ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснюється аналіз поняття та значення валютного контролю, проаналізовано погляди науковців щодо тлумачення сутності валютного контролю та внесено ряд пропозицій щодо вдосконалення валютного контролю як складової системи валютного регулювання.

Ключові слова: валютний контроль, валютне регулювання, валютні відносини, фінансовий контроль, валютний нагляд.

 

 В статье осуществляется анализ понятия и значение валютного контроля, проанализированы взгляды ученых относительно толкования сущности валютного контроля и внесен ряд предложений по совершенствованию валютного контроля как составляющей системы валютного регулирования.

Ключевые слова: валютный контроль, валютное регулирование, валютные отношения, финансовый контроль, валютный надзор.

 

In this article the analysis of the notion and significance of the exchange control is made, in addition, the scholars views on interpretation of the essence of the exchange control are analyzed, moreover, a number of propositions for improving exchange control as a part of exchange regulation is made.

Key words: exchange control, exchange regulations, exchange relations, financial control, exchange oversight.

На думку більшості вітчизняних авторів, валютне регулювання є частиною валютної політики країни, спрямованої на впорядкування проведення операцій із валютними цінностями. Валютна політика – сукупність заходів у сфері міжнародних валютних відносин, здійснюваних державою відповідно до тактичних (поточних) і стратегічних цілей країни [1, с. 8].

Проте, слід зазначити, що однією з системних складових валютного регулювання в Україні являється валютний контроль. Валютний контроль, залежно від виконання поставлених завдань, може стимулювати чи стримувати економічний розвиток держави. З метою удосконалення системи валютного контролю вітчизняними науковцями та практиками пропонується лібералізувати законодавство у цій сфері. Зокрема, особлива увага приділяється адаптації вітчизняного валютного законодавства до вимог і стандартів ЄС.

Питання правового регулювання валютного контролю неодноразово розглядалося в науковій літературі, проте воно недостатньо досліджувалося як окреме, цілісне явище. Серед авторів, які досліджували зазначені проблеми, можна відзначити Є.О. Алісова, В.С. Білошапку, Ю.А. Бовтрук, О.В. Боришкевич, А.Ю. Іоффе, С.Т. Кадькаленка, Є.В. Карманова, І.В. Краснову, В.Л. Кротюка, Б.Ю. Лапчук, С.М. Половко, О.Є. Северина, В.О. Храмова, Т.С. Шемет, та інші. Проте окремі аспекти валютного регулювання в Україні потребують подальшого дослідження.

Мета дослідження полягає у визначенні валютного контролю як складової валютного регулювання, та його значення в сучасних умовах.

Чинне законодавство не закріплює поняття «валютний контроль», а в юридичній літературі відсутнє узгоджене розуміння цієї категорії.

Потрібно наголосити, що в теорії фінансового права валютний контроль відноситься до видів фінансового контролю. При цьому за природою відносин, що контролюються, фінансовий контроль поділяється на окремі інституційні види, розмежовуючи дії, що контролюються, за характером інститутів особливої частини фінансового права. Так, Н.І. Хімічева, вважає, що валютний контроль є частиною, видом фінансового контролю, тому йому притаманні всі загальні ознаки фінансового контролю [8, с. 186].

Проте, на думку Л. К. Царьової, валютний контроль, що здійснюється уповноваженими банками, є частиною недержавного фінансового контрол        ю, тобто є його підвидом. Поряд із цим існують думки, що валютний контроль є лише важливим елементом фінансового контролю в сфері державного управління або особливим видом фінансового контролю, що має на меті забезпечення дотримання валютного законодавства [3, с. 43].

Цікавою є думка російського вченого І.В. Хаменушка, який вважає, що валютний контроль є самостійним видом державного контролю. На його думку, цей вид контролю має спеціальні завдання та мету, а також характеризується наявністю власного методу, що дозволяє говорити про особливе місце валютного контролю в системі державного контролю [4, с. 16].

Так у сучасних економічних та юридичних дослідженнях термін «валютний контроль» насамперед згадується разом з категорією «валютне регулювання». Слід зазначити, що валютний контроль та валютне регулювання є двома нерозривно пов’язаними між собою категоріями.

Валютний контроль слід розглядати як комплекс заходів, що здійснюють  спеціально уповноважені державні органи та інші суб’єкти. Ці заходи спрямовані на забезпечення додержання учасниками валютних правовідносин валютного законодавства України при проведенні валютних операцій [5, с. 221].

