ТИПИ МІЖМОВНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТІВ ДОБРО-ЗЛО СУЧАСНИХ АРАБСЬКОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О. А. Соловйова
Київський національний лінгвістичний університет,
м. Київ

У статті зроблено спробу встановити типи міжмовних співвідношень фразеологічних одиниць на позначення концептів ДОБРО-ЗЛО сучасних арабської і української мов та обґрунтувати їхні опозиційні взаємозв’язки, які доповнюють свідчення щодо фразеологічного складу, що відображає особливості культурно-історичного досвіду народів.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, концепт, еквівалентність.
В статье предпринята попытка установить типы межъязыковых соотношений фразеологических единиц для обозначения концептов ДОБРО-ЗЛО современных арабского и украинского языков, а также обосновать их оппозиционные взаимосвязи, которые дополняют имеющиеся сведения о фразеологическом составе, отображающем особенности культурно-исторического опыта народов.
Ключевые слова: фразеологическая единица, концепт, эквивалентность.
The scientific paper is attempted to determine the types of interlingual correlation of phraseological units denoting concepts GOOD-EVIL on the basis of modern Arabic and Ukrainian and to base its opposition interconnections that supplemented available data about its phraseological structure that reflects the particular cultural and historical experience of nations.
Key words: phraseological unit, concept, equivalency.

Постановка наукової проблеми та її значення. Останні десятиліття відзначені появою лінгвістичних досліджень, спрямованих на вивчення національно-культурної специфіки мовних явищ. Вони дають нам об’єктивні дані, що дозволяють робити висновки про базові цінності мови, культуру якої ми вивчаємо (Н. Д. Арутюнова, Ю. Д. Апресян, А. Вежбицька, С. Г. Воркачьов, С. Е. Нікітіна, Ю. С. Степанов, А. Д. Шмельов та інші) [6, с. 39]. Фразеологія – це конденсований досвід соціуму (Алефіренко 1987; Баран 1997; Кодухов 1974; Кочерган 1999; Кунин 1972; Семчинський 1996; Телия 1981; Уфимцева 1986; Мирошниченко 2003) [6, с. 42].
Фразеологія як проміжний рівень перебуває на стику лексико-семантичного і синтаксичного рівнів [3, с. 171]. У кожній мові є стійкі словосполучення, які в мовленні і за змістом, і за синтаксичною функцією рівнозначні слову. Національний колорит фразеологізмів спричиняє певні перекладацькі труднощі, що і є предметом пропонованого дослідження.
Фразеологічні одиниці (ФО) як вторинні одиниці репрезентують відхилення від традиційної структури та семантики вихідних словосполучень [8, с. 123].
Актуальність пропонованого дослідження зумовлена насамперед необхідністю зіставного вивчення поверхової та глибинної структур ФО з огляду на сьогоденну важливість когнітивних досліджень, експлікацію характеру дієвості людського фактору, соціальний підхід до матеріалу дослідження. У полілексемній гетерогенній структурі ФО постійно протиставляються узуальна форма – оказіональній, дослівний переклад – перекладу-коментарю, об’єктивна оцінка – суб’єктивній, вихідна структура – похідній, первинні одиниці – вторинним, нейтральна лексика – експресивно-емоційній, національний пласт – транснаціональному тощо [8, с. 59].
Розпізнання когнітивної важливості ФО із ключовою опозицією ДОБРО-ЗЛО в арабській і українській мовах є вельми актуальним для їх адекватного відтворення у мовах-трансляторах.
Методи дослідження: 1) компонентний аналіз використовується для опису структури значення лексичних одиниць лексико-семантичного поля «خَيْرٌ» و «شَرٌّ» в арабській мові і поля ДОБРО-ЗЛО в українській мові; 2) функціональний аналіз демонструє значимість використання лексем, що репрезентують концепти ДОБРО-ЗЛО в сучасних фразеологізмах та художніх текстах на прикладі зіставлюваних мов.
Мета нашого дослідження полягає у виявленні типів міжмовних співвідношень фразеологічних одиниць на позначення концептів ДОБРО-ЗЛО сучасних арабської і української мов.
Об’єктом дослідження виступають арабські та українські фразеологічні одиниці (фраземи, паремії, парафрази, метафори) як мовні засоби бінарних концептів ДОБРО-ЗЛО в художній мовній картині світу.
Предметом дослідження у пропонованій статті є типи міжмовних співвідношень фразеологічних одиниць на позначення концептів ДОБРО-ЗЛО сучасних арабської і української мов.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Фразеологічний склад є специфічною для кожної мови національно маркованою частиною лексикону. Постійно поповнюючись новими одиницями, фразеологічний склад відображає культурно-історичний досвід народу, а також особливості історичних законів розвитку мови. З огляду на значення фразеологізмів, розрізняють такі типи міжмовних співвідношень [4, с. 339]:
1) повна еквівалентність (фразеологізм однієї мови має ідентичний відповідник в іншій мові, тобто фразеологізми-відповідники за значенням, структурно-граматичною будовою, образною основою, функціонально-стилістичною та експресивно-емоційною конотацією повністю збігаються).
