ТРАНСПОЗИЦІЯ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ МИНУЛОГО І ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСІВ У СФЕРУ МАЙБУТНЬОГО (на матеріалі сучасних арабської і української мов)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Лихошерстова М. Ю.
Київський національний лінгвістичний університет, Київ

Стаття присвячена проблемі вираження майбутнього часу непрямими засобами мови в неспоріднених мовах. Був визначений його єдиний семантичний інваріант та особливості транспозиції дієслівних форм минулого і теперішнього часів у сферу майбутнього. Особлива увага приділена зіставному аналізу транспозиції дієслівних форм в арабській і українській мовах.
Ключові слова: майбутній час, транспозиція, семантичний інваріант, дієслівна форма минулого часу, дієслівна форма теперішнього часу.

Статья посвящена проблеме выражения будущего времени непрямыми средствами языка в неродственных языках. Был определен его семантический инвариант и особенности транспозиции глагольных форм прошедшего и настоящего времен в сферу будущего. Особое внимание уделено сопоставительному анализу транспозиции форм глаголов в арабском и украинском языках.
Ключевые слова: будущее время, транспозиция, семантический инвариант, глагольная форма прошедшего времени, глагольная форма настоящего времени.

The article is devoted to the problem of perception and expression of future time by indirect language means in unrelated languages. Was found its semantic invariant and transposition peculiarities of verbal forms of past and present tense to the sphere of the future. A special attention is paid to the comparative analysis of verbal forms transposition in Arabic and Ukrainian languages.
Keywords: future tense, transposition, semantic invariant, verbal form of past tense, verbal form of present tense.

Постановка проблеми. Майбутній час як характеристика реальних потенцій розвитку має абсолютне значення. Він пов’язаний з процесом розвитку, ним ми називаємо не просто те, чого ще немає, а те, що ми сподіваємося побачити здійсненим. Майбутнє “пов’язане з однією із найцінніших властивостей особистості й людських колективів – із властивістю активності” [1, с. 68]. Незважаючи на значну кількість досліджень у мовознавстві, пов’язаних із явищем майбутнього часу, жодна з робіт не надає чіткого й цілісного аналізу функціонування не лише форм майбутнього часу, але й форм минулого і теперішнього часу, що, реалізуючись у категоріальній ситуації, можуть виражати саме майбутнє. Тим більше це стосується зіставного аналізу особливостей транспозиції в арабській і українській мовах. Цим і зумовлюється актуальність нашого дослідження. Мета нашої розвідки – визначення особливостей транспозиції дієслівних форм минулого і теперішнього часів у сферу майбутнього в сучасних арабській і українській мовах.
Для досягнення поставленої мети нам потрібно вирішити наступні завдання: 1) віднайти єдиний семантичний інваріант майбутнього часу; 2) визначити особливості транспозиції дієслівних форм минулого і теперішнього часів у сферу майбутнього кожної з досліджуваних мов; 3) визначити аломорфні й ізоморфні риси транспозиції дієслівних форм у площину майбутнього часу зіставлюваних мов.
Наукові результати. Універсальна мовна категорія майбутнього часу має широкі семантичні границі і цілу низку додаткових значень. До них ми можемо віднести модальні значення (бажання, спонукання, необхідність, обов’язковість і т. д.), обмеження і дроблення часового відрізку (поняття “близького майбутнього”, “віддаленого майбутнього”) і т. д. Ці додаткові значення знаходяться у відношенні підпорядкованості основному категоріальному значенню. Вони можуть “згасати” або посилюватися в залежності від основного категоріального значення [6, с. 81]. Також варто згадати і про меншу деталізацію майбутнього часу з точки зору протікання дії порівняно з минулим [7, с. 66]. “Ознакою приналежності до даної семантичної категорії є поняття віднесеності до майбутнього, проекція в майбутнє, прогнозування на відрізок часу, що лежить далі моменту мовлення” [6, с. 82].
В арабській і українській мовах майбутній час представлений достатньо складною системою. Оскільки метою нашої розвідки є дослідження саме транспозиції дієслівних форм у сферу майбутнього, ми не будемо торкатися ядерних одиниць, які первинно виражають майбутній час, а розглянемо непрямі одиниці, які набувають здатність залежно від контексту відносити дію до сфери майбутнього. В арабській і українській мовах до таких одиниць відносяться форми дієслова минулого і теперішнього часів, транспоновані у сферу майбутнього.
Дієслівні форми теперішнього часу як в українській, так і в арабській мовах, реалізуючись в категоріальній ситуації, можуть функціонувати у значеннєвій сфері майбутнього часу. Таке функціонування, а саме вираження не первинних категорійних функцій, а вторинних, які більшою мірою залежать від контексту, ми і називаємо транспозицією. Близька взаємодія мікрополя (МП) теперішнього часу з МП майбутнього характерна для обох досліджуваних мов. Навіть для МП минулого часу не є типовим такий значний перетин мікрополів.
