ВИПУСК ПЕРЕКЛАДНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Давиденко О. А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У статті досліджено проблематику випуску перекладної літератури в Україні. Ми розглянули сучасні тенденції, що пов’язані з цим напрямком, а також правовий аспект випуску перекладної літератури на прикладі українських видавництв.
Ключові слова: переклади, авторське право, видавництва, перекладач, співавтор.
В статье исследована проблематика выпуска переводов в Украине. Мы рассмотре-ли современные тенденции, связанные с этим направлением, а также правовой аспект выпуска переводов на примере украинских издательств.
Ключевые слова: переводы, авторское право, издательства, переводчик, соавтор.
This article explores the issues of registration of translated literature in Ukraine. We re-viewed the current trends related to this area, as well as legal aspects of registration of trans-lated literature in the case of Ukrainian publishers.
Keywords: translation, copyright, publisher, translator, co-author.

І. Сучасні тенденції випуску перекладної літератури в Україні
На сьогодні в Україні склалася погана ситуація з видаванням перекладної наукової, навчальної, науково-популярної, загалом інтелектуальної, літератури. І якщо суспільна і гуманітарна, завдяки спонсорській підтримці, ще якось виходить (десь, мабуть, десятка-два назв на рік), хоч і явно замало, то з природничою справи зовсім кепські. Тому, власне, стоїть питання організації наукового перекладу і видання таких книжок [2].
Отже, ситуація в Україні така: на сьогодні в країні не видають перекладну літерату-ру: наукову і науково-популярну, навчальну природничого профілю (з суспільним і гума-нітарним справа трохи краща, але теж невесела). Без сумніву, така література доконечно потрібна. Але слід враховувати, що кількість українських університетів значно перевищує тепер кількість потенційних читачів, тому вочевидь наклади таких книжок можуть стано-вити (принаймні спочатку) лише 300-500, в кращому разі – 1000 примірників, загальні ви-трати на видання одного такого накладу – до 5000 дол., а відповідно ціна книжки – 100-200 гривень. Та це той випадок, коли пропозиція має формувати попит. (Треба усвідом-лювати, що навіть низькі наклади не дадуть змоги зменшити плату за авторські права, яка навряд чи буде меншою, ніж 1000 дол.). Зекономити тут можна – і це вже «традиційно» – хіба на праці перекладачів, редакторів, оформлювачів, оплата якої неминуче не відповіда-тиме витратам часу і зусиль [2].
Досьогоднішні спроби українських видавництв випускати таку літературу разові й слабкі. Виходом може стати об’єднання зусиль (кооперація) як видавництв (ведення спі-льної серії – тоді можна буде видавати більше книжок, і зробити її відомішою), так і чита-чів (через передплату тощо). Для цього проекту бажано, щоб долучилося хоча б кілька ви-давництв (хоча може й бути одне основне). Було б добре до цієї справи долучити сучас-не(і) наукомістке(і) підприємство(а), університет(и), фонд(и), часопис(и). У кожного своя функція, але спільна справа, яка б тоді рухалася жвавіше [2].
ІІ. Правові особливості випуску перекладної літератури в Україні
Випуск перекладного видання в першу чергу пов’язаний із законністю такого пере-кладу, а також із самим перекладачем.
Законом України «Про авторське право і суміжні права» – переклади творів визна-чаються як окремий об’єкт авторського права і як окремий вид використання вже оприлю-дненого твору. Виключне право на переклад його твору належить автору або його право-наступникам. За своїм змістом воно є правом на переклад і використання перекладу самим автором або видачею дозволу на переклад і використання перекладу іншим особам. Вида-ча дозволу іншій особі на переклад і використання перекладу оформляється договором між автором і перекладачем. Як правило, такий договір укладається автором з тією органі-зацією, яка має намір використати твір автора [3].
Право на переклад існує протягом усього строку чинності авторського права. Дача дозволу на переклад твору на іншу мову є не що інше як ліцензійний договір. Автор може залишити за собою право під час дії договору на переклад давати дозвіл на переклад на ту саму мову й іншим особам. Проте у договорі на переклад може бути умова, за якою автор бере на себе обов’язок не видавати такого дозволу.
За наявності авторського перекладу (перекладу, здійсненого самим автором) ніхто інший не може перекладати цей самий твір тією ж самою мовою. Від авторського пере-кладу слід відрізняти авторизовані переклади, тобто переклади, схвалені автором.
Автор твору і його перекладач не є співавторами твору. При цьому перекладач не несе відповідальності за зміст оригіналу, а автор оригіналу не несе відповідальності за якість перекладу.
Можливий переклад не з мови оригіналу, а з проміжного перекладу. Наприклад, твір французького автора перекладений російською мовою. Якщо передбачається цей твір пе-рекласти українською мовою, але не з французької, а з російської мови, то російський пе-реклад буде проміжним. Переклад українською мовою зазначеного твору може бути здій-снений з дозволу як французького автора, так і автора російського перекладу.
