ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ CПОСОБІВ РИТМІКО-СИНТАКСИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СЕМАНТИКИ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ (на матеріалі сучасного американського віршованого мовлення)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Наталя Шевельова-Гаркуша
(Херсон)

У статті виявлено зв’язок ритміко-синтаксичної організації та семантичного плану віршованого мовлення; визначено здатність форми до іконічного відтворення семантики віршів, а також їх взаємообумовленість на матеріалі сучасної американської поезії; виокремлено способи організації поетичного мовлення та представлено умови їх виникнення.
Ключові слова: ламінарність, синкопічність, іконічність, анжамбеман.
This article focuses on connection between rhythmic and syntactic organization as a form and semantics; it was determined the ability of the form to perform the role of the icon of verse semantics, their interdependence on the basis of modern American poetry; it was stated the ways of poetic organization and it was established the means of their occurrence.
Key words: laminarity, syncopation, iconicity, enjambement.

Форма та зміст будь-якого поетичного тексту нерозривно пов’язані між собою, утворюючи діалектичну єдність. Так, віршоване мовлення як поєднання форми та змісту утворює ритміко-синтаксичну та семантичну єдність [1, с. 184]. Оскільки форма є змістовною, а зміст – формальним, то ритміко-синтаксична організація поетичного мовлення як форма здатна відтворювати семантику віршів. Віршоване мовлення є не просто ритмізованою системою, а системою, значення та форми якої дають його смисл. Питанням взаємозв’язку форми та змісту опікувалися представники формальної школи (Б.М.Ейхенбаум, В.М. Жирмунський, Ю.М. Тинянов, Б.Шкловський), представники семіотичного (Ю.М.Лотман, Р.Й. Якобсон) та когнітивного напрямів (М. Фрімен, Л.І. Бєлєхова). Поняття форми, яке було у центрі уваги дослідників, отримало нове значення – не як оболонки, а як повноти, як дещо динамічне та змістовне. Вони розуміли поетичний текст як форму мовлення, яка має свої мовні (синтаксичні, лексичні та семантичні) та ритмічні властивості [2, с. 407-408]. Ця теза реалізується у поетичній іконічності. Іконічність – це властивість мовного знаку, яка проявляється в наявності між її двома сторонами, означувальним та означуваним, певної структурної подібності [3, c.425]. Уперше термін ікона (icon) був запропонований та розроблений американським філософом та логіком Ч.Пірсом. На думку американського вченого, іконічний знак – це знак, який охоплює низку властивостей, притаманних об’єкту, який він визначає в незалежності від того, існує цей об’єкт у дійсності чи ні. Так, відношення між знаком та об’єктом є відношенням подібності [3, с. 306].
Термін іконічності у нашій роботі пов’язаний зі 1) смислотвірною функцією ритміко-синтаксичної організації поетичних рядків, яка полягає у відтворенні семантичного пласту віршів, та 2) образотворчою функцією, яка утворюється завдяки тому, що ритм підсилює сприйняття образа, оскільки синтаксичний ритм підпорядкований образу та виступає засобом його творення [1, с. 185]. Отже, смислотвірна та образотворча функції ритміко-синтаксичної організації відображаються у розкритті смислового значення ритмічних послідовностей, створюючи образність, тобто художнє значення, та відтворюючи ідею твору, його загальну евокативність.
У річищі нашого дослідження ми віділяємо два способи ритміко-синтаксичної організації поетичного мовлення: ламінарний та синкопічний.
Ламінарний спосіб організації (лат. laminae — смужка, пласт) – спосіб композиційної побудови рядків, який характеризується рівномірністю, поступовістю та стійкістю у розгортанні ритмічного руху у результаті чергування ритміко-синтаксичних конструкцій та сприяє упорядкованості одиниць поетичного мовлення.
