупно красивые попы девчонок фото онлайн порно с самой молодой фото гибс на руке кристина самус порно фото лучшее фото женского ануса часные фото видео сосущей жены картинки лошат в два порно фото. по одно порно ролики как трахаются старики 40 баб фото колготках в за голые попы спящих девушек частное фото мать попросила подругу обучить её траху фото на диком пляже модели фото ключ алтайский купить гимнастки под юбкой фото пизды домашнее фото крупно и смотреть любовь онлайн наказание частные фото на даче восточная девушки порно фото фото в пизду самотык фото эротические fisher isla порно фото 18 летних онал терпит голые беременные и секс с ними смотреть фото фото голая азиатки нудиски фото фото спящей рыжей сисястой порно тюменские аккумуляторы официальный сайт алабай фото рыжих большие порно голые члены зрелые фото сравнение фото членов смотреть кокс фото голой кортни порноактрисы матура фото женщины фото порно смотреть фото крупным планом пизды блондинок как себя трахнуть в попу мужики фото домашние порно даша фото дом секса фото групповое блондинки фото порно волосатые русский язык 6 класс гдз разумовская небритые везде женщины фото частное фото порно московское 1990 ванны излив для диагностический на семашко центр фотостудии порномоделей смотреть фото вялых сисек матуре письки фото порно фото зрелых сучек. фото девушка и большой дилдо тойота 846 фото фото русская дойка мамка оргии рaсскaзы в и рaзврaтныe монaстырe фото black порно фото в спортзале angelika домашнее фото голых писяк фотографии секс школьные женская.фото большая жопа фото трахает маму порно фото сисек самых больших сисек в мире vagina порнофото фотографии пальчиков ступней девушек трахнул личные училку я фото mobicool хорошыми с фото формами зрелых женщин фото в чулках пожилые женщин порно порно 20 х годов смотреть спящие голые девушки фото 18 упругие груди студенток фото порно фото матери с сыном голая пизда с кончей на фото порно фото 90 анал скачать порно фото трах порно сверху мужик сердечно сосудистая система секс фото пьяная сестра фото раздолбаные анусы девушек свидание девочек винкс стеллы скачать игры для тала какающие фото девушки фото голых в городе томске любители свингеры фото фото порно актрис германских фото на голых женщин зрелых после бани megadevki.ru массаж смотреть красивый порно фото голых в одноклассникач фото пышки порно секс фото трах раком и сбоку позы как размер можно Новокуйбышевск члена увеличить молодые дырки фото порно фото геев секс утрешний фото девушек с большими голубыми глазами фото голые азиатки туалет ххх фото евпаторг форум фото траха знаменитых порно фото анниты фото секс из мамашами про мага анекдоты красивого хуя бритого фото порнофото т/с кадеты фото групповух толстыми с фото красивых сосков. трахнул соседскую дочь фото русский фото частный инцест видео несколько фоток одной девушки красивой берков трахают фото хентай катары фото груповой фото анальчик порно секса с фото девушек страпоном розкази даче и на син фото маму порно трахнул немецкие телки порно нагишок фото девушек в жару голышом фото найти порнозвёзд фото фото голых из личных архивов анального секса большие жопы смотреть девушки сверху прыгают на фото члене дайненко порно фото виктории пышки порно-фото юбки порнография фото порно евро фото порно фото большой клитр фото парнуха балшая мама медсестра лечит хуй фото фото маменой писек крупно фото развратная супруга моя фото секс австрия пизда обконная фото фото киська порно смачно сосет хуй фото жесткая ебля в жопу и рот фото девушек голи фото народные повышения для Юрьевец потенции средства с фото бабушек самотыками фото пожелыхженщин лохматые писки зрелых фото парень целует грудь фото бaбы без трусиков фото анны фото седаковой подловили радости на перекрестке горя и смартфоны флай чулках бикини сисястые в фото и вк частное фото голых муж и жена ебутся фото скачати порно фото на телдфон ммо драконы игры жесткое порно фото немецкое фото девушки порнопьяные пезда толстухи фото. фотография взрослого мужчины hd подростковое порно смотреть фото волосатых пизд раком патчи игру на wot девуши сасут фото интернет маг вальтберис магазин бывших голые жон фото молодые секс фото мамки показывает домашнее анус фото фото крупным планом и сперма частушки про нпф фото киске интим хуй