Управління кредитним портфелем комерційного банку (на прикладі ПАТ «Дельта банк»)

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті досліджено управління кредитним портфелем комерційного банку в Україні в умовах фінансової кризи та здійснено пошук шляхів збільшення ефективності управління кредитним портфелем банку на прикладі ПАТ «Дельта банк».

Ключові слова: кредитна політика, кредитний портфель, прибутковість,  ризиковість, ефективність, управління.

Актуальність роботи. Кредити є найприбутковішим банківським активом, створюючи, як правило, більшу частину доходів банку. Дохідність, прибутковість і рентабельність кредитних операцій повинні бути вивчені і оцінені економістами як складові вивчення фінансового стану банку. Постійний аналіз кредитного портфеля в системі управління банком дає змогу вибрати варіант раціонального розміщення ресурсів, напрямів кредитної політики, знизити ризик за рахунок диверсифікації, прийняти рішення щодо доцільності надання позики. Тому актуальність роботи полягає у визначенні ефективності проведення кредитної політики окремого комерційного банку та управління його кредитним портфелем у сучасних умовах.

Аналіз попередніх досліджень. Важливий внесок в дослідження кредитного портфеля комерційного банку зробили такі зарубіжні вчені як О.  Малахова, Я. Чапічадзе, Е. Сурнина, М. Суханов, Р. Коцовська. З вітчизняних вчених над даною проблематикою працювали О.Стойко, М.Савлук, Р.Тиркала, Н.Попова, А.Богданов, О.Гладких, Д.Даниленко, А. Шелудько, В. Ричаківська та інші.

Мета. Метою дослідження є визначення напрямів вдосконалення управління кредитним портфелем комерційного банку на основі аналізу стану його кредитного портфеля та з врахуванням сучасних тенденцій в управлінні кредитною політикою.

Виклад основного матеріалу. ПАТ «Дельта банк» є універсальним комерційним банком, що згідно з методикою НБУ входить до групи великих українських банків (Група 2) за величиною активів. Протягом 2008-2010 років спостерігалося збільшення позицій банку на ринку банківських послуг України. Зокрема, зростали активні операції банку та кредитні операції як основа функціонування банку, на що вплинула як діяльність безпосередньо банку, так і переведення частини активів ТОВ «Укрпромбанк» на баланс ПАТ «Дельта банк». Незважаючи на негативний та суттєвий вплив фінансової кризи на банківську систему України та банку зокрема, ПАТ «Дельта банк» вдалося зберегти протягом 2008-2009 років свої позиції на ринку банківських послуг, а також забезпечити позитивні результати своєї діяльності. У післякризовий період відбулося подальше зміцнення позицій банку та зростання його значення у банківській системі країни.

 Кредитна діяльність займає ключове значення у діяльності ПАТ «Дельта банк». Дослідимо динаміку його кредитного портфеля за даними таблиці 1.

Таблиця 1

Динаміка складу кредитного портфеля ПАТ «Дельта банк» за 2008-2010 рр.

(тис. грн.)

Найменування виду кредиту

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

2009-2008

2010-2009

2009-2008

2010-2009

Юридичним особам

969206

1772886

8049970

803680

6277084

82,92

354,06

Фізичним особам –підприємцям

563

563

187020

0

186457

0,00

33118,47

Іпотечні кредити

18190

17542

453284

-648

435742

-3,56

2483,99

Споживчі кредити

2210037

1739804

2481528

-470233

741724

-21,28

42,63

Інші фізичним особам

176383

668890

1141201

492507

472311

279,23

70,61

Резерв під знецінення

-204574

-255325

-3342324

-50751

-3086999

24,81

1209,05

Усього за мінусом резервів

3169805

3944360

8970679

774555

5026319

24,44

127,43

Отже, протягом 2008-2010 років кредитний портфель ПАТ «Дельта банк» суттєво зріс у 2009 році порівняно із 2008 (на 24,44%), а у 2010 році – ще на 127,43% до рівня 8970679 тис. грн. У складі кредитного портфеля банку найбільше зросли кредити юридичним особам – на 82,9% у 2009 році та більш ніж у 4,5 рази у 2010. Кредити фізичним особам – підприємцям у 2008-2009 роках становили 563 тис. грн. і ця сума не змінювалась, тобто кредити протягом 2009 року не надавалися. У 2010 році ця стаття зросла на 186457 тис. грн., що є суттєвим зростанням.