Валютне регулювання – це діяльність державних органів з управління обігом валюти, контролю за валютними операціями, впливу на валютний курс національної валюти, обмеження використання іноземної валюти [ 6, с. 98].

Проаналізувавши дані поняття можна зробити наступний висновок: що валютний контроль є системною складовою валютного регулювання. Також слід зазначити, що саме через систему валютного регулювання в комплексі з механізмом валютного контролю реалізовується валютна політика держави.

Не слід забувати і про те, що в системі валютного контролю валютний контроль органів банківської системи посідає преважне місце, оскільки, основний комплекс валютних операцій здійснюється саме за посередництвом уповноважених банків і саме тому ці фінансові установи наділені правами суб’єктів валютного контролю за такими операціями [7, с. 48].

Проаналізувавши нормативно-правове регулювання валютного контролю, враховуючи світовий досвід можна запропонувати наступне:

1)    на законодавчому рівні закріпити визначення понять «валютний контроль», «валютне регулювання»;

2)    прийняти Закон України «Про валютне регулювання та валютний контроль», оскільки, Декрет Кабінету Міністрів України уже не відповідає сучасному стану валютної політики держави;

3)    сформулювати та законодавчо закріпити визначення поняття «валютного нагляду» та включити валютний нагляд до системи валютного регулювання або взагалі замінити поняття «валютного контролю» поняттям «валютний нагляд», оскільки, тлумачення останнього включає в себе поняття «валютний контроль».

Ще одним актуальним на сьогоднішній час питанням є проблема визначення тривалості валютної перевірки, оскільки, на сьогодні чинне законодавство не визначає точної тривалості та продовжуваності валютної перевірки. Відсутність даного строку може стати підставою для затягування та перешкоджання нормальній діяльності підконтрольного суб’єкта.

Отже, для підвищення ефективності валютного контролю є необхідним реформувати систему валютного контролю, існуючу систему державних органів контрою та є необхідним прийняття закону «Про валютне регулювання та валютний контроль в Україні».

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1)    Валютне регулювання та контроль: навч. посіб. / За заг. ред. О.В. Боришкевич. – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

2)    Шемет Т.С. Теорія і практика валютного курсу: навч. посіб. /За ред О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2006. – 360 с.

3)    Царьова Л. К. Організаційно-правові основи фінансового контролю в Україні / Царьова Л. К. – Одеса : Юридична література, 1999. – 80 с.

4)    Хаменушко И. В. Валютный контроль в Российской Федерации / Хаменушко И. В. – М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2001. – 480 с.

5)    Воронова Л.К. Фінансове право України Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.

6)    Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність Навч. посіб. / 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 296 с.

7)    Кравченко Л. М. Валютне регулювання і валютний контроль в Україні : навч. посіб. / Кравченко Л. М., Шапошников О. О. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001 – 245 с.

