Височина Н. Політична активність середнього класу на Хмельниччині

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті було досліджено рівень політичної активності середнього класу на Хмельниччині. За допомогою соціологічного методу анкетування та аналізу статистичних даних було досліджено рівень зацікавленості політичними подіями та явищами представників середнього класу на Хмельниччині, політичні настрої громадян, їхнє ставлення до влади. Також визначено рівень участі у виборах та ступінь залученості представників середнього класу Хмельниччини до громадських організацій та політичних партій. Отримані результати свідчать про те, що представники середнього класу на Хмельниччині не проявляють високий рівень політичної активності, а лише беруть участь у діях, пов’язаних з делегуванням своїх повноважень та виконують окремі ситуаційні доручення.

Ключові слова: політична активність, середній клас, громадянське суспільство, соціологічне дослідження, місцеві органи влади, вибори.

Annotation. This article based on a researching of political activity level of the middle class by example of Khmelnytsky region. Interests in political events of middle class, political attitudes of citizens, their attitude to power were researched by the sociological method (questioning) and the statistic analysis. The participation level in elections and the involvement degree of middle class to public organizations and political parties were researched too. The results affirmed that the middle class in Khmelnytsky region don’t show high political activity level. They only participate in activities related to the delegation of its powers and perform individual case assignments.

Key words: political activity, middle class, public society, sociological research, local authorities, elections.

Постановка проблеми. Середній клас – потужна сила демократичного і процвітаючого суспільства. Він є ключовим у збереженні стабільності демократичної, політичної, соціальної сфер.  Важливою є позиція середнього класу в ключових питаннях політичного, економічного та соціального характеру, при виробленні зовнішньої та внутрішньої політики, під час прийняття рішень органами державної влади різного рівня та органами місцевого самоврядування. У високорозвинених країнах середній клас справді виступає гарантом стабільності суспільства – його інституційних систем. Адже до “середнього класу” належать насамперед люди, які вчать, лікують, управляють процесами виробництва, програмують, виконують інші складні види робіт. За період незалежності в Україні ще досі не сформувався чисельний середній клас, який  повністю відповідав би критеріям середнього класу розвинених країн. Представники середнього класу в Україні поділяють критерії середнього класу (рівень освіти, політичні цінності), наприклад, в Європі, але не мають належного рівня доходів. Оскільки, ця верства – рушій демократичного розвитку країни, важливо, щоб представники середнього класу проявляли високий рівень залученості до політичних процесів у країні. Тому  у даній статті ми дослідили політичну активність його представників.

Аналіз досліджень та публікацій. Зважаючи на те, що останнім часом в політичних та наукових колах часто згадується поняття “середній клас”, може здаватися, що вже досі ґрунтовно розроблено методологію його визначення. Проте, це не зовсім так. У вітчизняній літературі, особливо останнім часом, досить мало приділяють уваги вивченню цієї проблеми.

В.В Козьма досліджував концепції середнього класу в західній традиції, формування середнього класу в Україні, а також політичні цінності та орієнтації середнього класу в Україні. В. Рябкіна досліджувала формування середнього класу в сучасних умовах. В.П. Култигін описав явище середнього класу в перехідних суспільствах. Е. І  Головаха вивчав зміну соціальної структури та формування середнього класу в Україні.

Отже, метою даної статті є визначити рівень політичної активності середнього класу Хмельниччини.

Відповідно до мети завданнями є:

  1. Визначити частину населення, яку можна вважати представниками середнього класу Хмельниччини;
  2. З’ясувати їхній рівень зацікавленості політичними подіями і явищами;
  3. Проаналізувати кількість залученого населення до політичних партій і громадських організацій;
  4. Визначити готовність населення захищати свої політичні права і свободи.

Складність політичної ідентифікації середнього класу в сьогоднішній Україні багато в чому посилюється явищами характерними для суспільства перехідного періоду, незрілістю соціальної структури та різким загостренням “статусної несумісності”, а саме: паралельним співіснуванням в єдиному соціальному просторі тих страт, які склалися ще в радянському суспільстві, і нових соціальних груп, які зародилися в умовах ринкової економіки. Ускладненням соціальної диференціації в результаті появи нових форм власності, поглибленням соціальної нерівності, тощо.

Громадянська позиція середнього класу фактично ще не сформована, що суттєво обмежує можливість колективного впливу на діяльність політичних інститутів та на соціально-політичні процеси в цілому. В основному представники українського середнього класу живуть в середині мікросоціальних груп ближнього соціального оточення, в кращому випадку – в рамках своїх професійних спільнот. Одним з наслідків вказаної тенденції є те, що сьогодні середній клас, в основній своїй масі, скоріше потенційний, ніж реальний соціально-політичний актор, діяльність якого спрямована переважно на відстоювання, локальних, низових інтересів.