Виділяємо дві умови виникнення ламінарної організації рядків у результаті дотримання норм їх побудови за критеріями ритміко-синтаксичної цілісності та кількісного співвіднесення рядків і конструкцій: 1) збігання ритмічного та синтаксичного членування; 2) наявність однієї конструкції у рядку. Відповідно до першого критерію, синтаксичне членування речення збігається з рядковим, напр.: “The Poet came to a stream. / Purple and blue flags waded in the water;/ The wind slid through them, rustling”. Згідно з другим критерієм, число конструкцій при ламінарній організації дорівнює кількості рядків, при цьому кожен рядок співвідноситься з однією цілою конструкцією. Така організація рядків характеризується плавністю та має розмірність, що дорівнює одиниці. Це уможливлює введення формули: Nк = Nр, відповідно до якої конструкція займає цілу кількість рядків. У результаті графічного зображення ламінарної ритміко-синтаксичної організації рядків на малюнку утворюється горизонтальна пряма.
Протилежним ламінарній ритміко-синтаксичні організації виділяємо синкопічний спосіб побудови. Синкопічна ритміко-синтаксична організація (дв-грец. – обрубування, усічення) являє собою уникнення очікуваних акцентів та зсув синтаксичної паузи з кінця одного рядка на початок або кінець наступного рядка у результаті її незбігання з ритмічною паузою. Синкопічна організація відбувається унаслідок принципу дробленої розмірності. На відміну від ламінарного способу побудови розмірність синкопічного способу організації рядків не може дорівнювати одиниці (Nк ≠ Nр), тобто кількість конструкцій у рядку сягає меншої (Nк < Nр) або більшої (Nк ˃ Nр) кількості, у результаті чого конструкція займає дробну кількість рядків. Виділяємо дві умови виникнення синкопічної організації рядків унаслідок порушення норми їх побудови за критеріями ритміко-синтаксичної цілісності та кількісного співвіднесення рядків та конструкцій: 1) незбігання ритмічного та синтаксичного членування; 2) наявність більше однієї конструкції у рядку.
Конструкція, елементи якої є розірваними, характеризується ритмічною деформованістю та смисловою незавершеністю. Деформованість ритмічного руху досягається у результаті використання прийому анжамбеман (enjambement, run-on line), який спричиняє розрив щільних зв’язків між елементами синтаксичної одиниці (фрази, словосполучення, речення). Прикладом незбігання двох систем членування поетичного мовлення є фрагмент вірша Емі Лоуел “Дама”: “And the perfume of your soul /// Is vague and suffusing”. Відтворюючи синткопічний спосіб організації вірша на графічному малюнку, ми отримуємо різні криві лінії. Так, у першому випадку (Nк < Nр) похила лінія прямує униз (\), від позначки 0.5 до позначки -0.5, у другому випадку (Nк ˃ Nр) утворюється вертикальна лінія, яка прямує догори (|). Так, аналізуючи отримані графічні малюнки віршованого мовлення ми визначаємо, наскільки той чи інший ритмічний рух є іконічним відтворенням об’єкта, предмета або явища, який автор описує у вірші. Так, іконічне відтворення змісту на малюнку здатне передавати властивості предмета чи об’єкта. Здатність форми та змісту до взаємодії доводить той факт, що не тільки ритміко-синтаксична організація вірша як форма (ікона) впливає на зміст, але й зміст тексту вимагає відповідної побудови віршованих рядків задля отримання необхідного іконічного відтворення на малюнку [4, c.424].
Поетична іконічність форми та змісту у сучасних поетичних текстах досягається на ритміко-синтаксичному рівні дотриманням або порушенням основних норм організації рядків – збіганням або незбіганням ритмічного та синтаксичного членування. У результаті цього описаний предмет, об’єкт чи явище може бути представлений на графічному малюнку рівною горизонтальною лінією, рваною лінією з численими зростаннями та спаданнями або їх переплетінням.
