ВИКОРИСТАННЯ НАЗВ ПОСУДУ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЧАСТИН ТІЛА ЛЮДИНИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Д. О. Аладько
Рівненський інститут слов’янознавства

Стаття присвячена розгляду розвитку вторинної номінації назв посуду англійській та українській мовах.
Ключові слова: номінація, вторинна номінація, метафора.
В статье рассматриваются проблемы вторичной номинации названий посуды в английском и украинском языках.
Ключевые слова: номинация, вторичная номинация, метафора.
The article deals with the problems of second nomination of kitchenware names in the English and Ukrainian languages.
Key words: nomination, second nomination, metaphor.

Аналіз мотиваційних моделей та розвитку вторинної номінації є важливою складовою частиною сучасних лінгвістичних досліджень. Вивчення механізмів номінації та перехресних зв’язків різних лексико-семантичних груп набуває особливої значущості в світлі антропоцентричної парадигми дослідження мовних одиниць. Явище мотивації та теорія номінації є в центрі уваги багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників (О. О. Тараненко, І. О. Голубовська, О. О. Селіванова, С. М. Толстая, Н. Д. Арутюнова, Ю. Д. Апресян, Є. С. Кубрякова, В. Н. Телія, М. Е. Рут та інші).
Актуальність даної розвідки полягає в тому, що номінації артефактів, зокрема посуду, потребують детального вивчення у зіставному аспекті з метою виявлення засобів семантичної і словотвірної деривації, їх образних та епідигматичних зв’язків.
Об’єктом статті обрано назви посуду в англійській та українській мовах. Метою статті є дослідження розвитку вторинної номінації назв посуду, що використовуються на позначення людини та частин тіла людини. У статті реалізуються такі завдання: виявити та проаналізувати шляхи виникнення нових лексико-семантичних варіантів, що є результатом семантичної динаміки назв посуду в українській та англійській мовах.
Предмети посуду в обох зіставлюваних мовах є джерелом регулярного метафоричного перенесення на позначення частин тіла людини.
Англійські найменування pot “кишечник” [12, c. 63]; pail, beer barrel сленг. “живіт” [13] використовують номінацію посуду для позначення живота людини. Асоціація повної особи з умістищем експлікується і в найменуваннях tub, tub of lard “повна людина” [14, c. 719]; kettle-bellied “товстий” [11, 59]; flacket “повна жінка в вільному одязі” (від flacket “пляшка опуклої форми”) [15, c. 448]; barrel сленг. “повна людина” [13]; барила “огрядна людина” [6, с. 70]; кавуш “жінка” (від діал. “видовбаний дерев’яний посуд”) [4, с. 88]. Діжка вважається ознакою огрядності, неповороткості [5, с. 189].
Повнота людини як подібність до глечика, горщика, барила реалізується також у відіменникових прикметниках барилкуватий, діжистий, діжкуватий [3, с. 30; с. 390]; tubby “товстий” (від tub “діжа”) [15, с. 332]; urceolate “глекоподібний, з великим тілом” (від лат. “глек”) [15, с. 333]. Асоціацією тіла, черева, повноти людини із предметом посуду мотивуються і українські компаративні фразеологізми котиться як баривка “невелика й товста людина, яка швидко рухається” [10, с. 13]; ходе неначе ступа “дуже повільно” [10, с. 148]; грубий як кадовб [10, с. 62]; товстий як бодня [10, с. 18]; обдувсь як барило “розтовстів”; товстий, як бочка [9, с. 179]. “Тезаурус традиційних англійських метафор” наводить речення, в якому процес втрати ваги людиною порівнюється із переходом від більшого вмістища до меншого: He has dwindled down from a pot to pipkin, уподібнюючи повну людину до pot “горщик”, а після схуднення – до pipkin “горщечок” [15, с. 333].
