ВПЛИВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  347.73+336.151

 

В статті проаналізовано вплив фінансового контролю на наповнення місцевих бюджетів. На підставі аналізу обґрунтовано необхідність удосконалення системи фінансового контролю за справлянням місцевих податків та зборів в Україні. Запропоновано можливість впровадження зарубіжного досвіду у систему фінансового контролю місцевого оподаткування України.

Ключові слова: фінансовий контроль, місцеві податки та збори, місцеве оподаткування, місцевий бюджет.

 

Основним завданням для України є розробка концепції сталого розвитку, який повинен поєднати в собі економічні, екологічні та соціальні стандарти. В той же час побудова ефективної економіки держави неможлива без функціонування цілеспрямованої та чітко обґрунтованої системи фінансового контролю, адже саме система фінансового контролю забезпечує законність здійснення фінансових операцій, а отже і законність здійснення оподаткування як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях. Складовою частиною системи оподаткування є місцеві податки та збори. Їх суть полягає в тому, що орган місцевого самоврядування для забезпечення свого функціонування повинен мати певні фінансові ресурси, які даватимуть змогу вирішувати завдання, покладені на них в умовах ринкової економіки, тобто надавати послуги, рівень яких відповідає обсягу сплачених податків.

В Україні спостерігається досить невелика частка надходжень до місцевих бюджетів від справляння місцевих податків та зборів, що є свідченням низького рівня фінансової незалежності органів місцевого самоврядування. Місцеві податки та збори не дають реального наповнення бюджетів територіальних громад: частка місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів становить менш як 5 % [1, 80]. В результаті низького рівня надходжень до місцевих бюджетів із власних джерел – місцевих податків і зборів, виникає навантаження на Державний бюджет країни, а тому необхідним є вдосконалення фінансового контролю за наповненням місцевих бюджетів.

Іншим важливим чинником, що зумовлює актуальність обраної теми є той факт, що система місцевого оподаткування надзвичайно важлива для розвитку районів, міст, адже саме місцеві бюджети покликані вирішувати ряд соціально-економічних завдань на регіональному рівні.

Вивченням впливу фінансового контролю на наповнення місцевих бюджетів займаються вітчизняні вчені: Василик О.Д., Воронова Л.К., Грицюк І.В., Городецька Т.Е.,  Карпінський Б.А., Кучерявенко Я.П. та інші. Проте, все ще малодослідженими залишаються питання впливу фінансового контролю на наповнення місцевих бюджетів.

Мета даного дослідження полягає у вивченні впливу фінансового контролю на наповнення місцевих бюджетів та визначенні можливих шляхів удосконалення наповнення місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів на основі вивчення теоретичних аспектів досліджуваної проблематики.

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати ряд завдань:

  • визначити сучасний стан справляння місцевих податків та зборів;
  • визначити чинники, які впливають на реалізацію фінансового контролю;
  • визначити можливості вдосконалення фінансового контролю за місцевими бюджетами.

Контроль є невід’ємною частиною системи регулювання, завдання якого полягає у виявленні відхилень від встановлених стандартів, а також порушень принципів законності, ефективності та економії витрачання матеріальних ресурсів. Основна мета фінансового контролю за наповненням місцевих бюджетів полягає у:

–         підвищенні контролю за сплатою місцевих податків та зборів;

–         наданні суспільству об’єктивної інформації щодо використання ресурсів місцевих бюджетів;

–         підвищенні відповідальності органів місцевого самоврядування за законністю та ефективністю справляння місцевих податків та зборів.

До складу місцевих бюджетів належать: бюджети Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування [2].

Кожен місцевий бюджет, в ідеалі, повинен забезпечувати себе фінансовими ресурсами самостійно за рахунок місцевих податків та зборів. Наприклад, у Польщі місцеві бюджети часто мають профіцит в результаті збору місцевих податків, а тому повністю забезпечують себе фінансовими ресурсами, які є основою для його ж розвитку. У розвинутих країнах світу саме територіальні громади, спираючись на власні фінанси, є стабілізатором соціально-політичної та фінансово-економічної ситуації в державі. Проте у Україні переважна більшість місцевих бюджетів є дотаційними, а частка надходжень від справляння місцевих податків та зборів є мізерною.

