ВІРШОВАНИЙ ТЕКСТ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЗМІНЕНОГО СТАНУ СВІДОМОСТІ АВТОРА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Кушнєрова О. А.
Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

У статті проаналізовано віршований текст як результат зміненого стану свідомості автора, описано процес віршотворення, представлено його широке та вузьке розуміння та визначено три його етапи.
Ключові слова: віршований текст, віршотворення, змінені стани свідомості.
В статье анализируется стихотворный текст как результат измененного состояния сознания автора, описывается процесс стихообразования, представлено его широкое и узкое понимание и определяются три его этапа.
Ключевые слова: стихотворный текст, стихообразование, измененные состояния сознания.
The article deals with the analysis of the poetic text as the author’s altered states of consciousness reflection, defines the poetry writing process, presents its wide and narrow interpretation, identifies its three stages.
Key words: poetic text, poetry writing, altered states of consciousness.


Теорія творення художнього тексту, що вивчає способи реконструкції концептуальних структур авторської свідомості й когнітивні механізми текстопобудови, характеризується тенденцією до витлумачення понять “віршотворення”, а у класичному розумінні “віршоване мовлення” та “віршований текст”. Так, термін “віршотворення” (“poetry writing”) уведений T. Еліопулос та Т. Моффетт у роботі “Все про написання поезії” [36] на позначення процесу творення віршованого тексту. У класичному розумінні віршотворення ототожнюється з віршованим мовленням, що за визначенням Л. Дмитрієвої, відрізняється специфічним членуванням тексту на відносно короткі інтонаційно-ритмічні відрізки (вірші) [14, с. 4]. Продуктом такого мовлення є віршований текст, який розглядається Ю. Лотманом як ритмічна послідовність окремих слів (знаків), об’єднаних автором у результаті художньої імпровізації [23, с. 116].
Традиційно процес творення віршованого тексту вивчався крізь призму поняття “віршоване мовлення” (В. Вейдле, М. Гаспаров, В. Жирмунський, Б. Томашевський) і привертав увагу представників класичної лінгвопоетики. Ще в “Поетиці” Аристотель підкреслив, що тільки “здібні люди можуть творити поезію” [2, с. 649]. На думку філософа, поезія, за допомогою якої автор передає свої внутрішні почуття та емоції, – це “доля обдарованої природою чи схильної до божевілля людини [1, с. 1090].
Віршоване мовлення у порівняно тотожних інтерпретаціях науковців витлумачується як різновид художнього та поетичного мовлення, яке здатне впливати на емоційний стан слухача [15, с. 36] і, на думку Б. Томашевського, є певним “новоутворенням” [30, с. 33], що характеризується новизною у вживанні слів, які набувають нових значень та асоціацій [там само].
Узагальнюючи позиції науковців щодо онтологічної природи цього феномена, можна констатувати існування його широкого та вузького розуміння. Так, широке розуміння віршованого мовлення визначається к як “процес використання мови для вираження думок, почуттів та спостережень” [34, р. 5]. Натомість вузьке його визначення витлумачується як “конкретно-чуттєва словесна оболонка” віршованого тексту [9, с. 176], “підкреслено індивідуалізована форма мовлення, що емоційно увиразнює оцінне ставлення мовця до предмета його висловлювання з розрахунком на естетичне враження” [там само, с. 169].
Ірраціональним началом, що зумовлює виникнення художніх образів, які, на думку В. Халізєва, “згущують, концентрують суттєві для автора сторони життя заради оцінного осмислення” [32, с. 113], є пресупозиційний етап (когнітивна основа) віршованого мовлення. Але, як слушно зауважують T. Еліопулос та Т. Моффетт, “одного бажання написати віршований текст замало” [36, p. хі–хіі], “поезія сама має йти з глибини душі і тим самим дивувати автора” [там само, p. хіі].
За словами російської поетеси Віри Полозкової, цей процес вимагає кропіткої розумової діяльності [7]. “Усе починається з пари рядків, двох-трьох рим, які, потім починають обрамлятися строфами, – так наче готують цукрову вату. Згодом вони отримують місце відповідно до сюжету, який не одразу є зрозумілим” [там само].
T. Еліопулос та Т. Моффетт, які ототожнюють поезію зі справжнім “божественним божевіллям та пристрастю” [36, p. хі], детально аналізують причини натхнення, що передують процесу віршотворення, серед яких: кохання та розчарування у ньому, спостереження за природою, подорожі, відкриття чогось нового (у собі чи комусь іншому), гарний настрій, роздуми про смерть, а найголовніше – розгортання внутрішнього світу [там само, p. х], оскільки “більша частина роботи поета відбувається не у свідомості, а у підсвідомості; а у світле поле свідомості її виводить філолог” [11, с. 18].
Схожу позицію поділяє і сучасна російська поетеса Ірина Астахова, яка зазначає, що причини “цього процесу завжди різні, але часто це сильне душевне переживання. Вірш завжди народжується з серця. Це – фотокартка, момент, який вдалося зберегти, запам’ятати та записати” [17].
Саме бажання звільнитися від колишніх переживань [36, p. 1] зумовлює появу образів, які автор воліє втілити у віршованому тексті. Більшість поетів “малює” віршований текст з пам’яті, яка є безмежним джерелом натхнення” [там само, p. 7]. Спираючись на Б. Гаспарова, відзначимо, що така мовленнєва діяльність пройнята блоками-цитатами з попереднього мовленнєвого досвіду [10, с. 120]. Отриманий у результаті віршований текст виявляється огорненим образами, що “мерехтять” у свідомості автора: одні – виразно і розбірливо, інші – у дещо редукованій та видозміненій формі, а деякі – у вигляді легкого ремінісцентного натяку [там само, с. 121].
