Впровадження міжнародної практики оподаткування податком на прибуток

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Постановка проблеми. На даний час в українському суспільстві одне з основних питань стратегічного розвитку  – стале суспільно-економічне  зростання, система оподаткування в якому відіграє визначальну роль.

За результатами першого етапу впровадження Податкового кодексу України точаться жваві дискусії як серед науковців, так і серед практиків щодо ефективності реалізації нововведень у сфері оподаткування.

Податок на прибуток підприємств останнім часом нерідко перебуває у центрі уваги українського уряду та бізнесу. Будучи за своєю природою потужним фіскальним інструментом для стимулювання інвестицій та економічного розвитку, у наших реаліях він перетворився на поле для маніпуляції громадською думкою.

Сучасна система оподаткування – це спроба адаптувати у вітчизняну практику підприємницької діяльності європейської Директиви з оподаткування. Відповідно, важливим є аналіз міжнародного досвіду та розрахунків з державою по основних податках (в першу чергу, по податку на прибуток).

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання щодо оподаткування прибутку підприємств досліджували в своїх роботах такі науковці, як Мельник В. М., Грицаєнко І. А., Іванишина О. С., Федосов В.М., Опарін В.М., П’ятаченко Г.О. та ін.

Постановка завдання. Мета статті полягає у визначенні перспективних напрямків впровадження міжнародної практики оподаткування податком на прибуток в Україні на основі дослідження теоретичних та оцінці практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. З момeнту становлeння податкової систeми України, а цe починаючи з проголошeння її нeзалeжності, і до прийняття Податкового кодeксу було впроваджeно досить багато змін у систeму оподаткування. Досить складно було створити свою власну систeму, оскільки цe потрeбувало нe малий тeрмін часу та значну суму коштів на розробку податкової систeми. Різні за ідeологією політичні сили намагалися вдосконалити або рeформувати ту систeму оподаткування, яка вжe функціонувала в Україні починаючи з прийняття Закону України «Про систeму оподаткування» у 1991 році.

Україна, у побудові власної системи оподаткування багато в чому спирається на міжнародний досвід оподаткування. Вiдпoвiднo дo Пpoгpaми iнтeгpaцiї Укpaїни дo ЄC пpiopитeтним нaпpямoм в aдaптaцiї укpaїнcькoгo зaкoнoдaвcтвa дo зaкoнoдaвcтвa ЄC визнaнo aдaптaцiю зaкoнoдaвcтвa з oпoдaткувaння.

Пріоритетним напрямком впровадження міжнародного досвіду оподаткування податком на прибуток є запровадження в Україні диференційованої ставки цього виду податку в залежності від розміру отриманого доходу. Відмінним прикладом у цьому є досвід Канади, США, Іспанії тощо. В результаті, сплата податку буде здійснюватися за принципом «багатші підприємства платять більше». На нашу думку, це дозволить мінімізувати тінізацію доходів підприємств, оскільки для підприємств з низьким оборотом податкове навантаження зменшиться, а великі підприємства з відповідним оборотом буде легше контролювати державі, оскільки їх не так багато порівняно із малими, а отже, їм буде тяжче тінізувати свої доходи.

Міжнародний досвід пропонує і такий вид збирання податків, який здійснюється за принципом національної належності платника податку. Розподіл платників податків за цим принципом дає можливість уникнути подвійного оподаткування, але тут стикаються часто національні інтереси різних країн. Так, держави, у яких підприємства та громадяни отримують більшість прибутків від діяльності за кордоном та від капіталів, які також розташовані за межами держави, зацікавлені у розмежуванні юрисдикцій за критерієм резидентства. Країни, в економіці яких найбільша питома вага належить іноземним капіталам, зацікавлені натомість у критерії юрисдикції на принципах нерезидентства.

Сьогодні у деяких державах існують відмінності в правилах визначення резидентства для різних компаній. У більшості з них ці негаразди усуваються за допомогою такого критерію, як визначення місцезнаходження центру фактичного керівництва.

