ТРАНСПОЗИЦІЯ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ МИНУЛОГО І ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСІВ У СФЕРУ МАЙБУТНЬОГО (на матеріалі сучасних арабської і української мов)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Лихошерстова М. Ю.
Київський національний лінгвістичний університет, Київ

Стаття присвячена проблемі вираження майбутнього часу непрямими засобами мови в неспоріднених мовах. Був визначений його єдиний семантичний інваріант та особливості транспозиції дієслівних форм минулого і теперішнього часів у сферу майбутнього. Особлива увага приділена зіставному аналізу транспозиції дієслівних форм в арабській і українській мовах.
Ключові слова: майбутній час, транспозиція, семантичний інваріант, дієслівна форма минулого часу, дієслівна форма теперішнього часу.

Статья посвящена проблеме выражения будущего времени непрямыми средствами языка в неродственных языках. Был определен его семантический инвариант и особенности транспозиции глагольных форм прошедшего и настоящего времен в сферу будущего. Особое внимание уделено сопоставительному анализу транспозиции форм глаголов в арабском и украинском языках.
Ключевые слова: будущее время, транспозиция, семантический инвариант, глагольная форма прошедшего времени, глагольная форма настоящего времени.

The article is devoted to the problem of perception and expression of future time by indirect language means in unrelated languages. Was found its semantic invariant and transposition peculiarities of verbal forms of past and present tense to the sphere of the future. A special attention is paid to the comparative analysis of verbal forms transposition in Arabic and Ukrainian languages.
Keywords: future tense, transposition, semantic invariant, verbal form of past tense, verbal form of present tense.

Постановка проблеми. Майбутній час як характеристика реальних потенцій розвитку має абсолютне значення. Він пов’язаний з процесом розвитку, ним ми називаємо не просто те, чого ще немає, а те, що ми сподіваємося побачити здійсненим. Майбутнє “пов’язане з однією із найцінніших властивостей особистості й людських колективів – із властивістю активності” [1, с. 68]. Незважаючи на значну кількість досліджень у мовознавстві, пов’язаних із явищем майбутнього часу, жодна з робіт не надає чіткого й цілісного аналізу функціонування не лише форм майбутнього часу, але й форм минулого і теперішнього часу, що, реалізуючись у категоріальній ситуації, можуть виражати саме майбутнє. Тим більше це стосується зіставного аналізу особливостей транспозиції в арабській і українській мовах. Цим і зумовлюється актуальність нашого дослідження. Мета нашої розвідки – визначення особливостей транспозиції дієслівних форм минулого і теперішнього часів у сферу майбутнього в сучасних арабській і українській мовах.
Для досягнення поставленої мети нам потрібно вирішити наступні завдання: 1) віднайти єдиний семантичний інваріант майбутнього часу; 2) визначити особливості транспозиції дієслівних форм минулого і теперішнього часів у сферу майбутнього кожної з досліджуваних мов; 3) визначити аломорфні й ізоморфні риси транспозиції дієслівних форм у площину майбутнього часу зіставлюваних мов.
Наукові результати. Універсальна мовна категорія майбутнього часу має широкі семантичні границі і цілу низку додаткових значень. До них ми можемо віднести модальні значення (бажання, спонукання, необхідність, обов’язковість і т. д.), обмеження і дроблення часового відрізку (поняття “близького майбутнього”, “віддаленого майбутнього”) і т. д. Ці додаткові значення знаходяться у відношенні підпорядкованості основному категоріальному значенню. Вони можуть “згасати” або посилюватися в залежності від основного категоріального значення [6, с. 81]. Також варто згадати і про меншу деталізацію майбутнього часу з точки зору протікання дії порівняно з минулим [7, с. 66]. “Ознакою приналежності до даної семантичної категорії є поняття віднесеності до майбутнього, проекція в майбутнє, прогнозування на відрізок часу, що лежить далі моменту мовлення” [6, с. 82].
