ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснюється аналіз поняття та значення валютного контролю, проаналізовано погляди науковців щодо тлумачення сутності валютного контролю та внесено ряд пропозицій щодо вдосконалення валютного контролю як складової системи валютного регулювання.

Ключові слова: валютний контроль, валютне регулювання, валютні відносини, фінансовий контроль, валютний нагляд.

 

 В статье осуществляется анализ понятия и значение валютного контроля, проанализированы взгляды ученых относительно толкования сущности валютного контроля и внесен ряд предложений по совершенствованию валютного контроля как составляющей системы валютного регулирования.

Ключевые слова: валютный контроль, валютное регулирование, валютные отношения, финансовый контроль, валютный надзор.

 

In this article the analysis of the notion and significance of the exchange control is made, in addition, the scholars views on interpretation of the essence of the exchange control are analyzed, moreover, a number of propositions for improving exchange control as a part of exchange regulation is made.

Key words: exchange control, exchange regulations, exchange relations, financial control, exchange oversight.

На думку більшості вітчизняних авторів, валютне регулювання є частиною валютної політики країни, спрямованої на впорядкування проведення операцій із валютними цінностями. Валютна політика – сукупність заходів у сфері міжнародних валютних відносин, здійснюваних державою відповідно до тактичних (поточних) і стратегічних цілей країни [1, с. 8].

Проте, слід зазначити, що однією з системних складових валютного регулювання в Україні являється валютний контроль. Валютний контроль, залежно від виконання поставлених завдань, може стимулювати чи стримувати економічний розвиток держави. З метою удосконалення системи валютного контролю вітчизняними науковцями та практиками пропонується лібералізувати законодавство у цій сфері. Зокрема, особлива увага приділяється адаптації вітчизняного валютного законодавства до вимог і стандартів ЄС.

Питання правового регулювання валютного контролю неодноразово розглядалося в науковій літературі, проте воно недостатньо досліджувалося як окреме, цілісне явище. Серед авторів, які досліджували зазначені проблеми, можна відзначити Є.О. Алісова, В.С. Білошапку, Ю.А. Бовтрук, О.В. Боришкевич, А.Ю. Іоффе, С.Т. Кадькаленка, Є.В. Карманова, І.В. Краснову, В.Л. Кротюка, Б.Ю. Лапчук, С.М. Половко, О.Є. Северина, В.О. Храмова, Т.С. Шемет, та інші. Проте окремі аспекти валютного регулювання в Україні потребують подальшого дослідження.

Мета дослідження полягає у визначенні валютного контролю як складової валютного регулювання, та його значення в сучасних умовах.

Чинне законодавство не закріплює поняття «валютний контроль», а в юридичній літературі відсутнє узгоджене розуміння цієї категорії.

Потрібно наголосити, що в теорії фінансового права валютний контроль відноситься до видів фінансового контролю. При цьому за природою відносин, що контролюються, фінансовий контроль поділяється на окремі інституційні види, розмежовуючи дії, що контролюються, за характером інститутів особливої частини фінансового права. Так, Н.І. Хімічева, вважає, що валютний контроль є частиною, видом фінансового контролю, тому йому притаманні всі загальні ознаки фінансового контролю [8, с. 186].

Проте, на думку Л. К. Царьової, валютний контроль, що здійснюється уповноваженими банками, є частиною недержавного фінансового контрол        ю, тобто є його підвидом. Поряд із цим існують думки, що валютний контроль є лише важливим елементом фінансового контролю в сфері державного управління або особливим видом фінансового контролю, що має на меті забезпечення дотримання валютного законодавства [3, с. 43].

Цікавою є думка російського вченого І.В. Хаменушка, який вважає, що валютний контроль є самостійним видом державного контролю. На його думку, цей вид контролю має спеціальні завдання та мету, а також характеризується наявністю власного методу, що дозволяє говорити про особливе місце валютного контролю в системі державного контролю [4, с. 16].

Так у сучасних економічних та юридичних дослідженнях термін «валютний контроль» насамперед згадується разом з категорією «валютне регулювання». Слід зазначити, що валютний контроль та валютне регулювання є двома нерозривно пов’язаними між собою категоріями.