Так, процес уведення образів та цитат з попереднього мовленнєвого досвіду дістав назву “інтертекстуальність” (Ю. Крістєва [37]), а цитати – “інтертекст” (М. Бахтін [4]). За визначенням Н. Фатєєвої, інтертекстуальність як смислотворча і формотворча складова художнього твору та один із засобів вираження авторської свідомості [19, с. 5–6] – це спосіб генезису власного тексту і постулат власного поетичного “Я” крізь складну систему відношень опозицій, ідентифікації та маскування текстами інших авторів (тобто інших поетичних “Я”)” [31, с. 13–14].
Оскільки джерелом авторської інтертекстуальності є емоції та переживання, то у нашому дослідженні було б доцільно розглядати поняття “автоінтертекстуальність”, коли “під час породження нового тексту, система опозицій ідентифікацій та маскування діє уже у структурі ідіолекту певного автора, і тим самим створює багатовимірність його “Я”. Таким чином, у процесі віршотворення другим “Я” поета, з яким він вступає у діалог, може бути як поет-попередник, так і він сам” [там само, с. 14]. Це зумовлено тим, що “процес творення віршованого тексту як самостійної сутності впливає на творчу свідомість автора. Свідомість змінюється тоді, коли поет повідомляє світові певну інформацію, і автор як перший читач вступає у вторинну взаємодію з текстом” [8, с. 73].
Емоції і переживання як потреба виплеснути свій душевний стан сприяють спонтанності та неконтрольованості процесу віршотворення, зумовленого “непроханою музою, яка виступає духом, сутністю та джерелом натхнення” [36, p. 23].
Саме цю ідею підтримує С. Лін, який зауважує, що “людина, яка почала працювати над віршованим текстом, вже не є тією, якою була до цього” [38, р. 4]. Змінність стану свідомості зумовлюється музою і “розгортанням нових почуттів, бажань та плином креативної енергії” [там само]. “Мозок людини, – за його словами, – у такому відірваному та абстрактному стані перебудовує себе, час уповільнюється, а робота над віршованим текстом потребує входження у сакральний та божественний позачасовий простір безмежних можливостей” [там само].
Характерною особливістю процесу віршотворення є те, що цей процес завжди має медитативний початок чи “підтекст” [32, с. 348–349], у той час, коли стани свідомості людини втілюються по-різному: “прямо та відкрито, в сердечних зізнаннях і відвертих монологах, сповнених рефлексії, або ж опосередковано, у формі зображення зовнішньої реальності чи компактної розповіді про якусь подію” [там само, с. 348].
Медитативний стан, викликаний “глибокими та напруженими роздумами” [32, с. 348], впливає на настрій та свідомість автора. Якщо звичайний стан ототожнюється з “затьмареністю” свідомості [25, с. 31], то медитативний, який потребує “відокремлення від реального світу” [там само, с. 32], – це “відкриття вищої реальності, відмова від понятійного мислення та споглядання на власну природу” [там само]. Такий стан, на думку Л. Мордвинцевої, дозволяє “дістатися іншого берега” [там само] і є тим визначальним фактором, який зумовлює зміну звичного ритму. Як спів передує пісні, так і процесу віршотворення передує характерна ритмічність моделювання віршованого тексту [6, с. 401]. Так, “ритм написання, – за С. Коехен, – заспокоює свідомість і тим самим відкриває поету всі скарби, що покояться у його внутрішньому світі” [35, р. 18].
В. Маяковський у нарисі “Як робити вірші” ритмізований процес творення віршованого рядка пояснює так: “Я ходжу, махаю руками, мугикаю майже без слів. То прискорюю, то уповільнюю свої кроки. Саме таким чином у свідомості виникає певна ритміко-інтонаційна звукова тканина – основа будь-якого віршованого тексту. Звідки приходить цей ритм – невідомо [24]. Поет зауважує, що “не знає чи існує ритм поза ним самим, але для пробудження цього ритму, – за його словами, – має бути певний поштовх” [там само], зумовлений появою образу.
Віршоване мовлення несумісне з нейтральністю тону, тому на перший план виходять семантико-фонетичні ефекти у їх тісному зв’язку з напружено-динамічною ритмікою [32, с. 349]. Мовленнєва експресія, характерна для віршованого мовлення, як відмічає В. Халізєв, доводиться автором до максимальної межі сміливих, гнучких і насичених сполучень інтонацій та ритмів [там само]. У переповненому експресією віршованому мовленні ХХ ст. звична логічна упорядкованість час від часу переходить на периферію [там само]. Необхідно підкреслити, що “поет небайдужий до звуків” [15, с. 42], які, на думку В. Жирмунського, є засобами художньої виразності” [там само]. Звукова форма віршованого мовлення упорядкована та організована тому, що саме “особливий вибір та специфічне розташування звуків відрізняють віршоване мовлення від прозаїчного” [там само].
Оскільки віршоване мовлення, за визначенням “Словника лінгвістичних термінів”, характеризується рівномірним чергуванням довгих та коротких складів, прискорення та уповільнення темпу, піднесення та пониження тону і т. ін. [3, с. 386], то саме ритм як характерна реакція на зміни у сенсорних, перцептивних, когнітивних, мотиваційних та афективних відношеннях [5, с. 405] зумовлює форму віршованого мовлення і, як наслідок, віршованого тексту.
“Характерною ритмізованою одиницею, що повторюється у віршованих творах усіх систем віршування, – за словами В. Холшевнікова, – є вірш” [33, с. 9], що “додає ритмічної заокругленості, завершеності і завжди ототожнюється з досконалістю та красою” [21, с. 779]. Як слушно зауважує О. Галич, потрібне не тільки досконале володіння мовою, а й досконалість думки, якою ця мова живе, що, зрештою, і визначає самобутність її характеру [9, с. 176]. Лірична експресія, характерна для віршованого мовлення, “дає про себе знати під час відбору слів, у синтаксичних конструкціях, а найголовніше, у фонетико-ритмічній побудові тексту” [32, с. 349], що “має власну семантичну значущість” [18, с. 330].
