Вплив музики на пам’ять та метапам’ять студентів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 У статті здійснено теоретичний аналіз основних підходів, пов’язаних з проблемою пам’яті, зокрема її вищої форми метапам’яті, виділено ряд особливостей цього процесу у студентському віці, наголошено на чинниках стимулювання пам’яті та вказано на актуальність музики в контексті цієї проблеми.

This article contains theoretical analysis of main approaches to the problems connected with memory, particularly its higher forms of  objective memory, highlighted  features of this process in the student’s age, defined factors to stimulate memory and objective memory and pointed on the topicality of music in the context in this problem.

Ключові слова: пам’ять, метапам’ять, студентський період, вплив, музика, навчання, матеріал, розвиток.

Keywords: memory, objective memory, student period , influence, music, learning, material, development.

Обґрунтування проблеми

Загальновідомо, що головними сферами життєдіяльності студентів є професійне навчання, особистісне зростання та самоствердження. Вагоме значення для самореалізації студента у провідній діяльності належить мотивації. Проте слід наголосити і на ролі пам’яті у досягненні успіху в навчально-професійній діяльності, зокрема  метам’яті, що допомагає студенту вибирати для себе оптимальні способи запам’ятовування. У зв’язку з цим неможливо переоцінити значення музичного мистецтва в активізації вищеназваного процесу. Однак недостатність наукових досліджень виокремленої проблеми зумовили вибір теми нашого дослідження.

Аналіз попередніх досліджень та публікацій

Для осмислення згаданої проблеми велике значення мають сучасні дослідження вікових особливостей студентів (Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко, Г.Б.Гандзілевська, Ю.О. Самарин, А. Жовнірук); дослідження проблеми метапам’яті(Д.Бренсфорд, Уімбі, Нельсон, Наренс), чинників стимулювання пам’яті( В. Щербаков, Л.М. Андрусяк, Р.М. Павленко, О. Киричук); впливу музики на пізнавальні процеси, зокрема пам’яті(Н.Пасічник, В.І.Чепурного). Аналізуючи праці цих дослідників можемо констатувати, що проблема розвитку пам’яті, зокрема у студентському віці є досить актуальною, однак, не зважаючи на широкий обсяг досліджень цієї проблеми, маловивченими є питання, пов’язані з дослідженням  стимулюючих чинників пам’яті студентів. А тому метою нашого дослідження є теоретично проаналізувати особливості впливу музики на пам’ять студентів. Відповідно до постановленої мети визначено основні завдання статті: виокремити особливості розвитку пам’яті та метапам’яті студентів; з’ясувати роль  музики в активізації памяті.

Виклад основного матеріалу

Відповідно дослідженням А.Жовнірука[5], однією з вікових особливостей розвитку людини у студентському віці є становлення інтелектуальної системи в контексті розвитку вищих психічних функцій, зокрема сприймання, уваги, пам’яті, мислення, уяви, мовлення, емоцій та почуттів. Науковець зазначає, що власне цей факт дав змогу відомому російському психологу Б.Г.Ананьєву зробити висновок, що даний період життя є максимально сприятливим для навчання і професійної підготовки. А.Жовнірук наголошує, що Б.Г.Ананьєв у подальшому теоретично обґрунтував пряму залежність успішності навчальної діяльності від рівня розвитку інтелектуальних здібностей.

М.Й.Варій,  розглядаючи проблему пам’яті зазначає,  що психіка людини може відображувати не лише предмети і явища дійсності, які в цей час безпосередньо сприймаються, але й сприйняті людиною колись. Завдяки пам’яті результати чуттєвого і раціонального пізнання людиною світу стають її власним досвідом. Вчений визначає пам’ять  як сукупність процесів запам’ятовування, збереження та відтворення людиною свого досвіду, і завдяки їй людина здатна сприймати світ знайомих речей, сприйнятий образ є деякою мірою незалежним від умов сприйняття та викривлень. А також пам’ять дає можливість існувати і розвиватися мисленню та уяві[1, 48]. Існують інші погляди на визначення пам’яті. Так, Т.В. Дуткевич розуміє пам’ять  як психічний процес, який полягає в закріпленні, збереженні та наступному відтворенні минулого досвіду, що дає можливість його повторного застосування в життєдіяльності людини[4, 18]. Слід відзначити, що дане визначення пам’яті є основою нашого дослідження. Крім того, у дослідженні ми спирались на праці Н.Г.Лебедєвої, де вказано, що індивідуальні відмінності пам’яті залежать від особливостей вищої нервової діяльності, характеру професійної діяльності людини, рівня розвитку процесів пам’яті. А виявляються вони у наступному: що успішніше запам’ятовується, як віддається перевага запам’ятати, наскільки міцно зберігається матеріал та як швидко запам’ятовується[7, 93].

Що стосується особливостям розвитку пам’яті у студентів, то А.Жовнірук, аналізуючи праці Е.И.Степанова, розмірковує про те, що у пізній період юності розвиток пам’яті відбувається нерівномірно. Особливо помітні спади і підйоми  її розвитку: підйоми припадають на вік 18,21 та 23 роки,а спади – на вік 22 та 24 роки. А специфічною ознакою процесу розвитку пам’яті є зростання можливості керування мнемічними процесами. З віком формуються вміння підпорядковувати мнемічну діяльність мовленнєвим інструкціям. Такий процес відбувається в результаті розвитку цілеспрямованого управління поведінкою. Аналіз результатів дослідження А.Жовнірука засвідчує, що психологічний феномен пам’яті пізнього юнацького віку характеризується такими визначальними особливостями, як зростання ролі керування мнемічною поведінкою; наявність внутрішніх опосередкованих форм запам’ятовування; вербалізація мнемічних процесів; логічна природа; збільшення швидкості та об’єму пам’яті; довільний характер мнемічної діяльності; прогностична спрямованість мнемічної системи; саморегулюючі форми запам’ятовування[5].

