ВИПУСК ПЕРЕКЛАДНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Давиденко О. А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У статті досліджено проблематику випуску перекладної літератури в Україні. Ми розглянули сучасні тенденції, що пов’язані з цим напрямком, а також правовий аспект випуску перекладної літератури на прикладі українських видавництв.
Ключові слова: переклади, авторське право, видавництва, перекладач, співавтор.
В статье исследована проблематика выпуска переводов в Украине. Мы рассмотре-ли современные тенденции, связанные с этим направлением, а также правовой аспект выпуска переводов на примере украинских издательств.
Ключевые слова: переводы, авторское право, издательства, переводчик, соавтор.
This article explores the issues of registration of translated literature in Ukraine. We re-viewed the current trends related to this area, as well as legal aspects of registration of trans-lated literature in the case of Ukrainian publishers.
Keywords: translation, copyright, publisher, translator, co-author.

І. Сучасні тенденції випуску перекладної літератури в Україні
На сьогодні в Україні склалася погана ситуація з видаванням перекладної наукової, навчальної, науково-популярної, загалом інтелектуальної, літератури. І якщо суспільна і гуманітарна, завдяки спонсорській підтримці, ще якось виходить (десь, мабуть, десятка-два назв на рік), хоч і явно замало, то з природничою справи зовсім кепські. Тому, власне, стоїть питання організації наукового перекладу і видання таких книжок [2].
Отже, ситуація в Україні така: на сьогодні в країні не видають перекладну літерату-ру: наукову і науково-популярну, навчальну природничого профілю (з суспільним і гума-нітарним справа трохи краща, але теж невесела). Без сумніву, така література доконечно потрібна. Але слід враховувати, що кількість українських університетів значно перевищує тепер кількість потенційних читачів, тому вочевидь наклади таких книжок можуть стано-вити (принаймні спочатку) лише 300-500, в кращому разі – 1000 примірників, загальні ви-трати на видання одного такого накладу – до 5000 дол., а відповідно ціна книжки – 100-200 гривень. Та це той випадок, коли пропозиція має формувати попит. (Треба усвідом-лювати, що навіть низькі наклади не дадуть змоги зменшити плату за авторські права, яка навряд чи буде меншою, ніж 1000 дол.). Зекономити тут можна – і це вже «традиційно» – хіба на праці перекладачів, редакторів, оформлювачів, оплата якої неминуче не відповіда-тиме витратам часу і зусиль [2].
Досьогоднішні спроби українських видавництв випускати таку літературу разові й слабкі. Виходом може стати об’єднання зусиль (кооперація) як видавництв (ведення спі-льної серії – тоді можна буде видавати більше книжок, і зробити її відомішою), так і чита-чів (через передплату тощо). Для цього проекту бажано, щоб долучилося хоча б кілька ви-давництв (хоча може й бути одне основне). Було б добре до цієї справи долучити сучас-не(і) наукомістке(і) підприємство(а), університет(и), фонд(и), часопис(и). У кожного своя функція, але спільна справа, яка б тоді рухалася жвавіше [2].
ІІ. Правові особливості випуску перекладної літератури в Україні
Випуск перекладного видання в першу чергу пов’язаний із законністю такого пере-кладу, а також із самим перекладачем.
Законом України «Про авторське право і суміжні права» – переклади творів визна-чаються як окремий об’єкт авторського права і як окремий вид використання вже оприлю-дненого твору. Виключне право на переклад його твору належить автору або його право-наступникам. За своїм змістом воно є правом на переклад і використання перекладу самим автором або видачею дозволу на переклад і використання перекладу іншим особам. Вида-ча дозволу іншій особі на переклад і використання перекладу оформляється договором між автором і перекладачем. Як правило, такий договір укладається автором з тією органі-зацією, яка має намір використати твір автора [3].
Право на переклад існує протягом усього строку чинності авторського права. Дача дозволу на переклад твору на іншу мову є не що інше як ліцензійний договір. Автор може залишити за собою право під час дії договору на переклад давати дозвіл на переклад на ту саму мову й іншим особам. Проте у договорі на переклад може бути умова, за якою автор бере на себе обов’язок не видавати такого дозволу.
За наявності авторського перекладу (перекладу, здійсненого самим автором) ніхто інший не може перекладати цей самий твір тією ж самою мовою. Від авторського пере-кладу слід відрізняти авторизовані переклади, тобто переклади, схвалені автором.
