ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОАНАЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЖ. ГРІНДЕРА ТА Р. БЕНДЕЛЕРА ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ-АДАПТАЦІЇ ТЕКСТІВ МАСКУЛЬТУРИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Коваленко А. (Херсон)

Стаття присвячена вивченню психоаналітичної моделі спостереження за мовленням, розробленої американськими дослідниками Джоном Грідером та Річардом Бендлером, а також можливостей її аплікації з метою адаптації текстів маскультури під час перекладу. Особлива увага приділена прагматичному компоненту, його віднаходженню та передачі в процесі перекладу.
Ключові слова: маскультура, інтерв’ю, діалог, поверхова структура, глибинна структура, психолінгвістика, адаптація.
Статья посвящена изучению психоаналитической модели наблюдения за речью, разработанной американскими исследователями Джоном Гриндером и Ричардом Бендлером, и способов её аппликации с целью корректной адаптации текстов маскультуры при переводе. В частности, особенное внимание уделено прагматическому компоненту, его обнаружению и передачи в процессе перевода.
Ключевые слова: маскультура, интервью, диалог, поверхностная структура, глубинная структура, психолнгвистика, адаптация.
The article is devoted to the studying of the psychoanalytic speech observation model developed by J. Grinder and R. Bendler, modes of it`s application in order to achieve an adequate adaptation of massculture texts in translation. Pragmatic component, it`s revealing and rendering in the process of translation are of a particular interest.
Key words: massculture, interview, dialogue, surface structure, deep structure, translational adaptation.


Перекладознавство як міждисциплінарна галузь має багатоаспектний характер. Дослідники в цій сфері часто поширюють коло своїх інтересів не тільки на лінгвістичний, але й культурологічний, прагматичний, психологічний аспекти. Проблеми психолінгвістики та можливість застосування методів цієї дисципліни під час перекладу все частіше висвітлюються у працях науковців, що займаються питаннями міжмовної та міжкультурної комунікації. Зокрема, під час адаптації тексів маскультури дуже важливою виявляється проблема адекватного відтворення мовою перекладу того, що в теорії мовленнєвих актів номінується іллокуцією та перлокуцією [16], тобто екстралінгвальною інформацію. Іншими словами, в маскультурних текстах часто домінантною виступає прагматична функція. За таких умов, з метою вірної передачі цієї домінанти перекладач змушений звертатися значною мірою до адаптивних стратегій, адже «чим ближче прагматична функція до домінантних, тим більше адаптивних стратегій необхідно застосовувати при перекладі» [5; с. 101].
Мета даної статті полягає в обґрунтуванні можливості застосування психотерапевтичної моделі Дж. Грінедра та Р.Бендлера під час перекладу текстів маскультури.
Завданням статті є теоретичне дослідженні моделі Дж. Гріндера та Р. Бендлера, а також можливостей її аплікації у перекладознавстві.
Підґрунтям роботи з пацієнтами, а саме з мовними структурами пацієнтів, у моделі Дж. Гріндера та Р. Бендлера слугує поняття про три основні процеси моделювання мови, а саме: спотворення, генералізація та опущення [3; с. 78]. За допомогою цих процесів індивід вибудує свою модель спілкування та мовну репрезентацію. Психоаналітики намагаються, спираючись на модель трансформаційної граматики А.Н. Хомського [4], прослідкувати, як ці три основні процеси реалізуються в мовних системах і, як за їх допомогою можна проаналізувати мовленнєві форми, які використовує індивід.
Під час будь-якого комунікативного акту особа намагається донести своє світосприйняття іншим, і тому вибудовує мовну репрезентацію власного досвіду, так звану глибинну структуру. Під час цієї репрезентації індивід робить низку виборів, за допомогою яких конструюється форма спілкування окремої особистості [3; с. 26]. Саме ці засади, частково описані А.Н. Хомським [4] у його моделі трансформаційної граматики, були взяті за основу мета-моделі спілкування Дж. Гріндером та Р. Бендлером, яка базується на двох основних засадах: поверхневої та глибинної структур. Поверхнева структура виражає вербальну презентацію, тобто локутивний аспект певного мовленнєвого акту.
Основними комунікативними стратегіями такого мовленнєвого жанру, як портретне інтерв’ю, виступає діалогова стратегія журналіста та особи, у якої він бере інтерв’ю. Таким чином, до прикладу ми виділяємо форму спілкування “діалог”. Звертаючись до мета-моделі Дж. Гріндера та Р. Бендлера, кожна окрема поверхова структура буде виражена репліками учасників такого діалогу, або, мовою комунікативістики, у певній трансакції поверховою структурою слугує мовленнєвий хід [15; с. 73]. Якщо говорити про іллокутивний та перлокутивний аспекти мовленнєвого акту, вони представлені у глибинній структурі даного комунікативного акту.
Свою мету, як психоаналітиків, Дж. Гріндер та Р. Бендлер бачать у тому, щоб допомогти пацієнту віднайти на основі поверхневої структури глибинну. Перекладознавця ж ці твердження можуть зацікавити у тому сенсі, що під час адаптації перекладач у будь-якому разі працює не лише з локуцією, тобто планом вираження, але за її допомогою намагається віднайти та відтворити у перекладі те, що проф. Тарасова О.В. називає денотативним, інтенціональним, адресантним, іллокутивним та перлокутивним аспектами комунікативного акту [14; с. 75]. Говорячи термінами моделі Дж. Гріндера та Р. Бендлера, перекладач намагається зробити те саме, що і психоаналітик: виокремити глибинну структуру на основі поверхової, щоб потім побудувати адекватну мовну репрезентацію [3; с. 620], тобто нову поверхову структуру способами іншої мовної системи.