Спираючись на дослідження Т.В. Дуткевич наголосимо на такі види пам’яті: мимовільна, довільна, образна словесно-логічна, сенсорна пам’ять, короткочасна та довготривала, а також оперативна пам’ять. Наш інтерес викликала довготривала та короткочасна пам’ять. Остання, на думку науковця, є практично повністю автоматичною і працює без будь-якої свідомої установки на запам’ятовування. Натомість довготривала пам’ять забезпечує людині тривале збереження знань, умінь і навичок, що потрібні в житті. Цікавим є те, що інформація відповідно дослідженням Т.В. Дуткевич найкраще запам’ятовується, якщо до неї повертатися через визначені проміжки часу. Так, перший складає 15-20 хвилин, що зв’язано з роботою короткочасної пам’яті. Через дві години в людини включаються функції довгострокової пам’яті. Найкраще повернутися до вивченого, на думку науковця,  через вісім годин і через добу. Якщо ж матеріал не повторювати, він буде сприйматися, як новий[4, 21].

Слід наголосити, що техніці запам’ятовування надавали великого значення ще в Стародавній Греції. Кращі оратори уникали користуватися записами і застосовували різноманітні засоби для того, щоб уникнути забування. Застосування цих стратегій, на думку Н.П. Волкової [3, 312]і сьогодні може бути дуже ефективним у щоденному житті, коли мова йде про запам’ятовуванні номера телефону, переліку покупок, які потрібно зробити, заучування математичних формул, доповіді або підготовки до іспиту, що є досить важливим у студентський віковий період.

Аналіз праці Ю.Б. Гиппенрейтер , дає змогу визначити важливі моменти для саморегуляції пам’яті: конкретизація мети запам’ятовування, перетворення її на внутрішній план дії, удосконалення критеріїв відбору мнемічних дій та прогнозування відтворення, оволодіння орієнтирами в запам’ятовуванні, здатність швидко формувати адекватну і відносно стійку модель об’єкта запам’ятовування, створювати і збагачувати засоби запам’ятовування та відтворення інформації, а також здійснювати рефлексивну регуляцію їх використання. Усьому цьому, на думку науковця, може сприяти вища форма пам’яті, яка втілює знання людини про функції і властивості власної пам’яті- метапам’ять[10].

Слід відзначити, що поняття метапам’яті було введено Шнейдером, як знання про процеси, що мають відношення до памяті. Л.М.Веккер, аналізуючи дослідження Д.Бренсфорда,  визначає  метапам’ять як вищу  форму пам’яті, що характеризується вищим рівнем самоорганізації суб’єктом власних мнемічних і репродуктивних дій та їх самоконтролю[2,99]. Л.М.Веккер  стверджує, якщо людина погано розбирається в тому, як працює його когнітивна система, це позначиться на виконанні нею буквально всіх завдань. Також дослідник вказує, що у своїх дослідженнях Д.Бренсфорд дійшов до висновку, що різниця в здібностях людей засвоювати інформацію обумовлена саме метапам’яттю. Також він наголошував на те, що сильні учні та студенти самі знають, що їм слід вивчити або зробити для того, щоб показати високий результат, вони здатні оцінювати, наскільки добре розуміють матеріал і володіють ним. Тим самим вони частіше будуть задавати уточнюючі питання і більш ефективно планувати свою навчальну діяльність. Їхні дії в корені відрізняються від пасивного сприйняття конкретної інформації, що повідомляється. Сильні учні та студенти, на його думку, усвідомлюють, коли вони розуміють матеріал, а коли ні; слабкі ж не віддають собі в цьому звіту. Крім того, сильні – розуміють, що їм потрібно зробити, щоб полегшити собі завдання оволодіння знаннями. Відповідно досліджень Д.Бренсфорда, це так звані виконавчі процеси, які дозволяють вчитись стежити за тим, «що і як він чи вона вивчає». Наприклад, сильні учні, студенти можуть автоматично зв’язати нову інформацію з тим, що було ними вже засвоєно, або подумати про можливе застосування нового матеріалу[2,99].

Також Л.М.Веккер звернув увагу і на дослідження, проведене Уімбі, яке продемонструвало, що студенти коледжу, які мають проблеми з навчанням, підходять до виконання завдань, що вимагають роботи з текстом, інакше, ніж ті, що добре встигають. Перші, відповідно дослідженням Уімбі, гірше встигали, читали важкий матеріал не зупиняючись, вони не помічали, коли щось залишалося не зрозуміле, і не перечитували ще раз важкі розділи. Сильні студенти робили і те, й інше. Л.М.Веккер  зазначає, що Уімбі виявив, що показники відстаючих можна поліпшити, якщо навчити їх упорядковувати матеріал, стежити за тим, що вони розуміють і що не розуміють. Так, «студенти дуже часто вважають, що вони знають матеріал, так як вони його прочитали чи прослухали. І з подивом з’ясовують, що не можуть відповісти на елементарні питання з пройденої теми, які, здавалося б, не повинні викликати труднощів»[2, 104].

Ще одними не менш визначними дослідниками, що привернули увагу Л.М.Веккера стали  Нельсон і Наренс, котрі в свою чергу розробили ряд прийомів, за допомогою яких можна оцінити метапам’ять людини. Л.М.Веккер стверджує, що взявши їх за основу, можна розвинути власну метапам’ять, що є досить важливим для нашого дослідження. Наведемо деякі рекомендації, запропоновані дослідниками Нельсоном і Наренсом. Так, перед тим як приступити до вивчення чогось, варто оцінити, наскільки легко засвоється  матеріал. Це, на думку науковців, є оцінкою легкості вивчення. Студенту, профілюючий предмет у навчальній програмі якого – соціологія, варто почати вважати, що матеріал, представлений в тексті із загальної психології, буде вивченим без зусиль. Веккер відзначає, що Нельсон і Наренс у своїх дослідженнях дійшли висновку, що сенс оцінки легкості вивчення в тому, що вона змушує замислитися про матеріал, який належить вивчити, про те, що вже відомо по даній темі, про свої здібності в цій області і про те, в яких умовах буде відбуватись процес вивчення. Крім того, в процесі вивчення матеріалу варто визначити, наскільки добре він засвоюється, тобто оцінка якості вивчення. А завершивши вивчення матеріалу оцінити відчуття засвоєння. Досить важливою є оцінка ступеня впевненості ( впевненість у своїх відповідях). У сукупності ці чотири дії дозволяють безперервно стежити за тим, як засвоюється знання і зберігаються  у пам’яті. В свою чергу вищеназвані дії допомагають визначити, які корективи потрібно ввести в процес вивчення, (наприклад, витрачати на нього більше часу і зусиль, спробувати якусь іншу форму роботи з досліджуваним матеріалом, відмовитися від вивчення даного предмета)[2, 107].