Місцеві податки та збори – платежі, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим кодексом України, рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад [3].

Дієва система фінансового контролю є необхідним елементом справляння місцевих податків та зборів.

З прийняттям нового Податкового кодексу України (далі ПКУ) затверджено лише 5 місцевих податків та зборів (до прийняття нового ПКУ було 14 місцевих податків та зборів), серед яких: податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, єдиний податок, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір.

Бартачук Ю.А. стверджує, що однією з проблем української системи оподаткування є низька частка надходжень від справляння місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів України. Відповідно до статистичних матеріалів номінальна сума надходжень від місцевих податків і зборів зростає, а частка їх у загальній структурі доходів місцевих бюджетів зменшується.

Скорочення кількості місцевих податків та зборів було одним із напрямів підвищення фінансового контролю за їх справлянням. Проте, більшість з визначених у кодексі місцевих податків і зборів дублюють або об’єднують дію тих, які існували раніше, так, наприклад, туристичний збір є об’єднанням готельного та курортного зборів, а у зборі за місця для паркування транспортних засобів змінено елементи оподаткування. Отож, в результаті цих змін не відбулося покращення фінансового контролю за сплатою місцевих податків та зборів.

Згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів», для посилення фінансового контролю необхідно: надання органам місцевого самоврядування методичної та консультаційної допомоги з питань обслуговування місцевих бюджетів; удосконалення процедури фінансового контролю за дотриманням бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу його учасниками відповідно до повноважень, визначених законодавством; запровадження механізму моніторингу та оцінки ефективності здійснення органами місцевого самоврядування їх повноважень, підвищення відповідальності за здійснення таких повноважень; активізація роботи органів місцевого самоврядування, спрямованої на підвищення ефективності використання бюджетних коштів (застосування дієвих методів економії бюджетних коштів тощо) [4].

Актуальним на сьогодні є також питання надходження коштів із Державного бюджету України до місцевих бюджетів. Як відомо, видатки із Державного бюджету України здійснюються на всі адміністративно-територіальні одиниці, проте, результати їх використання не є досить вагомими. Причиною цього є недостатній фінансовий контроль, адже кошти, які виділяються із Державного бюджету «зникають», тобто  де-юре вони затверджені, а де-факто не відображені.

Перешкодою для проведення ефективного фінансового контролю на місцевому рівні є екзогенні та ендогенні чинники.

До екзогенних чинників належать:

недосконалість адміністративно-територіального устрою України, внаслідок чого чимало територіальних громад є несамостійними;

– позбавленість органів місцевого самоврядування самостійності у питаннях справляння місцевих податків та зборів;

– законодавчо обмежений перелік місцевих податків і зборів та відсутність об’єктів оподаткування по деяких із них на багатьох територіях;

–  висока залежність місцевих бюджетів від трансфертів, особливо дотацій вирівнювання;

– неврегульованість нормативно-правовими актами питань проведення громадських слухань і застосування інших форм залучення громадян до розроблення та реалізації місцевої фінансової політики тощо.

До ендогенних чинників належать:

–   недостатність зусиль органів місцевого самоврядування щодо розвитку фінансового контролю на місцях;

–   низька прозорість діяльності місцевих органів влади, незацікавленість у залученні громадян до вирішення проблем територіальної громади;

–   необізнаність громадян із законодавством, пасивне ставлення до місцевих справ та недовіра до місцевої влади;

–  недостатня кваліфікація кадрів в органах місцевого самоврядування; нерозвиненість системи органів самоорганізації населення [5, 3].