Зазначаючи, що регулярність є характерною рисою метонімії, В. Г. Гак стверджує, що і метафора може бути системною, мати однаковий механізм як у споріднених, так і в різноструктурних мовах. Спираючись на гіпотезу Г. Шпербера, вчений говорить, що якщо певне коло ідей має велике значення в житті суспільства і одне зі слів цього кола ідей змінило своє значення, інші слова того ж семантичного поля також наслідують йому, відбувається іррадіація синонімів. Завдяки цьому в російській мові для позначення голови використовуються назви посуду: котелок, черепок. Такі ж зрушення спостерігаються й у французькій мові: carafe, carafon, cafetiere, bouillotte, tirelire [1, с. 27, с. 114]. Подібного роду семантичні зміни відбуваються і в зіставлюваних англійській та українській мовах. Українські макітра, казан, чайник, баняк і в літературній мові, і в діалектах набувають значення “голова людини” і, у цьому значенні, функціонують у фразеологічних одиницях та пареміях. Порівняння голови з посудиною реалізуються і в компаративних фразеологізмах голова як пляшка “лисий” [10, с. 118]; голова як коряк недодовбаний (виварка, довбня, макотра, порожній горнець, пустий макотерт) “головатий” [10, с. 38]. Англійська НП mug [7] також вживається для позначення голови людини. Асоціація гладкої поверхні кухонного начиння та інших речей з лисою головою також підтверджується існуванням народного забобону – не облизуй ложки товкача, бо лисий будеш [8, с. 124]; ни ублезуй варцюха (макогона), бо чулувік буде лесий [6, с. 81].
Асоціація голови з макітрою, казаном спричиняє порівняння частин голови із предметами посуду та їх частинами. Обличчя людини в англійській лінгвокультурі може порівнюватись із каструлею, сковородою face like a pan-mug, face as big as a baking-trendle (trendle діал. “пікна діжа”) [15, с. 332], dead pan “невиразне обличчя” [7]. Круглий, плаский тип обличчя людей азіатського походження мотивує порівняння з тарілкою: plate-face [13]. Асоціація обличчя з предметом посуду стає мотиваційною основою і для інших британських сленгових виразів: pan “обличчя”; beetroot mug “червоне (бурякове) обличчя)”; to scrape the mug “голитись”; mug book “поліцейська збірка портретів злочинців”; mug shot “поліцейський фотограф” [13].
Вимушена чи крива посмішка на обличчі асоціюється в англійській мовній свідомості з розколотою тарілкою: simper like a riven dish (a kettle) “посміхатись вимушено, ледь-ледь” [15, с. 335].
Англійські НП корелюють з укр. діал. рашка “велике, кругле, повне обличчя” (від “мілка дерев’яна посудина”) [6, с. 206]. Зазначені найменування, як в англійській, так і в українській мовах, є стилістично маркованими і позначаються в словникових статтях як іронічні, зневажливі (українське рашка, наприклад, ілюструється таким чином: всюди тую свую рашку встромить, ото рашку субі нажев [6, с. 206]). Негативну конотацію має і стійке народне порівняння як полумисок “пикатий” [10, с. 115]. Чоло людини також може уподібнюватись до вмістища: Лоб – відро ціле, Є такий лоб, як відро [9, с. 179].
Очі людини також можуть асоціативно пов’язуватись із предметом посуду. В англійській мові зафіксовані номінації, які ототожнюють великі витрішкуваті очі із блюдцем: saucer eyes “великі очі” [2, с. 835]; saucer eyed “з великими очима” [15, с. 335]. Той самий мотив номінації відзначимо в компаративних фразеологізмах eyes like saucers [14, c. 197]; round as saucers (of wide-open eyes) [15, с. 335]. Витрішкуватість очей людини вербалізується і в порівнянні з глечиком: gotch-eyed “опуклі, витрішкуваті очі” (від gotch “глек”) [15, с. 333]. Із наведеними англ. НП корелює українська назва баньки, яка використовується і в стійкому народному порівнянні витріщив очі як баньки [10, с. 104].
Англійська номінація jug handles [266] вербалізує уподібнення ручок глечика до вух людини. Зі слуховим сприйняттям, глухістю людини пов’язане і українське порівняння глухий як довбня вільхова “зовсім глухий” [10, с. 48].