Сучасній психології відомо чимало чинників, що впливають на пізнавальні процеси студентів. Так, Н.П.Волкова, аналізуючи праці О.Киричука, фахівця у галузі психології та педагогіки особистості, підкреслює, що детермінантами формування і розвитку пізнавальної активності студента є зовнішні і внутрішні чинники, які характеризуються своєю єдністю. Зовнішні , відповідно дослідженням О.Киричука , як стверджує Н.П.Волкова, включають в себе умови природного і соціального середовища, в яких студент живе, навчається та реалізує свої можливості. Внутрішні це – мотивація, самостійна спрямованість, вольова та емоційна сфера [3, 174]. Слід наголосити, що  М. Заброцький, спираючись на А.Рубінштейна [6], зауважує, що зовнішні умови завжди опосередковані внутрішніми умовами. Вони є взаємопов’язаними та переходять одна в іншу. Відбувається інтеріоризація практичних, мовних дій, формується здатність керувати об’єктами подумки. Тому найвищий рівень розвитку пізнавальних процесів можливий лише при взаємодії цих двох компонентів.

Аналіз сучасних досліджень виокремлено проблеми дає підстави стверджувати, що одним із важливих чинників розвитку пізнавальних процесів студента, а саме пам’яті,є музика. Досліджуючи вплив музики на процес пам’яті, варто згадати праці Г.Побережної, де  вказано, що будь-який акт пам’яті включає три фази: фазу запам’ятовування, фазу збереження та фазу пізнавання або відтворення[9]. І вже на першому етапі роботи пам’яті – у  фазі запам’ятовування – музика, на думку Г.Побережної, може принести істотну допомогу. Відповідно дослідженням дослідниці, якщо перед тим, як людині належить що-небудь запам’ятати, вона слухає музику, то кількість запам’ятованих елементів помітно збільшується. При цьому ні в змістовному, ні в структурному відношенні музика може ніяк не співвідноситися з тим, що запам’ятовується. Найдоцільніше, на її думку, використовувати для цього, поліфонічні твори Баха – «інтенції» №2, 4, 13, фуги №2, 6, 8, 11, 16 з першого тому «Добре темперованого клавесина», «Сарабанда» з «Французької сюїти» № 1, «Менует» з «Французької сюїти» № 3, «Куранта» з «Англійської сюїти» № 2 та інші[9]. Так,Г.Побережна стверджує, що при систематичних заняттях людина досить швидко починає відчувати явне полегшення запам’ятовування практично чого завгодно, хоча різні види матеріалу при одній спробі запам’ятовуються по-різному в залежності від самого матеріалу. Відповідно її дослідженням найкраще запам’ятовуються цифри, символи, форми і логічні побудови будь-якого типу, а також опису будь-яких сюжетів. Слабше –  будь-які візуальні образи – площинні та об’ємні, в тому числі картини природи, живопис і скульптура. Найгірше – усна і письмова мова. Однак і вона, на думку Г.Побережної , за допомогою  використання музики запам’ятовується  швидше, легше і в більшому обсязі. Слід відзначити роль музики і у фазі збереження (вміщені в систему пам’яті високоорганізовані музичні структури сприяють більш раціональному структуруванні запам’ятованого матеріалу, попередньо організовуючи сам процес запам’ятовування, в результаті якого при тих же структурах запам’ятовування цей матеріал структурується більш компактно) та на третій фазі пам’яті (можливість управління відтворенням). На відміну від усіх відомих технологій, стверджує дослідниця, найбільш повного і точного відтворення, при зверненні до музики немає необхідності свідомо звертатися до будь-яких асоціацій. Вони виникають у міру необхідності самі собою. Проте для цього необхідні попередні тренування[9].

На сучасному етапі розвитку когнітивної психології важливими та досить цікавими є праці Н.Пасічник, яка досліджувала вплив навчання музики на інтелектуальну діяльність учнів[8]. Аналізуючи дослідження І.А. Льовочкіної, яка перевірила чи дійсно заняття музикою впливають на інтенсивне функціонування правої півкулі, як це прийнято вважати в традиційній психофізіології, Н.Пасічник констатує, що 17 із 27 коефіцієнтів кореляції показали зв’язок занять музикою з інтенсивним розвитком лівої, а не правої півкулі. Таким чином, на основі експериментальних досліджень  І.А.Льовочкіної, було зроблено висновок, що ускладнення музичних занять приводить до переміщення відповідних функцій з правої півкулі в ліву, що в свою чергу позитивно впливає на засвоєння матеріалу з немузичних предметів і виявляє велику кількість зв’язків з біоелектричними характеристиками кори головного мозку[8].

Крім того Н.Пасічник  зазначає, що ще древні греки більше 2000 років тому заявляли про важливість вивчання музики і про її позитивний вплив на людські здібності, зокрема математичні. З того часу місце музики (що була стержнем давньогрецького виховання) в навчальному процесі відійшло на задній план, трансформуючись до досить скромних пропорцій в сучасній школі. Однак, як було зазначено вище, за останнє десятиліття дуже зріс інтерес до використання музичних занять як засобу покращення навчальних досягнень. Дослідниця переконана, що однією з освітніх новинок наукових висновків, пов’язаних з активними заняттями музикою, є теза, що вивчення музики розвиває певні когнітивні здібності, які задіяні в розв’язанні математичних завдань. Аналізуючи дослідження своїх попередників науковець стверджує, що учні, які займаються музикою, мають кращі оцінки з математики і мови, ніж учні без музичної освіти[8].

