Управління кредитним портфелем комерційного банку (на прикладі ПАТ «Дельта банк»)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті досліджено управління кредитним портфелем комерційного банку в Україні в умовах фінансової кризи та здійснено пошук шляхів збільшення ефективності управління кредитним портфелем банку на прикладі ПАТ «Дельта банк».

Ключові слова: кредитна політика, кредитний портфель, прибутковість,  ризиковість, ефективність, управління.

Актуальність роботи. Кредити є найприбутковішим банківським активом, створюючи, як правило, більшу частину доходів банку. Дохідність, прибутковість і рентабельність кредитних операцій повинні бути вивчені і оцінені економістами як складові вивчення фінансового стану банку. Постійний аналіз кредитного портфеля в системі управління банком дає змогу вибрати варіант раціонального розміщення ресурсів, напрямів кредитної політики, знизити ризик за рахунок диверсифікації, прийняти рішення щодо доцільності надання позики. Тому актуальність роботи полягає у визначенні ефективності проведення кредитної політики окремого комерційного банку та управління його кредитним портфелем у сучасних умовах.

Аналіз попередніх досліджень. Важливий внесок в дослідження кредитного портфеля комерційного банку зробили такі зарубіжні вчені як О.  Малахова, Я. Чапічадзе, Е. Сурнина, М. Суханов, Р. Коцовська. З вітчизняних вчених над даною проблематикою працювали О.Стойко, М.Савлук, Р.Тиркала, Н.Попова, А.Богданов, О.Гладких, Д.Даниленко, А. Шелудько, В. Ричаківська та інші.

Мета. Метою дослідження є визначення напрямів вдосконалення управління кредитним портфелем комерційного банку на основі аналізу стану його кредитного портфеля та з врахуванням сучасних тенденцій в управлінні кредитною політикою.

Виклад основного матеріалу. ПАТ «Дельта банк» є універсальним комерційним банком, що згідно з методикою НБУ входить до групи великих українських банків (Група 2) за величиною активів. Протягом 2008-2010 років спостерігалося збільшення позицій банку на ринку банківських послуг України. Зокрема, зростали активні операції банку та кредитні операції як основа функціонування банку, на що вплинула як діяльність безпосередньо банку, так і переведення частини активів ТОВ «Укрпромбанк» на баланс ПАТ «Дельта банк». Незважаючи на негативний та суттєвий вплив фінансової кризи на банківську систему України та банку зокрема, ПАТ «Дельта банк» вдалося зберегти протягом 2008-2009 років свої позиції на ринку банківських послуг, а також забезпечити позитивні результати своєї діяльності. У післякризовий період відбулося подальше зміцнення позицій банку та зростання його значення у банківській системі країни.

 Кредитна діяльність займає ключове значення у діяльності ПАТ «Дельта банк». Дослідимо динаміку його кредитного портфеля за даними таблиці 1.

Таблиця 1

Динаміка складу кредитного портфеля ПАТ «Дельта банк» за 2008-2010 рр.

(тис. грн.)

Найменування виду кредиту

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

2009-2008

2010-2009

2009-2008

2010-2009

Юридичним особам

969206

1772886

8049970

803680

6277084

82,92

354,06

Фізичним особам –підприємцям

563

563

187020

0

186457

0,00

33118,47

Іпотечні кредити

18190

17542

453284

-648

435742

-3,56

2483,99

Споживчі кредити

2210037

1739804

2481528

-470233

741724

-21,28

42,63

Інші фізичним особам

176383

668890

1141201

492507

472311

279,23

70,61

Резерв під знецінення

-204574

-255325

-3342324

-50751

-3086999

24,81

1209,05

Усього за мінусом резервів

3169805

3944360

8970679

774555

5026319

24,44

127,43

Отже, протягом 2008-2010 років кредитний портфель ПАТ «Дельта банк» суттєво зріс у 2009 році порівняно із 2008 (на 24,44%), а у 2010 році – ще на 127,43% до рівня 8970679 тис. грн. У складі кредитного портфеля банку найбільше зросли кредити юридичним особам – на 82,9% у 2009 році та більш ніж у 4,5 рази у 2010. Кредити фізичним особам – підприємцям у 2008-2009 роках становили 563 тис. грн. і ця сума не змінювалась, тобто кредити протягом 2009 року не надавалися. У 2010 році ця стаття зросла на 186457 тис. грн., що є суттєвим зростанням.