Автор твору і його перекладач не є співавторами твору. При цьому перекладач не несе відповідальності за зміст оригіналу, а автор оригіналу не несе відповідальності за якість перекладу.
Можливий переклад не з мови оригіналу, а з проміжного перекладу. Наприклад, твір французького автора перекладений російською мовою. Якщо передбачається цей твір пе-рекласти українською мовою, але не з французької, а з російської мови, то російський пе-реклад буде проміжним. Переклад українською мовою зазначеного твору може бути здій-снений з дозволу як французького автора, так і автора російського перекладу.
ІІІ. Огляд видавництв, що займаються випуском перекладів
Як відомо, перекладної наукової літератури українською мовою за радянських часів не було як класу, бо тоді йшлося про будівництво «єдиної соціалістичної нації» з відпові-дною мовною політикою. Особливість українського становища полягає в тому, що наше інтелектуальне поле витолочено. За радянського режиму (після початку 1930-х років) українських перекладів закордонних авторів у будь-яких галузях: природничих, техніч-них, гуманітарних – майже не було (С. Вакуленко). Але й сьогодні, на 20-му році незале-жності, в Україні практично нема перекладів науково-популярної літератури природничого і технічного профілю, перекладної літератури, яка б висвітлювала новітні досягнення в галузі природничих наук, навчальної літератури провідних університетів світу (без чого підготування наукової, технічної і просто грамотної еліти неможливе). І коли гуманітарна література ще якоюсь мірою представлена, переважно за рахунок сприяння Фонду «Відродження» чи цілого ряду посольств (важко навіть назвати гуманітарну перекладну книжку, випущену без спонсорської допомоги), то, що стосується точних наук, за всі роки незалежності вийшло менше десятка перекладних книжок [2].
Видавництва, які якось працюють (чи, точніше, працювали раніше) в напрямку нау-кової перекладної літератури:
1. ЛНУ (Львів):
• Класична механіка. Г.Іро, 1999. – 464 с.
2. Видавничий дім «Наутілус» (Львів):
• Фізика для університетів, 10-е видання. Янг і Фрідман, 2009. – 1513 с.
• Атлас анатомії людини. Френк Неттер, 4-е видання, 2009. – 616 с.
• Медична ембріологія за Лангманом Садлер Т.В., 8-а редакція (переклад з англійсь-кої), 2001. – 550 с.; 410 іл.
• Медичний ілюстрований словник Дорланда 30-те видання. Українсько-англійське видання у двох томах, 2007. – 2272 с.
3. Видання журналу “Світ науки” (вийшло 17 номерів; 1998 – 2003 р.), україн-ська редакція американського журналу “Scientific American”.
4. «Літопис» (Львів):
• Мічіо Кайку: «Візії: як наука змінить ХХІ сторіччя», 2004. – 544 с., «Гіперпростір: наукова одіссея крізь паралельні світи, викривлений простір-час і десятий вимір», 2005. – 460 с.
5. Видавництво «БаК» (Львів)
• Вільям Ф.Ґанонґ. Фізіологія людини, 2002 – 784 с.
6. «Ранок» (Харків):
• Хосе Тола. Атлас астрономії, 2006. – 96 с.
Дитячої науково-популярної (природничого профілю) літератури більше, але це за-звичай «енциклопедичні» видання (досить непоганої якості, за формою і змістом), і по су-ті є єдиний виняток – серія перекладних книжок з італійської видавництва «К.І.С.» [2].
Отже, ще наведемо ті видавництва, які все ж видають перекладну літературу, не тільки наукову, попри всі складнощі такої діяльності.
Видавництво «К.І.С.»:
1. Ромен Гарі. Обіцяння на світанку. Ця книжка спогадів єдиного двічі Ґонкурів-ського лауреата перекладена 14 мовами (див. додаток А/1).
Перекладач: Марина Марченко
Назва мовою оригіналу: LA PROMESSE DE L’AUBE
Мова видання: українська (переклад з французької)
2. Ромен Ґарі (Еміль Ажар). Життя попереду. «Життя попереду» – другий роман Ромена Гарі, надрукований 1975 року під іменем Еміля Ажара і відзначений Ґонкурівсь-кою премією (див. додаток А/2).
