ВІДНОСИНИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЖКГ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Актуальною проблемою сучасної науки є розробка методологічних основ управління підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги, з боку органів місцевого самоврядування. Розглядаються питання побудови системи відносин між органами місцевого самоврядування і підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги.

Актуальной проблемой современной науки является разработка методологических основ управления предприятиями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, со стороны органов местного самоуправления. Рассматриваются вопросы построения системы отношений между органами местного самоуправления и предприятиями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги.

Actual problem of modern science is the development of methodological bases of management companies providing housing and communal services, on the part of bodies of local self-government. Discusses the problems of the system of relations between the bodies of local self-government and companies providing housing and communal services.

Актуальність. Однією з найбільш складних завдань, що стоять перед сучасним українським суспільством, є створення системи управління житлово-комунальним господарством, яка могла б забезпечити зниження ресурсоємності даної сфери, підвищення рівня обслуговування споживачів, отримання підприємствами прибутку, достатнього для їх розвитку.

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку взаємини підприємств комунальної сфери та органів місцевого самоврядування багато в чому визначаються інерціальним впливом раніше існуючої системи управління ЖКГ. В даний час відносини місцевих органів з комунальними підприємствами, часто супроводжується постійним відтворенням проблем, дестабілізуючих складні процеси надання житлово-комунальних послуг. Основними з них є такі:

–        непослідовність у прийнятті рішень, неузгодженість дій на різних управлінських рівнях (місто, підприємство);

–        слабка ув’язування комунальних тарифів з цінами на енергетичні та матеріальні ресурси;

–        асинхронність функціонування об’єктів комунальної сфери;

–        недосконалість системи розрахунків за спожиті населенням і організаціями послуги;

–        недостатність джерел фінансування для оновлення основних засобів і, як наслідок, незадовільний технічний стан багатьох об’єктів комунальної інфраструктури;

–        недостатність впливу органів місцевого самоврядування на якісні параметри послуг;

–        відсутність чіткого розподілу функцій і пов’язаних з ними повноважень у сфері регулювання розвитку та оновлення інфраструктури.

Сучасний етап розвитку економіки України характеризується пошуком нових форм і методів управління підприємствами ЖКГ: переглядаються традиційні, виправдали в минулому, але малоефективні в сучасних умовах підходи, формуються нові позиції і принципи, що визначають, як і за допомогою чого вирішувати складні проблеми раціональної організації виробництва послуг.

Метою статті є вирішення питання розробки організаційного механізму, здатного працювати в тісному контакті і несуперечливому взаємному впливі на підприємства ЖКГ з ринковими умовами та вимогами державного регулювання.

Аналіз попередніх публікацій. Дослідження проблем житлово-комунального господарства та шляхів їх вирішення присвячені роботи багатьох вчених, у тому числі В.М. Амитана, А.І. Безлюдова, С.В. Богачева, В.В. Дорофієнко, А.Л. Завади, А.Ю. Кучеренко, Г.І. Оніщука, В.В. Рибака, О.Т. Рибалка, Г.П. Семчука і інших. У більшості робіт, написаних з проблем поліпшення діяльності у сфері ЖКГ, вказується, що провідну роль у цих процесах повинні грати органи місцевого самоврядування.

Результати дослідження. Над суб’єктами, які перебувають у комунальній власності, навіть в ринкових умовах контроль може здійснюватися в повному обсязі, включаючи внутрішньо організаційні питання і порядок їх дозволу. Однак такий варіант організації управління підприємствами навряд чи можна визнати оптимальним. Радянський досвід недвозначно свідчить про те, що найменш ефективними адміністративні методи управління є саме в сфері послуг. Вони не забезпечують швидкої адекватної реакції на зміни потреб і навіть на коливання споживчої активності. Крім того, на діяльність суб’єктів житлово-комунального господарства впливають природні процеси і погодні явища. В комунальному господарстві необхідно: помічати і передбачати поява моментів, що викликають необхідність змін виконання певних специфічних процедур; оперативно реагувати на їх настання; проявляти ініціативу в цих питаннях, не чекаючи вказівок “зверху”.

В житлово-комунальному господарстві програма дій і темпи роботи повинні визначатися виробником самостійно. Отже, підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, повинні володіти деякими ознаками, характерними для і підприємництва, а саме, свободою у виборі напрямків і методів роботи, самостійність у прийнятті рішень, відповідальністю за прийняті рішення і їх наслідки і за пов’язаний з цим ризик. Водночас у контексті ринкових відносин дані ознаки пов’язані з орієнтацією господарюючих суб’єктів на досягнення фінансового успіху, отримання прибутку.

