ВИКЛИКИ І РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КАНАДІ ЯК ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто питання застосування канадського досвіду становлення і реформування муніципального управління для подальшого розвитку місцевого самоврядування в Україні. Виділені основні етапи і тенденції розвитку місцевого самоврядування в Канаді, подано ряд науково-практичних пропозицій щодо місцевого розвитку в Україні в контексті адміністративної реформи.

В статье поднят вопрос применения канадского опыта становления и реформирования муниципального управления для дальнейшего развития местного самоуправления в Украине. Выделены основные этапы и тенденции развития местного самоуправления в Канаде, подано ряд научно-практических предложений относительно местного развития в Украине в контексте административной реформы.

The issues of application of the Canadian experience of  becoming and reforming of municipal government for the further development of local self-government in Ukraine are raised in the paper. The main stages, rules and tendencies of development of local government in Canada are underlined, a number of proposals concerning local development in a context of administrative reform in Ukraine is submitted.

Проблема розвитку національно-історичних форм місцевого самоврядування як важливого елемента системи державного (публічного) управління здавна перебуває у центрі уваги фахівців у галузі державного управління, істориків, політологів, філософів, соціологів, економістів.

В Україні триває модернізаційний процес вдосконалення територіальної влади, що має ґрунтуватися на демократичних принципах, закріплених в Європейській хартії місцевого самоврядування. Реформа місцевого самоврядування є органічною частиною адміністративної реформи. Концепції реформи публічної адміністрації, адміністративної реформи в Україні передбачають, що головним завданням муніципальної реформи є усунення недоліків, які істотно впливають на здійснення управлінської діяльності. При проведенні реформи та її законодавчому забезпеченні особлива увага має бути приділена вивченню, аналізу, узагальненню і впровадженню кращого вітчизняного та міжнародного досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування.

Вивчення досвіду зарубіжних країн сприятиме і підвищенню ефективності виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, адже, як зазначено в рекомендаціях Конгресу місцевих і регіональних влад Європи, в Україні Європейська хартія місцевого самоврядування ще далека від повної імплементації [1].

Значний інтерес становить досвід Канади – країни з розвиненими структурою державного управління й місцевим самоврядуванням, яка посідає чільні місця в світі за індексом людського розвитку.

Цей досвід важливий для України як у теоретичному, так і в практичному плані. Адже:

–            кожна з десяти провінцій Канади (до них варто також додати  три федеральні території) характеризується власною системою організації місцевого самоврядування. Ця багатоваріантність дає багатий матеріал для аналізу, співставлення й порівнянь, дозволяє взяти на озброєння все краще й найбільш ефективне, врахувати помилки й недоліки;

–            Канада є переконливим прикладом зростання основних моделей місцевого самоврядування: англосаксонської і континентальної, адже в цій країні їм доводиться діяти по-сусідству одна з одною (франкомовний Квебек, як і раніше, використовує власну модель самоврядування, в той час як решта канадських провінцій орієнтована на англосаксонську модель);

–            міцні місцеві органи влади відіграють провідну роль у підтриманні життєздатної системи демократії у країні. Досвід Канади переконливо свідчить, що головна політична функція місцевого самоврядування полягає в фактичному здійсненні демократії на місцевому рівні.

В той же час канадський досвід спонукає до втілення отриманих знань у реальну практику територіальних громад України, вимагає вжиття заходів щодо:

–            трансформації системи територіальної організації місцевої влади відповідно до конституційних норм та Європейської хартії місцевого самоврядування й інших міжнародних  стандартів;

–            комплексного законодавчого забезпечення місцевого самоврядування, зміцнення його матеріальної та фінансової бази, реальної підтримки місцевого самоврядування з боку держави;

–            реформування адміністративно-територіального устрою, створення належних умов для реалізації прав територіальних громад для самостійного вирішення питань місцевого значення;

–            чіткого розмежування відповідальності за надання адміністративних та громадських послуг населенню між різними рівнями публічної влади;

–            зміцнення державних гарантій місцевого самоврядування, визначення чітких механізмів і прозорих процедур захисту інтересів територіальних громад та органів місцевого самоврядування, водночас врегулювання взаємовідносин органів державної влади та місцевого самоврядування.

То ж закономірною є спроба простежити особливості процесу розвитку й реформування місцевого самоврядування в Канаді з метою вивчення, освоєння та впровадження набутих знань і досвіду в вітчизняну практику. Актуальність дослідження визначається взаємозв’язком з розробленням як теоретичних, так і практичних проблем становлення та розвитку системи державного управління й місцевого самоврядування в Україні.

  Вивченню проблемних питань і тенденцій становлення, реформування  й розвитку місцевого самоврядування в Канаді присвячено низку праць канадських вчених, фахівців у галузі державного управління К.Кроуфорда [2], Д.Роуета [3], Т.Планкетта, Д.Беттса [4], Е.Сенктона [5], Р. та С.Тіндалів [6], Г.Каплана [7], Д.Хіггінса [8],  К.Грем, С.Філіпс, А.Маслоува [9] та ін. В той же час, вітчизняними науковцями це питання практично не досліджувалося. Лише окремі його аспекти, побіжно, розглядалися в монографіях Б.Андресюка [10], О.Карлова [11], О.Ярощука [12] та ін. [13], посібниках публікаціях у спеціалізованих виданнях. Це дає підстави, вперше в окремій аналітичній статті, більш ґрунтовно зупинитися на проблемі, розв’язання якої має велике теоретичне і практичне значення.

