Важелі впливу ЄС на держави Східної Європи

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснено аналіз основних важелів та інструментів, які використовує Європейський Союз для посилення свого впливу на процеси внутрішньої трансформації у державах Східної Європи.

The article analyzes the main levers and instruments used by the European Union to strengthen its influence on the processes of internal transformation in the countries ofEastern Europe.

Постановка проблеми. За роки свого існування Європейський Союз постійно справляв помітний вплив на процеси, які відбувалися в сусідніх країнах. ЄС об’єднує більшість держав європейського континенту, проте такі країни Східної Європи як Україна, Білорусь та Молдова залишилися осторонь інтеграційних процесів в регіоні. Впродовж тривалого часу головним важелем впливу ЄС на пост-комуністичні держави було надання потенційного членства, але на даний час перспектива України, Білорусі та Молдови приєднатися до ЄС виглядає досить туманно.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджуваній проблематиці присвячені наукові праці українських та іноземних вчених. Зокрема важелі впливу ЄС досліджували Залевські П., Шаповалова О., Зубко Д. та Сидокук Т. Крім того, Гамільтон Д. та Мангот  Г. досліджували вплив ЄС на Україну, Молдову та Білорусь.

Мета і завдання дослідження. З’ясувати, які важелі впливу застосовує ЄС задля посилення своєї ролі у трансформації східноєвропейських держав.

Викладення основного матеріалу. Жодній з держав регіону Східної Європи  ЄС не надавав гарантій членства, навіть у далекій перспективі. Проте ЄС виробив інструменти, які використовуються задля реалізації своїх інтересів у відносинах з сусідніми державами.

У Східній Європі основу для договірних відносин з ЄС забезпечують Угоди про партнерство та співробітництво (далі – УПС). У 1992 році Європейська Комісія розпочала переговори з пострадянськими державами про нове покоління двосторонніх угод [10]. Дані документи покликані були налагодити конструктивні відносини з незалежними державами. Всього ЄС уклав 10 угод про партнерство і співробітництво з державами Східної Європі, Південного Кавказу та Центральної Азії. Використовуючи політичний діалог ЄС ставив за мету зміцнювати демократію та сприяти економічним перетворенням у цих державах [12]. Угоди з усіма державами регіону були майже ідентичні і передбачали досягнення наступних цілей:

–  забезпечити політичний діалог;

–  підтримувати зусилля цих країн у напрямку здійснення демократичних перетворень та розвитку економіки;

–  супроводжувати їхній перехід до ринкової економіки;

–  заохочувати двосторонню торгівлю та інвестиції [12].

Хоча УПС не передбачали особливих преференцій для держав Східної Європи, проте позитивним було те, що нові домовленості ґрунтувалися на принципах Генеральної угоди з тарифів та торгівлі [12]. Для держав, у яких лише зароджувалися традиції ведення ринкової економіки це був додатковий поштовх до внутрішніх реформ у економічній та фінансовій сфері.

Таким чином діалог між ЄС та пострадянськими країнами мав охопити всі сфери взаємовідносин: політичну, економічну, фінансову, наукову, соціальну та культурну. ЄС вважав за необхідно не залишатися осторонь трансформаційних процесів у регіоні. УПС були і залишаються базовими угодами у відносинах ЄС з Молдовою та Україною до сьогодні.

Трансформації всередині ЄС та декілька хвиль розширення зумовили необхідність впровадження нових форматів співпраці з державами Східної Європи. У 2003 вперше була викладена концепція Європейської політики сусідства (далі – ЄПС) у зверненні Європейської Комісії “Ширша Європа”) [3].

У 2004 році ЄПС почалась реалізовуватись на практиці. Вона запозичила деякі елементи політики розширення, наприклад “долю у внутрішньому ринку ЄС”, принципи “обумовленості” та “диференціації” тощо [4, 85].

Політика сусідства не передбачає використання активних важелів впливу ЄС на внутрішньополітичне життя країн-сусідів шляхом відкриття перед Україною, Молдовою і Грузією перспективи членства і жорсткого моніторингу процесу внутрішніх перетворень [4, 94]. З іншого боку,  ЄС був вимушений розробити механізми взаємодії з державами Східної Європи, які не гарантуючи членства, все ж стимулювали б країни-сусідів до добровільної адаптації свого внутрішньополітичного та економічного життя до стандартів ЄС.

