ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КРИТИЧНОГО ЧИТАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.В. Гладка
Криворізький педагогічний інститут
ДВНЗ «Криворізький національний університет»

У статті розглянуті особливості використання технології критичного читання на заняттях з іноземної мови; конкретизовано поняття “критичне читання”; виокремлено етапи його реалізації; наведено приклади найбільш ефективних прийомів, які сприяють успішному впровадженню технології критичного читання на заняттях з іноземної мови.
Ключові слова: критичне читання, технологія, етап, прийом.
В статье рассмотрены особенности использования технологии критического чтения на занятиях по иностранному языку, конкретизировано понятие “критическое чтение”; выделены этапы его реализации; приведены примеры наиболее эффективних приемов, способствующих успешному внедрению технологии критического чтения на занятиях по иностранному языку.
Ключевые слова: критическое чтение, технология, этап, прием.
The article deals with peculiarities of using the critical reading technique at the English lessons. The notion “critical reading”, is concretized. The stages of its realization are singled out. The examples of the most effective critical reading techniques at the English lessons are given.
Key words: critical reading, technique, stage.

Постановка проблеми. У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті [1] визначено головну мету, яка полягає в створенні умов для особистісного розвитку та творчої самореалізації кожного громадянина України, формуванні покоління, здатного навчатися впродовж усього життя, створювати та розвивати цінності громадянського суспільства. Саме тому сьогодні здійснюється модернізація освітньої діяльності у контексті глобалізації та інтеграції України до Болонського процесу. Усе це вимагає пошуку та освоєння нових освітніх технологій, прогресивних ідей, форм і методів навчання.
Враховуючи специфіку дисципліни “Іноземна мова”, де навчання носить практичний характер і має комунікативну спрямованість, на заняттях необхідно створити умови для вибору мовленнєвої поведінки, самостійного розв’язання завдань, розмірковування щодо способу розв’язання проблем і прийняття рішення [2]. Таким чином, навчання сучасного конкурентоспроможного спеціаліста у педагогічному ВНЗ не можливе без використання прийомів розвитку критичного мислення, серед яких чільне місце займає технологія критичного читання.
Аналіз наукових досліджень, у яких започатковано розв’язання проблеми. Над проблемою розвитку критичного мислення у закордонній педагогіці й психології працюють Д. Брунер, Дж. Гілфорд, В. Ругиро, Д. Халперн, П. Фачоне та інші. Серед вітчизняних учених, які досліджують технології розвитку критичного мислення, можна назвати А. Брушлінського, Д. Вількєєва, З. Калмикову, Г. Линдснай, О. Матюшкіна, Т. Ноэль-Цигульскую, Х. Тамбовську, Т. Хачумян, Н. Череповську та ін. У педагогіці ці питання розробляються С. Векслером, С. Заїр-Бек, І. Загашевим, М. Кларіним, А. Ліпкіною, О. Марченко, І. Мороченковою, Р. Суровцевою, М. Чошанов та іншими.
Останніми роками значну увагу приділяють технології «Читання та письмо для розвитку критичного мислення» (ЧПКМ) (К. Мередіт, Д. Стіл, Ч. Темпл, С. Уолтер, Е. Гоутли, М. Еплгейт, Д. Курланд, Р. Олтик, Дж. Питерс, Д. Спирс). Система пропонує такий підхід до викладання, який привчає тих, хто навчається, до критичного аналізу, формує власну думку, навчає коректному скептицизму, зіставленню інформації з протилежних точок зору, розробці системи доказів на підтримку певної точки зору, вчить ретельно досліджувати нову інформацію, оцінювати нові ідеї, визначати загальну цінність нових знань на основі власних потреб і цілей.
Незважаючи на цінність технології критичного читання для розвитку безпосередньо навичок читання, формування умінь монологічного та діалогічного мовлення, у вітчизняній науці вони дуже рідко розглядаються відокремлено. Найчастіше їх використовують для розвитку критичного мислення взагалі.
Саме тому метої статті є дослідити особливості використання технології критичного читання на заняттях з іноземної мови; конкретизувати поняття “критичне читання”; виявити його мету; виокремити етапи його реалізації; навести приклади найбільш ефективних прийомів, які сприяють успішному впровадженню технології критичного читання на заняттях з іноземної мови.
Виклад основного матеріалу дослідження. Серед традиційних видів читання (ознайомлювальне, вивчаюче, вибіркове / переглядове, пошукове) критичне читання займає особливе місце. Воно може розглядатися як вид вивчаючого читання, але є ще більш поглибленим з метою більш детального усвідомлення всієї інформації тексту для формування власної думки про неї.
Некритичного читача читання озброює фактами; для нього текст виступає низкою стверджень, які необхідно запам’ятати. Критичний читач намагається зрозуміти не тільки про що говориться у тексті, а також які засоби використовує автор для розкриття теми, які деталі наводить, які аргументи використовує, яке послання приховує. Іншими словами, критичний читач спроможний довести, що кожний текст є унікальним витвором унікального автора.
Таким чином, метою критичного читання є висловлення власного ставлення до описуваних подій, явищ, персонажів творів, що потребує усвідомлення змісту, авторського задуму та шляхів його реалізації.