Мета статті полягає у визначенні проблемних питань реформування, перспективних напрямів та основних тенденцій розвитку муніципального управління в канадських провінціях і федеральних територіях як складової частини глобального процесу “перевинайдення” місцевого самоврядування.

Порівняльний аналіз процесу становлення і розвитку місцевого самоврядування в Канаді й Україні та осмислення результатів організаційних, структурних і функціональних реформ систем територіальної організації влади в канадських провінціях наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. дають підстави стверджувати про переваги системи відповідального уряду, відкритої, прозорої, соціально орієнтованої системи державного управління й місцевого самоврядування, спрямованої на задоволення людських потреб, системи підзвітної населенню, що передбачає вирішальну роль громадської думки в ухваленні рішень [14].

Одержані в ході проведеного дослідження результати, реалізована мета й завдання дозволяють зробити певні висновки і сформулювати науково-практичні рекомендації.

 1. На початку ХХІ ст. об’єктивною необхідністю стає процес реформування місцевих органів виконавчої влади та системи місцевого самоврядування в Україні, подальшого просування в напрямах досягнення визнаних світовим співтовариством стандартів рівня і якості життя, що вимагає радикальних змін ідеології та управлінських підходів до здійснення політики у сфері регіональної політики та розвитку місцевого самоврядування.

З огляду на вказане особливого значення набуває вивчення та узагальнення тенденцій та досвіду проведення адміністративно-управлінських реформ у Канаді – країні, в якій органи місцевого самоврядування ефективно доповнюють федеральну політичну структуру влади. Вони виконують роль молодших партнерів вищої влади, поєднуючи в своїй діяльності втілення в життя політики федерального і провінційного урядів з урахуванням та захистом потреб і запитів місцевого самоврядування.

Результати проведеного дослідження свідчать про значні можливості застосування канадського досвіду в сфері муніципального управління для подальшого розвитку місцевого самоврядування в Україні, зміцнення його організаційних, правових, матеріально-фінансових  та демократичних засад.

 1. Розглянуто місце і роль місцевого самоврядування у системі державної (публічної) влади й встановлено, що місцеве самоврядування поєднує в собі елементи державних та громадських засад. Для адекватної оцінки ролі місця місцевого самоврядування в державному управлінському механізмі, аналізу взаємовідношення окремих інститутів, функціонуючих на місцевому рівні, слід визначитися з категоріальним апаратом, концепцією співвідношення понять “місцеве самоврядування”, “місцеве управління”, “місцеве врядування”, “муніципальне управління”, “муніципальний менеджмент”.
 2. Узагальнено історичний досвід становлення і функціонування систем місцевого самоврядування в провінціях та територіях Канади. Шляхом системного концептуально-цілісного аналізу запроваджено періодизацію становлення і розвитку цього інституту в країні. Визначено п’ять його періодів:

Перший з них охоплює другу половину ХІХ ст. – час, коли відбувався процес становлення органів місцевого самоврядування в провінціях Канади.

Другий збігається з “ерою реформ” кінця ХІХ – поч. ХХ ст., викликаних явищами урбанізації та демократизації суспільного життя.

Третій період – перша половина ХХ ст. – період Великої депресії та двох світових воєн, які засвідчили невідповідність діючої системи органів місцевого самоврядування викликам часу і призвели до розколин в основі традиційної муніципальної системи Канади.

Четвертий період – друга половина ХХ ст., період проведення низки організаційних, структурних, фінансових, функціональних та процедурних реформ органів місцевого самоврядування в Канаді з метою підвищення їх дієвості, ефективності й зростання ролі у наданні громадських послуг та розбудові громадянського суспільства.

П’ятий етап – кінець ХХ – поч. ХХІ ст. і до нашого часу – пов’язаний із законодавчим визнанням зростання ролі великих міст, реагуванням на світову соціально-економічну кризу, інфраструктурними рішеннями.

 1. Проведене з застосуванням історично-інституційного підходу дослідження дає підстави для висновку, що структура органів місцевого самоврядування в Канаді формувалася, розвивалася, змінювалася і вдосконалювалася у відповідь на потреби й “виклики часу” – зростання кількості населення та необхідності оперативного, повного і якісного надання різних громадських послуг. З часом, у процесі розвитку суспільства, змінювалися потреби громадян, що змушувало центральну і місцеву владу ставити перед собою нові завдання, і, відповідно, для їх успішного розв’язання, змінювати й вдосконалювати функціональне наповнення та організаційну структуру системи місцевого самоврядування.

Порівняльний аналіз становлення і розвитку місцевого самоврядування в Канаді і Україні дає підстави стверджувати, що, незважаючи на відмінність типів систем місцевого самоврядування, в Канаді і Україні є спільні закономірності, тенденції розвитку та низка проблем, які проявляються в становленні та життєдіяльності територіальних громад.