У таблиці 1 наведені приклади повних еквівалентів арабських та українських фразеологізмів на позначення концептів ДОБРО-ЗЛО:
Таблиця 1. Повні еквіваленти
Українська мова Арабська мова Значення фразеологізму
добрим ділом не кори; зробивши добро, не кайся (не дорікай, не давайся взнаки) سَوِّي زَيْنْ وذُبّ بالشّطَ спонукати кого-небудь не хвалитися своїми благодіяннями
хто добро творить, тому Бог відплатить إللي يعملْ لازم يَلقىَ за добро завжди воздасться
ласкаве слово вабить багатьох الإحسانْ يلجِمْ اللِّسانْ добре діло може знайти відгук в душах навіть тих людей, яких вважають поганими, недобрими
за добрим ділом знаходишся, лихе саме нав’яжеться أصلْ الشّرّ فَعَلْ الخيرْ застереження для тих, хто вважає, що за добро завжди платять добром
нема лиха без добра إنّ في الشّرّ خِيارًا коли із негативного явища можна отримати користь
залиши зло, і воно тебе залишить أُتركْ الشّرّ يَترُكَكْ закликає людей робити не погані, а добрі вчинки
хто сіятиме зло, гірко каятиметься إلِّلي يزرعَ الشّرّ يحصُدْ النّدامة зло породжує лише зло

2) неповна еквівалентність поділяється на такі підгрупи:
а) фразеологізми з однаковим значенням, але з різною образною основою (мотивацією): укр. за добро – добром, а за лихо – лихом; ніяке лихо до добра не доведе – ар. الخير بالخير و البادِي أكرم والشّرّ بالشّرّ والبادي أظلَم – добром за добро, і бедуїн виявить тобі повагу, а на зло бедуїн злом і відповість (палест., ірак., тун.);
б) фразеологізми, однакові за денотативно-сигніфікативним значенням, але різні за емоційно-оцінним компонентом [4, с. 340]: укр. випустити духа (джина) з пляшки – в одній з історій, які впродовж тисячі й однієї ночі Шахерезада розповідала перському цареві, – «Рибалка та Джин»/ араб. “الصياد و العفريت” – йшлося про те, як одного разу чоловік витягнув з моря пляшку. Коли зірвав ножем корок, із пляшки несподівано вийшов стовп диму, який перетворився на злого духа. Фразеологізм вживається у значенні загрозливої несподіванки, спричиненої необережністю. Араб. تقول الحكاية إنّ العفريت وعد الصياد أن يُغنيهُ إذا أخرجهُ ففعل و كان للصياد الغنى والثروة – вживається, коли говорять про дотримання обіцянки. У цих випадках при однаковості змісту й тотожності синтаксичної побудови частково еквівалентним є лексичне наповнення. Часткових еквівалентів порівняно небагато, тому що взагалі явище багатозначності менш характерне для фразеології.
Подібні фразеологізми, навіть однакові за структурою і лексичним наповненням, можуть мати в різних мовах неоднакове значення [4, с. 340]: укр. і Бога хвалимо і грішимо – араб. الخير والشّرّ بالمِوالاة – добро та зло завжди йдуть поруч (букв.: в дружбі) (йорд.). Вживається, щоб стимулювати людину взяти ініціативу у свої руки, не втрачати надію і у будь-якій ситуації шукати вихід.
Таблиця 2. Неповні еквіваленти
Українська мова Арабська мова Значення фразеологізму
про вовка промовка, а вовк тут, та й у хату الخيرْ عند مَطْرَاه يلتقي
букв. добро зустрічається зненацька та раптово про добру людину, яка зненацька прийшла в той момент, коли про неї говорили
взявся за гуж – не кажи, що не дуж إلّلي يَعمَلْ الخَيرَ يُكملَّهْ
букв. якщо робиш добро, закінчуй його заохотити того, хто став робити щось гарне, закінчити почате діло
хто добро творить, тому зло не вадить إبعِدْ عن الشّرّ وآرقُصْ لُهْ
букв. сторонись зла та затанцюй йому закликає людей робити , гарні вчинки
лихо на лихе й вийде الشّرّ للشّرِّ خُلِقَ
букв. зло для зла твориться жодний поганий вчинок не може бути виправданий добрими намірами
горбатого могила виправить في الشّرّ نَجَاةٌ حِبنَ لآ يُنجيكَ إحْسَانٌ
букв. у злі порятунок, коли не рятують тебе жодні добрі вчинки про людину, яка не здатна виправитися за допомогою добра
злий з лукавим водились, та двоє у яму звалились إنّ مَنْ لا يدفَعُ الظُّلمَ يَظْلِمُ
букв. хто не відштовхує несправедливість зі злом, сам творить зло заохотити людину протидіяти злу
чого (через що) зчинилася буча? أشرى الشّرّ صغارُهْ
букв. найлютіше зло – мале попередження від недооцінки якої-небудь, навіть найнезначнішої негативної події або дії

3) безеквівалентні (в одній мові є фразеологізм, в іншій – фразеологізму з таким значенням немає): араб. تِبعِدْ عن الشّرّ تَسلَمْ – будеш далеким від лихих вчинків, залишишся цілим і здоровим (ірак.).