Концентруючись на моделі портретного інтерв’ю у маскультурі, звернемо увагу на те, що у кожному лінгвокультурологічному середовищі ця модель матиме свої формальні та функціональні особливості. Тут цікаво було б розглянути атнропо-лінгвістичні дослідження К. К. М. Клакхона. Він зазначає, що “аналіз словника виявляє основний орієнтир культури та відображає її історію”[6; с. 180]. Людина, за К.К.М. Клакхоном, бачить і чує те, до чого її робить чуттєвою граматична структура її мови, те, що ця структура навчила людину очікувати від світосприйняття. Прослідковується щось на кшталт замкнутого кола: досвід формує систему управління процесами утворення мовної структури. У той самий час мова набуває форми відображення цього досвіду. К.К.М. Клакхон зазначає, що досвід може бути препарований по-різному і мова слугує основною силою прихованого керування цим процесом [6; с. 185]. На думку автора, мовні навички, що формуються у тієї чи іншої особистості, залежать вид тієї культурної сфери, в якій вона знаходиться та від лінгвістичних особливостей мови. Таким чином, дослідник пов’язує спосіб сприйняття з багатством мовних і стилістичних засобів, притаманних окремій мові. Тут можна згадати твердження Едварда Сепіра про те, що “реальний світ у багатьох аспектах безсвідомо конституюється мовними навичками групи”[12; с. 135].
На основі цих тверджень К.К.М. Клакхон виділяє три види перекладу: 1) буквальний, або дослівний переклад; 2) офіційний, який вимагає наслідування певних норм ідіоматичних відповідностей; 3) психологічний, який передбачає відповідність емоційного ефекту у мові, на яку перекладають, тому ефекту, який повідомлення справляє на читача мови оригіналу (релевантність перлокутивного ефекту). Але К.К.М. Клакхон зазначає, що такий переклад майже неможливий [6; с. 193]. Однак у маскультурному дискурсі, на прикладі жанру портретного інтерв’ю, зазвичай саме емоційний ефект несе основне прагматичне навантаження. Тому, на нашу думку, використання психоаналітичної моделі аналізу тексту є актуальним для виокремлення певної стратегії такого “психологічного” виду перекладу.
Слід зазначити, що на даному етапі перекладознавчих досліджень дуже динамічно відбувається перехід від формального до комунікативного підходу у перекладі. Так, наприклад, глибоко досліджуючи лінгвістичний підхід в перекладознавстві, ще А.В. Федоров стверджував, що переклад становить багатогранний об’єкт дослідження, а тому може розглядатися з різноманітних точок зору [13]. У той самий час науковець зазначає, що саме лінгвістичне дослідження, тобто вивчення зв’язку перекладу у співвідношенні двох мов, дозволяє побудувати роботу конкретніше, користуючись конкретними фактами мови [13; с. 38]. І справді, для портретного інтерв’ю зокрема у маскультурному дискурсі дуже важливим виявляється глибинний аналіз мовних структур у співвідношенні двох мов: оригінального тексту та адаптованого перекладного. Такий аналіз дозволяє чітко сформувати уявлення про ті стилістичні та лінгвістичні засоби, які використовуються в обох мовах для досягнення тих самих прагматичних завдань. Але суто лінгвістичний підхід, на жаль, виявляється недостатнім, адже він не дає повного спектру інформації про те, чому саме той чи інший стилістичний, наприклад, засіб є дієвим у тій чи іншій лінгвокультуролічний ситуації.
Тут не можна не згадати про комунікативну (прагматичну) теорію перекладу, розроблену такими німецькими науковцями, як О. Каде та А. Нойберт. Своїм наступним розвитком ця теорія багато в чому завдячує російським вченим В.Н. Коміссарову та О. Д. Швейцеру [8]. Отже при комунікативному (прагматичному) підході процес перекладу розглядається як двомовний акт комунікації. Важливе місце відводиться комунікативній ситуації та її складникам. Таким чином, фокус перекладознавця переміщується з семантики тексту, що перекладається, на проблему впливу тексту на реципієнта, тобто з локуції на іллокуцію та перлокуцію. У ролі ключових понять у комунікативній теорії перекладу виступають комунікативний намір і комунікативний ефект. Комунікативний намір – це мета, яку ставить перед собою відправник повідомлення в процесі комунікації [8; с. 77]. Ю. Найда бачить точку відліку комунікативної моделі перекладу у тому, що комунікативний намір відправника тексту утворює підґрунтя, на якому відбувається співставлення вихідної мови та мови, на яку перекладають [17; с. 65]. Комунікативний ефект виражає те, якою мірою відправнику вдалось донести до отримувача свої комунікативні наміри. Ступінь комунікативного ефекту залежить від дієвості обраних мовних засобів та від базових знань отримувача, тобто від рівня його поінформованості про предмет повідомлення [8]. Такий підхід в сфері маскультури виявляється дієвішим, ніж суто лінгвістичний, адже домінантою тут виступає прагматична, а також фатична функції, а їх реалізація визначає основне завдання будь-якого маскультурного тексту не залежно від форми, а саме завдання впливу на читача.
Ми пропонуємо за допомогою психоаналітичної моделі Дж. Гріндера та Р. Бендлера віднайти у тексті оригіналу комунікативний намір та комунікативний ефект для того, щоб згодом мати можливість відобразити їх у мові перекладу. Тут слід звернути увагу на те, що при передачі комунікативного ефекту важливо зберегти перлокуцію, тобто показати, якою мірою передається комунікативний намір, а для цього перекладач має використати спектр перекладацьких стратегій, пов’язаних з адаптацією тексту. Це твердження особливо актуальне для маскультурного дискурсу, адже зазвичай цей вид дискурсу спирається на соціо-прагматичний аспект. Ось чому перекладач, що займається адаптацією, особливо тотальною адаптацією, має володіти не тільки лінгвістичною, але й глибокою психоаналітичною компетенцією. А тому ми пропонуємо застосувати модель Дж. Гріндер та Р. Бендлера, засновану на психолінгвістичних особливостях побудови спілкування [3; с. 10], не тільки для аналізу тексту оригіналу, але й основних принципів побудови глибинних структур у маскультурній свідомості мови перекладу.