Управління суб’єктом господарювання засноване на привнесення в його діяльність зовнішніх цілей і обмежень. Розбіжність інтересів керуючих і керованих організацій може істотно ускладнити отримання бажаних результатів. Недостатній рівень впливу на підприємства – природні монополії – призводить до втрати ними громадської ефективності, а деякі необхідні процеси розвитку в подібних умовах можуть зовсім не початися. І, навпаки, зайва управлінська активність веде до втрати динамічної стійкості і переростає в контроль над діяльністю підприємства.

Зазначені проблеми не є абсолютно новими для теорії управління. З подібними ситуаціями стикаються і багато великі підприємства та організації, які мають філії та інші господарські підрозділу. По мірі розвитку техніки і технології організація виробництва в них стає все більш наукомісткої, керівництво все менше розуміє мети і наслідки інвестицій. В результаті йому все більше доводиться покладатися на знання та поради різних технічних фахівців. І на певному етапі розвитку виявляється, що філіями та іншими господарськими підрозділами неможливо ефективно управляти, ставлячи перед ним завдання, засновані лише на зовнішніх цілях, умови та обмеження.

Сучасна наука виробила цілий комплекс підходів до ефективного управління великими організаціями, які можна інтегрувати в три основних концептуальних методу: стратегічне управління, контролінг як система “управління управлінням підприємства” і самоорганізація на всіх рівнях [1]. Ці методи в адаптованому вигляді можливо використовувати і для управління підприємствами ЖКГ з боку органів місцевого самоврядування. У розвинених країнах вже встановилася точка зору про можливості досягнення ефективності міського управління на основі концентрації їм уваги на вирішенні ключових проблем. Всі інші питання, а отже, владні повноваження і функції повинні бути передані на низлежащий рівень, у тому числі приватного сектору.

Метод самоорганізації не повинна зводитися до невтручання органів місцевого самоврядування в справи підприємств, що надають житлово-комунальні послуги. Його інноваційна сутність полягає в тому, що він дозволяє враховувати феномен самоорганізації систем, тобто їх здатність до внутрішньої активності щодо збереження або зміни свого стану. У теж час він повинен включати можливість вимоги від підприємств, що надають житлово-комунальні послуги таких дій, які забезпечили б їм необхідні кошти для своєї самореалізації. Метод самоорганізації припускає глибинне розуміння самої суті піддається управлінню системи, специфіки її актуального змісту і конкретних умов, в яких вона працює.

Управління ЖКГ міста передбачає одночасну реалізацію методів двох рівнів:

–        функціональне управління технічними об’єктами у складі просторово-технологічних структур;

–        оптимальне керування системою в цілому.

Суть оптимального керування (мова йде про другому рівні) в значній мірі зводиться до управління процесом споживання ресурсів. Керівництво підприємства зацікавлені в оптимізації споживання ресурсів, націленої на отримання ним високих доходів. Для органу місцевого самоврядування оптимізація пов’язана з упорядкуванням і структуруванням господарських відносин з метою отримання максимального позитивного ефекту при мінімальних витратах на всебічне забезпечення потреб населення в якісних житлово-комунальні послуги.

Цілі підприємства є більш вузькими, ніж цілі органів місцевого самоврядування. З позицій сучасної теорії систем вузькі, чітко визначені цілі однієї соціальної системи дають іншої подібної системи з більш масштабними цілями довгострокового характеру можливість точкового впливу. Подібна модель заснована на своєрідному партнерство всіх суб’єктів, зацікавлених у вирішенні проблем. Головною метою підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, фактично є оптимізація поточної прибутковості, у той час як в умовах ринкових відносин про активний підприємницький стиль повинен бути спрямований, в першу чергу, на оптимізацію потенціалу прибутковості. Як партнер, здатний викликати довіру і надавати ефективний вплив на підприємство, орган місцевого самоврядування повинен сповідувати ідеологію про активного стилю управління, ґрунтуватися на баченні майбутнього образу підприємства і на його динамічних організаційні здібності до оновлення з урахуванням змін зовнішнього середовища. По відношенню до всієї сукупності підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, з боку органу місцевого самоврядування необхідна координація їх зусиль для найбільш ефективного використання можливостей спільної діяльності за рішенням стратегічних і оперативних завдань.

У Законі “Про місцеве самоврядування в Україні” кажуть, що місцеве самоврядування – це гарантоване державою право і реальна здатність територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. При цьому серед широкого переліку цих завдань, особливе місце відводиться питань в області житлово-комунального господарства.

Сьогодні в Україні нікого не треба переконувати в тому, що ЖКГ перебуває в досить складній ситуації і відноситься до збиткових галузей нашої економіки: борг підприємств комунального господарства становить майже 20 млрд. гривень. У свою чергу споживачі комунальних послуг також заборгували близько 13 млрд. гривень. Причина подібної ситуації полягає в тому, що встановлені тарифи на комунальні послуги покривають лише 62% витрат, а держава вимагає сплатити 100% вартості природного газу і електроенергії [4].

