ВИКОРИСТАННЯ КРАЇНОЗНАВЧИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

І.П. Матвійчук
С.Г. Познахівська
О.В. Веремійчук
Славутський обласний спеціалізований ліцей-інтернат поглиблено підготовки учнів в галузі науки

Описано теоретичні аспекти формування та розвитку іншомовної та соціокультурної компетенцій, використовуючи лінгвокраїнознавчі матеріали та соціокультурні моделі поведінки в англомовних країнах.
Ключові слова: іншомовна компетенція, соціокультурна компетенція, лінгвокраїнознавство.
The article touches upon the theoretical aspects of forming communicative skills in a foreign language and a socio-culture competence based on country-studies and socio-culture patterns of behavior in English speaking countries.
Key words: communicative skills, a socio-culture competence, country-studies.


Рассмотрено теоретические аспекты формирования и развития иноязычной и социокультурной компетенции, используя лингвострановедческие материалы и социокультурные модели поведения в англоязычных странах.
Ключевые слова: иноязычная компетенция, социокультурная компетенция, лингвострановедение.
З переходом до комунікативно-орієнтованого навчання іноземної мови ми не можемо не визнати, що культура стає центром, а не периферією уваги, як це було за часів, коли мова розглядалася як система з формальними ознаками [6, с.31]. Доречне використання мови в соціальному контексті потребує від учня не тільки знання «що» сказати, а й уміння «як» і «коли» сказати. І тут, як це не парадоксально звучить, ми знову звертаємося до давнього значення слова «культура» — за таких умов ми можемо казати про культивацію душі учня.
Науковці переконують, що володіння двома або кількома мовами збагачує людину не тільки додатковими знаннями інших культур, а й можливістю розуміти і толерантно ставитись до представників інших країн. Європа і весь світ після падіння берлінської стіни стали абсолютно іншими не тільки з погляду міжнародної політики, а й щодо культурного розмаїття. «Глокалізація» — такий влучний термін має економічна і політична експансія супердержав і наддержави — ЄС, і водночас зростають регіональні, локальні суверенні формування як протидія глобалізації [1, с.56-57].
За таких умов культура стає дуже невизначеним поняттям. Існує безліч визначень поняття «культура». Слово «cultura» — латинського походження і значення його спочатку було пов’язане з обробкою, або культивацією
землі [6, с.32]. У соціологічному плані культуру, і в першу чергу її ядро (цінності) можна порівняти із скріпами, що об’єднують людей в єдине ціле, суспільство. Згідно з теорією лінгвістичної відносності ми оточені своєю мовою неначе призмою, через яку ми дивимося і пізнаємо світ. Цей погляд буде неоднаковим у представників різних національностей (про що свідчать міфологія, фольклор, мова символів, прислів’я тощо).
Зрозуміло, що основна функція мови — комунікативна. Мотивацією для вивчення другої нерідної мови є потреба в спілкуванні в іншомовному оточенні. Важливим фактором привабливості мови, що вивчається, є її статус як мови міжнаціонального і міжнародного спілкування. Мовна ситуація в дванадцяти кранах, що належать до Європейського Союзу засвідчує багатомовність європейців. Так, англійською володіють близько 42% населення країн Європи, німецькою — 31%, французькою — 29%, італійською — 18%, а іспанською — 14% [4, с.50].
У програмах для загальноосвітніх навчальних закладів наголошується на ролі кількох компетенцій, необхідних для формування іншомовної комунікативної компетенції. Метою нашої статті є опис та визначення ролі культури на різних етапах формування іншомовної комунікативної компетенції. На нашу думку, перелічені в програмі уміння необхідно доповнити такими, як інтерпретація продукту іншої культури, пояснення його значення і співвіднесення його з подібним явищем своєї культури, уміння здогадуватись, аналізувати і здобувати знання у процесі реального спілкування, а також уміння критично оцінювати здобуту інформацію і явища іншої культури на основі розумних критеріїв. Такі уміння, підтримані лінгвістичними засобами, дають змогу не тільки розуміти іншу культуру, а й успішно представляти свою у контексті полілогу сучасних мов і культур.
Мета навчання іноземної мови – “використову¬вати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу” — загострює особливу увагу до соціокультурного складника іншомовної комунікатив¬ної компетенції. Оволодіння соціокультурною компетенцією, як відомо, передбачає засвоєння необхідного мінімуму соціокультурних знань, а також системи навичок узгоджувати свою поведінку у відповідності до цих знань та вмінь [4, с.51]. З досвіду роботи, ми вважаємо, що особливу увагу слід приділити вивченню правил етикету крани, мова якої вивчається. Адже етикет виявляється у найбільш частотних побутових ситуаціях, починаючи з ранніх стадій спіл¬кування. Саме із засвоєння мовленнєвого етикету почи¬нає вивчення іноземної мови кожний, кого очікує спіл¬кування з носієм відповідної іншомовної культури.
