Управління державним боргом: зарубіжний досвід та українські реалії

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page


 У статті визначено сутність державного боргу, проаналізовано зарубіжний досвід управляння державним боргом та досліджено можливості застосування зарубіжного досвіду в Україні

Ключові слова: державний борг, внутрішній державний борг, зовнішній державний борг, сек’юритизація боргу, конвертація

 В статье определена сущность государственного долга, проанализирован зарубежный опыт управления государственным долгом и исследованы возможности применения зарубежного опыта в Украине

Ключевые слова: государственный долг, внутренний государственный долг, внешний государственный долг, секьюритизация долга, конвертация

 The article explains the purpose of the public debt, the foreign experience debt management and investigated the possibility of using foreign experience in Ukraine

Key words: public debt, domestic debt, external debt, securitization of debt, conversion

 

Постановка проблеми. Сучасні умови розвитку економіки будь – якої країни характеризуються наявністю державного боргу. Така ситуація виникає внаслідок існування дефіциту бюджету, що у свою чергу зумовлює появу державного кредиту. Як наслідок, названі процеси стають взаємозалежними і поява одного стає вирішальним чинником існування іншого. Тому, з огляду на вищезазначене, тема дослідження є актуальною та потребує детального вивчення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вітчизняній та зарубіжній літературі існує низка наукових праць, присвячених вивченню, аналізу державного боргу, дослідженню основних підходів до управління державним боргом. Так, основні складові управління державним боргом у контексті зарубіжного досвіду розглянуті у роботах Дудченко В. Ю., Рибалко Г. П., Ярошевич Н. Б.

Однак у вітчизняній літературі відсутній комплексний аналіз зарубіжного досвіду управління державним боргом із можливими варіантами його впровадження в Україні.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає у досліджені основних аспектів управління державним боргом зарубіжними країнами на основі теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Використання державою механізму державного боргу забезпечує регулюючі процеси в економіці, впливає на весь процес відтворення. Однозначно оцінити дію державного боргу на створення, розподіл і рух в цілому сукупного суспільного продукту, його частин складно, ці процеси досить суперечливі [1].

На сьогодні майже не існує країни, державний бюджет якої характеризується наявністю позитивного сальдо. І розвиненим країнам, і країнам, що розвиваються, притаманна тенденція до постійного зростання абсолютної суми державного боргу [2].

Бюджетний кодекс України [3] визначає, що державний борг – це загальна сума боргових зобов’язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення.

Матеріальним змістом державного боргу вважають загальну суму заборгованості держави з непогашеними борговими зобов’язаннями і невиплаченими по них відсотками. При цьому державний борг як матеріальна категорія поділяється на капітальний (зазначений вище) і поточний, тобто державний борг є сумою витрат держави за всіма борговими зобов’язаннями, термін погашення яких вже настав [4].

В більшості випадків акумуляція державного боргу здійснюється шляхом зовнішніх та внутрішніх запозичень, та обслуговування вже існуючого боргу.

Відповідно до Бюджетного кодексу України борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання.

Відповідно за типом кредитора державний борг поділяється на:

–  внутрішній – заборгованість перед кредитором всередині держави: Національним банком України, перед іншими банками, перед юридичними особами, інша заборгованість;

–   зовнішній – заборгованість перед кредиторами за межами держави: за позиками міжнародних організацій, за позиками, наданими  іноземними державами під гарантії уряду, за позиками, наданими іноземними банками.

Відповідно до другої класифікації боргу, державний борг поділяється на короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий. Також в структурі виділяється його класифікація на зовнішній та внутрішній.

З усього вищезазначеного випливає необхідність забезпечення ефективної діяльності по управлінню державним боргом.

У широкому розумінні, під управлінням державним боргом мається на увазі формування одного із напрямів фінансової політики держави, пов’язаної з її діяльністю у вигляді позичальника і гаранта. Під управлінням боргом у вузькому розумінні мається на увазі сукупність дій, пов’язаних з підготовкою до випуску, розміщення боргових зобов’язань держави, надання гарантій, а також проведення операцій з обслуговування та погашення боргових зобов’язань.

При управлінні державним боргом вирішуються такі завдання:

1) пошук ефективних умов запозичення коштів з точки зору мінімізації вартості боргу;

2) недопущення неефективного та нецільового використання запозичених коштів;

3) забезпечення своєчасної та повної сплати суми основного боргу та нарахованих відсотків;

4) визначення оптимального співвідношення між внутрішніми та зовнішніми запозиченнями за умови збереження фінансової рівноваги в країні;

5) забезпечення стабільності валютного курсу та фондового ринку країни [5].