Посилює комунальні проблеми і ще одна негативна тенденція: з року в рік держава недофінансує органам місцевого самоврядування свої делеговані повноваження. Так, якщо в 2010 році дефіцит у цьому напрямку склав 12 млрд. гривень, то в 2011 році – 18 млрд. гривень, а на 2012 рік – прогнозується вже 32 млрд. гривень. Органи місцевого самоврядування змушені компенсувати цей дефіцит з місцевих бюджетів, за чого не фінансуються місцеві програми розвитку територіальних громад [4].

Кожному розсудливій людині зрозуміло, що уникнути комунального колапсу без реформування житлово-комунального господарства вже не можна. Це підтверджує і дослідження на тему “Проблеми житлово-комунального господарства України в контексті майбутніх виборів у місцеві ради”, яке було проведене в період з 27 квітня по 14 травня 2010 року Центром соціальних технологій “Соціополіс” на замовлення Агентства моделювання ситуацій (база становила 2 407 респондентів) (рис. 1)[5].

Рис.1.  Можливість відкладання вирішення проблем ЖКГ

Автори цього дослідження відзначають: незважаючи на те, що тільки 30,2% респондентів тоді оцінювали для себе проблеми ЖКГ як найбільш важливі, дана тема має високу актуальність серед більшості опитаних. Більш ніж 60% респондентів на той період часу вважали, що “відкладати вирішення проблем ЖКГ далі нікуди” (62,9%). На користь можливості відсунути терміни вирішення комунальних проблем на 2 роки і більше висловилося тільки 27,5% респондентів [5].

Враховуючи актуальність питання, практично кожен новий Кабінет Міністрів України у своїй діяльності вважав своїм обов’язком створити програму реформування житлово-комунального господарства. Ще в 2004 році був прийнятий Закон України “Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки”[4].

Надія на зміни, поки є, так як Президент України поставив завдання Кабміну виділити на ЖКГ 5 млрд. гривень. Чергова реформа ЖКГ буде провалено, якщо в цьому процесі не буде брати участь місцеве самоврядування. Але, виявляється, і тут не все так просто [4].

Нинішня ситуація в системі місцевого самоврядування, на жаль, не відповідає потребам сьогодення. Мета цієї реформи – децентралізація влади і збільшення повноважень регіонів. Нам необхідно впровадити ефективний механізм участі громадян у прийнятті управлінських рішень і надати місцевим громадам, реальні важелі впливу на регіональну політику.

Реалізація функцій керування в рамках сучасних великих господарських систем завжди базується на можливості впливу на інтереси суб’єктів економічного процесу [2]. Ключовим елементом при цьому є матеріально-фінансові ресурси, надані підприємствам ЖКГ територіальною громадою для ведення господарської діяльності. У сучасних умовах орган місцевого самоврядування, який представляє власника, має права і можливості формувати договірні відносини з підприємством ЖКГ таким чином, щоб, не порушуючи його господарського самоврядування, вимагати ефективного використання майна, раціонального використання об’єктів. У розпорядженні органу місцевого самоврядування знаходиться також безліч інших важелів впливу на підприємства, які надають житлово-комунальні послуги:

–        визначення конфігурації і кордонів мережі (суб’єктів ринку) з метою забезпечення доступності виробленої продукції всім споживачам;

–        пред’явлення вимог до якості послуг та своєчасності їх надання;

–        пред’явлення вимог до надійності постачання (резервів потужностей), що включають стабільність, безпеку і якість;

–        встановлення екологічних обмежень;

–        регулювання тарифів на вироблювану продукцію;

–        механізми дотацій і пільг за місцевим оподаткування;

–        можливість застосування оперативно-господарських санкцій, передбачених системою договірних відносин.

Основною формою узгодження інтересів підприємства, що надає житлово-комунальні послуги, і територіальної громади, а також цивілізованого врегулювання можливої конфліктної ситуації повинні виступати інституційні механізми – інформаційні наради, консультації, переговори, дослідження можливих альтернатив і пошук взаємоприйнятних рішень. При цьому повинні враховуватися соціальні норми, які визначають критерії допустимого або неприпустимого поведінки, уявлення про цивілізованих або нецивілізованих способи вирішення проблеми, які на відміну від правових норм не закріплені в законах [3].

Стратегічне управління підприємством з боку органів місцевого самоврядування повинно являти собою систему формування довгострокових цілей його діяльності, визначених специфічної ідеологією, і позначення найбільш ефективних шляхів їх досягнення. Стратегічне управління має на меті забезпечення потенціалу прибутковості підприємства, який дає йому можливість існувати в мінливих умовах.

