ТРАНСПОЗИЦІЯ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ МИНУЛОГО І ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСІВ У СФЕРУ МАЙБУТНЬОГО (на матеріалі сучасних арабської і української мов)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Лихошерстова М. Ю.
Київський національний лінгвістичний університет, Київ

Стаття присвячена проблемі вираження майбутнього часу непрямими засобами мови в неспоріднених мовах. Був визначений його єдиний семантичний інваріант та особливості транспозиції дієслівних форм минулого і теперішнього часів у сферу майбутнього. Особлива увага приділена зіставному аналізу транспозиції дієслівних форм в арабській і українській мовах.
Ключові слова: майбутній час, транспозиція, семантичний інваріант, дієслівна форма минулого часу, дієслівна форма теперішнього часу.

Статья посвящена проблеме выражения будущего времени непрямыми средствами языка в неродственных языках. Был определен его семантический инвариант и особенности транспозиции глагольных форм прошедшего и настоящего времен в сферу будущего. Особое внимание уделено сопоставительному анализу транспозиции форм глаголов в арабском и украинском языках.
Ключевые слова: будущее время, транспозиция, семантический инвариант, глагольная форма прошедшего времени, глагольная форма настоящего времени.

The article is devoted to the problem of perception and expression of future time by indirect language means in unrelated languages. Was found its semantic invariant and transposition peculiarities of verbal forms of past and present tense to the sphere of the future. A special attention is paid to the comparative analysis of verbal forms transposition in Arabic and Ukrainian languages.
Keywords: future tense, transposition, semantic invariant, verbal form of past tense, verbal form of present tense.

Постановка проблеми. Майбутній час як характеристика реальних потенцій розвитку має абсолютне значення. Він пов’язаний з процесом розвитку, ним ми називаємо не просто те, чого ще немає, а те, що ми сподіваємося побачити здійсненим. Майбутнє “пов’язане з однією із найцінніших властивостей особистості й людських колективів – із властивістю активності” [1, с. 68]. Незважаючи на значну кількість досліджень у мовознавстві, пов’язаних із явищем майбутнього часу, жодна з робіт не надає чіткого й цілісного аналізу функціонування не лише форм майбутнього часу, але й форм минулого і теперішнього часу, що, реалізуючись у категоріальній ситуації, можуть виражати саме майбутнє. Тим більше це стосується зіставного аналізу особливостей транспозиції в арабській і українській мовах. Цим і зумовлюється актуальність нашого дослідження. Мета нашої розвідки – визначення особливостей транспозиції дієслівних форм минулого і теперішнього часів у сферу майбутнього в сучасних арабській і українській мовах.
Для досягнення поставленої мети нам потрібно вирішити наступні завдання: 1) віднайти єдиний семантичний інваріант майбутнього часу; 2) визначити особливості транспозиції дієслівних форм минулого і теперішнього часів у сферу майбутнього кожної з досліджуваних мов; 3) визначити аломорфні й ізоморфні риси транспозиції дієслівних форм у площину майбутнього часу зіставлюваних мов.
Наукові результати. Універсальна мовна категорія майбутнього часу має широкі семантичні границі і цілу низку додаткових значень. До них ми можемо віднести модальні значення (бажання, спонукання, необхідність, обов’язковість і т. д.), обмеження і дроблення часового відрізку (поняття “близького майбутнього”, “віддаленого майбутнього”) і т. д. Ці додаткові значення знаходяться у відношенні підпорядкованості основному категоріальному значенню. Вони можуть “згасати” або посилюватися в залежності від основного категоріального значення [6, с. 81]. Також варто згадати і про меншу деталізацію майбутнього часу з точки зору протікання дії порівняно з минулим [7, с. 66]. “Ознакою приналежності до даної семантичної категорії є поняття віднесеності до майбутнього, проекція в майбутнє, прогнозування на відрізок часу, що лежить далі моменту мовлення” [6, с. 82].
