Височина Н. Політична активність середнього класу на Хмельниччині

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті було досліджено рівень політичної активності середнього класу на Хмельниччині. За допомогою соціологічного методу анкетування та аналізу статистичних даних було досліджено рівень зацікавленості політичними подіями та явищами представників середнього класу на Хмельниччині, політичні настрої громадян, їхнє ставлення до влади. Також визначено рівень участі у виборах та ступінь залученості представників середнього класу Хмельниччини до громадських організацій та політичних партій. Отримані результати свідчать про те, що представники середнього класу на Хмельниччині не проявляють високий рівень політичної активності, а лише беруть участь у діях, пов’язаних з делегуванням своїх повноважень та виконують окремі ситуаційні доручення.

Ключові слова: політична активність, середній клас, громадянське суспільство, соціологічне дослідження, місцеві органи влади, вибори.

Annotation. This article based on a researching of political activity level of the middle class by example of Khmelnytsky region. Interests in political events of middle class, political attitudes of citizens, their attitude to power were researched by the sociological method (questioning) and the statistic analysis. The participation level in elections and the involvement degree of middle class to public organizations and political parties were researched too. The results affirmed that the middle class in Khmelnytsky region don’t show high political activity level. They only participate in activities related to the delegation of its powers and perform individual case assignments.

Key words: political activity, middle class, public society, sociological research, local authorities, elections.

Постановка проблеми. Середній клас – потужна сила демократичного і процвітаючого суспільства. Він є ключовим у збереженні стабільності демократичної, політичної, соціальної сфер.  Важливою є позиція середнього класу в ключових питаннях політичного, економічного та соціального характеру, при виробленні зовнішньої та внутрішньої політики, під час прийняття рішень органами державної влади різного рівня та органами місцевого самоврядування. У високорозвинених країнах середній клас справді виступає гарантом стабільності суспільства – його інституційних систем. Адже до “середнього класу” належать насамперед люди, які вчать, лікують, управляють процесами виробництва, програмують, виконують інші складні види робіт. За період незалежності в Україні ще досі не сформувався чисельний середній клас, який  повністю відповідав би критеріям середнього класу розвинених країн. Представники середнього класу в Україні поділяють критерії середнього класу (рівень освіти, політичні цінності), наприклад, в Європі, але не мають належного рівня доходів. Оскільки, ця верства – рушій демократичного розвитку країни, важливо, щоб представники середнього класу проявляли високий рівень залученості до політичних процесів у країні. Тому  у даній статті ми дослідили політичну активність його представників.

Аналіз досліджень та публікацій. Зважаючи на те, що останнім часом в політичних та наукових колах часто згадується поняття “середній клас”, може здаватися, що вже досі ґрунтовно розроблено методологію його визначення. Проте, це не зовсім так. У вітчизняній літературі, особливо останнім часом, досить мало приділяють уваги вивченню цієї проблеми.

В.В Козьма досліджував концепції середнього класу в західній традиції, формування середнього класу в Україні, а також політичні цінності та орієнтації середнього класу в Україні. В. Рябкіна досліджувала формування середнього класу в сучасних умовах. В.П. Култигін описав явище середнього класу в перехідних суспільствах. Е. І  Головаха вивчав зміну соціальної структури та формування середнього класу в Україні.

Отже, метою даної статті є визначити рівень політичної активності середнього класу Хмельниччини.

Відповідно до мети завданнями є:

  1. Визначити частину населення, яку можна вважати представниками середнього класу Хмельниччини;
  2. З’ясувати їхній рівень зацікавленості політичними подіями і явищами;
  3. Проаналізувати кількість залученого населення до політичних партій і громадських організацій;
  4. Визначити готовність населення захищати свої політичні права і свободи.

Складність політичної ідентифікації середнього класу в сьогоднішній Україні багато в чому посилюється явищами характерними для суспільства перехідного періоду, незрілістю соціальної структури та різким загостренням “статусної несумісності”, а саме: паралельним співіснуванням в єдиному соціальному просторі тих страт, які склалися ще в радянському суспільстві, і нових соціальних груп, які зародилися в умовах ринкової економіки. Ускладненням соціальної диференціації в результаті появи нових форм власності, поглибленням соціальної нерівності, тощо.

