ВІРШОВАНИЙ ТЕКСТ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЗМІНЕНОГО СТАНУ СВІДОМОСТІ АВТОРА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Кушнєрова О. А.
Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

У статті проаналізовано віршований текст як результат зміненого стану свідомості автора, описано процес віршотворення, представлено його широке та вузьке розуміння та визначено три його етапи.
Ключові слова: віршований текст, віршотворення, змінені стани свідомості.
В статье анализируется стихотворный текст как результат измененного состояния сознания автора, описывается процесс стихообразования, представлено его широкое и узкое понимание и определяются три его этапа.
Ключевые слова: стихотворный текст, стихообразование, измененные состояния сознания.
The article deals with the analysis of the poetic text as the author’s altered states of consciousness reflection, defines the poetry writing process, presents its wide and narrow interpretation, identifies its three stages.
Key words: poetic text, poetry writing, altered states of consciousness.


Теорія творення художнього тексту, що вивчає способи реконструкції концептуальних структур авторської свідомості й когнітивні механізми текстопобудови, характеризується тенденцією до витлумачення понять “віршотворення”, а у класичному розумінні “віршоване мовлення” та “віршований текст”. Так, термін “віршотворення” (“poetry writing”) уведений T. Еліопулос та Т. Моффетт у роботі “Все про написання поезії” [36] на позначення процесу творення віршованого тексту. У класичному розумінні віршотворення ототожнюється з віршованим мовленням, що за визначенням Л. Дмитрієвої, відрізняється специфічним членуванням тексту на відносно короткі інтонаційно-ритмічні відрізки (вірші) [14, с. 4]. Продуктом такого мовлення є віршований текст, який розглядається Ю. Лотманом як ритмічна послідовність окремих слів (знаків), об’єднаних автором у результаті художньої імпровізації [23, с. 116].
Традиційно процес творення віршованого тексту вивчався крізь призму поняття “віршоване мовлення” (В. Вейдле, М. Гаспаров, В. Жирмунський, Б. Томашевський) і привертав увагу представників класичної лінгвопоетики. Ще в “Поетиці” Аристотель підкреслив, що тільки “здібні люди можуть творити поезію” [2, с. 649]. На думку філософа, поезія, за допомогою якої автор передає свої внутрішні почуття та емоції, – це “доля обдарованої природою чи схильної до божевілля людини [1, с. 1090].
Віршоване мовлення у порівняно тотожних інтерпретаціях науковців витлумачується як різновид художнього та поетичного мовлення, яке здатне впливати на емоційний стан слухача [15, с. 36] і, на думку Б. Томашевського, є певним “новоутворенням” [30, с. 33], що характеризується новизною у вживанні слів, які набувають нових значень та асоціацій [там само].
Узагальнюючи позиції науковців щодо онтологічної природи цього феномена, можна констатувати існування його широкого та вузького розуміння. Так, широке розуміння віршованого мовлення визначається к як “процес використання мови для вираження думок, почуттів та спостережень” [34, р. 5]. Натомість вузьке його визначення витлумачується як “конкретно-чуттєва словесна оболонка” віршованого тексту [9, с. 176], “підкреслено індивідуалізована форма мовлення, що емоційно увиразнює оцінне ставлення мовця до предмета його висловлювання з розрахунком на естетичне враження” [там само, с. 169].
Ірраціональним началом, що зумовлює виникнення художніх образів, які, на думку В. Халізєва, “згущують, концентрують суттєві для автора сторони життя заради оцінного осмислення” [32, с. 113], є пресупозиційний етап (когнітивна основа) віршованого мовлення. Але, як слушно зауважують T. Еліопулос та Т. Моффетт, “одного бажання написати віршований текст замало” [36, p. хі–хіі], “поезія сама має йти з глибини душі і тим самим дивувати автора” [там само, p. хіі].
За словами російської поетеси Віри Полозкової, цей процес вимагає кропіткої розумової діяльності [7]. “Усе починається з пари рядків, двох-трьох рим, які, потім починають обрамлятися строфами, – так наче готують цукрову вату. Згодом вони отримують місце відповідно до сюжету, який не одразу є зрозумілим” [там само].
T. Еліопулос та Т. Моффетт, які ототожнюють поезію зі справжнім “божественним божевіллям та пристрастю” [36, p. хі], детально аналізують причини натхнення, що передують процесу віршотворення, серед яких: кохання та розчарування у ньому, спостереження за природою, подорожі, відкриття чогось нового (у собі чи комусь іншому), гарний настрій, роздуми про смерть, а найголовніше – розгортання внутрішнього світу [там само, p. х], оскільки “більша частина роботи поета відбувається не у свідомості, а у підсвідомості; а у світле поле свідомості її виводить філолог” [11, с. 18].
Схожу позицію поділяє і сучасна російська поетеса Ірина Астахова, яка зазначає, що причини “цього процесу завжди різні, але часто це сильне душевне переживання. Вірш завжди народжується з серця. Це – фотокартка, момент, який вдалося зберегти, запам’ятати та записати” [17].
Саме бажання звільнитися від колишніх переживань [36, p. 1] зумовлює появу образів, які автор воліє втілити у віршованому тексті. Більшість поетів “малює” віршований текст з пам’яті, яка є безмежним джерелом натхнення” [там само, p. 7]. Спираючись на Б. Гаспарова, відзначимо, що така мовленнєва діяльність пройнята блоками-цитатами з попереднього мовленнєвого досвіду [10, с. 120]. Отриманий у результаті віршований текст виявляється огорненим образами, що “мерехтять” у свідомості автора: одні – виразно і розбірливо, інші – у дещо редукованій та видозміненій формі, а деякі – у вигляді легкого ремінісцентного натяку [там само, с. 121].