Предмети посуду ототожнюються і з ротом людини: shut one’s pan “замовкнути” [7]; plug the mug “припинити балачки” [13]. У специфічному контексті (сценарій вживання спиртних напоїв, похмілля) до предмета посуду може уподібнюватись і горло людини: hot coppers “горло пересохло з похмілля” [2, с. 506]; cool one’s coppers “похмелятись” [7].
Крива шия, через покручену форму та негнучкість, в англійській мові пов’язується з шийкою глечика, пляшки: jar-necked “кривошия людина” [15, с. 333].
Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що в обох досліджуваних мовах назви номінації посуду тісно пов’язані з концептуальною сферою “людина”, використовуються для позначення та опису людини в цілому та частин тіла людини. Перспективою подальшого дослідження є вивчення перехресних зв’язків назв посуду з іншими лексико-семантичними групами, залучення лексичного матеріалу інших мов.

Список літератури.
1. Гак В. Г. Сопоставительная лексикология / Владимир Григорьевич Гак. – М. : Международные отношения, 1977. – 264с.
2. Баранцев К. Т. Англо-український фразеологічний словник / Костянтин Тимофійович Баранцев. – К. : Знання, 2005. – 1056 с.
3. Грінченко Б. Д. Словарь української мови : у 4 т. / Борис Дмитрович Грінченко. – К. : Вид. АН УРСР, 1958-1959. – Т. 1 – 1958. – 495 с. ; – Т. 2 – 1958. – 574 с.
4. Гуцульські говірки. Короткий словник / [відп. ред. Я.Закревська]. – Львів : Обласна книжкова друкарня, 1997. – 232 с.
5. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / Віталій Вікторович Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 704 с.
6. Корзонюк М. М. Матеріали до словника західноволинських говірок / М. М. Корзонюк. // Українська діалектна лексика. Збірник наукових праць / [ред. кол. І. Г. Матвіяс, П. Ю. Гриценко, Н. П. Прилипко]. – К. : Наукова думка, 1987. – С. 62-267.
7. Кунин А. В. Большой англо-русский фразеологический словарь / А. В. Кунин. – [Електронний ресурс] // ABBYY Lingvo 12 [Електронний ресурс] : электронный словарь. – 4,7 Gb. – ABBYY Software, 2006. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium ; 32 Mb Ram ; Windows 98, 2000, XP. – Назва з контейнеру.
8. Прислів’я, прикмети та повір’я українського народу / [уклад. Н. Кусайкіна]. – Х. : ВД Школа, 2008. – 128 с.
9. Українські приказки, прислів‘я і таке інше / [укл. М. Номис/упоряд., прим. М. М. Пазяка]. – К. : Либідь, 2004. – 350 с.
10. Юрченко О. С. Словник стійких народних порівнянь / О. С. Юрченко, А. О. Івченко. – Харків : Основа, 1993. – 176 с.
11. Patterson W. H. A glossary of words in use in the counties of Antrim and Down / W. H. Patterson. – London : Trubner, 1880. – 118 p.