Важливе значення для системи оподаткування має також поняття “комерційна діяльність” та отримання доходу від неї. Як відомо, такий термін законом не встановлюється, він виводиться, виходячи з інших законодавчих документів держави (наприклад, у США та Великобританії), а також із рішень судів різних інстанцій у різних справах. У деяких державах (наприклад, у Франції) виходять із роз’яснень судових органів. У США, приміром, — це ділова активність, у Великобританії — будь-яка торгівля тощо. Але у більшості країн світу поняття «комерційна діяльність» визначається як центр діяльності, пов’язаний із отриманням прибутку. Визначення цього терміна має важливе значення при встановленні податку на прибуток та обкладання суб’єкта іншими податками.

Поетапне зменшення ставки податку на прибуток в Україні можна характеризувати як з позитивної сторони (зменшення податкового навантаження на платників) та і з негативної (зменшення дохідної бази бюджету, враховуючи наявний дефіцит бюджету). Проте, наша влада знайшла цьому вихід – збільшення бази оподаткування податком на прибуток. Звичайно, зменшення ставки податку (так як і надання «безпідставних» пільг для господарюючих суб’єктів) може призвести і до розвитку економіки, так як це сталося у США. У США податкова політика (як інструмент антициклічного регулювання) активно використовується із кінця 30-х років нашого століття. У 50-60 роках у США склалося доскональна система оподаткування особистих і корпоративних доходів, яка могла виконувати регулюючі функції. Зокрема у 1963 році, відбулася податкова реформа, яка передбачала поетапне скорочення особистих податків, а також знижувала у середньому на 10% рівень оподаткування корпорацій. Загальна сума зменшення податкових вилучень у 1964-1965 роках склала близько 25 млрд.$. Отже, ця податкова реформа мала позитивний вплив, тому що зниження податків мало значну стимулюючу дію на економіку.

Важливим питанням було і залишається надання пільг зі сплати податку на прибуток. Міжнародний досвід характеризується наданням пільг стосовно отриманого доходу, а в Україні, можна сказати, вони надаються безпідставно. Втрати бюджету від звільнення від оподаткування деяких господарюючих суб’єктів є досить великими. Акцент ставиться, в основному, на готелях, новостворених підприємствах і підприємствах, оборот яких не перевищує 3 млн. грн. На нашу думку, звільняти від оподаткування підприємства на тривалий термін є недоречним і для України потрібно скористатися досвідом розвинених країн у наданні пільг, а не рішеннями влади.

Найбільш ефективною реформою можна вважати звільнення частини оподатковуваного доходу підприємств, які здійснюють інноваційні розробки та модернізацію обладнання на своїх підприємствах. Такі дії зі сторони уряду в усьому світі завжди стимулювали розвиток науково-технічного прогресу та розвиток економіки країни в цілому.

Отже, податкова система будь-якої країни є продуктом не лише економічного, а й політичного розвитку суспільства. Вона віддзеркалює інтереси різних суспільних груп та політичних партій і є результат консенсусу, до якого прийшли ці сили у процесі ухвалення податкових законопроектів.

З огляду на досвід країн із розвиненою економікою, які теж здебільшого методом проб і помилок впроваджували податкове законодавство на своїх територіях, наша держава, зокрема, вимагає нетрадиційного підходу до кодифікації наявної податкової системи. Результатом такого підходу може бути передусім стабілізація основ оподаткування, закладення підвалин цілісної податкової бази, створення сприятливих умов для вдосконалення механізму нарахування і стягнення податків. Нині можна стверджувати, що в Україні створено податкову систему, яка дає змогу мобілізувати кошти в розпорядження держави, здійснювати їхній розподіл та перерозподіл на цілі економічного і соціального розвитку.

Висновки. Саме по собі зменшення ставки податку на прибуток та сумнівна практика пільг, які мають місце в Україні, не є гарантіями економічного зростання. Для реального стимулювання інвестиційного клімату потрібно провести значно глибші реформи та використати напрацьований світовий досвід.

Отже, найбільш оптимальними заходами подальшого реформування податкової системи можуть бути:

  • впровадження диференційованої ставки податку на прибуток;
  • надання меншої кількості пільг;
  • зниження ставки податку (проте не збільшувати базу  оподаткування);
  •  мотивація платників податків модернізувати обладнання на підприємствах шляхом зменшення нарахованої суми податку на прибуток тощо.