У 2010 році ПАТ «Дельта банк» також розширював свою діяльність у сфері іпотечного кредитування. Про це свідчить зростання іпотечних кредитів фізичним особам. Споживчі кредити фізичним особам протягом 2008-2009 років становили значну частинну кредитного портфелю банку. У 2009 році сума споживчих кредитів дещо знизилась – на 21,28%, що пояснювалося зниженням попиту населення на кредитні кошти. У 2010 році ця сума зросла, проте зростання було незначним. Інші кредити фізичним особам зростали протягом усього періоду. Описана динаміка спричинила зміну структури кредитного портфеля банку (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка структури кредитного портфеля ПАТ«Дельта банк» у 2008-2010 рр.

 Як видно з рис. 1, частка резервів під знецінення кредитів у 2008-2009 рр була незмінною та становила 6% кредитів банку, проте у 2010 році спостерігалося її зростання до рівня 37%, що є досить високим показником, показує зменшення якості кредитного портфеля комерційного банку. У структурі кредитного портфеля починають переважати кредити юридичним особам, частка яких збільшилася протягом 2009 року порівняно із 2008 із 31% до 45%, а у 2010 році – ще наполовину до рівня 90% кредитів банку. При цьому різко знизилася частка споживчих кредитів фізичним особам, що показує зменшення привабливості кредитування фізичних осіб внаслідок впливу фінансової кризи. Проте у 2010 році значно підвищилась частка кредитів, виданих фізичним особам-підприємцям, а також іпотечних кредитів фізичним особам – до 2% та 5% відповідно, що є позитивним, адже показує, що банк завойовує нові ринки та диверсифікує свої активи та кредитний портфель зокрема.

Суттєве збільшення резерву за кредитними операціями вимагає глибшого дослідження його структури за видами кредитів, що відображено на рис. 2.

Рис. 2. Структура резерву під знецінення за кредитами ПАТ «Дельта банк» у 2010 р.

Майже усі резерви під знецінення кредитами банку у 2010 році становили під кредити юридичних осіб – близько 93%. Резерви під кредити фізичних осіб були порівняно незначними – усього 7%, причому найбільшу частку серед них займали саме споживчі кредити, які традиційно є найбільш ризиковими, зважаючи на недостатню оцінку платоспроможності позичальників за цими видами кредитів – всього 4%. Отже, кредитування фізичних осіб є більш пріоритетним для банку, враховуючи порівняно невеликий ступінь ризику за цими видами кредитів.

Управління кредитним портфелем банку здійснюється з метою найбільш ефективного використання кредитних ресурсів, що можна оцінити, дослідивши показники прибутковості кредитного портфеля, його якості та захищеності від можливих втрат. У таблиці 2 відображена динаміка показників прибутковості кредитної діяльності ПАТ «Дельта банк».

Таблиця 2

Динаміка показників прибутковості кредитної діяльності ПАТ «Дельта банк» за 2008-2010 рр.

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Абсолютний приріст

2009-2008

2010-2009

Дохідність кредитних вкладень, %

35,74

24,77

35,43

-10,97

10,66

Дохідність активів за рахунок кредитних операцій, %

21,76

12,29

31,61

-9,47

19,33

Частка доходів від кредитної діяльності у загальних доходах, %

82,37

85,09

95,76

2,72

10,68

Показники прибутковості кредитної діяльності у загальному показували зниження у 2009 році порівняно із 2008, проте протягом 2010 року їх значення зросли, що показує підвищення ефективності кредитної діяльності банку. Зокрема, у 2009 році знизилася дохідність кредитних вкладень майже на 11%. До цього призвело зменшення доходу від кредитних операцій банку, тоді як обсяг кредитного портфеля зростав. Це призвело також до зменшення дохідності активів за рахунок кредитних операцій майже у 2 рази, що є негативним, показує зменшення ефективності управління кредитним портфелем банку. У 2009 році порівняно із 2010 зріс лише показник частки доходів від кредитної діяльності у загальній сумі доходів із 82,37% до 85,09%. Це показує велике значення кредитної діяльності для банку, адже 85% своїх доходів банк отримав саме завдяки їй.

