УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено стан системи контролінгу на вітчизняних підприємствах на прикладі ПАТ «Авангард». Визначено основні напрямки впливу впровадження даної системи на підприємстві з використанням зарубіжного досвіду.

Ключові слова: контролінг, бенчмаркінг, аналіз точки беззбитковості.

 Постановка проблеми. Діяльність підприємств в Україні характеризується високим ступенем нестабільності, відсутністю загальної тенденції до прибутковості чи збитковості, високим ступенем залежності від зовнішнього середовища. Досить часто причиною виникнення кризових явищ на підприємстві є низький рівень управління і внутрішнього контролю за результативністю підприємницької діяльності. Концепція управління підприємством або система внутрішнього контролю за результативністю підприємницької діяльності, пройшла довгу і тривалу історію розвитку, і на сучасному етапі виділяється один з найважливіших елементів фінансового менеджменту – контролінг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням даної проблематики займалися вчені економісти: Ельмар Майєр і Рудольф Мани та інші. Проте потребує ще дослідження питання ролі контролера як універсального спеціаліста в управлінні фінансовими ресурсами.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є дослідження ситуації на ПАТ «Авангард» та визначення напрямів і можливостей впровадження системи контролінгу.

Для досягнення поставленої мети було визначено ряд завдань:

–          визначити теоретичні основи контролінгу;

–          розглянути ситуацію на досліджуваному підприємстві;

–          порівняти зарубіжний досвід та вибрати оптимальне рішення для ПАТ «Авангард».

Виклад основного матеріалу. Для того щоб зрозуміти місце контролінгу в системі управління підприємством, нагадаємо, що остання являє собою формування й організацію всього виробничо-господарського і фінансово-економічного процесу, а також координацію і регулювання рівних елементів системи. Суть системи управління будь-якого підприємства полягає у визначенні політики підприємства на тривалу перспективу, координації сфер діяльності підприємства, стратегічної політики персоналу, вирішенні основних завдань ведення бізнесу.

Окремими функціями управління підприємством є планування і контроль, структурування організації й управління персоналом. Як завдання, що перетинається, приєднується ще й інформаційне забезпечення. Отже, система управління складається з системи планування і контролю, організаційної системи, системи управління персоналом та інформаційної системи.

Як показує практика, на великих підприємствах, а також при зростаючій динаміці розвитку навколишнього середовища менеджмент об’єднує окремі завдання управління підприємством в окремі штабні органи управління. Таким чином, відокремлюється складова частина управління підприємством – специфічна, сервіс – функція контролінгу.

З функціонального погляду контролінг здійснюється кожним керівним працівником, а з інституціонального – мають на увазі організаційно обмежену сферу завдань. Контролінг є компонентом управління, забезпечує його інформацією для координації, організації і регулювання об’єктів. Функції організації, координації та регулювання близькі за семантичним значенням і означають спрямованість дій суб’єкта управління на визначену мету використання об’єктів. Ця функція посилюється залежно від масштабу підприємства, ринку збуту, асортименту продукції, швидкості змін внутрішнього та зовнішнього середовища.

Інформація бухгалтерського обліку використовується в системі управління для прийняття рішень. Ефективність управлінських рішень залежить від якості облікової та інших видів інформації. Недостовірна, недостатня інформація призводить до неякісних, помилкових рішень. Управлінський апарат бере участь у розробці планів, організації і регулюванні діяльності, вимірюванні результатів та оцінці відхилень від запланованих даних у специфічній формі – прийнятті рішень щодо збуту, виробництва, постачання та оцінки показників, які характеризують поліпшення господарської діяльності.

Контролінг дозволяє підприємству адаптуватися до постійної зміни середовища та успішно виживати в умовах конкуренції. Адаптація вимагає здатності до розвитку, трансформації елементів господарської діяльності та системи управління в такому напрямку, який забезпечує виживання підприємства.

Ускладнення навколишнього середовища, в якому функціонує підприємство, вимагає ускладнення системи контролю за його діяльністю, тобто адаптації до нових умов. Критерієм здатності адаптуватися для підприємства є отримання позитивного результату фінансової діяльності, а тому орієнтація на прибуток показує, що підприємство демонструє свою волю вистояти, долаючи зміни, часто небажані, у навколишньому середовищі.

Ті підприємства, які орієнтуються на тривале і наполегливе виживання, повинні перейти від пасивної реєстрації господарської діяльності (фінансовий облік) до систем обліку, які дозволяють забезпечити дані для свідомого аналізу та оцінки своєї позиції у змінному оточенні (контролінг).

Контролінг служить підсистемою одного з блоків інформаційної системи управління, що обслуговує процес прийняття управлінських рішень. При цьому контролінг розглядається як концепція управління підприємством, яка орієнтована на його тривале і ефективне функціонування у господарських умовах, що постійно змінюються.

Для того, щоб освоїти контролінг, як засвідчують німецькі вчені, які займаються питаннями контролінгу і обліку Спеціальної вищої школи м. Кельна та керівники товариства «Економічна наука і практика в системі контролінгу та обліку» Ельмар Майєр і Рудольф Мани, не потрібно спеціальних знань в галузі бухгалтерського обліку, необхідно мати лише загальну уяву про економіку підприємства. Вивчення контролінгу необхідне лише тоді, коли є бажання змінити і вдосконалити систему управління на підприємстві, пристосувати її до умов і потреб ринкової економіки. [3]. Ці слова якнайкраще вказують на місце контролінгу в економічній діяльності підприємства в умовах існування ринкової економіки.

Поняття «контролінг» походить від англійського слова «to control», що в економічному розумінні означає управління, спостереження, регулювання, контроль. Контролінг – це спеціальна саморегулююча система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства і включає інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг [3, 401].

Контролінг також можна охарактеризувати як систему визначення цілей, прогнозування і планування механізмів та інструментів досягнення цих цілей, а також перевірки того, наскільки успішно виконані поставлені цілі. У разі відхилень факту від плану, контролінг має розробити рекомендації щодо застосування корегуючих заходів. З цієї точки зору, контролінг є системою спостереження та вивчення економічного механізму конкретного підприємства і розробки шляхів досягнення мети, яку воно ставить перед собою: ця система є зорієнтованою на майбутній розвиток підприємства.