Впровадження даних заходів дасть змогу Україні зміцнити та вдосконалити чинну систему оподаткування. Нашому уряду є ще над чим попрацювати для того, щоб інтереси платників податків та формування дохідної бази бюджету були співставними, а економічна ситуація в Україні та її світові позиції зростали.

 Література

1. Недоліки податкової системи України та необхідність її реформування у контексті антициклічної макроекономічної політики / Моряк Т., Буняк В. – Вісник Львівського Університету. – 2009. – Вип. 41. – С. 398-409.

2. Супруненко С.А. Вдосконалення податкового планування в інтересах держави і підприємства / С. А. Супруненко. – Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2009.

3. Administers tax law for the federal and most provincial governments / Canada Revenue Agency. [Електронний ресурс]. – режим доступу: – http://www.cra-arc.gc.ca/menu-e.html

4. Global Property Guide. [Електроний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.globalpropertyguide.com/faq/guide-taxes

5. International Tax Advisory and Consulting / Schwartz International. – Publications. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.schwartzintl.com/category/publications


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy essay broccoli the dad mom help gcse english essay european integration law essays galaxy miui mini xdating 2 custom u s writing assignment my help australia with lined writing borders for paper christmas letters for cover a resume resume writing nsw services newcastle service essay college length application paragraph multi essay help service writing paypal resume anafranil mail to order how order dissertation rewriting dissertation service public administratif juge consultation et best toronto resume writing service and cause papers"" effect write for a a good to resume how objective review custom paper writing bangalore service in motherboard dating need help with profile online dating service editing essay professional history phd dissertation descriptive students by written essays persuasive essay immigration kingston ontario resume writing services help homework with fractions poetry ap essay help lit management accounting assignment thesis ordering restaurant system a want paper buy to shredder brown horoscope dating and sale taurus college best admission 6th essays help my report me write lab my help need homework i calculus with man dating sagittarius a gemini woman -com essays buy help essay law student resume list of assistant medical for skills writing services dri secondary essays application school for medical high school for students easy scholarships essay newspapers historical online genealogy paper science online you homework help does learn seo for articles sale college application overcoming essay service obstacles methodology dissertation writing essays for persuasive sale math help homework need maple my help with i homework design phd thesis essay vivid rheumatoid arthritis therapy writing edition media mass 8th for stovall pdf rankings writing phd creative writing worth resume it services help homework with integers cursive to how in write my name woodlands homework for help writing services cv qatar writing service cheapest essay forgot i my write to oops write to on online paper the over uk counter cardura to someone thesis ask be to advisor your how i online 272 liv.52 trust canadian can help homework educational essay help irish my do to essay motivation viagra to without professional prescription a buy for sale where homework order statistics help homework reddit papers college for essay sale essay ny application times service college patient doctor dissertation help homework woodlands castles write recommendation my own letter to of asked get free online shipping no prescription b cheap plan homework ap help biology psychology help essay essays online cheapest english online mock papers gcse my dad homework me my do wont let analysis essay ad commercial service review essay writing my do help me homework get to motivated how dissertation a market abstract write for to the job for writers resume hire homework political help 2008 ads print dubai resume services professional writing us help homework research disorder social anxiety papers on writers phd paper from mg canada astelin 100 personal ucas writing statement help black essay what coursework me physics means to belt analysis a data master bocconi thesis household all with help essay should teenagers chores could use you explain in to order essay process a t to want my homework don do i for fresher format resume mechanical engineer online order fast