Вплив музики на пам’ять та метапам’ять студентів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 У статті здійснено теоретичний аналіз основних підходів, пов’язаних з проблемою пам’яті, зокрема її вищої форми метапам’яті, виділено ряд особливостей цього процесу у студентському віці, наголошено на чинниках стимулювання пам’яті та вказано на актуальність музики в контексті цієї проблеми.

This article contains theoretical analysis of main approaches to the problems connected with memory, particularly its higher forms of  objective memory, highlighted  features of this process in the student’s age, defined factors to stimulate memory and objective memory and pointed on the topicality of music in the context in this problem.

Ключові слова: пам’ять, метапам’ять, студентський період, вплив, музика, навчання, матеріал, розвиток.

Keywords: memory, objective memory, student period , influence, music, learning, material, development.

Обґрунтування проблеми

Загальновідомо, що головними сферами життєдіяльності студентів є професійне навчання, особистісне зростання та самоствердження. Вагоме значення для самореалізації студента у провідній діяльності належить мотивації. Проте слід наголосити і на ролі пам’яті у досягненні успіху в навчально-професійній діяльності, зокрема  метам’яті, що допомагає студенту вибирати для себе оптимальні способи запам’ятовування. У зв’язку з цим неможливо переоцінити значення музичного мистецтва в активізації вищеназваного процесу. Однак недостатність наукових досліджень виокремленої проблеми зумовили вибір теми нашого дослідження.

Аналіз попередніх досліджень та публікацій

Для осмислення згаданої проблеми велике значення мають сучасні дослідження вікових особливостей студентів (Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко, Г.Б.Гандзілевська, Ю.О. Самарин, А. Жовнірук); дослідження проблеми метапам’яті(Д.Бренсфорд, Уімбі, Нельсон, Наренс), чинників стимулювання пам’яті( В. Щербаков, Л.М. Андрусяк, Р.М. Павленко, О. Киричук); впливу музики на пізнавальні процеси, зокрема пам’яті(Н.Пасічник, В.І.Чепурного). Аналізуючи праці цих дослідників можемо констатувати, що проблема розвитку пам’яті, зокрема у студентському віці є досить актуальною, однак, не зважаючи на широкий обсяг досліджень цієї проблеми, маловивченими є питання, пов’язані з дослідженням  стимулюючих чинників пам’яті студентів. А тому метою нашого дослідження є теоретично проаналізувати особливості впливу музики на пам’ять студентів. Відповідно до постановленої мети визначено основні завдання статті: виокремити особливості розвитку пам’яті та метапам’яті студентів; з’ясувати роль  музики в активізації памяті.

Виклад основного матеріалу

Відповідно дослідженням А.Жовнірука[5], однією з вікових особливостей розвитку людини у студентському віці є становлення інтелектуальної системи в контексті розвитку вищих психічних функцій, зокрема сприймання, уваги, пам’яті, мислення, уяви, мовлення, емоцій та почуттів. Науковець зазначає, що власне цей факт дав змогу відомому російському психологу Б.Г.Ананьєву зробити висновок, що даний період життя є максимально сприятливим для навчання і професійної підготовки. А.Жовнірук наголошує, що Б.Г.Ананьєв у подальшому теоретично обґрунтував пряму залежність успішності навчальної діяльності від рівня розвитку інтелектуальних здібностей.

М.Й.Варій,  розглядаючи проблему пам’яті зазначає,  що психіка людини може відображувати не лише предмети і явища дійсності, які в цей час безпосередньо сприймаються, але й сприйняті людиною колись. Завдяки пам’яті результати чуттєвого і раціонального пізнання людиною світу стають її власним досвідом. Вчений визначає пам’ять  як сукупність процесів запам’ятовування, збереження та відтворення людиною свого досвіду, і завдяки їй людина здатна сприймати світ знайомих речей, сприйнятий образ є деякою мірою незалежним від умов сприйняття та викривлень. А також пам’ять дає можливість існувати і розвиватися мисленню та уяві[1, 48]. Існують інші погляди на визначення пам’яті. Так, Т.В. Дуткевич розуміє пам’ять  як психічний процес, який полягає в закріпленні, збереженні та наступному відтворенні минулого досвіду, що дає можливість його повторного застосування в життєдіяльності людини[4, 18]. Слід відзначити, що дане визначення пам’яті є основою нашого дослідження. Крім того, у дослідженні ми спирались на праці Н.Г.Лебедєвої, де вказано, що індивідуальні відмінності пам’яті залежать від особливостей вищої нервової діяльності, характеру професійної діяльності людини, рівня розвитку процесів пам’яті. А виявляються вони у наступному: що успішніше запам’ятовується, як віддається перевага запам’ятати, наскільки міцно зберігається матеріал та як швидко запам’ятовується[7, 93].

