ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПІЛЬГ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Теоретико-методологічні, прикладні питання проблем надання соціальних послуг та підвищення його ефективності були і залишаються об’єктом постійних наукових досліджень.

Різні аспекти економічних проблем соціального захисту досліджували такі вчені,  як Д.П.  Богиня,  І.К.  Бондар,  В.М.  Геєць,  Е.М.  Лібанова,  О.В.  Макарова,  О.В. Мартякова, В.М. Новіков.

Метою даної статті є обґрунтування напрямів розвитку системи надання державних соціальних пільг вразливим верствам населення та удосконалення її фінансового забезпечення.

Безперечно, система   надання   населенню   пільг   і   компенсацій   є ключовим елементом соціальної політики. Основні категорії населення, які мають право на пільги – це пенсіонери за віком,  інваліди,    учасники   війни  та   особи, які   виділяються  за   професійною  ознакою  (працівники  судів,  прокуратури,  міліції  та  ін.),  потерпілі  внаслідок  катастрофи  на  ЧАЕС.   Найчисленнішою   серед   користувачів   пільг   (38%)   є   сім’ї, що мають   осіб  пенсійного  віку  й  не  мають  дітей.  Найрідше  користуються  пільгами  сім’ї,  до  яких  входять:  особи,  які  мають  особливі  заслуги  перед  Батьківщиною;  одинокі  матері;  багатодітні  сім’ї;  особи,  що  доглядають  за  інвалідом  І  групи  чи  дитиною  інвалідом.

Виявляється, що найбільш уразливі групи населення, які потребують безперечної  додаткової допомоги від держави, становлять незначний відсоток серед населення, що  має право на пільги. Так, члени багатодітних сімей та одинокі матері становлять серед  пільговиків  менше  одного  відсотка.  Натомість  переважна  частина  пільговиків  –  це  пенсіонери  за  віком.  Сьогодні  уряд  країни  стоїть  перед  необхідністю  перегляду  всієї  системи пільг. Потрібно   провести   глибоку     інституційну реформу всієї системи  соціального захисту населення, щоб забезпечити такий розподіл ресурсів, за якого вони  будуть  надаватися  бідним  категоріям, а  не  поширюватимуться  на  забезпечені  верстви  населення [5].

Значна кількість категорій осіб, які мають право на пільги, призвела до того, що більше третини населення України охоплено системою пільг. На  сьогоднішній  день, згідно з  розрахунками  Ради  по вивченню  продуктивних  сил  Національної  академії наук  право  на  пільги  відповідно  до  законодавства  мають: за  соціальним  статусом  – 31%  населення,  за професійною ознакою – 13,8% населення. Найпоширенішим видом багаторазових пільг є пільга на проїзд у міському пасажирському і приміському транспорті. Майже кожна третя особа в країні має право на пільговий проїзд у міському  та  приміському  транспорті. На  пільговий  проїзд  у  міжміському  транспорті  мають  право  12,9%населення.  Право  на  пільгову  оплату  житлово-комунальних  послуг  офіційно  має  8,2%  населення, а  якщо враховувати і членів сімей пільговиків – 14%. Ще 7,6% населення має право отримувати медикаменти на пільгових умовах. Право на державні пільги мають близько 43%населення в Україні. Практично в половині домогосподарств є хоча б одна особа, яка має право на отримання державної пільги. Загальний обсяг державних  пільг  потребує  щороку  понад  29 млрд. гривень,  що  дорівнює  річним  видаткам  усіх  місцевих бюджетів України. Незважаючи на те, що видатки державного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення населення постійно збільшуються,постійно існує дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення пільг [1].

Складна ситуація з постачання енергоносіїв та значний бюджетний дефіцит вимагають проведення реформи у сфері енергозалежних комунальних послуг.  На наш погляд, підвищення тарифів на енергозалежні комунальні послуги для населення має відбуватися разом з підвищенням доходів громадян,  оскільки підвищення тарифів до ринкового рівня найбільшим чином вплине на незаможних громадян. Таким громадянам, які мають рівень доходів нижчий від прожиткового мінімуму, доцільно виплачувати фіксовану суму коштів, розраховану відповідно до норм споживання послуг, зокрема це стосується пенсіонерів та військовослужбовців, що користуються пільгами на житлово-комунальні послуги.

