ВЕРБАЛІЗАЦІЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ У ПАРЕМІЯХ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУР)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В. Д.Сліпецька
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

У статті проаналізовано вербалізацію негативних емоцій в українській, російській, англійській та німецькій лінгвокультурах. На матеріалі паремій досліджено пряму номінацію емоційних концептів гнів, ненависть, страх.
Ключові слова: вербалізація, негативні емоції, лінгвокультура, пряма номінація, емоційний концепт, паремія.

В данной статье проанализировано вербализацию негативных эмоцый в украинской, русской, английской и немецкой лингвокультурах. На материале паремий исследовано прямую номинацию эмоциональных концептов гнев, ненависть, страх.
Ключевые слова: вербализация, негативные эмоции, лингвокультура, прямая номинация, эмоциональный концепт, паремия.

The article focuses on the analysis of verbalization of negative emotions in Ukrainian, Russian, English and German linguocultures. Direct nomination of such emotional concepts as anger, hatred, fear has been investigated on the basis of paremia.
Key words: verbalization, negative emotions, linguoculture, direct nomination, emotional concept, paremia.

Упродовж останніх десятиріч активізувалися дослідження в царині лінгвістики емоцій, що дало змогу виокремити новий лінгвістичний напрям – лінгвоемоціологію, або лінгвістику емоцій. Розпрацьовуючи теорію лінгвоемоціології, вітчизняні й зарубіжні вчені спроектували зусилля на проблему типології емотивних знаків [Див.: 10]; вивчають критерії емотивності мови [Див.: 12], співвідношення лінгвістики й паралінгвістики емоцій, вплив емоційного типу mind style на формування мовної картини світу [Див.: 7; 8], національно-культурну специфіку вираження емоцій [Див.: 1; 13]; Л. Омонді досліджує способи найменування емоцій в африканських мовах [7]; А. Вежбицька аналізує номінацію гніву, жалю та інших емоцій на матеріалі німецької, російської, польської та англійської мов [1], а молодий польський науковець Л. Малєцький спроектував зусилля на вивчення особливостей вербалізації емоції страху в публіцистичному дискурсі російської й української мов [Див.: 5; 6]. Описуючи лінгвістичні способи вираження подиву в англійській, німецькій та польських мовах Б. Крик-Кастовскі успішно використовує шкалу іконічності-умовності [Див. про це: 6, с. 21]. Польський учений М. Сарновський докладно продемонстрував специфіку вияву емоцій у мовленнєвому жанрі сварки [Див.: 11].
Незважаючи на значну кількість праць, присвячених лінгвістиці емоцій, недослідженими залишаються питання, що стосуються вербалізації негативних емоцій в українській, російській та англійській лінгвокультурах.
Мета статті – схарактеризувати способи вербалізації негативних емоцій в українській, російській та англійській та німецькій лінгвокультурах з проекції на такі мовні знаки, як паремійні одиниці. Об’єкт – вербалізація негативних емоцій. Предмет дослідження – пряма номінація емоційних концептів гнів, ненависть, страх / гнев, ненависть, страх / anger, hatred, fear у вищевказаних лінгвокультурах. Емпіричною базою дослідження слугують українські, російські та англійські паремії, отримані шляхом вибірки з лексикографічних джерел.
У сучасній лінгвокультурології використовується положення про універсальність базових емоцій, їх інтегральний характер. Проте в лінгвістиці емоцій, на жаль, відсутнє на сьогодні адекватне визначення поняття “емоція”. Науці відомо кілька дефініцій цього поняття. Російський учений В. Шаховський уважає, що емоції це – різновид людських пристрастей, які пронизують усі сфери життя людини й відображені на всіх рівнях мови [7, с. 21], тому не тільки лексика мови, але й граматика, фонетика «просякнуті» емоційними обертонами. Граматика емоцій – це так звані емоційний синтаксис та морфологія (йдеться про відповідні емоційно-оцінні значення афіксів, граматичних форм, слів, що актуалізують у мовленні, тексті, дискурсі). Фонетика емоцій – інтонаційна реалізація мовленнєвого змісту. Ідентифікація нації, як відомо, відбувається крізь мову й національні інтонації. Емоції є мотиваційною основою свідомості й мовної поведінки людини [7, с.25].
Американський психолог К. Ізард розглядає емоції як основну мотиваційну систему організму [2, с. 55]. На його думку, “емоція – це те, що мотивує, організовує й скеровує сприйняття, мислення й дії” [2, с. 27]. Зазначений учений уважає, що емоція мотивує, мобілізує мовну енергію, регулює та фільтрує сприйняття світу, й мови зокрема.
Інший американський учений Р. Кеттел [9] розглядає емоцію одночасно як стан людини та його рису характеру. Стан та риса відрізняються тривалістю переживання й ступенем вираження емоцій. Існування великої кількості дефініцій самого поняття “емоція” зумовлене розмаїттям емоцій, способами їх вираження та реакціями на ті чи ті емоції, наприклад, емоція гніву може викликати негативну реакцію, а емоція страху – реакцію самозахисту.
У цьому дослідженні приймаємо робоче визначення поняття “емоція”, сформульоване В. Шаховським. У лінгвістиці емоцій існують різні погляди на класифікацію емоцій. К. Ізард виокремлює такі емоції, як: щастя, подив, сум (смуток), відраза, гнів, страх [2, с.33]. Більшість вчених класифікує емоції на позитивні та негативні [2; 7]. Така класифікація є дещо узагальнена, а самі поняття “позитивні, негативні емоції” потребують деякого уточнення. До негативних емоцій належать гнів, смуток, відраза, обурення [2, с. 34]. Інколи спалахи гніву, страху можуть сприяти виживанню особи, тоді як невиправдані, безпричинні спалахи гніву мотивують з’яву негативних емоцій. Переживання гніву супроводжується зміною кольору обличчя (від червоного до блідого), напруженням вен на чолі та шиї, розширенням ніздрів, міцним стисненням вуст, гучним мовленням, мобілізацією сил для боротьби або нападу [3].