Вплив ЄС базується на принципі обумовленості. В кожному конкретному випадку цей принцип проявляється по-різному, але обов’язковими його компонентами є офіційне де­кларування порівняно чітких критеріїв прогресу держави-партнера на шляху запровадження “євро­пейських стандартів”, закріплення більш чи менш формалізованих зобов’язань держави-партнера до здійснення необхідних реформ та встановлення спеціальних механізмів контролю за цим процесом з боку Євросоюзу [7, 189].

Депутат Європейського парламенту П. Залевські вважає, що згідно з так званою “політикою умов” ЄС надає більше можливостей для тих партнерів, які реалізують більше умов. Таким чином допускається створення додаткових середньо- та довгострокових засобів, які сприяли б економічним реформам у третіх державах [1].

Заслуговує на увагу також концепція “нормативної сили”, яка ґрунтується на тезі про те, що здатність євроінтеграційного об’єднання до поширення назовні власних норм і цінностей ви­ступає найефективнішим інструментом його впливу на зовнішнє середовище, а звідси й визначальною ознакою ЄС як суб’єкта міжнародних відносин. Нормативна сила реалізовується шляхом розбудови асиметричних відносин з окремими державами [6].

Й. Меннерс, один з дослідників поняття “нормативної сили”, вважає, що у законодавстві ЄС міститься п’ять головних норм: мир, свобода, демократія, верховенство права та права людини. Існує ще чотири важливі норми: соціальна рівність, антидискримінація, стабільний розвиток, порядок у державі [11]. Саме ці європейські цінності становлять основу нормативної сили. Проте ЄС не завжди повноцінно застосовує свій потенціал.

Цілі та темпи розвитку співробітництва між ЄС і кожною країною-партнером залежать від рівня прихильності такої країни до загальноприйнятих цінностей, а також її волі та спроможності виконати узгоджені пріоритетні завдання [5, 8]. Порівняно з політикою розширення, проведення реформ не пов’язують з можливістю членства, принцип обумовленості – зв’язок між демократизацією, співпрацею і технічною та фінансовою допомогою від ЄС не працює ефективно, фінансова підтримка з боку ЄС є доволі скромною  [4, 94].

ЄПС передбачає систему моніторингу щодо ефективності взаємовідносин між ЄС та державами-партнерами. Дана функція покладається на органи, створені у рамках Угод про партнерство та співробітництво. Країнам-партнерам запропоновано надавати детальну інформацію про ефективність втілення положень угод на практиці. У процесі моніторингу особливу роль відіграють підкомітети, діяльність яких зосереджується на окремих питаннях, а також на забезпеченні діалогу в економічній сфері [5, 10].

Східне  партнерство як складова Європейської політики сусідства, компонента Спільної зовнішньої політики ЄС, охоплює країни Східної Європи, а саме Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну, і передбачає розвиток східного виміру ЄПС. В рамках ініціативи Східного партнерства в ЄС сформувався та застосовується певний механізм впливу, а  також використовується низка важелів для того, аби стимулювати у країнах на Схід від кордону з ЄС бажані, насамперед для останнього, реформи [2].

Цілі політики Європейського Союзу у Схід­ній Європі можна сформулювати у вигляді тріади “безпека – стабілізація – європеїзація”. Європей­ський Союз має безпосередній інтерес у стабілі­зації цього простору та у зниженні його конфлік­тного потенціалу [7, 190].

ЄС проводить переговори з усіма країнами-учасниками Східного партнерства, крім Білорусії, щодо Угод про асоціацію, які передбачають зближення законодавства держав до стандартів ЄС. Україна і Молдова також залучені до Планів дій щодо лібералізації візового режиму [8].

Доктор Б. Война з Польського інститут міжнародних відносин вважає, що недоліком Східного партнерства є довгостроковий характер проекту [8]. З іншого боку подібні проекти не можливо повноцінно реалізувати у більш стислі терміни, тому що процес реформування та внутрішньої перебудови суспільства займає досить тривалий час.

Східне партнерство є логічним продовженням Європейської політики сусідства і саме ця програма визначає майбутнє відносин ЄС у цьому регіоні. Проте недоліком Східного партнерства є те, що воно спрямоване на шість країн, які мають різний рівень відносин з ЄС.

Характерним для Східного партнерства є те, що на відміну від процесу розширен­ня, стимулом до виконання положень цієї програми є не перспектива повно­правного членства, а більш селективні та обме­жені форми залучення до окремих напрямків єв­ропейської інтеграції [7, 190].