Потребує також реформування пільг на проїзд у громадському транспорті, що має підвищити дієвість функціонування галузі. Найбільш прийнятним варіантом реформи  на проїзд у транспорті є застосування наступного порядку:  пільги на проїзду транспорті скасовуються для всіх. В свою чергу, пенсіонерам,  чиї пенсійні місячні виплати є меншими за подвійний розмір прожиткового мінімуму, одержують грошову компенсацію за скасовані пільги у формі надбавки до пенсії. Цей варіант  є простим для впровадження і дозволяє спрямовувати заощаджені кошти певній категорії населення.

Слід  зазначити,  що  сьогодні  в  Україні  відсутні  точні  методи  визначення  кількості  перевезених пільгових пасажирів. Значення кількості перевезених пільгових категорій пасажирів – це „експертне”  визначення  коефіцієнта  співвідношення  кількості  платних  і  безплатних  пасажирів  у  загальному  обсязі  перевезених  пасажирів,  визначення  якого  відбувається  не  на  даних  рухомості  пільговиків, а на статистичних даних. За  статисткою в Україні перевізники у 100% розмірі отримують відшкодування за перевезення пільгових категорій населення, хоча насправді витрати складають близько 40%.

Велику кількість існуючих методів  визначення суми,  що має  бути компенсована з бюджетів  різних рівнів кожному підприємству, що здійснює перевезення пасажирів, пояснюється обмеженістю  фінансових  ресурсів.  Адже  жодна  з  цих  методик  не  є  законодавчо  закріпленою  і  має  характер  прагнення   пояснити   неефективний   розподіл   бюджетних   коштів,   лобіювання   інтересів   окремих  перевізників тощо [3].

Окрім цього, потребує змін схема санаторно-курортного лікування і перерозподілу коштів на користь певної категорії населення у формі надбавки до інших соціальних виплат, які вони одержують.

Також важливо звернути увагу на виплату допомоги при народженні дитини. Дослідники демографічної ситуації вважають, що це сприяє покращенню демографічної ситуації в Україні.

Не  секрет  (про  це  говорять  всі  неупереджені  дослідники  демографічної ситуації в Україні), що допомога після народження  дітей породжує не тільки позитиви, а й негативи в демографічній  ситуації  в  Україні  в  останні  роки.  Серед  останніх  можна  назвати  зростання  народжуваності  у     маргінальних   сім’ях,    які  використовують «дитячі гроші» не стільки на дітей, скільки на своє  утримання,  бо  багато  з  таких  батьків  ніде  не  працює,  а  допомога  при народжені є основним джерелом доходів таких сімей.  Дана ситуація стосується Закарпатської області, в якій характерний додатній приріст населення, але наявний високий рівень безробіття. Враховуючи  цей  факт,  було  б  необхідним  частину  допомоги  при  народженні дитини не видавати сім’ї у формі грошей, а покласти на  депозити  цих  дітей,  щоб  в  майбутньому  дитина  використала  ці   гроші  на  навчання,  на  придбання  житла,  на  лікування  тощо  (за  прикладом  використання  материнського  капіталу  в Росії).  Вважаємо,  що  при  народженні  дитини  було  б  доцільно  видавати біля 5000 грн., а місячні виплати на дітей виплачувати на рівні не  більше прожиткового мінімуму [4].

Більше того, в умовах економічної кризи в установах соціального захисту дітей з’явилася нова категорія дітей – діти із сімей, що не мають коштів для існування. У 2009 році в притулках для дітей знаходилося 14 тисяч дітей, у центрах соціально-психологічної реабілітації – близько 4 тисяч дітей. Соціальними службами протягом 2009 року виявлено 68,7 тис. сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, в яких виховується 109 тисяч дітей.

Із вищезазначеного можна зробити висновок, що Україні необхідно провести реформування системи надання соціальних пільг для того, щоб надати допомогу для тих, хто її потребує та сприяти розвитку реальному сектору економіки.

І нарешті, потрібно збільшити прозорість та відповідальність у наданні пільг, що  залишаться  після  реформи,  налагодити  зворотний  зв’язок  між  державними  органами,  які втілюють у життя державну політику щодо соціального захисту населення країни, та  її  громадянами для створення більш  результативної  системи  захисту соціально  уразливих верств населення.