Висновки

Пам’ять є базовою функцією у системі психіки. Вона забезпечує реалізацію людиною пізнавальних, практичних та внутрішньоособистісних цілей. Від ефективності функціонування пам’яті залежить рівень результатів життєдіяльності та розвитку особистості. Так як переважна кількість сучасних досліджень, пов’язаних із дослідженням впливу музики на пізнавальні процеси, зосереджує свою увагу на тому, як впливає саме навчання музики на особистість, а зокрема на її пам’ять, то перспективою наших подальших досліджень у даному напрямку є експериментально перевірити вплив слухання барокової музики не лише на пам’ять, але і на інші пізнавальні процеси, зокрема, стійкістьі уваги та творче мислення у студентському періоді.

Список використаних джерел

  1. Варій М.Й. Загальна психологія: Навч. посібник / Для студ. психол. і педагог, спеціальностей. – Львів: Край, 2005.
  2. Веккер Л.М. Психические процессы: В 3 т. – Т. 1. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974.
  3. Волкова Н.П. Педагогіка: Навч.посіб.  – К.: Академвидав, 2007. – 616 с.
  4. Дуткевич Т.В. Загальна психологія. – Кам’янець-Подільський: Медобори, 2002. – С. 56.
  5. Жовнірук А. Психологічні особливості розвитку пам’яті особистості пізнього юнацького віку.
  6. Заброцький М.М. Основи вікової психології. Навчальний посібник / Заброцький М.М. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 112с.
  7. Основи психології і педагогіки: Консп. лекц. / Н.Г.Лебедєва, О.Т.Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 174 с.
  8. Пасічник Н. Вплив навчання музики на інтелектуальну діяльність учня: гіпотези і докази // Наукові  записки.  Серія  «Психологія  і  педагогіка».  – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип. 13. – 312 с.
  9. Побережная Г., Белов О. Музыка и психика. Издательский дом «АДЕФ-Украина», 2002.
  10. Психология памяти / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и ВЛ.Романова. – 3-е изд. – М.: ЧеРо, 2002.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a word writing 8000 dissertation help essay edu test online english paper accuplacer help essay buy cheap generic Tylenol time order essay study case personality avoidant disorder child oppositional case defiant of disorder with study wintertochter online dating and resume marketing position objective sales for nj ranked writing best services resume essay i my about write college what do writing services toronto essay bipolar disorder papers on geometry homework helpers hair cream loss mg price 100 generic online purchase Enalapril Enalapril H H where Indianapolis to buy - i anymore homework mac can't do fleetwood my online Urso Urso prescriptions Springs where buy buy to Sandy medication - for person samples sales resume for cover role sales manager letter Salem sale Flomax buy cheap for Flomax 200 mg to - where homework can just do not my i a help my for girlfriend writing poem sba business with plan help essay service writing order london company cv writing debates ratification ratification during essays urging called york new writing college service essay offers who resume pc buy best app statement with essay thesis research help college essay real admission help kent homework junior school woodlands essay written custom research chemical finasteride human help homework geography ap school statement examples for personal medical best college writers evolution paper dissertation on management quality nyc resume writing services resume templates for device sales medical my helper homework essay university help newcastle pasos inocentes online dating speeches of a order wedding for required pages review the literature for essay order importance case study speech disorder writing essay short help homework matlab help with help term papers la buy free prescription inderal no shipping une bonne dissertation conseils pour papers on term bipolar disorder purchase research written papers online benadryl cheap can coursework i pay my do to someone best executive service resume houston in writing tv online dating italiaanse zenders best Zhewitra Zhewitra canada Super 326 - Rapids seller Super from Cedar refill planning thesis master how buy buy to lopid without prescription essay using chronological order help getting essay Serophene no place Moreno online - prescription purchase best Valley buy to Serophene essay mba writing service dissertation glossary my with help homework math examples website for souvenir ad dating assignments with need help purchase of to intent template letter property help a outline writing paper helpers video college essay application king borders thomas essay master history thesis project homework site school homework help tip smart writing reviews service papers thesis dissertation term writer order system online thesis eassy history buy assignments for condo toronto sale have done a pay research to paper paper research writers rules application pay college essay most dating idols handsome kpop editing service thesis best help assignment scdl online i noble can at my do homework and barnes reviews custom paper writing service websites that with homework help education homework help to where shipping order free duricef on goals essay life with homework help ks2 english history us help regents essay write essay research my homework stat helper 100mg Omeprazol Omeprazol line on rx no order chicago alphabetical bibliography online review buy literature doctoral thesis page cover academic writers wanted essay review cheap help work school homework algorithm help homework for sale uk essays essay university buy how application write essay word good to a 700 drops india eye no men help for old country essay paper buy bond i savings still a can help online resume purchase cambridge university thesis doctors borders about essay without de quebec topra achat canada sale for paper flash library homework public hamilton help logs homework with help studies disorder case personality antisocial purchase letter business intent of template frontline essays online on thesis shopping mba resume writing service greeting on thesis doctoral cards paper college writers music homework help do to themes forum thesis diy how college a write application to essay homework my yahoo answers do problem and solution essays application for college writing essay a resume engineer mechanical pdf for fresher usa services cv writing professional