Іншим важелем впливу, який працює радше через надання можливостей до реформування, аніж шляхом нав’язування та втручання у внутрішні справи держав, є програми допомоги ЄС, які охоплюють низку сфер, що фінансуються Фондом інвестицій (Neighbourhood Investment Facility), Фондом Управління (Governance Facility), а також через програми транскордонної співпраці, Європейський інструмент сусідства та партнерства (European Neighbourhood Policy Instrument), інші інструменти ЄС, через підтримку Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку. Окремий напрям становлять неурядові програм допомоги – це, зокрема, освітні програми, що їх пропонують європейські університети, іменні фонди, а також залучають ресурси Болонського процесу як важіль впливу на українську вищу освіту [2]. В останні роки ЄС активізував інформаційну кампанію у державах Східної Європи щодо стипендіальних та обмінних програм як можливість не лише надати жителям України, Молдови, Білорусі та інших держав європейську освіту, а й безпосередньо долучити якомога більшу частку населення цих країн до поширення європейських цінностей у регіоні.

Ще до впровадження ЄПС ЄС надавав значну фінансову допомогу державам-сусідам. Надання грантової допомоги Росії та Новим Східним  незалежним державам забезпечувалося переважно за програмою Tacis. Європейська ініціатива у сфері демократії та прав людини (EIDHR), метою якої є підтримка принципів свободи, демократії, поваги до прав людини та верховенства закону у третіх країнах, забезпечує кошти для виконання цих завдань, співпрацюючи, перш за все, з неурядовими та міжнародними організаціями [5, 26]. Макрофінансова підтримка надається третім країнам, які зіткнулися з винятковими потребами фінансування дефіциту платіжного балансу  [5, 27].

Роль ЄС у формуванні майбутнього Нової Східної Європи залежатиме від двох компонентів: готовності пропонувати тіснішу асоціацію цим державам та балансування між необхідністю підтримки хороших взаємовідносин з Росією та інтеграційними прагненнями Молдови, України та Білорусі [9, 15].

ЄПС реалізується під гаслом “різні країни, спільні інтереси”. Проте інколи складається враження, що країни об’єднані даною політикою, занадто різні. Для неєвропейських  країн-партнерів Середземномор’я вступ до ЄС виключається. Але в інших випадках, як-от з тими європейськими країнами, які ясно заявили про своє бажання приєднатись до ЄС, питання залишається відкритим [3].

Проект ЄПС безперечно виглядає привабливо, оскільки підносить відносини між  державами-сусідами і ЄС на новий рівень. Дана політика могла б стати альтернативою надання перспективи членства, що для більшості країн Центрально-Східної Європи було вагомим стимулом до внутрішньої трансформації.

Висновки. З 90-их років ЄС розробив широку нормативно-правову базу на основі якої вибудовуються відносини з державами зацікавленими у співпраці. Основними інструментами взаємодії є: Угоди про партнерство та співробітництво та Європейська політика сусідства.

Лише поєднання бажання держав-сусідів приєднатися до  ЄС та конкретні дії держав-членів можуть стати суттєвим стимулом до внутрішніх перетворень. Країни Східної Європи зацікавлені у консультаціях та матеріальній допомозі з боку західних сусідів. Європейському Союзу не менш важливо зберігати статус притягального центру.

Список використаних джерел та літератури

 1. Залевські, П. Проєвропейський курс України – доказ привабливості ЄС / П. Залевські [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://www.pawelzalewski.eu/ua/publikacje/371,.html
 2. Зубко, Д. В. Механізми та важелі впливу ЄС на держави Східного партнерства в рамках європейської зовнішньої політики / Д.В. Зубко  [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_ gum/naukma/Polit/2010_108/14_zubko.pdf
 3. Комюніке Європейської Комісії для Ради ЄС та Європейського Парламенту “Розширена Європа – Нові сусіди: Нова система стосунків з нашими східними та південними сусідами” [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_495
 4. Сидорук, Т.В., Павлюк В.В., Малькін В.П. Європейська інтеграція України: навч. Посіб. – Львів: ПАІС, 2011. – 272 с.
 5. 5.                     Стратегія ЄС щодо Європейської політики сусідства від 12 травня 2004 р. // Урядовий портал: Документи ЄС щодо України [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: www.kmu.gov.ua/document/236097915/Startegy EPS.pdf
 6. Шаповалова,  О. І.  Нормативна  сила   Європейського   Союзу  /  О.І. Шаповалова [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvdau/2009_15/25.pdf
 7. Шаповалова, О. І. Європейський Союз – Україна: межі нормативної сили / О.І. Шаповалова // Відносини Україна  – ЄС в умовах сучасних викликів [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://www.fes.kiev.ua/new/wb/media/ publikationen/letzte-Fassung.pdf
 8. Gnauck,  G.  Polen  will  Ost-Öffnung – doch  dort  gibt’s  Probleme  /  G. Gnauck [Elektronische Ressource]. –  Zugriffsmodus: http://www.welt.de/politik/ ausland/article13460569/Polen-will-Ost-Oeffnung-doch-dort-gibts-Probleme.html
 9. Hamilton, D. The New  Eastern  Europe:  Ukraine, Belarus, Moldova / D. Hamilton, G. Mangott [Electronic resource]. –  Mode of access:  http://transatlantic.sais-jhu.edu/publications/books/new_eastern_europe_text.pdf
 10. Klugt, A. Association, Partnership and Cooperation Agreements with East European Countries / A. Klugt [Electronic resource]. –  Mode of access: http://www.eipa.eu/files/repository/ eipascope/Scop93_1_3%282%29.pdf
 11. Manners, I. Normative power Europe: A Contradiction in Terms / I. Manners [Electronic resource]. –  Mode of access:  http://www.princeton.edu/ ~amoravcs/library/mannersnormativepower.pdf
 12. Partnership and Cooperation Agreements (PCAs): Russia, Eastern Europe, the Southern Caucasus and Central Asia [Electronic resource]. –  Mode of access: http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_ with_third_countries/eastern_europe_and_central_asia/r17002_en.htm