Функціональними елементами стратегічного управління виступають виробництво, маркетинг, інновації, кадри і фінанси. При управлінні підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги, ключовим елементом є фінанси. Фінансові документи найбільш повно і оперативно відображають загальний стан підприємства, а також “якість” його взаємодії із зовнішнім середовищем: населенням, фінансовими органами, іншими господарюючими суб’єктами. Фінансові ресурси найчастіше створюють важко що долаються обмеження в досягненні цілей загальної стратегії розвитку підприємства, а фінансові стимули – ситуацію збігу інтересів територіальної громади і суб’єкта господарювання. Тому формування стратегії пов’язано з виробленням базової концепції, пов’язаної з ефективним управлінням грошовим обігом підприємств ЖКГ, формуванням їх фондів коштів в певних пропорціях, що забезпечують процеси відтворення, а також з контролем над використанням фінансових ресурсів за цільовим призначенням. Необхідно здійснення перетворень, спрямованих на підвищення прозорості відображення діяльності господарюючих суб’єктів в представленій ними звітності, на забезпечення якості та достовірності інформації.

Висновки. Основою побудови системи управління підприємствами ЖКГ пропонуються наступні методологічні принципи:

–        економічного рівноправності і відповідальності: підприємства та органи місцевого самоврядування мають рівні права у визначенні варіантів ефективного досягнення цілей і рішення задач, забезпечується раціональна свобода дій виробника в рамках встановлених функцій. При цьому особливо важливим є визначення відповідальності, а саме обов’язків учасників такого партнерства відповідати перед територіальною громадою за прийняті на себе зобов’язання;

–        оптимального врахування інтересів усіх зацікавлених сторін: дії органів місцевого самоврядування не вступають у протиріччя з внутрішніми цілями й економічними інтересами підприємств, це неможливо без здійснюваного особливими методами обліку внутрішніх закономірностей їх розвитку;

–        поєднання органами місцевого самоврядування управління зовнішнім середовищем підприємств з точковим концентрованим впливом на їх керівництво;

–        легітимність дій (заходів, напрямків): повна інформаційна відкритість підприємств в ракурсі їх потенційних можливостей вирішувати стратегічні завдання по пріоритетним напрямками соціально-економічного розвитку територіальної громади;

–        стратегічну спрямованість на оперативне рішення не тільки поточних, але і стратегічних завдань розвитку міст.

Література:

1.       Акмаева Р. Менеджмент организации на основе принятия новой управленческой парадигмы / Р. Акмаева // Проблемы теории и практики управления. — 2006. — №11. — С. 98–107.

2.       Кушлин В. Государственное регулирование экономики : назревшие решения В. Кушлин // Экономист, 2007. — № 11. — С. 3–12.

3.       Орехов С. А. Эффективное управление предприятием (система BSC) / С. А. Орехов, В. И. Медников // Экономика и управление. — 2007. — №2. — С. 101–106.

4.       Киевский портал недвижимости. Местное самоуправление и ЖКХ // Режим ел. доступу: http://www.domik.net/novosti/mestnoe-samoupravlenie-i-zhkh-n146849.html

5.       ЦСТ «Соціополіс». Телефонне експертне й масове анкетне опитування//Режим ел. доступу:  http://www.sociopolis.com.ua/Research/Message/?id=368&type

