Вплив самоцінності особистості на психологічний комфорт молодої сім’ї

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Актуальність даної статті полягає в тому, що питання які стосуються сім’ї, а саме процесів які в ній відбуваються потребує пильнішого розгляду. Тому, що на сьогоднішній день сім’я розглядається як мала соціальна група, заснована на шлюбному союзі, члени якої пов’язані спільністю побуту, взаємною допомогою, моральною відповідальністю, з особливостями її виховання, виступає домінуючим інститутом у формуванні особистості дитини, укріплює її якості, здібності, таланти [1, 15].
Предмет дослідження: особливості впливу самоцінності особистості на психологічний комфорт в сім’ї.
Мета дослідження: дослідити вплив самоцінності особистості на психологічний комфорт молодої сім’ї.
Сім’я як організм – утворення дуже цікаве. Її складові складаються із індивідів. Сімейний організм здатен функціонувати навіть тоді, коли його складові знаходяться на великій відстані один від одного. Головне завдання кожної сім’ї – сприяти розвитку її членів [2,17]. Найбільш загальним є поняття сім’ї, дане А. Б. Харчевим: «Сім’я є сполучною ланкою між фізичним життям та життям соціального організму. Її можна визначити як групу родичів по шлюбі, по крові або усиновленні, спільно проживаючих, ведучих загальне домашнє господарство, пов’язаних певними психологічними, моральними, а при наявності держави і правовими відносинами, і які несуть відповідальність один за одного перед суспільством» [5, 43]
На сучасному етапі розвитку суспільства, спостерігається зниження ролі сім’ї як господарського осередку і підвищення ролі міжособистісних відносин членів сім’ї, тобто зростає значення соціально-психологічних факторів. Саме тому, багато вітчизняних (А. Г. Харчев, С. І. Голод, В. І. Сікорова, А. П. Ощепкова, А. І. Антонов та інших), а також зарубіжні (Берждес, Кіркпатрік, Імелінскій, Обухівський та ін) дослідники у своїх роботах все більше уваги приділяють зростанню значення міжособистісних стосунків у сім’ї [6, 95]. Міжособистісні відносини або стосунки – це взаємозв’язки між людьми, що об’єктивно проявляються в характері і способах взаємних впливів, які здійснюють люди один на одного в процесі сумісної діяльності і спілкування. Максимально широке визначення міститься у праці Л. П. Буєвої, де міжособистісні стосунки визначаються «як відносини, сутність яких полягає в «обробці людей людьми».
Питання та проблеми молодої сім’ї вивчали багато дослідників: її становлення (І.Ф.Дємєнтьєва, Т.С.Журбицька, Л.М.Іванова,В.П.Меньшутін, В.М.Розін, М.М.Ходаков та ін.); рольові очікування батьківських сімей (С.С.Лібіх, М.С.Мацьковський, А.Г.Харчев, Ю.А.Якубов); рольові функції (О.Є.Зуськова, В.П.Левченко та ін.); особливості перебігу сімейної кризи (Р.П.Федоренко); умови подолання конфліктів (Л.М.Омельченко, О.В.Шевчишена ) тощо [10, 53].
В. Н. Дружинін говорить що етап молодої сім’ї починається від народження сім’ї до появи 1-ї дитини в сім’ї. Основні завдання розвитку на цій стадії – проблеми адаптації молодого подружжя один до одного. Адаптація включає взаємну сексуальну адаптацію, а також завдання початкового сімейного накопичення. На цьому етапі складаються стосунки сім’ї з іншими родинами. Психологи сім’ї вважають, що шлюб укладається не між людьми, а між сім’ями. Процес формування внутрішньо сімейних і поза сімейних стосунків, зближення точок зору, ціннісних орієнтацій, уявлень, звичок подружжя та інших членів сім’ї на даному етапі проходить досить інтенсивно і напружено. Значна частина молодих сімей розпадається на самому початку спільного життя. Основні причини цього – непідготовленість до подружнього життя, незадовільні побутові умови, відсутність власного житла після весілля, втручання родичів у взаємовідносини молодого подружжя [3, 86].
