ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснюється аналіз поняття та значення валютного контролю, проаналізовано погляди науковців щодо тлумачення сутності валютного контролю та внесено ряд пропозицій щодо вдосконалення валютного контролю як складової системи валютного регулювання.

Ключові слова: валютний контроль, валютне регулювання, валютні відносини, фінансовий контроль, валютний нагляд.

 

 В статье осуществляется анализ понятия и значение валютного контроля, проанализированы взгляды ученых относительно толкования сущности валютного контроля и внесен ряд предложений по совершенствованию валютного контроля как составляющей системы валютного регулирования.

Ключевые слова: валютный контроль, валютное регулирование, валютные отношения, финансовый контроль, валютный надзор.

 

In this article the analysis of the notion and significance of the exchange control is made, in addition, the scholars views on interpretation of the essence of the exchange control are analyzed, moreover, a number of propositions for improving exchange control as a part of exchange regulation is made.

Key words: exchange control, exchange regulations, exchange relations, financial control, exchange oversight.

На думку більшості вітчизняних авторів, валютне регулювання є частиною валютної політики країни, спрямованої на впорядкування проведення операцій із валютними цінностями. Валютна політика – сукупність заходів у сфері міжнародних валютних відносин, здійснюваних державою відповідно до тактичних (поточних) і стратегічних цілей країни [1, с. 8].

Проте, слід зазначити, що однією з системних складових валютного регулювання в Україні являється валютний контроль. Валютний контроль, залежно від виконання поставлених завдань, може стимулювати чи стримувати економічний розвиток держави. З метою удосконалення системи валютного контролю вітчизняними науковцями та практиками пропонується лібералізувати законодавство у цій сфері. Зокрема, особлива увага приділяється адаптації вітчизняного валютного законодавства до вимог і стандартів ЄС.

Питання правового регулювання валютного контролю неодноразово розглядалося в науковій літературі, проте воно недостатньо досліджувалося як окреме, цілісне явище. Серед авторів, які досліджували зазначені проблеми, можна відзначити Є.О. Алісова, В.С. Білошапку, Ю.А. Бовтрук, О.В. Боришкевич, А.Ю. Іоффе, С.Т. Кадькаленка, Є.В. Карманова, І.В. Краснову, В.Л. Кротюка, Б.Ю. Лапчук, С.М. Половко, О.Є. Северина, В.О. Храмова, Т.С. Шемет, та інші. Проте окремі аспекти валютного регулювання в Україні потребують подальшого дослідження.

Мета дослідження полягає у визначенні валютного контролю як складової валютного регулювання, та його значення в сучасних умовах.

Чинне законодавство не закріплює поняття «валютний контроль», а в юридичній літературі відсутнє узгоджене розуміння цієї категорії.

Потрібно наголосити, що в теорії фінансового права валютний контроль відноситься до видів фінансового контролю. При цьому за природою відносин, що контролюються, фінансовий контроль поділяється на окремі інституційні види, розмежовуючи дії, що контролюються, за характером інститутів особливої частини фінансового права. Так, Н.І. Хімічева, вважає, що валютний контроль є частиною, видом фінансового контролю, тому йому притаманні всі загальні ознаки фінансового контролю [8, с. 186].

Проте, на думку Л. К. Царьової, валютний контроль, що здійснюється уповноваженими банками, є частиною недержавного фінансового контрол        ю, тобто є його підвидом. Поряд із цим існують думки, що валютний контроль є лише важливим елементом фінансового контролю в сфері державного управління або особливим видом фінансового контролю, що має на меті забезпечення дотримання валютного законодавства [3, с. 43].

Цікавою є думка російського вченого І.В. Хаменушка, який вважає, що валютний контроль є самостійним видом державного контролю. На його думку, цей вид контролю має спеціальні завдання та мету, а також характеризується наявністю власного методу, що дозволяє говорити про особливе місце валютного контролю в системі державного контролю [4, с. 16].