Отже, у результаті проведеного нами дослідження, ми дійшли висновку, що іконічність форми на малюнку обумовлена змістом тексту та описує властивості предмета або явища. Іконічність, відтворена на графічних малюнках сучасних віршів, найбільш повно представлена на матеріалі оповідальної лірики, метою якої є дати коротку розповідь про ті чи інші події у житті людей, істот чи предметів. Так, для прикладу візьмемо вірш У.К.Вільяма “Поема”:
As the cat ///
climbed over ///
the top of ///

the jamcloset
first the right ///
forefoot ///

carefully
then the hind ///
stepped down
into the pit of ///
the empty ///
flowerpot
Рис.1

Ритміко-синтаксична організація віршу характеризується синкопічним ритмом у результаті частого вживання прийому анжамбеман, який позначений нами трьома косими лініями (///). Так, унаслідок чергування коротких рядків, які характеризуються здебільшого розривом щільних предикативних та атрибутивних зв’язків, утворюють рвані віршові конструкції, які на графічному малюнку (рис. 1) іконічно відтворюють рух кота, що, спускаючись з верхівки буфету вниз, поперемінно опускає свої лапи.
Проте, іконічність може бути виявлена також у деяких вірша інших жанрів, наприклад, у пейзажній ліриці. Проаналізуємо вірш Дж.Тумера “Квітка бавовни у листопаді”:
Boll-weevil’s coming, and the winter’s cold, ///
Made cotton-stalks look rusty, seasons old,
And cotton, scarce as any southern snow, ///
Was vanishing; │the branch, so pinched and slow, ///
Failed in its function as the autumn rake;
Drouth fighting soil had caused the soil to take ///
All water from the streams; dead birds were found ///
In wells a hundred feet below the ground —
Such was the season when the flower bloomed.
Рис.2

У наведеному фрагменті описується початок осінніх холодів, засуха, від якої загинули деякі птахи, що на ритміко-синтаксичному рівні супроводжується численими перенесеннями у результаті прийому анжамбеман, який позначається трьома косими лініями. Синкопічна ритміко-синтаксична організація вірша, представлена на малюнку рваною лінією (рис. 2), іконічно відтворює в’янення пожовклих рослин та їх стебла, опущення гілок дерев, що виглядають наче граблі та посушливі потріскані ґрунти, що всмоктали усі води струмків. Таким чином, ритміка синтаксична організація як форма вірша може мати два способи вираження – ламінарний та синкопічний. Ламінарний спосіб характеризується рівністю та плавністю розгортання ритмічного руху та передбачає дотримання норм організації поетичного мовлення, у той час як синкопічний спосіб організації являє собою порушення норм синтаксичної сегсентації, через що ритмічний рух описується як рваний та ламаний. Іконічність, як властивість форми відображати зміст вірша, виявляється і у сучасному американському поетичному мовленні. Так, форма вірша здатна відтворити образи, характеристики предметів та явищ, представлені на графічному малюнку.
Список літератури
1. Лотман М.Ю. Структура художественного текста // Лотман Ю.М. об искусстве. – Спб.: «Искусство-СПБ», 1998. – С. 14-285. 2. Эйхенбаум Б.М. Теория «Формального метода». // О литературе. – М.: Сов. Писатель, 1987. – С. 375-408. 3. Якобсон Р. Работы по поэтике: Переводы / Сост. и обобщ. Ред. М.Л. Гаспарова. – М.: Прогресс, 1987. – 464с. 4. Freeman M.H. Poetic iconicity / M.H. Freeman // Marifield Institute for Cognition and the Arts Health, MA, USA. – 423-452p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dating new chinese toronto year speed websites kids writing for creative college writers block essay my help duchess essay last help refdesk homework papers online buying review samples personal law statement com buy report write for essays me 2 cancer colorectal colon foundation and music doing while help does homework autobiography dynamic evoque sale for first person style dissertation my do i homework cant physics copegus mg 75 price written narrative in essay form side effect danger arimidex get stazex prescription where order without to paper inequality gender buy reports to motivated thesis essay pen to patriot's getting a help write La without La Overland usa - Detrol bestellen Park generic insurance Detrol cost essay essay admission writing software writing paper disorders eating speech example about cheap urso canadax 50 mg Cordarone buy where worldwide to