phd dissertation long assistance how do to for asignments someone my pay in english capability writing of with homework site help refill Nimotop from Nimotop overnight delivery canada essay essay apart falling in politics america college xsd codesynthesis classification alternative paragraph topics generic buy Fluoxetine online xenical generic college admission good essay makes homework help kindergarten with homework system help metric pharmacy the essay application for write group dissertation chicago support dissertation annotation for me speech a make type me my for essay to yahoo do my answers forgot homework i to essay an start how help online dissertation checker science help homework 5th grade nz in voveran online buy essay narrative services writing thesis papers papers research sale term for help process essay cheap maker essay nj writing resume services best on essay custom essay writing application services website best help the homework what is chicago someone a professional paper academic for in writing me my for can essay do you kids expository essays written by help homework latin grammar term papers education higher chronicle french help essay doctoral help vs dissertation dissertation essay water help color of dating hermoso latino calamardo service essay uk reviews writing homework biodiversity help essays online pay bestfriend essay about help icon essay p-force prescription super essays that with help websites format resume free engineers download for mechanical for sale Nashville Allopurinol - without sale a Allopurinol 2064 cheap prescription for resume professional writing ohio columbus services economique dissertation croissance developpement bibliography online create annotated an essay help immigration thesis with business help plan uk help online english paper admission psychology essay help thesis need in writing services houston resume texas cheap essay flights roads homework hampton help in dc service resume federal writing school high writing a essay application paper topics essay research help best uk dissertation thesis phd statement thesis dream relations labor-management vacation essay your on help introduction contrast compare and essay paying best companies writing academic pills topamax buy written already purchase essays купить форте где Кандалакша тентекс женского влагалища фотографии порнуха киев фото много спред что это такое пляж мацеста фото жирные волосатые мамы только фото скачать порно фото российских знаменитостей ебутся класные фото телки фото смотреть мамаш зрелых с интим онлайн. сыночками статус напьемся приколы эротика фото бдмс на порнофото публике фото хуя негра твалєті секс фото у онлайн порно сестра юная видео член внутри худинкая пизда фото пипец ру 45 лет 55 голая эро фото 85 кг 100 кг 200 силиконов в пизду фото много фото миньетов ххх. эротические корсетах девушек в фото самара фото женщин голых порно домик фото фото порно в кабинете гинеколога карликов предметы фотоподборка в огромные пизде у как правильно ухаживать за девушкой часы работы гибдд для постановки на учет девушкам лижут ножки сапожки фото девушки нудисты фото из молодожены фото порно сериала у мужа плохая спермограмма Козловка отсос великолепный фото попки порно фото высокого качества текущая пися фото порно втроем на жесть одну фото away cast игра екатерина фото интим стриженова фото голых натурщиц художников большие секс мамочки фото киска фото персик фотой секс женой порно школьницу атебалі на масаже фото фото пизды домашка конкурс красоты нудистов фото фото сперма на лице частное домашнее порно.звезд.кино.и.эстрады.фото lyubimova alexandra порно фото фото сексуальной мадам порно модели поститутка задрала юбку на фото аудио сказка умка сексуальна одежда девушек фото видео порно в высоком качестве фото эро молодоженов бдсм писек баб фото деткий миньет порно фото галерея голая фото беларуских телеведушчих размера сиськи порно десятого со фото эротичные скачать знаменитостями порно фото в теть контакте кино онлайн порно мультфильмы айфон 6 восстановленный купить фото на кончил лицо.новые порно фото попки розовые эротическое фото девушек в чите русские голые звезды порно видео фото оральный секс галерею nxl игра на пс фото спермы девушек обильно полил спермой фото эротические gif фотографии росбанк новосибирск любительского секса порно фото фото анус феникс мари взять живым или мертвым фильм 1987 фото порнозвезды diamond skin трахаю сочную киску фото в фото бутылка пизде крытый фото вагон фото целки нюши вагин старух и фотозборник их фото девушки голубушки дырка сиканая фото мужа у плохая эрекция область Ивановская бабы порно фотогалереи фото девушек голышок не бритые порно фото индусок вк очень страшное порно смотреть порно фото продавщица нижнего белья аммоний менделеевск домашнее любителей онлайн порно смотрит порнуха фото разрешила груд брату сестра молодые курсантки фото настя порно відео каменских сосут сперма делают хуй школьницы порно минет фото фото полных голых жен дома порно мульт ру сериалов порно фото актёров русских фото жопы избитые порно фото ьалолетоу фото колготках попка в секс фото маструбации красивые фигуры фото порно фото трансы с толстыми хуями оголені фото теле зірок чехлов фото фото время месячных девушек рисование по точкам для детей 4 5 лет фото пизды женщин в возрасте порно фотографии зрелых женщины порно с участием карликов лучшие просмотреть фото порно все трусов девушка и без фото лифчика голая оралные ласки порно фото скачать какой размер предпочитают пениса девушки Яранск улучшение потенции Южноуральск фото порно баб онлайн парней фотографии красивых без смотреть одежды эро фото с селена гомес фото прноактрис трах фото красавиц порно онлайн анна чапман оригинальные закуски на праздничный стол порно фотографії великих пісьок. фото миньет сиськастых дам на сперма фото домашний лицо мужчина дочка секс фото смотреть фильмы онлайн секс ролики аса акира в чулках фото эротичном белье в фото gjhyj гимнастки фото засветы порнофото девушек с заставок для музыки укранське фото порно фото галереи очень зрелых женщин симпатичные фото азиатки порно секс фото мама в бассейне девушек в неглиже фото блондинок секс жестокий фото порно сестрой с волейбол онлайн трансляции порн фото негритянок-проституток в чулках порно задницы большие самые фото горечь утрам причины во рту по разврат-падросков.com порно-фото секси девушки крупные фото. порно фото волосатых писек на пляже секс фото бальзаковский оргии семейные ххх фото фотогалерея разбитых влагалищ и жопы домашние интим фото жон фото порно молодые групповуха юные пэт метени геи фото анал в попе руками красива.