Служба контролінгу має ввійти до структури фінансово-екномічних служб ПАТ «Авангард», які підпорядковуються заступникові директора з фінансів (чи з економічної роботи). Вона здійснює діяльність на основі функцій та з використанням специфічних методів контролінгу.

В процесі функціонування підприємства контролінг формує інформаційні канали та здійснює інформаційне забезпечення підприємства. Саме тому на підприємстві повинна приділятися значна увага підвищенню ефективності інформаційного менеджменту. Для цього потрібно створювати банк техніко-економічних даних, який міститиме базу показників виробничого і фінансового обліку та інформацію, яка надходитиме із зовнішнього середовища.

Однією з складових контролінгу є моніторинг виконання планових параметрів фінансово-господарської діяльності підприємства та дотримання цільових значень. Для України моніторинг є новим інструментом розвитку господарської діяльності. Попит на нього зростає через збільшення невизначеності господарювання, але сьогодні немає обґрунтованої науково вітчизняної методики моніторингу господарської діяльності у вигляді фінансово-економічного контролю, а практика демонструє лише його елементи.

В економічній теорії та практиці під моніторингом розуміють аналіз та оцінку фінансового стану підприємства на основі даних бухгалтерського обліку. З позиції фінансового менеджменту, моніторинг стану підприємства розглядають як функціональну підсистему, що містить такі функції управління: прогнозування; планування; облік, контроль, аналіз та оцінка показників фінансового стану підприємства [4]. Отже, це система методів та інструментів, спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства в галузі його інформаційного забезпечення. Ціллю моніторингу є діагностування фактичного економічного і фінансового стану, порівняння його з прогнозованим, виявлення тенденцій і закономірностей розвитку економіки підприємств відповідно до головної мети, попередження негативного впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на фінансовий результат та становище на ринку.

Система моніторингу представляє собою розроблений на підприємстві механізм постійного спостереження за показниками фінансової діяльності, визначення розмірів відхилень фактичних результатів від передбачених та виявлення причин цих відхилень.

Моніторинг фінансових потоків спрямовано на перевірку відповідності реальних фінансових потоків підприємства запланованим в його бюджеті грошовим засобам, а також розробку адекватних результатів перевірки управлінських рішень з прямим та зворотнім зв’язком [1]. В якості забезпечувальних функцій управління фінансовими потоками підприємства приймають бухгалтерський облік та фінансовий аналіз, який є діагнозом його фінансового стану, що уможливлює визначення недоліків та прорахунків, виявлення та мобілізацію внутрішньогосподарських резервів, збільшення доходів та прибутків. Результати аналізу використовуються в процесі фінансового планування та прогнозування.

Функціонування підприємства супроводжується безперервним кругообігом коштів, який здійснюється у вигляді витрат ресурсів і одержання доходів. При цьому система моніторингу визначає джерела коштів, напрямки та форми фінансування, оптимізує структуру капіталу, проводить розрахунки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями продукції, державними органами, персоналом підприємства.

Забезпеченість фінансовими ресурсами оцінюють за фінансовим станом підприємства, що свідчить про здатність останнього наявними і швидко ліквідними засобами здійснити успішне виконання планів з усіх видів діяльності і своєчасно виконувати при цьому зобов’язання за платежами.

Аналіз фінансового стану система моніторингу поділяє на два напрями: аналіз фінансових коефіцієнтів та аналіз фінансових потоків. Аналіз фінансових коефіцієнтів дозволяє дати статичну оцінку фінансового стану підприємства на визначені дати – на дати складання фінансової звітності. Аналіз фінансових потоків дозволяє оцінити фінансову динаміку підприємства, тобто зміни його фінансового стану, виражені рухом його фінансових потоків. Забезпечення збалансованості фінансових потоків становить основу для їх оптимізації. Негативні наслідки дефіцитного фінансового потоку виявляються у знижені ліквідності активів і платоспроможності підприємства в цілому, в зростанні недопустимої кредиторської заборгованості, затримках погашення кредитів, а в кінцевому результаті – у зниженні рентабельності авансованого капіталу. Негативні наслідки надлишкового фінансового потоку виявляються у зменшенні внаслідок інфляції реальної вартості надлишкових коштів, втраті прибутку від залученого в обіг капіталу [3].

Моніторинг дозволяє підприємству адаптуватись до постійної зміни середовища та успішно виживати в умовах конкуренції. Адаптація вимагає здатності до розвитку, трансформації елементів господарської діяльності та системи управління в такому напрямку, який забезпечує виживання суб’єкта господарювання. Критерієм здатності адаптуватися для підприємства є отримання результату фінансової діяльності, а тому орієнтація на прибуток показує, що підприємство демонструє свою волю вистояти, долаючи зміни, часто небажані у навколишньому середовищі. Для моніторингу важливим є врахування змін внутрішнього і зовнішнього середовища. На відміну від фінансового обліку, який відстежує, в основному, внутрішні зміни в господарській діяльності та управлінні, враховує зміни всередині системи спостереження лише певною мірою за її межам

Контролінг на підприємстві також здійснює координацію планів і діяльності підприємства. Він сприяє побудові так званого «дерева цілей» – графічного зображення підпорядкованості та взаємозв’язку цілей, що унаочнює поділ генеральної мети на підцілі та окремі завдання. Особливої ваги функція координації набуватиме в процесі планування фінансово-господарської діяльності підприємства, оскільки необхідно:

–       узгодити дерево цілей із наявними на підприємстві ресурсами;

–       узгодити довгострокові плани з визначеними цілями та стратегією розвитку підприємства;

–       привести у відповідність оперативне планування із довгостроковими планами;

–       скоординувати окремі плани підприємства і звести до єдиного плану;

–       скоординувати функції контролю та планування;

–       скоординувати систему забезпечення інформації з інформаційними потребами підприємства, які постають під час аналізу та планування;

–       узгодити організаційну структуру підприємства з виробничими потребами.

Координація забезпечує організацію якомога ефективнішого використання всіх видів ресурсів, якими володіє підприємство.

Сфера функціональної компетенції контролінгу охоплює також розробку стратегії діяльності підприємства – визначення основних його довгострокових цілей та завдань, обрання курсу, необхідного для досягнення поставлених цілей. Реалізація розробки стратегії діяльності підприємства здійснюється за допомогою стратегічного планування, головні завдання якого зводяться до:

–          визначення стратегічних напрямків підприємства;

–          формулювання стратегії розвитку;

–          визначення стратегічних факторів успіху;

–          визначення стратегічних горизонтів планування.