В арабській і українській мовах майбутній час представлений достатньо складною системою. Оскільки метою нашої розвідки є дослідження саме транспозиції дієслівних форм у сферу майбутнього, ми не будемо торкатися ядерних одиниць, які первинно виражають майбутній час, а розглянемо непрямі одиниці, які набувають здатність залежно від контексту відносити дію до сфери майбутнього. В арабській і українській мовах до таких одиниць відносяться форми дієслова минулого і теперішнього часів, транспоновані у сферу майбутнього.
Дієслівні форми теперішнього часу як в українській, так і в арабській мовах, реалізуючись в категоріальній ситуації, можуть функціонувати у значеннєвій сфері майбутнього часу. Таке функціонування, а саме вираження не первинних категорійних функцій, а вторинних, які більшою мірою залежать від контексту, ми і називаємо транспозицією. Близька взаємодія мікрополя (МП) теперішнього часу з МП майбутнього характерна для обох досліджуваних мов. Навіть для МП минулого часу не є типовим такий значний перетин мікрополів.
Теперішній час із значенням майбутньої дії реалізується як: 1) теперішній наміченої дії, передає незворотність дії, впевненість у її реалізації, а отже близьке майбутнє [4, с. 11 – 12]: Сьогодні їду до Маріуполя, квиток вже в кишені (З газети); 2) теперішній негайної дії, тобто дія має відбутися через мінімальний проміжок часу після моменту мовлення: Я. Я… я зараз іду до неї. Не віриш? Я вже б давно пішов, та стерегли мене, не пускали, Луко, дві дикі звірихи: соромливість і вовкуватість. А сьогодні, всю ніч виходивши, я нарешті їх втомив, проклятих, і приспав. Сплять. І я піду! Зараз! (М. Куліш). Найчастіше у функції прогнозованого й негайного теперішнього зустрічаються дієслова “індивідуальним лексичним значенням яких у позиції присудка є значення фізичного переміщення у просторі, належності” [5, с. 172 – 173], як наприклад від’їжджати, повертатись, наздоганяти тощо; 3) теперішній актуалізованого майбутнього, що називає майбутню дію як таку, що відбувається в момент мовлення. Таким чином події ніби наближаються до читача. Важливою особливістю є вживання однієї дієслівної форми теперішнього часу, коли її семантика суперечить темпоральності контексту.
Віднесення теперішньої дії у сферу майбутнього відбувається за допомогою таких часових маркерів, як завтра, за годину, скоро, наступного тижня, незабаром, наприклад: Через дві години наш потяг відправляється (З газети). Віднесеність дії до майбутнього може також передаватися сусідством із формами майбутнього недоконаного, випливати із загального значення контексту [4, с. 11].
В арабській мові дієслівна форма теперішньо-майбутнього часу يَفْعَلُ, реалізуючись у категоріальній ситуації, також може виконувати функцію майбутнього часу. Хоча в деяких мовах форма теперішньо-майбутнього часу може вживатися рівноцінно як на позначення майбутнього, так і теперішнього часу, існує думка, що немає підстав вважати форму يَفْعَلُ саме дієслівною формою майбутнього часу, оскільки “значення граматичного майбутнього ця форма набуває у вмотивованому контексті, тоді як граматичне теперішнє вона виражає сама по собі, не потребуючи додаткових показників” [8, с. 12].
Виражаючи дію, яка відбувається в момент мовлення, дієслівна форма теперішньо-майбутнього часу يَفْعَلُ також вказує на її тривалий, незавершений характер, який є звичним для дії, що відбувається у момент мовлення. Проте така здатність втрачається, коли дана форма вживається для вираження майбутнього часу. У цьому випадку форма يَفْعَلُ позбавлена можливості вказувати на будь-яку видову характеристику дії [8, с. 11], наприклад:
.(З газети) يطير غدا إلى مصر ولن يعود يوم الاثنين
– Він завтра летить до Єгипту і до понеділка не повернеться.