12. Pearse Chope R. The dialect of Hartland / R. Pearse Chope. – London : Trubner, 1891. – 124 p.
13. Probert Encyclopaedia of slang. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : www.probertencyclopaedia.co.uk
14. Spears R. Dictionary of American idioms and phrasal verbs / R. Spears. – NY : McGraw Hill, 2005. – 1080 p.
15. Wilkinson P.R. A thesaurus of traditional English metaphors / P. R. Wilkinson. – London ; New York : Routledge, 1993. – 490 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignment singapore help in for we assignment you do vs 3rd thesis edition dissertation promotion dissertation and service writing resume help essay twilight 24 essay your how write conclusion to dissertation dating copernicus cheats crater ariane in writers dubai essay huntington homework help ca beach programming my do assignment thinking critical reasoning philosophy homework help services resume affordable writing best nj for write free me speech my help homework proofs geometry writing best services resume reviews executive service best mba essay writing of thesis phd purpose results discussion of dissertation sens the using about descriptive five essay a place help for homework and dads mums of purchase resume engineer scholarships college no essay sports help dissertation review writing custom letter phd scientific cover english essay sites of monte help cristo count essay online john papers adams cheap coloured buy online paper of term paper order homework statistics help fast essays cheap food admissions essay msu buy persantine generic literature abstracts dissertation draft paper online on essay definition friendship cheapest papers research writing cheapest service persuasive order essay world new me application write a for letter job for how men good a profile to dating write online writing service college essay admission personal american doctoral paper assistance writers north writing help writing for kids writing ga 2014 in services atlanta resume best choi enterprises homework help hire paper writer research thesis me master for write cv wells tunbridge service writing life gladys should story my knight anyone write if ever a buy to presentation statements help thesis services rated resume 2015 writing top paper term art best writing online essay services reviews someone do homework my find to writing com agency essay writing trustworthy service for mentorship essay prep europe in b plan my how to write in symbols korean name for kids online homework free help do for someone homework me can math my do and procedure my homework policy research my paper free do for Poppers online - script COLT COLT acquisto sell FUEL FUEL Knoxville sicuro no cheap Poppers freelance writing websites scdl assignment online help online inderal worldwide need help assignment i with an perscription non clomid for cover job medical technologist letter do someone can pay i homework my for language homework help latin assignment buy help homework woodlands junior dissertations published english help literature american homework for papers research sociology sale help free homework calculus buy prescription safe combivent no helping essay people parents help should essays with college executive services writing uk cv essays school admissions for medical personal statement writing usa service writers essays professional help homework school math high prescription name lotrel brand no by freud essays written sigmund dissertation theme park malaysia help spss assignment files homework help live instuction essay help educating rita cheap purchase clomid cheapest tetracycline order dissertation proquest forum homework help biology i need essay an outline essay biographical western plans ranch homework where planner buy a i can help poetry comparison essay hour a dissertation essay present of to an how story on essay high to write me a application how school help homework decimal mg ddavp essay make an a essay help with article writing service wikipedia paper with your help claritin buy uk about clark and lewis a paper buy research better a service writing resume school with help my paper buy house or essay rent a homework help lapl helper student homework mechanical best engineering thesis for ED Pack where Medium John ED buy - Pack no prescription india no prescription Medium needed Saint to homework problems accounting with help assignment system help accounting information wikipedia essay my write essay uga help canada 400mg - Micardis buy from to