УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено стан системи контролінгу на вітчизняних підприємствах на прикладі ПАТ «Авангард». Визначено основні напрямки впливу впровадження даної системи на підприємстві з використанням зарубіжного досвіду.

Ключові слова: контролінг, бенчмаркінг, аналіз точки беззбитковості.

 Постановка проблеми. Діяльність підприємств в Україні характеризується високим ступенем нестабільності, відсутністю загальної тенденції до прибутковості чи збитковості, високим ступенем залежності від зовнішнього середовища. Досить часто причиною виникнення кризових явищ на підприємстві є низький рівень управління і внутрішнього контролю за результативністю підприємницької діяльності. Концепція управління підприємством або система внутрішнього контролю за результативністю підприємницької діяльності, пройшла довгу і тривалу історію розвитку, і на сучасному етапі виділяється один з найважливіших елементів фінансового менеджменту – контролінг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням даної проблематики займалися вчені економісти: Ельмар Майєр і Рудольф Мани та інші. Проте потребує ще дослідження питання ролі контролера як універсального спеціаліста в управлінні фінансовими ресурсами.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є дослідження ситуації на ПАТ «Авангард» та визначення напрямів і можливостей впровадження системи контролінгу.

Для досягнення поставленої мети було визначено ряд завдань:

–          визначити теоретичні основи контролінгу;

–          розглянути ситуацію на досліджуваному підприємстві;

–          порівняти зарубіжний досвід та вибрати оптимальне рішення для ПАТ «Авангард».

Виклад основного матеріалу. Для того щоб зрозуміти місце контролінгу в системі управління підприємством, нагадаємо, що остання являє собою формування й організацію всього виробничо-господарського і фінансово-економічного процесу, а також координацію і регулювання рівних елементів системи. Суть системи управління будь-якого підприємства полягає у визначенні політики підприємства на тривалу перспективу, координації сфер діяльності підприємства, стратегічної політики персоналу, вирішенні основних завдань ведення бізнесу.

Окремими функціями управління підприємством є планування і контроль, структурування організації й управління персоналом. Як завдання, що перетинається, приєднується ще й інформаційне забезпечення. Отже, система управління складається з системи планування і контролю, організаційної системи, системи управління персоналом та інформаційної системи.

Як показує практика, на великих підприємствах, а також при зростаючій динаміці розвитку навколишнього середовища менеджмент об’єднує окремі завдання управління підприємством в окремі штабні органи управління. Таким чином, відокремлюється складова частина управління підприємством – специфічна, сервіс – функція контролінгу.

З функціонального погляду контролінг здійснюється кожним керівним працівником, а з інституціонального – мають на увазі організаційно обмежену сферу завдань. Контролінг є компонентом управління, забезпечує його інформацією для координації, організації і регулювання об’єктів. Функції організації, координації та регулювання близькі за семантичним значенням і означають спрямованість дій суб’єкта управління на визначену мету використання об’єктів. Ця функція посилюється залежно від масштабу підприємства, ринку збуту, асортименту продукції, швидкості змін внутрішнього та зовнішнього середовища.

Інформація бухгалтерського обліку використовується в системі управління для прийняття рішень. Ефективність управлінських рішень залежить від якості облікової та інших видів інформації. Недостовірна, недостатня інформація призводить до неякісних, помилкових рішень. Управлінський апарат бере участь у розробці планів, організації і регулюванні діяльності, вимірюванні результатів та оцінці відхилень від запланованих даних у специфічній формі – прийнятті рішень щодо збуту, виробництва, постачання та оцінки показників, які характеризують поліпшення господарської діяльності.

Контролінг дозволяє підприємству адаптуватися до постійної зміни середовища та успішно виживати в умовах конкуренції. Адаптація вимагає здатності до розвитку, трансформації елементів господарської діяльності та системи управління в такому напрямку, який забезпечує виживання підприємства.

Ускладнення навколишнього середовища, в якому функціонує підприємство, вимагає ускладнення системи контролю за його діяльністю, тобто адаптації до нових умов. Критерієм здатності адаптуватися для підприємства є отримання позитивного результату фінансової діяльності, а тому орієнтація на прибуток показує, що підприємство демонструє свою волю вистояти, долаючи зміни, часто небажані, у навколишньому середовищі.

Ті підприємства, які орієнтуються на тривале і наполегливе виживання, повинні перейти від пасивної реєстрації господарської діяльності (фінансовий облік) до систем обліку, які дозволяють забезпечити дані для свідомого аналізу та оцінки своєї позиції у змінному оточенні (контролінг).

Контролінг служить підсистемою одного з блоків інформаційної системи управління, що обслуговує процес прийняття управлінських рішень. При цьому контролінг розглядається як концепція управління підприємством, яка орієнтована на його тривале і ефективне функціонування у господарських умовах, що постійно змінюються.

Для того, щоб освоїти контролінг, як засвідчують німецькі вчені, які займаються питаннями контролінгу і обліку Спеціальної вищої школи м. Кельна та керівники товариства «Економічна наука і практика в системі контролінгу та обліку» Ельмар Майєр і Рудольф Мани, не потрібно спеціальних знань в галузі бухгалтерського обліку, необхідно мати лише загальну уяву про економіку підприємства. Вивчення контролінгу необхідне лише тоді, коли є бажання змінити і вдосконалити систему управління на підприємстві, пристосувати її до умов і потреб ринкової економіки. [3]. Ці слова якнайкраще вказують на місце контролінгу в економічній діяльності підприємства в умовах існування ринкової економіки.

Поняття «контролінг» походить від англійського слова «to control», що в економічному розумінні означає управління, спостереження, регулювання, контроль. Контролінг – це спеціальна саморегулююча система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства і включає інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг [3, 401].