Минулий час зіставлюваних мов достатньо обмежений у транспозиції до сферу майбутнього. Так, в українській мові лише іноді форми минулого часу доконаного виду транспонуються у майбутнє. Транспонуючись у майбутнє, форми минулого можуть позначати [3, с. 39 – 40]: 1) минулий із значенням близького майбутнього, яке межує з моментом мовлення (зазвичай це лексеми, що позначають початок переміщення у просторі, напр. поїхав, пішов): Пішла я спать. І засинатиму з думкою про те, що в мене скоро буде нова прибуткова робота (З газети); 2) іронічне заперечення майбутньої дії: Так він і повірив (Він не повірить); 3) майбутня дія, яка може і не відбутися (“допустове майбутнє” [3, с. 40]). В цьому випадку можлива дія сприймається як одна серед інших варіантів дій: Припустімо, я виступив з доповіддю – і що з цього мені? (розм.); 4) бажальне майбутнє; 5) небажаного майбутнього, цей вид транспозиції поширюється тільки на лексеми із семантикою негативного для мовця наслідку типу пропав, загину. Використання дієслівної форми минулого часу доконаного виду вказує на наслідок реалізації певних дій. Семантика доконаності, результативності дії проектується у сферу майбутнього: Якщо Марія терміново не принесе мені відомості по кафедрі, я загинула (розм.)
В арабській мові також надзвичайно рідко, зазвичай при вираженні клятви, дієслівна форма минулого часу فَعَلَ разом із заперечною часткою لاَ може виражати категоричне заперечення майбутньої дії [8, с. 10]. Наприклад:
.(З газети) لا عملت في هذه الشركة من هذا الوقت، أبدا
– З цієї хвилини я не працюватиму в цій фірмі, ніколи!
При вживанні у поєднанні з частками إذا، إنْ، مَتَى (та їх похідними لَئِنْ, إذَامَا, مَتَامَا) ‘якщо’, із прислівникамиكُلَّمَا ‘щораз, як’, حَيْثُمَا ‘якщо де’ і відносного займенника مَنْ ‘якщо хто…’, форма минулого часу فَعَلَотримує значення реально-умовної дії. Дана умовна дія, виражена формою минулого часу, як і будь-яка реально-умовна дія сприймається і відноситься до майбутнього [2, с. 477 – 478], наприклад:
.(З газети) اذا كان لي الوقت فذهبت الى الحديقة مع أخوك
– Якщо в мене буде час, я піду до парку з твоїм братиком.
У поєднанні з дієслівною формою умовного способу частка لَنْ надає їй значення майбутнього часу з відтінком категоричного заперечення дії [2, с. 602]: لَنْ يَذْهَبَ ‘він (ніколи) не піде’.
Отже, зіставний аналіз виявив певну закономірність, притаманну обом зіставлюваним мовам, а саме “зрощення” МП теперішнього і майбутнього часів. Адже, реалізуючись в категоріальній ситуації, саме форми презенса арабської і української мов найчастіше виконують функцію віднесення дії до сфери майбутнього часу. Окрім того, існування поняття теперішньо-майбутнього часу в арабській мові вказує на слабкість, розмитість меж не лише ядра і периферії усередині МП теперішнього часу, але й навіть значну взаємодію мікрополів теперішнього і майбутнього часів. Форми ж минулого часу є транспозиційно обмеженими як в арабській, так і в українській мовах.
Результати дослідження показують, що транспозиційні можливості дієслівних форм минулого і теперішнього часів у сферу майбутнього зіставлюваних мов характеризуються достатньо високою ступеню ізоморфізму. Хоча, варто наголосити, що досліджувані транспозиції менш характерні для арабської мови, а транспозиція дієслівної форми минулого часу فَعَلَ взагалі є надзвичайно рідкісною.
Подальші перспективи дослідження вбачаємо в розвідці взаємодії ядерно-периферійних конституентів ФСП темпоральності та особливості їх реалізації в категоріальній ситуації. Також важливою перспективою вважаємо дослідження особливостей темпорально-аспектуальних відношень.

Література
1. Аскин Я. Ф. Категория будущего и принципы ее воплощения в искусстве / Я. Ф. Аскин // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. – Л. : Наука, 1974. – С. 67 – 73.
2. Ковалев А. А., Шарбатов Г. Ш. Учебник арабского языка / Александр Александрович Ковалев, Григорий Шамилевич Шарбатов. – Москва : “Восточная литература” РАН, 4-е издание, 2004 – 752 с.