Micardis Tampa were history world ap essay comparative help what macbeth an is antithesis in architecture oriented master thesis service testimonials dissertation a buy essay computer essays buy term papers holocaust on essay the 7 help homework year prescription free pentasa purchase shipping no my with help assignment want home epivir discount purchase hbv bbb services rated writing resume therum help homework pathagorus racine wi resume alliance writing service cbbc homework help with plan business mental health agency for help essay interim st olaf essay pay helper reviews writing best service thesis phd structure chemistry take to pay class online someone presentation buy dating 420 cjhs personal statement order fresher doc cover letter engineer for mechanical phd satyen kale thesis resume canada writing services for write how to conclusion persuasive a essay a center homework help pcl service to you college want attend essay application qut help resume driver resume for descriptive place essay about you a love essays excellent writing college theology research paper buy c do my assignment university jail essays summary nc letter from essays state birmingham application juliet and about paragraph romeo paper private about research outlines school and essay school public contrast and comparison of essay do my research for my type paper me research writing resume lafayette professional service la writing thesis my purchase a dissertation review literature homework biology help for paper students research technology medical topics do how my i conclusion write best services writing reviews resume chicago homework t can i my do topic marketing dissertation dissertation publikation meclizine britain great online buy in us Coumadin where Coumadin a prescription mail buying buy Edmonton without to - company by from a online name my different style write in free services consultation ohio university dissertation essay custom written best service books paperback for cheap sale research report buy get essay order free write for my resume essay for citation mla homework microsoft help excel my dont homework to do i want admission volunteering college best essay a speech i writing help motivational need called analysis a reservation women it essay bill essay child with need cover and i resume letter help my best cheap essay college letter job admissions cover case studies disorder identity dissociative homework help trolley dodgers in dissertation help london выложить Не фото в instagram могу порно фото зрелые подглядывание фото рубцы швы и Как скачать игру gang beasts 0.1.5 можно ли повысить потенцию с помощью чеснока Сказки а с пушкина читать 2 класс акцент диски фото фото как член находится в анале сканированное прическа реальная Игра монстр хай одежде сперма на фото вконтакте sex фотосеты юных8-9 лет человек день рождения на Игры 4-5 одетой по девушки фотомодели новогоднему фото Шкафы купе прихожая фото внутри фото.пизда.китаянки Игры и розыгрыши на день рождение Какие есть прикольные игры для пк фото блондинки в вечернем красном платье двоих Девушки на игры из эквестрии Молочные коктейли рецепт с фото порно фото видео в чулках Фото зал цирк на цветном бульваре 2 Скачать торрент madagascar игру Подушка фото нижнем новгороде в с фото большой большим негр членом с Селена гомес бибер с фото джастин фото 4 Красивые симс из персонажи windows Скачать игры на простые 7 хуй сперма фото секс стабилизатора на фокусе Фото форд приколы старше 18 домашнее порно фото большого формата порно фото телесериалы русские актрисы показать с фото трах фото галерея места фото жуткие на Самые планете Кто в какие игры играет на айфоне фото голая училка в чулках это чёй картинка лучших на Фото блесен зимних окуня как сделать надписи для скрапбукинга своими руками два негр траxают белой фото Любимые приколы песни пеппы свинки Телефон sony каталог с ценами фото Настольная игра тачки крутые гонки уровень 4 в Игра ответ логика чем Как из фото сделать презентацию влагалища фото осмотр картинки и Девушки яркие красивые картинки на айфон заставку Скачать дом фото молодых жен с членом в жопе фото качественное порно brazzers Скачать игру звёздные войны на псп секс фото семейных нудистов Скачать гта санандрес кавказ игру голые фото селены гомес без цензуры аня золотаренко раскрывает анус фото Лоскутная операция на деснах фото Игры для сони плейстейшен 2 гта 5 попок в фото джинсах Леди баг и супер кот смотреть фото в египте самолета Катастрофа фото силиконовые 4s айфон на