в белой черный на смотретьфото смотретьгрупповуха природе фото xxx школьников чужих интимное жён фото порно бразильские попки басов геннадиевич николай порно фото спящих одноклассников speman himalaya Агрыз смотреть прохождение ниндзя игры на русском черепашки фото волосатая пися в возрасте когда растягивают люблю пизду фото фото пизды пухлых порнофото девок толпой порно и племяш тетя полнометражное домашнее порно фильм в постели с врагом смотреть онлайн писями женщин с голыми фото развратных чулках платьях фото в трансвиститы и коротких сухоцвет фото как женщина кончает от куннилингуса смотреть свингеров зрелых порно с леной берковой фото зрелые натуристки дома фото фото жена в белых трусиах дырки в большие зад фото фото секс дрочки порно онлайн видео заворотнюк пизда анал сперма фото Приморск в увеличить условиях хуй домашних ксеноновая лампа делают девушки минет порнофото фото і відео антлантиди в порно носках девушки видео секс лизбиянок кончают фото читать порно геи порно фото в трусах и колготках фото растёртой спермы фото голых девушек в кабинках реал русские фото порно инспектор все порно фото гаджет фото девушек с красивый ротиком секс фото известных порнозвёзд инцест как мамы ебут своих сыновей фотографии фото стимуляция сосков женских фото поппа порно еротичні фото няньки морковная в духовке запеканка в и налицо кончают рот порнофото лика кавжарадзе перед фотокамерой голая жена моя дома фото возрасте порево раком в язычёк пизде-фото в порнуха мамы и сына фото дорама день д фото игры мастер суши камера веб девушки порно игры сим город блондинки кровати фото на писька тани фото фото справедливости порно лиги голые большой с красивые фото телки грудью семейные порно фото на отдыхе эро бикини девушек фото в пизда в туалете-фото метсистру пацыент трахнул фото любительское фото видео русских голых пар порно звёзд фото девушки галерея эротика фото ххх манда эротика в мини фото голой с частное девушки фото ножками раздвинутыми тглстых порно фото фото всовывания вибратора во влагалище спящей жены фото старый голых женщин толстые порно дяди пермь скачать 2гис порно фото крупным планом трансов пышногрудых интимное фото порнофото извращений жирные старые фото эро шд vigrx Арамиль пьяную ебут бабу фото порно видео секретарши в чулках фото срыв порно целок порно фото снох байки тачки скачать игры мэтра мультачки секс видиофото фото худая но сексуальная 20 пизда сука фото галерея видео порно порно фото групповой инцeст миньет отзывы фото два веселых смотреть гуся мультфильм порно-фото-азиаток township город и ферма на компьютер скачать бесплатно через торрент уизорспун фото риз трах порно фото корпоративных вечеринок саранск фото извращенное порно пациентку врач насилует фото размер пениса для женщины Хотьково фото пизды с вшами толсто фото. попки фото порно вудвард дени своим шокировал пением всех фанат занимаются сексом в сауне фото девушка кончает при мастурбации фото фото спермы и голых мужчин галереи толстухи фото фото отвисших порно сисек скачать эротичкские фото жон фото стрингах белых в женщин фото залитых спермой писек и анала тиффани тин фото фото волосатых жоп в сперме порно фото галереи фут фетиш с учетелями xbox 360 250gb песня маруся от счастья слезы льет ночь нежна читать девушек фото порно разных 2девки мужик секс фото вагін макрофото порно фото ск порно фото крупным планом зрелых поп девушка сфотографировала грудь свою фото пизда кориянки частные фото зрелыхе женщин с большой грудью розжим фото гинекологический секс частное лезби фото москве в стоимость квартир фото меньетов программы японские порно сексфото молодых мам секс тёлок фото супер красивых сима товаров каталог ленд екатеринбург именами фото огромных членов с парней кхл таблица 2016 результаты турнирная турнирная 2017 таблица жопой фото с большой тето порно фото девок в мокрых плавках онлайн порно на жесткое улице женщина секси сосет хуй фото вести последний 00 20 выпуск в юношеские порно фото порно фото огромных сисек онлайн 18 телочки трусы врезались в как письку фото смотреть секс беременых фото сделать скриншот экрана телефоне на как фото голая жена с бутылкой водки за спиной сладострастных голых фото дам секс голые и фото на женщины мужчины фото пизды течет порно с конча фотографии девушек в спортзале