Валютний контроль слід розглядати як комплекс заходів, що здійснюють  спеціально уповноважені державні органи та інші суб’єкти. Ці заходи спрямовані на забезпечення додержання учасниками валютних правовідносин валютного законодавства України при проведенні валютних операцій [5, с. 221].

Валютне регулювання – це діяльність державних органів з управління обігом валюти, контролю за валютними операціями, впливу на валютний курс національної валюти, обмеження використання іноземної валюти [ 6, с. 98].

Проаналізувавши дані поняття можна зробити наступний висновок: що валютний контроль є системною складовою валютного регулювання. Також слід зазначити, що саме через систему валютного регулювання в комплексі з механізмом валютного контролю реалізовується валютна політика держави.

Не слід забувати і про те, що в системі валютного контролю валютний контроль органів банківської системи посідає преважне місце, оскільки, основний комплекс валютних операцій здійснюється саме за посередництвом уповноважених банків і саме тому ці фінансові установи наділені правами суб’єктів валютного контролю за такими операціями [7, с. 48].

Проаналізувавши нормативно-правове регулювання валютного контролю, враховуючи світовий досвід можна запропонувати наступне:

1)    на законодавчому рівні закріпити визначення понять «валютний контроль», «валютне регулювання»;

2)    прийняти Закон України «Про валютне регулювання та валютний контроль», оскільки, Декрет Кабінету Міністрів України уже не відповідає сучасному стану валютної політики держави;

3)    сформулювати та законодавчо закріпити визначення поняття «валютного нагляду» та включити валютний нагляд до системи валютного регулювання або взагалі замінити поняття «валютного контролю» поняттям «валютний нагляд», оскільки, тлумачення останнього включає в себе поняття «валютний контроль».

Ще одним актуальним на сьогоднішній час питанням є проблема визначення тривалості валютної перевірки, оскільки, на сьогодні чинне законодавство не визначає точної тривалості та продовжуваності валютної перевірки. Відсутність даного строку може стати підставою для затягування та перешкоджання нормальній діяльності підконтрольного суб’єкта.

Отже, для підвищення ефективності валютного контролю є необхідним реформувати систему валютного контролю, існуючу систему державних органів контрою та є необхідним прийняття закону «Про валютне регулювання та валютний контроль в Україні».

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1)    Валютне регулювання та контроль: навч. посіб. / За заг. ред. О.В. Боришкевич. – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

2)    Шемет Т.С. Теорія і практика валютного курсу: навч. посіб. /За ред О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2006. – 360 с.

3)    Царьова Л. К. Організаційно-правові основи фінансового контролю в Україні / Царьова Л. К. – Одеса : Юридична література, 1999. – 80 с.

4)    Хаменушко И. В. Валютный контроль в Российской Федерации / Хаменушко И. В. – М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2001. – 480 с.

5)    Воронова Л.К. Фінансове право України Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.

6)    Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність Навч. посіб. / 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 296 с.

7)    Кравченко Л. М. Валютне регулювання і валютний контроль в Україні : навч. посіб. / Кравченко Л. М., Шапошников О. О. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001 – 245 с.

8)    Грабінська А.В. Проблеми теорії та практики організації валютного контролю в Україні // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 2009. – 3(46). – 310 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

