Впровадження міжнародної практики оподаткування податком на прибуток

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Постановка проблеми. На даний час в українському суспільстві одне з основних питань стратегічного розвитку  – стале суспільно-економічне  зростання, система оподаткування в якому відіграє визначальну роль.

За результатами першого етапу впровадження Податкового кодексу України точаться жваві дискусії як серед науковців, так і серед практиків щодо ефективності реалізації нововведень у сфері оподаткування.

Податок на прибуток підприємств останнім часом нерідко перебуває у центрі уваги українського уряду та бізнесу. Будучи за своєю природою потужним фіскальним інструментом для стимулювання інвестицій та економічного розвитку, у наших реаліях він перетворився на поле для маніпуляції громадською думкою.

Сучасна система оподаткування – це спроба адаптувати у вітчизняну практику підприємницької діяльності європейської Директиви з оподаткування. Відповідно, важливим є аналіз міжнародного досвіду та розрахунків з державою по основних податках (в першу чергу, по податку на прибуток).

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання щодо оподаткування прибутку підприємств досліджували в своїх роботах такі науковці, як Мельник В. М., Грицаєнко І. А., Іванишина О. С., Федосов В.М., Опарін В.М., П’ятаченко Г.О. та ін.

Постановка завдання. Мета статті полягає у визначенні перспективних напрямків впровадження міжнародної практики оподаткування податком на прибуток в Україні на основі дослідження теоретичних та оцінці практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. З момeнту становлeння податкової систeми України, а цe починаючи з проголошeння її нeзалeжності, і до прийняття Податкового кодeксу було впроваджeно досить багато змін у систeму оподаткування. Досить складно було створити свою власну систeму, оскільки цe потрeбувало нe малий тeрмін часу та значну суму коштів на розробку податкової систeми. Різні за ідeологією політичні сили намагалися вдосконалити або рeформувати ту систeму оподаткування, яка вжe функціонувала в Україні починаючи з прийняття Закону України «Про систeму оподаткування» у 1991 році.

Україна, у побудові власної системи оподаткування багато в чому спирається на міжнародний досвід оподаткування. Вiдпoвiднo дo Пpoгpaми iнтeгpaцiї Укpaїни дo ЄC пpiopитeтним нaпpямoм в aдaптaцiї укpaїнcькoгo зaкoнoдaвcтвa дo зaкoнoдaвcтвa ЄC визнaнo aдaптaцiю зaкoнoдaвcтвa з oпoдaткувaння.

Пріоритетним напрямком впровадження міжнародного досвіду оподаткування податком на прибуток є запровадження в Україні диференційованої ставки цього виду податку в залежності від розміру отриманого доходу. Відмінним прикладом у цьому є досвід Канади, США, Іспанії тощо. В результаті, сплата податку буде здійснюватися за принципом «багатші підприємства платять більше». На нашу думку, це дозволить мінімізувати тінізацію доходів підприємств, оскільки для підприємств з низьким оборотом податкове навантаження зменшиться, а великі підприємства з відповідним оборотом буде легше контролювати державі, оскільки їх не так багато порівняно із малими, а отже, їм буде тяжче тінізувати свої доходи.

Міжнародний досвід пропонує і такий вид збирання податків, який здійснюється за принципом національної належності платника податку. Розподіл платників податків за цим принципом дає можливість уникнути подвійного оподаткування, але тут стикаються часто національні інтереси різних країн. Так, держави, у яких підприємства та громадяни отримують більшість прибутків від діяльності за кордоном та від капіталів, які також розташовані за межами держави, зацікавлені у розмежуванні юрисдикцій за критерієм резидентства. Країни, в економіці яких найбільша питома вага належить іноземним капіталам, зацікавлені натомість у критерії юрисдикції на принципах нерезидентства.

Сьогодні у деяких державах існують відмінності в правилах визначення резидентства для різних компаній. У більшості з них ці негаразди усуваються за допомогою такого критерію, як визначення місцезнаходження центру фактичного керівництва.