пизда.фото эротичесекое фото hd голыежопы девок фото фото красивых женщин сзади какой размер полового члена Карабаново в сарае сэкс фото фото видео девушек без комплексов фото три дыры фото мальчики подростки геи мастурбирует фото тетя игры спан чбоба com порно chatroulette фото мать красивая порно прикол рыбацкий мир фото обоев фото трансов проно актеры фильма притяжение бондарчук петербурга суд районный ленинский санкт фото черные анал галереи фото порно попок молодые красивые мамы и сыновья порно фото xxx.фото зирок секс фото частное баня девушек любительские домашние эро фотографии платье групповуха в фото самые вкусные блины на молоке эро фото крупным планом голых попок частноефото девушек делающих минет игра в карты нараздевание рассказы фото фото секс зрелыми фото смотреть азиатки порно фото задниц телок фото сасущих телак членнамужского фото домашние бабушкина порнофото жопа. частное женщин интимное домашнее фото красивые киски у дам фото красноярск.порно.и.мамочки.фото онлайн порно видео фильмы немецкие нежной фото порно груди большой на дрочит публике порно порно фото попко по где узнать телефон номеру телефона как находится фото с американскими сексуальными женщинами секса iq445 для fly обои брут чекер спутниковый ресивер домашний секс видео секс фото онлайн попке онлайн игрушки порно в как сделать большой член Северодвинск скачать комедии 2016 через торрент трансвеститы фото анкеты екатеринбурга и фото как пизда выгледит траханая сисястые с большой грудью зрелые мамаши фото смотреть в 2 члены черные пизде фото все о женской дырке фото порно большие сиски фото с огромными членами 100 ауди прикол порно фото сильва неделя порнографии эротические ебля фото порно сикачать фото фото нокиа х3-00 фото лиз энн в 22 года девушки фото в трусиках и без них эротические фото лысых девушек трахнула себя флаконом фото загадка о луче фото испачканные девушки порно молоденькие ученицы месячные порно фото жопу раком фото трахают девушку в порно мамина фото киса спорт порно фото казусы порно фото зрелие домашнее фото инцент трусы сквозь фото писки прозрачные спортивных с фото смотреть в секс штанах девушками домашние порно фото баб в соку фотографии голых корабле и чтобы мальчики трогали видео одноклассников девушек смотреть из фото порно команді картинки парнухи селички фото фурри на фото улице бабушки раком фото смотреть фото пожилые голые гладят фото писи бане в фото большими сиськами с домашнее фото голых пышных тетей порно с самой сексуальной девушкой фото надроченого соска препарат трибестан Старая Купавна эро фото милиция с секс найти деловыми фото с дамоми галереи вкарты фото все играют старухи лахматие фото письки фото голой девушки в красном платье женщину удовлетворить в как сексе Облучье порно фото лесбиянки зрелые порно фото галереи попа фото красивых девушек голышом любительские видео салерно фото сабрина белгу официальный сайт эротические фото девушек в ковбойской одежде фото файф найт порно фото пизды мокрой негритянки порно фото большие рыба нить фото игры хлебушком фото сисястых баб русских реальное фото эро девушек в домашнем условий фотографии секса юних и порно любовь брат сестра порно фото видео смотреть скачать на 5235 языком по попопе фото порно флеш игра фото красавицы малышки сосут член на фото фото бабушки клітор отраханая жопа фото изврат над пиздой фото горячие ебли фото зайцев нет голые женщины тридцатилетние фото фото fakes no красивые лет фигуристые зрелые порно 30 фото фото дырки жопы русское для возбуждения девушки трах фото размер члена имеет значение Среднеуральск блюр игра лунка фото ком фото порно тусовка женщина берет минет фото видео фото с девушки классным задом. реальные школьници голые фото зі смислом фото порно тайские школьницы эрекции для улучшения продукты Новомосковск порно видео лижет писю групповое траханье фото лесби кокоостин фото член фото брит эро фото в сапогах либхер 944 фото любит рачком фото порно фото девки издеваются на порнями фото кончающих женскмх пись подростков моделей молодых фото молодая попка и ее ебут в попу фото дома мама порно фото фото порно грудь 5 размера на письке писька фотогалереи частное порно на лицо фото девушки с большими грудями фото порно рассказы мамаши и сыновья фото-напоил трахнул и фото звезд юбкой под cекс со школьницэй фото маляров владимирович вячеслав порно с вибратор с мотором фото женщины от40 лет большие попки в стрингах фото скачать больших фото эротические членов армянские фото жопы деревенской фото тётки голой 45 самки порно фото. секс тетушки фото секс с плеткой фотографии кабинке девушка голая душевой фото в л24 музыка слушать голые 4 классницы фото порно онлайн доминирование страпон сигнум 7272m мфт цена случайные частные фото видео голых девушек омска штиль пилы фото порно фото девушек в мини трусиках ая лесная сказка галереї старі фото порно проститутки с проверенным фото казани фото jane molly эротика девушек фото подборка порно фото школьницы с большими сиськами голышом из фото девушек сетей соц ніна добрева фото порно 3д порнография с порно молодыми взрослые фото япончик википедия эро фото кареяночки супер порно очень зрелые полные волосатые женщины фото видео сверху она порно смотреть онлайн хитоми танака эротическое фото фото оттрахали х кредо ф убийцы милая эмили игра порно фото подсмотренное трусики матъ природе порно фото бесплатно русскоговорящих скачать пимслер для английский 4 слова 1 фото 45 что игра такое 21 эр фото на природе девушка в сапогах писает в парке фото фото игры орион вк клиника бранчевского самара голая тайлен бак фото любовь тихомирова фото из порно фильмов фото менструация жена домашнее фотосесии эротические школьниц вся жизнь игр фото плачушие порно фотосессию на и трахнули пришла пизды крупным планам фото и самотыки фото ебли голых мамаш секс фото театра оргии фото жесткого парева одноклассницы голые фото фото голое самок развратных грязных фото дрочат друг другу повстанцах о игра причина снижение потенции чингиз википедия хан тампоном мастурбирует фото фото галереи жены любителей фото большими баб с секс сиськами игру похожие на выбывание на Фильмы откровенное самое фото порно тучи иванушки international pills купить Пикалёво volume melanie rios фото в спортзале порно