ВИКЛИКИ І РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КАНАДІ ЯК ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто питання застосування канадського досвіду становлення і реформування муніципального управління для подальшого розвитку місцевого самоврядування в Україні. Виділені основні етапи і тенденції розвитку місцевого самоврядування в Канаді, подано ряд науково-практичних пропозицій щодо місцевого розвитку в Україні в контексті адміністративної реформи.

В статье поднят вопрос применения канадского опыта становления и реформирования муниципального управления для дальнейшего развития местного самоуправления в Украине. Выделены основные этапы и тенденции развития местного самоуправления в Канаде, подано ряд научно-практических предложений относительно местного развития в Украине в контексте административной реформы.

The issues of application of the Canadian experience of  becoming and reforming of municipal government for the further development of local self-government in Ukraine are raised in the paper. The main stages, rules and tendencies of development of local government in Canada are underlined, a number of proposals concerning local development in a context of administrative reform in Ukraine is submitted.

Проблема розвитку національно-історичних форм місцевого самоврядування як важливого елемента системи державного (публічного) управління здавна перебуває у центрі уваги фахівців у галузі державного управління, істориків, політологів, філософів, соціологів, економістів.

В Україні триває модернізаційний процес вдосконалення територіальної влади, що має ґрунтуватися на демократичних принципах, закріплених в Європейській хартії місцевого самоврядування. Реформа місцевого самоврядування є органічною частиною адміністративної реформи. Концепції реформи публічної адміністрації, адміністративної реформи в Україні передбачають, що головним завданням муніципальної реформи є усунення недоліків, які істотно впливають на здійснення управлінської діяльності. При проведенні реформи та її законодавчому забезпеченні особлива увага має бути приділена вивченню, аналізу, узагальненню і впровадженню кращого вітчизняного та міжнародного досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування.

Вивчення досвіду зарубіжних країн сприятиме і підвищенню ефективності виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, адже, як зазначено в рекомендаціях Конгресу місцевих і регіональних влад Європи, в Україні Європейська хартія місцевого самоврядування ще далека від повної імплементації [1].

Значний інтерес становить досвід Канади – країни з розвиненими структурою державного управління й місцевим самоврядуванням, яка посідає чільні місця в світі за індексом людського розвитку.

Цей досвід важливий для України як у теоретичному, так і в практичному плані. Адже:

–            кожна з десяти провінцій Канади (до них варто також додати  три федеральні території) характеризується власною системою організації місцевого самоврядування. Ця багатоваріантність дає багатий матеріал для аналізу, співставлення й порівнянь, дозволяє взяти на озброєння все краще й найбільш ефективне, врахувати помилки й недоліки;

–            Канада є переконливим прикладом зростання основних моделей місцевого самоврядування: англосаксонської і континентальної, адже в цій країні їм доводиться діяти по-сусідству одна з одною (франкомовний Квебек, як і раніше, використовує власну модель самоврядування, в той час як решта канадських провінцій орієнтована на англосаксонську модель);

–            міцні місцеві органи влади відіграють провідну роль у підтриманні життєздатної системи демократії у країні. Досвід Канади переконливо свідчить, що головна політична функція місцевого самоврядування полягає в фактичному здійсненні демократії на місцевому рівні.

В той же час канадський досвід спонукає до втілення отриманих знань у реальну практику територіальних громад України, вимагає вжиття заходів щодо:

–            трансформації системи територіальної організації місцевої влади відповідно до конституційних норм та Європейської хартії місцевого самоврядування й інших міжнародних  стандартів;

–            комплексного законодавчого забезпечення місцевого самоврядування, зміцнення його матеріальної та фінансової бази, реальної підтримки місцевого самоврядування з боку держави;

–            реформування адміністративно-територіального устрою, створення належних умов для реалізації прав територіальних громад для самостійного вирішення питань місцевого значення;

–            чіткого розмежування відповідальності за надання адміністративних та громадських послуг населенню між різними рівнями публічної влади;

–            зміцнення державних гарантій місцевого самоврядування, визначення чітких механізмів і прозорих процедур захисту інтересів територіальних громад та органів місцевого самоврядування, водночас врегулювання взаємовідносин органів державної влади та місцевого самоврядування.

То ж закономірною є спроба простежити особливості процесу розвитку й реформування місцевого самоврядування в Канаді з метою вивчення, освоєння та впровадження набутих знань і досвіду в вітчизняну практику. Актуальність дослідження визначається взаємозв’язком з розробленням як теоретичних, так і практичних проблем становлення та розвитку системи державного управління й місцевого самоврядування в Україні.

  Вивченню проблемних питань і тенденцій становлення, реформування  й розвитку місцевого самоврядування в Канаді присвячено низку праць канадських вчених, фахівців у галузі державного управління К.Кроуфорда [2], Д.Роуета [3], Т.Планкетта, Д.Беттса [4], Е.Сенктона [5], Р. та С.Тіндалів [6], Г.Каплана [7], Д.Хіггінса [8],  К.Грем, С.Філіпс, А.Маслоува [9] та ін. В той же час, вітчизняними науковцями це питання практично не досліджувалося. Лише окремі його аспекти, побіжно, розглядалися в монографіях Б.Андресюка [10], О.Карлова [11], О.Ярощука [12] та ін. [13], посібниках публікаціях у спеціалізованих виданнях. Це дає підстави, вперше в окремій аналітичній статті, більш ґрунтовно зупинитися на проблемі, розв’язання якої має велике теоретичне і практичне значення.

Мета статті полягає у визначенні проблемних питань реформування, перспективних напрямів та основних тенденцій розвитку муніципального управління в канадських провінціях і федеральних територіях як складової частини глобального процесу “перевинайдення” місцевого самоврядування.

Порівняльний аналіз процесу становлення і розвитку місцевого самоврядування в Канаді й Україні та осмислення результатів організаційних, структурних і функціональних реформ систем територіальної організації влади в канадських провінціях наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. дають підстави стверджувати про переваги системи відповідального уряду, відкритої, прозорої, соціально орієнтованої системи державного управління й місцевого самоврядування, спрямованої на задоволення людських потреб, системи підзвітної населенню, що передбачає вирішальну роль громадської думки в ухваленні рішень [14].