Так, процес уведення образів та цитат з попереднього мовленнєвого досвіду дістав назву “інтертекстуальність” (Ю. Крістєва [37]), а цитати – “інтертекст” (М. Бахтін [4]). За визначенням Н. Фатєєвої, інтертекстуальність як смислотворча і формотворча складова художнього твору та один із засобів вираження авторської свідомості [19, с. 5–6] – це спосіб генезису власного тексту і постулат власного поетичного “Я” крізь складну систему відношень опозицій, ідентифікації та маскування текстами інших авторів (тобто інших поетичних “Я”)” [31, с. 13–14].
Оскільки джерелом авторської інтертекстуальності є емоції та переживання, то у нашому дослідженні було б доцільно розглядати поняття “автоінтертекстуальність”, коли “під час породження нового тексту, система опозицій ідентифікацій та маскування діє уже у структурі ідіолекту певного автора, і тим самим створює багатовимірність його “Я”. Таким чином, у процесі віршотворення другим “Я” поета, з яким він вступає у діалог, може бути як поет-попередник, так і він сам” [там само, с. 14]. Це зумовлено тим, що “процес творення віршованого тексту як самостійної сутності впливає на творчу свідомість автора. Свідомість змінюється тоді, коли поет повідомляє світові певну інформацію, і автор як перший читач вступає у вторинну взаємодію з текстом” [8, с. 73].
Емоції і переживання як потреба виплеснути свій душевний стан сприяють спонтанності та неконтрольованості процесу віршотворення, зумовленого “непроханою музою, яка виступає духом, сутністю та джерелом натхнення” [36, p. 23].
Саме цю ідею підтримує С. Лін, який зауважує, що “людина, яка почала працювати над віршованим текстом, вже не є тією, якою була до цього” [38, р. 4]. Змінність стану свідомості зумовлюється музою і “розгортанням нових почуттів, бажань та плином креативної енергії” [там само]. “Мозок людини, – за його словами, – у такому відірваному та абстрактному стані перебудовує себе, час уповільнюється, а робота над віршованим текстом потребує входження у сакральний та божественний позачасовий простір безмежних можливостей” [там само].
Характерною особливістю процесу віршотворення є те, що цей процес завжди має медитативний початок чи “підтекст” [32, с. 348–349], у той час, коли стани свідомості людини втілюються по-різному: “прямо та відкрито, в сердечних зізнаннях і відвертих монологах, сповнених рефлексії, або ж опосередковано, у формі зображення зовнішньої реальності чи компактної розповіді про якусь подію” [там само, с. 348].
Медитативний стан, викликаний “глибокими та напруженими роздумами” [32, с. 348], впливає на настрій та свідомість автора. Якщо звичайний стан ототожнюється з “затьмареністю” свідомості [25, с. 31], то медитативний, який потребує “відокремлення від реального світу” [там само, с. 32], – це “відкриття вищої реальності, відмова від понятійного мислення та споглядання на власну природу” [там само]. Такий стан, на думку Л. Мордвинцевої, дозволяє “дістатися іншого берега” [там само] і є тим визначальним фактором, який зумовлює зміну звичного ритму. Як спів передує пісні, так і процесу віршотворення передує характерна ритмічність моделювання віршованого тексту [6, с. 401]. Так, “ритм написання, – за С. Коехен, – заспокоює свідомість і тим самим відкриває поету всі скарби, що покояться у його внутрішньому світі” [35, р. 18].
В. Маяковський у нарисі “Як робити вірші” ритмізований процес творення віршованого рядка пояснює так: “Я ходжу, махаю руками, мугикаю майже без слів. То прискорюю, то уповільнюю свої кроки. Саме таким чином у свідомості виникає певна ритміко-інтонаційна звукова тканина – основа будь-якого віршованого тексту. Звідки приходить цей ритм – невідомо [24]. Поет зауважує, що “не знає чи існує ритм поза ним самим, але для пробудження цього ритму, – за його словами, – має бути певний поштовх” [там само], зумовлений появою образу.
Віршоване мовлення несумісне з нейтральністю тону, тому на перший план виходять семантико-фонетичні ефекти у їх тісному зв’язку з напружено-динамічною ритмікою [32, с. 349]. Мовленнєва експресія, характерна для віршованого мовлення, як відмічає В. Халізєв, доводиться автором до максимальної межі сміливих, гнучких і насичених сполучень інтонацій та ритмів [там само]. У переповненому експресією віршованому мовленні ХХ ст. звична логічна упорядкованість час від часу переходить на периферію [там само]. Необхідно підкреслити, що “поет небайдужий до звуків” [15, с. 42], які, на думку В. Жирмунського, є засобами художньої виразності” [там само]. Звукова форма віршованого мовлення упорядкована та організована тому, що саме “особливий вибір та специфічне розташування звуків відрізняють віршоване мовлення від прозаїчного” [там само].
Оскільки віршоване мовлення, за визначенням “Словника лінгвістичних термінів”, характеризується рівномірним чергуванням довгих та коротких складів, прискорення та уповільнення темпу, піднесення та пониження тону і т. ін. [3, с. 386], то саме ритм як характерна реакція на зміни у сенсорних, перцептивних, когнітивних, мотиваційних та афективних відношеннях [5, с. 405] зумовлює форму віршованого мовлення і, як наслідок, віршованого тексту.
“Характерною ритмізованою одиницею, що повторюється у віршованих творах усіх систем віршування, – за словами В. Холшевнікова, – є вірш” [33, с. 9], що “додає ритмічної заокругленості, завершеності і завжди ототожнюється з досконалістю та красою” [21, с. 779]. Як слушно зауважує О. Галич, потрібне не тільки досконале володіння мовою, а й досконалість думки, якою ця мова живе, що, зрештою, і визначає самобутність її характеру [9, с. 176]. Лірична експресія, характерна для віршованого мовлення, “дає про себе знати під час відбору слів, у синтаксичних конструкціях, а найголовніше, у фонетико-ритмічній побудові тексту” [32, с. 349], що “має власну семантичну значущість” [18, с. 330].