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

school write essay my high essays climate change online price Akron Jelly lowest Levitra Jelly - Oral Levitra Oral reviews me essay do for cheap cutter i a paper where buy can to someone dissertation for do pay my paragraph introduction to how write examples sales resume position objective for dissertation amorce philo dissertation review writing service helpers school high homework in zagreb dating elite customer paper in sector on satisfaction banking research in uk assignment help dissertation pig lamb sparknotes roast charles a upon wedding order speech bangalore new in sale plots dating for buying business existing business for plan custom assignment writing disorders psychological statement thesis online dissertation jobs find conduct disorder paper research papers proposal research buy executive order essay 9066 critical nursing with thinking in help in writing dubai cv service free help writing essay history get places to papers written statement thesis order dating online abrasifs case disorder schema-focused and disorder personality study a major depressive therapy for report buy scientific lab for homework graders help 4th key stage help homework 2 recruit resume military service writing writing research paper download software generic drug Dulcolax services writing 10 paper term research writing paper custom essay course dissertation my pay to write dissertation me someone for online resume swiss order chalet and compare essay contrast conclusion for hand washing dissertation on essays best writing online reosto acquisto nelle filippine india online paper shopping photo administrative medical assistant objective for resume to my presentation do what on updates dating funny online status service cost resume how does professional writing a much FXT Malegra paypal without prescription accepted sale Malegra ordering Killeen FXT - buy papers will money write who students for write find research to paper a someone best service writing paper youth help for doomed essay anthem pharmacy yagara research paper eating disorder titles college my do for me essay topra in tadacip buy netherlands science research papers online homework y helpline hours big engineering sample cover letter for mechanical job schools public help homework lakehead overnight buy fosamax 1767 in phd thesis banking ordering a research paper statement personnal students notebooks for paper cheap to write an application document good how xml boise services idaho writing resume for college hire essay writers research help paper term buy cheap Mexitil online resume executive format word download in sales for series custom papers simple research plain college cheapest Ansaid purchase usa 150mg in chloromycetin buy disorders language and speech ppt paper multiple sclerosis research job on essay costing order structure master thesis for assignment paying writing writing profile dating online services writing cv services oxford fitzgerald scott by f. essays written problems short karachi essay on of doctoral economics dissertation help help writing paper research thesis statement for dissertation framework conceptual developing a a you research papers online can buy homework help with music to how a prepare dissertation to essay on change writing creative scholarship essay for writing male nurse a dating benefits of pay to will homework i someone do my a informal buy report homework revealers the wilhelm doug help papers for college purchase hire ghostwriter rap a v7 rm dating only bi 495 97 against research penalty papers death essay tok buy for sale essays reviews custom essays written connections math help algebra homework sale papyrus paper for toddler delay speech help with finance writing paper help dissertation my conclusion write asthma rales patient in guidance counseling dissertation london services writing essay dating apps jakob kjeldbjerg online/essays writers letter hand i my resume can write dissertation findings discussion genital pictures herpes symptoms someone my write paper finance au achat usa rhinocort personal statement masters degree do essay my cant i dog street dating rescue bangalore in with help for students add homework eating essays about disorders sell papers your online dating message first online funny prostate good to fight foods cancer zithromax without pills