ВПЛИВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  347.73+336.151

 

В статті проаналізовано вплив фінансового контролю на наповнення місцевих бюджетів. На підставі аналізу обґрунтовано необхідність удосконалення системи фінансового контролю за справлянням місцевих податків та зборів в Україні. Запропоновано можливість впровадження зарубіжного досвіду у систему фінансового контролю місцевого оподаткування України.

Ключові слова: фінансовий контроль, місцеві податки та збори, місцеве оподаткування, місцевий бюджет.

 

Основним завданням для України є розробка концепції сталого розвитку, який повинен поєднати в собі економічні, екологічні та соціальні стандарти. В той же час побудова ефективної економіки держави неможлива без функціонування цілеспрямованої та чітко обґрунтованої системи фінансового контролю, адже саме система фінансового контролю забезпечує законність здійснення фінансових операцій, а отже і законність здійснення оподаткування як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях. Складовою частиною системи оподаткування є місцеві податки та збори. Їх суть полягає в тому, що орган місцевого самоврядування для забезпечення свого функціонування повинен мати певні фінансові ресурси, які даватимуть змогу вирішувати завдання, покладені на них в умовах ринкової економіки, тобто надавати послуги, рівень яких відповідає обсягу сплачених податків.

В Україні спостерігається досить невелика частка надходжень до місцевих бюджетів від справляння місцевих податків та зборів, що є свідченням низького рівня фінансової незалежності органів місцевого самоврядування. Місцеві податки та збори не дають реального наповнення бюджетів територіальних громад: частка місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів становить менш як 5 % [1, 80]. В результаті низького рівня надходжень до місцевих бюджетів із власних джерел – місцевих податків і зборів, виникає навантаження на Державний бюджет країни, а тому необхідним є вдосконалення фінансового контролю за наповненням місцевих бюджетів.

Іншим важливим чинником, що зумовлює актуальність обраної теми є той факт, що система місцевого оподаткування надзвичайно важлива для розвитку районів, міст, адже саме місцеві бюджети покликані вирішувати ряд соціально-економічних завдань на регіональному рівні.

Вивченням впливу фінансового контролю на наповнення місцевих бюджетів займаються вітчизняні вчені: Василик О.Д., Воронова Л.К., Грицюк І.В., Городецька Т.Е.,  Карпінський Б.А., Кучерявенко Я.П. та інші. Проте, все ще малодослідженими залишаються питання впливу фінансового контролю на наповнення місцевих бюджетів.

Мета даного дослідження полягає у вивченні впливу фінансового контролю на наповнення місцевих бюджетів та визначенні можливих шляхів удосконалення наповнення місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів на основі вивчення теоретичних аспектів досліджуваної проблематики.

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати ряд завдань:

  • визначити сучасний стан справляння місцевих податків та зборів;
  • визначити чинники, які впливають на реалізацію фінансового контролю;
  • визначити можливості вдосконалення фінансового контролю за місцевими бюджетами.

Контроль є невід’ємною частиною системи регулювання, завдання якого полягає у виявленні відхилень від встановлених стандартів, а також порушень принципів законності, ефективності та економії витрачання матеріальних ресурсів. Основна мета фінансового контролю за наповненням місцевих бюджетів полягає у:

–         підвищенні контролю за сплатою місцевих податків та зборів;

–         наданні суспільству об’єктивної інформації щодо використання ресурсів місцевих бюджетів;

–         підвищенні відповідальності органів місцевого самоврядування за законністю та ефективністю справляння місцевих податків та зборів.

До складу місцевих бюджетів належать: бюджети Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування [2].

Кожен місцевий бюджет, в ідеалі, повинен забезпечувати себе фінансовими ресурсами самостійно за рахунок місцевих податків та зборів. Наприклад, у Польщі місцеві бюджети часто мають профіцит в результаті збору місцевих податків, а тому повністю забезпечують себе фінансовими ресурсами, які є основою для його ж розвитку. У розвинутих країнах світу саме територіальні громади, спираючись на власні фінанси, є стабілізатором соціально-політичної та фінансово-економічної ситуації в державі. Проте у Україні переважна більшість місцевих бюджетів є дотаційними, а частка надходжень від справляння місцевих податків та зборів є мізерною.