Контролінг також можна охарактеризувати як систему визначення цілей, прогнозування і планування механізмів та інструментів досягнення цих цілей, а також перевірки того, наскільки успішно виконані поставлені цілі. У разі відхилень факту від плану, контролінг має розробити рекомендації щодо застосування корегуючих заходів. З цієї точки зору, контролінг є системою спостереження та вивчення економічного механізму конкретного підприємства і розробки шляхів досягнення мети, яку воно ставить перед собою: ця система є зорієнтованою на майбутній розвиток підприємства.

Служба контролінгу має ввійти до структури фінансово-екномічних служб ПАТ «Авангард», які підпорядковуються заступникові директора з фінансів (чи з економічної роботи). Вона здійснює діяльність на основі функцій та з використанням специфічних методів контролінгу.

В процесі функціонування підприємства контролінг формує інформаційні канали та здійснює інформаційне забезпечення підприємства. Саме тому на підприємстві повинна приділятися значна увага підвищенню ефективності інформаційного менеджменту. Для цього потрібно створювати банк техніко-економічних даних, який міститиме базу показників виробничого і фінансового обліку та інформацію, яка надходитиме із зовнішнього середовища.

Однією з складових контролінгу є моніторинг виконання планових параметрів фінансово-господарської діяльності підприємства та дотримання цільових значень. Для України моніторинг є новим інструментом розвитку господарської діяльності. Попит на нього зростає через збільшення невизначеності господарювання, але сьогодні немає обґрунтованої науково вітчизняної методики моніторингу господарської діяльності у вигляді фінансово-економічного контролю, а практика демонструє лише його елементи.

В економічній теорії та практиці під моніторингом розуміють аналіз та оцінку фінансового стану підприємства на основі даних бухгалтерського обліку. З позиції фінансового менеджменту, моніторинг стану підприємства розглядають як функціональну підсистему, що містить такі функції управління: прогнозування; планування; облік, контроль, аналіз та оцінка показників фінансового стану підприємства [4]. Отже, це система методів та інструментів, спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства в галузі його інформаційного забезпечення. Ціллю моніторингу є діагностування фактичного економічного і фінансового стану, порівняння його з прогнозованим, виявлення тенденцій і закономірностей розвитку економіки підприємств відповідно до головної мети, попередження негативного впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на фінансовий результат та становище на ринку.

Система моніторингу представляє собою розроблений на підприємстві механізм постійного спостереження за показниками фінансової діяльності, визначення розмірів відхилень фактичних результатів від передбачених та виявлення причин цих відхилень.

Моніторинг фінансових потоків спрямовано на перевірку відповідності реальних фінансових потоків підприємства запланованим в його бюджеті грошовим засобам, а також розробку адекватних результатів перевірки управлінських рішень з прямим та зворотнім зв’язком [1]. В якості забезпечувальних функцій управління фінансовими потоками підприємства приймають бухгалтерський облік та фінансовий аналіз, який є діагнозом його фінансового стану, що уможливлює визначення недоліків та прорахунків, виявлення та мобілізацію внутрішньогосподарських резервів, збільшення доходів та прибутків. Результати аналізу використовуються в процесі фінансового планування та прогнозування.

Функціонування підприємства супроводжується безперервним кругообігом коштів, який здійснюється у вигляді витрат ресурсів і одержання доходів. При цьому система моніторингу визначає джерела коштів, напрямки та форми фінансування, оптимізує структуру капіталу, проводить розрахунки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями продукції, державними органами, персоналом підприємства.

Забезпеченість фінансовими ресурсами оцінюють за фінансовим станом підприємства, що свідчить про здатність останнього наявними і швидко ліквідними засобами здійснити успішне виконання планів з усіх видів діяльності і своєчасно виконувати при цьому зобов’язання за платежами.

Аналіз фінансового стану система моніторингу поділяє на два напрями: аналіз фінансових коефіцієнтів та аналіз фінансових потоків. Аналіз фінансових коефіцієнтів дозволяє дати статичну оцінку фінансового стану підприємства на визначені дати – на дати складання фінансової звітності. Аналіз фінансових потоків дозволяє оцінити фінансову динаміку підприємства, тобто зміни його фінансового стану, виражені рухом його фінансових потоків. Забезпечення збалансованості фінансових потоків становить основу для їх оптимізації. Негативні наслідки дефіцитного фінансового потоку виявляються у знижені ліквідності активів і платоспроможності підприємства в цілому, в зростанні недопустимої кредиторської заборгованості, затримках погашення кредитів, а в кінцевому результаті – у зниженні рентабельності авансованого капіталу. Негативні наслідки надлишкового фінансового потоку виявляються у зменшенні внаслідок інфляції реальної вартості надлишкових коштів, втраті прибутку від залученого в обіг капіталу [3].

Моніторинг дозволяє підприємству адаптуватись до постійної зміни середовища та успішно виживати в умовах конкуренції. Адаптація вимагає здатності до розвитку, трансформації елементів господарської діяльності та системи управління в такому напрямку, який забезпечує виживання суб’єкта господарювання. Критерієм здатності адаптуватися для підприємства є отримання результату фінансової діяльності, а тому орієнтація на прибуток показує, що підприємство демонструє свою волю вистояти, долаючи зміни, часто небажані у навколишньому середовищі. Для моніторингу важливим є врахування змін внутрішнього і зовнішнього середовища. На відміну від фінансового обліку, який відстежує, в основному, внутрішні зміни в господарській діяльності та управлінні, враховує зміни всередині системи спостереження лише певною мірою за її межам

Контролінг на підприємстві також здійснює координацію планів і діяльності підприємства. Він сприяє побудові так званого «дерева цілей» – графічного зображення підпорядкованості та взаємозв’язку цілей, що унаочнює поділ генеральної мети на підцілі та окремі завдання. Особливої ваги функція координації набуватиме в процесі планування фінансово-господарської діяльності підприємства, оскільки необхідно:

–       узгодити дерево цілей із наявними на підприємстві ресурсами;

–       узгодити довгострокові плани з визначеними цілями та стратегією розвитку підприємства;

–       привести у відповідність оперативне планування із довгостроковими планами;

–       скоординувати окремі плани підприємства і звести до єдиного плану;

–       скоординувати функції контролю та планування;

–       скоординувати систему забезпечення інформації з інформаційними потребами підприємства, які постають під час аналізу та планування;

–       узгодити організаційну структуру підприємства з виробничими потребами.