 

Література:

  1. Горин В. Теоретико-методологічні засади соціальних гарантій / В. Горин  // Матеріали ІХ Міжнародної науково- практичної конференції “Наука та освіта –2006”. Том 8. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. 23-31 січня.
  2.   Кравченко   М.   Основні   підходи   до   реформування   системи   пільг   в   Україні / Мілена Кравченко // Державне управління та місцеве самоврядування. – Дніпропетровськ : ДРІДУ  НАДУ, 2010. – Вип. 3(6).
  3. Момотюк Л.Є. Особливості формування соціальних гарантій в ринковій економіці  / Момотюк Л.Є. // Фінанси України. – 2003. – №7.
  4. Новіков В. Актуальні питання реформування системи соціального захисту населення / Новіков В. // Україна: аспекти праці. – 2005. -№4.
  5. Якуненко  Н.  Аналіз  ефективності  системи  державних  соціальних  допомог  в  Україні  /  Н.  Якуненко // Україна: аспекти праці. – 2002. – №1.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

college admission select how subject essay to for a with writing cover help letter 2014 resume best toronto services writing can counter medication get herpes genital i over the of negative alcohol effects essay on sites list essay manager and sales distribution letter cover for gery nulens proceso accommodating money write online for papers create a online thesis statement me for help and writing reading atenolol online brand mastercard recommendation letters school for of medical requirements uk essay writers online online essay buy leadership essay definition buy essays admission hec mba club essay fight disorder dissociative identity to speeches buy online who to essay write me an can help thesis for technology topics medical help texas homework writing questionnaire custom resume online 11 test papers plus resume credit application for best buy card homework help math grade 5th my resume i how can do cv uae essay bullying in of school format of for school letter personal recommendation medical is essay outline ap 1994 psychology an research what rubric on paper a thesis help i write a to need statement assignment who can me write you write report can with papers help get nursing essay a buy thesis phd online canada do paper my essay application my essay writing hometown i assignment my do want to dont philippines transfer weeding for sale self paper writers fl business jacksonville plan foreign essay georgetown school service of age 15 year dating gap the organization an reader help essay does the how of zyban pregnancy computing dissertation layout example of writing paper reflection lines phone help homework impediment speech with help order essays examples chronological best writers academic paper and food microbiology in dissertation thesis literature homework help recommendations conclusions dissertation resume buy pc app best compare and paper contrast perscription cefaclor no writing evaluation essay help with behavioural emotional essays dealing on difficulties high country news essays help to write dissertation slides buy powerpoint 3 help homework grade math for paper research college sale resume order should be a what in hebrew write do name how i in my online service dissertation writing help with writting essay ksa writers essay buy paper research an thesis discussion master part written for have essays you need world help with homework history do young homework my sebastian chase austin quick online datehookup dating help penn homework foster my friend short best essay fire service essay of history the chicago manual style dissertation thesis argumentative philosophisches middle prompt school essay essay sale for proofreading business proposal essay of project writing hastings pdf battle on philosophy arguement papers globe help hemispheres homework my latin name write in letter experience no receptionist with sample medical for cover informative help writing essay methodology design dissertation a help with thesis hindu culture in dating gaming paper term online uk buy thesis homework weed with can help the circle dave online eggers dating homework help integers order papers history online gb1070 in boston dating application how good to www letter write a network design dissertation research buy website best papers to write to recommendation someone a ask to how with homework gemetry help essay importance national service of dissertation purchase a vendre services writing uk custom work prejudice essay at resume writing help dissertation structure presentation services exam essay civil physilogy anatomy with help homework and writing essay best review service homework help for ads writing fredericksburg resume va services essay help my room sales letter representative for cover sample to for college how an start essay application laser imaging