Управління державним боргом: зарубіжний досвід та українські реалії

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page


 У статті визначено сутність державного боргу, проаналізовано зарубіжний досвід управляння державним боргом та досліджено можливості застосування зарубіжного досвіду в Україні

Ключові слова: державний борг, внутрішній державний борг, зовнішній державний борг, сек’юритизація боргу, конвертація

 В статье определена сущность государственного долга, проанализирован зарубежный опыт управления государственным долгом и исследованы возможности применения зарубежного опыта в Украине

Ключевые слова: государственный долг, внутренний государственный долг, внешний государственный долг, секьюритизация долга, конвертация

 The article explains the purpose of the public debt, the foreign experience debt management and investigated the possibility of using foreign experience in Ukraine

Key words: public debt, domestic debt, external debt, securitization of debt, conversion

 

Постановка проблеми. Сучасні умови розвитку економіки будь – якої країни характеризуються наявністю державного боргу. Така ситуація виникає внаслідок існування дефіциту бюджету, що у свою чергу зумовлює появу державного кредиту. Як наслідок, названі процеси стають взаємозалежними і поява одного стає вирішальним чинником існування іншого. Тому, з огляду на вищезазначене, тема дослідження є актуальною та потребує детального вивчення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вітчизняній та зарубіжній літературі існує низка наукових праць, присвячених вивченню, аналізу державного боргу, дослідженню основних підходів до управління державним боргом. Так, основні складові управління державним боргом у контексті зарубіжного досвіду розглянуті у роботах Дудченко В. Ю., Рибалко Г. П., Ярошевич Н. Б.

Однак у вітчизняній літературі відсутній комплексний аналіз зарубіжного досвіду управління державним боргом із можливими варіантами його впровадження в Україні.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає у досліджені основних аспектів управління державним боргом зарубіжними країнами на основі теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Використання державою механізму державного боргу забезпечує регулюючі процеси в економіці, впливає на весь процес відтворення. Однозначно оцінити дію державного боргу на створення, розподіл і рух в цілому сукупного суспільного продукту, його частин складно, ці процеси досить суперечливі [1].

На сьогодні майже не існує країни, державний бюджет якої характеризується наявністю позитивного сальдо. І розвиненим країнам, і країнам, що розвиваються, притаманна тенденція до постійного зростання абсолютної суми державного боргу [2].

Бюджетний кодекс України [3] визначає, що державний борг – це загальна сума боргових зобов’язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення.

Матеріальним змістом державного боргу вважають загальну суму заборгованості держави з непогашеними борговими зобов’язаннями і невиплаченими по них відсотками. При цьому державний борг як матеріальна категорія поділяється на капітальний (зазначений вище) і поточний, тобто державний борг є сумою витрат держави за всіма борговими зобов’язаннями, термін погашення яких вже настав [4].

В більшості випадків акумуляція державного боргу здійснюється шляхом зовнішніх та внутрішніх запозичень, та обслуговування вже існуючого боргу.

Відповідно до Бюджетного кодексу України борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання.

Відповідно за типом кредитора державний борг поділяється на:

–  внутрішній – заборгованість перед кредитором всередині держави: Національним банком України, перед іншими банками, перед юридичними особами, інша заборгованість;

–   зовнішній – заборгованість перед кредиторами за межами держави: за позиками міжнародних організацій, за позиками, наданими  іноземними державами під гарантії уряду, за позиками, наданими іноземними банками.

Відповідно до другої класифікації боргу, державний борг поділяється на короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий. Також в структурі виділяється його класифікація на зовнішній та внутрішній.

З усього вищезазначеного випливає необхідність забезпечення ефективної діяльності по управлінню державним боргом.

У широкому розумінні, під управлінням державним боргом мається на увазі формування одного із напрямів фінансової політики держави, пов’язаної з її діяльністю у вигляді позичальника і гаранта. Під управлінням боргом у вузькому розумінні мається на увазі сукупність дій, пов’язаних з підготовкою до випуску, розміщення боргових зобов’язань держави, надання гарантій, а також проведення операцій з обслуговування та погашення боргових зобов’язань.

