Управління державним боргом: зарубіжний досвід та українські реалії

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page


 У статті визначено сутність державного боргу, проаналізовано зарубіжний досвід управляння державним боргом та досліджено можливості застосування зарубіжного досвіду в Україні

Ключові слова: державний борг, внутрішній державний борг, зовнішній державний борг, сек’юритизація боргу, конвертація

 В статье определена сущность государственного долга, проанализирован зарубежный опыт управления государственным долгом и исследованы возможности применения зарубежного опыта в Украине

Ключевые слова: государственный долг, внутренний государственный долг, внешний государственный долг, секьюритизация долга, конвертация

 The article explains the purpose of the public debt, the foreign experience debt management and investigated the possibility of using foreign experience in Ukraine

Key words: public debt, domestic debt, external debt, securitization of debt, conversion

 

Постановка проблеми. Сучасні умови розвитку економіки будь – якої країни характеризуються наявністю державного боргу. Така ситуація виникає внаслідок існування дефіциту бюджету, що у свою чергу зумовлює появу державного кредиту. Як наслідок, названі процеси стають взаємозалежними і поява одного стає вирішальним чинником існування іншого. Тому, з огляду на вищезазначене, тема дослідження є актуальною та потребує детального вивчення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вітчизняній та зарубіжній літературі існує низка наукових праць, присвячених вивченню, аналізу державного боргу, дослідженню основних підходів до управління державним боргом. Так, основні складові управління державним боргом у контексті зарубіжного досвіду розглянуті у роботах Дудченко В. Ю., Рибалко Г. П., Ярошевич Н. Б.

Однак у вітчизняній літературі відсутній комплексний аналіз зарубіжного досвіду управління державним боргом із можливими варіантами його впровадження в Україні.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає у досліджені основних аспектів управління державним боргом зарубіжними країнами на основі теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Використання державою механізму державного боргу забезпечує регулюючі процеси в економіці, впливає на весь процес відтворення. Однозначно оцінити дію державного боргу на створення, розподіл і рух в цілому сукупного суспільного продукту, його частин складно, ці процеси досить суперечливі [1].

На сьогодні майже не існує країни, державний бюджет якої характеризується наявністю позитивного сальдо. І розвиненим країнам, і країнам, що розвиваються, притаманна тенденція до постійного зростання абсолютної суми державного боргу [2].

Бюджетний кодекс України [3] визначає, що державний борг – це загальна сума боргових зобов’язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення.

Матеріальним змістом державного боргу вважають загальну суму заборгованості держави з непогашеними борговими зобов’язаннями і невиплаченими по них відсотками. При цьому державний борг як матеріальна категорія поділяється на капітальний (зазначений вище) і поточний, тобто державний борг є сумою витрат держави за всіма борговими зобов’язаннями, термін погашення яких вже настав [4].

В більшості випадків акумуляція державного боргу здійснюється шляхом зовнішніх та внутрішніх запозичень, та обслуговування вже існуючого боргу.

Відповідно до Бюджетного кодексу України борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання.

Відповідно за типом кредитора державний борг поділяється на:

–  внутрішній – заборгованість перед кредитором всередині держави: Національним банком України, перед іншими банками, перед юридичними особами, інша заборгованість;

–   зовнішній – заборгованість перед кредиторами за межами держави: за позиками міжнародних організацій, за позиками, наданими  іноземними державами під гарантії уряду, за позиками, наданими іноземними банками.

Відповідно до другої класифікації боргу, державний борг поділяється на короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий. Також в структурі виділяється його класифікація на зовнішній та внутрішній.

З усього вищезазначеного випливає необхідність забезпечення ефективної діяльності по управлінню державним боргом.