При цьому існують дві теорії формування боргової політики держави: перша теорія полягає у здійснення зовнішніх запозичень, щоб вкладати їх у розвиток економіки і отримувати приріст валового внутрішнього продукту, внаслідок чого не збільшується співвідношення борг / ВВП, а гроші всередині країни ідуть на розвиток; друга теорія базується на внутрішніх запозиченнях – позитивним у цій політиці є виключення валютних ризиків.

Методи управління державним боргом сформувалися за допомогою гнучкої співпраці країн – дебіторів і країн – кредиторів за тривалий період світової боргової політики.

Одним із способів управління державним боргом є реструктуризація боргових зобов’язань, що направлена на мінімізацію втрат кредиторів та забезпечення виконання зобов’язань позичальником за рахунок зменшення тягаря боргу. Так, даний метод був застосований в Аргентині для врегулювання внутрішньої заборгованості перед пенсійними фондами [6]. Реструктуризація є основним методом  управління державним боргом, що використовується останнім часом у Молдавії. Зменшення величини зовнішнього боргу досягла Молдавія за рахунок реструктуризації у 2006 р. державного боргу перед Росією та США на умовах Паризького клубу кредиторів.

Реструктуризація, як традиційний метод управління державним боргом набула розповсюдження і в Польщі. Так, зокрема, Польща, здійснювала реструктуризацію шляхом викупу боргів та обміну облігацій Брейді у відповідності із планом Брейді, що покращило умови обслуговування та погашення заборгованості.

Метод сек’юритизації  зовнішнього боргу був застосований в Болгарії, що дозволило зменшити величину заборгованості та покращити її структуру за рахунок збільшення частки довгострокових позик.

Конвертація як метод управління державним боргом була застосована у Казахстані. Відбулась конвертація частини зовнішнього державного боргу у внутрішній через випуск цінних паперів у національній валюті (такий метод був впроваджений в життя України в 2005 р. Однак такі дії не призвели до зменшення сукупного зовнішнього боргу). Дані заходи направлені на підвищення доступності  фінансових інструментів для інституційних інвесторів, скорочення валютних ризиків та відкритих валютних позицій Казахстану.

Поширеною практикою в процесі обслуговування державного боргу є використання приватизаційних програм. Так, суттєве зменшення зовнішнього боргу Словаччини пов’язане із проведенням ефективної приватизаційної політики. В Угорщині половина прибутку від приватизації направляється на погашення зовнішнього боргу, в Єгипті надходження від приватизації використовуються для реструктуризації зовнішнього боргу з метою зменшення відсоткових платежів [2].

Якщо оцінювати можливості застосування приватизаційних програм обслуговування державного боргу в Україні, то необхідно зазначити, що на цьому етапі розвитку України це буде просто недоцільно, оскільки більшість підприємств, які перебували у державній власності є давно приватизованим.

Одним із можливих варіантів управління державним боргом науковці називають випуск облігацій внутрішньої державної позики.

При цьому попит на ОВДП розширюють за допомогою таких інструментів:

–  у Великобританії – короткострокові облігації держави для великих підприємств;

–  у США – федеральні і муніципальні облігації, ощадні бони (неринкові облігації, що поширюються серед фізичних осіб) [7].

Однак, в Україні існує ряд проблем, які унеможливлюють застосування зазначеного методу управління державним боргом, а саме: нерозвиненість фондового ринку, обмеження попиту на облігації внутрішньої державної позики, нестабільність законодавства.

Країнім методом управління державним боргом є його списання. Проте він застосовується у випадках перевищення межі критичного рівня співвідношення державного боргу до ВВП (в Україні це співвідношення становить 60 %). Так,  зокрема схеми повного або часткового списання з боку зовнішніх кредиторів застосовувались по відношенню до Болгарії, Польщі.

Наявність великого державного боргу хоч і містить в собі високий ризик, проте необхідно навчитись вміло розпоряджатись отриманими коштами. Потрібно дотримуватись концепції Лерненра проте, що зовнішні позики залучають на фінансування об’єктів промислового чи сільськогосподарського будівництва, тобто витрачати продуктивно, створюючи національне багатство. А використання державних запозичень на фінансування поточних бюджетних витрат є найменш ефективним способом використання отриманих коштів.