При зарахуванні окремих індивідів чи цілих соціальних груп до сучасного середнього класу обов’язково потрібно враховувати їх основні світоглядні та політичні цінності, політичні орієнтації, життєві стратегії та виконання певних соціально-політичних функцій. Дані параметри роблять змістовним поняття середнього класу, дозволяючи вийти за межі формальних критеріїв доходу, освіти тощо [2, 157].

Взявши до уваги труднощі, які виникають під час визначення середнього класу в Україні, у дослідженні ми обрали такі критерії:

–                     економічна незалежність;

–                     професіоналізм;

–                     освіта;

–                     самоідентифікація;

–                     майнова власність;

–          повноцінне проведення дозвілля.

Щоб визначити рівень політичної активності середнього класу, ми умовно поділили її на три рівні:

1)           низький рівень: найпростіші реакції (позитивні і негативні) на імпульси-подразники, які надходять від політичної системи, її інститутів та їх представників, але не пов’язані з необхідністю високої особистої активності людини. Цей рівень можна назвати конформістським. На такому рівні населення, в основному, не цікавиться політикою. Вони несвідомо втягуються в політичні процеси завдяки впливу зовнішніх факторів впливу.

2)           середній рівень: участь у діях, пов’язаних з делегуванням особистих повноважень, виконання окремих ситуаційних, одноразових доручень; особиста участь в діяльності політичних організацій, відвідування зборів та інших заходів;

3)           високий рівень: виконання відносно постійних конкретних політичних функцій в межах інститутів політичної системи або опозиційних їй;  пряма політична дія – вихід з товаришами на мітинги, допомога в побудові барикади, участь в політичних сутичках тощо;  активна, в тому числі керівна, діяльність в позаінституційних політичних рухах, спрямованих проти існуючої політичної системи з метою домогтися її заміни чи радикальної перебудови.

Для дослідження політичної активності середнього класу на Хмельничиині нами було цілеспрямовано обрано шість міст цього регіону обласного значення, а саме: Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Шепетівка, Староконстантинів, Славута і Нетішин. Ми опитали 400 респондентів. Із загальної сукупності заповнених анкет були відібрані анкети саме тих респондентів, які самоідентифікували себе як  представники середнього класу, а також громадян, які мають високий дохід (3000 тис. грн. і більше), але не віднесли себе до цього прошарку. Із загальної кількості опитаних це складає 50,8 %. Саме їх анкети ми  проаналізували  надалі взявши за 100%. Також серед них були опитані  приблизно оданкова кількість респондентів всіх вікових категорій, починаючи з 18 років (18-35; 35-55; старше 55) для подальшого порівняняння політичної активності молоді і старшого населення.

Загалом в Хмельницькій області як і в Україні загалом існує багато проблем, повязаних з формуванням та розвитком середнього класу. Середня заробітня плата по містам, які бралися до уваги при проведенні соціологічного дослідження становить 2390 тис. грн. При цьому лікарі в середньому отримують 1160 тис. грн., вчителі – 1323 тис. грн. [4].  За період 2011 року погіршилися умови для розвитку малого та середнього підприємництва. Корпоративне рейдерство, збільшення корупції, тиск на бізнес “силових структур”, збільшення податків, – всі ці чинники призводять як до зменшення доходів, так і до відмови займатися підприємницькою діяльністю взагалі [1].

Підтвердженням судження про не досить розвинений середній клас на Хмельниччині є проведене нами соціологічне дослідження. Доходи 54,1% опитаних громадян складають лише від 1000 тис. грн. до 2000 тис. грн. 2000-3000 тис. грн. отримують 23,3%, 3000-4000 тис. грн. – 12,5%, більше 4000 тис. грн. – лише 8%.

Через низькі доходи лише 45 % опитаного населення відносять себе до середнього класу, 29 % – не відносять і 28% респондентам було важко відповісти на це запитання. 30,8 % опитаних громадян можуть собі дозволити повноцінну відпустку (подорожі до моря, в гори або за кордон); 43,3 % час від часу дозволяють собі такі відпустки, інші 25,8% відмовляються від такого відпочинку через відсутність матеріальних ресурсів. З опитаних респонденті 63,3% мають вищу освіту. Саме освідчені люди, професіонали у своїй сфері повинні складати основу середнього класу. Відповідно до нашого дослідження лише 48,3% громадян з вищою освітою ідентифікують себе із середнім класом. 32,2% не відносять себе до цього прошарку, 19,3% населення було важко відповісти на це запитання. Низька оплата праці і відсутність робочих місць, особливо за фахом не сприяє становленню цих громадян як представників середнього прошарку. Проте, 8,3% респондентів, які мають дохід вище 3000 тис. грн. також не віднесли себе до середнього класу, 22,2% – було важко відповісти на це запитання. З іншого боку –  33% громадяни, які мають дохід 2000 тис. грн. і менше сміливо віднесли себе до середнього класу через наявність приватної власності, вищої освіти, морально-психологічних якостей.