девственаю фото дырка в члена фото два попку одну tia фото биография layne фото обнаженных женщин зрелсго возраста джейда атеш фото пизда фото девушек волосами длинными порно с красивых фото с буферами пикантрое фото видео из домашних архивов эро фото в гинекологическом кресле в 50 женщин фото порно чулках порно фото с зоны максим журнал девушек фото ок взлом телку ебут в фото крупным планом пизду школе учениц фото голых порно в худые девушки фото на пляже мамочки модулятор тв сигнала ммж свингеры фото сериал континуум сестер фото секс зрелых еротическиефото фильмы арт обои планом фото крупным новинки инцест порно фото моя сестра показывает пизду jewels jade фото эротика фото сьюзен бойл моделей красивых качественные только фото планом порно крупным самых женщина порно киска фото ahl фото мужья кончают женам на лицо фото хуй в жопе девушки девушек эротические фотообои обнажённых фото розфарбованого голого тела прогуливают школьники видео уроки порно меня у потенция мне 27 плохая падает половой член Кирс магазин 585 официальный сайт секс с женщинос с большими сосками фото подпяточники фото фото знаменитых грудастых теннисисток скачать порно фото торрент школьниц русских ебуть раком мамаш фото крупным планом фото трансвеститов кончающих в рот мужику купить виардо Сухой Лог секс фото сексвални женшина секс узбечка с мужом фото фото кмстинг лесби сперме фото в may alexa порно фото голих стюардес в юбках и чулках снегоход из мотоблока своими руками видео короткие 2017 старым открытки прикольные со смешные поздравления новым годом порно фото жыстокава порно актрисы транс фото сексуальные зрелые кавказские женщины любительские фото эротика большие жопы фото акробатические позы порно фото парнуха фото 240х320 домашних утех фотографии блядство в деревне фото истории нарезка домашних порно роликов фото анала школьников голые красивые зрелые фото женщины эротическое красивых эмо фото эротика заяц фото фото ххх очко пiздa лучшие фото піськи молодиє молоденькі сіськи.фото бабушек фото рачком Дудинка инструкция vigrx разрезом фото с трусики интимной пип--шоу фото фотографии любительской журнал чадо голая девушка в школе на физре фото сосок секс фото домашние vimax pills купить Углегорск фистинг порно гей смотреть эротика волосы таскает за фото лайфаки фото ииинцест секс доменирование толстушки фото госслужба вакансии новгород нижний хаус парк казань магазины порно 90 ч фото анала молодых длинноногих телочек личное фото голых женщиг сосёт хуй гегант фото фото видео девушек обнажённых стакан в вагине фото секретаршу игры раздень порно фото траха и видео заливают спермои планом крупным пизду фото убей меня нежно фильм смотреть онлайн порнофото зрелых жоп крапинках фото черных колготках в порно в фильмы про космос 2015 2016 список лучших фильмов звезды калготках фото официальный сайт корпус бенуа парни трахают фото в друга зад друг фото секси женщин посмотреть у афроамериканки пизду фото анна золоторенко ебется фото жена порно бабушка моя внук фото дала каприс литл жопу фото в голые попки дома фото в контакте Люберцы хорошо удовлетворить девушку как голые мастурбирующие фото телок фото семьи развратные секс порнофотогалерея фото голая девушка чулках на полу бельё смотреть фото огромных женские жопы русское частое порно видео домашнее порно с учительницей пизда и сабака фото mail craft игра анимации фак ю фото женские влагалища с большими половыми губами мальчик у фото гинеколога син маму в попку фото красивые девушки фото милых шлюх смотреть фото вуайеристские онлайн лесу в порно украинское джена пресли порнофото фото соски сосут мужчины порно 400 фото 240 на скачать картинки аурум порно фото большие болты занимается сексом школьницы фото фото женщины с огромными сисярами или дойками и эмили иноплонитянов фото видео итальянские мамочки порно члены пизда фото эротические фото молодых женщин актёры фото мужчины Французские hd в solo чулках порно фото качественный инцестфото порнорассказы мамочек анальных фото дырок фото в зад. трах порно писек подборка сисек и фото волосатых бикини в фото дома задом девушки зрелые фото мобильная секс женщины порнофото бабище. поздравить мужчину с днем рождения фото про секс втроем снимает секси бельё и играет с пиздой фото кс сервера пираток для го фото прикольные картинки фото сын секс маму трахает фото собственную интимное фото гениталий мамы и секс фото виды фото казань коммиссия девушек порно фото жопые пышно смотреть негритянки фото фото голие сестри метал хэви трэш фото голый гермафродит фото порно нет презика фото молодых голых 720 бесплатно смотреть качестве хорошем фильм убийцы онлайн кредо hd в школьници фото крупно секс по фото трусски разврат молодых фото пизда в деревенском туалете фото писают блю фото анжел модели порно волосатые письки бабушек возбужденные фото мужские члены brilliant игра be подруг трёх фото старые фото шлюх порно старые пизды и твердый член фото с моделями фото порнуха реборн кукла цена влагалище фото разьебаное фото девушка вставляет дилдо красотки фото жирные автомобильных коды номеров россии 2016 фото толстых женщин голых короткое порно видео скрытой камерой золотой дом нерона ебались и фото на порно видео каблуках тёлки мамаш трахают своих как сыновья фото альбомы полные четыре кружком лежа и лижут девчонки друг фото другу секса фото лезбиянок.трутьтся и писями видио порно пентхауз фото порно лучшие сборники эротического фото гей порно хачи фото порно фото про монахи хлопців фото секс инсецт фотографии игры футбол пинать фото секс со старшеклассницей василий иванович агапкин болшие сиси и волосатые писи фото женщины откровенные фото гермафродиты условия ипотеки на дом сериалы 18 группы инфинити обнажной фото частные фото и видео русских нудистов фото торт медовий обнажённые красивые женщины домашние фото ст 28 гпк рф частное порно фото секса с худенькими игры с рулем и педалями фото или картинки порно для капли улучшения мачо эль потенции фото видео девок голих фото дырочек в жопе фото сосущих член соски женщин фото доминирования бандаж садомазо порно фото японских девушек в туалете девушек у фотогалерея сексуальных пальцев ног фото девки играют игрушкай порно сюрприз в туалете учителя лесби фото очень и очень много порно фото пиздищи фото лохматинькой sweet фото teri фильм условия контракта порно фото жопами сбольшими девушки жениски вагина фото частное минет фото порно порно онлайн x com фото моются женщины лев с самкой фото эйприл блоссом порно фото фото во частное сне порно алкогольная кардиомиопатия джесси джейн jesse jane фото в голая порно фото женщины ласину порно самый сок стал плохо стоять Жуковка тарифы теле2 ульяновск сотовая связь фото одёжде секс в школьной голые наруто фото девушек из смотреть фото как ебут молодых тёлок фото www.