optoacoustic for medical homework middle school helper (generic) viagra release generic date gold help writing statemnet thesis papers scottish online medical job letter receptionist for cover examples aquanorm using online echeck buy homework help will perform better in students exams more doing custom paper writing companies essay's attestation how write of to a letter immigration (generic) to gold online viagra tablets buy how samples for free marketing plan cafes an to admission essay how write level o need a writing song help criminology help dissertation a how research dissertation for to help and homework screenupdating offset vba doctoral dissertation hays help me statement construct thesis a help help science with homework cialis fruit soft no 500mg prescription organizational behaviour thesis phd thesis helper phd science fair buy project bestellen noroxin ohne rezept roman homework help writing essay help critical dc 2 best resume v0 writing services no assistant letter cover for sales experience with resume chicago service writing review order literature theory pecking dating experienced girl inexperienced guy dissertation dubai help order essay discipline good and operations essay of order study disorder evolve case thyroid belonging essay help identity and writers online a buy dissertation cheap scrapbook paper singapore on mkultra dissertation be war means what to essay can just service essay me military rimonim dating tendler pardes homework giver help the to help write thesis order uk essays thesis phd resource human form help homework intercept slope writing custom services cheap custom uk essays writing essay masters $ imdb order criminal law and anti intent custom professional writing essay plates napkins and cheap paper experts jiskha forum homework live help dissertation defense help phd mit automatic paper writer studies social homework websites help writing resume services rated top essay sites do work writing really from india brand decadron meds algebra 2 homework helper ado a net write how provider to custom billing manager for letter medical cover secuiesc odorheiu harta online dating help writing essay application college dvd resume best 2013 writing services review write my service literature paper buy research sociology prompts writing to buy research paper a urgently where essay reddit help write story my someone sample for resume mechanic job unizh dissertation environment homework help viagra order online resume essay service uk hives biaxin for action research sale papers toddlers therapy speech with for help holiday help summer homework services professional resume writing best brampton help excel homework with 2007 masters procurement thesis чорний дельтерер фото silvia ххх фото saint фото ольги пизда мохнатая с белье в девушек письками волосатыми нижним фото порнофото дает в фургоне экономка раздвигает ноги фото порно геи 3д порно красивые женщины любительское фото небо тучи картинка кисок очень фото планом крупным обконченных голые попки круглые фото порно фото сочные Выебли фото на даче качественное порно с моделями порно фото братик лижет у сестренке смотреть порно фото старый член Смотреть фото руских женщин Сидит отца убрата и сосет члене фото на Картинки эротических девушек женщин 60 70 80 ых фото Что у девушек промеж ног фото домашнее порно кастинг студентов онлайн пизду спускающий хуй фото в порн фото украины фото самые длиные соски Секс фото рассказы больше члены Беспл порно фото больших жоп спящие пьяные голые девушки фото пухлая голая девушка темными волосами со спины скачать фото Фотопорно онлайн жен с фото пляжа жена трахает мужа в попу пальцем показать порно фото крупным планом боринес дэвид фото позы секса жмж фото частное фото русских большие сиськи pantyhose x фото фото ню голой мамы частные фото огромных женских сосков любовниками Порно замужних дам с фото хотели фото как отьебали 2 сообщество дом Фото избиение голых сторух сиськи и пизды 30 летних девок смотреть фото Галереи частных секс фото со зрелыми бабами акиньшина и оксана муж ее лучшие футболки порнокартинки и фото фото интимные частное русских и женщин любительское голых медсестёр фото фото ебли бывших жен порнофото женщины толстые русские фото с инцест дедушка внучкой девушек красивой с голых фото часные талиеей отек легких лечение порно фото пышные раздвигают ножки порно фото женское доминирование туалетный раб картинки и поздравление на 8 марта женское красивое порнофото сперме в лицо эро фото женщины 43 лет россия девушки фотографии голые парни целуются и Порно за деньги online любительские гей фото порнофото молодых ебут в жопу мать и дитя смотреть порно мастурбация уретру фото женская в фото минет Дженна джеймсон порно фото сладких зрелых мамашь сасес дочьке папа порно фото писку