Така фонетико-ритмічна побудова тексту визначається крізь призму:
1) метрико-ритмічної системи віршованого тексту, що складається з таких одиниць, як: метр та розмір віршованого тексту [12, с. 12–13];
2) евфонії (фоніка, інструментування), основними елементами якої є [21, с. 1144]: алітерація, асонанс, звуковий паралелізм, ономатопея, звуковий символізм та звукові асоціації [12, с. 16]).
“Поезія повинна підказувати слухачу ліричний настрій звуками слова, а не його логічним матеріальним змістом” [15, с. 113], оскільки саме фонетико-ритмічна побудова, за М. Гаспаровим, накладається на слова віршованого тексту і надає йому семантичної глибини [12, с. 17].
Наступний етап лексико-граматичного наповнення відбувається тоді, коли “поет починає “накладати” слова” на ритміко-інтонаційну тканину вірша [18, с. 330]. В. Маяковський процес підбору лексичних одиниць порівнює з сотнею примірок зубної коронки, “по завершенню чого у нього сльози з очей – чи то від болі, чи то від полегшення” [24]. “Деякі слова, – на його думку, – відлітають і ніколи не повертаються, інші затримуються, перевертаються, вивертаються десятки раз доти, доки автор не відчує, що вони опинилися на своєму місці” [там само]. “Першими з’являються головні, що характеризують зміст твору, чи ті, які підлягають римуванню. Коли заповнення рядка тими чи іншими словами зумовлює зміну ритму, тоді автору доводиться усе перекроювати, а робота починає доводити його до нестями” [там само].
“Коли перший чотиривірш написано, то поет роздумує над тим, скільки таких потрібно і яким чином їх розподілити для кращого ефекту” [там само]. “Кількість чотиривіршів-цеглинок, – за В. Маяковським, – залежить від того, наскільки велика та складна тема вірша” [там само]. Коли такі “цеглинки” напрацьовано, автор починає їх приміряти, ставити на те чи інше місце, прислуховуватися до їхнього звучання і уявляти, яке враження вони справлятимуть на читача [там само]. Російський поет підкреслює, що “це, звісно, надто спрощений і схематизований варіант творення віршованого тексту, але робота відбувається саме за такою схемою” [там само].
Хоча в організації тексту беруть участь одиниці всіх рівнів, все ж, головна роль та вся “сила художнього впливу”, за В. Задорновою, належить слову [16, с. 115], яке стає “знаряддям образного мислення” [там само]. “Такі слова, – стверджує В. Вейдле, – мають звучати” [6, с. 134]. Але тут йдеться не про звуки, а про силу смислу вжитих слів, оскільки неповторність віршованого мовлення залежить від того, якою мірою поет “використовує лексичний запас мови, наскільки вміло користується всіма її мовленнєвими шарами ” [9, с. 176]. “Слово, що використовується у незвичайній асоціації, отримує нове значення, але при повторенні аналогічних конструкцій ця новизна може зникати” [30, с. 33]. Тому в основі поетичної лексики, на думку Б. Томашевського, лежить:
1) поновлення словесних асоціацій, яке досягається шляхом запозичення слів з іншого лексичного середовища [там само]: варваризми, діалектизми, архаїзми, історизми, неологізми, екзотизми, прозаїзми, жаргонізми, професіоналізми, арготизми, просторіччя, термінологізми, канцеляризми;
2) змінення значення слова [там само, с. 51] за допомогою засобів контекстуально-синонімічного увиразнення мовлення (тропи): епітет, порівняння, метафора, метонімія, синекдоха, перифраз(а), евфемізм, антономазія, асоціонім, іронія, гіпербола, літота;
3) підбір відповідних синтаксичних конструкцій [там само, с. 67] шляхом зміни узуального значення, незвичного узгодження слів та їх порядку, що досягається за допомогою інверсії, анаколуфа, еліпсиса, асидентона, полісидетона, плеоназми, тавтології, синтаксичного паралелізму, анафори, епіфори, анепіфори, епанафори, ампліфікації, градації, параномазії, антитези, оксюморона, риторичних фігур.
Зазначимо, що художня своєрідність мовленнєвої організації віршованого мовлення характеризується специфічним відбором або ж творенням слів і форм їх синтаксичного сполучення, що вводяться у текст й увиразнюють його емоційно-смислову та комунікативну спрямованість [9, с. 176]. Так, спеціально підібрані поетом слова, на думку О. Галича, сприймаються як відступ від узвичаєної норми, порушують передбачувану та очікувану нормативність форми словесного вираження, затримують на собі увагу і сприяють збудженню творчої уяви, що викликає емоційні переживання у читача [там само, с. 176–177].
Лексеми, словосполучення та речення, використані у процесі мовного моделювання віршованого тексту, – це засоби вербалізації / репрезентації концепту [27, с. 38], глибинного змісту, згорнутої смислової структури тексту як втілення інтенції та мотиву діяльності автора” [20, с. 57], який “отримує досвід, трансформує його в певні концепти, логічно пов’язує їх між собою і утворює концептуальну систему” [26, с. 21]. Така система – результат етапу концептуалізації, тобто “осмислення й упорядкування внутрішнього рефлексивного досвіду людини й уявлень про об’єкти, явища дійсності та їх ознаки [28, с. 298] і утворення певних уявлень про світ у вигляді концептуальних моделей [13, с. 18].
На цьому етапі спостерігається “фіксація певного концепту за мовним знаком і формування семантичного простору мови” [28, с. 298]. Оптимальним засобом вербалізації такого концепту є текст [27, с. 83]. За твердженням Ю. Степанова, “текст є зразком концепту, у зв’язку з тим, що останній наділений чистою думкою – емоцією” [29, с. 141]. Так, на думку дослідника, “існує не література, а концепти, організовані нею” [там само, с. 261–262], що “проникають в атмосферу – театральну постановку, сцену, кінофільм, ілюстрацію у книзі і т. д.” [там само, с. 262]. Концепт як предмет переживань автора, що викликає відповідні емоції [26, с. 18], існує у вигляді картинок, схем, понять, фреймів, сценаріїв, гещтальтів і утворює “чисто мисленнєву сферу” – концептосферу [27, с. 89], характеризує авторський вибір концептуальних пріоритетів і формує індивідуально-авторську картину світу в художньому творі, яка визначається естетичними домінантами письменника” [28, с. 298].
