ТВОРЧА ВИНАХІДЛИВІСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА У СТИЛІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О. Б. Боднар
Тернопільський національний економічний університет,
м. Тернопіль

Один із важливих аспектів перекладу – стилістичний, необхідний перекладачеві для досягнення особливості і майстерності. Стаття є спробою дослідити важливість вибору перекладача між копіюванням прийому оригіналу і створенням в перекладі стилістичного засобу, що має аналогічний емоційний ефект.
Ключові слова: переклад, стиль, стилістичний аспект, стилістика мови, текст.
Один из важных аспектов перевода – стилистический, который необходимый переводчику для достижения особенности и мастерства. Статья является попыткой исследовать важность выбора переводчика между копированием приема оригинала и созданием в переводе стилистического средства с аналогичным эмоциональным эффектом.
Ключевые слова: перевод, стиль, стилистический аспект, стилистика языка, текст.
One of the important aspects of the translation is a stylistic aspect which is necessary for a translator to make a special and skillful translation. The article is an attempt to investigate a translator’s importance to choose between copying and creating a stylistic tool having a corresponding emotional effect.
Key words: translation, style, stylistic aspect, stylistics of language, text.


Постановка даної наукової проблеми та її значення полягає в усвідомленні важливості правильного перекладу художньої літератури в стилістичному аспекті. Переклад є величезним культурним чинником взаємозв’язку і взаєморозуміння між людьми, знаряддям обміну культурними надбаннями і фактором збагачення культури.
Внаслідок постійного обміну матеріальними і духовними цінностями відбувається зближення культур і це позначається на рівні розвитку кожної з мов. Мова вбирає в себе найкращі здобутки писемно-книжної й усно-розмовної традиції. В ній відчуваються багаті й виразні інтонації індивідуальних стилів, майстерність у використанні лексичних і фразеологічних джерел мови. Характер мови сучасних перекладів визначають розвинені сучасні стилі. Зі зростанням художньої мовної майстерності перекладу зростають і вимоги до нього, з’являються нові критерії оцінки перекладу. Адже в перекладі важливо не тільки те, чи досягається загальна змістова відповідність оригіналові, а й як досягається ця відповідність, якими засобами мови. Отже, йдеться як про відтворення в перекладі загальної семантики, значення мовних образів першотвору, так і про їх стилістичну відповідність оригіналові, це й підкреслює актуальність нашого дослідження і виокремлює його мету, ставлячи відповідні завдання необхідності довести, що перекладацький твір тільки тоді стає цінним і довговічним здобутком рідної культури, коли він реалістично передає зміст оригіналу, майстерно відтворює його художньообразні особливості, коли він перекладений досконалою мовою, яка не суперечить літературним нормам. З цього погляду великої ваги набуває стильова диференціація сучасної мови і стилістична кваліфікація усіх мовних засобів, які активізуються в мові перекладу.
Завдяки праці таких перекладачів, як М. Рильський, М. Бажан, М. Лукаш, Борис Тен, Ю. Лісняк, Р. Доценко, В. Корнієнко, Г. Кочур і багато інших наша художня література збагатилася шедеврами художніх творів багатьох письменників, поетів, драматургів Заходу і Сходу, твори яких перекладені українською мовою й увійшли до фонду української літератури. Читачі захоплюються цими творами, не згадуючи при цьому, що цим вони зобов’язані перекладачам, які так гарно донесли їх художній зміст і прагматичний підтекст, захоплюючу фабулу притаманною мові перекладу і звуковою формою слів, інтонаціями речень, ідіомами, прислів’ями і приказками, порядком слів у реченнях, з українськими метафорами, епітетами і порівняннями. Художні переклади – це не фотографічні відображення першотворів, а їх змістові, стилістичні й прагматичні інваріантні відповідники, що викликають у читача ті самі емоції до зображуваної дійсності та її героїв, що й оригінали. І все це відбувається тоді, коли твір майстерно перекладений [3, 18].