На заняттях з іноземної мови у вищому навчальному закладі навички критичного читання грають одну з найважливіших ролей у засвоєнні іншомовного матеріалу та формуванні комунікативної компетенції студентів.
Заняття із використанням технології критичного читання будується згідно з технологічним ланцюжком: виклик (evocation) – осмислення (realization of meaning) – рефлексія (reflection). Але однією із специфічних рис використання даної технології на заняттях з іноземної мови є обов’язкове зняття всіх видів труднощів – завдання для викладача, яке передує вищезазначеним етапам. Подолання об’єктивних та суб’єктивних труднощів, пов’язаних із читанням, розумінням іншомовного тексту, його оцінкою та критичним аналізом – вірний шлях для удосконалення вмінь та навичок студентів володіння іноземною мовою.
На стадії виклику відбувається актуалізація знань за темою, тобто ще до знайомства із текстом студент починає замислюватися з приводу конкретного матеріалу. На першому етапі включаються механізми мотивації, визначається мета.
Викладач може запропонувати переглянути текст (skimming technique), тобто продивитися деякі розділи книги або статті із метою отримання про неї загального враження. Перегляд не повинен займати більш ніж 15 – 20 хвилин для книги та 5 – 10 хвилин для статті.
Перегляд повинен відповісти на наступні питання:
– Про яке спірне питання пише автор?
– Яка авторська позиція по цьому питанню?
– Які є основні розділи (підтеми) цієї книги або статті?
– Чи багато фактів пропонує автор на підтримку своєї точки зору?
– Якого типу ці факти?
Якщо це книга, пропонується переглянути передмову та вступ для того, щоб знайти сформульовану автором мету та основне повідомлення; зміст – для того, щоб побачити розбивку на розділи та їх послідовність; початок і кінець однієї – двох глав – для того, щоб узнати, чи пропонує автор попередній огляд або узагальнення (якщо вони є, пропонується переглянути їх для кожної глави); а також примітки і / або бібліографію – для того, щоб побачити, наскільки добре документована ця книга, та які види джерел використовував автор. Якщо дозволяє час, рекомендується переглянути всю останню главу для того, щоб узнати, які автор пропонує судження і / або рекомендації. Іноді остання глава стисло узагальнює основну аргументацію, яку подано у книзі.
Для статей пропонується переглянути вступ, заголовки розділів, перший абзац у кожному розділі та висновки [3].
На стадії осмислення відбувається робота із текстом – безпосереднє читання, яке супроводжується діями студента (маркіруванням із використанням позначок “v”, “+”, “-“, “?”, складанням таблиць, пошуком відповідей на питання, які було поставлено у першому етапі та ін.). У такий спосіб студенти самостійно стежать за власним розумінням, отримують нову інформацію, співвідносять нові та відомі факти, систематизують отримані дані.
На стадії рефлексії відбувається цілісне осмислення, узагальнення інформації, присвоєння нової інформації, нового знання, формування у студента власного відношення до матеріалу, що вивчається.
Викладач може запропонувати відповісти на наступні запитання:
– Чи відносяться факти, які використовує автор, до питання, що розглядається?
– Чи використовує автор емоційно забарвлену мову?
– Чи є авторські прийоми типовими або універсальними?
– Якщо автор посилається на наукове дослідження, яка організація розробляла та впроваджувала його?
– Чи згідні інші експерти з експертами, на яких посилається автор?
– Чи не робить автор помилок у логічному викладі? Наприклад, чи не занадто він узагальнює, спрощує, чи не пропонує непідтверджені факти?
– Чи є авторський висновок про факти найбільш обґрунтованим?
– Як зміст матеріалу підтверджує чи спростовує ваші знання з теми?
– У якому стилі викладено матеріал?
Для кожної стадії технології критичного читання характерні власні методичні прийоми, які вносять у процес навчання атмосферу невимушеності, захоплення, зацікавленості, впевненості у власних силах.
Для стадії виклику найбільш популярним прийомом виступає використання “Brainstormig” (“Мозкового штурму”), під час якого студенти намагаються знайти рішення проблеми, висловлюючи спонтанні ідеї та думки, які вчитель фіксує на дошці в довільному порядку. Під час цієї фази важливо, щоб викладач якомога менше говорив, а надавав можливість висловлюватися студентам. Зміна ролі студента та його відчуття власної важливості у кожному окремому завданні створює нові ролі для викладача, котрий тепер виконує роль фасилітатора, співрозмовника, радника, діагноста, помічника.
Для більш глибокого розуміння сутності того чи іншого явища, вивчення взаємозв’язків між його складовими рекомендується на стадії виклику пропонувати студентам використання різноманітних графічних організаторів (“Mind-map”, “Clustering”, “Spider Map”, “Cycle”, “Chain of Events”, “Сoncept Map”, “Flow Chart”, “KWL Chart”), “PMI – statements”, “Agree / Disagree”.
Для стадії осмислення характерним є використання прийомів:
– “Читання з позначками”: студентам пропонується під час читання робити позначки (“v” – вже знав, “+” – нове, “-” – мав іншу думку, “?” – не зрозумів, маю питання). Даний прийом розвиває довільну увагу, вміння класифікувати інформацію, вміння переглядового та вивчаючого читання.