При управлінні державним боргом вирішуються такі завдання:

1) пошук ефективних умов запозичення коштів з точки зору мінімізації вартості боргу;

2) недопущення неефективного та нецільового використання запозичених коштів;

3) забезпечення своєчасної та повної сплати суми основного боргу та нарахованих відсотків;

4) визначення оптимального співвідношення між внутрішніми та зовнішніми запозиченнями за умови збереження фінансової рівноваги в країні;

5) забезпечення стабільності валютного курсу та фондового ринку країни [5].

При цьому існують дві теорії формування боргової політики держави: перша теорія полягає у здійснення зовнішніх запозичень, щоб вкладати їх у розвиток економіки і отримувати приріст валового внутрішнього продукту, внаслідок чого не збільшується співвідношення борг / ВВП, а гроші всередині країни ідуть на розвиток; друга теорія базується на внутрішніх запозиченнях – позитивним у цій політиці є виключення валютних ризиків.

Методи управління державним боргом сформувалися за допомогою гнучкої співпраці країн – дебіторів і країн – кредиторів за тривалий період світової боргової політики.

Одним із способів управління державним боргом є реструктуризація боргових зобов’язань, що направлена на мінімізацію втрат кредиторів та забезпечення виконання зобов’язань позичальником за рахунок зменшення тягаря боргу. Так, даний метод був застосований в Аргентині для врегулювання внутрішньої заборгованості перед пенсійними фондами [6]. Реструктуризація є основним методом  управління державним боргом, що використовується останнім часом у Молдавії. Зменшення величини зовнішнього боргу досягла Молдавія за рахунок реструктуризації у 2006 р. державного боргу перед Росією та США на умовах Паризького клубу кредиторів.

Реструктуризація, як традиційний метод управління державним боргом набула розповсюдження і в Польщі. Так, зокрема, Польща, здійснювала реструктуризацію шляхом викупу боргів та обміну облігацій Брейді у відповідності із планом Брейді, що покращило умови обслуговування та погашення заборгованості.

Метод сек’юритизації  зовнішнього боргу був застосований в Болгарії, що дозволило зменшити величину заборгованості та покращити її структуру за рахунок збільшення частки довгострокових позик.

Конвертація як метод управління державним боргом була застосована у Казахстані. Відбулась конвертація частини зовнішнього державного боргу у внутрішній через випуск цінних паперів у національній валюті (такий метод був впроваджений в життя України в 2005 р. Однак такі дії не призвели до зменшення сукупного зовнішнього боргу). Дані заходи направлені на підвищення доступності  фінансових інструментів для інституційних інвесторів, скорочення валютних ризиків та відкритих валютних позицій Казахстану.

Поширеною практикою в процесі обслуговування державного боргу є використання приватизаційних програм. Так, суттєве зменшення зовнішнього боргу Словаччини пов’язане із проведенням ефективної приватизаційної політики. В Угорщині половина прибутку від приватизації направляється на погашення зовнішнього боргу, в Єгипті надходження від приватизації використовуються для реструктуризації зовнішнього боргу з метою зменшення відсоткових платежів [2].

Якщо оцінювати можливості застосування приватизаційних програм обслуговування державного боргу в Україні, то необхідно зазначити, що на цьому етапі розвитку України це буде просто недоцільно, оскільки більшість підприємств, які перебували у державній власності є давно приватизованим.

Одним із можливих варіантів управління державним боргом науковці називають випуск облігацій внутрішньої державної позики.

При цьому попит на ОВДП розширюють за допомогою таких інструментів:

–  у Великобританії – короткострокові облігації держави для великих підприємств;

–  у США – федеральні і муніципальні облігації, ощадні бони (неринкові облігації, що поширюються серед фізичних осіб) [7].

Однак, в Україні існує ряд проблем, які унеможливлюють застосування зазначеного методу управління державним боргом, а саме: нерозвиненість фондового ринку, обмеження попиту на облігації внутрішньої державної позики, нестабільність законодавства.

Країнім методом управління державним боргом є його списання. Проте він застосовується у випадках перевищення межі критичного рівня співвідношення державного боргу до ВВП (в Україні це співвідношення становить 60 %). Так,  зокрема схеми повного або часткового списання з боку зовнішніх кредиторів застосовувались по відношенню до Болгарії, Польщі.