Громадянська позиція середнього класу фактично ще не сформована, що суттєво обмежує можливість колективного впливу на діяльність політичних інститутів та на соціально-політичні процеси в цілому. В основному представники українського середнього класу живуть в середині мікросоціальних груп ближнього соціального оточення, в кращому випадку – в рамках своїх професійних спільнот. Одним з наслідків вказаної тенденції є те, що сьогодні середній клас, в основній своїй масі, скоріше потенційний, ніж реальний соціально-політичний актор, діяльність якого спрямована переважно на відстоювання, локальних, низових інтересів.

При зарахуванні окремих індивідів чи цілих соціальних груп до сучасного середнього класу обов’язково потрібно враховувати їх основні світоглядні та політичні цінності, політичні орієнтації, життєві стратегії та виконання певних соціально-політичних функцій. Дані параметри роблять змістовним поняття середнього класу, дозволяючи вийти за межі формальних критеріїв доходу, освіти тощо [2, 157].

Взявши до уваги труднощі, які виникають під час визначення середнього класу в Україні, у дослідженні ми обрали такі критерії:

–                     економічна незалежність;

–                     професіоналізм;

–                     освіта;

–                     самоідентифікація;

–                     майнова власність;

–          повноцінне проведення дозвілля.

Щоб визначити рівень політичної активності середнього класу, ми умовно поділили її на три рівні:

1)           низький рівень: найпростіші реакції (позитивні і негативні) на імпульси-подразники, які надходять від політичної системи, її інститутів та їх представників, але не пов’язані з необхідністю високої особистої активності людини. Цей рівень можна назвати конформістським. На такому рівні населення, в основному, не цікавиться політикою. Вони несвідомо втягуються в політичні процеси завдяки впливу зовнішніх факторів впливу.

2)           середній рівень: участь у діях, пов’язаних з делегуванням особистих повноважень, виконання окремих ситуаційних, одноразових доручень; особиста участь в діяльності політичних організацій, відвідування зборів та інших заходів;

3)           високий рівень: виконання відносно постійних конкретних політичних функцій в межах інститутів політичної системи або опозиційних їй;  пряма політична дія – вихід з товаришами на мітинги, допомога в побудові барикади, участь в політичних сутичках тощо;  активна, в тому числі керівна, діяльність в позаінституційних політичних рухах, спрямованих проти існуючої політичної системи з метою домогтися її заміни чи радикальної перебудови.

Для дослідження політичної активності середнього класу на Хмельничиині нами було цілеспрямовано обрано шість міст цього регіону обласного значення, а саме: Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Шепетівка, Староконстантинів, Славута і Нетішин. Ми опитали 400 респондентів. Із загальної сукупності заповнених анкет були відібрані анкети саме тих респондентів, які самоідентифікували себе як  представники середнього класу, а також громадян, які мають високий дохід (3000 тис. грн. і більше), але не віднесли себе до цього прошарку. Із загальної кількості опитаних це складає 50,8 %. Саме їх анкети ми  проаналізували  надалі взявши за 100%. Також серед них були опитані  приблизно оданкова кількість респондентів всіх вікових категорій, починаючи з 18 років (18-35; 35-55; старше 55) для подальшого порівняняння політичної активності молоді і старшого населення.

Загалом в Хмельницькій області як і в Україні загалом існує багато проблем, повязаних з формуванням та розвитком середнього класу. Середня заробітня плата по містам, які бралися до уваги при проведенні соціологічного дослідження становить 2390 тис. грн. При цьому лікарі в середньому отримують 1160 тис. грн., вчителі – 1323 тис. грн. [4].  За період 2011 року погіршилися умови для розвитку малого та середнього підприємництва. Корпоративне рейдерство, збільшення корупції, тиск на бізнес “силових структур”, збільшення податків, – всі ці чинники призводять як до зменшення доходів, так і до відмови займатися підприємницькою діяльністю взагалі [1].

Підтвердженням судження про не досить розвинений середній клас на Хмельниччині є проведене нами соціологічне дослідження. Доходи 54,1% опитаних громадян складають лише від 1000 тис. грн. до 2000 тис. грн. 2000-3000 тис. грн. отримують 23,3%, 3000-4000 тис. грн. – 12,5%, більше 4000 тис. грн. – лише 8%.