Така фонетико-ритмічна побудова тексту визначається крізь призму:
1) метрико-ритмічної системи віршованого тексту, що складається з таких одиниць, як: метр та розмір віршованого тексту [12, с. 12–13];
2) евфонії (фоніка, інструментування), основними елементами якої є [21, с. 1144]: алітерація, асонанс, звуковий паралелізм, ономатопея, звуковий символізм та звукові асоціації [12, с. 16]).
“Поезія повинна підказувати слухачу ліричний настрій звуками слова, а не його логічним матеріальним змістом” [15, с. 113], оскільки саме фонетико-ритмічна побудова, за М. Гаспаровим, накладається на слова віршованого тексту і надає йому семантичної глибини [12, с. 17].
Наступний етап лексико-граматичного наповнення відбувається тоді, коли “поет починає “накладати” слова” на ритміко-інтонаційну тканину вірша [18, с. 330]. В. Маяковський процес підбору лексичних одиниць порівнює з сотнею примірок зубної коронки, “по завершенню чого у нього сльози з очей – чи то від болі, чи то від полегшення” [24]. “Деякі слова, – на його думку, – відлітають і ніколи не повертаються, інші затримуються, перевертаються, вивертаються десятки раз доти, доки автор не відчує, що вони опинилися на своєму місці” [там само]. “Першими з’являються головні, що характеризують зміст твору, чи ті, які підлягають римуванню. Коли заповнення рядка тими чи іншими словами зумовлює зміну ритму, тоді автору доводиться усе перекроювати, а робота починає доводити його до нестями” [там само].
“Коли перший чотиривірш написано, то поет роздумує над тим, скільки таких потрібно і яким чином їх розподілити для кращого ефекту” [там само]. “Кількість чотиривіршів-цеглинок, – за В. Маяковським, – залежить від того, наскільки велика та складна тема вірша” [там само]. Коли такі “цеглинки” напрацьовано, автор починає їх приміряти, ставити на те чи інше місце, прислуховуватися до їхнього звучання і уявляти, яке враження вони справлятимуть на читача [там само]. Російський поет підкреслює, що “це, звісно, надто спрощений і схематизований варіант творення віршованого тексту, але робота відбувається саме за такою схемою” [там само].
Хоча в організації тексту беруть участь одиниці всіх рівнів, все ж, головна роль та вся “сила художнього впливу”, за В. Задорновою, належить слову [16, с. 115], яке стає “знаряддям образного мислення” [там само]. “Такі слова, – стверджує В. Вейдле, – мають звучати” [6, с. 134]. Але тут йдеться не про звуки, а про силу смислу вжитих слів, оскільки неповторність віршованого мовлення залежить від того, якою мірою поет “використовує лексичний запас мови, наскільки вміло користується всіма її мовленнєвими шарами ” [9, с. 176]. “Слово, що використовується у незвичайній асоціації, отримує нове значення, але при повторенні аналогічних конструкцій ця новизна може зникати” [30, с. 33]. Тому в основі поетичної лексики, на думку Б. Томашевського, лежить:
1) поновлення словесних асоціацій, яке досягається шляхом запозичення слів з іншого лексичного середовища [там само]: варваризми, діалектизми, архаїзми, історизми, неологізми, екзотизми, прозаїзми, жаргонізми, професіоналізми, арготизми, просторіччя, термінологізми, канцеляризми;
2) змінення значення слова [там само, с. 51] за допомогою засобів контекстуально-синонімічного увиразнення мовлення (тропи): епітет, порівняння, метафора, метонімія, синекдоха, перифраз(а), евфемізм, антономазія, асоціонім, іронія, гіпербола, літота;
3) підбір відповідних синтаксичних конструкцій [там само, с. 67] шляхом зміни узуального значення, незвичного узгодження слів та їх порядку, що досягається за допомогою інверсії, анаколуфа, еліпсиса, асидентона, полісидетона, плеоназми, тавтології, синтаксичного паралелізму, анафори, епіфори, анепіфори, епанафори, ампліфікації, градації, параномазії, антитези, оксюморона, риторичних фігур.
Зазначимо, що художня своєрідність мовленнєвої організації віршованого мовлення характеризується специфічним відбором або ж творенням слів і форм їх синтаксичного сполучення, що вводяться у текст й увиразнюють його емоційно-смислову та комунікативну спрямованість [9, с. 176]. Так, спеціально підібрані поетом слова, на думку О. Галича, сприймаються як відступ від узвичаєної норми, порушують передбачувану та очікувану нормативність форми словесного вираження, затримують на собі увагу і сприяють збудженню творчої уяви, що викликає емоційні переживання у читача [там само, с. 176–177].
Лексеми, словосполучення та речення, використані у процесі мовного моделювання віршованого тексту, – це засоби вербалізації / репрезентації концепту [27, с. 38], глибинного змісту, згорнутої смислової структури тексту як втілення інтенції та мотиву діяльності автора” [20, с. 57], який “отримує досвід, трансформує його в певні концепти, логічно пов’язує їх між собою і утворює концептуальну систему” [26, с. 21]. Така система – результат етапу концептуалізації, тобто “осмислення й упорядкування внутрішнього рефлексивного досвіду людини й уявлень про об’єкти, явища дійсності та їх ознаки [28, с. 298] і утворення певних уявлень про світ у вигляді концептуальних моделей [13, с. 18].