Нормативними документами (програмою, державним стандартом) передбачено оволодіння учнями певним мінімумом етикетно-узуальних формул спілкування як необхідної передумови дотримування елементарних норм мовленнє¬вого етикету, прийнятих у країні, мова якої вивчається. Добір цих одиниць має бути зумовлений реальними мов¬леннєвими можливостями школярів. Водночас він має враховувати і дидактичні факто¬ри, зокрема потенційні можливості соціокультурного мовленнєвого матеріалу для здійснення виховання дити¬ни його засобами: вчити її бути ввічливою, чемною, толе¬рантною, стриманою в оцінках, дати їй можливість користуватися необхідним мінімумом мовленнєвих формул етикету для висловлювання деяких соціолінгвістичних нюансів мовлення в ситуаціях, що моделюються на уроках, навчити її адекватно реалізовувати мовленнєві інтенції. Наприклад:
Привітання: Good morning. Good afternoon. Good evening. Hello. Hi. How do you do? How are you?
Прощання: Good-bye. See you tomorrow. Bye-bye. So long. Bye for now. See you soon.
Знайомство: My name is… What’s your name? This is… (знайомство через посередника). Meet… Nice to meet you. I’m so glad to meet you.
Вдячність: Thank you. Thank you very much. Thanks. You
are welcome. Not at all. Don’t mention it.
Вибачення: Sorry. Are you OK? I’m sorry. I’m really sorry.
That’s all right. Never mind.
Схвалення: Well done. Good. Great. Wonderful. Fine. Nice. Lovely.
Etc. [4, с.52].
До невербальних аспектів етикету, як відомо, відносять також елементи кінесики (зокрема національно обумовлені жести), проксеміки (відстань між комунікантами), фонації (акустичні характеристики мовлення, вигу¬ки, звуконаслідування). Увагу до них, як вважає Ш.Баллі, слід привертати з перших кроків навчання іноземної мови. Проте засвоювати їх, на думку Р.Ладо, доцільно рецептивно. Практика, однак, доводить можливість і репродуктивного оперування учнями під час ситуативної взаємодії найбільш уживаними національно обумовлени¬ми жестами (кінемами) англомовних ровесників, а саме:
• жестом, який супроводжує привітання Ні! Hello! Рука при цьому піднята на рівні голови долонею від себе;
• жестом, що супроводжує слова прощання: розмаху¬вання зі сторони в сторону піднятою на рівні голови рукою долонею від себе;
• жестом, що означає “все гаразд”, який супроводжує кліше OK, I’m fine.
де характерною для американців та британців лічбою на пальцях тощо.
Завдяки телебаченню та кіно діти знають значення вигуків: Wow! (подив),Oops (досада, прикрість), Auch (біль). Вони люблять їх вживати під час драматизації деяких сценок, що моделюють реальне спілкування.
Компонентом змісту соціокультурної компетенції є елементи англійського фольклору у вигляді його малих форм: римування, лічилок, віршиків, пісень тощо. Їх методичні можливості практично невичерпні. Передусім малі форми фольклору є значним джерелом фонових знань, цікавих і для дітей різного віку. Показовою в цьому плані є популярна дитяча пісня “Hot Cross Buns”, яку колись співали вуличні рознощики напередодні Великодня, продаючи булочки з хрестом із крему (cross buns).
Пізнавально-культурологічним змістом відзначається текст віршика
“One I love, two I love,
Three I love, I say.
Four I love with all my heart,
Five I cast away” [4, с.52].
Вторинною, але не менш важливою, є ситуація з рідною мовою. Вивчити будь-яку іноземну мову неможливо без порівняння з нею. Вивчення культурних реалій інших країн також неможливе без подібних порівнянь із своєю культурою, і часто цей процес супроводжується формуванням своєї національної ідентифікації. З досвіду нашої роботи з країнознавчими матеріалами на заняттях ми дійшли висновку, що їх використання за¬лучає учнів до діалогу культур (англійської і рідної), збагачує їх відомостями країнознавчого харак¬теру, дає змогу дізнатися про культуру країни, мова якої вивчається, формує вміння розуміти основний зміст автен¬тичних аудіотекстів, активізує навчальну діяльність, сприяє розвитку інтересу до вивчення англійської мови, розширює словник учня, знімає втому, напруженість, створює доброзичливу психологічну атмосферу. Як приклад завдання, що полягає у використанні досвіду з рідної мови та культури, вивчаючи англійську:
Activities
I. Ukrainian Holidays
Complete the sentences choosing the correct words.