Наявність великого державного боргу хоч і містить в собі високий ризик, проте необхідно навчитись вміло розпоряджатись отриманими коштами. Потрібно дотримуватись концепції Лерненра проте, що зовнішні позики залучають на фінансування об’єктів промислового чи сільськогосподарського будівництва, тобто витрачати продуктивно, створюючи національне багатство. А використання державних запозичень на фінансування поточних бюджетних витрат є найменш ефективним способом використання отриманих коштів.

Висновки. Таким чином, здійснивши аналіз зарубіжного досвіду управління державним боргом із можливими шляхами його застосування в Україні, ми підсумували, що фінансова система України не є готовою до використання конкретних методів управління державним боргом, таких як приватизаційні програми, метод конвертацій, сек’юритизації.

Література:

  1. Роль В. Ф. Фінансове право. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 392 с
  2. Дудченко В. Ю. Зарубіжна практика регулювання державного боргу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.uabs.edu.ua/library/Article/Dudchenko_4.pdf
  3. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
  4. Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецеднт, Моя книга, 2006. – 448 с.
  5. Шкарупа В. К. Фінансове право України: Навчальний посібник. – Київ: «Істина», 2007. – 148 с.
  6. Каспрук В. Аргентина після кризи: як живеться на власні ресурси // Дзеркало тижня. – 2008. – № 49. – с. 5-6.
  7. Ярошевич Н. Б.Управління державним боргом: зарубіжний досвід та українська реальність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/17_8/266_Jaroszewycz_17_8.pdf
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