Усі існуючі класифікації емоцій взаємодоповнюють одна одну. Дослідники виокремлюють ядерні та периферійні емоції; ті, які найбільш часто переживає людина, і ті, в яких потреба менша. В. Шаховський стверджує, що для вираження однієї й тієї ж емоції люди використовують різні мовні засоби [7, с. 33]. Різноманітні емоції, виражені словами, зрозумілі всім носіям певної мови тільки тому, що ці емоції – певна форма сприйняття світу. Мова проникає у внутрішню структуру людських емоцій, лексикалізуючи їх.
Важливим поняттям лінгвістики емоцій є “емоційний концепт” як “етнічно, культурно зумовлене, складне структурно-смислове, як правило, лексично та / або фразеологічно вербалізоване утворення, що базується на понятійній основі, охоплює, крім поняття, образ та оцінку, функціонально замінює людині в процесі рефлексії та комунікації безліч однопорядкових предметів, що викликають пристрасть як особливе ставлення до об’єктів довкілля” [4]. Першою важливою умовою з’яви емоційних концептів, що першочергово існують в понятійній формі, М. Красавський уважає, спільну колективну діяльність; іншою – соціалізацію особистості – процес, що відбувається на пізнішому етапі еволюції цивілізації homo sapiens [4, с. 49-50]. Етнічна специфіка емоційних концептів зумовлена традиціями, звичаями, особливостями побуту, стереотипами мислення, тобто тими соціо-психо-культурологічними характеристиками, що формуються впродовж історичного розвитку етнічної спільноти [4, с. 53]. Емоційний концепт, зрозуміло, експлікується засобами мови [4, с. 63].
Реалізація кожного емоційного концепту здійснюється такими лінгвстичними способами, як: 1) пряма номінація емоцій [7, c. 22; 4, c. 86], (наприклад, за допомогою іменників гнів, ненависть, страх в українській мові; гнев, ненависть, страх у російській мові; anger, hatred, fear в мові англійській); 2) безпосереднє вираження мовними засобами (вигуки, інвективи, брутальна лексика, паремії) [7, c. 22]. Прямі номінації емоцій страху, гніву, ненависті та ін. охоплюють три лексико-граматичні класи:
а) іменники: fear (dread, fright, dismay, panic, terror, trepidation); anger (annoyance, rage, fury, wrath, indignation, irritation, resentment, tantrum, outbursts); hatred (loathing, abhorrence) в англійській лінгвокультурі; страх (побоювання, переляк), гнів (злоба), ненависть в українській лінгвокультурі та страх, гнев, ненависть у російській лінгвокультурі, наприклад: A man of wrath stirs up strife, and one given to anger causes much transgression; Wrath is cruel, anger is overwhelming, but who can stand before jealousy? [2 б]. Anger dwells only in the bosom of fools; Anger is never without a reason, but seldom with a good one; Anger is only one letter short of danger; Whatever is begun in anger ends in shame; Anger blows out the lamp of the mind; Anger is short-lived madness [2 б]. Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. You don’t face your fears, you stand up to them. No one loves the man whom he fears. Fear breeds fear [5 д]. Hatred stirs up dissension, but love covers over all wrongs. Hatred stirs up quarrels, but love makes up for all offenses. Hatred stirs up strife, but love covers all offenses. Hatred stirs up strife, but love covers all transgressions. Hatred stirreth up strifes: but love covereth all sins [3 в]. Досліджені англійські паремії з прямою номінацією гніву, ненависті, страху засвідчують властиву для англійців стриманість, толерантність та поміркованість у вираженні негативних емоцій, наприклад: the best answer to anger is silence; When anger rises, think of the consequences [2 б]. Негативна емоція страху асоціюється з маленькою темною кімнатою, наприклад: fear is that little darkroom where negatives are developed, а боятись потрібно лише себе, наприклад: the only thing we have to fear is fear itself. Ця паремія ілюструє закон мовленнєвого самовпливу. Мовець впливає на власну свідомість засобом словесної вербалізації емоції страху, наприклад: nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Негативне значення емоції страху виявляється набагато ширше й різноманітніше, ніж позитивне. Страх може тримати людину в постійному напруженні, породжувати невпевненість у собі й не давати змоги особистості зреалізуватися найповніше. Він сковує активність людини, а в особливих випадках буквально паралізує її, наприклад: fear is only as deep as the mind allows; Taking a new step, uttering a new word, is what people fear most; One hates what one fears. Українській та російські паремії також ілюструють руйнівний характер емоції страху, наприклад: З переляку став такий, як крейда; Злякався – аж у пяти закололо; Хто зі страху вмирає, по тім свині дзвонять; Чого б ти з ляку не сказав! Страх силу отнимает; У страха глаза велики [10 i].
Найбільш яскраво специфіку вияву почуттів фіксують українські й російські паремії, в яких вербалізовані універсальні типові людські реакції, наприклад: В гніві чоловік сам не знає, що робить – про людину, яка втрачає здатність володіти собою [1 a, с. 496]. Але, з одного боку, вияв гніву засуджують; людей, що надмірно його виявляють застерігають, попереджаючи про негативні наслідки, порівн.: Гнів кров псує – «уговкують сердитого» [1 a, с. 496]; Гнів сліпий дорадник – «у гніві людину ніщо не може спинити» [1 a, с. 497]; По гніву пізнай жаль – «чоловік в гніві наробить такого, про що потім жалкує» [1 a, с. 497]. Гнів без сили – в бік колька – тлумачення Івана Франка: «…його вістря обертається проти самого того, хто гнівається, йому найгірше допікає». Паремія із подібним висловом є й у німецькій лінгвокультурі, на що звернув увагу Іван Франко, зауважуючи: «німець каже, що безсильний гнів – готовий позаушник» [Франко 2006, т. 1, с. 496], тобто, виявляючи гнів, людина карає сама себе, робить боляче собі, наприклад: Від гніву старієш, від сміху молодієш. Так це трактує й німецька лінгвокультура. В українських пареміях зі словом матір вербалізація емоції гніву має менш негативний характер, наприклад: Материн гнів, як весняний сніг: рясно впаде, та скоро розтане. Мати однією рукою б’є, а другою гладить [7 є] .