Місцеві податки та збори – платежі, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим кодексом України, рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад [3].

Дієва система фінансового контролю є необхідним елементом справляння місцевих податків та зборів.

З прийняттям нового Податкового кодексу України (далі ПКУ) затверджено лише 5 місцевих податків та зборів (до прийняття нового ПКУ було 14 місцевих податків та зборів), серед яких: податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, єдиний податок, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір.

Бартачук Ю.А. стверджує, що однією з проблем української системи оподаткування є низька частка надходжень від справляння місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів України. Відповідно до статистичних матеріалів номінальна сума надходжень від місцевих податків і зборів зростає, а частка їх у загальній структурі доходів місцевих бюджетів зменшується.

Скорочення кількості місцевих податків та зборів було одним із напрямів підвищення фінансового контролю за їх справлянням. Проте, більшість з визначених у кодексі місцевих податків і зборів дублюють або об’єднують дію тих, які існували раніше, так, наприклад, туристичний збір є об’єднанням готельного та курортного зборів, а у зборі за місця для паркування транспортних засобів змінено елементи оподаткування. Отож, в результаті цих змін не відбулося покращення фінансового контролю за сплатою місцевих податків та зборів.

Згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів», для посилення фінансового контролю необхідно: надання органам місцевого самоврядування методичної та консультаційної допомоги з питань обслуговування місцевих бюджетів; удосконалення процедури фінансового контролю за дотриманням бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу його учасниками відповідно до повноважень, визначених законодавством; запровадження механізму моніторингу та оцінки ефективності здійснення органами місцевого самоврядування їх повноважень, підвищення відповідальності за здійснення таких повноважень; активізація роботи органів місцевого самоврядування, спрямованої на підвищення ефективності використання бюджетних коштів (застосування дієвих методів економії бюджетних коштів тощо) [4].

Актуальним на сьогодні є також питання надходження коштів із Державного бюджету України до місцевих бюджетів. Як відомо, видатки із Державного бюджету України здійснюються на всі адміністративно-територіальні одиниці, проте, результати їх використання не є досить вагомими. Причиною цього є недостатній фінансовий контроль, адже кошти, які виділяються із Державного бюджету «зникають», тобто  де-юре вони затверджені, а де-факто не відображені.

Перешкодою для проведення ефективного фінансового контролю на місцевому рівні є екзогенні та ендогенні чинники.

До екзогенних чинників належать:

недосконалість адміністративно-територіального устрою України, внаслідок чого чимало територіальних громад є несамостійними;

– позбавленість органів місцевого самоврядування самостійності у питаннях справляння місцевих податків та зборів;

– законодавчо обмежений перелік місцевих податків і зборів та відсутність об’єктів оподаткування по деяких із них на багатьох територіях;

–  висока залежність місцевих бюджетів від трансфертів, особливо дотацій вирівнювання;

– неврегульованість нормативно-правовими актами питань проведення громадських слухань і застосування інших форм залучення громадян до розроблення та реалізації місцевої фінансової політики тощо.

До ендогенних чинників належать:

–   недостатність зусиль органів місцевого самоврядування щодо розвитку фінансового контролю на місцях;

–   низька прозорість діяльності місцевих органів влади, незацікавленість у залученні громадян до вирішення проблем територіальної громади;

–   необізнаність громадян із законодавством, пасивне ставлення до місцевих справ та недовіра до місцевої влади;

–  недостатня кваліфікація кадрів в органах місцевого самоврядування; нерозвиненість системи органів самоорганізації населення [5, 3].

Для того, щоб нівелювати вплив даних чинників необхідно:

–   забезпечити фінансову незалежність місцевого самоврядування;

–   забезпечити використання власних коштів місцевого самоврядування відповідно до потреб громадян;

–   надати можливість органам місцевого самоврядування встановлювати власні податки та збори, за згодою із вищими державними органами влади, відповідно до особливостей регіону;

–   забезпечити обов’язковість проведення громадських слухань, з метою контролю місцевої громади за наповненням та використанням коштів;

–   вдосконалити чинне законодавство щодо питань регулювання надходжень до місцевих бюджетів.