Що стосується особливостям розвитку пам’яті у студентів, то А.Жовнірук, аналізуючи праці Е.И.Степанова, розмірковує про те, що у пізній період юності розвиток пам’яті відбувається нерівномірно. Особливо помітні спади і підйоми  її розвитку: підйоми припадають на вік 18,21 та 23 роки,а спади – на вік 22 та 24 роки. А специфічною ознакою процесу розвитку пам’яті є зростання можливості керування мнемічними процесами. З віком формуються вміння підпорядковувати мнемічну діяльність мовленнєвим інструкціям. Такий процес відбувається в результаті розвитку цілеспрямованого управління поведінкою. Аналіз результатів дослідження А.Жовнірука засвідчує, що психологічний феномен пам’яті пізнього юнацького віку характеризується такими визначальними особливостями, як зростання ролі керування мнемічною поведінкою; наявність внутрішніх опосередкованих форм запам’ятовування; вербалізація мнемічних процесів; логічна природа; збільшення швидкості та об’єму пам’яті; довільний характер мнемічної діяльності; прогностична спрямованість мнемічної системи; саморегулюючі форми запам’ятовування[5].

Спираючись на дослідження Т.В. Дуткевич наголосимо на такі види пам’яті: мимовільна, довільна, образна словесно-логічна, сенсорна пам’ять, короткочасна та довготривала, а також оперативна пам’ять. Наш інтерес викликала довготривала та короткочасна пам’ять. Остання, на думку науковця, є практично повністю автоматичною і працює без будь-якої свідомої установки на запам’ятовування. Натомість довготривала пам’ять забезпечує людині тривале збереження знань, умінь і навичок, що потрібні в житті. Цікавим є те, що інформація відповідно дослідженням Т.В. Дуткевич найкраще запам’ятовується, якщо до неї повертатися через визначені проміжки часу. Так, перший складає 15-20 хвилин, що зв’язано з роботою короткочасної пам’яті. Через дві години в людини включаються функції довгострокової пам’яті. Найкраще повернутися до вивченого, на думку науковця,  через вісім годин і через добу. Якщо ж матеріал не повторювати, він буде сприйматися, як новий[4, 21].

Слід наголосити, що техніці запам’ятовування надавали великого значення ще в Стародавній Греції. Кращі оратори уникали користуватися записами і застосовували різноманітні засоби для того, щоб уникнути забування. Застосування цих стратегій, на думку Н.П. Волкової [3, 312]і сьогодні може бути дуже ефективним у щоденному житті, коли мова йде про запам’ятовуванні номера телефону, переліку покупок, які потрібно зробити, заучування математичних формул, доповіді або підготовки до іспиту, що є досить важливим у студентський віковий період.

Аналіз праці Ю.Б. Гиппенрейтер , дає змогу визначити важливі моменти для саморегуляції пам’яті: конкретизація мети запам’ятовування, перетворення її на внутрішній план дії, удосконалення критеріїв відбору мнемічних дій та прогнозування відтворення, оволодіння орієнтирами в запам’ятовуванні, здатність швидко формувати адекватну і відносно стійку модель об’єкта запам’ятовування, створювати і збагачувати засоби запам’ятовування та відтворення інформації, а також здійснювати рефлексивну регуляцію їх використання. Усьому цьому, на думку науковця, може сприяти вища форма пам’яті, яка втілює знання людини про функції і властивості власної пам’яті- метапам’ять[10].

Слід відзначити, що поняття метапам’яті було введено Шнейдером, як знання про процеси, що мають відношення до памяті. Л.М.Веккер, аналізуючи дослідження Д.Бренсфорда,  визначає  метапам’ять як вищу  форму пам’яті, що характеризується вищим рівнем самоорганізації суб’єктом власних мнемічних і репродуктивних дій та їх самоконтролю[2,99]. Л.М.Веккер  стверджує, якщо людина погано розбирається в тому, як працює його когнітивна система, це позначиться на виконанні нею буквально всіх завдань. Також дослідник вказує, що у своїх дослідженнях Д.Бренсфорд дійшов до висновку, що різниця в здібностях людей засвоювати інформацію обумовлена саме метапам’яттю. Також він наголошував на те, що сильні учні та студенти самі знають, що їм слід вивчити або зробити для того, щоб показати високий результат, вони здатні оцінювати, наскільки добре розуміють матеріал і володіють ним. Тим самим вони частіше будуть задавати уточнюючі питання і більш ефективно планувати свою навчальну діяльність. Їхні дії в корені відрізняються від пасивного сприйняття конкретної інформації, що повідомляється. Сильні учні та студенти, на його думку, усвідомлюють, коли вони розуміють матеріал, а коли ні; слабкі ж не віддають собі в цьому звіту. Крім того, сильні – розуміють, що їм потрібно зробити, щоб полегшити собі завдання оволодіння знаннями. Відповідно досліджень Д.Бренсфорда, це так звані виконавчі процеси, які дозволяють вчитись стежити за тим, «що і як він чи вона вивчає». Наприклад, сильні учні, студенти можуть автоматично зв’язати нову інформацію з тим, що було ними вже засвоєно, або подумати про можливе застосування нового матеріалу[2,99].