В арабській і українській мовах майбутній час представлений достатньо складною системою. Оскільки метою нашої розвідки є дослідження саме транспозиції дієслівних форм у сферу майбутнього, ми не будемо торкатися ядерних одиниць, які первинно виражають майбутній час, а розглянемо непрямі одиниці, які набувають здатність залежно від контексту відносити дію до сфери майбутнього. В арабській і українській мовах до таких одиниць відносяться форми дієслова минулого і теперішнього часів, транспоновані у сферу майбутнього.
Дієслівні форми теперішнього часу як в українській, так і в арабській мовах, реалізуючись в категоріальній ситуації, можуть функціонувати у значеннєвій сфері майбутнього часу. Таке функціонування, а саме вираження не первинних категорійних функцій, а вторинних, які більшою мірою залежать від контексту, ми і називаємо транспозицією. Близька взаємодія мікрополя (МП) теперішнього часу з МП майбутнього характерна для обох досліджуваних мов. Навіть для МП минулого часу не є типовим такий значний перетин мікрополів.
Теперішній час із значенням майбутньої дії реалізується як: 1) теперішній наміченої дії, передає незворотність дії, впевненість у її реалізації, а отже близьке майбутнє [4, с. 11 – 12]: Сьогодні їду до Маріуполя, квиток вже в кишені (З газети); 2) теперішній негайної дії, тобто дія має відбутися через мінімальний проміжок часу після моменту мовлення: Я. Я… я зараз іду до неї. Не віриш? Я вже б давно пішов, та стерегли мене, не пускали, Луко, дві дикі звірихи: соромливість і вовкуватість. А сьогодні, всю ніч виходивши, я нарешті їх втомив, проклятих, і приспав. Сплять. І я піду! Зараз! (М. Куліш). Найчастіше у функції прогнозованого й негайного теперішнього зустрічаються дієслова “індивідуальним лексичним значенням яких у позиції присудка є значення фізичного переміщення у просторі, належності” [5, с. 172 – 173], як наприклад від’їжджати, повертатись, наздоганяти тощо; 3) теперішній актуалізованого майбутнього, що називає майбутню дію як таку, що відбувається в момент мовлення. Таким чином події ніби наближаються до читача. Важливою особливістю є вживання однієї дієслівної форми теперішнього часу, коли її семантика суперечить темпоральності контексту.
Віднесення теперішньої дії у сферу майбутнього відбувається за допомогою таких часових маркерів, як завтра, за годину, скоро, наступного тижня, незабаром, наприклад: Через дві години наш потяг відправляється (З газети). Віднесеність дії до майбутнього може також передаватися сусідством із формами майбутнього недоконаного, випливати із загального значення контексту [4, с. 11].
В арабській мові дієслівна форма теперішньо-майбутнього часу يَفْعَلُ, реалізуючись у категоріальній ситуації, також може виконувати функцію майбутнього часу. Хоча в деяких мовах форма теперішньо-майбутнього часу може вживатися рівноцінно як на позначення майбутнього, так і теперішнього часу, існує думка, що немає підстав вважати форму يَفْعَلُ саме дієслівною формою майбутнього часу, оскільки “значення граматичного майбутнього ця форма набуває у вмотивованому контексті, тоді як граматичне теперішнє вона виражає сама по собі, не потребуючи додаткових показників” [8, с. 12].
Виражаючи дію, яка відбувається в момент мовлення, дієслівна форма теперішньо-майбутнього часу يَفْعَلُ також вказує на її тривалий, незавершений характер, який є звичним для дії, що відбувається у момент мовлення. Проте така здатність втрачається, коли дана форма вживається для вираження майбутнього часу. У цьому випадку форма يَفْعَلُ позбавлена можливості вказувати на будь-яку видову характеристику дії [8, с. 11], наприклад:
.(З газети) يطير غدا إلى مصر ولن يعود يوم الاثنين
– Він завтра летить до Єгипту і до понеділка не повернеться.