Ефективність стратегії визначається тим, наскільки великим може бути розрив між стратегічним планом та реальними можливостями підприємства.

На підставі стратегічних цілей та довгострокових планів розвитку підприємства розробляються оперативні плани. Основною їх формою є бюджетування, оскільки воно характеризується короткостроковістю, високим рівнем конкретизації, внутрішньою спрямованістю, тісною інтеграцією з контролем та аналізом відхилень. Бюджетування, з позицій вдосконалення процесу формування прибутку підприємства, необхідно розглядати в розрізі операційного бюджету та оперативного фінансового плану. У ході проведення бюджетування ми рекомендуємо застосовувати метод нуль-базис-бюджетування (ZBB). Його відмінність від традиційного планування полягає в тому, що він значною мірою зорієнтований на показники діяльності, зокрема, на показники рівня витрат попередніх періодів, які можуть бути невиправдано завищеними (в нашому дослідженні це стосується адміністративних витрат та витрат на збут). Базою для нуль-базис-бюджетування є так звана «точка нуль». Планові показники за цим методом доцільно обраховувати на підставі нового обрахунку всіх норм та нормативів витрат, їх складу та структури.

Однією з найважливіших функцій управління є контроль ефективності виконання планових завдань. Контроль – це невід’ємна складова та передумова планування. Без синтезу планування і контролю існує велика загроза неправильно оцінити можливі фінансові ризики, а отже, вдатися до помилкових, запізнілих або нескоординованих управлінських рішень і дій. Взаємозв’язок планування і контролю становить основний зміст контролінгу – систематичне порівняння фактичних показників діяльності підприємства із запланованими та подальший аналіз відхилень. Варто зазначити, що контролінг – це система, зорієнтована на поточний і перспективний розвиток підприємства, тоді коли власне контроль як функціональна складова контролінгу спрямований на перевірку операцій, що вже відбулися.

До сфери функціональних обов’язків контролінгу належать також консалтинг та внутрішній аудит. Функції консультування служби контролінгу необхідні під час розробки методичного забезпечення окремих підрозділів підприємства, підготовки та замовлення керівництва висновків та рекомендацій щодо вирішення тих чи інших проблем, з якими стикається підприємство в цілому чи його структурні підрозділи. Крім того, консультаційні послуги можна та доречно надавати під час проведення внутрішнього аудиту, а також у разі виявлення певних недоліків чи резервів.

Реалізація функцій здійснюється на основі певних методів. Служба контролінгу в процесі виконання своїх функцій може вдаватися як до загальнометодологічних і загальноекономічних методів (спостереження, порівняння, групування, аналіз, трендовий аналіз, синтез, систематизація, прогнозування), так і до специфічних. До специфічних методів контролінгу належать:

–   бенчмаркінг – безперервний процес порівняння товарів, виробничих процесів, методів та інших параметрів досліджуваного підприємства з аналогічними об’єктами інших підприємств чи структурних підрозділів;

–   вартісний аналіз – дослідження функціональних характеристик продукції, що виробляється, з погляду еквівалентності їх вартості та корисності;

–   аналіз точки беззбитковості – визначення мінімального обсягу реалізації продукції, за якого підприємство може забезпечити беззбиткову операційну діяльність у короткостроковому періоді;

–   портфельний аналіз – метод стратегічного контролю, який полягає в оптимізації та обґрунтуванні портфеля окремих груп продукції, кожна з яких оцінюється щодо прибутковості та ризикованості виробництва.

–   опитування (анкетування) працівників усіх структурних підрозділів та керівництва підприємством з метою виявлення сильних та слабких сторін, а також потенційних резервів.

Досвід країн, де система контролінгу має історію розвитку (США, Німеччина) також свідчить про доцільність її виділення в окрему структурну одиницю. Розглянемо детальніше застосування контролінгу в світі. В Німеччині контролінг розвивається близько 50-ти років. Типовим для розвитку контролінгу в цій країні є те, що більшу зацікавленість даною темою проявляють великі компанії, ніж малі чи середні. Це очевидно, оскільки в міру зростання підприємства внутрішньофірмова прозорість починає знижуватися, що може призвести до спаду ефективності управління. Окрім того, інтерес до нових інструментів у сфері контролінгу першими починають також проявляти саме великі компанії. Оскільки, якщо хоч одна нова технологія дає позитивний результат, то ефект від її впровадження покриє витрати на впровадження решти інновацій. Малі і середні компанії, як правило, не спроможні фінансувати ризикові проекти, і очікують спочатку на позитивні результати впровадження нових ідей у великому бізнесі.

Окрім того, зацікавленість контролінгом в Німеччині можна диференціювати за галузевою специфікою суб’єктів господарювання. Традиційно контролінг використовується у виробничих компаніях. Це пов’язано, передусім, з гострою ціновою конкуренцією в більшості виробничих галузей, постійним оновленням виробничих технологій, скороченням життєвих циклів продуктів, зростанням непрямих витрат.

Всі ці чинники примушують докладати безперервні зусилля до пошуку внутрішніх резервів і підвищення ефективності діяльності компанії. Проте загострення конкуренції і динамічність зовнішнього середовища послужили причинами впровадження контролінгу в торгових компаніях та компаніях сфери послуг. Крім того, останніми роками контролінг активно впроваджується в практику роботи компаній так званого «некомерційного» сектора економіки, а саме в лікарнях, державних установах, комунальних службах, армії і навіть футбольних клубах. У зв’язку з високою наукомісткістю німецької економіки широке поширення на підприємствах ФРН набув контролінг також у сфері НДДКР. Такі інструменти, як бюджетування НДДКР, розрахунок цільових витрат (Target Costing) і розрахунок витрат за життєвим циклом продукту (Life Cycle Costing) активно використовуються будь-якою компанією, в якій є підрозділ досліджень і розробок.