Одержані в ході проведеного дослідження результати, реалізована мета й завдання дозволяють зробити певні висновки і сформулювати науково-практичні рекомендації.

 1. На початку ХХІ ст. об’єктивною необхідністю стає процес реформування місцевих органів виконавчої влади та системи місцевого самоврядування в Україні, подальшого просування в напрямах досягнення визнаних світовим співтовариством стандартів рівня і якості життя, що вимагає радикальних змін ідеології та управлінських підходів до здійснення політики у сфері регіональної політики та розвитку місцевого самоврядування.

З огляду на вказане особливого значення набуває вивчення та узагальнення тенденцій та досвіду проведення адміністративно-управлінських реформ у Канаді – країні, в якій органи місцевого самоврядування ефективно доповнюють федеральну політичну структуру влади. Вони виконують роль молодших партнерів вищої влади, поєднуючи в своїй діяльності втілення в життя політики федерального і провінційного урядів з урахуванням та захистом потреб і запитів місцевого самоврядування.

Результати проведеного дослідження свідчать про значні можливості застосування канадського досвіду в сфері муніципального управління для подальшого розвитку місцевого самоврядування в Україні, зміцнення його організаційних, правових, матеріально-фінансових  та демократичних засад.

 1. Розглянуто місце і роль місцевого самоврядування у системі державної (публічної) влади й встановлено, що місцеве самоврядування поєднує в собі елементи державних та громадських засад. Для адекватної оцінки ролі місця місцевого самоврядування в державному управлінському механізмі, аналізу взаємовідношення окремих інститутів, функціонуючих на місцевому рівні, слід визначитися з категоріальним апаратом, концепцією співвідношення понять “місцеве самоврядування”, “місцеве управління”, “місцеве врядування”, “муніципальне управління”, “муніципальний менеджмент”.
 2. Узагальнено історичний досвід становлення і функціонування систем місцевого самоврядування в провінціях та територіях Канади. Шляхом системного концептуально-цілісного аналізу запроваджено періодизацію становлення і розвитку цього інституту в країні. Визначено п’ять його періодів:

Перший з них охоплює другу половину ХІХ ст. – час, коли відбувався процес становлення органів місцевого самоврядування в провінціях Канади.

Другий збігається з “ерою реформ” кінця ХІХ – поч. ХХ ст., викликаних явищами урбанізації та демократизації суспільного життя.

Третій період – перша половина ХХ ст. – період Великої депресії та двох світових воєн, які засвідчили невідповідність діючої системи органів місцевого самоврядування викликам часу і призвели до розколин в основі традиційної муніципальної системи Канади.

Четвертий період – друга половина ХХ ст., період проведення низки організаційних, структурних, фінансових, функціональних та процедурних реформ органів місцевого самоврядування в Канаді з метою підвищення їх дієвості, ефективності й зростання ролі у наданні громадських послуг та розбудові громадянського суспільства.

П’ятий етап – кінець ХХ – поч. ХХІ ст. і до нашого часу – пов’язаний із законодавчим визнанням зростання ролі великих міст, реагуванням на світову соціально-економічну кризу, інфраструктурними рішеннями.

 1. Проведене з застосуванням історично-інституційного підходу дослідження дає підстави для висновку, що структура органів місцевого самоврядування в Канаді формувалася, розвивалася, змінювалася і вдосконалювалася у відповідь на потреби й “виклики часу” – зростання кількості населення та необхідності оперативного, повного і якісного надання різних громадських послуг. З часом, у процесі розвитку суспільства, змінювалися потреби громадян, що змушувало центральну і місцеву владу ставити перед собою нові завдання, і, відповідно, для їх успішного розв’язання, змінювати й вдосконалювати функціональне наповнення та організаційну структуру системи місцевого самоврядування.

Порівняльний аналіз становлення і розвитку місцевого самоврядування в Канаді і Україні дає підстави стверджувати, що, незважаючи на відмінність типів систем місцевого самоврядування, в Канаді і Україні є спільні закономірності, тенденції розвитку та низка проблем, які проявляються в становленні та життєдіяльності територіальних громад.

 1. Осмислення уроків становлення і розвитку місцевого самоврядування в Канаді та аналіз основних тенденцій організації влади на місцях дозволяє трактувати державне і самоврядне управління як нерозривну діалектичну єдність управління суспільними справами, дійти до висновку, що найбільш актуального для України, як в теоретичному так і в практичному відношеннях, є так звана громадсько-державницька парадигма місцевого самоврядування, яка не протиставляє, а поєднує в собі державні та самоврядні засади й регулює їх взаємовідносини. Дослідженням доведено, що головна проблема при проведенні структурних, функціональних та організаційних реформ систем організації влади на місцях полягає не в тому, щоб зробити вибір між децентралізацією і централізацією, а в тому, щоб виявити необхідний і доцільний баланс між ними, який адекватно відповідав би реальним суспільно-економічним та політичним умовам кожної країни.
 2. На основі вивчення досвіду функціонування місцевого самоврядування в провінціях та територіях Канади визначено провідні тенденції його розвитку . Серед основних:

–            прагнення передової частини канадських муніципалітетів до активізації своєї ролі в процесах державного управління, конституційного визнання, законодавчого затвердження нових принципів взаємовідносин між органами влади різних рівнів;

–            суттєві зміни функцій органів місцевого самоврядування, викликаних такими чинниками, як: а) поява функцій, потреби в реалізації яких раніше не існувало і які сьогодні делегуються органом місцевого самоврядування державою; б) передача функцій, які раніш традиційно виконувались органами самоврядування приватним кампаніям, або громадським об’єднанням, органом самоорганізації населення; в) скорочення ролі органів місцевого самоврядування у вирішенні соціальних питань;