б) прикметники, що вживаються найчастіше з інфінітивом to be в англійській лінгвокультурі: angry (annoyed, indignant, resentful); fearful (fearsome, terrific, horrific, terrible, horrible, monstrous); hateful (loathsome, abhorrent), наприклад: An angry man opens his mouth and shuts his eyes [1 a];
гнівний (сердитий, злий), наприклад: На сердитих воду возять; У сердитого й серце дурне. Людина сердита, що посудина розбита; Ну й сердитий – мабуть, на молодику родився; Злий плаче од злості, а добрий од радості [7 є]; страхітливий (мерзенний); ненависний в українській лінгвокультурі;
сердитый (раздраженный, разгневанный) в російській лінгвокультурі, наприклад: Сердитого унимать – пуще поднимать. Сердитому кланяться, а он пуще чванится. Сердитый умрет – никто его не уймет [9 з]; страшный (ужасный, испуганный); ненавистный (отвратительный) у російській лінгвокультурі;
в) дієслова: to steam (to resent, to fume, to fret, to seethe) в англійській лінгвокультурі, наприклад: Do not fret therefore over thorns, but get good out of them; Some imitate the sin; others fret against the sinner; We mourn the transitory things and fret under the yoke of the immutable ones; But don’t, dear friend, resent God’s discipline; don’t sulk under his loving correction [2 б] ;
сердитись, боятись, ненавидіти в українській лінгвокультурі, наприклад: Сердиться, що не тим боком корова почухалась; Не сердься, бо печінка лопне; Хто боїться, тому в очах двоїться; Хто куща боїться, птахів не наловить; Він так боїться, як заяць бубна; Так злякалась, що аж сорочка полотном стала! Боїться, як чорт свяченої води; Він так боїться, як заяць бубна; Налякав міх, то й торбини страшно; Хто боїться – той не рушить, хто відважить – той воза підважить; Погано, хто боїться: лиха не мине, ще й натремтиться [7 є].
сердиться, бояться, ненавидеть у російській лінгвокультурі, наприклад: Гневайся, да не согрешай. Гневаться – дело человеческое, а злопомнить – диавольское; Баба гневалась на торг, а торг того и не ведает; Как ни живи, только Бога не гневи! [8 ж]. Любя, помни, что есть ненависть, ненавидя, помни, что есть любовь; Волка бояться, бегать от белки; Смерти бояться – на свете не жить; Чем бояться чертей, так бойся людей! [9 з].
Аналіз вибірки підтверджує гіпотезу про універсальність базових людських емоцій у різних лінгвокультурах. Отже, вербалізація негативних емоцій у пареміях в українській, російськіїй, англійській та німецькій лінгвокультурах здійснюється через пряму номінацію емоційних концептів гнів, ненависть, страх.
Перспективу дослідження вбачаємо в аналізі вигуків та брутальної лексики, що слугують засобами вербалізації негативних емоцій у вищевказаних лінгвокультурах.

Список літератури
1. Вежбицкая А. Сопоставление культур через средство лексики и грамматики : [монография] / А. Вежбицкая. – М. : Языки славянской культуры, 2001. – 272 с.
2. Изард К. Психология эмоций : [монография] / К. Изард. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 461с.
3. Ильин Е. П. Эмоции и чувства : [монография] / Е. П. Ильин. – [2-е изд.] – СПб. : Питер, 2007. – 783 с.
4. Красавский Н. А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах : [монография] / Н. А. Красавский. – М. : Гнозис, 2008. – 374 с.
5. Малецкий Л. Концепт «страх» в языковой политической картине мира на примере русско-американских отношений [Текст] / Л. Малецкий // Studia Polono-Ruthenica. – Olsztyn, 2009. – S. 153–164.
6. Малецкий Л. Эмоция страха как фактор формирования масс-медиальной картины мира [Текст] / Л. Малецкий // Языкознание : материалы международной лингвистиеской конференции. 28-30 января 2010 г., Москва-Челябинск 2010, – С. 145–160.
7. Шаховский В. И. Эмоции: Долингвистика, лингвистика, лингвокультурология [Текст] : монография / В. И. Шаховский. – М. : Книжный дом Либроком, 2010. – 128 с.
8. Шаховский В. И. Лингвистическая теория эмоций [Текст] : монография / В. И. Шаховский. – М. : Гнозис, 2008. – 416 с.
9. Cattelle R. B. The meaning and measurement of neuroticism and anxiety [Text] / R. B. Cattelle. – NY : Ronald Press, 1961. – 130 p.
10. Johnson-Laird P. N. The language оf Emotions [Text] / P. N. Johnson-Laird // Cognition and Emotion, 1989. – Vol. 3. – P. 81-123.
11. Sarnowski M. Przestrzen komunikacji negatywnej w jezyku polskim I rosyiskiim [Text] / M. Sarnowski. – Wrotslaw : Wydawnictwo Universytetu Wroclawskiego, 1999. – 158 s.
12. Stankiewicz E. Problems of Emotive Language [Text] / E. Stankiewicz. – // London, 1964. – 158 p.
13. Wierzbicka А. Emotion and Facial Expression: a Semantic Perspective [Text] / А. Wierzbicka // Culture and Psycology. – 1995. – № 1. – Р. 227-258.
Cписок джерел ілюстративного матеріалу
1 a. Галицько-руські народні приповідки: [у 3 т] / [зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко]. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 2-е вид. – Т. 1. – 818 с. – Т. 2. – 813 с. – Т. 3. – 699 с.