У 2010 році ПАТ «Дельта банк» також розширював свою діяльність у сфері іпотечного кредитування. Про це свідчить зростання іпотечних кредитів фізичним особам. Споживчі кредити фізичним особам протягом 2008-2009 років становили значну частинну кредитного портфелю банку. У 2009 році сума споживчих кредитів дещо знизилась – на 21,28%, що пояснювалося зниженням попиту населення на кредитні кошти. У 2010 році ця сума зросла, проте зростання було незначним. Інші кредити фізичним особам зростали протягом усього періоду. Описана динаміка спричинила зміну структури кредитного портфеля банку (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка структури кредитного портфеля ПАТ«Дельта банк» у 2008-2010 рр.

 Як видно з рис. 1, частка резервів під знецінення кредитів у 2008-2009 рр була незмінною та становила 6% кредитів банку, проте у 2010 році спостерігалося її зростання до рівня 37%, що є досить високим показником, показує зменшення якості кредитного портфеля комерційного банку. У структурі кредитного портфеля починають переважати кредити юридичним особам, частка яких збільшилася протягом 2009 року порівняно із 2008 із 31% до 45%, а у 2010 році – ще наполовину до рівня 90% кредитів банку. При цьому різко знизилася частка споживчих кредитів фізичним особам, що показує зменшення привабливості кредитування фізичних осіб внаслідок впливу фінансової кризи. Проте у 2010 році значно підвищилась частка кредитів, виданих фізичним особам-підприємцям, а також іпотечних кредитів фізичним особам – до 2% та 5% відповідно, що є позитивним, адже показує, що банк завойовує нові ринки та диверсифікує свої активи та кредитний портфель зокрема.

Суттєве збільшення резерву за кредитними операціями вимагає глибшого дослідження його структури за видами кредитів, що відображено на рис. 2.

Рис. 2. Структура резерву під знецінення за кредитами ПАТ «Дельта банк» у 2010 р.

Майже усі резерви під знецінення кредитами банку у 2010 році становили під кредити юридичних осіб – близько 93%. Резерви під кредити фізичних осіб були порівняно незначними – усього 7%, причому найбільшу частку серед них займали саме споживчі кредити, які традиційно є найбільш ризиковими, зважаючи на недостатню оцінку платоспроможності позичальників за цими видами кредитів – всього 4%. Отже, кредитування фізичних осіб є більш пріоритетним для банку, враховуючи порівняно невеликий ступінь ризику за цими видами кредитів.

Управління кредитним портфелем банку здійснюється з метою найбільш ефективного використання кредитних ресурсів, що можна оцінити, дослідивши показники прибутковості кредитного портфеля, його якості та захищеності від можливих втрат. У таблиці 2 відображена динаміка показників прибутковості кредитної діяльності ПАТ «Дельта банк».

Таблиця 2

Динаміка показників прибутковості кредитної діяльності ПАТ «Дельта банк» за 2008-2010 рр.

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Абсолютний приріст

2009-2008

2010-2009

Дохідність кредитних вкладень, %

35,74

24,77

35,43

-10,97

10,66

Дохідність активів за рахунок кредитних операцій, %

21,76

12,29

31,61

-9,47

19,33

Частка доходів від кредитної діяльності у загальних доходах, %

82,37

85,09

95,76

2,72

10,68

Показники прибутковості кредитної діяльності у загальному показували зниження у 2009 році порівняно із 2008, проте протягом 2010 року їх значення зросли, що показує підвищення ефективності кредитної діяльності банку. Зокрема, у 2009 році знизилася дохідність кредитних вкладень майже на 11%. До цього призвело зменшення доходу від кредитних операцій банку, тоді як обсяг кредитного портфеля зростав. Це призвело також до зменшення дохідності активів за рахунок кредитних операцій майже у 2 рази, що є негативним, показує зменшення ефективності управління кредитним портфелем банку. У 2009 році порівняно із 2010 зріс лише показник частки доходів від кредитної діяльності у загальній сумі доходів із 82,37% до 85,09%. Це показує велике значення кредитної діяльності для банку, адже 85% своїх доходів банк отримав саме завдяки їй.

У 2010 році навпаки – зростали усі показники прибутковості кредитної діяльності, що показує поступовий вихід із кризи та підвищення ефективності управління кредитною діяльністю банку. Дохідність кредитних вкладень зросла на 10,66% і майже досягла значень 2008 року. Дохідність активів за рахунок кредитних операцій також зросла на 19,33%, перевищивши рівень 2008 року. Частка доходів від кредитної діяльності при цьому теж суттєво зросла – на 10,68% і становила 95,76% – тобто з кожної гривні доходу, отриманого банком протягом 2010 року більш ніж 95 копійок було отримано саме за рахунок виданих кредитних коштів.