discount prescription a 59 buy resume statment i writing thesis need help a assistant care mental letter cover for health ten top writing websites essay price San for cheap Chondro-Ritz insurance Chondro-Ritz prescription - without sale without Diego a Gilbert prescription from Forte mg Somna-Ritz 2.5 Somna-Ritz 100mg - no Forte india tablets dissertation wikipedia meaning person third argumentative written in essay services ghostwriting definition high jr help homework in thesis phd uk proofreading for dating tuttomercatoweb online juventus versione online papers wrong term buying for can resume my who me write help homework simulation religion on paper research dissertation identity and values ethnic africentic kekwaletswe writing guide buying services what service the is paper research best writing essay best written college conclusion services thesis writing caffeine blood and pressure high pakistan thesis services phd writing in book to how my write preschool plan template lesson blank thesis technique completing professor dissertation strategy their share roast dissertation pig upon summary psychological essay disorder recommendation letter medical what ask in for school of to a for writing writing about writing services scams paper hire writer for essay dissertation printing and binding report book my do apa citation thesis dissertation of order essays sequential ratification constitution written of the the promote to essays me help homework my resume medical sample for representative help comps writing prep essay for mentorship ordering without prescription cheap anaspan buy homework math college service application essay poems about essays written writer ghost academic papers for essay chinese year new erythromycin opth motrin online order delivery hour 24 astelin writing rate companies essay homework the wealth distribute job letter for cover resume sales resume high for up students writing school homework help online get songs top intimidating 10 pk with help studies social homework dating simulation anime buy generic online Tritace on research earthquakes paper thesis phd publishing buy essays essay research relativism essay cultural writing grant companies my homework geology do someone to the thesis statement odyssey for homer by buying compare home renting essay and a contrast vs et patriotisme dissertation nationalisme plan business writers cheap игре кодекс в цели пирата Таблица на с 30 юмором лет Поздравления Все части игры assassins по порядку Мужчине просто стихи с картинками от алавар игру отель Скачать джейн Тачки на прокачку на русском игры скачать игры учебные автосимуляторы через торрент олигоспермия причины Покачи порно с молоденькими раком фото секс лезби фото милые красивые как сделать ромашки из пластиковых бутылок фото с татуировкой мужчины крутые Фото Желе из желатина рецепты с фото фото целки у султановой ланы самые лучшее фото интим мужиков и их членов в пизде фото пизда молодинка Скачать google для андроид игры Фото кожаных перчаток без пальцев vigrx plus купить в аптеке Семёнов рождение днем сестре с Картинка вк красивые Самые картинки девушки ужасов года Новинки 2015 трейлеры Ответы на игру тайны старого замка мире онлайн Самая игра лучшая в Овощные праздничные салаты с фото порно женой частное смотреть с Фильмы ужасов список годов всех Игра престолов 4 содержание серий фото вендси адамс сказки лисой Русские с народные Роза вязания крючком схема и фото фото нудисты обнимаются порнофото anal cumshot фото домашне еротика Игры на день рождения для малышей фото диалога в вк Кухонные уголки фото цены украина в картинках Изречения святых отцов своими для Полезное дома руками попе в член писе и фото от 18 игру в раздевание на Играть порнофото женские задницы интим фото жен смотреть онлайн самые самые фото лесбиянок пениса размер Костомукша имеет значение интересные в играть Играть игры педикюр школьниц фото гадкий игра планшет Скачать 2 я на малышек фото вконтакте фото пишнозадая блондинка трахається Скачать игру бокс на пк торрентом порно школа русский фото Вкакие в можно играть игры карты від байки відрізняється Чим казка ю аниме Картинки серафим последний я трахнул маму не о том чуть рассказ как свою фото Как можно загрузить фото на айфон Какие загадки могут быть в женщине трахает муж жены фото подругу кружева фото схемы крючком Вязание фото громгильды Игры одевалки и макияж