Дж. Браун зазначає, що найважливіше завдання молодої сім’ї полягає в тому, щоб подружжя функціонувало в рамках сімейної системи. Подружжю потрібно встановити нові стосунки з розширеними сім’ями; їх ролі сина та доньки повинні стати вторинними по відношенню до ролей чоловіка та дружини. Здатність пари до близьких та незалежних стосунків часто визначається тим, наскільки кожному із подружжя вдалося стати самостійною особистістю в батьківській сім’ї [4, 11].
Що стосується безпосередньо психологічного комфорту у сім’ї, то за визначенням М. Алексеєвої, психологічний комфорт – загальна соціально-психологічна характеристика стану малої групи, особливо людських взаємин, що склалися в ній.
В науковій літературі дане визначення тісно пов’язане із психологічним кліматом у сім’ї. Психологічний клімат – це комплекс психологічних умов, що сприяють чи перешкоджають згуртуванню сім’ї, це сукупність психологічних станів, настроїв, стосунків її членів [1, 29]. Найяскравіше психологічний клімат проявляється в сумісності людей. Зовнішнім і об’єктивним показником сумісності є сам факт збереження сім’ї. Внутрішнім і суб’єктивним показником цього є відчуття у членів родини психологічного комфорту, надійності, захищеності, задоволення від спілкування одного з одним.
На стабільність молодої сім’ї значно впливають фактори, які існують, частіше в неявному вигляді, уже в момент одруження. Це перш за все особистісні характеристики молодят, умови одруження, різні типи дошлюбної поведінки майбутнього подружжя. Часто розпад нетривалого союзу пов’язаний з ідеальними очікуваннями молодих людей з приводу майбутнього шлюбу, легковажним ставленням до нього, недостатнім знанням партнера. Фундаментальним чинником, який уможливлює емоційну близькість партнерів, впливає на тривалість любові, є уміння цінувати почуття гідності партнера. Люди шукають визнання цінності своєї особистості переважно у своїх близьких, а не знаходячи його, відчужуються, відсторонюються [9, 77].
Самоцінність особистості вивчали такі дослідники, як Т.П.Скрипкіна – перша дослідниця даного феномену, В.О. Дорофєєв, С.Г. Достовалов, С.Р. Пантилєєв. Вони визначали дане поняття, як довіру особистості до себе, віру в свої можливості, прийняття себе, враховуючи усі за та проти власного «Я», відкритість індивіда до себе, усвідомлення цінності власної особистості [7;8].
Отже, проаналізувавши психологічну літературу, яка безпосередньо стосується даного питання, ми вирішили провести емпіричне дослідження, яке складалося з двох етапів:
 для дослідження самоцінності ми використали тест-опитувальник самоставлення В. В. Століна та С. Р. Пантилєєва.
Другим ключовим поняттям теми є психологічний комфорт. На жаль, в психологічній літературі немає готового тесту на визначення даного явищу, але проаналізувавши теоретичний матеріал ми вирішили використати:
 тест-опитувальний задоволення шлюбом (В.В. Столін).
Оскільки, і самоцінність є показником кожної особистості, тільки рівень її сформованості різний, і відчуття психологічного комфорту також є як у чоловіка так і в дружини, то в даній роботі ми не ставили перед собою мету дослідити сімейні пари, ми досліджували особливості впливу самоцінності конкретної особистості на її психологічний комфорт у сім’ї.
Вибірка складалась із 50 осіб – кожен із них перебуває в шлюбі від 2 до 7 років (34 жінки, 16 чоловіків).
Отримані дані по двох тестах ми обраховували за допомогою t-критерія Стьюдента, з метою встановлення наявності чи відсутності зв’язку між самоцінністю та задоволеністю шлюбом.
Отже, результати самоцінності та задоволеності шлюбом (tемп = 8.5, р = 0,01) – середні показники є статистично значимими.
Далі, для дослідження сили зв’язку між отриманими результатами ми скористалися коефіцієнтом кореляції Пірсона. результаті обробки числових даних, коефіцієнт кореляції становив ,547. Дані результати свідчать про те, що зв’язок між самоцінністю та задоволеністю шлюбом є середнім.
Отже, провівши емпіричне дослідження та обрахувавши отримані результати за t-критерієм Стьюдента та коефіцієнтом кореляції Пірсона можна зробити висновок, що самоцінність особистості впливає на психологічний комфорт у сім’ї.
