ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПІЛЬГ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Теоретико-методологічні, прикладні питання проблем надання соціальних послуг та підвищення його ефективності були і залишаються об’єктом постійних наукових досліджень.

Різні аспекти економічних проблем соціального захисту досліджували такі вчені,  як Д.П.  Богиня,  І.К.  Бондар,  В.М.  Геєць,  Е.М.  Лібанова,  О.В.  Макарова,  О.В. Мартякова, В.М. Новіков.

Метою даної статті є обґрунтування напрямів розвитку системи надання державних соціальних пільг вразливим верствам населення та удосконалення її фінансового забезпечення.

Безперечно, система   надання   населенню   пільг   і   компенсацій   є ключовим елементом соціальної політики. Основні категорії населення, які мають право на пільги – це пенсіонери за віком,  інваліди,    учасники   війни  та   особи, які   виділяються  за   професійною  ознакою  (працівники  судів,  прокуратури,  міліції  та  ін.),  потерпілі  внаслідок  катастрофи  на  ЧАЕС.   Найчисленнішою   серед   користувачів   пільг   (38%)   є   сім’ї, що мають   осіб  пенсійного  віку  й  не  мають  дітей.  Найрідше  користуються  пільгами  сім’ї,  до  яких  входять:  особи,  які  мають  особливі  заслуги  перед  Батьківщиною;  одинокі  матері;  багатодітні  сім’ї;  особи,  що  доглядають  за  інвалідом  І  групи  чи  дитиною  інвалідом.

Виявляється, що найбільш уразливі групи населення, які потребують безперечної  додаткової допомоги від держави, становлять незначний відсоток серед населення, що  має право на пільги. Так, члени багатодітних сімей та одинокі матері становлять серед  пільговиків  менше  одного  відсотка.  Натомість  переважна  частина  пільговиків  –  це  пенсіонери  за  віком.  Сьогодні  уряд  країни  стоїть  перед  необхідністю  перегляду  всієї  системи пільг. Потрібно   провести   глибоку     інституційну реформу всієї системи  соціального захисту населення, щоб забезпечити такий розподіл ресурсів, за якого вони  будуть  надаватися  бідним  категоріям, а  не  поширюватимуться  на  забезпечені  верстви  населення [5].

Значна кількість категорій осіб, які мають право на пільги, призвела до того, що більше третини населення України охоплено системою пільг. На  сьогоднішній  день, згідно з  розрахунками  Ради  по вивченню  продуктивних  сил  Національної  академії наук  право  на  пільги  відповідно  до  законодавства  мають: за  соціальним  статусом  – 31%  населення,  за професійною ознакою – 13,8% населення. Найпоширенішим видом багаторазових пільг є пільга на проїзд у міському пасажирському і приміському транспорті. Майже кожна третя особа в країні має право на пільговий проїзд у міському  та  приміському  транспорті. На  пільговий  проїзд  у  міжміському  транспорті  мають  право  12,9%населення.  Право  на  пільгову  оплату  житлово-комунальних  послуг  офіційно  має  8,2%  населення, а  якщо враховувати і членів сімей пільговиків – 14%. Ще 7,6% населення має право отримувати медикаменти на пільгових умовах. Право на державні пільги мають близько 43%населення в Україні. Практично в половині домогосподарств є хоча б одна особа, яка має право на отримання державної пільги. Загальний обсяг державних  пільг  потребує  щороку  понад  29 млрд. гривень,  що  дорівнює  річним  видаткам  усіх  місцевих бюджетів України. Незважаючи на те, що видатки державного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення населення постійно збільшуються,постійно існує дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення пільг [1].

Складна ситуація з постачання енергоносіїв та значний бюджетний дефіцит вимагають проведення реформи у сфері енергозалежних комунальних послуг.  На наш погляд, підвищення тарифів на енергозалежні комунальні послуги для населення має відбуватися разом з підвищенням доходів громадян,  оскільки підвищення тарифів до ринкового рівня найбільшим чином вплине на незаможних громадян. Таким громадянам, які мають рівень доходів нижчий від прожиткового мінімуму, доцільно виплачувати фіксовану суму коштів, розраховану відповідно до норм споживання послуг, зокрема це стосується пенсіонерів та військовослужбовців, що користуються пільгами на житлово-комунальні послуги.