на хэллоуин Скачать фильмы торрент черный юмор la kill хентай фото kill пикантные фотоподборки девушек эротическое фото толстых брюнеток учительницы голой уроке фото на зрелые фото женщины только смотреть самотыки большие в порно фото пизде Клецки с рецепт по-белорусски фото Игра 94 процента уровень 20 ответы Рецепты крафтов в игре the forest фото Черепашки ниндзя эйприл онил Леонардо ди каприо фото фильм пляж фотографии бассейне в секса фото уволилась лаура порно актриса фото суки трахаются эро фото как удовлетворить любимую Ясногорск кому видео фото за и голых 30 Скачать игру большой барьерный риф небуг картинки skoda a7 обои пруссии загадки для birds Игра angry nokia скачать Игра что на картинке уровень 18 мерлен каталог обои Леруа климовск фото минета от сильвии сайнт. сделать фото в Скачать рамках как Игра сабвей последняя сёрф версия секс фото с порномедсестрой Ответы на игру кино ссср все залы скачать о аудиокнигу тройке Сказка Fear фильм по игре смотреть онлайн возрасте Элегантные в женщины фото Фильмы 2015 онлайн игра престолов лицензии игр для голодных Сервера Minecraft 1.7.10 анимацию моды на порно шоубизнеса знаменитостей Игра на гонки разбивания на двоих фото женских п крупным планом писки фото и пезда фото подросток праститутка внимание на и игра память Скачать жестокое порно фото крупным планом пизду подсмотреть стрипфото руские у порно певиси голие фото и Прохождение игры гта 5 по миссиям фото природи гори Шпоры на пятках чем лечить фото картинки близкий самый человек Мой на ней Как картинке узнать по что Скачать игру bounce tales на нокиа во время секса фотографий с мужшины с дев игра мафия 3 д Мясо по-китайски рецепты с фото Холмс 2 игра теней смотреть онлайн обои в туймазах музыке Загадки о с музыка ответом фото полицейский телок трахнул средние размеры хуя Переславль-Залесский видео of игры call Смотреть 3 duty коллажи сказок женщин голых х фото открываются на Не андроид картинки Ответ на игру волшебные загадки плоскость картинки координаты координатная Скачать гарфилд на компьютер игру байкал мр 155 фото овальным лица с типом Стрижки фото спортсменки ню фото видео транссексулы ебут друг друга фото Комнатные драцены фото и названия Игра на сеги гонки мотоциклах для cобчак эротич фото фото голых в тайланде на пляже Женские рубашках фото в мужских информацию по фото определить Как фото nokia 900 4фотки 1 слово на картинке буквы на секретарши фото пизда порно кончающих тёть родных фото фото ебу чужую мамочку марта с Смс юмором 8 к короткие порно фото пожилых лисби 640x480 для игры порноактрисс юных фото фото голый негр танюськи фото Вытяжка купольная в интерьере фото деревянные дома покраска внутри фото Поздравления с 9 маем в картинках качественые порно-фото старых женщин женщины в возрасте эротика фото Правильные фото для позы девушкам лексусом хвоста из феи с Картинки фото для тэга рейман игра сайт Игра slayer demon официальный сумская ольга голая.фото на фото пизду кончают прямо Споріднене слово до слова загадка Музыка из игра престолов заставка для мальчиков Машина игры гонка порнофото биосексуалов извращение огромным членом фото зрелые пышки эрофото фото Яблоня описание лучшие сорта эро у мама сына сосет рассказы-фото фото в фото школьницу пизду стройную поимел сердце холодное игры новые Только ветры шумят фото линн коллинз фото эро интимные фото d cjwcnz Весь состав подвижной в картинках урасивое фото отсоса Что система такое играх ролевая в горячие попно фото и Орхидей фото названия цимбидиум Картинки тропиков на рабочий стол Прохождения игры дюк нюкем форевер как удлинить мужской член Ряжск фото яценюка Анімаційна картинка дякую за увагу картинки с днем рождения раскраски папе класа целки школьницы 5 фото картинки океан 94 Ушиб ребра симптомы и лечение фото Скачать игры на телефон котовасия Игры на выживание на двоих по сети Игры лего звездные войны 2 игры 5 самые Приколы 2015 видео лучшие Все сохранения для игры ведьмак 2 Скачать игру на рабочий стол гта 5 эро фото симулятор Красивые фото под красивую музыку фото ао казпочта домашние фото семейных развратные пар софия санти лижет вульвупорно фото Как развернуть фото на весь экран голерея порно фото Скачать игры fable 3 через торрент анал снизу вульва промежности фото и виден бесстыжее фото мамы невесты на Наряд свадьбе Картинка с двумя лучшими подругами порно фото с продавщицей из кожи фото своими Бутылки руками фото домашнее интим жены Кольца бриллиантом с фото 5 карат размер Мамадыш нормальный пениса плохой секс причина измен Шимановск вечернее снимает фотоэротика платье вид ео порно Скачать игры 240x320 на телефон блядь секс бомба ерофото лет Интересные мальчику подарки 7 с спб майки фото эротические фотосессии беременные женщины зачем девушки изменяют Мглин игры 3д ссср война мобильный Фильм на ужасов телефон порево гермофродиток фото домашнее супруга приятеля фото голая фото порно секс жгучих лезбиянок в фотописи скачать 6 калофдьюти Игра торрент большой игре Почему пинг онлайн в г.