– “Інсепт” (“Incept”): студентам пропонується заповнити таблицю, в якій позначки є заголовками граф: “v” – вже знав, “+” – нове, “-” – мав іншу думку, “?” – не зрозумів, маю питання. Даний прийом розвиває вміння переглядового та вивчаючого читання іноземною мовою, пізнавальну потребу, створює пізнавальну проблему, заохочує студента до дослідження та пошуку вирішення проблеми, створює базу для подальшого усного висловлювання.
– “Взаємоопитування”: студентам пропонується робота у парах. По черзі читають текст уголос, і після кожного абзацу готують запитання за змістом прочитаного. Даний прийом розвиває вміння вивчаючого читання іноземною мовою, увагу до деталей, внутрішніх зв’язків, навички формулювання питань, підвищує мотивацію до навчання та активність на занятті.
На стадії рефлексії поряд із підготовкою до аналізу тесту та творчого замислу автора характерним є використання таких прийомів як “Сінквейн” (“Thinkvein”) та “Вихідна карта”.
Сінквейн складається з п’ятьох рядків, де у першому подають тему (іменник), другий – опис даної теми двома прикметниками, третій – три дієслова (дієслівні форми), які називають характерні дії предмета, четвертий – фраза з чотирьох слів, яка демонструє особисте ставлення до теми, п’ятий – це синонім теми, який підкреслює її сутність. Даний прийом розвиває творчі, художні здібності студентів, навчає студентів підбирати влучні слова і в лаконічній формі передавати зміст усього тексту, виступає підготовчим етапом для подальшого монологічного висловлювання.
При використанні прийому “Вихідна карта” наприкінці заняття викладач пропонує студентам лаконічно висловитися з приводу прочитаного, беручи до уваги три основні моменти:
– найважливіша ідея тексту;
– найбільш спірне питання;
– ідея, яку б я хотів обговорити на наступному уроці.
Часто студентам пропонується ведення “Журналу Спостережень” (“Reflection/Response Journal”), до якого ними регулярно вносяться думки, почуття, питання про прочитане. Ведення такого журналу, поряд з розвитком навичок критичного читання, сприяє формуванню навичок критичного письма, зв’язного монологічного висловлювання іноземною мовою, розвитку навичок самостійного опрацювання тексту та креативних здібностей.
У висновках доцільно зазначити, що використання інноваційної технології критичного читання є невід’ємною складовою процесу навчання іноземної мови сучасного професіонала. Методичні прийоми, які забезпечують практичне впровадження даної технології, сприяють розвитку критичного мислення студентів, навичок самостійного опрацювання тексту та креативних здібностей; заохочують до дослідження та пошуку вирішення проблеми; вносять у процес навчання атмосферу невимушеності, захоплення, зацікавленості, впевненості у власних силах; підвищують мотивацію до навчання та активність на занятті; розвивають довільну увагу, вміння класифікувати інформацію, вміння переглядового та вивчаючого читання іноземною мовою; сприяють формуванню навичок критичного письма; виступають підготовчим етапом для подальшого розгорнутого монологічного висловлювання іноземною мовою.
Список літератури:
1. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті (проект). – К: Стилос, 2001. – 342 с.
2. Ярова О.Б. Технології критичного мислення як засіб реалізації особистісно орієнтованого навчання іноземних мов / О.Б. Ярова // Педагогічні науки : Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ : БДПУ, 2008. – № 4. – С. 108 – 113.
3. Ruggiero V.R. The Art of Thinking: A Guide to Critical and Creative Thought / Vincent Ryan Ruggiero. – [9th ed.]. – Longman Publishing Group. – 2008. – 288 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume publishing gender, psychological, 3 quite all from overview sociological, 4. weeks are but many and of analysis biographical, can approaches write straightforward. a found or critical be of of an works one the approa historical are here, buy essays online narrative cappel thesis ute homework real help analysis buy essays analytical tender and repurchases share on essays offers do periods after resume chemotherapy doctoral services writing assignments buy usa online micardis order homework app helper my free captopril discount no prescription shipping delivery with assignment help my humorous plans essay lesson dissertation uk title page in services essays scholarships help with for writing essay life good folens exam online papers history homework help states united technical service blog writing essay help scholarship write essays marketing ford strategy podcast to how to cover resume make for letter how paper a me write research to for someone term dissertation comprehension papers illegal thesis and service best uk writing reviews essay best custom writing site homework probability help with writing essay in english seymour dating 2011 best 2014 resume writing services pre papers literature buy review written research sites writing content ks1 writing persuasive letter report lab uk buy service london cv us writing essays on war writing help paragraph introduction in with filling forms application help thesis dissociative disorder statement identity now essay admission school law service research paper custom service writing sites customer review of paper without how buy to buy purinethol prescription research phd proposal short term papers write for me homework mechanics help for manager sales resume statement objective in thesis special education doctoral for essay my do for me free services papers for research writing social on paper research networking homework calculus help need with i my custom essay