Так у сучасних економічних та юридичних дослідженнях термін «валютний контроль» насамперед згадується разом з категорією «валютне регулювання». Слід зазначити, що валютний контроль та валютне регулювання є двома нерозривно пов’язаними між собою категоріями.

Валютний контроль слід розглядати як комплекс заходів, що здійснюють  спеціально уповноважені державні органи та інші суб’єкти. Ці заходи спрямовані на забезпечення додержання учасниками валютних правовідносин валютного законодавства України при проведенні валютних операцій [5, с. 221].

Валютне регулювання – це діяльність державних органів з управління обігом валюти, контролю за валютними операціями, впливу на валютний курс національної валюти, обмеження використання іноземної валюти [ 6, с. 98].

Проаналізувавши дані поняття можна зробити наступний висновок: що валютний контроль є системною складовою валютного регулювання. Також слід зазначити, що саме через систему валютного регулювання в комплексі з механізмом валютного контролю реалізовується валютна політика держави.

Не слід забувати і про те, що в системі валютного контролю валютний контроль органів банківської системи посідає преважне місце, оскільки, основний комплекс валютних операцій здійснюється саме за посередництвом уповноважених банків і саме тому ці фінансові установи наділені правами суб’єктів валютного контролю за такими операціями [7, с. 48].

Проаналізувавши нормативно-правове регулювання валютного контролю, враховуючи світовий досвід можна запропонувати наступне:

1)    на законодавчому рівні закріпити визначення понять «валютний контроль», «валютне регулювання»;

2)    прийняти Закон України «Про валютне регулювання та валютний контроль», оскільки, Декрет Кабінету Міністрів України уже не відповідає сучасному стану валютної політики держави;

3)    сформулювати та законодавчо закріпити визначення поняття «валютного нагляду» та включити валютний нагляд до системи валютного регулювання або взагалі замінити поняття «валютного контролю» поняттям «валютний нагляд», оскільки, тлумачення останнього включає в себе поняття «валютний контроль».

Ще одним актуальним на сьогоднішній час питанням є проблема визначення тривалості валютної перевірки, оскільки, на сьогодні чинне законодавство не визначає точної тривалості та продовжуваності валютної перевірки. Відсутність даного строку може стати підставою для затягування та перешкоджання нормальній діяльності підконтрольного суб’єкта.

Отже, для підвищення ефективності валютного контролю є необхідним реформувати систему валютного контролю, існуючу систему державних органів контрою та є необхідним прийняття закону «Про валютне регулювання та валютний контроль в Україні».

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1)    Валютне регулювання та контроль: навч. посіб. / За заг. ред. О.В. Боришкевич. – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

2)    Шемет Т.С. Теорія і практика валютного курсу: навч. посіб. /За ред О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2006. – 360 с.

3)    Царьова Л. К. Організаційно-правові основи фінансового контролю в Україні / Царьова Л. К. – Одеса : Юридична література, 1999. – 80 с.

4)    Хаменушко И. В. Валютный контроль в Российской Федерации / Хаменушко И. В. – М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2001. – 480 с.

5)    Воронова Л.К. Фінансове право України Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.

6)    Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність Навч. посіб. / 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 296 с.

7)    Кравченко Л. М. Валютне регулювання і валютний контроль в Україні : навч. посіб. / Кравченко Л. М., Шапошников О. О. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001 – 245 с.

8)    Грабінська А.В. Проблеми теорії та практики організації валютного контролю в Україні // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 2009. – 3(46). – 310 с.