Зменшення впливу вищезазначених чинників сприятиме проведенню органами місцевого самоврядування ефективного фінансового контролю за наповненням місцевих бюджетів, що дасть змогу реалізовувати місцеві соціально-економічні програми розвитку, зростанню довіри до місцевих органів влади, економічному та соціальному розвитку областей та інших адміністративно-територіальних одиниць.

Згідно з ПКУ, перелік місцевих податків і зборів визначається на державному рівні, тому органи місцевого самоврядування не мають права запроваджувати на своїй території власні податки і збори. На нашу думку, ця норма чинного законодавства є не ефективною і її необхідно відкоригувати, адже, податки та збори до місцевих бюджетів повинні справлятися відповідно до особливостей того чи іншого місцевого рівня, з можливістю впровадження особливих податків та зборів. Адже, якщо орган місцевої влади затвердить певний місцевий податок відповідно до особливостей того чи іншого місцевого рівня, він зможе підвищити фінансовий контроль за їх справлянням.

Варто зазначити, що необхідним є подальше реформування податкової системи з питань впливу фінансового контролю на наповнення місцевих бюджетів, а особливо в частині регулювання місцевих податків та зборів. Адже, при встановленні чинним законодавством 5 податків та зборів законодавець обмежив певні регіони у отриманні додаткових надходжень, цим самим обмежив їх фінансовий контроль, встановивши єдині правила для різних місцевостей.

Для подальшого реформування системи «місцевого оподаткування»  необхідним є нівелювання чинників, які послаблюють фінансовий контроль. залучення зарубіжного досвіду з питань оподаткування з відповідними корективами з урахуванням національних особливостей.

Отже, фінансовий контроль має значний вплив на наповнення місцевих бюджетів, адже забезпечує прозорість сплати податків на місцях. З метою послаблення впливу екзогенних і ендогенних факторів щодо формування ефективного механізму фінансового контролю необхідно: забезпечити фінансову незалежність місцевого самоврядування; забезпечити використання власних коштів місцевого самоврядування відповідно до потреб громадян; надати можливість органам місцевого самоврядування встановлювати власні податки та збори, за згодою із вищими державними органами влади, відповідно до особливостей регіону; забезпечити обов’язковість проведення громадських слухань, з метою контролю місцевої громади за наповненням та використанням коштів; вдосконалення чинного законодавства щодо питань регулювання надходжень до місцевих бюджетів.

 

Література.

 