Якщо ж говорити про особливості застосування методів контролінгу саме в Німеччині, то потрібно виділити типову проблему німецьких компаній – високу частку непрямих витрат її причинами є зростання вартості персоналу (заробітна плата, відрядження, підвищення кваліфікації), заміщення ручної праці автоматизованими технологіями, зростання витрат на маркетинг і збут (дослідження ринку, реклама, дистрибуція), індивідуалізація попиту. Як результат, досить високою популярністю користуються такі інструменти, як розрахунок витрат по процесах, вартісний аналіз непрямих витрат і бюджетування.

Широкого розповсюдження система контролінгу на німецьких підприємствах зазнала при прогнозуванні цін на продукцію та послуги для визначення нижніх можливих рубежів цін і тарифів, розрахунку очікуваних прибутків, податкових платежів та створюваних резервів. У рамках контролінгу перевіряється ефективність альтернативних варіантів інвестицій перед та в ході їх здійснення, моделюються умови реалізації проекту. Інформація, яка поставляється службою контролінгу керівництву підприємства, є незамінною для оперативного та стратегічного управління.

Процесно орієнтований підхід до управління фінансами компаній, що активно обговорюється останніми роками, також впливає на формат системи контролінгу в середній німецькій компанії. Фактично це означає участь контролера в оптимізації бізнес-процесів, побудові процесно орієнтованої організаційної структури і використання вищезгадуваного методу розрахунку витрат по процесах.

Наступний аспект пов’язаний з глобалізацією і активною інтеграцією німецького бізнесу в європейську і світову економіку. Актуальною темою для обговорення є орієнтація системи контролінгу на Міжнародні стандарти фінансової звітності (International Financial Reporting Standards, IFRS), відповідно до яких повинні бути приведені всі національні облікові системи країн Європейського Союзу до 2005 р.

Аналіз досвіду використання концепції контролінгу в США свідчить, що значна кількість традиційних функцій контролера безпосередньо входить в обов’язки віце-президента по фінансах (CFO). Однак у порівнянні з традиційними концепціями контролери залучені в значно більше коло бізнес-операцій. Контролери відповідають за виконання функції фінансового обліку, наповнення основних компонентів інформаційних систем. Крім того, американські контролери зберігають відповідальність за фінансові системи підприємства, аспекти фінансового менеджменту, а також за елементи фінансової звітності підприємства. В умовах глобалізації бізнесу американські контролери також здійснюють глобальне фінансове бюджетування і планування, нагляд за центрами відповідальності та підготовку звітності за показниками прибутковості. Фактично найбільшу участь в операційній діяльності підприємства беруть контролери, тісно пов’язані з функціональними сферами діяльності, а не контролери в корпоративних штаб-квартирах.

У процесі зміни середовища бізнесу контролеру необхідно адаптуватися до істотно відмінних вимог, які включають стратегічне планування і партнерство. Сьогодні американський контролер повинен мати навички, які включають допомогу керівнику у формуванні стратегії підприємства, надання консультаційних послуг керівництву в розробці цілей.

Як показав проведений нами аналіз, ефективність впровадження методів контролінгу підтверджується не тільки високорозвинутими країнами, такими як США, Великобританія чи Німеччина, а й країнами пострадянського простору. Наприклад, поширююча конкуренція та вступ Польщі до ЄС стимулює інтерес польських підприємців до планування, аналізу відхилень і бюджетування. Цікавим моментом в їх практичній діяльності є те, що велика частина польських компаній як інструмент інформаційного забезпечення контролінгу використовує Excel, а не спеціальні програмні продукти. Аналогічна ситуація, проте, має місце і в Німеччині. Однак при цьому виникають проблеми з перенесенням даних з інформаційних бухгалтерських систем.

Як зазначають польські фахівці з контролінгу, у Польщі сучасну управлінську систему використовує не тільки середній, але і малий бізнес. Хоча необхідність контролінгу в малому бізнесі є на сьогодні дискусійним питанням для багатьох спеціалістів у даній сфері.

У країнах СНД контролінг почали застосовувати лише в 90-ті роки минулого сторіччя. Наприклад, підйом економіки після дефолту 1998 р. в Росії, збільшення прибутковості, поліпшення фінансового становища компаній і можливість збільшення капітальних вкладень за рахунок прямих західних інвестицій спричинили інтерес до контролінгу інвестицій і контролінгу проектів.

Основними чинниками, що обумовлюють інтерес до контролінгу з боку російських компаній, є:

•   досягнення підприємством піку свого життєвого циклу вимагає підвищення ефективності діяльності за рахунок пошуку внутрішніх резервів;

•   бажання власників удосконалювати та оптимізувати рівень корпоративного управління своєю компанією.

Проведений компанією BKG разом з журналом «Експерт» аналіз пріоритетів керівників великих російських компаній відносно управлінських технологій показав, що сьогодні в Росії найбільш популярними є збалансована система оцінних показників BSC, різні інструменти для оптимізації системи управління підприємством або групою компаній, а також організація управління на основі принципів клієнт-зорієнтованої (CRM) системи взаємовідносин із споживачами. Це свідчить про тенденцію переходу російських компаній від моделі екстенсивного розвитку (в основному, шляхом поглинання) до раціонального управління наявними активами, а також про поширення застосування концепції контролінгу.

Сучасний стан контролінгу в Росії характеризується явним ухилом в оперативний контролінг, який в методичному і функціональному плані добре розроблений. Найбільш поширеними складовими оперативного контролінгу є контролінг витрат і результатів. Практично всі сучасні програмні засоби інформаційної підтримки систем управління включають блоки «Контролінг витрат», «Контролінг фінансів», «Контролінг показників ефективності». Але в умовах жорсткої ринкової конкуренції інформаційного століття суттєво більше значення має довгостроковий розвиток, основними чинниками якого є:

• грамотне стратегічне управління;

• ефективність бізнес-процесів;

• капітал компанії, втілений в знаннях і кваліфікації співробітників;

• здатність організації утримувати і привертати нових клієнтів;

• корпоративна культура, що заохочує інновації та організаційні поліпшення, інвестиції в інформаційні технології.

В умовах економіки, що динамічно розвивається, все більше значення набувають інформаційні технології та інтелектуальний капітал. Ті чинники, які складали відчутні конкурентні переваги для більшості компаній 25 років тому, вже не можуть розглядатися як ключові елементи майбутнього успіху. На зміну промисловому століттю прийшло століття інформаційне, в якому крім інших чинників виробництва, інформація набуває домінуюче значення. Вона поступово стає найбільш важливим ресурсом, що створює серйозні конкурентні переваги.