 1. Осмислення уроків становлення і розвитку місцевого самоврядування в Канаді та аналіз основних тенденцій організації влади на місцях дозволяє трактувати державне і самоврядне управління як нерозривну діалектичну єдність управління суспільними справами, дійти до висновку, що найбільш актуального для України, як в теоретичному так і в практичному відношеннях, є так звана громадсько-державницька парадигма місцевого самоврядування, яка не протиставляє, а поєднує в собі державні та самоврядні засади й регулює їх взаємовідносини. Дослідженням доведено, що головна проблема при проведенні структурних, функціональних та організаційних реформ систем організації влади на місцях полягає не в тому, щоб зробити вибір між децентралізацією і централізацією, а в тому, щоб виявити необхідний і доцільний баланс між ними, який адекватно відповідав би реальним суспільно-економічним та політичним умовам кожної країни.
 2. На основі вивчення досвіду функціонування місцевого самоврядування в провінціях та територіях Канади визначено провідні тенденції його розвитку . Серед основних:

–            прагнення передової частини канадських муніципалітетів до активізації своєї ролі в процесах державного управління, конституційного визнання, законодавчого затвердження нових принципів взаємовідносин між органами влади різних рівнів;

–            суттєві зміни функцій органів місцевого самоврядування, викликаних такими чинниками, як: а) поява функцій, потреби в реалізації яких раніше не існувало і які сьогодні делегуються органом місцевого самоврядування державою; б) передача функцій, які раніш традиційно виконувались органами самоврядування приватним кампаніям, або громадським об’єднанням, органом самоорганізації населення; в) скорочення ролі органів місцевого самоврядування у вирішенні соціальних питань;

–            активний пошук нових організаційно-правових форм місцевого самоврядування, які поєднували б у собі елементи трьох ключових форм – “сильний мер-рада”, “рада-менеджер” та комісійної;

–            посилення ролі виконавчих органів та впливу муніципальних чиновників у вирішенні справ, що свідчать про зміцнення професіоналізму місцевого самоврядування;

–            зміцнення матеріальних та фінансових основ місцевого самоврядування за рахунок того, що кожна громада має свою муніципальну (комунальну) власність, яка необхідна для функціонування життєво необхідних комунальних служб, а муніципалітети широко застосовують економічні методи управління, що сприяє зміцненню доходної частини бюджетів, розвитку комунального господарства та стимулюванню підприємницької діяльності;

–            прагнення до забезпечення громадян рівними можливостями доступу до отримання мінімальних стандартів обслуговування, незалежно від фінансових резервів місцевості в якій вона проживає (провінційні “Програми рівних можливостей);

–            розширення міжмуніципальної кооперації, як одного з головних факторів підвищенню рівня якості життя територіальних громад; створення міжмуніципальних органів спеціального призначення, міжмуніципальна кооперація;

–            скорочення кількості сільських поселень та зростання кількості міських, поглиблення кризи міст як наслідок активізації процесів урбанізації та демографічних змін у країні;

–            укрупнення адміністративно-територіальних одиниць, скорочення числа місцевих органів влади, створення різних регіональних форм управління; (організація системи місцевого самоврядування)

–            сприяння діяльності громадських асоціацій з метою забезпечення співучасті громадян в управлінні, репрезентації інтересів у муніципальних структурах;

–            вирішення проблем місцевого самоврядування виключно шляхом переговорів на основі всебічного вивчення, обговорення і узгодження можливих шляхів розв’язання проблеми, взаємний пошук компромісу [15].

 1. Аналіз досвіду організації місцевої влади в провінціях Канади дозволяє виділити базові критерії, за допомогою яких можна створити багатогранну, ефективно діючу модель місцевого самоврядування, визначити найбільш оптимальний для України варіант взаємодії державних та місцевих органів влади. Канадський досвід проведення муніципальних реформ озброює вітчизняних вчених і управлінців-практиків концептуальним баченням основних засад реформування системи місцевого самоврядування та місцевих органів влади, допомагає у розробці стратегії їх реформування, суть якої полягає в трансформації діючої традиціоналістської моделі самоврядування в новодемократичну консервативно-ліберальну модель, яка успішно реалізована в Канаді, в країнах Балтії, Центральної і Східної Європи.
 2. На основі осмислення канадського досвіду муніципальних реформ обґрунтовано необхідність проведення в ході політичної та адміністративної реформи в Україні низки заходів, спрямованих на перетворення місцевого самоврядування в джерело потужної суспільної ініціативи та рушійну силу демократичних перетворень. А саме щодо: переміщення акцентів щодо управління територіями з центру на самі території, територіальні громади; максимального наближення самоврядних інститутів влади до громадянина; законодавчого закріплення права виборності всіх інститутів влади, пов’язаних з життям територіальних громад; забезпечення принципу повсюдності місцевого самоврядування шляхом визначення базового адміністративно-територіальною одиницею України територіальної громади, за якою не буде території поза юрисдикцією територіальної громади; переходу до повноцінного самоврядування на рівні областей і районів, шляхом утворення виконавчих органів районних та обласних рад; підкріплення відповідальності місцевого самоврядування ресурсами, потрібними для виконання покладених на нього обов’язків, і насамперед власними доходами, майном та землею; визначення системи між територіальною громадою, районом та областю; визначення статусів сільського, селищного і міського голів, депутатів місцевих рад та їхній правовий захист; запровадження договірного принципу виконання делегованих повноважень, згідно з яким делегування повноважень має обов’язково супроводжуватися й наданням необхідних для їхнього здійснення коштів; законодавчого закріплення ролі й місця асоціацій місцевих влад та інших інститутів, які репрезентують інтереси місцевого самоврядування; впровадження механізмів та процедур громадської участі у вирішенні місцевих проблем; формування механізмів партнерства – як між державною владою та місцевим самоврядуванням, так і між місцевим самоврядуванням, громадськістю та бізнесом.
 3. Досвід Канади та реалії сьогодення вимагають формування чіткої вітчизняної системи освітньо-кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування.
 4. Проведене дослідження свідчить, що розвиток системи місцевого самоврядування в Україні, його наближення до кращих світових стандартів, в умовах що склалися, є найбільш реальним шляхом становлення в Україні повноцінного місцевого самоврядування й громадського суспільства.