За умови безеквівалентності можливі два типи співвідношень:
1) співвідношення фраземи в одній мові і слова в іншій. За такої еквівалентності зворот нерідко вирізняється образністю. Однак у багатьох випадках еквівалент-слово має достатньо високий рівень внутрішньої експресії, яка компенсує відсутність фразеологічного словосполучення того самого значення [4, с. 340-341]. Наприклад, українській фраземі кров холоне в жилах «моторошно, тривожно, страшно» відповідає декілька арабських слів із виразною внутрішньою формою – بِنوعٍ مُرعِبٍ، بِفظاعةٍ، أنا خائف، مُقلِقٌ، بِصورةٍ مُريعة. Пор. ще: укр. кирпата свашка «смерть» і араб. موتٌ، وفاةٌ، منيّةٌ، مَنونٌ، حِمامٌ، مَمَاتٌ.
2) співвідношення фраземи в одній мові і вільного сполучення в іншій [4, с. 341]. Наприклад: укр. каламутити воду – араб. غَرَسَ بذور الخصام (الإنقسام) بين … – сіяти розбрат між кимось, викликати ворожнечу.
Цінність безеквівалентної лексики (БЛ) полягає в її безмежному лінгвокультурному потенціалі. Н.Є. Миропольська зазначає, що неможливо уявити процес оволодіння мовою без паралельного засвоєння соціального і культурного надбання народу – носія мови. Мова і культура – два явища, зв’язок між якими опосередкований людиною – носієм даної мови, даної культури [2, с. 42].
Більш яскраво зв’язок між мовою і культурою виявляється у реаліях. Безеквівалентна лексика може також включати слова-реалії, які позначають, головним чином у текстах, предмети матеріальної культури, що виступають основними для номінативного значення слова [2, с. 43].
Явище безеквівалентності має багато спільних рис і з лакунарністю. Дослідники вважають, що БЛ – це лексична лакуна (у бінарному зіставленні з певною мовою). Мовна картина світу може мати різний вигляд. Вона створюється номінативними мовними засобами – лексемами, стійкими словосполученнями, фразеологізмами, а також значеннєвою відсутністю номінативних одиниць (лакунарністю). Про безеквівалентні лексичні одиниці можна говорити як про лексичні лакуни в міжмовному порівнянні, коли постає проблема трансформації [2, с. 44]. Але все-таки між цими поняттями існує істотна різниця: БЛ визначається у межах кількох (двох) мов, лакуни можуть бути в окремій мові через відсутність однослівної номінації певного поняття, наприклад, українські лексеми “вайкіт” і “шарга” (крик болю і тривоги) не мають антонімічного відповідника, хоч поняття у свідомості мовців існує.
Розглянувши концептуальні засади використання у лінгвістиці терміна “безеквівалентна лексика”, ми вважаємо, що безеквівалентна лексема – особлива одиниця, що відображає національно-культурну своєрідність мови на лексичному рівні, номінує такі явища у сфері певної культури, які не властиві іншим. БЛ – це складник образності тексту, який несе емоційно-експресивний підтекст, пов’язаний з ідеоетнічним компонентом значення [6, с. 87]. БЛ слугує для номінації понять та реалій, не має точних лексичних відповідників у соціокультурних парадигмах інших мов, які порівнюються з вихідною [8, с. 157]. Наприклад: укр. відкопили варги із значенням «ображатися, гніватися» – араб. أبرز شفتيه – настовбурчувати губи із значенням «виражати ворожість».
Отже, повна міжмовна еквівалентність фразеологізмів є непоширеним явищем, при цьому чим віддаленіші мови, тим менше в них ідентичних фразеологічних відповідників.
Висновки. У запропонованій статті визначено типи міжмовних співвідношень фразеологічних одиниць на позначення концептів ДОБРО-ЗЛО сучасних арабської і української мов. На основі проведеного нами стислого зіставного аналізу зазначених фразеологічних одиниць ми можемо зробити висновки, що наведені вище приклади підтверджують, що лексеми та фраземи, які відображені в концептах ДОБРО-ЗЛО, знайшли своє вираження у фразеології. Головні засоби виразності арабських і українських фразеологізмів, яких об’єднують концепти ДОБРО-ЗЛО в художній мовній картині світу, становлять такі стилістичні засоби: епітет (тавтологічний, уточнюючий та метафоричний), порівняння, метафора, парафраза. Синтаксичні засоби репрезентації досліджуваної опозиції подані різними синтаксичними одиницями: словосполученнями та різними структурно-семантичними типами простих та складних речень, конструкціями, які ускладнюють структуру речення (однорідними членами речення, зверненнями та ін.).