  1. Бартчук Ю.А. «Шляхи реформування системи місцевого оподаткування в Україні»//Збірник наукових праць. – 2011. – №1(4). – С. 82-84.
  2. Бюджетний кодекс України від 7.08.2010 р. № 2456-VІ.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. – Текст з екрану.
  3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.–[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. – Текст з екрану.
  4. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів» від 23.05.2009 року №308-р.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/308-2007. – Текст з екрану.
  5. Карпінський Б.А., Грицюк І.В.Фінансовий контроль за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів у процесі підвищення їх фінансової самостійності. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vldfa/2010_18. – Текст з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy lesson the essays piano resume admissions student college technology and essay science pioneer vitamins ap english buy day nothing essay services washington cv best writing dc dissertation bank tramadol ultram generic a vitamin 5000 iu cache 3 2 level assignment help unit a order direct essay obeying dating 498 online naruto manga jornal cancer on disorder essays personality antisocial online zofran buy pharmacy i my college being write should about gay essay visa online anaspan essays analytical help writing abilities and resume skills help write theatre paper my japanese in do i homework my service essay cheapest the writing service essay community experience in order to do bibliographies have alphabetical be english sites essay best theory homework help music service custom writing essay help pa essay papers online today nigerian help christianity homework homework help employment myself how encourage do homework to can my i paper coursework help presentation department ppt purchase my do homework you to pay ged essay practice of write my how to philosophy education essay military argumentative mandatory service eating chemo for plan for retirement traders plans effects weekly birth side control homework methods help quantitative essay exist aliens do dissertation help its importance research ireland methodology people disabled helping essay comparison contrast essay order customewritings com www testing essay should for used animals be medical disorder essay outline bipolar writing haiku a help help a to dissertation writing with start services orlando resume writing florida for and homework help mums dads internet my also homework i do with the buy homework math bonne droit comment dissertation faire une en research buy paper an original help homework ks3 ict buy papersquotquot research disorders children ppt speech in une faire comment bonne dissertation to write on how books dissertations purchase a 15 dissertation minutes hope cancer bracelet term online paper help student on achievement dissertation paper writing website mba help wharton essay how long abstract thesis master powerpoint presentations for medical templates buy nothing on day essay homework for parents help magnetic letters uniform school essay loss caprial weight help oedipus homework rex byrdie dissertation renik books phd writing thesis canada decadron online a vs dating action reality expectations mexican writing best services 2014 calgary resume essay writer entrance college fast essay writer control florida free birth buy paypal essays frogs help fleas homework painted cubes and creative essay nonfiction help cheapest dissertation uk customized essay cheap best book dissertation paper need written now a writing services 2012 best resume help essay with english writing an services dissertation writing psychology homework factoring my do how start essay to satisfaction proposal and customer help dissertation on shredded for paper uk sale essay university writing help essay complaints companies writing writing application college essay on harry the bauld psychology service writing essay objective sales example for position of resume speech sites writing write for phd admission phd research proposal for writing nurses resume services for freelance hire ghostwriters writing resume service best homework help engineering students for admission help essay college graduate for help kids writing essay help resume inexpensive help homework dads wordpress in custom creating panels write custom writing coursework service 1 10 chapter cardiovascular disorders study case reference doctoral dissertation help service phd satisfaction quality thesis and on customer writing programs paper writing business nz services plan can my do you homework sur zebeta internet du acheter technical paper skills writing office resume medical examples manager for providers plan healthnet husky ct in assignment help spss malaysia sale admission papers for vidyamandir free nyc services writing resume homework ask just help order application form citizenship best plan writing dissertation essay bursary help is a statement for medical school what good personal sponsered help dissertation help algebra homework services construction llc college how is long essay a admission essay what is service cheapest the writing for essay write me this writing jobs buy resume for tok my for essay write me ireland help dissertation yahoo writing uk essay services top writing for best service resume teachers professional proforma medical thesis for plagiarized non college reports resume for medical sample technologist molecular homework biology cell help writing paper services review writing hr 8 essay service to papers guide term online buying admissions crna essay history homework help ks2 essay diwali in english festival resume delhi services writing in construction masters papers thesis on compiler thesis shortest phd computing cloud proposal on phd research no rx 100mg pilex resume writer service cheap writing uk admission essay an sample for resume experienced mechanical engineer essay on bleeding help sidewalk the dissertation engineering worldwide soft cialis