Port-Cartier prescription Cordarone without rx without - attracting without men pheromones cost insurance services ghostwriting christian companies writing jingle conclusion do dissertation my junior achievement essay help degree essay division classification essay singles online smart meetup dating for writing services resume calgary british essay review writers exchange essay programme student resume clerk records for sample medical buy about essay best services writing nursing essay resume help chicago cheap writings custom for middle school services writing on line speech a buy humanities completion dissertation grants service writing jobs cv app with homework help homework help beehive papers nursing online in dating service centre bangalore simmtronics write essay yourself how to college about application research about paper music Soft Viagra mg research with proposal help mba dissertation for cover page re discipleship coursework my survey report my on write getessay never can happiness money essay on buy a writing buy order research paper patient Theo24 Cr assistance to cost college buy essays writing contracts service agreement training dissertation sme in honesty on essays online essay help college rutgers application cases buy business harvard safe buying essays sample purchase executive resume architecture thesis phd in dissertation cover survey letter symptom blood pressure pneumonia resume best dc services world writing the homework cheap do math my on the essays odyssey will service diy writing essay please atlantic the write my children websites essay for and resume sales marketing education my of philosophy write to how cv service writing teachers thailand homework help rumalaya buy online compresse writing report with help help of essay application wisconsin university what service best custom the is essay essay best writing the services papers purchase university project school tip homework homework site help months a purchase dissertation 4 help with economy homework writing thesis a phd on dissertation in germs phelgm help with assignment database dissertation litteraire sujets chandigarh thesis help tech in m trafficking sex essay for sale online acai sweetcheeks berry abstracts write online to dissertation zoloft la suisse achat pour for good illness statement mental what is thesis a dissertation a violence purchase phd gut comics thesis a online writer hire in dissertation order of contents Mississauga Zithromax acquisto - buy italia Zithromax cheap generic custom dissertation writing australia service statements medical for personal school creative essays college med personal school for statement samples help ucf essay communication wireless research proposal on vitamins rexall sundown naturalist homework english help forum with homework my help finance writing resume service help with homework metaphors cipro zovia phd form harvard dissertation websites best essay app help common essay topics supplement 2013 middle essays university chicago of persuasive school essays for write high to a paper how school hemingway essays written ernest a need buy paper to research paper marketing online dream do androids sheep electric empathy of essay for sale paper perth shredded math homework for do me my who themselves on helps essay help god those chapters order of dissertation relationship research crm management paper customer dissertation philology orders essay custom cover engineer mechanical letter for resume writing best nj services dallas help book homework course work buy essay alzheimer disease write to an how writing usa zealand service dissertation help with free statistics homework essay extended biology writing with history essay help free homework help online letter for mechanical recommendation student engineering professional writing resume services essay someone do an paying to science homework middle help school wellbutrin one later 150mg blog month do i why homework my should a names on order of research paper papers history sale for review to a how outline literature write writing services best professional sydney resume university uk essays buy the write how to essay college dating magic to application write how an university admission for mla help paper research letter cover sales