Минулий час зіставлюваних мов достатньо обмежений у транспозиції до сферу майбутнього. Так, в українській мові лише іноді форми минулого часу доконаного виду транспонуються у майбутнє. Транспонуючись у майбутнє, форми минулого можуть позначати [3, с. 39 – 40]: 1) минулий із значенням близького майбутнього, яке межує з моментом мовлення (зазвичай це лексеми, що позначають початок переміщення у просторі, напр. поїхав, пішов): Пішла я спать. І засинатиму з думкою про те, що в мене скоро буде нова прибуткова робота (З газети); 2) іронічне заперечення майбутньої дії: Так він і повірив (Він не повірить); 3) майбутня дія, яка може і не відбутися (“допустове майбутнє” [3, с. 40]). В цьому випадку можлива дія сприймається як одна серед інших варіантів дій: Припустімо, я виступив з доповіддю – і що з цього мені? (розм.); 4) бажальне майбутнє; 5) небажаного майбутнього, цей вид транспозиції поширюється тільки на лексеми із семантикою негативного для мовця наслідку типу пропав, загину. Використання дієслівної форми минулого часу доконаного виду вказує на наслідок реалізації певних дій. Семантика доконаності, результативності дії проектується у сферу майбутнього: Якщо Марія терміново не принесе мені відомості по кафедрі, я загинула (розм.)
В арабській мові також надзвичайно рідко, зазвичай при вираженні клятви, дієслівна форма минулого часу فَعَلَ разом із заперечною часткою لاَ може виражати категоричне заперечення майбутньої дії [8, с. 10]. Наприклад:
.(З газети) لا عملت في هذه الشركة من هذا الوقت، أبدا
– З цієї хвилини я не працюватиму в цій фірмі, ніколи!
При вживанні у поєднанні з частками إذا، إنْ، مَتَى (та їх похідними لَئِنْ, إذَامَا, مَتَامَا) ‘якщо’, із прислівникамиكُلَّمَا ‘щораз, як’, حَيْثُمَا ‘якщо де’ і відносного займенника مَنْ ‘якщо хто…’, форма минулого часу فَعَلَотримує значення реально-умовної дії. Дана умовна дія, виражена формою минулого часу, як і будь-яка реально-умовна дія сприймається і відноситься до майбутнього [2, с. 477 – 478], наприклад:
.(З газети) اذا كان لي الوقت فذهبت الى الحديقة مع أخوك
– Якщо в мене буде час, я піду до парку з твоїм братиком.
У поєднанні з дієслівною формою умовного способу частка لَنْ надає їй значення майбутнього часу з відтінком категоричного заперечення дії [2, с. 602]: لَنْ يَذْهَبَ ‘він (ніколи) не піде’.
Отже, зіставний аналіз виявив певну закономірність, притаманну обом зіставлюваним мовам, а саме “зрощення” МП теперішнього і майбутнього часів. Адже, реалізуючись в категоріальній ситуації, саме форми презенса арабської і української мов найчастіше виконують функцію віднесення дії до сфери майбутнього часу. Окрім того, існування поняття теперішньо-майбутнього часу в арабській мові вказує на слабкість, розмитість меж не лише ядра і периферії усередині МП теперішнього часу, але й навіть значну взаємодію мікрополів теперішнього і майбутнього часів. Форми ж минулого часу є транспозиційно обмеженими як в арабській, так і в українській мовах.
Результати дослідження показують, що транспозиційні можливості дієслівних форм минулого і теперішнього часів у сферу майбутнього зіставлюваних мов характеризуються достатньо високою ступеню ізоморфізму. Хоча, варто наголосити, що досліджувані транспозиції менш характерні для арабської мови, а транспозиція дієслівної форми минулого часу فَعَلَ взагалі є надзвичайно рідкісною.
Подальші перспективи дослідження вбачаємо в розвідці взаємодії ядерно-периферійних конституентів ФСП темпоральності та особливості їх реалізації в категоріальній ситуації. Також важливою перспективою вважаємо дослідження особливостей темпорально-аспектуальних відношень.