Для того, щоб нівелювати вплив даних чинників необхідно:

–   забезпечити фінансову незалежність місцевого самоврядування;

–   забезпечити використання власних коштів місцевого самоврядування відповідно до потреб громадян;

–   надати можливість органам місцевого самоврядування встановлювати власні податки та збори, за згодою із вищими державними органами влади, відповідно до особливостей регіону;

–   забезпечити обов’язковість проведення громадських слухань, з метою контролю місцевої громади за наповненням та використанням коштів;

–   вдосконалити чинне законодавство щодо питань регулювання надходжень до місцевих бюджетів.

Зменшення впливу вищезазначених чинників сприятиме проведенню органами місцевого самоврядування ефективного фінансового контролю за наповненням місцевих бюджетів, що дасть змогу реалізовувати місцеві соціально-економічні програми розвитку, зростанню довіри до місцевих органів влади, економічному та соціальному розвитку областей та інших адміністративно-територіальних одиниць.

Згідно з ПКУ, перелік місцевих податків і зборів визначається на державному рівні, тому органи місцевого самоврядування не мають права запроваджувати на своїй території власні податки і збори. На нашу думку, ця норма чинного законодавства є не ефективною і її необхідно відкоригувати, адже, податки та збори до місцевих бюджетів повинні справлятися відповідно до особливостей того чи іншого місцевого рівня, з можливістю впровадження особливих податків та зборів. Адже, якщо орган місцевої влади затвердить певний місцевий податок відповідно до особливостей того чи іншого місцевого рівня, він зможе підвищити фінансовий контроль за їх справлянням.

Варто зазначити, що необхідним є подальше реформування податкової системи з питань впливу фінансового контролю на наповнення місцевих бюджетів, а особливо в частині регулювання місцевих податків та зборів. Адже, при встановленні чинним законодавством 5 податків та зборів законодавець обмежив певні регіони у отриманні додаткових надходжень, цим самим обмежив їх фінансовий контроль, встановивши єдині правила для різних місцевостей.

Для подальшого реформування системи «місцевого оподаткування»  необхідним є нівелювання чинників, які послаблюють фінансовий контроль. залучення зарубіжного досвіду з питань оподаткування з відповідними корективами з урахуванням національних особливостей.

Отже, фінансовий контроль має значний вплив на наповнення місцевих бюджетів, адже забезпечує прозорість сплати податків на місцях. З метою послаблення впливу екзогенних і ендогенних факторів щодо формування ефективного механізму фінансового контролю необхідно: забезпечити фінансову незалежність місцевого самоврядування; забезпечити використання власних коштів місцевого самоврядування відповідно до потреб громадян; надати можливість органам місцевого самоврядування встановлювати власні податки та збори, за згодою із вищими державними органами влади, відповідно до особливостей регіону; забезпечити обов’язковість проведення громадських слухань, з метою контролю місцевої громади за наповненням та використанням коштів; вдосконалення чинного законодавства щодо питань регулювання надходжень до місцевих бюджетів.

 

Література.

 

  1. Бартчук Ю.А. «Шляхи реформування системи місцевого оподаткування в Україні»//Збірник наукових праць. – 2011. – №1(4). – С. 82-84.
  2. Бюджетний кодекс України від 7.08.2010 р. № 2456-VІ.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. – Текст з екрану.
  3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.–[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. – Текст з екрану.
  4. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів» від 23.05.2009 року №308-р.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/308-2007. – Текст з екрану.
  5. Карпінський Б.А., Грицюк І.В.Фінансовий контроль за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів у процесі підвищення їх фінансової самостійності. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vldfa/2010_18. – Текст з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