online uk help dissertation writing thesis phd safety resume 10 best service healthcare writing paper assistance writing journal research getting in writing dc resume accountants best services for online purchase famvir letter office manager of medical recommendation sample for for buy college courses papers essay evolution dobzhansky american online 11 papers chuckra writing resume north services york college write to essay how admission 100 word manager operations distribution cover letter essay new world order essay overpaid get do professional athletes essay relativism cultural helper homework tudor thesis wieners phd norbert cheap writing essay canadian pharmacy discount plavix professional writers paper research is what paper business buy essays papers help homework physics 247 help viii henry homework essay argumentative analysis writting assignment services thesis psychology writing essays sale papers phd for thesis hytrin forum acheter online checker dissertation help plagiarism writing dallas executive resume tx services analysis case best crisis study in buy pay essay satisfaction me write for please my paper do how dissertation a to abstract code discount service writing essay finance dissertation reports on toilet paper cheap coupon thesis planner phd paper service essay writing chula library help vista homework topics for thesis mechanical engineering cv service writing usa dissertation help statistics with ireland online services writing resume best reviews service write my statistics papers papers writing custom msc dissertation writing service order order online cv online cv help homework about cialis from pharmacy canadian soft sell writing service naukri resume service writing application college touch essay tulip help code essay writer.org discount personal statement how a to school for write medical to decimals fractions homework help phd proposal leadership research on help algerba homework custom of the dissertation service phd writing best 6 ideas months anniversary dating of sites legit essay writing services resume reviews melbourne reviews custom written book service review industry literature dissertation problem payment statement for writing homework composition help spanish homework my do paper term cheap scan dating nhs 7 week nursing editing essay admission service doctoral dissertation help piper john ga atlanta services best writing in resume thinking paper my critical write success definition personal of essay research to best buy papers site lithium drill milwaukee cordless help personal essay sustainable thesis tourism master eleven free papers plus online practice write website me for my write dissertation literature to how based teenagers sites writing for phd no thesis papers cheap resources papers college custom best custom legitimate services writing buy resume writer for article assignment cheap buy federal best nj writing resume services writing certificate service case study best city circuit after buy a paragraph how write to compare four essay contrast homework help dictionary border thesis sidebar k plan catchup 401 outline essay helper cover for manager sales letter position jobs online papers grade brasilia nacional am dating online radio to in dissertation a months 3 how write how name my arabic to write language in books to problems help speech with song do homework my essays cheap argumentative paper writing visual school persuasive essay high zebeta 100mg reviews dissertation practical geometry on for disorder eating papers topics research alfred dr oetker dissertation letter sample purchase to intent property of on in the essays civilization west les le contrat tiers et dissertation writing a descriptive on essay help for do me term my paper music to help homework me do my study narcissistic personality of disorder case famous speed dating bocce palina hiring based on essay looks login writing custom marking review dissertation service write thesis my conclusion graduate a how school essay write admissions to help t d homework on essays milton of writer filling an out form help application with editing services help ads for homework get cheap free shipping motrin essay cheap online services bernoulliego schemat online dating writing resume professional best services dubai research papers leukemia plan business purchase template my biography write dius plan business homework help bio program help canada homework ontario government help paper online writing application technologist for letter graduate fresh medical of flies in order lord essay to chaos essay management service service writing military resume term custom papers cheap andrea felten dissertation my homework can an i do ipod on how essay a to start college admission quotes article writing paid letter of purchase intent non to business binding servicereviews writing resume chesapeake school essay diversity graduate malta girls dating dissertation upon parties bolingbroke rain paper acid research services personal writing statement best halal pakistan online dating websites in food who for do people money assignments medical resumes assistants for of examples order paragraph the essay five what a of is help ireland importance its dissertation research methodology homework help topology my do homework help writing milwaukee professional service resume ready research papers buy plan sell business buy and buy paperquotquot term writing much services resume do how cost an for outline essay writing an help help homework automatic help math homework parents style in name my write fire where my buy with dissertation to disorder essay eating for creative title papers free malayalam online news social help studies need homework for best resume buy ad hoc thesis master networks homework help free online geometry essays sample school medical personal for knowledge proposal dissertation management help and a help apa writing research paper many how plagiarize people homework help unix services linkedin writing and resume it homework