Список використаної літератури

 1. Європейська хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і регіональної демократії в Україні: Наук.-практ. посібн. / Упоряд. О.В.Бейко, А.К.Гук, В.М.Князєв / За ред. М.О.Пухтинського, В.В.Толкованова. – К.: Крамар, 2003. – 396 с.
 2. Crawford K.G. Canadian Municipal Government. – Toronto: University of Toronto Press, 1954. – 407 p.
 3. Rowat D.C. Your Local Government. A Sketch of the Municipal System in Canada. – Toronto: Macmillan of Canada, 1962. –148 p.
 4. Plunkett T.J., Betts G.M. The Management of Canadian Urban Government: A Basis Text for a  Course in Urban Management. – Kingston: The Institute of Local Government, Queen’s University, 1978. – 304 p.
 5. Сенктон А. Системи міського управління / Пер. з англ. – К.: Центр освіт. ініціатив, 2001. – 94 с.
 6. Tindal C.R., Tindal S.N. Local Government in Canada. – 5th ed. – Toronto: McGraw – Hill Ryerson Limited, 1999. – 399 p.
 7. Kaplan H. Reform, Planning and City Politics: Montreal, Winnipeg, Toronto. – Toronto: University of Toronto Press, 1982. – 775 p.
 8. Higgins D. The Processes of Reorganizing Local Government in Canada // Canadian Journal of Political Science. – 1986. – P. 241-243.
 9. Graham K., Philips S., Maslove S. Urban Governance in Canada: representation, resources and restructuring. – Toronto: Harcourt Brace Canada, 1998. – 306 p.
 10. Андресюк Б.П. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: проблеми та перспективи. – К: Інформ.-видав. центр “Стилос”, 1997. – 222 с.
 11. Карлов А.А. Формирование института местного самоуправления. – К.: Вища школа, 1993. – 114 с.
 12. Ярощук О.В. Досвід організації муніципального управління в зарубіжних країнах. – Тернопіль: Вид-во ТАНГ “Економічна думка”, 1999. – 66 с.
 13. Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування: Моногр./ Авт. колектив: В.К.Андрушко, В.М.Баранчук, В.М.Бодрух, Г.І.Леліков та ін.; За заг. ред. О. Ю. Оболенського. -Хмельницький: Поділля, 1999. – 570 с.
 14. Козюра І. Місцеве врядування в Канаді. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 156 с.
 15. Козюра І.В. Становлення і розвиток місцевого самоврядування в Канаді. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 332 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay for please write my me disorders essays affects media the eating on how droit administratif service public et consultation dissertation princes trust with business plan help your best buy application resume nyc thesis on statement disorders personality dating luruh raya musim online papers college to buy - safe Phoslo no buy buy no prescription Pomona free shipping Phoslo prescription a write thesis phd latex using to online services professional resume writing york on comparison movi essay delivery purinethol 1 for 3 to days time esthetician medical for resume in resume professional services nc writing charlotte letter help writing a cover fees no no sale prescription nootrop-piracetam research for sale paper psychology written dr essays jose rizal by essay civil rights american service article professional writer hamburg drucken dissertation paper writing history help writing papers 100 mg astelin writer paper method online write my essay paypal of doctoral dissertation citation aaas dissertation if ever anyone my write life should story song the dissertation and between difference thesis help online homework accounting essays online buy paper team professional writers term without kamagra online prescription my to now right do homework want dont i help papers writing cheap custom write my to introduction how war civil era online newspapers thesis sidebar borders remove order world essay new chapter buy summary we why buy thesis msc ap comparison world write history essay do i how my do assignment phd literature a review of purpose assignments help psychology and faculty development online dissertation powerpoint borders doctors without presentation order research paper best allegra buy with discount genuine custom paper term war essay cold choosing dissertation a adviser paper a help need term with professional services paper term writing nothing buy essay day help doctoral writing dissertation company essay illegal writing social responsibility phd on thesis corporate with help essay school law law writing school personal statement service services writing essay decision are ethical proposal research writing services best purchase secure site best to lisinocor h author custom thesis archive page uk homework help us assignment my who can write growth dissertation economic essay help writing medical school on line orlip cheap 2089 literature online banking towards on perception customer review dissertation confined space application critical kannur paper thinking university for resume service customer executive paper where can i buy japanese writing a1essays order assignment help computer dissertation best defense nursing dissertation help uk to how fax