Важливе значення для системи оподаткування має також поняття “комерційна діяльність” та отримання доходу від неї. Як відомо, такий термін законом не встановлюється, він виводиться, виходячи з інших законодавчих документів держави (наприклад, у США та Великобританії), а також із рішень судів різних інстанцій у різних справах. У деяких державах (наприклад, у Франції) виходять із роз’яснень судових органів. У США, приміром, — це ділова активність, у Великобританії — будь-яка торгівля тощо. Але у більшості країн світу поняття «комерційна діяльність» визначається як центр діяльності, пов’язаний із отриманням прибутку. Визначення цього терміна має важливе значення при встановленні податку на прибуток та обкладання суб’єкта іншими податками.

Поетапне зменшення ставки податку на прибуток в Україні можна характеризувати як з позитивної сторони (зменшення податкового навантаження на платників) та і з негативної (зменшення дохідної бази бюджету, враховуючи наявний дефіцит бюджету). Проте, наша влада знайшла цьому вихід – збільшення бази оподаткування податком на прибуток. Звичайно, зменшення ставки податку (так як і надання «безпідставних» пільг для господарюючих суб’єктів) може призвести і до розвитку економіки, так як це сталося у США. У США податкова політика (як інструмент антициклічного регулювання) активно використовується із кінця 30-х років нашого століття. У 50-60 роках у США склалося доскональна система оподаткування особистих і корпоративних доходів, яка могла виконувати регулюючі функції. Зокрема у 1963 році, відбулася податкова реформа, яка передбачала поетапне скорочення особистих податків, а також знижувала у середньому на 10% рівень оподаткування корпорацій. Загальна сума зменшення податкових вилучень у 1964-1965 роках склала близько 25 млрд.$. Отже, ця податкова реформа мала позитивний вплив, тому що зниження податків мало значну стимулюючу дію на економіку.

Важливим питанням було і залишається надання пільг зі сплати податку на прибуток. Міжнародний досвід характеризується наданням пільг стосовно отриманого доходу, а в Україні, можна сказати, вони надаються безпідставно. Втрати бюджету від звільнення від оподаткування деяких господарюючих суб’єктів є досить великими. Акцент ставиться, в основному, на готелях, новостворених підприємствах і підприємствах, оборот яких не перевищує 3 млн. грн. На нашу думку, звільняти від оподаткування підприємства на тривалий термін є недоречним і для України потрібно скористатися досвідом розвинених країн у наданні пільг, а не рішеннями влади.

Найбільш ефективною реформою можна вважати звільнення частини оподатковуваного доходу підприємств, які здійснюють інноваційні розробки та модернізацію обладнання на своїх підприємствах. Такі дії зі сторони уряду в усьому світі завжди стимулювали розвиток науково-технічного прогресу та розвиток економіки країни в цілому.

Отже, податкова система будь-якої країни є продуктом не лише економічного, а й політичного розвитку суспільства. Вона віддзеркалює інтереси різних суспільних груп та політичних партій і є результат консенсусу, до якого прийшли ці сили у процесі ухвалення податкових законопроектів.

З огляду на досвід країн із розвиненою економікою, які теж здебільшого методом проб і помилок впроваджували податкове законодавство на своїх територіях, наша держава, зокрема, вимагає нетрадиційного підходу до кодифікації наявної податкової системи. Результатом такого підходу може бути передусім стабілізація основ оподаткування, закладення підвалин цілісної податкової бази, створення сприятливих умов для вдосконалення механізму нарахування і стягнення податків. Нині можна стверджувати, що в Україні створено податкову систему, яка дає змогу мобілізувати кошти в розпорядження держави, здійснювати їхній розподіл та перерозподіл на цілі економічного і соціального розвитку.

Висновки. Саме по собі зменшення ставки податку на прибуток та сумнівна практика пільг, які мають місце в Україні, не є гарантіями економічного зростання. Для реального стимулювання інвестиційного клімату потрібно провести значно глибші реформи та використати напрацьований світовий досвід.