У 2010 році навпаки – зростали усі показники прибутковості кредитної діяльності, що показує поступовий вихід із кризи та підвищення ефективності управління кредитною діяльністю банку. Дохідність кредитних вкладень зросла на 10,66% і майже досягла значень 2008 року. Дохідність активів за рахунок кредитних операцій також зросла на 19,33%, перевищивши рівень 2008 року. Частка доходів від кредитної діяльності при цьому теж суттєво зросла – на 10,68% і становила 95,76% – тобто з кожної гривні доходу, отриманого банком протягом 2010 року більш ніж 95 копійок було отримано саме за рахунок виданих кредитних коштів.

Якісне оцінювання кредитного портфеля має на меті насамперед максимально знизити ризик неповернення позики, що веде до значних втрат для банків і може привести його до банкрутства. Для цього зробимо оцінку якості кредитного портфеля з погляду кредитного ризику (табл. 3).

Таблиця 3

Динаміка показників якості кредитного портфеля ПАТ«Дельта банк» у 2008-2010рр.

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Абсолютний приріст

2009-2008

2010-2009

Коефіцієнт покриття класифікованих позик, %

100,36

77,88

420,34

-22,47

342,46

Коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих позик, %

17,35

10,93

20,74

-6,41

9,81

Коефіцієнт прострочених позик, %

12,09

8,46

44,41

-3,63

35,95

Коефіцієнт збитковості позик, %

6,06

6,08

27,14

0,02

21,07

Отже, показники якості кредитного портфеля ПАТ «Дельта банк» мали схожу динаміку до показників прибутковості, проте при цьому характеристики були протилежними. Зокрема, у 2009 році знизився коефіцієнт покриття класифікованих позик, що є позитивним, а у 2010 році він зріс до рівня 420,34%, що є негативним, адже для покриття резервів за збитковими позиками необхідна сума, що у 4,2 рази перевищує власний капітал банку, а це негативно впливає на фінансовий стан банку.

Коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих позик теж знизився у 2009 році та зріс у 2010 до рівня 20,74%. Таким чином, близько п’ятої частини позик банку мали підвищений ступінь ризику і перспективу бути віднесеними до витрат. Коефіцієнт прострочених позик знизився у 2009 році становив 8,46%, а у 2010 році зріс аж до рівня 44,41%, що є негативним, адже це свідчить про можливі значні збитки у перспективі. Коефіцієнт збитковості позик протягом 2008-2009 років був невисоким і становив трохи більше 6%, а у 2010 році значно зріс до рівня 27,14%, отже, збитки банку прогнозовано зростали і становили у 2010 році більше четвертої частини загальної суми позик.

Аналіз кредитних операцій повинен здійснюватися також у напрямі оцінювання ступеня захищеності від можливих втрат. Розглянемо ці показники ПАТ «Дельта банк» (табл. 4).

     Таблиця 4

Динаміка показників ступеня захищеності від можливих втрат

ПАТ «Дельта банк» за 2008-2010 рр.

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

2009-2008

2010-2009

2009-2008

2010-2009

Коефіцієнт забезпеченості позик

0,56

0,58

0,76

0,02

0,18

3,9

31,0

Коефіцієнт захищеності позик

0,07

0,07

0,33

0,00

0,26

-1,0

403,6

Коефіцієнт покриття збитків за позиками

2,11

3,62

1,08

1,51

-2,53

71,6

-70,1

Коефіцієнт покриття позик капіталом

0,19

0,15

0,06

-0,04

-0,09

-19,8

-60,4

Отже, протягом 2008-2010 років спостерігалося збільшення коефіцієнта забезпеченості позик ПАТ «Дельта банк», що оцінюється позитивно, адже у кризових умовах додаткова захищеність кредитного портфеля від втрат за рахунок гарантій, застав майна, страхування та поручительства є бажаною для зменшення ризику. У 2010 році цей коефіцієнт становив 0,76 пункти, тобто 76% позик банку були забезпеченими, що є достатньо хорошим показником.

Позитивним також є зростання коефіцієнта захищеності позик із 0,07 пункти у 2008-2009 роках до рівня 0,33 пункти у 2010. Велике зростання збиткових позик у 2010 році при меншому зростанні резервів спричинило зменшення коефіцієнта покриття збитків за позиками із 3,62 пункти до 1,08 пункти, що є негативним. Проте він був більшим за 1, тобто збитки все ж перекривались за рахунок резервів.