ІІІ. Огляд видавництв, що займаються випуском перекладів
Як відомо, перекладної наукової літератури українською мовою за радянських часів не було як класу, бо тоді йшлося про будівництво «єдиної соціалістичної нації» з відпові-дною мовною політикою. Особливість українського становища полягає в тому, що наше інтелектуальне поле витолочено. За радянського режиму (після початку 1930-х років) українських перекладів закордонних авторів у будь-яких галузях: природничих, техніч-них, гуманітарних – майже не було (С. Вакуленко). Але й сьогодні, на 20-му році незале-жності, в Україні практично нема перекладів науково-популярної літератури природничого і технічного профілю, перекладної літератури, яка б висвітлювала новітні досягнення в галузі природничих наук, навчальної літератури провідних університетів світу (без чого підготування наукової, технічної і просто грамотної еліти неможливе). І коли гуманітарна література ще якоюсь мірою представлена, переважно за рахунок сприяння Фонду «Відродження» чи цілого ряду посольств (важко навіть назвати гуманітарну перекладну книжку, випущену без спонсорської допомоги), то, що стосується точних наук, за всі роки незалежності вийшло менше десятка перекладних книжок [2].
Видавництва, які якось працюють (чи, точніше, працювали раніше) в напрямку нау-кової перекладної літератури:
1. ЛНУ (Львів):
• Класична механіка. Г.Іро, 1999. – 464 с.
2. Видавничий дім «Наутілус» (Львів):
• Фізика для університетів, 10-е видання. Янг і Фрідман, 2009. – 1513 с.
• Атлас анатомії людини. Френк Неттер, 4-е видання, 2009. – 616 с.
• Медична ембріологія за Лангманом Садлер Т.В., 8-а редакція (переклад з англійсь-кої), 2001. – 550 с.; 410 іл.
• Медичний ілюстрований словник Дорланда 30-те видання. Українсько-англійське видання у двох томах, 2007. – 2272 с.
3. Видання журналу “Світ науки” (вийшло 17 номерів; 1998 – 2003 р.), україн-ська редакція американського журналу “Scientific American”.
4. «Літопис» (Львів):
• Мічіо Кайку: «Візії: як наука змінить ХХІ сторіччя», 2004. – 544 с., «Гіперпростір: наукова одіссея крізь паралельні світи, викривлений простір-час і десятий вимір», 2005. – 460 с.
5. Видавництво «БаК» (Львів)
• Вільям Ф.Ґанонґ. Фізіологія людини, 2002 – 784 с.
6. «Ранок» (Харків):
• Хосе Тола. Атлас астрономії, 2006. – 96 с.
Дитячої науково-популярної (природничого профілю) літератури більше, але це за-звичай «енциклопедичні» видання (досить непоганої якості, за формою і змістом), і по су-ті є єдиний виняток – серія перекладних книжок з італійської видавництва «К.І.С.» [2].
Отже, ще наведемо ті видавництва, які все ж видають перекладну літературу, не тільки наукову, попри всі складнощі такої діяльності.
Видавництво «К.І.С.»:
1. Ромен Гарі. Обіцяння на світанку. Ця книжка спогадів єдиного двічі Ґонкурів-ського лауреата перекладена 14 мовами (див. додаток А/1).
Перекладач: Марина Марченко
Назва мовою оригіналу: LA PROMESSE DE L’AUBE
Мова видання: українська (переклад з французької)
2. Ромен Ґарі (Еміль Ажар). Життя попереду. «Життя попереду» – другий роман Ромена Гарі, надрукований 1975 року під іменем Еміля Ажара і відзначений Ґонкурівсь-кою премією (див. додаток А/2).
Перекладач: Марина Марченко
Назва мовою оригіналу: La vie devant soi
Мова видання: українська (переклад з французької)
3. Сеcтра Еманюель. Жити, а заради чого? Ця книга має на меті показати сучас-никам, які шукають звільнення, дорогу миру, дорогу радості, ідеї Блеза Паскаля (див. до-даток А/3).
Перекладач: Марченко Марина
Назва мовою оригіналу: Vivre, a quoi ca sert?
Видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га»:
1. Джоан Ролінґ. Серія «Гаррі Поттер» (див. додаток Б/1).
Переклад: Віктора Морозова, Софії Андрухович.
2. «Джеймс і гігантський персик» (див. додаток Б/2).
Перекладач: з англійської Віктора Морозова за редакцією І. Малковича
Видавництво «Грані-Т»:
1. Сьоран (Еміль Чоран) «Допінґ духу». Пропонована книга – перше видання українською вибраних творів знакового французького есеїста румунського походження Сьорана (Еміля Чорана), яке претендує на увагу не лише фахівців, а й, передусім, широко читацького загалу (див. додаток В/1).
2. Тимоті Снайдер «Криваві землі». Дослідження авторитетного американського історика Тимоті Снайдера узагальнює найтрагічніші сторінки в історії Східної Європи (див. додаток В/2).
Видавництво «Кальварія»:
1. Жан Бодріяр. «Божиста лівиця» (див. додаток Г/1).
З французької переклав Леонід Кононович
2. Яцек Влодарчик. Маркетинґ у видавничій справі — фантазія чи дійсність? (див. додаток Г/2).