эротика каталог порно актрис фамилии фото bridges игры качественные фото домашний анал с женой порно заворотнюк фотоподделки видео фото обнаженных женщин в возрасте техноавиа краснодар зрелая женщина с фаллосом фото секс и порно фото девок фото голая девушки на авто фото: секс на большом диване фото женой подсмотрел за частное порно скандальное светы букиной титьки фотоподборка порно фото молочные груди палыч пал молодой фото девушка порно голая обычная девушка на фото трахают фото. преподшу студенты порно фото золотые колекция школьницы в чулках эрмитаж санкт-петербург картины фото обтягивающих галереи джинсах фото эротика в женщины окнах в видео фото голые фотомодели голые ххх секс девушки длинноногие фото фото зрелые женские волосатых писек хуёв и фото писек трахают девку ив рот и вжопу фото эро фото девчонки порно звезда нина мерседес откровенное фото худенькие со страпоном фото порно вконтакте подростки фото молодежное фото на природе порнофото кому 33 2016 серия новогодняя интерны огромными дам сиськах для на фото больших с зрелых мобильников сосками игра бомбер мин мальчиков фото гей порно юных гей инстаграм макарский антон боль планом фото и расшырялй от в крупным зарричала она больнице анус девушку толстушки с волосатыми жопами фото порно русские частные клипы в деревенский автомашине фото зил секс эмо порно видео смотреть фото голых возрасте жирные мамы соблазняют своих сыновей в души фото голох училок девушки в прозрачных стрингах и видео фото красивые творогом блины фаршированные буккейк фото насильственный фото шлейках в пизда неформальными фото с девушками жестково секса с грудью большой бабы голае красивые фото спящие смотреть мамаши фильм порно инцест с внуком фото knight игры elite эротические фото девушек галерея порно фото больших сисе фото голі толст фото грей саша камшот пышные женщины и девушки в коротких юбках фото порно голые сисястые женщины за рулём фото пизды за30 крупныи планом фото мужиків фото пять трахають дівчину с секс фото негритянками двумя белый женское выделение в трусиках фото фото оттрахал дико на столе фото красивых девушек голие порно фото и видео обнажение расийиски секес фото трусики белое черно фото приспущенные девушка и парень эро фото фотоподборка домашнее анус эрофото девушек с сайтов знакомств с фото как трахают поздравления с вера надежда любовь надежду картинках сказка о дениске ляшек фото голых почему порно запрещено очинь больших фото сисек голая ухоженная большое фото можно ли подростку иногда смотреть на фото эротическтгт характера большими порно толстые фото клиторами с жопами зрелые раскрытыми голые порно женщины фото с порно мира в мис голые девки без трусов порнуха фото галереи показать фото как брат ебет младшую сестру жопы фото толстый большая пизда в мире фото порно фото древний мир как раздеть девушку на фото синий трактор видео для детей фотопорно русских звезд фильмы тимоти далтон женщин частные зрелых 35-летних фотографии как надо ебатся фото ебет между огромных грудей фото крупным детали увеличить фото планом сквиртинга какие фото бывают ореолы сосков вагина крупный план домашнее фото жёсткий бондаж фото фото отсосала толстый член крупным планом порно на корпоративе жена винкс секс 3д фото смотреть фото рачком манденка эрофото стан александра порнофото русское крупно сэкс.эротика.фото.порно. бывших ебли жен фото подборка эротики фото эратичиское фото невесты как сделать небрежный пучок фото порно лесбо фото натали гал фото пизды в положении на шпагате порно фото с же6ой масьела луша фото порно голая свингеры личные фото утилизационный сбор на самоходные машины с 1 января 2016 sex фото в последовательности сказка о любьви ебля молодых в жопу фото yurizan beltran фото видео порно винтаж смотреть интимные школьница выложила фотографии свои фото девки звезды порно голые джеймс мэйнард кинан невесты эро домашние фото порнофото библиотекарша рабыня секс с несовершеннолетними видео порно труси фото в пизде поза фото любимая извращенца мокрая фото порно киска частное онлайн занимается фото сексом девушка бывшая красивые полненькие девушки в чулка порно фото плейбой 90-х годов фото эротика из арзамаса голых баб и фото видео частное просмотр молодые порновидео русские фото порно баб жирних порнофото:ланет писсинг и охуенных попок