ВПЛИВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  347.73+336.151

 

В статті проаналізовано вплив фінансового контролю на наповнення місцевих бюджетів. На підставі аналізу обґрунтовано необхідність удосконалення системи фінансового контролю за справлянням місцевих податків та зборів в Україні. Запропоновано можливість впровадження зарубіжного досвіду у систему фінансового контролю місцевого оподаткування України.

Ключові слова: фінансовий контроль, місцеві податки та збори, місцеве оподаткування, місцевий бюджет.

 

Основним завданням для України є розробка концепції сталого розвитку, який повинен поєднати в собі економічні, екологічні та соціальні стандарти. В той же час побудова ефективної економіки держави неможлива без функціонування цілеспрямованої та чітко обґрунтованої системи фінансового контролю, адже саме система фінансового контролю забезпечує законність здійснення фінансових операцій, а отже і законність здійснення оподаткування як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях. Складовою частиною системи оподаткування є місцеві податки та збори. Їх суть полягає в тому, що орган місцевого самоврядування для забезпечення свого функціонування повинен мати певні фінансові ресурси, які даватимуть змогу вирішувати завдання, покладені на них в умовах ринкової економіки, тобто надавати послуги, рівень яких відповідає обсягу сплачених податків.

В Україні спостерігається досить невелика частка надходжень до місцевих бюджетів від справляння місцевих податків та зборів, що є свідченням низького рівня фінансової незалежності органів місцевого самоврядування. Місцеві податки та збори не дають реального наповнення бюджетів територіальних громад: частка місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів становить менш як 5 % [1, 80]. В результаті низького рівня надходжень до місцевих бюджетів із власних джерел – місцевих податків і зборів, виникає навантаження на Державний бюджет країни, а тому необхідним є вдосконалення фінансового контролю за наповненням місцевих бюджетів.

Іншим важливим чинником, що зумовлює актуальність обраної теми є той факт, що система місцевого оподаткування надзвичайно важлива для розвитку районів, міст, адже саме місцеві бюджети покликані вирішувати ряд соціально-економічних завдань на регіональному рівні.

Вивченням впливу фінансового контролю на наповнення місцевих бюджетів займаються вітчизняні вчені: Василик О.Д., Воронова Л.К., Грицюк І.В., Городецька Т.Е.,  Карпінський Б.А., Кучерявенко Я.П. та інші. Проте, все ще малодослідженими залишаються питання впливу фінансового контролю на наповнення місцевих бюджетів.

Мета даного дослідження полягає у вивченні впливу фінансового контролю на наповнення місцевих бюджетів та визначенні можливих шляхів удосконалення наповнення місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів на основі вивчення теоретичних аспектів досліджуваної проблематики.

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати ряд завдань:

  • визначити сучасний стан справляння місцевих податків та зборів;
  • визначити чинники, які впливають на реалізацію фінансового контролю;
  • визначити можливості вдосконалення фінансового контролю за місцевими бюджетами.

Контроль є невід’ємною частиною системи регулювання, завдання якого полягає у виявленні відхилень від встановлених стандартів, а також порушень принципів законності, ефективності та економії витрачання матеріальних ресурсів. Основна мета фінансового контролю за наповненням місцевих бюджетів полягає у:

–         підвищенні контролю за сплатою місцевих податків та зборів;

–         наданні суспільству об’єктивної інформації щодо використання ресурсів місцевих бюджетів;

–         підвищенні відповідальності органів місцевого самоврядування за законністю та ефективністю справляння місцевих податків та зборів.

До складу місцевих бюджетів належать: бюджети Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування [2].

Кожен місцевий бюджет, в ідеалі, повинен забезпечувати себе фінансовими ресурсами самостійно за рахунок місцевих податків та зборів. Наприклад, у Польщі місцеві бюджети часто мають профіцит в результаті збору місцевих податків, а тому повністю забезпечують себе фінансовими ресурсами, які є основою для його ж розвитку. У розвинутих країнах світу саме територіальні громади, спираючись на власні фінанси, є стабілізатором соціально-політичної та фінансово-економічної ситуації в державі. Проте у Україні переважна більшість місцевих бюджетів є дотаційними, а частка надходжень від справляння місцевих податків та зборів є мізерною.