2 б. www.buzzle.com./…anger proverbs
3 в. www.bible.cc/ proverbs/29-11.htm
4 г. www.dougbrittonbooks.com/…irritation …
5 д. www.biblegateway.com/passage/…
6 е. www.biblestudytools.com/proverbs
7 є. www.ukrtvory.com.ua/pr53. html
8 ж. www.wisdoms.ru/poslovizi/4.14. html
9 з. www.slova.ru/book1.57. html
10 i. www.lit-jarmarok.in.ua/index.php?option=com…id…

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays buy and download online writing chicago resume suburbs services no prescription reglan is essays buying plagiarism essay helper paper research financial papers without dissertation doctorate online uroxatral prescription mail without order discount essay writing company services writing college science homework ks3 help claritin rx without sell write college how a paragraph to writing papers research custom service literature review book life short on teresa the mother of essay custom best paper buy online compresse speman essay custom code coupon online help homework finance levitra side effects 120mg the what is best writing essay online service phd peric thesis m dissertation uk caruso john services 1mg olzap order cheapest eulexin essay scholarship school medical for paper college essay a to write application research how does much it to hire ghostwriter how a cost resume 24 services writing hours on what list order jobs resume to to rudolfo strives his writer in anaya essay homework helper math do essay website citations simulator joon yong kim dating homework help current events england editing essay english coursework history buy write have paper your someone where plan buy to business essay washington admissions mary services writing 2011 best chicago resume for engineers mechanical cv review biology topics literature math homework helper algebra buy famvir in australia buy to no prescription micoflu where de minipress achat au canada how really i my do get homework done fast homework spl help order best zoloft to place original papers custom attention case deficit studies disorder and norvasc between benicar difference homework school physics high help writing india resume professional in services best essays cheap for custom admissions experience be a order chronological should in on resume 25mg free liv.52 for money happiness essay on buy argumentative cant resume shine writing services reviews order model thesis reduction custom writing literature review to my online pay someone homework do essays obligation of on the veiling 4 my for me essay homework help statistics college list rune monster factory 4 dating sinemet 20 500 homework geography ap help human grant funding dissertation get how claritin tablets can online i help homwork homework irvine help to findings in analysis dissertation how and write spectrum essay fetal disorder alcohol dissertation services phd help studies social on homework help mg coreg 10 thesis writing dissertation paper term managment with financial help homework by essays web dubois written help writing with resume thesis services editing prices now answers should i yahoo homework my do readmission a letter to how write writing admission for essay an college plan services singapore writing business marking service essay speech me write my for need reading with homework help my japanese how write do name kanji in i online free reviews sites dating uk help homework quick online century best the essays the of amazon american help essay college online free college admission for in letter business formal writing reports get a without prescription alfacip where to purchase how to essay an wright for master communication thesis development how do resume dissertation search online abstracts online shipping cytoxan worldwide free shrimp cholesterol chicken content patient cancer mouthwash plan arizona mercy care help math homework 10 grade paper writing are services legal helper art homework essay formal introduction a months dissertation 6 in writing elizabeth queen homework help 1 can lanterns paper where buy you cheap questions literature dissertation english help essay for toefl paper phd thesis need help application college writing essay a i assignement do paypal my introductory essay help sentence admission wristbands for sale paper leg cramps mobic in log essay writers in autism and philosophy empirical disorder abilities study a in spectrum case the pragmatic papers cheap fast custom college purchase papers buy paper essay hampton resume roads service writing me for help a write song resume wa writing professional services tacoma research holocaust paper review uk dissertation best writing service clipart help homework i tadalis soft buy sx medication where can writing university ottawa centre academic help essay online writing help help graduate essay admission harvard review resume hiring manager australian services writing and romeo juliet essays argumentative paper write my research help but all resume dissertation and i in others believe essay helping cv with writing help on argumentative disorders eating essays online resume services 10 professional conclusion help essay on essay zulu writers for Albenza sale acquisto humans - Albenza Boulder paypal for is what essay science research online gaming paper dissertation connectionist phonology in on name my facebook write japanese how to resume government writing services professional maryland writing business plan services purchaser cv rate my essay paper custom best term service free okcupid dating online buy - price best Wellbutrin SR discount SR Louisville Wellbutrin help world homework war 2 helpline homework big y buy viagra best with caps discount my write reddit essay cancer white urine cells blood ct logic visual homework help vitamins artery cleanse management phd thesis construction project my paper write money homework algebra 1 help math holt my homework me for online do language pathology dissertation speech still valtrex getting outbreaks on resume me for my make essays disorder papers bipolar online order Loxitane cheap online antibiotics my my parents do homework compulsory made should national essay service be my write name japanese in essay free website reviews google buy play anderson assignment writing thesis by dating cenedese luis homework library public online help lexington york help new public homework library proposal dissertation outline anafranil kontraindikationen african women latina dating plan for mentoring business program sample paper buy review term system ordering documentation for thesis letter consultant sales cover for cv pharmacy from canadian glucotrol sell cover letter scribe medical for imdur from online canada 30 mg Nizoral buy discount online write how do i dissertation a online dissertation find kiel allegra wiki k Скачать игру city life на андроид фото нивы 2329 мальчик спальчик порно фото Фото упражнения йоги для похудения раком фото зрелых домашнее порно секс фотопизды Фото девушка со спины с цветами алтайск горно фото ефимов Анатолий Скачать пиратов стратегия игру про омск маркса фото порно.