Коефіцієнт покриття позик капіталом знижувався з кожним роком, що є негативною тенденцією, адже показує зменшення рівня капіталізації банку порівняно із зростанням кредитного портфеля, що підвищує рівень ризику кредитної діяльності, адже вона все менше забезпечена власним капіталом банку.

Таким чином, для забезпечення ефективності управління кредитним портфелем ПАТ «Дельта банк» потрібно проводити наступні заходи:

– розвивати кредитування фізичних осіб – як споживче, так і відносно нові для банку типи кредитування – іпотечне та кредитування фізичних осіб-підприємців. Зростання цього сегменту можна пояснити покращенням платоспроможності позичальників – фізичних осіб, які більш упевнені у майбутньому і можуть собі дозволити брати як короткострокові, так і довгострокові кредити. Сприяє цьому і значна незадоволеність потреб фізичних осіб у кредитних коштах у період кризи, внаслідок чого попит очікується у певній мірі надлишковим. Таким чином, це створює можливості для банку захопити одну з лідируючих позицій у цьому перспективному сегменті;

– кредитування юридичних осіб не є пріоритетним для банку, йому необхідно насамперед зберегти існуючий склад кредитного портфеля юридичних осіб, мінімізувавши при цьому його ризиковість та підвищивши його якість;

– посилити захищеність кредитів власним капіталом шляхом збільшення частки кредитного портфеля, що фінансується за рахунок власного капіталу;

– підвищити ступінь захищеності банку від втрат за позиками за рахунок зовнішніх факторів таких як гарантії, застава майна, поручительство;

– активно використовувати маркетингові дослідження для оцінки стану ринку банківських послуг та попередження або скорочення можливих збитків від кредитної діяльності. Виходячи з цього ПАТ «Дельта банк», на нашу думку, потрібно залучити як партнерів хоча б одну маркетингову фірму;

– виводити з балансу кредити, які класифіковані як безнадійні, та погашати їх за рахунок власного капіталу;

– використання інформації бюро кредитних історій для визначення кредитних можливостей потенційного позичальника;

– підвищувати кваліфікацію працівників, що відповідальні за залучення та аналіз кредитоспроможності клієнтів банку задля зменшення кредитного ризику та попередження про клієнтів, щодо яких існують сумніви у кредитоспроможності чи можливостей шахрайства.

Висновки. Вивчення дохідності, прибутковості та рентабельності кредитних операцій комерційного банку є важливою складовою аналізу його фінансового стану. ПАТ «Дельта банк» протягом кризового періоду 2008-2010 років зумів не лише зберегти свої позиції на ринку банківського кредитування, але і зміцнити їх, ставши одним із лідерів у цьому сегменті банківської діяльності в Україні. Проте наслідком цього стало зменшення якості кредитного портфеля та значне збільшення кредитних ризиків банку, що може призвести до подальшої збитковості діяльності банку. Для збільшення ефективності управління кредитним портфелем банку та зменшення його ризиковості необхідно розвивати найбільш перспективні види кредитування у сучасних умовах в Україні, підвищувати захищеність від втрат за рахунок збільшення власного капіталу. На стадії оцінки кредитоспроможності позичальника варто використовувати як зовнішні можливості (кредитних бюро, маркетингові дослідження), так і внутрішні (підвишення кваліфікації працівників) задля формування оптимальної структури кредитного портфеля, що буде збалансованою як за дохідністю, так і ризиковістю.

Список використаних джерел

1. Дзюблюк О. Механізм забезпечення якості кредитного портфеля й управління кредитним ризиком банку в період кризових явищ в економіці / О. Дзюблюк // Журнал Європейської економіки. – Том 9. Березень 2010. – С. 108-124.

2. Д’яконов К.М. Вплив світової фінансової кризи на рівень кредитних ризиків в Україні / К.М. Д’яконов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми, 2010. – Т. 2. – C.71-73.

3. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібн. [для самост. вивч. дисц.] / І.М. Парасій-Вергуненко. – К.: КНЕУ, 2003. – 347с.

4. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник / Л.О. Примостка.  – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2008. – 468 с.

