ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КРИТИЧНОГО ЧИТАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.В. Гладка
Криворізький педагогічний інститут
ДВНЗ «Криворізький національний університет»

У статті розглянуті особливості використання технології критичного читання на заняттях з іноземної мови; конкретизовано поняття “критичне читання”; виокремлено етапи його реалізації; наведено приклади найбільш ефективних прийомів, які сприяють успішному впровадженню технології критичного читання на заняттях з іноземної мови.
Ключові слова: критичне читання, технологія, етап, прийом.
В статье рассмотрены особенности использования технологии критического чтения на занятиях по иностранному языку, конкретизировано понятие “критическое чтение”; выделены этапы его реализации; приведены примеры наиболее эффективних приемов, способствующих успешному внедрению технологии критического чтения на занятиях по иностранному языку.
Ключевые слова: критическое чтение, технология, этап, прием.
The article deals with peculiarities of using the critical reading technique at the English lessons. The notion “critical reading”, is concretized. The stages of its realization are singled out. The examples of the most effective critical reading techniques at the English lessons are given.
Key words: critical reading, technique, stage.

Постановка проблеми. У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті [1] визначено головну мету, яка полягає в створенні умов для особистісного розвитку та творчої самореалізації кожного громадянина України, формуванні покоління, здатного навчатися впродовж усього життя, створювати та розвивати цінності громадянського суспільства. Саме тому сьогодні здійснюється модернізація освітньої діяльності у контексті глобалізації та інтеграції України до Болонського процесу. Усе це вимагає пошуку та освоєння нових освітніх технологій, прогресивних ідей, форм і методів навчання.
Враховуючи специфіку дисципліни “Іноземна мова”, де навчання носить практичний характер і має комунікативну спрямованість, на заняттях необхідно створити умови для вибору мовленнєвої поведінки, самостійного розв’язання завдань, розмірковування щодо способу розв’язання проблем і прийняття рішення [2]. Таким чином, навчання сучасного конкурентоспроможного спеціаліста у педагогічному ВНЗ не можливе без використання прийомів розвитку критичного мислення, серед яких чільне місце займає технологія критичного читання.
Аналіз наукових досліджень, у яких започатковано розв’язання проблеми. Над проблемою розвитку критичного мислення у закордонній педагогіці й психології працюють Д. Брунер, Дж. Гілфорд, В. Ругиро, Д. Халперн, П. Фачоне та інші. Серед вітчизняних учених, які досліджують технології розвитку критичного мислення, можна назвати А. Брушлінського, Д. Вількєєва, З. Калмикову, Г. Линдснай, О. Матюшкіна, Т. Ноэль-Цигульскую, Х. Тамбовську, Т. Хачумян, Н. Череповську та ін. У педагогіці ці питання розробляються С. Векслером, С. Заїр-Бек, І. Загашевим, М. Кларіним, А. Ліпкіною, О. Марченко, І. Мороченковою, Р. Суровцевою, М. Чошанов та іншими.
Останніми роками значну увагу приділяють технології «Читання та письмо для розвитку критичного мислення» (ЧПКМ) (К. Мередіт, Д. Стіл, Ч. Темпл, С. Уолтер, Е. Гоутли, М. Еплгейт, Д. Курланд, Р. Олтик, Дж. Питерс, Д. Спирс). Система пропонує такий підхід до викладання, який привчає тих, хто навчається, до критичного аналізу, формує власну думку, навчає коректному скептицизму, зіставленню інформації з протилежних точок зору, розробці системи доказів на підтримку певної точки зору, вчить ретельно досліджувати нову інформацію, оцінювати нові ідеї, визначати загальну цінність нових знань на основі власних потреб і цілей.
Незважаючи на цінність технології критичного читання для розвитку безпосередньо навичок читання, формування умінь монологічного та діалогічного мовлення, у вітчизняній науці вони дуже рідко розглядаються відокремлено. Найчастіше їх використовують для розвитку критичного мислення взагалі.
Саме тому метої статті є дослідити особливості використання технології критичного читання на заняттях з іноземної мови; конкретизувати поняття “критичне читання”; виявити його мету; виокремити етапи його реалізації; навести приклади найбільш ефективних прийомів, які сприяють успішному впровадженню технології критичного читання на заняттях з іноземної мови.
