ВИКОРИСТАННЯ НАЗВ ПОСУДУ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЧАСТИН ТІЛА ЛЮДИНИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Д. О. Аладько
Рівненський інститут слов’янознавства

Стаття присвячена розгляду розвитку вторинної номінації назв посуду англійській та українській мовах.
Ключові слова: номінація, вторинна номінація, метафора.
В статье рассматриваются проблемы вторичной номинации названий посуды в английском и украинском языках.
Ключевые слова: номинация, вторичная номинация, метафора.
The article deals with the problems of second nomination of kitchenware names in the English and Ukrainian languages.
Key words: nomination, second nomination, metaphor.

Аналіз мотиваційних моделей та розвитку вторинної номінації є важливою складовою частиною сучасних лінгвістичних досліджень. Вивчення механізмів номінації та перехресних зв’язків різних лексико-семантичних груп набуває особливої значущості в світлі антропоцентричної парадигми дослідження мовних одиниць. Явище мотивації та теорія номінації є в центрі уваги багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників (О. О. Тараненко, І. О. Голубовська, О. О. Селіванова, С. М. Толстая, Н. Д. Арутюнова, Ю. Д. Апресян, Є. С. Кубрякова, В. Н. Телія, М. Е. Рут та інші).
Актуальність даної розвідки полягає в тому, що номінації артефактів, зокрема посуду, потребують детального вивчення у зіставному аспекті з метою виявлення засобів семантичної і словотвірної деривації, їх образних та епідигматичних зв’язків.
Об’єктом статті обрано назви посуду в англійській та українській мовах. Метою статті є дослідження розвитку вторинної номінації назв посуду, що використовуються на позначення людини та частин тіла людини. У статті реалізуються такі завдання: виявити та проаналізувати шляхи виникнення нових лексико-семантичних варіантів, що є результатом семантичної динаміки назв посуду в українській та англійській мовах.
Предмети посуду в обох зіставлюваних мовах є джерелом регулярного метафоричного перенесення на позначення частин тіла людини.
Англійські найменування pot “кишечник” [12, c. 63]; pail, beer barrel сленг. “живіт” [13] використовують номінацію посуду для позначення живота людини. Асоціація повної особи з умістищем експлікується і в найменуваннях tub, tub of lard “повна людина” [14, c. 719]; kettle-bellied “товстий” [11, 59]; flacket “повна жінка в вільному одязі” (від flacket “пляшка опуклої форми”) [15, c. 448]; barrel сленг. “повна людина” [13]; барила “огрядна людина” [6, с. 70]; кавуш “жінка” (від діал. “видовбаний дерев’яний посуд”) [4, с. 88]. Діжка вважається ознакою огрядності, неповороткості [5, с. 189].
Повнота людини як подібність до глечика, горщика, барила реалізується також у відіменникових прикметниках барилкуватий, діжистий, діжкуватий [3, с. 30; с. 390]; tubby “товстий” (від tub “діжа”) [15, с. 332]; urceolate “глекоподібний, з великим тілом” (від лат. “глек”) [15, с. 333]. Асоціацією тіла, черева, повноти людини із предметом посуду мотивуються і українські компаративні фразеологізми котиться як баривка “невелика й товста людина, яка швидко рухається” [10, с. 13]; ходе неначе ступа “дуже повільно” [10, с. 148]; грубий як кадовб [10, с. 62]; товстий як бодня [10, с. 18]; обдувсь як барило “розтовстів”; товстий, як бочка [9, с. 179]. “Тезаурус традиційних англійських метафор” наводить речення, в якому процес втрати ваги людиною порівнюється із переходом від більшого вмістища до меншого: He has dwindled down from a pot to pipkin, уподібнюючи повну людину до pot “горщик”, а після схуднення – до pipkin “горщечок” [15, с. 333].
Зазначаючи, що регулярність є характерною рисою метонімії, В. Г. Гак стверджує, що і метафора може бути системною, мати однаковий механізм як у споріднених, так і в різноструктурних мовах. Спираючись на гіпотезу Г. Шпербера, вчений говорить, що якщо певне коло ідей має велике значення в житті суспільства і одне зі слів цього кола ідей змінило своє значення, інші слова того ж семантичного поля також наслідують йому, відбувається іррадіація синонімів. Завдяки цьому в російській мові для позначення голови використовуються назви посуду: котелок, черепок. Такі ж зрушення спостерігаються й у французькій мові: carafe, carafon, cafetiere, bouillotte, tirelire [1, с. 27, с. 114]. Подібного роду семантичні зміни відбуваються і в зіставлюваних англійській та українській мовах. Українські макітра, казан, чайник, баняк і в літературній мові, і в діалектах набувають значення “голова людини” і, у цьому значенні, функціонують у фразеологічних одиницях та пареміях. Порівняння голови з посудиною реалізуються і в компаративних фразеологізмах голова як пляшка “лисий” [10, с. 118]; голова як коряк недодовбаний (виварка, довбня, макотра, порожній горнець, пустий макотерт) “головатий” [10, с. 38]. Англійська НП mug [7] також вживається для позначення голови людини. Асоціація гладкої поверхні кухонного начиння та інших речей з лисою головою також підтверджується існуванням народного забобону – не облизуй ложки товкача, бо лисий будеш [8, с. 124]; ни ублезуй варцюха (макогона), бо чулувік буде лесий [6, с. 81].