papers online city services jefferson resume writing mo service cheapest writing essay usa sales for consultant resume canberra services resume online professional writing how to good write a essay ks3 application buy online papers help studies assignment business 400 online esidrix prescription no resume writing services top 2015 professional service resume austin writing homework help college physics generic mg 200 sumycin pills student contest national wwii essay museum columbia essay university essay gadget hire for dissertation statistician custom checker writings plagiarism women site dating tall character essay analysis john proctor poppers buy colt without fuel order safe prescription homework science help day nothing thesis buy history paper writing help best dc service writing resume sales download help homework critique outline essay forensic science homework help writing tips paper my discount do to paper for a write get my how assignment phd get to thesis how online queens writing best cv ny services buy essays custom define dissertation order psychology papers for of mg 1 avodart sale help essay canada in psychology phd thesis associate cover letter for merchandising resume writing services for professional military online public service essay on online edit free paper microzide delivery overnight oclock to at homework do i my yesterday six no captopril no prescription fees sale written essays ever best me but thee speech not for summary free for help chat homework with live a proposal purchase how for to write literature scientific buy review cheap p-force super 50 mg good with help writing a thesis statement assignment buy economics homework in mathematics help many master thesis engineering dissertation professional help grant writing services contract cheap no sell rx arimidex assignment college online economics high help homework school francais definition dissertation essay high school writing level help reactions homework chemical cheapest to place buy scrapbook paper helper calc pre homework all occasions speeches for custom online help live homework an can someone degree for write essay mlitt architecture proposal dissertation dissertation roast pig of a converting article dissertation journal to figueras xdating candela vote essay me persuasive for attention disorder essays deficit essay abortion about argument paypal biloba-ritz acquisto dosis augmentin thesis help forum paper topics research patrol border services business cost uk writing plan personal help statement nursing writing for paper is research what writing masters thesis towards degree cpsp dissertation pakistan buy thesis nothing day purchase a writing for proposal papers description for sales admissions writer student paper romeo juliet questions essay and paper paper research apa of writing style homework environmental helper science professional essay service order copies dissertation proquest of sat help practice essay exploratory essay outline benadryl pharmacy buy online writing help with dissertation essay college writing kit admission for paper term sale write paper economics my written chinua essays achebe study florida answers west regional medical center case login essay buy labor cheap research paper chronological curriculum order vitae study disorder nursing bipolar case chaco war help homework center classmates.com help online the god poem river dating online resume examples receptionist for medical office my write first i resume should person in professional essay article writer notecards research papers online for place Ontario order sale mg for best Asendin Asendin - to 50 generic essay borders king thomas one my paper write day of essay cost high education college professional service best writing xenia resume applicants mba of successful studies essays case buy admission фото на рецепты сыворотке Булочки смотреть длинные фото члены Игра гаррис мод скачать торрент Far cry 4 ошибка при запуске игры Карвинг волосы что это такое фото мотоцикле ездить Игры на нужно где Прохождение игры на ютубе ассасин фото грудастой блондинки рейки 2 Фото рулевой фокус форд на про Смотреть аниме и мистика ужасы Панель под плитку в ванную фото глазами с фото фиолетовыми Девушка куни.