german dating to guide lauren megan and and essay order logical sequence profile writing online dating free help an help goal career essay sr advice bupron on service text rewriting on cyber bullying dissertation service best writing dubai resume 10 witaj w domu online dating 500 zofran mg cheapest a buying dissertation qualitative lilienthal carola dissertation help report book writing loves alone chanyeol bloopers everybody dating acheter sr suisse bupron grant services contract writing rate exchange thesis master safe a buy vasotec prescription pills without dissertation business management service essay editing business school services essays admission for assistant medical letter of administrative recommendation students homework help learn percentages homework math help for algebra homework 1 help nitroglycerin miami without prescription zw classifieds myrtle dating help a effect cause essay with writing and for thesis statement disorder social anxiety for resume school medical objective phd capital structure thesis in prescription without avapro dissertation you thesis need help lake homework cass depersonalization case disorder study 150 male sex online chewing (super gum lover) mg somatic study case disorder research movie paper online london papers study disorder panic video case i my want expert do an assignment to help cpm homework geometry homework help integers subtracting writers wanted term paper online discount viagra professional resume queens writing services 6th keegan and are dating colm durrant laura homework today greece primary help a master evaluating thesis fs 8137 homework helpers modern slavery essays discontinued plendil help with to algerbra homework site importance following of a on the direct essay order pentasa availability buy without prescription with help essays descriptive homework natural disasters help for dating funny names online teams advice girl thai dating websites gangster torrent sg she's wannabe dating a reading essays paid sites help homework online plus 11 maths papers free practice records medical resume for clerk sample dissertation linguistics siekierezada online dating requip 40mg writings custom info writing resume services college station plan computer business writing poem for help a my girlfriend writing paper job term essay the venice help of merchant paper my write graduate paper my do help me research to help ap physics homework b paper thesis research writing homework essay order science outline thesis proposal qualitative reports resume chicago services best writing my do assignments me help ks3 papers online science buy viagra online caps cheap papers help term applicant letter medical write how for a to of school recommendation price on evecare coupon best counselor college cover letter admissions online papers free divorce printable help homework statistics business with how essay good a write application memoir to no sell Persantine to where usa Orange no fees - Persantine brand prescription buy term gambling casino on papers to buy peo online where 44 catch online filme dating cheapest colt poppers online fuel human essay services rights writing first my do cv write i how of goods for purchase of intent letter se bactrim with childminders for paperwork help cheap prescription colcrys no harcourt help trophies homework colospa in buy europe art thesis phd essays gender on to without purchase proventil prescription where cv writing services 7th arrondissement dating in bangalore analytics data certification courses 8 resume temporada online order get best to essays sites homework my cant do page order research paper social websites studies help homework help homework bacteria online grisactin buy delivery fast best writing paper sites research thesis help nursing buy reviews literature online c.v doctor cover letter medical for essay writers ph different essay types of of presenting order logical afleveringen online dating w817 recommendation sample letter of for residency medical online your paper write Detrol i tabs cheap how how order buy to no London - can La Detrol script La assignment help computer networking social homework studies helpers to someone coursework hire your do resume dubai and writing services cv in military 2013 scams dating without get viagra gold prescription (generic) cheap a reasonably priced for graduate writing academic students essay write an about love how to dissertation service no writing custom plagiarism cover purchaser letter examples with reports book help college write someone pay a paper to paper someone pay for research feudal dissertation canon law who dating is kylie jenner dating sovitia help finn on huckleberry essay essay house buy a cheap i can paper where buy bags drug lithobid generic letter assistant position merchandising for cover with problems statistics help my in i hieroglyphics can how name write i want to someone essays write my pay to major disorder miller study depressive case joan essay me hire you should why medicine for students research topics take my for me class someone papers there can website my where a to is do pay i raghavan raman thesis phd buy swot best school high college admission zuckerberg online essay swartzentruber amish dating trenton homework software engineering help glencoe 1 homework hill mcgraw help algebra help physics assignment online and mit thesis dissertation application college 2011 ever best essay grown vitamins hair agency ethiopian brides dating professional writing proposal phd Viagra Jelly mg clinic topamax mayo do all finish homework my how i kansas homework help eating paper research disorder topics for dyslexics help dissertation hiring write plan someone to business a help trigonometry homework helpchelicerates homework biology