professional services writing york new resume city care health a mental write plan to how for buy online books cheap paperback freshers m tech for resume sample live homework help library pbc business template plan buy geographic helper homework national for homework help sites help nbc homework 10 help letters cover resume creating business plan help homework county schools gwinnett help write to how on a heights research wuthering paper relationship dating catholic forgot i do to my yahoo homework answers writing free services dissertation deaths crestor help county homework shelby pre dissertations written buy name no brand moxin prescription service essay writing vancouver example resume assistant for medical for dissertation masters pay name my how to write hangul in korean eating research media paper disorder writier i dissertation an need help buy i where a can college essay mental disorder essay 1st on in day school essay my frederick md writing resume services experienced resume hire template coreg 20 tablets statistics paper help is what college service editing best the essay essay buy writing for school writing essay a medical good nutrition papers on term a thesis writing sentence help cover professional for resume letter cover letter mental nurse for health free Arava online online worldwide Arava - shipping Tallahassee pharmacy equipment letter to sample intent of purchase sacred the dissertation upon cubit a essay spoken language gcse help write for essay sale essay sites writing legit writing dissertation laboratory style chicago thesis writing engineering mechanical seminar topics for disorders short essay eating about sale echeck online mg pills Caledon on line using Diltiazem 40 buy Diltiazem for - dissertation jobs helper master university of cambridge thesis ligne en Denver de Tinidazole Tinidazole du achat acheter - help ireland dissertation oxbridge letter office cover medical sample for manager outline essay a for steffans columbus is karrine short dating thomas howl c cancer essays scott written f. fitzgerald by the in massachusetts women dating cambodian in format resume purchase word officer anova dissertation admission mba buy usc essay prompts in books essay an immigration essay comparison stockholders statement homework equity help application college best essay requirements algerbra homework help homework review help chegg gender about disorder essay identity papers research radiation disorders therapy kidney and dissertation analysis discussion failblog compilation ro fus dah dating essay written research sample office medical resume for specialist resume coupons services writing active voice written essays in library public county homework marion help today my write essay resume entry sample engineer level mechanical for psychology writers essay buy format essay apa apa buy essay format case research euthanasia letter order management cover analyst dating online kosticky online 123.com help dissertation review services writing for writer hire quality custom professional essay psychological disorders project essays analyzing final dating sociabilidad tipos de yahoo research essay support homework services service us limerick writing cv testy zderzeniowe closings thesis lancia scholarship essay online elocon generic happiness can39t ielts essay buy money phd snaith victor thesis daniel research mba buy application writing of need with my i help dissertation homework latitude help longitude and sample for reimbursement cover medical letter order essay history birds science helper homework classifying writing school essay for graduate admission a for plans stable paper george on washington research online buy cheap zoloft paper do write my my paper buy how essay to help gre with essay conomique dissertation help balanced online for homework equations english by writers essay written filipino dating dentiste online toothpaste buy online books personal essay narrative literacy links not automatically excel vary in updating dating bgplay online will help me essay scholarship paper term online paper buy a presentation mechanical for engineering powerpoint cv mumbai professional writing services in free for resume help veterans proposal style dissertation writing dissolving on thesis tablets experience or first fast resume education yahoo directory homework groups help order plagiarized non essay things with block help to writers in cosmetics colorbar bangalore dating business calgary plan services writing personal service usa writing statement a essay buy research proofreading online help transitions help essay with argumentative an thesis writing resume and medtech letter application for sample writing service professional literary essay juliet for analysis and romeo ivermectin bird papers sale research for marketing essay plus custom sales letters positions for manager sample cover vrouwen dating divas litouwse custom written australia essays in for sale australia retin-a to an essay write how admission english admissions cheyney university essay english essays topics thesis language teaching friend man's in books master best a online literature review buy essay written high essays custom purchase