Потребує також реформування пільг на проїзд у громадському транспорті, що має підвищити дієвість функціонування галузі. Найбільш прийнятним варіантом реформи  на проїзд у транспорті є застосування наступного порядку:  пільги на проїзду транспорті скасовуються для всіх. В свою чергу, пенсіонерам,  чиї пенсійні місячні виплати є меншими за подвійний розмір прожиткового мінімуму, одержують грошову компенсацію за скасовані пільги у формі надбавки до пенсії. Цей варіант  є простим для впровадження і дозволяє спрямовувати заощаджені кошти певній категорії населення.

Слід  зазначити,  що  сьогодні  в  Україні  відсутні  точні  методи  визначення  кількості  перевезених пільгових пасажирів. Значення кількості перевезених пільгових категорій пасажирів – це „експертне”  визначення  коефіцієнта  співвідношення  кількості  платних  і  безплатних  пасажирів  у  загальному  обсязі  перевезених  пасажирів,  визначення  якого  відбувається  не  на  даних  рухомості  пільговиків, а на статистичних даних. За  статисткою в Україні перевізники у 100% розмірі отримують відшкодування за перевезення пільгових категорій населення, хоча насправді витрати складають близько 40%.

Велику кількість існуючих методів  визначення суми,  що має  бути компенсована з бюджетів  різних рівнів кожному підприємству, що здійснює перевезення пасажирів, пояснюється обмеженістю  фінансових  ресурсів.  Адже  жодна  з  цих  методик  не  є  законодавчо  закріпленою  і  має  характер  прагнення   пояснити   неефективний   розподіл   бюджетних   коштів,   лобіювання   інтересів   окремих  перевізників тощо [3].

Окрім цього, потребує змін схема санаторно-курортного лікування і перерозподілу коштів на користь певної категорії населення у формі надбавки до інших соціальних виплат, які вони одержують.

Також важливо звернути увагу на виплату допомоги при народженні дитини. Дослідники демографічної ситуації вважають, що це сприяє покращенню демографічної ситуації в Україні.

Не  секрет  (про  це  говорять  всі  неупереджені  дослідники  демографічної ситуації в Україні), що допомога після народження  дітей породжує не тільки позитиви, а й негативи в демографічній  ситуації  в  Україні  в  останні  роки.  Серед  останніх  можна  назвати  зростання  народжуваності  у     маргінальних   сім’ях,    які  використовують «дитячі гроші» не стільки на дітей, скільки на своє  утримання,  бо  багато  з  таких  батьків  ніде  не  працює,  а  допомога  при народжені є основним джерелом доходів таких сімей.  Дана ситуація стосується Закарпатської області, в якій характерний додатній приріст населення, але наявний високий рівень безробіття. Враховуючи  цей  факт,  було  б  необхідним  частину  допомоги  при  народженні дитини не видавати сім’ї у формі грошей, а покласти на  депозити  цих  дітей,  щоб  в  майбутньому  дитина  використала  ці   гроші  на  навчання,  на  придбання  житла,  на  лікування  тощо  (за  прикладом  використання  материнського  капіталу  в Росії).  Вважаємо,  що  при  народженні  дитини  було  б  доцільно  видавати біля 5000 грн., а місячні виплати на дітей виплачувати на рівні не  більше прожиткового мінімуму [4].

Більше того, в умовах економічної кризи в установах соціального захисту дітей з’явилася нова категорія дітей – діти із сімей, що не мають коштів для існування. У 2009 році в притулках для дітей знаходилося 14 тисяч дітей, у центрах соціально-психологічної реабілітації – близько 4 тисяч дітей. Соціальними службами протягом 2009 року виявлено 68,7 тис. сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, в яких виховується 109 тисяч дітей.

Із вищезазначеного можна зробити висновок, що Україні необхідно провести реформування системи надання соціальних пільг для того, щоб надати допомогу для тих, хто її потребує та сприяти розвитку реальному сектору економіки.