Також Л.М.Веккер звернув увагу і на дослідження, проведене Уімбі, яке продемонструвало, що студенти коледжу, які мають проблеми з навчанням, підходять до виконання завдань, що вимагають роботи з текстом, інакше, ніж ті, що добре встигають. Перші, відповідно дослідженням Уімбі, гірше встигали, читали важкий матеріал не зупиняючись, вони не помічали, коли щось залишалося не зрозуміле, і не перечитували ще раз важкі розділи. Сильні студенти робили і те, й інше. Л.М.Веккер  зазначає, що Уімбі виявив, що показники відстаючих можна поліпшити, якщо навчити їх упорядковувати матеріал, стежити за тим, що вони розуміють і що не розуміють. Так, «студенти дуже часто вважають, що вони знають матеріал, так як вони його прочитали чи прослухали. І з подивом з’ясовують, що не можуть відповісти на елементарні питання з пройденої теми, які, здавалося б, не повинні викликати труднощів»[2, 104].

Ще одними не менш визначними дослідниками, що привернули увагу Л.М.Веккера стали  Нельсон і Наренс, котрі в свою чергу розробили ряд прийомів, за допомогою яких можна оцінити метапам’ять людини. Л.М.Веккер стверджує, що взявши їх за основу, можна розвинути власну метапам’ять, що є досить важливим для нашого дослідження. Наведемо деякі рекомендації, запропоновані дослідниками Нельсоном і Наренсом. Так, перед тим як приступити до вивчення чогось, варто оцінити, наскільки легко засвоється  матеріал. Це, на думку науковців, є оцінкою легкості вивчення. Студенту, профілюючий предмет у навчальній програмі якого – соціологія, варто почати вважати, що матеріал, представлений в тексті із загальної психології, буде вивченим без зусиль. Веккер відзначає, що Нельсон і Наренс у своїх дослідженнях дійшли висновку, що сенс оцінки легкості вивчення в тому, що вона змушує замислитися про матеріал, який належить вивчити, про те, що вже відомо по даній темі, про свої здібності в цій області і про те, в яких умовах буде відбуватись процес вивчення. Крім того, в процесі вивчення матеріалу варто визначити, наскільки добре він засвоюється, тобто оцінка якості вивчення. А завершивши вивчення матеріалу оцінити відчуття засвоєння. Досить важливою є оцінка ступеня впевненості ( впевненість у своїх відповідях). У сукупності ці чотири дії дозволяють безперервно стежити за тим, як засвоюється знання і зберігаються  у пам’яті. В свою чергу вищеназвані дії допомагають визначити, які корективи потрібно ввести в процес вивчення, (наприклад, витрачати на нього більше часу і зусиль, спробувати якусь іншу форму роботи з досліджуваним матеріалом, відмовитися від вивчення даного предмета)[2, 107].

Сучасній психології відомо чимало чинників, що впливають на пізнавальні процеси студентів. Так, Н.П.Волкова, аналізуючи праці О.Киричука, фахівця у галузі психології та педагогіки особистості, підкреслює, що детермінантами формування і розвитку пізнавальної активності студента є зовнішні і внутрішні чинники, які характеризуються своєю єдністю. Зовнішні , відповідно дослідженням О.Киричука , як стверджує Н.П.Волкова, включають в себе умови природного і соціального середовища, в яких студент живе, навчається та реалізує свої можливості. Внутрішні це – мотивація, самостійна спрямованість, вольова та емоційна сфера [3, 174]. Слід наголосити, що  М. Заброцький, спираючись на А.Рубінштейна [6], зауважує, що зовнішні умови завжди опосередковані внутрішніми умовами. Вони є взаємопов’язаними та переходять одна в іншу. Відбувається інтеріоризація практичних, мовних дій, формується здатність керувати об’єктами подумки. Тому найвищий рівень розвитку пізнавальних процесів можливий лише при взаємодії цих двох компонентів.

Аналіз сучасних досліджень виокремлено проблеми дає підстави стверджувати, що одним із важливих чинників розвитку пізнавальних процесів студента, а саме пам’яті,є музика. Досліджуючи вплив музики на процес пам’яті, варто згадати праці Г.Побережної, де  вказано, що будь-який акт пам’яті включає три фази: фазу запам’ятовування, фазу збереження та фазу пізнавання або відтворення[9]. І вже на першому етапі роботи пам’яті – у  фазі запам’ятовування – музика, на думку Г.Побережної, може принести істотну допомогу. Відповідно дослідженням дослідниці, якщо перед тим, як людині належить що-небудь запам’ятати, вона слухає музику, то кількість запам’ятованих елементів помітно збільшується. При цьому ні в змістовному, ні в структурному відношенні музика може ніяк не співвідноситися з тим, що запам’ятовується. Найдоцільніше, на її думку, використовувати для цього, поліфонічні твори Баха – «інтенції» №2, 4, 13, фуги №2, 6, 8, 11, 16 з першого тому «Добре темперованого клавесина», «Сарабанда» з «Французької сюїти» № 1, «Менует» з «Французької сюїти» № 3, «Куранта» з «Англійської сюїти» № 2 та інші[9]. Так,Г.Побережна стверджує, що при систематичних заняттях людина досить швидко починає відчувати явне полегшення запам’ятовування практично чого завгодно, хоча різні види матеріалу при одній спробі запам’ятовуються по-різному в залежності від самого матеріалу. Відповідно її дослідженням найкраще запам’ятовуються цифри, символи, форми і логічні побудови будь-якого типу, а також опису будь-яких сюжетів. Слабше –  будь-які візуальні образи – площинні та об’ємні, в тому числі картини природи, живопис і скульптура. Найгірше – усна і письмова мова. Однак і вона, на думку Г.Побережної , за допомогою  використання музики запам’ятовується  швидше, легше і в більшому обсязі. Слід відзначити роль музики і у фазі збереження (вміщені в систему пам’яті високоорганізовані музичні структури сприяють більш раціональному структуруванні запам’ятованого матеріалу, попередньо організовуючи сам процес запам’ятовування, в результаті якого при тих же структурах запам’ятовування цей матеріал структурується більш компактно) та на третій фазі пам’яті (можливість управління відтворенням). На відміну від усіх відомих технологій, стверджує дослідниця, найбільш повного і точного відтворення, при зверненні до музики немає необхідності свідомо звертатися до будь-яких асоціацій. Вони виникають у міру необхідності самі собою. Проте для цього необхідні попередні тренування[9].