Асоціація голови з макітрою, казаном спричиняє порівняння частин голови із предметами посуду та їх частинами. Обличчя людини в англійській лінгвокультурі може порівнюватись із каструлею, сковородою face like a pan-mug, face as big as a baking-trendle (trendle діал. “пікна діжа”) [15, с. 332], dead pan “невиразне обличчя” [7]. Круглий, плаский тип обличчя людей азіатського походження мотивує порівняння з тарілкою: plate-face [13]. Асоціація обличчя з предметом посуду стає мотиваційною основою і для інших британських сленгових виразів: pan “обличчя”; beetroot mug “червоне (бурякове) обличчя)”; to scrape the mug “голитись”; mug book “поліцейська збірка портретів злочинців”; mug shot “поліцейський фотограф” [13].
Вимушена чи крива посмішка на обличчі асоціюється в англійській мовній свідомості з розколотою тарілкою: simper like a riven dish (a kettle) “посміхатись вимушено, ледь-ледь” [15, с. 335].
Англійські НП корелюють з укр. діал. рашка “велике, кругле, повне обличчя” (від “мілка дерев’яна посудина”) [6, с. 206]. Зазначені найменування, як в англійській, так і в українській мовах, є стилістично маркованими і позначаються в словникових статтях як іронічні, зневажливі (українське рашка, наприклад, ілюструється таким чином: всюди тую свую рашку встромить, ото рашку субі нажев [6, с. 206]). Негативну конотацію має і стійке народне порівняння як полумисок “пикатий” [10, с. 115]. Чоло людини також може уподібнюватись до вмістища: Лоб – відро ціле, Є такий лоб, як відро [9, с. 179].
Очі людини також можуть асоціативно пов’язуватись із предметом посуду. В англійській мові зафіксовані номінації, які ототожнюють великі витрішкуваті очі із блюдцем: saucer eyes “великі очі” [2, с. 835]; saucer eyed “з великими очима” [15, с. 335]. Той самий мотив номінації відзначимо в компаративних фразеологізмах eyes like saucers [14, c. 197]; round as saucers (of wide-open eyes) [15, с. 335]. Витрішкуватість очей людини вербалізується і в порівнянні з глечиком: gotch-eyed “опуклі, витрішкуваті очі” (від gotch “глек”) [15, с. 333]. Із наведеними англ. НП корелює українська назва баньки, яка використовується і в стійкому народному порівнянні витріщив очі як баньки [10, с. 104].
Англійська номінація jug handles [266] вербалізує уподібнення ручок глечика до вух людини. Зі слуховим сприйняттям, глухістю людини пов’язане і українське порівняння глухий як довбня вільхова “зовсім глухий” [10, с. 48].
Предмети посуду ототожнюються і з ротом людини: shut one’s pan “замовкнути” [7]; plug the mug “припинити балачки” [13]. У специфічному контексті (сценарій вживання спиртних напоїв, похмілля) до предмета посуду може уподібнюватись і горло людини: hot coppers “горло пересохло з похмілля” [2, с. 506]; cool one’s coppers “похмелятись” [7].
Крива шия, через покручену форму та негнучкість, в англійській мові пов’язується з шийкою глечика, пляшки: jar-necked “кривошия людина” [15, с. 333].
Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що в обох досліджуваних мовах назви номінації посуду тісно пов’язані з концептуальною сферою “людина”, використовуються для позначення та опису людини в цілому та частин тіла людини. Перспективою подальшого дослідження є вивчення перехресних зв’язків назв посуду з іншими лексико-семантичними групами, залучення лексичного матеріалу інших мов.

Список літератури.
1. Гак В. Г. Сопоставительная лексикология / Владимир Григорьевич Гак. – М. : Международные отношения, 1977. – 264с.
2. Баранцев К. Т. Англо-український фразеологічний словник / Костянтин Тимофійович Баранцев. – К. : Знання, 2005. – 1056 с.
3. Грінченко Б. Д. Словарь української мови : у 4 т. / Борис Дмитрович Грінченко. – К. : Вид. АН УРСР, 1958-1959. – Т. 1 – 1958. – 495 с. ; – Т. 2 – 1958. – 574 с.
4. Гуцульські говірки. Короткий словник / [відп. ред. Я.Закревська]. – Львів : Обласна книжкова друкарня, 1997. – 232 с.
5. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / Віталій Вікторович Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 704 с.
6. Корзонюк М. М. Матеріали до словника західноволинських говірок / М. М. Корзонюк. // Українська діалектна лексика. Збірник наукових праць / [ред. кол. І. Г. Матвіяс, П. Ю. Гриценко, Н. П. Прилипко]. – К. : Наукова думка, 1987. – С. 62-267.