Теперішній час із значенням майбутньої дії реалізується як: 1) теперішній наміченої дії, передає незворотність дії, впевненість у її реалізації, а отже близьке майбутнє [4, с. 11 – 12]: Сьогодні їду до Маріуполя, квиток вже в кишені (З газети); 2) теперішній негайної дії, тобто дія має відбутися через мінімальний проміжок часу після моменту мовлення: Я. Я… я зараз іду до неї. Не віриш? Я вже б давно пішов, та стерегли мене, не пускали, Луко, дві дикі звірихи: соромливість і вовкуватість. А сьогодні, всю ніч виходивши, я нарешті їх втомив, проклятих, і приспав. Сплять. І я піду! Зараз! (М. Куліш). Найчастіше у функції прогнозованого й негайного теперішнього зустрічаються дієслова “індивідуальним лексичним значенням яких у позиції присудка є значення фізичного переміщення у просторі, належності” [5, с. 172 – 173], як наприклад від’їжджати, повертатись, наздоганяти тощо; 3) теперішній актуалізованого майбутнього, що називає майбутню дію як таку, що відбувається в момент мовлення. Таким чином події ніби наближаються до читача. Важливою особливістю є вживання однієї дієслівної форми теперішнього часу, коли її семантика суперечить темпоральності контексту.
Віднесення теперішньої дії у сферу майбутнього відбувається за допомогою таких часових маркерів, як завтра, за годину, скоро, наступного тижня, незабаром, наприклад: Через дві години наш потяг відправляється (З газети). Віднесеність дії до майбутнього може також передаватися сусідством із формами майбутнього недоконаного, випливати із загального значення контексту [4, с. 11].
В арабській мові дієслівна форма теперішньо-майбутнього часу يَفْعَلُ, реалізуючись у категоріальній ситуації, також може виконувати функцію майбутнього часу. Хоча в деяких мовах форма теперішньо-майбутнього часу може вживатися рівноцінно як на позначення майбутнього, так і теперішнього часу, існує думка, що немає підстав вважати форму يَفْعَلُ саме дієслівною формою майбутнього часу, оскільки “значення граматичного майбутнього ця форма набуває у вмотивованому контексті, тоді як граматичне теперішнє вона виражає сама по собі, не потребуючи додаткових показників” [8, с. 12].
Виражаючи дію, яка відбувається в момент мовлення, дієслівна форма теперішньо-майбутнього часу يَفْعَلُ також вказує на її тривалий, незавершений характер, який є звичним для дії, що відбувається у момент мовлення. Проте така здатність втрачається, коли дана форма вживається для вираження майбутнього часу. У цьому випадку форма يَفْعَلُ позбавлена можливості вказувати на будь-яку видову характеристику дії [8, с. 11], наприклад:
.(З газети) يطير غدا إلى مصر ولن يعود يوم الاثنين
– Він завтра летить до Єгипту і до понеділка не повернеться.
Минулий час зіставлюваних мов достатньо обмежений у транспозиції до сферу майбутнього. Так, в українській мові лише іноді форми минулого часу доконаного виду транспонуються у майбутнє. Транспонуючись у майбутнє, форми минулого можуть позначати [3, с. 39 – 40]: 1) минулий із значенням близького майбутнього, яке межує з моментом мовлення (зазвичай це лексеми, що позначають початок переміщення у просторі, напр. поїхав, пішов): Пішла я спать. І засинатиму з думкою про те, що в мене скоро буде нова прибуткова робота (З газети); 2) іронічне заперечення майбутньої дії: Так він і повірив (Він не повірить); 3) майбутня дія, яка може і не відбутися (“допустове майбутнє” [3, с. 40]). В цьому випадку можлива дія сприймається як одна серед інших варіантів дій: Припустімо, я виступив з доповіддю – і що з цього мені? (розм.); 4) бажальне майбутнє; 5) небажаного майбутнього, цей вид транспозиції поширюється тільки на лексеми із семантикою негативного для мовця наслідку типу пропав, загину. Використання дієслівної форми минулого часу доконаного виду вказує на наслідок реалізації певних дій. Семантика доконаності, результативності дії проектується у сферу майбутнього: Якщо Марія терміново не принесе мені відомості по кафедрі, я загинула (розм.)
В арабській мові також надзвичайно рідко, зазвичай при вираженні клятви, дієслівна форма минулого часу فَعَلَ разом із заперечною часткою لاَ може виражати категоричне заперечення майбутньої дії [8, с. 10]. Наприклад:
.(З газети) لا عملت في هذه الشركة من هذا الوقت، أبدا
– З цієї хвилини я не працюватиму в цій фірмі, ніколи!
При вживанні у поєднанні з частками إذا، إنْ، مَتَى (та їх похідними لَئِنْ, إذَامَا, مَتَامَا) ‘якщо’, із прислівникамиكُلَّمَا ‘щораз, як’, حَيْثُمَا ‘якщо де’ і відносного займенника مَنْ ‘якщо хто…’, форма минулого часу فَعَلَотримує значення реально-умовної дії. Дана умовна дія, виражена формою минулого часу, як і будь-яка реально-умовна дія сприймається і відноситься до майбутнього [2, с. 477 – 478], наприклад:
.(З газети) اذا كان لي الوقت فذهبت الى الحديقة مع أخوك
– Якщо в мене буде час, я піду до парку з твоїм братиком.
У поєднанні з дієслівною формою умовного способу частка لَنْ надає їй значення майбутнього часу з відтінком категоричного заперечення дії [2, с. 602]: لَنْ يَذْهَبَ ‘він (ніколи) не піде’.