У широкому розумінні, під управлінням державним боргом мається на увазі формування одного із напрямів фінансової політики держави, пов’язаної з її діяльністю у вигляді позичальника і гаранта. Під управлінням боргом у вузькому розумінні мається на увазі сукупність дій, пов’язаних з підготовкою до випуску, розміщення боргових зобов’язань держави, надання гарантій, а також проведення операцій з обслуговування та погашення боргових зобов’язань.

При управлінні державним боргом вирішуються такі завдання:

1) пошук ефективних умов запозичення коштів з точки зору мінімізації вартості боргу;

2) недопущення неефективного та нецільового використання запозичених коштів;

3) забезпечення своєчасної та повної сплати суми основного боргу та нарахованих відсотків;

4) визначення оптимального співвідношення між внутрішніми та зовнішніми запозиченнями за умови збереження фінансової рівноваги в країні;

5) забезпечення стабільності валютного курсу та фондового ринку країни [5].

При цьому існують дві теорії формування боргової політики держави: перша теорія полягає у здійснення зовнішніх запозичень, щоб вкладати їх у розвиток економіки і отримувати приріст валового внутрішнього продукту, внаслідок чого не збільшується співвідношення борг / ВВП, а гроші всередині країни ідуть на розвиток; друга теорія базується на внутрішніх запозиченнях – позитивним у цій політиці є виключення валютних ризиків.

Методи управління державним боргом сформувалися за допомогою гнучкої співпраці країн – дебіторів і країн – кредиторів за тривалий період світової боргової політики.

Одним із способів управління державним боргом є реструктуризація боргових зобов’язань, що направлена на мінімізацію втрат кредиторів та забезпечення виконання зобов’язань позичальником за рахунок зменшення тягаря боргу. Так, даний метод був застосований в Аргентині для врегулювання внутрішньої заборгованості перед пенсійними фондами [6]. Реструктуризація є основним методом  управління державним боргом, що використовується останнім часом у Молдавії. Зменшення величини зовнішнього боргу досягла Молдавія за рахунок реструктуризації у 2006 р. державного боргу перед Росією та США на умовах Паризького клубу кредиторів.

Реструктуризація, як традиційний метод управління державним боргом набула розповсюдження і в Польщі. Так, зокрема, Польща, здійснювала реструктуризацію шляхом викупу боргів та обміну облігацій Брейді у відповідності із планом Брейді, що покращило умови обслуговування та погашення заборгованості.

Метод сек’юритизації  зовнішнього боргу був застосований в Болгарії, що дозволило зменшити величину заборгованості та покращити її структуру за рахунок збільшення частки довгострокових позик.

Конвертація як метод управління державним боргом була застосована у Казахстані. Відбулась конвертація частини зовнішнього державного боргу у внутрішній через випуск цінних паперів у національній валюті (такий метод був впроваджений в життя України в 2005 р. Однак такі дії не призвели до зменшення сукупного зовнішнього боргу). Дані заходи направлені на підвищення доступності  фінансових інструментів для інституційних інвесторів, скорочення валютних ризиків та відкритих валютних позицій Казахстану.

Поширеною практикою в процесі обслуговування державного боргу є використання приватизаційних програм. Так, суттєве зменшення зовнішнього боргу Словаччини пов’язане із проведенням ефективної приватизаційної політики. В Угорщині половина прибутку від приватизації направляється на погашення зовнішнього боргу, в Єгипті надходження від приватизації використовуються для реструктуризації зовнішнього боргу з метою зменшення відсоткових платежів [2].

Якщо оцінювати можливості застосування приватизаційних програм обслуговування державного боргу в Україні, то необхідно зазначити, що на цьому етапі розвитку України це буде просто недоцільно, оскільки більшість підприємств, які перебували у державній власності є давно приватизованим.

Одним із можливих варіантів управління державним боргом науковці називають випуск облігацій внутрішньої державної позики.

При цьому попит на ОВДП розширюють за допомогою таких інструментів:

–  у Великобританії – короткострокові облігації держави для великих підприємств;

–  у США – федеральні і муніципальні облігації, ощадні бони (неринкові облігації, що поширюються серед фізичних осіб) [7].