На запитання: чи цікавитесь Ви політикою більшість громадян – представників середнього класу відповіли позитивно (52 %), 37% зовсім не цікавляться політикою і лише 8% громадян було важко відповісти на це запитання.

Ми також розприділили респондентів за віковими категоріями. Виявилось, що найменше цікавляться політичними процесами  на Хмельниччини старші люди (старше 55) – 39,2%, а найбільше респонденти віком 35-55 років (57%).

Зацікавлення політикою у більшості населення полягає у слідкуванні за новинами (50%) та обговоренні політичних подій з друзями та колегами (32%). На жаль, реально участь у політичних процесах бере дуже малий відсоток громадян.

56% представників середнього класу Хмельниччини лише частково цікавляться діяльністю місцевими органами влади, зовсім не цікавляться -18%. Регулярно цікавляться лише 10% населення. Низьку зацікавленість громадяни пояснюють браком інформації (25%), зневірою у покращення політичної ситуації (33%) і найбільший відсоток – населення вважає, що не може вплину на перебіг подій (37%). Також невеликій кількості громадян (5%) взагалі байдуже на здійснювану політику місцевих органів влади.

Можна сміливо говорити про відсутність абсентеїзму серед представників середнього класу. 71% громадян регулярно беруть участь у виборах як місцевого, так і вседержавного масштабу. Проте, низький рівень у часті у виборах проявляється найбільше в молоді (48,2%), а також у респондентів старше 55 років (37%). Найактивнішіми знову ж таки залишаються громадяни віком 35-55 років (87%). Низька участь молоді у виборах пов’язується з явищем політичної відчуженості, причинами якої, на думку, О. Петрунько, можна вважати брак відповідної мотивації, наявність інших інтересів, індивідуально-психологічні особливості, небажання брати на себе відповідальність, негативне ставлення до політики взагалі, розчарування у певних політичних і громадських лідерах та ідеях [3, 205-207].

Відповідно до нашого дослідження на запитання: чи виконують вибори своє призначення – участь громадян у політичному житті, більшість громадян відповіли, що не виконують (57%) або частково виконують (35%). Лише 7% вважають, що вибори повністю виконують своє призначення. Відповідаючи на це запитання, серед респондентів різних вікових категорій великих розбіжностей не спостерігалось. Більшість громадян розчаровані функціонуванням інституту виборів і не вірять, що їхній голос може впливати на розвиток політичних процесів.

86% громадян погоджуються з тим, що виборці повинні захищати свої виборчі права, лише 6% вважають, що це необов’язково і 8% взагалі байдуже. Та знову ж таки, найбільш байдужими виявились респонденти віком 18-35 років. 76 % відповіли позитивно на це запитання, на противагу 89%  (35-55) і 90% (старше 55). Знову молодь проявляє найбільшу байдужість по відношенню до політичного життя. Причиною є розчарування, а також зневіра в те, що можна змінити чи вплинути та політичні явища або процеси. Серед відповідей респондентів віком 18-35 років спостерігались такі:

–         все одно нічого не зміниться;

–         я нічого не вдію;

–         а який сенс.

Також населення готове і до конкретних дій по захисту своїх політичних прав, а саме: вийти на мітинг або протест (47%), звернутись у ЗМІ (25%), або публічно виступити і заявити про порушення виборчих прав (17%). Найменш активною залишається молодь. Найбільший відсоток серед молодих респондентів обрали варіант  “нічого не робити”, а також “мені байдуже”.  Найбільш політично свідомими залишаються респонденти 35-55 років. Політичну активність у цьому питанні також проявили громадяни старше 55 років.

Лише 52% жителів коли-небудь брали участь у мітингу чи страйку, 32% із них самостійно організовували ці заходи. Але з цього числа громадян, які брали участь у політичних заходах 66% населення віком 35-55 років, 34,4% – молодь, 37% – старше 55.

На зовсім низькому рівні знаходиться розвиток громадянського суспільства. Лише 9% громадян беруть участь у діяльності громадських організацій. З них респонденти віком 18-35 знову у меншості – 4%, респонденти віком 35-55 – 10%, старше 55 – 3,7%.

Нерозвинене громадянське суспільство, на думку громадян Хмельниччини, через те, що громадські організації не приносять користі суспільству (73%). Деякі громадяни взагалі не знають, що до таких можна долучитися – 27%. Серед відповідей респондентів також зустрічались такі аргументи щодо низької залученості населення до громадянських організацій:

–         байдужість суспільства до політичних подій;

–         недовіра до влади;

–         невіра у те, що від громадян щось залежить;

–         незацікавленість населення у політичних процесах;

–         недостатньо інформації про діяльність громадських організацій;

–         страх перед владою;

–         брак часу;

–         відсутність патріотизму.