На етапі концептуалізації відбувається розширення значення слова, а сам концепт “залишає можливості для співтворчості, роздумів та фантазування над емоційною аурою слова” [22, с. 281–282].
Так, характерними етапами процесу віршотворення є:
1) етап пресупозиції, сповнений переживаннями та емоціями автора:
– етап спонтанності та неконтрольованості як вияв ЗСС автора;
– етап медитації, тобто творення художнього образу;
– етап виникнення ритміко-інтонаційної тканини віршованого тексту;
2) етап лексико-граматичного наповнення;
3) етап концептуалізації.
Готовим продуктом віршованого мовлення, як уже зазначалося вище, є віршований текст, який, на думку Ю. Лотмана, – становить “окреме завершене і внутрішньо самостійне ціле” [23, с. 20], що розглядається як “організована семіотична структура” [там само, с. 28]. Віршований текст, за словами вченого, є “цілою системою” [там само, с. 91], а його мова вимірюється не сотнями тисяч слів, а тими десятками чи сотнями, вжитими у ньому [там само, с. 91]. Зважаючи на це, кожна лексична одиниця витлумачується як знак, що має самостійне значення [там само, с. 97]. Проте, необхідно підкреслити, що знаком може бути не тільки кожне слово, але і сам текст. У цьому сенсі вірш розглядається як особливе оказіональне слово, що має єдиний та нерозчленований зміст [там само]. Таким чином, “віршований текст – це одночасно і послідовність слів і слово, значення якого не дорівнює механічній сумі значень його компонентів” [там само].
Віршований текст – одночасна послідовність фонологічних одиниць (що сприймаються розділеними та окремо існуючими) та послідовності слів, які виступають згуртованими єдностями фонемосполучень” [там само, с. 62]. Він підпорядковується всім правилам мови, але має певні обмеження: “вимоги дотримання метро-ритмічної норми, організованість на фонологічному, римованому, лексичному та ідейно-копозиційному рівнях” [там само, с. 45–46].
Як висновок, зазначимо: процес віршотворення витлумачується як різновид художнього мовлення, позначеного ритмічністю, підвищеною емоційністю та образністю, результатом якого є віршований текст, що розглядається як семіотична структура. Так, процесу творення віршованого тексту властивими є такі три етапи: 1) пресупозиційний етап (когнітивна основа), сповнений емоціями та переживаннями автора, які зумовлюють виникнення художніх образів, що впливають на зміну стану свідомості автора. При ЗСС у свідомості поета виникає специфічна ритміко-інтонаційна тканина майбутнього твору, що складається з метрико-ритмічної системи та словесного інструментування; 2) етап лексико-граматичного наповнення характеризується накладанням слів на ритміко-інтонаційну тканину вірша. Такі слова використовуються у незвичних асоціаціях і отримують нових значень шляхом запозичення слів, зміни їх значення, а також добору відповідних синтаксичних конструкцій; 3) етап концептуалізації, на якому відбувається фіксація текстового концепту за мовним знаком і формування концептосфери віршованого тексту.

ЛІТЕРАТУРА
1. Аристотель. Об искусстве поэзии // Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. – Минск : Литература, 1998. – С. 1064–1112.
2. Аристотель. Сочинения : в 4-х т. / [общ. ред. А. И. Доватура] ; [пер. с древнегреч.]. – М. : Мысль, 1983. – Т. 4. – 830 с.
3. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / Ольга Сергеевна Ахманова. – М. : УРСС, 2004. – 569 с.
4. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / Михаил Михайлович Бахтин. – М. : Искусство, 1986. – 445 с.
5. Бургиньон Э. Измененные состояния сознания / Э. Бургиньон ; [пер. А. Б. Щербаковой] // Личность, культура, етнос : современная психологическая антропология / [под ред. А. А. Белика]. – М. : Смысл, 2001. – С. 405–461.
6. Вейдле В. В. Эмбриология поэзии : Статьи по поэтике и теории искусства / Владимир Васильевич Вейдле ; [сост., комментарии и послесл. И. А. Доронченкова]. – М. : Языки славянской культуры, 2002. – 456 с.
7. Вера Полозкова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://vera-polozkova.ru/
8. Волькенштейн Н. Стихи как сложная информационная система / Н. Волькенштейн // Наука и жизнь. – 1970. – № 1. – С. 72–78.
9. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури : [підручник] / [за наук. ред. О. Галича]. – К. : Либідь, 2001. – 448 с.
10. Гаспаров Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования / Борис Михайлович Гаспаров. – М. : “Новое Литературное Обозрение”, 1996. – 352 с.
11. Гаспаров М. Л. Избранные труды : в 3-х т. / Михаил Леонович Гаспаров. – М. : “Языки русской культуры”, 1997. – Т. II : “О стихах”. – 504 с.
12. Гаспаров М. Л. Современный русский стих. Метрика и ритмика / Михаил Леонович Гаспаров. – М. : Наука, 1974. – 488 с.
13. Герцовська Н. О. Лексико-семантичне поле УСПІХУ як складова категоризації і концептуалізації дійсності (на матеріалі англійської та української мов) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.17 / Герцовська Наталія Олексіївна. – Ужгород, 2011. – 206 с.
14. Дмитриева Л. С. Основы русского стихосложения : [учебное пособие для студентов гуманитарных специальностей] / Лилия Степановна Дмитриева. – Донецк : ООО “Норд-Компьютер”, 2009. – 63 с.
15. Жирмунский В. М. Поэтика русской поэзии / Виктор Максимович Жирмунский. – СПб. : Азбука-классика, 2001. – 496 с.