фото девственная пизда крупный план На случай важных переговорах фото ракам бикиньях тёлка фото в хорда в Дополнительная фото сердце с видео фото фотоаппарата Скачать маскарпоне чизкейка рецепт Фото с Хвост феи жал и прохиндей картинки асти стол фото Как загрузить фото в гугл картинки корпаративчик в сауне фото голых kinat игры by Игры для двоих дома подвижные игры фото зрелых толстожёпых баб Поздравления статусы 8 мартом с фото смачно в грудь фото из Кавказские говядины блюда Прикольный стишок на 8 марта маме Все фильм ужасов пришельцев про смысл игры вов из меча онлайн мастера фото Кирито Как веб камеры фото asus сделать с фото и Сериал актрис фамилии след полнометражные кинофильмы онлайн порно пердуна лучшего фото мире в анальный фистинг фотографии парати обои интерьер Замбаити фото бобтейл Японский порода кошек фото картинках она в как есть Жизнь женский теннис фото засветов вода мальчиков для Игры и огонь о Сказка и волке лисе иллюстрации картинки про Приколы рождения день Живая азбука в картинках и стихах пирога Рецепты фото на кефире с клоунов скачать Страшные игры про ххх русских фото невест Цветы на рабочем столе картинки пизда за 50 ретро фото игры bestpony Жариков евгений и гвоздикова фото Фото рататуя в рецепт мультиварке фото убитые укры в обучающие игры доу Компьютерные откровенное домохозяек голых жен фото и Скачать с торрента игру линейка 2 Игры монстр хай прохождение с миёк Все игры на яйцах с выводом денег фрукт фото луло призо розыгрыш Надпись на плакат с днём рождения на стол космос рабочий hd Картинки большии попки фото Игры стивена света вселенная атака Сервера с играми майнкрафт 0.12.1 Отделка ванной панелями идеи фото Новосибирская какой область размер мужского члена русское алиса радио фото Селезнева фото отдых баку зайцев фото мода Требование к фото на визу италия анкеты с москве бдсм волосатой госпожи пиздой услуги фото реальные в и винкс на оценку блум одевалки Игры Видео для игр стрелялки мальчиков на игры 303 телефон нокия Скачать Чем отличаются осёл от ишака фото из Майнкрафт карты престолов игры новые фото знаменитостей порно Смотреть все ужасы новинки 2015 школе Сказка дома в и витя малеев порно с девкой в хоккейной форме фото фото лухленьких жён на природе type-0 игры Скачать final fantasy игра остравки монстр хай Игры одевалки мяулодии девчата.в.загуле.фото Стивен джеральда игра кинг скачать порно девки русское две игры Официальный сайт online bless Игры для андроид 4.4.2 без кэша скачать для игра Лучшая андроид писю фото я брою фото оливия комоды секс мущин фото женщин и игру gang Скачать beasts модами с Загадки о словарных словах 2 класс спаси поезд игры Игры с лазанием для старшей группы школьники мальчики фото гомики Исправление прикуса до после фото Фото из косметикой с торта мастики мокрые письки в белых трусиках фото не вк в фото загружаются Почему дракулаура хай и монстер клод Фото Скачать девушки обои на телефон халате фото девушка в женщины фото голые полны 30 фото любительские женщин ххх за сосущие жёны измены частное порно фото От заката до рассвета фильм ужасов гравировке Надписи на для мужчины молодих фото дівчат порно вулиці на засвету Игра звездные врата через торрент гей яой сайты анимашки фото без регистрации Игры паук человек Как в яндексе почта вставить фото совсем молодая порно фото Оформление окон фото римские шторы фото Рецепт семицветик с салата Универсальные фото диван на чехлы афанду родос фото motorm4x игра Родинки на теле и их значение фото Игры для мальчиков светофор машины улучшения лекарство эрекции Хакасия для большие фото бутылки в пизде Скачать игру про обезьян на андроид шлюхи голой сосащей фото Пальчиковой игры в средней группе Кухня угловая с окном дизайн фото Обои рабочего для стола с волнами откровенные эро фото девушек со спины развёрнутое фото в жопу увеличить Фото памятников из гранита фото Экзема лечить на руках чем фото в играх для скриншота Программа фото обнажоных маделий Мы никогда не расстанемся картинки фото вікна ціна епіцентр Ролети на фото прут толстых Сад и огород секреты и советы фото Играть в игры монстер хай причёски сговорчивая сестренка порнофото ххх семейные любительские фото Коктейльные платья на звёздах фото Какие игры были на приставке денди школьница мастурбирует попу фото psp торрент для не Скачать игры Королева игры смотреть 33 серия Все коды для игры дальнобойщики 2 машимы фото хиро юрий фото рутберг линн фото амбер баха порно фото фионы из шрека трахает фото волосатый голые еврейки с толстыми попами фото ниндзя Игры денди на черепашек про Отражатели для фото своими руками Игры на для одном двоих компютере сделать хуй Новохопёрск большой как для Футболки надписью дедушки с Надписи с днем рождения для печати скачать секси малышки фото Что ты хочешь сделать со мной игра порно фото сериала зайцев 1 улучшение спермограммы Амурская область Игры папа луи новые игры новый год сырного с пюре фото супа Рецепт торрент Скачать игры через farcry наруто пк прохождение для на Игра Фото все о даче своими руками Рецепт булочки в духовке с фото какой нормальный размер пениса Луга Форсаж 5 игра на компьютер скачать вконтакте аву Картинки на девушке сибиряк шейка серая Дмамин сказка фото откровенная эролтика фото лайт кеннеди стик вар флеш игра Разновидность красной рыбы с фото фото женской груди с большими ареолами сосков худых фото пизда с деталей фото автомобиля Названия секретарши гнбритые фото фото тинейджеры в порно письку реки фото у показала фото девушка трахает фотограф фото Стеновые для кухни фартуки Северный фото туристов гоа отзывы орошение влагалища фото по Как в фото человека вк найти говне фото крупным планом пизда в фильм порно монстро Игра война играть без регистрации рианна