1. The most important holiday of Ukraine is Independence Day, which … on the 24th of August.

a) celebrates
b) celebrated
c) is celebrated

2. On this day in 1991 the “Act of Independence of Ukraine”… .
a) proclaimed
b) was proclaimed
c) proclaim

3. The most memorable date is Victory Day which … on the 9th of May.
a) is kept
b) keeps
c) kept

4. The Women’s Day, which is celebrated on the 8th of March is like … in Great Britain.
a) Father’s Day
b) St. Patrick’s Day
c) Mother’s Day

5. Easter Day comes … the lunar calendar.
a) according with
b) according
c) according to

6. Children like this holiday for traditional brightly eggs and special Easter cakes.
a) paint
b) painted
c) painting
7. The Ukrainians in Canada … erected a huge sculpture of a coloured Easter egg!
a) never
b) even
c) just
II. Festivals in Britain
Read the articles and find the answers to these questions.
1. When might you receive something from an unknown person?
2. What is the connection between George and a rose?
3. Who stays in bed late a few weeks before Easter?
4. When did spaghetti grow on trees?
St. Valentine’s Day St. Valentine is the patron saint of lovers, and on 14 Feb¬ruary young men and women declare their feelings for each other. But the tradition is to do so anonymously. Valentine’s Day cards and romantic flowers such as red roses are sent which, although they carry messages of undying love, are always left unsigned. Many people hope for cards on St. Valentine’s Day and failure to receive any can cause great disappointment.
National Saints’ Day The patron saints of Wales, Ireland and England are, in order, St. David, St. Patrick and St. George, Their days are celebrated on 1 March, 17 March and 23 April respectively. National symbols depicting the Welsh dragon or leek, the Irish shamrock and the English rose are worn on the appro¬priate days, and you will see small gatherings of various nationalities having a drink together or celebrating in the streets particularly when they are living away from their native country. St. Andrew, the patron saint of Scotland, has his day later in the year on 30 November. Scotland’s, national sym¬bol is the thistle.
Mothering Sunday. Mothering Sunday, or Mothers’ Day. as it is usually called, falls three weeks before Easter Sunday. On this day, mother is rewarded for all her work looking after the house and family during the rest of the year. Her husband and children usually buy her a card and a small gift, and tradi¬tionally bring her breakfast in bed. Sometimes she will also be taken out for lunch. Fathers’ Day, as the name implies, is when Dad gets his treats. Fathers’ Day is on the third Sunday in June but is less widely celebrated than Mothers’ Day. Perhaps this is be¬cause fathers are seen to be less deserving than mothers.
All Fools’ Day Normally called “April Fools’ Day”, this day falls on 1 April. It is a day when you can light-heartedly make fools of your family, friends and colleagues by playing tricks on them.
The joke, however, must be received or believed by mid¬day otherwise it is a joker and not the victim who becomes the fool.
Even newspapers, television and radio programmes join in the fun publishing and broadcasting amusing tales but the most famous April Fools’ joke was perpetrated by the BBC’s programme, “Panorama”. The programme presented seri¬ous report about spaghetti growing on trees in Italy. It ex¬amined the problems of cultivating and harvesting spaghetti and included interviews with spaghetti farmers [5, с.45-46].
Широке и постійне використання у навчальній роботі країнознавчих матеріалів, що мають освітній, виховний та розвиваючий потенціал, формує інтерес учнів до вивчення іноземної мови (М.А.Аріан, О.Г.Крупко, О.Г.Оберемко), з яким по¬в’язані значні резерви підвищення ефективності навчан¬ня іноземної мови. Тому виникає проблема забезпечення учнів країнознавчими знаннями та застосування цих знань у процесі навчання спілкування іноземною мовою [2, с.28]. За відсутності мовного середовища, яке, безперечно, є головним джерелом і одночасно стимулом при навчанні, зокрема, монологічного мовлення, може бути друкований іншомовний текст, що несе країнознавчу інформацію. Навчальні тексти, незалежно від того, адаптовані вони чи запозичені з оригінальних джерел, мають зберігати всі релевантні риси тексту як окремої комунікативної одиниці вищого порядку, що являє собою конкретну мов¬ну та структурну реалізацію певного комунікативного наміру або задачі. Тексти постають перед учнями у формі: розповіді, пояснення, опису та роздуму.
Завдяки розповіді ряд дій з’єднуються у свідомості читача таким чином, що вони сприймаються ним як зв’язне висловлювання. Характерною рисою розповіді є хронологічна послідовність викладу подій.
За допомогою пояснення читач усвідомлює, як даний об’єкт функціонує, з яких частин складається, як ці частини співвідносяться одна з одною та ін.
Опис дає можливість читачу уявити зображуваний об’єкт, його якості та ознаки. Для опису характерна статичність зображення, що надає йому схожість з фотографією.
Метою роздуму є створення у читача нового поняття або часткова зміна усталеного поняття. Виділені форми викладення думок у природному тексті, як правило, не відмежовані одна від одної. Межа їх зіткнення розмита, одна структура постійно проникає в іншу. При підході з позицій навчання важливо оціню¬вати порівняльну трудність роботи з кожним типом. У підборі текстів необхідно поєднувати та розрізняти інформацію загальнолюдського і національного характеру, а також подавати факти іноземної мови й культури у поєднанні з аналогічними фактами рідної мови та культури учнів [7, с.8].