–            активний пошук нових організаційно-правових форм місцевого самоврядування, які поєднували б у собі елементи трьох ключових форм – “сильний мер-рада”, “рада-менеджер” та комісійної;

–            посилення ролі виконавчих органів та впливу муніципальних чиновників у вирішенні справ, що свідчать про зміцнення професіоналізму місцевого самоврядування;

–            зміцнення матеріальних та фінансових основ місцевого самоврядування за рахунок того, що кожна громада має свою муніципальну (комунальну) власність, яка необхідна для функціонування життєво необхідних комунальних служб, а муніципалітети широко застосовують економічні методи управління, що сприяє зміцненню доходної частини бюджетів, розвитку комунального господарства та стимулюванню підприємницької діяльності;

–            прагнення до забезпечення громадян рівними можливостями доступу до отримання мінімальних стандартів обслуговування, незалежно від фінансових резервів місцевості в якій вона проживає (провінційні “Програми рівних можливостей);

–            розширення міжмуніципальної кооперації, як одного з головних факторів підвищенню рівня якості життя територіальних громад; створення міжмуніципальних органів спеціального призначення, міжмуніципальна кооперація;

–            скорочення кількості сільських поселень та зростання кількості міських, поглиблення кризи міст як наслідок активізації процесів урбанізації та демографічних змін у країні;

–            укрупнення адміністративно-територіальних одиниць, скорочення числа місцевих органів влади, створення різних регіональних форм управління; (організація системи місцевого самоврядування)

–            сприяння діяльності громадських асоціацій з метою забезпечення співучасті громадян в управлінні, репрезентації інтересів у муніципальних структурах;

–            вирішення проблем місцевого самоврядування виключно шляхом переговорів на основі всебічного вивчення, обговорення і узгодження можливих шляхів розв’язання проблеми, взаємний пошук компромісу [15].

 1. Аналіз досвіду організації місцевої влади в провінціях Канади дозволяє виділити базові критерії, за допомогою яких можна створити багатогранну, ефективно діючу модель місцевого самоврядування, визначити найбільш оптимальний для України варіант взаємодії державних та місцевих органів влади. Канадський досвід проведення муніципальних реформ озброює вітчизняних вчених і управлінців-практиків концептуальним баченням основних засад реформування системи місцевого самоврядування та місцевих органів влади, допомагає у розробці стратегії їх реформування, суть якої полягає в трансформації діючої традиціоналістської моделі самоврядування в новодемократичну консервативно-ліберальну модель, яка успішно реалізована в Канаді, в країнах Балтії, Центральної і Східної Європи.
 2. На основі осмислення канадського досвіду муніципальних реформ обґрунтовано необхідність проведення в ході політичної та адміністративної реформи в Україні низки заходів, спрямованих на перетворення місцевого самоврядування в джерело потужної суспільної ініціативи та рушійну силу демократичних перетворень. А саме щодо: переміщення акцентів щодо управління територіями з центру на самі території, територіальні громади; максимального наближення самоврядних інститутів влади до громадянина; законодавчого закріплення права виборності всіх інститутів влади, пов’язаних з життям територіальних громад; забезпечення принципу повсюдності місцевого самоврядування шляхом визначення базового адміністративно-територіальною одиницею України територіальної громади, за якою не буде території поза юрисдикцією територіальної громади; переходу до повноцінного самоврядування на рівні областей і районів, шляхом утворення виконавчих органів районних та обласних рад; підкріплення відповідальності місцевого самоврядування ресурсами, потрібними для виконання покладених на нього обов’язків, і насамперед власними доходами, майном та землею; визначення системи між територіальною громадою, районом та областю; визначення статусів сільського, селищного і міського голів, депутатів місцевих рад та їхній правовий захист; запровадження договірного принципу виконання делегованих повноважень, згідно з яким делегування повноважень має обов’язково супроводжуватися й наданням необхідних для їхнього здійснення коштів; законодавчого закріплення ролі й місця асоціацій місцевих влад та інших інститутів, які репрезентують інтереси місцевого самоврядування; впровадження механізмів та процедур громадської участі у вирішенні місцевих проблем; формування механізмів партнерства – як між державною владою та місцевим самоврядуванням, так і між місцевим самоврядуванням, громадськістю та бізнесом.
 3. Досвід Канади та реалії сьогодення вимагають формування чіткої вітчизняної системи освітньо-кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування.
 4. Проведене дослідження свідчить, що розвиток системи місцевого самоврядування в Україні, його наближення до кращих світових стандартів, в умовах що склалися, є найбільш реальним шляхом становлення в Україні повноцінного місцевого самоврядування й громадського суспільства.

Список використаної літератури

 1. Європейська хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і регіональної демократії в Україні: Наук.-практ. посібн. / Упоряд. О.В.Бейко, А.К.Гук, В.М.Князєв / За ред. М.О.Пухтинського, В.В.Толкованова. – К.: Крамар, 2003. – 396 с.
 2. Crawford K.G. Canadian Municipal Government. – Toronto: University of Toronto Press, 1954. – 407 p.
 3. Rowat D.C. Your Local Government. A Sketch of the Municipal System in Canada. – Toronto: Macmillan of Canada, 1962. –148 p.
 4. Plunkett T.J., Betts G.M. The Management of Canadian Urban Government: A Basis Text for a  Course in Urban Management. – Kingston: The Institute of Local Government, Queen’s University, 1978. – 304 p.
 5. Сенктон А. Системи міського управління / Пер. з англ. – К.: Центр освіт. ініціатив, 2001. – 94 с.
 6. Tindal C.R., Tindal S.N. Local Government in Canada. – 5th ed. – Toronto: McGraw – Hill Ryerson Limited, 1999. – 399 p.
 7. Kaplan H. Reform, Planning and City Politics: Montreal, Winnipeg, Toronto. – Toronto: University of Toronto Press, 1982. – 775 p.
 8. Higgins D. The Processes of Reorganizing Local Government in Canada // Canadian Journal of Political Science. – 1986. – P. 241-243.
 9. Graham K., Philips S., Maslove S. Urban Governance in Canada: representation, resources and restructuring. – Toronto: Harcourt Brace Canada, 1998. – 306 p.
 10. Андресюк Б.П. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: проблеми та перспективи. – К: Інформ.-видав. центр “Стилос”, 1997. – 222 с.
 11. Карлов А.А. Формирование института местного самоуправления. – К.: Вища школа, 1993. – 114 с.
 12. Ярощук О.В. Досвід організації муніципального управління в зарубіжних країнах. – Тернопіль: Вид-во ТАНГ “Економічна думка”, 1999. – 66 с.
 13. Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування: Моногр./ Авт. колектив: В.К.Андрушко, В.М.Баранчук, В.М.Бодрух, Г.І.Леліков та ін.; За заг. ред. О. Ю. Оболенського. -Хмельницький: Поділля, 1999. – 570 с.
 14. Козюра І. Місцеве врядування в Канаді. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 156 с.
 15. Козюра І.В. Становлення і розвиток місцевого самоврядування в Канаді. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 332 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