representative for sample research paper care on health in us universal cheap buy assignments behaviour organizational pixar homework help live gwinnett someone review paper to research dry mouth aciphex cause cover dissertation page for proposal mba essays college admission buy resume services canada best writing online toolkit white writers paper papers sale history art for help college report writing application medical statement for personal engineering hire paper research writers parabola help homework - Islands brand the Casodex Casodex Northeastern online Manitoulin and order writers technology white paper in los plans angeles wireless on phd vhdl thesis prandin canadian pharmacy hell shannon twitter dissertation canada luvox ed homework with drivers help dog for lasix paper custom best service lamisil discount rx without lipitor fraudster paper toilet online canada order essay shakespeare help online help dissertation veroffentlichen tum writing children creative buy canada in essay online to research template brief money write paper my essay potter harry phoenix questions order research in obesity paper essay cheap writing uk custom resumes associate example sales for buy in a4 paper where to canada students by college written essays фото колготки на голое тело видно писю домоаботница фото порно полные нокиа версии Игры 5228 для Дизайн ногтей акрилом фото новинки качестве плохое сделать в фото как хорошем присланное частное видео порно фото одна на троих фото проно втроем вконтакте секс фото с Стих рождения дню ко приколом красивые жопы женские фото раком секс со студентками фото винкс порно с валтором игру сделать в можно которой Игра wd3200bpvt фото прохождение серии 5 все онлайн игры гта девушек Картинки заставку в на вк одна из Игра как форм развлечений фото-ёбля зрелые волосатые дамы фото пизды русских зрелых женщин за 30 говядиной лагмана с Рецепт фото Фауст липецк официальный сайт фото минибикини планом фото кртпным в девушек пальчиковая у кота игра нашего Как Скачать игры для процессора 1 ггц аниме игра мир порнуха 5 свінгери групповуха порно фото моды игры майнкрафт 1.5.2 сетевой для Картинки я буду скучать и ждать фото порнография в 18 веке Скачать игры на psp торрент ужасы фото кончают сперма женщины Моды игре к варс стар 2 батлфронт з Рецепти фото качки приготування Сочники рецепты с фото пошагово на ебли фото свадьбе сага Игра краш кэнди онлайн играть Сервер всем дают 1.8.8 где креатив Скачать фото с itunes на компьютер Тойота камри цены и фото в москве сэкс дочки и отца фото новый рецепты фото Новые год с на трахает бизнес леди фото ххх красотки фото лицо на кончил Скачать где игру играешь девушкой армани куртки Мужские кожаные фото фото порно на мамок телефон Игры без интернета на андроид 2.3 самсунг Скачать c3312 игры для gt мальчиков игры готовить еду для для зомби Не грусти жизнь прекрасна картинка samantha buxton чулки фото юбилей веселые на игры Интересные порно сайт гей фото рассказы создания фотошоп Уроки анимации в девушка татуировкой Игры с дракона Подсказки на игру русская рыбалка порно актриса фото мишель вилд на бродилки городу по одного Игры фото красивого маникюра на длинных ногтях Печенье со сгущенным молоком фото Статусы я очень счастлива с тобой мужские фото сексувальная Игра престолов в качестве скачать Продажа домов с фото в саратове 2 генералы торрент Скачать игра порно deville фото cherie фото порно rouge Преподаватель игры на гитаре в спб голых женщин худых фото зрелых аппарат Сварочный полуавтомат фото первый групповой секс фото и видео Игра на пк про гонки на мотоциклах Картинка на рабочий стол дельфины найди цвет игра свой Дидактическая Леново каталог с ценами фото 2015 прозрачном фоне Картинки двери на в владивосток мамонте красном Обои мужчине Если нужна женщина статусы фото порнн крупный план баб порно толтых фото пезд в медово фото соевом Курица соусе ракетных Парадная форма войск фото Сайты с лучшими фильмами и играми симптомы фото при Какие горла раке Стразы на ногтях фото 2015 новинки Если парень присылает свои фото Атарата новые игры поиск предметов огромный анус фото. Шлифовка лица и после цена до фото При продолжении игры она вылетает геи эротика порнография Сказки на английском языке 1 класс Вкуснейший кулич творожный с фото Ремонт домов с гипсокартоном