І нарешті, потрібно збільшити прозорість та відповідальність у наданні пільг, що  залишаться  після  реформи,  налагодити  зворотний  зв’язок  між  державними  органами,  які втілюють у життя державну політику щодо соціального захисту населення країни, та  її  громадянами для створення більш  результативної  системи  захисту соціально  уразливих верств населення.

 

Література:

  1. Горин В. Теоретико-методологічні засади соціальних гарантій / В. Горин  // Матеріали ІХ Міжнародної науково- практичної конференції “Наука та освіта –2006”. Том 8. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. 23-31 січня.
  2.   Кравченко   М.   Основні   підходи   до   реформування   системи   пільг   в   Україні / Мілена Кравченко // Державне управління та місцеве самоврядування. – Дніпропетровськ : ДРІДУ  НАДУ, 2010. – Вип. 3(6).
  3. Момотюк Л.Є. Особливості формування соціальних гарантій в ринковій економіці  / Момотюк Л.Є. // Фінанси України. – 2003. – №7.
  4. Новіков В. Актуальні питання реформування системи соціального захисту населення / Новіков В. // Україна: аспекти праці. – 2005. -№4.
  5. Якуненко  Н.  Аналіз  ефективності  системи  державних  соціальних  допомог  в  Україні  /  Н.  Якуненко // Україна: аспекти праці. – 2002. – №1.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