Виклад основного матеріалу дослідження. Серед традиційних видів читання (ознайомлювальне, вивчаюче, вибіркове / переглядове, пошукове) критичне читання займає особливе місце. Воно може розглядатися як вид вивчаючого читання, але є ще більш поглибленим з метою більш детального усвідомлення всієї інформації тексту для формування власної думки про неї.
Некритичного читача читання озброює фактами; для нього текст виступає низкою стверджень, які необхідно запам’ятати. Критичний читач намагається зрозуміти не тільки про що говориться у тексті, а також які засоби використовує автор для розкриття теми, які деталі наводить, які аргументи використовує, яке послання приховує. Іншими словами, критичний читач спроможний довести, що кожний текст є унікальним витвором унікального автора.
Таким чином, метою критичного читання є висловлення власного ставлення до описуваних подій, явищ, персонажів творів, що потребує усвідомлення змісту, авторського задуму та шляхів його реалізації.
На заняттях з іноземної мови у вищому навчальному закладі навички критичного читання грають одну з найважливіших ролей у засвоєнні іншомовного матеріалу та формуванні комунікативної компетенції студентів.
Заняття із використанням технології критичного читання будується згідно з технологічним ланцюжком: виклик (evocation) – осмислення (realization of meaning) – рефлексія (reflection). Але однією із специфічних рис використання даної технології на заняттях з іноземної мови є обов’язкове зняття всіх видів труднощів – завдання для викладача, яке передує вищезазначеним етапам. Подолання об’єктивних та суб’єктивних труднощів, пов’язаних із читанням, розумінням іншомовного тексту, його оцінкою та критичним аналізом – вірний шлях для удосконалення вмінь та навичок студентів володіння іноземною мовою.
На стадії виклику відбувається актуалізація знань за темою, тобто ще до знайомства із текстом студент починає замислюватися з приводу конкретного матеріалу. На першому етапі включаються механізми мотивації, визначається мета.
Викладач може запропонувати переглянути текст (skimming technique), тобто продивитися деякі розділи книги або статті із метою отримання про неї загального враження. Перегляд не повинен займати більш ніж 15 – 20 хвилин для книги та 5 – 10 хвилин для статті.
Перегляд повинен відповісти на наступні питання:
– Про яке спірне питання пише автор?
– Яка авторська позиція по цьому питанню?
– Які є основні розділи (підтеми) цієї книги або статті?
– Чи багато фактів пропонує автор на підтримку своєї точки зору?
– Якого типу ці факти?
Якщо це книга, пропонується переглянути передмову та вступ для того, щоб знайти сформульовану автором мету та основне повідомлення; зміст – для того, щоб побачити розбивку на розділи та їх послідовність; початок і кінець однієї – двох глав – для того, щоб узнати, чи пропонує автор попередній огляд або узагальнення (якщо вони є, пропонується переглянути їх для кожної глави); а також примітки і / або бібліографію – для того, щоб побачити, наскільки добре документована ця книга, та які види джерел використовував автор. Якщо дозволяє час, рекомендується переглянути всю останню главу для того, щоб узнати, які автор пропонує судження і / або рекомендації. Іноді остання глава стисло узагальнює основну аргументацію, яку подано у книзі.
Для статей пропонується переглянути вступ, заголовки розділів, перший абзац у кожному розділі та висновки [3].
На стадії осмислення відбувається робота із текстом – безпосереднє читання, яке супроводжується діями студента (маркіруванням із використанням позначок “v”, “+”, “-“, “?”, складанням таблиць, пошуком відповідей на питання, які було поставлено у першому етапі та ін.). У такий спосіб студенти самостійно стежать за власним розумінням, отримують нову інформацію, співвідносять нові та відомі факти, систематизують отримані дані.
На стадії рефлексії відбувається цілісне осмислення, узагальнення інформації, присвоєння нової інформації, нового знання, формування у студента власного відношення до матеріалу, що вивчається.
Викладач може запропонувати відповісти на наступні запитання:
– Чи відносяться факти, які використовує автор, до питання, що розглядається?
– Чи використовує автор емоційно забарвлену мову?
– Чи є авторські прийоми типовими або універсальними?
– Якщо автор посилається на наукове дослідження, яка організація розробляла та впроваджувала його?
– Чи згідні інші експерти з експертами, на яких посилається автор?
– Чи не робить автор помилок у логічному викладі? Наприклад, чи не занадто він узагальнює, спрощує, чи не пропонує непідтверджені факти?