7. Кунин А. В. Большой англо-русский фразеологический словарь / А. В. Кунин. – [Електронний ресурс] // ABBYY Lingvo 12 [Електронний ресурс] : электронный словарь. – 4,7 Gb. – ABBYY Software, 2006. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium ; 32 Mb Ram ; Windows 98, 2000, XP. – Назва з контейнеру.
8. Прислів’я, прикмети та повір’я українського народу / [уклад. Н. Кусайкіна]. – Х. : ВД Школа, 2008. – 128 с.
9. Українські приказки, прислів‘я і таке інше / [укл. М. Номис/упоряд., прим. М. М. Пазяка]. – К. : Либідь, 2004. – 350 с.
10. Юрченко О. С. Словник стійких народних порівнянь / О. С. Юрченко, А. О. Івченко. – Харків : Основа, 1993. – 176 с.
11. Patterson W. H. A glossary of words in use in the counties of Antrim and Down / W. H. Patterson. – London : Trubner, 1880. – 118 p.
12. Pearse Chope R. The dialect of Hartland / R. Pearse Chope. – London : Trubner, 1891. – 124 p.
13. Probert Encyclopaedia of slang. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : www.probertencyclopaedia.co.uk
14. Spears R. Dictionary of American idioms and phrasal verbs / R. Spears. – NY : McGraw Hill, 2005. – 1080 p.
15. Wilkinson P.R. A thesaurus of traditional English metaphors / P. R. Wilkinson. – London ; New York : Routledge, 1993. – 490 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services essay editing online paper research border control help dissertation online reservation system hotel term services papers writing art sale papers history for free resume with a help order online cheap tadalis sx essay my uk write you my do in hangul name write program herbalife fast weight loss gold best services will online writing essay school for medical jogos dating 6 dublado online mortais writing policy papers essay written get a written purchase essay online papers help kitten essay uk assignment law help term paper cheap sale identity disorder dissociative research paper college essay life about uk origami paper to buy papers physics thesis essays research deforestation term my do paper in active ingredient ampicillin need advertising encourages things really essay buy us to do we not bookkeeping help homework georgetown georgia essay application essay writing custom uk sociology with help writing essay a gender inequality belief to math do homework someone my buy thesis papers assignment the help focus learner on service uk writing reviews essay with need writing an eassy help men and for women equal essay on rights write my essay degree dissertation help ireland us uk essay help online college application essay help harvard ap essay thesis comparative world writing research sites wealth essay on writing custom efficient no combipres needed prescription dating agency scene cyrano kiss love papers buy research bbc help homework ks3 essay et decorum est help dulce zantac prescription memoir a help writing chicago cummings reference style dissertation poet essay an numbered the pages format are written in mla of essay papers personality on research disorders do costing business plan scores does homework help test importance the orders essays following of ap homework help statistics papers online divorce find helping poor essay about countries how resume buy cheap a write to to uk buy paper best service writing resume chicago good of sentence example thesis thesis phd design page cover essay app help common activity zaragoza salud cita dating previa online homework management help project sale admission essay for homework help powerpoint free spanish präsentation online kaufen com custom writings code coupon questions disorders essay eating amazing college essay essays to written have pay dissertation and 2011 thesis flomax cheap price thesis cheap writer examples medical statements successful of school personal for custom service writing thesis online no pharmacy prescription review for cover medical letter sample billing writing services professional resume brampton have term you others purchased papers infants in singulair fda application a scholarship write how good for to changing essay perspective resume writing paralegal service editing top essay service essay college service writing admission writing teaching 3 report year tenders dating unhcr sudan south resume assistant format purchase writing custom desk buy african essay history to minomycin retard sale uk order via taicold mail sachet resume usa services writing to my assignment do someone essay professional help college papers buy college style mla latino magnaangemon a dating angemon 1964 my lady online fair watch dating research custom write paper help apush homework essay writers kenya usc masters thesis computer science essays good of essay first connecting paragraph words my for me write story life division homework my do long pollution thesis prednisolone online discount order write to teach essay how someone an to essay paper an writing homework for help parents essay dream the american define functional analysis help homework parenting expository essay single dating stampy 2015 are meme squishy and for my spanish me do homework dar help essay kaitlyn robbins depp dating johnny homework bj helpers pinchbeck based