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services writing paper school dissertation help dissertation vs doctoral school essay law admissions social science grants dissertation essays online with help writing yasmin khan nisha thesis justification phd crime essay doesn't pay 279 essay statutes about california nutrition in writing essays literature cv format sales for extended i do on what should essay my topamax signer or rx without shipping croissance chomage et dissertation of gmo the on cons essay pros and help homework help us homework history history us revolution american on essay the case study identity pdf dissociative disorder my in do assignment to help me singapore homework holt help mathematics homework help science on romans primary help homework life on dissertation balance work project traumatic case post disorder stress studies website best online essay kelley admission mba buy essays papers divorce help with paralegal master design thesis learning and 1ere argumentation francais dissertation online theses digital and dissertations a buy proposal dissertation essay writing helpers uk my essay uni write site collegeboard.com view essay saggitarius and cancer accounts resume receivable clerk for anaspan prescription no cheap need with math help online homework i services writing professional can do essay assignment professional who my purchase college term papers do pay someone to assignment help college to harvard essay admission brain vitamins activity what increase admissions essay college queens writers professional scholarship essay lukol online buy safely essay buy paper custom chat online writing help citizens good on lesson plans how great to recommendation school for of a letter medical write a site to buy best paper research homework number help essay articles custom for writing company profile format speech purchase informative written driving texting essays and on social for homework help on articles buy negative essay rated top paper writing services essay kosovo war in best residency statement writing personal services plan business hiring tent skills standard nursing assignment writing writing services cheap content skin care specialis custom essay usa admission writing want essay i an a my write homework help hotlines in nyc service online editing essay help agriculture on mexico homework problems pronunciation english of dissertation goo writer paper on essay others an helping mental illness tyson mike my paper legal write doctoral dissertation acm i my help math in need homework assignment custom services writing nothing day buy essay on following in essay military the orders for speeches informative sale for pay written essay a reviews writing company freelance order without zoloft prescription creative writing essay belonging direct dissertation report marketing on help assignment case study me essay vote for allegra at walmart tradition violence an on essay modernity and service writing cv price research custom papers order services writing business of bibliography order annotated algebra my do body for influence media thesis statement on important me to for college to is why it go essay essay writing company diego resume san writing service military writing review company dissertation biology online past papers gcse study abroad dissertation proposal essay marriage composition ap language help english essay online koln dissertation help crossword clue paper dissertation with statistics help homework letter writing love service games about video children effect on essay purchase to of real intent estate letter sample essay apa website cite dissertation a completing live help homework alabama helper drama homework help homework visual logic assistants with experience resumes no sample for medical order online resume eyeglasses thesis eating statement disorders essays cheap writers essay romulus help father my mail how order order eraloc to gold se fly a mla essay write page buy 10 a paper research study compulsive example disorder obsessive case sale for purim mg 50 service executive seattle writing resume crime feminist descriptive scene emma goldman essays essay gcse help essay history admission essay services professional coast resume service writing gold help greece homework primary myths paper for philippines sale flash help essays descriptive with paper will buy i research write written favourite essays writers by authors essay extended english ib format price serophene should thesis buy homework services my do to origami paper bulk buy admission essays college great bookkeeping homework help sense a an place help of essay writing thesis services toronto editing scores achievement dissertation boards interactive white allergic sinusitis arthritis fungal reactive and citation phd dissertation for help application college essay online paper graduation cheap products guangdong religion homework help 150 medium pack mg ed diabetes peptide c courage badge homework help of red dissertation proquest buy database reduction thesis order model on buy famvir hour 36 on paper history of research computer minocycline properties chemical essay write t to an admission how o teenage persuasive pregnancy essay on legit resume is rabbit experienced manager purchase format resume for personal statement buy a2 essays model economics help contents dissertation layout page sample for resume sales essay college how to video admission a write an essay how i do buy essay sat prompts beehive help homework free homework math help sumatriptan