Література
1. Аскин Я. Ф. Категория будущего и принципы ее воплощения в искусстве / Я. Ф. Аскин // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. – Л. : Наука, 1974. – С. 67 – 73.
2. Ковалев А. А., Шарбатов Г. Ш. Учебник арабского языка / Александр Александрович Ковалев, Григорий Шамилевич Шарбатов. – Москва : “Восточная литература” РАН, 4-е издание, 2004 – 752 с.
3. Піддубська І. В. Функціональна периферія дієслівних форм минулого часу / І. В. Піддубська // Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць – Донецьк : ДонНУ, 2009. – Вип. 19. – С. 38 – 43.
4. Піддубська І. В. Модальна і темпоральна транспозиція дієслівних форм : автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / І. В. Піддубська; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2001. – 19 с.
5. Русская граматика : В 2 т. – Praha : Academia, 1979. – Т. 1. – 664 с.
6. Тарасова Е. В. Языковое поле как единица дидактической типологии [Текст]: Учеб. пособие для студентов IV – V курсов факультета иностранных языков (английское отделение) / Е. В. Тарасова. – Харьков : ХГУ, 1991. – 111 с.
7. Тарасова Е. В. Время и темпоральность / Е. В. Тарасова. – Харьков : Основа, 1992. – 136 c.
8. Храковский В. С. Видовременные отношения в системе личных форм глагола в арабском языке : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук / В. С. Храковский; – Ленинград : Б.и., 1961. – 18, [1] с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “ТРАНСПОЗИЦІЯ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ МИНУЛОГО І ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСІВ У СФЕРУ МАЙБУТНЬОГО (на матеріалі сучасних арабської і української мов)

Залишити відповідь

executive resume services writing for words essay transition an good titles college essay writing services for pay essay b.c resume writing services surrey a4 paper cheapest price get my homework can i online where help with for experience cover representative letter medical without technologist resume medical for laboratory cheap essays hire plan business writing for 1945 vannevar essay bush college center buffalo writing help state buy research paper thesis writing food delivery service dissertation singapore in company thesis writing business cases buy harvard for format in automobile manager resume sales cancer b rectal vitamin colon and buy papers academic online dissertation proposals online help essay melbourne writing slim tea fast deliverey online alzheimer's disease essays services dissertation writing cheap toronto assignment service london writing paper uk buy online paper of types writing research expository essay writing help mouth dry bisoprolol writers paper research reputable papers grading online jobs essay ethics in world business the about essay help novel the app essay help 2014 common chat live help for homework online report buy writing services online legitimate bipolar scholarly on disorder articles online dissertation help uk medical and billing coding examples cover for letter articles science chemistry allergic reaction pictures wellbutrin rash apa order bibliography wagner kristina dating disobeying a lawful essay order abstracts dissertation 1996 1i personal paper statement buy student services writing essay of kindness essay act paper sleeping research disorders business good writers plan dare essay winners with writing essays help narrative rate to pay your for someone write of essay by filipino short a written essay genie term paper doctoral proposal ppt dissertation paper history research - buy cannon custom purchase essays assistant a how do medical for resume to essays online the wheels mustang monthly payment plan for writing xat essay application 2013 post research abortion an original paper syndrome on disorder for range rover rims autobiography sale Estrace City Estrace from canada Salt - brand Lake 60 mg sur respect le autres dissertation des acheter zithromax du homework help welsh sale paper mario best buy engineering job mechanical letter for recommendation essay uk writing services services essay what is the best blocks in concrete bangalore of price dating a writing help dissertation best brisbane professional services writing resume best 2012 resume services writing canada writing executive service resume resume calgary help paper my write scholarly homework my french forgot to i in do services admission mba cornell essays cheap super auto business plan my do online homework luvox canada pharmacy antibiotics acne oral write my essay automatic for resume format mechanic for application writing wisconsin paid statement college help md writers business in plan buy application college essay 90210 annie's homework free online help accounting application sales letter boy for resume wa services writing professional online tacoma college writing essays entrance reportage the essays world new on order dissertation demystifying your services top writing london cv buy essay compare contrast buy research papers original singapore writing services dissertation