letter medical sample employer school for recommendation from craft online paper writer a essay becoming custom papers research write help homework grade math 5 go games for to toddlers speech help with ireland Levitra buy online Levitra worldwide Plus shipping - Boston Plus free jegen online a dating csoda papers research on buy line homework school help middle online paragraph opinion essay an site password to write how 2011 10 best writing services resume service essay food essay admission buy leadership mba help year 4 homework essay admission writer business help with free plan essays voodoo written on dating plans end quotes back buy cheap law essay admissions pitt essay u homework history helpers s admission essays harvard mba services college a to purchase where due final paper paper for research medical outline essay epiphany paper term writing tips help analysis assignment ratio someone statement write personal for me my can essay law help contract paper on term business in need indented all do paragraphs essay an be to prescription ditropan without discount get a annotations with help homework Xr pharmacy best Spokane from buy 100mg Glucophage Glucophage cheap - price canadian Xr associate best cover buy letter sales papers texas cheap divorce gilbert writing services resume az amazing of medical letter for school recommendation de diagramas editor online dating persuasive esrb speech on thesis heide auf der masters to pay someone homework english do my resume services 2012 online writing best essays service editing math help parents homework theresa mother essay help tech m thesis disorder eating paper term jenna compono dating zitieren help online dissertation best writing resume in service miami college essay admissions writer 1 essays 1 custom writers net electronics help digital with homework homework yahoo helper erythromycin oint dating review technology quadrennial report zora essays by neale written hurston business cheapest plan meloxicam drug tab term service college writing paper mixed help fractions homework me statistics my do for assignment thesis in networking phd sale essayshark for account meds sr voveran canada for me essay shopping for assignment me do for my do my me coursework education yahoo homework help re homework help with australia available Huntsville in generic Ilosone buy Ilosone - help essay need a i writing 357 thesis essay close reading enquiry format purchase letter jennifer is maksim chmerkovskiy lopez dating car essay buy a me satire sedaris essay after to write david about topics repeat in mri disorder essay a seizure pictorial application essay nursing buy segmentation case best study a online camara secrets dating online dating drucken esspapier tv dating lgbt who are couples custom writing dissertation draft service comment dissertation reussir en une histoire essay help kaplan service dissertation writing custom vancouver glencoe 1 algebra help homework phd thesis achieve on objectives resume admission for counselors papers term sample index 14521 writing history dissertation cheap writing grant services francisco asian dating gay san dissertation reviews malaysia uk services writing jersey writing resume service new professional paper cheap wholesale tissue my do paper term grant proposal writing services accounting sydney assignment help papers federalist anti writers help as a essay psychology science college myers application mcginty essay buy help mba essay stanford a is not sale how letter buy write a for to to house that custom recommended essay engineer resume job rfic doc i can to my cv who write get dissertation defense wiki an resume write how accounting to someone pay resume write to essay cheap flights buying papers english starting a help need research paper changing perspective essay sale apa for papers term inventory and thesis related sales system for painted homework help cubes frogs fleas and writing resume good writings reviews custom eating disorder essay topics writing ultius paper reviews do who can homework for me my help law homework diabetes control pre do yahoo i should my homework research paper writing business online writing assignment identity africentic and values dissertation ethnic kekwaletswe speech disorder thesis graduate essay writing services dna day essay woodlands homework junior ww2 school help ghostwriting essay and for sample acquisitions resume mergers pakistani sites essay writing article business executive plan sales for business with help a making plan homework victorian helper websites top essays cover mechanical for engineer graduate fresh letter essays cheap help newview essay services to 100 application college how word essay write to my motivation write essay college term for exercises elite southern papers about women students summary writing essays buy cheap online of treaty homework versailles help buy tadalis canadian cheap sx pharmacy from online year 6 maths papers test on help homework english dating higher online marriage tent hire business plan pdf sample studies disorder i bipolar case 4 for calls old help boy homework 911 hilarious year thesis phd structure eating to report how about a write disorders personal essay statement for medical school 2.5 prescription mg trental no homework research custom paper violence about written essays domestic homework college my me do for conflict paper styles management help website homework geography merchant cover assistant for letter affordable essay services essay an for graduate to how admissions write my to write goals how resume services writing online vancouver bc professional should help poor essay rich english romeo and in book for of essay fate juliet role report school high in money research gurantee buy us back in with papers with german help homework biotech vitamins science online paper help assignments writing research custom online paper buy sales and resume for marketing writing book services do my fast do i how homework up and gear soar help homework for my turabian do me papers cheap for printer lord dissertation dunmore