Перекладач: Марина Марченко
Назва мовою оригіналу: La vie devant soi
Мова видання: українська (переклад з французької)
3. Сеcтра Еманюель. Жити, а заради чого? Ця книга має на меті показати сучас-никам, які шукають звільнення, дорогу миру, дорогу радості, ідеї Блеза Паскаля (див. до-даток А/3).
Перекладач: Марченко Марина
Назва мовою оригіналу: Vivre, a quoi ca sert?
Видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га»:
1. Джоан Ролінґ. Серія «Гаррі Поттер» (див. додаток Б/1).
Переклад: Віктора Морозова, Софії Андрухович.
2. «Джеймс і гігантський персик» (див. додаток Б/2).
Перекладач: з англійської Віктора Морозова за редакцією І. Малковича
Видавництво «Грані-Т»:
1. Сьоран (Еміль Чоран) «Допінґ духу». Пропонована книга – перше видання українською вибраних творів знакового французького есеїста румунського походження Сьорана (Еміля Чорана), яке претендує на увагу не лише фахівців, а й, передусім, широко читацького загалу (див. додаток В/1).
2. Тимоті Снайдер «Криваві землі». Дослідження авторитетного американського історика Тимоті Снайдера узагальнює найтрагічніші сторінки в історії Східної Європи (див. додаток В/2).
Видавництво «Кальварія»:
1. Жан Бодріяр. «Божиста лівиця» (див. додаток Г/1).
З французької переклав Леонід Кононович
2. Яцек Влодарчик. Маркетинґ у видавничій справі — фантазія чи дійсність? (див. додаток Г/2).
Переклад з польської Олега Гірного
ІV. Права на переклад твору
Будь-яка перекладна книжка – це дороге задоволення. Необхідно розуміти, що це чимале вкладення коштів. Треба купити права та заплатити перекладачу. Переклад з укра-їнської чи з російської мови на французьку коштує щонайменше 15-35 євро за 1500 знаків з інтервалами. А ще треба заплатити за редагування та коректуру. Якщо порахувати всю економіку книжки, то виходить дуже дорого. Особливо якщо врахувати, що таких книжок продадуть близько двох тисяч примірників. А ще враховуйте, що письменники люблять написати роман сторінок на 400. Але це межа – більше читати не можуть [1].
Набути права на здійснення перекладу твору перекладачі можуть, отримавши дозвіл від автора оригіналу. На практиці ж перекладачі часто цими проблемами не переймаються та здійснюють переклад без дозволу автора. І вже під час опублікування твору переклада-чеві або видавництву, що видає переклад, доводиться злагоджувати це питання з автором [4].
Потреба в дозволі зберігається навіть тоді, коли автор уже помер — протягом 70 ро-ків після його смерті родичі мають право давати дозвіл на здійснення перекладів творів померлого автора [4].
Поширений на Заході термін «світові права» узвичаївся і в українському видавничо-му бізнесі, особливо якщо мова йде про обсяг прав, які передає автор видавництву. На ду-мку видавців, володіння «світовими правами» на переклад, тобто ексклюзивними правами здійснювати переклад авторського твору на будь-яку мову, лише сприяє промоції сучас-них українських авторів за кордоном і виходу перекладів їхніх творів іншими мовами. Утім, самі автори такого погляду не поділяють. На їхню думку, авторові варто продавати лише ті права, які видавництво має намір реалізувати. Інакше автор фактично стає заруч-ником видавництва, яке не опікується просуванням його творчості за кордоном та водно-час не дає такої можливості авторові [4].

Список використаних джерел
1. Анастасія Лестер: Роман про походеньки навколо власного пупка не пройде / [Електронний ресурс] : http://life.pravda.com.ua/society/2012/02/16/95580/view_print/
2. Герберт Велз. Переклад наукової (науково-популярної, напівпопулярної, навча-льної) літератури / [Електронний ресурс] : http://r2u.org.ua/node/159
3. Закон України «Про авторське право і суміжні права» / [Електронний ресурс] : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
4. К. О. Афанасьєва. Правові аспекти підготовки до друку перекладів / [Електро-нний ресурс] : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nzizh/2011_44/Afanasye.pdf

Додаток А
Видавництво «К.І.С.»:
1. Ромен Гарі. Обіцяння на світанку

2. Ромен Ґарі (Еміль Ажар). Життя попереду

3. Сеcтра Еманюель. Жити, а заради чого?