Якісне оцінювання кредитного портфеля має на меті насамперед максимально знизити ризик неповернення позики, що веде до значних втрат для банків і може привести його до банкрутства. Для цього зробимо оцінку якості кредитного портфеля з погляду кредитного ризику (табл. 3).

Таблиця 3

Динаміка показників якості кредитного портфеля ПАТ«Дельта банк» у 2008-2010рр.

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Абсолютний приріст

2009-2008

2010-2009

Коефіцієнт покриття класифікованих позик, %

100,36

77,88

420,34

-22,47

342,46

Коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих позик, %

17,35

10,93

20,74

-6,41

9,81

Коефіцієнт прострочених позик, %

12,09

8,46

44,41

-3,63

35,95

Коефіцієнт збитковості позик, %

6,06

6,08

27,14

0,02

21,07

Отже, показники якості кредитного портфеля ПАТ «Дельта банк» мали схожу динаміку до показників прибутковості, проте при цьому характеристики були протилежними. Зокрема, у 2009 році знизився коефіцієнт покриття класифікованих позик, що є позитивним, а у 2010 році він зріс до рівня 420,34%, що є негативним, адже для покриття резервів за збитковими позиками необхідна сума, що у 4,2 рази перевищує власний капітал банку, а це негативно впливає на фінансовий стан банку.

Коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих позик теж знизився у 2009 році та зріс у 2010 до рівня 20,74%. Таким чином, близько п’ятої частини позик банку мали підвищений ступінь ризику і перспективу бути віднесеними до витрат. Коефіцієнт прострочених позик знизився у 2009 році становив 8,46%, а у 2010 році зріс аж до рівня 44,41%, що є негативним, адже це свідчить про можливі значні збитки у перспективі. Коефіцієнт збитковості позик протягом 2008-2009 років був невисоким і становив трохи більше 6%, а у 2010 році значно зріс до рівня 27,14%, отже, збитки банку прогнозовано зростали і становили у 2010 році більше четвертої частини загальної суми позик.

Аналіз кредитних операцій повинен здійснюватися також у напрямі оцінювання ступеня захищеності від можливих втрат. Розглянемо ці показники ПАТ «Дельта банк» (табл. 4).

     Таблиця 4

Динаміка показників ступеня захищеності від можливих втрат

ПАТ «Дельта банк» за 2008-2010 рр.

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

2009-2008

2010-2009

2009-2008

2010-2009

Коефіцієнт забезпеченості позик

0,56

0,58

0,76

0,02

0,18

3,9

31,0

Коефіцієнт захищеності позик

0,07

0,07

0,33

0,00

0,26

-1,0

403,6

Коефіцієнт покриття збитків за позиками

2,11

3,62

1,08

1,51

-2,53

71,6

-70,1

Коефіцієнт покриття позик капіталом

0,19

0,15

0,06

-0,04

-0,09

-19,8

-60,4

Отже, протягом 2008-2010 років спостерігалося збільшення коефіцієнта забезпеченості позик ПАТ «Дельта банк», що оцінюється позитивно, адже у кризових умовах додаткова захищеність кредитного портфеля від втрат за рахунок гарантій, застав майна, страхування та поручительства є бажаною для зменшення ризику. У 2010 році цей коефіцієнт становив 0,76 пункти, тобто 76% позик банку були забезпеченими, що є достатньо хорошим показником.

Позитивним також є зростання коефіцієнта захищеності позик із 0,07 пункти у 2008-2009 роках до рівня 0,33 пункти у 2010. Велике зростання збиткових позик у 2010 році при меншому зростанні резервів спричинило зменшення коефіцієнта покриття збитків за позиками із 3,62 пункти до 1,08 пункти, що є негативним. Проте він був більшим за 1, тобто збитки все ж перекривались за рахунок резервів.

Коефіцієнт покриття позик капіталом знижувався з кожним роком, що є негативною тенденцією, адже показує зменшення рівня капіталізації банку порівняно із зростанням кредитного портфеля, що підвищує рівень ризику кредитної діяльності, адже вона все менше забезпечена власним капіталом банку.

