ВИКОРИСТАННЯ КРАЇНОЗНАВЧИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

І.П. Матвійчук
С.Г. Познахівська
О.В. Веремійчук
Славутський обласний спеціалізований ліцей-інтернат поглиблено підготовки учнів в галузі науки

Описано теоретичні аспекти формування та розвитку іншомовної та соціокультурної компетенцій, використовуючи лінгвокраїнознавчі матеріали та соціокультурні моделі поведінки в англомовних країнах.
Ключові слова: іншомовна компетенція, соціокультурна компетенція, лінгвокраїнознавство.
The article touches upon the theoretical aspects of forming communicative skills in a foreign language and a socio-culture competence based on country-studies and socio-culture patterns of behavior in English speaking countries.
Key words: communicative skills, a socio-culture competence, country-studies.


Рассмотрено теоретические аспекты формирования и развития иноязычной и социокультурной компетенции, используя лингвострановедческие материалы и социокультурные модели поведения в англоязычных странах.
Ключевые слова: иноязычная компетенция, социокультурная компетенция, лингвострановедение.
З переходом до комунікативно-орієнтованого навчання іноземної мови ми не можемо не визнати, що культура стає центром, а не периферією уваги, як це було за часів, коли мова розглядалася як система з формальними ознаками [6, с.31]. Доречне використання мови в соціальному контексті потребує від учня не тільки знання «що» сказати, а й уміння «як» і «коли» сказати. І тут, як це не парадоксально звучить, ми знову звертаємося до давнього значення слова «культура» — за таких умов ми можемо казати про культивацію душі учня.
Науковці переконують, що володіння двома або кількома мовами збагачує людину не тільки додатковими знаннями інших культур, а й можливістю розуміти і толерантно ставитись до представників інших країн. Європа і весь світ після падіння берлінської стіни стали абсолютно іншими не тільки з погляду міжнародної політики, а й щодо культурного розмаїття. «Глокалізація» — такий влучний термін має економічна і політична експансія супердержав і наддержави — ЄС, і водночас зростають регіональні, локальні суверенні формування як протидія глобалізації [1, с.56-57].
За таких умов культура стає дуже невизначеним поняттям. Існує безліч визначень поняття «культура». Слово «cultura» — латинського походження і значення його спочатку було пов’язане з обробкою, або культивацією
землі [6, с.32]. У соціологічному плані культуру, і в першу чергу її ядро (цінності) можна порівняти із скріпами, що об’єднують людей в єдине ціле, суспільство. Згідно з теорією лінгвістичної відносності ми оточені своєю мовою неначе призмою, через яку ми дивимося і пізнаємо світ. Цей погляд буде неоднаковим у представників різних національностей (про що свідчать міфологія, фольклор, мова символів, прислів’я тощо).
Зрозуміло, що основна функція мови — комунікативна. Мотивацією для вивчення другої нерідної мови є потреба в спілкуванні в іншомовному оточенні. Важливим фактором привабливості мови, що вивчається, є її статус як мови міжнаціонального і міжнародного спілкування. Мовна ситуація в дванадцяти кранах, що належать до Європейського Союзу засвідчує багатомовність європейців. Так, англійською володіють близько 42% населення країн Європи, німецькою — 31%, французькою — 29%, італійською — 18%, а іспанською — 14% [4, с.50].
У програмах для загальноосвітніх навчальних закладів наголошується на ролі кількох компетенцій, необхідних для формування іншомовної комунікативної компетенції. Метою нашої статті є опис та визначення ролі культури на різних етапах формування іншомовної комунікативної компетенції. На нашу думку, перелічені в програмі уміння необхідно доповнити такими, як інтерпретація продукту іншої культури, пояснення його значення і співвіднесення його з подібним явищем своєї культури, уміння здогадуватись, аналізувати і здобувати знання у процесі реального спілкування, а також уміння критично оцінювати здобуту інформацію і явища іншої культури на основі розумних критеріїв. Такі уміння, підтримані лінгвістичними засобами, дають змогу не тільки розуміти іншу культуру, а й успішно представляти свою у контексті полілогу сучасних мов і культур.
Мета навчання іноземної мови – “використову¬вати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу” — загострює особливу увагу до соціокультурного складника іншомовної комунікатив¬ної компетенції. Оволодіння соціокультурною компетенцією, як відомо, передбачає засвоєння необхідного мінімуму соціокультурних знань, а також системи навичок узгоджувати свою поведінку у відповідності до цих знань та вмінь [4, с.51]. З досвіду роботи, ми вважаємо, що особливу увагу слід приділити вивченню правил етикету крани, мова якої вивчається. Адже етикет виявляється у найбільш частотних побутових ситуаціях, починаючи з ранніх стадій спіл¬кування. Саме із засвоєння мовленнєвого етикету почи¬нає вивчення іноземної мови кожний, кого очікує спіл¬кування з носієм відповідної іншомовної культури.
Нормативними документами (програмою, державним стандартом) передбачено оволодіння учнями певним мінімумом етикетно-узуальних формул спілкування як необхідної передумови дотримування елементарних норм мовленнє¬вого етикету, прийнятих у країні, мова якої вивчається. Добір цих одиниць має бути зумовлений реальними мов¬леннєвими можливостями школярів. Водночас він має враховувати і дидактичні факто¬ри, зокрема потенційні можливості соціокультурного мовленнєвого матеріалу для здійснення виховання дити¬ни його засобами: вчити її бути ввічливою, чемною, толе¬рантною, стриманою в оцінках, дати їй можливість користуватися необхідним мінімумом мовленнєвих формул етикету для висловлювання деяких соціолінгвістичних нюансів мовлення в ситуаціях, що моделюються на уроках, навчити її адекватно реалізовувати мовленнєві інтенції. Наприклад:
Привітання: Good morning. Good afternoon. Good evening. Hello. Hi. How do you do? How are you?