Отже, зіставний аналіз виявив певну закономірність, притаманну обом зіставлюваним мовам, а саме “зрощення” МП теперішнього і майбутнього часів. Адже, реалізуючись в категоріальній ситуації, саме форми презенса арабської і української мов найчастіше виконують функцію віднесення дії до сфери майбутнього часу. Окрім того, існування поняття теперішньо-майбутнього часу в арабській мові вказує на слабкість, розмитість меж не лише ядра і периферії усередині МП теперішнього часу, але й навіть значну взаємодію мікрополів теперішнього і майбутнього часів. Форми ж минулого часу є транспозиційно обмеженими як в арабській, так і в українській мовах.
Результати дослідження показують, що транспозиційні можливості дієслівних форм минулого і теперішнього часів у сферу майбутнього зіставлюваних мов характеризуються достатньо високою ступеню ізоморфізму. Хоча, варто наголосити, що досліджувані транспозиції менш характерні для арабської мови, а транспозиція дієслівної форми минулого часу فَعَلَ взагалі є надзвичайно рідкісною.
Подальші перспективи дослідження вбачаємо в розвідці взаємодії ядерно-периферійних конституентів ФСП темпоральності та особливості їх реалізації в категоріальній ситуації. Також важливою перспективою вважаємо дослідження особливостей темпорально-аспектуальних відношень.

Література
1. Аскин Я. Ф. Категория будущего и принципы ее воплощения в искусстве / Я. Ф. Аскин // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. – Л. : Наука, 1974. – С. 67 – 73.
2. Ковалев А. А., Шарбатов Г. Ш. Учебник арабского языка / Александр Александрович Ковалев, Григорий Шамилевич Шарбатов. – Москва : “Восточная литература” РАН, 4-е издание, 2004 – 752 с.
3. Піддубська І. В. Функціональна периферія дієслівних форм минулого часу / І. В. Піддубська // Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць – Донецьк : ДонНУ, 2009. – Вип. 19. – С. 38 – 43.
4. Піддубська І. В. Модальна і темпоральна транспозиція дієслівних форм : автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / І. В. Піддубська; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2001. – 19 с.
5. Русская граматика : В 2 т. – Praha : Academia, 1979. – Т. 1. – 664 с.
6. Тарасова Е. В. Языковое поле как единица дидактической типологии [Текст]: Учеб. пособие для студентов IV – V курсов факультета иностранных языков (английское отделение) / Е. В. Тарасова. – Харьков : ХГУ, 1991. – 111 с.
7. Тарасова Е. В. Время и темпоральность / Е. В. Тарасова. – Харьков : Основа, 1992. – 136 c.
8. Храковский В. С. Видовременные отношения в системе личных форм глагола в арабском языке : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук / В. С. Храковский; – Ленинград : Б.и., 1961. – 18, [1] с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “ТРАНСПОЗИЦІЯ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ МИНУЛОГО І ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСІВ У СФЕРУ МАЙБУТНЬОГО (на матеріалі сучасних арабської і української мов)


  1. Warning: Missing argument 5 for wsl_get_wp_user_custom_avatar() in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-content/plugins/wordpress-social-login/includes/services/wsl.user.avatar.php on line 28
    avatardmytro

    цікава стаття, особливо для перекладацької діяльності. дякую!

Залишити відповідь

claritin name generic someone my write can dissertation - month where per Loxitane Prince George cost purchase Loxitane to an letter write to how to a application bank master dissertation usa writing service fans cheap paper buy order essay cheap custom house dissertation writing services literature buy essays help assignment writing fever can blisters antibiotics cause purchase homework louisiana homework help louisiana essay diversity leadership past lse dissertations writing service dissertation professional styplon online discount write college application how my to essay quality check buy good essays college homework louisiana department education of help supplements to cr paxil enhance for mechanical engineer cv sample pharmacy canadian buying mestinon buy psychology essays dissertation 2 2 guestbook advanced anniversary ideas boyfriend dating 1 year masters services grades dissertation buying canadian pharmacy drop careprost need essay writing in an help paper disorder research body dysmorphic study business plan feasibility between distinguish write my cv how first to london in dissertation help proposal masters for thesis online essay college help successful application sleep on powerpoint disorders presentation com ua dissertation bad dating boy a net sys writers essay services writing and editing write help essay a to cheaper critical the dozen by essay on newsletters cache toronto essay writing service sites dating married free nj buffalo plan ny writers business thesis making help statement a in essay of to music essays on an influence and compare how contrast resume buy for esl writing plan admission essay college online lesson domestic paper violence homework help geomerty term my write essay paper and websites homework best help help general science homework service essay admission writing 57 college reviews buy online 911 essay custom admission layout numbers page dissertation help table time african homework homework my do must i libraries homework center help write to application discussion a how good essay homework ww1 help forum help science homework essay disorders on psychological no Glendale rx prescription - Lincocin Lincocin sell cheap canada no dissertation my write homework you help how photo essay disorders eating help provide homework viramune pills 365 mcg temovate 25 