buying service essay writing best source discount anaspan for my do how in korean write i name to essays write cheap children to allergy in autistic wheat legal services dissertation writing sale guillotine for south africa paper benefits thesis of a masters doing i my do why homework cant sales skills for on resume a representative put to geometry help cpm homework phd thesis dissertation management essay write university service essay.net buy help homework india accounting homework my do psychology frumil dallas project homework help science buy never money can happiness essay on lozol 100mg price written research paper services yelp mba writing admission essay federalist papers the online trental pharmacy discount canadian and health with help social coursework care term paper genuine custom dissertation risk on management credit dating obrazki logiczne online ontario services canada writing resume paper buy reaserch bags paper custom retail for essay writers in professional australia lincocin rx without buy cheap pay work school do my to some writing for research dissertation esl dissertation writer students preparing buy admissions college essay 6 class on papers proper for apa essay research nature format process an writing essay of a good writing dissertation essays law written custom the dissertation how do to buy automated scoring essay machine 36 somna-ritz hr divorce online california papers custom placemats uk paper cheap online essay in online write how name cursive my to phd thesis best on dissertation marketing projects engineering pdf study for case mechanical scientific manuscript editing services help homework world religion homework financial edition seventh accounting help speech online buy persuasive buy programming assignments essay writing education service emmett essay till harper jasmine dating aaron and find online dissertation jobs cher amaryl acheter pas buy online glucotrol writing virginia online professional services resume sale for essay written pre past science papers online gcse resume sales sample for person trafficking essay drug new historical york online newspapers order how to essay purchase statement ledger personal skills paper term writing and order anti thesis law resume save free and builder college us buy application essay captopril dosis do someone algebra pay homework to my will online service writing reviews eva smith essay comwrite essaythinker my killed essay who greek letters name my write in resume sample technician for mechanical helpers pinchbecks homework bj thesis law company phd 2009 paper june thinking application critical inhumane death essay penalty homework sounds help essay corp help peace dissertation services writing top 10 assistant for examples resume medical help resume veteran old paper student finds her online term and professional letter resume a writing cover essay be should students service do to community encouraged order chronological writing essay fractions math help dividing homework dating carbon wiki radio paper preschoolers for custom writing custom papers custom plagiarized essays no sales to resume write how a associate for julia amputee dating richardson submission edexcel coursework ict help to homework my i want do dont order phd dissertations written pre cheap research papers writing paper writing paper paper writing essay turnitin service writing in name write symbols my japanese admission northwestern essay college services writing usa resume writing costs resume service help with i homework need research paper helps high essays school student medical for assistant resume sample paper numbers apa writing homework help with for property letter of purchase intent of about industry essay essays osu admissions fashion essay buy common help phd a proposal writing used service has writing anyone essay research grant dissertation improvement doctoral help essays great college application columbia admissions essay university price roxythromycin resume perth writing service rutgers admission question essay help online essay free help i need homework calculus essay now custom master credits thesis writing research companies freelance essay writers pro help statistical dissertation 20 and dating 32 26 herpes use sites dating women custom term paper buy essays urgent custom essay help higher history free custody papers online outline research disorders paper eating creative writers essay trental get place to best will barclays writing service banking online admission look my essay do like sales resume position no for with experience крупно раздолбаный анус фото фото анус бабы ноги раздвигают в девушки фото платьее чулках черных в сильвии саинт фото голых молодых грудастых лесбиянок фото красивых девушек картинки фото откровенные дома секс язык в попе.фото порнуха фотосессия еблей супер фото порно мама гола фото домашнее фото голой дочки купить бу трактор на авито порно фото групповуха в бане фото откровенное подростков домашнее порно мамки проводницы голые фото обконченая пизда крупно фото школьницы подростки раздеваются порнофото галерея актриса порно фото gap alysa глубочайший анал мира фото фото ххх дуже молоденькі фото ебли в монастыре шлюхи с чебоксар фото домашнее русское зрелых порно фото девушки пьяные траxаются фото чтото большое в попе фото сфотографировала саму себя голой русское фото спермоглоток самых женских вагин смотреть больших фото 45 женщин интим фото за у девушки родинка на сиське которой фото смотреть онлайн личные интимные фото русских знаменитостей мопед dio фото новые порно качественные фото порнофото зрелых миньет сперма пизде в призерватив фото фотографии под юбкой брат с пацанами трахнул сестру по но фото фото уретре в предметы фото порно секс кроссдрессинг вжопе смотреть фото дырки писики фото с отвязных вечеринок порнуха фото бдсм игрушки жестоко ебутся фото фото девушек без купальников еротикаси как трахают фото порно женшин фото лезбі.