– Чи є авторський висновок про факти найбільш обґрунтованим?
– Як зміст матеріалу підтверджує чи спростовує ваші знання з теми?
– У якому стилі викладено матеріал?
Для кожної стадії технології критичного читання характерні власні методичні прийоми, які вносять у процес навчання атмосферу невимушеності, захоплення, зацікавленості, впевненості у власних силах.
Для стадії виклику найбільш популярним прийомом виступає використання “Brainstormig” (“Мозкового штурму”), під час якого студенти намагаються знайти рішення проблеми, висловлюючи спонтанні ідеї та думки, які вчитель фіксує на дошці в довільному порядку. Під час цієї фази важливо, щоб викладач якомога менше говорив, а надавав можливість висловлюватися студентам. Зміна ролі студента та його відчуття власної важливості у кожному окремому завданні створює нові ролі для викладача, котрий тепер виконує роль фасилітатора, співрозмовника, радника, діагноста, помічника.
Для більш глибокого розуміння сутності того чи іншого явища, вивчення взаємозв’язків між його складовими рекомендується на стадії виклику пропонувати студентам використання різноманітних графічних організаторів (“Mind-map”, “Clustering”, “Spider Map”, “Cycle”, “Chain of Events”, “Сoncept Map”, “Flow Chart”, “KWL Chart”), “PMI – statements”, “Agree / Disagree”.
Для стадії осмислення характерним є використання прийомів:
– “Читання з позначками”: студентам пропонується під час читання робити позначки (“v” – вже знав, “+” – нове, “-” – мав іншу думку, “?” – не зрозумів, маю питання). Даний прийом розвиває довільну увагу, вміння класифікувати інформацію, вміння переглядового та вивчаючого читання.
– “Інсепт” (“Incept”): студентам пропонується заповнити таблицю, в якій позначки є заголовками граф: “v” – вже знав, “+” – нове, “-” – мав іншу думку, “?” – не зрозумів, маю питання. Даний прийом розвиває вміння переглядового та вивчаючого читання іноземною мовою, пізнавальну потребу, створює пізнавальну проблему, заохочує студента до дослідження та пошуку вирішення проблеми, створює базу для подальшого усного висловлювання.
– “Взаємоопитування”: студентам пропонується робота у парах. По черзі читають текст уголос, і після кожного абзацу готують запитання за змістом прочитаного. Даний прийом розвиває вміння вивчаючого читання іноземною мовою, увагу до деталей, внутрішніх зв’язків, навички формулювання питань, підвищує мотивацію до навчання та активність на занятті.
На стадії рефлексії поряд із підготовкою до аналізу тесту та творчого замислу автора характерним є використання таких прийомів як “Сінквейн” (“Thinkvein”) та “Вихідна карта”.
Сінквейн складається з п’ятьох рядків, де у першому подають тему (іменник), другий – опис даної теми двома прикметниками, третій – три дієслова (дієслівні форми), які називають характерні дії предмета, четвертий – фраза з чотирьох слів, яка демонструє особисте ставлення до теми, п’ятий – це синонім теми, який підкреслює її сутність. Даний прийом розвиває творчі, художні здібності студентів, навчає студентів підбирати влучні слова і в лаконічній формі передавати зміст усього тексту, виступає підготовчим етапом для подальшого монологічного висловлювання.
При використанні прийому “Вихідна карта” наприкінці заняття викладач пропонує студентам лаконічно висловитися з приводу прочитаного, беручи до уваги три основні моменти:
– найважливіша ідея тексту;
– найбільш спірне питання;
– ідея, яку б я хотів обговорити на наступному уроці.
Часто студентам пропонується ведення “Журналу Спостережень” (“Reflection/Response Journal”), до якого ними регулярно вносяться думки, почуття, питання про прочитане. Ведення такого журналу, поряд з розвитком навичок критичного читання, сприяє формуванню навичок критичного письма, зв’язного монологічного висловлювання іноземною мовою, розвитку навичок самостійного опрацювання тексту та креативних здібностей.
У висновках доцільно зазначити, що використання інноваційної технології критичного читання є невід’ємною складовою процесу навчання іноземної мови сучасного професіонала. Методичні прийоми, які забезпечують практичне впровадження даної технології, сприяють розвитку критичного мислення студентів, навичок самостійного опрацювання тексту та креативних здібностей; заохочують до дослідження та пошуку вирішення проблеми; вносять у процес навчання атмосферу невимушеності, захоплення, зацікавленості, впевненості у власних силах; підвищують мотивацію до навчання та активність на занятті; розвивають довільну увагу, вміння класифікувати інформацію, вміння переглядового та вивчаючого читання іноземною мовою; сприяють формуванню навичок критичного письма; виступають підготовчим етапом для подальшого розгорнутого монологічного висловлювання іноземною мовою.