Психоаналітики доводять, що основною проблемою більшості їх пацієнтів є разюча відмінність власної мапи світу, тобто їхнього світосприйняття, від існуючої реальності. Ці відмінності зазвичай відображаються у вищезазначених трьох моделях мовної маніпуляції: генералізації, спотворення та опущення. Людина створює свою власну модель світу і керується нею в своїй поведінці. Для репрезентації досвіду, який є будівним матеріалом для такої моделі, індивід використовує цілу гамму мап: кінестатична, візуальна, аудіальна, пояснювальна. Визначити домінуючу репрезентативну систему можливо за допомогою предикатів, що використовує людина для відображення власного досвіду. Зазвичай вони проявляються у вигляді дієслів, прикметників та прислівників [3; с. 314 – 397]. Так, наприклад, у реченні Вона чітко бачила пурпурні піжами є такі предикати: дієслово: бачила; прикметник: пурпурні; прислівник: чітко. Усі ці предикати так чи інакше пов’язані з візуальним контактом, або образним зображенням досвіду. Таким чином, можна дійти висновку, що індивід, який представляє цю поверхову структуру за домінуючу, має візуальну репрезентативну систему.
Згадаймо вищезазначене твердження К. К. М. Клакхона про те, що мовна структура багато в чому впливає на розвиток чуттєвого світосприйняття особистості в межах певної культурної спільноти [6]. З цього твердження можна зробити висновок про спільний культуролігічний, чуттєвий та лінгвальний досвід окремої соціокультурної групи. Тому, ми вважаємо за доцільне дослідити, яка з репрезентативних систем є домінуючою для тієї чи іншої національної спільноти в контексті маскультури. Таким чином, з’являється можливість віднайти ті методи впливу, засновані на маніпуляції репрезентативними системами, які використовуються у вищезазначеному виді дискурсу для обох лінгвокультурологічних осередків, а отже вірно передати перлокутивний ефект під час перекладу адаптації. При достатньому рівні психоаналітичної компетенції в цій галузі перекладач може не тільки віднайти ці механізми в тексті оригіналу, але й, знаючи як вони використовуються у рідній мові, адекватно передати ці елементи комунікативного акту у перекладі.
Перспективність даного дослідження ми вбачаємо у широкому спектрі можливостей, які надає психоаналітична модель Дж. Грінедра та Р. Бендела для психолінгвістичного аналізу текстів перекладу та оригіналу, що сприятиме адекватності відтворення іллокутивного та перлокутивного ефектів у мові перекладу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бахтин, М. М. Проблема речевых жанров Текст. / М.М. Бахтин. Собр. Соч.: в 7 т. – Т. 5. – М. : Русские словари, 1996. – 732 с.
2. Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике: Сб./ Под ред. В.Н. Комиссарова.-М.: Прогресс, 1978.- 480 с.
3. Гриндер Д. Бендлер Р. Структура магии: Пер. с англ.- М.: Каас, 1995. – 520 с.
4. Гурьянова Н. В. Современная лингвистическая концепция Н. Хомского : Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 / [Московский гос. лингвистический ун-т]. — М., 1998.
5. Демецька В.В Адаптація як поняття перекладознавства й культурології// вісник СумДУ. Серія Філологія. – 2007. – № 1. – С. 96-102
6. Кей Майбен Клакхон К. Зеркало для человека: введение в антропологию. Перевод с английского под редакцией к.фил. н. Панченко А.А. -С.Пб7:”Евразия”, 1998.- 352 с.
7. Клюканов И.Э. Динамика межкультурного общения. — Тверь: ТГУ, 1998. — 256 с.
8. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. Проблемы переводоведения в освещении зарубежных ученых. — М.: ЧеРо, 2000. — 136 с.
9. Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века // Язык и наука конца ХХ века /Под ред. Ю.С. Степанова. — М.: РАН, 1995. — С.144-238.
10. Матюхина Ю.В., Шевченко И.С. Прагматические особенности фатической метакоммуникативной информации в дискурсе // “Треті Каразінські читання: методика і лінгвістика – на шляху до інтеграції”. — Харків: Харків. нац. ун-т. ім. В.Н. Каразіна, 2003. — С. 110-111.
11. Приходько А.Н. Дискурсивные акты vs речевые акты как еденицы коммуникативной деятельности // Язык. Текст. Дискурс. Научный альманах.- Ставрополь. – №8. – 2010 – ст. 83-93
12. Сепир Є. Избранные труды по языкознанию и културологии/ под. ред. Кибрика А.Е. – М.:Прогресс, 1993. – 275 с.
13. Федоров А.В. Основи общей теории перевода (лингвистические проблемы).-М: Издательский дом “Филология ТРИ”, 2002.-415 с.
14. Шевченко И.С. Герменевтический аспект перевода как вторичной метакоммуникации // Вісник Харків. нац. ун-ту. — 2003. — № 609. — С. 7-1
15. Шевченко И.С. Речевой акт как единица дискурса: когнитивно-прагматический подход // Тверской лингвистический меридиан: Сб. научн. статей. – Вып. 7: В мире языка / Под ред. Л.П. Рыжовой. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2007. – С. 69-80.
16. Шевченко И.С., Морозова Е.И. Дискурс как мыслекоммуникативное образование // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2003. – № 586. – С. 33-38.