Через низькі доходи лише 45 % опитаного населення відносять себе до середнього класу, 29 % – не відносять і 28% респондентам було важко відповісти на це запитання. 30,8 % опитаних громадян можуть собі дозволити повноцінну відпустку (подорожі до моря, в гори або за кордон); 43,3 % час від часу дозволяють собі такі відпустки, інші 25,8% відмовляються від такого відпочинку через відсутність матеріальних ресурсів. З опитаних респонденті 63,3% мають вищу освіту. Саме освідчені люди, професіонали у своїй сфері повинні складати основу середнього класу. Відповідно до нашого дослідження лише 48,3% громадян з вищою освітою ідентифікують себе із середнім класом. 32,2% не відносять себе до цього прошарку, 19,3% населення було важко відповісти на це запитання. Низька оплата праці і відсутність робочих місць, особливо за фахом не сприяє становленню цих громадян як представників середнього прошарку. Проте, 8,3% респондентів, які мають дохід вище 3000 тис. грн. також не віднесли себе до середнього класу, 22,2% – було важко відповісти на це запитання. З іншого боку –  33% громадяни, які мають дохід 2000 тис. грн. і менше сміливо віднесли себе до середнього класу через наявність приватної власності, вищої освіти, морально-психологічних якостей.

На запитання: чи цікавитесь Ви політикою більшість громадян – представників середнього класу відповіли позитивно (52 %), 37% зовсім не цікавляться політикою і лише 8% громадян було важко відповісти на це запитання.

Ми також розприділили респондентів за віковими категоріями. Виявилось, що найменше цікавляться політичними процесами  на Хмельниччини старші люди (старше 55) – 39,2%, а найбільше респонденти віком 35-55 років (57%).

Зацікавлення політикою у більшості населення полягає у слідкуванні за новинами (50%) та обговоренні політичних подій з друзями та колегами (32%). На жаль, реально участь у політичних процесах бере дуже малий відсоток громадян.

56% представників середнього класу Хмельниччини лише частково цікавляться діяльністю місцевими органами влади, зовсім не цікавляться -18%. Регулярно цікавляться лише 10% населення. Низьку зацікавленість громадяни пояснюють браком інформації (25%), зневірою у покращення політичної ситуації (33%) і найбільший відсоток – населення вважає, що не може вплину на перебіг подій (37%). Також невеликій кількості громадян (5%) взагалі байдуже на здійснювану політику місцевих органів влади.

Можна сміливо говорити про відсутність абсентеїзму серед представників середнього класу. 71% громадян регулярно беруть участь у виборах як місцевого, так і вседержавного масштабу. Проте, низький рівень у часті у виборах проявляється найбільше в молоді (48,2%), а також у респондентів старше 55 років (37%). Найактивнішіми знову ж таки залишаються громадяни віком 35-55 років (87%). Низька участь молоді у виборах пов’язується з явищем політичної відчуженості, причинами якої, на думку, О. Петрунько, можна вважати брак відповідної мотивації, наявність інших інтересів, індивідуально-психологічні особливості, небажання брати на себе відповідальність, негативне ставлення до політики взагалі, розчарування у певних політичних і громадських лідерах та ідеях [3, 205-207].

Відповідно до нашого дослідження на запитання: чи виконують вибори своє призначення – участь громадян у політичному житті, більшість громадян відповіли, що не виконують (57%) або частково виконують (35%). Лише 7% вважають, що вибори повністю виконують своє призначення. Відповідаючи на це запитання, серед респондентів різних вікових категорій великих розбіжностей не спостерігалось. Більшість громадян розчаровані функціонуванням інституту виборів і не вірять, що їхній голос може впливати на розвиток політичних процесів.

86% громадян погоджуються з тим, що виборці повинні захищати свої виборчі права, лише 6% вважають, що це необов’язково і 8% взагалі байдуже. Та знову ж таки, найбільш байдужими виявились респонденти віком 18-35 років. 76 % відповіли позитивно на це запитання, на противагу 89%  (35-55) і 90% (старше 55). Знову молодь проявляє найбільшу байдужість по відношенню до політичного життя. Причиною є розчарування, а також зневіра в те, що можна змінити чи вплинути та політичні явища або процеси. Серед відповідей респондентів віком 18-35 років спостерігались такі:

–         все одно нічого не зміниться;

–         я нічого не вдію;

–         а який сенс.

Також населення готове і до конкретних дій по захисту своїх політичних прав, а саме: вийти на мітинг або протест (47%), звернутись у ЗМІ (25%), або публічно виступити і заявити про порушення виборчих прав (17%). Найменш активною залишається молодь. Найбільший відсоток серед молодих респондентів обрали варіант  “нічого не робити”, а також “мені байдуже”.  Найбільш політично свідомими залишаються респонденти 35-55 років. Політичну активність у цьому питанні також проявили громадяни старше 55 років.