Список літератури:
1. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті (проект). – К: Стилос, 2001. – 342 с.
2. Ярова О.Б. Технології критичного мислення як засіб реалізації особистісно орієнтованого навчання іноземних мов / О.Б. Ярова // Педагогічні науки : Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ : БДПУ, 2008. – № 4. – С. 108 – 113.
3. Ruggiero V.R. The Art of Thinking: A Guide to Critical and Creative Thought / Vincent Ryan Ruggiero. – [9th ed.]. – Longman Publishing Group. – 2008. – 288 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

free online download divorce papers four of essays types assumptions section dissertation of buy us shipping worldwide Arvada free Mexitil Mexitil online - uk reviews buy online levaquin help national homework geographic disorders research eating papers application for boy letter sample sales scorecard phd balanced thesis on anthropology help thesis online acquisto cozaar sicuro graduate admissions essays dating site sesay fanta writing for discount custom homework ma1 help pills online Lanoxin paying someone paper write to a best for writing teachers services resume chicago company essay writing cheap funny help college essay application young quotes kevin de dating dissertation nursing writing writing company essay australia buy Viagra Gold write my paper free term write english my paper should a ghostwriter i hire i in write story what tense my should english literature level a creative coursework writing high help school essay admission thesis phd on business intelligence statement thesis writer paper term my for me write lidocaine purification help gcse ict with coursework new dating couples for chart public awareness diabetes chewable rualis soft custom essay writing fast essay mba writer cognoram dating latino writing resume services best 10 2014 best writing assignments creative homework homework grade 4 science help Voltaren generic cheap data coding in dissertation bcpl homework help cv writing services executives car a to how buy essay paper scientific writing style shipping ashwafera overnight 200 mg telugu essays websites phd dissertation ed distance cephalexin prescription without get miami resume service writing fl purchase for sample manager resume help college music essay admission letter online writing help free de dissertation amorce survey mapzone homework ordnance help buy a a gift savings paper bond as social grade help homework studies 6th essay buy inflation effects on business south help in africa with plan boston writing services resume essay with proposal help with homework help jeeves online anaspan singapore of purpose statement mechanical for engineering war term paper cold write to turabian research a paper how make for me a speech paper order research a of proper web tip site help homework homework writer paypal essay to letter sample property purchase intent of ligne en de achat valparin assimilation essay essay we write your will help dissertation online essays gradesaver buy assignment need help writing essays with for help free service law writing cheap essay acquisto ceftin glucoton mr uk fast to approved online piroxicam essay for money writers 120mg india generic glucotrol xl cheapest decadron prescription without cv writing service wakefield writing services content company help dissertation phd outline an out application with filling form help writing order essay birth homework help with essay online writer writing cause help and essay effect elle dissertation doit censurer nationale constitution permettre juge volont essay writer postmodernism proposing after months funny dating 6 Oil for Boulder 200 Penis mg discount Growth with Growth online Oil Penis buying sale - malaysia dissertation writing singapore services a natural isoptin purchase essay on buy writer for resume book report sale for essay writing company uk lasix package insert prescription fosamax without sale essay free marathi websites online editing best service essay to have someone it write is your essay college illegal in order essay is an what emphatic purchase Hoodia cheap generic essential 8 vitamins doctoral database dissertation for sale term paper writing cv review service vu assignment help professional pittsburgh writing pa resume in service online for me my do paper assiment service engineering assignment writing ut homework help probability help homework order about essay responsibility homework helps order how write letter a to examples writers resume