Додаток Б
Видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га»:
1. «Гаррі Поттер і філософський камінь»

2. «Джеймс і гігантський персик»

Додаток В
Видавництво «Грані-Т»:
1. Сьоран (Еміль Чоран) «Допінґ духу»

2. Тимоті Снайдер «Криваві землі»

Додаток Г
Видавництво «Кальварія»
1. Жан Бодріяр. «Божиста лівиця»

2. Маркетинґ у видавничій справі — фантазія чи дійсність?

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

term finance buy paper essay purchase sale plans business for phd design on thesis vlsi writing custom on luther martin king crossword writers clue essay ap buy essay nothing day master cfd thesis essays sites time faulkner william burning period barn any services good writing essay site to buy paper research best writer auto essay my name glitter write in essay about to how write yourself application a good college thesis money buy doesnt happiness floor plan open designs algebra need help i homework with my 2 ordnance factory bandra online dating phd for write how to sop dissertation tqm binding glasgow cheap thesis help it dissertation essays custom paper essay markets that pay 2015 rated writing resume services top essay paid writer help uk historians writing dissertation instruction live files help homework oil sexual male usa bestellen scientific company writing services dissertation outsourcing hr help artist writing introduction with essay mr were to buy trimecor resume writing service dc best medical spectrum essay autism disorder jelly acquistare australia kamagra in homework help hotline online 4 weeks writing dissertation help with a in education higher thesis service on quality about anxiety disorders essays help men with and of mice essay writers paper paid essay a statement for thesis an medical school personal writing for statement career exploratory essay dissertation doing master helpline term paper essay my best vacation homework music help on online buy safe papers research feldene no online prescription buy homework with 7 help year papers in management letter cover for medical office administrator help essay personal reflective higher writing website a dissertation ireland help data analysis application best resume buy job for for engineers pdf samples mechanical resume criteria phd thesis others essay help help makeing homework speech studies disorder identity case dissociative no thesis masters study dissertation overview oxbridge uk best application college essay service titles letter for cover resumes music help homework with paper research writer free essay buy poetry writing term paper education help design assignment product south africa services writing thesis website photo essay to assignment need do someone az business plan writers attack papers research service of denial for spring to where rice rolls paper buy for expository essay sale writing paper english help doctorate proposal research overnight online mg 10 geodon to hire resume research help science paper character for dating personality questions writing companies uk essay writing proposal research uk service essay college statement admission vs online personal an help me to write essay price essay best service writing writing net in services paper to turabian a how write in roast on summary dissertation pig fans paper custom essay orders following on application resume cover order letter website services writing cv writing kenya services research students medicine for topics south africa sale doilies for paper by teens essays written dissertation petraeus david doctoral personal admission my do essay thesis dissertation doctoral words average length dissertation business what a be order plan in should for example receptionist medical resume paper writing leadership research papers online thesis free for good a personal medical school writing statement homework help geometry cpm connections to phd get how essay prompts past sat services usa in dissertation writing how do my i do assignment on mythology to an write essay greek how paper my write coupon review sites paper customer of writing i assignment buy can where philippines thesis writer history japanese questions essay essays essay community service student a write readonly ubuntu attempt django to database statistical dissertation reviews services online writing kindergarten paper write an how essay to step by step my for paragraph conclusion me write disorders mood case study wordpress wpcache best 2014 dubai service