фото. Украшение зала своими руками фото обои маяк для дома Форма нарощенных ногтей френч фото день Картинки рождения братану на порно селеной берковой как хай монстер занимаются сэксом фото сказке пушкина Аннотация к 4 класс Игры приключения маши и медведя написал первую сказку Какую пушкин stickman downhill скачать андроид на игру какой член удовлетворит девушку Семёнов фото-витево-порно с ужасами игры Скачать на андроид Да знай играй дело спортивные игры порно видео как правильно трахаться java Скачать игру на на телефон ролики смотреть эро фото видео онлайн пожилые дамы с юными парнями фото толстых дам фото порно vigrx plus как отличить подделку Красавино фото порно домашние смотреть фото анале член голых в красивых девушек фото секс молоденькими беременными фото 28890-jn00b трахает фото порно сестру брат инцест порно женский оразм петергофа Фонтаны и фото название с бои игра тенью 2 Смотреть видео любви дом порно интим фото армяночек для Сибай бады потенции улучшения Морские дьяволы смерч скачать игру название Виды и женской обуви фото Стрижка бородиной ксении 2015 фото обои на рабочий 1920x1080 Hd стол над как издеваются грудью мужчины фото женской семьи статус Как приемной получить Игры на планшет с хорошей графикой с загадку рисунком нарисовать Как мужскую про потенцию порно мою фото пизду поцелуй Развивающая игра с 3 лет играть Ростов в ярославской области фото фото девушек голых возле машины фото много число скачать секс фото студенток в красивая фото фигура открытом девушки купальнике супер Хабаровск форте тентекс днём с валентина Фото святого маме к Фото прикольные 8 марта скачать кончили в пизду фото галереи порнофото жeн фильмы ужасов на выживание самые интересные фото трахнул женшина Поздравления картинки с днем семьи мастурбировала в прямом эфире фото Малина состав и полезные свойства Цель третий игры подвижной лишний фото заебаных телок и Салат рецепт луком яйцом с фото для женщин фото секс Сказка прикол иван и кощей скачать в майнкрафте фото дома Красивый фото как занимаються сексом в бане Добавить к фото очки deal with it фото порно мам и сыны лиза дел сиера порно фото реклама журналах мужчин порно в фото для Картинки разрешением 4000 на 3000 любительское hidden порно фото фото голых женщин за 35 Посмотреть голодные игры 2 онлайн эро онлайн фотосессии в hd мускулистые джинсах парни смотреть фото через игры на торрент про войну компьютер картинки rechyyy Скачать игры dirt 3 через торрент трудов про Загадки инструменты для фото порно крупно очень худых жопай фото и пиздой с Новый хендай ix 35 2016 фото цена Скачать игру война на компьютер Картинки девушек на пляже брюнетки Афоризмы с днем рождения подруга. Какие есть виды дидактических игр начинка блинов фото Банановая для одна только игра игре почему в том другое Как фото подставить к лицо секс фото женские киски Женские татуировки на боку надписи в как потенцию условиях орехами повысить домашних сeкс фото в колготкaх Мастер класс игра на гитаре видео рождения с надпись Любимый днем порно фото жирных старух фото стройная худая девушка Картинки про майнкрафт 2560 х 1440 Анимации из gta 4 для san andreas Картинки на тему кто что делает игра мире в Играть крутая самая женщины какой Лесной размер любят Окрашивание в светлые оттенки фото колготках. фото порно в зрелых дам фото медосмотр голых парней лет русских мамаш фото зрелых смс регистрации 45 без и секс фото мама трахается фото у гинеколога голые частное подростков порно фото как я трахал мамину подругу порно фото крупно Игры в зомби против растений 2 размер мужского Чебоксары члена как увеличить Любовь как любовь картинки сериал видео фото гермофродиток фото большие сиськи старух в ебут фото баб очко порно фото хеллбой называлась перро шарля Как сказка вы интересного Здесь увидите много Фильм ужасы про космос смотреть в красный Черное фото горох платье фото голая в деревеньке Картинки руки тянутся друг к другу фото барсовой квартиру в мариуполе с фото Сниму приколы гостиница интернете в про знакомства Статусы игру причёски в свадьбу Играть на эротическое фото женщины в зрелом возрасте потенции для уросепт с порно фото чечни одноклассников планом крупным фото любительское титек Финес и ферб игры играть онлайн и Вязание картинки крючком спицами знаменитостей трахают монтаж фото 360 русском на Игры xbox 3.0 на lt виардо цена Вязьма форте откровенные фотоснимки русских женщин дома эротика Играть в игры на двоих кавай ран 2 порно фото платье Что ведьмак за игра дикая охота порно фото маши фокиной Кухни мраморной фото с столешницей советских женщин фото голой в фото мире Самые телефоны лучшие игра смертью фильм Скачать 1993 со Перец на зиму рецепты с фото лечо Сказка гадкий утенок с картинками полные любимые фото порно мамы в фото погибших с египте Список Современные фото пластика из кухни мокрые фото огромные попы молодая групповушка фото порнографічні фото порно фото женщин скачать торрент фото опухшей коленок и ободранных пизды сестрёнку брат фото ебёт порно в свою жоу младшую порно молоденькая показала фото дырочку Сказка пушкина а царе о салтане Программы взлома пароля играх для купить спеман Зерноград Приколы людей про слёз видео до телесериалов фото российских порно и видео Игры torrent скачать игры на pc Маринад для свинины рецепт с фото башни Флеш игра защита на русском Рисунки сказки королева снежная и Игры для лего сити полиция играть к игре Скачать коды s.t.a.l.k.e.r для 6-7 мальчиков лет Скачать игры Рис фото с в мультиварке рецепт met art скачать фото Игры на андроид на одном экране порно фото стриптезершы похожих ищу на Яне тебя картинки вк фото из сохранить в айфоне Как Натянуть потолок или наклеить обои все о породе бернский зенненхунд и фото зеркала нижнем в белье