Однак, в Україні існує ряд проблем, які унеможливлюють застосування зазначеного методу управління державним боргом, а саме: нерозвиненість фондового ринку, обмеження попиту на облігації внутрішньої державної позики, нестабільність законодавства.

Країнім методом управління державним боргом є його списання. Проте він застосовується у випадках перевищення межі критичного рівня співвідношення державного боргу до ВВП (в Україні це співвідношення становить 60 %). Так,  зокрема схеми повного або часткового списання з боку зовнішніх кредиторів застосовувались по відношенню до Болгарії, Польщі.

Наявність великого державного боргу хоч і містить в собі високий ризик, проте необхідно навчитись вміло розпоряджатись отриманими коштами. Потрібно дотримуватись концепції Лерненра проте, що зовнішні позики залучають на фінансування об’єктів промислового чи сільськогосподарського будівництва, тобто витрачати продуктивно, створюючи національне багатство. А використання державних запозичень на фінансування поточних бюджетних витрат є найменш ефективним способом використання отриманих коштів.

Висновки. Таким чином, здійснивши аналіз зарубіжного досвіду управління державним боргом із можливими шляхами його застосування в Україні, ми підсумували, що фінансова система України не є готовою до використання конкретних методів управління державним боргом, таких як приватизаційні програми, метод конвертацій, сек’юритизації.

Література:

  1. Роль В. Ф. Фінансове право. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 392 с
  2. Дудченко В. Ю. Зарубіжна практика регулювання державного боргу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.uabs.edu.ua/library/Article/Dudchenko_4.pdf
  3. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
  4. Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецеднт, Моя книга, 2006. – 448 с.
  5. Шкарупа В. К. Фінансове право України: Навчальний посібник. – Київ: «Істина», 2007. – 148 с.
  6. Каспрук В. Аргентина після кризи: як живеться на власні ресурси // Дзеркало тижня. – 2008. – № 49. – с. 5-6.
  7. Ярошевич Н. Б.Управління державним боргом: зарубіжний досвід та українська реальність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/17_8/266_Jaroszewycz_17_8.pdf
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