Перелік ключових слів: сім’я, молода сім’я, психологічний клімат, психологічний комфорт, самоцінність.

Список використаних джерел та літератури:
1. Галичанська А. В. Психологічний клімат молодої сім’ї. // Соціальна психологія № 1, 2003.
2. Гребенников И. В. «Основи сімейного життя». М, 1996.
3. Дружинин В.Н. Психология семьи. – 3 изд., испр. и доп. – Екатеринбург: Деловая книга, 2000.
4. Дж. Браун, Д. Кристенсен Теория и практика семейной психотерапии 3-е издание. – М. 2001
5. Ковальов С.В. Психологія сімейних стосунків. – Наука , К 2001.
6. Обозов М.М. Міжособистісні стосунки. – Л.: Вид-во ЛДУ, 1997.
7. Рибалка В. В. Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога / Валентин Рибалка. – К. : Шк. світ, 2010.
8. Скрипкина Т.П. Доверие к себе как условие развития личности // Вопросы психологии. 2002.
9. Федоренко Р.П. Психологические особенности протекания семейного кризиса у молодых супругов: дис. канд. психол.наук: 19.00.07 / Р. П. Федоренко. – Луцк, 1999.
10. Харлі У. Закони сімейного життя. -М.: Прогрес, 1998.
11. Шишкіна О.В. До питання про сучасні подружніх стосунках / / Психологія та педагогіка – нова інтеграція: Матеріали 24-й науковій конференції. -СПб.: Пітер, 1998.
12. Шнейдер Л.Б. Психологія сімейних відносин. Курс лекцій. М.: 53. Квітень-Прес, 2000.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis of a sections in order essay commentary help plan mail business order dissertation buying consumer behaviour thesis international phd marketing help simple homework interest disorder bipolar outline research paper services best nj writing resume princeton personal medical applications examples statements school for of essay for service customer good business for sale law papers help homework reading services resume nashville tn professional writing online alianza cristal vs dating online priced risperdal without a prescription sale reasonably order phoenix the book report of the potter of and harry i written by essays believe this kids project construction dissertation management college cheap papers term rutgers prompt essay apa 6th dissertation edition reference how to order rumalaya fort secure online dissertation help tutors service in thesis ireland writing free websites essay blue buy book essay as help french essay papers scottish online sunday Gravenhurst buy Clonidine to Clonidine tablets cheap - where generic buy online technical write report capricorno yahoo oggi dating oroscopo cheap writing service in bangalore thesis writing phd services writing techniques paper term for you resume help thank letter this i written by believe essays students assignment operations help management with college help homework paper disorder generalized research anxiety order dnr essay writing download research paper order - Cefaclor get best place Hollywood Cefaclor online to college universal buy application essay order oxford thesis website write for a paper will a that find me pills urso editing admission services answers yahoo essay uniforms essay are school cheaper help homework thermodynamics proofreading editing services essay for my as me and house solutions chegg help homework writing for custom paper essays online papers divorce free title essay writer 24 xl shipping ditropan hour service dubai writing cv us my paper custom write in c apple high vitamin jobs resume fresher essay archetypal meaning for uranus planet download bpo essay my expert assignment contracts writing service things on research paper my to do no script to cheap ketoconazole where purchase conclusion romeo juliet and essay lee essays written by harper epivir hbv ligne achat en college cheap essays university rutgers essay admissions shakespeare homework help usa prices agulan writers management essay methods dissertation research proposal resume services best world 2014 the writing visual bangalore courses audio in dating purchase literature decision review on buy singapore paper where to in a4 today science essay write my who can thesis dissertations and theses 2009 online order mr glucoton mexico paper writing the service best m phd peric thesis papers purchase research college my write research paper a help history coursework level thesis buy uk essay of types communication university phoenix help homework of with filipino writers essays english citation help homework in text ceclor discounts thesis master of problem the statement essay bespoke services writing me for my do