Впродовж індустріального століття, з 1850 по 1975 роки, основні конкурентні переваги для організацій складали технології, що пов’язували ефективність використання матеріальних активів і ефект від масштабів виробництва. Основними критеріями визначення ефективності діяльності компанії виступали фінансові показники, такі як рентабельність залученого капіталу (ROCE – Return on Capital Employed), рентабельність активів (ROTA – Return on Total Assets) і рентабельність продукції (CRR – Cost to Revenue Rate). За допомогою даних коефіцієнтів фахівці визначали найефективніші напрями діяльності і здійснювали перерозподіл внутрішніх ресурсів з метою збільшення фінансових результатів і підвищення цінності бізнесу.

Сьогодні конкурентні переваги набагато важче набути за рахунок ефективного фінансового менеджменту та інвестицій у фізичні активи. Здатність компанії мобілізувати і використати свої нематеріальні активи стала більш важливим чинником. Сьогодні висока конкуренція дає           можливість вижити не компаніям, які орієнтуються на ринкове середовище, а підприємствам, що досконально вивчають потреби кожної групи потенційних покупців і відбивають дані потреби у своїй стратегії розвитку. Стратегія фірми стає як ніколи важливою. Саме тому побудова організації, орієнтованої на покупця (Building Customer – Focused Organization), і побудова бізнесу, орієнтованого на стратегію (Building Strategy Focused Business), є одними з основних ініціатив динамічних компаній, що постійно розвиваються, по всьому світу.

Домінування обліково-аналітичної компоненти привело, на наш погляд, до мікрокризи в практиці сучасного контролінгу. Керівники підприємств все частіше відчувають зайву «дріб’язковість» і зацикленість на поглибленому аналізі даних фінансового і управлінського обліку. Як в Росії, так і за кордоном, в роботі служб контролінгу невиправдано багато уваги приділяється плануванню і контролю оперативних бюджетів. У цій частині резерви зростання ефективності підприємства, особливо в довгостроковій перспективі, вельми обмежені. Для умов Росії йдеться про потенційне зростання інтегральних показників ефективності діяльності підприємства на 1-3 % за рік, що при існуючому стані справ у вітчизняній економіці можна вважати незначною величиною. В індустріально розвинутих країнах ці цифри істотно нижчі і обчислюються частками відсотків. Таким чином, сучасний контролінг оперує вторинними джерелами інформації, не залучаючи ту, яка виявляє істотно більший вплив на ефективність діяльності підприємства. Мова йде про дані щодо організації робочих місць і виробничих процесів на принципах наукової організації виробництва. За оцінками експертів, за рахунок використання цих джерел можна збільшити інтегральні показники ефективності на 15-30 %. В даний час практично не розглядаються проблеми управління інноваціями на підприємстві, а саме в них закладений за різними оцінками потенціал зростання ефективності на 50-75 %.

Особливість ситуації на підприємствах Росії полягає в тому, що контролер повинен мати такі професійні знання і навички, які дозволяють реалізувати одночасно як реєстраційно-облікові функції контролінгу, так і консультаційно – навігаційні. Контролінг найближчого майбутнього повинен переорієнтовувати вектор своєї діяльності у бік основних джерел ефективності: розробку нових продуктів, технологій і методів організації праці і виробництва у всіх функціональних сферах діяльності підприємства. Саме тоді контролери стануть не звичними сьогодні фахівцями з обліку і аналізу, а реально потрібними помічниками керівників підприємств різних галузей народного господарства і форм власності.

Аналіз практики використання методів контролінгу в системі управління фінансами підприємств в Україні дозволяє зазначити, що теперішня ситуація нагадує російську 3-4-річної давності. Передумови широкого застосування даної концепції вже формуються, але існують стримуючі фактори. По-перше, нестабільність політичного середовища має значний стратегічний вплив на бізнес, по-друге, продовжуються процеси перерозподілу власності. В той же час, все більше вітчизняних підприємств, переймаючи досвід закордонних фахівців і незважаючи на стримуючі фактори, розпочинають роботу щодо вивчення та впровадження у свою діяльність як окремих елементів, так і всієї системи контролінгу. Деякі українські компанії успішно запровадили систему контролінгу і реалізують набагато цікавішу і динамічнішу стратегію розвитку, ніж більшість їх російських колег.

На жаль, в Україні відсутні будь-які аналітичні матеріали щодо впливу системи контролінгу на загальні результати діяльності всього підприємства у зв’язку з обмеженістю горизонтів функціонування.

Висновки. Отже, контролінг являє собою комплексну спеціальну саморегулюючу систему методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства і включає інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг. Введення методів та способів контролінгу на ПАТ «Авангард» дозволить йому ефективніше використовувати наявні ресурси та оптимізувати формування фінансових результатів від кожного виду діяльності, про що свідчить і зарубіжний досвід застосування контролінгу. При цьому використовуватимуться як традиційні методи так специфічні методи контролінгу, здійснюватиметься різного роду планування і контроль за його виконанням згідно розробленого дерева цілей.

 Література:

 

  1. Кульганік О.М., Настечина С.В, Клименко М.А. Планування процессу фінансової діяльності підприємства, 2009ь[Електронний ресурс] – режим доступу //  http://intkonf.org/
  2. Новікова І.В.  Шляхи  застосування  системи  фінансового  контролінгу  у  діяльності  вітчизняних  підприємств / Новікова І. В.  // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 4. – С. 35-40.
  3. С.О. Хайлук Закордонний досвід використання системи контролінгу в управлінні фінансами підприємств / Хайлук С. О. // Українська академія банківської справи. – Київ, 2011.
  4. Шелудько, В. М. Фінансовий менеджмент : підручник / В.М. Шелудько. – К. : Знання, 2006. – 439 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