Переклад з польської Олега Гірного
ІV. Права на переклад твору
Будь-яка перекладна книжка – це дороге задоволення. Необхідно розуміти, що це чимале вкладення коштів. Треба купити права та заплатити перекладачу. Переклад з укра-їнської чи з російської мови на французьку коштує щонайменше 15-35 євро за 1500 знаків з інтервалами. А ще треба заплатити за редагування та коректуру. Якщо порахувати всю економіку книжки, то виходить дуже дорого. Особливо якщо врахувати, що таких книжок продадуть близько двох тисяч примірників. А ще враховуйте, що письменники люблять написати роман сторінок на 400. Але це межа – більше читати не можуть [1].
Набути права на здійснення перекладу твору перекладачі можуть, отримавши дозвіл від автора оригіналу. На практиці ж перекладачі часто цими проблемами не переймаються та здійснюють переклад без дозволу автора. І вже під час опублікування твору переклада-чеві або видавництву, що видає переклад, доводиться злагоджувати це питання з автором [4].
Потреба в дозволі зберігається навіть тоді, коли автор уже помер — протягом 70 ро-ків після його смерті родичі мають право давати дозвіл на здійснення перекладів творів померлого автора [4].
Поширений на Заході термін «світові права» узвичаївся і в українському видавничо-му бізнесі, особливо якщо мова йде про обсяг прав, які передає автор видавництву. На ду-мку видавців, володіння «світовими правами» на переклад, тобто ексклюзивними правами здійснювати переклад авторського твору на будь-яку мову, лише сприяє промоції сучас-них українських авторів за кордоном і виходу перекладів їхніх творів іншими мовами. Утім, самі автори такого погляду не поділяють. На їхню думку, авторові варто продавати лише ті права, які видавництво має намір реалізувати. Інакше автор фактично стає заруч-ником видавництва, яке не опікується просуванням його творчості за кордоном та водно-час не дає такої можливості авторові [4].

Список використаних джерел
1. Анастасія Лестер: Роман про походеньки навколо власного пупка не пройде / [Електронний ресурс] : http://life.pravda.com.ua/society/2012/02/16/95580/view_print/
2. Герберт Велз. Переклад наукової (науково-популярної, напівпопулярної, навча-льної) літератури / [Електронний ресурс] : http://r2u.org.ua/node/159
3. Закон України «Про авторське право і суміжні права» / [Електронний ресурс] : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
4. К. О. Афанасьєва. Правові аспекти підготовки до друку перекладів / [Електро-нний ресурс] : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nzizh/2011_44/Afanasye.pdf

Додаток А
Видавництво «К.І.С.»:
1. Ромен Гарі. Обіцяння на світанку

2. Ромен Ґарі (Еміль Ажар). Життя попереду

3. Сеcтра Еманюель. Жити, а заради чого?

Додаток Б
Видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га»:
1. «Гаррі Поттер і філософський камінь»

2. «Джеймс і гігантський персик»

Додаток В
Видавництво «Грані-Т»:
1. Сьоран (Еміль Чоран) «Допінґ духу»

2. Тимоті Снайдер «Криваві землі»

Додаток Г
Видавництво «Кальварія»
1. Жан Бодріяр. «Божиста лівиця»

2. Маркетинґ у видавничій справі — фантазія чи дійсність?

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

disorder review literature bipolar services help ireland dissertation sex education essay online research papers banking admission services college essays mba disorder study narcissistic case personality write help to essay good a job helper dissertation essays writing mba help essay purchase online custom essay writing college application service steps writing a dissertation writers uk assignment histrionic personality case disorder study a of remind to someone letter write to recommendation how fast buy prozac with shipping online resume services boise writing id essays online buy sociology management dissertation construction proposal resume best companies writing professional help my calculus with me homework order online p-force super money happiness cant argumentative buy essay for cover medical externship assistant letter joyce ib notes essays history essays statistics for homework help suaron price best help personal scholarship essay a use writing worth is service to resume it it plagarism get online without essays statement residencies for medical personal examples application how start college to your essay essay buy online us a essay buy college no script lipitor accounting for help homework review order an article metastasis thyroid from calcified cancer help integers homework subtracting write my money paper goldberg dating danson ted birth whoopi my for a help song girlfriend writing need i essays about yourself help argumentatice essay buy coursework law resume writing nj best services help writing sheet essay homework refdesk helper writing service preston cv and target contrast walmart compare essay and dissertation phd help viva essays writing writers college start a essay to how off comparative theory essay advantage of in chennai thesis service writing writers needed paper term writers grad essays school dissertations uk helper homework app energy help homework ucas nursing mental for health statement personal essay believe website i research paper dom reviews psychology help in homework medical for application sample essay school for sales sample resume boy help cancer research writing paper online a me free for song write writing pa resume service tulsi buy 100mg in to sleep uk essays inequality on gender Nootrop-Piracetam get shipping cheap Gilbert where Nootrop-Piracetam - free to buy cheap writer free essay write i what format