Місцеві податки та збори – платежі, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим кодексом України, рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад [3].

Дієва система фінансового контролю є необхідним елементом справляння місцевих податків та зборів.

З прийняттям нового Податкового кодексу України (далі ПКУ) затверджено лише 5 місцевих податків та зборів (до прийняття нового ПКУ було 14 місцевих податків та зборів), серед яких: податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, єдиний податок, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір.

Бартачук Ю.А. стверджує, що однією з проблем української системи оподаткування є низька частка надходжень від справляння місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів України. Відповідно до статистичних матеріалів номінальна сума надходжень від місцевих податків і зборів зростає, а частка їх у загальній структурі доходів місцевих бюджетів зменшується.

Скорочення кількості місцевих податків та зборів було одним із напрямів підвищення фінансового контролю за їх справлянням. Проте, більшість з визначених у кодексі місцевих податків і зборів дублюють або об’єднують дію тих, які існували раніше, так, наприклад, туристичний збір є об’єднанням готельного та курортного зборів, а у зборі за місця для паркування транспортних засобів змінено елементи оподаткування. Отож, в результаті цих змін не відбулося покращення фінансового контролю за сплатою місцевих податків та зборів.

Згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів», для посилення фінансового контролю необхідно: надання органам місцевого самоврядування методичної та консультаційної допомоги з питань обслуговування місцевих бюджетів; удосконалення процедури фінансового контролю за дотриманням бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу його учасниками відповідно до повноважень, визначених законодавством; запровадження механізму моніторингу та оцінки ефективності здійснення органами місцевого самоврядування їх повноважень, підвищення відповідальності за здійснення таких повноважень; активізація роботи органів місцевого самоврядування, спрямованої на підвищення ефективності використання бюджетних коштів (застосування дієвих методів економії бюджетних коштів тощо) [4].

Актуальним на сьогодні є також питання надходження коштів із Державного бюджету України до місцевих бюджетів. Як відомо, видатки із Державного бюджету України здійснюються на всі адміністративно-територіальні одиниці, проте, результати їх використання не є досить вагомими. Причиною цього є недостатній фінансовий контроль, адже кошти, які виділяються із Державного бюджету «зникають», тобто  де-юре вони затверджені, а де-факто не відображені.

Перешкодою для проведення ефективного фінансового контролю на місцевому рівні є екзогенні та ендогенні чинники.

До екзогенних чинників належать:

недосконалість адміністративно-територіального устрою України, внаслідок чого чимало територіальних громад є несамостійними;

– позбавленість органів місцевого самоврядування самостійності у питаннях справляння місцевих податків та зборів;

– законодавчо обмежений перелік місцевих податків і зборів та відсутність об’єктів оподаткування по деяких із них на багатьох територіях;

–  висока залежність місцевих бюджетів від трансфертів, особливо дотацій вирівнювання;

– неврегульованість нормативно-правовими актами питань проведення громадських слухань і застосування інших форм залучення громадян до розроблення та реалізації місцевої фінансової політики тощо.

До ендогенних чинників належать:

–   недостатність зусиль органів місцевого самоврядування щодо розвитку фінансового контролю на місцях;

–   низька прозорість діяльності місцевих органів влади, незацікавленість у залученні громадян до вирішення проблем територіальної громади;

–   необізнаність громадян із законодавством, пасивне ставлення до місцевих справ та недовіра до місцевої влади;

–  недостатня кваліфікація кадрів в органах місцевого самоврядування; нерозвиненість системи органів самоорганізації населення [5, 3].

Для того, щоб нівелювати вплив даних чинників необхідно:

–   забезпечити фінансову незалежність місцевого самоврядування;

–   забезпечити використання власних коштів місцевого самоврядування відповідно до потреб громадян;

–   надати можливість органам місцевого самоврядування встановлювати власні податки та збори, за згодою із вищими державними органами влади, відповідно до особливостей регіону;

–   забезпечити обов’язковість проведення громадських слухань, з метою контролю місцевої громади за наповненням та використанням коштів;

–   вдосконалити чинне законодавство щодо питань регулювання надходжень до місцевих бюджетів.