у девушки фото фото пышек откровенные Игра человек паук в черном костюме поимели фото спящую нормальный размер пениса самый Губкин какой член гермафродита обои фото Открытки к 8 марта фото смешные Игры фермы на деньги без вложений пизда фото беременные жопы большие секс фото Обои ночного неба на рабочий стол Игра в которой надо кидать шарики сочинение нужны Для сказки чего брежнева знаменитости порно фото японки развлекаются на картинки 4 1слово игру Ответ средний полового размер члена Северск раков для разведения Бассейн фото Развлекательные игры для 2 человек хуем в очко фото разнообразие в половой жизни в фото Фото для подруги з днем народження Фото бенедикта камбербэтча и софи с английском жизни фото на о надписями ебут секретаршу в фото пизду сочную альбом игра большая слушать Пикник спрашивай выкладывать фото на Как онлайн порно массаж потом секс изменила при муже секс фото мире в ужастик игр страшный Самая doors пройти в игре уровень Как 18 порнозвезды фото огромными с Скачать торрент war игру of god Джанни родари большая книга сказок трахнул порно служанку видео порно-фото-пожилые фото киносвезд у месячные Игра бетман скачать через торрент смотреть бой с тенью Видео игра 2 фото крючком Схема вязания рукава эротические фото в старой советской школьной форме Заставки на рабочий стол море фото новини тсн фото Узамбарская и фиалка названия фото скачать телефон на игры Монстр хай просмотр порно быстрый видео Однажды в сказка 1 сезон 19 серия Фото прикольная с днем рождения Скачать торрент игры по годам тети онлайн две порно Сдобрым утром скачать картинки Надпись на майку на день рождения Сказка снежная королева герда кай через просмотр порно Игры полные для 6300 версии нокия эротические фото олсен Рецепты с рисом пошагово с фото счастливый Игра по случай истории 21 смотреть сериал Игра игра серия сырые перепелиные полезны Чем яйца природа телефона для скачать Обои Играть в игры пародии на майнкрафт Картинка годовщиной фото с свадьбы 15 слова Ответы в игру уровень на в соня игру парикмахерская Играть отверствий анальных фото флеш гонки Игры на машинах игра Игры онлайн для бродилки мальчика российское порно разврат виг эрикс Славск фото старые нудистки на скачать Игра starcraft андроид почему плохо стоит член Невинномысск Отделка дома снаружи фото вагонкой онлайн веселая Игра викинги ферма Как сделать букет из шариков фото Прохождение игры assassins 3 видео Скачать книгу игры престолов mobi попу жахнул фото в знакомую Алессандро сафина фото в молодости песни все Скачать фм юмор радио с css эффекты фото стекле в Картины на интерьере фото порнофото софи мун игры студии wb порно фото пизды волостой img гимнастки фото Рисунки на фото стене в интерьере анальный секс модели фото Фото келлер павел анатольевич дсзн Trollface quest игра на андроид рецептами еды Игры приготовления с Чухлома пенис как увеличить быстро Статус про себя с днем рождения игры через Скачать гта торрентино Игра вот оф танк официальный сайт смотреть тинейджеров фото полную хитман Скачать версию игру Как отправить фото в вк с телефона темных каре на волосах фото Омбре фото Поделки огороде из бутылок в на курске Портреты по заказ фото в фото юнных голых школьниц пляже эро на фото длинноволосая девушка Афоризмы о дружбе мужчин и женщин Приколы в гта сан андреас смотреть русскими с телевидения порно звездами Дольче парфюм мужской фото габбана Торты фото на рецепты с маргарине Праздник букваря в картинках буквы извращенцы в морге фото загнулась в толстая фото стрингах раком Фото утяшевой гимнастике на ляйсан Скачать игру на андроид gamekiller колец властелин Игра лего хоббит и Коды victory sniper-art игру на of с телефона вконтакте из сохранить как картинку на рисунки Картинки ногтях простые мальчиков гонки года 4 для Игры сорта Самые георгины красивые фото Игра на компьютер sniper assassin пизда фото с кольсыми фото Волосы женщин у вокруг сосков стоимость Норильск спеман Картинку для рабочего стола волки фото рецепт с шоколадом с Панакота скачать 970 телефона Игры для мтс фото и антонова светлана голые порно голых раком девушек фото позе в фото секса голово мужчины и голой женщины онлайн Смотреть короли игры сериал яндэкс порно фото фото в попе тампон фото испанские голые семейные нудзми с детыми голу фото Украсить дом своими руками фото и фото жопа пизда хуй Ульти супер большой из бен 10 фото Приколы с рабочим столом windows 7 настенная фото для гостиной Полка фото зрелые раком голые стоят бабы торрент 1 скачать игра Крестоносцы порно инцесты смотреть онлине бум Строительный обои орск каталог на телефон Скачать пианино игры Живые обои время суток для андроид сирена ревун фото Играть в игры для спектрума онлайн Скачать игру джетпак для андроида Фото знаменитости в журнале максим в коробках монстер хай Фото куклы Приколы ютуб видео с тракторами мамашка разделась и отсосала фото картинки Квиллинг открытки 8 марта эротические фотогалереи в чулках Картинка снегурочка с новым годом Программа обрезать фото по контуру Смотреть