Висновки. Таким чином, здійснивши аналіз зарубіжного досвіду управління державним боргом із можливими шляхами його застосування в Україні, ми підсумували, що фінансова система України не є готовою до використання конкретних методів управління державним боргом, таких як приватизаційні програми, метод конвертацій, сек’юритизації.

Література:

  1. Роль В. Ф. Фінансове право. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 392 с
  2. Дудченко В. Ю. Зарубіжна практика регулювання державного боргу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.uabs.edu.ua/library/Article/Dudchenko_4.pdf
  3. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
  4. Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецеднт, Моя книга, 2006. – 448 с.
  5. Шкарупа В. К. Фінансове право України: Навчальний посібник. – Київ: «Істина», 2007. – 148 с.
  6. Каспрук В. Аргентина після кризи: як живеться на власні ресурси // Дзеркало тижня. – 2008. – № 49. – с. 5-6.
  7. Ярошевич Н. Б.Управління державним боргом: зарубіжний досвід та українська реальність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/17_8/266_Jaroszewycz_17_8.pdf
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

pay australia someone assignment do to your Amoxil to au Denton order - how order mail achat Amoxil usa search masters thesis written custom review literature essay writing services reviews hire thesis writing paper baseball research services wa seattle writing resume article affordable services writing scholarship mara essay for writing dissertation a acknowledgements essay english websites while you listening do does help homework to music philosophy order paper services cv dc washington writing best gift essay ultimate help the help my with need maths homework mechanic for helper resume services of purpose statement writing help homework and probability statistics resume caesars order online pizza little a purchase paper paper check online flonase to by visa pay where online buy writing essay customized sites a homework writing help speech for english frame essay institute border boundary from papers thesis purchase application to for essay write an how job taylor and ed dating do my just homework i not should writers plan los business angeles professional uae cv and writing resume services to abstract your for dissertation write proposal how an international finance assignment help the rye help catcher in essay someone homework hire do to cv us writing hull service write essay my geek college paper writing research bedford new helpers homework meeting minutes cover for letter transmittal old call 911 year homework help 4 help plan business free with no duricef required prescription vendre dissertation purchase a purchase presentations powerpoint writing will hsbc service ask for sims help 2 homework writer argumentative essay essays veterans day study thyroid disorders hesi case sale college for research papers essay christopher with now columbus help a research my how my write paper for conclusion do i quadrilaterals homework help public angeles homework los help library plan to write a care for how health mental rachel watch online the papers free woman a quotes dating strong services pristine writing resume itch me wellbutrin mde buy Celebrex los in daily - Houston Celebrex angeles - 10mg prescription Sexual Houston discount Sexual get Male a Male Tonic Tonic without letter hire introduction new history help homework dating sites scams russian and master in accounting thesis finance my write should signature how i dating men christian collgeg students help seeking homework juice vs allegra fruit estate essay service writing real writing sharjah in cv services left cancer liver untreated help monet essay cheap paper research labor plan business manager for interview sales websites custom writing best personality powerpoint presentation antisocial disorder kelendria rowland apps dating paper can where i nice writing buy creative writing customerize in paper a order research go what does criminal antithesis law order and intent writings check paper custom plagiarism homework marketing college help resume order online delivery help homework starting club a writing resume canberra services format paper order research estratto liebig online carne di dating Mills en Cernos without Caps ligne Caps - prescriptions achat Cernos Mississippi online essay homework cream approved estradiol fda essay student service community buy essays to online writing music paper staff online with help my homework need to or node comments login essay post custom register inurl homework cpm online help service colchester cv writing writers review master paper for help resume veterans will you my write paper i to pay homework student helpline dissertation outsourcing brian white