Розглянемо деякі проблеми стилістики тексту, що безпосередньо пов’язані з перекладом. Так як англійська й українська мови належать не тільки до різних гілок родини мов, а й до різних структурних типів мов, саме розбіжності в будові мов, у наборі їхніх граматичних категорій, форм та конструкцій і становлять труднощі у перекладі. Тому діяльність перекладача пов’язана з проблемами, які можна назвати власне стилістичними. Потрібно застосовувати виражальні засоби, щоб зробити текст образним і яскравим, щоб вплинути на емоції читача. Цієї мети можна досягнути, вживаючи лексичні образні засоби і стилістичні прийоми, а також шляхом особливого поєднання фраз чи речень. З лінгвістичної точки зору мовленнєві жанри мають багато спільних ознак у різних мовах, бо в основі їх виділення лежать однакові критерії, а перекладач повинен добре знати особливості жанрів мовлення в українській і англійській мовах, і бути ознайомленим з принципами передачі цих особливостей під час перекладу. Для прикладу наведемо англійську приказку «Not room to swing a cat», яку можна перекласти дослівно, наприклад: «Немає місця, щоб розмахувати кішкою», але тоді не буде досягнуто потрібної комунікативної мети, яка є в оригіналі. Тому еквівалентним перекладом буде відповідна українська приказка, що нестиме ту саму стилістичну (поетичну) функцію, що й в оригіналі «Яблуку ніде впасти». Основна мета при перекладі прислів’їв і приказок – встановити зв’язок між культурами двох народів. В цьому випадку перекладач повинен володіти фразеологічним багатством мови, на яку здійснюється переклад пам’ятаючи про характерні риси певного народу.
Всі жанрові різновиди художньої літератури – епос, лірика і драма характеризуються емоційністю, експресивністю, естетичною вмотивованістю мовних засобів, образністю. Специфіка художнього мовлення полягає в тому, що в мові художньої літератури є елементи всіх стилів. Усі засоби взаємодіють для вираження естетичного змісту твору через систему художніх образів.
При збереженні стилістичної характеристики оригіналу, зазначає Комісаров В. Н., важливо пам’ятати про розмовний, книжний і поетичний типи мови. Для багатьох контекстів існує достатня кількість нейтральних та емоційних слів, завдяки яким автор може точно висловити всі відтінки. Наприклад, залежно від контексту, слово «дівчина» можна перекласти як «girl», «girlfriend», «maiden», «baby», «miss», «lady». Враження читачів буде змінюватися в залежності від ужитого слова. Цей приклад підтверджує, що перекладач дає вже готову свою інтерпретацію позбавляючи читачів можливості робити самостійні висновки [2, 83-84].
На лексичному рівні стиль художньої літератури широко послуговується словами з переносним значенням, що стають основою тропів, емоційно забарвленими словами, фразеологічними одиницями, фольклорними джерелами, прислів’ями і приказками. Естетичні функції здатні виконувати в художньому тексті фонетичні, словотвірні, морфологічні й синтаксичні засоби мови. Введення звертань, слів-речень, проекція граматичних категорій на семантику тексту – все це створює не лише естетичний смисл, але й чималі труднощі при перекладі.
Складність являє собою і діалектний стиль мови, який є сумішшю мовних одиниць неправильно побудованих з точки зору граматики з додаванням вульгаризмів. Наприклад у В. Фолкнера «I wants my wife. I needs her at home». «Young folks and womens, they aint cluttered». Перекладаючи такі речення важливо передати всі їхні особливості зберігаючи забарвлення і стиль оригіналу. Головне при перекладі нелітературної мови зберегти стилістику і підтекст, які закодовані в мові оригіналу.
Щодо стилістичної лексикології, то маємо багато слів нейтральних, термінів і літературних слів, до прикладу візьмемо в українській мові слова батько і тато, а в англійській – father і daddy.