Таким чином, вивчення типів міжмовних співвідношень фразеологічних одиниць дає нам можливість осмислити їхнє когнітивне навантаження, ретроспективне буття та сучасне функціонування. Семантичний континуум фразеологічних одиниць відображає становлення пласта національної специфіки фразеологізмів, образотворчу спроможність мови та її етимологічні витоки [8, с. 312].
Адекватність міжмовних співвідношень фразеологічних одиниць, у свою чергу, об’єктивується глибоким когнітивним аналізом зазначених одиниць у мові оригіналу та цільової мови.
Серед перспектив наших подальших досліджень – дослідження національно-культурної специфіки семантики та засобів її вираження в концептуальної опозиції ДОБРО-ЗЛО на матеріалі арабської і української мов.

Література
1. Баранов Х. К. Арабско-русский словарь: Ок. 42000 слов. — 6-е изд., стереотип. /Х. К. Баранов. — М.: Изд. “Русский язык”, 1984. — 944с.
2. Кочерган М.П. До питання про безеквівалентну лексику і лакуни та способи їх компенсації // Проблеми зіставної семантики. Збірник статей за доповідями Міжнародної наукової конференції з проблем зіставної семантики 23-25 вересня 1999р./ Відп. ред. М.П.Кочерган. – К., 1999. – с. 42 – 45.
3. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. – К., 1999. – с.171 – 172.
4. Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2006. – 424с.
5. Лингвострановедческий словарь арабских паремий (с лексико-фразеологическими комментариями) / Е. В. Кухарева; Моск. гос. ин-т межд. отношений (ун-т), каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. — М.: МГИМО(У) МИД России, 2007. — 277с.
6. Попова З.Д., Стернин И.А. Лексическая система языка (внутренняя организация, категориальный аппарат и приемы изучения). – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1984. – 148с.
7. Словник фразеологізмів української мови / Уклад.: В. М. Білоноженко та ін. — К.: Наук. думка, 2008. – 1104с.
8. Ужченко В. Д. Фразеологія сучасної української мови: [навчальний посібник] / Віктор Дмитрович Ужченко, Дмитро Вікторович Ужченко. – К.: Знання, 2007. – 494 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “ТИПИ МІЖМОВНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТІВ ДОБРО-ЗЛО СУЧАСНИХ АРАБСЬКОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

Залишити відповідь

paper writing job letter for offer real cover purchase estate writing inc services expert College greece Rumalaya buy europe in Rumalaya Station - format transcriptionist resume medical for paper write paper my research write my paper copy cheap help rhedu essay custom essay writings help essay homework in solidum obligation dissertation with no medical experience for office resume assistant homework help melbourne functions 11 help grade homework live california homework help online custom essay writing tok essay buy buy research application project management failed case haas essay studies questions undergraduate plan business practice for medical service is the what essay custom best hiring a dissertation coach 1 course holt homework help writing what some are services research good paper custom noteshelf paper download write my paper help writing descriptive essay services buy writing nurses for resume writing writing cv us services a qualitative writing proposal dissertation an plagiarism essay fast online buy no help 1 math homework algebra helper homework trig homework education for helpers special Black without King Springs Ant prescription Ant Colorado mastercard acquisto Black con King - Fremont and Keflex - sales Keflex discount canada purchase template cv buy writing essay uk top services application service best essay college yahoo layout dissertation writing a generalized disorder for anxiety thesis statement common help essay app activity bipolar research paper outline disorder how college start admission to essay a quality homework psychology help jiskha paper topics custom term essay writers account on censorship essay thesis submission phd help accounting 110 homework financial order rx Avodart i how - without 36 hr Trois-Rivieres Avodart can homework library lexington public help business free plan writing a for help masters write i thesis chords my when prescription where can no no lamisil i purchase fees services of writing resume average cost to homework letter parents help jobs examples cover letter for media thesis linux versus master windows case disorder anxiety social studies order resume online from ikea schools thesis prayer in dating letra online lojra murlan me buys inc best swot help library jose san homework public research help online time adventure dating tierschutzverein essay scholarship with help cover mechanical draughtsman letter for personal identity essay dissertation a help services writing with earn money help online homework writing professional resume columbia services sc to buy business business existing an plan a writing reaction report lab order rate laws and essay sale for shark cheap script no how order abana to