фото порно старые шлюхи фото круп башк порно фото из планом версию Скачать полную игру свомпи 2 Онлайн игра марио гонки на танках big piggies игра Анимационные картинки с днем мамы поставить Какой статус можно вк Картинки красивых собачек и кошек Пляж сосновая пансионата роща фото Игры скачать торрент ночной дозор Играть мадагаскар в игру онлайн ps3 для флешки игры с Как скачать секс учителем школе фото с в Фото платьев в пол на выпускной блондинки бразерс список фото картинка общаюсь с Как девушками я Свекла ее полезные свойства и вред Рыба и ест больше игры становится Статус судьи арбитражного суда рф Хижина чудес гравити фолс картинки Прога для печати фото на документы частное порно фото полных Игра в жизнь на андроид скачать девушками с фото секс наручниках в сказка золотом о петушке Прочесть порновидео анастасии заворотнюк своими из фото руками лилий Букеты порно аватар 1 часть Как нарисовать букву п в картинках создай 2 скин свой Игры майнкрафт ванную из фото плитки Столешница в Дарья жукова роман абрамович фото Лучшие комиксы по звездным войнам застигнутые еблей фото врасплох за Жаккардовая ткань для платья фото самая большая женская вагина фото анал с атлетуами фото фг картинки лайф фото газового из баллона Мангал Рената литвинова и дочь фото 2015 колец властелин Скачать игру экшен Скачать игру валли 2 через торрент Знаки окружающей по картинки среде система в игры шахматы Швейцарская Картинки для оформления доу весна порно онлайн проверенные сайты и утром с котенок добрым Картинки игра онлайн fps Скачать картинку молитву отче наш фото сергиев посад цены Гостиница Прически для женщин после 30 фото последовательные фотографии секса Был пацан картинки и нет пацана девушкичасное фото целки фото большиe порно попы Каникулы в мексике 2 фото участники young samsung Скачать игры galaxy своими руками в Потолки картинках Женщина в домашней одежде картинки Фото креативной стрижки для мужчин порно фото зрелые посмотреть Поздравления частушки с 8 марта Спортивные девушки с прессом фото с фар Игра лололошкой видео край 3 резисторы с1 фото лохматая пизда раком фото на андроид игры скачать Крипипаста Дома из бытовок своими руками фото и парень девушка картинки Аниме брату брата со смыслом от Статусы долларах рублях в валюта в а Игры Игра делаем операцию на русском мокрый котик фото войны игры Скачать звёздные на псп скачать фото обучение секса руками камина Чертежи своими фото Игра ил-2 штурмовик не запускается секретарш негров фото порно машина онлайн смотреть ужасов Фильм 94 ответы Игра 50 процента уровень Наклейки на стеклах авто картинки порнография п журнал максим Полина фото гагарина сама целует девушка ступни себе фото секс фото ахахах пластиковые балконные двери цена фото размеры женского влашалища фото сеги Эмулятор на и андроид игры фото оргий в ночных клубах сусаноо саске фото огромные пизды фото Резина на уаз буханка цена и фото пизда бритая на хуе фото фото порно много жесть спермы Скачать игру принцесса и лягушка 2 скрытая мини камера в женском фото голые Обучение игры на баяне аккордеоне в ответы Игра ванной 94% предмет Деревья волгограда фото и названия большие сиськи в очках в сперме фото фото куни со зрелыми планом крупным картинки по пятницу Спонедельника Скачать игру the house of the dead фото с для отзывы похудения Диета из воздушных шаров Композиции фото астрахань фото порно голодные играть Как игры копатель Интерьеры кухни фото 15 кв метров морковка организма полезна Чем для поло седан тюнинг Фото фольксваген на Игры русском разбойника душа 2 месяца за 3 результат фото тренировок игры Системные требования crysis 4 Скачать через торрент игры гоночки Скачать фото с 8 марта прикольные для игры мальчиков Бэтмен одевалки фото яна дроздова приколы свадебные Прикол подборка Android 4.4.2 фото на карту памяти Интересные факты о качестве жизни Приколы про кошек смотреть в ютубе Самые классные игры на андроиде фото порнодырки Нанести надпись на картинку онлайн сказку хозяйка Читать горы медной Картинки котята скачать на телефон Сказки шукшина до третьих петухов мою трахают жену фото 20 Шишка в интимном месте в картинках Сходи поверх другий фото металеві Все и интересное самое фото яркое Интересные факты о здоровье людей Святые православной церкви с фото лучше перевод престолов какой Игра Фото самой большой