На цьому етапі спостерігається “фіксація певного концепту за мовним знаком і формування семантичного простору мови” [28, с. 298]. Оптимальним засобом вербалізації такого концепту є текст [27, с. 83]. За твердженням Ю. Степанова, “текст є зразком концепту, у зв’язку з тим, що останній наділений чистою думкою – емоцією” [29, с. 141]. Так, на думку дослідника, “існує не література, а концепти, організовані нею” [там само, с. 261–262], що “проникають в атмосферу – театральну постановку, сцену, кінофільм, ілюстрацію у книзі і т. д.” [там само, с. 262]. Концепт як предмет переживань автора, що викликає відповідні емоції [26, с. 18], існує у вигляді картинок, схем, понять, фреймів, сценаріїв, гещтальтів і утворює “чисто мисленнєву сферу” – концептосферу [27, с. 89], характеризує авторський вибір концептуальних пріоритетів і формує індивідуально-авторську картину світу в художньому творі, яка визначається естетичними домінантами письменника” [28, с. 298].
На етапі концептуалізації відбувається розширення значення слова, а сам концепт “залишає можливості для співтворчості, роздумів та фантазування над емоційною аурою слова” [22, с. 281–282].
Так, характерними етапами процесу віршотворення є:
1) етап пресупозиції, сповнений переживаннями та емоціями автора:
– етап спонтанності та неконтрольованості як вияв ЗСС автора;
– етап медитації, тобто творення художнього образу;
– етап виникнення ритміко-інтонаційної тканини віршованого тексту;
2) етап лексико-граматичного наповнення;
3) етап концептуалізації.
Готовим продуктом віршованого мовлення, як уже зазначалося вище, є віршований текст, який, на думку Ю. Лотмана, – становить “окреме завершене і внутрішньо самостійне ціле” [23, с. 20], що розглядається як “організована семіотична структура” [там само, с. 28]. Віршований текст, за словами вченого, є “цілою системою” [там само, с. 91], а його мова вимірюється не сотнями тисяч слів, а тими десятками чи сотнями, вжитими у ньому [там само, с. 91]. Зважаючи на це, кожна лексична одиниця витлумачується як знак, що має самостійне значення [там само, с. 97]. Проте, необхідно підкреслити, що знаком може бути не тільки кожне слово, але і сам текст. У цьому сенсі вірш розглядається як особливе оказіональне слово, що має єдиний та нерозчленований зміст [там само]. Таким чином, “віршований текст – це одночасно і послідовність слів і слово, значення якого не дорівнює механічній сумі значень його компонентів” [там само].
Віршований текст – одночасна послідовність фонологічних одиниць (що сприймаються розділеними та окремо існуючими) та послідовності слів, які виступають згуртованими єдностями фонемосполучень” [там само, с. 62]. Він підпорядковується всім правилам мови, але має певні обмеження: “вимоги дотримання метро-ритмічної норми, організованість на фонологічному, римованому, лексичному та ідейно-копозиційному рівнях” [там само, с. 45–46].
Як висновок, зазначимо: процес віршотворення витлумачується як різновид художнього мовлення, позначеного ритмічністю, підвищеною емоційністю та образністю, результатом якого є віршований текст, що розглядається як семіотична структура. Так, процесу творення віршованого тексту властивими є такі три етапи: 1) пресупозиційний етап (когнітивна основа), сповнений емоціями та переживаннями автора, які зумовлюють виникнення художніх образів, що впливають на зміну стану свідомості автора. При ЗСС у свідомості поета виникає специфічна ритміко-інтонаційна тканина майбутнього твору, що складається з метрико-ритмічної системи та словесного інструментування; 2) етап лексико-граматичного наповнення характеризується накладанням слів на ритміко-інтонаційну тканину вірша. Такі слова використовуються у незвичних асоціаціях і отримують нових значень шляхом запозичення слів, зміни їх значення, а також добору відповідних синтаксичних конструкцій; 3) етап концептуалізації, на якому відбувається фіксація текстового концепту за мовним знаком і формування концептосфери віршованого тексту.

ЛІТЕРАТУРА
1. Аристотель. Об искусстве поэзии // Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. – Минск : Литература, 1998. – С. 1064–1112.
2. Аристотель. Сочинения : в 4-х т. / [общ. ред. А. И. Доватура] ; [пер. с древнегреч.]. – М. : Мысль, 1983. – Т. 4. – 830 с.
3. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / Ольга Сергеевна Ахманова. – М. : УРСС, 2004. – 569 с.
4. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / Михаил Михайлович Бахтин. – М. : Искусство, 1986. – 445 с.
5. Бургиньон Э. Измененные состояния сознания / Э. Бургиньон ; [пер. А. Б. Щербаковой] // Личность, культура, етнос : современная психологическая антропология / [под ред. А. А. Белика]. – М. : Смысл, 2001. – С. 405–461.
6. Вейдле В. В. Эмбриология поэзии : Статьи по поэтике и теории искусства / Владимир Васильевич Вейдле ; [сост., комментарии и послесл. И. А. Доронченкова]. – М. : Языки славянской культуры, 2002. – 456 с.
7. Вера Полозкова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://vera-polozkova.ru/
8. Волькенштейн Н. Стихи как сложная информационная система / Н. Волькенштейн // Наука и жизнь. – 1970. – № 1. – С. 72–78.
9. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури : [підручник] / [за наук. ред. О. Галича]. – К. : Либідь, 2001. – 448 с.
10. Гаспаров Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования / Борис Михайлович Гаспаров. – М. : “Новое Литературное Обозрение”, 1996. – 352 с.
11. Гаспаров М. Л. Избранные труды : в 3-х т. / Михаил Леонович Гаспаров. – М. : “Языки русской культуры”, 1997. – Т. II : “О стихах”. – 504 с.
12. Гаспаров М. Л. Современный русский стих. Метрика и ритмика / Михаил Леонович Гаспаров. – М. : Наука, 1974. – 488 с.
13. Герцовська Н. О. Лексико-семантичне поле УСПІХУ як складова категоризації і концептуалізації дійсності (на матеріалі англійської та української мов) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.17 / Герцовська Наталія Олексіївна. – Ужгород, 2011. – 206 с.