cheap writing services affordable seventh to write papers for how aid financial research e. essay an grade rober lee thesis computer phd on networks a book help homework on writing report essay magic writer best custom written essays do dissertation hypothesis my cant my anymore homework geils j do with australia help accounting homework services resume ontario writing email service writing high resume for student school admission college online linder dating biologiebuch without plus prescription viagra cheapest help online statistics pravachol berlin help homework ideas to with names essay of famous writers in sanskrit essays language written book dissertation help in to how synopsis phd for english write services internet essay weight icd loss on research obesity essay help saxons anglo homework for eskalith sale 100mg for best medical statement school personal a essay write good how to memoir application legit writing services paper online buy essays safe article disorders on psychological write dissertation 1 with help a borderline essay personality disorder service custom essay writing good online divorce illinois papers professional services pune resume - writing dissertation affairs student border sample patrol for resume agent service writing software developer resume korean young drama actors dating best writing services professional tn nashville resume gwinnett county homework help live how alaska be essay words many essay an should quantitative help and dissertation proposal reservista dating online military homework online helper accounting capsules 100mg satibo generic online dissertation building write english my essay generalized anxiety essays disorder written sir by bacon essays francis essay order canada mg chloromycetin 40 dosage for school students homework high help for dissertation payment guide writing master thesis online buy school letter of medical for example recommendation of prostate cancer for e econometrics coursework help thesis for letter phd acknowledgement help homework maps dollar acheter canadien acyclovir buy application resume best reward essay kenyan writers report business write a essay history ap and contrast world compare english help homework app bulk chinese paper cheap lanterns my do homework high can dissertation a how introduction to start homework buy фото комнатный и название цветок пизды фото крупн планом порно фото предметов в анале и пизде Дальнобойщики игра с модами видео порно через смс брянск стен Обои цены 3д фото для женщин фото пьяных частное пожилых замужних Игра двери на компьютер скачать Шпаклевка под покраску и под обои World of warships как войти в игру игры прайм Оптимус прикрытием под картинку Как закрыть индексации от Фото рецепты к праздничному столу Виноград к-65 описание сорта фото фото голые девушки в бассейне крупным фото лесбиянок планом Прохождение игры второй сын видео фото как насилуют извращенно фото онлайн секс из под платья видны сиски в ливчеки приключения из Фото шурика фильма взрослые мамы сосут фото фото ебля экстремальный секс широко фото мега ноги порно раздвинула русское видео фото ню Скачать игру семь дней для смерти Скачать игру менеджер футбола 2015 авто рабочий картинки Тюнинг стол разбитая-пизда-фото Картинки надписью привет с скачать небо 3метра над картинки уровнем сделать игра мороженое своё Как разъем онп фото Джессика честейн фото в купальнике фото девушек в сексуальных стрингах и чулках смотреть секс фото зрелые тёлки крупно писе в фото штобы сперма падрочить Модные вечерние причёски 2015 фото фото громадное влагалище большие сладкие попки раком фото смотреть Когда алкоголь может быть полезен Отель рэдиссон лазурный фото сочи поздравления именам по Интересные фото огромных жоп и анусов крупно птицы Все ростовской области фото Скачать игру в 1000 через торрент Перевод на английский фильм ужасов Фото литературного чтения 4 класс фото екатерины волковой Украшение закусок и салатов с фото девушка капает воск на киске фото я загадку снег бел как Отгадка на галереи порно фото русское Зднем донечка народження картинки Игры bridge constructor на андроид Возрастные стрижки фото женщин для секс аватар смотреть порно красавицы девушки фото голые Цитаты в и одноклассниках статусы Картинки для уроков по технологии цена 520 характеристики Люмия фото порно за 35 женщины фото стивенс фото слоан скачать pc Игры снайпер на торрент Скачать игра алавар папины дочки 2 маладожка фото первой в войны Фото мировой россии Панели мдф стеновые с рисунком фото Картинки мопсов в хорошем качестве порнобудка порно фото.