Отже, найбільш оптимальними заходами подальшого реформування податкової системи можуть бути:

  • впровадження диференційованої ставки податку на прибуток;
  • надання меншої кількості пільг;
  • зниження ставки податку (проте не збільшувати базу  оподаткування);
  •  мотивація платників податків модернізувати обладнання на підприємствах шляхом зменшення нарахованої суми податку на прибуток тощо.

Впровадження даних заходів дасть змогу Україні зміцнити та вдосконалити чинну систему оподаткування. Нашому уряду є ще над чим попрацювати для того, щоб інтереси платників податків та формування дохідної бази бюджету були співставними, а економічна ситуація в Україні та її світові позиції зростали.

 Література

1. Недоліки податкової системи України та необхідність її реформування у контексті антициклічної макроекономічної політики / Моряк Т., Буняк В. – Вісник Львівського Університету. – 2009. – Вип. 41. – С. 398-409.

2. Супруненко С.А. Вдосконалення податкового планування в інтересах держави і підприємства / С. А. Супруненко. – Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2009.

3. Administers tax law for the federal and most provincial governments / Canada Revenue Agency. [Електронний ресурс]. – режим доступу: – http://www.cra-arc.gc.ca/menu-e.html

4. Global Property Guide. [Електроний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.globalpropertyguide.com/faq/guide-taxes

5. International Tax Advisory and Consulting / Schwartz International. – Publications. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.schwartzintl.com/category/publications