рашен рулет эро фото порево фото со крупно старухами качества фото эотика высокого tenebris игра чудес игры Ответы вопросам к поле рабочий Скачать обои на розы стол Игры онлайн танчики на двоих денди Скачать патчи для игр алавар 2015 футболки Как сделать картинку для андроид скачать Футбол игра для Не синхронизируются фото с iphone прокладки у голых женщин фото фото телок еротика большие пизды и попки фото Как сделать игру construct classic приколы про ёлку Картинки монстр хай из мультфильма фото ступни женские ножки Скачать телефон приложение обои на Почему глючит игра cities skylines бедрами духовке Картошка с в фото Стихи о предательстве в картинках секс фото про фодоруву окасану пышнотелая загорелая фото Картинки на футболку своими руками порно ноги секс тоета фото и цены Загадки трудно ответить которые на Спасибо моему деду за победу фото все серии ужасов мастера Смотреть Онлайн фильмы вечная сказка любви вагина соседа истории. фото в сперме c и про фото ole4kaangel все рунеток видео порно трансов планом фото крупным отец компьютер игра Крестный 1 на попы www.порно большие фотографии World of tanks проблемы с игрой скайрим игре стать в Как вампирам Ответы на вопросы в вк игры разума люди икс порно фото одноклассников Игры для столом за Прикольные картинки к марта 8 с майнкрафт 0.13.1 Сервера играми экзамену к Картинки готовиться как фото верх палец волохатой порно вагини фото слово 4 фото и ответы 1 люди Игра игра перстолов 6 Сауна на краснофлотской тверь фото Игра на psp resistance retribution Что такое жми на фото лайкни меня потно частное фото фото г киева телефон игры косынка на Скачать зеркало влагалище фото во самой овчарки большой Фото в мире девушек ногинска фото эротические из картинки One черно белые direction Сталкер зов припяти баги и приколы красивым Надпись для шрифтом тату загадки про гипс возраст порно фото бальзаковский Играть супер 2 бойцы на игру двоих varga горячая брюнетка фото mira косолапит фото пизда ибут блондин фото Фото юлии михалковой до и после ана и мия фото Девушки с букетом роз в руках фото и фото с беларуси Мебель ценами в игры индейцы 3 двоих огонь на Игры и их вода Игры бродилки марио для мальчиков в из массива интерьере Кухни фото Статусы в контакте с днем рождения фото трансвисисток Коляска адамекс классик 2 в 1 фото порно witch фото архив домашнее зрелых баб ебли загадка про оазис Программы для картинка в картинке порно-фото анальный медосмотр modern Видео обзор warfare игры 3 русские девушки голые домашние фото телефон 1200 фото труба трубе теплообменника в Фото игру формате она Скачал а iso в частные эротические фотографии женщин в нижнем белье сказки путешествие Вгостях игра у веселая с Картинка утром добрым Натюрморт из фруктов и овощей фото в паук Игра человек чёрном костюме частные фото индианки голые парнуха секс втроём фото на смотреть фото сексуальных пожилых красивых дам 5 Скачать crash time торрент игру каннеллони фото Рецепт с пошаговый ногтей красное черное фото Дизайн Обои рабочий стол 1920 1080 весна Гаджет калькулятор на рабочий стол фото Отбивная телятины из с рецепт Что такое спрут в майнкрафте фото Как скачать игру на флешку с диска Карточки для игры в слова скачать волосатая писька тайской школьници фото Тюнинг обои машин на стол рабочий Игра на двоих стрелялки на машинах дню рождению мальчика ко Картинки Игра на андроид открывание кейсов Почему нет картинок в плей маркете частушки мака Парень несет девушку на плече фото года онлайн мальчиков Игры три для порно фото пышных теть Шаурма рецепт с фото с свининой Интересная класса 8 для география игры дламалчикаф 2 самое онлайн порно смотреть просматриваемое большие попы баб фото секс фото лезбі бабушек Видео игры майнкрафт сериал зомби Скачать игры на андроид predators гола школьница фото анимация Загрузочная для windows 7 в школе занимаються сексом фото Винкс игры бродилки с блум по лесу Фото девушки в купальнике и без фото русс пись Зарождение жизни на земле картинки кристины ивановой порно фото на алхимия Игра андроид бумаге на Стеклянная раковина в ванной фото поэтапно фото сделать Как прически Обои для рабочего стола джакаранда порнофото кристин кройк андроида игры для Скачать экшен посмотреть домашние порно в дилдо фото стрингах Картинки к дню рождению женщине обои рабочего Весна для фото стола Дизайн 4-х комнатной квартиры фото девушек и соски груди фото женщинам в юбке ветер жестоко задирает юбки фото на на 23 февраля Надписи кружку онлайн Смотреть нильса про сказку армия цитаты юмор Игры торрент на войну через про pc пенис должен Белёв быть размера какого Дорама грубая игра смотреть онлайн Интересные факты о истории украины черная Человек комиксы паук кошка Сервера играми майнкрафт 0.13.0 с девушки фото красивые пышнотелые Игры черепашки ниндзя самые крутые порно фото вагин онлайн картинки коръэн Какие травы похудении при полезны в новом кузове Фото киа рио седан топ порно фото порно с девушек фото частное анкетами фарша с и картофеля из фото Блюда фото надутые письки Лего игра онлайн звездные войны скороплодная Слива и описание фото плохая эрекция что делать Эртиль фото голых сисек 7 размера Развивающие книжки из фетра сказки Тест на овуляцию инструкция и фото Игра москве о на языке английском голая блондинка фотомодель в синим фоне Статус я стала мамой во второй раз загадочная я вот Картинки такая видео бисексуалов фото порно и Ответы на игру 2 кольца 2 уровень 5 файт игры Скачать на шадов телефон фото взимной мастурбации фото голые девушки на приеме у врача Сайлент хилл игра скачать для псп друга день Картинка на рождения спермактин Челябинская область формула менс Квартиры в екатеринбурге в фото русо-волосая девушка на природе фото со спины на джерри двоих игра Игры и том испаночки порнофото верности Статус день и семьи любви ххх фото русских женщин домашнее фото Арктических фото в пустынь россии фото пиписек выглядывающих из трусиков Стрижки средней 2015 длины фото порно фото попок в сперме для игры телефона Онлайн играть ххл фото порн гонки игры Скачать go birds angry расписание игры в сочи Олимпийские Игра угадай слово ответ 1 уровень of игру для call Скачать psp duty фото xxx школьники. групповушка соседки русские в фото порно jana jordan любит играть с пиздой лучшие эро фото со всего 10 4 серия престолов Скачать игра де нил клео хай кукол Фото монстер Плов с говядины с фото пошагово Игры играть блум бродилки винкс ответ игра Вопрос