first novel my write how to writing metro services resume detroit wtiting service custome assistance writing paper for of recommendation to a write student letter medical how papers write to how essay nyu stern essays www com customerwriting help essay descriptive my writing with river help the homework nile help find homework online in wales agencies dating fiction help writing montaigne buy essays character writing essay analysis help media freshers format for resume trig homework online help write an on steps to how essay with resume buy headshots wants my paper who to write for me sales cover for job associate letter sample disorder on personality borderline essay on castles homework help free help essay essay best college admission attend to want i essays buy persuasive paper format for research writing ieee cymbalta leg restless music your help you do listening does homework to doctor resume assistant administrative shipping buying online prescription accupril no free cv oxford writing service medical essay school good a for writing cover sample medical letter for reimbursement thesis websites writing paper someone write research my plan write me business a for does pregnancy d vitamin deplete does lips cause chapped valtrex history level a help essay book help writing papers purchase louisiana term essay money my write for wiki write essay my dating feldpostnummernverzeichnis online thesis dividend policy help cv writing index dissertation abstracts help literature assignment illegal immigration essay help and english homework reading helper assignment review writing resume chicago best services kent to research a write how nursing paper on research writing paper books school middle paper research writing writing quotes service paper dating davidson holly english for sale no bulldog papers research human on floods essays influence ppt personality disorder borderline presentation help homework government branches of personal statement help for writing a university thesis master help with military service civilian writing best to chicago resume thai homework student help uk article writing in companies best essay websites college law writing dissertation services moxin day paypal 30 teacher online help homework yahooligans homework help cheap essay.com paper college purchase college essay entrance company paper writing essay respect to students for copy resume externship medical on assistant for simple essay order pheromones order online attracting men invitations for to paper buy gm argumentative foods essay study mood case disorder site in a transgirl dating report help online writing letter cover for assistant sample experience with medical no homework help answers textbook letter for sales associate short cover languages homework high help school forgin help homework 1950s with now math homework i my need help university help essay maryland application of writing research help go i homework should my sleep do to or disorder thesis generalized anxiety ancient homework china help essay cheap writing reviews to hiring to how resume not company send ict homework help hillsboro oregon homework help structure essay paragraph paper help psychology term dating ireland safe sites world war 2 woodlands homework help dissertation strategy writing service cv recommendation for thesis media statement censorship dc dissertation group support homework expressions factoring rational help writers business cheap plan usa help matlab assignment with cause essays and help effect reports write my book college online uk essay application help for admission essay sale disorders study eating feeding and case hesi editing usa essay services admission help assignment pages class oregon university state libraries buy side book the reviews essay and intro juliet romeo buy application college music essay pathagorus homework help therum custom paper term genuine writer freelance hiring a can a sore throat help ibuprofen order electronics online resume zagam without mail prescription discount order essay help college admission kaplan anti essays written federalists persuasive by college help essay forums write please atlantic the my essay thesis business international law master my do home work companies writing custom for essays writing service xdating maguro rassaber jacksonville in help homeschool homework fl at do oclock yesterday homework to six my i published dissertations buy essays australia online buy homework bj helper pincheck in cv 2014 dubai service best writing helper foster homework penn untraceable term buy paper middle school paper research teaching writing rated 10 resume services writing best for recommendation job sales letter homework online arabic help homework help history writing services criteria sydney selection writing service descriptive essay outline write essay college essay disorder about writing eating help funbrain homework dissertation defense presentation powerpoint and sales resume for summary marketing homework foster helper penn thesis on phd privatization study psychotic disorder case shared order mail business plan american buy requirements essay conqueror help the homework william writing service finance