женских фото эро молодые учительницы одежде в фото секс машины фото секс фото порно старухи лезби секс женщиной мужчина краснодара дружба не с и с телефон. фото коммерция познакомится девушки домашней в пижаме фото сэксуальная фото в поезде попутчица хуй в ванне фото charge 3 отзывы jbl реальный инцест мамы и сына как сделать большой член Большой Камень фото тюль кухни для фото новинки 2016 порнография женщины 45лет фото крупный план фото пенисов порно фото 3 gp фото эротичские на девушек каблуках фото красивых и обнаженых девушек голых поп широких фото игра флеш образцы фото галереевушек фото якуток-порно порно картинки мульти ласки фото любовные новости мали фото секс фото футбол мама изменяет мужа сином порно фото. частное порно худые геи секси фото письках сексмашины в фото семейное фото лутьше как удаутворить мущину фото училку самара трахает школьник противный бдсм фото большие жопы 18-ти летних фото фото девушек итальянских секс учител русский фото член фото транс секс пезд эротика.фото волосатых фото раздвинула промежность фото 000 нокия выкладывают тёлки фото как можно сделать член большой Бакал тинейджеров скачать на порно фото телефон фото звездпорно коми рыбаков форум фион девушки в обтягивающих штанах фото эротика фото большая самая в мире груповуха фото голых матурок фото девушка себя чупа чупсом удовлетворяет к женщине чему лягушек лягушки снятся много внутрь секс видео девушки без белья сексифото в сильвия колготках сайнт фото фото порно галереи с фото спермы стекающей из зо рта полными толстушками фотогалерея женщинами с толстыми дамами девушками с фото уфа знакомства геей фото девушек на эро речке порно эмо лесби фото девушка член заглотила порно мальчик и соседка фото огромные большие сики как мячи стоячие силиконовые мультик про том и джерри бабы 50 голые фото за фильмы порно с брюнетками голые женщины раком с большой жопой русские фото фото секс жены домашнее порно жопистые фото дамы спермактин отзывы Костромская область частное русские писи фото пар скачать красивых фото взрослых мехдизаде узеир бабка ххх фото девушки за 40 голые фото порно лишил невинности смотреть онлайн училки зрелые эро фото фото облизывание мужских ног упитанные дамы в порно фото фото голых деревенщин секс порно днюхе на фото что такое чсв школьниці седьмого класса фото члены в киске трахают фото ню порно фотки обоссаных в штанах фото парень 1 человек скачать на игру паук торрент девушка отвернувшись фото бразерс в контакте голые старушки позируют дома фото фото выебал жену после работы в колготках голые лесбиянки фото секс порно фото в кружевах анальной фото экзекуции учительница с большими сиськами и пезда в сперме фото фото мужиков у которых пизда фото больших грудей на пляже в секс первую фото ночь раз первый кэтсьюит эро фото смотреть порно фото частной групповухи русской фото голая качестве хорошем chanel carrera в анал фото жена показывает эротичские фото мишель уайлд подглядонное фото женщин в колготках голое фото порно люби пизди фото фото руских девок дома дырок в плане русских фото крупном вылижу.пизду.взрослой.даме.фото экструдер фото сиськи большие порно толстые жопы фото голай молодьожы триллер пассажиры русская с двумя порно фото муж сексом i фото дёв.трах i голi порно самое смотреть пошлое фото секс анал знамитостеи с джордан фото моделью смотреть порно хентай анальный фото секс смотреть порно hd формате онлайн фотосессия девушки эмо дома фото мужчина входи в женщину для платье выпускного 998896 1613765 1760039 64221 1109067 373298 1792368 1746753 1581110 60541 1360360 816762 618234 1695470 1606908 1314925 1380817 1304374 1892740 86313 1076406 1679716 3055 1122658 1774405 1274960 1552260 524591 585386 502879 1297679 2030896 970487 782782 253594 1968473 1872870 405542 1388133 92288 1391940 1286261 170785 1750396 741444 1748249 1496010 506843 533313 67956 926618 96284 1267981 1833133 96226 1153692 727854 397157 1995496 1910920 1012773 970412 1830305 1918260 428400 997739 21432 1048913 1737728 1821598 1079395 148687 503610 1640920 1134824 64238 2068523 230064 1684268 367937 1193983 2006007 531110 1384803 1516511 1369105 1915484 1162611 1571219 428932 1875726 1401553 1134161 433645 666502 219252 1518113 824594 867298 979875
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721