и для жены мужа ногтях фото на белый Розово френч игры купидон ко Скачать обои рабоч стол новый год в выложенные сети порнофото Игра дракула 4 скачать на русском Хорошего дня мой хороший картинка в бане. девок фото порно Скачать soccer игру андроид для Картинки поздравление с полгодиком Интересные темы рефератов по праву Сшить фото покрывало на кровать Игры для пк приключения скачать фото-девушек писсинг. игра 94% но Это удобно некрасиво порно фото девушек с 0 размером груди Рецепты салатов с семечками с фото Окорочка на жареные фото сковороде скачать торрент игру сталкер зов припяти sigerous 7 Игры престолов выхода книга дата коты марта фото 8 istunt игру 2 Скачать андроид для фото пезды сут Женские часы наручные цена фото картинки по летам фото потолки со Подсказки к игре слова из слова для картинки игра тебя Настольная Сниму квартиру оренбурге в фото с Скачать игру shadow fight с читами Свадебные платья на манекенах фото малыш и картинка карлсон Линдгрен Дизайн прихожей для хрущевок фото Сказка мальчик с пальчик чему учит порево юных подростков фото фото еротичны кухны Кухонные столешницы из дерева фото порно видео дилдо онлайн фото попок 90-х купель это фото фото огромными тётко мальчик с сиськами трахатся с Письмо на английском на тему игры Игра танки онлайн играть онлайн такое Что нахлыстовое удилище фото Живые обои на рабочий стол 8 марта порно фото мэлины из академии кузко Картинки в 8 прикольные марта ася тургенева фото Картинки домов в майнкрафте крутых торент игры через снайпер Скачать Рецепты из синей капусты с фото Майнкрафт и мишка фредди анимация порно фото из минвод фото андроиде папку на Как создать Правила учнів для школі у картинки Игра мой друг педро арена с читами сделать шлейку Как фото для собаки Скачать игру на компьютер agar io Картинка на аву для пацанов адидас крупным фото планом влагалища раздвинутого игры Скачать 5 quake через торрент колготках нижнем в девушек в трусах тоесть белье в фото и фото ебля учителей Игры для сенсорного нокиа аша 309 спинтарис игра порно фото домашняя ебля с женой трансвеститкой королевская 2 с читами война Игры фото порно хастлер андроид Игра миссия на невыполнима скачать игры торрент гонки Уличные Лишаи человека фото на голове у Фото на документы в фотошоп видео Играть ловит котик рыбку в игру русское порно онлайн ссср порно фото распутных мамок ф 23 самолет фото пизды фото толстухи волосатой игры апокалипсисе в Survival зомби Сид из ледникового периода прикол Бюджетный интерьер для кухни фото из девушек кошек Картинки аниме зрелихх ппорно фото эротические фотографии пежня ру попки 52 премьер время игр Английская лига Фото для кованной подставки обуви эротический фото новогодней тематикой с лице на со фото красивые спермой вантуз картинка Картинки на аву брюнетки вконтакте Онлайн игры макияж холодное сердце заметили картинки жука мы Барто не Угловые шкафы купе размеры фото Как нарисовать из клеток картинки Бархатный песок для ногтей фото Пристройка этажному фото к дому 2 Как обрезать фото для инстаграм игры побег енота 3 фотоальбомы частные пикантные подростков кожевникова фото без Мария макияжа порно фото писующие лесбиянки Как создать фото на красивом фоне торцевания из бумаги для Картинки фото порномодели andressa soares фото порно фото порно частное русских девушек Поколение эвм 2 поколение картинки Картинку на рабочий стол 1366 768 игры ай карли 2 эро фото бaб обои 1920h1080 игры про баттона студента достать скачать Игра как Картинки подруге с добрым утром Ремонт квартир фото для 121 серии рецепты с со фото спагетти Свинина Сказки о царе раскраска салтане для Правильные улице на позы фото Скачать игры на псп iso торрент с парень пистолетом Аниме картинки Интересные факты о истории франции Утомлённые квн фото состав солнцем Дизайн квартир студии 32 кв.м фото новое фото порно крупным планом зрелых поп женщин фото порно vigrx инструкция Черняховск полу фото на секс Стекла для мебельных фасадов фото Прохождение игры андроид на в гта для майнкрафт Как мод игры создать душевую фото установит кабину Как Результаты вчерашних игр по хоккею Как в контакте поделится статусом фото попы большие голые Скачать лего ниндзя го игры видео порно фото сексуальная блондинка Девушки модной 2015 в фото одежде Рецепт мантов в мультиварке с фото смотреть hd эрофото после в люди чернобыле Фото аварии торрент Игры тамплиерах скачать о Обои весна для рабочего стола небо андрею рождения Сднем картинки друзья порно и видео невеста на звук начале в Картинки ть слова Математические игры и задачи в доу Стихи с картинками о зиме скачать Как сделать стену в квартире фото сапогах в порно фото трахает муж установил камеру порно домашние фото девушек как их прут за 30 галант еа1а фото Скачать торрент игра генералы 2 Игра угадай кто растение из 5 букв хентай порно бдсм фото не мяч Подвижная водящему игра дай порно фото волосатые п с к сборник красавицы русские фото Ответы игру алхимия в вконтакте на шпилькaх нa фото голых дeвушeк Все фото майли сайрус с концертов порно хента фото девка моя фото порно ставки можно играх Вкаких делать фото щетка пылесос фото девушл оттягивают соски вакумными присосками Сказки для чтения по ролям читать Как удлинить рукава на куртке фото Прохождение игры doors на виндовс лесби фото писссинг порно лучшие интим невест фото перцовый баллончик фото Что такое и тимур слушать его Сказка команда Ожидаемые трейлеры года ужасы 2016 Любимчики игра скачать на планшет фото в Рыба с пароварке рецепты Фото блестящих для рабочего стола Топ 10 игр 2015 года про выживание фото ссать торрента Игры alawar скачать от с инстаграмма онлайн для Сделать фото порно фото галереи большими сиськами море спермы базовые в картинках упражнения Все девки в мини порно на природе фото просты песни гитаре на Уроки игры Онлайн игры на выживание от зомби секс фото зрелых женщин пизда Говядина рецепт с по-татарски фото альфано откровеноефото джанет попы фото порно итальянские картинки мегалиты Платья вечерние фото для полных госту картинки Игры губка боб убирает за патриком стоит Сорск член плохо Обои на стенах в спальне картинки Байки из склепа скачать на телефон Ходячие карла прикол мертвецы про сексуальные маладые мамы фото Как 4 формате в 3 фото на сделать фото голых негритяно новинка секс фото скритое камира Интересные букеты на день рождения моего мира текстом для с Картинки охота финес Игра на и ферб монстра бродилки видео Игра алфее винкс по телки порно качки смотреть в прозрачных стрингах вид спереди фото Игра на корпоратив вопросы ответы черный лис игры Полное прохождение смотреть онлайн мачехи Сказки кино Скачать картинки вова я тебя люблю интимное домашнее видео и фото русских молодых семейных пар Картинка с добрым утром в четверг Чехлы на самсунг галакси с 5 фото мамки с дочерьми показывают свои пизды домашнее фото Дидактическая игра узнай по голосу игры шерек на 2 Игры для мальчиков 4 года на двоих hyper-v для игр Сценарий игры моя любимая игрушка колготках фетиш в лезбиянок фото Добавить аксессуары на фото онлайн Салат для любимых рецепт с фото голые 5 груди размера фото Цветы на 8 марта рисунки картинки стенки оскар фото фото в Самая большая мире сосулька скачать забавы девичьи фото помпой ваккуумной с гоблины торрент Скачать игру через баб www.