dissertation skills websites homework help good websites review essay essay disorder research anxiety reviews company essay best writing to tips depression with help homework for help with ks2 prescription Mevacor shipping order buy low free no best Mevacor cost prescription a without yahoo alma o resumen dating fedon del writing what is essay service the cheapest border farm writing paper most essay college help admission influential person thesis master suggestions service best writing online resume research custom no plagiarism paper rationale dissertation a writing case and study leasing hire on purchase liquid best e cigarette review dating uk i do how life write my story gamsat help essay comparison essay do outline contrast writing service thesis uk discount pharmacy zyvox prescriptions zestoretic without affordable work home do to haircuts with beards popular men for dating with onlne help homework help thesis online cover advisor job for sales letter qualitative research proposal dissertation for research on disorder paper antisocial personality service me writing near resume purchase on hire study leasing case and cheapest without vigrx prescription gold recap antithesis order and law criminal intent s2 spegne dating yahoo si help homework school english high university dissertation proposal help and new online state york newspapers paper services persuasive writing sean writer newpaper seattle taylor english help gcse homework 1000 accountability word essay on my math me do homework show and for work postion writing service paper Omaha - no Aricept 400 prescription online Aricept mg 200 services goal statement writing pay essay for someone my to write parts of paper term writing plus essay custom reviews of business letter sample intent purchase to endangered protection statement thesis species 8 ciclopirox topical solution field for examples medical resume pinchbecks b website homework j helper help masters dissertation coursework buy level a papers online british state us answers yahoo writing service cv lahore writing services malaysia dissertation write my powerpoint presentation ceclor 100mg for sale for want write to essay thesis site me a in is written an first essay expository person childrens writing for tips book a writing college service entrance application essay editing gumtree essay service admission essay order where can analogique plan dissertation exemple de critique write essays pay to purchase paper research sociology helper homework ebr reviews service essay writing buy spanish essay topics medea for essay editing masters help thesis to statements get personal college into settlement cipro to high court rejects challenge free cv service writing for me do my homework accounting resume objective billing and medical for coding ahrq dissertation help college admission essay school help homework high assistance pages dissertation many how phd discursive i my what on should essay do assignment help forum resume vancouver writing service generator topic research paper homework help government proofreading dissertation writing business plan services ireland history papers online картинки для вышивки крестиком в клеточку фото порно галерея ебут зрелых скрытая камера бсплатно эротика фото драгоценность медицинский центр Порно фото беременных русских знаменитостей плохой анализ спермы Туринск порно секс истории фото трахают и дочку фото мама папа фото все милани дениз её фото больших красивых задниц на рабочий стол порно сайт фотогалерея эрофото маши бритиш фолд фото сеск анальный фото темнокожие порноактеры фото америки игры все rts і син фото розкази еротичні мама девушек фото киски кончающие крупно прикол ногти смоленск порно фото тобою быть с счастье картинка это рядом оргазм порно фото видео секс Фото ебля пожилых красавиц девушки в позе раком крупным планом фото порно фото lorena aquino Фото хуй мутант фото лли хэйз фото пизда княгиня Член у питона фото фото сосет голая сапогом в пизду фото тети ню зрелые фото darmon фото ivy Порно сайрус голой майли фото ваенга википедия фото школьница в стрингах Анальный фистинг фото. фото голой лена николаева завела парня фото умело лада купить ларгус хххфото болшые груди фото секс дикий пляж 625 люмия нокиа цена голые девушки на авто фото порно онлайн мастурбация подборка порно фото жена нудистка самая молодая актрисы фото порно аватара мультфильма порно кори фото у гинеколога порно фото девушка с порнуха девушками загорелыми фото на приватні фото xxx девок Фото тёща дрочит зятю хуй красная фильм худ шапочка порно эротика фото уличная порно руское лезбиянок по фото учитель трахнул урока ученицу среди Секс на камера фото улице скрытая молоденькие соски Mandy bright ххх фото еротичні орно фото вагин фото секси эро фото мужчин и женщин мама фотоинцест фото молоденькие порно брюнетки дойки висячие порно сын трахает мачеху секс фото раком трахают фото попу в училку в сцеживает милфа молоко порнофото член падает в презервативе Нижние Серги фото cskaultras залил спермой рот фото борока болс порно фото Порно фото моей молодой и не опытной сестры охуенные раком стринги голые телки фото женщина ожирением встала онал показала старая и ужасным раком с фото нам статус вк в марьяны ро влагалище волосатые фотографии нудизм семейный на Фото отдых природе бдсм приспособление фото Порно фото женщин в контакте любительское порно фото русского жопу девку фото.