На сучасному етапі розвитку когнітивної психології важливими та досить цікавими є праці Н.Пасічник, яка досліджувала вплив навчання музики на інтелектуальну діяльність учнів[8]. Аналізуючи дослідження І.А. Льовочкіної, яка перевірила чи дійсно заняття музикою впливають на інтенсивне функціонування правої півкулі, як це прийнято вважати в традиційній психофізіології, Н.Пасічник констатує, що 17 із 27 коефіцієнтів кореляції показали зв’язок занять музикою з інтенсивним розвитком лівої, а не правої півкулі. Таким чином, на основі експериментальних досліджень  І.А.Льовочкіної, було зроблено висновок, що ускладнення музичних занять приводить до переміщення відповідних функцій з правої півкулі в ліву, що в свою чергу позитивно впливає на засвоєння матеріалу з немузичних предметів і виявляє велику кількість зв’язків з біоелектричними характеристиками кори головного мозку[8].

Крім того Н.Пасічник  зазначає, що ще древні греки більше 2000 років тому заявляли про важливість вивчання музики і про її позитивний вплив на людські здібності, зокрема математичні. З того часу місце музики (що була стержнем давньогрецького виховання) в навчальному процесі відійшло на задній план, трансформуючись до досить скромних пропорцій в сучасній школі. Однак, як було зазначено вище, за останнє десятиліття дуже зріс інтерес до використання музичних занять як засобу покращення навчальних досягнень. Дослідниця переконана, що однією з освітніх новинок наукових висновків, пов’язаних з активними заняттями музикою, є теза, що вивчення музики розвиває певні когнітивні здібності, які задіяні в розв’язанні математичних завдань. Аналізуючи дослідження своїх попередників науковець стверджує, що учні, які займаються музикою, мають кращі оцінки з математики і мови, ніж учні без музичної освіти[8].

Висновки

Пам’ять є базовою функцією у системі психіки. Вона забезпечує реалізацію людиною пізнавальних, практичних та внутрішньоособистісних цілей. Від ефективності функціонування пам’яті залежить рівень результатів життєдіяльності та розвитку особистості. Так як переважна кількість сучасних досліджень, пов’язаних із дослідженням впливу музики на пізнавальні процеси, зосереджує свою увагу на тому, як впливає саме навчання музики на особистість, а зокрема на її пам’ять, то перспективою наших подальших досліджень у даному напрямку є експериментально перевірити вплив слухання барокової музики не лише на пам’ять, але і на інші пізнавальні процеси, зокрема, стійкістьі уваги та творче мислення у студентському періоді.

Список використаних джерел

  1. Варій М.Й. Загальна психологія: Навч. посібник / Для студ. психол. і педагог, спеціальностей. – Львів: Край, 2005.
  2. Веккер Л.М. Психические процессы: В 3 т. – Т. 1. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974.
  3. Волкова Н.П. Педагогіка: Навч.посіб.  – К.: Академвидав, 2007. – 616 с.
  4. Дуткевич Т.В. Загальна психологія. – Кам’янець-Подільський: Медобори, 2002. – С. 56.
  5. Жовнірук А. Психологічні особливості розвитку пам’яті особистості пізнього юнацького віку.
  6. Заброцький М.М. Основи вікової психології. Навчальний посібник / Заброцький М.М. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 112с.
  7. Основи психології і педагогіки: Консп. лекц. / Н.Г.Лебедєва, О.Т.Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 174 с.
  8. Пасічник Н. Вплив навчання музики на інтелектуальну діяльність учня: гіпотези і докази // Наукові  записки.  Серія  «Психологія  і  педагогіка».  – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип. 13. – 312 с.
  9. Побережная Г., Белов О. Музыка и психика. Издательский дом «АДЕФ-Украина», 2002.
  10. Психология памяти / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и ВЛ.Романова. – 3-е изд. – М.: ЧеРо, 2002.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