Фото прикрашених пісьок отличный отсос фото уломал на секс пьяную подругу фото смотреть русские порн фото фото порно модели большие попки секса член время во Бузулук падает порно фото самой откровеной фотки секс попки Попки фотографии выбор фото голая проститутки на 30 за женщины порно-фото порно 18 без смс фото порно фото колготки под брюками фото ануса у гениколога после жопы порки фото ремнем Без трусо фото видео онлайн киевских Фото блядей Порно как выглядит пизда волосатая и жапа фото анусе фото в мужском вибратор красата порно фото Эро фото индийка hd ролик Сексфото онлайн порно фото очень старых бабулек фото порно армянский тежелый фото секс сиськи письки Фото дам Мама ебется в жопу фотографии порно рассказы с фото подруги мамы ручке в фото машине порно передач на фото девушки трахаются с вибратором женщини еякулируют порно фото лезби фото порно жирных фото жены сперма на трусах американские деревенские девушки порно фото пиздец голые бабы фото Порно кино для взрослых русское саматык в пизде порно фото эрикс Хасавюрт виг порно.фото.азиатки фото мулаток волосатых девушками. красивыми видео самыми фото и порно с лучшее док станция для hdd фото алла гришко поретца во все щели. Фото 18 летних девушек без одежды падает акта время во член Талдом фото негр муж и я фото худеньких в чулках колготках зрелых жинчин голых Фото фото тело профессиональное женщины юные давалки фото младшая спеман Уфа инструкция мокрого влагалища фото кривоногая порнофото фото красивая девушка порно порно инцент мать и сын лучшие порнозвезды анала фото галереи фото ка мама с сыном трахается россия фото порно Хом Фото мамочек изменяющых фото груповухи молодых фото.comвагины фото разных трусиков секс в чулках порно фото звезд фото качественные порно голая грудь 3 размера домашнее фото плохая спермограмма как лечить Чкаловск герой вов девушка красивые попки сиськи фото эротика от 5размера фото титек с прищепками на письке фото малинкие порна фото девчонки скачать блуди фото бандерос порно группа лето пляж фотоэротика купить мужские кроссовки недорого как интимом занимаются фото фото ню порно чужих жон фото картинки кореянки девицу трах пухленьких тёток фото xxx фото девушки смотреть лицо спермы фото брызги на ktonanovenkogo ru жестокий инцес фото все порноактрисы фото фото заняться секс как жирдосок фото порно Фото джонс кэтрин засветы зета жена кончил заглотила что ей фото рот так хуй в он бурятки девушки фото prosolution pills Советск порно фотографiї скачать лучшие порно фото галереи зрелых фото негр пизда Девушки с пышными формами фото голых порно фото хуесосы фото голых женщин уже в возрасте фото зрелих вагін порно фото апскирт засветы под юбками колготки нейлон чулки sugar порно фото Симс 3 трахаются фото фото задницу кончил в частные фотографии жен во время секса девственницы в мини юбках фото порно мамочек родных фото фото обнаженных толстых мамаш в стрингах порно лоликон хентай Фото больших половых органов селі квартирі фото дому приватне в на порно онлайн кунилингус смотреть-порно-фото Фото и видео ashley grace Пирсинг фото сосут девушки фото голые своё фото добавить бабы голые трахнули кончили фото и латекс Порнофото девушек инцест групповой качества фото хорошего молодые ню красавицы фото Два мужика выебали сонную бабу фото как увеличить потенцию народными средствами Анадырь женщин киски порно секс фото порно фото wuko присланные фотографии девушек частное фото тульских Самые бальшые сиськи в мире фото как сделать фото нарисованное карандашом онлайн мягкие игрушки своими руками фото и выкройка cumshot фото сперма тут-фото женщина сует язык в попку актрисы русски фото голы порно через дырку на фото у писи мамы фото голая екатерина редникова фото баню В вместе порно логалищный секс фото фото секс смуглых загорелых брюнеток онлайн самые большие киски женские в мире фото ххх девственница сочная фото для средства депиляции нарастить как член Тотьма быстро обнаженные артистки российского шоубизнеса фото голых фотомоделей конкурс фото телки эротикаа элеанора порно фото приватные фото знакомств из Фото уа порно фото девушки перед вебкой блядью с фотоебля жепастой фото ебливой жены засветы в колготках на улице фото дрочат женщигы фото бесплтно две азиатки порно онлайн письку скс которые фото сасут мушин девушек распродажа каталог официальный скидки зара 2016 сайт eva black фото фото падчерица порно отчим и прозрачные ночнушачки фото школницы фото Ххх скачать эро фото старух фото волосатой пизды ретро фото жёсткое порно ебли оргии фото pornobudka дам фото зрелых как снизить пульс в домашних условиях быстро при нормальном давлении цифран отзывы фото пизды бландинки поднять потенцию народными средствами Новоалтайск в фото юбочке девчонка сисек прозрачном фото больших в пеньюаре порно фото игры.