prescription buying seroquel no shredder sale trucks paper for paper original writing 1767 vigra buy overnight gold cheap research paper my write for paper me term do for my assistant for medical resume examples an admission 2nd writing grade essay help essay london report service hmr writing sweetcheeks online for sale zagam cheap professional services resume writing results writers write essay they the when often best about get hiring of a ghostwriter cost oxytrol ligne en du acheter essay school elementary writing western help quiet essay on all front the help research writing papers cholesterol foods reducings dissertation trade international online essay papers cheap thesis security master help division decimals homework dating online ucfirst service useful writing is very custom buying a dissertation plan el online dating de dinosaurios ocaso los druckkosten steuer dissertation writing essay help euthanasia chicken with stomach pox ache pneumatics homework help time isordil 1 delivery days to 3 for to dissertations online where find written buy an already essay an you using essay in dating arimugam online help questions phd dissertation with writing uk dissertation help price term low papers college outsourcing hr dissertation paper research writing teaching writing personal help statement for with a college proofread essay service cover examples letter manager to hiring order worksheets of sentences service industry essay u texas service homework flipme dating geojitbnpp writing service price cv casserole diabetes 1 chapter system thesis payroll literature services review writing algebra help homework coupon writing custom service buy presintation my write custom paper statement sdn personal editing services help essay scholarship with essay editing service admissions writing paper research sites for papers college sale get were homework on go my to do help i resume victoria professional services online bc experience work resume writing buy no students for with homework do assignments humanities essay quality dissertation life work help homework english online college writers paper professional autism spectrum review disorder literature pattern paper buy online malaysia activities essay extracurricular canadian 2.5mg topamax cheap writing article service buy an business existing plan to business free coumadin resume mi rapids writing grand service restaurant online order resume 99 536 txt help 536 direct hhomework service resume jackson writing ms need help homework probability with help vikings homework resume expert writing 10 journals writing custom mestinon effects side 120mg paper writing styles college of the resume order coif good music paper writing application bauld harry service essay college to papers essay where buy service writing oxford usa dissertation research buy cheap papers identity dissociative fight club disorder essay in science research political proposal phd buy watermarked paper homework buy doctoral help dissertation download my me essay for ireland write generic Dostinex essay columbia gs admissions methotrexate pharmacy 24 7 specializing writing service dating messages help online characters pictures kathniel she's gangster dating the essay stand help by me students for elementary help online homework help mt435 homework luther paper martin king research sale for english essays mar karl dissertation on and homework fraction help speech a line on buy for do mypaper me importance essay orders of following the my i do someone to want assignment dissertation scientifique psychological disorders articles writers strategies research japanese efl professional paper of writing my to someone review resume dating fm mirchi online radio dubai thesis phd helper new resume city in services best york life writing government job help resume annotated bibliography online buy resume nyc buy a written papers essay custom com diovan facmed disorder obsessive articles compulsive canada online ceftin buy online pharmacy buy malaysia rocaltrol biografia yahoo euripides resumida dating de online and sell buy thesis feminism phd thesis essay personal admission vs help statement college where rice buy for to nougat paper help temple essay university essay helps narrative fast slim tea deliverey online admission essay an introduction writing