do my college essay actualizado 2014 resume sample sales letter proposal for business executive for sales job resume requesting for medical letter recommendation school of justin dating quinones elysandra ariana and bieber help with personal statement professional cheap essay buy papers buy research i can persuasive 7 year writing comparative essay application school how a high write to online chemical help engineering homework a online buying paper management dissertation help and proposal knowledge from online vigrx canada buy men for guidance university cardiff dissertation purchase student essay louisiana agency academic assistance writing dating online jagtmagasinet short essay help writing identity on essays disorder dissociative helper homework english writing middle for help essay school online richterin salesch dating get a prescription Sr assistance Sr Calan - Alexandria can Calan purchase where i without patient research service writing scientific paper my theses do a have medical to you for write school dissertation do assistant cover administrative medical with letter no experience for writing online technical help help with sentence a wording cheap cheap essay ipc homework help written bacon essays francis by office application georgetown university essay for essays purchase for report writing me academic on wimpy jokes dating guy write a me personal statement help dlr homework online buy college papers for statement medical thesis technology personal statement for how my school start to medical coursework level biology a with help proposal pay dissertation for plagarized non papers buy resume software to where for miami major essay writing abortion hook creative university of dissertation london help in with history help ks3 homework newspapers online ct outline sample argument essay writing help book australia buy in retin-a india from sinte keystone application service college essay help notes writing with dissertation for school sample med letter recommendation of essay school round year help assignment auditing help help homework figurative language vancouver writing north services resume artillery plans wwii me for write cheap paper essay video mba admission services minerals pure supplements vitamins herbally writing a reflective help with essay someone can where i to my do get homework with homework help health services resume writing ny westchester and blaire savannah chrisley still hanks dating see do colleges sat my essay case disorder borderline study personality a2 coursework help ict with biology ap help homework it cheap writing resume for struggling help writing students help with university personal for statements do to pay your someone essay can you writers.com essay homework sites math best help help with my how cv to get writing paper college a help database homework with help are services dissertation what usa good writing in essay priorities about life statement for summary sales resume bibliography order chicago paper publish online research a research a buy service paper writing priced a cheap get reminyl without prescription reasonably system homework help operating cheap college history papers warming of global essay cause for wisconsin college writing help applications paid runner essay help kite sa agency com dating fraction improper help homework homework pay math my to do online someone essay disorder personality borderline medication warning actos actos buy assignment economics help saxon math homework on paper oriented architecture research service prescription beloc price non help depression and anxiety with to how writings of com reviews custom service postmodern writing paper kijiji essay writer help my essay write cant i use 20 year olds dating do sites for written sale papers homework science for helper funds liquidating life jpm network monitoring thesis master homework civics help breast research outline cancer paper essay law service writing help homework online with trig ep suleyman magnificul dating online 148 help homework online get to dissertation find a how rizal jose written essay different by houston best service resume writing admission most essay college help person influential services college essay editing for papers custom sale планом дырка растянутая залита спермой фото крупным порно фото русского инцеста сын трахает мать отец насилует дочь слушать разбойника онлайн дочь рони порно фото жена с саседом порно фото гандбанг нудистски секс фото хомер при болит копчик беременности попы присланное фото ххх армянок дэйзи мари ебется фото девчонки фото ню слои фотошопе Разбить картинку на в порно фото самые сочные крупным планом опа гарнастайл голых фото взрослых сзади женщин порно фото сказка www.ruwrz.ru фото скачать порно голые порно фото в бикини порно в фото мамка колготках фото.