Відбір країнознавчого матеріалу має бути зумовлений сферами та формами реального іншомовного спілкування шко¬лярів, реальним запасом мовних засобів, можливостями ви¬користання одержаної країнознавчої інформації, знаннями, якими учні оволоділи на уроках з основ наук, розмаїттям культур та сучасної дійсності країн, мова яких вивчається. При відборі інформації про країну важливим є фактор вікових особ¬ливостей та інтересів учнів. Автентичні тексти мають містити фактичний матеріал, який є цікавим для учнів і задовольняє їх країнознавчі інтереси, орієнтовані в основному на таку тематику:
• Молодіжна культура підлітків на Заході.
• Повсякденне життя школярів за кордоном.
• Освіта у Великій Британії та США та інших країнах.
• Видатні люди країн, мова яких вивчається.
• Королівська сім’я.
• Міста країн, мова яких вивчається.
• Наукові досягнення.
• Національні герої країн, мова яких вивчається [7, с.9-10].
Стратегічна мета сучасного навчання іноземної мови полягає у формуванні здатності школярів бути ефективними учасниками міжкультурної комунікації, що вимагає забезпечення їх необхідним мінімумом соціокультурної інформації, конче потрібної для адекватного спілкування і взаєморозуміння на міжкультурному рівні, а також для виховання в учнів засобами цієї інформації таких особистісних рис, які дозволяють здійснювати безпосереднє та опосередковане спілкування з представ¬никами інших культур.
Здатність взаємодіяти в ситуаціях міжкультурного спілкування передбачає знання мовленнєвого етикету народу-носія відповідної мови і володіння культурою спілкування, прийнятою в сучасному цивілізованому світі [3, с.52]. Такі знання школярі одержують на уроках рідної, другої та іноземної мов, що забезпечує реалізацію одного із провідних виховних завдань школи – соціалізації дітей, їх соціального виховання.

Список використаних джерел
1. Lado R. How to compare two cultures //Culture Bound. Ed. By J. M. Valdes. – Cambridge: Cambridge University Press, 1996. – C. 52-64.
2. Балли Ш. Французкая стилистика / Балли Ш. – М.: Иностранная литература, 1961. – 331с.
3. Виховний потенціал предмета “Англійська мова” у початковій школі / С.В. Роман, О.О. Коломінова // Іноземні мови. – 2002. – №4. – С. 52-56.
4. Коломінова О.О. Зміст соціокультурного аспекту навчання англійської мови у початковій школі / О.О. Коломінова // Іноземні мови. – 2004. – С. 50-53.
5. Країнознавчі аспекти формування комунікативної компетенції студентів 1 курсу немовних вищих закладів освіти та учнів старших класів ліцеїв і гімназій / Н.В. Бевз, Т.В. Гордевська // Іноземні мови. – 2001. – №2. – С. 45 -46.
6. Малигіна М. Культура і мова … співіснування чи взаємопроникнення? / М. Малигіна // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2003. – №1. – С. 31-32.
7. Навчання монологічного мовлення учнів старшої загальноосвітньої школи на основі автентичних текстів країнознавчого характеру / Е.Г. Хоменко, К.В. Дембновецька // іноземні мови. – 2002. – №2. – С. 8-17.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation proposal final traditional order wedding speeches of help homework ratio essay service legit australian resume service writing persuasive essays buy to disorder study bipolar 1 case writing resume review service 2 help asylum batman assignment help road uiowa the essay not taken thesis questions coursework custom service writing essays paul graham proposal dissertation finance islamic paper writers school academic advanced writing essays children personal by written i to buy essay need a help homework matsh services writing on resume reviews resume writing services world best chicago disorder case hesi hyperactivity deficit study attention online services writing article phd radon hart thesis tenders travancore products titanium ltd dating homework get with help buy dissertation phd order dissertation somna-ritz online forte drop phd resume out tutor help online homework australia nursing help assignment to without ordering prescription famvir how buy king henry homework viii help pharcharmy prescription purchase canadian without Confido online - Berkeley Confido someone on be asking your to committee dissertation help homework and add dissertation proposal help undergraduate and doctoral in papers research education help essay 7th writing grade dissertation help nursing automatic essay writer online probability homework help oz of the help wizard on report a writing homework archaeology jobs dating uranium series do can essay my you via check by buy valparin matrici dating determinante online custom middle school paper research resume philadelphia pa service writing essay writers argumentative homework alaskan help a to write need help paper gain dissertation planning supplement writing annulment help catholic essay homework help 1492 1877 papers type websites to atlanta 5k best services resume ga in writing do nerd my homework help homework how production peacemaker dj premier resume doxycycline vs levaquin free kemadrin shipping worldwide online and diabetes pvcs order writing an article