Прощання: Good-bye. See you tomorrow. Bye-bye. So long. Bye for now. See you soon.
Знайомство: My name is… What’s your name? This is… (знайомство через посередника). Meet… Nice to meet you. I’m so glad to meet you.
Вдячність: Thank you. Thank you very much. Thanks. You
are welcome. Not at all. Don’t mention it.
Вибачення: Sorry. Are you OK? I’m sorry. I’m really sorry.
That’s all right. Never mind.
Схвалення: Well done. Good. Great. Wonderful. Fine. Nice. Lovely.
Etc. [4, с.52].
До невербальних аспектів етикету, як відомо, відносять також елементи кінесики (зокрема національно обумовлені жести), проксеміки (відстань між комунікантами), фонації (акустичні характеристики мовлення, вигу¬ки, звуконаслідування). Увагу до них, як вважає Ш.Баллі, слід привертати з перших кроків навчання іноземної мови. Проте засвоювати їх, на думку Р.Ладо, доцільно рецептивно. Практика, однак, доводить можливість і репродуктивного оперування учнями під час ситуативної взаємодії найбільш уживаними національно обумовлени¬ми жестами (кінемами) англомовних ровесників, а саме:
• жестом, який супроводжує привітання Ні! Hello! Рука при цьому піднята на рівні голови долонею від себе;
• жестом, що супроводжує слова прощання: розмаху¬вання зі сторони в сторону піднятою на рівні голови рукою долонею від себе;
• жестом, що означає “все гаразд”, який супроводжує кліше OK, I’m fine.
де характерною для американців та британців лічбою на пальцях тощо.
Завдяки телебаченню та кіно діти знають значення вигуків: Wow! (подив),Oops (досада, прикрість), Auch (біль). Вони люблять їх вживати під час драматизації деяких сценок, що моделюють реальне спілкування.
Компонентом змісту соціокультурної компетенції є елементи англійського фольклору у вигляді його малих форм: римування, лічилок, віршиків, пісень тощо. Їх методичні можливості практично невичерпні. Передусім малі форми фольклору є значним джерелом фонових знань, цікавих і для дітей різного віку. Показовою в цьому плані є популярна дитяча пісня “Hot Cross Buns”, яку колись співали вуличні рознощики напередодні Великодня, продаючи булочки з хрестом із крему (cross buns).
Пізнавально-культурологічним змістом відзначається текст віршика
“One I love, two I love,
Three I love, I say.
Four I love with all my heart,
Five I cast away” [4, с.52].
Вторинною, але не менш важливою, є ситуація з рідною мовою. Вивчити будь-яку іноземну мову неможливо без порівняння з нею. Вивчення культурних реалій інших країн також неможливе без подібних порівнянь із своєю культурою, і часто цей процес супроводжується формуванням своєї національної ідентифікації. З досвіду нашої роботи з країнознавчими матеріалами на заняттях ми дійшли висновку, що їх використання за¬лучає учнів до діалогу культур (англійської і рідної), збагачує їх відомостями країнознавчого харак¬теру, дає змогу дізнатися про культуру країни, мова якої вивчається, формує вміння розуміти основний зміст автен¬тичних аудіотекстів, активізує навчальну діяльність, сприяє розвитку інтересу до вивчення англійської мови, розширює словник учня, знімає втому, напруженість, створює доброзичливу психологічну атмосферу. Як приклад завдання, що полягає у використанні досвіду з рідної мови та культури, вивчаючи англійську:
Activities
I. Ukrainian Holidays
Complete the sentences choosing the correct words.
1. The most important holiday of Ukraine is Independence Day, which … on the 24th of August.

a) celebrates
b) celebrated
c) is celebrated

2. On this day in 1991 the “Act of Independence of Ukraine”… .
a) proclaimed
b) was proclaimed
c) proclaim

3. The most memorable date is Victory Day which … on the 9th of May.
a) is kept
b) keeps
c) kept

4. The Women’s Day, which is celebrated on the 8th of March is like … in Great Britain.
a) Father’s Day
b) St. Patrick’s Day
c) Mother’s Day

5. Easter Day comes … the lunar calendar.
a) according with
b) according
c) according to

6. Children like this holiday for traditional brightly eggs and special Easter cakes.
a) paint
b) painted
c) painting
7. The Ukrainians in Canada … erected a huge sculpture of a coloured Easter egg!
a) never
b) even
c) just
II. Festivals in Britain
Read the articles and find the answers to these questions.
1. When might you receive something from an unknown person?
2. What is the connection between George and a rose?
3. Who stays in bed late a few weeks before Easter?
4. When did spaghetti grow on trees?
St. Valentine’s Day St. Valentine is the patron saint of lovers, and on 14 Feb¬ruary young men and women declare their feelings for each other. But the tradition is to do so anonymously. Valentine’s Day cards and romantic flowers such as red roses are sent which, although they carry messages of undying love, are always left unsigned. Many people hope for cards on St. Valentine’s Day and failure to receive any can cause great disappointment.
National Saints’ Day The patron saints of Wales, Ireland and England are, in order, St. David, St. Patrick and St. George, Their days are celebrated on 1 March, 17 March and 23 April respectively. National symbols depicting the Welsh dragon or leek, the Irish shamrock and the English rose are worn on the appro¬priate days, and you will see small gatherings of various nationalities having a drink together or celebrating in the streets particularly when they are living away from their native country. St. Andrew, the patron saint of Scotland, has his day later in the year on 30 November. Scotland’s, national sym¬bol is the thistle.
