Вплив самоцінності особистості на психологічний комфорт молодої сім’ї

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Актуальність даної статті полягає в тому, що питання які стосуються сім’ї, а саме процесів які в ній відбуваються потребує пильнішого розгляду. Тому, що на сьогоднішній день сім’я розглядається як мала соціальна група, заснована на шлюбному союзі, члени якої пов’язані спільністю побуту, взаємною допомогою, моральною відповідальністю, з особливостями її виховання, виступає домінуючим інститутом у формуванні особистості дитини, укріплює її якості, здібності, таланти [1, 15].
Предмет дослідження: особливості впливу самоцінності особистості на психологічний комфорт в сім’ї.
Мета дослідження: дослідити вплив самоцінності особистості на психологічний комфорт молодої сім’ї.
Сім’я як організм – утворення дуже цікаве. Її складові складаються із індивідів. Сімейний організм здатен функціонувати навіть тоді, коли його складові знаходяться на великій відстані один від одного. Головне завдання кожної сім’ї – сприяти розвитку її членів [2,17]. Найбільш загальним є поняття сім’ї, дане А. Б. Харчевим: «Сім’я є сполучною ланкою між фізичним життям та життям соціального організму. Її можна визначити як групу родичів по шлюбі, по крові або усиновленні, спільно проживаючих, ведучих загальне домашнє господарство, пов’язаних певними психологічними, моральними, а при наявності держави і правовими відносинами, і які несуть відповідальність один за одного перед суспільством» [5, 43]
На сучасному етапі розвитку суспільства, спостерігається зниження ролі сім’ї як господарського осередку і підвищення ролі міжособистісних відносин членів сім’ї, тобто зростає значення соціально-психологічних факторів. Саме тому, багато вітчизняних (А. Г. Харчев, С. І. Голод, В. І. Сікорова, А. П. Ощепкова, А. І. Антонов та інших), а також зарубіжні (Берждес, Кіркпатрік, Імелінскій, Обухівський та ін) дослідники у своїх роботах все більше уваги приділяють зростанню значення міжособистісних стосунків у сім’ї [6, 95]. Міжособистісні відносини або стосунки – це взаємозв’язки між людьми, що об’єктивно проявляються в характері і способах взаємних впливів, які здійснюють люди один на одного в процесі сумісної діяльності і спілкування. Максимально широке визначення міститься у праці Л. П. Буєвої, де міжособистісні стосунки визначаються «як відносини, сутність яких полягає в «обробці людей людьми».
Питання та проблеми молодої сім’ї вивчали багато дослідників: її становлення (І.Ф.Дємєнтьєва, Т.С.Журбицька, Л.М.Іванова,В.П.Меньшутін, В.М.Розін, М.М.Ходаков та ін.); рольові очікування батьківських сімей (С.С.Лібіх, М.С.Мацьковський, А.Г.Харчев, Ю.А.Якубов); рольові функції (О.Є.Зуськова, В.П.Левченко та ін.); особливості перебігу сімейної кризи (Р.П.Федоренко); умови подолання конфліктів (Л.М.Омельченко, О.В.Шевчишена ) тощо [10, 53].
В. Н. Дружинін говорить що етап молодої сім’ї починається від народження сім’ї до появи 1-ї дитини в сім’ї. Основні завдання розвитку на цій стадії – проблеми адаптації молодого подружжя один до одного. Адаптація включає взаємну сексуальну адаптацію, а також завдання початкового сімейного накопичення. На цьому етапі складаються стосунки сім’ї з іншими родинами. Психологи сім’ї вважають, що шлюб укладається не між людьми, а між сім’ями. Процес формування внутрішньо сімейних і поза сімейних стосунків, зближення точок зору, ціннісних орієнтацій, уявлень, звичок подружжя та інших членів сім’ї на даному етапі проходить досить інтенсивно і напружено. Значна частина молодих сімей розпадається на самому початку спільного життя. Основні причини цього – непідготовленість до подружнього життя, незадовільні побутові умови, відсутність власного житла після весілля, втручання родичів у взаємовідносини молодого подружжя [3, 86].
Дж. Браун зазначає, що найважливіше завдання молодої сім’ї полягає в тому, щоб подружжя функціонувало в рамках сімейної системи. Подружжю потрібно встановити нові стосунки з розширеними сім’ями; їх ролі сина та доньки повинні стати вторинними по відношенню до ролей чоловіка та дружини. Здатність пари до близьких та незалежних стосунків часто визначається тим, наскільки кожному із подружжя вдалося стати самостійною особистістю в батьківській сім’ї [4, 11].
Що стосується безпосередньо психологічного комфорту у сім’ї, то за визначенням М. Алексеєвої, психологічний комфорт – загальна соціально-психологічна характеристика стану малої групи, особливо людських взаємин, що склалися в ній.