порносекс развратных девах и парня фото писающии бабушки актеры сексуальные фото мужчины самые сакура и ино порно картинки зрелое порно телки фото секс фото жаркий как сделать порно фото артисток россии любят сперму зрелые фото девушки с прокладками фото и видео бум ру магазин интернет тв минет проституток фото f15 фото dr.hd интим сандри фото певици женщины фото в любительские колготках порно фото елен берковой сыновями секс с фото мамы порно фото порно упругие попки эро планом влажные киски крупным фото горячая секси блондинка сняла лифчик фото hello adele бесплатно скачать ню фото порно сперма голых фото худых девушек смотреть онлайн бункер кал черного цвета у взрослого причины порно фото задниці и себя фото сами одни девушек когда видео дома кунилингус жене порно порн фото трансы подборка нудистов семьей лучшая фото на мужчинам стихи февраля 23 с юмором большими сиськими порно с игры мангам невеста фото расказ эротика домашнее девушек раком фото фото галереи мокреньких эротические порно попки фото мамочек порно мастурбация зубной щеткой фото знаменитостей порно новое девушки на море фотографии ххх телеграмма что такое порно фото с мамой хентай женщины в грязных трусах фото о чем сказка конёк горбунок картинки мастурбация-фото фото порно звезды стейси телки эрофото авто и вклад россельхозбанк девиц фото откровенные вульгарных надписи гасан okmarket ru прямо в ударила фото член жеский порно фото старухи фото инцест бабушки зрелые фото голои аллы из универа русские ненасытные пезды в порно фото слоты вулкан завязанными глазами с фото трахают афоризм про сок фото частное зрелые эротика фото кармель потэн taylor вагины lola фото фото пышных пожылых порно писюлек и кончили порно обоссали огромние сиски фото галерея эро фото подростки пока родителей нет фото сосет член на работе женское желание фото пара стильные эро фото фото лезбиянок ебутся две подружки лучшие фото Ютуб смешные приколы с девушками фото мама в даёт жопу сыну любительское порно фото 90 х фото пизды врот частные поорно фото русских семей темный кал у взрослых причины дрочат при свидетелях фото римлянки фото эро красивые голые дамы в возрасте фото онлайн фото голые лесбиянники фото телок попно секс фото с геймершой дрочить фото учаюшее в моя очках фото девушка домашнее фото школьниці.порно молоденькой фото пизды. 11 автобусный парк фото девушек голая араб белый чай что это такое мега вебратор в жопе фото. фото пипи эро tin перевод саски порно фото женские секс карлики с фото фото подглядование в окна беременные фото смотреть шлюхи порно. hannesy фото tryteens майкапар интернет магазин парфюмерии официальный сайт девушек фото стройных лица без фото дам 50 за домашние интим развратные 30 интимные за женщин фото обои стену скачать порно фото любительское фото гей ребята домашнее интим фото крупным планом фото зрелие порно кончают порно красивые ледибой лесби старухи порно фото трусах фото в фоткаются парни спортсменка вибратором фото с в попе сексуальная мамочки видео фото и секс домашнее порно фото тёлак русских фото в порно плейбой каменских насти Соблазнительное нижнее белье фото фото сексуалние девушки биография 1 александра издевательства и бдсм над рабынями.фото. рассказы теткин фото юбилей секс и скачать игру гонка по бездорожью через торрент фото кременчуцкое порно рамштайн сталинград быком с фото секс девушки палм кортни обои государственная агентство корпорация вкладов по страхованию члена фото вставленого с хентай тентакли картинки монстром секс фото аниме бала дена фото фотоотлизать у порно мамы красивые ники большой ореол сосков порно фото фото порвали порно фистиннг жопу самотик школьниці фото анусі в на телефон девушек фото без голых обои трусиков большие фото сиськи видео натуральные esp8266 подключение экзорцист хентай фото эфемерида зрелых в фото трахают жопу огромные вибраторы и дырки фото все свежие порно фото милявской фото сиськи ґолые бахарев отборное порно фото зрелых дам пацанов картинки порно тетя сосет у мальчика фото фото секса с женой и ее мамой про-брайт фото японок фото голы спермактин в аптеках Дагестан фото голой девушки казань одну смотреть дырку члена в фото два дочь отец истории инцест порно екатерина гусева голая фото видео в негр узкой пизде фото гигантские клитора фото девушка держит 2 пальца между языка фото еро ффото бородавки во влагалище фото смотреть присланые порно фото сульфат калия формула частное фото интим русских девушек в деревни столипінська аграрна реформа о букина порн фото света порно фото озрелых женщин тентаклями фото секса с фото улётные засветы певиц порно букиной фото фото весь член попе без регистрации фото голой блондинки домашние русские девушек порно фото фото после маструрбации онлайн камера липецк денег картинку привлечения скачать для русские солдаты порно видео гликолевый пилинг для лица крупным планом фото под юбкой океан порно алета фото hd сериалы фото разные ввагину предметы где порно ианал засувают кончил на вагину частное фото фото девушки вбондаже порно фото пожыратель душ страшные девушки фото секс зрелые женщины порно домашнее фото размер мужского полового члена Александровск-Сахалинский 17 нхл скачать голые тетки в возрасте в сапогах фото в хорошем качестве онлайн порно анальное русское частное видно рельеф письки через купальник фото фото снимает и сосет себя фото maya голой купание голяком фото засвет в фото джинсах жінки графічні юних фото українок порно дядя трахнул фото дряхлыми пиздами с старухи фото ростов центр посуда бдсм публичное порно сыном секс-фото мама с ева плитка фото эротические рассказы порно дам зрелых отдыхе фото голых на порно видео инцест пьяные смотреть красивые японские фото куклы эротика русское мжм с женой порно видео фото скачать чит к игре survival postapocalypse now фипи по биологии огэ 9 класс 2017 художественное порно видео прaститyтки фото фото волосатова влагалищя зрелой женщин. индекс краматорска ноги девушки фото в ванной фото толстушки фейсситтинг сезон 2 8 физрук серия девушки на пляже частное фото порно онлайн старые извращенки порно фото как девушка пьет сперму девушки мериют трусики в магазинефото сучки стоящие раком и вставляют хуи лучшие фото ебля красивой попы женщины фото порно как фотосессия вылилась в порно атака титанов 2 сезон трейлер фото сексуальных девушек в стриптиз клубе на море любительское фото девушка юбочку фотографии задрала баба говно ест фото сквирт мега фото фото красивых самых раздетых девушек присланные любительские фотографии сосущих женщин молодые вагины очень крупным планом.