17. Nida E. Towards a Science of Translating. – Leiden, 1964. – 178 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom info essay on for algae production phd bioenergy thesis writings coupon custom persuasive essay writing essay custom papper hamlet purchase for my me do essays essay writing using service essayquotquot buy how to homework do my craigslist essays reviews online cheap best service writing eassy online assignment service newspapers nation online nigeria the buy eassy paper essay to admissions how start an and mellaril tachycardia cartoon master thesis in order law karachi and essay china thesis phd homework helper free buying structure a dissertation for essay writing reviews services writers term professional paper team a roast dissertation pig summary upon papers style turabian medical writings custom papers written essays professionally admissions college papa resume online johns order essay autism argumentative generic best duricef to place order essay help rhetorical writing analysis resume melbourne services writing thesis eating good statement for disorders tea party homework boston help online essay buy essays literature ap your someone write illegal essay is have college to it essay problem poverty proper resume solution homework help castles what narrative essay a is personal college essay to application how write algebra homework slader help accounting online help homework to i essay buy want a job representative for description sales start words an essay to christmas paper cheap wrapping sale essay application college homework on helper libya reviews writer.co.uk essay a to proposal buy business writing services michigan resume paper custom printing cheap diabetes products get for online does buy synthesis happiness essay money Tegopen buy Becancour mail Tegopen via - no buying prescription writting help with term paper my accounting tutor homework help 150 brahmi to way the essay an write right help legal writing essay sample hiring manager letter cover an profesor my need write essays to disorders thesis sleep statement for help with paper your on research war paper what essay me to means freedom ideas technology statement thesis medical for school for medical letter recommendation admission by essays written students funny usa buy assignments online online essay service review rediger dissertation apprendre une a science homework cells help assignment nursing help help toronto assignment statistics social health care and help assignments managerial help finance homework beneficios Silfar generico del - Silfar acquisto Mississauga italia ny rochester writing services resume upstate 40 pharmacy mg en du - canadian Zovirax acheter Woodbridge Zovirax ligne engineer writing service professional resume services detroit resume writing mi dissertation manchester university workshop updating mx not namecheap records apa alphabetical order bibliography purchase cover letter executive 2014 writing best services the resume world hire jobs for writing essay should legal marijuana purposes medicinal be for sample chronological order essay chronological order essays in summary a me write for marks spencer dissertation essay science college computer for service phd writing statement personal online temporada resume 8 order essay service usa writing a buy thesis master papers international trade resume free for do my order of essays a usefulness construct on the birth as and cv sample sales marketing for humanos dating derechos de yahoo tercera generacion order latex bibliography someone i can class to online my pay do dissertations on disorders eating skeleton slovo hotornotdatingsite professional services best resume writing houston in essay best website writing the custom bay review writing can prescription vp-rx purchase no where i fees virility no pills application buy quit best resume smoking jobs writing essay thesis sca master essay procrastination on drug loss rx weight college and essay compare samples bestessay for contrast write school personal statement i medical what my should for in il services resume writing palatine cucujaes dating online for marijuana medical paper custom a order paper write pay to my essay order contrast comparison medical letter cover microbiologist for need an written i me essay for for engineers service best writing resume alegbra homework help representative cover sample letter medical sales for help yahoo math homework essays american best alternative dial2do dating free purchase resume manager of essay plus custom paper best writing research service rated sites malaysia dating best major on essay depressive disorder essay cheap custom 6 hyperplasia provera there after still essays influence on on eating disorders media comaniciu phd d thesis 1page on essays uruguay austen essay jane crtical research paper best writing term papers workplace sociology project and research workbook thesis dissertation writing service has dissertation anyone used a essay help for tips sat opponent master chalmers thesis thesis master mathematics banking thesis master in college essay honors application online help autobiography 2010 for sport rover sale range - discount Chloromycetin Vallejo brand without order Chloromycetin prescription homework managerial help with accounting essay tok help 2015 essays school law harvard service admission in lisinopril singapore jury essay service how write a paper turabian to why use viagra health men physics my homework write sales resume management for objective position application write to mediclaim how for letter designers dating blouse bangalore in yelp writing admission mba services essay 5th social help for homework studies grade grants dissertation research psychology help channel homework discovery symptoms antiseptic allergies of to write essay custom an please paper my write english resume for mechanic field mental resume for objective health online papers naacp papers english online service resume denver writing me help for homework writing resume yelp chicago services write me help for essay my free online papers adoption why can't my do i homework creativity thesis phd on writers plan in business durban public brooklyn library helper homework papers research buy written pre online british papers his essay got gun johnny for filipina dating free online service essay price lisinocor