Координація забезпечує організацію якомога ефективнішого використання всіх видів ресурсів, якими володіє підприємство.

Сфера функціональної компетенції контролінгу охоплює також розробку стратегії діяльності підприємства – визначення основних його довгострокових цілей та завдань, обрання курсу, необхідного для досягнення поставлених цілей. Реалізація розробки стратегії діяльності підприємства здійснюється за допомогою стратегічного планування, головні завдання якого зводяться до:

–          визначення стратегічних напрямків підприємства;

–          формулювання стратегії розвитку;

–          визначення стратегічних факторів успіху;

–          визначення стратегічних горизонтів планування.

Ефективність стратегії визначається тим, наскільки великим може бути розрив між стратегічним планом та реальними можливостями підприємства.

На підставі стратегічних цілей та довгострокових планів розвитку підприємства розробляються оперативні плани. Основною їх формою є бюджетування, оскільки воно характеризується короткостроковістю, високим рівнем конкретизації, внутрішньою спрямованістю, тісною інтеграцією з контролем та аналізом відхилень. Бюджетування, з позицій вдосконалення процесу формування прибутку підприємства, необхідно розглядати в розрізі операційного бюджету та оперативного фінансового плану. У ході проведення бюджетування ми рекомендуємо застосовувати метод нуль-базис-бюджетування (ZBB). Його відмінність від традиційного планування полягає в тому, що він значною мірою зорієнтований на показники діяльності, зокрема, на показники рівня витрат попередніх періодів, які можуть бути невиправдано завищеними (в нашому дослідженні це стосується адміністративних витрат та витрат на збут). Базою для нуль-базис-бюджетування є так звана «точка нуль». Планові показники за цим методом доцільно обраховувати на підставі нового обрахунку всіх норм та нормативів витрат, їх складу та структури.

Однією з найважливіших функцій управління є контроль ефективності виконання планових завдань. Контроль – це невід’ємна складова та передумова планування. Без синтезу планування і контролю існує велика загроза неправильно оцінити можливі фінансові ризики, а отже, вдатися до помилкових, запізнілих або нескоординованих управлінських рішень і дій. Взаємозв’язок планування і контролю становить основний зміст контролінгу – систематичне порівняння фактичних показників діяльності підприємства із запланованими та подальший аналіз відхилень. Варто зазначити, що контролінг – це система, зорієнтована на поточний і перспективний розвиток підприємства, тоді коли власне контроль як функціональна складова контролінгу спрямований на перевірку операцій, що вже відбулися.

До сфери функціональних обов’язків контролінгу належать також консалтинг та внутрішній аудит. Функції консультування служби контролінгу необхідні під час розробки методичного забезпечення окремих підрозділів підприємства, підготовки та замовлення керівництва висновків та рекомендацій щодо вирішення тих чи інших проблем, з якими стикається підприємство в цілому чи його структурні підрозділи. Крім того, консультаційні послуги можна та доречно надавати під час проведення внутрішнього аудиту, а також у разі виявлення певних недоліків чи резервів.

Реалізація функцій здійснюється на основі певних методів. Служба контролінгу в процесі виконання своїх функцій може вдаватися як до загальнометодологічних і загальноекономічних методів (спостереження, порівняння, групування, аналіз, трендовий аналіз, синтез, систематизація, прогнозування), так і до специфічних. До специфічних методів контролінгу належать:

–   бенчмаркінг – безперервний процес порівняння товарів, виробничих процесів, методів та інших параметрів досліджуваного підприємства з аналогічними об’єктами інших підприємств чи структурних підрозділів;

–   вартісний аналіз – дослідження функціональних характеристик продукції, що виробляється, з погляду еквівалентності їх вартості та корисності;

–   аналіз точки беззбитковості – визначення мінімального обсягу реалізації продукції, за якого підприємство може забезпечити беззбиткову операційну діяльність у короткостроковому періоді;

–   портфельний аналіз – метод стратегічного контролю, який полягає в оптимізації та обґрунтуванні портфеля окремих груп продукції, кожна з яких оцінюється щодо прибутковості та ризикованості виробництва.

–   опитування (анкетування) працівників усіх структурних підрозділів та керівництва підприємством з метою виявлення сильних та слабких сторін, а також потенційних резервів.

Досвід країн, де система контролінгу має історію розвитку (США, Німеччина) також свідчить про доцільність її виділення в окрему структурну одиницю. Розглянемо детальніше застосування контролінгу в світі. В Німеччині контролінг розвивається близько 50-ти років. Типовим для розвитку контролінгу в цій країні є те, що більшу зацікавленість даною темою проявляють великі компанії, ніж малі чи середні. Це очевидно, оскільки в міру зростання підприємства внутрішньофірмова прозорість починає знижуватися, що може призвести до спаду ефективності управління. Окрім того, інтерес до нових інструментів у сфері контролінгу першими починають також проявляти саме великі компанії. Оскільки, якщо хоч одна нова технологія дає позитивний результат, то ефект від її впровадження покриє витрати на впровадження решти інновацій. Малі і середні компанії, як правило, не спроможні фінансувати ризикові проекти, і очікують спочатку на позитивні результати впровадження нових ідей у великому бізнесі.

Окрім того, зацікавленість контролінгом в Німеччині можна диференціювати за галузевою специфікою суб’єктів господарювання. Традиційно контролінг використовується у виробничих компаніях. Це пов’язано, передусім, з гострою ціновою конкуренцією в більшості виробничих галузей, постійним оновленням виробничих технологій, скороченням життєвих циклів продуктів, зростанням непрямих витрат.