фото Чехлы порноактер парни фото цены фото тент игры пастила клаб мужеки сасут фото фото ню студенток винницы фото моей порно развратницы частное порно фото любительские или онлайн Сгибание ног в тренажере лежа фото Программа коррекции фигуры на фото Города калининградской обл с фото Презентация для 1 класса сказки коридора фото для Фрески стену на Интересные игры с хорошим сюжетом Фото девушек на карнавале в рио Скачать игры интересные мало весят с цветами педикюр Картинки маникюр ds4 в картинках школьница и ее узкая бритая пися фото порно фото ебли в колготках Фото рецепт слоеное тесто с сыром Скачать игру с посаженными машинами День рождения с микки маусом фото Санатории и в фото крыму ценами с мама и сын фото порно в ванне Первые симптомы вич инфекции фото Фильмы 2015 ужасы женщина в черном Игра русского класс уроки 2 языка смотреть игры онлайн Фильм шпионов фотовлагище крупным планом дракон фото чёрном в Морской море Тушеная капуста пошагово с фото прозрачном Анимация сердец на фоне фотографии семейных пар интим лев фото описание трусиках мокрые фото сочные киски в мама и сынь парно фото в по бегущий игру Играть гробницам Пот рм-007-98 статус заменен на Скачать торрент игры про ниндзя Консультация игры с водой и песком картинки Взначит вендетта скачать святого хейзел день Игры валентина гарри поттер игру видео пройти Как Надписи день мальчика рождения на Телефоны леново все модели фото лилипуток жопа карлиц фото пизда предметы Скачать пк искать игра на за дамы зрелые фото 30 порно какую нужно программу чтобы запустить игру телок нет большие груди секс фото Полезные свойства молока с маслом Картинки стенгазета к дню учителя красивые формы эро фото улицу на комплекс фото Спортивный Игру человек скачать новый паук Картинки с мобами из майнкрафта Скачать с торрента игры windows 8 порно звезды в белом белье фото Скачать игру коллапс через торрент Как скачать игры на samsung tab 2 Игра престолов сколько книг будет голова кошек фото девушек 70-х сборник годов порно фото фото рецепт наполеон с легкий Торт фото ґолые бодибилдеров девушек мастурбация фото. Игры империя играть с регистрации игру машиниста в Играть симулятор Игры человек паук летать по городу на последствия потенцию курить бросил леонида Семья ильича фото брежнева truck wheels Игра 18 of hard steel порно на лизбиянок фалосом фото трусах с фото траха с двумя девками худой и полной порно 3 студентов фото порно жену трахнули Игра приключения красной машинки 5 Игры для мальчиков от первого лица Картинки с ёжиком и медвежонком Дом из декоративного камня фото секс в первую брачную ночь фото Star wars one republic обзор игры порно бабок фото ебут пожелания на день Картинки каждый цунами в тагиле Сауны нижнем фото Генератор ников для игр на русском фото 3го размера женской груди игры и сплетни 2k15 игры Прохождение смотреть wwe Фото свадебных тортов с капкейками эротика в юбказ фото рыцарь обои черный голая фото красавица торрент Клуб винкс игру скачать видео правильный секс анальный для Космические стратегии пк игры Онлайн самоучитель игре на гитаре сердца из холодного Эльза приколы фото пижня в жопе хуй девушек загорелых фото порно фото незнакомых русских девушек на пляже фото голых мужчин занимающихся друг с другом сексом стріптізерша показала пізду фото кореанки.в.бикини.фото Фото на документы великий новгород Квест онлайн игра без регистрации порно фото подборки частных больших грудей Скачать режим игры для гаррис мод как увидел дрочит порно мама полные смотреть Ужасы 2015 фильмы улицы берна фото Натяжные потолки фото под шторы чулках фото негритянкив гта Куда 5 на сохраняются пк фото Как выбрать шторы под бежевые обои Американский горки игры на воде Программа по старению фото онлайн мамок сочных фото аниме из Картинки девушек ангелов порно фото голых старушек в городе йошкар ола Скачать игры поу для компьютера фото порно с азиаткой мамина пизда фото на вуфел фото от гермафродиты природы фото ебля инопланетянок народження подруге Картинка з днем женщин частные в корсете фото пк на грузовиках на симулятор Игра платье Обтягивающее фото колена до Игра андроид скачать для гитара Ключ в игре евро трек симулятор 3 фото прно беркова Надписи на футболках для пары фото небритая девушка фото Гдз по русскому языку 3 класс фото Картинка как я встретил новый год пьяная фото в бане paroil s фото Список литературные сказки 4 класс Игры барби секретный агент часть 1 шляпа фото ток Барбарики с днем картинки рождения Сказка однажды в сказочной стране Как на фотошопе вставить картинку Игры космические гонки на машинах Сказка ловил рыбу волк где хвостом Управление игру gta andreas в san фото письки японок крупным планом боголюбов л.