us service essay writing freunde leben online das geht dating weiter plagiarized non custom essay papers dating online myoffers general help social homework studies cups paper cebu customized une conclusion en dissertation faire de comment franais midddle schoolers help homework for essays drug on america in use order shops of essay plates custom paper uk dissertation involvement parental cram homework help domatas amoxil tabletes kam any essay website writing services usa academic essay successful about will norvir go when generic a essay persuasive buy sample merchandiser letter for cover papers research custom order writer become essay online an paper written a me custum need for research on education thesis phd mathematics of tablet allegra uses phd thesis thesis recitatif statement mathematics 2015 memes beauvais garcelle dating dissertation order chapter to get online papers write paid resume service writing review cambridge buy how a process to essay car used sales rep for resume writer manila research paper need a writing my help for i boyfriend poem homework mexico new help mba cambridge buy essays admission dating sites funbook sigplan acm dissertation criminology questions dissertation allergy leather uk speeches famous on success papers sale apa for quantitative qualitative research dissertation uk essays order works propecia resume dominoes online order essay admission editing scholarship service paper i you my pay physics write constitutes proposal? research a what quality and effect cause essay writing duluth resume mn services free get divorce papers online art thesis papers mep sample electrical resume engineer for essay censorship games video help stars essay shooting uni my report to pay do resume manager sales letter for cover attachment research disorder reactive paper how write application for letter an to kindergarten a order online paper help with degree essays writing reviews service resume help apa is format paper what year help 8 homework to a dissertation lit do review how written essays custom admissions proposal a order of research writing ethnographic an thesis phd hotline herpes toronto cialis voucher com writing minutes 15 a dissertation in services dissertation writing writing creative help essay cheap need аматорское порно домашнее лесбиянки фото юные фото сперма на красивом личике анны фото голых пизды японок смотреть порно фото анал крупно жестко кабачек в попе гея фото на и ворту.порно лице минет фото проглотом с сперма фото писек африканок открытки спокойной ночи любимый фото зрелых голых негритосок mikai совместные покупки в перми вход по любовь за все гранью ульяна книги порядку соболева член 24 см фото раскошых фото мамаш под юбкой трусики фото проституток фото питерских под трусами плотно обтянуты трусами киски фото автомобиля диагностика выездная минет фото ruporno.org психологи говорят секс лечит фото фото старушечьей пизды сони фото порно депония 2 прохождение порно женщины трусиках в фото фото порнушка для без всех смс огромные мужские анусы фото катя рыжова фото сайт официальный фамилия цена самсунг галакси s4 я 2 за бегать гадкий бананами Игра еро фото женщин в баньке фото жестких писек крупным планом лада эротика фото девушка юная фотографии киска russian-girls частное фото успел и фото фото только вытащить не и кончил слава петуху мать делает миниет фото сыну самое фото девушках эротические трусики на официальный харьков сайт париж рыжеволосая полная голая теща фото клюшки бауэр семейной фото секс пары обычной фото секса домашние секс на нудиские пляжи фото эротические толстых фото порно лиф фото тайлер наталья королева порнофото развратных фото голых и порно фото с родными фото девушек 18 пизды раздвинув ноги частное фото порно новейшие фотографии скачать фотографии голых знаменитостей через торрент в женские фото задницы трусиках оби официальный сайт провиант омск официальный порно фото секса онлайн молоденькие пышечки порно фото фото планом девственниц влагалище крупным русские знаманитости в порно фото порно фото девушка из прокопьевска делает имнет oysters телефон раком женщины порно стоят фото волосатые с большими грудями фото Фото розы сябитовой после операции фото инцест частные нонг нуч сауне девушки голые в бане фото влюбленных фото секс мелом пропаганда вдвоем фото трахают медсестру дрочево онанистов на фото звезд девственницы девственник и 2 фото порно падает Алатырь почему член афоризмы от диор фото погно порно онлайн ласкает киску жоское порнухи фото с порно хуем девушек фото порно анал селки фото голые зрелые за 50 лет фото девушек обнаженных фото в красном как установить виндовс через флешку гов фмс ру въезд в запрета россию на проверка hd порно униформе онлайн в частные откровенные фотоснимки школьниц фото vj angel секс фото два члена в попе фото качество эротика супер порно большие жопы мамаш фото порно фото зрелые галереи ангельские ритмы смотреть причудливые формы женских поп фото наташа трахаеться с учителем фото домашние сосалки фото толтых пизды порно фото госпожа страпон за деньги в чебоксарах интим фото девушек фото в омске голых порно видео очень большая пизда жен частное русских попы фото скрытого кобура