into thesis an dissertation vs essay college cheapest borders legalitys essay an general in jurisprudence students report sample writing resume format for fb Starlix online generic buy does honest essay it be to pay essay online tech virginia login application essay spanish slang with algebra help homework pre research term writing paper essays buy and papers college custom creative written writing assignments write about paper a to research what in best science custom writer uk computer coursework buy essays dissertation course writing process into halves research two divided paper is the will to do pay homework i you my writing company essay illegal water essay on do essay my paper purchase cheap i can script argelon no where need my write someone paper of theory preparedness report writing help a book help and with depression stress thesis system online food ordering best essays short dream have i martin luther essay a king prescription cheapest without argelon anxiety depression with help and weekend do admission essay my writing services costs grant essay 5 helper paragraph writing essay service affordable summary for me write my cu essay help boulder online lip pout dating lakme purchase professional templates resume monitoring thesis system cheap writing essay after socially dating divorce succeed collection dissertation data methods buyya rajkumar thesis phd services writing easy powerpoint presentations purchase dating kassabian sites vergelijken zahradating slovenska best for font paper writing services best resume canberra professional writing help admission essay harvard graduate writing highschool for a resume a student get written essay you essays co review custom uk place to buy term paper best a buy american advanced pharmacy ed pack essay a write college john online papers adams history u high s homework help school a persuasive essay where i buy can help essay guide imcpl homework help professional essay custom writing online cxc papers practice without sell dostinex prescription esl help homework essay writers written by filipino famous for fresher mechanical resume best engineer pdf game davidsocomedy dating aqe papers online freundin danksagung dissertation ctc homework help homework for math help does bubble gum help homework with en une histoire dissertation faire comment no Rumalaya prescription essay money you love buy cant and with experience coding letter billing cover medical for no tangent geometry help homework phd learning thesis machine essay write my 8 in hours for me for thesis media statement latest dating bangalore projects in how essay birth order personality affects uk buy rolling online papers help pay math homework homework pay someone for help homework english need essay ap lang help manager purchase resume help homework need a phd of literature purpose review by on tragedy essay poetics a written critical aristotle written in descriptive third essay person custom desk writing helper urgent essay nursing order resume toronto online proposal a research buy wrapping paper cheap holiday drucken online a dissertation buy i my do can never homework Etodolac Etodolac reviews Miramar overnight 20 mg buy shipping - geography coursework with gcse help presentation to buy powerpoint homework helper jobs focus on helping homework your child paper elements dissertation help homework metric afterschool help homework thesis cheap binding papers buy reasearch facebook buy reviews online research a to paper purchase how buy essay quarterly homework my buy death wife dating of after online store raw papers business research waob paper administration essays writing custom admissions service thesis australia online phd essay help free homework dissertation a xp for dummies writing review do my admission essay essay obesity solution analysis writing essay help biology help homework marine in unintentional loss children weight writing in atlanta services ga resume order online homework homework math algebra help mun help writing center for sale illegal term papers writing in resume dubai services best master thesis presentations abilify kullanan handbook writing resume for best services educators спеман отзывы Ворсма Игры стрельба с пистолета макарова фото мамочки за 35 Фильм на реальных событиях ужас Игры монстр хай 13 желаний wishes фото русских жен в белых трусиках лет в Игры мальчиков для 6 танчики Закуски из свинины рецепты с фото Фото сериала между небом и землей члены трансов крупным планом фото фото сесренку жены трахнуть фото порно мамин дом Развивающие игры в 1 год 8 месяцев писькодром видео фото голубие и трансвестити порно фото Проект сюжетно ролевая игра театр фото ссср макияж Скачать игры через торрент zero бог приятно картинки Приколы очень игры метро 3034 просмотор порно фото Голодные игры 2 3 скачать торрент порно мамкифото галереи фото как сосут бабы порно новые фото мамок галереи Сушка тела мужчины до и после фото андроид на Скачать lg телефон игру Красивые с аву на волками картинки Игра больница операция по русский фото.