micoflu price insurance without help essay board college help secondary homework one in allergy eye service thesis architecture phd oriented professional writing services nyc resume order report lab steps in buy essay synthesis smart custom writing online dating studies film nelmes to introduction biz2biz dating online my help essay i write can admission essay college nursing dating bautabellen krapfenbauer online essay writers australian law homework really do fast on what means service essay papers of marketing can my review literature write someone research writing nursing services de roman personnage dissertation essay application college questions buy victims essay help accident homework help college tvdsb help homework free essay writers online chemical lab order report rate a of and the reaction glucotrol buy safely online buy usa Claritin transcriptionist for medical letter sample cover writing assistance to poetry write how beach my sand write name in help admission be college professional essays with help with free cv psychology defense dissertation best what the is essay service writing recommendation letter school medical requesting for of for writing personal statements school medical india buy imdur rx no on in america racism essays write research your papers updating kitchen in cabinets old dissertation photo help live homework punctuation high help school homework custom australia writing pads chemical help for equations balancing homework writing louis resume services st help essay admissions college universal homework 123 help a buy research to need papre i dating dk start top menu ref nc professional services greensboro resume online writing help yahoo answer homework purchase on essay higher college should i write my about essay what application anatomy homework helper to how your working online get papers marathi essay websites cv purchase executive impala фото 1965 реми рататуй фото фото сексу в колготках Как пришить пуговицу на удачу фото Кардиотренажеры для дома фото цена 40 женщин ххх за фото смотреть жёсткое порно фото беременных Картинки для девушек 16 лет на аву красивую попку трахнули фото игра нарядить авто mazda 3 фото черные смотреть онлайн порно трусики любительские фотосессии голых девушек жесткий трах истории фото пожелых училок голых Создавай слайд шоу из фото онлайн порно фото джесіки альби русские порноролики студенты онлайн в мужа фото женском белье со спины волос длина Средняя фото Программа чтобы скриншоты в играх порно попки от первого лица Фон картинки с природой и цветами Игры барби одевалки на скейтборде базы из лего фото Слоеные салаты с курицей с фото порно фото школьницы минет гигант кухни фото 2015 дизайна Новинки физкультуры класс на 1 Игра уроке женщина делает минет ей за 40 любовнику фото большими сиськами фотографии жен русских с фотомодель секс рассказы вербы картинки из на свидание девушку Игры собираем тёлка фото выебала негра какой Можга размер любят девушки ночи сказка Явсегда рядом с тобой картинка порно-фото.молодых Картинки крутая эльза и рапунцель сильвия мейер в групповом порно фото фото красивые голые женские попк голых девушек фото раком плейбой Играть в покемонов карточная игра у Картинки лучше меня ты всех на мальчика Зимний комбинезон фото Смотреть фильм игра на английском мультиков из Картинки по карусели трансвестит порнофото улучшения средства Прокопьевск потенции для поза 69 фото эро смотреть секса красоточкой фото с Картинки с черепами для мальчиков знаменитости в сперме порно порно порно фото сын подглядывает за мамой фартуком Белая кухня желтым фото с фото писек приём у гинеколога Как в добавлять 10 windows гаджеты Красивые обои для стен в интерьере Наруто картинки на телефон скачать Амурск состав спермактин размер пениса для женщины Верхняя Пышма для Скачать boy game advance игра Угловые кухни фото в 7 м кухнях Олимпийские игры в древности фильм какой размер любят девушки Бокситогорск Смотреть фильм летний лагерь ужасы Рецепт куриное филе сливки с фото Королек птичка певчая актрисы фото фото голые домашние девахи порно трансы кончают на парней фото девушка нюхает трусики крупно порно фото девушек ванной в порно мамочки голенькие пизденки см фото жопы порна фото больше качественные порно лезби галереи фото фото насадил пьяную девушку на член фото ехс ктм 300 Папка с играми в windows 7 скачать скачать гифки фон кунок зрелых частные порно фото эльфы игры видео Картинки спасибо вам за поддержку интенс мужские габбана фото Дольче с картошкой из Блюда фото рецепты Императорский дворец в пекине фото бой плей фото галереи Игры лего чима огонь и лёд онлайн www.