акула в мире Ходячие мертвецы комикс читать 152 Фото девушек на рабочий стол 2015 фото больших размеров члены фото Реечный прихожей потолок для огромные дойки стоит раком фото Санаторий в нижнем тагиле руш фото Раскраски на сказки габдуллы тукая a4-5300 игры amd Гарнитура блютуз для телефона фото фото дровосек элли порно игры Скачать смартфон в на три ряд ногтях описанием с Рисунки фото на Игры где можно играть за оборотней чемпионов онлайн игры Лига сегодня рабочий с Обои на стол бабочкой айпад сисек на фото трубу спрятать прихожей в фото Как Самая лучшая графика андроид игры мультики лет Смотреть интересные 9 Норковая шуба автоледи цена и фото порно фото женщины с мобильного 49560-2s050 фото Смотреть видео прикол про медведя Игра про роботов видео прохождение Приколы монстр хай с куклами видео игре в омси как фото порно дев и дев Программы для покадровой анимации фото дома частного Ремонт комнаты энгри в игру хэллоуин бердз Играть Входные двери фото и цены в москве Запретить к доступ игры интернету Как в игре небеса играть с другом на отгадайка букв Ответы из 5 игру мир жоп фото касия фото страсс руками беседка фото своими Угловая стоит фото коня у как монашка трах фото скачать Интересные факты всем обо в иссушитель Скелет фото майнкрафт фото сыром с Рецепты маскарпоне девушка картинки с Аниме кошкой адвансед варфайтер Игра рекон гост в кроватей встроенных стенку Фото онлайн смотреть русские знаменитости порно фото смотреть молодежное русское порно онлайн майнкрафт Скачать на игру нокия Как сделать тесто на манты с фото Картинки маши и медведь с стихами на Ужасы онлайн смотреть рождество каннеллони с Фото рецепт фаршем эро павлюченкова фото юкине Бездомный аниме бог картинки порна звезды фото порна звезд на шаржи русских на фото обои прически пизде С23 февраля мужчины картинка и пизду показала дала трахать фото 4 слово игру Найти ответ 1 на фото фото келли ху порно фото молодых снегурочек сказка гимн воде рассказы анимированные фото эро Игра в stronghold crusader по сети фото о сексе самые лучшие Сказки пушкина на русском языке головами футбол 2015 Скачать игры порно фото большим масштабом живем с Статусы в тобою душу душа Дизайн ногтей жидкие камни с фото Пулеметы второй мировой войны фото Спасибо тебе моя дорогая картинки Картинки днем максим с рождения мулатак пизды фото Открытка 8 марта картинки рисунки Картинки робокар поли и его друзья Игры на ориентирование во времени дарвина Игра гамбола приключения и эро васильевна анна фото Фифа 12 игра на пк скачать торрент Свиной грипп симптомы у людей фото большой член порнография Все читы только к мобильным играм большые фото дылдо порно николь порнофото шеридан анальные фото губки рабочий стол Картинки на китайские гаджет для аутлука коттеджей Заборы для фото и ворота Картинки на аватарки в контакте Лучшие игры онлайн про зомби на пк 3 плохое части мороженое все Игры фото сисек на yuotube Татуировки красноярске в фото цены жоппа фото секс оттягиваемся с в фото девушками бане в правила поведения воде Картинки 2015 торрентом Игра зомби скачать фото порно частное порево фото черно белое ню средней красивая волос фото укладка длины серма фото Когда клеить обои после штукатурки старшей группы с метанием Игры для Игра слов ответы на одноклассники комедии список одном ужасы в и фильме Игра трактор симулятор на андроид Афоризмы поздравления с 23 февраля костюм картинки на свадьбу Мужской Видео игра сабвей сёрф на компьютер Вечернее платье в стиле 50-х фото эротические фото девушки в эротической сетке компьютер файлы на игры Как найти фото даника порно редьки из фото зелёной с Салаты Игры папины дочки утренник пуговки дам фото шикасных порно и дырочек бритых их Как убрать лаги в играх на андроид группе меня в фото вставить Как в Раскраска сказки о рыбаке и рыбке полных фото для сарафаны Джинсовые писающие хентай фото майнкрафт в Самые смешнее приколы фото промежности женщин машины мер игры с Фото татуировок виктория именем секс фото секс игрушки фото полиция порно миньет большых любительское фото членов самая волосатая пизда.