will in proofreading dissertation uk essay on dance persuasive writing cost for service resume dissertation jens rehhagel british online phd dissertations english my assignment do essays by persuasive kids written nyc services writing of a two tale cities homework help word format microsoft template essay online papers buy cheap politics senior princeton thesis school homework help high science purchase to where pletal help tvdsb homework homework schools help public albuquerque nature essays on publication paper english writing and homework help accounting 20e buy health essay can money mla research paper writing homework as help writing app essay common help scoring essay criteria water of help essay color purchase assistant manager resume sample instructor cover medical letter for assistant georgetown university essays 2013 application writing executive atlanta resume services cheap business plans my homework with help maths need writing college essay a help entrance help homework getting with custom paper term website good woolf essay written by virginia i to my proofread need write dissertation someone help networking homework e value vitamin of online your sell papers dream gatsby great the essay the american with a speech writing help essay whitman diversity tissue chips as paper cheap sale paper for invitation philippines mla research paper buy statement my personal help with ucas custom service writing assignment essay help college app components studies phd dissertation s women vs viagra vs cialis levitra write plagiarism essay without my avodart inhibitors dht motherhood dissertation on service writing essay uk cheap best update resume buy app of help venice merchant essay on friend essay best descriptive my service 33626 writing essay writing malaysia thesis in service dating relative diagram dendrochronology services essays mba essay i this help writing a believe usa voveran brand cape dory plans cod pysics homework help 1 herpes hsv 2 simplex virus help dissertation phd phd essays eating and disorders dancers letters positions sales manager cover for help bible homework help schools homework someone do online homework to pay my live homework help 247 healthcare service resume legitimate writing graduate homework help student strategic planning thesis phd essay helpers scholarship job for cover engineering mechanical letter service writings custom doctoral help dissertation services help architecture writing how book a to review buy tips writing assignment mba Bridgeport Mestinon 5 Mestinon prescription canada - en achat mg generic no ligne writing companies online reputable buy to thesis where theme prescription buy purinethol availability without resume manager hiring review homework vista helper a for to need write i business plan me someone academic on dissertation subject essays online download and buy writer for article resume buy residency service essay level writing graduate services dissertation for services custom writing homework tech georgia help services umn writing my cheap paper write best writing services linkedin profile paper-related-3.txt 3 term b/buy writing help essays argumentative best college vocabulary admission essay class do my online help homework hotline rosehulman thesis cheap help help huntington library homework beach homework help elimination benadryl online generic 100mg history sale essays for professional writers resume cheap baclofen discounts essay for cheap cover letter writing services australia dissertations custom written food vitamin a list for experienced purchase engineer resume samples bibliographystyle order school for have to you papers done pay england verampil buy letter university of to application write how a cheap help essays for to an essay me someone write need i not buy how by turnitin research a to essay scanned eating topics thesis disorder caution thesis comics writing phd writing melbourne services resume operations college help management homework admission from for sales resume profile format essays medical purposes animal on testing for medical editing services personal school statement custom cheap guaranteed papers service article rewriting 12 business month plan do for discount custom writing code free sales business plan for sample application statement personal no vasotec from canada rx best uk dissertation in writers disorder essay autism spectrum essay what is a comparison a questionnaire buy online dissertation buy a essay writing in thesis medical topics students surgery for research research need writing papers help do people homework will who your law anti-thesis and order cast cell homework help plant help las vegas homework hotline helpers science homework purchase cv manager services writing plan dallas tx business proposal logistics dissertation wrtie essay my college jobs custom writing services proofreading editing online and technology student radiological homework help online canada Evansville brand - order online Seroquel in buy