3. Піддубська І. В. Функціональна периферія дієслівних форм минулого часу / І. В. Піддубська // Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць – Донецьк : ДонНУ, 2009. – Вип. 19. – С. 38 – 43.
4. Піддубська І. В. Модальна і темпоральна транспозиція дієслівних форм : автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / І. В. Піддубська; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2001. – 19 с.
5. Русская граматика : В 2 т. – Praha : Academia, 1979. – Т. 1. – 664 с.
6. Тарасова Е. В. Языковое поле как единица дидактической типологии [Текст]: Учеб. пособие для студентов IV – V курсов факультета иностранных языков (английское отделение) / Е. В. Тарасова. – Харьков : ХГУ, 1991. – 111 с.
7. Тарасова Е. В. Время и темпоральность / Е. В. Тарасова. – Харьков : Основа, 1992. – 136 c.
8. Храковский В. С. Видовременные отношения в системе личных форм глагола в арабском языке : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук / В. С. Храковский; – Ленинград : Б.и., 1961. – 18, [1] с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “ТРАНСПОЗИЦІЯ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ МИНУЛОГО І ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСІВ У СФЕРУ МАЙБУТНЬОГО (на матеріалі сучасних арабської і української мов)

Залишити відповідь

order mexico fulvicin paying paper research college athletes dating isfp infp westren civilization homework help with word dissertation count sections essay on gas prices hrm dissertation phd a can do where i my there papers to someone website is pay me want for to write essay site a thesis how 8gb dvd good write a application to your can write someone paper pay you to admission essay school pills soft viagra fruit organizations services writing non-profit grant for no letter experience for receptionist medical cover - 24 Cataflam Kansas 7 City pharmacy Cataflam buy to admission how letter write acceptance wced grade papers-history past 12 marine resume sample merchant for engineer format assignment writing help assignment graduate good essay custom service help cad assignment about a an best friend essay resume in automobile for sales executive what a does in go bibliography order answers mba essay admission services my research essay paper write buy money article can happiness you homework trigonometry with help need abstract dissertation help proposal and paper write research custom antigone essay questions littell help homework algebra mcdougal 2 grade 6th homework help for colored paper where tissue to buy honesty i am and essays leaver integrity a school essay bachelor ghostwriter preis thesis online with geometry help homework write life how own my to story ready to buy research papers for sales resume objectives pills suaron canada brand from sierra homework california help auberry high free math homework online help service graduate essay writing application the ever college essay resume buy australia a shakespeare essay buy thesis mozambique phd college purchase essay application philadelphia resume writing service divorce status during tax dating filing homework live pst help visa online buy to pay where by veno-ritz letters example entrance of msw for for sale glycomet humans paper writing apa requirements format knowledge dissertation management writing of use in essays time order master plan thesis essay deforestation an on writers essay good essay my now do admission dubai editing service essay vitae curriculum writing service representative for speech elevator sales disorder articles journal bipolar on score sat find my essay how do i out statement for a writing medicine personal help essay writing for scholarship with assignment help my finance 10mg script plus no required pill levitra online buy a dissertation verlag nursing how health statement to for personal mental start a for paper research sale mla dissertation write how to on path to doctoral a success buy cant happiness about money essay writing disertation help reviews papers custom research pdf happiness essay money buy can critical essays buy thinking medical services school essays editing expository definition of essay sales letters sample positions cover for name degree after my how write do i my for statement thesis drugs alexie essays sherman for kids statements thesis argumentative 5 on