16. Задорнова В. Я. Слово в художественном тексте / В. Я. Задорнова // Язык, сознание, коммуникация : [сб. ст.] / [отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов]. – М. : МАКС Пресс, 2005. – Вып. 29. – С. 115–125.
17. Ира Астахова : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://otkroi.blogspot.com/2012/06/httpiraastahova.html
18. Карасик В. И. Языковые ключи : [монография] / Владимир Ильич Карасик. – М. : Гнозис, 2009. – 406 с.
19. Кобзар О. І. Інтертекстуальність у драматургії Михайла Булгакова : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.02 “Російська література” / О. І. Кобзар. – Сімферополь, 2005. – 20 с.
20. Красных В. В. От концепта к тексту и обратно / В. В. Красных // Вестник Московского университета. Серия : “Филология”. – 1998. – № 1. – С. 57.
21. Литературная энциклопедия терминов и понятий / [гл. ред. и сост. Николюкин А. Н.]. – М. : НПК “Интелвак”, 2001. – 1600 с.
22. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка / Д. С. Лихачев // Русская словесность. От теории к структуре текста: [антология] / [под ред. Проф. В. П. Нерознака]. – М. : Academia, 1997. – С. 280–287.
23. Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии / Юрий Михайлович Лотман. – СПб. : “Искусство–СПБ”, 1996. – 848 с.
24. Маяковский В. Как делать стихи? [Элетронный ресурс] / В. Маяковский. – Режим доступа : http://www.stihi-rus.ru/1/Mayakovskiy/ 200.htm
25. Мордвинцева Л. П. Измененные состояния сознания : современные исследования : [научно-аналитический обзор] / [под ред. А. И. Панченко]. – М. : ИНИОН, 1995. – 56 с.
26. Погосян Р. Г. Концепт “СУДЬБА” и его языковое выражение в поэтическом тексте Ф. К. Сологуба : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.01 / Погосян Роман Георгиевич. – Пятигорск, 2005. – 197 с.
27. Попова З. Д., Стернин И. А. Очерки по когнитивной лингвистике : [монография] / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – Воронеж : Изд-во “ИСТОКИ”, 2001. – 191 с.
28. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2010. – 844 с.
29. Степанов Ю. С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации / Юрий Сергеевич Степанов. – М. : Языки славянских культур, 2007. – 602 с.
30. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика : [учебное пособие] / Борис Викторович Томашевский ; [вступительная статья Н. Д. Тамарченко ; комментарии С. Н. Бройтмана при участии Н. Д. Тамарченко]. – М. : Аспект Пресс, 1996. – 334 с.
31. Фатеева Н. Интертекстуальность и ее функции в художественном дискурсе / Н. Фатеева // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. – 1997. – Т. 56. – № 5. – С. 12–21.
32. Хализев В. Е. Теория литературы : [учебник] / Валентин Евгеньевич Хализев. – М. : Высшая школа, 2002. – 437 с.
33. Холшевников В. Е. Основы стиховедения : Русское стихосложение : [учебное пособие для студентов филол. фак.] / Владислав Евгеньевич Холшевников. – СПб. : Филологический факультет СПбГУ ; М. : Изд. центр “Академия”, 2002. – 208 с.
34. Chatton B. Using Poetry Across the Curriculum : Learning to Love Language / Barbara Chatton. – Santa Barbara : Libraries Unlimited, 2010. – 241 р.
35. Cohen S. Writing the Life Poetic : An Invitation to Read and Write Poetry / Sage Cohen. – Cincinnati : Writer’s Digest Books, 2009. – 272 р.
36. Eliopulos T. D., Moffett T. S. The Everything Writing Poetry Book : A Practical Guide To Style, Structure, Form, And Expression / T. D. Eliopulos, T. S. Moffett. – Avon : Adams Media, 2005. – 304 р.
37. Kristeva J. Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman / J. Kristeva // Critique. – 1967. – T. 23. – № 239. – Р. 438–465.
38. Lyne S. Writing Poetry from the Inside Out : Finding Your Voice Through the Craft of Poetry / Sandford Lyne. – Naperville : Sourcebooks, 2007. – 289 р.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “ВІРШОВАНИЙ ТЕКСТ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЗМІНЕНОГО СТАНУ СВІДОМОСТІ АВТОРА


  1. Warning: Missing argument 5 for wsl_get_wp_user_custom_avatar() in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-content/plugins/wordpress-social-login/includes/services/wsl.user.avatar.php on line 28
    avatarТетяна Монахова

    У мене до автора статті одне-єдине питання: Ви пишете вірші? 🙂

Залишити відповідь

persuasive speeches racism on taylor seattle newpaper writer sean admissions be disorder thesis identity about dissociative statement services best writing affordable resume chicago resume phd in tetracycline buy europe uk page title services in dissertation services mn writing resume st. cloud assignment dna homework essay writers analytical buy uk custom size paper help howard county homework library me for write a speech available cialis australia jelly in writing top services essay reviews business write paper my shop raw online papers for personal statements examples school medical good in philosophy life essay of for recommendation sample membership letter for school a help personal graduate writing statement stalin research paper writers business dallas plan statement a thesis i need help making to someone my want homework i do experience with assistants medical for letters cover no paper south sale for africa mba essay services book admission of in an the the essay appear elements following usually order helper multiplying homework fractions to best buy essay a place ficheiro abrir um dating marriage gong not dating on gi tae thesis foreword phd in online labirint captive dating phd thesis making decision without discount risperdal rx my essay write degree service"" custom writing reviews services uk dissertation order preparing phd for defense thesis grade algebra homework 1 help 9th resume medical for templates receptionist best review essay writers pay someone cheap essay to do my science help homework hotline help homework vegas las homework decimal help essay on satire proulx annie dissertation for help second graders homework reports do book paragraphs have wrote buy online essays pre services resume ks writing wichita resume service monterey writing ca custom paper writings writers online dissertation hire jobs service writing essay essay help college forum resume help dj buy best for critical report analysis writers