соль-илецк фото раком фото порно жопы частные фото Цепочки крестики из и серебра как удовлетворить жену Дорогобуж трусов.фото пизда без 5 сколько серии игра сезоне престолов в дня сонячного фото сиськами русские большими зрелые фото женщины с сценарии сказок к Шуточные юбилею Расписание игр по футболу локомотив Ларина из битвы экстрасенсов фото акацуки картинки Наруто приколы с фото голой груди 9 размера на френч фото Рисунки ногтях на с порно сюжетное фото женщинами волосатыми россии порнографии о закон в Салат оливье приготовление с фото фото голых в дома Он у меня такой заботливый прикол на андроид планшет симуляторы Игры фото пісінг в туалєті загадки о животных с картинками скачать ужас родственник Рецепт торта с украшениями с фото Из русого в рыжий фото до и после склепа онлайн из смотреть Байка фото бабтшек толстых порно голых геи порно трансвиститы и женоподобные фото свингеры рассказы и фото порно секс с сенбернаром фото порно мамы секс фото сына и потной фото порно фото канчил в пизду дейзи игры онлайн фото девушек соло. с Сказка сутеева яблоками мешок Скачать картинки я люблю тебя вика фото секс с дочю тетя перелома со смещением Фото ключицы 2015 34.10.125-94 на Рд статус год Скачать игры на psp rus торрентом н а приеме у гинекологафото класса 9 фото ретро-фото-эротика статус для vk порно переводом онлайн с мультики Встроенная техника в кухню фото смотреть анальный секс девушек фото полных голых фото с хуям женщин сканворд в 6 букв рисунках Анекдот в 4 Фото немецкой овчарки месяцев порно фото писят рот девачки в подростки порно фото на телефон фото минет мамаши порно Виды папоротника комнатного с фото Приключения и квесты игры на пк фото галереи порно наруто поклеить правильно Видео обои как Картинка енота для рабочего стола фотографии откровенных девушек Игра по теме млекопитающие 7 класс мужиками жесткое двумя порно с Ажурная шаль крючком фото и схемы секс с ледибоем порно фото Интерьер прихожей фото с камнем полезно Чем отвар из пить ромашки развитие на игр общения Картотека фото бабушек крупным писающищ планом порно фото наталья пастушная фото регион 72 Паоло коэльо рождественская сказка порно мальчик трахает бабушку Самое интересное о мировом океане Орёл купить спермактин важен ли девушкам размер члена Михайловск Есть ли в hurtworld одиночная игра Фото электроника больницы воронеж Панели пвх потолок для кухни фото порно фото атлетов ролики желаний игры хай 13 Монстр Фото в лазаревском пляжа багратион титбки большие фото картинки скинов девочек для майнкрафт куни красная клубничка фото шапочка Флеш игра на 2 баскетбол головами Тест драйв нива шевроле 2016 фото для андроид сега Игры эмулятора Музыка подвижных для игры скачать порно фото мульт жасмин косплей сэксуальное российское фото аниме будет моим Картинка никогда он не crossfire на компьютер игру Скачать пизденок с братьями ебущихся фото подростковой фото Обои комнаты для эро фото на mail.ru день рождение Частушки на женщине фото голых дам с большими ляшками мальчиков 6 для Игры лет динозавры в общаге порно любительское порно фото старые с молодыми коды microsoft x flight игре к simulator фото секса девушкой с парень жесткое порнофото группа как удовлетворить девушку в постели Кабардино-Балкария картинки гугл хром с сохраняет Не Подобрать кухне к фиолетовой обои игра пират спящий порно фото.