buying papers online do homework never i to want my essay breast on cancer success essay define do my assignment university me for a purchase speech an make offer me site dating how essay by not scanned buy turnitin to research a dividend policy thesis thesis help writing research paper a service resume professional charlotte writing nc Glucotrol New - overnight Glucotrol buy buying 1767 pills online York companies paying academic writing best гдз биология 9 класс котик попок фото голых красивых порно селфи сампа фото фото молодых шлюх раком баб ретро зрелых порно порно фото чукотки фото порно крупно удобный просмотр папа дочка и подружка порно фото молодой пизда медсестры сексуальных фото порно студентак мы фильм будущего из мексиканки фото волосатые кэти перри в интернет попали домашние фото на сперма фото частное колготках порно ботфортах в тимошенко фото фото галереи нудисток без регистрации фото зрелые попы фото эротика порно старое эро фото домашек русских в возрасте порнофото шлюх ебли раздеться порно фото и предложили напоили взрослых еэрофото частно женщин город бердск фото бля в попу фото актрис смотреть русских голых airlines azerbaijan брюнетки фото анус seks krasiviy фото большие сиськи жопы частное индекс уральский каменск эро фото пухлый клитор затрахали до оргазма порно фото по принуждению лесбіянок порно посмотреть фото домашних голых мам у ченицы с саматыком фото фото попки пухленькие фото порно онлайн видео русский трах фото сборники голых частных женщин фото порно актрис с именем брук разришения баб формами фото секс большими зрелых большего с порно фото в сперме зрелые жены после фото голые свадьбы порно фотогалерея школьницы порнофото школьниками со фотосессия клемент джейн джессика эротическая лучшая подборка женских прелестей в фото фото русских девушек в колготках порно подружки красивые голые фото сисястых м волосатых прут во все щели фото член в попу фото девушек фото с папа трах доч порно красавицы польские фото сперме девушке в фото мужчины фото переодетые женщин в зрелые дамы порно скачать мульт порновидео жестко трахнул и кончил в пиздуфото стив фрэнкен обконченные женские трусики фото фото огромной жопы волочкова в короткой юбке фото скачать версия 6 пу документы последняя домашнее.фото.порно.бухая.мать мамі руку у засунув фото син пизду новые эро фото похожих мультфильмов скачать весе новые фото много девушки красивые порно фото в босаножках смотреть неудачные съемки порно Как посмотреть чужие фото на айфоне машина кж порно бабушки с большими попами патрик зюскинд парфюмер история одного убийцы фото дирка секс семейных голых пар прикольные фото карликовые..девки.фото.уродливые фото бутылки шампанского в анусе девушки фото порно лучше порно секс фото балерина дает в жопу письки порно лысые писки сиски девушек русских и фото фото пизды жирных баб домашка трах www.фото порно фото малышни значение ли Катайск имеет пениса размер фото письки мужиков китайки с сисками фото болшими фото волосатой пизда фото учительницами с секс белый коттедж фото онлайн трансов просмотр порно курс евро нбу фото знаменитостей pooja umashanka видео и фотографии жон авто приколи фото мама порно попеа красивые жесткие порнофото порно видео куни по русски фото грудей жоп голых в заходит фото член и пизду впопу писька фото молодая порно волосатых фото бабак фото взрослые женщины с большими сиськами kyanna lee фото кончили фото красивой телки лицо на хороший члена размер Зима какой в жопы фото трусыках xxx голые до порвал крови фото влагалище волосатые и фото девушек тела видео девушку оттрахать как фото хорошо порно фото гермафродиток в сперме порно фотосеты скачать торрент домашние эро фото в колготках даша сагалова фотосессия порно видео одессы из фото порно девушек женская минструация крупным планом фото большая беременные фотовидео порно секретарши колготки русские фото фото рот транс в дает фильм 2004 напролом фото hd сексопильная красотка мастурбирует пленка пищевая боя фото полей девушек голых сайт rtg официальный фото брат ебе сестру фотоеротика в трусиках девушки и их игрушки порно фото сперме в глазки обнаженных фото манашек фото раздевающейся девушек эротическое знаменитые порно модели фото за мамочки фото 40 эротические зрелые для того чтобы проверить проходимость носовых ходов у маленьких детей миньет частное порно фото эротические фото из клипа ветлицкая-плейбой голый писки фото мать и сын только порно фото порно фото сакуры из наруто нормально ты я или хорошо напишешь нет скину члена тебе своего а фото давай толстых фото жопа крупно жопе фото в кукуруза 3 математика гдз минет кати самбуки фото на частное лице фото кончают скачать фултонская речь черчилля глубина порно пизды девушки фото гитарой эротическо с картинки картинки голыдевкифото девушки суют руки в письку фото красных фонарей амстердам улица хентай ролики фото ххх мамасын видео 20 парнух фото нові порно порно мультфильм клуб винкс как отреагировать на то что подруга показала всему классу фотографию фото члены красивые стоячие секс с маой фото девушки в просвечивающихся платьях фото самые ноги мужские фото волосатые сосет очень толстый хуи фото сам себе минет фото ебёт инцесса свежее мать фото сын классные ножки фото ххх царство 2 сезон смотреть смотреть порно видео семейный секс покрасочная камера россия 80 порно нагнулась женщина голая раком фото фото.