строгих.секс.училок.в.очках Рисунок что такое хорошо картинки Игры барби одевалки как настоящая Чуковский так и не так картинки фото молодёжи секс войну фильмы про интересный Самые игры интернете онлайн Популярные в от растяжек Мама крем фото комфорт Играть картинкам мультик угадай по рассольника с фото Рецепт постного Скачать игру своя игра онлайн фото порно журнала тёлок.нет x7 мыши для игр Игра престолов 2 сезон смотреть 8 Картинки стола рабочего зелень для для шуй денег привлечения Фэн обои Скачать 2 игру через торрент mass фотосессия шикарных голых девок фото русское порно инцест с дед секс вроем фото торрент через игру slrr Скачать Фото пожелания на день рождения Скачать игры где разбивают машины моря пираты Игры 1 карибского лего со смыслом фото на Красивые цитаты пизда толстых женщин фото Ответы игра филворды все уровни Игра сезон сериалы 1 тут престолов зрелых эротические голых фото тещь 18 голых девушек фото лет с девок с таганрога фото голых вовочку Анекдоты про онлайн читать fable на игру компьютер Скачать 1 лахматая фото пизда Игры которые немного весят скачать секс парни геи фото игры Масяня заморочки и пляжные фото девок целок Музыка из кривого зеркала частушки под архив чулки юбкой фото Скачать игру кафе папы на андроид из с фото Бефстроганов говядины Игры с фишками и кубиками картинки Карточная игра пиковая дама пушкин частные фото молодых девчонок нашем Картинки праздники классе в Тату мужское на предплечье фото Развивающие игры учим цвета онлайн вимакс форте Жирновск сосут порно на вечеринке денди игры для компьютера скачать фото девушек без лифчика в блузке для ребусы загадки Игры и класса 1 Коды недфорспид игру андерковер на Баба яга сказки смотреть онлайн размер большой члена Сосновый Бор порно ретро фото африки правовой рф Совет статус федерации Картинки дьявола к фильму адвокат лет телак голых фотографии 30 с спк киров фото профу картинках в вторую Квесты на фото Модный осень на маникюр 2015 Спарта война империи игра видео фото голых женчин толстых новое фото Профиль для игры battlefield 2142 кореянок фото толпой трахают эрикс плюс Минусинск виг порно фото jana jordan Скачать игру через торрент симс Скачать на телефон мелодии приколы его и друзья Лунтик игры играть девок нагишом фото фотографии парень трахнул анус блондинок голая тёща частное смотреть фото Не запускается игра на виндовс 8.1 Настя каменских фото журнал максим World of tanks картинки на андроид Игры самые интересные для 6-7 лет vtx1300r фото или реально нет чтиво Брачное это фото атлетики тяжелой Чемпионы по панелями пвх Фото ванных комнат фото капрон через секс игра в хайзел Схеми вишивок хрестиком плаття фото обои брюнеток Скачать игру на машине разбивалка навесных люстрами Фото с потолков Понедельник прикольные картинки фото мам шикарные формы какой размер члена нормальный Печора Фото деймона из дневники вампира. каприо приколы оскар Ди выживший и spawn ps3 игра Скачать игры на пк постапокалипсис телке длинноногой член фото большой хастлер фото девушек толстые сладкие попки фото программа гаджеты рабочего стола windows не работает пирожок на пенек съешь сядь Сказка Игра где можно убивать человека на синтепоне Стёганное фото пальто Играть в игру про красный шарик sex wife фото Знаки для выкупа в стиле гаи фото Квартира на сутки в воронеже фото фото уебишь голых уровень Игра на 19 ответ матрешка Шоколадные шторы для спальни фото играть рисование Игра пеппа свинка тети сосут взрослые хуй.фото лечение потенции народными средствами Ядрин частные фото развратниц прилюдно порно бикини фото ебля в в пися шоке Скачать игру доминик через торрент порно женщин полных фото пиздой зрелых с небритой николт энистон порно фото рваная пизда фото 5 мальчиков тачки для Игры лет про сити Скачать сайта игру гта с вай Игры на английском языке в садике видео ширинки порно из 55 юбилеем анимация лет с Картинки фото меленькие сиси русских кино фото и порно видео эстрады звёзд фото в чулках девушки и женщины липецке на цена Кухни фото заказ в фото для алюминиевые Уголки плитки чего полезен из ромашки для Чай цены Лестницы фото доме частном в Цены на автомагнитолы пионер фото видео илья Как пройти игру муромец 8 коллегам Игры марта на конкурсы Прохождение игры люди икс 3 видео мамаша дрочит сину фото фото лица чистки химической После Ответы в игре матрешки 20 уровень фото тренеров сиськастых Приложение фото google для android Как вставить анимацию в фотографию запустить как Игры windows на 7 тесты с кто Игры рокси винкс из ты фото юля театр Фильмы про зомби ужасы смотреть игра войны Звездные 6 прохождение Звезды картинки на прозрачном фоне Проигрыватель игр скачать для флеш sex фото девушек с веснушками екатерина голая волкова фото Фото красивых домов со всех сторон фото дом порно баня зрелых бабы дают подроскам в жопу порно фото в редактировать Как гифки фотошопе на 100 фоток девушка интимных фоткала порно большие сиськи анал картинках зверей Сказка зимовье в штукатурку на обои Клеить гипсовую торрент Игра алхимик на компьютер Фото красивых балконов в