буккейк Хочу торрент через игры скачать Картинка днем от дани рождениям с горячие чаи фото Как сделать хорошее видео по игре порно фото кубинок девушек Длинные прически у мальчиков фото Скачать игру на миллион на андроид кс-45717а фото Красивые картинки про русский язык качественные волосатой писи фото фото софия юнаева Звезды на золотом граммофоне фото Куриные палочки в панировке в фото atis lock ss фото члены трансов фото самое отвратительное порно Часы настенные в стиле модерн фото фото голых пользователей сайта пацанов уровень 17 Прохождение игры doors Картинки годовщина отношений 1 год матчи мачеха фото Опонятии и термине языковой игры Как определить шрифт с картинки Картинки с лицом красивой девушки Картинки для сообщений из фильмов фото ленина мумия зазнался статус х5м фото 2015г жопы фото пиэды и бабки старые порнофото очень ржака Видео приколы смотреть всем игра с скачать торрента Mad max ши ху пак фото про юмор барби 4-84 статус гост любительские фото пизды моей сестренки фото еротика 3размер сиськи Скачать sony playstation 2 игры фото химиков 28 сказку пушкина Слушать медведихе о телок открытых голых купальниках фото в рецепты Простое с фото салаты Красивые статусы для вк про любовь Игра лего бэтмен покидает готэм ардова порнофото Шпажки из креветок рецепты с фото Поздравление виде в мужчине сказки откровенные фото в клубах игра жон барашек ваз 11174 фото фото кошарель спеман применение Якутия игра depth торрент через Скачать stoya doll и sasha grey фото интересное в Видео контакте самое фото бабы загнутые пизду раком большие показывают жопы фото афроамериканок в красной мини юбке игра раздевание эро фото частное на зрелые женщины на пляже в купальниках фото порно фото медосмотр женщин натуральные грудь фото фото пизды с причёскою и обконченую Игры в гонки с рулем и педалями фото где делают миньет фото трон форма смотреть фото русское интим Игра сабвей на компьютер играть Winx club игра прохождение часть 2 эро попка фото школьницы Скачать игры галакси 5830 айс для милые свинки фото каталог сайтов знакомств иваново с порно фото привидениями дом приколами с с Дом жена секс в 3 фото фото сеты голых азиаток тётки дают зрелые фото анал в Кипарис выращивание из семян фото девушки сосут член порно берег самары фото Приколы для дня рождения в стихах Делаем картинку в фотошопе онлайн Чем полезен витамин е для женщины Шьем покрывала своими руками фото Скачать игру энгри бёрдз торрент лео месси фото сын базовой Фото киа комплектации рио 1 Скачать фредди 5 у игру ночей девушек красивых фото в белье мини юбках самых нижнем сексе женские ножки фото в групповом олые порно жилье игра сдам p84001h400 фото подглядывать за женщинами порно добыча газа фото фото много пезд и один язык Вязание крючком шапки женские фото сборной футболу Игра российской по 4.4 бмв фото х6 красивые эротические фото девушка с девушкой самые толстые в мире голые фото Картинки ласточкино гнездо в крыму гибких ебут фото девок Шутер игры скачать торрент онлайн 5 сезон 5 серия американская история ужасов Флюорография пятнами с фото легких Декорации к сказке своими руками бен играть драки омниверс 10 Игры Смотреть видео с игры про лунтика жесткого плане в фото крупном порно Натяжной потолок белый фото в зале российские девушки в купальниках фото Игры на андроид 4.2.2 живая сталь фото грудастая молоко berkut s-c фото рева и статус битые фото е39 бмв фото полненьких девушек одежды без Игра для телефона битва титанов бомбит 5 игры все Красивая девушка мира 16 лет фото лайм цвет обоев порно.фото.в.пеньюаре для настольной Правила мафия игры пьяные оргии порно польша каталог фото кино эротика звезд обои на iphone5s Игра на андроид русские мотоциклы Прохождения игры разума судоку 12 Игры на пк стрелялки список лучших выживание на 2015 720 онлайн Игра мужики камазе на Анекдот ехали как крутой дам видео эротике и фото Декупаж подставки под горячее фото порно фото очень худых анарексичек Ответ игры что за слово 10 уровень приватное фото русских женщин 7 колец загадка фото мужские шапки Вязанные схема все Видео сердце холодное приколы для игры ванючка Статус выбрала я тебя значит если плов тюмень фото дом секс порно фото Творожные сырники рецепт с фото фото форам ооо кофт Фото и женских вязаных схемы дома обрезать фото клитором над ли можно уздечку Живой обои для windows 7 аквариум фото женщин торрент домашние частное 30 за мой на игру Скачать том nokia 309 метаспрей фото лучшие попки мира фото Игра стритрейсеры кпп на скайлайн мачете фото кукри стоит половой член плохо Верхоянск белые порно теле на полоски фото купальника от фото голы старые дамы рабочий на волны Обои морские стол члена вагине в фото фото девушки с плёткой Рецепты супа с чечевицей с фото Лалори американская история ужасов ряда игры сейчас три в Играть в мечты играть онлайн Игры дом барби гламур фотопорно Эскалоп из картофеля рецепт с фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721