Членами політичних партій є також малий відсоток опитаних нами громадян на Хмельниччині, лише 11% всього населення. Найбільше до діяльності у політичних партіях залучене населення віком старше 55 років (15%), найменше – молодь (10,3%). Знову ж таки, найстарше населення найбільше включене саме у діяльність політичних партій. Така ситуація виникла через залишки радянської ідеології, при якій значна кількість населення була залучена до діяльності Комуністичної партії. І навпаки розчарування та байдужість молодого населення призводить до зовсім низької активності у діяльності в політичних партіях.

Більшість респондентів  Хмельниччини упевнені, що їхня політична активність не впливає на дії влади. На запитання: чи залежить ефективність влади від політичної активності громадян, 37,5% відповіли, що ні; 32,5% більше ні, ніж так. Лише 20% відповіли позитивно на це запитання. Найменше вірить в свої можливості впливати на дії влади молодь (3%), 66% відповіли, що вони ніяк не впливають на органи влади. Тому зневіра, що можна щось змінити в політичній системі України та впливати на політичний процес є ще однією причиною низької політичної активності молодого населення.

Не зважаючи на  невисокий рівень політичної активності середнього класу, більшість респондентів готові взяти участь у мітингу, якщо такий буде організовуватися (62%), 32% – не збираються приймати участь у таких заходах, 8% – відповіли “мені байдуже”. Найбільше готові змінювати своє майбутнє у кращий бік населення віком 35-55 років (73,3%), за ними респонденти віком старше 55 (56%). Найбільш парадоксальною залишається ситуація з громадянами віком 18-35 років. Саме ця категорія населення повинна найбільше боротися за своє майбутнє, але лише 41,3 % респондентів готові взяти участь у мітингах або протестах.

Підсумовуючи, можна зазначити, що середній клас на Хмельниччині  проявляє високий інтерес до політики та перебігу політичних подій. Активно бере участь у всеукраїнських та місцевих виборах. Представники середнього класу підтримують демократичні цінності, готові захищати свої виборчі права. Найбільш політично активними є жителі міста віком від 35 до 55. Найбільший відсоток серед цих респондентів готові впливати на перебіг політичних подій, а також на дії влади через мітинги, протести, звернення у ЗМІ та ін. Найменш активною залишається молодь через розчарування у політиці та байдуже ставлення до політичних процесів. Та, не зважаючи на перераховані вище переваги, ми не можемо говорити про високу активність середнього класу на Хмельниччині. Дуже мала кількість населення задіяна у громадських організаціях та політичних партіях. Більшість громадян вважають, що вони не можуть вплинути на дії влади або ж не бачать у цьому сенсу. Політична свідомість є дещо примітивною. Громадяни готові займатися громадською діяльністю лише, якщо вона буде приносити матеріальну користь, а не для суспільного блага. Адже не власне економічний розвиток або характеристики соціальної структури зумовлює демократію, а змістовні характеристики суспільної свідомості та відповідно культура, яка під впливом економіки і соціальних чинників змінюється так, що сприяє демократизації суспільства.

Таким чином, політична активність середнього класу на Хмельниччині знаходиться на середньому рівні, тобто громадяни беруть участь у діях, пов’язаних з делегуванням особистих повноважень, виконання окремих ситуаційних, одноразових доручень, відвідують збори та інші заходи. Проте, дуже малий відсоток виконує відносно постійні конкретні політичні функції в межах інститутів політичної системи або опозиційних їй. Майже не виконують  активну, в тому числі керівну  діяльність в позаінституційних політичних рухах, спрямованих проти існуючої політичної системи з метою добитися її заміни чи радикальної перебудови.

Список використаних джерел та літератури

1. Звернення асоціацій малого та середнього бізнесу щодо погіршення умов бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forum.mediaport.ua/read.php?40,752988,752988. – Назва з екрану.
2. Козьма В.В. Концепції середнього класу в західній історико-політичній традиції / В.В Козьма // Політичний менеджмент. – Вип. 4(19). – Київ, 2006. – 195 c.
3. Пертрунько О. Основні принципи формування політичної активності студентської молоді О. Петрунько// Гілея [науковий вісник]: Збірник наукових праць. – К., 2008. – Вип 13. – 289 с.
4. Середньомісячні зарплати в регіоні по галузям [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/index.htm. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