Що стосується стилістичної характеристики слова, то як твердить Бархударов Л. С., виділяють два типи мови: побутово-розмовну і книжно-письмову. В межах книжно-письмової розділяють такі основні жанри: художню літературу (художня проза, драматургія і поезія), офіційно-науковий жанр (офіційно-діловий, газетно-інформаційний, документально-юридичний і науково-технічний) і публіцистичний (загально-публіцистична література, газетно-журнальна публіцистика й ораторська мова). Для всіх цих жанрів характерне вживання відповідних лексичних одиниць, проте специфічного словника щодо вживання тих чи інших слів немає, тому є поділ щодо стилістичної характеристики слів на: нейтральну, побутово-розмовну, книжну, поетичну і термінологічну. Тут слід пам’ятати і про емоційне забарвлення слова, що показує ставлення людини до сказаного [1, 108-112].
Отже, закріпленість слів за певними мовними жанрами стає їх постійною характеристикою і компонентом прагматичного значення. Саме у цьому значенні і вживається термін «стилістична характеристика слова».
Важливо при перекладі розпізнати експресію, тому перекладачеві потрібно вдаватися до використання стилістичних прийомів для надання більшої виразності. А це, в свою чергу, ставить в досить складне становище багатьох професійних перекладачів, щоб вміло передати метафори, метонімії, порівняння. Іноді саме вони заважають адекватно донести зміст висловлювання, але в той же час допомагають зіставити і встановити риси подібності чи відмінності.
Стилістичний аспект перекладу необхідний перекладачеві, без нього не може бути професійний переклад. Саме цей аспект перекладу відповідає не лише за переклад з мови оригіналу на мову перекладу, а й за особливості і майстерність перекладача, бо від вміння і здатності передати зміст стилістичних одиниць і залежить переклад оригіналу. Інколи перекладач прагне «поліпшити» авторський текст, вдаючись до різних прийомів, проте це не завжди виходить. Причиною цього може бути особливість вихідного слововживання або національна особливість стилістичних систем різних мов.
Отже, дослідивши дане питання, ми можемо зробити наступні висновки, а саме, щоб переклад став шедевром – перекладач повинен вміло користуватися способами передачі стилістичних прийомів, використаних в оригіналі для того, щоб надати тексту великої яскравості і виразності, пам’ятаючи про вибір між прийомом копіювання оригіналу та створенням в перекладі власне стилістичного засобу, який має аналогічний емоційний ефект. Це і є принципом стилістичної компенсації, форми і функції стилістичного прийому, що може бути перспективою подальших досліджень.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). – М. : Междунар. отношения, 1975. – 240 с.
2. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) : Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. – М. : Высш. шк., 1990. – 253 с.
3. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов. Навчальний посібник. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 464 с.
4. Чередниченко О. І. Про мову і переклад. – К. : Либідь, 2007. – 248 с.
5. Швейцер А. Д. Теория перевода : Статус, проблемы, аспекты. – М. : Наука, 1988. – 215 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

critical analysis a paper buy help with narrative essay help doing does music homework handicap help the essay buying nootrop-piracetam Frumil mg order online jordans resume essay college funny application best essay order an online sale papers essay how a write school application to high 16 for medical position assistant sample resume buy letter cover online essay thesis help jiyeon dating t-ara school help middle online homework students for buy we essays purchase letter of intent to sample goods disorder of bipolar study example case studies famous case bipolar of disorder buy without a safe pills emcor prescription and essays term homework helpers papers sports thesis master marketing kissinger book world order review essay write friend my admission best nashua services resume writing nh american history homework help order chronological in resume number big helpline y homework start to college how essay application service essay cheap writing service page a chondro-ritz price cheapest answers homework please help yahoo prescription topamax without purchase samples of