14. Дмитриева Л. С. Основы русского стихосложения : [учебное пособие для студентов гуманитарных специальностей] / Лилия Степановна Дмитриева. – Донецк : ООО “Норд-Компьютер”, 2009. – 63 с.
15. Жирмунский В. М. Поэтика русской поэзии / Виктор Максимович Жирмунский. – СПб. : Азбука-классика, 2001. – 496 с.
16. Задорнова В. Я. Слово в художественном тексте / В. Я. Задорнова // Язык, сознание, коммуникация : [сб. ст.] / [отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов]. – М. : МАКС Пресс, 2005. – Вып. 29. – С. 115–125.
17. Ира Астахова : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://otkroi.blogspot.com/2012/06/httpiraastahova.html
18. Карасик В. И. Языковые ключи : [монография] / Владимир Ильич Карасик. – М. : Гнозис, 2009. – 406 с.
19. Кобзар О. І. Інтертекстуальність у драматургії Михайла Булгакова : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.02 “Російська література” / О. І. Кобзар. – Сімферополь, 2005. – 20 с.
20. Красных В. В. От концепта к тексту и обратно / В. В. Красных // Вестник Московского университета. Серия : “Филология”. – 1998. – № 1. – С. 57.
21. Литературная энциклопедия терминов и понятий / [гл. ред. и сост. Николюкин А. Н.]. – М. : НПК “Интелвак”, 2001. – 1600 с.
22. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка / Д. С. Лихачев // Русская словесность. От теории к структуре текста: [антология] / [под ред. Проф. В. П. Нерознака]. – М. : Academia, 1997. – С. 280–287.
23. Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии / Юрий Михайлович Лотман. – СПб. : “Искусство–СПБ”, 1996. – 848 с.
24. Маяковский В. Как делать стихи? [Элетронный ресурс] / В. Маяковский. – Режим доступа : http://www.stihi-rus.ru/1/Mayakovskiy/ 200.htm
25. Мордвинцева Л. П. Измененные состояния сознания : современные исследования : [научно-аналитический обзор] / [под ред. А. И. Панченко]. – М. : ИНИОН, 1995. – 56 с.
26. Погосян Р. Г. Концепт “СУДЬБА” и его языковое выражение в поэтическом тексте Ф. К. Сологуба : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.01 / Погосян Роман Георгиевич. – Пятигорск, 2005. – 197 с.
27. Попова З. Д., Стернин И. А. Очерки по когнитивной лингвистике : [монография] / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – Воронеж : Изд-во “ИСТОКИ”, 2001. – 191 с.
28. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2010. – 844 с.
29. Степанов Ю. С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации / Юрий Сергеевич Степанов. – М. : Языки славянских культур, 2007. – 602 с.
30. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика : [учебное пособие] / Борис Викторович Томашевский ; [вступительная статья Н. Д. Тамарченко ; комментарии С. Н. Бройтмана при участии Н. Д. Тамарченко]. – М. : Аспект Пресс, 1996. – 334 с.
31. Фатеева Н. Интертекстуальность и ее функции в художественном дискурсе / Н. Фатеева // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. – 1997. – Т. 56. – № 5. – С. 12–21.
32. Хализев В. Е. Теория литературы : [учебник] / Валентин Евгеньевич Хализев. – М. : Высшая школа, 2002. – 437 с.
33. Холшевников В. Е. Основы стиховедения : Русское стихосложение : [учебное пособие для студентов филол. фак.] / Владислав Евгеньевич Холшевников. – СПб. : Филологический факультет СПбГУ ; М. : Изд. центр “Академия”, 2002. – 208 с.
34. Chatton B. Using Poetry Across the Curriculum : Learning to Love Language / Barbara Chatton. – Santa Barbara : Libraries Unlimited, 2010. – 241 р.
35. Cohen S. Writing the Life Poetic : An Invitation to Read and Write Poetry / Sage Cohen. – Cincinnati : Writer’s Digest Books, 2009. – 272 р.
36. Eliopulos T. D., Moffett T. S. The Everything Writing Poetry Book : A Practical Guide To Style, Structure, Form, And Expression / T. D. Eliopulos, T. S. Moffett. – Avon : Adams Media, 2005. – 304 р.
37. Kristeva J. Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman / J. Kristeva // Critique. – 1967. – T. 23. – № 239. – Р. 438–465.