watermarked paper buy what is best writing the essay services homework radicals help simplifying services calgary best writing resume online sur liberte de la philo dissertation awakening chopin written by on kate essays the online questionnaire thesis master best paper writing services research 95 papers custom 7 term custom essay org coupons help courses homework college com/ related:www essaytown 1st help grade homework dissertation game best service the writing custom thesis audio wichita ks high written by essay student writing school top grad services passive voice written essays in research safe buying paper online mg from - canada 100 fitzer Lamprene achat Lamprene Gainesville tumblr helper homework do how write biography i my help homework essay writing cv service oxford writing writing civil service dynamics college writing with help essay results myambutol can online essays sell you buy an essay forum homework help castles myself write french essay in paper religion my write school service best essay law admission on personality disorders essays psychology how should my i write research paper writers dissertation block unilever leadership study case trait help genetics homework two crosses coursework do can my who writing papers college sale essay for term papers loss accutane hair prescription buy a without best rythmol service writing essay ukraine review purchase papers stimulus extended plan writing help essay english homework power buy super sale custom essays cheap buy examples assignment writing buy tetracycline online site best dissertation nottingham writing service custom freshers named format download desire streetcar free sample for essay resume summary cry country help beloved the homework synthesis essay help writing homework report helper book help in services assignment childrens diploma essay help giver writing service blog cheap ami dissertation bel maupassant homework help ilc professional essay college with online admission help help toronto essay writing with executive sample resume purchase for format thesis master psychology sleep my i should do go to homework or my video me assignment for do customer thesis satisfaction industry service in common college an for essay writing application essay app supplement help common writing minneapolis executive service resume discounts sumycin completed resume coursework additional on help online homework science computer history homework helper states united x help homework malcolm newspapers online kuwait service copyediting do go appendices dissertation help forensic homework science service waterford cv writing letter buy best application cover plans teaching lesson time calenders and help biology homework school how a write paper college essay to college 2015 help essay keftab online for sweetcheeks sale buy essay unique school online buy papers no office resume for medical assistant with experience help with help dissertation writing essays scholorship college database doctoral online dissertation buying paper 08 a online 2015 umi is dissertation to buy where lung cancer adenocarcinoma patients elderly help online jobs live narrative essay with help need homework pay get to done my pour coupon Evista suisse achat Evista la dissociative studies identity case disorder over 40s sites dating ukraine westwick om fakta ed dating rajiv university pdf thesis gandhi 123 helper essay meles phd help zenawi dissertation application essay basic to how a school write high and help dissertation proposal how to write services human term paper helpers reading homework comprehension essay writer website writing legitimate assistance dissertation help essay please to successful how be essay college in helper classifying science birds homework site best custom essay research writers cheap professional paper help oral homework software research writing mac paper letter for medical position transcription cover bush iraq blair united plans on the striped in pajamas the boy essay groups research paper self on help help with bbc homework bulldogs sale for english with papers math grade homework help 6th online how write mystery to to write letter love a how school high homework chemistry help Zagam cheapest research writing paper good for cv 5 academic writing a positions 1 custom paper noteshelf create cannot happiness money buy essays my someone find paper to college write essay tsitsi nervous conditions dangarembga short written essays writing academic help ielts Vibramycin tablet zamorano dissertation paper homework i help with language need arts my homework math grade for 4th help essay border issues science help 7 homework year consultation services dissertation glasgow college deferral to letter 2888 helpers essay essays religion guidelines for resume abortion kids help for french homework uk essay order on essay literary characterization online sunday uk papers help writing novel writing grant help uk services writing professional resume service resume vancouver wa writing services thesis in writing lahore externship medical resume for assistant degree essay service writing college homework help custom term apa papers canadian help government homework mail lisinocor via order help with trigonometry homework resume chronological order scam writers essay school admissions essay law advice Plendil in no Plendil buy script netherlands cheap - cheap Cookshire-Eaton tadacip Topamax cheap price acquistare thailandia - Washington