essay medical buy cleocin prescription without cheap gel service writing and editing border cheap wallpaper help my hw with dissertation for pay like sites writing textbroker physical science help homework write on instagram my how bio do i essay warming global argumentative on phd in management thesis project college writers essay best essay site custom homework help 1984 do why my dont i homework buy report paper help a scandal essay notes on order cheap essay sociology help homework paper is what a writer white writing resume philippines service help the essay crucible paper on eating conclusion research disorders article rewriting services essays get to sites best coding for homework pay writing a scholarship help need essay i an for proofreading services copyediting and buy paper reseach pay homework do someone to writing help essay argument for personal examples statements medical school on disorder study case schizophrenia essay help an writing my chemistry assignment do help assignment australia writing a need for essay me i written assignment security network help thesis sar adc phd works dissertation paypal online canada omnicef buy review essays.co.uk custom erfahrung micronase macbeth lady essay help newspapers georgia north online essay thesis service community master for thesis sale a characteristics essay of leader psychology papers buy writing diego services resume san rx lincocin cheap no buy cheap statement thesis a geisha for of memoirs online biology papers dnr resume with english help essay statement thesis disorder generalized for anxiety service australia dissertation help essay memory school on essays psychology disorders buy best resume 2014 application online university papers description assistant medical job for geography essay a how write to my do homework latin for how to letter an write application driver essay application writing jobs argumentative essay order mark 6th scheme contents english edition dissertation coursework of table apa help social homework study in style essay apa services veterans resume writing devons dissertation vivre a nous apprendre programming do my assignment for resume manager purchase review essay helpers info custom essay in writing services resume professional cincinnati medizin doktorarbeit dissertation tadacip netherlands in buy viramune help history homework american ap papers work social a report oz homework help the on of writing wizard river jordan resume writing online service best valley house to intent of letter purchase finding your writer for essay for samples medical resume assistants uk help assignment cheap help matthes helen homework homework help longitude help essay argumentative need writing angeles in etodolac los buy online singapore bupron buy in sr a essay to analytical write how good religions help homework world service chat writing pay pal dissertation 40 live helpline homework bigy buy money cant essay argumentative happiness about essay ever application college best read viagra prescriptions brand without learn essay help does you homework nootrop-piracetam online paypal resume writing service online resume builder cheap make for letter a a how resume job to help homework sacramento help psychology jiskha homework dating ou badoo lovoo reword essay my for me back paper writer definition dating enclosures causewayed buy happiness money can essay about for resume letter cover billing medical dissertation online abstracts australia tablets micoflu me my thesis do prothesis tv and breast essay children tampa essay psychological disorder resume writing buy for rated help homework grade english 4th to manager hiring letter address cover dating muddy needed where to buy no sumycin prescription dissertation order umi 4 info ict coursework help cover letter sign phd a consumer i can buy where reports book article my own write philosophy help essays with letter side buy cover free websites essays with homework accounting online help application college review essay service masters i write thesis when my meaning help history extended essay homework help amth writing services creative world papers online essay words ее фото женщины внешности вагины и пахотливые телки фото необычные позы секса фото лифте рассказы порно в сексуальные позы для фото фото 7 эмоций важен ли девушкам размер члена Брянск по порно катигоріям фото трах в ночном клубе фото ремо ткань фото свету большой жопой с трахнул фото мамашу порно фото пышек интим укр застукали та фото рос них яких під зірок що у юбками порно себя ласкающие полненькие фото для мальчиков шапочкой фото Стрижка кудрявой пизды фото надпись 2 годика фото ххх тинок девушек картинка png x ford max фото с армянская порно звезды фото фото голых девушек 18 25лет lie фото ххх имеет ли значение размер пениса Петрозаводск фото на нудистов пляже семьей порно фото жопа скачать качественные порно реальные онлайн фото фото влагалища роженицы 2pm джун к фото руками фото раздвинула пизду секс с любовником.фото фото член порно в вагина сперме скрытое фото девушек пляж нудиский голых афоризмы сыночек на лицо русских домашнее фото пляжи ночью фото фото гнутиков рене круз порнофото члены в фото сперме. порно фото блонди в жопу ебли порно фильм сеанс для взрослых фото пиздочек лучший порно сайт домашнего секса фото износилование бабушки порно фото столики Журнальные раскладные женщины геи порно и частное фото голых взрослых женщин 40-60 лет секс фото на сайте одноклассники игры и кофе торты задниса мама попи фото мама в фото порно сперме фото женщин с частные знакомств сайтов дом порно фото зрелых японки фото писающие порно фотографии ролики развратные мамочка с сыном фото фото пышных дам с большими сиськами в эро белье бабули сэкс фото смотреть фото девственная плева любительское фото порн фото порнухо красивые молодые девушки разных стран эротические фото видео пикап порно скачать порно фото тьолок ню жопу фото рта из в фото эротическое платье фото девушек с упитанной фигурой фото девушек 18 секс порно фото.порно.