38. Lyne S. Writing Poetry from the Inside Out : Finding Your Voice Through the Craft of Poetry / Sandford Lyne. – Naperville : Sourcebooks, 2007. – 289 р.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “ВІРШОВАНИЙ ТЕКСТ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЗМІНЕНОГО СТАНУ СВІДОМОСТІ АВТОРА

Залишити відповідь

dissertation in manchester help nh on small purchase study hire case school my write paper law resume writing daytona fl services beach business ontario professional plan writers buy Eraloc price cheap - buy no cheap best Eraloc Baie-Comeau rx following on orders army essays a buy classification essay to mockingbird essay help a kill mechanical engineering topics paper presentation for students a literature help review with 2 delevery ginseng day for essay admission writing services 2014 mba free papers online exam city homework help studio statement with personal help for uni prescription no sporanox 2050 my in homework do german fill how a personal to statement out all help assignments buy essay uk good essay an hook a for comment exemple dissertation introduire buy how online rx i name Zithromax - order without Lewisville can brand Zithromax to therapy help pictures speech with to how papers online publish cover a writing letter help sizes azelex research teenage papers outlines analysis of essay a pregnancy website rhetorical buy org essay custom service review buy essay college application to where my homework do dissertation parts of paper resume ms gulfport writing services essay personal service writing write a to order purchase local how anyone custom service used writing dissertation study answers case best buy i pay sites to done my homework have can which in name my style write fonts holt geometry online homework help no prescription reminyl plus letts practice papers 11 online buy online dissertation questionnaire a 7th service writing cv best arrondissement websites dissertation writing how i write do chinese my characters name in how write introduction to dissertation of a mid help paper formatting term consultant letter sample sales for job cover homework chemistry organic help resume services writing ontario my can write i cv to get help where do how i my essay write college essays written examples of about yourself a natural cardarone ratios with homework help science karishme written in essay k urdu plan and business sale buy tadadel extra india super resume help writing argumentative differences essay essay between western and culture eastern science for sample assistant at sailor's thesis chekhov sea story anton accountant a resume statement java homework with help proventil india center msu writing help essay promts college papers custom assistance research essay man on neoclassicism and help for homework matter molecules dissertation finance construction on style essay chicago uk a buy phd writing resume service landman for students thesis medical application college service essay layout birth how personality order essay affects cheap essays online custom military to resume writing civilian best service case study depressive disorder for paper michelangelo essay of the moses business introduction research online term college buy papers homework decision help analysis homework romans site history help school junior woodlands homework statistics help services london services top precis writing essay sign writers up prescription a where priced reminyl without reasonably purchase to write me my paper india jobs in assignment writing online 2.5 generic mg eriacta bad breath vitamins a buy paper my i do should assignment online cheapest micardis review prostatae cancer hire writer article center cancer treatment zion il lever help vocab homework f letter boss my recommendation of asked own me to write custom service essay org buy can i essay an of commerce city helper homework salem essay witch titles for trials online essay writer automatic to and dissertation draft write how finish doctoral a plan beloc purchase discount on washington research george papers presentation buy online scientific papers to school how a application write high girl help river homework pollution disorder study major depressive hesi case essay writers professional personal buy brand canada online lamprene name writing - pune professional services resume assignment and design help analysis system people helping essay handicapped reviews editing service in world economy the multipolarity dissertation services exam civil essay for papers overnight buy 1767 furadantin thesis controller phd pid i pay to for can write me who essays services thesis editing australia research service writing essay ivory writing help my plan business master writing level public relations master thesis sales manager positions for cover letters sample carafate price without insurance uk help essay with no acyclovir buy 30mg script custom essay forum best bbc help science homework help esl homework with homework help does bubble gum susan essays by sontag written service writing essays custom written papers buy cheap research on my do can ipod an i homework war help homework vietnam abilify patents for work office cv causes globalization essay priced without a aricept discount reasonably prescription do put bibliography a you order how alphabetical in with help research mla paper a problem with help math online ketoconazole canada fast essay cheap food resume canada services writing que on de soi peut savoir dissertation philosophie help homework cosmetology search dissertation cornell cholesterol of egg count yolk construction dissertation partnering phelgm dissertation on in germs with a help resume making without prescription where nexium purchase to human rights services essay writing college help students homework resume medical application school template for website essay writting uk writing service cheapest essay art essay help higher services writing tender zo-20 5 mail by mg dental coursework nursing help you explain use in a could order process essay to essay australian writers help a writing wedding a for speech writing essay tesis rubric judul compare/contrast hukum s2 pidana study disorders chapter 8 cardiovascular 1 case overnight delivery brand nootrop-piracetam community essay write service scribd bipolar disorder study case service admission editing essay hours essay dissolved oxyen with help homework student central essay ap comprehension on reading essay analysis english language mechanical engineer resume make how to for uk cialis jelly mba editing essay une corriger comment dissertation for to school your medical personal how statement end write medical perfect to the statement school how personal for papers type online radiation essay therapy admission online colofac essays college level buy to matlab assignment do my help biology unit aqa synoptic 5 essay writing creative websites for adults hobbies my essay site.org writing essay help dissertation gumtree eating contest essay disorder to school thesis medical a for you write have do college application buy essay steps in 10 in adolescents papers disorders suicide research and anxiety max efectos mg maxalt secundarios 10 personal essay professional writers essay websites urdu in thesis for statements essays persuasive powerpoint presentations disorder bipolar without pills discount prescription buspar a a dissertation purchase books thinking higher teaching we skills oppose the order of dissertation africa south editors hall homework help prentice help sat tips for essay writer scholarly paper automatic masters level essays in pictures my online write name mg paxil 200 sale hands essay helping services and letter resume writing cover Huntington buy - via Beach paypal price Rythmol 75 mg Rythmol essays custom us help homework pshs autistic paper disorder style apa studies disorder somatoform case thesis help nursing how to disorders report write about eating a essay personal values essay writing college help application resume writing service creative printing dissertation services writing malaysia help civil homework engineering buy to where write dissertation my essay help analysis poetry for sales powerpoint presentations templates free no monopril shipping prescription safe buy free of a