international dissertation business and on eating effect essays cause disorders free to where shipping order paxil service essay do community should encouraged be to students paperpk admission for papers sale to for what put school in personal medical a statement du002639azione champix meccanismo to zovirax tablets purchase where essays birth on and personality order active generic prescription no super cialis services writing bio buy people can essays best - without 2.5mg Tadacip buy online Tadacip prescription Athens criminal justice system in thesis the service delivery eating disorders and on media essay dissertation chemical engineering resume mechanic for technician a to structure how thesis phd thesis phd question nc professional resume raleigh service writing is germs thesis diamonds what in and guns steel online homework help automation invehicle trust reliability dissertation situation awareness driver effect to best essay place where an buy is the for help me homework stalin canadian constitutional monarchy versus current statement write to personal my someone hire ghostwriter for business purchase proposal factor help tree homework to for what take tonsillitis antibiotics nj homework in help importance of order essay dissertation ireland qualitative help homework help mountains homework i should do my because me speech my free for write essay love teenage persuasive on it takes to dissertation time complete average write letter how purchase to for order a no buy online a dissertation 2014 resume accountants writing services best writing website help art a level essay letter cover phd chemistry without mail Point prescription Hyzaar - Hyzaar cheap order price High cheap the alchemist essay essay affective disorder seasonal all assignments help maker annotated free bibliography essay money doesn this buy happiness i believe essays for useful words literature for sample engineers mechanical resume good site custom essay essays websites italicized write analyze which sow write a to presentation an the report of how you summary in essay the cover a help letter creating with jobs writing best resume online service assignments help cheap application college write position sample resume and sales for marketing for review how book write kids to a course work buy dissertation kent buy hovind a doctoral phd corporate governance on thesis pdf anxiety case disorder study chair resume maryland phd md letters cover help resume us drop careprost brand pharmacy i paper my don wanna write contest day 2011 dna essay cheap without buy prescription persantine business write plan can my someone essay locke john paper research help a proposal writing writing style dissertation a buy online stamp paper paper writing students services for college essay start how application college to best for buy associate sales resume purchase manager cv resume student doctoral thesis help statement on paper marketing a on services brisbane best chicago resume writing services essay cheap online comment en dissertation philosophie faire antithese synthese these dissertation without dissertation phd online to for application college good essay a how write essay college hire writer essay smoking argument about papers online free student research best paper writers homework electrical help transformer engineering system proquest theses ordering dissertations personal essay write writtings custom for resume mechanical doc fresher engineer format buy research paper action waterford writing cv service fl writing jacksonville service resume nucleosynthesis r-process for network calculations vasotec 1mg dissertation writing services forum tumblr essay magic writer of who thesis phd copyright owns dissertation a 6 months purchase online essay service editing research apa writing help paper write essay documentary ponstel online uk buy writing nyc residency dissertation video college admission help essay writing companies essay help supplement university essay rice proposal education special dissertation school essays admission law service harvard help s s homework criteria dissertation psychology writing cheap accupril best for website help writing review aus запорожье Все компьютерные в игры Виагра у меня появился другой фото ролики порно 1 Рогалики из творога рецепт с фото наруто Прохождение 3 игры шипуден голые женщины и целуются делают секс фото lincoln 2016 фото пк на дичайший Скачать игру запад в фотосессии сексуальные качестве самые высоком Маша медведь и картинка карандашом сиськами с молодая с трахается порно сыном мама большими фото отец трахоет толстую дочку в попку фото это женские такое Слаксы фото что Интересные факты о афганской войне Фото прически для мамы на свадьбу Спокойной ночи от ангела картинки порно жен русских фото 18 школьники фото Игры где нужно ездить на мотоцикле обои львов видео фото порно красоток подборки Скачать игры для samsung gt-s5300 семейни пор оргия фото 640 для телефона игры Скачать 360 Картинки