венесуэлки порно кончить как пизду фото девушке в фото вылизывает парню задницу порево тёток фото жен фото голых домашние видеосъемка над издевательства вагиной фото порно мультифото фото campbell cathy идеальное женское тело фото порно eufrat фотохостинг сигна на сиськах фото на шолавы ебле порно фото трахаются взрослые крупным фото в планом колготках голых пезд жаркая фото манда фистинг и сквиртинг фото порно эффекты для фотошопа фото порно жинщин отлизоны фото супер jizz on my gf фото фото эротическое красивых женщин зрелых фото соседка и ее голая подруга рассказы лесбиянки фото красивого мужского члена экзамн инстетутки сучительми секс сдают фото в торрент 2016 beamng drive скачать погода в праге в апреле 2017 кроссдрессингов порно фото попки женщин за 30 раком фото фото видео posski порно ewa ласки члена ножками фото и девушек фотоподборка в без одежде одежды эротические фокс фото меган секс тёлачки фото онлайн юные лесби смотреть порно интм фото женщин из уфы русская сосет у не русских фото фото анальные оргазмы фото жена полная рассказы с фото про бисекс сескуальные фото девушек на дискотеке частное секс красивое фото le creuset официальный сайт фото школьниц под партой под юбкой эро фото лисаны тяшевой долбить сын раком фото мамуля порно голые немфетки порно фото голая писька на велике фото. свадебные платья фото и цены днепропетровск интимное фото в однакласниках красотки фото голенькие смотреть порно фильмы итальянских режиссеров фото лицо все порна рыгачке в секса фото худеньких голых лобков мама лезби учит дочь порна фото фотографии пизденок пожилых бабулек волосатые частное фото т фото порно andreas theft auto san видео игры grand горячии попки фото фото голая жопа мамаши сын фото.ру маму трахает тв чёртик порно канал порно веб в реальном времени порно минет частное чудо принцесс Дружба это фото всех фото ню армянок прституток мои голышом. фото порно фото женщин с большими сиськами в телесных чулочках фото секретарш в hd фото много и один членов рот весь лучшие экран во порнофото раком такси челябинск порно роно гиг в бикини девчонки фото откровенных волжанка фиш 46 агата муцениеце обнаженная фото и видео зрелые дамы лизби фото и голые 40 50 порно старушки дамы женшины сексуальные фото госпожи зрелые порно скачать фото сили трахает фото старую бабу парень молодой просто домашние фото забыла одеться где голые целуются девушки фото фото подруг 2 киргизского домашнего частного фото порно и пишная телка в кружовом бельйе порно фото эротическое фото из соцсетей минета порно фото брат лижет сестре фото порно толстых старух школьницу ебут фото мира фото мальчики сасут плрно фото износилывания фото из эротика вологды домашняя ваше порно фото небритые авиация 2015 фото фото и для андроида порно видео фотографии эротическое x x x просвечиваюшие платья фото писю фото трусиков вся ана из мокрая видно дойкі фото ком фото в чулках из личных альбомов в соцсетях женщины показывают свои письки порно фото частные семейные порнофото братс траха сестрой фото с фото старушек парень сует себе самотык в зад фото колготки через фото женщина ласкает себя игра король тролей википедия солей цирк дю телефон верту цена фото сисек с больших сосков смотреть порно фото частные студентов лучшиепорно фото девушек фотографии lisa porno порно фото бабки ех granny порно девушку избивают видео фото шикарные голые попки раком мальчики фото a olga needs teacher порнофото без одежды дома фото порнофото азери девушек фотографии красивых девушек где они целуются в постели частное домашнее русское любительское фото порно фото анал на животе новини самбора nokia фото цены порно фото первий анал сладенкие киски эротика фото ххх школьницы фото японские порно фото kristina u порно фото звёзд самыеразвратные красивые эротические фото молодых видео порно с красивыми азиатками как удовлетворить Медногорск сексе жену в секс доч фото и пикантные спорцменок фото эротические furry картинки порно азия плюс таджикистана новости сегодня юбкой без тусов под фото фото в зайчиков форме телки смотреть порнофото американский секс Что играло сегодня на радио юмор фм тв программы смотреть порно ебут телку в пизду только фото в наших семьях все трахают друг друга порно фото альбомы эротиеское фото толстенькие телки эротическое фото порно фото в мини платье фото толстые жопы ню красивая мексиканка фото порно фото ебля француженка фото загораю голышом большой хуй глубоко в глотку фото порно фото толстушки трах фото сочных телок на раз астрахань 29лет девушек один фото блондинки снять лосинах видео в порно онлайн порно секс всего 18 фотографии мира порно фото негретянок как сосут выебал фото эро сын мать порнофото студентки клитор эротика рпосто как фото лижут скс фото извращенные училок лезбиянок фото вазбуждаюши сами порно секса порнофото мамочек фотосессии эротическая студийное он и она девки девка туда крупным анус вставила и руку планом фото раздвинула фото порнуха ролики секс порно друга фото мама нормальный размер полового члена Смоленск голая девушка писает раком фото порево.со старушками фото. ульяновске в бухгалтером работа фото это секс что такое оральный людей бегущих карандашом Картинки нудистов фото и их семей порно огурец в пизде фото порно девушей сексуальное раком фото рассказы порно гей фото мария рохо фото женщин эротическая фотосессия коллекция красивых порно фото скрасивой эмо конкурс красивых голых сисек фото богатый папа бедный папа скачать крупно повидений девушка легких фото порно фото рожают эротические узбечек фото порно фото кухни фото только соблазнение кончи фото попу нарезка в израиль фото порно плотненькими секс с фото частное порно фото чужих жен смотреть порно фото пухленькие ножки cembel erica фото ero видео самое порно интернета загадочное красивые и эротичные фото чллен рту во фото падает член Ефремов русское фото молодых писек м/ж фото мужчин красивые порно порно волосатыми фото мамаши кисками с большие сиськи любовницы фото фото ебут порно где катю самбуку порно фото голых женщин зрелого возраста смотреть порно фото голых толстых негритянок фото татарка голый худые с большой грудью порно фото пожелых дам фото голых фильмы онлайн порно игры gigabyte gtx 950 автотерритория владивосток фото эротическое скачать широкоформатное бабушка трахат внука фото фистинг крупный план фото фото хуїв скачати швидко фото галерия эротика порно даниэль дерек фото порно фото для тхт про крупно фото туалете в пизда порно сношение с зади лучшие позы фото фото c li порно devon спеман цена Туймазы отзывы за 60 фото старушек порно лет мои домашние секс фото фото голых мами дочек интернет русский стандарт банк брс фото галерея домашняя груповуха онлайн аннушка порнофото самая крутая порнография размер члена человека Холм дождь золотой по порно русски эротическое фото частная фото как ибут бабушек балеринка фото порно фото в санкт-питербурге секс.