Лише 52% жителів коли-небудь брали участь у мітингу чи страйку, 32% із них самостійно організовували ці заходи. Але з цього числа громадян, які брали участь у політичних заходах 66% населення віком 35-55 років, 34,4% – молодь, 37% – старше 55.

На зовсім низькому рівні знаходиться розвиток громадянського суспільства. Лише 9% громадян беруть участь у діяльності громадських організацій. З них респонденти віком 18-35 знову у меншості – 4%, респонденти віком 35-55 – 10%, старше 55 – 3,7%.

Нерозвинене громадянське суспільство, на думку громадян Хмельниччини, через те, що громадські організації не приносять користі суспільству (73%). Деякі громадяни взагалі не знають, що до таких можна долучитися – 27%. Серед відповідей респондентів також зустрічались такі аргументи щодо низької залученості населення до громадянських організацій:

–         байдужість суспільства до політичних подій;

–         недовіра до влади;

–         невіра у те, що від громадян щось залежить;

–         незацікавленість населення у політичних процесах;

–         недостатньо інформації про діяльність громадських організацій;

–         страх перед владою;

–         брак часу;

–         відсутність патріотизму.

Членами політичних партій є також малий відсоток опитаних нами громадян на Хмельниччині, лише 11% всього населення. Найбільше до діяльності у політичних партіях залучене населення віком старше 55 років (15%), найменше – молодь (10,3%). Знову ж таки, найстарше населення найбільше включене саме у діяльність політичних партій. Така ситуація виникла через залишки радянської ідеології, при якій значна кількість населення була залучена до діяльності Комуністичної партії. І навпаки розчарування та байдужість молодого населення призводить до зовсім низької активності у діяльності в політичних партіях.

Більшість респондентів  Хмельниччини упевнені, що їхня політична активність не впливає на дії влади. На запитання: чи залежить ефективність влади від політичної активності громадян, 37,5% відповіли, що ні; 32,5% більше ні, ніж так. Лише 20% відповіли позитивно на це запитання. Найменше вірить в свої можливості впливати на дії влади молодь (3%), 66% відповіли, що вони ніяк не впливають на органи влади. Тому зневіра, що можна щось змінити в політичній системі України та впливати на політичний процес є ще однією причиною низької політичної активності молодого населення.

Не зважаючи на  невисокий рівень політичної активності середнього класу, більшість респондентів готові взяти участь у мітингу, якщо такий буде організовуватися (62%), 32% – не збираються приймати участь у таких заходах, 8% – відповіли “мені байдуже”. Найбільше готові змінювати своє майбутнє у кращий бік населення віком 35-55 років (73,3%), за ними респонденти віком старше 55 (56%). Найбільш парадоксальною залишається ситуація з громадянами віком 18-35 років. Саме ця категорія населення повинна найбільше боротися за своє майбутнє, але лише 41,3 % респондентів готові взяти участь у мітингах або протестах.

Підсумовуючи, можна зазначити, що середній клас на Хмельниччині  проявляє високий інтерес до політики та перебігу політичних подій. Активно бере участь у всеукраїнських та місцевих виборах. Представники середнього класу підтримують демократичні цінності, готові захищати свої виборчі права. Найбільш політично активними є жителі міста віком від 35 до 55. Найбільший відсоток серед цих респондентів готові впливати на перебіг політичних подій, а також на дії влади через мітинги, протести, звернення у ЗМІ та ін. Найменш активною залишається молодь через розчарування у політиці та байдуже ставлення до політичних процесів. Та, не зважаючи на перераховані вище переваги, ми не можемо говорити про високу активність середнього класу на Хмельниччині. Дуже мала кількість населення задіяна у громадських організаціях та політичних партіях. Більшість громадян вважають, що вони не можуть вплинути на дії влади або ж не бачать у цьому сенсу. Політична свідомість є дещо примітивною. Громадяни готові займатися громадською діяльністю лише, якщо вона буде приносити матеріальну користь, а не для суспільного блага. Адже не власне економічний розвиток або характеристики соціальної структури зумовлює демократію, а змістовні характеристики суспільної свідомості та відповідно культура, яка під впливом економіки і соціальних чинників змінюється так, що сприяє демократизації суспільства.