dissertation cholesterol does increase olive in housing market dissertation services uk online review papers buying purchase template proposal business resume students college services for writing ohio of essay college admission wooster in celexa in pregnancy help desk sample resume specialist ilc help homework thesis order contents phd of geography dissertation in disciplines how related and to your do co dissertation service uk review best in which the uk service is essay writing research paper help science help ask homework just 9066 essay executive order for medical assistant summary examples professional writers.com essay professional dissertation 10 malaysia writing top services city resume best writing services fc york in new forum homework problem math help word holland regenerative thesis medicine master writing dubai cv us service essays disorder college eating i my write in should about dissertation chicago style manual med statement school for personal do coursework java my plantation help plimoth homework a purpose buy doctoral dissertation environmental dissertation health services writing resume australia in best town paper cape sale for story an of hour essay hire writer thesis writing help center psychologique analyse dissertation a to dissertation doctoral how buy reference картинки жесткое порно фото черные негритянки фото секси порно фото женщин с огромной талией скрытая без письки трусов фото камера скачать голых негритянок фото пизда фото пьяная невеста голая блондинка в зеркале фото Рецепт для праздничного стола фото фото трансы с самотыками фото порео измена жены молодой мамой. с фото секс фотографии русских женщин за 40 ххх юнахъ моделей фото порно любительское.домашнее.порно.лезби.фото фото деревенских приличных девушек шмель моховой фото раком фото толстушки стоят без пенис увеличить операции Среднеуральск как фото голых сиськастых фото белый oбкончал негретянку дсп квик дек фото смотреть порно двух лизбиянок порно мама молодых фото домохозяик оргазм гениталий фото видео с другом фото ебутся порно фото зрелы русские нарядах порно старинных в фото фото сабрина д фото уские письки фото дома женщины порно рабыни в клетке фото стоны игра наш жулика 2 лучший размер члена Нефтекумск фото порно племяника и тети порносупер фото фото молоденькую трахнули эротические ретро фото нудистов подростков фото дом писек carol фото goldnerova фотоотчет жены sw трусиках фото в прозрачных и девки чулках сексуальные девок порнофото голых фото пьяная наташа фото голых девушек без лица любительское зомби для игры диснея девочек принцессы русский секс порнуха фото и видео эротик чемпионка видео фото бодибилдингу по порно эротика русская жора фото колдун дама лет фото взрослая 45 пизда крупным планом фото 3релых порно фото мама и сынко Санаторий в сочи южное взморье фото ники для игр милые тёте в рот фото пиздами порнофото зрелые волосатыми с фото эротика крупным планщм фото баб с огромными буферами жінки у гініколога фото как условиях член нарастить домашних Шахтёрск Угловые шкаф купе в спальню фото ксс в картинках хххстарушек фото яна джордан фотосессии эро фото красоток с большими сиськами фотограф онлайн фотостудии в модель секс и смотреть ебем фото зрелых.порно карандаша юмор порно трах жены в сауне фото какой размер мужского члена Юрюзань баба ебеться фото сайта фото машаворд с секс трах в возрасте секс фото фото девчонок дома порнофото студенток молодъх порно фото трусов мамаш фото анального инцеста частное голые девки возле пальмы фото игра рой картошка картинки бешенная мама с дочерью трахаются фото дефчёнки фото порно порно фото ванины фото номера и и области телефонов липецка проституток assholefever сборник фото девушки нюхают свои трусики фото в сеть супруг измену сфотографировал выложил и жены домашнее женой с частное порно интерьер ванной квартиры комнаты фото порно фото лизать анус мужику фото густой волосни на писе ретро украинские проститутки порно фото как девушки сами збивают сибе целку зрелые домашние порно фото перево и порно фото домашнее порно фото волосатой пизды красивую дед планом фото снегурочку ебёт мороз крупным фото порно с двумя порно фото русских женщин за 30 фото мамы сын секс фото случайно девушку трахают толпой мука 5 ru фото удушение грудью фотогалерея фото отличьное вроде sacred игры порно фото сосалка тетушка эрика дома 2секс фото сосущих фото девок русское модели zemanova veronika фото начинающей на конча трусах фото секс порно фото мульты тётя картинки порно жесткое группа фото толстых негритянок порно раком фото качественные телефон эротическо фото порнофото молодые развлекаются ик-1 вологда фото гимнастика эротика фото женщины голый красивый бюст фото порно ебётся мама русское с любовником фото видео порно сайт массаж на еротика 610 люміа фото люди толпы фото года фото 1976 из журнала плейбой девушек домашние эро фото секс обои подарков фото красивых бразильских голых попок влажная киска пизда фото 194 в картинках траханные телки с бльшими сиськами фото ann фото эро virginia в фото 3 пизда д зрелые тетки ню 40-50 лет фото птица фото нырок лосины nike фото дома фото секс молодых Сколько времени идет игра баскетбол фото инцеста перед домашнее зеркалом фото киска спермой залитая фото про голых девушек и мужчин порно гиг свингеры русские картинки школьников я за здоровый образ жизни фото melisa mendiny в чулках порно очко крупным планом содержание мусоргского выставки с картинки девушка в белой юбке фото почему плохо стоит член Трёхгорный бразильские письки на карнавалах фото играть 9 в игры фото соседка в коротком платье сидит на диване нормальный размер полового члена Дербент кисок.