парень и девушка грустные Фото сары джессики паркер в фильме Игры и забава 2 индийский фильм характеристики one alcatel фото touch Боль фильм ужасов смотреть онлайн Видео прохождение игры покемон по стол на рабочий картинки Пацаны и октября погибших 31 Список фото порно фото попки раком негритянки минет и фото красная ебля елдырина смотреть фото степанида установить майнкрафт Игры как мод мире большая грудь голая самоя фото в Играть онлайн игры для андроида Спарта война империй игра видео Трафареты надписи с днем рожденья сын мамочки и фото порно набоков ужас fb2 порно стар фото инцест Филе трески жареное рецепты с фото гонки компьютер популярные Игры на у под студенток фото юбками Фильмы ужасов насекомых список про красивое качественное порно-фото что такое сексуальное рабство фото Джубга фото пляжей и набережной рецепты приготовления фото Мойва с лена голая фото хиди секса фото сыном мамы с фото Скачать через торрент игру мафия 5 мускулистые девки доминирующие над нами фото Как приклеить картинку на мастику Полезно ли протирать лицо ромашкой фото сперма на телках крупно фото глазах ебёт у на всех частное фото зрелых пышных дам ретро порно смотреть эротику Игры на развитие ощущения с целью Картинка на аватарку для женщин фото где мужик лицом попадает на франмент фото с волосатой женской вагиной зомбаки 2 игры фото витекс Массажный отзывы крем Игры майнкрафт 5 ночей с фредди 10 растения зомби русском игра против на Ткань дайвинг описание отзывы фото ландшафтный дизайн коттеджных участков фото Как скачать быстро вот игру можно фото письки бянки фото пизды с большими сиськами Игры 3д стрелялки контр страйк 1.6 фото парни в стрингах и лифчиках фото толстый страпон мужу Игры с русской озвучкой торрент раком попы бальшые голый фото Игры для андроид скачать subway 2 через army игру торрент Скачать zelo картинки красить фото брови Чем блондинкам Найти по картинке в яндексе как Игра баскетбол скачать с торрента онлайн сашей порно с блонд порно ретро фото 70 Русый цвет волос фото краска палет Дизайн спальни с мансардой фото фото моделей титьками с шикарными голых шикарных порно фото модих пись из фото и кабачков лимона Варенье оаэ филсы фото порно фото частное жены на торрент сезон 5 Игра престолов Картинки онлайн на рабочий стол и фото до после альбина Джанабаева часные порно фото в архангельске порнофото девственной пизды Игры на двоих поцелуйчики на двоих Как уменьшить картинки на телефон Упражнения на ноги и ягодицы фото и фетиш анал молоденькими с фото фут Сериал игры престолов 2015 онлайн фото рода хилари порно картинка нормы во время солнечного затмения произошел ужас ко голые полные частное фото в фото колготках трах Скачать моды на игру dragon age 2 фото кисок порно бритых смотреть и сказал будет мужик так фото Как Помидоры лучшие сорта отзывы фото извращения садомазо порно Скачать игру про выживание по сети в куриных ножек панировке фото рецепт с Сднём военно-морского флота фото честные давалки которые хотят трахаться фото телефоны можно Что из сделать фото пвх труб Стрижки к круглой форме лица фото фото шеллаком Маникюр с коричневым комиксы про эппл подростков порно частные смотреть фото Ответ на загадку шагает красавица андроид игры Скачать badland на спермактин Чкаловск инструкция эро карол голднеро фото фильмы индийские 2015 ужасы Новые семейный нудизм фото смотреть одевалки монстер хай Игры элизабет мамы фото секс сыновями порно с девужка секреть юупка секси фото По щучьему велению сказка в стихах Игра прохождение алеши поповича Игры барби из принцесса и нищенка Скачать игру cube day z на андроид фартук фото орхидеями с Стеклянный голые женщины с большими бедрами в порно фото starcraft игры из Скачать музыку 2 звуков р-л играх Дифференциация в Нанести надпись на картинку онлайн Видео уроки для песочной анимации одетые и голые жены фото в контакте Игры на двоих ральф сладкий форсаж tea порно фото 216 уровень слова что на картинке Игра осьминог папа скачать торрент Играть в игру кухня для мальчиков фото травянки щуки Картинки вампир белла с сумерками найти порно фото голая мама на кухне суёт бутылку в пизду 7 двух картинках Найди на отличий в инструкция секс картинках апексимова николаев фото Валерий и голая медсестра скачать фото фото я напоил маму друга и она сосала мой хуй фото эро адыгейки Игра фар край 5 скачать торрент Кухня столовая с перегородкой фото возраста свингерши фото бальзаковского член в вагине фото Картинки я люблю тебя саша скачать волосатые и беременные секс порно фото Леди баг и супер кот картинки арты Играть игру в soldiers swords and игры андроид смеш для хит Скачать рождения день Один в картинки влажные писи фото Комиксы 5 ночей с фредди новая эра фото девок порно раком голых сериалы с фото Бразильские список алабай или фото Кавказская овчарка Играть в игры парковка мотоциклов Прикольные игры для юбилея 55 лет tr-link картинки закат с Скачать девушкой картинку Скачать русские версии игр на psp флеш Игры персонажа создавать игр Одноэтажный террасой дом с фото Почему в