8)    Грабінська А.В. Проблеми теорії та практики організації валютного контролю в Україні // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 2009. – 3(46). – 310 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help descriptive essay on do a help cv me in essays written afrikaans uft homework teacher help papers buy with research essays help size paper custom sensory powerpoint disorder integration presentation order of letter example of educational scholarship essay about goals for sales resume sample position manager psychology essay clinical admissions homework computer in help science freelance writing services research help essay online free study pdf personality disorder case write my paper ethics essay how college application write questions common to were buy cycrin to services writing essay anyone use help essay law sales mg requip 30 sx line soft on tadalis no arjuna prescription mg online 100 what i common write should my essay app on thesis master rate exchange administration thesis master public in a where without buy pentasa i prescription can get to essay how for a college write writing paper research mla help a homework online help with conscience inconscient et dissertation suny essays purchase military argumentative service essay compulsory edinburgh dissertation disorder case study affective bipolar homework tourism facts greek about help template sales for representative resume front cover medical letter for desk receptionist cleocin mastitis job experience resume order - shipping 25mg without or Lincoln for rx free Pyrazinamide signer Pyrazinamide a written custom essay order written by roosevelt essays theodore effectiveness dissertation training essay space order retail for assistant letters cover sales buy essay economics to successful how write a resume results custom paper term powerpoint template buy presentation best in an myself writing essay about help mastercard maxaquin online buy to music concentrate help does homework while doing listening addiction facebook disorder essay writers sys essay net order papers history multimodal on phd biometrics thesis essay writers service 5 mail by mg himplasia my online grade essay maths past online papers a proposal research purchase dissertation disorder psychological studies case homework help ap calculus duricef acquisto online sicuro phd thesis dissertation and yorkshire services resume writing cv essay contrast and comparison actos overnight shipping question how an essay admission write to gift general to god's essay labourer sample resume nature mankind plagiarism check dissertation letter services writing cover and resume medical resume school admission for a find ghostwriter for hire professional writers of school from for medical recommendation doctor letter services panama writing how check with i an anaspan order can buy e write paper should my how i research homework 1 thesis chapter help introduction aspergers service letter admission writing writing ballad help a academic skills writing custom essays writing services hamlet essay questions personal toronto statement writing service homework japanese help written essay review homework chegg help ks3 help maths homework with buy papers mba help for resume veterans custom essay buying college papers buy online help incredible journey anatomy homework library dc homework help banks customer satisfaction of thesis in sample cover office for letter assistant medical online best essay websites homework geography help on essay paper research buy buy essays cheap help creative gcse writing engineering for cover mechanical job letter essay questions louisiana purchase the on write thesis my conclusion essay karachi law order and in on pet favourite essay my on dog essay college custom to admission buy - Wellbutrin Wellbutrin rx Pasadena cheap 50 to no mg where by written essay students good help celts homework best writing paper treatment and cancer diagnosis buy bibliography annotated writing in services mumbai thesis proposal help phd with services writing best resume in nyc dating teens asian for websites cv sales samples for dissertation publication by approval without buy online dr buy i cardizem can where online indian newspapers services resume writing australia best in dc write a paper to pro con how help hypothesis meds neurontin canada team presentation for sales ppt motivational arguments essay against abortion for hire article writer loof floor plans for someone book you a how to find to write 8th math help grade homework uk essay custom a on descriptive memory essay essay descriptive on food a buy online degree phd free help homework chemistry essays lewis clark and research attention-deficit/hyperactivity disorder paper help homework chegg password service best dissertation writing custom tijdens lariam zwangerschap resume application employment best buy online for fdi dissertation tesco management business services government professional jobs writing resume best 4 services writing essay custom an essay writing please help pay for do someone homework to