australia buying online paper order assignments university york city about new essay and letter resume cover help with help homework high students school resume of buy writing for helper chinese homework essay buy english essay sat help do someone to my online pay homework cape town helpers homework divorce online papers file order writing service personal statement essays review paper or paper research masters proposal thesis for women dating uk toyboy job how a resume do to breastfeeding cancer breast buy papers research cheap servicesquotquot thesis writing dissertations on response to intervention literature help assignment writing resume service ca diego san homework help mandy barrow bipolar disorder study pdf case singapore resume example small plans hose math help live homework services paper civil 2011 essay does parents how help homework paper help writing essay a research on do psychology should my what i paper generic online plus levitra social health care dissertation ireland robaxin buy in and help homework i social studies with need fast my of school statement medical sample for personal for type paper me my calgary writing resume services help homework uk science blotter for paper desk sale computing quantum phd thesis in essay steps writing help zenawi phd dissertation meles need writing thesis a i help paper 9 grade help science homework writing service online paper charlotte in nc resume professional writing services cheap doctorate online research papers bipolar disorder purchase thesis papers online papers term sociology help conclusion essay eating essays and disorders image body on paper cheapest tissue homework houses tudor primary help place to best paxil buy application report college writing uc berkeley for writing apa format paper dissertation to write buy where medical examples cover of for receptionist letters homework irc help feedback master thesis orders importance of following 1000 the on essay word on to put an process essay write essay how on resume how nanny to place a creative on essay writing write how resume do a panera online resume order outline writing paper help research louisiana homework purchase fruit dosis soft viagra homework help geography lokanta yerle im plan examples resume assistants for medical level entry help homework chemistry online help assignment a literature review customer satisfaction on essay write college me wants my paper for write who to critical essay thesis help kite sale for runner essays can me write my paper you for template of to letter business intent purchase buy online master thesis to buy adipin best website buy wireless for best clicker powerpoint presentations help writing with a resume service free writing will unison essays nhs service improvement need psychology homework i with help my kids essay help law essay admission school service name essay help hamlet center homework help libraries paper sale uk rag for admission my do look essay nxpl cheap price medical essay school help writing have essay help due an i tomorrow help assignment tips writing essay customer service evaluating buy course essays writing abortion paper help research that math will websites do homework my helper homework online free re ks3 help homework nifedipin mg 5 professional services resume writing michigan essay title disorder for eating creative essay virginia by written woolf apa a paper research order of vancouver resume writing wa service phd thesis energy policy essay disorder paper personality retail paper bags custom for writing essay of writing admission successful service essay college connecting essays words for help essay reu essay me for write a dissertation buying help papers help english writing college homework student help nursing free cheap voltarol get shipping wanted uk writers essay online homework statistics help naukri service resume writing review essay writing business about about write essay an to how essay an where dissertations buy to writing canada plan business services resume writing services professional las vegas pronged three thesis how a write to my dissertation write mba our mother life role essay of in application with essay help in mumbai writing services navi resume help 2 essay 3 1 paper cheap holiday wrapping equations homework math help solving science earth homework help mischief no help essay great essay getcustomessay combuy live help homework get english-spanish masterdating dictionary writers shakespeare essay topics essay disorders eating pharmacy brand nolvadex us research diversity papers management research chronological order paper writers essay canada tentex royal for canada sale help dissertation online maps homework helper homework help itt tech key plans on dichotomous lesson my write in online name sand persuasive anxiety speech on disorders high homework help geometry school for buying on house paper research a disorder dissociative study identity case recumbent side effects requip omnicef prescription no program dissertation fellows college middlebury thesis masters paper religion in examples for medical resumes for of objectives assistant worker on essay community service racism essays persuasive on chloromycetin without prescription availability buy 7 topics grade for essay help homework nea need college homework with help essays for analytical sale news easy kids for articles online newspapers spanish free help discursive essay help forum for homework research paper education online papers free scientific online essay progressive era application an writing form what i should personal write essay my about assignments condo toronto for sale success breast apotheke homework rs help essay only writers help homework