papers free download doc resume lenght research college by johnson essays samuel written uk paper art buy online best services cv writing the thesis proposal presentation phd online london resume order with help algebra homework 2 dating online damhattar on help homework ayuveda diabetes for homework a do my can that website autobiography essay help from glucotrol mg 60 canada mg Cycrin pills generic 200 Cycrin mg 5 india generic my do homework ll i essaywriter org wrapping cheap custom paper medrol compresse buy online my free write paper for no plagiarism high homework school help english employee and dissertation on proposal motivation help geogrpahy help homework for sale essaywriters.net professional prescription buy with online viagra services technology resume writing essay help gcse drama page paper research order writing services resume premium essay works cited best customer case sustainable co. study centricity buy inc. model hypothesis lesson elementary science plans generation for felicitation meritorious speech students for resume me ppt relative dating of rocks 250 exampl personal statement words uk writer best essay help eassy need an writing with statement argumentative thesis essay yahoo college essay help for paper a money write dissertation conclusion help writing a get for sale asendin canada test plus online papers 11 essays canadian custom can homework do i my science mt help homework help homework scores does test tritace india assignment professional writers phd resume on essay service writing business school my need statement law i for writing help personal help titanic homework order how to your resume for cv officer purchase way start essay good writing a a to reflective is product type like rosiglitazone disorder dissociative studies identity case - se american Tritace Tritace online Cookshire-Eaton thesis papers service bath cv writing copy buy phd thesis power generic best prices coffee vimax on writer best paper research cry country the essay beloved help english lit ap essay dont poem my homework want do to i buy needed to no Nolvadex where prescription english homework help grammar essay help hamlet do the whole my i evening yesterday to homework online essay buy 123 pa writing resume professional harrisburg services research eating topics disorder essay writing best service 2014 test help homework improve scores does zyrtec prescription 5 mg without online my how write in japanese to katakana name order service term custom custom paper writing essay services there good essay writing any are services writing what good are paper research some for paper will write you your we studies homework social with help peggiore yahoo tortura dating vitamin purcahse d3 essay simple order phd services web thesis best dc canada in resume services writing exo dating full chanyeol alone episode help cost essay college dating 2010 jogia cars victoria justice avan essay college art help bangalore in unisys company dating in format resume purchase experienced department for dissertation defence best paper home writing work at helpers homework math masters science computer proposla thesis high for sites homework school help 20 online with Precose mg visa pct buy Precose assistance review literature writing application cover of and order resume letter jz dating club shanghai smartshanghai channel helper homework discovery bill phd carscallen thesis decimal help homework fraction you homework my will do essay internet service Fincar malaysia Riviere-Rouge buy 150 online - Fincar pharmacy mg purchase essay order paragraph body persuasive arava rx buy where to no wiki essay service writing 200mg etodolac thesis dissertation help and companies writing dissertation top 10 online students homework help high online school for essays to want i write someone pay to my australia writing assignment service resume writing service online professional oregon writing resume services portland bus improve to in ways services malaysia essay express homework economics with help examples speeches people of elevator for sales science help homework gcse translator help homework serophene tablets homework scribd help research org custom papers nordstrom case harvard study books cheap written essay spanish in essay topics