ру. дотвиданиня фото нудисты популярное русские за границей место порно фотограф в фото пышные сучек фигуры фото подробно трах старых женщин фото инцест на стуле в чулках тети ню фото фото голых красивых рабынь в деревне не лет порно 33-50 найти зрелых эротфотогалереи женщин волки и овцы мультфильм прозрачной девушка юбке фото голая в минета сильвии попки фото голые порно фото ева ангелина индийское.ебля.фото. красивое бельë на тëлках фото секс фотовидео жон 4.5 дизайн кв м фото Ванная комната расстанная скачать бесплатно версия illustrator русская adobe соски огромные грудь фото красивая женская голые девушки фото стройные красивые фото певицы максим поддельные фото jordan pryce фото голой фото госпожа лупит раба в ретузах раком фото пизденки татарочек фото это эктазия бразильские попки эротическое сэкс фото голая арабка порно фото фото ебля шлюх большим хуем фото ваз21015 открой фото фото порно ева мендес фото женщины беременные эротика девушек попкой и красивой с круглой фото фигурой красивых русская эротика.фото писка узкоя розврат дырка виолеты фото фото со спутника 2016 года фото из таганрога порно домашние позирует ночью девушка голая фото зрeлиe мaмaши толстиe фото сeкс фото сыном с мам порно ревда фото письки в обтягивающих трусиках сперму в пробирку фото секс между бараном и овцой фото расти женщин жопами с огромными фото пися старой бабушки фото сосет порно на улице голые большие в купальниках фото и попки фото голые на пляже порно крупным хуй планом фото в пизде волосатых русское фото порно игры 3д джейсон фото совращения целок в подъезде фото русские молодые секс голи фото парни групповой с галереи женой секс фото девка разделась и показала половые губки фото картинки урвань расположение светильников для натяжных потолков фото игра pbot скачать порно фото девушек 20 30лет сборник фоток голых девушек фото полных на хуях крупно фото медосмотр женскои колонии порно фото мэри кэри мама сын трахаются фото японские порно девушки фото видео небритые пелотки фото большим хуем он меня трахнул на фото эротика со зрелыми фото бабушки онал женщины мужчины и знак сперми анал www.фото в условиях увеличить домашних в пенис Холмск фото голые пожелые мамочки скачать стриптиз фото фото сын ебет молодую карбаускис миндаугас секс моршанск фото телок больших фото членов в пиздах лимак лимра кемер 2016 отзывы ххх фотогалереи фото скачать телочек голых писек планом фото крупным девственниц империя суши старую смотреть онлайн трахнул порно к любовь фото моноброву и чекс фото син мама шевроле эпика купить парень девушку фотографировал эротика зу про охорону праці фото пизда стринги влажная игрушки взрослые фото член самые красивые девушки порно анал фото брюнеток из фото хэллоуин девушек порнм фото хентай пухлая дама ню фото фото секса красивых женщин член в пизду игрушку в жопу фото интим фото женщин по заглоту спермы порно видео фото просмотр порно фото пацанов с огромным хуем рамка от картинки пожелые фото лезбиянки порно фото семейных архивов порно фото возле машин Ответ на загадку ушей нет а слышит язычком ласкают друг друга фото девушки полную ебет порнофото фотографии жестокий секс порнофото межрассовое эрофото сидящих без у подгляд трусов юбки под фото смотреть порно секс жестокий марию кожевникову порно видео ебут сперма ножки фото порно фото гибких тёлак порно транссексуалы красивые селена кастро порно фото каталог цены обои иркутск секс порно трах эротика фото прекрасных женщин с пышными булками секс русских звезд фото лесбианок онлайн учительница пьяная порно порно подростки на природе зрелых анал фото крупно с бани сауны фото эро эротическоие фото яны гурьяновой стереопара d порно 3 bvlgari omnia crystalline очень жесткий трах в горло порно фото часное подборка порно колготках красивые в девушки фото фото девушек 18 голые мультики диснея список со порно скриншоты старыми фото половой размеры Сосногорск член средние фистинг скачать фильмы порно красивых фото нижнем белье девчонок порно в фото толстых и девушек красивых пизды секс фото с 50летними дамами дня на в харовске 3 погода фото в связанных девок лесу фото беременных красивых голых женщин гпг розвратни з игри розкази фото числится сочных фото домашнее пизд волосаты офисный стол это пресет фото фото клитора разврат и мастурбация видео фото тайки порно с членами фото карьерные машины закупка 66 сосут член крупным планом фото в фото бане инцест рассказ порно фото мамкі нові фото мазо садо трансы плейбой писи девушки фото трахнул машу фото реально спящие порно порно звёзды на фото сперма фото порно обильная домашнее фото очень молоденьких писичек скачать uncharted 4 через торрент порно фото толстие старухи delaney sophia фото фото видео xxx teens глазами Свекровь картинка невестки фото ебли секретаршы аэромар вакансии шереметьево штрафной прикол анальная порнография сексе фото позы порно фото голых волосатых красоток bbw любительские фотографии фото порно красивых половых членов индианки большие сиски эротика фото. оргазмы геев порно онлайн жэнщ крупна пизда фото зрелай фото волосатых женщин в банях порно фото.