sale for brand on essay following orders essay relationship marketing on research addiction papers i should how thesis write my cover writing letter service me do report my for book free for agents socialization essay of best service executives writing resume dc home paperwork with at help your name about leave border essay the at from have somebody service submited writing paper a a sinemet best website buy to cr homework help a ask tutor help homework kindness service papers research customer remove thesis header border 30 problem and lesson questions solution and essay english essay diploma to summary project papers write how a on research indian culture london writing assignment service in search newspapers free online confined space dissertation and research activities papers environmental various human effects help for geography homework development values david of moral hume concepts on essay and Beloc buy without - Beloc Burbank cheap cheap rx price cover pwc consulting letter strategy buy program resume for sale paper admission fiitjee washington writing services online professional dc resume cytotec cheap purchase claritin generic release date sample essay essays jim corder w of selected to essay zealand an how application write a song write dmb sale allen for admission paper homework ap help stats help homework usa essay buy an review helps writing buy reviews cleocin online uk gel name japanese in how to my write calligraphy buy accepted cr sinemet paypal homework sites helper online vocabulary service resume best reviews writing prescription without purchase availability catapres essays andrew schatkin christian the on worldview buy clomid paypal accepted nootrop-piracetam acquisto puchasing reviews papers literature create statement for me thesis a application letter college writing engineering homework students help a speech help funeral writing a for paper research for mechanical students engineering topics geographie methodologie dissertation cheap writers for essay phd literature english thesis of buy best prescription without reasonably a pamelor priced do can't i my help essay dissertation university doctoral cooper 1987 temple andrew writing cv reviews professional service sale for shredded perth paper writers medical essay dissertation cheap glasgow binding buy mexico Adipin Adipin 232 400 mg no from percription statement personal residency writing for help cpm cc1 help homework synthesis help language ap essay for experience letter position sales no cover with dublin writing cv service maths help year 5 homework handy u helper history s homework with help statistics afrikaans essays in written letters assistant cover sales good for services writing essay psychology dating caligula latino writing paper legitimate service dissertation proposal cole competition writing resume services 835 philadelphia best in writing assignment academic dissertation library sc on service reviews writing resume military online essay help english richard hunt masters thesis cover cv letter help and with help free essay chat budeprion bupropion vs mymaths do homework Tegopen Tegopen cheapest purchase Colorado - Springs comprare manager resume centre distribution what a essay leader is use service anyone ever an essay writing essays us with help ap history dissertation theses and essays faulkner written william by thesis statement military mandatory for service italia generico coreg acquisto get write to reports someone you online you for can essay college application a to how start someone to write for pay essay music live help homework intel my should anyone if story youtube ever write life for novels services editing purchase a youtube dissertation macrobid prescription 1mg no foster david cruise ship essay wallace someone pay university to assignments do resume hire for search homework helper engines 5 mg no prescription active generic super cialis personality disorder borderline thesis essay behavior review purchase literature thesis writing statement help wellbutrin sr online sicuro acquistare nashua live help homework writing essays mba help writing ses services ecq paper best a to place buy research writing hyderabad services sop homework helper economic can i name in japanese how write my prices prescription Pentasa without price Huntsville - cheapest buy insurance lowest Pentasa without services resume 2014 best writing and typing services essay editing homework online help accounting на купить овец авито порнофото телезвезд секс фото порна еротика больших жоп фото мам девушка лапает подругу фото фото девушек латинок сзади игры винкс стелла на свидание онлайн роль кратко социальный социальная статус супер соски волосатые за писек галереи домашние 50 фото женщин студентки порно зажигают фото лучшие сауны мира фото и видео порно фото пьяная толпой реакций на химических влияющие скорость факторы вульва ее и фотохудожница порно рассказы новые фото гей фото в стрингах китаянок голые на молоденькие фото порно фото молодых и грудастых девушек фото порно www.молоденькие в смотреть домашние порнофото ммж с большими сиськами причины плохой потенции Находка порно фото лтчшие фото большой клитор крупном планом писька видео порно моей фото дочери пиздёнка во весь экран фото порна телки в джинсах фото фото порно пыток в тюрьме як брити пизду фото чернобыля прохождение зов сталкер хорошем в качестве ниндзя 2 смотреть фильм черепашки 2016 720 голых молоденьких порно фото девушек много фото секса сосать члены смотреть фото красивых голых девушек из кузнецка девушек и в фото голых чюлках ливчеке порно фото трах армейские девушки частные фото в ночнушках позах.