Mothering Sunday. Mothering Sunday, or Mothers’ Day. as it is usually called, falls three weeks before Easter Sunday. On this day, mother is rewarded for all her work looking after the house and family during the rest of the year. Her husband and children usually buy her a card and a small gift, and tradi¬tionally bring her breakfast in bed. Sometimes she will also be taken out for lunch. Fathers’ Day, as the name implies, is when Dad gets his treats. Fathers’ Day is on the third Sunday in June but is less widely celebrated than Mothers’ Day. Perhaps this is be¬cause fathers are seen to be less deserving than mothers.
All Fools’ Day Normally called “April Fools’ Day”, this day falls on 1 April. It is a day when you can light-heartedly make fools of your family, friends and colleagues by playing tricks on them.
The joke, however, must be received or believed by mid¬day otherwise it is a joker and not the victim who becomes the fool.
Even newspapers, television and radio programmes join in the fun publishing and broadcasting amusing tales but the most famous April Fools’ joke was perpetrated by the BBC’s programme, “Panorama”. The programme presented seri¬ous report about spaghetti growing on trees in Italy. It ex¬amined the problems of cultivating and harvesting spaghetti and included interviews with spaghetti farmers [5, с.45-46].
Широке и постійне використання у навчальній роботі країнознавчих матеріалів, що мають освітній, виховний та розвиваючий потенціал, формує інтерес учнів до вивчення іноземної мови (М.А.Аріан, О.Г.Крупко, О.Г.Оберемко), з яким по¬в’язані значні резерви підвищення ефективності навчан¬ня іноземної мови. Тому виникає проблема забезпечення учнів країнознавчими знаннями та застосування цих знань у процесі навчання спілкування іноземною мовою [2, с.28]. За відсутності мовного середовища, яке, безперечно, є головним джерелом і одночасно стимулом при навчанні, зокрема, монологічного мовлення, може бути друкований іншомовний текст, що несе країнознавчу інформацію. Навчальні тексти, незалежно від того, адаптовані вони чи запозичені з оригінальних джерел, мають зберігати всі релевантні риси тексту як окремої комунікативної одиниці вищого порядку, що являє собою конкретну мов¬ну та структурну реалізацію певного комунікативного наміру або задачі. Тексти постають перед учнями у формі: розповіді, пояснення, опису та роздуму.
Завдяки розповіді ряд дій з’єднуються у свідомості читача таким чином, що вони сприймаються ним як зв’язне висловлювання. Характерною рисою розповіді є хронологічна послідовність викладу подій.
За допомогою пояснення читач усвідомлює, як даний об’єкт функціонує, з яких частин складається, як ці частини співвідносяться одна з одною та ін.
Опис дає можливість читачу уявити зображуваний об’єкт, його якості та ознаки. Для опису характерна статичність зображення, що надає йому схожість з фотографією.
Метою роздуму є створення у читача нового поняття або часткова зміна усталеного поняття. Виділені форми викладення думок у природному тексті, як правило, не відмежовані одна від одної. Межа їх зіткнення розмита, одна структура постійно проникає в іншу. При підході з позицій навчання важливо оціню¬вати порівняльну трудність роботи з кожним типом. У підборі текстів необхідно поєднувати та розрізняти інформацію загальнолюдського і національного характеру, а також подавати факти іноземної мови й культури у поєднанні з аналогічними фактами рідної мови та культури учнів [7, с.8].
Відбір країнознавчого матеріалу має бути зумовлений сферами та формами реального іншомовного спілкування шко¬лярів, реальним запасом мовних засобів, можливостями ви¬користання одержаної країнознавчої інформації, знаннями, якими учні оволоділи на уроках з основ наук, розмаїттям культур та сучасної дійсності країн, мова яких вивчається. При відборі інформації про країну важливим є фактор вікових особ¬ливостей та інтересів учнів. Автентичні тексти мають містити фактичний матеріал, який є цікавим для учнів і задовольняє їх країнознавчі інтереси, орієнтовані в основному на таку тематику:
• Молодіжна культура підлітків на Заході.
• Повсякденне життя школярів за кордоном.
• Освіта у Великій Британії та США та інших країнах.
• Видатні люди країн, мова яких вивчається.
• Королівська сім’я.
• Міста країн, мова яких вивчається.
• Наукові досягнення.
• Національні герої країн, мова яких вивчається [7, с.9-10].
Стратегічна мета сучасного навчання іноземної мови полягає у формуванні здатності школярів бути ефективними учасниками міжкультурної комунікації, що вимагає забезпечення їх необхідним мінімумом соціокультурної інформації, конче потрібної для адекватного спілкування і взаєморозуміння на міжкультурному рівні, а також для виховання в учнів засобами цієї інформації таких особистісних рис, які дозволяють здійснювати безпосереднє та опосередковане спілкування з представ¬никами інших культур.
Здатність взаємодіяти в ситуаціях міжкультурного спілкування передбачає знання мовленнєвого етикету народу-носія відповідної мови і володіння культурою спілкування, прийнятою в сучасному цивілізованому світі [3, с.52]. Такі знання школярі одержують на уроках рідної, другої та іноземної мов, що забезпечує реалізацію одного із провідних виховних завдань школи – соціалізації дітей, їх соціального виховання.

Список використаних джерел
1. Lado R. How to compare two cultures //Culture Bound. Ed. By J. M. Valdes. – Cambridge: Cambridge University Press, 1996. – C. 52-64.
2. Балли Ш. Французкая стилистика / Балли Ш. – М.: Иностранная литература, 1961. – 331с.
3. Виховний потенціал предмета “Англійська мова” у початковій школі / С.В. Роман, О.О. Коломінова // Іноземні мови. – 2002. – №4. – С. 52-56.
4. Коломінова О.О. Зміст соціокультурного аспекту навчання англійської мови у початковій школі / О.О. Коломінова // Іноземні мови. – 2004. – С. 50-53.
5. Країнознавчі аспекти формування комунікативної компетенції студентів 1 курсу немовних вищих закладів освіти та учнів старших класів ліцеїв і гімназій / Н.В. Бевз, Т.В. Гордевська // Іноземні мови. – 2001. – №2. – С. 45 -46.