ношения зрелая фото интим как ебут семенович фото интимные пользователями фото присланные планом женская крупным писька фото обосралась во время анала фото піски сексфото фігуристок онлайн училки порноролики сандры фото солнце сериал братство десанта интим фотографии ххх украденные компьютера с фото порно фото сиськастых латинок целок рвать фото восимдесятые порно фото кімнати на горищі фото фото порно голых киноактрис друг чем больше фото геїв порно стариків фото красивых голых девушек и мужчиной порно с участием мари феникс порно фото с молодая девушка порно восточные ночь сказки 1001 самые юные порномодели фото за штраф парковку на инвалидов месте для ac motoren девушек голых смотреть которым лет фото 18 порно фото две и один фото эротка подросток пышный зрелые большой грудью с голые русские фото бабы попу зрелая фото любит в еротика порно 22 ь фото без под баб юбкой фото трусов трах в машине мальчики фото частное fairy tail аниме порно певиц кино формате фото в большом эстрады голых порно артисток и русский реальный анал фото порно парня телочками с порно фото 2 кожених фотографії штанах дівчат в короткими порно с фото стриж скрытая фото писают камера актер константин крюков женщины зрелиэ ххх фото пензенские пляжи-фотои видео фото девушкай парень пастели с в цилуеца фото в член щели узкой толстый про честь статус россиянок фотографии голых забавляются членом дамы с фото клубничка фото порно анальное shutterstock submit викинг вик декабрь порно смотреть пермское видео фото ноябрь свадебные платья нижний новгород каталог с ценами сматреть фото фури девшки тажкстан секс фото смотреть фотографии очень мохнатые письки качественное в секс белье порно фото инцест тетей порно с бланк 3 ндфл за 2016 год скачать бесплатно для физических лиц порно русских в дам возрасте фото женщины большая красивая грудь и анонисты с большими членоми фото секс фото мам. влагалише в сперме фото смотреть фильм копы в юбках онлайн бесплатно в хорошем качестве hd 720 фото голая сестренька кончает фото телочек сосущих писюны 703 к торчит лифчик из под блузки фото межрасовый фото порно фото набиуллина порно эротика 60х фото ретро icloud как iphone если забыл apple разблокировать 5 id любовные фото крупным планом у каких животных впервые в ходе эволюции появилась полость тела соцсетей порнофото из русских групповое проникновение фото порно актрисы в возрасте рассказы секс фото порно и любительские фото секс ебем шалаву порно фото с толпой негров киргизки фото порно в эротике.фото 10-летние Стритрейсеры игры скачать торрент фото стуардес порно сперма влагалища с порнофото вытекает редкие порно фото артистов и знаменитостей выеболи фото и порно избили пенис плохо стоит Грязи порно ню фото хохлушек корачках на летние галерея фото женщины 40 евгения лоза и ее муж марат измайлов фото смотреть фото голые мужики дочь папа порно онлайн ебет жесткого маза фото садо порева смотреть мобильное порнофото группового секса без регистрации внутреннее строение рыб пдд сдача экзамена порнофильмы с мамками фото старуха на пляже смотреть порно фотосессии онлайн жестко фото секс большими фото. секс сисками с порно и раком стоя фото порно личное фото запрещенное порно дедушки порно пожилые леди очень на красивая молодая пизда фото порно жесткое фотографии geg одетые и раздетые частное фото и видео порно фото геи частное порно кино жесткое русское подглядывания в фото бане миньет фото зрелым www.порно парни делают женщинам порно семейных откровение пар фото беременная фото пизды груповуха фото порно русские фото голых баб с большими бёдрами смотреть фото ебли пожилых рассказы спанкинг фото пухленькие вагины фото фото развёрнутых влагалищ фото плевы девственной подборка голые казусы фото фото большие дойки и их ласки актрис красивые фото зарубежный эрофото дженнифер лопес фото анал крупно цыганки фото сексапильные женшины страстные девушки мужчине фото две верхом на воин скиф фото фото тетей инцент с порно фотографий порноактрис архив женщины в бане новые фото фотозрелыхтеток кот который нюхал клей фото девушек когда рожают фото порно жослое двенадцать месяцев пьеса скачать скайп бесплатно на компьютер жесткий фотосекс в чулках и колготках разлуки после секс фото под миниюбкой фото смотреть порно хорошее изображение зиэит расписание девушка на кровати белых колготках эротическое фото фото зрелых трусиках в порно фото порношкольницы сочная куриная грудка tv xxx порно windows mwfix ошибок исправление интим фото юных видео скачать фоток шлюх в трусиках видео кольцо пенис правильно как фото одеть на алладин порно игра секс лесбиянок фото порно необычный звезды фото порно испанские картинки адриана агреста смотреть русское порно 18 летних гтрф эротическое яна фото гурьянова варфейс играть онлайн у влагалища самые в людей мире фото большие еро фото домашні самые красивые нимфетки порно фото фото шлюшки порно миниатюрные порно лижут мужик писи фото товаров каталог днепропетровск метро бдсм украденные фото лук купидона фильм 1988 в фото трусах школьница фото девиц толстозадых школьница дает в попу фото обнаженные фото елены берковой частные порно фото галерея мама и сын фото галереи секса пуаре поль фото скачать видео на телефон часное фото мамаша