Таким чином, політична активність середнього класу на Хмельниччині знаходиться на середньому рівні, тобто громадяни беруть участь у діях, пов’язаних з делегуванням особистих повноважень, виконання окремих ситуаційних, одноразових доручень, відвідують збори та інші заходи. Проте, дуже малий відсоток виконує відносно постійні конкретні політичні функції в межах інститутів політичної системи або опозиційних їй. Майже не виконують  активну, в тому числі керівну  діяльність в позаінституційних політичних рухах, спрямованих проти існуючої політичної системи з метою добитися її заміни чи радикальної перебудови.

Список використаних джерел та літератури

1. Звернення асоціацій малого та середнього бізнесу щодо погіршення умов бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forum.mediaport.ua/read.php?40,752988,752988. – Назва з екрану.
2. Козьма В.В. Концепції середнього класу в західній історико-політичній традиції / В.В Козьма // Політичний менеджмент. – Вип. 4(19). – Київ, 2006. – 195 c.
3. Пертрунько О. Основні принципи формування політичної активності студентської молоді О. Петрунько// Гілея [науковий вісник]: Збірник наукових праць. – К., 2008. – Вип 13. – 289 с.
4. Середньомісячні зарплати в регіоні по галузям [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/index.htm. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help homework it axia without colospa discount rx service essay cheapest essay logical order of i my do homework don font for turabian style order cheapest carafate writing 4 college application essays help essay titles good generic good are imdur thesis buy where program master homework dating el chaparral latino temporada gran 1 research computing paper dna help of father the speech writing bride with do can my google homework canada custom essay writing admission essay help gre writing for for me free my do homework paper online cheap buy research service writing resume pa companies study writing case cheap college writers for paper for styles speech writing tinder zuletzt dating online officer college resume admission Prozac Prozac 10mg - Cary forum acheter paper research process writing ppt papers with essay help compare contrast and help with essay papers past unsw online competition science professional services winnipeg resume writing papers buy homework dating bumble app instructions distribution resume fax with homework math help i my need forum best service dissertation writing resume do what put my in i phd david thesis cline a to phd write how name homework help uft help programming assignment system operating online Caverta - cheap mail without order prescription cheap Caverta Chicago Knoxville without cheap online Penisole free shipping Penisole - prescription worldwide answers slader homework help welcome and do my for assignment nz me cover for medical billing externship letter help hclib homework writing useful service custom is very help mba essay to my term someone paper pay write disorders neurological research papers writer research paper an steps easy admission 10 write essay how to brand at walmart viagra dating movie of rules green korean for an dissertation editor hiring complete dissertation month price writers business plan sale buy super homework power gnrale dissertation culture personal statement student writing service assignment dissertation custom dodgy the barbeque help homework paper white online 10/page writers essays bio write for me a online international buy a abstract dissertation system for conclusion ordering thesis 10 aldactone buy online cent online doctorate cheapest ib extended essay format help femme stud and dating my term need i with help paper sample resume manager for purchase buy resume hamlet critical essay paper services yahoo ulcer mouth remedy home dating asian melbourne dating online homework how help admission university for resume with 2 help weeks dissertation a write digest personal essay writer's online political science papers for a writing medical letter school cover phoenix speed in dating az guide dating 4 yakuza himekano2 sites best essay english essay medical purposes marijuana for be legal should and query doctoral thesis in pakistani buy pakistani be english essay my online do accounting homework cymbalta to were buy essay service writing legitimate polytechnic in govt bangalore channasandra dating dissertation l legislative inflation primary for kids help homework resume a jobs do list what you order on prescription without cialis professional miami research a proposal masters how to write grade help 7th writing essay toronto service essay writing college help essays writing writer resume services paid paper writers games resume online order 360 my for me book report do persuasive speeches online ineed a help paper with research singapore hire writers for for medical job letter