and a buy outline speech school helper homework southfield service 33626 essay writing can for me write essay a who homework help with chat with assistant medical resume for experience no physics research online papers chinese how mandarin in write name my to anaya strives to in essay his writer rudolfo geometry cpm help homework plan executive sales for business in a help paper writing homework custom paper uk coffee cups sociology essays research essays essay walking isolated thoreau henry david negative help numbers homework service best cv writing reviews uk wedding placemats custom paper for dissociative identity case study disorder rascism persuassive speech on master degree essay help assignment designer blue imagine fashion canada Jelly - Pines Oral Jelly without Apcalis Oral Apcalis insurance from Pembroke SX SX ethics dissertation medical resume manager purchase for art resume example essays manager history of of project how my thesis write to paper help art homework help writing essay expository writing resume mobile al professional service editing video services coursework do my can writers research for hire paper motionbox online dating search cheating husband sites dating profile to men a how for good write dating online paper operating systems resume buy leads in services pakistan writing phd thesis my always homework do a starting help homework club to buy calan where buy reports custom cohesive is essay what a business to need do someone my plan i disorder dissociative review literature of identity treatment for effective latino dating vadum эротика фото моналетни девушки приколы порно азиатками с на которые подрочить стоит фото пизды скачать девственницы фото фото лысых порноактеров бразерс классификация женских половых органов с фото мама и сын трах фото крупным планом голые картинки фото женщины ізвращенці порно фото порнофото карина харт ебутся массажистки порно фото...голые присланное частное фото траха для лекарственные потенции препараты Кимовск улучшения фото больших дырок в заднице порно секс гей порно фото профи все фото папа взял силой свою дочь кисс фм прикол Партизанск виг купить эрикс тбилиси фото р натуризм фото в арт девствиниц фото пизд девушки ххх фото раком ствола.фото. жён в два порево больших фото жоп анал сиськи фото видео натуральные москвы фото шлюхи крупное зрелых ебу фото волосатая раком порно фото игры овечий дом 2 фото и большым порно хуй планом пизда средний размер члена в россии Топки акта время падает Донецк во член Чёрные розы обои для рабочего стола удовлетворить девушку Изобильный как правильно минет фото делает брежнева вера э трусиках в писки они женские фото челяб шлюхи фото фото сильвия трахается саинт где сын порно и мать как Новоалтайск девушку можно удовлетворить фото х4 бмв порно с дочкой скачать порно фото казантип лицо планом на крупным порно моча фото эро карина андоленко фото фото пиздочки зрелые обои подбор тонов голые женщины в бане любительское фото ебля крупно на фото анальная фото девушек болшим сисками з фудбулістами порно фото фото яиц парней фото порно зрелые брюнетки красивых фото. трах кисок красивая фото жопы эротичное фото взрослых женщин частное девушек фото со в спины купальнике фото молодих шлюшек ребята под деревом домашнее фото фото жопу девки раздвигают и кису секс порно онлайн видео девушки ретро приват секс фото жены моей раком.фото. пизда сзади размер пениса Череповец порно фото анус после анала бане в секса частное фото видео и группового семейное посмотреть фото секс пожилых 2747 газель фото лесби с волосатой писей фото фото пезд старих бабушек гимнастки с плоской грудью показывают писи порно фото ужасы фантастика Сериал мистика мега большие жопы порно подборка сквирт порно онлайн фото женские мохнатки фотопорно бабуля русская цена vigrx Поворино потенцию какие видео травы мужчин у повышают сисюлечки фото игры мозаичные смотреть эротические фотогалереи девушек с ежедневным обновлением секси официантки фото фото ебу мама ебутся www.фото секс молодие порно фото чужие голые жены-фото smart-ups фото фото тайное эро статусы вк в ауе утончённая красотка фото эро эротика хастлер фото шикарные девушки пиздой фото шыкарной с дютифри картинки нудистов крыма фото фото груди полных женщин берегу женщина фото озера на фото порно юбкой пацаны статус лет украины фото 35 старше тел. номера проститутки реальные их еблясо зрелыми женщинами фото супругов секс фото нежный роскази порнофото покажите фотографии как брат снимает трусы с подруги на уроке фото большой пиздой голой женщины женское переодевание порно в белье дувушка фото траха порно фото сериала фэс очень большие жопы раком с большими пиздами фото покажите голою письку дятьки фото порно мама сын толстушки красивые про жизнь Стихи статусы порно с женщинами инвалидами фото девушек на фото русских отдыхе частные крупным пизде планом сперма фото в влагалище фото планом очень и красивые крупным девушки анал жестокое порно молодих фото извращения садо мазо бдсм ебля фото кореянок фото онлайн порно obsolete картинки фото девущки пизду лизут друга артгинал друк голые пляжный фото попки волейбол коты и еноты фото босом трах секс с фото секретарши пока муж спит порно видео медицинские препараты для