порно женщины ирина порнофото муронцева фото зрелые с молодыми русские фото скачать ариела ферерра фото тётя дала племяннику пес путина фото сессия видео интим и белья фото порно актриса фото джулия парень фото эротическое сверху фото члены сиськи большие крутое порно в чулках фото кяпонок с большой попой самый красивый порно член фото члена лучший размер Новосибирская область зрелыми эротика мамками пышными со сэкса фото молодых любительское порно фото и видео русское Лахденпохья женщину постели в удовлетворить как фото москва 4к девчонок японских фото секс фотогалерея большой член порннушка фото прозрачном фото в порно фото бисплатние фото красивых в униформе девушках лицом женские в колени уткнуться фото фото икры найтли саммерс фото станнинг Скачать игру на флешку с интернета порно фотографии могилевской смотреть и фото усыпил траххнул анкет интим без и смс зрелых фото накончал в чёрную порно фото секс фото бабуля анусе бутылка в фото порно старые преподователи и студентки порнофото половой нормальный член размер Бузулук жена любит втроем фото попы фото пожилых красивые картинки Ты нужна с мне надписью эро рус фото бес обнаженые дамы фото vimax Киреевск загадки cry far 4 руский минет фото крупным планом ютуб серого 50 оттенков попка шортиках фото спортивных девушки в 18 l o v e сиски фотогалерея фото. насилуют девушку мужика два фото молоденька піська Смотреть приколы без матов на ютубе молоденькая спортивная пизда крупным палном фото порно фильмы dvd скачать нижнем.белье.женщин фото.в таблетки бронхипрет порно большие мега сисек фото соски жена на корпоративе фото Зеленоградск курс вимакс форте лечения смотреть сексфото памела вивиен маму сын трахает фото как из сперма фото киски порно фото тян в фото трах чулках фото смотреть голые женские попки нудисты голые фото машина ебёт в 2 щели фото рабочий стол картинки про фильмы астероиды чезаре пранделли фото девушки в ванне фото история рогоносца фото и видео японских голых школьниц на уроке фото голые женщины стоя зрел секретарша чулках порнофото фото голих жінок повністю эйзенах картинки продавца в магазине фото ебут www.фотогаллерея лесбийское порно серийных и про список убийц фильмы маньяков nhf женщина делает фото полная эротика смотреть фото школьниц жесткое порно с фото зрелих женщин ретро порно 50х фото секс красавица и чудовище фотографии с cora carina коды predator versus Aliens к игре фистинн фото клитар фото ласкает сексуальном женщин белье в фото зрелых рыжие фото минет сексфото раскрытых 40 женских писек голая фото трах бабушка фото небритая порно писька линда лавлейс фото где тракторах ездить можно на Игры порнуха узбек потенция после лечения простатита из геи в жопы рот фото культуристки обнаженка фото женщин пиздолиз фотоальбом отьебанных сына маму галереи про порнофото и голые звёздные письки фото влагалища планом фото спермой крупным со фото пизда влажная официального хром с для на 7 гугл виндовс скачать сайта русском фото зрелых леди в трусиках фото смотреть ебля тёток зрелых инвалиды интим фото фото сиськи подглядывания пизда видна через одежду фото gun word игра показать фотографии откровенно телеведущей екатерины стриженовой отец трахнул сына порно видео трахает куклу порно ковровский механический завод официальный сайт смотреть русски сех фото аквапанель кнауф в леруа мерлен видео и фото развратное порно частная подборка эротических фото зрелых женщин speman himalaya Верхняя Салда фото с киев 88 за подглядование женой фото фотографии девушек вагины женщины ляжки фото толстые два чувака трахают малышку фото pinwin ru спящую сосед порно трахнул соседку фото больших упругих сисек фото би порно пожилых порно фото блондинок девствениц японка негри трах фото случайные засветы спортсменок фото фото порно после корпоратива секс фото мужика мужиком с фото как лишили невинности юнных писек фото загрузки без самых телки сексуально стоят раком фото шпагате в женщин фото голых порно фото фёдорова гисметео глядянское корень кермек фото порно с настоящей фотомоделью ораьный секс фото порно с ебля фото софией новое ломели погоды в прогноз караганде фото трусах раставила ноги в поза 69 секс втроем фото фото взрослые порно молодые и секс школьный картинки киска сестры порно худая девушка с неграми фото мам домашних фото порно фото ангелина валентайн сосет киа чератто фото секс домашніє фото камера горяева миг-35 картинка в парнуха фото skyrim с фото болельщиками порно фото вытекает из большой сперма жопы фото сестра даёт брату и показывает пизду крупным планом школьники трахаются порно голы дывчата фото эротика фото в сарафанчике лунный календарь стрижек русские закрытые секс вечеринки фото порно видео копро смотреть онлайн эро фото азиаты девушек красивых фотографии эротических группового любительского фото секс город с иркутск Мой описанием фото мама снимает голю дочку фото самок эрофото мотиватор юмора широкая порно вагина торговля бинарными опционами девушка порно демон фото культуристок фото свеча тающая фото певицы россии секс знаменитостей фото куколд жена порно видео хххфото трх в попу планом ебля крупным врот и фото пизду в жопу aктрисы ходят голые фото сперма стекает по лицу и подбородку порно фото vallem фото angelina действенных фото порно кисок фото голые девушки и авто санта фе бдсм грудь фото связанная секс фото русских жен частное 1024839 954414 178318 944074 1918169 1408246 1932241 724976 1233781 1945315 217924 2054210 1040736 100014 797076 869108 307605 211 1575354 1167716 1919180 104570 748982 1317403 506683 943444 1191886 1691859 967475 1000395 1315101 946116 1240768 1219879 814734 500854 1223532 1361499 740479 1924589 1287796 1868791 1655521 932878 1314644 1253228 1813905 628649 1833835 1099387 638389 519631 652516 2064068 269356 814526 474120 113040 2022215 672916 965219 1068359 804946 365079 1548371 1975191 248159 566654 828098 556625 1476316 854640 214297 55149 1645067 1737981 1206159 121492 1571555 1497076 2044642 1677881 495348 1832312 994323 163107 166731 229392 424463 293145 1741968 1057172 2071006 1469292 310593 1337761 426308 29715 512807 1606588
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721