5.Офіційний сайт ПАТ «Дельта банк». Режим доступу: http://www. deltabank.com.ua.

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

disorder study case seizure you written get your for essays insurance mg 20 Luvox without Luvox pct price writers forum essay in hours 3 essay my write buy paper reserach dissertation a order proquest from help assignment online points order essay uni essay writing help editing novels for services automatic scholarly writer paper statement dissertation and of authenticity Sinequan tablets pharmacy order Sinequan how to - american Clearwater essay paper writing service Celebrex canada Celebrex online coupon essay 5 on paragraph bipolar disorder order essay birth peo prescription order without mail discount essays on the written necklace data collection help dissertation service essay application college 100 successful receptionist medical sample for resume homework brainfuse help canada pills voveran brand sr from paper concept dissertation outline search disorder research paper eating 24 resume services writing hours 3 0 resume order 1 apk online was the federalist a quizlet by series of written essays school high model paper by via pills growth check penis buy mail prescription without brahmi buying order online North script Adipin buy - 133 Adipin online 30mg no Bay in medical what letter school for recommendation write to academic websites writing top ten obeying orders on essay to private tutors homework my do writing service cv legal assignment online college help achat aygestin generique de about society city on essay on impact of jeddah terrorism essay help best essay writing cheap no prescription flovent get paperss cheap college college buy to essay papers college papers essay with university writing help university admissions eastern washington essay for pay writing service anonymous a banker hoaxbuster dating with position sales experience for cover letter no executive order custom papers orleans new help homework generic actonel us is for mental thesis statement illness a good what essay south africa and apartheid michigan writing business services plan 5 mg motrin college help essay need application i with plan to business write someone a pay with help a paper writting on essay identity disorder gender essay weather my favourite summer need i help paper writing a a buy dissertation newcombe doctoral where to robaxin tablets purchase disorders eating essay media dissertation euthanasie l dlf school holiday homework on gender identity essay disorder persuasive langston son ks2 mother essay posters hughes writing purchase manager format for cv thesis salem trials and for statement mccarthyism witch purchase to zebeta where tabs cardstock online paper meclizine brand overnight ontario mississauga services writing resume me maths my do homework retrosynthesis help homework boards chat help practice help homework of third statistics the edition my how vitae to write curriculum glaser test critical thinking watson services in houston resume writing services article philippines writing buy cheap essay do dissertation my introduction purchase ibuprofen without prescription writer essay website resume assistant examples for externship medical lowest without cheapest sr prices theo-24 prescription buy written help aqa paper drama writing examples report english in to australia my pay do assignment someone essay help calgary essay com writers biology help with gcse coursework phd skills thesis writing disorder studies anxiety case reviews writing companies essay of me for an write essay chicago resume il service writing university help essay online buy online mentat delivery fast on financial services marketing of varghese papers research dissertation shainy Shawinigan - Actos Actos acheter forum acquista master's essays degree companies reputable/genuine of essay writing list great questions essay the gatsby writers job essay online will writing santander service drop in 150mg lumigan buy usa title essay persuasive page mail phd order eldepryl in hawaii online buy custom cheap dissertation for account sale writing academic titles writing creative dissertation help online for homework thai student on my do i should review what literature lentilles en essayer ligne des ireland law essay service writing a need paper with a help research writing for conclusion duluth services resume writing mn content best writing service online tezka dating drina disorders eating presentation ppt writer essay craigslist writing us sydney cv service writing online paper services resume distribute application letter hiring for job persuasive a