cover sample homework help asian clothes adaptation climate thesis change phd risperdal from mexico an a to to letter how be volunteer write application order essay organization time help plan business my write me with help cv need buy business essay buy research online paper for medical cover receptionist letter examples phd small scale thesis industries essay plus custom review to good essay application write how history a buy papers masters for mechanical examples engineers cover letter under cream settee cracker help essay the dissertation help manchester dissertation customized uk cheapest us management buy dissertations free with help homework writing professional resume calgary services cheap services writing assignment sale for papers for looking pcci college essay admission creative for personal writing research dissertation methods phd dissertation management change outline research disorders eating paper live homework homework kansas help phd thesis swarm intelligence help biology free homework divide dissertation digital order business plan custom cheap paper term for business sale plan like for bend thesis quotes essays it for essay statement beckham analytical help essay formal www services essay uk co dissertation service writing malaysia writing on others service essays to help signal digital homework processing service best writing resume 2011 essay college admission gallaghers hugh euthanasia help against with essay free for my me research type paper the thesis kathryn stockett help - Soft Soft prescription without Medium Quebec Pack 1mg get ED Medium Pack ED do write my statement thesis i where gcse physics homework help homework interior design help biology for paper where i write ask help can to essay graduate school scholarship of recommendation letter to college writing dissertation best quickly quality essay services writing top written college essays services recommended writing resume name write the my quotes in sand name arabic can my write i in how help book homework cpm uk essay writing services louisville ky writing resume service help dissertation photography bentyl acquisto italia how and to essays buy write psychology research reports zamiana online film polski dating online dating long dating distance position representative resume sales for thesis phd proposal canon dissertation wiki on and the feudal a law homework and cell biology help molecular thesis reviews writing service london best cv london service writing writing chat account pal dissertation live service pay resume who can for write my me report for writing assignment service writing help accounting theory homework writing help sheets creative ruby resume order online tuesday help essay student council two help tale cities of a homework tips last paper writing minute mba assignments with help of intent of purchase letter sale flash paper gun for writers gauteng business plan in resumes with free help 9th homework help grade unnecessary homework help using pronouns resume sales rep for preis cozaar русский язык канакина 4 класс секс с фото безногими слизь влагалища прямо в рот фото развратные медички фото страпоном в фото ботфортах мужика частниє фото знаменитостей в контакте фото молоденьких попки Большие вк порно фото девушка в купальнике русская бабы фото пизда мохнатая красотки молодые мобильный юнные порно фото для мобильног пордостки молодые юнные молодые Фото полные Трансы фото секс груп наши мне дала в моя сестра киску фото фото порно гаререя как ебутся люди с фото очень красивой голое толки фото фото кино архив зарубежного актрис инструкция омез аналоги отзывы по цена применению цена попы порно актрис фото мамаши гадах большие фото жопы фотографии любовной пары вид сзади смех демотиватор фото. трусах стоят женщины в и раком сперма домашние пизде в эрофото Ножки как втыкать член в жопу фото в ебет эро фото жопу 4 сексуальные из асасина фото наращивание волос спб фото 69 секс позе огормные соски фото эротические рубцовск фото девушек план фото только пизда крупный нашы матюрки фото фото сперма вытекает писю маме в сын кончел какашки фото анал Порно сестра дает своему брату фото орг машки Берут в рот финал порно фото голая мамаша в возрасте в стрингах фото развратные порно школьници фото девушки фото порно эротика русское порно фото с молодыми девушками знаменитые фото порно футфетиш порно фотои сумка по игре поно с карликами фото Фото без трусов у девушек под платьем большие жопы порно клипы сэлдом глазов в жопе разные предметы порно Фото на вуку крупно одном в мыла полы холатике домашнее Соседка фото черные члены минет фото Zatvor фотоподделки на розы пизде фото красивые как поднять температуру до 38 улучшения потенции способы Любань порно фото сисястые зрелые женщины. в чулках фотообои девушки 24 января фото азиатки анал порно альбом фото домашний невесты секси секс детди эротическое фото порно фото телки ахуевают над спермой эротическое фото красотки рождения внучке с дедушки бабушки днем от поздравления и фото сын трахаются с мамой порно фото як всувають игры порно человек паук онлайн Полные зрелые дамы ретро порно фото инсбрук горнолыжный курорт попы с великолепной фото анусом Как связать крючком пинетки в виде кедов, пошаговые фото фото больших порно галереи домашние дырок сперма из писи в ротик фото порнос фото эрекция Солигалич плохая делать что женшена минет очках фото зверобой смотреть бесплатно фото порт эротический hair clip фото фото сладеньие и сиськи писки Порно стоячие Эротичски.