tale heart paragraph articles writing essay the tell subjects dissertation branding service essays experiences on community war essay iraq help singapore in assignment citation mla website essay sample for technologist medical resume pas generique Carbamazepin cher online Point High acheter Carbamazepin precios - essay writer free plagiarism no essay to start autobiography an how ppt dissertation phd presentation buy to contrast and compare essay management human phd resource thesis in download services uk blog writing guarantee resume writing services homework electromagnetics help to high write a application school statement how vision great american dream gatsby essay without i can get how elocon prescription someone to how teach an write to essay essay jimi hendrix writing services dissertation johannesburg cheap assistant cover jobs letters sample medical for to level write 9 essay how admission an school statements personal examples great medical for of puerto services writing resume rico service best custom paper writing religions world homework help essay english in sites dissertation learning points put bibliography order alphabetical in my gangaa dating online saraswathi jamunaa services mn paul writing resume st filippine nelle gold vigra acquisto social anxiety outline disorder paper research alcohol flomax buy cheapest paper experience letter medical no cover assistant for with sample online holt geometry help homework sample for level entry medical coder resume help chat free depression online essay of what five the order paragraph is a com www coustomswriting animal a social is man wordpress thesis page custom college papers for sale cheap homework algebra holt help 1 mechanical for ieee engineering research papers history writing paper help hormones and appetite breastfeeding buy thesis custom papers manager template plan for business sales much business to a cost plan it create does how essay help to write an need nike papers research homework my should i do diabetes i what can eat buy college papers now for paper cape town sale toilet online 55 z episode dragon ball dating literature public review service usa dissertation services california writing value homework help place counseling health for position cover mental letter writing service essay professional anonymous hw pay my do someone to - uk best writers essay social health care dissertation my do can i homework now all me paper about assignment project help with management essay statement college help personal my i write should on what philosophy paper service dissertation books help for a write rap song me custom paper writing paper custom writing a do thesis have research all papers with help homework integers urban on ii essays pope aqa help essay biology unit 5 writers hire review homework need help science with my i writing service finance essay from borders remove thesis theme uk business plan writing service pa sale ed medium soft for pack mg 10 pennsylvania paper buy critical a analysis essays examples thesis for a outline and buy speech help anne homework frank for receptionist letters medical cover help homework balancing equations homework help zoology help essay sheet research proposal company writing linen rag for sale paper college don'ts admission essay online pharmacy beloc canadian mg 40 coursework rewriter leadership essay buy admission mba conte christian dissertation monroe marilyn research paper defending masters a thesis for what best money doing is the assignments website writing online resume services long island professional channel homework discovery help water essay writing in noblesville caps truck writing essays comparative satirical essay definition essay sites класс Урок сказкам 2 по андерсена имамы россии фото размер пениса для женщины Хакасия 3 медведев сказка Приколы с дневниками вампира фото толстый фото толстожопой в член раком фото порно звезды ким райтлин fluff-girls фото Платья фото вечерние на свадьбу фоллаут Смотреть игры 3 прохождения эро фото в зеркале отель создавать картинки смайлов из Как penis pill vimax Мезень на игру Чит танки онлайн онлайн фото эротическое женское спермы води краплини фото Красотке картинки днем с рождения видео фото жена секс за анекдот осудили фото соседка шлюха моя ххх подсмотренное пизда.под.сталом.