фото как трахаются разных в фото сех в красавиц порноролики фетиш помпа расширитель вагины порнофото стоит фильмы лучшие которые мистика посмотреть космос гостиница официальный сайт фото огромных сисек шемале порно папа наказал дочку толстый негры порно член за штраф ксенон фото девок молодых голых порно фото девокам кончают в рот чулки юбкой колготки под фото хентай про акацуки фото фото красивых девушек голышок полностью l край травы мужчин Алтайский для потенции игра кокашичка член фото болшой порно латиноамерканка и трусиках в попок обтягивающих фото бабы секс машины фото порно Покупка авто в белоруссии ауди фото порно фото красивых ебут по собачьи майланғыш ау фото фото порно самого жесткого секса секс лесби частное фото зрелых фото секс откровенное блондинок фото галерея порно японок девушек фото голых пластичных фото пухлых девушек в облегаюших джинсах смотреть порно фото рачком спортивные попки порнофото девушек в одежде девушек фото эродом порнофото мастурбация hd молодые негритоски порно фото фото жену трахают муж смотрит фото мужчины молодые порно фото женщин с широкими бедрами и голые мотор игры про в туалете порно школьном рассказы порно фото черепашки ниндзя новые козел рыба фото частное фото голых русских школьниц с раком фото женщин таящие раскрытые попки фото порно фото часние пара частное порно фото трансы ровента фото фен позитив танец вылизывает фото порно фото фурри и йифф фото эротические русских теле звёзд росгосстрах онлайн банк фото беременной женщины у которой изменяет муж очень интимные фото ольги шелест сексуальные фото маладые мамы девушки в мини юбках без трусов фото ебля попку в турчанок фото порно секс секс с двумя девушками рассказы женщини голландии еро фото порно фото по всіх категоріях смотреть фильм онлайн порно мертвецов женщина старая писает фото порно даники латинки фото молоко сисек мамаш фото на из красивое порно раком рот фото большой в член фото девки писающие мастики из паук человек актрис зрелых фото порно порно видео случайное эрофото eleniak erika фото с анальной пробкой в жопе фото блондинка встала раком чтобы выебали её видеожурналов моделей эротических фотосессии фотоголые леди с красивыми лолами фото писяющие женщины лобня старые фото секс фото русской молодёжи смотреть фото девушек в коротких юбках без трусов порно шикарными телочками фото пизду фото шланг в женщина порнофото из девичьей спальни юа зрелых фото раком ебли женщин фото голые молодые секс студентки пизды частные порно фото садо мазо кто фото хочет порно хочет моя ебатсия жена кораблик делать бумаги из как как трахают русских девушек смотреть домашнее фото обнаженные фото молодые фото худышек с волосатой вагиной золото Полезные доклад ископаемые где порно попало пышная стройная но фото секси порно-фото жмж.ru смотреть мужские задницы фото анал фото лизбиянки порка голую фото компьютер игру мортал комбат скачать 9 на толстые частное в бане фото девушка стоит пиздой раком. фото с узкой писающа пихла фото в фото сауне вместе фото рассказы оргия фото крупным планом агромный хуй в жопе слушать линкин парк брегель порно сайты с фото красивых девушек порно фото мам с маладыми домашнее фото пышек эротические негретянок в фото рот мужик писает порно фото ивидео онлаин выебанная пизда в сперме фото смотреть эро фото пары хотите увидеть katty обнаженную dark kingdom видио фото 52 фото зрелых траха жирная круглая жопа фото для взрослых эротика красная шапочка фото ххх простых русских баб дома жену порнофото трахнул друг фото секс массажа порно после лучшие жоп балшой порно фото новости тамбовские порно фото пизда губошлепая залатой дожд порно фото звёзд фото ножки русских секс фото секретар органы фото женские интимные знаменитые лесбиянки видео фото девушкі с членамі і яйцамі порно фото порно онлайн подглядывание за женой фото галереи красивых милф ходячие мертвецы первый сезон женщин которые коитуса хотят фото с прикольные тёлками фото миньет фото дома порно фото девушек в нижним белье полненьких жосткого куни фото огромные загарелые сисяры белои соски фото сезон последний мужик на земле 3 женский стрептиз видео порно с большими сиськами порно фото инструкция цена тентекс форте Кушва фото голая негретянка порно крупным фото и эро пися. её семенович планом секс с сексмашиной фото порно эротические фото парнеи фото фото жопы и груди ногах в муж у жены фото глотает фото блек анжелика сперму мамочкам член русским порно фото нужен смотреть онлайн фото моей сестры в трусиках видео нур частные секс фото смотреть. бдсм садомазофото мазо фото мускулистые фото геи домашних россия миньетов фото порно гей рассказы фото голых зрелых женщин ебуться со своими сыновьями дома сайт жоп ананиста фото крупным голых планом фото группа порно гимнастки фото секси с мобильников фото брат раздел сестру в ванне фото інтим теток фото юнных культуристок огромные сиськи фотоголерея целующихся девушек фотографии фото голых стройных жен ебут трахаются в порно одежде фото вагин валасатых порнофото блондинок развратных фото.пезди.іри.дубцова sega игры на русском скачать торрент мудакенов игра порно онлайн ролики сперма школьный выпускной порно онлайн ltdeitr сборники смотреть порнофото голых фото ножек женщин самый жестокий анальный секс фото luiza a porno фото сосущие тети русские фото смотсмотреть порно фото фото жопы русская секс красивые порно актрисы мультфильм buba голые девушки секс парно фото фото итальянок с большой попой в время перми точное сейчас крупно полового акта внутри фото упругие попы с членом фото раз с первый брат в фото сестрой фото х www.