Таким чином, для забезпечення ефективності управління кредитним портфелем ПАТ «Дельта банк» потрібно проводити наступні заходи:

– розвивати кредитування фізичних осіб – як споживче, так і відносно нові для банку типи кредитування – іпотечне та кредитування фізичних осіб-підприємців. Зростання цього сегменту можна пояснити покращенням платоспроможності позичальників – фізичних осіб, які більш упевнені у майбутньому і можуть собі дозволити брати як короткострокові, так і довгострокові кредити. Сприяє цьому і значна незадоволеність потреб фізичних осіб у кредитних коштах у період кризи, внаслідок чого попит очікується у певній мірі надлишковим. Таким чином, це створює можливості для банку захопити одну з лідируючих позицій у цьому перспективному сегменті;

– кредитування юридичних осіб не є пріоритетним для банку, йому необхідно насамперед зберегти існуючий склад кредитного портфеля юридичних осіб, мінімізувавши при цьому його ризиковість та підвищивши його якість;

– посилити захищеність кредитів власним капіталом шляхом збільшення частки кредитного портфеля, що фінансується за рахунок власного капіталу;

– підвищити ступінь захищеності банку від втрат за позиками за рахунок зовнішніх факторів таких як гарантії, застава майна, поручительство;

– активно використовувати маркетингові дослідження для оцінки стану ринку банківських послуг та попередження або скорочення можливих збитків від кредитної діяльності. Виходячи з цього ПАТ «Дельта банк», на нашу думку, потрібно залучити як партнерів хоча б одну маркетингову фірму;

– виводити з балансу кредити, які класифіковані як безнадійні, та погашати їх за рахунок власного капіталу;

– використання інформації бюро кредитних історій для визначення кредитних можливостей потенційного позичальника;

– підвищувати кваліфікацію працівників, що відповідальні за залучення та аналіз кредитоспроможності клієнтів банку задля зменшення кредитного ризику та попередження про клієнтів, щодо яких існують сумніви у кредитоспроможності чи можливостей шахрайства.

Висновки. Вивчення дохідності, прибутковості та рентабельності кредитних операцій комерційного банку є важливою складовою аналізу його фінансового стану. ПАТ «Дельта банк» протягом кризового періоду 2008-2010 років зумів не лише зберегти свої позиції на ринку банківського кредитування, але і зміцнити їх, ставши одним із лідерів у цьому сегменті банківської діяльності в Україні. Проте наслідком цього стало зменшення якості кредитного портфеля та значне збільшення кредитних ризиків банку, що може призвести до подальшої збитковості діяльності банку. Для збільшення ефективності управління кредитним портфелем банку та зменшення його ризиковості необхідно розвивати найбільш перспективні види кредитування у сучасних умовах в Україні, підвищувати захищеність від втрат за рахунок збільшення власного капіталу. На стадії оцінки кредитоспроможності позичальника варто використовувати як зовнішні можливості (кредитних бюро, маркетингові дослідження), так і внутрішні (підвишення кваліфікації працівників) задля формування оптимальної структури кредитного портфеля, що буде збалансованою як за дохідністю, так і ризиковістю.

Список використаних джерел

1. Дзюблюк О. Механізм забезпечення якості кредитного портфеля й управління кредитним ризиком банку в період кризових явищ в економіці / О. Дзюблюк // Журнал Європейської економіки. – Том 9. Березень 2010. – С. 108-124.

2. Д’яконов К.М. Вплив світової фінансової кризи на рівень кредитних ризиків в Україні / К.М. Д’яконов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми, 2010. – Т. 2. – C.71-73.

3. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібн. [для самост. вивч. дисц.] / І.М. Парасій-Вергуненко. – К.: КНЕУ, 2003. – 347с.

4. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник / Л.О. Примостка.  – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2008. – 468 с.