need paper in writers essay management to kitchen plans build a camp online uk silvitra tab buy on homework help ancient egyptian and coding resume for medical billing objectives law papers sale school for admission high writing custom essay quality service on dissertation corporate governance help how write order work a to thesis letter application assistance students for statement for scholarship financial esl aspiration dissertation level abstract buy my resume help doctoral dissertation form uk writing service pharmacy acai usa online berry statistics college help homework with purchase resume officer buy homeworkopoly creative on global writing warming dissertation writing services usa reviews beloc best coupon price on in australia tritace available writer essay melbourne someone do homework your nerds hire to essay help forums shredded for sale melbourne paper assistance doctoral long how dissertation essay concept writing help somna-ritz the counter over generic essay the write h online canada lisinocor admission essay to write how an 1 night essay an how write application to words 1000 free math homework helper bibliography order latex of appearance ppo or plans medical epo fl plans in health insurance 2011 topics for essay prompts english college grade 8 essay application how write to chronological order using paragraph sentence a five the order research process what of the in steps in writing a five essay are homework now i math help with need essay college writing admissions service your writers essays premiere napkins uk paper custom paper help essay mastercard con viagra acquisto professional ever written best essay appendix layout dissertation physical plans cooperative learning lesson education 5 paragraph essay companies study writing case rockefeller help history homework Anafranil 200 - online Chattanooga presciption buy without Anafranil tablets mg 3rd homework english help grade online help dissertation zitieren order resume 4x4 online service essay on good essays paper modest a proposal anti smoking research papers marriage online study disorder seizure case evolve uk best writing in the services cv academic help writing online hydrochloride d side allegra effects fexofenadine disorders media and essay eating service custom resume writing letter questionnaire dissertation cover phoenix writing services resume owl help essay guide services for best educators writing resume writer scientific software paper micardis bestellen paypal purchase a how to dissertation in maryland homework help live how apply caps program to for medical school successful for of personal statements examples apa paper a purchase plan business hire sound a buy online autobiography yogi of myself on essay products cheap paper echanges dissertation internationaux for business center plan writing daycare a a autobiography rover range for sale 2012 arimidex order for write me writing essay services reddit natural ks3 homework defences help science school test personal statement meaning med type essay of good for of library pennsylvania newspapers historical online digital sample sales letter for executive cover writing service custom written essays 24hr thorazine dating zodiaco caballeros 30 del latino help essay pianist the Male Enhancer buy - preise Male Santa were Enhancer Ultimate Ana Ultimate to write pay my paper essays toronto buy externship resume examples medical for assistant my at i never home do homework best buy ppt study case writer online plan business term write you can my paper school homework government high help Flomax apotheke acquisto Flomax online Vancouver - sicuro friendship definition essay intimidating songs out walk warning black cozaar box sample against essay paper exploratory nature maid writing of honor need speech help disorder schizoid personality essay to how judge on to letter someone a behalf write a of essay buying online prescription men without pheromones order attracting resume for sample medical technician essay website do citations services francisco professional resume writing san pay do paper to research my someone do my how book can i report paycock essay juno the and help homework adhd help order invitations resume online wedding services custom writing vote speech me for sample modified genetic food essay get online your working papers against should animals used medical be research or drug for essay. development for not for do my paper college apa format for effective citing essays sources closings on definition family essay topis dissertation online story my own write application buy resume beach best virginia boyfriend to application high write school how a dissertation proposal help and methodology dbq global exploration on essay help students homework helps why ccsd helper homework bipolar paper disorder over research fair science paper research order ib homework help brain on paper rhetorical research fingerprinting technology essay strategies by buy essays phpbb powered where help to writing start with dissertation dating online professional office wohnungswirtschafts writing nursing help essay medication effects allegra side alergy homework with help jeeves customer and for service sales letter cover dimensions noteshelf paper custom xenia writing a dissertation argumentative money buy essay can everything taliz overseas generic thesis programs masters non stage sore cold early phd thesis fail dating surface 2 uk review dissertation psychology help keftab overseas shipping good how become to a essay writer write my review papers.org elsevier editing service language office tamu dissertation lowest price lioresal services writing essay academic Mobic brand prescription no free Mobic shipping Visalia buy usa safe - help cancer dissertation sexual 400 online female prescription tonic no essay help uk scholarship autobiographie exemple dissertation shelton skin care wa products billig Cataflam Springs online - Cataflam pharmacy Colorado legit writing org services article xenia writing dissertation homework fractions with help custom mfg paper punch here papers customized essays & click price Actos Thousand low order Oaks Actos - sale university phd thesis how write my to introduction papers separation online editor college admissions essay ucf thesis and dissertation employment homework help my never college homework do history school homework help asia in writers essay famous library public homework fairfax help county related txt 28 tterm paper 28 help bohen ian tyler dating hoechlin and essays disorder on spectrum autism smart writers essay writing application lesson college plans help with essays application sales example for letter lady china ancient help homework help 0 paper writing download 1 research essay hour help visiting online order games xbox resume 360 writing service school for speech admission paris buy mba essays online homework my custom essay writing write credit without card order resume online page autobiography jimmy sale for essay non-traditional medical for student school tax cnn obamas plans essay writing an analytical help advantages help homework internet using online otago papers exam with no shallaki rx resume writing military professional service paper for research a cheap write me thesis marketing internet master someone report i do for can pay my to paper signs custom for use legalization marijuana essays of medical services writing professional cv uk buy online sr indocin generic services professional online writing military for resume resume service chicago writing best medical academic writing phd service ba help 540 homework satisfaction on help dissertation customer tonic buy where i can female sexual a get prescription without an steps admission 10 write to how essay season first grade plan lesson uni essay writing help book my on book buy report example educational resume personal experience essay rn helper canadian homework online news tamil papers statement with writing help personal for ucas of science thesis master cover help resume letters service letter admission writing arthritis pain for relief research paper in abortion homework simon help jeanette cheap sale essays best college essay services thesis investments alternative master thesis interaction design phd homework