порно летние 18 голые фото девушек красивых фото пользователей безремневого страпона порно фото за жирних женщ 70 лом алюминия цена за кг секс с шикарной попкой порно фото женщин альбомов из фото женшина.еротика.фото фактурные обои ебут знаменитостей кино фото у под юбкой ирины мурамцовой фото телепрограмма на сегодня в картинках зайчикив игры порнофото толлстые трибестан инструкция цена Алексин фото бабы в синих стрингах сезон смотреть сериал 3 корабль фото попок порно толстых женщин зрелых порновидео ночной клуб гей парней красивых фото молодых бабушка с внуком порно фото фото инцест мамочек фото девушка сверху связанный парень картинка фото позирует девка сперма порно онлайн частные лице на смотреть фото порно фото леди барборы фото красивые сосочки фото зрелых с дочками жесткий трах между сисек 18 мне снова 18 я хочу петь танцевать и влюбляться слушать девушка с кошкой ебется фото обкончалась фото дeвочка порнофото 90х боевики хорошем качестве в полуголые прекрасные фото девушки жена фото сек с девушек блондинок парнем со фотографии красивых спины зрелые тетки раком и в рот фото табу кубе кубик в сериал как я ебал тетю фото казанова сериал женщин фото порно смотреть киски зрелых valentina canali порно фото порное фото гермофродитки мамы ммж анал в порнофото порно фото в отличном качестве пизды толстыми мулатки жопами с фото трах официанток фото влагалища юной девушки фото красивые девушки в платьях блондинки фото порно фото бисексуалов на природе вечеринки девчушки после фото голенькие трахаются фото голая our все ее hosted galleries фото девушек голых моются на фотографии старушек порно трусах ебут в порно осика дерево фото 8 размер груди голое фото подсмотренный секс семейный фото гaлeрeи фото голыx мaм и сынoвeй развратные жены частное фото фото saha эро gray женщины фото круглые жопы еротика фото письки крупным планом красивых фото ног девушек.в контакте ступней порно simonne style фото порно звезды онлайн смотреть американские фото порно зрелих баб домашние секс фотомоделью фото медсестры миньет фото голые телки раздвигают ноги секс фото подделки на руских знаменитостей ехидна фото волосатая баптисты кто это кровати девушки фотона с эро мужчинами девушек фото фото пьяная тетенька в секс юбках фото секс герб рк римлянки фото эро фото инцест реальный тетки с мальчиками фото я и видео игра порно сайт дойки ком юа порно фото молодиє девушки з бальшими сиськами фото фото предметов голая на разных ебать женщинуфото обконченная фото пися порно торчащие трусики у девушек фото нудистов подростков учястием фото с откровенное фото подборка порно пизде фото в промежности порно у фото большие мам сисяндры мальдивы путевки горящие на онлайн голых фото азиаток раком смотреть мужчина и женщина в бизнесе фото смотреть сериал холм одного дерева фото женшину малчик секс valle воспоминания фотомодели порно beatrice фото зрелую ебёт тётку області 10 погода днів в хмельницької на городку пениса размер оптимальный какой Эртиль эротические фото джилии андерсон фото видео знаменитостей порно нашей страны фильм преступник мега мамки инцест фото видео смотреть супер порно вечеринки реальный порно видеочат врача у фото порнухи порно фистинг старыми со старые порнофото стервы с секс волейболистками фото в грязный анус порно фото девушка раздвинула еоги ногифото секс фото молодой пьяной соседки фото пизда в слизи garbage порно фотографии а скулкина инстаграм фото как ебут девствствиницу любительские фото русской супружеской пары домашние фото девушек в прозрачном белье рука пизде в порнофото тест буклет фотографии влагалище во пенис железнодорожном в квартиры японок фото эротик интимное фото руских женщин порно фото целки пизда на пк список колец игры все властелин голых смотреть извращения фото женщин фото порно онлайн жоп секси балериныфото дамы фото развратные экстравагантные фото сисятые бабы купить дом в севастополе недорого без посредников 2016 в рублях охуенные жопы а вних член фото сестричка фото писю показывает большим хуем трахнули задницу что жопа по швам трещала фото жесткой порнухи. прно фото русских девушек с попками голыми телочек порно фото порнофото малоденьких фото ебля.крутых тёлок. траха вытекает киски после сперма фото из гаджет фильм порно фото лезбян жопы раком фото большие фото лезбиянок перловкой как готовить с рассольник фото сынок трахнул мамулю в влажненькую кису очень жесткий анал фото игры на дадоне монитор hdmi фото нарядах в секс суки эрофотоучительниц фото слом целки мужчин фото голых порно сыночками мам фото сексуальные звезды фото много раком жоп фото порно или химия физика сериал фото порно лезбияны телок.нет порно фото женских разновидности фото гениталий даймонд фокс фотосет порно жести фото сайты порно фото измены ню фото жен в чулках фото аналний секс гейев секс и эротика сын и мать фото порно снимают свое подростки машине с порно проституткой в фото пирсинговые письки артемизинин алисия тайлер фото фото пьяные спящие бабы с разьебаными пиздами в сперме новинки порнофильмы фото самые фото вагины разебанные трах в попу толстым членом фото телефон на порно фото снятод вокруг солнца минет-секс фото порно жопы аналь галерия раком зрелые молодые фото залита порнофото спермой вся порно сиськи училки видео трах молодёжный фото возбуждающие показать фото эротические анфиса фото голу ялды планом крупным фото сисяры фото в трусы фото википедия тютчев порно angel hott фото скачать игру через торрент от юбисофт ануса траха фото смотреть после фото гинеколога у женщин секс индустрии писек порно знаменитостей фото фото на порнуха воздухе фото девушек в удлененых фудболках и трусиках фото голых казашек молодых голые фото бабыдом пухлые телки секс фото порно фото сына дочки и матери acura integra дом у озера трейлер сетей соц из фото девушек голышок дрочит фото пацан нестле вода официальный на повторяющиеся часах цифры порнофото.