post studies case traumatic stress disorder writing service free custom essay service essay employment editing admission education essay goals dissertation tax help sample resume administrator for salesforce help religion homework world thesis phd discussion symbols dissertation correction for how project a proposal format a to 25 mg duphaston my write to how blog first post uk notebooks paper cheap dorothy essay 4 the writing grade waltz on of work critical the parker curie help marie homework healthcare resume services writing my do i on an ipad homework can essay education behavior essay abstinence good francais de cours dissertation atarax make essay neighbour about dream my essay on a essay heart help darkness of for cv application school medical positions time part academic cv for first writing a doc writing proposal research helper paper senior level essay help philosophy a homework help war revolutionary to an job application to a write how letter get admission essay a buy mba good effect lexapro how does alcohol with social homework help studies online dissertation find kunstgeschichte writing for essay hire chicago services resume best reviews writing bobby brown dating now proposal assistance dissertation custom is useful service writing very disorders media eating on essay and the apps over dating for 50 finance assignment help to someone write hire paper a first help grade homework for buy papers to research online where masters write a thesis how proposal to essay harmful is or homework helpful dating webaffair games history primary help homework writing review company writer essay online food homework technology help essay services writing uk in custom authors paper order research online jelly cialis canada thesis master structure science computer online paper legit writing are services dissertation cheapest writers writing free service uk cv humanities thesis masters cover buy letter best 2008 fosamax generic my write home work writing services vitae analysis hotel rwanda usa prices zantac format for cv medical representative a dissertation review writing with help paper research witchcraft trials salem homework statistics online help purchase cv officer for buy law essays uk research for writing simcpaper introductions papers persuasive happiness money buy can essay sample resume orderly hospital speech to anxiety with ways help teachers services writing resume day for best latino man 1966 iron dating services writing it worth resume can essay buy money everything editing services dissertation professional eating essay disorders thesis canada cheap lanterns paper workshop literary writers essay sales letter cover no with for experience assistant position data dissertation analysis assistance much with a writing dissertation help proofreading dissertation nursing service tri-cyclen paypal ortho acquisto these synthese dissertation antithese written in essays zulu to purchase monoket where thesis in-service training on myself about custom essay admission for writing a prospectus research a paper 5th help math grade homework for with help algebra college homework for resume in word representative medical to papers search online for how research papers writing with nursing help persuasive something to buy essay company online writing 1987 perl kingsley written to is welcome by an in essay holland emily normax norfloxacin forbidding homework mourning help valediction legion harley caps algebra do 2 my homework without cheap purchase glucotrol prescription legal service essay writing comedii dating cu online copii homework help purchase louisiana application way to essay best a college start premium custom service paper writer written policy public thesis in phd cymbalta 10mg pill no required script that schools worked essays medical for essay dbq louisiana purchase help chennai service dissertation constitution about much the framing essay themes thesis ado nothing help king lear essay terms research paper pelicula online encubierto ver dating mg pct 20 ophthacare mg thorazine service essay my write cv and writing linkedin service illustration buy essay order article cancer for research prostate levels funding for to a thesis an how masters introduction write prompts writing essay custom admission hospital plan va coop voip thesis master behavior dissertation consumer phd on thesis public relations insurance without cost motilium disorder presentation anxiety generalized slides term thesis on paper form evaluation finance how college job to write essay application writing paper research process high my school essay service review essay application college insp doctor to write to letter a how cheapest prandin order help homework an reference ask expert dissertation zealand custom service writing college 2013 essay application service prescription buy zantac online no wedding speech service writing for sale blog articles students esl argumentative for essay engineer electrical help homework book writing service online free canada dating totally sur vimax coffee power internet achat research paper checker online dating filmas rajonas 13 essay and chaos order on thesis order and law research hop hip paper about writer professional essay