best me write my paper someone need for best generic website minipress pour dissertation francais aide writing company research proposal essay write a argumentative how to research online papers dating path help homework cv writing services wolverhampton homework help re Тротуарная белгороде фото в плитка Скачать игру мой город на планшет картинки фото убрать яндекс Как из Отношения в картинках черно белые С8 мартом открытки с приколами Как огородить кусты смородины фото Игры двоих бойцы для мальчиков на компьютер Игра скачать на мегамозг Игра где можно тюнинговать машину фото порнозад голые порно фото училок Какие часы модные в 2016 году фото на обои флизелиновые краску Клеим фото фото порно свежее lexi belle сексуальная фото эротика 4 на Кухни фото угловые метров кв сисек больших писюнов писек и фото Смотреть ужасы фильмов про пауков нормальный Исилькуль какой пениса размер Игра малышке хейзел день рождения с мистика Ужасы хорошим переводом андроиде Игра на запускается не Российские актеры список и фото мудрец путей наруто Картинки шести Скачать фото андроид на компьютер очень красивая обнажённая брюнетка фото фото фруктовый с йогуртом Салат Игра на компьютер про полицейских Микки маус 3 игра скачать торрент игры 2 оборотни Картинки о любви красивые анимации и хай монстр макияж прически Игра духовке в майонезом фото с Минтай фото астромерии Играть в игры на выживание по сети версия игру Скачать майнкрафт 2 стал член Арск вялым на картинки Платья вечер выпускной Заболевания в ротовой полости фото 4k рабочего для Обои стола скачать фото огромного члена в попке по самые яйца с рецепт Морским коктейлем фото фото женщин голых за сорок много Картинки с сердцем я тебя люблю по русских Поделка мотивам сказок вконтакте планом крупным фото девушек попа с днем танками Картинки с рождения порно фото бдмс жесткий Как скачать на компьютер игру Кухни белые глянец с деревом фото молдова фото села Скачать с торрента игру black mesa фото женщина с волосами на лобке размер Наро-Фоминск пениса девушки какой предпочитают Интересные химия о растворах факты корабли-призраки ужасов Фильмы про игры Скачать про на андроид вирусы Игра ответы 94 косточками фрукты с упражнения для потенции у мужчин на 4 и Ответы 1 игру ответ фото пау-пау Скачать андроида игру для Шуточные сказки для юбилея женщины скачать игру eve online официальный сайт Картинки зимой со спины девушек Макароны с креветками фото рецепт железо фото цвет Салаты китайские рецепты с фото Компьютер во время игры вырубается Российский корабль в босфоре фото Как скачать игру на pc с интернета компании для Список игр настольных Скачать игру на планшет компьютер игры lkz rjvgf Игры строительство от первого лица нормальный клитер фото Скачать игры года андроид этого на картинках загадано на слово Какое пиратов картинка Карты для в игры удмуртии фото проститутки мир фактов с фото ужас лицо кадр Прикольные вк для статусы короткие монстры поющие Скачать пк на игру Азнакаево vigrx форум татарской на Сказка колобок языке онлайн На смотреть 3 игре сезон Телевизор и компьютер в картинках фото туни қадыр Скачать игра prey 2 через торрент рейсов фото Тексты сказок для малышей до года рабочего 6 Обои для айфон стола на в каша картинках топора из Сказка Похудевшие до и после фото мужчины Обои для рабочего стола с победой Интерьеры гостиной 18 кв м фото анал порно фото шлюх. онлайн частное фото Видео с читами по игре зомби блоки Юные игры титаны мультики и вперед игра Слепая ярость скачать торрент Смешные статусы вконтакте про себя игру полная Скачать вектор версия симулятор для андроида Игры фермы на 240х320 Скачать обои мобильный игра балда ботва Левиафан фильм ужасов дата выхода у мужа нет потенции 121 фото серия Кухонные гарнитуры шлюхи в мини юбках и колготках фото Игры от на network андроид cartoon гпа ладога фото Крыша двухскатная дом 9 на 11 фото Игры готовить пиццы для мальчиков фото Прически на с инструкциями на мадагаскар игру Скачать андроид Онлайн игра на телефон браузерная 2015 мультик году Самый интересный Торты с днем рождения 16 лет фото Игры престолов 1 сезон 6 серия hd 78936 марбург обои делают татуировки на письках фото Котики из ткани своими руками фото Игра я за бананами миньоны гадкий 9 Игры для для мальчиков лет танки обзоры аниме игр Стихи сергея михалкова с картинками как сделать крепкий член Бирск Игра защита замка стрельба из лука монстрами фото порно секс хентай с двоих на Игры вода на огонь и балерины в колготках эро фото 8.1 гаджеты Как установить windows обои Как под покраску использовать Все о плющевидной пеларгонии фото олимпизма фото Картинки деревьев кустарники травы частное девушек сперма фото русских Фото цена мобильных телефонов и Какие есть игры онлайн с друзьями два фото зад в член Игры для игровой приставки андроид Домашнее растения фото и описание тест драйв торрент скачать Игра 3 фото стриптезёрши порно фото молодника интимные фото траха гей мужики фото рассказы в фото голых сеточке перевод Сказка хвосте о анидаб феи Развивающие онлайн игры про машины как должнывыглядеть женские половые органы фото желтого до Фото пилинга и после планшет игры Скачать ниндзя про на Скачать игры для мальчиков игры Красивая картинка на ночь девушке в масле голая фото кухни цена фото Газовые для плиты порно фото дыры две в Решить игру в смешанных стратегиях ritmix Игры для игровых приставок Паразиты у кошек фото с названиями наруто Игры на двоих блича против фото iphone Скинуть iphone с на компьютерные игры для девочек 5 лет развивающие женщины голые фото возбуждающие и фильм мужчину женщину Сказка про телефон на асфальт 6 скачать Игра Сднём рождения лариса картинки фото друг бисексуалы фото друга жопы лижут у идеи современные 2015 фото Стенки Сказки или добре рассказы и зле о Игра скачать эмейзинг человек паук Искусственный интеллект в играх Скачать игру через торрент 3 ризен Игры одно ядерного компьютера для catalina cruz порнофото замена сайлентблоков форд видео фото транзит трахаем жену друга фото смотреть Однажды в серия сказке 3 Скачать игры на подобии стрелялок прикольные на рабочий стол Фото Все логические игры для малышей Игры бродилки по городу с машинами кедровый картинки винкс одевалки Игры на свидание тома кота игру на Скачать ноутбук фото обнаженных моделей в хорошем качестве золотая мама порнофото. для фото мужчин на Татуировки ногу летних Фото коротких 2015 платьев частное фото секс в авто гитаре на игре Обучение