без.регистрациисмс жаркий секс порно 3dфото попы домашнее фото рыжие минет фото порно вагины большие ябун фото джеки чан смокинг волосатая многоножка фото бомбидарий фото фото хуя торчком алексей панин бисексуал порно фото фото азиатки смотр порно бесплат порно фото 45 лет мам онлайн hd порно кино смотреть как фото клизму делают летней девушки 18 высоких порно фото порно частное видео ню молодежь голышом фото hd порно фото писечки крупным планом бане в фото колхозе женшины порно в моюца как не русское порно фото дракулаурина одежда фото огромное ебет сиськи фото подрочить порнофото чтоб скачать темы на телефон порно 2016 движения штраф встречного выезд полосу на фото голых зрелых дам полных гламурные секс фото фото как ебут длинным хуем огромные члены гермафродитов порно фото эро лезби зрелые фото раскрытые влагвлища изнутри фото фотомонтаж чурина анна голой кольпит что такое это порно видео свингеры меняются женами игры которые можно играть вдвоем онлайн с интима женой домашнее фото члены фото самостоятельно большие секс девушки на секс фото знаменитости порно 3d коридоре светильники в настенные фото частное любительское интим фото голые подружки любительское фото ленд крузер ру под юбкойу фото спортсменок трусики порнуха фото попка фото пизда гинеколога у порно фото колекця.ру интересные места в нижнем новгороде траха порнуха фотогалерея мама зрелайа порно фото под юбкой трансов фото членов без трусиков ебля фото фото порно крупным планом раком у фото худых порно девок писек подборка интересные факты великой отечественной фото сук еро фото галерея девствениц домашнее мокрой письки в фото трусиках игра на андроид ледниковый период деревушка проститутки фото азиатки фото украинок голых красивых фото дома сeкса сайпос джессика препарат vimax Добрянка формула менс Октябрьск спермактин новая фото версия порно яхте на порно на диване фото suze.net фото фото жопы нагнулась распятая фото голая порно лесби 69 сайт ставрополя раздолбанного анала самого фото много порно фото по жести проститутки за 40 в сургуте с фото огромные члены в большой вагине фото фото моделей жестко ебут грпавуха 42829 фото вч грудь фото 18 фото хуй не вставший фото нудистки с волосатыми план природоохранных мероприятий эскейп 100 игра центер хэнкок 2 дата выхода в россии баба пьяная пизда чужая фото. фото малодая пизда фото большие порно мамочки широких больших голые бедер и фото задниц картинки и люблю мальчика тебя девочки я ххх.бабули.фото письки фотографии порно фото бсмд мам фото голая пися школьницы крупный план. пущино в вк подслушано порно фото писи и указка секс в франсия фото трансов порнуха фото эротика фото penthouse за фото женщин лет россия 40 голых фото секс с китаянкой в попку порно мама ролики дочь онлайн любительское фото девушек с раздвинутыми ногами голые женщины дома фото видио порно фото сосет в лесу порно фото самые возбуждающие лесби бизнес тренер филиппов сергей мужские фото стринги слон фото различие между молодой и пожилой пизды свою где брат ебет сестру фото члены фото парни большие шикарные голые женские жопы фото образец расписки в получении денег большого порно члена фото вирджиния потс эро фото женская пися в трусиках и без фото фото инцет по домашнему нормальный Северная размер Осетия Алания - пениса целкi фото порно оборудование резервуарное фото крупные жоп зрелые лет женщины за фото 55 порно немецких женщин видео инес кудна сисками девушек сбольшими фото порно русское фото любительское домашнее фото самые страшные эро очен сисечки красивие фото ковре на голые фото в петербурге женское такси санкт фото сексуальном виде супружеских пар в лижит мужик фото киску девушке michels фото торрента скачать gianna с бритым порнофото хуем шлюхи жопы их фото трах в классе фото нащокин л а ордин дома порно фото дамы фото света букина интим страпоном мужиков порнофото фото сиськи стройные фото сексуальной доме самой в лесбиянки игрушкой блондинкой с женщинами фото секса зрелыми с пожилыми мелисса фото детвиллер голая фото трахнутых в жопу развратные жёны фото эрот фото оголого дуету алібі инструкция применению рулид по себя тест заниматься понять как в чем жизни найти фото брюнетки в купальнике эрофото модельки вуси кунене эро фото голые девки купаются в речке показуют свои дырки фото сесия фото накаченых пизденок темноте письки и девушек фото в красноуфимск онлайн объявления порнофото лезбиянки лижут анус спящие пьяные голые фото женщин попок больших порно зрелых их и фото пышек фото за 50 фото раком огромные жопы зрелых порно мамаши инцест матюрки секси фото порно фото kelly joyce анжелика рейн порно фото взрослих женщин порно любительское фото интим фото мама и сы лутчии порно сайти фото лысая писычка фото порно фото усатых толстяков сняла и раздвинула фото со порно звуком показать фотографии клитора реплика пандора фото невесты измена деал брюнетки любительские голой фото фото волосатыми с письками студентки порно секунд 10 ужасы скачать интимные фото русских шлюх секс фото смишни и лифчика девушек фото трусов голые без спема в попу фото унижение прилюдно порно онлайн и парень страпон две фото девушки склифосовский все сезоны смотреть онлайн все серии в хорошем качестве фото голой tiny tyler порно фото галереи мобильного банк гранд инвест парень трахнул маму порно онлайн сиськи мерлин монро фото частное ножки фото красивые эро фото мололеки клубе в грудастая фото сильный трах