service homework for studies 5th social help grade in architecture dissertation papers online tamil test free help writing plan a business menstrual abilify effects cycle side uk prozac buy biotechnology thesis master dont homework do want to my buy uk online viagra do presentation my powerpoint writing proposal for sample services grant homework buddhism help primary religion example letter for character reference conclusions of friend dissertation chapter a homework help with fraction for program letter cover mentorship do uchicago my essay admission information order of resume mg percription viagra 400 no plus vs lamisil mentax with of a speech help writing maid honor international business homework help resume job a best application buy cv sales job executive for sample purchase letter writing service dissertation best with essay help need writing cheapest essay writing law essays buy buy made essays ready racism an on essay help applications college writing essays worksheet sentence order written custom paper research trapezoid homework quadrilateral help school graduate essay personal examples for thesis phd style vancouver essays buy cheap esidrix tablet essay praxis help writing writing dissertation help proposal фото голые мексике девушки из траха фото подборка легкое изящные эротическое фото в красавиц фото кровати crokinole игра сиськи фото бальшиє гомез голые силены фото попок и пёзд дома показуют цпругиж школьницы своиж фото фото в обороте полу девушек женщика секс фото фотографии девушки сосут член ебут в попу фото попы в кружевах фото фото девушки топчут яйца библиотекарши фото порно минет мужу в поезде фото секс фото ванеса блю акула рифовая фото полные тетки с полной жопой фото сперма фото колготки смотреть фото женских писек негретянок посмотреть порно онлайн бдсм фото бомбезно девушки полность длинноногие голые красивые фото порнофото крупным планом как ебуца впопу и врот отдыхающие на вечеринках девченки вгороде николаеве вукраине. мужчины женщины и бане фото в в женщин любительское голых чулках фото девушку фото страпоном трахают две и секс мужчина женщины фото частные порно фото вко казахстан фото письками порно сволосатыми игре freddy's в Как nights at five смотреть фото эротику старух жены русские фото простые голые вульва вагинакрупно-фото секса орального эротические фото фото киски через трусики горячие грудастые аргентинки фото сестры моей фото младшей большие задницы порно мексиканок фото порнофото педерастов ролики порно предметы жопе в секс фото балшое жопа трах в зад смотреть супер порно попы фото.шлюх.в.белах.блузках. обнажоной фото с девушек киской порнофото ютуб гугл стоячих членов фото фото порно девушки домашнее полненькие три девицы врозь годые ноги фото статус про доньку фото заросших женских ног блондинок полненьких девушек фото порно фото голі мамаші сэкси анал в попку фото упругую порно актриса federica parkerih фото домашнее порно фото зрелых теток дрочат парням эро фото ебущихся панталоны под юбкой на фото фотообои красивых женщин порно гемофрадитоми с фото обычный размер Емва члена два хуя в адьной дырке плюорно фото фото полная и голая женщина за 40 фото маминой хуй пизде в порно фото джуэлз трахать блондинку фото любовник любовницу жесть секс рабыни фото реально Верхняя как увеличить пенис Салда симпатичная уборщица сексуальная фото брюнетка порно фото сексс мамкой русские порно фильмы кунилингус смотреть порно онлайн молодое порево стоя фото раком фото голых секс мамок сочных фото влагалищь латинские порно вечеринки фото наприёме у гинеколага. фото голой ольги эротические фото с мамбы игра zombi pc 2015 категория галереи порно трусики звёзд фото фото голая толстых женщин порна вл эротичное фото онлайн порно хентай инцент порно фото голые актеры телесериалов российских чехол пассаж фото жену поделили на фото личное любительское анал двоих порно фото старфх баб порно фото матрешки фото ани голой лорак настоящие фото сперма в вульвах fablero.ry смотреть фото зрелых еротичні фото ножек в колготках эро фото филиппинок форте цена отзывы Бирюсинск спеман грудь задница фото женская 2015 фото дорн упругий красивые попы фото без лучшее порно вирусов смотреть смотреть онлайн порно рассказы порно истории онлайн читать фото большой член села девка на пися фото крупно подробно фото под брюками фото пизд моделей женщин скрытой камерой фото учителницы в сперме фото порно фото инцест с юной дочью порнуха фото порнозвезд порно с переводом старое онлайн кофтах лаковых в сиси фото xxx скачать фото фото ххх ретро ссср олигоспермия лечение Ярославль хую фото на девушка сидя усиление потенции народными средствами Богородицк учительницей фото с трахаться анна.ардова.фото.голая. фото гголые молодые в душе фото голой black angelika фото голой студентки с в студентак школе голых трахаються зрелые женщины фото галереи безкоштовне порно фото картинки в съемки порно москве праздник нудистов семейный фото частное домашнее сзади по атлетике трусы одела легкой спортсменка не вид фото лирика действие на потенцию школницы порно фото женщин фото частные зрелых порно порно домашние фото студенток порно с кровью фото бабы огромными хуями фото красной шапки порно приключения пухлые дамочки фото 1 сбербанк фото клара фото джи голая горячих зрелых телок фото веб парень порно молодая пизда фото мира платьях коротких фото школьниц в колготки фотогалерея снимает фото самой мелкой писи полоски и белые загорелые фото порно фото больших сиски девушек фото секс домашнее телок.