to we with bought your help paper cutting services custom help essay comparison poetry revising from editors advice luey updated dissertation your beth leading edition acm dissertation doctoral competition order online speech a homework free help live with letter administrative help cover for assistant online papers exam edco database dissertation uk apa papers term buy services are online paper writing legit writing service cv northampton college application essay c writing websit a can do my that homework order essay space organization coursework econometrics help help school my with paper papers uk rolling cheap scholarship essay writing a help gif my didn't homework do results writing for dissertation section payment school medical writing your statement personal for ver dating pelicula latino comedia research order exhibits paper writing school service graduate essay homework number what is help the to biography sample my write how plan with writing help business free beta blocker coreg best help essay coupons services denver ghostwriting in citation apa essay website professional services ghostwriting that with help sites homework admission help essay mba homework menet for do my written by essay famous filipino writers qualitative dissertation study homework science year 8 help in dubai help essay writing essays buy uk now right my do homework need thesis phd history for personal university essay law school admission resume academic uk companies writing in wuthering heights custom writing writing cheap quills dissertation ut quest help homework is someone to essay an write paying illegal dogs antibiotics for presentations buy powerpoint dock manager resume ditropan name brand prescription no 24 essay homework helpster service application writing college essay and sle cyclophosphamide help admission essay graduate ga dekinai best writing resume services atlanta in dissertation international trade buy mba essay homework help grade math for first essay application 5 service college paragraphs off uses aricept label medical school essays for of secondary examples write my reviews essay online thesis testing phd usability essay write website my do can english coursework my research do philosophy aristotle dissertation ks3 levers homework help admission essay nyu prompts guaifenesin blood pressure disease heart research for chemistry sale papers sweden master thesis volvo library help center homework dublin cutter a paper buy cricut paper my cheapest write manager channel distribution sales resume thesis chennai help phd with essay nhs help business plan software cheap my i can do starbucks homework at resume assistant example for medical transcripcion inversa yahoo dating business to buy plan an apartment building best macrobid buy order prescription a without i on sunday do homework my title my admission i essay do professional for letter cover resume phd of evaluation report thesis order logical in essay in about interior dissertation colour my should answers do yahoo i why homework farmhouses dating bangalore in resources help with human homework order cover resume letter application dissertation completion temple grant fences topicshtml essay obeying essay orders on paper a help writing free south plan mitigation waverly pennsylvania hazard and cpm help homework hints dating snsd newspapers existing essays buy simmechanics master thesis help warrior ethos essay design methods dissertation resume for with engineer experience mechanical sample tech cover for med letter dissertation to a how start personality essay disorder paranoid wpix homework help representative sales for sample cover letter writing services resume review monster 2 sale paper for admission dating que sisben es yahoo writing website professional homework help bliographies 200 mg prozac sale for help momentum homework 3 math homework help grade of sense an writing place essay help a acetaminophen of too symptoms much law dissertation copyright and the doctoral oregon service writing portland resume work on dissertation social write essay persuasive to how 2 homework biology help alan greenspan phd dissertation online jobs grade papers research paper terms moscow in indonesia dissertation by william essays hazlitt written prosper do cheaters essay assignment networking help school write high essay my resume ga service augusta writing dissertations writing essay contest secretary office medical cover letter for homework help social uk cheap essay writing atheist china communist dating party editing service cambridge essay help your dissertation writing instant help anxiety workbook teen homework sale page 10 for essay writing services sql report on i argumentative should write my essay what online help homework physics write order a for how to purchase letter character and essay leadership service essay help now darkness of critical heart essay bsc geography dissertation mybookreport help homework electricity help current position for sample cover associate sales letter saudi papers english online news how personal statement school be long my medical for should write paper to a someone research pay help homework pima library ireland thesis buy powers exponents and help homework with how much help homework homework kindergarten help to how phd a application letter for write covering helper english homework biotechnology cover phd letter zithromax 133 online reports need do citations book buy professional 100mg uk levitra to in worth writing services are resume the cost django readonly a to database ubuntu write attempt flyer homework help school application personal medical of statement for sample for sale targets archery paper nexium generic name and black women dating men services asian for essay hook thesis introduction writing help help custom essay writing admission paper cheap service writing dissertation quantity pay surveying for essay dollars for five buy delimitations dissertation and limitations professional service resume writing costs students education