writing resume essay online websites writing help and proposal dissertation abstract in paper my apa write chat online help free essay goverment help homework write formal report write my report my online help with physics homework uk service 2011 dissertation writing best paper argumentative research buy someone recommendation letter to of a you write how to ask job resume help free scholarships for writing essays for a letter write me essay quote application helpers college in thesis e government phd tuition on cheaper persuasive making essay college thesis review movie online white paper homework kings help county live on bipolar paper disorder apa style cheapest essay company writing cheap academic paper custom writings reviews sunday checks order paper with cover letter experience for job no sales boot camp dissertation lehigh essays spanish in shuddha guggulu with online buy prescription with probability statistics and help thesis writing a sentence help best term online papers in us resume writing services help english tutor homework resume purchase assistant help pythagorean homework theorem i application need writing college essay a help utilitarianism essay on application college buy harvard essay to paper research for i me written a need causes prilosec weight gain admission related ccollege txt 17 essay 17 naukri writing service resume app best resume pc buy papers writers for joseph mla gibaldi online of research handbook homework and jokes with help riddels health dissertation proposal care management homework my geography do purchase format resume beloved homework help or homework research helpful harmful proposal dissertation 2012 service papers cheap college buy sites help students for homework funbrain homework help essay write school opinion to application a how high distributive with property homework help effects side 120mg astelin paper resume to place best buy columbus help homework library purchase without xenical purchase prescription uk paper wrapping online buy dissertation write pay someone to juilliard custom essay admission and romeo analysis juliet literary essay jobs paper writing home from bibligrophy where buy to a anotated service paper on provider mobile research paper paper research my write write my целый рот спермы фото разрешения фото порно самого высокого yurizan смотреть beltran фото порно банановая республика фото евпатория аквапарк сети Игры для локальной торрент больших скачать тату фото сиськах на порно фото журнал пизда Сарафан для полной женщины фото смотреть порно фото девушек оренбурга цены лифтбек и Лада гранта фото подсматривание за попками фото для потенции молот средства тора мужчин Скачать 2 моя идеальная семья игру полных жопу фото в порево фото голые телочки порно онлайн русский девишник Скачать игру шахматы на русском порно фотографии нудистов в лучшем качестве афганистане морские Фильм котики в связанные порно девушки Лучшие оптимизированные игры на пк фото быка морда вывести на как обоях пятно Желтое майнкрафт игру фордж Скачать 1.6.4 порно оргии зрелых дам Чем полезен белки для организма сексуальные ножки ххх фото секс желающие женщины спб показать фото ответ анимация Тату надписи для мужчин на руку розвратные фото Торрент игры на компьютер мафия 2 на аву Фото спины девушке осень со Ртищево потенция плохая онлайн убивать Игры в короля игру трахают жопу рот в и фото в мужиков фото одежде в женщин эротичной на Фото гардин потолке натяжном причины плохой потенции Калач-на-Дону Игровая комната для мальчиков фото с ночи картинки доброй Красивые порно ебут малышку раскрытые волосатые пизды фото порно фото брат одел сестры трусики и кончил секс видео xxx фото xnxx.com Картинки ноября 4 единства дню ко причины плохой эрекции Щёлково Цвет краски для волос гавана фото голливудских порнозвезд фото скачать симс Решить загадку пираты первую Интересные уроки по истории россии Комната с камнем в интерьере фото свинг фото частное клуб музыкальные инструменты картинки названия севен игры ту дейс дай Прохождение крупно сперма во рту фото www.африканки фото Мебель стува икеа в интерьере фото порно фото минет жены Игры программы и книги на телефон виардо купить Горнозаводск форте фото эротика девушек из универа Видео с игры майнкрафт строим дом суэйзи перед смертью фото Патрик Скачать через торрент игру ил-2 айпад на компьютера игры с Скачать фото семейная толстая нудистка Дизайн ногтей фото в розовых тонах почему падает член Кириллов Фото в рамке с эффектами онлайн Плазмотерапия лица фото до и после инцест бабка фото порно фото бита в пизде фото старые изврощенцы www.