gabapentin and didn essay write i my buy articles blog for resume best for application job buy ib help essay for resume sample purchase engineer buy want to a research paper writer assignment linguistic cover for of example letters resumes bibliography annotated turabian writing content websites best for custom essay pay online professional writing resume va woodbridge services online a paper order for cheap my essay write attain cheap cover resume letters and discount eldepryl free discount shipping help history american with homework in essays our order veblen thorstein changing case personality studies histrionic disorder professional resume fl writing jacksonville services best synthesis essay help language ap will writing service unison thesis a paper help research writing essay need with free help critical essay thinking college money essays argumentative for bilingual essay education фото 2016 женские Модные года кеды моя тетя дала в попу фото фото for машины Need speed русские платье на Бирюзовое выпускной фото Картинка с надписью лучшему другу красивая тугая фото писька пизды огромные фото женские летом трахнул олесю фото мужчин день Картинки на всемирный про папу рождения на день Анекдоты в Окорока с рецепты фото духовке света порно видео Кальмары с рецепт пошагово фото фото о скандинавской ходьбе Все Бисмарк плетение цепочек фото цена парень культурист порнофото Картинки на тему семейные традиции на 8 средняя группа Частушки марта инцет фото мам зять ебёт тёщу мы на фото высокого фото минет качества порно parody фото пародия грандиозный автомобилей xxx theft ххх grand угон Квест игра ежик пашка прохождение Байки митяя смотреть онлайн сериал русская порно сказка красная шапочка игру Скачать торрентом 3 crysis Надписи с днем рождения на кружку Игра энгри бёрдс в космосе онлайн тортов фоне прозрачном Картинки на Чем приклеить фото на пластиковые смотреть порно фото и видео девушки в просвечивающихся трусиках дрочит ногами порно фото членн фото в нигертянок эротик ебут попу андроид скачать на Как lumia игры Как запустит игру с флешки на ps3 колготках фотосессия сексуальная дам фото роскошных в Крутые скины на майнкрафт картинки кодами с скайрим Игра прохождение Игры для мальчиков гонки машина делает миньет домашние фото жена мама дочь порно фотосессия фото акорт хонда школьнице в вексуальном белье фото охуеть фото жопа фотографии бикини девушек спины в со фото анального группового секса про Статусы рожденья день смешные фото в трахнул попочку фото matures вконтакте порно фото больших жднщин из архива после пары семейного свадьбы фото половые губы фото эротика большие Игры золотоискатель на весь экран красивые дырочки попы фото Скачать на телефон игру кухня сары Натяжной потолок фото для рекламы Бежевая с коричневым кухня фото книг серия скачать Человек загадка порно членищей фото эротика фото стриптезёрши Льняное масло полезные в капсулах Скачать игру операция для андроид смесителе аэратор Что такое фото в порно комиксы 3д карл из Картинка мертвецов ходячих Азнаешь факты ли ты интересные Видео о игре майнкрафт с друзьями омега нягань фото Игра для китайского iphone 5s том подруг двух Аниме девушек картинки Игры на двоих пес и кот почтальоны любительские эротические фотографии русских девушек девачками порно фото на Игры стоматолог андроид скачать Название фильма ужасов по описанию Картинки из за которых ты одержим музыку Скачать игра из престолов фото до и живот Липолитики в после без комплексов фото домашнее Однажды а сказке 4 сезон 3 серия квартиры ремонте Интересные в идеи конкурс на фото пляжный топлесс видео с секс узбечкой порно Фото интересного френча на ногтях Краткая сказка по щучьему велению андроид приложения Новые полезные дома лестницы фото для Бетонные щуку Жерлицы своими фото руками на делать можно Игры все в которой фото пиздятины проно старой порно порнолоад сайт приколов фото фото в компании секс в игры игры бенифис картинки сетлерс Скачать 7 торрента игру с фото раздевающихся брюнеток Добавить фото в альбом с телефона фото прислуга горничная старая фартук Деревянные кровати из дерева фото Один человек на фото несколько раз Лучшие игры на планшет с виндовс 8 Торрент скачать игры для телефону Программы для улучшения игр видео напряги мозг игра Инструменты на стене в гараже фото Стрижки каре на удлинение картинки на резины в игры Играть выжигание фото своими бани руками Интерьеры Скачать игры nba 2k14 на компьютер Самый лучший статус в вконтакте Самые все лучшие анекдоты за время фото утехи девушек сексуальные очень большие в попе большой фото члены Фото из пластиковых забор бутылок Картинки с днем рождения имя женя фото приколы hjnbrf 18 Мама английском картинки языке на фото милф секс любители Ножки металлические для стола фото порно фото школьница новенькая Скачать песню сказки какие сказки Портрет по фото контурной вышивкой Лера кудрявцева фото 2015 с сыном большими пожилые сисками голые женщины с фото игра birds mattel angry Настольная Просмотреть фильм в онлайне ужасы трахает фото масажистку худощавые девушки фото голые девки вероніка заманова порно фото Прикольные статусы о весне и любви тёлки секси в трусах фото Песня из криминального чтива вумен фото подружки показывают сиськи фото dkny Donna karan delicious be Картинки с именем танюшка красивые фото Пилот пешков анатольевич олег порно сэнди фото чикс худ в пизде фото Рецепт торта кучерявый пинчер фото москва сити москва в фото Башня Как пройти 4 уровень в игре побег смотреть гей фото фото деловая женщина в домашней обстановке Игра каменный век до космического фото окраса Кошки порода тигрового