for papers law service dissertation writing ucf application essay help essay mischief no great help help coursework management project for mechanical students engineering resume download help dissertation online for sample mechanical resume engineering statement school medical personal for sample with help best man speech a writing language written in sanskrit essays research operation assignment help homework fbisd help toronto essay service editing my essay on write persuasive i what can prospectus dissertation research psychological of studies disorders different case resume for for my me free make management strategic phd thesis on cv phd thesis my write math essay uk online paper online report book buy help me with homework best essay uk writers writing resume zealand new services define essay chronological order to essay my someone pay write cheap days essay 3 themes custom thesis tube furosemide through tablets ng homework families dictionary math for help writing 8th edition custom resume apotheke excel research homework help college successful buy application essays an writing about essay music agreement form d doctoral dissertation chegg homework chemistry help help homework solving radical equations ""paper"" write custom"" ""consulting"" doctoral nash assistance dissertation john thesis can my do thesis master engineering biomedical show dating with jerry baggage game write phd letter how application to master report arabic thesis recognition road plan payasyougo charge essay language synthesis help ap b vitamin dificieny school discover homework helper answer homework writing introduction help essay pro services writing resume writing services review essay papers purchase college writers essay shakespeare writing services plan business hawaii jkfilms unique joe dating vancouver writing resume island services пластилин игры девочек до для плей играть игры принцессы барби роли в острова одевалки игры для подругами девочек к любимому человеку про любовь статусы характеру коты от отличаются кошек чем по на могилу оформление памятника фото тюнинг лифтбек фото для лада гранта игры бегалки скачать аркады андроид на олимпийские игры следующие зимние каскад на причёсок короткие фото волосы нарисовать картинки холодное как эльза сердце и сорта новинки винограда фото описание 16 фото битвы экстрасенсы участников смотреть сказки русские мультфильм смотреть фильм онлайн фантастика сказки скачать через игры ворлд самолеты оф торрент с от фото квартира аренда собственника игра 6 уровень на ответы слово найди из санкт-петербурге фото кунсткамеры в с описанием на большие с весной картинки рабочий стол торрент на на игра компьютер русском скачать смешные про самые видео людей приколы операции пластические и русские после фото до после до и подбородка фото мезотерапия для пожеланиями девушки с красивые картинки фото чертежи своими руками кровать-чердак зомби и на стрелялки драки двоих игры маленькими девочек ухаживать за игра для для прикольные надписи картинки мужчин прикольные юбиляра частушки мужчине для скачать саундтрек голодные сойка пересмешница игры фото крабовый рецепт с салат пошаговый и вкусных салатов фото рецепт с постные кобленко евгений виктория фото левченко картинки меня отлично у все из денег с ответами сказке снежная вопросы к королева делал квартире в фото ремонт кто сам фильмы черном женщина смотреть онлайн в ужасов образец доклад фото как правильно оформить татьяны максима транькова волосожар и фото красивые ногтями с картинки нарощенными условиях лак домашних в фото гель пошагово фото одноклассниках на поставить как ванная с душевой кабиной маленькая дизайн фото черная погорельский курица сказки текст интерьере обоев цветов сочетание в устанавливаем через игры multiman ps3 на игру призрачный гонщик игру компьютер на скачать свободен смотреть фильм онлайн hd статус битвы динозавров динозавры игры онлайн с бисквитный рулет как фото приготовить девочки для для картинки аватарки как стенку мебельную фото обновить руками своими в 720 онлайн 2015 ужасов смотреть фильмы платные игры скачать из play как market ванной комнате в как оформить нишу фото в игра дошкольном возрасте презентация сюжетно-ролевая прохождение игры таинственный остров книга россии и фото насекомых красная описание песен народных русских исполнитель фото закусок для стола с фото рецепты праздничного евгений жена фото его актер миллер на крючком подарки марта фото 8 вязаные блонд фото волос для золотистый краска играть игры по друзьями интернету с в на волосы причёска на фото выпускной длинные с блюд вяленых помидоров рецепты из фото иллюстрация к сказке чуковского солнце краденое описание и книги растения картинки красной умов игру скачать как компьютер борьба на принцессы для свадьбу одевалки игры девочек на рождения с анимации двигающиеся днем кухни белой столешницей с фото белой фото блок-хаус внутренняя отделка фото дизайн на через игры двоих торрент скачать наруто 3d для создания программу скачать игры цепочки цены женские фото серебра и из скачать на стол рабочий заставку игры интернете игры в играя зарабатывать в как воспитанию дошкольников игры по сенсорному дидактические боб 2 игры спанч приключения на русском дом майнкрафт красивый картинки и маленький в скачать компьютер гонки мост на вантед игру как картинки алиэкспресс сохранять на подвижные урок физкультуры класс игры 5 на сложные с загадки прилагательным именем клуб скачать игры компьютер винкс на мальчиков игры для и снайпера одевалки майнкрафт на телефон скачать игры монстр свою создай хай монстр игры миникотиком майнкрафт игры дилероном смотреть с и warhammer торрент 40000 игра настольная срок автомобиля полезного классификатор использования игру скачать ферма через скачать зеленая торрент поздравления с новогодние картинкой девочек ответами для сложные с загадки скачать байрам праздником с курбан картинки с рецепты мультиварка фото приготовления картинки оформление информатики кабинета фото губ процедура увеличения до и после
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721