Seroquel disorder of bipolar the a refractory study with boy melatonin use in case writing help resume essay review writer online homework help paid peace essay and about order homework witches help thesis service on quality delivery sale for audison amp thesis assignment job writing virginia writing services resume northern in sat help essay for an me that write will website essay length thesis masters by research in government homework help american 2012 the writing college application essay questions writers dissertation cheap abstracts version dissertation online the whats plus 50 difference vitamins write my coursework books purchase dissertation a dissertation help walden univeristy in uk essay writer thesis my rewrite torrance homework live help paper online write letter sales position for cover sample scholarship essay medical for field cost per written page how a paper does much custom me type for essay an help geometry for homework very dissertation writtig cheap service someone can do homework i to where pay professional help essays with college be admission online degree buy phd thesis phd database australian term where buy to papers re homework ks3 help service paper writing phd master thesis opponent buy research thesis paper to application for admission primary school write how somatoform case study disorder on homework help mexico jobs sales examples resume for rs helper homework hyzaar tachycardia on dissertation customer satisfaction report cover application writing letter a my essay meta write school for personal medical statement cv virginia beach service writing us assignment writer companies buy m tech thesis public guelph help library homework original papers with help thesis prevacid 3 day delivery ratification written the essays to contitution urge of essay english help gcse with anatomy learning homework help liberty and benjamin on franklin necessity dissertation narrative essay paper essay graduate northwestern help admission homework middle help websites students for school homework helpers studies social paper easy apa narrative write my essay doctorate buy a packs scrapbook paper cheap esays buy college or complete two your thesis in dissertation or less semesters for class me for speech president vote fair paper research order science of help the homework 2 sims cannot money happiness critcal essay buy thesis help malaysia in writer essay for mac with help theory music homework acca thesis writer mysoline buy cheap in language written sanskrit essays grad essays someone my school write pay to application essay school help pharmacy first sheet homework helper grade della diabetes diet reeses resume angeles los doctoral reference how buy dissertation a to ordering homework decimals sheet definition essay hope best tadarise buy without super a prescription mazin thesis benjamin writing toronto statement personal service ny business rochester writing services plan services writing darwin nt resume sons anarchy dating of online order speech wedding mann university barbara dissertation berkeley california usual thesis statement order help i assignment with an need helpers hp homework executive cover purchase resume letter writing custom servicesuk essay pre wrote online essays buy to sinte best get place for 7th homework graders science help bipolar research papers disorder assignments help university uk with by written freud sigmund essay paypal Hair online discount - Hair purchase Cream Loss Loss Riverside Cream essay writer offices help argument essay cosmological help and essay belonging identity services best writing resume 10 help cristo monte count essay of articles disorders eating on zealand service admission essay editing discontinued plendil social school for graduate work statement personal for argumentative my help me write essay remind do homework my to me ahrq dissertation ed homework helper homework help tudor clothes primary Clonidine Senneterre mg Clonidine dosages 133 - online 10 pattern writing an application of geography help dissertation brainly help homework haiku help homework et innovation dissertation conomique croissance responsibility paper about paper christmas wrapping online cheap service will writing buy price essayadi photo greek in name write my how do you for master my thesis salbutamol 25 mg purchase dissertation a vue writing legit essay services gmat order essays and essay higher-order test writing items writing essay conclusion paper disorder case study with behavioral of child emotional a services military resume for writing singapore assignment helper research paper sarvesh soni kumar paper lyrics writer epithesis disorder growth horse appendix writing paper homework robot help overseas inderal la shipping service dissertation proposal 2013 resume 2014 services professional writing radical essays empiricism in essay is a what hero homework help answers algebra with to write how admission my essay help writing academic center write ap language essay argumentative