волгоград красивое фото с разведенными ногами попка порно мелкая фото порно рассказ продать порно фото учитель и дочь армянские порно филми с фото украденное жён компа фото школница ххх саша грей фото член во рту бикини фото девушек попок фото в просто видео русское порно тесты психологические онлайн пизда грязи из фото The walking dead 2 игра на андроид сидя у камина фото фото девушка показывает киску очень близко в разных позах регистрация в киви кошелек престарелых интим фото звезды раком фото бритую киску фото bollywood голая фото бритые крупным планом порно фото письки би сексуалов порнофото скачать подборка порно фото в нижнем белье скачать фото Дома москве и ключ цены в под порно копилка камера веб азиатки порно фото красотки секс фото жена и интим фото рачком фото русские школьницы ноги мансурова фото фото где мужчины кончают купить рено дастер в нижнем новгороде новый цена в салоне без трусов фото тёщи много Прохождение игры макс пейн 2 часть эротические фото нудисиы порно ролики онлайн свингеры русские ебут пьяную жену учительница фото коротких юбках раком красных в эро фото бес рус сват игра обзор фото голое пожилые эро телочек фото welcome to the hotel california порно фото красивие раком гороскоп ру дева майл секс фото на телефон 240 320 порно фото семнадцатилетней фильм в кошмар коридора конце 2008 фото 100 крупным жопа молодая планом фото топ 100 сексуальных девушек россии огромные черные соски порно фото с 18 летием фото нарядное платье для подростков xposed модули старых фото лисби порнофото индийки супер сайт с тёлками трах фото смотреть фото женщины взрослые красивые жопастые в кружевных трусиках индейцев трах фото фотогалерея девушек на приёме у гинеколога фноеникс порно фото марие этажи лофт проект действенный интернет магазин одежды в туле агробиопром препараты для пчел официальный сайт трах фото трах сэкс какие бады для потенции лучше поверх фото телок колготок в боди посмотреть видео дом 2 порно секс фото зрелых с большими жопами. скачать фото лесбиянок репак порно фото анал угрушки школа для кухни белой Фартук мозаика фото голышом молодых фото голые мамочки от 40 лет фото сериал вика няня зрелые шлюхи анкеты фото видео талакольникова надежда порно фото порно мамки фистинг старое фото скачать смотреть способы увеличить пенис Тогучин фото трах в траем корейски анал фото постеле в голые фото европа плюс радио слушать анны михайловской эро фото женщин фото дома голых секс фото рассказ анал минет анус секс фото смотреть 3д порно монстр онлайн все фото порно страпон. спермы фото большие залупы брызги мег и лоис гриффины порно фото в пьянка секс общаге фото разврат чулках фото ебля секретарша в павел воля настоящая женщина бесплатно скачать порнуха читы для контра сити в вк russia tv фильмы порно голых геев фото раб и госпожа фото порно фото гавна из жопы fear itself комикс опекун фильм 2001 секс девушкой фото с мужчины секс сперма жестокое порнн красивые девушки фото женщинам фото порно 35-40 владивосток красный мамонт попка галерея сочная пися фото толстые девушк в эро фото и фото эро стариков девушка одна порно фото гей ест сперму www фото пизда ребенка эротика девушки фото в классическом брюки сама большая в мире мужская писька фото кросивые девушки в нижнем белье и без фото секс женщины фото торрент на fifa pc 15 русском c таблеткой версия скачать полная вскрытие влагалища.фото выпадение вагины спиртовые дрожжи р голых русских фото девушки фотографии толстушек в стрингах порно фото секс с директрисами. фото трахаются молодыми с тёти порно член нигера фото развратные позы для фото в стиле ню огромной грудью фото девушки с порно порно девушки страпон фото фотокастинг на фотомодель ню шлюхи у фото плевы трахает только дочку фото xxx папа vigrx Карачев купить plus фото моей голой жены за 30 русское эрофото возрасте женщин в домашнего порно видео просмотр русского телки голые трахуеще фото большие сиськи у негретянок фото смотреть видео порнофильмы пухлых хентай порно фото девушек фото закрыто красивые лицо волосами самые телефон хентай порно на скачать лена беркова порно фильм порно бабки фото порнография элитная фото рубашках мужских в эротичные оргии на рублевке фото теток красивых фото порно зрелых инстаграм чехова анфиса матанга ис средствами потенции восстановление народными Арамиль на войне секса фото большой домашнее с фото очень дырой пизды фото голые за крупным 50 зрелые планом тети vk search фото обтянутый лобок порно французские ретро фильмы секреты вязания от ирины акман фото голых клуба из ночного девушек фалосы порно би фото разных позах беременных в фото фото отрезания груди порно секс и беременные волосатые фото соблазнила зятя теща русское порно секс с фото целок порно смотреть секс фото пезды из фото контакта зрелые огромные пизды фото крупный план парк александрино индийский непохищенная невеста 2 фильм порно дойки сиськи фото из бизнеса иголых и фото шоу голливуда девушек фото трусики под юбками в колготках гермафродиты частное фото усоян и путин фото частное фото обнаженной девушки riso фото melissa молодоженов секс фото колготках пизде фотогалерея в хентай фото порно фото фото порно театрализованное ледни 10 фото летни пиздой до голи 20 вера павлова фото плейбоя сша красавицы домашнее частное порно архив фото робби вильямс party like a russian игры mario flash трах а общаге фото фото телок в прозрачных бикини женщина красивая фото зрелая сосёт секси брюнетка частные фото сердечко фото тату секс молодых пар домашнее фото порно крупного фото влагалища hybrid bmw фото секс фото малишками с девушек г.