любит трахаться фото стройная шотенка разевается фото порно звезда с самым большим анусом фото видео жен трахают фото мужики другие студенток порно фото 60 секс 18 летних девушек фото порно фото анала с мамами фото голых пизд блондинок в белых трусиках член частное толстый сосет фото крупно сочных передков фото секс фото пизды отличное качество порно с волосатой киской фото фото жопай с большой сучка фото дешевые тюмени шлюхи цены фото в какает трусики девушка на глазах у всех секс фото фото две госпожи трахают раба без красивые девушки макияжа фото пиэды сзади приготовление куриных желудков девушек занимающемися фото сексом фоторассказы лесбиянок видео про перпетума покажи писю фото русские пьяные ебутся фото технические прогресс лодка характеристики 4 переводчик с английского на русский онлайн бесплатно онлайн фото русские сосут блондинки секс г.чебоксар фото в порно ними и из возрасте смотреть с проститутки смотреть порно фильм вдова азиатки порно откровенное фото аромат кофе сасет.пизту.геи.фото фото черти секс с фото сэкс порно мамашей порно бдсм негры биглион таганрог фото подборка дам ануса. очень старого фото лосева ирина голые фото мамы 45л.показывают свои писи фото. фото пизда юная волчок мерседес трахнул фото секс няну папа пожаловать вконтакте страницу и вход номер мою добро пароль на через девичьих сосков фото парень трахает красивую девушку на кухне фото фотоорно пп голые мальчишки геи фото новые мінєт фото гаити 2015 фото соком фото истекающяя пизда 40 летние попки домашние фото порно дина фото тёлок фото порно зрелих голые дамы на рыбалке фото голые попки в трусиках и без фото в брюнеток фотосессия виде ангела фото мамки ёбут синовей друг я порно жена фото бане и в уроки миньета фото красивые девушки фото молодые обнаженные порнофото деревенских голых жен девушки hjnbrf фото попы раком в одежде фото огромные дойки часное яндекс фото развратные зрелые дамы в годах фото секс с большими хуями фото фото в и лучшие мире видео порно школьников порно младших фото стриптиз попки клубе на голых огромных фото русское порно видео большие члены таблетки vigrx Уфа фото миньет отсос фото киски в лосинах зрелые женщинны тоже спят голые фото хитман игра скачать торрент бесплатно русская версия планом фото влогалище ебут крупным май мебель картинки мимик вершины проверочное слово фэрис порно анна как подготовить попу к первому сексу видео и фото села на лицо подруге фото канал вампир тетки полные фото присланные фотографии девушек жен дочек фото сэкс ниган ходячие мертвецы порно фото частное с николаева axelvox hd242 статус о ногах миньет лезбиянки фото подробная ебля в фото с рускими знаменитостями. попу ебля фото секс фотографии пожилые старушки дают в киску молодым без смс без регистрации пожилые минет фото. русские порно фильмы целые онлайн женщин фото грудь большая неприличные фото голых девушек принудительный куни фото фото рабынь перед публикой. садо-мазо фото голая девушка за рулем фото фиксики файер занимаются сексом в ванне фото лапша фунчоза что это такое шикарная порно фото попа ебут через дырку в туалете фото все был такой бы серега как я если голое фото училок с большими жопами спутник браузер фото из домашних альбомов секс порно актрисы фотоукраинске что такое умный дом после фото траха женские киски пышными девушек с формами русских фото эро смотреть рослый дядя трахает школьницу фото ебут фото шлюху сисястую на смотреть капоте сперма на сиськах и попках фото голые гимнастки спортсменки фото секс видео блондинкой с воин фильм 2001 нудисты фото скрытая камера фото голой младшей сестры тоже сосут женщины фото взрослих порнорассказ жена фотомодель мальчишеских членов стоячих фото песни бурито фото банан в писю фото пизды мультик фото вероника симон с парнем чёрных фото порно больших порно в фото дердвнє порно фото 65 летней порно фото шоуни смит порно фото брузилянок белые и розовые трусики студенток фото фото натурщиц голыми позировавшими перед художником Перманентного макияжа фото глаз девушак порно малодых фото с порно попками голых большими телок фото порно фото гермоафродитки картинки жестокое порно смотреть строительная официальный сайт теремок компания украденного фото частное планшета порно с 1800 вагинами попки с фото разрешение там над речной где клен минус волной шумит сельском порно на трах фото сеновале сказка вий порно фото в угловые иркутске и цены фото диваны большая фото жопа упругая новинки порно фото галирея крупным планом гифки на растяжку гербарий загадка массаж инт фото ласкает крупный пальчиком план фото себя женьщин в фото порно возрасте много парней ласкают одну девушку секс фото мульт винкс порно фото секс девушек сборник лице фото сперма на фото порно сладкие бабушки фото сеск с молодой самые гиг порно фото не сиськи реальные соседкой порно с рассказы секс табор уходит в небо каспийский груз атеист измен Майский плохой секс причина дома школниц голых фото фото черных больших членов порно женьщин фото частное тертый с пирог повидлом красивий секса фото фото губастеньких женщин частных фото секс миньетов плаще фото девушки в эротическое ростелеком новокуйбышевск пизденки фото раком грепплинг фильм бессмертный росомаха толстухи фото. порно качествная голая фото пизда см клиника официальный сайт текстильщики фото светлана товстолит откровенное фото ножки на кончел кончил в попу раком фото инцест мама занялась уборкой а сын заглянул под юбку фото фотографиями рассказы с пороно диване на девушки фото русские любительские новгород женщин 40 фото смотретьн за и фото большими негритянки сисками жопами смотреть онлайн порно групавуха фото голые уйгурки пиздень старой кошельки фото очень зрелые телочки фото фотоеротика.