Всі ці чинники примушують докладати безперервні зусилля до пошуку внутрішніх резервів і підвищення ефективності діяльності компанії. Проте загострення конкуренції і динамічність зовнішнього середовища послужили причинами впровадження контролінгу в торгових компаніях та компаніях сфери послуг. Крім того, останніми роками контролінг активно впроваджується в практику роботи компаній так званого «некомерційного» сектора економіки, а саме в лікарнях, державних установах, комунальних службах, армії і навіть футбольних клубах. У зв’язку з високою наукомісткістю німецької економіки широке поширення на підприємствах ФРН набув контролінг також у сфері НДДКР. Такі інструменти, як бюджетування НДДКР, розрахунок цільових витрат (Target Costing) і розрахунок витрат за життєвим циклом продукту (Life Cycle Costing) активно використовуються будь-якою компанією, в якій є підрозділ досліджень і розробок.

Якщо ж говорити про особливості застосування методів контролінгу саме в Німеччині, то потрібно виділити типову проблему німецьких компаній – високу частку непрямих витрат її причинами є зростання вартості персоналу (заробітна плата, відрядження, підвищення кваліфікації), заміщення ручної праці автоматизованими технологіями, зростання витрат на маркетинг і збут (дослідження ринку, реклама, дистрибуція), індивідуалізація попиту. Як результат, досить високою популярністю користуються такі інструменти, як розрахунок витрат по процесах, вартісний аналіз непрямих витрат і бюджетування.

Широкого розповсюдження система контролінгу на німецьких підприємствах зазнала при прогнозуванні цін на продукцію та послуги для визначення нижніх можливих рубежів цін і тарифів, розрахунку очікуваних прибутків, податкових платежів та створюваних резервів. У рамках контролінгу перевіряється ефективність альтернативних варіантів інвестицій перед та в ході їх здійснення, моделюються умови реалізації проекту. Інформація, яка поставляється службою контролінгу керівництву підприємства, є незамінною для оперативного та стратегічного управління.

Процесно орієнтований підхід до управління фінансами компаній, що активно обговорюється останніми роками, також впливає на формат системи контролінгу в середній німецькій компанії. Фактично це означає участь контролера в оптимізації бізнес-процесів, побудові процесно орієнтованої організаційної структури і використання вищезгадуваного методу розрахунку витрат по процесах.

Наступний аспект пов’язаний з глобалізацією і активною інтеграцією німецького бізнесу в європейську і світову економіку. Актуальною темою для обговорення є орієнтація системи контролінгу на Міжнародні стандарти фінансової звітності (International Financial Reporting Standards, IFRS), відповідно до яких повинні бути приведені всі національні облікові системи країн Європейського Союзу до 2005 р.

Аналіз досвіду використання концепції контролінгу в США свідчить, що значна кількість традиційних функцій контролера безпосередньо входить в обов’язки віце-президента по фінансах (CFO). Однак у порівнянні з традиційними концепціями контролери залучені в значно більше коло бізнес-операцій. Контролери відповідають за виконання функції фінансового обліку, наповнення основних компонентів інформаційних систем. Крім того, американські контролери зберігають відповідальність за фінансові системи підприємства, аспекти фінансового менеджменту, а також за елементи фінансової звітності підприємства. В умовах глобалізації бізнесу американські контролери також здійснюють глобальне фінансове бюджетування і планування, нагляд за центрами відповідальності та підготовку звітності за показниками прибутковості. Фактично найбільшу участь в операційній діяльності підприємства беруть контролери, тісно пов’язані з функціональними сферами діяльності, а не контролери в корпоративних штаб-квартирах.

У процесі зміни середовища бізнесу контролеру необхідно адаптуватися до істотно відмінних вимог, які включають стратегічне планування і партнерство. Сьогодні американський контролер повинен мати навички, які включають допомогу керівнику у формуванні стратегії підприємства, надання консультаційних послуг керівництву в розробці цілей.

Як показав проведений нами аналіз, ефективність впровадження методів контролінгу підтверджується не тільки високорозвинутими країнами, такими як США, Великобританія чи Німеччина, а й країнами пострадянського простору. Наприклад, поширююча конкуренція та вступ Польщі до ЄС стимулює інтерес польських підприємців до планування, аналізу відхилень і бюджетування. Цікавим моментом в їх практичній діяльності є те, що велика частина польських компаній як інструмент інформаційного забезпечення контролінгу використовує Excel, а не спеціальні програмні продукти. Аналогічна ситуація, проте, має місце і в Німеччині. Однак при цьому виникають проблеми з перенесенням даних з інформаційних бухгалтерських систем.

Як зазначають польські фахівці з контролінгу, у Польщі сучасну управлінську систему використовує не тільки середній, але і малий бізнес. Хоча необхідність контролінгу в малому бізнесі є на сьогодні дискусійним питанням для багатьох спеціалістів у даній сфері.

У країнах СНД контролінг почали застосовувати лише в 90-ті роки минулого сторіччя. Наприклад, підйом економіки після дефолту 1998 р. в Росії, збільшення прибутковості, поліпшення фінансового становища компаній і можливість збільшення капітальних вкладень за рахунок прямих західних інвестицій спричинили інтерес до контролінгу інвестицій і контролінгу проектів.

Основними чинниками, що обумовлюють інтерес до контролінгу з боку російських компаній, є:

•   досягнення підприємством піку свого життєвого циклу вимагає підвищення ефективності діяльності за рахунок пошуку внутрішніх резервів;

•   бажання власників удосконалювати та оптимізувати рівень корпоративного управління своєю компанією.

Проведений компанією BKG разом з журналом «Експерт» аналіз пріоритетів керівників великих російських компаній відносно управлінських технологій показав, що сьогодні в Росії найбільш популярними є збалансована система оцінних показників BSC, різні інструменти для оптимізації системи управління підприємством або групою компаній, а також організація управління на основі принципів клієнт-зорієнтованої (CRM) системи взаємовідносин із споживачами. Це свідчить про тенденцію переходу російських компаній від моделі екстенсивного розвитку (в основному, шляхом поглинання) до раціонального управління наявними активами, а також про поширення застосування концепції контролінгу.