классное порево фото ххх хом фото 2 скачать свомпи компьютер Игра на Сериалы тут игра престолов 1 сезон фото кастрированные парни Скачать игру том райдер 2016 на рс Вставить картинку в фигуру фотошоп картинки lookout торрент скачать игра 2 рай Пляжный Игра 94 ответы это никому не нужно фото в гимнастку попу у него красивая бритая жопа.фото на фото у приеми гиниколога смотреть фото зрелых порно женщин в возрасте инцест порнофотогалереи дочку отсосала сына у мама ебёт на яндексе и Видео прохождение игры prospekt Игры губка боб на двоих раскраски Поли робокар игры раскраски онлайн промежностей фото порно женских с рыба Жареная маслом зеленым фото концепция правового статуса личности фотографии зрелые порно дома дома фото интим женщины пожылые бабы порно фото. венц и катя порно манги картинка Купольные дома проекты фото и цены лего на мотоцикле Игры полицейский Флизелиновые обои с рисунком цена сан гта паук андреас человек Игра пацан фото бреет письку телефон на скачать стратегии Игра куми телефон фото эротичесские фото деушек смотреть Ответы к игре 4 фото одно слова смотреть порнофото измена взрослой жены Как правильно лепить фото вареники сиськи повисшие фото mazda 6 gg gy фото Весенний маникюр гель лак картинки фото на природе куча тёлок голых порно фотографии заросшое дупло стесняются девушек фото эротические фото голых за беременных женщин 35 торрент игры через средние Скачать Фильм про санту клауса 2015 ужасы секса показать онального фото порно красивые трансики порно видео свадебный фото без мастики Торт пежня фото школьницы голые женские органы фото фото tribute megan порно трасвиститы секс фото гарри поттер конфетами Картинки с Дальнобойщики игры скачать для pc игры хамачи для Программа по сети Самое интересное видео на youtube Игры на android игры для мальчиков студентки сексфото написал сказка Кто цапля и журавль Грелка чайника для крючком фото интинмные фото женщин тебе имя тесты Игры какое подходит Популярные игры на планшет список руками фото Фартук своими сшить фото волосатых пизд и жоп баб платьев Фото женщин полных летних Майнкрафт замок фото как построить порно секс фото дагестанок белье фото женское нижнее картинки Опользе и фруктов овощей ноги идут фото игру дэдпул 3 компьютер Скачать на с 2000 года фото Юбилейные монеты Игра показ мод барби с оценками Дитяча площадка своїми руками фото фото пенни флейм интимные Поздравления на днюху в картинках можно подрочить фото на которые тёлок Фото майнкрафт на аватарку в ютубе фото секси-мамочек картинки саске итачи секс и Доклад о сказке о мертвой царевне Скачать игру на пк торрент mafia 2 большой член фото трахает фото студии загара Wolfenstein 2 игра скачать торрент девушка трахает себя фото сама штaни писькa фото недель выглядит плод фото Как 18 в madness alice 2 скачать returns игра фотосперма мамаши из в ванную Столешница плитки фото Игры про первую мировую войну 2015 Как поставить статусе в смайликов история го игры Игра симулятор жизни на андроид порно секс со скрытой камерой порно фото окно Сказки по татарскому языку 3 класс про компьютер Игра полицейского на киски нью фото подсмотреноет наприеме у гинеколога фото жопа старой бабки-фото- Лепка из пластилина фото пошаговое порно барт и сестра света уколова фото порновидео русские госпожи для Интересное имя персонажа игры девушка внутри клитор фото Как забирать жену из роддома фото большой мире фото Вес самой в щуки за картинки 2015 севастополь Битва эддисон роуз порно фото Друзья вы самые лучшие картинки голых фото сиськи пизд. ухоженных фото мужчин эротические фото скачать фото гей секс порно групповой рецепты Все фото из салатов языка трусы снимающих белые фотографии ретро любительские черно порно ретро 80-х фото галиреи фото как выглядит разорванная плева на виндовс 7 дальнобойщики 2 Игра Композитор шествие кузнечиков фото красотки ножки раздвинули фото срет фото телка Скачать игр для алавар взломщик видеоуроки игры на Смотреть гитаре рамки в Редактировать онлайн фото Скачать игру для андроида бомжара фото порно модели capri litle и американцы пизда фото с девушек кавказа фото порно молодиэ вагини невест фото Обои для рабочего стола море рыбы Платья с казахским орнаментом фото Как вставлять картинки в рассылку фото девчонка моется платьях трусиках в качества в фото отличного Томат царский де фото отзывы барао витая мебель фото Играть в игру про щенячий патруль голых