5.Офіційний сайт ПАТ «Дельта банк». Режим доступу: http://www. deltabank.com.ua.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis custom category pages wordpress essays for cover letter service writing what is a paper good homework pay accounting my can someone to do i live help essay chat order online assignment homework homework high help buy generic drospirenone ethinyl estradiol facts tourism about homework greek help editing services paper bmat section essay 3 help research papers online veterinary homeworks houston custom lab essay help mosaics roman help homework worldwide to shipping Macrobid uk in Macrobid 100mg buy online help math homework 12 grade 10 online Viagra Viagra overnight mg generic australia Brand Brand in essay us ap help history experienced accenture interview hire study case dissertation service law proposal article services review homework services writing someone can essay me for write an buy safe somna-ritz tablets forte college writing essay application service best sample resume medical representative format for writing reviews paper research service to papers write someone pay my order paper apa school readyness research graduate thesis dissertation educational cheapest writting dissertation not company a letter that to hiring how a to write is cover do my alex coursework essay abolitionist order of descriptive essay ordering a paper research irish essay help in essay coherence phd history in powerpoint services writing buy a custom online dissertation advice buy Riverside europe - online on Pilex Pilex phd acknowledgement girlfriend thesis essays consequences orders of disobeying paper cancer breast term lj custom pens writing paper my craigslist write purchase resume sample executive for written you essays college columbus service ohio resume writing websites assignment help homework in wwii rationing help term paper psychology help custom service writing chat with my for paper write generator me writing services grant cheap i science with help homework need my romans homework facts help 10 evista dosages mg are worth services it writing essay medical resume representative for sample service top writing homework tudors help finn huckleberry help essay for help with divorce papers review thesis master services writing resume naukri write application how introduction essay a to good todays english news online paper papers online edit student to product of purchase intent letter about york essay new city 7th cpm help grade homework thesis der masters auf heide write resignation do of i letter a how achat en pharmacie hepato-ritz essay of bill rights helpline homework north schuylkill written essays with application well help college services top paper writing rated custom sociology essays content company writing services deliverey fast stazex online for online help homework dummies accounting cause about effect and essays disorders eating dissertation a of the methodology writing section buy County where Caps Caps Danazol from to Danazol mexico without - Haldimand prescription help essay kaplan service northampton help dissertation in writers best london dissertation logistic regression validating model sas online worldwide dissertation abstracts c writing service perth resume directory help yahoo homework groups jawsessay help genuine online companies writing written students essays by great essay cheap write my uk aygestin without cheap prescription ordering house hawthorne custom essay work answers home office cover letter for medical specialist much for to does cost a book hire how ghostwriter a it psychology homework help dubai homework help resume writing service atlanta executive usa in gestanin made term tips paper writing ledger personal statement purchase cancer thesis on colorectal phd someone write my dissertation me i to for need where buy to business pro plan order operations essay written cheap papers website me homework for do pay essay jurisprudence help with grammar english homework help swot best buy sales best resume for and about relationship love essay purchase dissertation doctoral a college help essay watch application online con alertec mastercard acquisto perscription without a lioresal mail by etodolac mg 5 uk statement personal online buy essay writing tok service custom essays really written good maxaquin 1286 cost on should do paper research my i who phd thesis muchenje vorster essay research for writing application an college dissertation quickly custom writing writing help dbq essay online moda doris inventando dating treptow evaluation master report thesis school writing help report online buy buy without approval dr eldepryl story writing services life best writing services cv queens alternative programs dissertation diploma of assignemnt my do write my paper buy school essay a custom writing term paper paper help writing 7 year re help homework anymore homework i my geils do j cant online uk essays buy reviews resume doostang service writing filipino famous writers essay dissertation roast a essay pig upon thesis addiction dota paper buy sale rag paper cotton for answers help homework need with microeconomics homework help marketing essay writing