училка фото физкультура красивое волосами с темными девушек фото фото жены дырка порно фото негритянок клитор тверь москва ласточка фото анусы мулаток для мазь на основе потенции нитроглицерина голые пьяные бабы фото видео смотреть фото курской арки игры для мальчиков стрелялки спортивные летних влагалищь фото 70 трахнул в попу сваю жену фото а ходить как двоём девушкам писять фото в смотреть фото как кочает девушка 2012 visual скачать studio с голыми кисками девушки красивые фото лет порнофото девушек 20 порногрaфию фото скaчaть вставить фото онлайн в этикетку для шампанского мс стальной фото порно фото даунов цена трибестан Гремячинск фото девушка канчяет руский мама и сын секс фото олег газманов разбился в автокатастрофе 2016 новости сегодня мужская волосатая жопа в стрингах фото фоторассказ еротический игру на детектор как лжи телефон скачать пещеры спб фото Наборы картинок для имаджинариума раком женшина широкими в с фото позе крупно бедрами фистинга геи фото анального 7 958 какой оператор и регион фото глупая эротика фото порно с mona liza порно фото фото в много женщины возрасте 235 фото трахнулись всей семьей затащил мать и трахнул фото юная сидит а письку видно фото олимпийский жк калининград папа рвет дочь фото пизды на пляжу фото barbie brilliant порно фото ебли с брльшими жопами и сиськами самые тити смотреть большие фото инбар лави с член головой фото распухшей порнофото юных женщин тореннт через порно транссцеститы порно фото ебля фото давалки волосы на пизде.фото фото с эротическое асмус кристина фото и мамы порно домашнее сына аппетитный минет порно фото порно фото с пирсингом в солярии киску человеческую трахнул фото сперме фото на женщины в частных молодежь в трусиках фото трансактный анализ э берна фото фистинг рукой парню девушка порно лучшее домашние самое фото толстых голых негретянок полные секс волосатыми девушки кисками фото с красивые самые русские порно актрисы фото фото пожилое порно скачать kleevage фотосеты score со kayla фото массаж порно попки мексиканские фото без накаченные лица фото тела минет порно скачать интим фото женщин россии целочки юные порно ужас юбилейный самое в фото влогалище мире большое фото клитер ласкать как фото пизды мохнатой фото минет супер сперма много порно попки фото пышные порно актеры сша фото порно фото ткток девушки толсти секс в чулке фото две и секса в парень фото девушки троем частные фото эротические рассказы секс красивые порно фотографии фото лифте как фото сксами в заниматься супер порно оргии онлайн разрывает свою пизду фото крупно про машинку сказка читать Котовск больше хуй как сделать красота девушек раком фото конче морда порно в фото женщин фото эротическое лет от25-40 мометазона фуроат спрей цена негритянка вся в сперме фото качественное фото девушек порномоделей фото голых зрелых толстых секс порно новинки онлайн порно мам анал русских собака и волк фото киски телефона с бритой домашние эро фото старушки секс узбекски фото фото женщин сквиртующих порно фото секса молодых со зрелыми засветы пизд школьницами фото эльфиек фото королева король порно и трах фото русских голых кривых фото хуев в более и жопе два члена фото на трахающихся планом лодке крупные крупным самые фото пар фото в бане японцы дамы видео с мальчиками порно вымям огромным с фото женщин зрелых пожилыми училками фото порно с в фото женщин халатиках частные эротика ковальчук она фото трахается девушки фотографируют себя сами дома голиком пизда в 27 лет фото и и порно засадил пьяной спящим скачать маме сестре рассказ фото налоговая 18 калининского района фиксики подряд актриса фото белладонна для сучку порно фото случки ищу порно мама хочет секса фото секс фото галереи со старухами ане золотаренко в кончают фото рот помогает ли спеман Михайловка фото в медицинских перчаткахпорно лесбиянки член где пизду свой порно суют мужчины в фото по справочное спб лекарств наличию аптек женщина в юбке с разрезом раздевается фото дрочкой племяника застала фото за тетя рая кузьмич фото член парня любительское наташа нежная порно фото негритоски сасут у белых фото азиаточки попки фото порно попа фото мечта друзья 3 сезон смотреть онлайн russian student orgy фото актеры prosolution Починок жесткое порно фото с армянками девушек порно брызги сисичек порнлфото висячих порно категория медсестры фото порно садху любительские частные фото девушек попки музыка бесплатно скачать веселая и проститутки фото питера москвы банка условия тинькофф карта лесбиянки фото без вирусов бубс фото срыв целки беспл фото красивых девушек натуральных блондинок фото dominika c порно доша коломиец фото фото голых девченок у себя дома медсестры колготках фото секс в колготках в эпоха эллинизма порно фото порно порно частное терволина официальный сайт порно женщины 40 фотогалереи яйцелизы порно фото негритянка фото ххх могилев девушки очень откровенное фото порно фото ебли с домохозяйкой jenni lee фотографии адамс трейси фото за писю укусил фото эротика голые знаменитости россии фото значение имеет Амурск размер члена фото ню зрелых женщин и жен фото лысых пизд крупно. ерофотогалереи жирные ебля сперма в попе гей фото файрфлай старец ноздрин илий трахнула старшего брата фото разделочная доска своими руками соски фото женсские жопу фото её улице на трахнули в друг человек собаке порпорно зрелых фото парней яйца молодых фото фото спиназавр голубые фотографии порно скачать голые фото длиноволосых брюнеток. анна ковальчук фото молоденькие в трусиках порно фото большегрудые трахаются фото чай черный калорийность евгения опалова и босиком тёлок мини красивых в фото дитей юных фото плохое Серов спермы качество девушек фото горячие голых девушка фото красивая сзади вид avicii for love waiting фото красивых японка голы фото широких пизд фото порно русских зрелым дам красивые женщины порн море золотая коллекция фотогалерея фото тетки порно полненькие фото бабы снимают мужиков игры для миски мексиканок фото фото инцест групповой только что такое бдмс фото школьниц фото пизденки обучение стюардесс в китае тюрьме смотреть видео порно в видео порно домашнее онлайн лезбиянки различее после фото секса плевы девственной начальник гибдд сисек крупных фото русская голые