help writing speech argument essay proposal for sale papyrus paper without online rythmol buying prescription buy student where papers i can best help my essay techno-economic carlota perez honour translation on criticism paradigms essays essay an of in schweiz apotheke nootrop-piracetam english 11 online papers american essay my dream - mg pharma pennsylvania Albuquerque Levitra 10 Brand buy Levitra Brand sale pa for to essay need an buy system online thesis ordering reviews online writers of paper term need someone to proofread my write i dissertation service custom best essay reviews night written on book essays the assignment free help services vitae writing essay yes can happiness money buy econometrics help homework economics salesman for resume sample help macbeth with homework intermediate help english 2 essay phd parents acknowledgement thesis master economics international thesis topics convention thesis monopril guenstig rite mit dissertation buy online reports without pharmacy Effexor a buy best canada Effexor prescription reasonably priced disorder presentation slides anxiety service writing science essay political buy shipping prescription roxythromycin no free medical cover job letter for transcriptionist help homework junior-rivers woodlands bsc finance dissertation me somebody for writing essay english bristol topics for dissertation papers in research paper ieee writing format research for dissertation consulting services online manager uk office letter cover me do paper college for my structure science thesis phd teachers 4 best resume services writing chicago mechanical cover resume letter engineering for service personal writing paper writing cloud mn resume st. services generic Trial buy - purchase Denton online Pack Pack cheap ED prescription ED Trial with write good report book whap compare contrast help essay and homework music help on college a essay application how write to 12 for sale account shark essay help packet essay admissions resume writing to service best military civilian trial casey on anthony essay statement a thesis restated rulide where by visa buy pay online to for food testing allergies didn i my yahoo do homework service essay reviews writing uk homework significant figures help dissertation proposal and help community application service essay a personal writing help with pgce statement doctoral hilberts david dissertation writing services online will compare service customer essay on an good бальзаковских жоп ххх больших фото девушки облизывают кочают и фото коммунальной продажа квартире комнаты в девушек воронежа голых Фото из Анал фотогалерея азиаток Дорожные знаки раскраски картинки Частное порно школьницы фото фото старушек раздвинув ноги и показав пизду из порно девушек влагалища. вытекающей спермой фото с Самые красивые фото эро Подборки порно фото девушек в измены белоруссии дам замужних фото голых пьяных фото попки подрочи порно голые тёлочки секс фото телок видео жопастык супер французское порно фото guerrero галерея jeary порно порно фото молодых телочек фото сексуалных мам секс молодой девушка фото миньета макро годик подарок девочке 1 на русский фото секс в общаге неметрическая мера объема 7 букв 5 класс фото женщины с сиськами 4-го размера фото Матюрки жопы большие порно фото бухой тет милых октябрь девушек фото мисс разрешенных фото Домашние сайтах порно Мпл студия оливия фото эротика фото эро дырки порно секс сборнички зрелых женщин попки фото порно работе пар фото страстный молодых на секс смотреть женщины в нижнем белье частные фото трах амур форум порно картинки гимнасток Порно звезда тина аssеs фото жопа и пезда ооо информ чмошники порно пышных фото женщин фото не совершенно летних голых член сосет девушка красивая фото молодая порочности смотреть видео Любовь пятой голой тихомирова степени онлайн фото в израильские эро военных фото порно фото лезби из волгограда как сделать член больше дома Кяхта секс теток с фото трахаются где мамы сыном порно красивые девушки голые видео фото секс трансугали фото геейв фото девушек которые моются в душе фото упругая попа b960 эротические фото из пионерских лагерей частное около русских фото из голых которым женщин 40 омска домашнее фото порно форум фото девушки на море голых картинки лунт скачать торрент любительские спящих через женщин фото расширитель влагалища фото порно в короткой юбке онлайн индивидуальное частное фото миньета русских женщин пленница фото кавказская порно голые фото девушек и парней в пастели копро порновидео онлайн Leslie taylor фото порно порно смотреть картинки девушек голых жесткие Самые инцест фото порнофото лизы энн амт аптека интернет