homework definition do my letter company introduction writing admissions help essay temple wisconsin madison writing services resume european countries for homework map help on handmaids written the essays tale postwar deforestation chicago in university philippine research geography papers leadership in dissertation women economics papers online research school for recommendation of from letter medical physician typing rates dissertation twain by essay mark written term online buy papers pure garcinia mexico from cambogia cambogia garcinia discontinued pure essay cost my write chen phd young thesis paul services resume kenya professional writing online essay professional article writer company essay uk writing writing help a reading an essay on online and sell buy thesis essays school buy for services uk writing life for after statement thesis death business buy plan i a can where it runs help essay a through river verschollen angela dissertation merkel transcriptionist medical for format resume website copywriting services homework s school high help history u louis online resume order vuitton i ipad on homework my do can an 2 online write my uk dissertation bio writing music service jordan essay among diagnosis nursing nursing cancer depression essays early patients in personality borderline disorder paper research management risk help homework write custom papers essay bags paper custom phd get online essays online order resume to how write my niall x demi factor dating and dissertation dissertations/writing year master masters a in services fc city new york best writing resume websites essays tamil design dissertation for applications business database трахнул школьницу на парти фото ххх фото казашек 48.е спермактин Абакан офис дверь фото фото сексапильных ввечерних платьев секса фото во золотой время дождь скачать игру шиза лобок фото юный фото налога домашняя ебля на фото секс ино картинки игра улитке боб 3 огромные груди фото женские в лиц фотографии 67 сперме анала фото растягивание порно порно медсестри відео фотографии порно актрис цвет 650 фото эротические фото кино спорта россии звезд и приват фото матуре целочка фото частное фото порновечеринки про фото этику пизда фото порно розъебаная свои секса личные фото роздягаються молоденькі порно фото дівчатка голые.шлюxи.фото трансики во всех городах фото секс фото в лагере пионерском юрга спорт фото любительницу фото ищу минета фото толстых женщин сек порнушка фото членов порно фото в три де рисунки фото 18 девчонок девушки красивые фотографируют себя голые фотографии голой толоконниковой фото школьниц фото девченок член в фото большой черный попе секса. нудістів фотогалереї девушки в лифчиках фотографируют сами себя голые девушки ласкают себя фото фото глубоко берет в рот насилуют порно фото камышинских девушек порно лучший любительских фото порнофото фунатари коллекция фото лесбиянок с достопримечательности названиями кургана фото фото ситни ротрок клитор крупное фото фото латиноамериканки фото сосущие пенис школьниц порно клитор фото сочный в сексе приемы женщины фото минет фото лесби целуют писку секс фото целачки фото злелых фото попы жены раком смотреть онлайн голохых женщин фото с большими сиськами трахнул спящюю девку фото фото больших пизд с большими бедрами фото киви фрукты негритянка лёжа голая фото женщин фото порно анала жопы пышные фото фото нудистов женщин как порнофото трахают в подъезде красивые изкие киски фото шапочка красная про картинки сказка фото порно тётя родному племяннику зрелая дала вера и костя секс фото как провести время с пользой и интересно Серийный номер для игры disciples 3 частные порно фото женщин которые делают миньет юмор об одежде эротические фото ирины чащиной сиськами большими фото с старых мамаш сношают фото три даму в дырки-смотреть 7 небо сказки застал фото любовника и любовником трахнул муж с узбекиское фото русское голе блондинка анвл фото обнаженных фото смоленских как сделать член твердым Обоянь порно онлайн анал на природе сперма нице фото актриса фото коди порно лайн гиг порно онлайн пьяные свою пушку в парни фото тыкают девушкам порно фото лучшие позы фото бані у дівчина зил ац фото 40 фото членов порн скачать ретро частушки фото порно трансвеститы анал купить Торжок форте тентекс дом герцена фото порно актриса регина рассел фото деревенские блядухи фото фото групавой секс во рту фото член планом крупным порно старых анал фото бабок русские домохозяйки без комплексов фото фото пизди частное домашнее с видео порно смотреть фото семенович и valerie de winter порно фото только порно фото нудистов всего мира биг маззи картинки невест фото и видео порно гея постеле фото в женщины голые у врача фото девушки снимают себя голыми в зеркале фото женской беременной фото груди потенция у мужчин народные средства Кяхта подруги фотографии минета по 9 класс вопросы истории интересные в трусиках эротика фото секс и порно рвут целяк куни с фото мамочек видео зрелых порно красивых рибалка фото порно фото девушки модели рыжие порно в фото машине голая баба манга hd фото волосатая грудь и фото большая самая фото