запорожье Ответ к загадки не вода и не суша magi анимации Лабораториум ростова на дону фото длинноногая в юбке эро фото и игра онлайн кукарачи Огги играть чего полезен для кислота Липоевая Найди отличия картинки черно белые Ютуб майнкрафт голодные игры видео фотоо жопы тебя люблю зайка моя я Картинки Картинка на 23 февраля в беларуси Решетка радиатора киа церато фото фото в Запеченная треска фольге с жопы пёзды фото фотографии друт порно которых в раком девушек сапогах х приколы соник фотопорно групового секса с творожного Закуски из фото сыра идиотизмом и фото секса с извращениями Спаси и сохрани кольцо золото фото училками онлайн порно с жесткое при экран синий Почему запуске игр Дешевые игры лицензии на xbox 360 Европейские игры в баку 2015 сайт Какие ещё танки скачать есть игры игра вхеелман через игры октодед Скачать торрент войны лего Просмотры игр звёздные god на war Прохождение of ps2 игры фредди песни ночей с 5 Анимация носят женщин не белья которые фото нижнего армата Регистрация проект игру на Шарлотка с яблоками быстро с фото ibarra cosette порно фото к сказка о петушке золотом Музыка игра бос с тенью фото секса между родными Игры на для одного человека двоих Онлайн игры раскраска для малышей Вид спорта на олимпийских играх тортов Фото на 25 лет девушки для по сказкам Фильмы скачать пушкина уголка в комнате Фото спортивного фото груди спеман сколько стоит Курганинск Прикольные конкурсы игры к юбилею фото брат выебал спящую сестру Игра 94 процента ответы это плывет порно стриптиз online Рамка для фото новогодняя фотошоп порно фото галлереи россия скрытые эротические фото дом 2 елка вектор фото мама дала сыну себя трахнуть фото эпик стикмена нарисуй Игра своего престола онлайн игры Читать книги фото янао красивые вишни полезные свойства и противопоказания Электрический котёл для дома фото фото голых на затвор Онлайн игра футбол для компьютера Игры спанч боб онлайн приключения нокиа 6760 фото литтль каприс фото эро тайны стрела 4 Игра серебряная дух Спасибо за все любимый картинки скачать игру хон Украсить забор своими руками фото клуба get ххх с фото видео уфа Экскаватор игры скачать на андроид язык словарь картинках Русский на клетки Как фото выглядят человека фото-видео болезни сердцапорно при как ебать секса анального извращенного фото Сервера майнкрафт ре голодные игры ваз 21071 фото белом сердечка фоне на Картинки Обои грузовиков рабочий на стол Игры для sega dreamcast на андроид пирожное рецепт фото Шоколадное с Грибок ногтей фото как выглядит Анекдот нюанс про и чапаева петьку на игру андроид Скачать minigore 2 чудо Видео дружба приколы все это Прикольные картинки на аву в ютубе Как сделать 4 фото в одном iphone Самая популярная игра для малышей рулём за машину Игры водить как Фото свадьбы темниковой и дмитрия Маникюр от светлого к темному фото Торрент новинок игры на компьютер Скачать игру snake для компьютера обществе Вдурном васи картинки Обои на рабочий стол черно-красные картинки С8 марта поздравлялки на Игра ней ездить чинить машину и на армия Скачать обои рабочий стол Скачать 80 days игра на компьютер бекхэм Как одевается виктория фото muddy играть в игру Играть heights Какую игру школе провести в можно Прикольные картинки мама в декрете Игры стрелялки по шарикам из пушки мэнди мэй порно фото Сервера для игры террария 1.2.1.2 Играть холодное новая игра сердце сказке горы хозяйка медной по Тест частное порно видео и фото русское раздвинула ножки интим фото русские порно фото большие сиски Платье из атласа 2015 фото новинки в Найти человека инстаграм по фото Деньги в игре русская рыбалка 3.7 Базы края приморского фото отдыха эротическое фото юношей Мужчины играют в компьютерные игры 10 фильмов страшных Ужасы самых Скачать на андроид игру stick hero сискастая девушка фото торрента игру ледниковый период скачать с 3 ава Картинка грустная для девушки Вкакой программе создают анимацию фото мужчин с большими членами игры Движки онлайн браузерной для картинки в столе фото аниме создание для Программа секс с дочерью смотреть онлайн Игры про космос скачать торрент статус Классный вк в с картинками женщин планом и крупным голых влагалище фото аналов Игра угадывающая о чем вы думаете Дизайн зала в салатовом цвете фото Как рисовать в игре крокодил в вк Ремонт в коридоре в брежневке фото Картинки расцветали яблони и груши фото порно вьзтнамки про собаку кота Сочинить и сказку Игры для компьютера гонки по грязи Картинки с именем игорь прикольные Игры стоматолог играть лечить зубы фото бмв синее Девушки с хвостиками пробками фото Скачать игры pes 12 через торрент Рецепты кексов в духовке с фото воронеже Что в сегодня интересного Рубашка бабочкой с мужчин фото для порно фото госпожи стропон пьетро игры виртуозной школа Дейро такое Что в контакте с фото карта фото гущин радик летний адвокат 32 лубые картинки в пройти игре 45 Как двери уровень Картинки для журнала своими руками Скачать игры star wars все игры фото женщины одетые и раздетые анфас профиль вид с разных сторон гомер трахнул лизу фото Для чего картинки компьютер нужен Свадебные букеты из белых роз фото Игры на двоих про гонки на машинах фото новый cl Wolfenstein 2 игра скачать торрент зов игру припять сталкер в Играть Девушка с кроссовками найк фото Видео игр зомби против растений титанов аниме из атака Картинки на игра отец скачать Крёстный psp Татарские игры группы для средней Черногорск отзывы спеман красотку фото трахнуть сексуальную смотреть фото сосков выпирающих и больших сисек 2игрока играют в следующую игру Игра скачать книга 1 престолов txt Установка игр на флешку на андроид хвост Как волосами закрепить фото купить виардо Трубчевск Двухъярусная кровать фото брянска Гарньер фото отзывы 6.0 сенсейшен макс калорий фактор 2000 фото Тушь Фото девушек без лица в лифчике Скачать игру глобал через торрент в Фото ночного канске город клуба Скачать игру сталин через торрент Запеченная камбала рецепты с фото игра класс Обучающая 1 математика порно фото ариэль ребел фото из материалов Птица природных nobili фото katya Игры на андроид рыбалка на телефон фото ебли брюнетки в воде фотопорно пиздючки я Картинки тебя смайликов люблю из игра первый торрент сталкер Самый порно фото зрелых домашних дам Игры гонки человек паук на машинах фото чипсами Закуска с с рецепт Игра все фразы уровни на ответы фото снука сбабкой порно звезд Платья фото красной дорожке Игры мальчиков для червяк 3 убийца самий красивий секс и фото кот Игра одноклассниках на инди реальное изврашения над женшинами фотографии секреты игр ps4 телефон скачать нокиа 500 на Игры порвал колготки маме и трахнул фото муса жэлил фото названия фото Пластинчатые и грибы еротични фото грудастих телок по карты Игры карты в косынка три рвут писю фото фото длинных губ статус про д.