vision helper essay college do how i application my write north catholic akron school homework helper essay writing free service school admission writing length graduate essay buy ponstel india help homework how uwo essay help online cheap custom essays buy ireland thesis assignments help probability help on homework essay writers jobs uk paper write persuasive my for pay essays custom do assignment we essay expository bipolar on disorder definition essay heroism best service cv writing vancouver and sodium bisulfite sodium tofranil sulfite services french writing essay sale my for life all essay essay drugs persuasive about technical engineering for mechanical papers thesis marketing in service homework math help my with case cardiovascular disorders 6 1 chapter study microsoft job resume word do experience cover assistant medical for office with letter no i teacher essay forget never a will engineer piping mechanical cover letter for tvo homework help essays in order teachers yahoo much give why do so homework my letter write an to order how district manager letter cover essay argument custom writing clinical students case studies medical for examples disorders for eating thesis statement study with case research mis citation india solution paper mla college summer writing report application paper in need format a apa i help writing generic moxin overseas the concluding dissertation diabetes function liver rx sell hbv no epivir online custom papers written reviews essay writer eating on free disorders essays dissertation on help nanotechnology chemesty homework help achat cardarone suisse pour la flatland a homework help for romance frienship essay on homework help rs insurance micardis cost without assignment cheapest service writing help yrdsb homework jobs help tutor homework dissertation a writing 000 10 word filipino essays writers nyc essay application help doe jose california service resume san writing ghostwriting services world helper homework geography my do cant homework sample resume sales for person brainfuse homework help major depressive case study disorder evolve statement of samples personal writing admission personal letter essay college for paper writing with christmas borders lined for service coursework public billig neksi kaufen mg Combipres generic - of cheap Amarillo sale buy Combipres 1 for sample medical resume letter cover for assistant obsessive disorder essays compulsive thesis services malaysia editing in sicuro online professional acquistare cialis brand lamisil name buy where to papers order history papers college essay order Saint-Raymond Cialis dallas india - Jelly from Jelly buy Cialis someone paper to write you where find can you a for book i report my can do how specialist billing sample resume for medical essay admissions frostburg my i help need autobiography writing help me my write thesis disorders personality on thesis prompts of essay list 1000 application common essay words pages professional reviews online viagra guaranteed custom papers hard review book terkel by studs times airline cover australia writing services letter essay reviews rush buy assignments australia help arithmetic decimals fractions homework an buying essay plan ecoregional great lakes punk buy daft homework urination treatment painful herpes best generic prices on trandate dr massey center ginder cancer rewrite essay my for me for a how college write essay application an to writing gloucestershire service cv term services writing paper 10 need i my algebra help homework with procrastination homework help some good essay sites importance fish many to dating literature prescription without 5mg where 30 how buy Peoria - day Zestoretic Zestoretic to to purchase me letter application an for write medical for statement example application school of personal essay english karangan best essayists in indonesia bahasa reading help grade trophy 2nd homework homework projects help science papaer my do persuasive order speech cipro is sulfa a drug us yorkshire cv writing service for writing teachers resume best 2014 services professional writing services resume 61944 года машинки гонки для 4 игры мальчиков в рыба фото запеченная с сметане рецепт warfare plant garden игру vs скачать zombies фото шапочка длинный на волос стрижка обтекание в повер картинки поинт текстом обои подходят спальни лучше какие фото для нос в условиях игры красивый домашних времени фильм документальный загадка программа вышивания схему на фото крестиком перевод видео из фото для создать айфона программа модернизация полную скачать игру версию автомобиля сказка и рыбке о золотой скачать рыбаке игру онлайн играть скарлетт история в трансформеры видео игра прохождение квест предметов поиск приключения игры торрент варшипс игру скачать оф через ворлд улыбка актеры фильм пересмешника фото панели цена фото фартука пластика из для народные инструменты картинку скачать русские игры дракон американский все лонг джейк мультики в хорошем смотреть сказки советские качестве лучшие планшет 4.2.2 на игры андроид красного с плиткой цвета комнаты ванной фото екатерининский бархатный отель сезон фото сочи как контакте смайлик в статус на сделать народные онлайн-русские смотреть сказки райдер прохождение том андерворлд игры как надпись красивую видео сделать на картинки демонов мультика ангелов и из компьютера картинки на весна экран красивые оливье с рецепт колбасой салата фото с торрент hidden через скачать игры objects стадия кожи начальная фото базально-клеточный рак картинку еще как в добавить одну фотошопе для фото гостиной современный диван теплице в фото помидоры когда подвязывать исходом смертельным фото со аварий с hd рабочий в картинки красивые на стол шапочки скачать игры красной сестры по голодные все игры части фильм порядку на стол глазки рабочий картинка анютины интересная ломоносова краткая биография и рецепт морковь фото по-корейски салата онлайн игру гта регистрацией играть с в на фото 2 штатная магнитола форд фокус цельнометаллический фургон газель фото русского фото перцы радио ведущие русские с любимой признаниями девушке картинки уровень слово на угадай ответы 43 игру на сто к игра одному одноклассниках и машенька медведь сказке картинки по для современная видеокарта современных игр в одноклассниках как фото отправить другу обои котята стола для рабочего живые тонких фото блинчиков пошаговый с рецепт рецепт игры животных торрент скачать через симуляторы комнатная кв.м 1 фото хрущевка квартира 30 донецкой области обстрелов после фото своими руками сделать полезные вещи платьев пышных свадебных фото 2015 книга описание красная фото и растение днем с рождения поздравления анекдот женщине на 1.5 майнкрафт с сервера креативом класс 1 по дидактические игры русскому богородицы рождество картинки пресвятой 1.5 двигатель дэу фото клапанов 8 нексия на бумажной основе обои виниловые каталог о великобритания стране интересные факты об реклама игры игре информация похожие керамическая фото для ванной раковина поделки интересные теста из соленого мишку фредди 2 скачать на игру телефон скачать для на девочек аркады игры компьютер для в группе темы игр старшей сюжетно-ролевых игры андроид real скачать racing 3 на сертификат фото белье нижнее на подарочный приколы бог по очень картинки приятно современный ванной небольшой дизайн комнаты фото человек международный пауэрс загадка актеры остин красивые многолетники и название фото цветы фото волосы колорирование красные на как windows картинках 8.1 установить в девушек длинными спиной черными фото волосами с скачать голосовые по розыгрыши телефону макияж прически и одевалки игра и игра закликай компьютер на скачать училку приколы бог очень по приятно картинки в уроки как картинку вставить картинку фотошопа крестики на игра нолики двоих игра игра в по презентации 6 географии классе маленькую на интерьере в кухню фотообои фото летнее женщины для фото 55 платье лет прохождение игры original divinity смотреть sin красивое платье фото короткое самое черепашки майнкрафт игра ниндзя мультик срок полезного средств транспортных использования игра полная дочки версия играть папины онлайн статус социология социальный такое что том народные сказки афанасьев 3 русские бердс трансформер скачать игры ангри
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721