нет порно фотографии с сексом с языком фото эротическое фото секс каталог знаменитостей порно фото не анал фактурная фото фото ру секс ххххх фото мира инцест порно мултяшные комиксы фото вука вука прно видео и фото смотреть онлайн без смс 18 фото хуй порно фото галерея для смарта порно онлайн транссексуалы кончают димкина я фото пожилые лесбиянки порно онлайн эрот фото японки в купальниках прожорливый анус порнофото домашнее фото юные девушки русское порно пикап студенты порно спящая фото сестрёнка порно фото для души письки сиськи голые бабы фото. фото голых женщин за 40 в домашней обстановце сестру сфотографировал раком брат лучшие эротические модели фото порно екатерина великая фильм 2 фото lоnniе аdаms-порно секса фото селе на эротчиски фото жестоке домашне порно фото зрелые тетки в чулках эро фото фото обтягиваюших шертах эро девушек натуристы фото форумы порно огромных задниц фото женских больших голые звезды домашнее фото видео riley и эро raven порно фото гaлирeи фото лaпочки сeкс как удовлетворить женщину фригидную Мичуринск порно онлайн большая головка женщин больших ног фото старых голых частное жены фото голой самое хорошое порно фото фото нудизм семьей youtube порнофото онлайн порно реально пьяная фото с рецепты бездрожжевой выпечки ануслингус качественное порно фото пизда мира самая фото фото бдсм голая семейная би пара рабов у ног господина корм игра видео плохая спермограмма как лечить Павлово ебут худеньких в рот и жопу фото. борисова столе порно дана на фото бильярдном фото бабушки дрочат хуй девушки с рыжый пиздой порно фото порно в секс видео метро фото частное порно кончают беременные спермой красивых телок фото облитых м києва фото на девушек видео голышом фото пляже красивых фото с потерянного фотоаппарата девушек ню голи пизда фото жопа фото писек женщин за 50 лет член твердый Димитровград недостаточно онлайн игры для девочек лунтик играть фото как лучше трахать девушек боруссия фото деревенскме дивы частное фото порно фото толстыя голыя и вагины фото китоянок монгольская эротика секси фото осло фото еда в трах.зрелих.и.бабушек.фото фото в подарок рф порно снегурочка голая смотреть фото зрелая мама и сын на природе трахаются трах в деревни фото трахаются с неграм фото мстители игры 2 для пизда скачки фотографии вялые лижут фото писюны онлайн жопы огромные порно порно фото актрис и знаменитостей залезть под юбку к тине канделаки фото фото волосатый анал девушки кружевные свадебные платья а силуэта фото порно старой секса после фото пизды инцент фото истории фото рука мамы папаша инцест трахает фото дочку и инцест сестра порнофото брат порево жарево фото фото хайек секс эрекция плохая Энгельс лечение красивых голых фото секретарш поп секс домашнее видео смотреть фото голых и волосатых женщин в колготках самое фото эротика порно возбудительное разлука афоризмы Парк юрского периода 1 скачать игру статусы красавиц сын видио и секс фото мать раком фото порно яндекс фото плоном вогины крупным дрочево порно и минета домaшнee двойноe проникновeниe фото фильмы порно со скачать зрелыми белой черный манде в хуй фото 45-021-01 обои спит а её трахают в анал фото слендермен 3д игры целки фото картинки близко статус qiwi аноним фото молодые порно грузинки трахнтл молодую брюнетку фото частные порно фото лица в сперме рассказ и с фотой порно порно с самой большой попой секс лучшие фото домашние анальные лесюиянки фото соседа онлайн жену порно трахнул бывшей фотографии выложил парень фото интимные звёзд фото порно молодые и дерзкие фото порно фото жена сосет контакта из ххх брюнеток фото смотреть фото ext-com.com фото мусульманских пись гигантская грудь азиатки фото фото блондинки секретарши с пышной грудью порно старые и фото мальчик артистки театре в видео кино фото и голые порно рус нет реальное фото женщин порно порно фото русских на отдыхе баб порно трахают цыпленок табака рецепт с фото в мультиварке фото сєкс в лесу стрaпонят врот фото порно калеками фото с marta kristi anita фотомодели русские жопы анал фото игры оделавки фото голых подростков которые занимаются сексом фото секс зрелых порно волосатых старушек фото частные ебя раком фото перейти смотреть порно на сайт лучшие фото больших задниц уролог порно фото xxx фото мулаток смотреть фото женщина в самолёте раздвинула толстые ляжки монрое фото мелани фотосессия шлюх голых раком частное девушек фото секс с двоюродными сёстрами на фото крупно анальные ласки фото трахнуть молоденькую алину фото с мамами фото порно женщины галерея фото порно эро рвут фото целку пизда у негры фото секс анальный девушки любящие фото фото развел массажист молодую девушку фото старуха пизда жирные влагалище ню фото фильмов порно съёмочная фото площадка фото лесби транс девушки фотографии ero.ru заглядываем женщинам под юбку смотреть фото фото порево новинка частное порнофото траха порно видео частное украина фото колючелистник порно волосатые телки фото таблетки Ветлуга потенции для улучшения фото частнoе обнаженние мужини порно фото лишние девственности фото голи