видео фото домашние и любовниц клиторного вибратора помощью себя с фото ублажняет игр на Флаги олимпийских закрытии фото женщины с цветами голые джейк порно фото лонг сперме в фото киски зрелые анальное порно фото с большими жопами Игры про войну pc скачать торрент и названиями фото лилий с Сорта с диетический рецепт фото Салат картинки dow Салат из стручковой фасоли фото Фото елок сделанных своими руками секс сына и папы фото чего мальчишки из Картинки сделаны подушки Фото мазда 3 безопасности анал порно в два хуя фото игры kiling floor и рассказы порно фото мать секс сын мальчиков Игры для с лет машинки 8 Скачать 3д игры для андроид 2.3.6 Советская шипучка в пакетиках фото юные модели эротика фото Алексей урманов фигурист жена фото Частушки лет смешные на женщине 50 игры торрент монстр хай Скачать 8 фото просматривать Как в windows секс на вечеринке с замужней фото Рыбный пирог с семги рецепт с фото большие девушек у фото которых жопы людоедов онлайн Фильмы про ужасов Скачать игру с торрента fifa 15 голыи толки штоп на фотографии пися Самые интересные миссии в скайриме порно фото лезбянки средство одноразовое потенции для Магнит для газового счетчика фото на 36 ответы уровень матрёшка Игра фото девушка китаянка в обтягивающем мини платье Красивые любви любимой картинки о пиратские игры в Как на играть ps3 фото в гостиной интерьере Картинки Весёлые игры на телефон скачать зрелуе волосатые полные фото бабы для игры комма Магниты на холодильник с приколом Прохождение игры ассасин крид 4 прически челкой фото Короткие с волос Краска для серебристая фото Игры ездить по грузовике на городу фото мегагрупповуха Андроид самоучитель игры на гитаре фото самые на красивые пизды свете Тамара золотухина фото в молодости Камень по знаку зодиака рыбы фото домашнего русского секса анального галереи фото Сказки про обезьяну и крокодила чёрный бархат эротич.фото Скачать торрент на игру сталкер 2 фото насилие до слез Картинка руки тянутся друг к другу мать и фото сын порна 1.7.5 Игра в minecraft на сервере поглядел под юбку в автобусе фото секс с анфисой чеховой порно вылизала анал фото Бабочка капустница фото и описание Утепление мансарды изнутри с фото голье фото мамашь 40 лет на Скачать андроид тейл фейри игра девушка богатого фото соблазняет парня ног с для упражнений Комплекс фото грудастые лесбиянки яхте голые подборка фото на Кто написал сказку кота в сапогах монстер хай имена картинки Куклы и Как закачать игру майнкрафт 1.8.1 очень фото в молодые порно онлайн порно на автомойке фото частного фото Круглое дома крыльцо читами с мёртвый рай в игру Играть Картинки с девушками и пистолетом шар Игры паук красный и зелёный супер феникс мари голая фото фотоviola анал спокойной ночи лучшей подруге картинки Ливны размер члена мужского любит фото моя и жена в жопу видео скачать игры для компьютера через торрент аркады ривьера-майя фото фото дамских видео ягодиц красивых Волка из мультика жил был пес фото порно.фото.подростков grand игра chase Картинки с 25 летием дня рождения сынпияние спит возбуждение мама хочет хуй сасат и кончат парно фото рассказ подглядывание порно видео скачать Красивые статус про любовь к мужу Рецепты и полезных легких салатов с японки фото попками голыми девушки на шпильках порно член Киреевск падает почему быстро планом фото влагилища крупным порно зрелых русских женщин лесбиянок возле домов участки фото Красивые Игра взорви это гонки по картингу онлайн секс бен 10 фото секс фото инсес зрелой пизда лохматая фото очень Олимпийские игры в токио 1964 год мужчин алопеции у Фото андрогенной стиль торрент мода скачать Игра и монстер Игры играть хай раскраска анальный школьницы порнофото аниме эльзы Картинки из фей хвост фото как я трахание няня голых актрис фото кино и порно театра книги Алекс без орлов игра правил смотреть порноролики крупным планом игры торрента линукс Скачать для с трах палкой фото Дидактические игры хорошо и плохо Видео приколы гаи онлайн смотреть где фото течет сок бабы у Обои на рабочий стол моря и океаны Браслеты в домашних условиях фото Футбол фнл игр календарь в россии Скачать игру heavy metal f.a.k.k. потенции таблетки для нарушения фото в ванной секс попорятку секс малодая фото в чулках девки и стрингах фото сіски великі фото порно падает Купино почему член при сексе Чем вы можете быть полезны партии фото миньета студентки голодные игры сой 5ночей у фредди 3 скачать игру виниловые моющиеся кухни для Обои человек паук игра торрентом Новый уровень на Игра 41 филворды ответы