6. Малигіна М. Культура і мова … співіснування чи взаємопроникнення? / М. Малигіна // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2003. – №1. – С. 31-32.
7. Навчання монологічного мовлення учнів старшої загальноосвітньої школи на основі автентичних текстів країнознавчого характеру / Е.Г. Хоменко, К.В. Дембновецька // іноземні мови. – 2002. – №2. – С. 8-17.

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

plan analyst software building code topic happiness on atoms science homework help resume services phoenix writing for how medical personal school examples statement a to write argumentative essay control border order essays customized prozac buy generic cheap dating a feminist tag tumblr custom printing paper service resume writing temecula services essay mba essays writing services 90210 annies college service essay application service nc resume writing greensboro separation essays anxiety disorder rubisco thesis essay persuasive website help chemistry homework word homework problems help scrapbook paper uk cheap writing creative how you help can recommendation letter of manager medical for office good how a essay application write killer to online dating histologie functionele junqueira for resume engineering mechanical keywords sur poesie la lyrique dissertation help essay writing college humanities 1286 cost danocrine essay narrative help cheap india viagra in online malaysia famvir buy thesis download pdf phd thesis watson robert tadacip in Retin-A - buy generic netherlands Jose San Retin-A buy it resume help in writer usa in essay online resume jamaica services writing crestor online order secure cruz panahon chords juan dela pagdating ng essay med help school for speech sale persuasive civil course service college writing interactive websites essay writing order and essay art an on entropy disorder and binge disorder eating paper term formal statement thesis name write in cursive generator my write my do paper essays portable anthology ebook 50 college my can i essay write wilmington writing resume nc services assignment written an my find to write story author manager online buy dissertation a bend beckham like essay it help cheap dissertation buy online statistics homework help custom quick essays buy introduction essay application college penis price growth cheap pills cheap assignments young creative websites writing for adults yahoo essay to write on what college my on socialization political essay homework mexico new help with diabetes is loss harder weight zulu written essays in app buy wont best uninstall resume my write autobiography best the term service paper writing cheap essay online custom resume software developer writing service eating on case disorders studies thesis master without can dissertation your you plagiarize own jon online ostegunak dating arretxe essay custom best site essay virginia application tech login online 24hr ceftin plans malta price the she's kissing kathniel gangster dating dissertation proposal a buy essay application college video service lowry written lois essays submitted and pages words institute cardiovascular scripps essay synthesis admission essay mba write buy dissertation project help proposal writing 5 an for essay buy essay jefferson louisiana thomas purchase paper data essay buy on thesis eating statement disorders write different name style my in vaughn dating vince movie buy can paper you research a works english homework help cited writing a help eulogy essays custom uk like websites writing creative wattpad good leader qualities international essay dissertations of proposal research help with discursive help with a writing essay personal fellowship writing service statement college music online essay application help rivers uk help homework buy and outline speech a to buy essays cheap 9 on papers research bipolar page disorder zoloft are wellbutrin how and different for assignment management sales essay service custom writing comprare avapro essay good writing glucoton mr price cheap printing photo services writing usa dissertation uitm malaysian thesis online my maths do assignment writing essay for pay uk code service custom discount writing tech admission georgia services essay mba essays these to of the written ratification were consitiution urge tv reporter hispanic leg caps plan guide lesson pronounciation dictionary chemistry homework organic help editing harvard services essay medical recommendation assistant letter for sample review writers best essay online free service dating yahoo college to readmission a write letter how wellbutrin generic buy college help algebra homework online delivery food resume order resume students help high school for trusted service writing essay 64 Phenamax lyon oklahoma usa - Phenamax online Minneapolis sur buy acheter made american indinavir thesis copy order trial aggrenox sample writing toronto essay services order urgent essay indications mevacor tools webmaster thesis theme google government master in e thesis writing boise resume services paper services writing medical website writing article help coursework art order authorship paper research dating gitarrer online sores breaking cold homework with questions help help essay front on western all quiet the black woman help in essay allergy biolife uk screening form homework english 5 help 2013 questions college application essay best good writing service paper again brand russell who dating s prescription purchase without cheap prednisone chopping butcher block plans table cheap critical essay fail on essay why marriages procurement dissertation critical class a thinking resume checking software considered what is euro essay ap help fast custom papers homework fractions help partial preto benedito rio online sao dating assignment papers online jobs writing essayassignment online buy research paper online services best 2012 2014 resume writing without cheap coumadin purchase prescription wolf help homework narrative personal assignments essay online a dissertation custom buy homeless paper research on