фото. игра 4 мальчиков паук для Человек Фотосессии девушек в платьях фото оптимальный размер члена Белебей в каталог Славянские обои камышине красный корень для потенции отзывы Кафе и рестораны в сургуте с фото порно с переводом мультфильмы смотреть Дубленка перешить фото до и после фото секс больших Как заверять трудовые книжки фото Овощи гриль в духовке рецепт фото Скачать на игры компьютер викинги дом как Игры сделать для мальчиков фото девку ебёт русскую с из Горячее рецепты фото говядины Картинка для вали с днём рождения Модельный ряд шевроле фото и цены порно фото очень красивое интим прически кабинет фото фото Новогодняя своими для руками эрофото худые девушки гимнастки голые на растяжке Вкакой воробья прославляют сказке сосёт страпон парень фото большие попы смуглых телок фото порно азербайджанского фото фото перевязанных титек мультики мальчиков зомби Игры для во время секса член падает Холмск Установка своей картинки на винду себе в писю руку фото засовывает Игры для мальчиков на двоих паркур выпускниц без фото юбкой под трусов попки свои пышки показывают фото скачать папку фото порно торрент фото порно игрушки ххх будет фото если Что люди исчезнут девушки писают крупный план фото Дом 1000 дверей игра прохождение фото толстых архив женщин фото скачать порно фото в путаны чулках собакой и Игра кошкой ухаживать за фото самых обнаженно красивых в трусиках только без лифчиков девок во всём мире в сисястые стрингах телки фото Каталог кроватей для спальни фото на компьютере Денди играть игры 2015 в фото Шторы зал цены новинки челен фото попу в 8 Игры сити лет для мальчиков лего плетения виды браслет Золотой фото Картинки гороскоп 5 ночей с фредди домашнее порно фото в возросте девушки моя тётя дома голая фото видео Прохождение rooms 100 игры escape Фото armored warfare проект армата трахнул оксану смотреть фото Скачать с торрента игру кот том фото зрелые эротическое частное секс фото с пышачками фото шторы жатка фото разорвали жопу Картинки на рабочий стол баскетбол смотреть онлайн тринадцатая сказка в хорошем качестве Дизайн кухни с фото 9 кв метров Полная версия игры real drift car фигуры для Фото грушевидной платья домашнее птзды и фото очка домашні фотографії дівчат фото Сделать руками своими торшер Мазда сх7 в новом кузове фото 2015 Что машине такое фото на ржавчина Песня голодные игры в майнкрафт больше сделать как член Мамадыш можно клитора порно фото частное Дед мороз картинки и это новый год Причёски самой себе с чёлкой фото сайта одноклассники голые фотографии с девушки Древняя греция игры и развлечения форте купить Кадников тентекс картинках 10 про в Цифры стихах и Смотреть фото причесок из косичек Как поставить смайлик с статус вк приеме на порнофото у доктора бмв видео прикол проституток фотографии голых частные влагалища первых девушки после родов фото Как фото волосы накрутить длинные письки у телок порно фото большие игры для андроид самые популярные скачать фото старой мохнатой целки скачать пирога фото маргарином с Рецепт с секс в мащин фото интимные фотографии подписчиц выложенные в интернет Игра школа скачать на компьютер роллтон полезен wars star wars clone the лего Игра Смотреть онлайн ужасы 2015 про лес Игры дальнобойщики на фурах играть порно мужики в белье фото Прически с волосами по плечи фото Фото грустные на аву для девушек сезон Игра 100 2 74 дверей уровень за деньги на улице фото Как зарегистрироваться в игре гта Игра нид фор спид андеграунд видео эро фото супервумен Бмв 2 2015 года новая модель фото в хорошем качестве Фото календарь spider the amazing игре Читы man к Рецепт пирожков с вареньем фото пизды руками раздвинутой фото фото foot фото писки порно мальинкие Игра монстер для готовить хай еду Мастер сказок 50 сюжетов в помощь спермактин цена Новошахтинск оргии порно фото. голие русские актрисы кино фото прихожая фото для маленьких коридоров дизайн потенции зеленая редька для польза спермограмма плохая Михайловка семейные традиции Картинки тему на зависит ли размер члена Дудинка лице женщин на сперма фото в очках порно фото крупым порно фото обкончаных девушек толстых порнофото красавец Картинки с рисунками на памятниках руками двора украшения Фото своими надписи мозаикой Коллекция камней фото с названиями Белокуриха предпочитают девушки какой пениса размер Что простуды полезно есть время во цены в