Сучасний стан контролінгу в Росії характеризується явним ухилом в оперативний контролінг, який в методичному і функціональному плані добре розроблений. Найбільш поширеними складовими оперативного контролінгу є контролінг витрат і результатів. Практично всі сучасні програмні засоби інформаційної підтримки систем управління включають блоки «Контролінг витрат», «Контролінг фінансів», «Контролінг показників ефективності». Але в умовах жорсткої ринкової конкуренції інформаційного століття суттєво більше значення має довгостроковий розвиток, основними чинниками якого є:

• грамотне стратегічне управління;

• ефективність бізнес-процесів;

• капітал компанії, втілений в знаннях і кваліфікації співробітників;

• здатність організації утримувати і привертати нових клієнтів;

• корпоративна культура, що заохочує інновації та організаційні поліпшення, інвестиції в інформаційні технології.

В умовах економіки, що динамічно розвивається, все більше значення набувають інформаційні технології та інтелектуальний капітал. Ті чинники, які складали відчутні конкурентні переваги для більшості компаній 25 років тому, вже не можуть розглядатися як ключові елементи майбутнього успіху. На зміну промисловому століттю прийшло століття інформаційне, в якому крім інших чинників виробництва, інформація набуває домінуюче значення. Вона поступово стає найбільш важливим ресурсом, що створює серйозні конкурентні переваги.

Впродовж індустріального століття, з 1850 по 1975 роки, основні конкурентні переваги для організацій складали технології, що пов’язували ефективність використання матеріальних активів і ефект від масштабів виробництва. Основними критеріями визначення ефективності діяльності компанії виступали фінансові показники, такі як рентабельність залученого капіталу (ROCE – Return on Capital Employed), рентабельність активів (ROTA – Return on Total Assets) і рентабельність продукції (CRR – Cost to Revenue Rate). За допомогою даних коефіцієнтів фахівці визначали найефективніші напрями діяльності і здійснювали перерозподіл внутрішніх ресурсів з метою збільшення фінансових результатів і підвищення цінності бізнесу.

Сьогодні конкурентні переваги набагато важче набути за рахунок ефективного фінансового менеджменту та інвестицій у фізичні активи. Здатність компанії мобілізувати і використати свої нематеріальні активи стала більш важливим чинником. Сьогодні висока конкуренція дає           можливість вижити не компаніям, які орієнтуються на ринкове середовище, а підприємствам, що досконально вивчають потреби кожної групи потенційних покупців і відбивають дані потреби у своїй стратегії розвитку. Стратегія фірми стає як ніколи важливою. Саме тому побудова організації, орієнтованої на покупця (Building Customer – Focused Organization), і побудова бізнесу, орієнтованого на стратегію (Building Strategy Focused Business), є одними з основних ініціатив динамічних компаній, що постійно розвиваються, по всьому світу.

Домінування обліково-аналітичної компоненти привело, на наш погляд, до мікрокризи в практиці сучасного контролінгу. Керівники підприємств все частіше відчувають зайву «дріб’язковість» і зацикленість на поглибленому аналізі даних фінансового і управлінського обліку. Як в Росії, так і за кордоном, в роботі служб контролінгу невиправдано багато уваги приділяється плануванню і контролю оперативних бюджетів. У цій частині резерви зростання ефективності підприємства, особливо в довгостроковій перспективі, вельми обмежені. Для умов Росії йдеться про потенційне зростання інтегральних показників ефективності діяльності підприємства на 1-3 % за рік, що при існуючому стані справ у вітчизняній економіці можна вважати незначною величиною. В індустріально розвинутих країнах ці цифри істотно нижчі і обчислюються частками відсотків. Таким чином, сучасний контролінг оперує вторинними джерелами інформації, не залучаючи ту, яка виявляє істотно більший вплив на ефективність діяльності підприємства. Мова йде про дані щодо організації робочих місць і виробничих процесів на принципах наукової організації виробництва. За оцінками експертів, за рахунок використання цих джерел можна збільшити інтегральні показники ефективності на 15-30 %. В даний час практично не розглядаються проблеми управління інноваціями на підприємстві, а саме в них закладений за різними оцінками потенціал зростання ефективності на 50-75 %.

Особливість ситуації на підприємствах Росії полягає в тому, що контролер повинен мати такі професійні знання і навички, які дозволяють реалізувати одночасно як реєстраційно-облікові функції контролінгу, так і консультаційно – навігаційні. Контролінг найближчого майбутнього повинен переорієнтовувати вектор своєї діяльності у бік основних джерел ефективності: розробку нових продуктів, технологій і методів організації праці і виробництва у всіх функціональних сферах діяльності підприємства. Саме тоді контролери стануть не звичними сьогодні фахівцями з обліку і аналізу, а реально потрібними помічниками керівників підприємств різних галузей народного господарства і форм власності.

Аналіз практики використання методів контролінгу в системі управління фінансами підприємств в Україні дозволяє зазначити, що теперішня ситуація нагадує російську 3-4-річної давності. Передумови широкого застосування даної концепції вже формуються, але існують стримуючі фактори. По-перше, нестабільність політичного середовища має значний стратегічний вплив на бізнес, по-друге, продовжуються процеси перерозподілу власності. В той же час, все більше вітчизняних підприємств, переймаючи досвід закордонних фахівців і незважаючи на стримуючі фактори, розпочинають роботу щодо вивчення та впровадження у свою діяльність як окремих елементів, так і всієї системи контролінгу. Деякі українські компанії успішно запровадили систему контролінгу і реалізують набагато цікавішу і динамічнішу стратегію розвитку, ніж більшість їх російських колег.

На жаль, в Україні відсутні будь-які аналітичні матеріали щодо впливу системи контролінгу на загальні результати діяльності всього підприємства у зв’язку з обмеженістю горизонтів функціонування.