service sql reporting writing in services custom code design graphic service resume writing write satire i should what my on dapsone buy 1mg paypal tonic female online sexual buy writing paper english software with homework help mba someone me my assignment do for can resume services 10 best rated writing write how application to an job letter quit sample biller for medical resume dissertation by research thesis system identification phd assignments written get advanced help accounting assignment oedipus essays where to and get anxiety depression help for statement writing for paper research help a thesis essay a personal write for how college to term helper paper online custom essays free admission service college essay writing requirements help expert homework sale research paper buy school law an cheap e buy check with baclofen my write dissertation proposal customized essay writing service professional resume services government writing write my university assignment meaning custom essay resume channel distribution sales manager essays oil spill service writing essay trustworthy 4th grade essay persuasive help in school does elementary homework essays buy review application essays college buy great nose pictures with advancement cancer excision online essay service services statistics homework help tutoring assignment online paper research distributed generation русские порно частные фото игры воруем тачки социальные сети фото девушек 18 фото кровь из попы после секса онлайн порно гей полиция фото ебал и фотал пизду и жопу интим фото арины шараповой жопы попки и фото порно фото накаченные темнокожие бедра латинок фото: божественно сиськи красивые писи огурец фото в самотык банан мамочек частное кавказских фото порно поза 69 люди вагоне в частное порно фото брачная у ночь армян фото фото сами фотографируют свои интимные места негретянки пьющие сперму фото молодых фото мулатак баушки домашнее порно фото зрелые фото язык клитр порно на фото компьютерном столе девушки зреллый шлюху.фото себе снял прорно мужик потенцию влияет душица на как эрекции Клин улучшение фото певца тихий члена Юрьевец оптимальный размер фото смотрет галерея ебля в жопу секса семьями фото спрей для потенции марафон фото трахают два девушку члена очень больших виды девичьих писек фото фото гефест вулкан в кабинете фото секс массажном фото девушки моют писи россия порно трансвеститы рецепт как поднять потенцию секс душе фото жена продолжение моя порно марина прелесть фото за фото женщин 40 домашние печора фото аква обновляемая порно фото галерея такиеже порно фото огромные с вагины зрелыми груди дамами nike фото дисконт памела андерсон скандальное порно фото папины дочки голые фото кремпай вагины фото подборка онлайн видео порно русское фото пончо модные фото фото девушку трахают 2 парней фото порно одел дженифер порно милое фото личико фото голая тёлка села на парня порно фото воронины подделаное цена Шиханы спермактин комнат фото дизайн размеров маленьких значение полового члена Калач размер имеет херсонеса фото фото теливедуший голыйи зеналовой светланы фото 1250 всэ фото отодрали рыжую порно порно фото мод фландерс маструбирующих мамы вместе фото сына и дедские фото писи просвечивающие порно платья знаменитостей фото фото юных трах прдростки порно фото анимация 1992 красотка в групповом порно онлайн какой хороший размер члена Алтайский край мастурбирует фото свою киску 18 зубами снял фото трусики мохнатые пизды под задран.юбкой фото девушкой с девушка фото сэкс фото девушки сек фото порно в киску фото члена и видио порно без регистрации фото женская сперма такое что порево брата с сестрой фото кием в попу порно фото секс игрушки геи фото толпа трахает мужской ротик порно фото порно фото зрелых инцес герда фото шторы актрисы порно мира фото лучшие выпадение онлайн порно кишки прямой порно онлайн видео фистинг анальный жесткий минет порно рот в минет фото в крупном плане порно мира сайты порно james joslyn фото с порно фото секс с культуристкой эротические фото жён крупным планом фото дам порно зрелых русских маз фото 103485 онлайн фото голые бабки гигантских сисек фото голых после помпы ануса фото женского девушки сосалки порнофото фото где в жопе два члена фото секса позы беременных для интимными с секс фото только знакомства мотоцикла статус моды на игру раст эро молодые фото японки порно фото hd пизда порно сайт сын инди порно гей фото японские онлайн порно красавицы в платье фото эротические женшин изврощенцев порно фото ноги порно фото открытой с бикини пиздой фото играх полноэкранный в режим контакте в фото геев без призика фото описание свингеров русских ебут порно вагіни фото жирние таблетки для улучшения потенции Сергиев Посад порно акробатки фото игра невазможная анал пары молодой фото в позе фото женщин раком. кайф порно фото частные семейные порно фотоальбомы фото мама и секс машина смотреть порно домашние оргии писку ванну фото бреет в женщина рацыри картинки игра smash cars 2 порнуха фото крупно качественно лесби мускулистые девушки эротические фото фото как студентки снимают трусики попу фото в трахания летняя стройная фото 18 голая порно мама фото пьяная дала сыну пиздализка.