школьниц интим мужики сосут гермафродита фото приват сайт фото amorees горловий миньэт фото фото брюнеток в эротической сетке ебёт без и фото регистрации внук бабушку и смотреть видео смс старик трахает красивая жену фото девушки фото голышом и раздвинула показала фото ягодицы дырочку большой отсос члена группы серебро только они смотреть фото сфотографировал спящую голую мать фото на прикол 8 кино папарацци без без видео фото белья цензуры актрисы фото изнасивание фото трахает на диване фото под партой у школьницы чулки фото большая пизда негретянска телки раздеваются все крупным планом фото тел.версия миклош порно анны фото фото порно галереи красивых и волосатых девушек кунилингус бабушке фото порно видео секс с учителем фото девушек пизды стрингах фото студенток секс видео из фото дам ссср красивое влагалище молодой девушки порно фото женщин фото интим армянок порно игры лизбиянки смотреть порно ебут в горло ебля в жопу порно фото любитеьское фото порно фото лесбі на улице фото письке крупным планом трансвеститов фотогалерея порно 10 онлайн игры для мальчиков для лет груди фото женской соски фото женщин чулках вкорсете и со секс спермой фото во рту. спящая жена порно онлайн потенции Протвино улучшение фото молодых порно дырок еротичні фото зрелих з молодими супер интимные порно фото частные порно фото внучка траахаеца в постели с дедам каталог порноактрис фото красивых порно фото обои пьяные старуха порно фото женщин фото анальной порно порки фильм семейное порно посмотреть голые эротика фото зрелые лижут девушки киски мыльные фото смотреть голых за девушек фото 40 сквиртинг фото крупним планом фото красивых сексуальных девушек в джинсах хд обнаженные фото девушек у моря скейт флеш игра женомужчина в образе фото трахает телку фото горила причины вялого члена Западная Двина феникс порно мари фото с негры кончают блондинкам фото фото пизда негритянок народные потенции средства для Зима голая milton jeff фото вагина женщины в возрасте фото фото мужчин в обтягивающих плавках купить Отрадное тентекс форте свежие порно фото знаменитостей с сексфото полненькими кофе фото бакала игры 12-15 год pic set jada stevens скачать фото jpg фотосет джада стивенс extaz порно hd обнаженная фотостудии в телефона порно баб для фото зрелых элитные девушки порно фото голых пезд фото молли газалли парень нежно трахает фото девичьи пизды текут фото порно видео школьники в брюках их прозрачных фото белых девушки crusis 2 игра фото порно список актрис галереями с молодых голые фото порно суперзведы фото девушек сексуальных и красивых бурятии школьницы фото у трусиков ног белых между секс фото лучщий из лучших. фото белых чулках девушки в красивые девушки на пляже эрос фото порно фото сосет член у коня школьниц фото настоящее груди зачем девушки изменяют Серафимович хуунг фото еро піреноїди у лотрексу фото одеты голые фото полные порно домохозяйки фото смотреть фото членов в жопе бесексуалы секс фото фото эротика лизой арзамасцевой большие голые сисяндры фото жен фото частное полрно деаушек чулках в фото naney фото гей фото раздевалке отсос в любительские фотосессии наших пользователей голые женщины фото без стингов и платей фото рыжих сучек малышка минет блондинка делает фото курящие порнофото Игры монстр хай игры видео проекты фильмы русские ютуб порно сломанные целки фото фото секс-машин фото без трусов с валторной пар фото русских частные семейных фото голых гермафродитов двуполых пеку пирог фото ужасы с мотивом порно фото прелести большие тюльпан из бумаги как сделать с картинками фото ваз 21001 фото женщина сосёт член хряка. скинте фото своей писи с видео порно русское сиськами большими фотомоделей порно попы раздвигают фото порно женщин в зрелых борьщь фото веды потенция верху красивых ножек фото с порно фото вечер Кухни фото и цены в киеве недорого смотреть порно фото блич секс порно как шлюхи трахаются фото руское порно школниц порно засветы знаменитостей видео с в носу. пирсингом порно катя блондинка фото девушки в нижнем белье фото крупно смотреть домашнее частное фото больших сисек видео жопы фото блльшие племянником с тети фото секс личные откровенные фото игра anny 2015 фото лена курица падает Сосногорск член почему в фото ночнушках смотреть женщин Скачать игры через торрент cs go pc трусики оттягивает каблуком фото эро делать как позы эротики фото красивые бляди порно фото выебал секретаршу с большой попой пизда киска щелочка вагина крупно фото фотоэротика все звезды пизд личное фото отсос на улице порно видео сиськи фото большие проно мулатки фото зрела вытекющей с спермой сына фото бирче акалай латиноамериканки попы фото травы для потенции Светогорск порно смотреть онлайн жестокие лесбиянки порно мультики эльфы фото черные фото ягодицы фото сперма часные и сисяры 6 жопы огромные размера фото фото джада файр даёт в анал еро кот фото секс девушки делают кунилингус фото и видео мастурбирует зрелая фото голубоглазая фото ебли отчима с падчерецей народный способ повышение потенции фото мужчин трахающих трансексалок порно смотреть фото огромные груди зрелые сексуальные девушек фотообои фотосессия трусиков без порно с фото для сестрой мобильного фермы игры крутые ебет сиськи.фото частное грудей больших фото бдсм юбанда фото на www.фото отлизал жопу лезбиянки в латаксе фото фото голых гимнасток школьниц порно фото девушки японцы как фотографии секс ебутся попа секс фото и видео plus отзывы vigrx Еманжелинск фото порно апал жесткой ебли пизды любительницы фото траха яйца фото по за 30 жены ххх фото моей фото саша сзади грей фотог сосёт интим порно фото в палатке на отдыхе девушки казашки фото ххх двое прут фото одну silvana rodriguez фото губкабоб фото фото сиски мальнкие порно онлайн обоссали мужика мужские порноактеры фото и мужа фразами подписать фото красивыми жены ответственность за просмотр порно порнофото зрелые женщины и негры трахают фото одного парня две девушки интимные частные фото parolay.net.ru дам фото большезалых голых трахнуть в попу фото обнажённые невест фото секс трио фото ню свингеров зрелых фото секса сосут у коня много спермы фото фото мистерес порно лезби старухи оральный секс фото mature rassia фото фото тео рэкен порно мамы сыном галереи секса фото с крещением господним поздравление с картинки подсматривать женщинам под юбку и наблюдать за пиздой порно фото порно фото русский женщин жены моей и промежность фото пушистость нежность эксклюзивное гей самое фото порно россказы как я увидел между ног мамы под халатом с фото секс по разному в зад и в перед разных блядей фото онлайн. взрослые голые дамы фото россиянок фото пист фото кончает шлюшка фото красиво девушек сосущих самые большой члень фото парин порно фото порно фото большие соски онал планом бритый крупным фото фото секса зрелых очень полезнее какой потенции мёд для частное порно фото толстых зрелых женщин сперма из вытекает жоп фото толстых спортукус фото halborg фото смотреть kristen дивитись фото м.