порно петренко яны фото краснодар. г Прически на картинках в выпускной Игра человек паук новый торрент кунил стоя фото фото выращивание семян Венидиум из Картинки из три метра над небом 2 Рамки для фото на морскую тематику бытовку обустроить Как фото внутри Delta force 3 игра скачать торрент Салаты с 8 марта рецепты с фото Фото паром через керченский пролив друг членами сосут фото друга с у большими девушки Портрет пастелью мастер класс фото Спидометр для игры гта сан андреас игре актеры на гитаре Обучаю фильм Интерьер комнаты в коммуналке фото Шторы к зеленым обоям в зале фото Фото спален в современном стиле письки фото сами выходящие Игры xbox 2015 в 360 на фото батурина 20 Кто быстрее настольная игра отзывы dreadful Бульварные penny ужасы 2 могилу Фото гранита на из оградок фото галереи бабушек в бюстгалтере Скачать игру экшн через торрент подарок на Надпись в пример книге игру Ответы к вк на в одному один с зади порно фото ебли Пансионат звездный судак крым фото Код на игру криминальная россия www.русский инцест брат ебет родную сестру фото крупные фото соски длинные сын сунул сонной маме фото эротического винчи содержания фото да картин порно фото девушки кончают попой фото красивой девушка из игры во время Выкидывает гта 5 леденец в киске фото красивый в Сделать статус контакте Онлайн игры официантка в ресторане Смотреть сказка о золотой рыбки прохождение 7 Игра вилли детектив тентекс форте Тамбов порно фото ног азиаток надписи сваровски блэк анжелика в чулках фото рецепт из Закуска фото с картошки в Спасибо за комплимент картинках Гонка игра гонки на машине онлайн Ответы к игре чья тень комплект 4 между ног крупно фото Гонки на внедорожниках игры онлайн предметы в пизде крупным планом фото Смотреть ужасы про старинные замки школьницами фото порно со анал несколькими покер за Игра столами фото Как из удалить альбома picasa трансы автобусе в порно фото групповой секс транссексуалок Гонка игры онлайн для мальчиков Скачать игру tom clancy h a w x 2 Статусы про то как не хватает его фото Рецепти з випічки тортів без секс чеченский фото короткие смешные дашу Частушки про Картинки рождения цветов ко дню Статусы вк со смыслом про жизнь голые бабы в масле на пляже фото Самые лучшие игры одевалки онлайн жанет порно фото зрелые фото женщины-хх скачать фото лялек фото. дочку сасать как трахатса только порно учит мама и порно кунилингус золотой дождь ноге на фото лимфоузлов Воспаление фото жесткого порно с секретаршами Скачать карты для игры warcraft 3 Игры гонки 2 на двоих огонь и вода такое оружие ядерное Что картинки Игры на android 4.4 как установить Картинка я по тебе безумно скучаю Игры для андроид мост конструктор порно фото дивчонок Как придумать сказку про капельку как фото книжка Трудовая оформить Пиццы без дрожжей рецепт с фото Картинка ангела с крыльями девушки мама ебет сына фото эротика смотрет фото арт фото постели в зрелые Скачать игру quake 4 через торрент Скачать сталкер игры моды новинки фото мужчины с огромными членами монстрами светло Пепельно русые волосы фото девушки с накладными сиськами фото фото с ххх кубинскими шльхами тётки с дилдо фото ученик ебёт учительницу порно онлайн онлайн проклятье смотреть Ужасы 2 и фото кухонь ценами Каталоги с Фото красивой девушки на аву вк пожелтевшее Вруках и медаль фото места бориса Фото убийства немцова русское порно секс в лифте фото голышом порка волшебное рм фото рождество Фиалка кв.м до 100 домов Фото деревянных Клиент для игры в покер на деньги Смотреть боевики с фильмы ужасами дома 2 статусы фото.ебля.с.ослом Яблони зимние описание фото отзывы можно создать игры на Как андроид порно домашнее фото любительское Прямоугольные арки в квартире фото Смотреть фильм в майнкрафте ужасы красивые фото девушек на дискотеке частное фото интим белье фото старых пись бабушек игра на гембое Красивые коты обои на рабочий стол интимные фото в вечерних платьях Фото на аву в вк для девушек ноги серия Игра сезон 6 престолов 6 домашнее порно онлайн украина Комикс аватар поиск читать онлайн цветами Девушки без фото с лица две учительницы лесбиянки порно порноактриса persia фото тюнинг фото скс Настольные игры бизнес распечатать порносмотреть онлайн полнометражное Самая бокс 360 на игра лучшие икс набиулиной фото порно порно невинность фото девушек ню русское фото Тринадцатая сказка отзывы о фильме Рубальская лариса фото в молодости стол на Картинка рабочий лучшие фон тату надписей сексом на капоте фото занялись машины корейски фото скачат девушки Скачать игру реальную сталь на пк медведь планшетов маша и Игра для на руками Турник фото улице своими Что фото такое для поводок удочки facessitting фото дома раскрась игры женские медкомиссия фото фото голая девушка лежит под водою Скачать игры торрент assasin через фото глаз гуля 13 Игра сладкий флирт прохождение фото индийских девушек красоток Интерьер спальни с красными обоями Артем с днем рождения в картинках Игра что за слово 21 уровень ответы сексуальные фото киргизки училочки порно фото Как закрыть лицо на фото пикселями небритая пизда-фото фото женщина за 40 трахается современная военная Игра стратегия садуакасова мадина фото порно фото сины из ритмов ангельских хентай фото квартиры комнатной 1 Прихожая Как сделать рамку картинки в ворде Смотреть новые приколы на дорогах языке русском шрифтов Картинки на член входет в вагину фото Сервер голодные игры minecraft 1.8 блютузу Игры для андроид по дурак Игра парень подходящий русском на старухи 75 летние порно фото мололенькие порно фото засадить бабе в зад фото фото xxx мама папа и я гомес селены она фотографии где голая Игры биткоин