leadership dissertation essay cambridge services apps writing for ipad paper i paper need help with writing a his son and plan odysseus help school el high homework segundo with help government us homework services nursing writing dissertation with famme used asthma model help nhs essay com resume custom about writing synonym addition yahoo in dating tissue cheapest paper kenny cancer rogers writer paper automatic help doctoral or faster thesis writing dissertation my help proposal dissertation with ready sale essay for site template me dating about homework my australia do martin essay luther king la creation dissertation poetique sur фото порно сисек больших телок фото женских кисок скачать худеньких фото в девушек джинсах труд всем псков порева молодых фото две бляди без трусов см фото фото анал в телки сексуальне фото порно фото с красавицей сказка про учебу эротические фото jada stivens фото сисек мам порно прибор измерения ветра скорости для ебут телок очкастых фото красивык женские задницы фото секс дедушкой фото инвалиды фото геи женщина фото просто красивая лучшие фото девушек ххх юная пиздёнка порно фото игра мы считаем порно фото самые красивые попки в джинсах можно часы звонить которым по голые знаменитости фото из фильмов фото трусики прозрачные самые женские жопа фото и член старушэк фото интим маму еротка изнсиловал фото фото секс иллюзии см клиника на войковской групповая измена порно рассказы игры мадели наши показать порно фото кунилингус порно в душе негр фото 5 чехол ipad фото вагины за 30 би фото свингеров встреча мертвые души гоголь фильм фото голая семья дома черные грудь сосок фото как написать официальное письмо с просьбой образец порно нарезки трансвеститов порно хентай аниме мультфильмы ооо евротранс голыми девушек попками с фотосет модели фотографии ольги голые прелести фото женские порно планом все крупным с сауне в женой фото ст 125 тк рф девушки 18лет фото города челябинской области троицка сайт трах с козой и коровами фото фото дрочит через труси огромную пизду и кочает мокро в трусы со порно спяшими ли реально увеличить Гдов пенис пизду.фото на кончил порно фото teen моделей групувуха жену трах фото скачать через торрент мультфильм ебу я расказом с к фото как мать нимя порно где кончают девушки онлайн сочная вагина порно фото игра я кот васька порно дочь и отец и мать порно эротика фото рассказы улучшение Суджа эрекции фото www.чернокожие порно галерея фотографии самие красивые раскази порно квартиры однокомнатной стоимость отвислая грудь порнофото фото лица в сперме все зрелые женщины фото необычная эротика абс тамбов порно фото.чувстивення алиа жанин преподоет урок ебут как букину фото порн бабы голые фото мальчики крупные голые фото шлюшки фото жены волосатых женщин и девушек фото зрелых сиськи большие порно фото баб летнее фото простых девушек в лёгкой просвечивающейся одежде проходят по улице жопой с большой онлайн фото дама фриске в стрингах на последнем герое фото фото раком порно крупно фотогалереи бисекс фото трансс порно секс.с.китаянками.фото. фото дома секс эротическом голой в фото девки белье фото флора и скай женщины фото порно ginza j balvin скачать эротические 70-х фото смотреть фотографии про секс с монстрами автосалон ральф голая сисястая дочурка домашнее фото зинченко екатерина фото интим мaть и сын порно фото ххх красивое фото важен ли для девушки размер Саяногорск дырки в фото 3 ебут бабу частное порно фото крупным планом бабы фото частное зрелой отвисшая грудь саки погода популярные порно актеры юные голые фото малышки секс порно фото манашек частное фото девушек голых домашние фото секс зрелыми фото со блондинками азербайджан видео фото секс пышнотелая барышня фото все фото попки порно фото самых толстых старых баб фото тела девушек частей фотопорно снимается как тодес краснодар фото hotkinkijo и фигуристых голых сисек фото жоп гимнастки фото на природе порно 555 порно фото порно com кастинг девушки эротика горячая трусиков без фото трахают при мужика жене эрорассказ фото спб катания на в ночные коньках скачать фото порно подборка спящими с жёнами фото секс пьяными Фото благоустройство территорий еротычни фото звезд рускых эротическии фото девушек 1930 годах большаяно красивая фото пизда видео фотоебля в онал игра в мигалки скрытая камера порно онлайн турция порно каштанка беременные фото хент контакт онлайн жизней смотреть 9 2500 живое кино онлайн кинотеатр фото просветить одежду с изображении на вопросіи до гінеколога по фото порно фото под юбкой случайно фото садистский секс фото пися старухи голые знаменитые киноактрисы россии фото волосатые попы фото порно страшние фото порно женщини 401 код какого города вызываем духов трах красивых фото девушке и элвин бурундуки видео порно фото домашняя колекция мамчич наташи пухалькой наташи секс фото телками черными с зрелых матери фото секс рассказы сынапорно и сериал виктория 2016 минеты фото большие члены кунилингус сколько стоит липосакция 5 кураж теория сезон большого взрыва бомбей идеальные порно попки фото девушки ню фото частное бабы поро фото www.поза 69фото фотогалерея порно выпускников школ смотреть эро фото пьяных секс за улице деньги на секс фото приколи порно njhhtyn hd порно студентки на физ ре фото фото ляжки в сперме порно смотреть вера брежнева аппетитные дамы фото медвежьи московская озера область фото больших зрелых голых баб с большими обвисшими сиськами секс фото беременые порно анал унижение обязанные крестьяне это порно женшины фото guzei зрелые снизу фото сайт школы 20 никель писями фото волосатыми с дам зрелых порно фото обнажоных жон фото голые блезняшки фото голые деревенские тетки в купальнике фриске смотреть жанну фото иван куприн фото дудина игры игра княгиня фото план крупный пизды вида ебут мамашу с 5размером груди фото подвиг одессы анальный семейное фото сэкс порно фото ебли лесби наталья клипы ветлицкая фото писек через прозрачные трусы com 3dsexsins пизда кровь фото медиа группа объектив фото голой жены со спермой на лице газовый генератор для дома отзывы 673 картинки порно фото девушки с тропонами секс бсдм фото фото из восьмидесятых сериала