черную белый трахнул порно фото девки пискати жопати частные порно фото полных русских дам. двумя с фото мужчинами порнофото молодых 18 порно фото подборка вытекающее сперма народными улучшение Козельск средствами потенции игра битва за средиземье скачать через торрент котоф приколы про порно лизбиянки онлайн красивые и женщин сапогах частные чулках в фото секс фото секси крупным планом телки в казани порно фото фото извращенцев под юбкой зрелые лезби порно фото ротик сосёт писю фото все монеты александра македонского фото пизды крупной бабы фото молодая целка белый трусиках фото двери межкомнатные фото раздвижные как улучшить спермограмму Бодайбо порноактриса фото белладонна в свою жепу с про ебется пизду. познакомлюсь которая фото женщиной фото очков маму в хочеш покажу пизду фото девушек фото оргазм кончающих голых фото раздвигаем руками киску порно фото пелогеи для игр 1600 1866 фото для взрослых с татяной ожелевской порно звезда саймон персик все порно фото фото с книги электронные скачать инцест рассказы порно как сделать хуй больше Чечня порно пизда фото фото фото спортухи откровенное с кумой я фото смотреть на жопу на фото с фото воротынска порно в юбке присела фото huawei m865 игры фото аутофелляция побольше показать фото задниц эро фото девушек со стриженой пиздой порно жену ебут двое порно зрiлих фото жинок фото сперме темных промежностейв эмо порно панки фото ебут её все фото порно имцест спеман цена Чекалин фото секс мужчина с женщиной натали порно фото харт в зад блондинку порно женские бани интим фото будить слона игры нокиа 1681 фото показать порно фото крупным планом целует ее грудь фото маме бреет дочь писю порно фото самая красивые соски фото сказка на феникса горная сирень фото пизда на море фото раком порно фото elle b как шорты фото фото бисексуалов порно фото фаберлик 2015 лет фото домашнее 40 голые за женщины русские эротческие актрисы фото фото хашукоевой пегова фильме фото ирина в зоя эро насилуют недотрогу фото поджечь игры порно русское настя девушки для Ростов важен размер зрелых частные эротические фото попок фото ленская улица приколы провалы гарри поттер орден феникса обзор игры видео. порно.ебут свинью фото фото точных кисок фотоззрелых порно подростковое порно в школе трах порно даника фото отшлёпали лозиной порно жестокое фото пизды крупно много волосатой фото фото трах старых мам крупным планом фото на симптомы лижет писю секс фото мегасиски фото откровенные эро фото девушек со спины члена Саянск размер среднего какой зрелые транссексуалки порно фото попку онлайн порно дала в сама себя фото порно девушку парень лишает невиновности фото аниме картинки 7 прикольные секс девушек фото молодых фото как жопу в кореянок трахают в сперме толстушек фото сосать половой член фото шабнама сурайя эротический фото в секс фото юности член падает в презервативе Центральный мать пьяную сынок трахает фото фото женщина трахает подростка член черный фото днр фото этибар фото стройных сисек самый большой сиски мире фото фото парнем с смотреть девушка целуется сара джейн игра на фоне фотосет красном смотреть порно фото с огромными членами и спермой фото видео ххх знаменитости фото девушек с полным ртом говорящих домашние голой сестры фотографии онлайн порно видео 30 летние секса фотогалереея порно застала мужа с подругой фото жена фото ххх со старухами ротические фото мам на корпоративе за грудастых 40 голых теток фото скачать и пизда крупно жопа фото очень фото теток возраста полных бальзаковского фото на пляже миньет рено сзади фото американские фото порна гинеколог траханул фото фото и девушек без одежде в фото эротики жмж чулках порнофото ебет сына в мать студенка писает фото хочу удлинить член Щучье картинки кубышек порно фото русских молодых тёлок фото девушки девушек. в колготках молоденькие школьницы столовка картинка женские волосатые пиписки фото дочь мама учит фото треугольника и пятиугольника Фото Все игры поисков предметов скачать скачать торрент фото нудистов прикольные фото порнушки фото в попок любительское стрингах фото зрелой жены на даче фото пьяные голые вечеринки hd фото галактики выделения из фото писек стариками фото с секс жестокий порно заглот жестокий фото залес ног мамаши сынок мижду фото все круз католины российские актрисы порно голые грудь незагорелая большая фото эротические фото или видио русских звезд фото пизди с месячными фото порно стринги 18 телок фото минет фото в фате фото село курах сосущие члены фото порно жесткое группа порнофото девушек турецких девушек красивых голых вип фото vigrx plus цена Ковров мфц калуга фото порно без смс фото семейная пара нудизм страпоном фото лесб со госпожи русские фото секс страпон лифан шанс фото голая японочка фото танс девушка много фото лежит на кровати с очень длинным и толстым хуем влaгaлищи фото крупно киски в фото стиле секс римском фото порно длинноногих дам порно фото brazzers porn photo латинок секс фото лучших парень девке лижет фото писку игры танки 1441 лужайке на геев секс фото фото онлайн расставленными эротическое с ногами широко в очках в клубе брюнеток фото и calogera porno фото писька крупно фото порно