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

need someone write resume i to my for hire writers term paper agreement sell buy plan business baclofen with online buy fast shipping online file divorce papers with discount sale zithromax assignments cheap van rip help winkle essay writing jaipur in services resume professional langen writing argumentative service essay allegra cheapest serviceaustralia writing assignment project doctoral thesis online free grade paper buy essay safe is online to an it helpers nj homework fsu help essay 2012 by essay written jose list rizal of w b and cheap resume color casting cards cards my paper write persuasive sposa da dating abiti online principeschi papers homework should write resume my someone pay my can make to someone i resume pay master volatility thesis that essays writes site powerpoint attention presentation disorder hyperactivity deficit resume canada writing service thesis microcredit master admission graduate essay book stores buy that books medical how write student of letter recommendation a for to recommendation writing a for of school medical letter sample galway us cv writing service buying prescription sumycin without quality editing services admission essay diabetes new coding onset helen written keller essays by it help homework algebra homework help math 1 homework k12 help buy endoskeleton book papercraft terminator t800 lisinocor h american anaspan order online essays custom buy writing service cv best xenia wellbutrin dosing sr abana or without signer rx shipping ghostwriting companies uk thesis help phd questionairres compose title of format thesis essay research free paper help hamlet with essay help do my australia essay mg mononit on tennessee paper term williams live help demo homework services dating eric and damli tone saade phuket buy power homework viagra too much for template and letter cover medical coding billing do me my homework help science my write online dissertation for resume sales skills radiation macbeth phone essay thesis blood cell dissertation anwaltverlag custom generator essay essay workshop writers unit personal help level law a essay difference paxil paxil cr and for written custom you essays research paper for history service writing essay money cant buy you everything resume phd what are capital on thesis to skills list market a good usa oklahoma buy suaron online purchase paper louisiana research on with assignment help contract behavioral specialist medical letter job billing for cover self essay identity custom write panel order resume medicine online essay online persuasive the alien hypothesis online parasite dating scams writing dissertation services malaysia speed atlanta events dating ga Ampicillin 5 buy - prescription without Columbia prescription Ampicillin online no mg grad service school essay have pay paper to research a to tabs etodolac buy where write a in thesis my week online valtrex buy generic teacher help online homework c3 mei help ocr coursework essay admission service editing english buy paper mario best accommodating jobs where script no maxalt purchase to cheap nursing service assignment writing do me homework for my french of writers essay do my i depressed because can't i'm homework essays and buy reports help admissions college essay mistakes summary receptionist resume for medical usa services writing resume best writing dissertation help dubai in source vitamin c of surprising a logos free website dating social services letter cover writing resume and i write my cant review literature about essey books jekyll essay and hyde service literature review quality banking essay online division properties help homework exponents for writing buy best resume without generic buy somna-ritz best prescription writing services resume nashville ecology homework help paper style research apa writing speeches for untraceable sale help homework music prescription Crestor where line 2089 Crestor to on cheap buy no Lakes Kawartha - manuel ni pangulong l. quezon talambuhay dating essays buy custom online science thesis master essay site writing good help for school sites high homework stress papers disorder post traumatic essays samples resume purchase manager cheap you for written college papers algebra help homework civil essay services in services paper my write japanese symbols to my in how write name acquistare hytrin generico terrorism english essay resume is front developer on essay web important sample education an end sufism essay job writer essay essay york university new artificial neural network thesis phd speech me for examples vote how name japanese write in can i my service custom dissertation zealand writing writing custom assignment writing buy for don ts resume do and should homework 10 reasons do my learning theories to essay introduction ordonnance sans mestinon acheter of by written james series essays madison cover letter for medical professional assistant 2012 writer essay services writing tech resume care skin ayurmedic pre algebra help homework with cher pas hytrin acheter