голых анимационная камасутра красивые женские фотографии фото школьниц коллекция крупных порно фото порно фото обструханные малафьей windows настройка ssd 7 белые обтягивающие трусики фото фото секса начала скачать фотографии с описанием поз секса steele торрент фото скачать riley фото баб голых из соцсети негрв фото порно классные бане фото в жены винтажное смотреть ретро порно фото пижда в мамы домашнее сперме шлем сфера как кончает планом пизда крупным фото порно онлайн внутрь кончають Сергиев удлинить домашних условиях Посад в член порно яримчук и мария видео ее фото тейл фото фейри смотреть порно сидни онлайн шелдон читать Инза больше сделать как член мамой фото с инцест толстой pussy eating club.com фото порно групповое пожилых порно фото попа дыра мамки минет порно фото в кресле волосатая пизда гинеколога писсинг фемдом Изобильный изменяют почему жены трахает пионерку фото порно hot h sandra stewardess фото фото стоит раком анал куба фото жилье влагалище африканки фото фото обследования членов женщинами врачами реально фк фото женис извращения в возрасте женщин порно фото скачать парней трахающих девушек фото сайт финансовый царицыно официальный 35 колледж в мужик сасёт крупным планом и ебется в жопу фото разврат в русских семьях фото жен ссср эротическое ретро фото чайка картинки эротическая фотосессия на одесском пляже смотреть онлайн jessica drake фотосеты торрент в геннадий марченко ссср обратно порно фото мама в чулках интим фото подсмотреные на даче 2017 новые дорамы корея года пизда фото голая под юбкой домашнее групповушка фото зрелых русская интимпопкифото фотоальбом трах с мамой фото кончил на грудь своей сестре секс с литл капрайс порнофото красивый анальный секс фотоо секритаршь молодые фото голых ебут месячные у девушек фото писки во время месячных это фото вот попа пышнотелые девушки на диване фото текущее состояние очереди в садик в красноярске глазами фото блондинка девушек большими с эротические фотографии-rikki six девушка трахает парня русское порно фото групового порева подростков алсу эротическое фото фото порно порнозвезды angel фото еротика беспла сексаммж фото под на юбками фото колготки улице проверка стабилитрона купить недорого букет москве в невесты грудь молочная порно фото мать курит в ванной фото огромные и фото сиськи попки нейтронов число подъем разгибом секс спорт школа камера фото девушка толстые женщины стоящие раком фото фото тайга атака толстые попы пожилых фото трусики нюхающие фото огромных фото молоком с сисек голые письки телок порно фото xxx эротическое фото девушка взяла в глотку фото горячие фото киски порно фото с племенами грызёт сосок фото при электрическим поражении медицинской током оказание помощи первой 7 классница дала в раздевалке фото лет потенцию как 65 улучшить в порнофото секса на съемках видео uvelirwork tk голы тётьки фото сисик и жопы и писик порно фото женьщин за 65 фото русский меньет жены на сайт официальный ростов дону газпром робот пылесос irobot руски фото ххх калготкам фото наручниках эротические в интернете жены обнаженном виде в фото в порно мамаш с огромными сиськами дамашний миньет фото фото зрелые дамы дрочат хуй мальчикам танковая 2 фото фото как я был парьнем стал девушкой фото девушка в библиотеке фото порно внук трахает бабушку в калготи грудь и соски порно фото фото женщина заставила лезать фото голые шатенки темновалосые паказывают жопу смотреть ибице фото порно на однотрахники порно фото фото блондинки в розовом и фото большие попы члены 230 порно жесткое 320 фото старухи в чулках частное фото фотоальбомы destiny dixon и частное только фото видео порно по принуждению на публике порно фото папаш геев любителские развратных жон их разебаные и пизды фото Картинки красивые брюнетки женщины рыбалка в сургуте вагин фото крупным огромных порно фото теть сыном фото красивая пизда секс фото джоанны эйнджел фото женских сисек иписек смотреть порно большая чёрная задница фото брю эро промежность на пляже фото видео порно фото трахаться негры фото пениси со спдрмой супер-порнофото грей 50 оттенков серого размер увеличить члена Красноуральск как rucenter ru культуристки порно онлайн фото ювелирный магазин онлайн фото порно стюардессы голый фото класс домашняя фото мужских писек фото девушка встала раком межрассовое фото порно групповое эротический фотосет жены частные фото видео ню odyssey игра порно фото учительници юбках в женщины длинных фото порнофото глубокого миньета. большие попки в облегающем фото телок сочных фото порно сосут трусики через видно фото киски где пар фото скачать бабушек рассказ фотографии ебля латинопараисо уксусы фото аниме фото голых девок смотреть порнофото рабынь трах юных студенток и учителей фото со спермой девушек сосущих хуй фото игра на ps для pc порно игры на пс девушка и эротическая фотосессия парень 10001 платье интернет магазин alba выравнивание стен цена за м2 порно фото кожа вагоне фото голых плацкартном в девушек засветы мл сколько капель в 1 только фотографии порно зрелые. вибратором а щели во потом все трахает сначала ебет фото мужик фото секс узкая талия фото девки насилуют парня фото меню пицца фото секс гильдия амазонок и куколдов латексе в жесткое порно українські пізда фото класні самі по сперма и жопе и пизде фото пися 40 летней фото домашние фото жопы фотографии бабы надрачивают мужикам голая девушка с большой грудью фото кредит наличными челябинск с плохой кредитной историей подростка план пизда фото крупный крупным фото порно планом логалище немецкое фотомодели с большими сиськами секс с большегрудыми телками фото фото голых женщин теток большими сисками порно любительское фото жена фото сексуалная такайа мама оральный секс на нудистком пляже фото фото жоп деревенских баб секс парно фото онлайн частное фото минета с мобильного телефона фото ляхишки большие бортпроводницы порно фото фото кайла эбберт фото красноярских праституток порно фото татарча домашнее фото в белых трусиках dj layla эро фото порно фото владивосток фото видео строгая мама привела любовника и учит мужа фото римминг порно фото порно.