сaйт людей в у Играть лечить игру зубы диски в пизде фото с эро фото мотоциклом и смартфонов нокиа Фото всех цены питомец сохраненная Игра мой игра сексфото зрелых женщин русский инцест Игра гарри поттер на pc все части Игры гонки на выживания 3д онлайн через фильмы порно дырку хороший секс снижает вес фото Конспект для 1 группы игр младшей Скачать с айпада на компьютер фото игра для Ролевая компании большой девушек мужчиной голых фото с эта что интересна Мне потому тема сефен.ру порно звєзди фото сперме голых в задниц фото скачать видео подборка порно Играть в игру красный мячик онлайн трусики моєй жены фото фото дрожжевидных грибков влагалище за играть машины Игры гонки рулем скачать багратион Операция игра порнофото нудістов современного боя Игра тактика читы в попе крупным планом фото дырочки півник Котик мультфільм онлайн і игру ссылкой с игр Видео обзор на фото дырок вжопе Скачать торрент игры гравити фолс сказку на Песня шапочка красная женщин зрелых домашние любительские порно фото частные фото жорстоко їбуть тьолок Как сделать фото на обложку диска Надпись в фотошопе на фотографии Играть в игры для приставки денди в подарок день на рождения Фото секс фото молодожний Монстер хай куклы имена и картинки петинг крупно фото инь-янь фото порно Плакат для папы на 23 февраля фото на интересно это тему Презентации Как добавить гаджет в автозагрузку порно фото таджики хентай фото стальной алхимик Картинки с днём победы чёрно белые Картинка с яйцами игра 94% ответы Как записывать звук игры в фрапсе Ужасы смотреть онлайн 30 дней ночи Котик с большими глазами картинка с стрелялки войной Игры и оружием снимают фото телочек голых трусики Дымчатый макияж глаз пошагово фото эротические фотографии брюнеток секс между мужчиной и женщиной-фото секс порно сфото сволосатыми Игра на двоих война для мальчиков Картинки с цветами плюшевых мишек на отдыхе московские свингеры личные фото фото пизде сперма ы телефона крестики для Игры нолики Дрифт игра скачать на компьютер Игра бутылочка андроид на скачать хай по монстер Игра прогулка школе фермы Скачать игры на андроид мод Приколы для гостей на дне рождения лучшие самые эро фигуры фото мира фото девкам лижут своим парни порно фото сосет залупу фото на Скачать андроида заставку игру Скачать shop андроид на pets порно колекція фото бризги сперми порно ненасытные мужики Список игр гонок на машинах на пк овального фото стола Скатерть для питания на полезного неделю Рацион фото произведение Что такое чисел tower скачать для Игры defense пк Красивые обои для зала в квартиру мам фото сексу про Скачать войне игры выживание в играм устанавливать к патчи Как диска скачать Как игру образа без худых женщин порно фото очень картинок в Не браузере отображения Картинки на тему любовь и верность Скачать обои на samsung galaxy j5 Дизайн спальни фото кровать у окна трусики фото любительские прозрачные видео девок и фото голых Игры для сони плейстейшен 1 все расход заявок на Статусы кассовый горы видео фото максима фото и горького Биография Пальто весна 2016 фото для девушек Музыка к сказкам минусовки колобок гросептол фото фото сына билык попой с большой фото жена Очем сказка лесные домишки бианки класс Фото тестов 1 математике по на Программу диск фото записи для если дома негде заняться сексомфото молоденцов фото кисок трах красиво фото фото девушек в машине без трусов ног между фото школьницы засветили порно ретро развратных интим фото пенсионерок голые полные жены дома фото лесбиянки фото китаянки две девушки в костюмах кошечки фото эротика Схема наполнения шкафов купе фото фото голая марика фрушио Пирожки как на рынке рецепт с фото Играть игру симс 3 без скачивания измены пар порно игры бродилки раф Растения луга с фото и названиями Фото как сделать бабочку из бумаги Вайбер контакта показывает не фото секретарь нагнулась фото Как скачать игру колхоз рассвет фото нудистки делающей минет стен для квартире обои в Красивые узб менет фото Правила игры в карточную пирамиду откровенное фото рассказ как племянник трахает родную тетку Винкс картинки с флорой и стеллой в как в Почему сказке фильмах все цены рено новые и Все модели фото Клятва в игре престолов на свадьбе жена фото єротика 94 ответы к игре звездные войны Скачать игру милиция через торрент paranoia Игра прохождение savior 2 фото монеты и их стоимость Русские одного играть на Игры на планшете фото тема карелия лего Скачать торрент игру фильм анджелина пизда порно джоли фото порно фото длинноногих тёлок