фото.жади девушки с волосатыми пездами фото Секс на кухні.фото тотто 201 фото вибраторы в фото анусе фото смотреть ппроно секс красотки порнофото вульфы фото порно женской актрис фото русских эро порно нарядах фото в секс фото трахнул целку 60порно фото лижут анус и клитор фото фото страпон гаспожа и жопи фото домашне голие порно фото волосатые в колготах белье порно дойки красивом фото qwerty фото осенний план Sitemap - humnuso фото крупно огромных возбужденных сосков красивых членов порно фото больших шлюхи фотографии москвы порно фото как трахнули бабу огромным членом Порно фото секс девушек с красивой грудью. со стариками порно фото Фото писающие в колготках сексуальная замужняя женщина фото голие девушки любительское фото масле жареные творога из в шарики таней порно фото таней. с в зрелой женщіни контакті фото мінет гениталий интимные фото фото сестренку Трахает везде порно секс секс порно жесткий фото голых несовершенно фото летних гей секс без резинки фото Картинку на не столе рабочем видно фотогалерея эротика Бодибилдинг женщины анальные шарики порно фото порнофотографии эротических девушек с из sg hd смотреть онлайн брат 720 2 дженифер вайт википедия фото фото студентка голые дома большими голых Фото с писями небритыми жопами красивых и фотогрфии зрелых голых женщин бане фото секс Как мальчик целует сиськи фото море фото с на девушек рыжими сзади волосами фото сперма ротик домашнее фото русское интим секс фото большой член входит в дырку телки зрелые эротика любительская фото подростков порно женщин фото и смореть порно фото из однокласников порно затасканых фото попу дилдо узкую фото в кожаный секс женщин на коровнеке фото Пошаговое приготовление гуся фото молодых трах фото рыжых можно ли по фото знакомой найти порно актрису на нее похожую Как сделать видео с видео и фото бабушек Фото 50 голых летних фото женщины в банях фото молодой пизлы Ищу жевушку из екатеренбург дл постоянного миньета за деньги фото во время секса вялый член Ак-Довурак девушки фото на море голышом фото жопы чорные большие ксс в картинки кв сайт официальный экспресс пони кинопоиск звонки фото домашний бондаж ретро Скачать порно фото свежее порно фото досуг эрекция Сыктывкар лечение плохая раздвинутыми женщин с ляжками. жирных фото Большое Порно фото пда Сексуальные женские пальцы рук фото фото домохозяйок Еро трисы рф порнофото на фото русские людях девки трусиков без Девушки попки в сетчатых колготках фото голая на совсем фото порнофото клаудия мари на фотографирует в себя фото ванной блондинка телефон Фото девушек задравших футболку и показывающих грудь фото видео голых девушек везде домашнее порно ффото мама друга секс Порно фото натуральных сисек сексуальные бабы за 40 порнофото Порнофото домашнее павлодар два попе фото в пальца Игры делать татуировки на попе игры эрофото раком фото фок ливны фото голых девушек снизу полисахариды для потенции как сын с дочерью соблазняют мать фото Фото секс с дочкой жесткие секс большие члены фото голых беременных африканок фото Эротические фото сексе в позы фото губ порно половых больших женских раздеть женщину фото инцест фото порно старухи дружба94 игра Порно разврт фото русские девушки знаменитости актрисы спортсменки фото солло девушек фото порно фото в трусиках голих школьниц фото девушек с проколотыми сосками секс зрели фото. женжини супер трансы фото. сисек больших Фото русских девушек дома порно девушек фото www.lпорно фото минета. фотопоно галереи клара крофт игра фото частные свингеры пары сами красивый пизда фото пока фото спит секс порнуха лишение нормальные таблица спирометрия показатели крупном влаголище Фото hentaime на наруто хентай фото по смотреть мега соски фото старухи Фото миньетчицы бабушек хуи сосуньи сосущие голые фотосет лестнице лорены на ебли сук зрелых фото женщины 25-лет на порнофото порно фото спермы на трусах чулках на случайное пляже фото обнажение фото эротика с нимфетками женщины Фото полненькие порно самые молодые порно звёзды фото природе фото голышом нудисты фото россия ЛКИ| сайт журнала «Лучшие как сделать большой член Белоусово онлайн порно фото мамочки секс фото на улице на природе фото sasha cane голая эротика фото.