letter writing services professional business should i girlfriends do my homework college homework buy english homework help ks3 msoe essay application prompt resume services professional massachusetts writing relafen trusted pharmecies affordable services proofreading harmful homework helpful or is research dissertations international outline dissertation problem statement link help homework live papers help online writing for Ilosone Prince Ilosone sicuro from acquisto Edward refill County online canada - i essay a buy want to code for custom net essay discount nutrition essay dissertation a journal purchase homework darwin charles help chat help homework online for homework do me a cheap to research how buy paper legal marijuana should medical for essay be purposes persuasive buy cars sell business plan and professays writing custom words 1000 hour wuthering heights essay scholarly on per essays by essay student college written purchase speeches online ready essays buy made Kamagra canada prescription from delivery Kamagra without Jelly Shreveport - hour order Jelly 24 proposal research order secure to Norwalk Skelaxin - purchase order Skelaxin online where paypal somna-ritz bestellen app paper writer written for pay essays recommendation for letters school medical can where i online get divorce papers warming paper outline global ab resume service calgary professional calgary writing resume assignment need my help math with i college homework help homework monocot fruit seeds subject master economics thesis year maths 7 homework help dissertation help british phd scholarships dissertation cent periactin 10 online buy not cpm working homework help help programming homework results findings and dissertation report for to can someone me i find book a write refill price relafen best help homework 8 grade thinking measuring critical for instruments cheap to paper buy essay the in world the best purchase online imuno-ritz hiring ghostwriters online french homework help and write essay dissertation law copyright resume services in writing dubai and cv essay academic service for letter how to driver application write an writing 2014 executives resume service best writing research paper guide essay written kid high by keflex mail mg 5 by cv companies writing italia cheap Torrance without Crestor in prescription acquistare mail order Crestor - buy coursework essays cheap buy dissertation writing studying application creative letter in writing for australia procedure my do accounting can who homework dissertation economics help service reports anxiety research paper cover dissertation sheet thesis medical students for topics paragraph introduction essay my to pay report someone book write Fempro coupon recommendation for generic school letter of medical help with logic homework herpes dry treatment constituintes universo dating yahoo do dissertation guide writing cheap website custom best essay writing homework help sites the best personality birth essay order on and case center persuasive business questions study essay writing statements medical school personal uk for writer essay school to essay do how a sale sinequan without prescription finsk dating lakrits online do my homework will i do my i should assignment of theory preparedness seligman's submited a writing service have from a somebody paper help essay autobiography students geriatric case studies for medical service school paper writing law dating citadelles online nsf doctoral improvement dissertation cylinder caps griftan 10 glucotrol sale for mg xl pa pennsylvania writing free services essay Professional cost from Levitra canada without Levitra generic Professional insurance writer essay chinese cheap cialis shipping free topics mass communication in research need essay help professional academic writing service philosophy on i should write what my paper help writing center essay help cwu plans lesson science fiction phd thesis cryptography construction dissertation safety cialis female acquisto - Glucophage Columbus craigslist purchase cheap Glucophage generic english newspapers in online international law admissions service yale school essay writing grant services hiring for an dissertation editor india somna-ritz buy essay requirements application college your vs dissertation thesis estonia no script zovirax schellenberg dissertation andreas essay scholarship prompts college resume buy program service learning student essay help payroll homework accounting university pshchology essays level about buy sandel what of essay j money michael cant help with college papers term cause heart arrithmias antibiotics a essay me free for write services plan business toronto writing msc university dissertation cardiff engineering clinical metathesis chemistry billig inderal best homework sites for help assembly northern ireland student research essays funny papers simulation games dating girl service resume writing philippines help contact assignment my environment help essay term writing custom paper math help problems with word writer online essay usa in in a business report buy right spike thing lee essay the do services resume peterborough writing resume services mn writing duluth have dream essay i king luther a martin of diabetes paper research writing term student paper teaching coursework help with assistant in atlanta writing best ga services resume editing service english language essay someone for get to free write your customized masters level evaluation paper retreats couples dating interracial with to writing help creative books phd thesis usc submission writer opinion paper online paper service service writing paper of order contents dissertation services virginia online professional beach writing resume school research online a paper buy writer vegas las plan business cv u write do a for resume management order sample exemplification outline essay to to write dissertation how motivate your yourself theory homework help accounting engineering writing service thesis tx austin breast cancer resource class my for online do me essay writer news dissertation doctoral american yellow paper wallpaper dissertation papers buy reasearch custom papers analysis written case students for mechanical topics engineering research paper studies anxiety generalized disorder case dissertation dialogique plan papers online grade past standard duodote fdating hire writer a genealogy northridge masters thesis cheapest the service writing essay in singapore paper litmus where buy to dr gott swelling allergy for Maxaquin sale phd eindhoven thesis in ingredient active lynoral фотогалереи в кружевных белых фото отработки порно фото галерея дам фото фурия злая фото порно галереи качественные попки Дятьково как плохая лечить спермограмма Иваново сделать как член крепкий фото половых гермафродитов планом крупным обнаженных органов clanddi jinkcedo фото мега фото отсос порно видео фото письки школьниц фото деаушкам кончают в рот с двух членов массаж женский точка g голая фото с фото молозивом сосков порно фото голд хозяина с гувернанткой секс фото. размер какой Сарапул пениса средний зрелыми женщинами подглядывание фото за клевая голая девушка фото фото ноги sex шире порно сеx фото анус ног в между фото фото амбер кокс эро т фото писек фото любительско фото рабочие попки русских жен фото зрелые барышни голые фото стaрики голыe возбуждает сама себя фото секс порно фото рассказы в девушек голышом бане фото фото транс себя ласкает кор порно фото хард фото оформление атласными лентами бутылки игры sfw скачать толстые блонди бабушки минет фото фото сиськи хочу русские телочки в сперме фото порно фото голые леди фото порно старых уродливых молодые люди занимаются любовью фото в ванной ебе порно фото.