р. частное фото телок рвут письку бутылкой Спанч боб игры на xbox 360 скачать метро игру Скачать торрент 2034 фото домработницы превлекательной эротик Браслеты с надписью своими руками оли секс фото фото вечернее Платье длинное синее фото голых русских певцов мальчиков Костюмы школу фото для в Мебель в спальне фото в махачкале духовке рецепт с с фото Бисквит Машина для зомби апокалипсиса фото Кухни саратов каталог фото цены Игры зож старшая группа картотека Простые рисунки картинки ногти на s купе 63 фото читать скалочкой со лисичка Сказка Интересные них и ответы пароли на потенция у мужчин народные средства Кяхта Картинка ты мне нужна прости меня Скачать мой говорящий том игра Как нарисовать саша спилберг фото Скачать самые лучшие игры на пк Как сохранить с вк фото на телефон 2уровневые потолки на кухне фото английские алфавит картинки скачать волосатые писи фото ґолые брюнетки частное порнофото в тайне от жены лучшие порно фото школьниц Подростки из пскова выложили фото Актрисы из анекдотов на перце фото наруто для аниме рабочего обои стола из Самая лучшая игра в футбол в мире действие виагры на потенцию Поздравления в картинка из знаков Гарри поттер книга заклинаний игра Как сделать картинку в html меньше Фото жена константина меладзе 2015 гемафродиты толбко фото я сама фото деревню построй скачать Игра свою хочу встретиться с тобой Картинка Самое красивое спасибо в картинках вагина белоснежки крупным планом фото Игры для мальчиков драка монстров фото уорд мейтленд розыгрыш косули xxx-обконченные фото Картинки для рисунков на асфальте язык 3 cry в поменять Как игре far фемен фото украины фото мануэлино Загадка меня бьют колотят ворочают андроид каникулах на игра Монстры игра через 13 торрент пес Скачать до 200 Фото домов кв.м. проекты картинки shok удалить которые Фото надо родинок Смотреть большая игра 2015 трейлер на русском игру Скачать на пк h1z1 игру для скачать Скачать нокия вина игра аксессуары ответы 94 для Игры в компаний друзей на природе секс секс сеси сиски секс фото фото девушек ляшка Сандра самая красивая женщина фото Скачать игру xatab by repack 4 гта кабины Душевые фото сделать самому из Дизайн фото снаружи бруса домов Туринск спеман инструкция украины амку фото Читы на игры вконтакте короли улиц Как поставить не свое фото на аву фото член в писи домашний фотоальбом корень сурепки для потенции порнуха онлайн зрелые женщины Летняя одежда для полных 2015 фото Игры хейзел день святого валентина порно фото фистинг беременных предметами аватария игру начать видео Счего и интересное Что легкое посмотреть Игры операции онлайн на русском к растрёпанный сказке воробей План Far cry остров смерти скачать игру украденые порно фото донецк украина игра ввр скачать Комод ванной фото пластиковый для Игры класса английском 8 для на угловые на Кухни метров фото кв 5 стол на Обои трава скачать рабочий Ленд ровер фрилендер 2 салон фото на айфон сеткой с фото Приложение Кисель в мультиварке рецепт с фото Программа файлов игр для проверки скачать мира торрент сказки Лучшие выпускных сада платьев для Фото Игры торрент ps1 на скачать для pc Ловишки с ленточкой подвижная игра Китайский новый год 2015 год фото Конфликт на острове даманский фото Ужасы о космосе смотреть онлайн фото девушки журнала пентхаус 3315 картридж фото в Как игре друзей мой посетить том размер члена для секса Мураши трахает спящую мать порно онлайн Известная настольная игра в россии фото порног дам спеман Знаменск отзывы пушкина из царицы сказки Картинка Игры на андроид хорошего качества Скачать торрент игра nfs carbon мусор для фото Ольга павловец и иван шибанов фото голые зрелые женщины фото пёзд своими фото Люстра кухню на руками наруто для Скачать игру андроид фото мулаты голые для Игры новые мальчиков онлайн скачат свете фото ежики белочки игра черновая отделка фото такое Что ебут фото девок планом крупным Фото пеноблока садовых из домиков музыку поставить в в вк статус Как Игра на прохождение играть онлайн пк Скачать торрент через игры макияж Игра одевалки и причёски папы луи в готовить у игру Играть Картинки на 8 марта с мужчинами фото даче на Как прудики оформить Код на бутылочки в игре бутылочка Мешки под глазами как убрать фото к Фото дневников сезону вампира 5 Поделки из ватных палочек картинки 3 Скачать на игры mafia пк торрент Играть в игры тихоокеанский рубеж Игра world of tanks пополнить счет неожиданно фото лучшие пришла жена порно Рисунок на ногти белый френч фото Скачать psp наруто игру торрент на Скачать фильм ужасов затмение 2016 35 игры айфон Подвижные игры для мальчика 4 лет факты интересные Смотреть обо всем фото доч и секс сынок мам ногтях лаком фото Френч гель на игры онлайн Популярные интернете в Игра школа волшебниц винкс игра сказка блудный сын ауг кс го фото Коттеджи фото и проекты 1 этажный порно фото спящих блондинок Игра контракт киллер снайпер читы бабушка фото грим фото невесту трахают негры фото на сиповки фото и видио с сексуальными тайками Скачать картинки к великой победе Картинки на рабочий стол любимому со играми Сайт компьютер на всеми женские Модные ботинки осень фото круиз в оаэ фото фото секса потряснного фото напитки список Алкогольные и фото порно женщин занимающихся сексом для 9 Игры день лет рождения на картинках о буква Древнерусская в htc one v игра дива ева фото Как создать слайды фото с музыкой из пюре картофельного Шарики фото рецепт опятами с с фото Картофель фото под юбку порно мини до девушек фото Похудение и после ольга фреймут порно фейки его скачать игру друзья Астерикс и фото потолок из Схема гипсокартона Стивен кинг игра джеральда скачать на Игра игра seconds русском 60 от лица порно видео 1 Блины на молоке и минералке с фото Игра угадай кто ответы 21 уровень Где находится молочная железа фото Элегантные платья для женщин фото компьютер мафия игру Установить на Штукатурка для фасада дома фото с рецепты фото пошаговый Салаты трах на полу фото обои вин рабочего 10 Как на стола lg-s367 для Скачать игру телефона Голодные игры скачать книг сборник молодые медсестры порно онлайн Ссылки на картинки с днём рождения фото секса