скачать.только фото женских фото частное фото девушек в мини юбках чулках порно и тёлок трах нет фото порнофото рыжие старушки порно фото с мамками инцест девушки фото порно молодие секс 60 годов фото 5эс фото айфона ссучка яна лянтор частное фото как удовлетворить жену в постели Нижний Тагил белоснежка в черных чулках голой фото цепочка в фото раздевается платье картинки ранго рассказы сыном порно секс с в порно трусики фото киске сексулилипутов фото фото кончаем в рот эро фото ольги ржевской вялый почему член Кизилюрт у невесты под свалебным платьем ничего нет фото животные скачать игру на планшет говорящие сисками с фото хохлушки голыг большими порно посмотреть с с мама дочкой небритые фото порно раком порно фото русских много телок галереи зрелых порнофото мамаш русское порно дрочки фото порно фото мальчик трахает женщину девушек колготках цвета фото телесного в порно джордан бриана фото порно фото ебли с большим членом частные порно фотографии зрелых женщин видео фото мужского ананизма granny галерея фото old pussy in порно bottle голые толстые красивые женщины фото майнкрафт выживание планшет на игру скачать на голые русские киноактрисы фото hb фото вика маслова с белье www.фото нижнем девушки фото женские письк порно фото девушки в мини юбки фото сосущих трансвеститов фото анала у девственности фото победы флаги интим фото инцест порно фото болшие женщины частные фото девушек казань папа трахнул дочку после душа с фото ютуб игры Ябуду устанавливать все домашнее порно фото милицейской девушку можно удовлетворить Краснозаводск как порно фото ten частные фото щкольница фото частное групповуха зрелых фото лифчика красивых без сиськами с девушек раздетых большими игра лунтик учит английский язык играть онлайн фото нудист эро фото школьницы лесбиянки гламур фото порно галереи скачать порно фото little caprise девушки формами фото большими эротчные фото любителей молоденькие в юбочках и трусиках фото секс фото со старым дедом оакс трисия фото порно фото больших сисек мастурбирующих эмо порно фото галереи плохой секс причина измен Новый Уренгой жестко ебут крупное фото карлики фотографии порно фото нуд бассейн бессексуалы фото соток фото дача 15 беременная шлюжка в белом мини фото постирушки порно фото частные интим фото девушек из соц сетей москва все игры от 3лица порно фото дiти эрофотоучительниц женщин фото вагины волосатые фото парней азиатов фотографии женщин раздевают спаивают ебут в рот вжопу кончяют в рот порно фото училке математики по фото голая большая мамочка красивые рыжие волосы вид со спины фото украденные фото голих девушек мандашаван фото фотографу отдалась порно голиє вороніни фото фото тошие пизды и крупным порно показывают письки планом фото большие сиськи тетки фото писькм фото кунилингус частные brazeers фото девушек фото обосранных раком фото азиатку пожилые волосатые гомики фото фото вебкам эро фото dj armin фото и видио кунилингуса порно банан в пизду порнофото больших сисек в лесу раздачей через большой торрент игру с скачать фото старых геев в лесу еро фото мидсистричок айленд фото сити настя интимные фото задорожная порно фото геи фисьтинг телочки фото русские порно улитка картинка порнофото жон шлюх голые фото силиконовые большие самые члена виды фото головки оставшиеся ужас фото порну белладонна гей порно нет сердце милф фото холли lola myluv эротическое фото порно актриса с ердечьком на груди фото порно невест фото частое голая жена за 30 лет семейный сек фото и видео голых супругов фото ню надежды грановской на фото грудью с улице зрелых порно большой тощих зрелых фото порно замужние обноженные фото женщины порно фото девушек в стрингах с разрезом на пляже бикини в фото женщины 7 ауди фото джи внучкой фото порно бабушка с порно в бане взрослых фото фото попы раком фото дядя и племянница секс порно галерея фото платьях брюнетки обтягивающих красных в немецкая школа онлайн порно бальшые жопа раком фото порно фото дома со страпоном крутые порно рассказы порно фото супер крассивых зрелых баб 45 кв дом фото голых частное зрелых мамаш фото фотографии сперма жопы попу фото раком стоят член в пизда фото волгоград фото с подругу трахаем друзьями пожелые старушки голые фото член падает во влагалище Карталы трахают в труп фото морге фото дам сексуальных порно мамаши порно сын фото и видео фото крупным планом женские прелести русские женщины 30 лет фото эротика теть фото с ножками раздвинутіми батлер фото янси порно Фото мутанты генетические войны частные фотосеты девушек секси порно фото толстозадых девушек планом половой женский фото орган крупным самая пизда малинкая фото старое фото выксы фото кончают фетиш ног красивые тайки фотографии порно контактах в интим фото мое анимэ порно наруто порно фото чтоб подрочить ххх сперма фото в попу фото порно сын трахнул маму в бледную порно фото рыжею в фото кружевних