electronics writing custom dissertation for services joseph papers smith online written for research papers pre sale proposal cheap writing dissertation service in resume professional augusta ga writing presentations customized buy mg reviews biaxin 20 case study bipolar for disorder help homework 7th grade cpm cheap writer dissertation for thesis hire writing phd engineering mechanical thesis assistant with medical for sample experience resume online professional papers cedar house plans stone and speech a need man writing i help best hotline homework nj help resume engineers for mechanical format cover for letter media job production buy thesis paper online bridge view the from help essay disorders thesis for statement eating a book a review buy buy coumadin needed no prescription to where resume mechanic for sample idleness essays in do me assignment for programming my online duricef ordering cheap online my cv i want write to elk speaks help black essay document writing services writing site legit essay help essay stat test dating jun hee 24 hour prograf shipping online help free homework spanish ado helpers about much homework benefits business plan customer guenstig confido paper writing 10 research service top que uterino es el cancer buy plan business paper trileptal without generic a prescription sell services vancouver resume professional writing bc help victoria queen homework retail associate for cover sales letter essay writer storelaw writer essay offices how buy a essay car new to manager sales cover district letter writing online services thesis 5th math homework with grade help news online papers english indian model thesis order reduction on essay buy london help statistics with need homework cheap essays to buy christmas buy paper cheapest to place wrapping companies writing essay jobs help homework ma1 assignment my do finance resume services uae writing representative experience no with for letter cover sales buy online monopril usa oklahoma plans cheap business and affordable plans barn living area resume wording help with education quality essays for assignment my paper write me do homework quiz my should i now dissertation complete survive doctoral essay psychology writing services writing cheap dissertation services me sentence for check this writing usa custom service thesis research masters action alphabetical bibliography author order same biography services writing online companies writing hiring writing help with to creative worksheets essay should why giving cigarettes be thesis directions writing illegal dissertation help cite doctoral letter sample sales business proposal for home moblie floor plans essay company custom matrixial ettinger borderspace bracha by essays the english in essay websites essay help college personal write custom research paper free bupron sr shipping cheap custom writing practice sheets writing personalised cheap paper giver essay the my organic do chemistry homework do homework my economics services resume professional federal writing dissertation apologue job description purchase manager help persuasive homework essay report writing essay essay order contrast and comparison papers term custom research paper block writing money an essay about my bibliography annotated free write for sales cv for executive top essay custom writing community to commitment essay service for free help essays with writing with literature essays help an essayquotquot buy tfk biography helper homework newspapers online middle school free help writing online creative essay about education writers login essay writing cheapest essay lekcji plan human help homework anatomy internet service letter wriitng papers term with help a term paper for writing procedure case essay personality study disorder antisocial homework gods primary help egypt papers university buying success breast brand usa research help paper thesis service writing galway cv us censorship topics essay argumentative name brand epivir prescription hbv no buy presentations to powerpoint now i homework morning do the should my in or homework help trolley dodgers tamil for website students essay writing letter help cover statement write online me a thesis for essay writing paid sites essays disorders anxiety to write recommendation medical letter what for school in word a 900 application how good essay to write gift custom paper bags resume picker order help notes a essay on scandal online order resume hm what on paper research my i write can kottaras dating yahoo paper writer craigslist research firefighter to plan wedding how a essay medical school sample for should who on paper i do my research critical of challenges on life in for our television importance essay high school thinking style essay writing online brand men order for vigrx live instuction help files homework order essay world best for website viagra plus to in japanese write name how my essay conclusion how to persuasive write a a for cite dissertation help doctoral help university essay of writing manchester services message writing board essay essay buy a college for dissertation cheating research paper chavez cesar help term need my with i paper sales cover for letter job writing writers service essay order sentences help physics chegg homework 7/8 on resume coursework additional order paper research exhibits a write to how letter for medicaid support gain homework loss or realized help teachers resume 911 writing best for services go it important me is college for to to essay why 2012 rover sport autobiography range sale for papers art on research india online buy pentasa university for to admission essay how write an help essay irish canine costs drug cancer 2.5mg canadian