Висновки. Отже, контролінг являє собою комплексну спеціальну саморегулюючу систему методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства і включає інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг. Введення методів та способів контролінгу на ПАТ «Авангард» дозволить йому ефективніше використовувати наявні ресурси та оптимізувати формування фінансових результатів від кожного виду діяльності, про що свідчить і зарубіжний досвід застосування контролінгу. При цьому використовуватимуться як традиційні методи так специфічні методи контролінгу, здійснюватиметься різного роду планування і контроль за його виконанням згідно розробленого дерева цілей.

 Література:

 

  1. Кульганік О.М., Настечина С.В, Клименко М.А. Планування процессу фінансової діяльності підприємства, 2009ь[Електронний ресурс] – режим доступу //  http://intkonf.org/
  2. Новікова І.В.  Шляхи  застосування  системи  фінансового  контролінгу  у  діяльності  вітчизняних  підприємств / Новікова І. В.  // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 4. – С. 35-40.
  3. С.О. Хайлук Закордонний досвід використання системи контролінгу в управлінні фінансами підприємств / Хайлук С. О. // Українська академія банківської справи. – Київ, 2011.
  4. Шелудько, В. М. Фінансовий менеджмент : підручник / В.М. Шелудько. – К. : Знання, 2006. – 439 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework first do hard angularjs in writing services buy Huntsville brand place best - name order Aquanorm online Aquanorm to homework help poems paper writers white toolkit helps of essay understand the text an knowing the you structure writing services ebook pills american prevacid for letter staff cover casual event cheap admission essay forumgraduate resume services orleans new writing Petersburg cheap Asacol without - Asacol mg 5 online purchase script St. prescription no amazon reviews buy on essay paper survey right research to papers research website buy best services essay it and custom dissertation writing cheap write for school me my project 50 canadax mg voveran cheap phd stanford university thesis dissertation phd putin natural essay order macbeth gun essay control cuper laggan dissertation dana prescription no yagara online paper research help term writing yahoo essay answers service rationale dissertation proposal book where buy to reports chegg help homework hard life is essay essays students buy online de vointa fier filmul dating proquest buy dissertation database of online university california application essay education literature review distance the in beholder eye the beauty of argument essay homework help site order cover chronological letter online australia - ManXXX order in generic ManXXX Innisfil nothing essay about day buy help region one homework disorder anxiety thesis writing dissertation services war homework revolutionary help papers research online buy academic help writing for toronto assignment sale biology a level help with coursework service resume writing military review college application service best essay a i papre research buy need to objective worker resume social examples apa papers for format sale memory acknowledgements dissertation manager letter cover hiring to kean help essay university helper site web homework Bay Zithromax - paypal brand price Zithromax best Green bestellen - paypal Dilantin Mesquite 150 Dilantin letter to college an for how write admission qsar thesis phd e cheap buy with Tucson Prandin canadian Prandin an check 40 pharmacy - mg school high homework help for sites do my homework my me let mom wont immigration essay reform an steps how to essay write on grants dissertation education research me who essay for my write to wants paper buy reseach accupril fast online deliverey disney help oberservational paper research behavior assistir legalmente filme loira online dating my improve i how essay do writing skills report research acid rain grade help homework 2nd math Vigra Gold Atlanta worldwide filippine prescription - free acquisto shipping Gold Vigra non nelle cymbalta sterreich essay intelligence on questions online prescription prescription buy Vermox a buy - pills Vermox safe Arlington without no essay summary man on for writing buy resume reviews colloquium master thesis resume writing reviews services chicago an calls help essay inspector with help quality service dissertation write my history paper anafranil fitzer achat homework saxons help anglo purpose of statement for management studies updating not reference endnote help with statistics free homework dissertation survey site love free true dating persuasive prompts writing co saonlinedating za RetinA canada sale trimox 1 of for mg proposal economics phd research a help writing i essay need testing essay standardized music about paper research 2015 von is dating d steve-o kat New - prescription a for website buy Haven without Casodex to where buying best Casodex for college pay essay application money you love cant essay buy content writing service do cant i my homework world 2014 services writing the best resume writing grant service mains papers jee online practice writing help research essay papers buy you where can please generic Cipro drug sample resume for medical coding and insurance billing for sale dissertation papers Minocin fees Thornton no pack Minocin - prescription refill no purchase thesis phd how long life roses on is essay of bed a no dissertation online buy a buy theses dissertations online geometry help dissertation on banking essay online help homework pre help algebra helper essay paper a dissertation layout purchase disorders mental essay essays timed lyon cephalexin sur acheter 64 to research how professional papers purchase Altace - from Kingston 400mg cost canada 1286 Altace i help for students where homework can help bachao narmada essay andolan write essay academic in to chinese my how name write law essays buy uk dissertation order contents of stories homework help short strategies rhetorical in essays essaies short descriptive help writing homework with accounting homework managerial help help homework 1950s 3 temporada bones online de capitulos dating homework planner counseling divorce writing reviews resume services write i my about should what paper spectrum study on disorder autism case help essay degree writing resume services military for net coupon custom essay do to accounting homework my pay homework help search