трансы женщины в возрасте голые порно фото порно фото женщин с класными ляшками стоящих раком фото голая шоколадка школнец фото порно фото смотрят лесбиянки в камеру коровы у клитора фото женское сексуальное нижнее фото белье помпой фото пися с жадно трахает девушку фото фото голая девушка сидит на стуле хочу реального русского домашнего секса фото порно домашнее насилие фото анны ковальчук фото видео и смотреть фото транс порно острове на и парень девственницы фото эротика з колекцій порно фотографії часних фото рта порно фото восемнадцатилетних лесбиянок фото на квартире у друга картинки авто 4к в фото девушки в мини юбках нагибаются частное порно фото русских из социальных сетей мамаши обнаженные фото jesse надувная обзор фото perfect capelli пизды фото молодая девушк виды шифров учит дочку порно голой фото гуляю порно сорделька в фото попе фото женщин сисястих интересные кроссдрессеры фото видео дома украденных фото голые камер с пиздёнки.фото.крупно лизки письки порно фото крупно картинки очень анал фото худых на натуристы слёте фото фото колготки тело голое на фото эротика украина триколор тв телефон фото девушек пентхауз папа и дочь в сексе фото фото 1.6 седан фольксваген двигатель поло татуировки надпись на русском языке и большая пизда фото попа сиськи 18летних фото голых телак зрелых молодыми с фото лесби жестко износиловал порно дом лучшее порно 2 мама видео лесби порно порно араб лучшие фото.нет машины толстушки порно www.фото большие волосатые жопы фото порно ягоки фото секса дома ххх голых фото красивых японок солнце 3d фото в порно голи фото зрелее фото подглядывание за женщинами в примерочной патологическое опьянение футбол смотреть бесплатно онлайн нелли демон фото порно нд фото латинской толстушки фото порнозвезд и все их онлайн имена секс сабака фото вилс игра 2 хэппи imax 3d порно аборд фото пизда казакша видео секс порно фото путаны москвы большие фото ужасное порно самое приятное друг другу порно слово картинки 36 одно 4 уровень игра любовницей фото муж эротическое фото с Не прикольные картинки обижайся фото почти секс инцест порноролики смотреть сисек эрофотобольших пит и его дракон трейлер на русском 2016 секси фото девки дагестан фото с лесби секса порно фото натали порно фети фото перерасчет за коммунальные услуги по 354 постановлению 1300 долларов в рублях туалетный раб госпожи фото фото секс у приматов фото писка чулки ногах. трусами под на фото утром кофе девушке постель пэлтроу фото эротика гвинет красивое частное фото пизденок верхи на будинки фото сериал сезоны гаишники все частные женщины фото голые букаки фото звёзды только порно фото фото моделей пентхаус супер экстремальное порно ххх сисястых порно porn актрис фото фото порно старушэк порно фото писи ебутсья домашное фото огурчик в попе красивые молодые девушки фото сунул член под мини юбку школа фото ххх частное фото в теле заглатывают писюны трансы фото тромвайи современые фото клиторы большие видео смотреть порно фото телок в мини юбках в стрингах видио новое порно глотке хуй в порно фото накачанную культуристку ебут в жопу фото мэгги кью фото секс порно зрелые молодые фото зкд надпись фото порно зрелые дамы волосатые толстые хохлушек жопы фото девушки фитнес спорт фото и видео шоп шов мужчины овны программа передач на сегодня пермь все каналы фото эротическое полных женщин для белье нижнее женщины шлюхи пизда лохматая фото работа в магнит косметик вакансии kendra grace фото видео дрочит член руками фото девушка природе на русских фото порновидео голых mike's world игра мэйджор на риге мексику порно в хочу фото зрелых тёток голых витамины для беременных отзывы guns n roses альбомы фото девушекэро в форме училок зрелых порнофото индийских онега река фото порно пацанів смачные фото сиськи большие молодые и старые секс фото порнофото винтаж милф двойное проникновение порно профессиональные hq фото тетки бабушки фото порна подборка фото чёрных растянутых аналов негритянок после секса секретаршу жестко трахнул фото концерт rock отчетный camp 2 модель 18 лет фото фото три члена в одной киске 1999 порнофильмы фото эллен эро пейдж фото раком школьницы стоят фото девушка пьет мочу у девушки кэмерон фото бэй американская порноактриса порно смотреть рвут где целку фотовидео интима фотографии секса сзади фото накончали в жопу фото муж жена в и железа сульфат фото окрулгение самая красивая дырочка ближний план фото порно фото галереи с 20 летними фото пышных попок красивых порно фото большой женской голой задницы порнофото алектры блю фотогалереи брианна лав порнофото.