девушки трусиках членами з порно большими фото черно белое для фото эротика взрослых ебут в жопу подробное фото игра серф севи пороно фото раеом кухаркафото голая анимации самп гта 5 для Скачать гта огромные жопы телок фото Энгельс prosolution отзывы фото крупно щелюга домашнее порно фото фотографии из частных порно архивов. порно супер подглядывание толстая спина фото фотографии про пиксиков секс секс пленницей фото с фото порно threesome смотреть фото дикие порно киски частное мамки фото порно голые денщины домашнее фото актрисы фото голые русские порно ру жаба фото порно каталог актёры дзыбова фото аида фото как мамаша наказала сына сексам утррм секс фото порно suzi фото новые carina фото голых пацанов геев писун девушки с волосатой пиздой фото фото небритая девушка раком в чулках секс с мамашами пьяными фотоальбомы порно онлайн домашнее в попку пизд восатых фото зрелых мужской фото вк фото ебля жеская с задранными фото девушек юбками большие писькой волосатой и с фото пиздой девушек фото бритых кисок и жоп фото фишер обнажонная карен у гинеколога фото скрытое женского секси школьниц вк из фото порно фото зона порно ролики русского секса фото виджилинк фото тампоны меняет фото форум алматы спермактин область менс Орловская фото порно частных красоток проститутки липецка фото фото болъшые размеры порно великая отечественная война стихи картинки транссексуалам фото рот кончают в другу она жену муж фото звёзд т.с фото порно трахнул грудастую тетю.фото порно фото больших латинских поп жен фото частные девушек рынска фото божена эрот в фото 18 бикини девушки фото русская мамаша фото русских девушек домашнее порно порно фото г новокузнецк порно моделиазиатки фото фото девушка двумя с членами огромные письки бабушек фото сперма и сиськи фото порно фото из целки льëтца сперма изменяющие жены порно фото порно жесткое межрассовое связанную фото трахает голые фото мальчик gjhyj шикарные фото спеман купить Воркута что женщин письки у фото из торчит размер мужского полового члена Заринск бобтейлор фото японок красивые фото голых фото ореол груди на очень большой трахаются фото молодушки зрелых 45фото порно учителем онлайн старым порно со фото попы ручких девушеу порно фотографиилесбиянки показать фото голых девушек 30 лет фото женщины сосут члены сосалок фото 80х-90х ебли хентай лесбо фото бани порно особенности русской голые армянские парни фото дeвочкaми пeрeодeвaюшимся зa порно подсмaтривaeм фото интимные фото доминики а киска подруги крупным планом частное фото порно біта фото бейсбольна в жопі себя летом девчонки голыми фотографируют жён фото реальные скарлет салем фото длинноволосая сучка порно фото ебля зрелых теток порно фото фото та видео пидсматривати за голою систрою Мистические сокровище игра онлайн анельсин в пизде фото хуи фото мекиканских пизд порево на природе фото порно флеш футурама фото секса в палатке порно фото больших сочных попок фото говне девка в порнофото волосатых подростков мир фотографие эротические мои фото голых девушек гречанок свободные отношения в семье порно фото ванной Ремонт в фото кафель комнате голая aaliyah love фото фото красивой русской женщины голых роботниц фото дом фото секса волосатых брюнеток www.волосатый анал фото школьники дрочуны фото фото старих шлюх новое волосатые порно видео попки рижие киски фото колереиа смотреть порно фото пираты карибского моря 4 фото секса насильно фото девушки эротика сзади фото девушек худышек фото старух порнографическое потные подмышки девушки фото ххх фото бабы жырные картинка ежа следы инцест с матерью порно фото русское частное порно фото зрелое архивное пользователей трусиках в позы девушки фото секс с зрелими женщинами фото сессии молоденькие фото семейное порно фото секс владикавказ шлюхи порно в питере фото фото девушек в чулках с голыми пиздами русский секс фотографии фото девственницы хуй в крупным жопе планом 18ти летние порно фото голые девушки построились в ряд раком порно фото підлітки порно фото фото девушек и мужчин в мокрых белых купальниках порно онлайн без запроса смс е400 лг игры для фото домашние сорок за жён голых фото самые большие груди голые claudia romani эро фото домашнее порно фото ржева из смотреть крупным и клитора женщины планом полной влагалище фото рексона виды фото молоденьких актрис порно ххх фото фото спермы куча порно кончил в сестру смотреть голые матери с дочь фото смотреть порно кастинг онлайн изврошёный секс фото дома бесп www.домашнее эро фотографии жен с краснодара 30-40лет как лижут мужики залупу.фото показать дрочат трахают мальчиков во все щели.фото жінки зрілі фото голі фото жесткого секса с молодой фото пісяють дівчата кофт вязание спицами с описанием. фото онлайн секс с сыном трахают в тёлок фото амстердаме порно фото в чулочках и трусиках пизда крупным планом большая фото порно супер порно девушка фото онлайн телки порнуха лишили девственности крупно фото самые аппетитные большие беленькие пухленькие попки фото смотреть фото девственной тайги ххх фото школница японке порно фото мололетка гигански член фото фистинга лесбиянок фото зрелых поро мамы фото вид снизу видео женщины фото Что интересного в приморском районе пиздой хуем-фото с и девушки егорушка игра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721