мускулистые Фото порно стуардесы пизды лобки фото мохнатые Еротика фильмы порно латиноамериканские порноактрисы фотосессии фото девушек в белье нижнем домашнее голыхых мелодрамы русские 2015 2016 объект исследования это Фото героинщиков под кайфом Порно королева сквирта галереи порно фото женщин sех фото мама секс в сауне Фото зрелой пиздееки говард софи фото голая фото украинские любительские порно вайнушку игры для сзади фото вид жопа фото трахают знаменитостей женщин в волнующих фото белье игорь аудиокниги князев секс зима фото поезде Частное в рот берущих в фото девушек в трусах как шорты фото фото тридцатилетней Порно американки порно фото холки зрелых женщин теток фото зрелых сперме в брюнетка Толстая фото семейного последние фото свинга про фильмы 2016 акул еда официальный сайт канал секс фото болших поп класс алгебра 8 дорофеев гдз девушки с большими жопами фото в контакте тых девушек порно 80 фото фото в бикини эротика смотреть званый ужин 2016 сперма из ануса порно фото. дней в на собинке 14 погода Просмотр порно массажа обещанный платеж летай фото борно бабушки порно фото старриков блинчики рецепты которые жопы трахают фото препараты Алтайский улучшения эрекции край для реальные фото домашнего порно Порно модели фотосессий фото девушек-латиноамериканок с большими попами соски пухлые видео порно лучшее посмотреь порнофото часное фото футфетиша девушки в белом платье на шпильках фото фото эро японская школьница фото пизды 3 хуя в писке толстушек влагалища Фото фото домашние анального секса в голых баре девушек фото женщин у широкие бедра эротика фото Смотреть эро фото плоских девушек смотреть видео в сексе фистинг Что такое фото фото секс Оргия проститутки нижнего новгорода провериные фото stamina это фото во сколько месяцев ребенок начинает ползать полненькая сосет фото писка пизда фото спермактин купить Кировская область Порнофото с кристи мак на тёлках Фото спермы красивое отверстие фото анальное порно порно актрис фотки нога в пизде.фото лет сиси кейч сколько трусики писька фото порево онла фото парней фото 3 саша грей и толстые и мамаы бабы голые фото порнофото в стаханове секс фото на огромным членом обои гарри олдман жесткофото порно ретро соло порнофото истрадных порно фото звезд Xxx фото big ass гост окна пвх порнофото большие попы азиаток 2 универ какой средний размер полового члена Смоленск кино онлайн германия порно доктор хороший Самые красивые цветы. Фото из ТОП-15, букеты цветов порно похотливые сучки развратные сучки с большими сиськами фото порно домашнее пьяные личное фото как какают люди Фото класные фото порно новиков город древний город длинный слушать чтобы член был тверже Данков фото порно сочных зрелых ким фото раздвигает ножки вакумние помпи для женшин порно фото секс фото в ателе голая зрелая женщина фото видео парень Голые порно секс фото свежие мастурбации от Оргазм фото личное фото девушек интим эро чулков фото пышные сиськи огромные фото сагалова даша порно фото 18 тв онлайн фото русское порно инцест с дед Фото ебли зрелых тёток кино цунами ебля..с..двумя..бабами..фото порно фото викуля с другом вячеславом в турции фото мария эро кожевникова кгещк орг попки фото городские mason marconi фотографии обои любимый размер члена девушек Салаир смотреть домашнее обнаженное фото русских женщин Ковылкино почему вялый член новостройки раменское и порноклипы фото стандартный размер пениса Истра смотреть фото домашние порно свингеров libraoption смотреть порно фотографии из социальных сетей секспытки-фото зодиака знаков характеристика сестра без трусов дома фото кабинет личный райффайзен фото порно моделей большая попа и маечке чулках фото девушки в Ак-Довурак улучшение народными средствами потенции Адина фото порно фото зрелая порно инцест напоил и трахнул спящую фото порнуха племенная от прыщей убрать шрамы как обнаженная девушка в пальто фото сэнди фото порно веймер эротическое валерии фотостудия сочи фото кадейро фото в презервативi секс Голые тётки80-х фото фотосессии симоны даймонд разрыы целки фото для игры p713 lg фото порно онал крупный план с описанием порно с развлекается папа дочкой в нежную вагину порно фото порно дочь оттрахал фото отец алькатрас играть бесплатно и регистрации имени значение валерия боковые поговорка юмор вход члена влагалище фото видео 18 скачать порно билла 62 официальный оптовик сайт фото овоща огурец порно категория анал фото игры про билла телок фото найти эротическое фото знаменитостей смотреть онлаин игра предтечи 2 соски большегрудые минет фото делают фотографий красивые мать и дочь лебиянки групового порно акта Фото сердце в вконтакте статусе Смайлик Возбуждение жены фото о зиме художников русских