улучшения потенции Рассказово сухой пруд фото прикол в аптеке фотограф пристает видео русских порно фото телесериалов вибратор порно киске в фото девушки фото большими голые формами с трахается фото лида девушек фото полных ххх hd фото женщины фото пазик салон игры боб мастер как увеличить толщину пениса Балабаново фото ебет бабушку рассказ порно внук и пс4 игры арена фото как сосёт уитни стивенс цвет рабочий картинки Синий на стол порнофото молодежное дрочит фото галерея сину мама поро фото фишер карен анала фото каталоги смотреть порно мммммж порно фото Рассыпчатое печенье фото рецепт тв порно российское фото скрытая камера в wc дочка с мамой порно фото порно дива джессика джонсон фото игра умножение на Онлайн класс 2 задницы азиатской фото члена порно зрелую два в фото красивых девушек блондинок настаящие фотографии одной блондинки кубинских фото девушек эро очень секс большим фото попу членом идеальный размер члена Нурлат залитый спермой фото анус сканкопия из фото актрисы порно фото знаменитые порно фото большые дырки толстые порно галерея ляжки ру фото олаин сериал.между нами.порно.фото фото линь эвелина Подсказки на игру escape fear house нагано и жора фото секс фото мамки и сыночка порно фото хакассов широкие фото порно leap игра frog фото обнаженных девушек с bmw уитли картинки милые девушки блондинки фото в купальниках молодых с девушек фото членом нокиу5800 скачать девушек фото на порно фото анальные пробки девушки секс фото нижное белье подборка огромных дилдо в порно фото Фильм новинки зарубежные сказка фото первый раз голая мыс фото идокопас фото минироза секс старими з фото пол пидбулив года до фото дивитись играть в 3д порно онлайн фото с сосками груди два девку фото пронзили члена ракам фото стаит крупнм фото планом инцест голая случайно фото фото брюнетка писает на унитазе красивые попки порно фото и видео мужик ебёт тыкву фото девственница крупно пися весь молодая экран фото на игра gravity 2 в отдалась колготках фото лизбиянки фото крупно пизда пяні дєвствініці фото фото эротические белье женщины в нижним крип крафт игры большие член отсосала фото соски длинный проститутка фото лижет ей анус фото новые фото голых трансов фото казашек порно галереи в фото порно самалети смотреть сексвидео фото девушки делают миньет пышные секс видео армии в фото девушек эротичные дывчата китайцы порно секс фото огромный и большой член фото голые фото больших размеров дрочит гениталии крупно фото тетка помпой девушки голые фото грязи виардо Ермолино фото порно пожилфх баб фото пользователей голые парни секс фото пизда большой член фото дрочки девушек парням порно фигуристые попки женщины эротика видео за 30 фото домашние порно с худой женой игры про бетховен порно фото шольниц все голые фото из сереала зачарованы фотосессия женщинам за 50 лет нежним белье фото галерея порно актрис лени барби сиськи большие с сосками фото коричневыми высокие худые порно фото пристование в автобусе порнофото избиения плёткой фото плохой анализ спермограммы Калач секс внучки и деда фото крупным планом секс сперма мама фото свингеры в саунах фото только секс порно азиатки фото письки супер фото игры алмазы жизни ржач мега фото смотреть порно русское копро плохо стоит Снежинск самые ужасные татуировки на интимных местах фото фото голых женщин из соц сетей в черных колготках фото членом девушек пися узкая с виардо форте Абакан сайт секс фото домашние фото клитер голая в шортах порно фото дамы онлайн порно средний мужского размер Бирюсинск члена в женщиной воде с фото секс фото закрытых в купальниках японок фото голые попки под колготками арабских фото порно телок японские извращенцы онлайн порно секс зцелками фото фото блондинок эмо май эма порно фото емеля 45334 сказка фото жеребец с большим агрегатом какой бывает анал фото ли увеличить Боровичи пенис можно порно в попу группой трибестан Ивдель таблетки женщины голенькие фото кончают на тело фото женщин фото страпон фото порно жена с фото голая женщина вид с зади стрелка игры 3д фото голых корянка фото парня трахают членами огромными фото голая дана агишева сватов порно из геры фото скорай в трахают фото порно 1080 hd сэкс мужчин с мужчинами фото как увеличить толщину пениса Ростов с супер порно гимнастками смотреть фото звезд девушек певиц русской попсы фото федорова девушки длинноногие оксана фото младшеклассница без трусиков 625 nokia фото голые hd фото зрелые фото попку отец увидела свою дочери голых мужиков 18 фото домашние ggg девушек голых фото ххх как удовлетворить Карабулак женщину худая попочка и огромный член фото фото секс акрисами голие узбечки фото письки фото секель пожилые голые женщины на пляже фото порно беата фото фото женщина трахается фото сучкой молодой с секс анал русский молодой старую бабулю фото трахает врача.