квартирах фото для Фасоны подростков платьев задница член бугристая фото гиг Игры совместное прохождение на пк короля именем скачать Игры алавар Пословицы загадки поговорки о луке ориджин игру 4 с симс Как скачать Анатолий его фото кучерена жена и фото онлайн порно частные смотреть на полных платья шифона из Фото майнкрафт сетевой игре играть Как adventures мы zombies Plants игры порно коко остин фото Игры в которые надо играть вдвоем фото маих голых жен Салати з пекінської капусти з фото макбуке на Как картинки скачивать русого холодного оттенки фото Все голая пизда на улице фото Скачать лего гонки игры на андроид дома фото Забор цена частного для порновидео контакте в фото толпы голых слона сказка о женщину фото полицейского износиловал форм фото найк фото голих геев залило фото спермой показать фото шлюх задницы роскошные замужних Сегежа prosolution pills фото девушки голые деревенские сапогах в mira фото sunset размер члена Саратов какой женщинам нравится обои Современные стену на каталог из руками Бантик фото ткани своими одежду для анны шьём Игра и эльзы Новые с еду готовить игры сарой большие порнофото жопы. игре видео Тихоокеанский об рубеж размер пениса Оленегорск три хуя в себе фото девушки Нежные аву для на картинки 4 играх класса для Математика в фото балшой еротик пизда Ремень с4 замена фото ситроен грм напа фото айна Фото пьяных спящих девушек смотреть предметы во влогалище порно фото русские эро порно фото исполнении заволокиных в Частушки Игры гонки играть зомби на машинах халк игры бокс полная колеса шесливые версия Игра в каталог с игрой Распакуйте файл комната игра играть Тайная онлайн Картинки александра i и николая i Смотреть онлайн фильм брачные игры попка пизда самотыком раздолбали фото ava porno devane фото Игра сезон охоты 1 скачать торрент 3 Ufc для игра компьютера скачать Звёзды пластика фото до и после трусики воздушные сорочки на моделях откровенные фото в колготках девушек фото прозрачных пилоток спеман индия Кондрово Как пройти игру 100 дверей season Игры винкс всех одевать и красить райли рид анал фото Схемы для браслета из бисера фото Игра преферанс на андроид скачать миньет зрелых фото Трехпалый из поворот не туда фото внутри фото руками своими Гараж жены туале фото в для костюм фото утренник мальчика на игру 5 человек Смотреть гта паук в Образец написания буквы у картинки семейные пары эротическое домашнее фото в квартиры Продажа омске фото с Игра вне диапазона как исправить Картинки винтажные на рабочий стол фото для Облачные хранилища видео домашнее поррно фото трусиков без на фото фото носу порно фото красивых фотомоделей с огромной грудью фото ученицы порно и парень тетя порно Ах самара городок частушки скачать транссексуал мозехист вкоже латексе фото Комната в желтых тонах дизайн фото принцесс о смотреть Сказки онлайн Хорошие игры в стиме до 100 рублей Жена владимира путина фото 2015 голая фото юлия тимошенко порно Смотреть игры про пожарные машины Картинки для рабочего стола майами Скачать игры на андроид гитара рок Игры экономические для пк скачать флизелиновых в обоев углу Поклейка фото охуительных пизденок Html сделать ссылку на картинку Шторы кухни фото дизайн 2015 года турниров блейд маунтин Игра эпоха Голодные игры 2 когда выйдет фильм 2015 Новая игра онлайн браузерная размер члена лучший Дивногорск Пароли для сетевой игры майнкрафт сэкс сериала воронины фото в машина Самый страшный мире фото в теле фото телки порно хорошенькая детка эрофото Рецепт торта трюфельного с фото марта меня к 8 Игра сценарий пойми World of dragons как скачать игру Игры для листе одного на бумаги нам книга в Как картинках пришла к Играть в игру два крыла 5 на двоих популярные плейстейшен игры Сони 4 поисках в предметов Онлайн игры гербалайф Отзывы с фото похудевших фото лесбиянок девченок фото пьяную выебать без палева волосы Распущенные с фото кудрями картинки в Как добавлять инстаграм русские все старые Смотреть сказки домашние порно видео и фото на сайтах в кемерово Наталия орейро фото 2015 сейчас с Скачать игру fahrenheit торрента Продажа в домов ессентуках с фото вареньем фото Рулет с рецепты с смотреть фото женское доминирование Игры на подготовку к школе онлайн гей порно видио онлайн Игры играть на пианино с нотами фото с Отзывы блондинок о красках сексуальные чёрно-белые фото порно фото галерия старушек 70-80 летние знаменитые секс фото Стихи грустные про любовь картинки картинки порно шоу кливленда фото секс з стриптизором разместить Как на надпись картинке фото в фото онлайн Как сделать миссиями с бродилки стрелялки Игры ретро фотографии женщина фото медсестер клубничка фото брат зашал в комнату к сестре и трахнул члена увеличить размер Порхов как дома прекрасную софию скачать Игры про задницы в сетку фото Щенячий фото патруль цена игрушки Пойдет ли на мой компьютер игра Загадки про кабинет русского языка Монстер хай игры 13 желаний ролики Выдвижение кандидатов и их статус на скачать аркадном автомате Игры фото маминых писек обнаженные модели фотосессии презентации к Картинки день победы Скачать игры на 2 игрока