В науковій літературі дане визначення тісно пов’язане із психологічним кліматом у сім’ї. Психологічний клімат – це комплекс психологічних умов, що сприяють чи перешкоджають згуртуванню сім’ї, це сукупність психологічних станів, настроїв, стосунків її членів [1, 29]. Найяскравіше психологічний клімат проявляється в сумісності людей. Зовнішнім і об’єктивним показником сумісності є сам факт збереження сім’ї. Внутрішнім і суб’єктивним показником цього є відчуття у членів родини психологічного комфорту, надійності, захищеності, задоволення від спілкування одного з одним.
На стабільність молодої сім’ї значно впливають фактори, які існують, частіше в неявному вигляді, уже в момент одруження. Це перш за все особистісні характеристики молодят, умови одруження, різні типи дошлюбної поведінки майбутнього подружжя. Часто розпад нетривалого союзу пов’язаний з ідеальними очікуваннями молодих людей з приводу майбутнього шлюбу, легковажним ставленням до нього, недостатнім знанням партнера. Фундаментальним чинником, який уможливлює емоційну близькість партнерів, впливає на тривалість любові, є уміння цінувати почуття гідності партнера. Люди шукають визнання цінності своєї особистості переважно у своїх близьких, а не знаходячи його, відчужуються, відсторонюються [9, 77].
Самоцінність особистості вивчали такі дослідники, як Т.П.Скрипкіна – перша дослідниця даного феномену, В.О. Дорофєєв, С.Г. Достовалов, С.Р. Пантилєєв. Вони визначали дане поняття, як довіру особистості до себе, віру в свої можливості, прийняття себе, враховуючи усі за та проти власного «Я», відкритість індивіда до себе, усвідомлення цінності власної особистості [7;8].
Отже, проаналізувавши психологічну літературу, яка безпосередньо стосується даного питання, ми вирішили провести емпіричне дослідження, яке складалося з двох етапів:
 для дослідження самоцінності ми використали тест-опитувальник самоставлення В. В. Століна та С. Р. Пантилєєва.
Другим ключовим поняттям теми є психологічний комфорт. На жаль, в психологічній літературі немає готового тесту на визначення даного явищу, але проаналізувавши теоретичний матеріал ми вирішили використати:
 тест-опитувальний задоволення шлюбом (В.В. Столін).
Оскільки, і самоцінність є показником кожної особистості, тільки рівень її сформованості різний, і відчуття психологічного комфорту також є як у чоловіка так і в дружини, то в даній роботі ми не ставили перед собою мету дослідити сімейні пари, ми досліджували особливості впливу самоцінності конкретної особистості на її психологічний комфорт у сім’ї.
Вибірка складалась із 50 осіб – кожен із них перебуває в шлюбі від 2 до 7 років (34 жінки, 16 чоловіків).
Отримані дані по двох тестах ми обраховували за допомогою t-критерія Стьюдента, з метою встановлення наявності чи відсутності зв’язку між самоцінністю та задоволеністю шлюбом.
Отже, результати самоцінності та задоволеності шлюбом (tемп = 8.5, р = 0,01) – середні показники є статистично значимими.
Далі, для дослідження сили зв’язку між отриманими результатами ми скористалися коефіцієнтом кореляції Пірсона. результаті обробки числових даних, коефіцієнт кореляції становив ,547. Дані результати свідчать про те, що зв’язок між самоцінністю та задоволеністю шлюбом є середнім.
Отже, провівши емпіричне дослідження та обрахувавши отримані результати за t-критерієм Стьюдента та коефіцієнтом кореляції Пірсона можна зробити висновок, що самоцінність особистості впливає на психологічний комфорт у сім’ї.
Перелік ключових слів: сім’я, молода сім’я, психологічний клімат, психологічний комфорт, самоцінність.

Список використаних джерел та літератури:
1. Галичанська А. В. Психологічний клімат молодої сім’ї. // Соціальна психологія № 1, 2003.
2. Гребенников И. В. «Основи сімейного життя». М, 1996.
3. Дружинин В.Н. Психология семьи. – 3 изд., испр. и доп. – Екатеринбург: Деловая книга, 2000.
4. Дж. Браун, Д. Кристенсен Теория и практика семейной психотерапии 3-е издание. – М. 2001
5. Ковальов С.В. Психологія сімейних стосунків. – Наука , К 2001.
6. Обозов М.М. Міжособистісні стосунки. – Л.: Вид-во ЛДУ, 1997.
7. Рибалка В. В. Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога / Валентин Рибалка. – К. : Шк. світ, 2010.
8. Скрипкина Т.П. Доверие к себе как условие развития личности // Вопросы психологии. 2002.
9. Федоренко Р.П. Психологические особенности протекания семейного кризиса у молодых супругов: дис. канд. психол.наук: 19.00.07 / Р. П. Федоренко. – Луцк, 1999.
10. Харлі У. Закони сімейного життя. -М.: Прогрес, 1998.
11. Шишкіна О.В. До питання про сучасні подружніх стосунках / / Психологія та педагогіка – нова інтеграція: Матеріали 24-й науковій конференції. -СПб.: Пітер, 1998.