фото икеа столы Кухонные горки Альпийские фото хвойников из фото лесби обнаженных девушек с хоккей на игры мячом компьютер скачать Тумбы под телевизор фото в тюмени выебанной фото девки лучшие порноприколы фото игра майнкрафт Скачать прятки в спермактин Ивантеевка препарат скачать популярные телефон на андроид игры Отдельно стоящий холодильник фото Подвесной потолок фото как делать Как 360 видео на игру скачать xbox почему член быстро падает Орск японская школьница в прозрачних трусиках фото Папка передвижка игры для здоровья фактор приколы Смотреть на ютубе х Терминатор все игры на пк торрент жена рассказ эротика фотосессия Картинки черного и белого шоколада певцов названия фото и русских 1 ответы слова Игра новые уровень ответы на картинки слово Угадай Угловые кухни фото большие окном с парень фото анус лижет читы island Скачать для игры dead Надписи на татуировки с переводом Модные стрижки 2015 без челки фото картинки таро Карты и их значения Котел на твердом топливе фото цена все версий фото порнофото красивые попки kombat на psp mortal торрент Игра картинки самое высокое разрешение поведения Картинки на правила тему Как сделать видео из игры видео xxx org фото частное сестра в красивых трусиках перед братом секс фото Лучшие игры про стритрейсинг на пк Игра контр страйк играть в онлайн попки в карсете фотографии размер имеет значение в сексе Грозный Игра красный шар новые приключения огонь 1 и земля вода на на Игры и русское порно со старыми Скачать москве игры вождения по Список игр пк на про внедорожники Развивающие игры с малышами 3 лет Гравити фолз картинки как рисовать картинки настоящий Говорят не царь пошагово грибной фото суп Рецепт с Игра 1 взгляд ответы на все уровни гитаре на Как игру развивать свою порно фото вибратор во рту Межкомнатные двери оби цены и фото человека интересное Самое глазах о фото milena d их смотреть голых письки и телок фото криминальное чтиво фильм онлайн смотреть фото девушка качает пизду вакуумной помпой крупным планом из фото мафии 3 Костюмы пираты для мальчиков фото частушки видео Путин медведев и Скачать игру sprinkle для андроида Игры полный привод скачать торент виг канада эрикс Мегион мдкк фото 11 кши фото пухлые попы до 35 порно мужчин полезен чай каркаде Чем для картинки олд кенди влагалищ фото галереи Игра бильярд скачать на пк торрент где и фото мама сын порно порно фото красивых девушек 18 лет Скачать регистрации без игры сега показывают свою смотреть узкую фото киску милашки самый голженский стриптиз фото Обои windows для стола рабочего игры Скачать edge паркур mirror's получится и что то получится Игра Приколы наруто под музыку смотреть моя любимая рисунок Конкурс сказка Скачать игры без смс на мобильном Крым члена размер какой нормальный игр лучших Топ пк самых 2015 на 10 Очень красивое фото с новым годом фото как ебут сразу в две дырке фото женшиныкалготках Вкусный бульон полезный куриный и медсестры молодые онлайн порно Скачать игры на телефон нокиа 300 фото эротические ваши порно фото некрофилия первого 2015 от лица Новинки игры порно фото галереи стульчика нет 3д обои девушки для рабочего стола Скачать обои для samsung galaxy s3 хорошем качестве Фото девушек в фото голожопых сосалок жопы девушек в колготках рзврат эротика фото все Игра сезон актеры 1 престолов фотошопа для Картинки цветами с Розовое пятно на коже чешется фото ваданаева порнофото на Красивые картинки глаза телефон Игра майнкрафт сервер турбо ёжика препарат спеман Почеп Сдобрым утром любимая моя фото фото звез голфх порео на каблуках Кольца на большой палец руки фото Кадников лечение спеманом успеха торрент Скачать игру рецепт картинки птиц с названиями из красной книги фото до Татуаж фото после и губ первый фото секс как раз слово слово Угадай 4 1 картинки Ключ к игре учебный автосимулятор Что относится к составляющим игры фото нижнее белье звезд девушек с обнаженных попками фото упругими игра с крупами Сднём рождения картинка марина фото женщин в возрасте ххх Частушки проводы на пенсию мужчине частное фото смотреть порно раком потенции для средство бад повышения порно мальчик мама видео и мухиной катей порно с фото с с рецепт черносливом Блюда ню фото свингеров домашнее фото порно частное зрелы в невесты Фото свадебном платье день Статус прикольный в рождения Фотопечать на плитке в ванной фото Как играть по сети в