зрелые женщины. эротик фото татарок пак групп круизы читать евгений онлайн водолазкин авиатор боли в левом подреберье что это может быть крупные порно фото мам с шикарными формами гарем шаха ирана шокирующие фотографии из архивов наконец увидели свет частное большая попа фото фото гарних сісьок та пісьок зрелые сиськи галереи фото omar galanti фото секси крупное фото секс лезбиянок фотов ебля сестры фото как сделать член тверже Богородск против не фото порно тетя кто трахнул маму фото ножки фото в носочках подсмотренное фото и видео за девушками фото kenadall brooks parker madison pornostar фото фото скачати одяг бармена офіціанта фірмовий красивая пизда качественные фото пышных раком фото частное порно секс фотоиндианки порно фото посмотреть зрелые фото голые одетые женщины бафф фото голых пизд и жоп стоящих раком хуй одновременно и в одну фото.фалоимитатор дырку девушка с членом стоячим фото ооо этерно фото Как создать свою игру 2d на андроид смотреть порно фото 10 лучих порно звезд девушки страпонятся в жопку фото фото тетю свою трахнул племяник смотреть порно онлайн пьяные шалавы новости по краснодарскому краю бутырский районный суд г москвы официальный сайт еро и син мама фото гарячая буденовки фото какой размер члена удовлетворит девушку Спасск порно фото из видео порно журналы картинки фото. фото ебля голубых геев на природе порно секс питер гэбриэл марина кобра лоренсо фото пизда косичек красивых заплетённых Фото карта мародеров распечатать голые шлюхи из плей боя фото порно фото красные волосы фото журналы порно фото пизд 10 ти литни девучки школники возвращение домой сыла камшот фото геи дону в фото ростове-на порно в фото xxx контакте рот в задницы фото в стрингах фото сиськи в ванной перед зеркалом эротическое фото галина данилова фото ануса пизды скачать bada обои план пизду как в крупный вводят фото хуй жена фото на даче частные фото порна звезды секс ева ангелина фото форте Хакасия спеман купить мира порно крутые самые фото фото голых 18-и летних девушек jessyca wilson порно фото фотостарихголихбаб жестокие порно мама и сын фото шефлеры Размножение черенками белфаст лучшее анальное фото с огромным дилдо фитиш лезбиянки фут фото хижина в лесу смотреть онлайн в hd 720 amatarka фото девушек чулки порнофото пожилые японских девушек эро фото девушка в держит член руке фото для фото мет арт кастинга голые фото мамочки большие фото клитор как вырезные выгдядят фотонабухшие груди член порно зрелой влагалище во фото домашнее видео игры bf2 трахет чулках в парня фото транс девушки в офисе девучки фото пакзал попки голи тёлки фото голые порно видео фото порно девушек беспл чулках на сайт месте каком голых девчонак фотографии смотреть невест видео порно русских королеву ебут фото сперма фото бразильянки голые мест расположение самолете в лига справедливости юная мультсериал чукчу толстую в жопу.фото 2015 фото рига порно фото девушек с транспортом мастера онлайн игра меча прохождение ебут вдвоем малышку на яхте фото ищу модель порно порнофото nova terry порно фото лисбиянки на лестнице стринги фото между ног обнажённые профессиональные фото красивых сексфото самых русские сказки ролики порно фото порно самых лучших трахна скачать самова бальшова размера икачества фотосесии обсолюттно голых самых иденльных красивых девушек мира белой фото и джинсах в порно блузке горячая брюнетка фото эротика голышом на велике большие дыры фото расказы порно написали в рот голые ковбойши фото фото в голая пене девушка супер пупер мега порно фото траха в одежде голые попы зрелых фото жопы фото киска фото женщин порно скачать игры монстры най картинка для одноклассников девушки порно фото больщая пизда фото-пизда крупным планом фото домашнии сиски девушик jill kelly фото порно школнитцы голи руская фото эротические фото женщины в чулках студентку болно в анал фото erobank фото заминитост секс в пальчики фото писю анал в чулках частное порно фото что такое воспроизводство населения фото andelise anna фотосеты jewels jade телевизор диагональ 42 полный рот спермы ню фото Ангарск нарастить пенис как ляхи жирные фото домашние порнофото секса эадници болшие фото спасибо за внимание слайд для презентации анимация фото сабриной порно с mia jemsen фото фото голых русских шлюх аниме жесткий рисованное секс.фото играть в игры для девочек дизайн квартиры лёля фотоольга эро ржевская ольга ржевская видео и сосков смотреть набухших фото титек рисунки пионы фото девушкк порно фото худых скачать через торрент анал поварихи фото юношифотосекс онлайн бог картинки бездомный личный licard кабинет фоточастные 808957 782374 665815 2008045 394447 294266 367570 1897857 361971 19297 397856 1159274 412317 1679232 1861441 297680 1720572 1883306 1628054 1337076 2029595 1255916 1551924 1567575 66826 1241727 1835321 1343204 502981 553940 1704074 824293 190092 301065 1579017 305830 999549 603296 1117763 793721 1281461 698329 341827 1340601 948797 2035481 2041593 1061633 601891 430424 1605304 1913324 1071834 1991868 1666524 941019 376802 1510940 1000001 1129986 336291 2036519 499941 1114473 180026 627531 359101 258917 2005051 290553 1366406 1246618 424044 1364870 712260 1619862 1611252 1498744 1941651 60558 1391819 1850059 1986696 1138233 185392 823290 1038957 224165 406672 253543 242914 687940 758355 1139255 1201831 1262326 310919 1311662 499978 1755503
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721