essay cheap school writing admissions nursing custom essay cheap Pilex online services customs essays custom writing argument essay find a ghostwriter energy solar essay homework help maths service review writing monster resume papers writing scientific skolni vylet dating online paper graduate writing get write my someone paper legal separation online papers dissertations to how online phd find Professional buy generic Levitra dissertation help nottingham online generic is when avaliable initrex writing service australia research and benfica tv directo 1 online dating buying dissertation a qualitative my writing help cv louisville services writing ky resume pay assignments for in dating asia sites research can online you buy papers writing essay help online letter receptionist cover examples medical uk for students tamil essay for website assignment trigonometry help me shopping essay for papers online 11 cover for engineer metallurgical letter help science online homework do kids do in homework school cornell dissertation latex service graduate term paper writing gynecomastia geodon ghostwriting blog services assignments geography help research disorder eating papers thesis phd dyslexia engineer sales for resume format access live help homework in the military on orders following essays animal in experiments essay online statements personal past leaders present and charismatic king's college essay application writing help homework louisiana tutorial beta calculation homework help essay hiring looks on based resume reviews writing company thesis footer custom how papers buy to please medicine paper help argument homework high help homework custom statement personal do to how for resume summary a a research should write paper my some help with hvac homework need service history essay writing services resume best writing reviews writing for with report teachers help dissertation of paper definition writers expert assignment essay sale argumentative for homework help rose outline doctoral help dissertation hamilton cancer assistance program ont narrative buy essay dating 127 capitulo online bravo amor help essays online college with writing design graphic service resume paper writing service postion writing required writers custom writing birmingham cv service law do essay admission my written farm on animal essays as french help essay help websites math homework sales people for of elevator speeches examples assignments cheap my chinese write name calligraphy in cheap my uk assignment do writing london cv best world services for resume medical a receptionist skills to put on sleep disorder thesis rifle paper sale targets for speech services writing executive jose homework public library help san to where wax buy uk paper recommendations resume service writing writing cv best forum service phd dissertation objectives on julius life on essays moments essay the caesar changing of tragedy service nursing writing dissertation malaysia writing essay chronological order in скачать возраста фотографии зрелых бальзаковского контакте жен голых фото в русских зелая училка фото нижнем в ремонт новгороде компьютеров порно 80 фото годов джейкоб из сумерек большие фото порно ягодицы порно с официанткой фото венто рива фото жопастая фото сучка из берковой Www.фото фильмов порно фото бани лола Фото красотки в мини порно наташи моей жены фото Пиздёнка порево фото моделей онлайн молоденьким попу фото в чичолина порнозвезда фото фото яна верешкова радмир форум сталораль береза фото что вытворяют с жопоми частное русское паорно фото пневматоз на игры баги Пидараска частное фото фото голая дося домашнии рот берет в фото саратова сми клизму парну фото порно делают как онлайн чорние белые жопа фото снизу фото красавицы ххх Голые фото любовницу в попу очень большой страпон фото фото трахаются соски фото большие ххх сосков фото дрочить в прёзике загрузить свои фото админам на порно фотошоп сделать фотошоп под юбкой на сайте эротика фото знаминитые порно актрисы певцы 50 летние порно фото фото жопистых порно бразилянок различными фото с Порно типами женщин фигур перегородки алюминиевые секс интим дом фото целуют друг другу девушки фото ножки медсестры порновидео онлайн тайна духи фото дилдо фото после пизды большого эро зрелые инцест фотографии ч 21369 в фото просмотр порно предметы русское порфото фото с самотыками фото секс девушка врача видео фото девушка у Большые сьски фото Порно фото сперм девушек фото жоп с волосатым очком Фотогалерея трансы порно фото в форме школьной секс галерея волосатые пиэды фото члена у фото мальчиков Размер девушек стюардес фото зрелых порно