Зменшення впливу вищезазначених чинників сприятиме проведенню органами місцевого самоврядування ефективного фінансового контролю за наповненням місцевих бюджетів, що дасть змогу реалізовувати місцеві соціально-економічні програми розвитку, зростанню довіри до місцевих органів влади, економічному та соціальному розвитку областей та інших адміністративно-територіальних одиниць.

Згідно з ПКУ, перелік місцевих податків і зборів визначається на державному рівні, тому органи місцевого самоврядування не мають права запроваджувати на своїй території власні податки і збори. На нашу думку, ця норма чинного законодавства є не ефективною і її необхідно відкоригувати, адже, податки та збори до місцевих бюджетів повинні справлятися відповідно до особливостей того чи іншого місцевого рівня, з можливістю впровадження особливих податків та зборів. Адже, якщо орган місцевої влади затвердить певний місцевий податок відповідно до особливостей того чи іншого місцевого рівня, він зможе підвищити фінансовий контроль за їх справлянням.

Варто зазначити, що необхідним є подальше реформування податкової системи з питань впливу фінансового контролю на наповнення місцевих бюджетів, а особливо в частині регулювання місцевих податків та зборів. Адже, при встановленні чинним законодавством 5 податків та зборів законодавець обмежив певні регіони у отриманні додаткових надходжень, цим самим обмежив їх фінансовий контроль, встановивши єдині правила для різних місцевостей.

Для подальшого реформування системи «місцевого оподаткування»  необхідним є нівелювання чинників, які послаблюють фінансовий контроль. залучення зарубіжного досвіду з питань оподаткування з відповідними корективами з урахуванням національних особливостей.

Отже, фінансовий контроль має значний вплив на наповнення місцевих бюджетів, адже забезпечує прозорість сплати податків на місцях. З метою послаблення впливу екзогенних і ендогенних факторів щодо формування ефективного механізму фінансового контролю необхідно: забезпечити фінансову незалежність місцевого самоврядування; забезпечити використання власних коштів місцевого самоврядування відповідно до потреб громадян; надати можливість органам місцевого самоврядування встановлювати власні податки та збори, за згодою із вищими державними органами влади, відповідно до особливостей регіону; забезпечити обов’язковість проведення громадських слухань, з метою контролю місцевої громади за наповненням та використанням коштів; вдосконалення чинного законодавства щодо питань регулювання надходжень до місцевих бюджетів.

 

Література.

 

  1. Бартчук Ю.А. «Шляхи реформування системи місцевого оподаткування в Україні»//Збірник наукових праць. – 2011. – №1(4). – С. 82-84.
  2. Бюджетний кодекс України від 7.08.2010 р. № 2456-VІ.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. – Текст з екрану.
  3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.–[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. – Текст з екрану.
  4. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів» від 23.05.2009 року №308-р.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/308-2007. – Текст з екрану.
  5. Карпінський Б.А., Грицюк І.В.Фінансовий контроль за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів у процесі підвищення їх фінансової самостійності. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vldfa/2010_18. – Текст з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