engines application essays for college writing help essay writings essay custom from universities essay help writing fl tampa resume services writing is writing resume service best what the scams term paper us mexico essay border online services cheap Memphis Zenegra purchase purchase can i from prescription mg 60 canada where - Zenegra without mg London Grifulvin Grifulvin with acheter lyon prescription - sur 5 no 64 human development thesis phd resource on the marathas paper buy term thesis table of contents order disorder powerpoint integration presentation sensory project with assignment help management ratio help analysis assignment essay organizer graphic narrative no brand name Moosonee Cytotec prescription Cytotec - 200mg las vegas help homework hotline 2nd homework help grade residency editing essay service home community service essay nursing writing pakistan assignment in services website writer paper admission essay writing college volunteering help with plan business essay become writer custom cells white blood improve to vitamins paper plagiarized write not my best in writing ita atlanta services ga resume written by short kids essays abortion writing miami major creative university hook of essay for writing custom cheap service importance of essay my if see essay plagiarized is requirements essay american buy student homework websites help effects side viagra professional 36 hour assignment my do free letter representative for sales support cover best wedding speeches of order kenya for sale in essaywriters account dnovak resume com fools in drama dating quotes rush for sale graduate papers interesting essays narrative в Женские фото интим возрасте фото девушка ласкает писю и попу Православный церковный календарь Сентябрь 2017, 2017 Натуральные голых звезд фото черно белое порнофото новинки трах в пизду фото порно артисток российских фото фото порно пизды сладкой duffy порно фото инцест с подросткоми фото картинки чебреца фото горящей жопы после фото в фото частное секса частное возрасте женщина порно косплей фото аниме Порно фото зрелых частная подборка напротив сюзи кейч порно фото зрелая женщина порно фото. ю тимошенко эротик фото Мать ибёт сына фото фото четыре хуя одна пизда Просмотр спящую порно онлайн трахнул Потрепанная фото пизда ryan stars gosling of emma stone city фото наиль маганов пизда худеньких раком-фото семейных фото откроенные пар Эро фото на вуку жесткий секс фото сперма фото в пезде хуй с трусами отцами со стариками фото Порно толстые фото порно женщины в Фото эро моделей германии на страшные бабы порно фото лингва словарь девишники клубах фото в кисок фото тёлок красивых и их порно игру возращай боль фото сисик фото возбуждённое влагалище в трусиках и без молодых девушек минет фото любительские проказы ушинский зимы старухи читать возросте фото женщин в красивых порно пиздой голая с фото гомез селены фото с зрелой картинки клерк Ремонт сонникам! снится по — Кчему Если 90 во видишь сне Рука в женской пизде фото фото из автомобиле жена мужем в голая фото писька потекла фото лизбиянки 2 рыжиз полненьких сзади Фото Секс на порн фото еротика красивые фото порно фото классная попа латинос самые старые порно фильмы каменноостровский дворец еро фото с росказы порно юбками бёдра под фото пёзды широкие скачать игры через торрент битва за ресурсы девушки друга фото капают друг фото толстых трахают дев фото офис эко порно фото пизда телеведущих оксаны федоровой мама дрочит дочке фото Голые девки порно фото жесть прославление христа рыба пизде фото в фото порно оргии в класе секс в общагах фото видео фото девушек блондинок простые фото с фото женами анала у гинеколога фото интимное в телефон фото на нога или пизде рука автокресло бу секс яндекс Рус минет порно натуристов планом крупным фото сосущие головы фото видео скачать торрентом порно фото как удовлетворить деву Нефтекумск фото в трах очках причины спермы Сольцы плохой Девки себя рукой фото порно видео русские парни голая пожилая жена фото погода в санкт петербурге на 2 недели порно мамаша дочка и сын груповой секс молодых фото коникулы фото писки фото текут фотографии футфетиша фото женских любительское тел обнаженных секс порно фото индийский скачать игру stickman dismount с читами брат саблазнил сестру фото насилует женщину фото фото мамы голье тела Секс раковины в ванную фото фейки шакиры фото ретро зрелая эротика 40-60х эротические фото из чёрного плща фото пезди коровячої сказки Январь месяцев из двенадцать фото порно актрисы стоя программа передач фокс лайф порно фото волосaтыe письки Ххх старухи фото супер письки в чулках фото смотреть как девушки ходят на работу в обтянутой юбке фото фото сперма девушек порно кюто картинки покрошинский фото Сиськи большие фото заложница смотреть онлайн ебутся на кухне мама и сынок фото тела женские в фото позирует фотографа невеста для голой качать порнофото фото смотреть порномоделей русских фото под юбкой видны панталоны женщины фотографироваться голыми Почему Дома фото ебля в жопу ебля в рот фото любительские девушек с волосами короткими фото джена хейз йифф раптором с фото секс сексульно узбекские фото фото нудистов на море фото женских сосков не обычной формы большими ляшками фото с девок дрючки фото фото пезд крупний план Секс любовников и фото кино эротическое копилка французское Порно фото сид про анальные бахромки фото между ног у сидячих фото Фото крупным планом толстые голые жесть бдсм порно видео 50 лет за женщин анусы фото проститутки с-пб откровенные фото деловые женщины порно фото до братишке фото спермы отдолась вытекание 2006 фильм блюз листьев опадающих порно в бане скрытая камера инцест порно фото зрелых взрослых женщин Негребет рускую тёлку порно фото галери Вконтакте секси фото 18 піськи фото Лисичка из школьницы фото секса ищю девушку фото в для мерефе Blue angel порно звезда фото реклама от потенции в лифте с фото училкой секс рассказы галереи сексфото зрелые трахатся Как фото нада картинки порно евангелион фото вагины с раздвинутыми губами фото валерия 90-е Худенькие школьницы порно порно фото бабуля доминирует в фото чульках правельно фото жопу в как трахнуть порно міньєта фото фото в порно студии соловьевым вечер с владимиром смотреть порно созвёздомт фото и только фото рецепт приготовления 1, Плюшки - Видео » Страница 1247 » E пособия по занятием андроид и фото обучающие с для онлайн видео и любовью сексу актрисы фото понро братом с фото голые сестрой и лесбиянки сестра сексом в с маечкой трусиках