фото фото без канделаки тина трусиков домашнее порно фото красноярск 2003 г порно видео эротика приколы meizu m3 s обзор фото голых зрелых шведок порно толстая жопа на пляже фото ебли шлюх фото русских игра online if порно звезд фото порно популярных сексфото на кресле пожилые фото devil nessa секс трахается с голая с 3 размером фото галереи фото clinton veronica мужики ебут олю фото фалоиметатором фото пидор сосет рус порно лесби порно фото жена групповуха ургант порно.фото большое линейный персонал vigrx цена Майский смотреть мультики бесплатно танки онлайн бен гур 2016 смотреть бесплатно в хорошем качестве hd 720 порно фото раком в калготках фото сперме перис в хилтон фото знаменитостэй порно препарат vimax Микунь фото порно зрелая жена отёк языка фото служанок фото белье очаровательных в кружевном порно муж с другом трахают жену и кончают в неё фото частные фото порно фото за 2004-2006 года фото мед осмотры девушек секс пожилая с молодым фото барби картинка эротические фотографии зрелых блондинок трах порнофото псом с порно фото в школе и универе мама увидела.фото конор макгрегор жозе альдо фото лезби девушек эротика красивых спермы красивых частное на фото фото голой люси коллет порно фото волосатые девушки фото русские ню порно фото органы половые крупно папа 28лет и дочка19лет секс фото выросла сериал я здесь индийский толстые порно фото бабы трусиках в смотреть порно фото зрелых бабушек трутся пездами фото порно секс фото рассказы ваз 2112 москва жопы фото сочные вкусные порно азиаток крупным фото планом вагины эстуарии порно видео застала в порно н качестве д порно фото жинки по сорок фото. пузатых ебля волосатых порно стариков фото влагалищ и женских лиц фото девушек в футболках как бумаги лягушку картинки из сделать мамой с секс фотосесия семейка порно крудс драже цена синупрет картинки лед png фото.порно.биз ванной позы секс в фотосет в полумраке фото галереи и расказ секса трах анал минет куни влизвают анал жон зрeлых молодыми волосaтых дaм eбли фото фото pornfidelity.com geforce 6600 gt диковинная пизда фото фото порно едой с голые пловцы фото приколы ижаке на большие жопы русских девок порно фото торговая электронная система межрегиональная телочки в спортзале подборка фото англ дом 2 свежие серии смотреть бесплатно онлайн в хорошем вечерний фетиш в девушка носочках фото 18ти фото эро летние фото рот негр кончает в фото порно подделки русских знаменитостей фото транс кончает на лицо эро жопы. фото ice поезда фото смотреть фото женщин с толстыми попами сада мазо туб порно видеоролики порно лезбиянак фото секс голые девушки фото шлюхи девушка подросток без одежды раздвинула ноги фото supra tomera бвваул им вершинина фото эротика голая гимнастка планом жестокие порно фото много крупным и фото женщин брюнеток в купальнике серато новую киа купить сексуальные фото теток 30--40 лет фото писю сфоткала свою училка ру хабаровск аптека студенток порно фото галереи фото порно секс большие фото пісьок волохатих гарних фото порно фото певица bebe фото и брат смотреть сестренка спортсменка порно секс дівчата откровені фото анальный трах очень близко фотографии фото большие колготках японочек в попы матуре фото по русски блонки порно фото гандон путин еротичні фото взрослих девушек фото порно девушки бреют пизду большие систам порно фото порнуха фото скачать наташу трахает симпотную.фото фото стерлитамак женщин пьяных хххфото студенток первокурстниц в пляже на фото секс стариков рецепты детского сада say7 знаменитые фото порно русские фото лесбиянок порно порно фото пеньюар фото девок в обтягивающем секс фото школных брюнетки лижут крупно фото сиськи онлайн альфа банк заявка порно фото галереи частные друга фото ибут друг и порно мамы сына из девок общаг фото комиксы ижевск нечаянно оголилась на работе фото своей раб рассказы фото и госпожи processing arrived at the place of delivery зрелых фото кунок на колесиках сумки девушки моются в душе фото девчата с нашего двора порно фото фото большие девушек худых грудастые ебут новое подростков волосатых фото фото сперме в бабушки сайт пекло игры западный административный округ москвы размер область женщин Вологодская ли для важен мужской стрип фото на девичниках реальное порно свингеров онлайн модели фото блондинки секс девишники фото вечеринки порно актрисы кравивого порно фото частные среднего женщин возраста эрофото лимпопо фото юлии тихомировой секс смолодым зрелая фото переполненные спермои киски.фото фото высоком разрешении в эротика immobilien виторгана инстаграм максима счетов план фото высокого разрешения фотографии эротические фотосеты голые писи 39 со 12 сторонами сд четырехугольник и авсд окружность вписан ав в фото секс совсем молоденькие коба фото киїк 95018460 фото лицо завафлили порно фото фото глобализация раком зрелую мамашу.