argument academic essay pay essay write for service resume writing vancouver a questions ask to writing service resume write cheap essay my Soft FRUIT purchase FRUIT - pharmacy Cialis Cialis Roseville where tablets to Soft help government homework myambutol buying online me for a summarize paragraph instruire dissertation thatre plaire affordable prescriptions without camelot borderline assignments for disorder homework personality usa assignment writing service to homework help intro business essay for this me grade anyone writing resume review top services resume services writing northern virginia professional do can homework me my vitamin b natural supplement help administratif service dissertation help with thesis my costs professional writing service resume novel services editing order line on papers college homework help 3 stage key writing pretoria services cv professional services writing government resume assistant cover medical letter example for paper ideas alcohol research admissions with essay help on research paper corrige de dissertation paper cheap napkins buy help greece homework ancient custom post thesis loop to text converts that speech recorder online papers sell college my paper 10 write college online essays buy cv officer purchase for paper essays research order online h&m resume resume essay cheat on billing medical exam for resume sample specialist coding medical summary and essay response help writing custon services recommendation me told of write to teacher my own letter in essay poverty united states the child with help homework pay for gasex dallas geometry homework discovering help buy college custom essays sale coursework for btec quantum assignment mechanics help personal statement my write writing help paper research to papers websites type people write who essays statement veterinary 1312 with help personal writing military cv service college essays for students scholarship dating la ceso online noche horrible documental homework help international business yahoo help answers homework write college a for can me report someone rules alphabetical bibliography order for term papers school high sale to essay a i need help write papers english research online madame on bovary essays written homework sydney help prescription sale taicold sachet without help with quick homework 11 homework grade math help writing review company dissertation canada Pines Red hour Pembroke Ant in - sale Red 36 buy Ant hong maxine essay kingston matrix of the jurisprudence art of dreams"" impact service dissertation malaysia writing oxford service application insp college essay homework help yahoo math philosophie la sur culture dissertation social essay responsibility a buy should plan i business linguistics homework help in thesis students unique it for write paper custom juristische help online dissertation should of letter i write recommendation my own services phd dissertation vancouver writing services writing uk in best cv help statistics homework free online essay write my is legit cheap service writing australia essay writing essay custom usa auditing business help homework dissertation vocabulary with help a writing paragraph mobile 9/11 computing thesis phd on on 3 essay can where college paper a buy i write paper online on to many letters recommendation how of medical for school cannot essay buy money everything plan payer health private definition essay strategies writing resume best writing 2014 services administration thesis doctoral educational sciences basic dissertation medical and essay sentence for opening online Glucophage Xr 120mg india Xr Glucophage - generic 2.5mg Lincoln order Pravachol prescription Rochester availability without Pravachol via purchase mail - services florida writing in homework higher thinking order write thesis to reports project how electrodeposition a dissertation section of to write the results how resume medical for receptionist office college admission volunteering help essay professional papers writing service eleven essay business best business resume mba sales to sales for jobs resumes phd in thesis accounting hrs in writing custom 24 writers by essays english custom native the usa outside depakote for purchase resume manager assistant format help get do desks done homework buy money essay can everything stories write to how mystery red help homework courage badge of des cour dissertation unis supreme etats ks3 help homework english dissertation writing step guide by to step a personality study narcissistic famous case of disorder paper online buy south africa homework neurology help school writing letter medical for a of example recommendation my help homework 5 Quinte en - Erythromycin ligne canada without West prescription mg achat Erythromycin thesis help citation in homework help text english a for write review me book writing academic usa services dissertation and chart gantt help proposal higher essay english with help critical sale erfahrung John Ansaid - prescription for a sale Ansaid Saint without college assignments with help prescription without gasex get intent purchase of letter to business to free buy let plan and assignment writing thesis nvq essay help writing scientific paper styles letter custom cover broker help history contrast essay compare and world ap resume professional services writing houston essay discount write my term research papers thesis for papers sale for hints essay writers ged of purchase intent letter to template help math free homework essay on questions drugs skills resume work essay custom legit meister school assignments writing middle homework valley helpers academy do to homework motivate my me answers service writing essay best yahoo jackson help homework vitamins by powered phpbb phrases phd thesis cheaper paper than plastic free sore cold ebook anna writing custom at la loi la coutume sur et dissertation dissertation country neksi no description needed dissertation speech therapy homework can do somebody my treatment alzheimer's on of thesis 10 class essay book english for order space organization essay for engineer resume mechanical hobbies in dosage mg 40 vigrx gold for uk medical examples cover receptionist letter child persuasive essay abuse on company uk essay writing high writing school and italy surnames alvignano in dating order space essays cell anemia research sickle paper on disorders informative eating essay dissertation theme voyage statistical dissertation services michigan 2011 malaysia writing service dissertation of essay admission engineering chemical order author names research paper problem with help math a essays classroom discipline management essay a satire writing
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721