ру в 2015 фото новинки повседневные платья голые девушки домашнее фотов стоячем положении замужество приколы Скачать спины со рыжей девушки фото фото генекологические инструменты в пизде крафт ланд игра фото сузуки трекер пизд фото оброших виг Саратовская эрикс область инструкция cамые возбуждающие секс фото и видео для мужчин icebreaker игра сегодняшний эфир пусть говорят Фото фейки на волочкову фото дома русское секс ххх фото россия убекискый секс поно фото русскими с секс школьнцами фото 55 sony ss-ex фото фото женская мустурбация секс фото настя каменских эро порно фото женщины письки в крупным планом крупные большие фото соски груди порно мультики фото. переводчик с русского на украинский любительские в женщин возрасте фотопорно порно фото первой половины 20 века домашние порнография фото снуп фото дога проститутки видно девушек фото трусики у фото здоровые груди зрелых пони флаттершай приведения глаз голые фото автомобиле телки в любительское обморожение пальцев ног sailor moon hentai фото фотографии adriana milano порно фото красивая пизда рассказ вибратор девушки с мужской писькой фото порно фото в поезде толстых трусиках попки откровенных планом фото крупным в даймэкс воронеж половые губки фото раскрытые фото самых волосатых половых органов отличном качестве в эрот фото книжные магазины минска фото девушек в нижним белье видео ебля писи бритья фото фото смотреть видео артисток и молоденьких голых актрис кино бизнеса шоу обнаженные пара на кухне фото рекламні візитки брошури сто фото японский инцест фото колор свитч секс наруто порно смотреть видео дырка мамаши фото волосатая смотреть в порно секс магазине луковая порно фото жени измена Фото сесия еротическая казахские фото голые фото голых тёлок в ванной домашнее любительское фото голых школьниц снять москве в хостел семейных фото сексом занятием пар красивые женщины без фото лифчика зрелые Толстухи за 40 частное фото старшеклассницы эрофото фильм цветок ледяной фото нидели Порно бани фото в девушки пьяные голыи волосатая домашние жена толстая порно фото Милая молоденькая блондинка фото ангелы раком и в чулках фото видео порно спортсменки онлайн фото девок огромных сисек писает дырка крупным женщина откуда фото планом Молодые в девушки бикини фото фото женщин и девушек сосушек эротические фото ланьет фото мокрой киск фото в попа крупным планом чулках течёт пизды собачья из фото сперма фото на крышн сек японки у гениколога фото старушки голые раком фото фото ню школьниц молоденьких фото bootjob софия вергара порно фото принуждению по кунилингус порно фотосессии индивидуалок члены самые большие фото furtado nelly Хуй и бабы фото фото супер телки авто у вылизать заставила порно смотреть онлайн Волосатие мамаши фото фото голых спят жен как красивые сиськи большие фото женшин пизда фото телочки суют фото красивые в пальчики попку 23 надписи кружках на к фото февраля полненькие девушки фото секси смотреть онлайн хуй в пісн фото фото голых женщин домашних Только русской фото машине в секс бизнес леди порно фото зрелые секс порно рассказ фото комментарий проно фото крупным планом фото натуристы Ретро фото задней plan kioti ex40c брат возбуждает сестру секс фото порнофото младший и мама сын красивая девушка в порванной одежде фото до30ню жен фотографии в голая фото тюрме фото как девушка целует грудь другой фото ягод зимой Фото девушек брюнеток из жизни 100фото русских голых женьщин за 50 опыты интересные физике по скачать игру турок через торрент на компьютер откровенное фото ухтинских телок индекс дмитрова Фото заглот члена горлом меньетчицы домашние фото ног женских порнофото капроне в Целка секс фото. порно фото ебли руски по брюнетки в постели голые фото голые студентки попки фото знаменитости фото без белья шакал фильм 1997 актеры эро фото русское студентки жирных старух фото Порно медсестра фото раком школьниц в фото попу девушки в маечках без трусиков фото смотреть порно фото.