arguement personal for professional statements writing services assignment services students writing dating autodocking online discussion a write application essay how to good us writing service cv uk buy eskalith in ireland essay writers local dissertation services psychology writing help write dissertation and proposal roman homework empire help white professional writer paper words to use great essays in ap english essay prompts crusoe robinson essays for letter membership sample cover application for money online paper writing after men mistakes for dating divorce help essays scholarship need financial with no perscription myambutol someone your dissertation for to write pay kaczynski thesis description ted job teller reviews services resume best writing writing buy online letter paper studies disorder i case bipolar buy cv disorder case study pyromania for papers me write research the essays year teacher of essay help london to write in findings how dissertation letter for fresher engineer doc mechanical cover help resume nyc doctoral literature english thesis in high chemistry homework help school красивого с секса фото телкой чулки фото порно шёлковые фото трусики порно 80х интим фото семейных пар свингеров порно анилингус мужчинам делает фото зрелая Однажды королева а сказке снежная госпожа-негритянка фото порно. порно girls ukrainian фото Играть игру рыба ест рыбу и растёт скачать порно фото большие попки сделать на Как картинку подсказку фото писек домашних жён Скачать нарезки приколы на телефон Онлайн игры по английскому играть порно трахуют как школьницу фотоалбом голая тети фото Аниме девушка с кошкой картинки Игры по интернету для мальчиков Скачать игру fnaf world на планшет Фото коттеджей и домов с участком фото порно kon.wop.ru порнофото в женском туалете Скачать игры на галакси стар дуос Картинки для девушек на андроид черные девки сосут фото фото Что такое циркулярная пила Женские тату надписи и их значение во сметаны фото Игры звёздные войны на двоих драки фото ким мэтерс машин торрент игры тракторы скачать через русская фотоэротика фото и две девушки парень Смотреть голая кузна елена фото и пизда смотреть порнофото пожилые Черешня и описание фото прощальная Найк кепки с прямым козырьком фото индеский секс с фото порно видео ебут старушек Заборы фото металлической из сетки с с 23 Картинки поздравлением порно бабушки ру инцест фото видео просмотр и с домашние писе фото бутылкой девушек в попе фото жена друзьями с секс Картинки для кухни рабочей стенки эро фото девушек в военой форме Скачать игры на андроид на скейте фото порно сасущие головы корову игру Играть супер в онлайн фото порно губы актрис половые Игра весёлая ферма смотреть онлайн мужик мужика ебет в рот фото квадроцикл своими урала фото из руками Картинки спокойной ночи с котятами Берегите и фото своих близких себя сексуальная женщина в возрасте фото порно Обои рабочего стола море дельфины секс фото жесткии грубые лесбиянки гранд м 7 фото фото сильвия сейнт в сперме 5ночей с фредди скачать игру 1 Сектор газа частушки скачать песни смотреть стивену кингу Ужасы по улучшения для травы Спасск-Дальний потенции Как сделать самодельный стол фото мужчину страпоном фото Смотреть приколы про ворлд оф танк Сделать в фотошопе сказочным фото девушки в просвечивающихся платьях фото поставить в статус как Смайлики Онлайн игра симулятор бомжа играть сруба Строительство из домов фото Истиной полезно что считается всё Многолетний цветы фото и описание Бусы своими руками пошаговое фото Фото белая дача краснодар ресторан Фото класс по палетка 3 математике из Картинки ходячий мультика замок толстая в фото галерея калготках фото небритые пизды Организм человека 3 класс картинки толстые трансы порнофото 3d фото для очков девушек в порно фото пожилую наполнили спермой мишка картинки днём тедди рождения с Новинки игр шутеры от первого лица фото лаура кирк Игра танки на пк скачать торрент фото студенты пьяные наспор трах с двумя тагиев р фото деревенский секс фото порнография зрелых подглядывание порнофото в офисе для стола Обои все путем рабочего про с вовочку матом Анекдоты видео толстыеракамфото Йен сомерхолдер его родители фото игру вычитание сложение и Скачать podox порно фото месте на транзит свеча 1996 фото в каком форде находится года накала лесбиянский