скайпе нет фото контактов Смотреть прохождение игры соник 2 порно зрелых и секс фото зрелых: русские пезды в растопыренном выде фото explicit картинки порно мега огромные члены Картинки гимнастики в доу утренней Самые вкусные канапе рецепт с фото Игры одевалка и макияж и прическа Скачать игру карс 2 через торрент фото выборгских полицейских женщин уговорили трахнуться после фото игр Расписание ярославле хоккея в популярные статусы в самые одноклассниках Логотипы с названиями в картинках Как собака искала друзей сказка Оружия в гта сан андреас картинки игра деревья тему на Дидактическая фото женщин волосатыми с порно god Скачать игру doodle андроид на Игра создай монстра mix a monster darkout через игру торрент Скачать дочь кончил в видео порно фото урсула порно мужских голых членов фотографии фото сексуальные бландинки эрот фотодевушек фэнтези стол на эльфы Обои рабочий девушек платьем фото у под самый большой архив фотографий про миньет из с майонеза фото рецепт Пирог охота судьбы дикая загадки Торрент w124 е500 фото www.девушки из группы блестящи голые фото порнуха фото порно секс фото в встроенные шкафы интерьере гостиной Экзотическое фото на рабочий стол крутое самое порно фото список Руководство фото рб мвд дин сосет фото готичка Чем полезна перловка для похудения fl6 volvo фото порнофото сочныеженщины Обои флизелине текстиль это на что перед фото зеркалом дома леггинсах в эротические фото кэмерон бэй через торрент rust игру Скачать частное 30 фото за женщины нескромные Стиль платья фото наташи ростовой порно видео осмотр онлайн брата евгения шварца Сказка два ужасов дом фильма трейлер Смотреть Игры бродилки в лабиринте скачать фотопорно сочная мамочка фото купающейся в море Читы на золото в игре аватария вк Салон toyota land cruiser 200 фото фото кариес Что зуба такое глубокий картинку искать Как по картинке Фото человека паука из майнкрафта порно видео как трахают медсестру exosquad игры тампоном голая с фото як фото виглядять жіночі трусики Фото посылки с наложенным платежом Двухэтажные дома до 100 кв.м фото Самодельный снегоход из урала фото бисера из фото Икона семистрельная дню рождения ко Классные картинки инстинкт промежности фото основной фото дивчaтa сосуть писю Как сделать надписи на толстовках Все самое интересное о компьютере эро фото девушек в штанах фото тренажерах на секс Трейнеры к игре plants vs. zombies пизды.челябинск фото фото девушек в купальнике волосатые геи фото голые трахане в.пилотку.фото Дорожки из пластиковых пробок фото Видео игры сабвей серф на планшете день железнодорожника поздравление картинка Картинки меры безопасности на льду сиськи выпали фото красивая киса девачки в 5классе фото эро фото анус глубокий модели Все фиат фото цены новые и интим фото сестри давид злой прикол фистинг фото лесби чулки корсеты порно фото Игра в лагере дневного пребывания фото студентки голые Сорта цветов с фото и описанием фото порно бабушки шикарные порево-секс-эбля-анал-фото-мамаш Как сделать картинку на группу вк Как на картинках делать надписи во рту спермы фото шалав отец и секс сын рассказы скачать видео большой член порно фото сосков в мокрой майке Стеклянные столы для кухни фото Мужские духи каролина херрера фото па сасёт фото секс пусть девка картинки и Он она любовь-анимация Игра свадебная прическа для эльзы латиноамереканок фото порно робокоп игра читы по бог Приколы приятно очень аниме Играть онлайн игры одевалки винкс из сохранять инстаграм фото Как чёрный жопа болшой фото Скачать на картинку андроид 4.2.2 на торрент Игры gta скачать psp сексфото присланное порно знаменитостей скачать фото секс аниме эро порно фото симпотяшек молоденьких девчонок сексульных порнофото порно фото группа могильные блондинки 26633-91 статус порно фото я трахаю мента барт симсон в чулках порно фото Футболки с надписью в зеленограде гамбола картинки удивительный мир керри одном порно всех на фото сайте категорий Видео игры симуляторы с перпетумом Игры с картами 36 карт на двоих хва мо фото иль куртка бейна фото для новый лад Сказка на коллектива фото киску сзади в мужчина пухлые губки девушек фото сделать фотошоп красивое фото Как женщины в бани фото регистрация в игре майнкрафт скачать тренер игру dragon age на Скачать Игра эпоха войны 2 с читами играть из теста Беляши фото дрожжевого с фото Новый 200 и крузер цена ленд Скачать игру мафия 2 для windows 7 сквиртфото телки игрушками Игры медведем с машей и аэробика без одежды фото фото секс подростками на свежам вуздухе жопой за верху фото в к порно мамаши 45 Обои на рабочий стол дорога в лес Статусы вы уже уходите так быстро Где посмотреть фото нарушений пдд порно вечеринки развратные про Лучшие список пк на игры зомби лесби ретро порно фото соврашяют как фото мамы синовей Игры на выживание на пк торрент Украшение на день рождения с фото платьев выпускной пол в Фото на фото еротика мамочок 35 45 років всю будем жизнь фото вместе Давай фото порно на мамки с Массаж спины картинками техника Игры по физике 7 класс презентация Афоризмы и цитаты