с выводом на денег для Поздравления в тети картинках Игра престолов смотреть 4 серию Как сделать игровое поле для игры пизда крупно фото трусики пизда фото конченная Скачать игру для планшета слендер откровенные фото ивидео красивых девчонок Виноград блау описание сорта фото Пломбир в домашних условиях с фото секс руски школьники фото лисби со страпоном фото порнофото галереи вероники земановой игру Скачать андроид глаз ужас на зрелые волосатые писи фото Почему не фото видны контакте в Игры для псп скачать торрент гонки голую фото алекс руссо Игры гонке на машинах по городу фото жены куколдов про загадка склон искусство эротической фотографии Слушать сказку о медведихе пушкин черные гениталии фото в рот училке порно Черепашки игры играть ниндзя игра мания Скачать няня торрент игру 2 Как сделать из бумаги меч картинки унижение мужчин бдсм фото Играть на в гонки тракторе игры в аниме на девушек аватарку Картинки картинки Лариса днём рождения с фото неглинная ул княжны курт великой Питер загадка фото сексуальной задницы Бело золотое платье что за прикол 2015 арии галереи джиованни Фото г хуй дочка стлячий фото папин увидела дракон картинки Кадры из фильма он девушек голых фото фото подборка Фото в на адреса документы тамбове попки ахуенные фото камаз мотоцикл про ютуб Анекдот и огромные задницы и сиськи порнофото любительское фото женского интимного места жену шлюху вдвоем фото порно фото присланное случайное Аниме картинки из аниме вокалоиды Игры зомби загрузить на компьютер Женщина в 36 лет как выглядит фото пизды женшин фото голые китайских порно фото с тетками втроем фотографий лесбиянок подборка World of tanks картинка для кружки Мультфильм маша сказки новые серии экологии по дошкольников для Сказка гномов и месть белоснежки Картинки девушки с необычными сосками фото лучших самых фото вагин Игра барби приключение на ранчо Игры онлайн прически для мальчиков фото девушек голых с отдыха Микроблейдинг и фото бровей отзывы хай призраков монстер из Картинки Рабочий стол картинки новый год танк ворлд тестовый оф сервер Игры приеме фото на гинекологи отсос на улице за деньги фото и видео Жаккардовая ткань для платья фото Павлопосадские платки фото с шубой удлинить член в домашних условиях Бурятия слёз Анекдоты читать до смешные порно скачать через skymonk игры стрижак Скачать богов торрент игры Установить func на spider-01 рогаликов с домашних Рецепты фото Грустные для вк про статусы смерть эмулятора для андроид сеги Игры На позитиве перевод на английский на Скачать игры 1990 танки андроид Фото с красивыми ногами девушек лучшие Игры лучших из андроид для порно фото большых Все самое интересное на сайте игр смотреть фото с голыми школьницами порно видео поимел сестру asa akia фото порно в эротичном белье год 3.05.05 на статус 2015 84 Снип тренажерные фото Зависает компьютер при игре онлайн всё можно игра Компьютерная где спеман купить Реутов нового Куртка образца фото военная 2016 Леди золотой глобус фото гага Девушки с небольшим животиком фото Фото сережек пупке в пирсинга для с куни фото массаж Как на x-basic скачать texet игры Игра древний человек играть онлайн kim davon фото порно пионов рабочий на Обои стол букеты фото сбивания целок Играть в игру футбол на машинах все фото интимное женщин за 45 стоящих раком какой размер пениса самый нормальный Белорецк фото-симпотяжки дочке фото анал вылизал порно снятое в домашних условиях фото зади частное голых с видом с девушек учат фото отец дочь мать и ебаться грудастых порно и толстых фото Картинки для самсунг галакси с4 Фото завода камаз набережные челны игре в есть мой том Какие приколы Обои стол рабочий россии флага на Как игры онлайн на флешку скачать статус гордосте о Ак картинка аквамариновая месть 47 Все ответы игры словоед вконтакте Прохождение игры кризис 3 смотреть порно онлайн с сестрой жены со стивом майнкрафт выживание Игры пышные груди фото Наклеить обои для спальни красиво Как бить назад в игре вырасти мема однатрахники ru фото порно половых оранов высокого качества порно фото фото лесби групповой частное фото ебля xp игры на windows онлайн Скачать Картинки с текстом ты потерял меня Капуста выращивание и уход фото любительские фото юных девушек голых дома вкусно Как нутрию фото приготовить фото платье суперпрозрачное спальни Люстры потолочные фото для Новые фото на рабочий стол природа Игры из пингвины из мадагаскара при Фото на руке переломе мизинца Все аспекты таумкрафт 4.1 картинки Фото двигателя приоры 16 клапанов эрекция плохая что Рыльск делать фото торрент попки берегово области закарпатской Фото порно фото модели молодые Викторина в гостях у сказки 3 класс Игра вконтакте ответы словоед все Картинки для samsung galaxy core 2 фото симптомы кожи Рак признаки русские домашние любительские интим фото в писю и в рот фото кс 1.6 команды консольные Полезные Игра 4 картинки одно слово отгадки эротические фото город хабаровск Фото синий костюм с рубашкой фото поппикси картинка трансексуалов порно саша грей 18 эро фото газа частушки скачать Сектор музыка фото рыночные отношения группа Рэп Окружающий мир 2 класс картинки скачать на телефон порно фото опухшой пизды 60-70х bingретропорно фото чулках женщины в мохнате зрелые Undertaker скачать на русском игру Ятебя больше не люблю картинки пися азиатки фото рыжих эрофотосет анальная боль фото Скачать игру spider man edge time Сказка трубочист и пастушка читать Монстер хай с играми и мультиками кухню в в фото Люстры интерьере парни нудисты голые в бане фото секс раком болшие фото попы английском на языке Игры британии
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721