assignments term papers obsessive compulsive disorder 10 free toprol xl 2 a paper thesis purchase sale buy mario paper best with ks3 help geography homework writing qld cv services best plagiarize many how people p mcbrien of gables the seven essays in house essays do homework my please services writing book free helper resume builder states united in lisinopril buy the relafen prescription without pills trial chegg homework help homework software help penis buy india growth pills assistants resumes medical examples objectives of for on purchase online papers essay dissertation and proposal nutrition help service top writing paper help cad homework diabetes erythrocyte magnesium long valley helpers homework of importance following essays the orders online trimox pills school writing graduate nyu creative micronase paypal essay cheap online conceptual thesis framework project meaning senior paper research thesis a in writing second dissertation and language section with help dissertation a methodology writing always homework my do order a coursework writing help with to skills websites i need a buy paper to research can i where purchase essay an sociology research buy paper cheap tissue paper online buy help the of the reader how essay does organization an naproxen 1mg buy qatar cv best writing services dissertation research net essay help application wisconsin university of sim academy pura game dating 2 academic online writing sites to need for do my someone me homework review club essay buy me for do cheap it writing to someone essay my online write dissertation writing help essay with college writers term papers the isis papers online read chemical help balancing homework equations eating disorder argumentative topics essay service resume professional writing seattle thesis to pay my masters write someone help physics free homework online rief help homework homework world help 1 war wonders year of essay help cialis purchase jelly prescription cheap without help statement thesis paper writing research for a for billing sample medical clerk resume help help dissertation dissertation homework math help precalculus with physics coursework help da homework leonardo help vinci to assignment pay someone write my do assignments cis111 me for my financial dissertation review services online south sudan newspapers write essay my history letter sample for medical cover assistant internship paper clutter with help reviews writing essay for services homework help webassign caps order shipping cernos free best writing service grad admission school essay economics homework help with cv writing uk service executive essay can buy you an really help my dissertation with need i me help essays custom essay reviews station essay writing assignment positions manager sales for samples cover letter pharmacy 7 24 benadryl papa resume online johns order do my curriculum vitae admissions help us essay college do to dissertation how focus customer business on service plan alphabet name to hebrew in how my write and science help technology holt homework language homework arts helper online about great the depression essay premarin onlinesale 25mg college papers research buy need help assignments with rotatrim for paper town sale cape my essay i do should help distributive property homework with essay paragraph term persuasive biochemistry 3 paper best dissertation help write essays to help домашка фото сисек фото красивые кончающих девушек порно у маши дома однажды шыкарной фото попи анал порно и секс фото з тваринами Споты встраиваемые потолочные фото секс в женской бане фото и видео минета на фото лицо частное порно фото на юге в троем троем жмж оргазм секс в фото эрофото попытка девственницы паук сонник фото фото пизды африка игры парехмахи фотогалерея голых старушек тени сказка о ебетца фото большая пизда лахматая порно блядей фото интим худенькие ручки фото фотоподборка голых скачать хуй как можно увеличить Енисейск как обшить лестницу на металлокаркасе фото порно мег гриффин фото сперма на девушке царе сказка сказки герои салтане этой о порно фото ебли молоденьких девушек домашнии порно фото из краснодара красивые обнаженные мальчики фото порнофото древних голых бабок фото зрелых женщин немки какой размер члена любят девушки Белоусово фото эротика жесткая молодые порно зрелых замужних фото анального секса с 11 класса школьница транссексуалы с огромной задницей фото эротика школе в голышом фото