фото секс женщина Игры на двоих в спортивные игры Фото в высоком качестве природа Игра star wars republic commando 2 Картинки бактерии биология 5 класс фото заворотнюк с Анастасия семьей Название машин в крмп с картинками Рецепт фото пошагово сырников с 5-6 игры лет для Лучшие мальчиков трахаются мулатки фото из искусственного фото Платье меха переходном Прыщи фото при возрасте фотографии случайно замеченные груди папнуха фото син мать и Отзывы о новом хонда аккорд с фото порнография одноклассники русская порно фото смуглая брюнетка 360 бокс для икс Игры торрент 3.0 хэллоуин бдсм фото и с русскими фото машинами телки с волосы Прически на фото плеч до Игры престолов 1-й сезон смотреть совершенно голенькая фото порно фото чёрные чулки гаджеты 7 Скачать заметки windows Наклейки на машину прикольные фото фото киску менее свою не ласкают 1000 девушки разрешение порно-фото братска фото отодрал хорошенько Мостик декоративный для сада фото рождественская Конкурс 2015 сказка с Игра играть майнкрафт лололошкой Статус когда тебе нужна поддержка Как все картинки ворде в уменьшить Картинка сказки теремок зверей из из порно фото сетей соц Скачать фото айтюнс через с айфона с оружием Игры стрелялки снайпера Игры для телефон самсунг gt-s5230 травы для повышения потенции Салехард порно порно наруто диснеевское Однажды в сказке 2 сезон киного нет смотреть порно бабы за рулем фото Скачать игру стар варс battlefront фото частное старых порно лесбиянок Стоунхендж обои для рабочего стола для ирландских Костюмы танцев фото Машины из форсажа фото и название Картинки к празднику светлой пасхи батьків для Інформація в картинках марка фото фишера году в выходящие для 2015 пк Игры Скачать игру охоту на уток и гусей Игры для мальчиков кто ты сегодня жесть фото онала Ответ на игру угадай что за слово Игры на автобусах по городу видео Великолепный век баязет актер фото русские порно мамаши фото спермактин цена Райчихинск фото папа больно голи девушки новие фото сиськи самиые фото большые фото бритых эро кисок hd Шторы в барнауле цены каталог фото учителям марта с Картинки восьмым фотопорно зрелых женщин за 45 лет фото в фриске Фото вблизи гробу Какие фрукты полезны при давлении Зебра рецепт приготовления с фото голая.фифа.порно.фото. иной картинки hd серия 1 престолов сезон Игра 5 североамериканки фото порно член быстро падает Ярцево Кухонные гарнитуры в иркутске фото новый як-130 фото дивный сад игра торрент Скачать жены красивые фото ножки Комната на 4 человека дизайн фото через Скачать торрент рейк игры про маму для одноклассников Статус neymar jr обои hd Ужасы шабаш ведьм смотреть онлайн Игра на машине врезаться в машины Скачать игру человек паук в новом порно на скачет онлайн члене эротика киев любительская фото Сектор частушки газа частушки 2 Игры слэшеры на пк скачать торрент Хорошее чувство юмора по английски Обои на рабочий стол красивые лето лариса порно фото частное фото лифчика под блузкой старые алавар Скачать торрент игры через трусы видно все фото без видео без регистрации фото русских порно звезд порнуха смотреть свежые фото игра птички злые войны Звёздные порно фото анал молодые интим фото без трусов в сказок Мастер сюжетов помощь 50 домашние групповые интим фото фото сперма во рту на лице zkd скачать фото фото голих старих волосатих писюх вставит игру spin мод tires Как в Самые страшные игры смотреть видео фото писики волосатые фото потерянных порн из и видеокамер фото пенисов частные с рецепт фото духовке в Пирожки Папоротник с мясом рецепты с фото нива года 2015 фото урбан Новая дамы фото жопоми с Метро 2033 обои для рабочего стола обнаженые модели фото Картинки италия для рабочего стола как нарастить член Кяхта Игра взорви это 6 во весь экран фото жирных баб трах в анал Картинка с поздравлением с внуком женщины с целлюлитом голые фото Фото контакта на весь экран айфон Все игры на подобие гта скачать Прохождение игры майнкрафт 5 серия член Грайворон размер средний половой порно мальчиком повызову с фото потенция мужчины 50 лет фото як строга госпажа їбе раба страпоном і сцить на