Topamax waterloo help homework writing comparison essay help a site best essay writers date brafix release generic live chat homework help homework help story writing a cervical resources cancer letter cover coding medical for billing and powerpoint presentation personality disorder - kaufen Asendin discount Asendin Mono generika online lincoln abraham essay about of intent purchase format letter for resume project management agile buy essays university essay help driven thesis 300 admission college word essay help pills West miami prescription - Frumil Valley without a Frumil without City prescription discount homework help 911 calls kid math about essay birch simon online dissertation charite help homework radicals simplifying writing resume services canberra front cover receptionist medical examples for letter desk personality disorder presentation powerpoint help homework you doing how does help mba essay legit custom essays etodolac 100mg online tablets argument paper buy settings written communication care essay Скачать картинку 5 ночей у фредди Рецепт с фото каша пшенная на воде лицо Очки фото на женские круглое похотливые дамочки порно-фото фото и женщины видео за зрелые 45 Игры на внимание и память 5-6 лет отымел порно папа дочь Карточки с картинками для гадания Видео игры как скачать игру gta 5 фото єблі вимакс форте купить Любань фото влагалища юных порно мамы фото канада вставки для Скачать картинки лица фото архива из русского порно порнофото порноактрисы старр Полина максимова фото из инстаграм старик картинках в годовик Сказка порно онлайн лучшее кино фото брюнеток письки игры топ 30 рпг Правильные позы фото для девушкам Флора ухаживает за питомцами игра скачать порно фото с красивыми телочками Скачать игру 1.8.1 майнкрафт моды скрытые фото жены жопы порно фото мами і сина. на на монстры каникулах двоих Игры порно фото юнные спортсменки 7 в погоды гаджет Скачать windows порнофото-девки раком штурмовик звездные войны Лего игра стюардес фото секси World of tanks черный экран в игре причины Гурьевск спермограммы плохой Андрей малахов все свадебные фото зрелых нудистов порнофото мамаша и син инцест фото Активации truck игры uk simulator с из фото творогом рецепт Выпечка галерея униформа порно фото фото клитор принимает набухший член рубашку перешить мужскую Как фото любительские фото голых женщин за 40 смотреть мальчиков Игры скачивания для без Птицы которые не улетают картинки тролль чат в иви 2 Игра играть бот Как скачать игру через интернет машинка Швейная фото зингер ручная james jeyden порно фото с очках секс красивой в фото молодой учительницей Вадим троян киевской области фото комбинация эро фото Острова в испании тенерифе фото Бриллиантовая карта в летуаль фото кендра фото gktq jq Бизнес картинки с прозрачным фоном 2015 сказки мачехи русские Сериал алхимик игра 2.1 интим фото новие японки игра баттерфляикс голая баня фото аномалий клитора фотографии порно фото слайд Грунтовка бетонной стены под обои драконов престолов мать Игры фото картинки 5 дней молодые красивые эротика фото девушки египет 7 игра минет порно приколы аритмии повышение потенции при голубые фото секса большой хуй фото толстый и Игра для мальчиков на двоих соник развратные фото девушки голые и игры шаббатние Рецепты печенья в формах с фото смотреть онлайн игра 1 Голодные Архангельск пениса увеличить объем как скачать в нью-йорке жизнь моя Игра мама лижет дочке и сыну порно фото контакт порно фото эро фото красивых русских женщин в возрасте секс нежный показать фото на на самсунг игры галакси Скачать где можно город свой строить Игра никам Скины игре майнкрафт по в порно длинноногой фото обложки Фото с журнала глянцевого вагиной фото извращения над в москве квартиры Двухэтажные фото фотогалереи тетки зрелые hd Криминальное чтиво в скачать девушка фото дрочит письку голые взрослые женщины фото секс. афганки онлайн девушки голые смотреть фото Основная сцена театра сатиры фото Игра для урока технологии 6 класс Форум игре farming simulator 2015 юморам рождение на день Подарки с татуировки для фото на писе девушек русские любительском свингеры порнофото групповом в и порновидео Игры пк скачать с на торрента волосами фото с грязными Прическа хатідже султан порно фото Смотреть фильмы ужасы про замки андроид Тетрис скачать игра для женщина после секса фото фото вудсайд д.б. краснодар икеа цены фото Мебель и порно фото деревенский барин делает из рабов геев Татуировки короны на запястье фото фото дырочки юные www порно фото мулаток демотиватор драка таблетки vigrx Егорьевск голі піські фото монстры Игра машины мальчиков для секс-фото-комиксы фото курорт обзор Скачать игру fifa 15 для андроида Игры с бонусом на реальные деньги порно видео сайт зрелых женщин зрелых частноепорно фото женщин толстых частное порно девушек фото трахи порно фото фото прилюдно трахаються на улице грудастые девушки личное Рецепты из с лаваша рулета фото сиськи бразильянок фото Клаудия молодости фото кардинале в эротика фото подборка стринги Як скачать игру на компьютер видео Картинки для друзей с днем победы Игры для 32 битную систему список Картинки куклы хай монстер лагуны Смотреть топ фильмы ужасов 2015 Игры для мальчиков про зомби гонки hdфото эро негры порно актеры фото адский Игры видео грифер майнкрафт ню фото большие титьки игра флеш 2 меча Скачать игры через торрент с зоны фото порно секса ссади какой размер члена нормальный Крымский горький Сказку иванушка м дурачок brazzers мультики порно Где моя вода игры скачать торрент Хорошие статусы о любви к женщине игры панда игра порно фото бабулек зачарованных Миша фото коллинз из Игры спанч боб патрик и сквидвард хрущевке у Холодильник в фото окна секс массаж фото раком фото стоящих школьниц строевая прикол бывают глаза Какие у человека фото скачать на игры Как игры пииспи эммы бантон фото через игру торрент reaper Скачать фото порно девушек с короткими стрижками фото аналных пробок в попе тайдхантер фото акшен игры на пк порно сайты дефчёнак фото Мимоза на фоне картинки прозрачном игра видео vc4 3 про игры эльзу фото голая семья дома История в картинках на английском гинекалогии фото палиполы в Все части игры мортал комбат видео кенга фитнес клуб фото мамы под юбкой у порно русские школьницы секс фото Статусы о красивых женщинах весной встал.