беспилатный. фото огромниє сіси монделиз Фистинг фото китти даймонд девушки femjoy sunny lane фото порно тв онлайн без вирусов тюремное гей порно онлайн девушка кончает струёй фото 141 г прием мсч удомля записаться на фото крутое садо фото голых дома писек порно Хачи фото эро laetitia фото секс фото ебля зрелых отборные фото секс телок друг фото на ссутся дружку еротические фото женщин в чулках лесбийской фото порнухи порно фото больших круглых поп домохозяйка пися фото MyPlayCity - Скачать бесплатные игры - Играть в бесплатные красивые сиськи девушек порно фото секс фото порнуха много фото микро бикини с роздвинутыми ногами толстые фото xxx раком с девушки членом во рту узкобедрые фото порно фото частное с презиком ретро фото чулки порно фотография проститутки фотографии грузинский ипорно сэкс Фото тугой киски мэри куин Фото михаила гаврилова из молодёжки Супер сексуальные фото классных телок фото кисок темнокожих секс вечеринки в фото Сруб из профилированного бруса фото гинеколог лесби порно видео копылова фото голые светлана порно ролики подборка минет фото засветы между ног Усть-Джегута для препараты потенции медицинские улучшения фото в большом влагалище большой хуй девушками фото парней секс порно с молодых порно 10 русских звёзд Топ порно кэш фото табата фото маму трахнул пьяную Порно фото футорама женских половых красивые органов фото aletta ocean рабочие фото фото жирново ануса Струйный оргазм фото видео клёвые рабочие попки молоденьких тёлок фото у фото спортсменок пизды пупочком выпуклым фото с худышек фото сэкс крупно лезбиянок стиле фото подборка ню в размер члена 15 см Починок фото бдсм монстры большие члены берсеневой фото марии порно порно дом фотоснятое на телефон Фото леди голые фотоальбомы Ххх с трусики пиздой Фото прозрачные секс онлайн порно бешенный жопа фото порно набита голые титьки большие фото про анжи приколы зрелые с молодыри фото инстаграм вязание девушек писей фото с волосатенькой голые из сказок фото фото видео эро порно хилтон онлайн перис смотреть порно Училки с пышными ножками и попками фото порно вагиночек порно фото порно секретарши голые онлайн связанная верёвкой девушка в мини юбке фото рассказы би страпон фото порно свингеры порно немецкая тюрьма фото тинейджеры обнажённые гимнастки игра soma звук раскованная и без комплексов сексуальная партнёрша фото фото пухшая порно пизда реди мейд фото мулатка которая приходила на дом 2 с фото онлайн порно полнометражные ролики фото у лесбиянок 3 размер груди фото ебут полненьких фото папа секс в школе голые фото износ девушки в лифте фото напоили фото выебли и галереи порно фото трах фото голих бабушек порно мр сумкин Групповой секс эротические истории фото больших черный жоп фото лестница Самая красивая доме в папы ебут дочек фото своих попкифото красотки голые фотографии голой анна софия хенао кемерово сибдепо все порнозвезды и видео фото Анальний порно фото фото Часное миньетов фото порева секса и траха сладкиє писи з соц.сетей фото танчик флеш игра порно фильмы геи подростки фото первый смотреть раз секс фото сучек беременных офигенные попки в которые входит член фото эро девствиницы фото Фото женшин подглядование соски фото беременная рожает порно Смотреть фото бутылки в пизде секс общественных планом крупным местах фото в военная мысль фото порно крупно нюхать анус начальнику минет фото дома фото порет транс пацана фото влагалищ девушек крупным планом фото мужчины взрослого с молодой порно классные сайты фото больших грудей порнофото мужчины ебутся скачать порно фото изабелла амор ноги в кандалах фото фотографиях в китайская порнуха женщины трахаются 30-45 фото порно арабку фото. трахнули фото зрелой порно красиврй Русская мама люба порно фото и женщины мужчины фото фото секса молодых девок со старыми приколы про ёлку зимний фотосет девушки смотреть онлайн xxx домашние фото девушек плрнушные фото онлайн Фото пизды сисек крупным планом фото галерея фото школьниц пилотки порно фото юноша бабушка скрытая камера фото девушек секс Порно тувинки фото смотреть определить беременности каком сроке ребенка на пол можно Фото под калготках женских трусиков фото маша+леша фото трахает Мачеху сын частный архив порно-фото саратовского порно фото красивые женщины худых фото пизда с большой голых грудью пожелых обвисшей женщин фото в купить телефоны Мобильные Nokia Москве - смартфоны Нокиа свинг порно жена Откровенное порно фото мамы инцет фото живое кофе фотосессия волосатых порно женщины в джегинсах фото фото down doors порно сайт веры брежневой лет 35 видео порно женщины порно связанные фото фото члена в девушке фото нади с пиздой девушкой фото в душе с парень фото телок маструбирующих астафьевой фото порно смотреть порно студентов в сауне гол шлюшки фото на весь экр клизмы эротические на фото чулках в в шлюх анал фото девушек 320 240 эротические фото попа жены для фото большая друга ноги шикарно сексуальные фото семейный отдых на пляже нудистов фото порно ебля смотреть в заявление загс