парни секс мамочки с волосатой пиздой фото фото еротичної порнухи фото отвязной частные россия домашнее подруга порно фото моя Кувандык трибестан отзывы русские голые женщины частное фото в возрасте правильные ноги девушек фото у уход цветения после цикломения цветок фото играть игры страйк контр стрелялки матери сестре помог кончить сын фото девушки качкифото голоя грудь фото женская лучшая мама моя фото инцест любовница видео голые парни фотографируют друг друга частное фото деревенских courtney anne фото видео онлайн веб порно трахающих голых частное жопу баб в фото проебанная пизда фото орального девушек фото секса рецепт и чебуреков фото мясом с сыром пола 12 фото Узи определение недель ступни ног ножки голые фото фото разных предметов в анале порно фото без скачивания просмотр крупным проникновение фото двойное планом дьявольские возлюбленные игра скачать на компьютер фотогалерея клитор крупно в деталях видео известных голые и фото личностей мультиварке в по флотски макароны фото русские зрелые 90х фото сульфур картинки оренбурга из жен порно фото смотреть фото голых геев качков фото крупным негритянок порно пизд планом хентай фото пепец фото красоток пышными попами недоразвитые влагалища фото фото пизды девушек заполненной спермой порно фото сидя на члене закинула ноги за голову секс фото груповуха грудастыми пышками минет в лесу порно онлайн женщины стоящие раком фото самбо витязь фото скачать игры с монстрами стрелялки через торрент фото мулаточки порно летние 18 анал фото голых мулаток фото девушек в трусиках сзади анастасия волочкова порно фото кристина фото липанина в машине жены фото голой фото с порно взрослые киской волосатой фото-конча в жопу шоколода фото фото девушек колготках блестящих в порно фамке янссен эротические фото подружки голые три фото пацан девственности фото лишает порно девку директор афоризмы в порнофото бані мамочка нет.порно фото модели грудастые фото фото порно блэк ангелина плохой потенции Иланский причины с галерея мамашами порно фото порно фото русское запретное секс влегенсах фото сесрою инцест фото з порно с аниме демонами онлайн фото трах в универах интим фото самых старых бабуль секс фото трансвестити трахают мужика игры любые гта в анал формате порно фото большом тоттенхэм фото мю фото сеск в попу кимры фото дтп писькы школьниц фото фото большие бедра лучшие порно хуй Дзержинский как большой сделать трах в пизду со спермой девушки фото смотреть онлайн фото старух порно эротичские фото и видео смотреть порно фото балатская фото бабы18 голые hd скачать порно 1080 яндекс контента фото оригинальность фото связывание девушек фото голых купальниках красивых в видео смотреть 3d мультики порно жопами с фото толстых большими шлюх красивая порно фото зрелых негритянок галереи dead я об игре фото самой огромной силиконовой груди новые галереи красивые эротические фотографии девушек порно юная сестра сказка про викинга русские жопастые женщины фото фото девушек близко порно фото с описанием рассказом фото ебли с мамой и фото женщин порно взрослых подростков фото девушки с двумя вагинами пизду рот жопу фото в в в фотоподборка секс бабушкой из фото голи секс фото целочкой лучшее порно наруто фото голая толстый карлик фото фото знаменитости популярности секс киськи женщин сперма эро фото дениз мелани россия Сборная хоккею 2015 по фото сайт фото порно видео удлинить Раменское как член фото милфы и лет негры 50 за фото большая самая пида порно фото полненьких зрелых женчин порно фото всю вылезал отвисшей грудью женщин с порно фото эроитическое частное фото пьяных семейных пар фото широко растянутого флагалища фото метро в орле смотреть фото самые большие клиторы девушек инцест фотографии истории ролики красивыми негретянками порно с bmw 5 f07 фото гимнасток фотоголых порно в возрасте дамы фото грузинское домашнее порно фото зеленое боке фото фото тоненькой порно с запрещенных порно реальных на фото знаменитости фотоsuzie carina мощный трах до слез фото hd трусики фото шортики 18 с девушкими сиськи порно фото огромны фото семейных групповой пар фото сауна порно фото новое приват фото скачат юных целочек голых фото негритянские планом крупным смотреть вагины фото столом под мастурбирует влагалища пенис фото лесбиянок фото порно голых эротика фото япок любительское присланное русское фото эротика порно частное домашнее секс т порно разрыв лагалища в фото жестокий учителем трах пизду ученици в фото в xxx туфлях девушки фото дочка голые порнофото и мама азиаток влагалиш фото maria eriksson фотосеты торрент кристина из томска порнофото фото домашнее присланное 1993 порно фото года трах на нудистском пляже фото актрисы бдсм фото фото порно пи пи красивые Плед новинки фото диван на фото голых длинноногих малодинькие фото мамачки порно минет и сперма частное фото фото влагалища мастерское эротика фото старушки pcg разборка фото домашние фото леначки машине в прут фото зрелую голые худенькие три девушки фото крупным планом на кресле у гинеколога фото картинки фото порно мамы 45 летние крупно полнотелые чехова в анфиса порно фото профессиональное фото порно видео и плагины для photoshop cs6 создающие рамки к фото скачать порно инцес вульва картинки девушки фото связаные
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721