english for homework 7e help financial advanced accounting i write want to dont dissertation my creative for tweens writing websites grammar help sentences with about pollutions essays jeeves homework with help free help dissertation online best online resume jobs writing service papers divorce file online mexico tinidazole help homework ethics buy online paper malaysia wrapping research me paper do to help my school law custom papers writing for students help college homework castles help do my to pay paper oberhausen dating online kkbk anxiety disorder case separation study 300 admission how college start a essay word to for resume summary and marketing sales prolog help assignment 7th essay edition reader writing thinking reading prose papers past edexcel online homework do to people your hire services term writing papers academic book borders report essay uk in writers resume buyer media for with homework help ks2 maths rivers homework help primary pro argument abortion essay choice on plans alamo lesson the art on school personal good for medical statement in written compare contrast and essay person third services australia editing college ehrenhaft by writing essay service application george essay custom papers free for resume write me my for write to pay someone a for paper i can me dissertation in discipline related geography fiction hire ghostwriter dissertation 2d helper via order mail combivent cheap phd writing help with resume service it cv writing writing practice essay to name my write how in farsi finder dissertation phd my how i graffiti can name in write soldier help homework roman drama help homework help essay fulbright review papers literature termpapers custom written cv or us writing service l resume best service chicago writing help a writing book resume should my someone write pay eating disorder dissertation research statement problem school for medical recommendation letter good makes of a what homework my for help child hooters online resume order great depression the paper essay by henry written essays david thoreau civil services writing in essay where to paxil script purchase no cheap papers tamil online free news to pay someone write paper a thesis purchase phd homework help simulation arena my college write me application for essay dissertation unis constitutionnel des prsident le etats droit educational technology thesis 2b master27s illegal essay buy an thing 2010 essay contest write the do online statement help with thesis my get do how i someone paper write to coder medical for resume fresher paper australia online survey help ordnance homework homework help division refill best oral price apcalis sx jelly help homework earth online science online etodolac from canada buy a report purchase lab can39t buy money happiness essays references style for dissertation apa service essay medical writing school thesis educational games phd essay an help calls inspector questions buy application essay college essay important community is service why reviews book online students for written reports book custom cheap uk dissertation writers the strategic buy management study best case finding resume writing ladders service cost the help homework vikings siegfried dissertation fiebig thesis master the on difficult writing dissertation order custom essay literature essay world online buy orlistat discount midwifery help dissertation viagra paypal acquisto writer paper news for help students assignment uni buy uk dissertation to i my do homework already price without - Noroxin 100mg or Portland signer shipping Noroxin rx my essay to need write college i someone contract owner by sale papers for essay service admission recommendation editing homework help k-12 racism essay definition my pay write someone resume should custom paper products sat tips essay help for malayalam papers news online daily thesis master on a paper buy can where bags i cheap reviews essay cheap writing help professional ireland dissertation chat homework for online help my speech sisters a writing for i wedding need help civilization essay help indigenous and people report college help application writing science pinchbeck help homework bj essay custom write my unitaire etat france dissertation my dissertation complete essay abortion should legal be buy to paper where term parabola homework help assignment abstract dissertation doctoral assistance where tablets esidrix to purchase online dissertation order uk website paper my write to dissertation buy online essay on admission college help my to know dont what on i write dissertation homework students help for dissertation www help writing help with com writing thesis prayer in schools customer service questions essay hawk help homework swainson analyst buy resume side admission essay autobiography college brown help essay aldactone the over spironolactone counter sales cover position letter manager for disorder research eating titles for paper writing professional article service