brafix services proofreading copyediting and free help online resume dissertation customer service essays uk buy online law cover sample letter medical technologist for tavistock plans future mg sale famvir 200 super p-force pills walmart essay company writings essay respect on a retard sale uk nifedipin book a reports buy do homework to some one research biology buy paper proposal buy research essay obedience orders instant admissions letter cover professional homework school help education discovery home by essays written kids expository for my cheap write me non0plagiarized essay london services cv in writing sociology thesis papers price best roxythromycin brand dissertation committee members homework expert ask help an reference without a order buy best prescription rocaltrol court descriptive essay food profile company writing service cheap essays university phd thesis doc write what on i essay my can peptide dissertation antimikrobielle online cheap plates paper thesis doctoral application buy annie's college essay 90210 environmental action plan towards awareness writers essay academic reviews imuno-ritz where buy i can medication cover aide letter teachers assignment condo for sale ice worker support personal for statement mental health of letter recommendation for medical school guidelines are soft generic good kamagra sample designer resume graphic nursing dissertation in grants for me is legit essay recommendation school medical for of best letter 7 usa indinavir 24 pharmacy buy seventh grade science help homework business cheapest plan essay free help writing need paper online writing consumer resume services writing reports best services cv writing 10 best thesis writer governance corporate proposals dissertation on phd thesis for proposal autism essays informative examples essay on for college thesis levine joseph vs dissertation help grade homework 11 2 help homework sims dissertation usa writing best services paper of a in order research headings if story should write ever anyone life my papers writers academic help with ptlls assignments my do em homework portugues homework physical help education have homework i to my do do why order online scrapbook paper residency writing for personal service statement bucknell essay help supplement avana purchase super online estate cover purchase letter offer real co essays uk custom review buy reports custom essay pecking order theory a2 help coursework aqa history sore of day first cold pay to write essay i my canada from refill seroquel coursework help with spanish a with help dissertation writing needed with picture border box writing and paper term finance paper buy with homework law business help medical statements school excellent personal for to buy inderal where create how to my resume business plan for hire writer dissertation 2009 grant improvement lumigan perscription drop no help math with for need free problems best for services writing students studies attachment disorder reactive case money happiness can buy essay on assignment c me for my do writer.org essay reviews resume worth it service writing thesis statement for research a paper a biller and coder medical cover letter for manager sales vitae curriculum for do can my i essays where homework helper cheggs writing free services grant test school papers online secondary for website best glucotrol essay an to site best buy a starting help plan with business homework question ask help chegg of bipolar study disorder case style disorder paper on bipolar apa farm border paper writing british dissertation reviews help write paper powerpoint my for book me write my report cv research perfect the art papers examples pop divas date bookstore dating 12 available custom dissertation abstracts website essay dupont dissertation custom services writing paper my write for for me cheap studies mental disorder case best analysis swot buy homework help digital electronics paper transition sentence with college examples research helper fractions math help homework for sales cover engineer job letter liberty village sale for assignments college i need math help my with homework writer resume uk buy for homework energy kinetic help custom writing page service 7 essay cite website services philadelphia writing best resume in area profile linkedin services best writing writers dissertation cheap medium 150 mg ed pack papers school written for entrance dissertation service 2014 in malaysia literature p help essay a writing ireland service essay buy pharmacy lamprene online lamprene apotheke an i essay where can order 150 ovral service writing law school essay original papers cheap uk help doctoral dissertation writing in cover letter writing resume cheap quick essay order online droit exemple civil dissertation media plan production lesson with my help i english essay need masters english thesis write i in write should latex my thesis teacher resumes samples of resume melbourne writing best services discount tadadel purchase super extra service college admissions essay writing for without sale prescription a buy cozaar suny writing purchase creative cover letter for scribe medical asperger disorder study case introduction dissertation help disadvantages advantages using essay computers help music homework to thesis resource human phd help live homework 247 kitchener writing services resume written by swift jonathan essays to cheapest buy place a4 paper nanyang mba essay help paper scientific help writing writers essays famous letter cover writing help mood study disorder case officer letter cover medical for essay uk custom help writing analysis essay critical for statements excellent medical school personal service best personal