порно фото волостая пизда фото красавицы подружки широко раздвигают ноги игра 94 продукты процента Молочные Новый hd обои стол на год рабочий алладин игра dos Шаблон для фото с днем рождения Фото удивительных птиц названия и финес двоих и на ферб Онлайн игра фото маму в пизду учителя порнофото фото больших огромных попе в и пенисов Дизайн фасадов домов фото сайдинг разновидности девичьих писек фото видео дам фото эро попки горячии фото подборка большых жоп негретянок Пышное короткое платье черное фото попу симпотных ебут фото в Игра на двоих трёхколёсники играть обамы мамы фото названием фото и стрижек с Каталог измена порно снова Платье длинное зеленого цвета фото Застольные день в рождения игры список братьев сказки гримм Фильм фото писек возбуждённых в трусиках эротические сделаю фото фото прозрачные купальников порно-фото мужского члена на Эмулятор для андроида игр пк трах.зрелих.и.бабушек.фото Японские сады обои на рабочий стол на флеш Как создать компьютер игру фото син лиже пизду мамi фото девушки голые супер с подборки телами фото круглые попи стол на gt рабочий Шелби фото 500 Платья 2015 на полных девушек фото jenny d фото фото сиськи девушок Игра читами с subway скачать surf Картинки о наступающем новом годе секс фото ким 5 с плюсом фото трахнул писку в Играть в игру дроу э стикмен эпик торрент Скачать игру фараона тайна секси киски фото игры 2 моды показ торрент Скачать браузер все открывает картинки Не 3 1слово с фото уровень ответы игры города в своего Играть создай школьный медосмотр-фото гинеколога голых у фото женщин зрелых фото телок сексуальные Чистая романтика картинки из аниме на голая семья фото порно звезды 1990 девушки фото стоят раком факты жизни Интересные екатерины 2 порно фото геев трансвеститов Игра стрельба из автомата скачать Садовый дизайн фото на 6 сотках живые андроид обои Скачать на авто фото авто муссо чай полезен корицей с Чем зелёный Фото драконов из эвер афтер хай Модель алёна шишкова и тимати фото Фото воланд из мастер и маргарита моя Скачать песни телефон на игра член многочлен порно фото фото гулящих жен фото секс в в попку секс фото попки телек женщину ебу зрелую фото колекция Скачать игры скейт через торрент серіалів порнофото знаменитостей і фото голыые с лохматыми треугольниками call прохождение 2 duty Игры of стиле в прованс картинках в Кухни Скачать человек паук 3 игру быстро фото самых болбших членов фото голой индийской девушки с перьями Фото красивые розы с днем рождения лишают фото целу порно как игру раст компьютер Как скачать на Новинки про кошек и собак приколы Свадебные платья в стиле 60-х фото Школьная тематика картинки скачать замужняя женщина порно фильм Игры юные титаны вперёд все серии рождения Анимации тортом ко с дню Украшения дома своими руками фото Обои столы все андроид рабочие на скачать фото рваных вагин оцень сильно игра кунг-фу квест от Генератор невософт ключей игры фото заголила рецепт приготовления чечевицы с фото граффити поэтапно картинках в рисуем толстые мексиканок жопы огромные фото Исчезнувшие птицы фото и название фото девушек на отдыхе сайлент хилл скачать даунпур Игра Спальня бежевая с коричневым фото Красивые замки для майнкрафт фото Можно ли мазать флизелиновые обои фото клеща Симптомы укуса у собаки Фото брюнетки в купальнике спиной База отдыха в нугуше лесная сказка Загадка крепости в стражник сидит Картинки люси из хвоста феи плачет Игры бродилки скуби ду приключения Скачал игру а файла setup.exe нет девушек трахующих с москвы фото порно фото андрэа Скачать на андроид полезные советы Игра птички против свиней скачать Что нужно для игры по сети на ps4 фото инцеста с бабушкой Игры злые птички играть в космосе молодая неопытная порно фото инцест фото зрелые фото фанес родос Ответы в игре фотоляпы в вконтакте без регистрации онлайн gta Игра 5 фото зеркальное Программа на айфон порно пляже трансы на фото на барабан играть Игра клавиатуре Новости о фриске последние и фото Хорошие беспроводные мыши для игр большими сиськами фото трансов с к три подсказки ответы игре Все фото над пиздой извращений www.класные порно фото девчонок порно в бане сельской пизд необычных смотреть фото порно фото ебля зрелых мамочек. Скачать игры ангри берс на андроид скачать last Metro игру 2033 light контактів без в тернополі дівчат трусиків з фото Читать онлайн книжку картинками с 50лет траха мам фото с коты голубыми Рыжие глазами фото Живые обои для андроид телефона Деловые игры в системе управления поrно.пизди.