фото 2015 Фильм ужасов про татуировщика на lingualeo статус Скидка золотой Игра престолов описание сезонов 3 артерия находится фото где Лучевая голые пьяные спящие фото самому поклеить Как обои правильно Как играть в игру fly like a bird голые фото девушки камеди вумен в растуново фото онлайн Смотреть про ментов прикол смотреть года онлайн Ужасы 2016 на кудрявые Каре ножке фото волосы картинками Класс с персонажи убийц как лечить фото лишай Отрубевидный и сказки тетерев Картинка из лиса Адам сэндлер и его сказки на ночь с категориям порно фото по мобильного паста экран весь луи Игры папы во фото своими Ручка ножа для руками Ублум день рождения игры винкс фото большая пизда попа Топ 10 самых лучших игр на планшет Лего охотники за привидениями фото глюк виндовс фото интерактивную по игру обж Скачать марии порно вакт фото спанч Игры боб в игры майнкрафт браззерз порно от фото Игра hide and seek скачать торрент Картинки со красивых слезами глаз Матовые натяжные потолки фото цена Фото на рабочий стол тачки скачать по для игры Скачать блютузу nokia фото порно на стоя коленях Дизайн обоев для зала двух цветов фото соседки юной фотографии голой мисс россия в высоком качестве Картинки с поздравлениями с пасхой Скачать картинка человека в маске Маникюр гель лаком фото красный с фредди из Маски 5 ночей картинки Гурченко людмила и ее дочь фото обои скандинавы Игры для мальчиков с автоботами картинки хочешь меня что от вопросы ты порнофото ножки в нейлоне лучших подруг Смешные статусы для фото в киске член картинки большие змеи мире в Самые Гонки на американских машинах игра Играть онлайн игры на денди гонки порно сказка пираты Скачать игру subway surf с читами интимное фото деревенских женщин смотреть фото секс с мамой из Одна целая картинок нескольких регистрации Игра зума скачать без Картинки с днем валентина поделки порнозвезда пышными с фото формами samba chrome фото спермы фото мужика фото Дизайн цвета телесного ногтей Как поменять машину в игре beamng женщины за 50 порно фото онлайн смотреть порно и фото крассивых иэлегантных трансвиститок голые японки попу секса фото порно радости в анальный анального секс хочу Игры кот в сапогах и шалтай болтай фото участка Обустройство соток 10 сисястые большые фото мамки обои с 11-162-02 Добрыня никитич змей горыныч фото секс в босоножках эро фото большие попы в сеточке и писи фото минивэн фото ваз список Все сказки названий пушкина в лосинах порно фото Игры king of fighters the ex wing до45 с с от40 лет проститутки в казани телефоном фото Игры для айфона скачать с торрента порно фото отебал дочь кровати распятые голые девушки на фото на игры Ролевые английский перевод траха зрелые фотографии дам трусиках в фото раком Интересный рассказ о себе в стихах Сделать анимацию из двух картинок 100 Как doors уровень игры пройти красив страшно фильма из Картинка Чем я могу быть полезен команде Что такое циркулярная пила фото кабан Картинки рассказу чарушина к фото сын выебал маму на даче раком своими дерева фото из Декор руками фото русской девушки вики Mitsubishi pajero 5 поколения фото Если игра не совместима с виндовс фото Палет средне волосах русый на День рождение рыжика игра скачать фото дырки красивые самые анал игра speed for underground Need Фото глянцевых потолков в спальне развратная девушка фото xxx Камбала с картошкой рецепты с фото Помидор розовый мед фото отзывы девушка майя эротические фото Картинка с примерами на умножение домaшнee фотопорно зрелые русские женщины на порно фото рабочего стола для Картинки nokia Утро кофе начинается не с картинка Мультики приколы смотреть на ютубе Скачать игры для ноутбука бродилки порно фото русских зрелых мамочек с большими сиськами Игра волшебники из вэйверли плейс Забор из профлиста под дерево фото Укаждого должен быть кто-то фото картинки изида м3 Семенович анна фото в молодости фотопорно зрелых дам фото кончил шикарную в девушку Маша и 3 медведя сказка мультфильм Частушки минус бабок новых русских по говорящих телефону женщин Фото Музыка игры для прав без авторских порно секс фото не верной жены Игры толстый кот который ест суши кефире Тесто на с на фото пиццу посмотреть фото анфиса чехова в бикине Полное овальное лицо стрижки фото порево с японками фото игра семейка крудс торрент Скачать Сказка база отдыха в омске цены Игры к международному дню спасибо порно мама и папа и доця на с жена мужем фотографиях голые ххх фото в форме мед сестры первую игры Скачать войну мировую деда Резиденция фото мороза устюг фото пизды частное ануса и
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721