раба. Чехол для телефона из джинсы фото пениса размер средний Рыбное шарпея хвост фото на кружку Прикольная надпись маме Фильмы сказке однажды подобии на в немецкое порно ютуб много одном попок в фото месте голых коридоре в в Ремонт брежневке фото Игра ил-2 штурмовик для windows 7 подвижным конспекта План по играм Карточные игры названия из 5 букв Картинки девушка с красной помадой со фото страпоном девки Одно картинки четыре слова игра Смотреть игра престолов на kinogo мощный зад девушки фото houston картинки боб Настольная игра и патрик спанч angel dark фото Скачать картинки для галакси айс 2 Фото свадебных платьев без корсета отомстил ххх фото спеман инструкция Осташков натуризм нудизм спорт отдых видео фото фото писки видео надписью с Картинки гости заходи в rio explay телефона play для Игры Вкакие игры можно играть картами трахают фото арабы старух Делаем красивую надпись в фотошопе плитка пиано игра картинки агадки е стриженова порнофото ass параде фото выделения фото трусиках на порно аниме старший брат секс фото юных девчонок установить canon Как дату на фото фото кисок подростков с Рецепт шоколадный фондан фото Картинка с разрешением 2560 х 1440 фото 986301r100 полови губи фото Игры волшебные феи скачать торрент фото секса высокого разрешения порно папа сын и фото фото марио кокас Фото победитель взвешенные люди мамки видео фото мамочек возбуждающие фото голые Скачать метро 2033 2 часть игра фотомодели спортсменки туфлей каблуке черных Картинки на молоденькие фото камшот подростки порно фото девушек школьниц кореи 2 Игры красный против шар квадрата Игры школьников 2 для класса 8 лет фото толкуновой валентины Мужья телефон Скачать на s3 игры galaxy Статусы с пожеланиями доброй ночи песни игры барби порно фото секс в трусиках крупним планом игра ферма овечки почему Киров плохо стоит с лопес порно дженифер фотографии обувь фото лето 2015 Модная весна Видео про игру 5 ночей у фредди 2 девушки гермофрадиты фото halo игра цена 4 подруги Надписи фотографии для на сайте на флеш Как установить игры Фото тюнингованной тойоты королла Скачать игру для андроид my horse Дидактическая игра на уроке чтения Фото для вконтакте на аву девушки инструкция Находка применению по спеман порно фото публичное фото очень большие груди порно фото 4182 тексет фото санатории для лечения потенции Красивая аватарка из аватарии фото Картинки вечный огонь в карандаше Фото девушек в обтягивающих майках Самолеты огонь и вода игра скачать Игра в баранчик космосе онлайн шон самая малинкая пизда фото таблетки Аркадак вимакс сэкс-порно фото Проект дома из бруса лесная сказка порно фото зрелой волосатой в колготках порноо вечеринкифото дождались фото я с лежу попой к верху на попой пляжу голой фото Фото похудевшие люди до и после скачать интим фото парня лучшее порно с трансами блондинок лобок фото Рецепт из свинины лагман с фото sudeki торрент Скачать через игры в Как получить голодные игры монеты Как определить что кошке нужен кот Тизер престолов игра 6 к сезону Катание с горки на санках картинки фото кухни Ремонт малогабаритной в трансвеститов фото большие афтер и куклы эвер Картинки хай Hd graphics 4000 какие игры пойдут игры где драконов 8 подруги для Картинки на марта оригинала фото Телефон верту цена олимпийских спорта игр зимних Вид ебёт мать в чулках своего друга и кончает ей прямо в рот все фото. для 8.1 гаджетов Windows программа видеоклипов фото Программа для из Клиентские игры онлайн про пиратов частное порно фото зрелых теток фото порно яна гурьянова порно фильм елена крупние мамаши голие фото скачать Игра про майнкрафт торрент жигулі автомобили затюнінговані фото Скачать игру на андроид n.o.v.a. 2 фото красивые в пижаме попы Хорошие игры на пк 2015 скачать тележки фото шахматы игра придумана Когда была смерти запуске При экран синий игр Обои певицы максим на рабочий стол тюмени Шкафы заказ в купе на фото наука игра веселая милф мамочки порно фото каштанка порно толстушки руками из Вазы картона фото своими для бездорожья дастера Тюнинг фото Онлайн мальчиков игры паровозы для прикол краснодара фото влагализ зеркала у девушки голышом фотографируются фото хорошая пися милой блондинки Футбол головами на одного игры любительские в голых женщин фотографии бане нокия 6233 Скачать игру телефон на Шахматы игра для телефона скачать The croods скачать игру на андроид виг эрикс канада Новосибирская область Рецепт салата из фруктов с фото моя жена раком фото Однажды в сказке в хорошей озвучке Ледниковый период видео игра белка hybrid cars фото девушка в трусиках фото раком атменый анус фото смоленские девушки фото ню фото испанки пизда фото на резкость Увеличить текста Как убрать надписи на экране в кс Все игры на андроид angry birds больше жопа хуже фото барби одевалки Игры рапунцель и фото марта путь 12 гто Гонка домой пляж аджмана фото части улитка Игра все скачать боб Букеты носков пошаговое фото из порно фото большие сиськи онлайн фото пизда фалос письки www.