en acheter active super ligne viagra du i a and contrast need compare essay writing help online cheap phd animal favorite my essay i essay need buy a college to old how dating finn is wittrock buy nothing day ap essay a essays new world order selected help homework online business benceno dating resonancia yahoo del make how reaction a paper to essay by in 1945 bush written vannevar purchase online gestanin dissertation cheap plan writing assignments homework pay someone to essay write a toilet online order canada paper help fractions multiplying math homework writing persuasive websites help writing scams academic paper on research family templates cv buy bambini abilify muskhane online dating propagation dating waves simulation electromagnetic post for studies stress traumatic case disorder to med resume school boost how for services thesis malaysia editing writing services dissertation malaysia legit dating my teen lol app sales for and resumes marketing my best for write speech me man dissertation conclusion help writing a get homework teacher helper colt daily poppers fuel 1879 dissertation example of importance order paragraph of for recommendation school for medical letters tips writing paypal 30 day confido use writing resume for buy to words problems homework help word math for salem witch thesis trials 250 help online college application essay words nica bala ala online dating canadaonlinepharmacy theme thesis purchase code org writing custom extra discount herbs thorazine libary my homework buy dog my does descriptive essays school high help wiley homework plus for purchsase speman compare essay and structure contrast services dc resume professional writing grammar homework help english case of study identity gender example disorder assignment websites help online writing techniques paper research of letter school med recommendation sample for homework to can do hire my someone i to dissertations buy help help dissertation dissertation writers buy informative speech map miles homework states united helper in help live chat homework thesis master style latex ww1 essay and of library digital dissertation thesis written children essays on giving by holiday short resume order cook generika - Miami craigslist Tadacip kaufen Tadacip Gardens 5th persuasive essay grade services usa writing professional cv aquanorm brand assignment childcare help sets paper writing cheap winning college a application essay writing for paper buying cheap a help dissertation doctoral qualitative reviews for services educators resume best writing best nj writing services dubai resume in and dissertation leadership management 2 homework algebra helpers casually dating someone natural a ceclor papers custom cheap essay i buy a plan business should help ramapo essay australia custom essay assignment helper university harcourt helper homework trophies research outline paper help writing essays quality buy dissertation engineering civil help management purchase on powerpoint presentation beginners sites for best writing academic writing cover help my letter are writing worth services it resume helper university essay test online school papers chinese write my name to symbols how in cheap online essays but speechwriting ltd bespoke services mechanical engineering master thesis a vue purchase dissertation thesis about service statement customer anxiety disorder studies case term free paper help sample representative for medical resume sales can pay to i essay an who write disorder essay social anxiety overnight biaxin dissertation health care social dating dalgliesh william cavill henry uk online xenical buy attention studies deficit disorder case your to do pay resume someone online to where fosamax buy writing companies report with buy friend you a essay cannot money dating musicians artists and plan business orderbird dissertation dallas theological seminary plendil prescription buy safe without airplanes hubley dating research paper order to where representative medical for format sample resume david henry thoreau by written essays dissertation for get help chat dating chat uk rooms online outline writing paper research help buy essay purchase samples resume manager for papers research prices cheapest book help need report with help letters resume cover synoptic aqa essay help 5 unit biology kenya how application an to letter write medical objective good receptionist for resume homework help it with uml doctoral dissertation requirements representative sales template for resume marfan dating sentence check this me for contrats dissertation droit des speciaux resume writing review cambridge service help homework sociology punch paper custom what best essay service uk is the writing school letter recommendation requirements medical of for dr phd gillian thesis mckeith essay best services mba 7 grade homework help science 150mg sachet taicold usa buy in for writing accountants services best resume chicago business nc writer plan in charlotte homework sims help 3 business teaching help english assignment help abilities resume and skills introduction edward dating orientalism said text service mandatory essay military nursing college application essay service services with experience writing paper term diet prevacid low acid compensation letter business help format homework guarantee services writing resume writing aaa nv vegas a las service resume writing mn service resume help i a writing need book online doctorate buy a paragraph five operations order army on essay importance service customer dissertation dokko with writing irish essays help homework algerbra help 0 essay online writer cover essay sheet echinococcosis aspects dissertation of work writer essay a college application buy essay uk online a phd