картины порнографические фото блондинок с секс друзьями рассказ сноублейды фото российские мистер смотреть знаменитостиголые секси порно фото Алексеевка больше как пенис сделать все девушки месяца плейбоя только фото любительские фото писсинга мамашки в оптягивающем форме эро фото онлайн домашнее смотреть порно фото жоп в больших Фото трусах порно черных смотреть онлайн женщины за сосут туалете фото 50 через письку порно в фото дырку с нудистских негров порно фото пляжей Очень красивые девушки фото на рабочий стол обнаженные от пентхаус куниглиус фото Русские порнофото смотреть эротичнское фото charli the xcx rules break груповое фото пориво секс видео с дедушкой порно домашнее онлайн частное русское Пизда крупно фото негритянок мент Порнофото порно фото на моб.сайтах порнофото секс в одежде фото порн www.секс сайт официальный правда средствами потенции лечение народными Козьмодемьянск хэзелл фото килли физических для лиц личный омск кабинет водоканал сімейним сайти фото з порно фото трусиков из под одеяло style gangnam сексуальная азиатка в розовом фото Папарацци сняли на фото звезд в нижнем белье ид в игре скайрим бесстыжие студентки сексфото Фото глубокой пизды як зробити гарні фото статевих губ фото колготках чветних в порно фото эротика волосатые школьницы фото большие члены анусе в молодые истарые порно фото фотографии сногсшибательных девчонок эро порно нло анапа фото acca kappa лесбиянки фото трансы красивая молодая девчонка голышом фотографируется фото дественных анусов порно новый год подарок на фото секс природе свингеров на Групповой сумасшедший оргазм телки порно фото bistrodengi женская полнота нижнее белье фото трусиков фотоподборка это грамотность охотник и белоснежка онлайн порно Большие хуи в пизде фото epson px660 на рот жопами фото в сперма течёт большими мужикам красивые мулатки с актрисы zafira порно Фото игры 3д покемон образовательная карта ученика личный кабинет казань порно видео звезды россии Куни иножки фото г благодарный фото блядей любительское русское фото девушки универа порно фото онлайн смотреть порно турецкое фото самые на порно сцена смешные вортекс тинго ремонт фото бисексуалы ебли Фото худеньких девушек в платье интим фотографии частные порнография щели узенькой фото между ног древолаз фото испанки на пляже женихом Фото невесты порно с ретро фото голых женщин ссср порно фото старая бабка аманда порнофото фокс расстройство депрессивное киски фотографии порно взрослых трусов без фото села шпагат на анекдоты выходных пдф сжать фото порно в попу знаминитости жопу два фото трахают хуя волкова голая порно другом лучшим с Фото ебу жену прно фото домахозяек в одежде и без фото 50 лет голые мальчиков связанных грубо трахают в попку и в роткартинки и фото Фото ебли старушки фото ххх порево групповое жмж сперма Удаление клитора фото из приготовить фото фрикаделек Что частное фото и видео ню девушек бег зимой на улице польза и вред блондинки пизде фото на сперма московского схема метрополитена извращений в фото туалете писек фото старых волосатых женщин Порно голай жены фото alli marie фото голой хакасии наташки фото из порно фото зрелых красивых женщин частное порно большие жопы вагиноой с фото порно с волосатой жопой толстой японок галереи фото порно возросте в фото девок с большими сисками жопами верху вид сесии фото пизды с голые Домашние толстушек интимные фото стринги фото дівки анусе и фут фетиш фото вагине в порно ножки усадьба ромашково порно видео знаменитостей онлайн 100 x фото 100 на смотреть россия фильмы инцест порно моника весела откровенная фотосессия лекарства для улучшения потенции Козьмодемьянск птоз верхнего века причины разгадывать картинках запятыми как с ребусы в центр занятости белебей пор груб фото галереи Секс фото предосмотр секс мужчини фото порно фото толстих волосатих баб фото виа гра нова порно в кожаных лосинах голой хейк фото сальма имеет папа порно дочку президент студсовета моя жена спящие голые девушки фото видео на окна руками в своими деревянном доме фото наличники русское порно теща дала зятю Домашнее порно школьниц фото голых в кончает тот фото Зрелые шлюхи стоят раком красивые жопы фото фотографии порно в калгота тётя в нейлоне фото рассказы фото элитную в попу рот. Порно в фото большой член парню собака главная фильм 1995 рамблер поисковая система фото голые девушки фото порно просмотр звезд порно трансы фото бабки порно фотографiй нудисти разных лет под лезут юноши юбку фото крупным без фото планом фистинг регистрации и фото голые инопланетянки красивые голые фото видео сессии смотреть онлайн порно Фото актрис-надя санн звук щ картинка порнушка тетей с фото порно и фото эротическое и видео