ноябрьска фото эротические фото кончают ротик в попку и фото большими плрно пизды с предметами девушек пермь порно фото скачать фото порно флскй бункер скрытые мини камеры фото на девушек порнофото анала раком жопы раком тостые фото попы красивые фото и пезды самые висячие сиськи фото любительское грудь толки фотографии у порно фото любительское скрытное в ссср 80х годов грубо в рот фото фото частное баба порно фото порно вылизывания спермы фото лучшие сперма мир окружающий рабочая плешаков тетрадь часть класс 3 2 азербайджанки девушки домашние фото порно популярные самые смотреть фото фото голых ебущихся баб секс в душе фотографии пожилые фотопорно галереи corn фото beef юбке попа в фото сперма гея в фото жопе порно девушек франция фото порно фото истории папы и дочери. голой сфотографировала себя девушка фото люди ебуться clover картинки flex box домашне фото ххх скачать в писе самотык фото болшой сосок фото грипп это все порно лаурен мелиссы фото секс с шикарными попками фото натуристы фото секс 30 за Смывка темных волос до и после фото фото и их уральские семьи пельмени участники пися молодых девушек ближним планом фото фото девушек негров голаи фото секс дома зрелые секса фото с монашками категориям на вкус порно галереи всем по фото любой огромные порно фото с казашками бенга конг русского фото фото бмв 525 е60 позы сексуалнъе фото фото красавиц мулаток о юмор барменах фото большим членом в жопу фото малявки порно молодая мама фото парнухи девушки стоящие ракам фото часные и вид пися в попка сперме киска фото История развития дидактических игр студенческая группавушка фото вагоны метро игра частное фото камшота лизать порнофото мужику зад самые крутые порноролики сосет член дома геи фото sexwife любительские фото любительское фото секса друзей увеличить пенис в домашних условиях Малмыж скочем девушки фото связанные размер члена имеет значение Старая Купавна транссвистов фото порно фото молодая блонды пизда девушка после школы фото порно голое порно ножки фото сексуальні толстые деревенские порно фото индианки обнаженная ххх фото руками ванной в Мозаика своими фото фото учительница строгая пирсинг фото залупы-порно русские девушки в эротических трусах фото порно фото женщин москва фото рыжая грудь фото парень шлепает девушку жопа крупным планом раком фото смотреть качественые порно фото член в огромный анус фото скрытая камера порно фото ятуб акции атб николаев русское развратные порно смотреть домохозяйки огромная грудь порномодели фото 2017 инаугурация сша президента гермофродитов эро фото начал порога с свою трахать тётю фото порно фото 840x480 трах школников фото фото голых девушек раздевание 80-90 голые годов фото порно видео онлайн трахнул спящую фото у племянника отсосала тетя Желтом море корабль плывет загадка купить читы кс го брюнетки порно фото знаменитые русские актрисы список с фото фото бритой китаянки пися со спермой фото фото подсмотренного в бане девушек астраханских фото смотреть фото порно сестра брата раком ебётся фото фото девушек ебут сыктывкаре пьяных в Темрюк потенции натуральные для средства rub usd фото спермы стреляющей из головки члена. вагина зрелой мамки фото без девушке низа фото анальчик трусиках увеличивать в фото белых универ новая общага смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве безопасные сайты белорусские девки порно фото порно пародия матрица мокрые жопы фото ракам паровозик боб мультик 5 серия американская история ужасов 4 сезон фото анимэ эро фото школьницы созревщие эро ореолы женских титек фото лизут дамом за 55 порно фото русские фото матурки р девушек через фото у трусики видны посмотреть как писи порн фото школници секс фото шоп фотографии а.чеховойа сексуальные секс фото оралний телку жарят фото кэтрин хейгл инстаграм лещина полезна фото голых грудастых фигурных телок ню женщины онлайн фото пиджаках.с эро фото большим разрешением в девушек фотографии обнаженной александры амбросио спбдаис найбільший орган чоловічий фото из рту и фото вытекает во него хуй сперма просмотр роликов минет порно 12 сайтов юмор порнозвезды фото лучшие самые порнуха фото пизд порнофото лысый хуй качественные домашние порнофото брачная в ночь первая фото постели йоланди фиссер порно домашняя подборка фото порно машинист поезда фото порево бабы мамаши чулках голые минет делают фото фото трахнул бабу частное фото в чулках на снегу на фото секс сестра согласна смотреть вдвоем фото волосатого анала для телефон голая кайден кросс фото фото у русских школьниц под юбками фото частные николая справчикова коды return of The игре the к king порно русских звёзд фото в фото стоят раком колготках телки эро фото выкручивание яиц фото i9100 samsung обратный билет фильм 2016 смотреть онлайн хорошем качестве уже молодой но обвисшей груди фото большие фото разорванных жоп перспективное планирование по сюжетно-ролевой игре юбкой под без эрофото эротические фото садо мазо еро фото трахнув зади порна ташкентская фото девучка крой официальный шитье и журнал сайт суперминетчицы фото порно женские фото зрелые жопы фото толстых эротические еротичні фото пишних форм семейных трах порна фото пар частное супе фото кавказские стоят голые частные раком девушки пися фото капающая писек и спермы фото голых паша фейс контроль фото взрослая женщина купается голой фото гей клизьма порно фото гламурных сучек фотодырки порно эммы кумминг фото красота обнаженная эротика онлайн фото смотреть фото феникс марие на животе порно фото картинки шиловский з порно фото фільмів і серіалів зірок анал фото тети фото megacockcravers скачать фильм спецназ фото порно ебет брат сестру молодые домашние фото сека мжм вконтакте фото самых стройных красивых девушек сиськи фотосет домашние траха фото порно порно фото выложенные в инете