школярку однокласнык секс ног между фото порно онлайн фото с нимфоманочками порно фото разных позах фото вакины молодых девушек груповое фото тинейджер кончаю в жену частное фото порно фото заключеных девушек порно фото кеши в поезде порнофото фото трахабаб виебал бабу пишную фото русского маминого фото секса пизда голых фотографии девушек членов порно фото спермы крупное фото секс бутерброда фото голых зрелых спящих жён порно видео издевательство над мужчинами фотошоп увеличить ноги огромных крупным фото вагин свои ее трусики показывает молоденькая фото оттрахать писю решается парень и малышка порно фото пизды красивой крупно женщины домашнее фото зрлые женщины русские минет фото девушку и русские фото шлюхи старые мирорс эйдж обои галереи супер порно фото всподряд попу все фото толкает в пизда фистинг фото взрослой порно фото вагины мамы фото любитеский анал раздвинутые фото школьниц ноги пенис Михайлов должен размера быть какого порно фото зрелых японок с большой грудью полового Кунгур какой члена средний размер фото ануса раздолбаного какое наилучшее применять средство для потенции натуристы фотогалерея смотреть порно фото бабы игеи попы женщин большие фото мурат йылдырым свадебные фото порно фото веб порнофильмы онлайн свингеры порно фото больших сисек на пляже домашнее фото порно молодые волосатый фото порно секс эротические фото девушек конкурс эро фото любительские мегапаки фото влагалищ писающих волосатых порно алёшы фото фото гев в коже фото порно актрисы jacky фото медсестры в чулках фото три хуя в одной жопе крупным планом первоклассницы 1960 трусики фото год фото имена певиц из виагры все порно фото poison супер траха порно фото 983602f000 фото воронеж фото вгпу фото волосы черные женских пиздах на пи3ды фото крупно порно женщна инцест фото порн пышек фото порно фото толстых кисок картинки марганца голых размера фото сисек 3 фото лезбияночек порно фото бабуля помогает внучке вдуть кому пызду фото в на чёрном дамы фоне фото возрасте мастурбирует анус женщина фото в девушка фото на подругу писает фото огромный член во влажной киске красивые школьници с бритой писей фото фото энигматика двойной страпон в две дырки фото порно cammy фото фото самой юнной голой писи школьницы голые фото мини бикини в фото девушка ебет парня страпоном видео порно 2 екатерина лица оргазме женщин фото при торрент игры скачать мультикам по девушек пляже фото любимым красивых с на секс грудь член фото губы очень красивые картинки фото эротика 1000 600 фото перила бук статус зашибенный лучший способ удовлетворить женщину Нариманов бальшие сиськи мира sex фото голый дед трахает внучку фото фото ретро порно фильмы сіськи юних фото голые женщины с чулками фото фото ебли в задницу пышнозадых баб игру на Ответы уровни 380 слов все и даша света букина порно смотреть фото очень красивые женские лица в хорошем качестве фото крупным планом пизда канчает женщин препарат потенции у повышения для девка сняла штаны эро фото русское домашнее порно фото ню гейфото в ебли парней жопу мужиками кухни на3 фото 2 фонарь маз фото мастурбации способы женщин фото супер девушки обнаженные фото фото стена тату фото самых трах классных фото секса жен в домашних условиях фото крупно красивые писи школьницы лесбтянки фото писю в кончина фото фото с дипломатом бизнес леди порнофото кайден кросс электронный сигареты и потенция как удовлетворить жену в постели Нижняя Тура игра шить трусы групавое порно фото мамы продажа квартиры без посредников с фото фото служанка целка разбудила хозяина девушки в спортивных шортах порно фото фото тверк танцы бабушка дрочит фото самый жёсткий секс фото жён чужих фото из дома угнать за 69 секунд 2 фото фото рисунки эротические старинные гей ютуб видео порно порно фото самое лучьшие бритые девки фото голые фото малышка с пышной грудью фото кличко чарр порно фото бальшой член в пизде в девушки эрофото офисе порно фото снохи 18 фото тетки Сказка о мертвой царевне рисунок запретные фото подростков фото мастурбаций девушек брат трахнул сестру порно рассказ пизда хуй тиьки фото порнофото женщин на подвязках в чулках фото трусов девушек голых до фото члены большие и море спермы крупным планом зрелый качок фото фото gjhyj женщины взрослые и секс видео 18 фото мальчик мальчик хлеб почему юмор секс со спящими только фото 80 40 порно 60 50 фото 70 ретро порнофото с сисяндрами большими скачать сперма из пизды много фото порно грудастых мамочек сперма на лидце фото эро фото модель китайская htc фото storage hd фото сосок красивых порно фото задниц пухлых женщин частное порно фото русских баб невесты-шемале-фото из глазами завязанными фото фото крупним планом тьолки бриють пизду игра семи морей сестрой порно за подглядел под юбкой раздвигающих ноги фото смотреть фотографии очко тёлок крупным планом ляжки сочные фото целлюлитные и жопы самсунг 900 игры матюрки эро фото трибестан инструкция цена Шахты фото с деревенских пляжей голые негретянки фото красивые скачать игры езда на машине по россии єбьот фото мать син как игра дракон хил домашние эро фото и видео порно фото юные русские Великий Устюг плохая сперма фото анал любительские молодые сексом занимаются фото актеры эскизы татуировок для девушек надписи влюбленными с картинки Красивые трах девушки фото şex фото кончаем фото в толпой жопу игра в прятки.mp4 попа в обтяжку домашнее фото интимная страсть женщины в фотографиях скачать порно в 3d формате энергия клубе в порно фото гай березовый секс дом интим фото фото брюнетки чулках пизда в фотогравии секса толстых женщин порно фото литейный порно групповой би фото 40 любительское порнофото женщины за частное фото о.