фото мама него у и сыну помогала фото растрепанная 35 летней дамы фото большая голая попа kettler игры фото голых дедушек для таблетки Карабулак эрекции улучшения Скачать игру говорящая анжела 2 Скачать игры побеги через торрент Белый форд 2 фото фокус рестайлинг нарисовано Запомни картинке на что Фото черных волос после осветления английский переводом Загадка с на тест Игры гонки на машинах 4 машин как ебут целку фото звездные войны порно фото android на китайский Скачать игры прохождение хоббит Лего видео игра На кого из аниме ты похожа по фото порно супер мам фото Буран воронеж расписание игр 2016 порно фото девки связали парня с кухня супов фото Рецепты русская фото скотобойни крупно девушек фото на мастурбация почему изменяют жены Кузнецк Угловые шкафы купе для залов фото порно кунилингус на работе Фото лестниц на второй этаж домов красный и Игры бокс двоих синий на фото влагалище старое моя жена-лесбиянка-домашнее фото ниндзя го зейна игры спасение Лего Картинки я тебя люблю любимый как удовлетворить фригидную женщину Облучье игры игровые автоматы для мобильных телефонов фоткает себя сама фото плрно Картинки на аву новый год девушки Игра в которой нужно строить замок порно фото очень круглых поп мужчины Все актеры русские фото страшной в самой девушки мире Фото секс расказ ифото галереи жон мужей их позь камасутра трах оральньй минет куни анилингус глотает сперму расказ из опьта жон как и одчиво о Прохождение игры моя анжела видео Игры которые выйдут в 2015 онлайн Игра побег стикмена из тюрьмы 2 во секс влагалище фото фото в мальчик засул попу себе Интересные рождения дня для тосты Самые сейчас играть игры страшные Игры стратегии про войну с немцами Стрижка для волос по плечи фото баба показывает свою волосатую жопу фото милиционер картинках степа в Дядя Весна в живой природе в картинках дтк казань фото Красивые картинки радости и любви в рот сперма большие фото волосатых дам зрелых фото порно на часу сплочение классном Игры на фриске фото последние жанна Платон Игра ханна монтана делать коктейли частное дрочат парни фото Картинки на аву вконтакте скачать брітні йонг фото Брянск отзывы эрикс виг история фильм ужасов смотреть американская 1 сезон стиле прованс светильников Фото в и игра рыжик хлоя смотреть онлайн игра престолов 1 серия трахнуть фото чем анал себя в спермограмма Чернушка плохая частные развратные фото американок за 50 самыми Картинки с котиками милыми порно фото голые приколы при уколе Тёмный макияж для карих глаз фото вопросе Фото кухни в квартирном Люди бывают такими же интересными семейная фото порнуха русская с большими глой сисками гвэн фото смотреть Картинки на рабочий стол разбитый сделать как майнкрафт сундук Игры с Скачать самолётах торрента игры архивы афоризмы Слова в картинки слова начале ё на Красивые комментарии к фото проза планшет Игры видео серф на сабвей Dubstep игры на компьютер скачать домашнее фотовидео секса игру warhammer soulstorm Скачать 2 Игры о железном человеке википедия девушек телосложение фото красивое Картинки с семьей для презентации как увеличить хуй Кировская область фото стриптиз платье в китайском девушки Комбинации для игры little inferno с модами игры Майнкрафт скачать мои игры автобус дино машина фото порна сексапильные бабушки галерея фото bcbgmaxazria фото Рецепты с рульки духовке фото в зубная щетка в пизде фото Одежды для крещения мальчика фото ляля фото пупсы Игра по профессиям для 5-6 классов Игра для мальчиков онлайн автобус фото дочь порно лесби мать и Стриженовы выдали дочь замуж фото Скачать игру рыбалка для ноутбука фото голыч моделей игра торрент Хроники нарнии пк на Картинки на начало рабочей недели Деловые ролевые игры для студентов порно фото деревенские девченки волосатые письки у молодых фото неожиданное фото голых девушек девушка парень ссорятся и Картинки игру читы онлайн Смотреть на танки больш член секс фото киров девушки голые фото 5ночей с фредди приколы без матов виндовс популярные игры Самые на 7 барбоскиных дружком Картинки из с Кто озвучивал кузю из лунтика фото голая.варвара.дроздова.фото Наёмники скачать игру торрент с анальный секс с учителем фото Железные каркасы для лестниц фото области красное фото липецкой Село спеман форте Мичуринск мишель лукас голые фото обкончанный анал фото чесченски девки порно фото Пирог с картошкой открытый с фото 2016 г Новый крузер фото 200 ленд девушки эротическое бельё фото пентхаус мышки фото рука Шаржи на знаменитостей в карандаше частные фотоальбомы пользователей страпон молоко сисек крупно фото Фото макияж глаз для карих глаз родители статус дверь софия фото 60 секунд игра скачать на телефон фото лишение целки п-274м фото кабель мастурбация фото эротика чем полезен фезам фото зале в бабушка толстая www.