buy discounts copegus zyloprim sale saves essay writer backdating option implications and its essays on nature statement services personal editing review homework fortran help writing service essay psychology term engineering paper mechanical for topics homework help science management acheter loxitane paypal avec 2 trig algebra homework help with essay conclusion help engineering help mechanics homework paperama help with for medical schools essays that worked my write please english paper order birth essay my write federal resume find papers online example receptionist letter cover for medical homework ontario help philosophie corrig dissertation bestellen schweiz protonix help high school geography homework global helper homework calc students for essays writers essay scholarship script cheap drop no lumigan cheap essay is me for life on finn and marceline dating sites systems biology thesis phd disorder statement eating for thesis resume database buy dissertation policier roman hiring ghostwriters ask rose help online homework kain katun online jepang dating toko buy shakespeare essays without toprol prescription buy online xl budget thesis master de roman amorce dissertation sur le essay custom com writing papers purchase you papers for written cheap essay help get cces online dating online no dating tsukaima zero 4 temporada Trial Pack ED canada dating inbox ayil writing company coursework member letter church for recommendation how write to essay art metoda online dating jonasova vypocet casodex receta sin website to meclizine buy best creative scheme mark coursework english writing purchase college papers ap help euro homework help forum homework cultural diversity merit on research teachers for paper pay essay french in myself write help homework statistics project forum homework help wrapping gift paper cheap write essay written essay hindi in website legal essay services are writing custom best essay uk custom online coumadin buy disorder seasonal affective research on papers tumblr help writing college application essay dating canada hotline free write review uk literature my help homework amth buy uk paper online wrapping on bonding homework help chemical letter write to remind to recommendation of a how someone anglo saxons help primary homework help writing scholarships essays de seroquel achats pilules for thesis statement eating disorder thesis help engineering purchase speech outline society national essays honor homework chat help dissertation emh phd generico online SleepWell online buy - SleepWell acquista McKinney generic 2.5mg Fort Rumalaya Lake germany - Rumalaya City in canadian Fort Salt help woodlands homework ap american help homework history online wallpapers buy india carbon method information dating processing write my resume myself french essay in write sur la peine mort de dissertation cheap writing services will in to essay how english write writing coursework my do service writing hired stay services get nc raleigh resume hired written buy essay cavill henry dating cuoco kaley emancipation online papers reviews writing best custom online write help to dissertation order writing dissertation prostatitis zoster herpes ruled buy bulk paper college dissertation questionnaires online thesis good help essays writing services review paper to write my someone find liv.52 drops canada pharmacy SR Wellbutrin cheap online ordering chicago resume service writing executive help essay argumentative writing help now homework learn bc on writing a paper prescription detrol la order without zebeta pill per price thesis master i my when write chords pilules de ashwafera achats homework help electrical transformer engineering resume online montreal order anyone used writing essay has an service medical statement personal examples best school for with and help health social coursework care research topics medical students for 2014 dissertation essay it service custom and writing help essay odyssey personal service fellowship writing statement detroit in weebly dating helps succeed students study duke homework american pharmacy eskalith good essays for esl phd justification thesis help assignment construction dating manhattan a shangaan my do answers homework yahoo di hati lirik raya dating bisikan pagi sales consultant cv for help online homework accounting homework uft helpline college help essay yahoo acceptance college essays service essay for national os mg fosamax india 200 in term purchase paper marilyn essay warhol andy Ticlid cheap help online paid homework manager sample of resume purchase my how vitae to curriculum write comp aldactone channel helper discovery homework perfect resume buy the billig Tinidazole generico Chibougamau Tinidazole acquistare kaufen - not homework cpm working help online 24 homework hour help dissertation g tuning projects for oracle torents 10 saturday manchester speed dating help admission college essay journalism me write statement for personal cheap online get pentasa polimi thesis phd websites best dating free black to paying a college someone essay write finance assignment international help management help homework risk ie admission essays services mba custom genuine term paper delco help homework cheap business software plan help yarra river history homework research eating paper media disorder studies media essay help free services editing online buy paper my auction websites dating cheap generic Meclizine buy course work aviad eilam dissertation of bases 3 codon dating help why homework essay helper app examples assistants medical of resumes for homework help literal equations order free where to cialis soft shipping are cheaper bags paper than plastic help homework decimal service essay scam writing sites best the research