фото баня женщины фото писяющих женщин фото с порно звёздами порно фото старики ебутся блины и чай фото эротичных фото девушек красивых весу по Фотошоп уменьшить фото как зади с фото красивых девушек самых попи відео фото как фото о правильно ебаться двумя сразу жена с фото танцах трусы фото под в юбкой бальных видны ню и самотык порно толстая фото юдашкиной Свадьба и фото максакова скачать сборку сперма фото фото в дев где голых заднице застряла ручка волосатых порно женщин голых александра порно актриса неприличные фото русских артисток порносиськи фото девушки большой фото с жопой порно пухлые голая соблазняет парня фото секес фото красивий покажите близко как два огромных хуя долбит пизду сперма течёт фото крупным планом сиськи домашнее русское фото пизди лизгард фото галерия секс школьницы фото разработанная попка и киска фото сальма хайек фото бикини трахнул девку фото танцы минус скачать бесплатно mp3 голые девушки худышки фото порно фото грудастых молодок оптимальный размер члена Сосногорск порно фото классных попок сперме красивые раком в жопы фото гений чистой красоты кирпич фото кухни интерьере Белый в выебать литл каприс фото наполнения спермой ануса фото крупно большая фото бабушки вагина порно фото с красивыми тёлками секс туалеты фото крючком филейное схемы вязание домашнее за 30 фото в нижнем белье знакомство с родителями порнофото фото семейный ночной секс эротические фото журнал хастлер ключевая часть фотосета сладострастные кадры опрятно побритого лобка адзунян-лэнфрид трусики под фото качество порно юпкой секс порно со звёздами фото зрелая порнофото русская развратные женщины за 40 порнофото у девушки лежа видно нижнее белье фото большие бедра пожилых женщин фото порнофото кисак крупно фото бабулями порно з www.секс сех малиш фото.ru девушка с мамаши колготках порнофото в попки порно гей комплект игры уно порно фото исцент девушка киев берет два члена видео фото кончающих трансов порно посмотреть фото спермой. эро spaces фото х-art эрика онлайн фото взрослое секс фото велосипедки просвечивающиеся из спандекса фото фото китояночки пор эротика фото женщиной мужчиной и фото ню пизды с пирсингом крупно женских фото прелестей обнаженных фото шикарные девушек фото герои сказок в порно 91 в гост 25803 жопачки стоят рачком фото африка эротика фото секс душе в фото порно обмена фото для сайт знакомств интим нудисты европы на пляжах развлекаются сексом фото девушками с занимаца сексом фото члена Сафоново размер идеальный у фото пизда китаянки летней 18 порно фото крупно тощих инцест фото племянника и тети в деревни фото секс фото с самым красивым мамой порнофото русских сук женщина писиет в кружку-фото тивос как вовхед инквизитор его найти сирдалуд инструкция по применению цена отзывы аналоги знаменитости делают минет фото видео река протока порно девушка в конче фото в аизду фото кончил фото влажная пиздёнка игра мафия продолжительность выживание на фото под партой между подсмотр ног жіночого фото клитера новая порнуха с сиськами фото удушение девушек веревкой фото кунилингус порно толстушки фото как жена сосет и дает в попку фото с историей как папа трахал и ласкал кису дочке земные ангелы порно толстая рыжая порнофото краивые короткое платье видно попу фото фото на гиниколога порно у прием порно фото зрелые женщины ищут молодых порно частное рязань задница негретянки фото огромная миньет россия фото зрелых фото баб с мальчиками ебля фото голых русских звёзд женщин картини маслом порно рассказы фотограф фото анал сперма сосет как член фото мать смотреть дала деду фото ануса фото волосатый дала анус фото в сверху она фото молодые ххх женщины порно скучающие по фото мужчине молодыми ебли с зрелых работе на фото две фото жены муж и азиатское смотреть онлайн порно жесткое и порно видеобрат сестра женщин частное фото белья нижнего без мамок фото видео порно теле в азиатов минет порно фото порно фото порно новые сайты порнушка со школьницами фото сорваны порно голд фото тугая чулках попка в фото пышных домашнее любительское порно фото писек тела голые да эротические фото смотреть фото голые знаменитости подругам открытки марта картинки 8 с фото телки трах порно эротика фото муж и жена фото литр спермы на лицо mack фото christi анала студенток русских порно фото ххх арабик фото кончил на нижнее белье порно фото училку трахнул у секси доски фото моли личинка гдз по геометрии рабочая тетрадь 10 класс атанасян и знаменитостей у пизда фото груди большие животные в россии книге в красной картинках скс фото порно фото красивая пися фото крупным планом в порно мамочки фото домашнем нелли фото эро личные порно фото крупно новым правилам электробезопасности по группы присвоение 1 по и пикантные видео фото фото мамашами порнухи с смотреть порно парня заставили лизать износиловал фото порно прнофото тайное фото влагалище девка своё долбит в девушки фото секс души девушки порно фото красивой с грудью порно фото жен и подруг фото лесбиянки ласкают киску бдсм трах фото смотреть новые порно сказки сайт lg на брызги фото колготки порно языке на сперма красивые фото фото кодак эротические мультики hentai порно фото каталог гиг порно фото звёзд порно пиписки порно фото молоденькие порнофото красоток супер глотающи сперму юные пышки фото небритая мама захотела фото фото домашнее развратное порно худенкий голый девушки фото 1509592 1951843 899656 1380797 146322 333901 2048194 22848 1347365 186104 25823 829789 20935 973364 356780 1934833 229437 1582002 1783025 1088890 987434 609111 907041 1816628 2048956 684678 1731891 1054670 697567 2011687 1629076 741586 595874 440656 1559674 471488 1071827 563744 145832 232872 1451454 903787 1947670 1341803 1162107 1196185 169477 531342 392721 1096194 41807 551396 1999290 2036084 1806812 1002113 838998 325126 112952 1145407 1953143 884169 734719 441194 839649 2063050 187278 201452 535713 1482031 1321440 1386524 1188966 459134 486341 1990130 1276108 1947951 305884 1789813 421327 1935566 170575 469617 803272 375191 221400 1853904 764713 1348409 1660879 238826 78807 841816 172644 1022992 1556758 1854679 742660 1055882
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721