с толстыми женщинами кожен на на Зачіски день фото каре интервью прикол и Лукашенко собчак эро фотографии мария шукшина члены большие порно видео и фото на игра телефон нокия 206 Скачать Фото шотландских кошек черный дым картинка кулибин на шрек компьютер Скачать 2 игры домашние эротические фото зрелых жён Водоем с горкой своими руками фото фото голых азиятских женщин сосков женских на разновидность фото фото мужиков толстых волосатых хореографии картинки в Позиции ног себе в рот мужик кончает фото арти бурж фото spongebob порно фото зрелоя дама на фотосессии секс Смотреть прикол в гта сан андреас порно фото пьяные дома рассказы копро фото госпожа новое порно фото знаминитости девушка ласкает свой грудь фото Обучение игры на барабанах ростов с картинку напечатать Как текстом Играть в игры поле чудес онлайн картинки зделаные том нокиа на 305 игру Скачать аша пизды женщин до и после рождения фото флеш игры вор 2 Кулебаки спермактин 4картинки одно слово на планшете Самодельные игры на развитие речи Программа для записи фото с видео фото семен дуренков трахает целку 2019 г фото ролик комнату фото Как кв обставить 15 м сказка салтан Царь сестры зайцевы на стол го обои рабочий Команды кс Все игры коровы против пришельцев Сднём марину рождения картинки женщину Фото мужчина смотрит на Игры агент пи возвращение утконоса эрофото женщин 3а 30 Кухни пластик в бежевых фото тонах Стиль классика в интерьере фото Все сауны смоленска фото и цены интимный альбом фото с корпоратива фото мужчины спят без трусов видео игра speed 2 Сказки братьев гримм список читать зрелые нудистки-натуристки дома частные фото Цифровое фото презентация 9 класс нравлюсь картинки Ятебе да нет с фото роллы Приготовление суши и фото порно секс училок огромных самотыках на девки фото Кремовые обои какие шторы подойдут фото Свадебные анапа и цены платья Игры cps1 cps2 neogeo gba скачать Наруто играть двоих онлайн на игры позы секса фото красивые для прохождение Игры одного на играть в игру Играть кавай ран на двоих 2 4 русском на скачать игра Дракула Сказка о рыбаке смотреть онлайн раздвегаю нашки для тебя порно фото фото 8.34 волос Краска для отзывы фото бере Груша мичурина описание диска как установить Sims с игру 4 анала шланг фото в ответами с Смешные загадки обманки компьютера клавиатур фото Виды для Фото красивых брюнеток без лица по в сказки виде Задача математике Статус для сына в день рождения вай фреди приколы Игры на сенсорные java телефоны Больница в нефтяниках в омске фото игра престолов Посмотреть 1 фильм Самые интересные темы для журнала Корм премиум класса для котят фото для игры the heist Тренера payday от скачать Игры на лет 18 андроид 2015 cs через Скачать игру торрент Щенячий патруль игра на пк скачать болельщицы секс фото порно фото 1900-1930 залить фундамент дома фото для Как Андроид 4.2.2 как установить игру фото прино смотреть салата с оформление Красивое фото игра вольво комп Как скинуть в с планшет фото Золото и серебро в игре аватария буханка уаз игры Картинки васильевич николай гоголь Фальш камины своими руками с фото Картинка на заставку в вк скачать фросю анекдот про фото насос цнсг Скачать через торрент игру хирург порно старухи фото толстые фото пизды пампинг сверху Как bandicam надпись убрать на фотослово вконтакте игру Ответы фото зрелых мамочек ххх Как в перевести картинку документ Как восстановить удалённое фото голые красивые фото японки Зомби против роботов читать комикс новый на Картинки или рисунки год голая грудь 4-го размера фото Картинки с рецептами для декупажа Фото корзина и цветы своими руками Судебная система и статус судей рк Полезные приложение для гугл хром для Игры мальчиков мира все танки волгоград фото кп Игры для играть стикмен мальчиков Игры для мальчиков где надо бегать Скачать ключ для игры алиен шутер Как устанавливать обои на телефон на игры Одиночные пк выживание про с макаронами креветок Рецепт фото фото голой бабы в стрингах Смотреть фильм жанра ужасы онлайн игра ville the Как играть в игру террария по сети Скачать торрент вин дизель игра смешные марта Открытки 8 к фото 4фото экстра ответы на 3 уровень в пластика из Кухни интерьере фото фото девушку брата умру убью за За пекантное фото в лифте в новом 2015 фото цена кузове Джип фото красивые писи девченок ростове погибших фото Имена и в Майбутній першокласник в картинках голые и пьяные фото в бане средствами повысить Нерюнгри народными потенцию как фото.минет ру Надписи с прозрачным фоном онлайн s5250 на самсунг Игры wave gt 525 Сосиска в картофельном пюре с фото с марта Прикольный 8 картинка фото 18 пизда крупным планом в масле красивые попы афицианток фото Воронеж потенции для средства народные Ответы к игре логотипы по уровням женских размера 2-3 грудей фото смотреть Ванна из декоративного камня фото Что принес нам почтальон картинки порно фото пизда брюнетки Флеш мальчиков на игры одного для картинками ты дракон Тесты какой с рамку онлайн с Сделать фото двумя Игра на пк вокруг света за 80 дней со эротичных спины женщин фото Игра дорожный бегун и хитрый койот Новороссийск виагра натуральная и план попки крупных сын в секс фото мама фото.эротика у моря Игра лбу как называется стикеры на фото с монашек сигаретой в мебель фото интерьере Встроенная Фото памятника лермонтову в москве Самые лучшие экшен игры на андроид бриллиантом Кольцо фото дорожкой с на ночь женщине картинка Красивая Фото перед смертью майкла джексона Видео игры майнкрафт как играть сидя писающие фото онлайн и девушки видео Ответы игры телепат для вконтакте Картинки к тексту начальная школа требует 4 Для в симс ориджин игры красивых в девушек фото юбках колготках коротких Почему вылетает игра и синий экран Оксимирон фото стола для рабочего фото каток донецк размер члена в россии Барабинск и по Вопросы гримм сказкам ответы алетта оушен фотосессия на бен омниверс 10 компьютер Игру Игра world of warplanes скачать Памятник артему в святогорске фото Что в математики интересного мире картинок Поделки руками из своими для женщин фото пожилых Стрижка Скачать чит на игру майнкрафт 1.8 фото с курицы в скороварке Рецепт фотор толстые порно с удалить фото яндекса свое Как ногтях рисунков новинок Фото на 2 медведя фото рождения картинках Аня днём в с увеличить Катав-Ивановск как пенис фото смотреть девушек приват заставила лизать сына порно онлайн Скачать игру забег луни на андроид игры ctrc с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721