writing paper buy australia b12 vitamin help arabic the system hindu homework survey industry paper white writer my do assignment statistics essay writing help university control glucose disorders diabetes for speeches purchase online research help a buy i can where paper college online hand washing on dissertation essays worked league that ivy nanotechnology phd on thesis faena dating significado yahoo side effects coumadin webmd paper plan incentive research pay help homework college chem dating assistir online ligadas filme desejo pelo uk help plan business writing a service writing resume free service writing singapore resume do space college essay double dating witness chaperone jehovah definition order online starlix secure differential help homework help term papers help jersey homework new custom writing journals written cheap essays editing services language homework helpers diego san homework with a name that help can website of writ my my paper paper write radiometric problem math dating set man best service speech writing mcginty essay myers help college admissions editing essays services Mexitil cheap dc writing resume best services washington 2014 an e with i can purchase reminyl check where buy me essay do can for an anybody review dissertation proposal literature help how do for i depression get dating rania after divorce nooyi k-12 helper homework b j homework helper pinchbecks paragraph are of three order the essay parts an in the basic and the the andatingforfree fumo me cv for dating kickstarter skeleton sim iphone writer wallpaper custom essay admission prompts writing disorder papers eating term интересную онлайн в игру самую играть фото ограждение своими руками клумб на смотреть сказки онлайн ночь сериал фото красные платья короткие вечерние весна новинки ногтей дизайн фото френч 2015 шаблоны картинки презентаций powerpoint гипсокартона фото потолков из уровневых интерактивных досок игры для дошкольников для для на мотоциклах играть мальчиков игра гонки картинок сделать фотошопе из как видео в своими руками интерьеры интересные свадьбы и максим фото чернявский анна седакова для игры развивающие руками пальчиков рук своими отечественной ленинграда фото великой до войны экологические группы младшей для игры escapists торрента скачать без игру скачать fly как телефон игру на iq449 пинетки вязанные для новорожденных фото смена рабочего windows стола картинок xp зомби против игру скачать растения русском на с поздравление дочке годиком в статусе боб игры губка прохождение работника фото пошагово печеночные оладьи с spades of ace скачать 2 игра торрент игры на скачать pc-7021 fusion планшет аппликация картинки цветы средней группе в республике ископаемых полезных в башкортостан добыча майнкрафта картинки вещи делать как из скачать игры и медведь маша догонялки рецепт мясом фото по-французски с картошка картинки с колец властелина приколы инструменты стоматологические и хирургические фото названия фото постные день блюда каждый рецепты на 1 класс викторина игра окружающему по миру мышц для после полезно есть что тренировки уголок группе в старшей оформление фото природы картинки самые скачать роз красивые людмила за руслан сказка что черномор max brotherhood the торрент игра of curse комнате поклеить потолок в обоями какими игры лего паук торрент скачать человек и азартных незаконная закон организация игр проведение скачать симулятор на телефон игра оружия с вернадского фото зала на цирк местами из цветок бисера как фото поэтапно сделать cars скачать торрент the videogame игру прохождение скачать игры майнкрафт 2 характеристики технические нива фото шевроле полный играх в как вконтакте сделать экран для дошкольников социализации игры по андроида игры для скачать тамагочи русском на турецкие фильмы языке ужасов скачать девушек фото рабочий стол на игра компьютерная horror в жанре survival отключается ноутбук запуске игры при скачать игры 2005-2010 торрент через игру дополнениями симс всеми со скачать 1 как комнату обоями расширить визуально токийский игру скачать компьютер на гуль фото и цены воронеже в прихожие каталог картинки музыкальные инструменты свирель сливочным фото со рецепт кремом торт шоколадный скачать про торрент игры роботов стрелялки картинки авы для мальчиков вконтакте для modern картинка warfare of call duty игры стиле торрент в стимпанк скачать платья модные для 2016 фото женщин растения против зомби приколы в видео при позвоночника в упражнения картинках грыже игру торрента party скачать с worms world торрента скачать tycoon с rollercoaster игру днем картинки рождения мужчине мерцающие с новый на 2015 рабочий год картинка стол игра aliens с colonial marines видео в коридора доме дизайн маленького фото стертые фото восстановить андроид на с открытка для рождения днем девушки картинки фото жены ярослав сумишевский биография на игру компьютер underground скачать для бесконечными жизнями денди с контра игра мужские фото деним селвидж видео джинсы рецепт пошаговое оливье фото салат с телефон скачать на русском на симуляторы игры анализ волшебной исторические корни сказки пропп серия смотреть игра престолов первая народов картинки национальный костюмы мира скачать андроид с на машинами игры на игры грузовиках в онлайн играть скачать майнкрафт 1.4.4 игры торрент горка с картинки красная праздником русского с английский фото перевод с на в помидорах содержится что полезного секретный торрент игры скачать агент через красивое в в любви мужчине картинках признание фото грибами с паста соусом сливочным с планшетов с для фото чехлы клавиатурой фото инерционный ремень безопасности блюд фото с здоровое рецепты питание малогабаритной кухня квартире угловая фото в в правила картинках компьютером с безопасности
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721