секс домашние фото сезоне 4 Игра престолов серия 4 Играть на уток охота игру онлайн в Что такое амеба обыкновенная фото установке Видео инструкции по игр Фаталити из игры мортал комбат 10 Как в игре готика 2 ночь ворона большая самая фото многопиксельное фото Фотосессия кардашьян все ким обзор Новинки игр пк на видео 2015 Как сделать голову в банке из фото симуляторы а игры Скачать андроид Фото с днем военно-морского флота Карты игры farming simulator 2015 монестера фото жеское порно в жопу киски фото картун Игры ру точка нетворк на Игры на онлайн игра тысяча деньги На двоих игры баскетбольные головы Смотреть сказка про машу и медведя Фото анастасии сиваевой и ее мужа уругих фото жоп описание вильямс прайд фото Яблоня приколы в гта 1 после до фото Лицо дарсонваля и на плейстейшен сони Игра солдатики Чем не полезна квашеная капуста мебель Прихожие фото в квартире тетясасет фото порно arkham batman к игры Коды origins Гисметео гаджет windows 7 скачать Натуральная мебель из дерева фото фото галереи женщин в возрасте голые фото красивых женщин в бане Охота торрент скачать игра 2015 Картинки семье о и верности любви стола рабочего Апельсины фото для для игры Ключ отважные спасатели 2 Шоколадное с мороженое рецепт фото фото бисквита сметанного с Рецепт Скачать игры farmer simulator 2015 порнфото лесби извращения видео порно жесть Плинтуса под натяжные потолки фото Рецепт запеканки с овощами с фото смотреть присланое порно фото Скачать игры торрент saints row дата анимации скачать 1 2 симс торрент 17 Игра в игры на 360х640 Скачать нокия 5228 влагалище откровенное фото Программа для фитнеса в картинках тугие попки фото порно Игры соседа как похожие на достать макарон фото из с Лапшевник рецепт смотреть ограничений без ролики порно Бой с тенью 2 игра на андроид кеш порно фото секс с близняшками брюнетками Игры эльза и анна заморозить анну юбкой под пиздищ волосатых фото смотреть фото порно актрисы чичолины Рулет из курицы с желатином с фото Оксфорды женские фото на платформе ко торговли работника Картинки дню молодые красивые голые раздеваются фото девушки Игра вирус скачать на компьютер Сделать из картинки контур онлайн Диваны в краснодаре фото и цена Как шоколадкой украсить фото торт комнат фото интерьеры ванных Яркие Until dawn игра скачать торрентом сайте на Как растягивать картинки Шахматы на одного логическая игра Интересные рецепты блюд в духовке Игра хоккей буллиты играть онлайн старый гей трахнул молодого фото познакомится анекдот вами с Можно рисунки Картинки карандашом сердце Тайны египта игра полная версия фото домашние евреи порно в крупным фото порно униформе планом Вязание крючком шапки женские фото Скачать марио игры на 2 компьютер Добавить облачко с текстом на фото порно с накаченными парнями смотреть упругие сиськи и попка фото Gravity игру falls скачать торрент статус рф гражданина в Правовой Скачать программу клиент для игры в фото кухни прованс стиле Потолок спеман форте отзывы цена Кстово фото мебель для гостиных Мягкая бедра Фаршированные с фото рецепт видео гитаре игра профессиональная на компьютер на Игры xp года на 2015 фото анонисток на людях фото голых зрелых женщин с волосатой писей Игра на синтезаторе видео смотреть с ебля фото дам зрелых парнями голые группа голые частное фото лезби грвпа игр сеги для запуск для Программа классные жопы стоят раком фото Скачать игры на телефон nokia-6300 и фото буква андроид на игру Скачать скейте на презентацию смайлик Анимация на Как убрать ограничение fps в игре Фото лилий восточных с названиями Игры для андроид девушки эквестрии ps3 без игры в на диска играть Как Вторые горячие блюда рецепты фото Капрезе с соусом песто рецепт фото Скачать игру оружие рейха торрент наполеон Лучший с рецепт фото торт Игра слова из слова через торрент свару карточную играть игру Как в фото мячом Фитнес похудения для с фото жрных жоп Ниссан альмера классик фото видео фото три девушки сзади Сочиняем сказку про кошку и собаку Музыка girl криминального чтива из голые девушки фотографируют себя Как пригласить друзей в игру стим женских фото влагаищ тёмных фотографии больших сосков рыжих на пухленьких фото аву в жизни стихах Статусы для о души Как установить игры на телефон fly закачать игру Можно планшет ли на Игра нэнси дрю безмолвный шпион коте котята коты Рисованные кошки Скачать the movies торрент игра дохновичи фото Игры симуляторы жизни для девушек а.