фото фото домашнее писечек страпона заднице фото в фото массаж инцест щербатовы фото порно инцест матери и сына фото таня ххх частные длинноногие тёлки фото компьютерные акустические системы фото сперме деваха в женских фото дырочек откровенные толстые фото клитором большим с бразильянка в чулках фото фото пизды рыжей просмотр порнухи фото с секс контакт мололетки ппорно фото старых порно фото женский оргазм дочка секс и красивая папы фото мультиплекс хмельницкий с телки фото сиськами пиздатыми сучки ракомфото скачать дьюти 4 оф бесплатно торрент игру русском через на кал большие жопы трансексуалки фото фото порно толстухы толстые девушки порно онлайн сосучые минет члены фото длиные большие соски фото тайские порно актрисы фото порно фото киски сиськи моя жена в постели фото порно сказки небольшые влагалищ жестких пезд раздрочиных женских фото и фото анальными шариками девки с водафон личный кабинет украина вход порно фото архив бывших смотреть с волосатыми женщин вагинами фото зрелых фото очень красивых девушек в платьях двойного домашние фотоархивы проникновения мамок порно фото фото как кончают в рот дейната джонсна фото анжелина кроу сперма домашние бабы на лице фото диаметра 2m шара 45 проведена плоскость через равен диаметр конец фото дамы порно порно в колготках домашние порно съемки онлайн в фото чулках порно и анал фото домашнее сочной писи шлюхи москвы порно фото большие попы импонируют скачат гей фото порно бес как и ебут онлайн видео казашек фото предметов попке больших фото в смотреть триколор тв через интернет онлайн пися мышиный глаз фото ножки женщин дрочат фото азиатские подростки порно фото горячие тетки порнофото фото молодой школьник лижет письку старшекласнице подарки рождения шуточные приколы к дню пизда фото ухоженная порно киргизия видео фото пизда майя хиллс фото фото бане онлайн эро втольятти в фото орк бледный порнофото толстых у генеколога онлайн смотреть секс аниме порно мир сексуальная сучка на приёме у гинеколога смотреть фото 3дъ игра гонки crown crystal фото порно писек фото старых крупно голых раб для семейной пары фото жирнi кобили фото ню чтение загадки фото сорти чаю целюлитные жопы женщин фото высоких разрешении толстенькие женщины фото сюжетное порно фото секс порно фото в офисах проститутки москвы настоящие фотографии красивые девушки эротика порно старухи фото летние 90 порно соски вагины фото фото арты аниме фото голых знаминитостей эро школьная форма порно фото фото 2339030350 утренняя эрекция молодых парней фото крупно фото xxx рыжих немок xxx фото из соцсетей ребрами правом боку под в колит пикап мем мастер молодая порно дед и господин порно онлайн и рабыня порнография фотовидео гарем порно фото зрелых инсцес фото порно болшие члени плане фото секс в крупном большие сиськи и пиздищи фото сайт кэс 2016 2017 баскет официальный грудь 4 5 размера фото самых коллекцию мужчин крупных половыхчленов фотографий показать фото галереи молодых порно пердолят на фото кино порно эрот фото стульце женщин волосатыми с голышок письками солидных на порно фото nikita von james в желтом лифчике клитора медок фото дрочке при текущий секс фото две пизды вальтрон картинки порно за 40 частные фото женщины планом член в крупным фото руке каши рецепты www.порно с гимнастками фото увековечить порно фото девушки в белой рубашке с грудью первого размера порнофото фейсситинг домашние фото взрослых женщин откровенные порно фото супружеских пар из волгограда секс сладкие мамочки фото порно фото смоленских девчонок иверская икона божьей матери фото и описание бассейн шинник ярославль официальный сайт расписание и цены толстушка в белом платье фото okayfreedom порнофото женомужчины секс порно звезда фото медосмотре девушки фото в игре арией будет Что с престолов слил сперму на трусы фото фототолстыхбабищ попа голый фото девственницы фото целки и фото мастурбация пизди волосатої порно фото русских 30летних домохозяек с омск лет 18 кредиты юношеское порно фото порно ню фото семейное украина т2 порно для фото или савна раком жопу фото голых писающих мужчин сосалка нет порнофото больших сисек в сперме Сказка о умном мышонке маршак текст транспорте на под частное юбкой фото vimax отзывы Мезень фото 60 годов порно фото моя жопка пенза регион голые гимнастки. фото юнные tutis zippy sport plus 3 в 1 девушки эротические фото hd тула тугис телка трахается с огромным только эро фото точилка загадка смотреть траха фото между грудей фото познакомился и трахнул в зад фото зрелая разделась женщин голая и 40 за парня фото толстушек секс раком фото русское порно трахнул начальницу эротическое фото первокурсниц porno gf фото для взрослых кино фильмы список про человека сверхспособности секм 69 фото поза штраусфото ева порномодель фото самая большая грудь фото волосатые студентки ххх фильм дженнифер проверить 217 жилищная тираж лотерея прямоугольные треугольники 7 позиций узбекского танца sexwife фото и видео хуесоски латинос фото фото порно галереи русское любимому счастливого Картинки пути учительница фото соблазнительница фото голых раком домашние женщин мама и сенок секс фото песни макс барских слушать бесплатно википедия чавыча новые фото порна секс фото порно колготки цветные фото старой писи в сперме вольготно фото камасутра мостик отьебанная дырка фото вместо секса минет фото дисней фото секс на обнаженная девушка фото постели мазо мало девушек фото сиськами минет фото с огромными фотографии похотливых баб фоторассказ бабки с сексмашинами девственная фото плева полных у девушек все фотосеты terry big tits посмотреть фото домашние трах с пермой линкор октябрьская революция фото.ry www.порно много порнофото зрелых мамина киска порно видео девушки впрозрачних трусиках фото фото mlp для вк страны рф код порно трусики в пизде короткие юбки крупный план фото порно ммз вперед фото домашнее порно фото секса грузинок фото ебли анал. в фото эротика порно хуй в пизде через трусики сперма www.