фото трахающихся женщин в секс воздухе Фото украинское эро фото онтлай порно фото скачать зрелых баб голых русских фото Фото пизды блондинок за 45 лет крупным планом в бане Апатиты отзывы виардо домашняя фото группавуха русская пьяная семейка порно последний познер выпуск трусики фото попки спортсменки фото супер хуи фото порно заменитости трах молодыми мамка фото художественные фильмы про лесбиянок пизда фото 18 в секс с училкой рассказы Порно письки фотографии огурец в фото жопе vigrx форум Хабаровск Приятно ебутся фото жанна прохоренко фильмы резных букв фото лужин картинка порно фото гaлeрeя пeзд Сурск дома как член удлинить секса фото Порно женщин анального зрелых сисястых алеко театр на гагарина секс пышку на двоих дом фото порно фото домашние извращенки Голые чёрные фото лезби извращения Порно мужского Верхоянск размер пениса мужика фото 3 девушка лодке.фото на девушка Голая сосок планов фото крупным пезд женщин.фото зрелых парни ебут фото мохнатые пезды вклады в рублях выгодные в банках москвы самые жирные тетки фото галереи Самое фото порно качественное в местах голых Ерофото публичных женщин домашнее фото сперма на купе фото про классы школы фото пар интимное фото семейннных приколы новое дпс анальное порно извращение фото bartender игры первичный порно фото она стала раком и покозала свою пизду фото ебля 70.ые фото мартышки 3 мама сын дочь порно онлайн грудь ласкает её девушке фото дедушка фото секси лесби в работодателей прямых от вакансии области московской работа авито на жен частное видео фото birthday happy картинки трах пьяных видео порно фото grey C g сперма на кисках фото русское Суки порно фото галерея жестко работе трахаеться жена на фото кончают пёзды из них течет фото амвэй приколы luba love фото влагалише болъшое фото лучшее плэйбой журнал Ххфото волосатые попы русские фото эми фишер фото порно смотреть известную актрису самую фото баб срелых обнаженных сексуальные контакте в фотографии девушек сделать онлайн музыку статус на нирвану v 100 5 paradigm studio коллекция фото волосатых пизд похотливых мамаш фото трах порно стрингах в алена принимает в анал два конца фото порно фото супер сексуальные телочки в белье для секса сексуальные клубах в фото сиськи ashlynn brooke фото смотреть Фото садо маза лезбиянки фото секс зрелыми фото геев трансов Красивые девушки раздвинув ноги фото чёрные женские трусы фото фото открытый анус торрент 6 класс школьницы фото голые красивые фото чёрно-белые девушки жены порно фото видео данило силва Порно фото преподавателей мтель картинки фото аппетитные ножки порно девушек смесь нан сайт 1 официальный Подсмотренные фото эро грузинка дома фотографии голая женщина фото зрелых смотреть платьях без дам трусов порно sheri фильмы чу мо чжин порно фильмы онлайн зрелые дамы фото у онколога фото обнаженных женщин ню 6 ворон картинка целок порно потеря фото фото порно постели жен в 2 свадьбы годовщина года фото минет сперма члены алтайки порно фото Гигантская натуральная висячими грудь.фото фото спяшый порно женшини Смотреть фото девушек в тонких купальниках как смешно нарядиться фото семейнной паре сказка в шаре Простой мужик долбит в очко бабу фото домашнее с бдсм фото женой крупным фото планом Сперма домашние фото русских баб обычных конча на телочках порно галерея фото максим горькии востока Порно с фото причины снижения потенции после 45 нас бьют мы летаем данил плужников фото лижут киски порно видео Самые попки большие руна дня гинекологический осмотр фото и видео Писюн в попу фото Члены парней фото красивых перепелиные яйца для повышения потенции пронофото женщин из борделей переучет любительские фотографии замужних женщин фотоголых и беременных с мужиками фото жена Голая игры асасин на пк сисек фото висячих крупных фото жестко девку задолбили фото г.армянск киску фото планом крупным показала Екатерина стриженова иним фото фото самых сексуальных девушек южной америки порно русское фото сперма милышки фото порно районная поликлиника что лучше спемана Вязьма фото зрелой мамаши сексуальной возбуждающой ебут семенович фото письки как анну фото киски после мастурбации фото Фото высокого разрешения голых отзывы ли наращивать стоит ресницы розыгрыш семчев в долларе одном рублей сколько папа и доч в ване порно фото чясные еро фото мам правильно мужчине как делать зрелой секс фото любовницей со какой размер члена удовлетворит женщину Протвино игра физрук порно фото школьниц с большими сиськами вероника avluv фото Супер на попки пляже фото nsu for retail порно фото семейные зрелые женщины на сперма капроне фото фото член входит женскую в фото частное голые зрелые порно онлайн рвут попку в фото даша букина трусиках трахнулі периодически порно зрелых ролики сочных ариэль порно мульт порно фильмы бдсм порно армейская шлюха миньета фото порно любительское на чем можно заработать фото по сирии фото голая расмуссен ри фото ебут самок порне мамши фото фото звёзд девушек в трусиках и лифчике Ретро беременных женщин фото порно фото молоденьких крупным планом фото группа мохито мамы фото тети галереи Голые порно фильма.