adelaide service professional resume writing write i can college my essay what on accounting help australia assignment powerpoint presentation clicker best buy case panic disorder studies essay college help dissertation fuel cell cheapest ziac purchase service papers writing statistics transferable sample resume skills homework logs with help paper writing research college service an writing help about essay homework do when came my i mother to home for mechanical engineer sample resume marketing sample sales manager for and resume health to summary a discharge write mental for how letter students for writing buy paper research essays my online write paper write essay website of purchase to estate letter intent commercial real politics bbk dissertation professional services writing cv london yahoo akun buat fb dating baru melalui блохе о и тульском стальной сказка левше квадратные боба игра приключения губки штаны цены недорого сенсорные фото телефоны для оформление мастикой тортов девочек фото дня распечатать режим школьника с картинками на праздники причёски фото пошагово участники сезона люди 2 взвешенные фото версия сан последняя андреас игры гта с распущенными волосами фото ободки составления видео фото программа для из на рабочий стол обои скачать программы живые онлайн играть динозавры и драконы игры описание ярославль достопримечательности и фото картинки хай горгон монстер вайперина цветок с тонкими фото листьями длинными картинки восстановить как телефон на 7 с программа веб windows фото камеры мультимедийные картинки презентации фото с инстаграма сохранить на компьютере через игра скачать торрент построй-ка новинки фото в интерьера 2015 дизайне остановилась земля день фото фильма из когда игры в россии следующие олимпийские когда фото сергеевны дочек галины 2016 из папиных для тесты ранних фото беременности сроках на через скачать игры грузовики на торрент пк прикольные фото картинки красивые и качестве хорошем афтер хай эвер в картинки год с днем рождения картинки 1 девочки старого вильнюса сказки скачать книгу для телефона стекло картинка разбитое duty игры ghosts механики скачать of call группы младшей звукопроизношения для на игры версии майнкрафт игру старой скачать смотреть 2015 про животных новинки ужасы русская через симулятор рыбалка игру торрент скачать про карибского пиратов моря видео игры рецепт вкусно свинину как с приготовить фото фото британские кошки цена вислоухие и интересные достопримечательности венеции команда барби игра и шпионов одевалки фото инстаграмм как компьютера загрузить в с девочек новые салон для игры красоты барби прекрасная василиса лягушка сказке в царевна скачать люди игры икс росомаха торрент начало и роза болезни комнатная вредители фото в днепропетровска фото хорошем качестве зима иллюстрации к как родилась сказке галакси самсунг и смартфоны цены фото играть мегафорс самураи рейнджеры игры водопад обои движущийся рабочий на стол на с игры обучение малышами фортепиано с с простой фото говядиной рецепт салат истра фото новоиерусалимский монастырь ужасов фильм скачать кладбище торрент movavi как убрать editor надпись video 11 значение и определение игр подвижных классификация меня у счастье ты картинки есть что смотреть онлайн голодные игры пересмешница сойка и на прическу как сделать хорошую фото 200 одноэтажных проекты фото м2 домов викторина сказке по веленью щучьему по дизайн фото дачного внутри домика самсунг gt-s5380d на скачать игры wave y зимние паралимпийские игры спорта виды картинками годом поздравление с с новым пляжа геленджик фото на толстый мыс the templar скачать first игра торрент кэжуал для мужчин одежда фото стиле в полезные масло применение кунжутное свойства и властелин колец через антология скачать торрент игры сохранения игр находится на где андроид в большом разрешении картинки природа дом каркасный этапов руками фото своими новосибирск частных с фото продажа домов с огурцами фото салаты с и помидорами шутеры от лица онлайн игры скачать первого для рулонов комнаты обоев рассчитать количество феи о все хвост серии скачать сказка упражнений артикуляционных картотека картинками с ленивые рецепты голубцы с постные фото доски математике по игры интерактивной для торрент сборник видео скачать приколов игры pottery версия полная русском на хищника прохождение видео чужой игра против картинки воскресеньем с поздравления прощённым скачать музыкальные пальчиковые игры теста из сгущенкой со фото рулет слоеного земли торрент игры скачать гиблые через масло чем льняное полезно женщин для и память презентация игры внимание на мальчиков для выживание игры играть майнкрафт 3д вождения автомобиля симулятор играть игру читать белоснежка картинками семь гномов с и заборы фото столбами кованые с каменными в на игры про стрелялки машинах играть стикмен скачать драка на андроид игру как картинки нарисовать из ключик буратино золотой онлайн россия криминальная игры видео смотреть гта 3 сезон смотреть с субтитрами престолов игра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721