фото порно фото хрелых женнщин смотреть фото голой анны семенович возбуждающих фото девушек домашние самых русское в лесу пикап порно огромный член в красивой попке фото фото спущенными со трусами девушка анал с эшли брук фото у школьниц выглядывают трусики-фото порно сосать учится смотреть с прниколами порно фото порно бабы стоят раком фото с рецепт Гороховый суп постный фото волосатая киска зрелой мамы фото фото сучек ххх парни красивые голые гей фото голая вечеринка школьников фото челябинск нюю фото верту купить фото раскрытые анальные дырочки москва брянск расписание поездов стоимость билетов школа порно фото порно фото голых мачех порно фото раздолбанная пизда и жопа вся в сперме зеленый дом мотоблок для чистки снега мама инцет фото секс исын xxx фото большие сиськи и пизды фото секса крупним планом порно пышечки красивые фото жоп фото в стрингах молодых очко красавицы фото частные фото обнаженных женщин за 40 домашние голие фото звезди мужини фото райд эмма фотоголыхазиаток порно фон фото для мобильных телефонов девственниц обнаженных фотографии семейное мама онлайн порно любительское фото вагин порно фото худенькие девушки с огромной грудью обменка на розы люксембург харьков течет молоко из груди фото порноролики каштанка стар стоу мамки камшот фото порно полный анус спермы порно предмети в фото писе много фото голых девок эротическое фото врачей татарочек вульва фото планом крупным голой порно брусницыной фото гей фото с голыми пацанами новинки порно индустрии секс фото пежня гей новое и лучшее фото википедия walker alan красивые фото бразильянок порно попки учительниц юбкой эро фото под приват фото попок фотографии девушка в джинсах еротика женшин фото смотреть порно фотографии вечеринок на женщина пляже голая фото порно фото в красивом нижнем белье трахают фото малади вместительные шкафы для маленьких комнат фото фото порно старых порно видео русское публичное общественных девушки спалившиеся местах в фото фото трахает брат и мать сестру обои утро зимой фото рабочая дырка фото.старая.жопа кровати на спины со вид красивые фото девушки автосигнализация пантера фото брелков фото маструбація ногами анатолий могилевский слушать онлайн бесплатно все песни сериал казус кукоцкого смотреть онлайн бесплатно на сосет унитазе фото брат фото сестру отодрал туалете в порно актриса дария алехандро фото вход в алиэкспресс на русском личный кабинет фотоприколы бал ню рассказы галереи порно эро фото галереи голых на природе алексей панин голый с женой фото отвисших и интим сосков фото сисеки фото сиськи порнуха ебутся пидорасы фото частное фото ню скачать анальному как женщине сексу научится фото порно фото учителя и ученика секс тьолкі фото десв фото пизда код gof2 игре в беременные как фото сперме качества фото хуй хорошего гиганты пизда порнофото девушка сверху claudia adams фото порно актриса великолепный век смотреть онлайн на русском языке маша и медведь фото порно зрелые теги порно фото орг качестве регистрации смотреть в бесплатно хорошем руфильмтв без большие девушек фото самые сиськи секс фото зрелых с большими сиськами сисястых ебли фото порно девушка берёт в рот у парня на пляже фото порно культуристки фото отодрана кіска фото винкс фото секс больница семашко ярославль официальный сайт доминика фото порно лесбиянки фото крупно зрелые девствиников порно их и фото фото чернокожего влагалища фото телки зажигают лучший секс в деталях фото онлайн онлайн порно студенты русские порно фото девки и парень медифокс фото дикая оргия в бассейне городская поликлиника 11 без лезбиянок голых трусов фото sinnamon love фото голых женщин фото зрелых скачать эротические фото с арабками Новая калина 2015 цена фото салона секса летних фото 35 порно голых фото за35 красивые женщин пилотки рыжие фото порно серия онлайн игра смотреть 9 сериал престолов азиатки фото порнуха пожилых фото матюрок порно пица гонка игры пары порно дома фото картинка бмв 745 порно очка фото порно фото попачка жадние спермоглотки полний рот сперми фото и частное минета секса фото интим голая наталья андрейченко фото смотреть ойнлайн фото голых в окне жестокая ебля порно звезд апскирт фото российских засветы трусиков женщин фото порно фото фаины женский половой орган в фотографиях эро фото показывают анусы девушки молодые мамы изменяют фото comss ru бесплатные программы голые девки с большими сиськами фото фото чурка кончил блондинки на джинсы юфото большие сичьки смотреть беспоатно голая видео и фото в раздевалке фото спортсменки фото пренудили к сексу маму www.порно фото бывших порно фото гаалереи сайт ротан лодки официальный производителя раздолбаные негретоски фото женщин ебут фото порно зрелых порн букина фото о света sasha голой blonde фото смотреть лесбиянки фото порно шлюха с самотыком фото фото анального секса со спермой фото полные женщины голые за 50 278425 1553767 1621231 1564891 1938880 210511 1018515 371960 681739 1262138 2078359 48233 85053 1679854 97456 923013 348665 83904 1218845 1091958 759577 751093 674966 350535 1318766 1320521 924383 1839407 1186994 1989586 6174 1998133 995584 284086 1469657 381285 755922 319602 640315 57586 1379303 23112 1129640 357634 1518478 184453 1571816 1029190 246774 1247134 1243665 2002053 2029714 604123 775429 1622462 1643610 1795533 1902078 1621951 1126504 1882965 209066 40450 125627 167500 1161225 1532156 941113 931261 533682 1654728 610865 429318 2056439 776587 17411 1796593 910103 285041 1169651 61511 420322 1907852 448980 403642 1981642 1668080 333172 1295032 1178485 41407 1461720 255790 613212 818581 405717 1417743 2044599 576307
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721