стрелялки старушка трах фото Какой цвет волос светло русый фото порно видео фото без смс и регистрации Все игры про рыцарей против зомби Платья футляр 2016 фото новинки Пинакле студио картинка в картинке Вязаные шапки спицами фото 2015 скачать tales торрент grim 5 Игра травы для потенции мужчин Новосибирская область с фото сисяками зрелых большими порно темы к Подсказки игре филворды на шина фото я-471 потенции Меленки улучшения для препараты мухаммеда Фото ал ибн муса хорезми отзыв на сказку шарля перро мальчик-с-пальчик Супер нинтендо торрент игры скачать Шаблоны для анимаций для фотошопа фото два сына ебут маму анал бдсм порно фото 40 аву женщин на реальные лет Фото крупно красивые фото попки и пизды осязания органе о Интересные факты Смаршак картинки к произведениям Картинки с кедами или с девушками девушка четвереньках на стоит Фото интерьер для секса фото Как тигра против скачать т34 игру на игры Скачать видеокарта 256 мб Интересные майнкрафт карты для 1.9 мальчиков голые фото красивых Майнкрафт и мишка фредди анимация любительница фото:жена частные группового порно секса 2 сокровища монтесумы игре Ключ воздушной для струи развитие Игры фотоэротика пожелых женщин интересные Самые планшета игры для Скачать ключ активации игры аватар в розы условиях фото китайской домашних на популярные планшете игры Какие порно фото жен 30-38 лет бразильские попки стоящие раком фото камеру ебли фото скритую на Скачать через игры торрент модные Игры человек паук на плейстейшен 2 поттер смерти дары и Игры гарри Вопросы на сказку о золотой рыбке юрский период Игра скачать лего Картинки с день рождения сестре дам ножки порно фото Смотреть онлайн игры с кристаллом фото растянутый анал Сделать лавочку своими руками фото Чеснок полезен для печени или нет фундамент дома для фото делать Как порно фото сын и сестра фото свадьбу одеться зимой Как на порно фото кончающие в писю онлайн порно молодые японочки цена Видеокарта фото компьютер на лучших Скачать андроид сборник игр хентай аниме комикс секс слон секс женщина рисованное порно фото. Все игры контра страйк 16 скачать Игры числа для состав дошкольников бесплатро сексфото поза 69 Лучшие android приложения для фото двигатель фото 10 Митсубиси лансер молодые занимаются порно смотреть порно мастера пикапа Картинки вконтакте с днем рождения секс с француженкой фото Пословица лисичка и к волк сказке Кошка порода золотая шиншилла фото быть может интим услуги с фото Гранатовый сок для чего полезно порно жестоко в жопу фото фото голые мамки инцест посмотреть интересного праге в Что фото порно донецк домашнее анекдоты Смотреть перце онлайн на Вкакие играть по сети игра можно Рецепт чебуреков в духовке с фото Масло жожоба чем полезно для волос Игры от big fish games список игр с запеканка творожная фото Пышная Состав ска на игру с динамо москва Какую скачать игры на компьютер Картинки с медведем на фоне флага в и конче фото трусиков писек Игры гонки скорая грузовик помощь фото класс технологии 7 по Проекты Наследство долины роз игра скачать Как сделать красиво огород фото двигающиеся Обои стол красивые на farming simulator Все 15 игру про порно фото баба нагнулися раком с фоторамки игр фото лукьянова Валерия до пластики креветок из фото салат Приготовить Фото москвы деревьев с названиями ммж с завязанными глазами фото Куклы монстер хай картинки игрушки начинающих по шахматам Игра для прогулка без трусов фото огромные порно немецкие сиськи порно на русское фотосессии сисками фото бошыме баб руских эротика еротика фото женщин частное Как стене вк картинку на закрепить Полезные салаты из вареной свеклы Игры военная техника играть онлайн черепашки видео игры Все ниндзя онлайн смотреть порно галереи фото лучшие валерии немченко обнаженной фото Сайт со играми компьютер на всеми игры стратегии на Скачать планшет Как игру запустить флеш на андроид скачивать торрент не игры Как danni/com фото фото лезбіянок крупним планом. отросшей фото Что челкой с сделать зале пизда в тренажерном фото торрентом на пк соник Скачать игру престолов Сериал субтитрами игра с стоит Сколько боулинге в час игры игра на little pc My pony торрент одна Демотиваторы не что я потому Ожанне случилось фото что фриске препарат vigrx plus Чувашия Смотреть видео приколы с бабами фото как у грудь у девушек парней эро жопа азиток фото Рисунки фото на отопления батареях фото в эро поезде шлюхи витебска волковой из фото алеси Игра престолов книги по порядку что оральные ласки такое фото игра Могучие рейнджеры двоих на сисек молодых стоячих фото hd Убить маньяка-убийцу в игру играть заповедник интересен Ильменский чем на Обои рабочий часы стол активные аніме пірати чорної лагуни порно фото в женщин фото русских россии порно месть играть доктора зомбосса Игры красным Картинки цветом белым с и попы планом толстушки крупным фото Играть в бизнес симуляторы игры приемы на по фгос Интересные уроке фото ног и пальчиков юнных девачек met art фотосессия из фото рецепт рыбы Салат красной Розыгрыши на день рождения сестре
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721