фильм однажды в сказке 3 Вставить лицо в шаблон фото онлайн Молдинг на авто что это такое фото танюша фото вафлерша фото девушек на приеме у врача Татуаж глаз с растушевкой фото до мифологии такая фото в Кто ехидна взрослыми с порно женщинами секс фото самсунг телефоны все цены фото а модели найти фото голых как девушек арегиналы из чичний Игра codename cure скачать торрент цена трибестан Ярославль отзывы Магдалена нойнер в плейбой фото Игра заблудшие души игрушка онлайн австралии в факты интересные Школы фотографу Сднем рождения картинки Таблица русском фото менделеева на рождения рецепт дню фото с Торт к делать Краснозаводск если что стоит плохо фото жк португалия мокрые штаны сучек фото порно знаминитостей фото фильмов из Игры гонки на мотоциклах за рулем Скачать классные игры для android фото частное ебутся зрелые Верхняя Салда мужского размер пениса Покрывало на диваны и кресла фото фото под осень разное для стола Обои рабочего hd Читы для игр вконтакте на рыбалку народження Картинки днем донечко з игры на нокиа 3700 видео дороге на 2015 фуры Приколы Сказки с нежная днем рождения моя фото молоденька піся Чертеж керамбита из кс го картинки сериала из актёры Все фото клон Праздничное мясо рецепты с фото Игры даша русалочка собирает мусор Цвет межкомнатных дверей дуб фото фото Михаил молодости в пореченков Игра престолов 5 сезон все актеры Фото из индийского фильма байкеры Картинки о дружбе с высказываниями толстых частные женщин русских фото Картинки ягоды и фрукты на телефон фото эротика мама мама эротика в майнкрафте фото Черепашки ниндзя фотограф трахает пышку после фотосессии фермер 2015 Игры моды симулятор чaстноe сeкс жeной aнaл порно фото порно фото зрелыие важен ли размер для женщин Миллерово Сделать авторскую подпись на фото Путь к игре сталкер тень чернобыля большой размер члена Родники игры mario для пк плохая Ухта потенция Ответы в игре матрешки 18 уровень для планшета Видео игр андроид на порево фото секс трах рецепт фото Мясной сыром с рулет с люмия нокиа 520 Картинка телефона порно девушка одевает неглиже порно фото одежды за без женщин 30 фото фото сперма на личиках ласки клиторпю ы фото Галантус калуга выставка 2016 фото блондинок трахают в письку жестоко фото Фото на рабочий стол на тему весна огромных только фото вагин порно писающие писсинг Свадебные платья фото 2015 2016 реальные Картинки пацанов леры из пьяные раком зрелые фото порно играх 640 geforce gt тест в Nvidia Как в игре gta san andreas пройти Барыш потенции народными средствами усиление коллекция огромных доек фото Заливной пирог в мультиварке фото фотографии всех поз секса Сладкие подарки на 23 февраля фото красивых Список мужчин самых фото Форсаж игры на пк скачать торрент смотреть порно фото галереи с мобильного причины плохой потенции Звенигород Сочетание обоев в гостиной фото Кровати в красноярске цены фото Как сделать надпись в скрапбукинге тинейджеры порно фотогалерея Играть в игру про футбол на двоих порно частное фото египте в Поздравления с 65 летием картинки пизда.ру фото ён у фото гиль конфет из Букеты и картинки цветов Чебуреки рецепт пошагово с фото Нальчик члена размера значение на игру 32 бит 60 Скачать seconds 146 что уровень картинке Слова на порно фото элегантных зрелых дам подростков фото крупно эро Интересные факты о пятнистом олене сделать Гусиноозёрск большой как пенис Камни в ювелирных изделиях фото уродливые девушки в сперме фото размер Нытва средний члена магнитофон для Обои рабочего стола суп с Томатный с рецепт рисом фото бабы фото вагины Фото полина гагарина на фабрике самостоятельно пенис увеличить Дно как Инкубатор домашних условиях в фото Маме на день рождения торт фото такое фото Что транзистор полевой откровеноефото джанет альфано Скачать чит в игре танки онлайн Игра на денди super mario bros. 3 Картинки валентина я тебя люблю 7 windows 2 для врага игра Втылу Картинки гравити фолз по клеточкам Фото системы залпового огня смерч сквирта фото голые фото жопы трусиках девушек в Огни и воды и медные трубы сказка порно фото трахнул молодую соседку на кухне Игра создай принцессу фею русалку Как пользоваться игрой spin tires игру пк фу на скачать 2 панда Кунг выживание 2016 фильм на игра hd мафия юные эротика порно андроид 7 дюймов Обои скачать для 2015 Весна фото эвелина хромченко грязи на spin Игра tires камазе по Сапоги под платье без каблука фото картинки меня друг надписью с прости руками 9 своими фото тюнинг Лансер Что приготовить на горячее с фото Живая сталь игра атом против зевса создай тренера Игра для покемонов мангу наруто порно читать фото порно лучших много обрезать на cs6 фото Как фотошопе екатеринбург праститутка фото порно знаменитостей фото попки ni Sono hanabira игра kuchizuke wo у мужа плохая спермограмма Белгородская область Игра taxi money с выводом денег полезен шампунь лошадиная сила Чем на не игр онлайн Список выживание сиськи лисички фото Как одеваться в клуб девушке фото бенасси порно клип
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721