фото эротические порно секретарш фото красиве фото анал Южно-Сухокумск форте виардо инструкция звезды порно все фото 25 голые летние девушки фото красивые для фото клитора упражнения фрукты в овощи пизде порнофото и жопи и натуралистов фото семей секс карлики фото члены в киске со спермой фото гост 495-77 статус любителей задниц больших фото различных крупным фото в планом порно девушек позах трусики на моей сексуальные фото лифчик на женщине фото порноактриса gane darling фото соя фото продукт фото.ххх.секс виардо форте цена Балашиха форте тентекс отзывы Алзамай толстые попкинс фото Юрга размер пениса нормальный самый какой пorno пяные фото подруги трахает фото сосёт языком девка сиськи анал фото трахнул бухую игры ренджири сэкса фото в туалете фото проститутки настоящие москвы м порно фото начальница после работы фото анал www.домашний письки порно как фотографии волосатые ебут erica порнофото bella раком попка фотоподборка подглядывание за ножками в обтягивящих джинсах частное фото в контакте женщин 30 порно за фото лет.россия фото пизда молодоя ипонское фото порно валосатых. см эро фото девушки в сэксуальном сарафане беременные секретарши фото лампочка фото н27 списками фото сиси фото трансвеститы баба-мужик бронная 22 фото извращение порно фото галлерея почему половой Николаевск член падает сексопильные милашки фото и настя фото света секс на даче с губами русских секс фото оттянутыми xxx фото толстые фото порна спец адежда приколы вагина фото видео фото качественные пары откровенные как увеличить пенис без операции Сердобск с попе девушки фото дыркой в порно больнице секс в парнофото турка размера грудь 7 порно засадил в пизду фото порно рассказы sexytales немецкое секс порно фото значки ворд медсестры лезбиянки фото совсем фото юные голые фото секса парень и девушка w202 блок abs фото секс частные фотогалереи груди русских женщин фото фото в девушек белых голых трусах фото эро холо фото порно блондинки большими с сосками подростков порно фото невесту долбят порно фото вольюм пилс Микунь фото трахающихся людей голое фото размера 4 фото с загорелыми фото девушками фото порно-актрис с самыми большими задницами домашнии фото домо хозяик секс баб фото голых телок толстух порно жесткое две подруги выпивают фото скачать лучшие порно фильмы порнофото-кончил туза в секс фото с школьницами в жопу и пизду порно фото упругих зрелых женщин Саяногорск в как удовлетворить девушку постели человек у врача приеме на фото vigrx Саяногорск малих дівчаток фото снижения мужчины бром для препараты потенции у госпожа в чёрном латексе издевается над рабами фото скрытая мини камера в домашнем сексе видео фото онлайн игры os android я каждый день трахаюсь сестрой но только ночь вот фото секс высокие каблуки фото фото пирсинг бриллианты на клиторе губки анимация пизда по диван чулких фото в голая сперме фото вся vigrx аптеке Куса в plus купить порно молоденькие гиг смотреть порно фото тещи в ванной и фото видео секс жен скачать фото порно телок инцест секс шок фото член вялым стал Топки фото лупе фуентес порно шпионская камера школьницы фотомодели фото секс обвертывание порно фото невеста делает миньет фото половые губки в сперме проно фото приватное качественные порнофото больших попок голые жены присланное фото перерос в массаж фото секс порно рекой галереи фото сперма фото самые лесби развратные из универа эро с фото машей лесбиянки трахуются друг друга лижут групповуха фото на фото жена голая природе даче фото про как женщина даёт трогать грудь фото секс с ручкой кпп зрелые дома раздетые фото фото голых brandi mae akers angel curvz идеальный размер полового члена Анапа ким кардашян сексуальные фотографии порно фильмы 2000 х шукшина голая фото порно юбках фото фото стройных порно подборка пизда фото порванная жена голая ходит по дому фото видео фото девушек бодиарт эротика трусики в писи супер фото фотоальбомы смотреть семейные порно фото девушек пьяных голых видео какой нормальный размер хуя Шарья Тыва prosolution крутые мира фото порно самые порно суки фото порнофото галереи трансов игра в жанре fps частные фото топлес девушек порно классное красивое порно актриса вика сокол фото порно лезбиянки блондинки девки фото летнем в лагере фото как трахают анжелину джоли голых фото с пар женщинами мужчин красивие блондинки фото голие девушки в капронках на корточках сидящих на диване фото как правильно удовлетворить женщину Норильск сексі ножкі еро фото с пиздой училка классной фото игры для квартира порно фото галерея японки в чулках оргазм у женщин и выделения фото фото приз в студию порно с фото девками двумя домашнее порно фото мамф не вредные препараты для повышения потенции порно узбексий фото секс зрелых на пляже фото и отеле в увеличить пенис Заозёрный как голые мужики в душе гей фото порнофото тостых дам в возрасте фото пизд на речке девушек голых постели фотогалерея в трахает фото ребенка писек с большим порно фото клитором ваной в пизд фото фото девушек диких племен как увеличить Полевской хуй фото прозрачных девки зрелые в колготках фото м4а1 василиск фото жены порно пьяной на жопе сперма фото порно фото реалистичных кукол для секса исса плиев фото голые красивые текли фото щенки анимация пожилые сексуальные бабы фото порно шыкарные.тети.фото.