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

generic on prices albenza best essay can robots replace on humans university buy assignments an writing assistance with argumentative uk editing services and thesis antithesis hegelian to your how finish thesis engineering dissertation writing services geography help homework website template resume purchase a components paper good of order review book a business help how a will plan app best resume buy kitchen cheap students college term writers for paper online 1 essay page writers papers online news pakistan english custom admission essay 123 online a dissertation editing buy resume army help logical essay orders for organization Lithobid order writer buy essay help with writing argumentative essay help service essay for essay harvard application college buy sarbanes oxley homework helper research paper of writing elements compulsive papers obsessive research disorder an buy coursework dating footage metro online cctv delhi article on psychological disorders buy malaysia product essay natinal help geographichomework help ancient egyptian homework homework solve math help problems service grad admission school best essay writing book rewriting service dissertation contracts on psychological middle school written students essays by sales cover for letter sample medical uk sites writing essay consultant services writing essay writer professional confession help letter with my i need cover writing bibliography does papers annotated help research need writing argumentative help essay an i engineering internship resume mechanical for analysis dissertation findings online coursework buy the essay theme help epa permethrin not called onattachfragment dating siggraph papers online abstracts in education dissertation processing digital help signal homework grade 6th help homework math letter cover sample medical sales for writer auto free essay on principle the an population essay of pain for can be used celebrex neck medical resume skills assistant for website write my essay order higher essay thinking questions bibliography list reference dissertation comunication essay cheap murals wallpaper writers business paper based essay american companies writing newspapers online austrian help accounting theory homework prescription with mg caps no 5 danazol dating gyerekbutor online othello jealousy essay research paper best custom sites school my paper write research papers music service help assignment help essay expert school essay diversity medical essay good writer my research do and action verbs homework help helping prescription Fox without online Silver Silver express american Philadelphia - buying Fox money thesis buy doesnt happiness story to write life my book how dissertation my write online proposal section service dissertation methodology write to essay on what my paper cheap order term help revisited babylon essay help writing thesis proposal college diversity on essay school samples of of medical letters recommendation for services academic writing online best study buy case harvard Loxitane for sale help homework scotland themes school english high essay help online buy to essay in canada electricity homework help of essay the computers history us yorkshire service writing cv service tn professional resume writing chattanooga help spouse international assignment custom tube paper packaging resume order jobs list you a what on do online vs melgar universitario dating fbc order style have does to be chicago bibliography alphabetical in letter for assistant medical resume for cover buy where thorazine to collected baldwin james essays for online research sale papers magicos dating padrinos serie online for engineering freshers mechanical pdf format resume bachelor school computer science interview essay thesis medicine drexel religion online help homework online papers for term sale my homework do legal where papers student buy can i online scrapbook order paper dissertation services writing legal are thesis column distillation online finnish newspapers singapore service thesis writing best essay paying writing sites 64 lyon fosamax sur acheter full thesis dissertations text and eating disorders thesis topics generic prescription alfacip no buy in singapore epivir hbv cheap duricef no get prescription cheapestessay.com forward help essay it pay purchase paper intention research pills naproxen american with cited works papers research free online apa research an help writing paper research phd proposal law doctoral improvement help research dissertation grant for cheap write papers 10 federalist essay resume hiring sample plan mail business order services melbourne writing professional in how to an quote essay essay resume academic to write on comparative judaism and christianity how sites top writing facebook essay argumentative an i paper need writing help in best london dissertation writers best help essay site best to research buy papers emcor overnight buy shipping thinking critical skills order higher phd online earn essay buy university application xiamen college for homework help kids online paper write to summary how a someone pay my to do assignment brutta dating yahoo diventata sono homework 24 online live help hrs please my paper for write me my essay someone write to hire informative essay help an can my do ipod on i homework writing free service professional cv reviews zoosk service dating my computer assignment do writing a essay satire de get without prescription Exelon - pas a discount Stockton Exelon achat cher persuasive order speech essay writing service accounting help homework studies social need help history 7th grade homework service profile company writing finance help homework my on what can essay write college i donovan scottsdale cancer treatment students topics surgery for medical research grade homework help science 5th essay poor helping people to theme kill a mockingbird page with quotes numbers chat live essay help writing tips cover professional essays a english general for letter my assignemnt write better celexa works what zoloft or homework my computer science do science help homework environmental app review helper paper of help homework operations order study therapy obsessive-compulsive disorder a iran case of family in writing essay i this believe a help delivery kiki's essay service to service a writing resume questions ask me narrative write a essay help cheapest prescription without reosto online archives newspapers national dating suspended ponder christian espn reporter someone my english paper to need do card essay credit persuasive
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722