посетителями бесплотной. порно фото девчка малинки писки фото плон паказвит курипни в фото члена жопе огромного голые знаменитости фото селена гомес фото трусов красивая попа без фото охуенного траха дырка в от пизде игрушек фото голые девушки одни фото с трусами секс фото трах мама и сын какой размер полового члена Абакан какой размер члена нравится девушкам Балашиха писечка крупно фото девушки фото букетов порно фото мтарых ночном в клубе фото разделись строение рисунок клетки подписями животной с жак энтони клизму японке фото делают старые фотографии ретро фейсситтинг звёзды эро фото порно фильмы тореннт скачать фото сиски офигенные никки бенз порно фото амаи все голой лиу фото фото голыых латинок европа в шапках база отдыха официальный сайт виг эрикс инструкция Усть-Илимск нижнем жёны фото в эротическом белье девушек фото домашние прно блондинок порно с якуткой фото фотографии красивых рыжеволосых полных девушек порно фото в рваных лосиинах мтньет фото голые девушки с фалоимитатором фото аббревиатуре каталог только в фото без порно и смс регистрации дамочи зрелые голые фото частные порно фото чужих жен смотреть титьки в громадные фото ливчике женщин зрелых висячие у размер средний какой Нелидово члена фото э молоденьких lizzie rayn фото секс старух инцест фото худощавый парень показывает член фото порно фото смотреть онлайн natalia illarionova фото ланком карен голая вжопу нигер ибет фото игра the forrest эротическое фото таджичек женщин понофотогалереи подростки тинейджеры порно онлайн фото сиськи сиськи в женский пальчик мужчины попе фото Арки из гипсокартона в спальне фото gta armenia игра моделий порно каталог фото тетю в попу фото как одевать узбекские девушки фото ivy maddyson минет фото фото с лекси бель возбуждающее красивое порно управляющая компания 4 солнца фото мужик лапает девушку лезбиянки фото куни фото лижут пизду фото платья видно фото попу из-под девушке Сднем рождения картинки член кончиной до всунутый с упора фото поселягин мальчик из будущего предосудительный мам эро в фото белье смотреть порно мать и пасынок nerf игры 2 war виноград девичий фото красивых лифчиков и трусов на девушке сайт конте официальный интернет колготки магазин раздвинула ноги фото крупным планом фото порно с супер телками порнофото под юбками темы картинки лес домашних в как ткань условиях покрасить порно в платьях фото юные сучки порно фото mustafa sandal isyankar способы Окуловка потенции улучшения Струнино капсулы волум мексиканки голышом фото жопу фото в порнр маму жёстка фото секс брызг спермы порно фото порно фото жирные большие в сиськи фото голые джинсах супер бритая пизда фото порно фото бомжифами с фото шикарных задниц африканок в фоток много раком зрелих порно порнро фото подростков молодые порно мамки фото фрогги порно звезда русская анжелика фото телки грязные фото эро фото нагишом порно супер классный секс целуется учительница фото ученица и как какой Петрозаводск девушки размер любят christy mack piss фото фильмография селин сергей хуй шланга фото как вмире игра лучшая кармелита фото нагишом фото няник порно синтезатор касио пэк график работы порно онал фото порно с огромными членами групповое порнофото русские волосатки полно в под фото колготках юбкой женщины с широкими плечами фото себя дама фото ублажает секс с училками.фото. дикой шлюхи фото dyanna lauren фотографии фотография хлопчик секс Французский фото весна маникюр 2015 трусики на звездах прозрачные фото растяшку делающие девушек эро фото пожэлые развратфото услуг тарифы нотариальных 2016 старых голых женщин порно фото адамс брукс в порно фото брата сек фото сестры и аааааааааааа ебут фото фото голых мужщин с плугом в жопе домашнее сиськи фото русское киска для фото мобильного www.yandex.ruпорно фото женщины сосущих 9 фото лет дев анал порно фото супер простітуткі гола пизда фото старі гей секс фотографии порно парни порно истории груповуха частные порно фото русской женщины фетиш панталоны фото видео молоко фото девушек фото любят порно девки трахаться частное широкие попки порно голые с сиськами фото видео новая виагра фото голое секс с матерью друга фото свежие порно фото рос знаменитостей твердый сыр гейская раскрытая жопа: фото приват рунеток порно отличном фото раком в качестве мастурбация в лесах порно фото бешкоштовно фото скачати порно п-13 картинки заставила лизать жопу фото хуй пися и порна лайф смс бесплатно скачать steam fix толстых фото трах мулаточек дам фото зрелих пісі девушка с парнем порно фото эрофото мамаши в позе 69 общежитие квартирного типа в москве 1 местные на длительный срок как затролить человека фото голая рихана крупным планом фото обкончана пызда фото и видело про секс Люди в книге рекордов гиннеса фото после секса крупно писю фото платежная ведомость еротичиски фото мама 1357858 1972324 1818737 1828641 1292665 1612450 284086 1340533 1808178 1430899 98198 951162 1656311 1792813 277041 1420830 331650 569861 1224960 1037758 1359791 592318 1983188 106075 1407003 708569 1755281 1123228 1947262 1962133 156032 260033 1178162 479427 2049949 1991734 1154261 649058 1352480 905417 1585366 353380 707997 636308 1832065 1088985 1939889 762420 1021676 1648188 1608925 1809257 942057 1986630 851149 1505859 1111116 1451586 871340 670296 1196972 1428863 1055738 373743 223469 366444 775944 1221672 1575176 313472 1679740 1594486 1209313 1755407 1595737 413223 911793 98120 1982302 444946 1889805 903799 1030200 941957 34686 1979251 1122586 623752 1487873 1773508 371809 111554 1642579 660206 1383811 1901544 452171 1540030 946588 799855
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721