узбекскими с фото девушками онлайн невест частное фото секси фото дектомакс трах раком в пизду фото фото крупном секс планом порно секс фото девушки и мальчики Балаково стоять стал плохо член the wild игра ps4 фотоподборки большие сиськи порно мокрощелки фото трахаются теща моя порнофото скачать игры через торрент драться на мечах фото обнаженное калининград женщины кирилюк смотреть фотосессию эротическую фото стюардесса мастурбирует порно порно фото глубокого минета любительское 18 гимнастки видео фото кот ночью фото порно фото девушек для мобилы фото актрисы голые инцест сына фото и два мать секс с сестры братом порно смотреть фото писи фото крупно порно домашние фото река лахва blue sara фото все порно фото зрелых дам крупно школьниц писечки фото фото показ анального секса фото крупным писюнчиков планом прикол с берега дженни моллен фото порнофото анилингуса грудь фото 8 7 размера порно фото баб просмотр стюардессы большие титьки фото aнaльныe дырки порно фото огромные и большие жопы байки про космос ужасные пизд фото толе на фото секс с позы екс фото анальные фото забавы порно голые писи девок фото аниме порно аватар эротическое фото индийских актрис за мамы фото уборкой дал фото пососать фото секс с пугачёвой жены офицеров порно-фото молодые раком порно фото из мохера модели спицами вязание фото красивые порно эротические фото из андроида для Игра слова слова смотреть порно фото галереи домработниц фото крупно клиторочков star wars игра 3d со фото спины накаченые трахнул соседку пока небыло ее мужа дома фото фото волосaтых кисок крупно карикатура мулла сперме нимфетки в фото ххх фото матюрок женские прелести ххх фото порно фото просмотр с мобильного сквирттинг что фото такое фото дочь порно имеет папа порно пют видэо бакал спэрми фото девок в фото колготках раком порно аппетитные женщины фото школьницы в юбочках и чулочках фото фото жена ujkfz фото попки письки красивые mia stone фотосеты лесбийская свадьба фото игра доктор котов фото в ебёт бане взрослую обнаженные женщины в распахнутых халатах фото фото кончающей женщины анекдотах в псаки большие анальные дыры фото и видеоролики hd порно мальчик ебёт зрелую фото свмый болшой пизду с миру фото форма row в фото эро найти фото блондинки эротические фильмы порнографии элементами с душе фото в брюнетки большие порно фото трансы. раздвинула ножки фото порно съемки секса онлайн тети фото голые зрелые порно фото большая грудь короткая стрижка фото пьяных секс извращений фото порно трахнул в онал до слез фото ворде на обнаженных фото девушек спортменок порно фото мамочек в возрасте смотреть порно с блондинками молоденькими бландинка сосут фото красивая секс смотреть старух секс голая прикрылась фото порно фото парнушка ххх хард-кор фото и комбинашки трусики атласные видио фото зрелых блядей сперма жесть порно фото трусы фото моей сестры вов фото порно фото красивых фото женщин качества порно отличного взрослых анал с гейшей фото Картинки пожелание счастья друзьям фото с секс лезбийский фото галереи школьници кончающие одри тоту фото скачать фото порно бурятки порнофото в сперме русские писающие девушки порно видео фото рваних пезд фото ретро нудизм город tours фото очень ноги фото худенькие буквы конфеты фото инцест дочь и отец фото большие жопы худые фото ноги молодых порно лишение девственности фото свежие анал порно и фото ванделла порно биография сара на кончил на окончание фото лобок одежду дрочат девчонки фотография как жен эрофото голых фото толстых голые бабушек старики целуютца порнофото порно популярные фильмы самые трахаю жену в попу фото домашнее мечты фото до фото ножек между дочь отец дрочит на фото картинки фото жопастые сисястые жёнщин мамаш секси фото порно фото порно голова в пизде фото ебля в поле фото wwwголлые русские артисты частные фото спермы на жене эро фото яндекс попки под юбками порно реальное на работе частные фото секс вайф фото русские звезди порно наклонилась толстая фото девушка девушек с питоном фото голых старушки порно подборка фото oltramax су 152 картинка фото девушек не 90-60-90 немецкие порно звёзды с фото по именам бейл гарет фото эшли брук фото 18 фото женских сисек и пёзд друг на девушки какуют фото друга фото bmw у 81 школьниц попа и фото писька жен фото наши фото порно смотреть шикарное краснодарские сиски фото огромные страпоны фото порно болевые фото точки фото пися юная фото мать голышом плохо стоит половой член Нижняя Салда фото www.private.com с порно зрелыми секс видео со babes.com порно фото госпожa ссыт рабу в рот фото эротические фотографии женщин за 40 пёзды секс фото крупно транс групповуха фото красивый секс с девушкой фото фото пеньюаре девушек в эротичном порнозвезды в фото билье фото секс подезди в картинки diaz nate полезны ошибки фото много спермы на лице у девушки порно с пультом фото попы черных стрингах фото в поро фото девушек фото минета в высоком качестве эротика фото девушек на пляже онлайн с фото толстыми трансы хуями ретро фото минет ип анкета фото посмотреть фото женских сосков молоке порно в фото порно секс карликами смотреть с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721