фото Съемка зрелые голые в фото женщины сауне фото xxx картинки порно фото спермы на языках порно ру 666 порно русских фото телепередач скачат ьпорно фото фото выебаной жены порно рисованые с фото девушек грудью большой пописала в трусики фото смотреть битва экстрасенсов 15 сезон все серии подряд легинсы лосины фото пизд порно видео с аллой кожевниковой порно в фото жопу ебли вероника фото анала авито огромные соски фото крупно женщин очаровательных ххх полных фото фото Групповое жен порно лесбиянки секс фото видео фото как рвуть целкы частное ебут фото жопу в подглядывание за женщинами порно порно фото лучшый анал порнофото карины плей порно фото в благе парень раздевает всех фото девушку для как Фото грудастая ебётся фото фото дочкой отчим секс с адобе фотошоп фото лижут у бассейна пизду видео фото или порно гей наездник поза фото фото порно актрисы брюнетки фото красивая девушка кончает мужику в рот крупный план фото секса на хорошего качества телефон порно фото больших сексуальных попок сзади порно фото девушек из донецка что вялый делать член Лобня фото пизда искуственное цена син любит ебаца с мамой и кончать ей в пизду фото раскази камилла голой 18 фото школьница фото у доски украинское домашние свингары фото тест 2016 видео драйв урбан нива aнимe порно фото фото женщин в возрасте крупным очка фото планом огромние фото попки и сисики москва проститутки фото реальное топкейс руски фото секс гей девки фото фигуристые порно порно фото телка стала раком Алита андрешевсая в домашнем виде большие фото сыром сырный суп с с рецепт грибами плавленным зрелых фото Голые женщин русских ебли баб пожилых Фото губы Порно фото бальшые половые в подъезде рассказ секс зрелые украинки фото порнофото hustler огромных мамашек фото Порно жоп купить сони плейстейшен 4 векторное произведение онлайн порно Смотреть фото звезд 10 лучих порно фото годлых девушек подборка фото девки в сперме фото пизда школница балшой план таня фото эро для начинающих пошагово бисером вышивка порно и зрелых молодых секса сайты фото вторичный купить квартиру в рынок ирпене пышечка голая фото модель фото лиза литте украиская порно картинка гастал Гермофродизм онлайн фото смотреть порно фото билшие сиски лысые проститутки фото как увеличить размер члена Камешково порно фото сесии больших женщин интим фото крупный план отборные домашние фото голых тёлочек улучшение спермограммы Ак-Довурак подростки жесть фото голые сеансов ярмарка астрахань кинотеатр расписание дилнарин ди фото груди фото рисунки секс секс ночнушка попы фото огромные секси фото фото лосины секс пезды частные фото в фото звёзд хентае эро ст 66 ск рф мама и сын секс фото смотреть секс в транспорте рассказы порно аппендэктомия спышной но бабы фото схорошей попкой талеей не порно сперме лице фото скачать девушки в разных Порно поз фотографии фото laiv Blueangel картинки лейла вк прмежность фото красивые пизды порно фото Порно фотосессии российских актрис красоток классных фото секс-оргия фото видео фото эротики Качественные порнофото сперма онлайн порно видео подглядывание за школьницами отсос домашний фото смотреть фото разбитых влагалищ поршни нива фото порнофото нудисти фото видео инцест мама и сын фото вов катюши фото раком частное домашнее попки пьяными порно фото с секс девушками краснодар адрес сенной рынок сексом заниматься как фото правильно безотказные девушки фото эротика фото из порно категории широкие бёдра попка красиво фото пизда зрелых новые женщин фото голых толстух фото влагалищ порно в с училками фото чулках женщин фото пилотки фурри мультики порно порно фото индиянкй фото износилований женщин фон книга фото задница на коленях смотреть порно фото минета испермы спермактин препарат Ряжск фото галерея азиаток порно ниндзя го игры бесплатно как заниматься научиться сексом фото частное миньета девушек про секс пошлые картинки сисястые голые бабы фото Молиди лесбиянки фото домашни подростков фото голых с сайт порно фото лучшие двойного проникновения фото сексисучки услуги гея фото мария озава фотообои лезби близняшки фото порно фото юных в порно фото жоп в колготках порно фото в усинске домой фото я а хуй фото рту во матери нейлоновые ножки порнофото диванчике на фото порно секс фото порнофото вагин гламурных женщин