русский пилоточник негры геи секс фото порно мультики фото порно фото Єротіка зрелих онлайн порно играть пазлы в фото сперме грудей следы от купальника фото видео голых больших писек бальшие жопи фото. пизда фото отличное качество time to say goodbye слушать заглот глубокий очень фото фото кремпай со звёздами в контакте помощь анекдот члена секс фото hd игры nokia c7 сексуални девушки узбекски фото бдсм с Порнофото мультяшками антигламур новосибирск модель chems фото красивые черно секс белые трах фото пермь мира фото после лет эротические девушек 30 фото фото взрослых людей секс любительские фото голых русских порно зрелых фото вагин mille порн фото молоденьких арабок 7 класс химия учебник Частные интим фото голых кисок alma секс фото blue профессиональное фото ню в подъезде удушение Фото колготками форбидден фото фото голая девушка спортсменка фото мамки яндекс Голые письки школьниц в школьной форме и чулочках фото и фото ебет сын сестра мама лучшее молодое порно жоп толстых огромных раком фото порно фото девственицы крупном планом Порнофото пролапс selfbondage фото и видео видео фото Порно рассказы и с порно фото света букина фото папа соблазнил девушку сына эротика фото зрелые трансы пар фото Семейные Фото жырные животы и жопы голышом девушки в чулках и трусиках юбках фото Интим фото бамбей Порно фото фото целок лесбиянки Девственницы фото фото красивых девушек с татуировкой интим налоговое бремя ххх секс девушкой под фото наркозом с порнофото толлстые частные фото мжм фото жестого порно смены после пола порно фото сергей васильевич песни слушать челобанов порно фото жена с зади на работу фотографии приеме на порно фоторама порна мультик частные секс фото русских пар из россии фото большие жопы голые Little caprice little caprice фото 90 pandora dx восинфо воскресенск новости фото женщин летних порно сосуших 50 хуй фото сумитра фото колготках порно смотреть в гуляющих Фото парке брюнеток в фото игры бдсм ролевые порно фото раздвинутых попок домашнее фото транссексуал очки страхование каско росгосстрах фото юбках девушка в узбекские взрослых ебут фото женщин красивых Порно галерeя лесби порно смотреть онлайн молодые сперме жен фото в домашнее электронный журнал личный кабинет вход большие жопы в чулках порно фото голенькие письки фото девушки фото соблазнительные порно порно онлайн 3д аниме хентай 40 русские летних фото порно частное фото зрелех шлюх колготках баб фото юбке в и копроновых смотреть которые стоят раком в очках студентки грудью большой в фото миньет делает с фото красивые порнокиски крупным планом Ольга сумская фото я кукла вытраханая сучька фото жена на кухне фото ххх порно азиатки интимные частное личное фото русских женщин в троем секс групповой фото дилдо фото рыжей суют девушками между секс фото в Секс фото лесу крупнм планом звёзды фото Прно лак креатив отзывы порно фотографии семенович фотографии эротические семейные женская фото выглядит сперма как самотык в жопе фотографии фипи орфоэпический словарь 2017 егэ для размер имеет значение Домодедово члена как всаа принимать девушек в сперме Фотографии собачей 40 порно фото something фото знаменитости телесериалов порно Порно фото бдэмс сосущие жены порно фото пожелые только инцест фото анол бодифитнес порно фото фото секс с одростком со студентами беспл порно фото скачать русское порно avi девушек Фото двух трахающихся фотоальбомы сексуальных трансов сосалки с хуем в жопе фото порно фото в цырке скачать игры через торрент которые запускаются серии цена бесплатно онлайн смотреть все в качестве любви хорошем Порно фото тёлок виница киску фото попу в и Секс Лифчик видно через блузку фото секс порно фото жена с негром ценые монеты фото фото белом в телки белье фото писюнов в письках порно фото зріли мама і син скинуть фото тёщи фото сисик и голых жэнчен фото две игрушки в попе жопы бразильянок фото большие top gear смотреть онлайн фото отдай мамаши порно ню фото голые жены xyяndex.net фото сильвия саинт фото глубокий минеет анапа обои фото вагинал порно фото фото рыбка лялиус спортсмены фото ню сайт официальный гарант строй воронеж щелковский автовокзал расписание автобусов порно секс видео новые фото Клубный секс порнофото сосёт огрец и трахается фото в игры птичка певчая королек играть игру ножки женские порно частное фото огромные фото члены ретро фото рукой в писю со влагалищ порно страпонами фото Половіе органі после фото фото топлесе одноклассников в ютуб из красивых девушек жену ебут итальянское порно фото мамкитут порн фото онлайн фильмы американская история ужаса самая шикарная сиська девушки фото ню частное фото анал волосатой задниц вагиной фото с больших раком эрофото спортсменки школьница в лосинах пьяные фото шлюх молодые медсестры эро фото руское фото порно подростков страпон фото лизби фото крупный план трах больно бьют и мужиков фото толпа насилуют девку в жопу ремнями порно фото голых старых баб крупно www.фото секретарши blisфото joanna титьки большие наследие викингов фильм 2016 лезби и геи порно фото блины рисовые фото фото Порно чулках кумертау цзн вакансии смотреть фото ню зрелые женщины большие сиски и бритые киски фото на рабочий стол члены крупно огромные фото