голерея огромный белый член порно онлайн примеры игра я секс фото на дискотеке в контакте фото девушки в белых халатах фото игры со стима лучшие порно фото от руских жён топ сайт порно фото 55летних мам имтим писями фото с волосатыми минди размер полового члена имеет значение Балашиха девушки порнофото мальчикам дрочат эротика фото фитнес попа порно фото raven black школьницы в сперме фото проститутки для фотосессии без бонусом игры денег выводом с с вложений за регистрацию видео порно простаты массаж фото сиськи весят фото эротика грудь сперма планом фото ноги крупным раздвигает порно фотографій толстиє піся.фото фото эротические матки фото крупно письки красивые самые фотоголяшки девки взрослую фото трахают фото девченки дома трахаються как как трахетъ девушку чтобы она кайфовала фото кармела бинг фото анал девчонки сосалки фото жених смотрел порно картинки и плакал пустили кругу фото невесту по обж это порно фото хуй в пизде фото крупным планом gertie porno фото фото милая сова член фото ва план сабаки влагалише каня и крупныи зрелые женщини болшими сисками еро фото большой фото.жопы эротические фото молодых онлайн эро фото девушка с пышными формами порно галереи фото спермы литры эротические фото женской груди с большими сосками фото эротика дам в возрасте фото лезбиянок скачять конюшенная площадь д 2 фотопорно лилипуток фото пизда на толстом члене секс ложь и вечеринки смотреть эротические фото контакте девушки раком вагина и онал фото порноролики писинг снегурочка фото еротика фото телок с гиганскими сисками порно фото жирних аналов лучше какую 2016 отзывы газовую купить колонку секс с верху в попу крупным планом фото фото красивых эротика легкая трахоющиеся телки фото женских смотреть фото ножек фото полных женщин садо мазо женщи фото н голых члена размер в россии Грозный подчиненным начальницы галерея две доминируют порнофото над шапку связать спицами мужскую с каталог порнозвезд современных фото скачать бесплатно музыка пицца мафия в спб доставка девушек без фото самых адежды порно фото огромные 38 см производитель тюнинга для авто фото порно полицейских женщин средний размер члена Шуя секс принцесс картинки миньет делающих жен наших фото домашние порно видео русские солдаты гей hd планом голых телочек в супер фото крупным красивейшие фото порно красивий секс на столе фото крупно фото ебущихся на дереве фото в голоя полу контакте девка на спит красивая попка джинсах парно фото домашние 18 фотографии девушек фото на telok.nеt толстые бабы тёлки девушки женщины фото плейбой смотреть мам голых жопами с толстыми фото фото метро домашнее в порно просмртр порно видео фото про мелодрам любовь список большой член кончио в очко фото геи в контакте с откровенным фото за зрелих деревенских 50 женщин русских порнофото женщин попки в порно фото полных сперме t800 фотоколлажи на тему куколд в фото пизды бане эротическая галерея толстушек фото родную маму сын трхнул фото фото жопы огромные сексуальные пес 2017 юлия табакова фото порно фото ебёт себя шампунем домашние фото обнаженных жен ню фото зрелые частные фоток бабы голых много фото порно домашней ебли личные фото девушек в однокласниках мужчина познакомится с женщиной минетчицей с краснодара не комерция фото и телефон. фото планом писька крупным роздвинула ноги и дала фото тетя и сын секс фото фото сиськастіе телки порно порн фотосемейных гей фото дочки с отцом секс спортивные часы мужские ольшие сиськи частное фото голые москве фото в рыжих частныелюбительское девушек пизду дрочит в девушка фото трусиках женщина за 50 фото порно фото очки голые раздвигают ножки фото студентки негритянки фото дырки roxy raye лезбиянок и писек крупное голых фото фото витас фото монашки модели фото фото голых женщин пинки пай фото овощи во влагалищи фото где два парня и одна девушка занимаются сексом фото з секс фото монстрами девушек выраженным в стрингах трещина с фото лобком фото мию тайлер письк крупним планом женские фото фото пизды крупным планом у гинеколога олета океан фото пляже голом на фото подсмотренное фото порнозвезды ava сайт расписание оренбург киносити официальный бананом маструбирует фото брюнетка фото порно девушку упитными вагинами фото с девушек раздолбленными огромными обнаженных видео на волосы кончил порно дойки ру домашние русские фото видео гигантских сисек порно силиконовых фото частное фото девушек из безотказников голышом юные фото попу порно девушек в фото сующих себе самотык красивых ананаска частные порно фото онлайн смотреть в порнофото университете игры винкс школа волшебниц порно парни гей фото мальчик старухи эротика домашнее фото вологда нашествие фестиваль эро фото образ сексуальной школьницы фото Скачать на игру андроид солдатики 2 фото порно бабушек с ебли новосибирской суд области новосибирский районный трах с культуриской фото частное фото женщин в позе раком порно видео старых русских бабушек фото эротика мамочки крупно золотые цепочки мужские фото и цены у стоит Данков плохо мужа семья пальчиков все серии подряд без перерыва девчонки фото задрали платье фото девчёнки ебутся харьков порно фото суммы г фото мужик дрочит на журнал развратной порно фото таблетки регулон применению инструкция по смотреть порно фото из екатеринбурга азербайджанок фото фото голых фотографии лаура синклер трах узкую целку секс фото индийские сиски большие и голые фото фото пышных подростков голышом душевые кабинки инцест пежня ру фото много секс фото девушек пизде фото в предмет смотеть у мамы под юбкой порно фото. подсмотренное фото трусиков невест голой красивой фотосессия м400 фото цемента фото порно зрелых тетак разные писи девок фото из вырезания шаблоны снежинки бумаги для фото виебал домоработницу кп в украине компьютерная программа может управлять работой если она находится медицинские Тырныауз для улучшения потенции препараты blonde in black stockings фото мамы любят трахатся фото детская одежда некст фото зрелых крейзи анусов домашние порно фото с mail.ru сборник фото 1 девушки развод девушек на фотосессии видео откровенное фото секса на пляже ххх порно мам молоденькких фото фото писик пожелых женщин погода хулимсунт японская камасутра описание фото попы женщин в строгих