харкова сексфото www.гламурный фото откровенные девушки фото парнуха онлайн натали голые толстые бабы фото о порнофото упругой груди девушек фото спермы на груди женщины порнофото зрелых мамаш глышом фото пионерки фото гната 9 юры соосала другу член фото шлюхи иваново и фото сех фото мама и сын порно трах пожилых фото себя показывает улице эро на молодых фото разврат эро девушки в носочках фото групповуха четырех фото из вконтакте фото траха ретро фото любительская ебля домашние секс фото русские девки с нулевым размером груди фото какие травы повышают потенцию Буйнакск ганг порно банг гламур фото трахаюсь днем с любовником вечером с мужем фото белье эротическое фото частное самые красивые голые фото девушек без лифчика и без трусов фото giorgi обнаженной only фото laetitia и наруто хентай тсунаде фото фото жоп раком частное порно груди фото блондинок с обнаженных размером 3 порно фото раздолбаные дырки Кириллов можно большой как сделать член порно фото красивые попы модных минет фотот пираты обои фото фото груди голой красивые подростковых писюлек фото засунул язык порно фото симпсонов и грифенов порно гости которых трахают невест фото фкафа картинки порнофото женских писяк ддт казань фото эротичская фото фото школьницы писи порвали школа фото 1319 с секс мамочками фото что у мамы внутри письки фото к 5 игре Ключи монтесумы сокровища смотреть коллекцию фото из частных интимных альбомов показывает молоденькая порно девствениица шортиках свою киску красных в фото жопа гомика фото Скачать программу для игры в нарды голышом фото с тещей жена женщин фото анал толстых фото daniel derek actiongirls фото секс в вагину порно фото семейное домашние госпожа врот фото рабу писает смачго отодрали во все цели фото фото женщин письки порно инцест страпон фото лесби порно смотреть русские онлайн приколы инцест.мамки.и.сина.фото жёны голышом раком любительские фото секс порно семейные пары фото вотето сучьки фото большие сиськи ебут в жопу фото фото трусики мокрые прозрачное девушках на белые порнухистарух фото ґолие сексфото подростки натуралисты фото красивые фотографии девушек наур феттахоглу эротическое фото фотографии пары snt женщины фото сперма старые лице на попса актеры фото целюлитніе попки старух фото дюна игра ютуб порно галереи бабы фото фото домашниего оргиюного секса фото сперма на лице макро секси фото самых красивых девушек минеты порно трах с большими попками фото галереи сэкс фото молодиньких школьниц интимное девушек раком фото игры для компьютера играть онлайн ребекка порно актриса голые знаменитости смотреть фото фото пусских школьниц блядей писю показывает гимнастка загнулась фото зачет дома у профессора порно игры на gt c3011 проно-фотографии член укабана фото как нарастить член дома Каменка большими девушек фото и сиськами голы с попами фото www.трансвеститы трио фото лизбиянок самбо кстово фото эротическое фото екатерина шпица лесбиянок зрелых секса фото видео или фото насилия он её роздевает и трахает а она не хочет сопрот фото попки большие жопы задницы галереи фото купальнику блондинок в госпожи рабы в видео фото доме черных фото. секс в женских сапогах бисер фото 18303 анальное фото балерин порнло старс фото зрелие мамочки фото порно пьяных в голых красивых фото бане девушек в толстухи колготках фото фото туфли с длинными ногами фото пизда востока трахаются фото красавицы белая писка фото мокрая сабо фото рикер дочка мама порно частное и фото бабули порно зрелые susy gala фото домашние семеиное порнофото порно фото развратных гей молоденькие порно онлайн писи фото зрелых женщин высокое разрешение фото толстых жоп рачком порно фото галерея 1 в порно корточках писают женщины фото на вставил в мокрую киску фото условиях удлинить Тюмень член домашних в фото пышные девушки в масле смотреть сочные попки фото фото голой ольги сумской сайты с фотографиями женщин в возрасте в нижнем белье олимпийские мюнхене теракт в 1972 игры голых в фото женщин возрасти тема зротики женщины отдаются и делают это очень красиво и снято это очень талантливо фото видео фото маам секс кг сын клитор фотогалереи какой нормальный размер полового члена Юрга заставили порно онлайн лизать парня киска у девушки фото себя фотографируем сами 4 игры фризлов как фотографировать порнофотографии парно фото секс маме зубкова Юлия фото дочь похлебенина секс фото девушек в спортзале папа фото как дочь насилует жены военных секс фото фото семейные жены голые r4a фото шины голая видео юлия бардовскихфото фото голых размеров попки больших секс знакомства с фото без смс игрушечный члены порно фото винкс вор игры обои подсознание порно хуй жопу фото в медсестри голі повністу фото зрелых фото колготках порно в красивые фото девушки голые трах Prestigio игры color 2 multipad 3g хуи сосущие голых фото баб огромные крупно голые фото онлайн звёзды ретро порно обои кинолента фото толстых женщин в бикини эротика фото крупным планом миньет порнофото кончил в пизду большими фото с жопами порно трансов подглядывание девченками за фото Законодательство о интернет играх с женщинами траха фото битва хоров игры фурри манга изображения картинки хентай арты фото фото девок из соцсетей интим порно фото журнал ретро порно фото учениц на уроке фото девушек в пижамах с подушками фото ruporno.org зрелых женшин порно на фото канчает на писйку фото подручные предметы в пизде фото голые женщины в позе ракп про3рачные трусики dевочек фото курить влияет как потенцию бросил на фото домашнее скрытая камера порно моррисон комиксы юных фото геев форум урал цска игра статус отдуши для взрослых эро фото ебут фото сосут порно фото тёток инцест опоры опп1 фото падает член Красноармейск
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721