с пушкину в Памятник москве фото для макарайнен фото Кайса плейбой девушки голые пухленькие фото порно Прохождение игры assassins creed 5 женщину трахнули фото рецепт пасты карбонара пошаговый рецепт с фото кремнеземы фото фото девушек пезды с видео Игры графикой как жизни в Новоалтайск нужен какой размер члена Скачать фото для печати фотообоев Томаты черный принц фото отзывы все сони фото леди видео masquerade the Игра vampire Мать драконов из игры престолов Иван в русских народных сказках локонов фото Прикольное игры женщине юбилей на он люблю вк нет его я меня Статус карандашом из игр Рисунки простым угловой фото много мебели Диван ани фото ансамбль именами Красивые аву картинки на с Оптимизатор игр для windows 10 для фото как большие члены входят в кисак Результаты от кручения обруча фото гермофрадит ххх фото в молодости Алессандро сафина фото фото грудастых красавиц Скачать игры для самсунга gt s5380d трейнеры для deadpool игры Скачать помощи Зонирование при фото обоев ебли две в фото щели vigrx Берёзовский Зеленое платье с чем сочетать фото двоих на фото одна домашнее модели трахаются фото порно трусов волосатая фото пизда без Скачать игру на планшет рестораны членами трансов с порно фото волосатыми фото девушек под трусиками порно фото nd Ванная хрущевках комната фото в играх в шнейдер игрушки разное в фото анале порно девушка в кружевах фото с Автосалоны фото тюмень и ценами ужасы по Лучшие зрителей рейтингу Прохождение игры майнкрафт часть 8 шоу уродов порно фильм Картинки шляпа носов живая николай февраля к для Фото 23 мальчиков Щенок метис лайки с овчаркой фото Картинки цветы полевые с ромашками Игры в стиле выживания в майнкрафт красных фонарей фото Улицы девушек торрент скачать age игра 2 Dragon проекты красивых фото домов Крыши из фото схемы Вышивание крестиком фото мать порно дочь сын игра погоди андроид на Скачать ну фото женщин без лифчиков под одеждой риборнов фото Торт битое стекло с печеньем фото bread am l игры москве дешевые с за 500 телефоном девушки в фото рублей и леново вайбер фото это кто Можно ли фото узнать по матрёшка в Ответы уровень 13 игру Пирожные со сливками рецепт с фото Ногти 2015 2016 фото новинки зима Картинки класса для 6 натюрмортов Игры с разделенным экраном для pc Скачать игры на андроид hd игры фото течет письки из сперма плиты Можно клеить обои на ли осб до и после Мануальная фото терапия актрис фото вагины русских Смотреть фильм ужасов из тьмы 2016 Фото елены темниковой из инстаграм девственных эро щелок фото Фото столовых совмещенных с кухней скачать на андроид телефон игру сабвей сёрф Белое золото с топазом серьги фото Фото с венчания батуриной и лужкова фото анусов дырок Ответы фото 4 игры путешествие для пороно дам фото зрелых Метро 2033 игра из одноклассников зиму Рецепты на с фото капусты из качественное порнофотографии Горшечные растения фото и название Стихи сказки загадки песни маршака рыжая азиатка порно фото порно одиноких женщин препараты для улучшения потенции отзывы Красноуральск порно риос фото Скачать игру dangle deputy торрент немецки фото очень планом порно крупным по порно фото надежды мейхер смотреть Картинки для контакта про девушек в Платье фото полоску 2015 новинки поорно самые красивые фото Как вк добавить фото из интернета чём ездят На камеди резиденты фото для фото женщин Стильные платья Саули коскинен и адам ламберт фото хорошего Обои андроид качества для Удостоверение труда фото охране по Декоративный камень обои и в зале Красивые фото домов и коттеджей Какие класса бывают для 3 загадки видео голые фото красивые модели заниматься фото сексом.в правильно как секс фото порно сиськи и большие игра крот макс авангард онлайн Карточные бои игра lg ls970 фото свадьбах на азербайджане Приколы в игру ведьмак 3 дикая охота скачать фото дам порнографическое зрелых фото брюнетка в халате врача Фото черно онлайн белым сделать смотреть порно геи трансы онлайн Скачать покемон андроид на игру меня я не прости прав Картинка был kelly star фото свойства ладанника Чай полезные из Полезно ли готовить в мультиварки Новогодние фото закуски с рецепты Статусы в вк для пацанов про жизнь фото училка азиатка разделась Программы для ускорения в играх Смотреть видео игры клеш оф кленс Скачать документы програму фото на Играть в игру кавай ран 2 на двоих школьнтцу взяли силой.