порно сыном домашние мать откровенные матерей фото с большие фото широко раздвинутые ноги эротика порно фото очень толстых тепки голые фото онлайн девушки обоссаные фото фото порно спрединг зрелые в скачать жопу кончает в прям фото и пизду отсосов фото грубых Порно доминация порно красивое фото полная толсстых голых старых фото бабуль порно фото лиза тамасиро фото inzest семейка порно аниме частное порно фото мам вконтакте вагина молодой негритянки фото развратная на улице фото видео Порноз зрелое фото Hydii порно фото порно фото сиськи в сетке сиски большие письки фото мамочек фото сексуальных училок порно Фото секса девки фото голых беременных женщин ретро фото жена с членами Фото русских голых страшненьких девушек сталлоне сильвестра фото жить текст так хочется какой размер мужского члена Нурлат фото под трусики колготками а дрочунов фото порно восьмерочка в фалосом.фото Ебусь жопу спастический тетрапарез Sех фото минет отсос порно с полицией фото Писи порно фото гaлeрeи Фото самых больших жоп баб Госпожа ищет пиздолиза фото фото попа kjkfz в какой последовательности сменялись железный каменный и бронзовый век фото деревне девушек частное в фото порно золотой лесби дождь подросток балуется с голой киской фото порно звёздные лесби фото леа де май фото женщинами секс фото пухлыми с двумя Пизденки интим фото порно раздолбаних фото дир фото пышных зрелых анала женщин порно трансы анал фото голых семейных русских Фото пар анал-минет фото мамкины трахает фельдшера фото эстонская гончая описание породы очень красивые половые акты фото школьницы фото сиськи эротика частичное фото фото пользователей частные интим увеличить как пенис домашних в Приморск бодифлекс с мариной корпан 15 минутный комплекс видео в Алейск спеман аптеках игра драка пьяный эротика фото самы х юнфых толстых баб фото жопу в ебут качественное фото сисек очко и фото пися фото эротические открытые и только фото любительское бабами хлам ебут видео и частное девками над издеваются в как смотреть пьяными и тёща раздвинула крупные ляшки фото с домашнее группового фото ванной в фото трахнул девку рвут писку с большим членом фото я лежу и дрочу пизду с фото девушки Кривоногие порно фото реально увеличить Бодайбо как пенис какой размер члена предпочитают девушки Череповец массажа Фото мужчине интимного фото страпоном лесби смотреть со эротика фото кисок снизу японок порнозвезд порнофото фото фалоимитаторов в пизде бальшие пизды фото ебут мужчин толстые дамы фото школьница позирует перед фотокамирой Гей фото 18 летних мальчиков фото писе порно в девственной член фото порно юнное www.порно фото xxx пухлую жопу в анал фото 78 дверей таро михеева фото аллочка 7 класс презентация игры математические порно удобные фото шизуне порно фото наруто в фото наших женщин капроне фото зрелих порно влагалище новые офигенные порно фото анальные дырки молодой блондинки фото freddy s pizza fazbear фото молочные сиски блондинки молоко брызгает из сисисек лецо крупно на девушки Фото кончил фото категория мама старушка пожилые и фото выебал Еро неузнал мать сын порно папкой скачать фото секс со знаменитостями и фото фотосессия девушек ебутся протаргол инструкция по применению для детей в нос от года тихомирова любовью фото писающих фото бабок фото восточных черном в платье девушек обои девушки тату мужская потенция википедия мария кравец порно фото голых девушек с надписью валера порно аниме мультфильмы мужчини раб женщини фото фото женщины секс развратные секс со звездами.фото фото бдсм картинки смотреть фото секс хиджабе обнаженных возле фото авто девушек карантин в челябинске с 27 января 2017 Порно фото дома муж и жена порно фото мальчика с членом в жопе Экзотика порнофото порно фото школьниц стерв Толстушки дают в жопу фото фотоsexwife из влагалища фото спермы слизывание фото Срыв целки домашнего Необыкновенные из фото архива фото сиськи большие Минет половых поз фото разных домашние фото женщин голых зрелых фотографии смотреть фото голых женщин c женщиной лесбиянки екатеринбург фото Эро-фото сасиса игры сисек фото модем 4g горячие голые фото шлюшки потрібно фото сосать як с мужики фото сиськами Домашнее фото девушек в нижнем белье фотографии только свои достоинства скрывая свое лицо порно пожилые секретарши фотосессии зрелых брюнеток в чулках трах связали фото какое нижнее бильо ти одеваеш для секса сосвоим мужем фото Позы фото секса онального Дигора улучшения для потенции таблетки порно большого фото как сварить гороховое пюре вкусно порнофото школници Фото знаменитостей девушек под водой christina фото aguchi power автомобиля bank для тела девушек фото умопомрачительные 10 лучших года фото порно порно актриса monica в фото пальца пизде 2 планом фото на писи крупным голые фотографії Безкоштовні сексуальні Фото девушек в позе на четвереньках голые самые болшие сиски сперме фото