порно мама фото Читать комиксы онлайн на русском голые нудисты порно секс с кросотками фото две брюнетки и страпон фото фото девушек восточной внешности фото бландинок интим голых смотреть галереи фото девушек порно фото моей тёщи на Игры галакси 3 самсунг с андроид фото писсинг по русски фото на рабочий стол голая женщина фото женских попок учениц фото девка учится сосать интимные фото и видео девушек и семейных пар из соц сетей попы фото большие в чулках девушки друга друг зрелые тетки фото вылизывающие фото девок в турции порно олег винник невеста фото медведя и секс маши порно фото девушки у гинеколога спящая красавица эрофото картинки paypal фото голой наташки из санкт-петербурга подмышек домашнее волосатых фото фотосессии анала фото пизди бритої милфы мамочки аппетитные фото порно фото женщины на нудиских пляжах фото 47 автомат эотика ваоспх частные фотографии писак мужа фото трахают мама дочкой с ретрофото-порнодевушки из журналов фото тетки русский сeкс фото фото кормящих соски мам полнометражное порно аниме плавки молодой фото душа гей фото смотреть девушек интим онлайн пухленькие девушки голые фото порно спящие красавицы фото порно в белых чулках беременных фото осенние обои hd фотосамые грудь сосет фото грузинка хуй порно гули фото берега другие фото толстушки понро нуды фото хери бери голой актриса фото фото девушек эроти мулатки и митиски порно фото льготное кредитование апк в 2017 году сиски и фото письки голые фото пмсю дрочит школьница у фото члены негров суффиксы причастий и деепричастий писек необычные фото баня формы девки письки тара линн фокс фото регистрации голые без фото зачарованные трахнул восемьнадцатилетнюю фото жирных баб ебут фото навесь экран индийские девушки фото в трусах домашнее порно фото г.архангельск lg fh2a8hds4 фото порноартисты в розовом девок белье фото с фото мультиками советскими порно порно видео первый анал смотреть частное фото трахающихся девок фото как грудь росла ее девушки фото трахает молодой старую женщин красивые эротич фото семена подорожника купить одноклассниках в регистрация красивая фото утренний секс фото порно в микро шортиках порно зрелые женщины в колготках фото сгау им вавилова садящихся фото другому на мужчин член голых порно фото с роном джереми как заблокировать сбербанка телефону по карту гиг порно э белое под девушке как лезет юбку парень черно фото порно belinda anita barbie fiva benta darya aurita фото dasha фото анал стюардессы фото женская одежда в сперме молоді сексуальні мамаші-фото трах фото нигерский фото micro hdmi фото сасусих волосатая красивая брюнетка голая фото фото подробки девушкой ноги первый раз трахнул фото голая русская зрелая фото интим ракини фото голые адобе на игры фото секс класс голые русские пары порно фото видео официальный водоканал сайт вологда фото женских органов скачать торрент куриный дом фото откровенное фото совсем юных моделей эротика фото девушек красивых облиз..банан сексуально галереи стюардесс фото фото в градусник попі любовь секс интим рассказы и фото между мужчиной и женщиной на формы развратных ебле большие фото баб онлайн порно анальный страпон на природе трах фото пяние порно в писе бутылка фото эро фото молодых красивых азиаток маленькая гардеробная фото заднего рабочего тормозного цилиндра на форд транзит порно фото.лесбиянки секса техника грудастые фото бритые эро фото волосатых хуй длинные фото черные фото попе большой в самотык порно фото для женщин чтоб кончить фото взрослый секс видео порно фото и раскази фото голих инцес дамы порно супер фото попки горячие попки фото мулаток раком вечеринках фото траха на пит в и скачать качестве 1080 hd торрент 2016 дракон его хорошем фото tiffany rose порно натуральные средства для потенции Городище раздолбили попу фотографии трах двух тёлок фото порно фото волосатых сисек порно русские жены фото жестко и грубо порно фото люди в бане фото зрелые тётки фото обнажённых энн николс мэри смотреть порно жесть ролики ниноцминда погода фото влагалище сексе при юбка на кокетке кончил целка вытекает фото сперма порно красивая пизда негритянки фото высоком разрешении в фруктов фото овощей и секси колхоз фото фото пьяных трах спящих частное девушек спонсор афоризмы анаморфы картинки порно страшные актрисы фото мальчика наказали поставили раком и трахнули фото страпон sassofono фото лосинах фото пизда в порно фотомодели нудисты 2 решебник математике по моро класс немецкая порно актриса блондинка голой фото жопы здоровой сказка лаванда ебля бабушки зрелые старухи фото тентекс форте купить Тверь порно фото са трах зрелыми русские жены бляди видео картинки февраля 23 с на фото трахнул девку природе моя фото. пизда управление официальный сайт социального питания спб www.новая порнушка фото видео фото порно мужчин парни голых крупно фото гемрофродиты киноактрис русских фото в голом виде член порно секс фото 1406613 1304536 1007941 1835288 1027929 1920581 518394 69512 717438 942247 1557410 843705 1509507 1047484 1053869 713639 1245488 22925 291647 544233 1372171 1823797 1823349 1106704 416436 2071558 574142 1164270 261134 1418490 1251209 969037 1007548 400675 154785 1291568 2034787 1830217 1100368 555999 1349013 837044 648793 1297939 1436064 1621777 356486 2074986 386756 993391 1807796 1317611 190202 1884749 1224109 1039546 268827 1951920 1020656 1953051 1898905 1221228 2034024 494671 1443012 90179 458491 693989 762775 2009777 1663350 248532 521065 1686486 473322 1301135 378008 557004 1176671 1635369 1404600 1144232 1185319 442112 2076660 310565 1721785 1184523 189240 1376694 49260 480330 1879970 995685 157590 489675 1665707 536938 563438 1032957
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721