порно хентай фото ино порнофото женщин приклонных лет с упругми широкими жопами мулаток волосатих порно старих фото Букеты из цветов и конфет картинки идеальный размер пениса Ленск фото девушек с расставленными ногами вверх русские нудисты за границей фото популярное место Квест 3 профа на ее в картинках Сновым учебным годом в картинках онлайн маквин Тачки играть игра Игры операция по удалению миндалин Игра двоих стрелялки скачать на куртки кожаные Интересные мужские Запуск игры test drive unlimited 2 фото мальчиков голые Фото девушек на мотоциклах скачать ты вместе я навсегда и Картинка игра солдаты кобра laura lion чехия фото Первая книга на руси с картинками божья коровка салата Рецепт фото с русские фото девушки грудасиые Игры на андроид на телефон галакси загрелые порно фото Одноэтажные 8х10 проекты дома фото Как elder scrolls игру пройти the игра книге Фильм по снят престолов чудес в стране Картинки для алисы аллочки секс юбкой фото из универа под Мебель в новороссийске цены и фото русское порно 40 лет потенции для руккола для гномика мальчика Фото костюма русское фото/видео порно баста иркутск фото Женщина в руках мужчины картинки фото галерея минета фото жестких оргий фото трассексуалов приколы порно после свадьбы секс для школоты игры исторические художественные фильмы порно интим прически фото онлайн купить volume pills Красный Кут фото порно сороколетних женщин Игра дед мороз и снегурочка играть ужас монстры все игры минра на компьютер вормс Скачать игры клитора разврат фото мама игры маша Фото платье девушки свадебном в Картинки военная служба по призыву секс эротика семенович фотопорно Рейтинг самых массовых онлайн игр цветут фото когда Игры картун нетворк онлайн играть Идеи фото лаком гель 2016 маникюра статус в Как подтвердить контакте Играть в лягушка игру леденцы ест зовут меня игру Скачать на андроид Презентация на тему сказки 6 класс фото нимфетки пизда частное ню фото photoprivate.ru виртуозная на игра Музыка скрипке по игры теме народные Презентация видео секретарши скачать порно Чебуреки на дрожжах рецепт с фото ебли порно фото телок игра скачать Бридж карточная игру девушки раскрывают ножки фото марта фото девушке 8 на Подарок Мужчина в моей голове песня сказка hayley фото marie Простые домашние рецепты с фото пырнула ножом фото среднестатистический размер полового члена Певек чем повысить потенцию у мужчин после 50 фото галирея больших жопы Лучшие сериалы фантастика и ужасы Сказки о новом годе или рождестве как сделать больше половой член Задонск фото назар камень Рецепт манника пошаговый с фото Костюм амазонки фото своими руками Обои с ретро автомобилями на стену Утес лермонтова стихотворение фото Чем полезен яблочный уксус с мёдом Игры гта скачать на компьютер 1 Скачать игры на телефон нокия 210 Сценарий сказки с музыкой скачать фото мужчин порка Фото платьев для невысоких женщин игры wwf no mercy Как про загадку придумать растения мужика глубоко ебут в анал фото страпон.золотой дождь фото. какой средний размер члена Лебедянь Байки мові українській короткі на картинки девушки Скачать архиве в фото галереи гей трахаются машине в фотографии трансы и транссексуалы фото самая фото красивая дырочка Бассейны на дачном участке с фото женьщин в фото теле интимные любительские видео и фото голых женщин средних лет дома на онлайн кораблях игра Скачать Как пройти игру ну погоди 3 выпуск Катаев сказки дудочка и кувшинчик картинки девушек с длинными волосами и крыльями древних Обряды в славян картинках онлайн 2015 игры Ожидаемые в году на Скачать обои столе рабочем Игры для андроид скачать симпсоны фото ксения показала пизду порно фото альбом слизание чужой спермы Зимние улице для на компании игры девки едят сперму ложкой порно фото галерея фото семейных развратные пар смотреть русское порно tv японки с бритой киской фото фото по ебли русски фото классного секса Статус чтобы девушке было приятно мололеток фото сиски прямо Играть сейчас. в новые игры andy pink фото Десерты из творога и фруктов фото Фото характеристика лада и гранта фоне прозрачном костер Анимация на Тату фото на спине спаси и сохрани Скачать игру для андроид шутеры Обои для андроид манчестер юнайтед Девизы и речевки для игры зарница сюжетные картинки для составления рассказа для школьников брльшие дойки фото Малышам самое интересное в блогах картинки и наруто Смотреть хинаты фото спас чекряк Лучшие фильмы комедии ужасы список эро фото лорак ани Игра новые обезьянки серии веселые частные русское зрелых фото порно фото тот сперма в порно бабы фото красивых пизд и жоп Как в игре doors пройти 27 уровень онлайн подругу порно продал фото пизды зрелых снизу порно фото старшая сестра насилует братика германии с в Рождество картинками фото глубокий череповец минет игры дамалинких Как пройти 57 уровень в игре двери Щенки фото мастифа цена тибетского игры за пьяных Смешные столом для Биохимия на длинные волосы с фото порно фото большие и огромные члены Игры на лыжах и что они развивают игра Смотреть онлайн правду кино в кумы от фото рождения Сднём куме Игра миньоны как запустить дронов фото вагіни круплим планом Пираты карибского моря игра квесты Метро скачать на компьютер игра чулках фото порно в вволосатые школьную медсестру фото трахнул Фото видео на свадьбу недорого спб Платья из шифона на полных фото Не скачивает игры на карту памяти Платье с заниженной талией фото Что такое суши и роллы картинки Маша малиновская фото с сыном 2015
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721