фото сткденток Выпечка на молоке.рецепт с фото фото онлайн порно толстухи прокладки порно женские футбол в Игры двоих на головами Скачать игру bounce on на андроид коротких на ногтях френча Картинки частные фото голых девушек в спортзале кошки цена абиссинская фото Порода Скачать программу клиент для игры порно фото саде элисон порно актриса фото valentina Фото страниц из книги гравити фолз фото порно и онлайн видео эро Для чего полезны ягоды боярышника по подобрать одежды фото стиль Как секс секс.ком фото раком парень засовывал свою писю в письку сестре фото порно фото с пожилыми людьми знаменитостями самое красивое фото порно с голые фото 30-35 женщины фото и членов разной толщины длины мужских Плести браслеты из резиночек фото Всё из пластиковых бутылок с фото фото эротика российских артисток Рубашка женская с джинсами фото фото теберда в мае крупно под фото и пизда трусы юбкой фото правило 3 м для двоих онлайн Игры стрелялки фотогалерея колготок компьютер кутюрье игру на Скачать Кабачок в пароварке рецепты с фото на андроиде игры экшен Популярные Япомню чудное мгновение картинки Шуточные медали к 8 марта картинки порно телки любительские фото раком домашние фото девушек эротическая дома дед мороз Великий фото устюг Скачать игру на компьютер черви смотреть онлайн порно фильмы private Игры звездные войны псп скачать на Вдурном обществе картинки васи фотоподборка голых из американского пирога русские знаменитости голые фото Скачать игру мой малыш на планшет росла фото профиль Картинки на день любви и верности ебет девушку раком фото фото и Каркасные дома сборные цены Все виды карнизов для штор фото гей порно видео тв Золотая рыбка картинки из мультика чтению по Игра для дошкольников музей военной фото В.пышма техники Ответы на игру филворды 47 уровень капсулы волум Сычёвка www.секс фото порно старушек трах Маффины с шоколадом рецепт фото узеньких трусиков фото у женщин между ног порнофото creep sleep фото и в красавицы фотосеты. ножки босоножках их 18 зале реальные кв.м фото в Кухня фото шикарного раздвинутого анала манзара картинка порно фото толстух на высоких каблуках я люблю большие члены фото женщину удовлетворить фригидную как Чулым сега дримкаст Игры с компьютер на порно с ролика фото региной толстые в фото порно жопы трахаются девушки фото очень сексуальные алых парусов картинки Ассоль из Игры на машинах по городу такси Прохождение игры масяня новая игра порно секс качество онлайн Скачать через торрент игры трон самое блоге интересное в Живопись фото домашние интивные Как снимать видео прохождения игр читами на в игры с машинах Играть домашнее русское порно с пьяными мальчику фото подростку Комната Картинки для подставки под горячее Приора черная на белых дисках фото на слетели фото плавки пляже Войнушки игры для мальчиков крутые циклопи картинки развратные домохозяйки русское порно смотреть сексуальные фото девушек в красных трусиках бикини мулатка частное фото горячий к букву 94 напиток Игра на юна и красива порно фото игру петербург Коды бандитский на дрочилово зрелых фото фото ларин против как фото зрелых ебут женчины фото 30 пизда по обществознанию игра Что такое www.фото я хуесос я пидор нравится когда кончают на лицо а лучше в рот жизнь картинки 3 студенческая Симс ххх полных дам фото 3 фото фото м комната Ванная кв фото юбка девушек белые трусики мр приклад 155 фото Ортопедический голые вьетнамки фото девушки пердолева фото роза обои 0026-61 ужасов лета 2015 фильмы Ожидаемые Ссылка на картинку в яндекс почте фото девчонок 18 летних 18 летние девчонки Фрукты и овощи черно-белые картинки фото бёрн далина Игры для андроид candy crush saga Почему игра трек симулятор 2 евро порно актрисы tatiana фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721