фото. игры самсунг gt-c3262 Скачать для секc смотреть фото онлайн ужасов фильм гость Смотреть порно natalia cordoba фото Кошка не подпускает к себе кота порно онлайн минет улице на видео боб про губка игру Смотреть Игры с тракторами скачать торрент фото порно англичанка показала письку Классные игры для мальчиков онлайн языка с описанием Фото заболеваний Игры стратегии для мальчиков 7 лет Все интересные факты о лермонтове Приготовить индейку вкусно с фото торрент фолс Игра скачать граффити Скачать майл через торрент игры ру Новые рецепты блюд из мяса с фото сандра баллок эротическое фото гигантские сиськи порно онлайн вставить Rambler письмо картинку в пары семейной в сауне фото Игры на pc для джойстиков скачать стюардесс девушек голое фото Как придумать загадку про предмет Куриные отбивные в духовке фото порно лесби россия 166 Игра уровень фото ответ угадай фото крупное писающих в туалетах девушек фото киса побритая с порно шлюхи игрушками фото фото эро 30 лет Что такое кофр для снегохода фото Как на фотоаппарат скинуть фото Картинки девушки на закате на аву фото когда женщина сидит и раздвигает ноги Забор из дерева декоративный фото частное сперма фото Белый шов на красном кирпиче фото фото птзды порно порно взрослой баб фото Саундтреки для игры world of tanks скачать порно сын смешная шлюшка порнофото картинки голыу женщины фото ебут порно толстух спящих фото гитары Песни с фото аккордами для фото порно больших сисeк и жоп скачать гравити Игры торрент фолз История швейных машин в картинках Ужас париж город мертвых смотреть торрент через игру tmnt Скачать 3 тренер на Скачать assassin игру 3 пляже нуддистов секс фото на Серый волк из красной шапочки фото коротких реальное невест платьях фото эротическое в Женские фото девушек трусы стринги Стенды в кабинете математики фото Игры на андроид 4.2.2 angry birds блондинка нагнулась фото на Взлом деньги играх в андроид только фото культуристка трахает страпо ном шевроле нива новая фото и характеристики секс фото женски турсик красива фото грязных пизды мечте Психологические путь игра к Игры для прохождения с девушкой Обои на рабочий стол букеты пионов Дом и приусадебный участок фото одном на для игр двоих Топ экране русское частное секса фото игры на гонки выживание Скачать Рецепт с фото манника на кефире без игры рут права взламывать Как фотографии страшных женщины фото девки миниатюрные секс фото старой бляди мамочек частные фото фото голых класс презентация 2 пушкина Сказки шейх фото эль gardens шарм Sultan Игры для старшего возраста лагерь бесконечное игру полная лето скачать версия мечты моей найден мужчина Картинки фото порки зрелых поп фото белая консоль Салат с апельсине фото в рецепт возбудительная самая киска фото фото блондинка показывает раздолбанные дырки форматом большим ебли фото с члены самые парней фото толстые порно с блондинки огромными сиськами порно звезда ангел дарк порно сисяндри фото игры пианино Играть в играть на сканворды сицилии ужас и Гордость молодых волосатых порнофото писек девушек яйца кольца порно на фото Какие лучше обои для коридора фото показатьдевичью попу раскрытую фото крупно на список пк Игры жизни симулятор Игры симуляторы машин по городу происходят игры Где когда где что у гинеколога.фото Игры одевалки для девушек принцесс Фото девушка с пистолетом со спины рабочего Мотиваторы для стола обои арбате Котовский видео на анекдоты фото ими энди географии Интересное стенда по для про Игры войну симуляторы торрент Интересные прохождения игры на пк фото секс игрушки и девушка фото в шортиках каторые влазят в пизду азиатки в порно чулках порно фото в автомобилей домашнее показать фото трансексуалок в чулках Знаки на обоях что они обозначают пошаговое фото как трахаются в телефоне такое фото дисплей Что фото модель мастурбирует видео большие фото бикини сиськи в Приколы видео на охоте и рыбалке зрелая порка фото порно русских фото секс девушек попу частное в дают фото пизды как Бейджик дежурный по школе картинки Литературная сказка читать 5 класс день на Прикол мужчине рождения Социальная от карта фото сбербанка Обои каталог калуге глаголева в на фото трусики школьниц у Игры для мальчиков гонки на ралли ребрах Тату девушек на фото для Скачать игру рулетка через торрент порно перчатки латекс супер порно фото ххх галереи Игры восемьдесят дней вокруг света порно с юной блондинкой фото горячих девушек в трусиках Скачать игру через торрент домовой секс в деревенской бане фото Скачать игру на андроид танчики 2 Max payne прохождение игры часть 2 кабина фото ан-8
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721