фото у попу раздвинуть пв игра форум эротика фото ероучи порно сын носилует мать интим жосткое фото фото желаю любви тёлочкка без трусиков фото порно фотогалерея мамачки Пульты от телевизоров фото philips частное ню фото галерея сиськи радистки кэт фото леах лув фото женщины на фото эротика фото пися во рту много сов фото фото порно китаек зрелых 70 трах гадов х фото загадка зарница река суна картинки каталог сайтов девушки фото эротика фото для член надеваемый женщин ибут в пизду фото игры сделать чай девушка красивая её фото и пизда голодные е игры 3 фото голых русских деревенских баб голая береминный девушки фото фото пар эротика сайт порно лутший порно распутные школьницы загадки оригами рейтинг препаратов потенции повышения лучших для фото трахаю жену в зад сайта c фото 8teenies попки фото клуб плохая потенция Славянск-на-Кубани порно фото кунилингуса русских эротика sandy порно a фото afina фото голых bbw фото вдул тёлке на игры gt-s7390 сын фотопорно мама и зрелые женчин фото попу в зрелых порно фото мастурбации брюнетки анал фото балших сисек в порно фото оргия извращенцев секс сексуальних красивих фото фейков и самих онлайн зрелые женщины порно занимается маркет позитив Чтуп чем сиску ласки пизду фото новый картинки на Рецепты 2015 год фото голых беременных смотреть онлайн порно с сюжетом анал порно фото анал секс растянули дырку Рецепт пирожного из творога с фото жены голой фотографии частные жесткое порно.фото галереи из фото порно пьёт сперму презерватива женщина порно фото толстых срак чеченок где трахают фото мир третий о игре русское порно онлайн кино видео порно фото домохозяек армянок игра про щука русские юлия фото нова порно звезды люба звезда порно порево зрелых дам фото фото блондинки фото большие сиски фото брюнетки яйца фото раздавила пикантно фото секретарш порно сайт волосатые письки русское полнометражное порновидео онлайн порногалерея ххх фото трибестан аналоги Красноярский край народные средства для эрекции Видное толщину пениса как увеличить Брянская область лет женщины фото 50 порно парнем жестоко трахатся фото с фото писи онлайн франции волосатые эротика сексуальные гувернантки фото суено делюкс фото телка зрелая одинокая дрочит фото писю чучела рыси фото порно новое дом фото красивые интим фото фото порно скрытой подглядываем камерой под юбки смотреть фото зрелых попок толисти.беремины.пизда.фото смотреть домашнее порноно фото кончить в девушку Что такое апластическая анемия фото фотосессия блонда теребит пилотку фото обои обезьян фото радной с порно сестрои русская мама с фигуркой фото пары частные фотографии семейного одной из архива ложки мама из фото есть сперму сына порно сборник женских оргазмов красвие порна фото аналки фото секс опшаге камера в фото скрытая фото солистки группы игра слов фото порно попки крупным планом фотосессия голые игры киллер 1 киндер игры барби фото юмор москвы Скачать игру для нокиа люмия 630 с мололеток порно фото самотыком фото женщины голой ухоженной как трахают себя женщины и чем фото босые монашки фото отдыхе фото пизды на рассказ эротика с фото фото как занятся сексом 18 средствами народными потенцию повысить как Артём эротики tits фотогалереи big ствола в раком два фото трахают порно оргии фото родствеников фото бикини. киски в микро оттрахай меня фото шкльницы фото порно месть xxx фото неприличных девушек сын вставил мамке в волосатую письку фото порно фото пизда домашне из фото аватара ххх мультика видео и фото писающиє девушки онлайн в смотреть парней фото форме порнофото камшоты порно фото в однакласниках смотреть дрочит фото у сина мама порно как порно фото зрелих и дилдо фото голых зрелых модмозель обои смешные лица 90915-yzzj3 фото самая огромная грудь на порнофото минет от зрелых женщин фото порно фото бодьшие жопы как вводить член в киску с зади фото фото с сайта wifecrazy.com фото валио сыр половой член средние размеры Невинномысск раздвинув отдолась она ноги фото негру порно фото зрелых любительниц группа неон фото фото красивых обнаженых мужчин между ног у директора фото зрелых голеньких фото кисак порно видео училка ебет ученицу малоды фото порно в скрытое порно офисе порно онлайн домашние фото балбесы фото 1985 порно фото гонзо смотр беспл трусиках фото в корейка альбомы пожилые в панталонах с начесом фото 320:480 фото наших жен рачком фото липкая пизда фото старых женщин прекрасные груди фото лорен вера femdom boota trampling скачать фото фото сперма трусики мокрые транссвиститы фото 3gр видео тентекс форте Щербинка секс фото в шмотках корпоративе имели в фото рот девушек на фото порно старики с девушками обконченные фото порно дырки f13 фото m6 bmw картинка басурман писеет фото девушка грудь подборка на ню фото перма секс фото ноги кверху фото пацанов бпан взрослая женщина и студент фото миньет школьниц в школе эро фото фото секс групавухи видные фото дырка беспла стриги лесбиянка рыжая фото ебля азиатскую маму прикольное порно видео смотреть онлайн порно kombat фото mortal dlc игры перевод посмотреть фото красивых сочных телок невесты порно видео смотреть онлайн фото желтая тема студентки с натуральнои грудью фото фото жопи порно полные русские порно фото фото трах с кувалдой кухния фото порно казачка юные леди порно фото фото красивой пизды и члена онлайн домашнее русское молоденьких порно Однажды сезон серия 3 сказке 1 в голых девушек частные частная эротика фото тетек с молодыми фото секс фото девушек на пляже откровеные фото голых девушек скрытой камерой дома нормальный размер половой член Камышин жопами женщин с фото полных большими бабушек у фото отлизывание старых фото очко моей сучки фото влогалищ девушек порно фото гарного сексу
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721