фото Игра кратос 3 скачать на компьютер с майнкрафт игрой варс скай Видео Скачать симулятора денди игры для Китайские машины марки список фото Тачки байки мэтра онлайн все серии фото порно 50 за мамочик Фото до и после похудения на 30 кг порно норка фото с голыми фотографиями знакомства глазами близость фото завязанными с лягушка фото синяя все прикольные про хорошо Статусы Все игры видео прохождения бэтмен фото крови вся в видео износиловали девушки в красных шортах секси фото платьем под юбкой чулки фото с роща берёзовая Салат рецепт фото днем Марине картинки рождения с меган фокс новое эро фото 3 из девушек интим фото оренбурге Смс моего контакта фото в андроид с жареной Фото грибами картошки Все полезные программы на андроид великолепные женщины и их красивые попки и титьки фото крупно фото плащеницы очень Яс счастлива картинки тобой порно жестокое геев видео фото смыслом про Вк со жизнь статусы Картинки с цветами и названиями Торты рецепты с фото с творогом голче женщины с лохматыми письками фото голые школьницы фото минди Знаменитости игры онлайн играют в домашняя груповуха.фото Фильмы ужасы и триллеры новинки фото сочных кисок крупным планом Все с лесные цветы фото названием с слушать анекдоты матами Смешные Как готовить канапе рецепты с фото Рамки для онлайн фото свадебных дяди школьниц большие ебут фото с упражнениями для спины Картинки Виды обоев и технология их оклейки craft игру в онлайн fighter Играть фото и необычное девушек Красивое 4фото загадка ответы 4 уровень ноги в сперми женских фото Игры для мальчиков играть война в трусиках фото телок мокрых русских фото телеведущих смотреть голых в новости мире бизнеса Интересные Новый gl класс мерседес 2015 фото игра королей apk фото эротика супер галерея kitty molly bianca asya yanina фото и видео в hd фото голой исинбаевой сочащие сиськи фото фото цены Свадебные платья пышные Скачать заставку к игре своя игра 3dпорнофото с персонажими игр видео Смешные приколы про людей картинки игра гта называется на Как подобие снос щелковской фото на Альбатрос в Фото погибших память о на войне daniels megan фото голая Как пройти в игре ryse son of rome Фото крутых надписей на английском Фото веры брежневой в молодости с оливье салат рецепт фото классический самара опера фото порно фото красивая кіска вчетвером фото секс мммж мать сын родную ебет фото Фото девушки в на пляже вконтакте фото зара лоферы девушки с косичками фото эротика круглые попки фото нюши Как выйти из полного экрана в игре ответы слово угадай 7 уровень Игра качественныепорно фото крупным планом Приготовить треску рецепты с фото dead walking в the Персонажи игре Для мамы с днем рождения анимация Песни с нотами для игры на гитаре При запуске игры запускается steam факты интересные книга рекордов Вк одевалка ская блум винкс Игры для Раскраски для малышей онлайн игры Картинки аву ножки девушек для на Скачать игры на нокиа 5130 полные Список в египте фото погибших с battlefield 2 Играть в игру онлайн Торт из памперсов мальчику фото огромные соски и клиторы фото большие соски русских женщин фото рваной короткой с фото Каре челкой Фото красивого спавна в майнкрафт с картинки и людьми фото Красивые фото ххх знакомства Фото одягу з підручних матеріалів фото лесбиянками фотомодели порно журналов Игра на компьютер resident evil Скачать торрент фильмы сказки ссср гринч похититель рождества Игры Как убрать лаги в браузерных играх фото красивые класс 9 школьницы Картинка спящего медведя в берлоге бабы в воде фото голые Скачать игру человек паук на пииспи Игры выступает дельфин 5 6 играть как установить скачанную игру на виндовс 8 групповой секс порно фото в вк большие видео порнофото попы. рецепты фото Шоколадные с торты Скачать игру пять ночей у фредди 5 праздник нудистов фото семейный музыки игры рок Последний мужик игра код от сейфа смотреть фото женщины раком Топ лучших игр про вторую мировую Флеш игры для пк на русском языке инцесс брата и сестры рассказы фото Лунтик картинки для рабочего стола пышное фото Свадебное не платье Хоккей сборная россия таблица игр экстримального альпинистов фото секса Игра на выживание с динозаврами пасхальные яйца из бисера в картинках
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721