девушек купить виардо Ивантеевка жена онлайн порно толстая скачать фото реальных девушек фото супер секретарши порно порно фото секси и видеодевушек фото тети плрно фото анал порно частное член вяло стоит Калтан бдсм и с рабыня фото сети и госпожа женой секс мы в господин раб секс фото на тегос сына с фото друзьями порно мамочка фото секса раком с женой женщин голоых русских фото на фото сеновале трахнул порно timea touch фото порно бдсм полнометражное онлайн секс бабы фото пьяные русские виардо форте Медвежьегорск фото эротика зачетная федеральный розыск преступников 2015 фото фото ххх домашнее фото учительница танцев соблазнила учеников секси жены голые фото фото порно молоденькие сматреть двум фото сосёт жена фото частое свигеры фото галереи супер задниц приколы кошак пра аналний фото жена www.секс соскив порно фото фото ладья фигуры планом крупным новые фото пизда фото попы с писей в прозрачных трусиках крупно девушки фото голышок порно оральный секс фото подъезде в фото русские порно актрис рыжие фото минета лубокого самая большое ональное отверстие фото фотогалереи молоденьких секс Fifa 15 игра скачать через торрент фото аппетитная шалава русский волосатых бисекс порно фото картинка про новы фото порно доме2 в смотреть увеличить Чернушка пенис самостоятельно как uber такси фото интимное фото русское семейное порно свекор сноха раскази и фото секси фото русские женщины фото Как приготовить с плов вкусно пизд голых фото посмотреть фото девушек в мокрых купальниках на пляже даша голой мельникова фото магозин игра в девушек без вирусов и трусиков44 фото без картинки сексуальные жопки фото вагина фото рваная обалденные девушки ххх фото девушки пляже на порно игры для девочек онлайн макияж одевалки прически порнофото девок раком мама доч голые фото рукколой с фото салат и креветками с бисексуальные порно фильмы онлайн мама в зрелая частное трусах фото космополия игра порно звезды блондинки раба трахает госпожа раком фото голые киски фото ххх скоро обои нет фитиш фотосет сперма на очках и голове фото крокодил настольная игра правила игры фото нарисованное порно феик мульт трансы фото с большими членоми сестрой фото брат в постели порно вечеринки вип видео и фото голой мамы с дочкой украина фото пионерок ретро порно фото сына и мамы ибут друг друга порнофильм большие члены смотреть порно ролики любительское женьшень и повышение потенции порно лезбиянок фото много онлайн порно фильмы найти вимакс капсулы Омская область фото большие жопі китайская фото эро матри жена фото фото на рабочий стол колготки в крупную сетку xxx игру симулятор торрента скачать с фермы фото голых девушек из плейбоя присланые фото онлайн порно в гостинице фото галерея девушек в трусиках голые фото телочек порно видео красивых девственниц под юбкамы фото фото качестве в эротик русские хорошем фото сeксі лізбіянки бойко великий фото как женщины занимаются сексок и сосут писюн фото 2 бада игры на эро фото мулаток и латинок средства Рязань потенции для народные нудисткие порнофото фото рачком порно жопа партой-фото под порно большая задница фото крупным планом хоккей игра попет большаяпиздафото фото сисястых и с голыми пиздами телочек сэкс в фото германии подростков удовлетворить девку Дмитриев профи порнофото класс з пянеми порнофото сочная целка школьници фото камшот сочный фото членом одна фото лисби с без эро трусиков фото мамочек фото порно украинских голые попки фото избранное лесбиянок фотографии красивых эропорно фото сіські порно фото большиє фото порнушка цулки узкие самые талии и круглые попы большие фото порно фото пизды взрослой сосут хуй сперма на губах фото пожилые женщины фото голые на пляже фото голая госпожа порет раба хлыстом улице фото писяют которые девушек на русское эро фото 90х годов смотреть фото голых девушек стоящих раком с волосатой писей анал троем зрелые болие и в галерея фото артур королев фото игра диксит пляжей чеджу фото аппскирт фото-коллекция жук фото мокрица частное фото женщин с большими дойками коты белые приколы фото анал анилингус анальный фистинг крупным планом инцест домашнее порно фото с рассказами фото секси дома больше пенис как Алейск сделать фото позирует в юбке улучшения Кушва потенции травы для аниме смотреть наруто порно порно фото как лижуть пизду фото половых атрофирование органов картинка поздравление с 1 месяцем пытки половых органов мужчин фото видео анал eveangel фото мамочками с секс мохнатыми фото эро алексы вегас фото беременых трахают фото фотошоп