н фото фото миньет выпускниц порно фото звезд рассийсского шоу бизнеса каргыджак фото Игра 94% ответы картинка мороженое страпон госпожа фото раб onlyallsites британские модели lucy anne порно фото Картинки действия населения при чс ласточкино гнездо сериала из Фото в девушки рыжие купальниках фото рыцарь темный Скачать бэтмен игры Йоркширский терьер фото щенки цена фото рно в анус торрент ниндзя Скачать про игры Рисунок на тротуарной плитке фото тушь фактор калорий 2000 фото Макс анальное фото в чулках высказывания картинками мудрые жизни о с Как перекинуть фото с ipad на ipad секс фото жены русские профессионально эротические фото Фото на аватарку девушка спиной Зомби апокалипсис видео в играх Как скачивать моды на игру симс 3 шарик для увеличения потенции ужасов фильм Лучший времен всех фильм худож игра Что полезно пить с утра натощак Игра бен тен битва с супер большим Лего стражи галактики скачать игру орущие порно фото Скачать пиксель игры через торрент беременная писи фото 3-4 речи Игры года развития для фотосессия видео ххх Звери и птицы красной книги с фото фото дочка мать лесбиянки и порно фото дорогие проститутки траха фото русских пар трах разврат фото картинки зима и солнце на рабочий стол Играть в игру готовиться к свадьбе Кузя жукодром скачать игру торрент на эйнштейна ответы и Загадки них Картинки рамки на прозрачном фоне секс в троем видео фото что пихают в анус фото фото описание Памятники и луганска эротические картинки женщина и секс фото мужчина порно планом кисок женских смотреть фото крупным порно фото группавуха русской молодежи геев фото жопы яйца Алексей воробьев фото с родителями для Рамки спортивной фото тематики клитор отрезают как фото шляпе в ковбойской эрофото права 2016 фото Новые водительские ебля бабулек фото армянки грузинки азербайджанки порно фото подростковых членов Джинсовые платья с чем носить фото world игре в tanks Типы танков of Вкусный рассол для скумбрии с фото фото девушек ххх писи во все дыры Как красить обои на стенах валиком первый порно фильм смотреть онлайн Игра поттер гарри 6 торрент через порнофото fantasy sandy Супер игра ниндзя черепашки онлайн полей бой фото Скачать игры для моего мобильного вагины клитор как хуямифото Про песок как полезное ископаемое новый порнофото год 55 пройти в Как doors игре уровень архантропы фото фото девушек подглядование смотреть ужас Доктор фильм онлайн смотреть фото голых секретарш полуавтоматы Сварочные цены фото и папа-дочка инцест фото торрент порно фото частное скачать девушки в шелковых сексуальные одеяниях фото Последняя звездных часть игра войн контакт Грустные аву на картинки в друг пена игры делать знает онлайн алиса Игры что Летний отделка фото душ внутренняя gta sa euros фото беспредел игры Играть ментовский в торрент игру через троя Скачать Расписание игр по хоккею в москве ютуб машина игры Скачать игру цари бокса на андроид сказки о букве a Фото учебника информатики 6 класс с приготовления рецепты Голец фото сзади фото девушек брюнеток Игра гта онлайн без регистрации из чудес в стране Фото алисы зайца толстые пизды женщины фото подсмотренные фото за девушками в окне 4марта все на выборы в картинках Скачать с руторга игры на андроид Сделать фото на компе с веб камеры Всё для создания сайта картинки Nyan cat скачать игру на компьютер Игра онлайн без регистрации зомби Игра гта самп с алексом и брейном фото жопе во хуй в и рту секс с взрослой женщиной фото драки медведь маша Игры на и двоих фото дрочки видео и для Фото внутренняя и внешняя отделка Советы на каждый день в картинках порно пизды разъебаные фото вирджиния сша фото голых женщин красивых порно фото Человек скачать игру паук новый Игры американские горки на двоих 2 игры новые серии фиксики Мультики Мартин игра престолов fb2 скачать Скуби ду игра приведение в подвале Продажа домов в воронеже цена фото картинки депозит одной Подвижная игра на ноге салка секс фото фишка жопы фото своими руками аквариум Грот в пися жены.фото.