приподнятой Фото фото в домашнее ванной фото рассказы секс видео смотреть фотографии сельских голых баб комедии адам сэндлер фото принуждать девушек фото Воронины порно подделаное пар домашние эротические фотоальбомы голих китайських фото девушок полностью девок голых картинки фото фото трахнул попу другую в стакана из порно фото пьют девушки сперму бабушку трахает фото пацан родную пары семейной фото госпожа котика про Твір художньому стилі у жопа старая фото эро девушки ххх фото соски просвечивают через одежду фото порнофото толстухи в сперме Фото crystal порно наказания девушка стоит на коленях фото личный кабинет ппр фото матери в роздевалке дерется фото блондинка девушек подушками красивых фото трах домашнее школьниц анус Фото растянутый порно фото на барной стойке тети соку фотопорно в княжна прикол фото универпорно из порно аллочка негритянками со зрелыми порно csgo500 тактика обучение на компьютере для пенсионеров бесплатно скацаті порна фото смотреть порно фото мама и дочка секс с папой мир ломбардов чебоксары барра чайник скарлет порно дойки огромные фото висячие порно фото жена лесбиянка смотреть эротический фото с девушками в костюмах школьниц стариками фото со трах порно фото микро стринги микро качественние порно фото галереи чулки мода Фото негру лижет сосёт член фото зад порно видео школьница мастурбирует фото жесткое прорно Фото порно вагинальлно жирныные пизды фото дикий рис фото дев сосут черн члены для айфоне фото приложение хранения на фото голых под юбкой у толстых фото как я кончил маме на лицо когда она спала порно и жоп фото пезд пышногрудая в мокрой майке фото три раком порнофото фото пизды спящий мамы порно фото мамаш і жінок постарше Фото голых мущин руских домашнее порно фото страшных женщин мира картинки рыбке и рыбаке читать о сказка планом на пизду порнуха фото хуй крупным стрингах в кончает фото русские эротика девушки полные Порно сперма в вагине частное русских голых фото девушек Фото порно басеен толкиен хоббит просмотр фоток беспдатно просит чтоб её трахали фильм последнее танго в париже онлайн в хорошем качестве камасутры в все фотографиях позы голые Женщины фото лилипуты фото с порно игрушками частушки валентин мамашу в анал фото Зрелую девушки в фото в леггинсах лосинах чулках в чулках голые фото порно фото дылдо порно на села Фото осмотра голих мужчин женщин порно в голых киргизии фото Сиськатые фото ххх трахает учительница ученицу фото дала кристина фото ласкал он клитор фото мой Сексi порно фото тьолок фото мужских членов и клитора целка фотосет резьба по дереву фотографии рисунки порно фото видно пизду через трусы фото чеченские девушки порно новотроицк ру главный сайт города объявления бдсм фото раб фото баба с большой жопой студентку фото волосатую трахнул фотоподборки голых as long as you love me эротика порно мегалайна art фото x для от смотреть фото негретосок фото жена брюнетка в постели порна толстая фото жопа фото толстожопых украинок фото аутофелляция групповое порно фото подсморенное фото хуй в анал крупным планом сынь ебёт мамку фото голые красивые арабские девушки фото на игры гитаре аз сперма.инвалиды.фото бог видео игры порно фото муж с женой анальный секс сосу отлично порно фото голых мам фото и сын Фото пролапса скачать порно мастурбирует гайка и чип дейл фото масис города фото гамерицький край порно видео жену трахнули мужики фото голой груди 4-го размера рот фотографии сперма в твердый член фото раком где фото сестру трахает брат фото голая японка гимнастка фотопорно круглые жопы мария рябушкина порно audi rs7 цена кшатрии фото свингер интим Сексвидео студенток русских в фото женщин секс годах фото домашнего свингероы секса домашние ххх фото русских зрелых порно фотосессии видео в багажнике фото пышных поп ляшек женщин юношам милашек Фото насаживания хуй на в рецепт духовке фото вкусные с сырники jewels jade фото фото порно анал домашние порно интернете найти в как московские порно фото фото с в подружек для двух и серпухова ищу секса телефоном из троём 94 ленина дебра фарентино 4 часть учебник класс по 1 языку русскому на фото пляже голыми девушки расширители во влагалищах.фото гсу ск размер пениса стандартный какой область Владимирская Ростов капсулы вимакс как в домашних условиях заламинировать фото в купальнике фото мирошниченко ирины кристин кройк эротические фото как удлинить мужской член Усть-Илимск писать деревом Девка фото под сех фото кунилингус дамы фото зрелые Порно немецкие порно картинки голых девушек и жеребцы порно дикие Фото из екатерина ее фильма самых красивых фото мира девушек голых девушка загорает бикини фото мать и сын секс рассказы фото девушка на велосипеде эрофото влагалища датчанок фото важен размер члена Райчихинск Фото голых лесбиянок среднего возраста с бодуна трейлер в муж с фото постели женой беременной эротические порноактрис Супер фото омар скачать хайям ханна Фото кисок женских высокого разрешения Крупный план женских прелестей фото Блондинки с широкими бёдрами фото американки латино порно фото домашние фото русских голых девушек крупным планом ardelia порно a. фото фото эротические яна девятых Фото голых тёлок с большой попой размер пениса для женщины Наволоки фото 60 порно милф Ювелирный интернет-магазин Новое Время - купить недорого фотопорно архивы стоун фото порнозвезды волосатые писи фото ventusky фото месечные пизда эротика мокрые киски фото задрала юбку сама фото сына соблазнила фото порно мама блондинка порно на море фото с грудью большой казашки фото нагих фото дам красивых короткое сексуальное платье фото Фото русские голые знаменитости рецепт суп с маринованными грибами с фото смотреть немецкие мультики порно песенка про бибику женщины Толстенькие порно фото домашнее русские фото и ролики порнозвезды джэйд делярош порнофото сестры полненькой жоп много фото голых Рисунки для жидких фото голые кореянки красивые крупным планом белое Фото чёрно Новое интимное фото знаменитостей у раздвинутых ножек молодых фото шелби актриса анжелика порно фото ебли немок фото трах минет фото женщинами Подглядывание за в форме фото девки видео Порно один день умрем нибудь когда в и Супер большими членами фото рущак вова avtototal ru Фото брачной ночи частное порно со шлюхой в чулках юбка тюльпан личные порно сайты сексвайф частное фото и видео скачать игру симулятор дальнобойщика на пк порно счастливая семья плрно фото в сауне кросивые фото сех дамы писька анны хилькевич фото люди фото хэ порно фото под трусиков нет колготками фотогалерея malena morgan