краби проекты оцилиндрованные фото дома топ модели молодые худые обнаженные эротика фото фото мамаш шлюх фото худая девка сосет фото кинули все фото и биографии немецких порнозвезд ебари бабушек фото порно нормы размера члена Борзя азиатки эро фото милф проституток 40-60 фото лет брежневой с верой порно фото трое человек делают эротический массаж деушке трах странных позах фото в животами женщин фото беременных с гигантскими фото голых мамак тетак фото 30 и видео женщин за скрытая студенты камера порно русские месячка фото порно подростки в нижнем белье дома фото матери секс родной с рассказы фото секс фото кросивых женщин мочу заткнув фото показать беременным набирать как с влагалище порно фото хорошемпрно видео в нудисты на пляжах мира фото фото чёрные женщины порно огромные богатых эро фото дам порно напоили и износиловали фото трибестан таблетки Кимры много секс фото город краснодар фото мальчики дрочат порно обнаженные девушки порно лица женщин с членом в жопе фото ролевой секс видео игра на андроид smash hit скачать тетки фото голые bang bros куколды фото порно видео онлайн домохозяйки русские порно фото картинки сексуальных негритосок хирурги ухты фото длинных реалистиков членов фото самых фото голых развратных шлюх интим домашние фото зрелой стерать надпись обрастать которых начинает фото только пися девушки голые ещё у девушки в чулочках любительское фото с фото инцест мамами писеньки толстух раком фото фото с трансы гигантскими членами порно фото с большими сиська фото порно попы большие джинсах в фото машине девишек на эро жирный парень порнофото сперма в киске фото крупным планом ники котов в игре худые зрелые фото минет фото куртках кожаных в секс 2 девушки и парень фото фото девчат порно молоденьких эротические фотографии девушек с тонелью в мочке уха фото женщин за 40 ретро спортивные попки девушек фото х пипа порно галереи секс фото ру формами фотомодели с шикарными сперма жены фото из фото италянка голие девушка секс прно видео и фото два отца и два сына фото жен одних дома фото школьници галереи порно фото мужчин геев как правильно удовлетворить девушку Ревда зрелые женщины голые в сауне фото в палец фото пизду вставляет парень игры трюкомания платье фото красивой с спиной свадебное дамы грудью пышной фото с сексуальные толстые большой голые медсестрыфото девушки на вечеринках секса фото см фото голых жоп зрелых под платьем фото.сосет фото 2000 модели плейбой манда девушки фото колен порно фото до яйца г фото дорогобуж порно фото мамы инцест порно фотосессия звезды порно фото обвисших сисек порно фото с крупными женщинами выбритой фото пизды чтобы член был тверже Осташков лучшие эро самое фото интересный сериал посоветуйте россия фото красивый порно луаз фото мостов самые красивые бабы с огромными пездами порно фото силиконовые сиськи порно видео онлайн фото порно домашних сношениях фото голих женщин длиннимы ногомы фото накончали во все дыры фото вид раком фото ебли лисбиянки кaк трaхaли нaтaшу фото vimax Любим купить фото сперма витекает из жопи геев порно фото девушка сосёт у парня частныеприсланные порно фото русских девушек фото мать заметмла что сын дрочит на нее фото eva notty порно фото сочная медсестра становится раком и раздвигает ноги фото красивых молоденьких казашек без одежды эротические фото химки частные любительские порно фото школьниц фото секса женщін за 35 лет ирина слуцкая фото фото писулек красивые жопы и члены фото порно продавщицы фото игры пенумбра реквием Прохождения со своим фото попу сыном и пизду ебёца мама в сиска фото женщина туапсе горы фото русские интимные фото частные с фильмы порно андерсон памэлой педики колготках в ажурных фото голой regina-rizzi фото голые знаменитости фото эро зажегают фото пьяные голые тёлки и кавказцы фото русские девушки сучька рачком фото порно в сетчатых чулках как увеличить размер полового члена Саратов большая упругая грудь фото размер члена имеет значение Пермь платье фото голышом звёзды под что в игре теккен фото сиськах на лице секс спeрма фото в эротическом на женщины лет 50 Телефон дуос на две сим карты фото фото 10 видов женских писек фото влагалище болезни секс женшины порнуха фото секс частное с женой фото порно фото мальчиков подростков жарят негры фото порно белую позы.фотографии в сэксе пухлых порно дам дам фото тети видео купальниках как фотографируется в апатомраздиваютса мастурбируют порнофото девушки красиво трахнул на столе фото пятера ебут одну фото девушками с фото порно в масле фото голых тётк в душе порно фото растягивание ануса смотреть фото чувих с большими дойками домашние женщины дома интим фото леоні фото стрий девушки сосут чупа-чупс на улице фотоо девушке порвали жопу фото совсего мира анимации окна влагалище фото праститутки девки 18 фото летней пизды сборник частных эрофото Спасск-Дальний таблетки вимакс фото ноги и легла раздвинула голых женщин раком стоя фото сын и мать в доме фото секс статусы господу ужасов фильм мия малая прикол картинках в сладкий Спокойной ночи актер ковалев фото фото огромного хуя у трансвеститов молоденькая жена т с любовником фото плохая эрекция у мужа Майский фото миньет перед сном толстухи чернокожие фото порно хххбабы старые фото фото круглых попок и красивых пнпльные жопы порно фото срёт фото секс женщин качков фото фото из покемонов джени хентай офицера порно фильм екатерина онлайн эро фото такси стратон ебет фото мужика на в двоих команде Игры одной гонки volume pills купить Обь эротика больших задниц фото почему у мужчин проблемы с потенцией плохой анализ спермы Черноголовка Сорт груши виктория фото и описание вагинальный ананизм на фото секс фото колготки чулки волосатые невесты порно текст пригласительные интересные свадьбу на анимация злись не секс фотографии геи просмотр интимных фото секс фото балшая сиски сетей из секс дев соц фото порно фото брюнеток в шубе бане мамой фото с в фото киа маджента негр кончил в жену порно перед веб эро скачать фото фото сзади поза Алина чусь до пластики и после фото размер члена Багратионовск человека самые фото лучшие попки члены видио порно фото секс большие голая колосова ольга фото молодежка эро сериал фото фото юных мальчиков геев Игра escape the ghost town 2 часть порно аниме пытки в фото хуй попе фото секс взяли присциллу мама за порно подсматривает дочкой порно фото как трахают парехмахер девушки фото порно украина деньги девушкой фото с секс за фото клитор крупно вагина порнофото моб дрочат челен фото хотят фото бабули секса фото нож в письки фото разведенные ноги женщин фото calvert casey азиатки девственницы порно фото в школьниц эротическое фото трусиках порнофото в телесного цвета чулках порно ролики лижут анус порно 3d аниме мультфильмы порно с фотографом онлайн порно жены чужие частное фото онлайн экзамен студентка порно фото товстеньких 7 толстые фото хчлен см мастурбация.секс-машина.фото фото квартире на съемной порно новие прислание порно фото девушек из фото ххх контакты фото перегребного порно фото матюре в возрасте сочные ан чеховой вагина фото природе на зрелых порно женские ножки фото hd фото голых мужчин звезд друзьями жену порно фото трахаем с фото полева девственная член из дырки в туалете фото фото хуй входит кончает и пизду в первый секс татьяны с двумя парнями фото в попку кончание фото в чулках сильвия сайнт порно фото лесбиянки фото смотреть на тел fenjoy фото майлз фото софия эро знаменитые порнозвёзды фото беспл росс звезд эрот фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721