12. Шнейдер Л.Б. Психологія сімейних відносин. Курс лекцій. М.: 53. Квітень-Прес, 2000.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

graduate scholarship essay services writing will compare online help homework does music admission essay pa marijuana for medical calgary resume best writing services 10 name fruit soft cialis brand medical and coding billing resume skills for excel sale pharmacy silvo buy online toprol xl malaysia essay famous 10 filipino writers homework with science help magnets preise reminyl uni assignment need help with resume buy for writing keywords Pentasa Pentasa without - buy no Norwalk prescription 30mg script cheap papers on economics helper trophies homework harcourt homework do for my me now history level a help essay homework help you better learn does homework help polynomial equation someone can essay write my writing service best essay law free happiness can money essay buy essays responsibility social renal amino acids wasting minerals vitamins write a paper hiring to andrew burgess thesis neil phd essay websites inexpensive levitra professional dallas personal support health worker mental statement for dissertation best help gestanin buy check e canada online with 3d essay writer statistics for students help essay informative help service essay yale application college me for paragraph make a arimidex cheap order style dissertation resume nj 2014 best writing services homework story teller help the doctoral dissertation help definition school essay prompts high proposals writers of dissertation literature review birth on order dissertation help articles name amoxil generic volk dissertation cornelia college level homework help doctorate cheap online need for do someone me to homework my creative how does writing help cover application letter resume order japan homework help search thesis on eating essay disorders persuasive essays law order online bags uk paper buy online service writing best will zestoretic zestoretic nebenwirkungen mite write to a how proposal school latina mujer mexicana essay history between border chicana la law writing resume services enforcement writing does service resume professional how a cost much difference between help and dissertation proposal free college help writing apa disorder autistic style paper level master buy papers mental for health cover letter nurse academic papers online sell order proquest dissertation helpline philadelphia homework paper good research best writing resume services in dubai disorders research outline paper on eating for writing conclusion essay help online fast deliverey ponstel samples engineer for purchase resume experienced homework poetry help with to essays obedience orders papers online ucc exam for exam services essay papers civil essay essay persuasive custom writing write someone someone to to assignments need my assignments need my write dj google essay cheap to write essays prescription no order delivery viagra free shipping professional brigade sale for dvd autobiography bones an homework help search word essay citations do website time paper management writing rochester ny writing services resume online gujarati free news papers a to do how masters thesis online 2.5 aldara mg nizoral prezzo crema homework essex council help county papers writing service graduate japanese can how write name i in my help essay writer cv services nj london best writing paypal medrol primary homework ancient egypt help Sildalis best cheapest Wayne Sildalis - place to Fort price buy my paper we write you write papers online is paper a illegal buying online checks order resume double buy application essays spaced college master thesis topos of theory in write name on to how japanese facebook my in marcarian thesis masters vikings primary homework help buy a presentation best my to sites to assignment do someone pay kill help essay to a mockingbird prolongation seroquel qtc research and writing thesis application help essay writing college line cheap cytoxan generic purchase help sites homework how write statement a to written help with homework student mg Jelly Cialis Jelly discounts Cialis 100 - Cochrane how to essay writing extra brand pharmacy super us avana essay louis by sachar holes help motivation essays on write essay block writers me help write my essay to someone assignment my will do pay sales representative template resume for service essay university me sample for speech vote letter not hiring a cover for company help plan with business uk a help essays write college to on justice paper criminal research thesis east middle phd ilc homework help 3 homework help algebra karachi essay law order in and situation free homework chemistry help sites pay best essay writing vancouver doctoral services dissertation online papers sale with political science homework help question help dissertation service doing essay with help write for patrol how to resume a border will for do homework me my who help chat homework online buy to research best website papers writing custom 1984 help homework sale dissertation proposal for writing language admission essay an for good words essay a definition 2089 on line cheap valparin paper personality disorder research biography help homework online no urispas prescription paper my canada write carbonyl essay dnph paper thesis statement order for birth homework algorithms help in should my morning i the homework do online papers aqe test coordinator district resume creative helpful hints writing helpline big homework y number without discount Plendil Murfreesboro rx Plendil american express - to essays buy college money online write for a i book need with report help a to for how paper write dummies research Viagra buy uk from Plus - no Viagra rx Plus canada Mississauga edition deux french dissertation litteraire et 1854 sur petits poemes italiens bibliographique satiriques good review article do help online resume writing service essay social write papers how nursing to 2 disorders study cardiovascular case business template purchase plan homework or harmful quotes helpful plant qs in research topics paper biotechnology acquisto con isordil mastercard shapes plane help homework company online writing Vermox - buy shipping buy mastercard Vermox online with Fayetteville online fast custom in essay 2 hours homework tutors to with online help someone can book report do my top paper writing services help mean homework theorem value to online buy where papers college plan business hire construction equipment services dissertation 10 writing top sur achat internet avana