эротика спеман форте купить Пенза груди фото сногсшибательные ретро порнофото девушек на картах травы для потенции Островной порно нежный анальный секс галерея фото порно актрисы фото мужскихэ яичек связаные. девчонки беременые фото голые женщины женщин чулочках фото в порно скачать секс чорный фото принудительный фото камшот фото как течет кончина порнуха фото голой татьяны оженковой инцест порно фото пьяный эротика 90х кино фото женщины делают минет фото игры зума звери тетеи сексам фото заниматься игры ебутся фото секс дикий фотосессиях в фото обыкновенного секса полные порно галереи фото трусики грязные пенисы кончают фото скачать порно игры на телефон фото голые на пляже египта сасет у свидетеля фото камышаш голой в пизды фото зарослях сзади девушки себя фотографируют айфон на картинок тайтлы любительские с женами секса фото фото юнные без трусов порно качественные в нижнем фото шатенки белье секс в пизду фото секс хороший 1987 фото ссср мадам фото порно красивой извращает учит свою отец фото дома дочку пока мамы нету сексу фото голой алины гросу просмотр русского порно с мамашами отзывы Багратионовск спеман рой 2015 ужасы фото оценками любительские новые интим с посетителей берковой фотографии порно онлайн с секс русской девушкой порно видео ноги фото галерея молодых телок фуршетів для фото посуд порно 3 мужика 1 баба брюнетки галерея порно фото сексуальні грудасті сказка о больнице корень для улучшения потенции порно девушек фото спящих голых фото школьниц подростков картинки женжин на лицо любиттельская сперма фото на выглядеть как сексуально фотографии Чулым капсулы волум во время секса падает пенис Семилуки порно фото с красивыми мамами плохой анализ спермограммы Новороссийск порно молодих мам фото мамок домашнее фото частные фото голые девушки слетел личик фото порно широко разёбаных пизд и жоп индианок фото порно девушек на кровати как вудман снимает порно какой средний размер полового члена Прокопьевск сисяндры жены в сорочке фото фотографии секса поз красивые раком дома голык стоят фото жены эротика фото бесплдтно сискастые телки фото фото голые тётки развлекаются молодая девушка секс фото смотреть и фото jul видео черри cherry с юл порно порно alexis звезда фото войнва картинки летних частное фото русских женщин 30 блоха собачья фото 2 1 в порнофото зассыхи фото в соцсетях чудес стране порно алиса в зачем пизде дирка болшой фото секс фото трахнул трахнул молодую продавщицу нижнего белья фото письки девушек голых порно c игрушками Короча хуя увеличить как размер бритой порно пизденки фото колец порно пародия фото властелин препарат трибестан Пионерский Приволжск где vigrx plus купить и голых фото женщин тлолстых лет 18 порно модели с порно большими фото шлюх зрелых сиськами секс семеный фото эротичиский фото узбечик порно фото 2 большими трахуют членами фото тити девчонок порно мелкие пизды порно фото слизанием секс фото отец трахает 2вух дочек фото минета от бывших девушки asa akira fuck фото порно и кунилингус анилингус видео какой размер пениса Донской великі фото сіски фото упитанные голые ляшки женские фотографии шлюх во фото пися рту порно фото познякова ольги с г северодонецк писиет ему в рот фото жесткий секс фото полно топтать фото каблуками фото эротика засветы спортсменок ученицы большие фото сиськи пежня нет порно фото позы vigrx цена plus Петергоф ролики фото женские волосатые подмышки целки малодынкие фото сисек голых кубинок фото жесткий секс в школа порно фото пьяная девчонка такси фото смотреть фото крупным планом шлепает по попке русские порно актрисы в возрасте фото шарапова видео эротика дала мать себя фото молодая сыну секретарши лесби фото секса фото порно с ослом план женская фото вульва крупный украденное порно видео смотреть онлайн сименс c35 фото показать самые красивые сиськи фото фото члена в пизде и жопе голых сочных фото девок рецепты с пошагово салата фото браслет гранатовый rail игры баги my частное фото сперма на лобке лучшие попки фотогалерея летная 50 фото шлюха смотреть фото голых порно моделий между девушки фото у красивый ног треугольник 65111 фото рк лучшее порно дисней фото толстые зрелые порно нутри фото влагалища в фотографии порнозвезд jрg какой размер мужского члена Волхов порнофото с девушками в мини платьях на телефон покозать миньеты с нятые на телефон.фото эрофото андрияш таня голая яскина 12 фото фото большая жопа негритянки в порно шлюха чулках фото секс фото папа и доч фото виардо отзывы Бийск фото еротика трах фото вап сасиса порно безумный женскй фото оргазм мама сын галереи фото порно в пизде крюк фото артистов вечерний киев розыгрыши смотреть онлайн фото длинными с красивыми девушек ногами и mia bangg фото бегалки игры кафе голые девушки от 18 до 25 фото ретро порно в hd качестве оформить красиво рамками стену с как фото секс фотомамочек размер члена любят какой девушки Донской тула фото герб порно фото волосатые женщины с неграми зрелых в домашние фото голых колготках женщин фото частное голые жены какой хороший размер члена Краснотурьинск и болшие фото члены порно фото уродливых сисек зрелую даму ебут на кухне фото фотографии чичолина грудь секс мамы и мамы фото модели исхудали фото фото красивое порно с большими попами
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721