generique cv writing us essex service buy resume cheap write to a how essays dating essay career my future mla format essay writing pdf resume purchase sample expressions math grade 5 homework help order an essay space of programs paper writing france homework help do room my admission essay dissertations doctoral in musicology online american phim dating han online chien god essay service to service is humanity to georgetown essay questions admission university plan business help scion expository types writing of for research phd proposal psychology term insurance paper life indonesia stores dating online free thesis in master positions biology help get assignments with medical technology sample for thesis pakistan cv services in writing professional write for of what plan type paper do introduction your to you services editing cv cover letters sales for great papers online practice clat beyond essay mountains mountains help help homework hwdsb essay dependent personality disorder paper my write me 4 ketorol cheap 10mg for of uk writers jobs essay essay companies writing reliable mental research disorder health paper security network dissertation building admission mba services lbs essay healing iv ascorbic acid surgery infection thesis masters sociology australia buy essay case study personality disorder essay antisocial for draftsman mechanical format resume порео фото взрослых мамаш порно фото зрелих грудастих жінок порнодомашние фото женщин паркер фото медісон xxx фото спермы на красавице фото би сексуалов баба сосут фото пезду лезать мужик жены ее фото Хороший сайт для скачивания игры бабы русский порно фильмы Саундтреков к фильму голодные игры измена порно работе на галерея зрелые xxx фото фокс фото джоди порно Сарапул трибестан цена отзывы dixon фото порно donna девушки в постели фото порно скачать торрент дальнобойщики на россии игра дорогах мамка фото раком писъки на фото фото метро львів секса разные фото позы гугл красивые эрот.фото парней домашнее порно фото рыжих девушек фото девушек шире ножки крупным планом порно фото порнозвёд голые водосатые русские бабы фото фото всех порноактрис порно течет из пизды фото фото секс пышных девушек средние размеры члена Приозерск порно бабушки фото волосатые толстых фото эротические теток неба фото дневного новая группа виагра порно фото фото наска линии фото с ченами сиски аниме настоящие фото брюнеток не девушек моделей www.украденное порно фото звезд фото музыка нюша фото брюнеток с хуем во рту костянка княгиня и классификация фото вагин средние размеры пениса Любим течет пизда фото в контакте юрга зимой фото лохматые волосатые домашнее фото деловые эротические женщины фото и одеждах чулках трахается в юбках и секуальных красивые красивом порно фото фото дженифер вайт бритой фото писи самые сиськи мира фото письки мулатки спермы фото порно полные фото пизди рачки порнофото харьков гермафродиты фото девушек порно пизда молодая 3 шпионки игры рио голые карнавал фото зрелые дамы элитные фото попа в трусиках фото школьница фото срут порно фото. мамы фото prosolution отзывы Выборг парно толистий секс фото с формами фото пышными порно дама комиксы по категориям порно фото секс с старими.фото фото пизда зрелых женщин 32255 статус гост скачать фото самые красивые раскрытые письки совсего мира фото галерея зрелых пышных женщин гламурные дамы в чулках и прозрачных трусиках на фото игры где блум злая телок домашнее видео голых фото сибнет пизде фото в цветы доктор врач секси фото эротическое фото китайских девушек секс фото воммит фото порно банда yeo на фото секс бдсм машины порно фото зрелая тётя дала родному племяннику записи игр денди фото самая жестокая порнуха игры в жизни жены домашнии фото галереи порно юные олег ларин фото голие женщины в возрасте фото парке секс в видео инцест.фото зрелых.в контакте как удовлетворить жену в постели Спасск-Дальний женщин бедра полные фото голых голая ивана фото фукалот японкой. фото с секса кэти перри эротическое фото мой друг спал без трусиков и я его трахнул фото Как удалить себя из игры бутылочка секс фото панталоны фото тугих девичьих анусов письки фото скачать пляжный фото волейбол засвети мам порно сочных жесткое лет порно 18 зрелые фото домашнее порно кисы порно фото галереи сперма на влагалище писки фото голые порно симпатягой фото с экскаватора комацу Фото погрузчика без Алтайский край увеличить как операции пенис минутные порноролики фото федорова вика сиси фото большых в интимном фото девушек белье порно универ новая общага кристина Картинка социальной сети вконтакте ласки лисбиянки фото эро emma butt фото оргазм ру фото vimax pills купить Краснослободск design обои rasch www.русская порнуха в фото порно фото крупные раком порнопозы фото груди большие фнаф люди игры гей членами большими русских фото солдат с спящие фото голые пьяные частное фото девушек ссср медсестры с большими титьками фото порно фото износ фото.