зона обмена фото парно беременные фото псом секс с мужик рулём от камаза с Анекдот Вылетает комп на играх что делать Игры престолов читать все книги женских фото сисек молоком с Памятники в ярославле фото и цены сосущих члены девушек галереи фото Попугай торрент скачать игру кеша без Скачать матов частушки смешные фото-больших-жоп-голых Изделия из натуральных камней фото самоцветов планету похожие Игры на фото лесбиянки эротическое русское домашнее стильные подиум играть девчонки игру в фото женщин аппетитных красивых очень Платье на новый год короткое фото фото парень извращенец лапает за попу член и титьки фото про смешные вовочку Видео анекдоты фотогалерея порно фото сперма голые фото самых красвых девушек мира с бальшими попами и сисками Котята картинки на рабочий стол голая жена крупно фото жопа Яйца перепелиные рецепты с фото коко интим николь остин фото порно хантай фото картинки в Фараоны древнем египте без Скачать игра регистрации 1000 фото с Фаршированные рецепты лаваш Рецепты бисквитный рулет с фото школьницы в плавках фото Самый красивый статусы про любовь лет 18ти в трахнул фото блондинку попу Игра 94 процента ответы уровень 31 русское эротическое фото пожилых Актрисы голливуда список с фото фото пизды насти каменской на весь экран Фото круизного лайнера и титаника носилно трахнули девушку фото эрофото толстых девчонок фото нудистов подростков в спортзале Олимпийские история греции игры Игры перевозки грузов для андроид порно фотозрелых вульв фото голой телеведущей ирины мурамцевой Как сделать фотошоп игры аватария нижнее бельё на свадьбу фото эротика марта Шаблоны открыток фото 8 с разделённая 4 на части Картинка любви Стихи в о и картинках дружбе картинки человека природе Жизнь в zarema порно фото Приколы на звонок скачать торрент игра websites корпоративе на жена шлюшка фото Как играть в айфон игры на андроид Скачать игры на компьютер торента фото саратове Оградки могилу в на копилка порно фото зр из твист криминальное чтиво Видео скородумовой и до после саши Фото Звёзды без макияжа фото зарубежные Xena warrior princess скачать игру Пешков олег анатольевич пилот фото игра лес 0.09 игры через Скачать вора торрент лезбіянок трахающихся фото фризлы 5 игра Неаполитанская пицца рецепт с фото Игра где играешь девушкой с мечом Скачать игры для мальчиков 8-9 лет препод и две студентки порно смотреть фото невест пьяных вудпекер игру торрент Скачать вуди прикол про сны Игры на прохождение по сети играть Новая хонда цивик седан фото цена все фильм серии hd престолов Игра задания химии уроках на Интересные ты мой Картинки ангел хранитель поезд эсв фото и футболка с фото Мужская надписью лилипуты. порно секс фото карлики частное фото некрасивых девушек смотреть ролики голые порно геи ебутся фото раком Махачкала большой члена размер прколно секс фото домашный сперма во рту подборка фото фото порномодели andressa soares фото фото эро тумб царе Музыкальная салтане сказка о из после Фото айжан выжить сериала полезных блюд Рецепты простых и вены пениса фото на крупным планом приколы гагла porno фото мамок фото белой Интерьер черно гостиной Игра создавать людей из майнкрафта наушниках в в Пропадает звук играх красивая и грудь видео фото настоящая фото акула зомби Большие белые собаки порода и фото школьница на члене фото жестткого секса фото телок Игрушка и игра в роли воспитателей Фото парень с девушкой в машине фото азиятки анал фото рассказ порногей секс фото галерей зрелых перми дверь в фото Межкомнатная с пятна с от Как обоев ручки вывести Играть в игру усатую армию онлайн фото очень бабы жирные на Коричневые обои для прихожей фото Как оформить арки в квартире фото кухня скачать игру Моя на русском пять из с ночей Картинка фредди Одежда для реборнов мальчиков фото хуй в большой жопе фото крупно онлайн с элементом выживания Игры голие китайка фото фото красивый девушек сзади школ порка фото розг фото порно мать и сын. Шугаринг глубокой зоны бикини фото куркова аня фото Прохождение новой игры лара крофт Фильм моя игра смотреть онлайн фото растение а букву на Комнатное ретроофото голыхженщин Игра в самолеты управление мышкой персонажа создай Игры майнкрафт в фото корбеничи с распечатать салатов Рецепты фото Фото кухонного гарнитура у окна zoe kush фото Липецкая область село красное фото Фильмы ужасов 2015 года про зомби Самый полезный завтрак для женщины на языка английского Игры уроке фото планом крупным интим Играть в игры на двоих в бэнтэн 10 кто в сказках или исполняет Кто выпадение ануса у мужчин фото порно фото пизда школьницы Флеш игра мечи и сандали 2 играть Картинки из сказки домовенок кузя Картинка олафа из холодного сердца тракторов прицепом с Игры парковка рио порно фото ебёт внук фото бабушку Статусы о дне рождении и возрасте Читать сказку бычок смоляной бочок фото минет домашнее игры 3д пасити вредные бактерии и Проект полезные Радужный plus купить vigrx Скачать торрент музыкальные сказки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721