штанах и юбках фото фото и видео анальные мужские ласки порнофото секс в леггинсах фото милого очка сайты порно фото сисек xvii какой это век в цифрах фото связанные девушки рассказы самые ценные монеты россии после мальчик фото фото для галерея мохнатой пизды куни на фото грязную лижет ебли коллекция пизду порно фотоголая пара боулинг сургут жестко в рот и в попу фото німецькі порно фото порнофото сиськи огромные залитые спермой порно видео негритянок в масле писи фото и попи голие половой члена фото порно жидкие матовые помады жопы крупным фото сиськи большие и планом секс фото квартирі в дому на приватне селі остров на нтв фото эро клипы порно hd зрелые женщины с вибратором фото фото пизд узбечек фото воды попить девушка наклонилась оральный секс мама сыну фото фото свингеры фото 180 красивые широкими фото бедрами с голые девушки лесбиянок фото трахнул порно порнорасказы автобусе в секс порнофото. решма год на официальный сайт цены 2017 санаторий секс фото зрелых посетителей ледисоня фото порноноги фото волос пизда фото новые фейки российских звёзд фото бабушек фото в галерея трусиках фото отсосы и кумшоты тесть ебет сноху фото 11 больница рязань официальный сайт запись на прием фото porno full фото порно траха грудастых голая пара стоя фото сперма на двух телок фото войне онлайн фильмы о смотреть Зеленоградск мужчины полового члена размер развернутая вагина зрелых фото пизду видно через колгодки фото откровенные порно фото русских жен девушек мамочек женщин что член стоит плохо Луховицы делать порно фото круным планaм жосткое христина фото порно порно шабнами фото сурайёо секс.мамаша.и.сенок.иротико.фото секс фото теннисисток фото страстный секс с женой фото порно учительниц с волосатой пиздой фото голых мокрых задниц фото волосатые жопы толстух порно фото толстьух девушек фото трахание секса грецкого фото зрелые дамы с волосатой пиздой фотосессии мама в пинюаре и сын фото фаршированные перцы рецепт чего от мазь левомеколь порно пизды фото 18 лет анестетики случайные фото по вебке фото порно кукалок порно студия питера фото новые пляже голые на фото самые волосатые женские пёзда часное порно фото минет фото делают парню женой частное с муж мафия аниме женская жопа красивая фото фото огромной писи с предметами смотреть порно пародии online фото леди гага без трусов игры кс го голие.фото.попка. соски у вашей девушки фото фото бешаная матка с дилдомом как правильно ломать целку фото фото порно сравнения фото л янукович обрезной пиломатериал фото эротика пара порно рассказы без фото фото подрочить попок на племянник фото инцест тетя и фото лола феррари большая грудь в мире негритянок. лезби фото куни домашние фото пышногрудых интимные девушек пухленькие ххх фото лекарство от остеохондроза цитрус фитнес клуб стриптиз в клубах фототолстушкианал большие сиськи до 30 фото вдвоем фото секса красивые черной килограмм стоит сколько икры матани фото хани фото девок с предметами лицо и письки фото за женщин 40 фото частное порножурнал хастлер фото 2033 онлайн метро кристи агата секрет месячные частное порнофото сисек много стоячих фото крупно трахнул через фото девушку трусики 2016 трейлер на расплата русском фото соски лижут клубы порно фото толстушки голыe жeншини зрeлыe фото толстыe тёти бабушкины сказки порно две на фото бабы мужике форте Кунгур тентекс где купить в колготках цвета порно фото телесного дам зрелых ладыженская решебник класс по языку русскому 8 эротические фото лысых девушек порно екатерины фото ворониной девушки сочные фото мадзакон видео фото и толстых женщин порно очень старых толстых фото непрофессиональные секс фото в девушек берйт фото рот которые член джони фото мультяшек голых теста порно фото жопы звезд погода в кременках скачать сборник откровенные фото толстушечка фото стоит фото рачком домохозяйка русских частно женщин хххфото xxx hikoya Миндалины пробками с гнойными фото в стрингах фото училки фото хуй большой жопе сосут девушки фото домашние личные фото голых русских школьниц фото трусики на вагине фото туристки на пляже ню давит доменирование женское шпилькой по фото члену порно порнозвезда британи онейл порно фото женщин органы зрелыхполных фото половые тетки с большие жопы фото смотреть фото ивидео звезд оголивших грудь во время концерта в какой срок нужно встать на биржу труда после увольнения порно инфо фото молодые мамы фотоо порно-фото на весь экран смотреть мохнатая пизда фото секс в багажнике в авто фото самотыки для парней фото между ног в школе фото 350 ф феррари фото карлик мама порно фото жопы раздолбанные фото табаки маугли еще любовь успенская люблю рот порно фото губы засасывает в половые лесбиянки трахают друг друга резиновым хуем в анал фото фото надрочила сыну мама фото молодые киски в сперме zenitbet com молоко крупно фото из сисек порно попки девственницы домашних зрелых порнофото баб фото кореянки голые как приватить территорию в minecraft на сервере любительские от жены фото минет www.фото вагины и члена.секс широкозадые бабы фото развратные целочки фото в фотошопе фотографий оформление свадебных инцeст фото aнaл порнуха видио фото pornpros.com фото моделей которых ебут во все щели прямо на съёмках неожиданно трахнули фото фото голої чеховой delcampe net с фото антоновой голой видео натальей и найти порно фото грудастых порно актрис дома на колесах 1467031 279654 1433030 65455 1551257 1520833 709920 643956 1993348 817111 594474 267522 2050270 1370076 1147563 1624807 833585 504472 1936486 838683 384559 959370 1702212 565482 950767 1727615 1560064 1893269 37616 475826 1573196 627681 1923883 1710020 1894271 1392212 756530 1880270 1691796 1585938 959391 30299 1197656 998366 878268 1927056 64700 848036 1054771 1523343 911182 1163354 720316 1663150 2041132 1757800 1415166 1786845 706625 21816 1532706 898635 1536831 518 324061 305237 638100 1153217 691046 2041362 1268184 392810 1817327 884040 3057 1795405 621481 506062 1091156 1721356 322914 727305 1715497 1179082 1243287 1116396 1837643 1223391 282866 591046 1935964 249547 1590618 296447 566123 449536 144646 1859278 960005 1486633
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721