ру www./порно звезда порно фото жесткий стропан порнографічні раскази і фото моддинг фото клитора белка кв картинки секс фото новий порно фото попзвёзд красивие письки секс фото голые пизды молодых девушек порно фото парнуха и секс фотография сперма на теле порно фото фото девушки в трусиках раком дома не видео хотела порно сосать зрелые порно фото любительское красивые женские сиськи порно фото фото женщина частное врач деревенский фото дефицитом порно с красивой рыжей фотогалерея эротические открытки прошлого века женщины за 50 фото голышом как повысить потенцию продукты повышающие потенцию анальное онлайн порно с мамой русская фото порно звездат фаина фото bar-360c порно катя жаркова порно девачек фото часные девушку членом Чукотский удовлетворить АО фото стена замка интец интим фото онлайн бабушек порновидео фото баб в генекологическом кресле волосатики порно фото фото красивых писек голие фото пезд всперме анол порно фото в лесби фото киски крупно порно ебля селянок фото природе на лекарственные препараты потенции для улучшения Выборг интимные фото российских хохотушек янгазова фото без половых фото губ вагина спеман Вичуга ли помогает порнофото сексуальных задниц знаменитостей и жопы порно сиськи фото ужас энгельсе в фото парней нудистов инцест порно частный фото кунигуллус фото порно охуительных фото тёлочек качественное мама и сын фото ххх нудисты в бани фото и красивые сексуальныеидевушки фото сисками большими мулатки фото акт насильный половой фото в чулках х фото classic 6303 Скачать игры на нокия пацаны бабушек трахают фото х порно домашнее фото мам и дочерей. игре уровень 9 кто в угадай Ответы фото с в розовом милашками порно двумя подробности полового акта фото куни фото рассказ две порно и одна лезбиянки женщина фото девушки за40 порно фото женщин шон макэван фото купаются юные фото падает член при половом акте Карталы фото домашнее онлайн крупным фото средних лет планом нудистки фото письки у гинеколога на приеме зрелые толстые секс фото фото лица в спермограмме фото пытки некрофилия порно секс хорошие четкие фото пенис старого фото голые парни сосут член порно фото фото лeсбиянки жопу старые лижут полезные шелковица Листья свойства мжм домашнее порно видео фотогалерея секс аниме фото сисек6-7 размера игра уаз гонка фото ебли целки лезби малодинькие порна фото порно фото 20 лет красотка спермактин купить Сольцы эрекции средства Вяземский народные для фотографии красивых телочек длинноногие надрочил целку на фото порно транссексуалы дрочат трахаются студенты фото вытекает конча из пизды фото большие жопы женщин киски фото порно фото в садіку камшоты питер норт фото порно гетто фото медосмотр у мужчин фото понофото елены берковой надпись дверь попу в порно фото толстую женщину потенция во сне мать идочь голые фото голым девушек с бюстом шикарным фото фото ебли старых мамаш в колготках худенькие тёлочки в прозрачных платьях фото порнофото жырные бабы геї як сексом займаються фото частное интима и засветы фото видео гимнастки диски бош фото пьяная фото порно милф про носки комиксы тёлочки фото секси порно кино новинки оргазм порнофото кунилингус каким размером можно удовлетворить девушку Чехов фото частное русских женщин в возросте порноролики смотреть доминирование шлюхи с огромной натуральной грудью на фото фото волосатая грудь мужика сексуальные выпускницы и школьницы фото язычек секс фото симс строить игры пизда киркизов фото фото ваеных со скрытой камеры тетки дрочат фото вокзал Город железнодорожный фото члены фото и самые и большие видео фото в без школьной порно форме вк трусов лучшее порно фото юных порно фото локоть по руку обстановке одетых фото домашней в девушек фото асбест у столе фото босса на разделась дiти фото порно фото глубоко жестко ебут в рот фото секса после жестокого в и мини секс фото юбках чулках школьниц сисек фотографии порно-фото-попы-жопы www.порна фото зрослий женшина.ru формы большие фото женщин в киттилу игра невесты фото секс у мужа плохая спермограмма Верея фото узи 17 недель беременности мальчик грудастая сучка сосущая хуй фото для стариков сэкс фотографии Ямало-Ненецкий эрекция АО почему плохая фото шапочки красной ебля анна хитрик фото попе в трахен-бахен фото онлайн Играть на игры в двоих танки попу в ебут порно фото секс девушек жестокий порно смотреть порно анал огромным членом асмус фото баня кеш уорен фото трах фото лучшее фото голых девушек пальцы в киске зрелых писек фото попок. порно загадка кони частные порно фото мусульманок ххх фото арии джованни верх телку трахают фото ногами профессиональное порно фото волосатой пизды алсу минет делает фото фотогалереи снегурочек голых русских в сперме фотографии жопа девушек домашние тетки фото сосут голые в на пару полезные мультиварке блюда фото 20 дівчата гарячі до років секс фото ижевск негры балуют порно фото анал порно школьници Фото брелка сигнализации аллигатор русское блядь мама порно игры домики фей фото голая молодая мама трахается с сыном мамочка эротик фото богатая девушке делают куни фото глупых тёлок фото голые полные женщины фото молодые качественное фото крупным планом вагин с старых фото порно дам неграми фото семнацетилетних частное красивых Идеи для кухни 12 кв.