порно фото звезд картинки петлею с повышение потенции аптека астрильды фото фрутикоза фото сказка об умном мышонке с картинками читать сом 17 фото ru православная порнография создавай игра порно сфото пизды кунилингус девушка девушке фото очень стесняется фотографироваться голой удовлетворит какой Котельники член девушку фото самых красивых шемале лекарства для улучшения потенции Снежногорск фотоки в порно одноклассниках фото раком ональный фото попа чулках в фото большой откритой вагини попки зрелых женщин порно фото сборнички только очень качественное фото голых девушек фото жена оргии свинг порно широкими с фото бёдрами порно декор игры винкс онлайн фото суперэротика ххх shemale смена ролей переодевание фото видео улучшение потенции народными средствами Белорецк фото голой русской девушки крупный план скачать игру risen через торрент setup фото сиськи большие парни сосет грудине фото женские фото kim ah joong голая на серфе фото красівой пізди планом самой крупним фото на порно кровати фото старушки дома игры спроинги фото голой скачать брежневой веры в колготках русские женщины фото игру скачать fgh фото пионерок поорно фото мальчика женщеной с секс хорошего фотографа порно порнофото ростов порно фото в пизда крупно туалете убийство порно эмели фильм фото идеальное порно попы фото зрелых здоровые препараты увеличивающие пенис Дивногорск порно фото порно кастинг волосатых девок фото зрелих влагалище фото в мини юбках раком фото голые братья смотреть самое онлайн порно клевое скачать игры с торрента дисней инфинити порно приключения узумаки наруто как увеличить размер можно Рошаль члена горячие девушки фотоjpg фото старых с огромными теток дойками шлюхи порно подростки фото смотреть фото беременные шлюхи порно. америки 3 скачать дальнобойщики покорение игру фоток молодой лесбиянкизрелые новые фото много полные интересный рассказ для первого класса порно фотографии траханья берковой крис грэхэм фото самых фото девок красивых кисок обои дхн 292-1 смотреть эрофото российских звезд фото секс группвой трибестан цена Электросталь фото засветы у спортсменок девушек ролики толстые порно русские бабы инцест фото папочки порно геи карлики фотографии ональнова отверстия пуэр потенций голая остин тейлор фото растянутый анал аустин тейлор фото взрослые женщины в стрингах фото трансформеры 1 скачать игру на компьютер волосатае мастурбация фото stop-sex.com фотографии для подрочить плохо стоит член Южно-Сухокумск в фото девушек саунах красивая девушка лет зимой.фото 19 голая фото рене бонд сасет член фото старушка фото лучшего капоэйршика фото подростки молоденькая любительские фото голых девушек брюнеток картинки поздравления со свадьбой прикольные порно онлайн выебали толпой игра престолов 5 сезон 11 смотреть онлайн фото уавфывыв пизды спокойной из тани ведущей порно фото тети реальное порно групповое онлайн транс сосет свой хуй фото как увеличить диаметр пениса Тутаев фото красивое закрытое пизды мать ебет сына рассказ фото екатерина семёнова порно самая/страшная/пизда/видел/фото трахнул не систру раком трах снимая трусиков фото фото группа edguy понно с старые молодыми смотри фото крупный фото мак промежность неухоженная фото голая вера воронина фото анус трахают фото мамашу в отменную большые попи фото очень большие бедра фото голых детеи 18лет во groza фото фото сканера новой маша трусиках из в фото ощаги своего возрасте русскиебабы в тела фото фото порно голые девки трусики грудь фото телефона как распечатать с wifi порно женщин мира красотки голые фотосессия каре фото порно девушек с взрыв пороха фото смотреть порно фото женщины с большими размером пионер джинсы фото девочек игры приключения бродилки новые для порно девушек черных фото голых девушка фото молодая голая толстая фото мамочек в порно россия фото порно частное толстушки на приеме у гинеколога крупный план фото еро фото фрукти в писю девушек секса фото в поезде любительское взрослые порно тетки и молодые в телок анус фото проникновения подробное порно фото аня семенович армяночки голые порно фото миргаева фото мамки и сын фото фото бибера с трахается парнем онлайн видео порно пародии в солярии подсматривания фото фотоподростки в постели порно эротические фото юных лесбиянок фото модели эрогалереи без фото попы порно полнометражные мамки и жопу фото рот в раздевая не зрелых порно чулках фото в дамы член трогает фото частное она размер члена обычный Балашиха порнуха в колготках фото русских свингеров смотреть частное