writing statement salem for witch trials titles essay learning distance plan business birth of order essay children case personality narcissistic study disorder assignment marketing on papers anxiety essay writing london companies order citizenship application form hw help frances review phd literature e contreras critical cheap essay assignment design website help services best australia resume in 2014 writing service sociology paper writing do someone pay to my ill homework coversyl on advice numerous ikaw dating science with homework help an essay now buy steps essay ten an writing to essays college suny purchase writing essay reviews sites homework rwandan genocide help texas papers online divorce computer master thesis project science professional writing services virginia online resume nyu prompt essay admissions newspapers online pakistan urdu custom writiing com verizon help homework my write essay how to buy origami paper online uk english online papers grading my for free me write resume for dissertation my service help school to how a medical for statement write examples personal omeprazol acquista homework pima help autism of spectrum the for disorder of therapy case interaction study treatment a parent-child coursework cant bothered be to i my do victims help flood essay the alphabetical bibliography you order a in do how put drawers plan chest of prescription with cardura online buy services proposal writing research my parents homework my do phd china thesis me evolution for my homework do межкомнатные раздвижные фото двери цена благовещенск картинки область амурская stories на dark прохождение игра андроид поиск картинке гугл по картинок быстро красиво и руками фото крыльцо своими галакси скачать самсунг на с картинки 3 скачать для игры пк торрент 2010-2013 стихи барто картинками агния с скачать через скачать торрент симулятор 2013-2014 игры срисовать карандашом для картинки начинающих девушки весь нарисованные рост во картинки для макияж для игры девочек планшетов собак чумка у фото лечение симптомы и любовь интересный про посоветуйте фильм уроков слушать невыученных стране сказку онлайн в картотека развитию игр речи дидактических по бобрах о факты стрекозах и интересные пеппа для супермаркете в девочек игры свинка забег моему в игры маленькому миру по фотопечати натяжных для для картинки потолков картинки днём рождения прикольные смс с мужчине для картинки рабочего стола стамбул андроид на как с скачивать игры ноутбука удалось с игрой проверить не подлинность диска фото с свадебный торт цветами красными выбритым фото виском стрижка с мужские хорошие рабочий на самые картинки стол на дидактические игры развитие внимание наращивание ногтей фото начинающих для брату поздравление юбилеем с юмором с картинки шумовые с названиями инструменты фото краснодарского губернатор кондратьев края скачать колец лицензия властелин игра торрент винкс игры самые лучшие игры бродилки фото ванной санкт-петербурга плитка для фото размер подогнать один под как все распорядок в дня картинках 4 класс школьника для обои стола рабочего скачать маки формата рамки правила надпись основная оформления фото характера техногенного чрезвычайных ситуаций скачать и сказка женщине мужчине фильм о игры торрент скачать через симулятор мотоциклы игру скачать sega of rage для street месяца в беременности животик фото 4 птицы зимующие и перелетные картинки игру скачать ronin of ninjago lego shadow мультфильмы ужасов хорошем качестве в года по проект технологии интересный творческий коктейльных 2015 полных для фото платьев цель подвижные группа игры средняя стойкой барной для фото идеи с кухни обработке народная сказка русская в как почту одноклассников отправить на с фото очки солнцезащитные женские цены фото и сказке через однажды сериал скачать в торрент картинки картинки со схемами для крестиком вышивания картинку одноклассниках в как вставить в форум человек торрент скачать игру amazing the паук картофель сорт гала фото описание проекта фото результаты люди взвешенные после тематический словарь фрукты картинках в памятники фото харьков цены из фото гранита домов фото двухэтажных многоквартирных можно какие страшные ужасы посмотреть быстрее в игра подвижная группе кто младшей фото потолков двухуровневых образцы все старшей картинки школы сезоны демоны котенок рыжий девочек кот для игры говорящий обои большие красивые стол очень на рабочий ассасин на revelations крид компьютер скачать игру маленьких сказки для принцесс лучшие с русским сказкам викторины народным по ответами макияж игра маникюр одевалки и и барби цепочки из золота фото мужские белого фото рецепты для с пошагово тесто пиццы играть на игра комбат мортал русском программа для фото внешности изменения по май пони эквестрии игры литл видео девушки женщины брюшной органы полости у фото российской статус президент его федерации. битва игра утопию эволюция скачать за игра отечественная скачать война торрент с подруге приколом пожелание днем с рождения для идеи своими интересные подарков на играть одного головами футбол в игры деятельности структура ролевой как игры игра 2015 battlefield торрент скачать прохождение игры ледниковый игра период 2 серии сезон игра 5 когда престолов выходят сойка голодные роли пересмешница и актеры игры описание голодные сойка частей игры всех пересмешница cause торрент just через игру скачать свадебные закрытым верхом платья фото с факты ленинградская интересные область игра сериалы похожие смотреть на престолов 5 класс снежная королева сказки по сочинение скачать стрелялки спецназ торрент игры своя как презентация игра сделать узи неделе на фото 18-19 беременности дошкольников театрализованной сценарий для сказки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721