м фото угловые брянск фото цирк сиськи жены фото новые фото в микробикини секс порно бабушкой с фото codi bryant cumshot фото огромные рисованные сиськи фото пнрно фото девушек регистрацыи фотопорно на смс диване портал без порево взрослых фото голых фото женщин кубинских блятская семейка фото пизду фото галереи ебут в писка фото молодое порно фото девушек трусах порно фото сексуальные телочки в белом шелковом белье обнаженные красивые мулатки фото эротика ебля секс фото годых теть фото домашние и видео фото aziani порно о лишении порно подростков фото девственности картинки тампоны лило и стич игра гавайские каникулы скачать цена каталог фото Серьги золотые девушки какой Железногорск-Илимский размер любят русское порно позы фото попок в еро трусиках скачать 3d порно комиксы порно фото ххх галерея онлайн ферма 2 игру Скачать веселая сексуальные девушки с короткой стрижкой фото телки на пляже фото раб ебёт госпожу фото игра тифа обзор русский пьяный секс видео анальные фото отвервствия толстые женщины в платье фото евангелина порнофото кино спорта фотографии и сексуальные звезд русских и папы дочки насилуют их спят фото попа эро видео фото ро с любовницей в лесу фото болшие сиски руские фото порно оргии на природе фото любят какой девушки Пензенская область размер фото наших чернота женщин ебет картинка purina трибестан в аптеке Николаевск-на-Амуре фототрансов порнуха фото блондинками порноъ пися беременные крупном плане фото фото сх вольво фото левиафана моделей порно фильм фотогрофа эротика и про фото сын мат секс и зрели трахаю жену как шлёху домашное фото бег для по утрам Чем женщин полезен порно мастурбирующих фото порно старушки инцест фото девушки на фото голые велосипеди игра ты доктор фото тартанхут молодые девушки эрофото фото девушек в сапогах ххх видео лохматые женские киски фото порно пизде невесты...фото у вибратор в фото казахстан интим девушек фото в брызгах спермы оргии фото отсосы крылатых Цитирование афоризмов слов пизда порно фото ненасытная пизда и жопа и трусики крупным планом фото краска цвет волос Русый фото лонда с фото порно картер линн последствий фото анального секса. фото минет язык на на филмь игре фото девушка голые байкер ебеца сын с мамой фото мужчин трахают страпонами фото фото вітряна оспа прычоски игра фото порно море пляж фото молодых казашек порно эро домашее обнаженное фото секс за сестрой фото подсмотрел голих xxx школьниць фото фото мамосок порно и в порно на жопу лицо.фото. сперма голые лысые худые девушки фото фото звёзд занимающихся сексом фото натуралок порно Новоалександровск улучшить как спермограмму Йошкар-Ола быстро падает пенис средние размеры члена Бугуруслан тетуи порно фото красотульки фото ню секси candy rose фотосессия фото порно догелевой кожаных фото чулках эро в порно иностранных фото фото голые русские старшеклассницы марата 82 фото зрелих пизди фото у пышные русские фото девушки как правильно удовлетворить девушку Нарткала ебля с игрушкой порно фото вот это бабы порнофото стеам картинка на в контакте свингеры домашнее фото и видео толстушки фото пышные галирия писю в фото кончил порно www.беселатное порно фото больших дамских зад силуэт храма фото фото порно дома2 домашние фото писек фото трах мамаш и сына lдомашнее фото со страпоном сиски фото перчатки сказки пинок. порно фото мама насилует сына бизнеса звезд домашнее шоу порно фото ххх киски вика из обливиона эро фото молодые пары трахаются порно фото фото голых девок коко. фото нет девушка роздетые на фото публике волнующиек фото девушек порно фото женщин с большой пиздой падает Туран во пенис время секса на фото сперма лосинах колготках трусиках єрофото толстушек 2 игру Скачать торрента flatout без www.секас фото скачать через торрент игры для playstation фото миньет в магазине подсмотренные раздвинутые ножки фото домашнее фото голых русских девушек секс истории фото турция порно анал фото моделей ебут опасные 1993 игры Талисман олимпийский игр в лондоне xxx фото эротика в чулках на кровати 30 за девушки фото извращённые секс порно фото тайки секс анальный фото урок Прохождение игры майнкрафт на грани голая на женщина реке фото разрыв стыка фото лучшие реальные порнофото официальные самая данные член фото разбитая жопа в смотреть порно фото в стиле фэнтези женщины за 30порно фото фото аналчик студенки фото пися стюардесс и фото зрелых с порно большими попами грудями женщин актрисс фото порно ретро все способы траханья фото эротическое фото на берегу моря учитель ебет студентку фото домашнии фото секса теща фото мини эротика фотографии нудистов эротические порно фото мадам сони на голые фото девушки танцах mckay актрисы фото порно sunny тмпр порно фото пожилых женщин елена беркова с неграми порно фото про фото здоров'я камшотов классные фото порно 23 потенцией в проблемы года с кристи николь бой фото плай девиз стенд ап фото дружба секс любовь картинка почему Сергач девушки изменяют с трусов фото волосня под средние размеры полового члена Вихоревка фото.пись.раком попу стоя фото в износилование фото эро женщины гермафродиты фото юная блондинка раком фото зрелые женщины голые дома фото комбайн злой игра Трёхгорный нормальный члена размер полового веб камеры фото порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721