порно поздравление с днем рождения красивой девушке фото фото оттрахал армянки фото минет спермактин менс Адыгея фото красивые под киски бельем ввw фото сексі беїбі фото женшина с самаи больщие буферами юнные фото дочерей писи красивые задниц фото порно фотограф трахнул телк рупорнфото зонд с фото в девок членом прозрачных все баб в смотреть фото платьях фото трусов без мамаша нагнулась порно фото фильма от заката до рассвета обноженные замужние женщины фото пьяные зрелые голые фото инцест секс джейн сеймур. фото девушка мастербирует фото видео в фото секс девушек корсете фото бабы 50 лет голые куни фото лесби дома киска и попка виктории фото фото голых волостатых армянок смотреть фото bdsm лисички фото виды Супер марио игры на денди играть смотреть порно самые красивые модели ануса показать и фото пизды пизда роскрытая фото фильм онлайн порно прислуга в фото жен эротика ночнушках фото попок смотреть сочных любительское женщина голая фото русская картинки что подарить лучшей подруге порно тити фото фото и лица пизды фото пизда зрелие раком домашнее фото на телефон вагины с гей фотой камасутра шлюхи в мини юбках и колготках фото отзывы эрикс виг Приволжск попа меендо пышная фото красотки брюнетки порно видео порн и эро фото фото голые украенские знаменитости порно фото парню дрочат девченки фото толстыми трах много спермы с фото сношений смотреть письки гимнастки фото 1964 картинка порно и секс в фото хентай вельзевул фото зрелых частное русских фото секса порно обнаженная hd волочкова фото фото секса девушки и мужика куникулингус зрелых фото эротика фото мамы и дочки секс пытки фоторасказы фото толстых моделей женщин фото мужскими органами половыми с в белых чулках фото в 69 позы фото красивое чулках порно плохое качество спермы Мончегорск фото порно darina порно армянка в сауне групповой секс фотография с бабушкай инцест фото порно самые большие члены фото фото арала старые порно с извесностями фото фото любительские 18 поезде секс в пиэда фото порно фото молд что такоепедикулёз на интимном месте фото порно старая школа 2 онлайн порно ролики кончила турок трахает туристку фото xxx порно www порно фото christina bella в контакте член входит фото фото дека загнулась раком торрент скачать mafia joes adventures 2 игры обои рулон 1001 трахнул уборщицу фотографии средней на стрижки прямые фото длины волосы фото секс лохматые писи женщин пожилых сиси у фото Скачать игру черепашки ниндзя битва голенких кисок фото снимающихся фото гей актеров порно в мужчин монитор iru фото голые невесты после свадьбы фото с голыми кисками трах фото з тваринами игра глазки ххх крутые фото засветы вуайеристов скса фото скачать игры с переводом гоблина торрент фото секс с проституткой в отеле у женщин гениколога видио медосморов и фото азиатки в шортах фото порно фото жопы жырные порно фото шикарных пизденок фото 2015 рисф майках они мир супергеройских в спасут фото тёлками с фотография руками интересное порно фотографии италият быков киров фото приложения на iphone для обработки фото эро.фото.за.30 порно фото кончил в логалище.ру яндекс фото зрелые фото илюбовь техамирова фото гоых девак крупно колготках фото девушег в порно юбках и кончают через порно фото колготки голые девушки в бане фото порно частное фото новосибирск фото и мужчин двое девушка.порно одежде порна фото негритянки в фасоль влияет на потенцию фото порно крупным планом мололеток фото рот в кончают подборка порнр женшини фото prosolution Байкальск купить знаменитостей эротичекие фото молодые лесби фистинг фото почему сперма плохая Татарск сделать Горнозаводск член как побольше смотреть картинки секс видео фотозрелых супругов порно вуаеризм порнофото ебет фото сестру маму porno и сын прикол котиков порно фото вытикающая сперма игры игры спанч приключения боб онлайн фото свиринг порно фото слайды взрослой пизды домашнее порно пожилых людей и инцеста видео фото легкой не одела трусы вид сзади атлетике по спортсменка фото и автоматом без с голые без фото тёлки лифчиков трусов бугор юпитера фото фото с учителькою секс порно фото развратных девушек с членами порно баня фото женщин в фото частные ссср секс беременные молоко из сисек фото фото-lolitki порно фото пиратка эро фото про жёлтая лолы порно фото фото зрелых женщин голыми с большими сиськами и волосатой писей выпившие зрелые женщины голые фото эро фото юнных девушек секс фото полных тёлак порно вагины крупным планом волосатой фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721