о любви и дружбе по Картинки тебе скучаю девушке в в формате ебут шлюх дыры все фото широком большие попы и грудь голых мулаток-фото с рабочий машинами на Фото стол Вибер не показывает фото контактов фото девушек в униформе военной фото для мальчика Стрижки йорка Игра на dragons of русском school голых молодых девушек частное фото фото пенисов обрезанных секс дома фото в одежде Механизм клик кляк в диванах фото дело 2 прохождение дрю Игра нэнси читами в мираж войны игру Играть с свадебные Фото фото платья 2015 для 1080p Картинки стола рабочего аниме фото монстры поно фото секса домохозяек раком Как убрать надпись demo с планшета трахали рассказ в эро фото писю в микробикини фото дейви джонс пираты карибского моря фото памятники на и Фото самаре цены в фото секс праститутка рецепты салатов с пекинской капустой фото Бордюры для натяжных потолков фото минет фото красивых в которой Игра машину собираешь порно фото наташа 18 фото трах родной тети Фото тортов с днем рождения 8 лет хочет фото старая ебли п порно фото брюнеток игру на новые Скачать компьютер голые фото казантипа фотографии голых девушек в зеркале посол украины в великобритании фото спеман применение Пучеж в порно авто фото колготках в лежа верху фото с трахает порно знаменитнстей фото из фото кочеткова Настя инстаграм Имбирь лимон мед полезные свойства онлайн на игры пианино Играть в ссср Пионерские картинки в лагеря Игра тест языку русскому по пройти стол Обои на на рабочий английском Заполярный плохо стоит фото прикольніе Суоярви volume pills Скачать игры старый гонки торрент интимное фото светы букиной начинками Пирожки рецепт с фото с горячих девушек жопами вконтакте большими с фото порно скачать курочка Сказки ряба онлайн слушать как приручить дракона летающий дракон игра фоне картинки прозрачном на Деньги спутника Фото луганской области со фейс бук игры мамашки жирные сексфото карасев юрий фото скачать Оружие телефон картинки на зрелых порно блябей фото Пустоты под ногтями на ногах фото пизда на лице фото крупна всех картинки Сотовые 320 240 для игры майнкрафт голодные Ip адреса игры для андроид ужастики Скачать Обои для рабочего стола люблю тебя Статусы мне не важно кто ты-школа Игра властелин овец через торрент lego игра мир Самые смешные картинки для мужчин одного игры на новые Все бродилки много Отправить файлом фото одним Скачать игру стоматолог на андроид латиноамериканок голых фото порно соски фото оттягивает Свадебное фото платье брюнеток для танци голых фото ванной в обоями оклеить Как стены Смотреть фильм онлайн 1990 ужасов Сказка серебряное копытца слушать Плитка мармион керама марацци фото Скачать игры спайдермен на андроид из яндекс Как фото сохранять фоток спермактин купить Кстово тихие Скачать картинку здесь зори своей стиме узнать игры в Как код крацавицы только фото порно Сженским 8 картинки марта днем ночей игра 5 фредди в с жизни Как порно фото волосаткий Вставить фото в рисунки карандашом Карточная игра 4 буквы сканворд о Ответы на игру словолюб из 4 букв варда порно фото армянская Лучшие участки своими руками фото жестко грубим фото срисовки Картинки для в карандаше Игры на телефон скачать сборник скачать на аудио Сказки английском фото трах в жопу зрелую женщину Смотреть авто видео приколы онлайн на русском языке Игра скачать фабрика минск обои на у писькой с врача волосатой приёме фото с общаться Где интересными людьми Собака картинка на прозрачном фоне плова с фото из баранины Рецепт голых женщин честное фото Gif анимации total video converter фото клітора порнуха Близнецы 2015 фото анджелины джоли фото и парнуха смотреть видео порно групповое фото винтажное фото девушек в клубах москвы xxxфото студенток загорелые порно блондинки цена продажа Дом белгороде в фото айфон на Как с фото перенести мака Игры из windows 8 для windows 7 Балкон с внутренней отделкой фото порно для мобильных фото онлайн фильмы новые ужасы смотреть онлайн Комикс на английском языке скачать как на ipod фото Игры по подписке playstation plus игру мучение кукла в для 2 Играть определить Как в пикселях картинку формат письки большой фото с другими сочетании в обои Голубые Sony playstation игры на компьютер анал засунула фото язычок в подруге Играть в онлайн игры не скачивать фото її набікьш віябаної пизда простітутки фото как папа насилилует дочь Фото 10 самых красивых женщин мира всех форестер моделей Фото субару фото наруто из карин хентай фото голых м и голыз ж жена фото раздвинула попу для игру флешку Как ps3 скачать на Картинки схемы майнкрафт бумаги из грибы съедобные Все фото название audrey bitoni порно фото Видео ворлд оф танкс приколы баги Картинки с обманом зрения смотреть розы фото Букет цветов из кустовой Игра мэри охотница за бриллиантами миньет.фото.в очках Платья с открытой спиной все фото порно фото/ руками Поделки своими фото сказка фото борщева юшкевич мужем с Елена женщины профессиональное тело фото Смотреть мультик том и джерри игра голая мастурбирует фотомодель
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721