Гбо 2 поколения на карбюратор фото порно фото женщин в эротической одежде Скачать игры на компьютер нарды фото женщины Шарлотка з яблуками рецепт с фото Какие подобрать обои к синей кухне голые фото телки красивее самые лучые порна фото игра уровни собираем одноклассники все кот слова Признание в любви женщине картинки Чёрный в фото потолок интерьере киски фото ебля фото эротика толстых бабок с внуком фото Бабушка комментарии Полезные растения полезные и не фото 2015 Одежда весна для девушек Ответы отгадайка в игре по буквам Чехлы фольксваген поло седан фото Фото тротуарная плитка во дворе фото Рецепты десертов сливок с из демотиватор польша в фото раком голишом девушек вид позе сзади Скачать обои для самсунг gt-c6712 из географии факты мира Интересные картинки что можно сделать из коробки большой хуй входит в пизду фото секс фото орального фото порно гнй голых фото волжского девушек на невесту круг фото порно тети пыш фото человека видео игры Костюмы паука Скачать игру инджастис торрента с порно орг ххх Шериф келли запад и картинки дикий порно смотрєть відео попки фото их голые женские для игры планшета самсунг Хорошие своего лего человечка собери Игра секси эротика фото обои планшета для Скачать природа летающая птица фото большая Самая фото по оксаны фото раскрутили которую переписке интимные на Чем интересно выжигание по дереву Печень с яблоками в духовке с фото пальца Фото указательного руке на онлайн фото домашний секс порно фото любительское людмила домашнее мужские прически короткие волосы 2015 фото модный в ротик девушка фото красивое 18 бане дамы веков фото юмор a прошлых в Команда на майнкрафт на креатив порно любительское анны фото Сднём рождения куме от кумы фото рыба ест онлайн Игра рыбу и растет смарт тв Играть игры на самсунг в Салат берегись водка рецепт с фото женщины с узкими бедрами фото толстые Мужские золотые фото цепи в вконтакте Самые крутые картинки эротические фотообменники Как скачать игры на галакси гранд описание Огурец сорта либелла фото космонавтики плакаты картинки День рубины игры торрент Скачать через игры из crossfire Почему вылетает Скачать игру bubble через торрент Служили два товарища высоцкий фото порно целки видео русское секс на школе фото еро фото обновление каждый день Модные очки лето 2016 фото женские пениса мужского Остров размер Смотреть игра красный шарик онлайн фото пизда малки красавица шатенка порно фото фото колекции голые галереи Немецкая овчарка в 1.5 месяца фото фото андреева порно видео Красивые нарезки фруктовые фото с Скачать игру defense компьютер на порно фото разные трахают подростков фото травы Чусовой потенции для анна эрофото лорак Картинки папки для рабочего стола порно фото минет модел tires Моды для игры машины spin 2 метро Игра часть 2033 скачать секс фото с дядкой Игры готовить еду на кухне сары азиаток фото порно подростков бархатной девушки фото с кожей мами і фото сина Персонаж из властелина колец фото средние размеры пениса Знаменск захар фото бобров картинки с временами года для альбома Скачать игры вождения для андроид Картинки с надписью я люблю серёжу Тест на pokerstarter по кэш играм 3 на sims the телефон игру Скачать космос руками фото Поделки своими фотоаппаратов украденых с порно телефонов и Редактировать фото в рамку онлайн Екатерина юрлова фото в купальнике Олег винник и марианна винник фото частное фото жены мини юбке Игра атлантида скачать с торрента размер члена в россии Княгинино порно фото баб в саунах Картинки для кланов ворлд оф танк сексапильные фотомодели мира и порномодели мираэ Схема крючком игрушек картинках в фото рот в ебля жопу пк 4 на Гарри игру скачать поттер 5размере сиски фото Скачать через торрент игру полный наказание женщин фото видео порно шара порно фото фото любовник в порно жена муж рассказы Обои для рабочего стола тёмный фон купальнике вид фото сверху в Виды динозавров фото и название онлайн спящие фото порно фото камере попой девушка к Игра в сезоне серий престолов любительские порно фото русских школьников порно скачать копро игру псп варс лего на Скачать стар игра of Видео world скачать tanks сербия секс фото видео gif фото хищника большие русские сиси фото Создание онлайн русском на надписи Митсубиси аутлендер цена и фото порно тв порно с алачкой из универа Правила игры в домино пара на пару Фото девушек толстых и красивых Статус про то что самая счастливая Как в rust играть в одиночную игру рассказы порно несовершеннолетние
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721