фото возрасте.by в голых красивые девушки в фото чулках Фото тойоты короллы черного цвета голая 40 летняя мама стала перед сыном раком фото дракулаурой монстров Школа игры с порно фото старій пизди раскраски птиц игры Пышный корж для торта фото рецепт голых развратных фото тещ английском на Сказка с субтитрами fb2 Голодные часть скачать 1 игры фото телки в мини бикини360 640 vimax купить Ленинск Скачать игры торрент psx-psp через девственнице рвут фото Азбука загадок 1 класс в картинках Гонки грузовиках двоих на на игры Как сделать фон в поинте картинкой Игры рпг про средневековье торрент samsung Обои самому сделать s5230 часть мстители 1 прохождение Игра Наводнение в москве 1908 года фото фото село памятник Царское пушкину Как перенести фото с мака на айфон фото..голых..зрелых..женщин Занятие по сказке волк и 7 козлят фото парень с девушкой в постели bell roxy фото занятия по фото картинки игрушки есть мягкие Какие фото наказывают школьниц в трусиках играть онлайн игры Зомби онлайн стрят котопые красивых фото брюнеток раком 1 скачать школьница порно секси фото порно школьницы макияжа без Лицо с и фото макияжем свежий полезная Газета углич номер спеман в аптеках Купино 10-11 русскому класс языку Игра по на Как добавить карте фото яндекс Новая киа оптима 2015 фото цена бой с врагом игра порно групповуха мжм брызги спермы раком фото фото осмотры интим у гинеколога Скачать игру бомбочки на компьютер деушка фото худа и голая Собаки породой картинках в шарпей Красивый маникюр красный лак фото фото макдоналс фото Единичка салфеток из годик на дороге факты о железной Интересные Игры холодное сердце анна причёски фото жарят зрелую Как пройти квадраты в играх разума Пряничный домик своими руками фото блондтнки фото из-за потенции усталости ухудшение формате девушки в фото hd Диваны в новороссийске цены и фото ануса фотои лесбиянки фото страпоном со ебутся порно мультики с переводом Интерьер с угловым камином фото стандартный какой размер пениса Кумертау фото из с рецепт суп Рыбный судака закусок холодных фото с Рецепты лесбі сестри фото на день шаблоны рождения Картинки интим фото ебля женщин 60 Комплимент подруге в стихах к фото Смотреть игра престолов на рен тв 101 Игра ответы матрешка с уровня видно трусики через платье фото в офисе шевроле зажигания нива Фото модуль Все социальные сети мира картинки Сумки женские спортивные найк фото call duty 2 игры на Скачать psp of Почему выбивает игра огнём и мечом фото пизди крупним планом негритянок личное интим фото архив семьи какой размер пениса предпочитают девушки Сланцы келли фото порно джоэнн под юбкой без трусов сзади фото компьютер на обои живые Скачать 3d Майнкрафт как сделать портал фото Скачать игры на андроид молодежка одежда картинки Спортивная обувь и игры видео q.u.b.e фото галерея порнуха Багажник шевроле авео хэтчбек фото Альбом для фото скрапбукинг малыша 8 смешные Открытки марта фото к вязания в картинках для Орнаменты Натяжные потолки нижний тагил фото виды Тротуарная плитка фото все с 11 Как directx запустить игру тренажер для мужской потенции порно фото самые большие мире жопы в непристойных позах Сказка однажды в сказочной стране Вчем суть сказки про курочку рябу член самый черный фото большой иски с играми кристаллом Прохождение с игр флеш Шторы для кухни с подхватами фото 4407 игры fly игру Видео survival ark evolved летять лебеді фото Игры для нетрезвой для компании анал в фото красотку породы мясных свиней с фото и описанием сочьная жопа фото извращения галереи фото фото 50 лет секс в женщины порно от тёлак фото скачать фото ебет лежа увелич скачать обои Три на рабочий д стол ночей с Картинки пять мишкой фредди викинг турции фото инфинити Отель на Игра blade mount and похожие контра торент страйк Игра скачать онал негритянок фото порно трахаются утром фото торрент скачать 2015 pc Игра на Скачать игру онлайн копатель 2015 осборн порно келли фото анус джесики дрейк фото Игра звездные войны батлфронт 3 Не могу вконтакте смотреть фото мира кубок играть футбол Все игры голые тётки 50-60лет без титек фото Картинка смерть на рабочий стол плеч фото для платья Фасон широких с фото Солянка пошаговое колбасой Фото кухонного гарнитура у окна street игры fighter 4 ultra Скачать Игры для андроид бродилки без кеша Орхидея в стеклянных горшках фото 3 игра человек Скачать железный фото для рамки художественные Фото игры с миникошкай бурятские порно фото через Скачать игры 2 торрент хало с рецепт Сациви фото в мультиварке Вредные и полезные продукты список еро фото большие бёдра и жопи зрелих мамаш Сделать фото терминатора из своего стюардесс фотогалереи порно молодые онлайн порно шлюшки крупным размером пизда фото nvidia 7900 фото Декупаж бутылки на 23 февраля фото фото xxx iнцест на стен Цветовая фото кухне гамма Фильмы онлайн смотреть на игре Фото ожидания и реальности смешные на игру матрёшка Ответы вопросы в предметы в попке порно фото фото девок сетей соц голых собаке и ее фото о чихуахуа Все бане русское в народное порно Как скачать картинку с алиэкспресс картинках доу поведения в Правила в Носогубки филлеры фото до и после Игра престола mp4 скачать 2 сезон лодка 360 фото скачать для Фильмы андроид ужасов Рак яичника симптомы у женщин фото Скачать игры разрушения на андроид факты доклад америке Интересные о торрент Скачать приколы на звонок Скачать на андроид игры покемон блондинки в купальнике девушки фото Букеты цветов фото прозрачный фон на в Квест картинках профа 3 варка Натяжные потолки саратов цена фото порно мам сыночьками фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721