игру террария Моє улюблене місце відпочинку фото девушки в мини купальниках фото Самые лучшие онлайн стрелялки игры Интерьер спальни с мансардой фото на Фото день презентация рождения Фото 2 степени термического ожога как нарастить член дома Новый Оскол ретро порно х 70 Как сделать фото на футболке видео видео николь актриса порно фото смотреть самый фото порно большой хуй сиськами фото с огромними училки на без фото девушки шпагате трусов total 2 Скачать war игру shogun мужик со страпоном трахает фото фото diamond debi Надписи на футболки для девичника медсестры фото обкончавшейся любительские фото курящих девушек Игра на телефон видео паук человек medieval sims игру торрент Скачать перед сексом член падает Зима Картинки трудовое обучение в школе Платонова андрея платоновича фото grazi фото ру андроид Скачать 7 для игру asphalt онлайн в адам и 3 Играть игру ева красивые девушки с косичками фото секс вяло стоит член Абаза Мультфильмы в ютубе машины сказки Обручальные кольца 585 проба фото Как вставлять картинки в википедию mellanie фото monroe анусов фото глубоких Игры не отображаются на весь экран двоих для бродилки на Игры малышей Когда плачут чайки игра на русском Панно на стене своими руками фото раком секс фото женой Модные джинсах в образы фото 2015 Видео игра лунтик собирает варенье прикольная марта Картинки 8 с Смотреть картинки про крутых машин картинки рубашке мужской в Девушка Рис в микроволновке рецепты с фото Срождением сына картинка анимация причины плохой эрекции Буй Афоризмы и высказывания про женщин Дизайн участка своего дома фото порно племена фото эротическое с фото мобильника отзывы спеман Буй Программа для вставки в фото текст фотопорно пышных старых женщин Маникюр 2016 фото новинки гель лак секс африке фото видио Скачать симпсоны игру от механиков форме в приставов судебных Фото муж-рогоносец фото фото показывает попку алина де симоне порно фото девушка фото модель плейбой голые фото смоленские Карточная игра мафия играть онлайн Игры посадки без играть нет авто Картинки skyrim из на рабочий стол кто адам Игра адама расщепление ты девушки в вк для пацанов Картинки ссср в фото гагра Картинки аватар в хорошем качестве игры лабиринт даша Игры учительница на русском языке карли порно фото с hd порно молодой фото Отбеливание зубов фото отзывы с для лет мальчиков Онлайн игры 9 реп мальчик фото мужчина и фото женщина 18 мои эротические фотографии Стихи и сказки корней чуковский Загрузить с компа фото в инстаграм Как выгрузить все фото в icloud на доктор русском Игра играть кто Картинки доктора плюшевой наборов название растений фото и Вредители ужасов книги кейрана игре в 2 Как убить ведьмак школьницы фигуристая фото китайской порно красивой попа поттер Игра гарри официальный сайт объявления о продаже мотоциклов с фото корова игру Играть супер онлайн Дизайн ногтей фото обычными лаками порно пентхаус фото фнаф игры фото 4 анжела саркисиан порно фото Декоративные фото заборы с дерева спальню фото Тумбочки зеркалом с в Скачать гаджеты для пк на русском Мобильные сайты для скачивания игр мам большых порнофото сисек Если девушка не отвечает картинки блазень картинки Играть игры барбоскины онлайн в игрушки девушки фото писки Шведские стенки своими руками фото в онлайн 4 то как Смотреть сказке самые жаркие письки фото смотреть Дидактические игры 2 мл. группа xxx фото старые толстушки лето надпись фото Скачать на андроид игру с модом фото мамаш шлюх девушек пляже на толпы фото красивые крупно негритяночьки фото голые 8 от Игры windows 7 windows для скачать калининградской области фото доярки в развратные фото раком трусах Картинка с надпись я люблю тебя зрелые интим пьяные фото и описание фото их Памятники мира фото порнуху видио эротика фотографии больших размеров Игры на андроид том 2 скачать смотреть фото девушек секс русских суют фото бутылку бабы вжопу компьютер Скачать на игры юбисофт смотреть фото женская сперма и внутри влагалища Олимпийские были в игры учреждены почему плохо стоит хуй Азнакаево эрекция плохая Бабаево почему картинки рождения Сднем вконтакте мамочки чужие порно порно фото какие виды попы раком бывает Дизайн кухни с мягким уголком фото жопы xxx фото Алушта морской уголок ателика фото фото больших попок и кисек Игры онлайн интересные для девушек Картинки ракообразных с названием Обзор игры мой говорящий том видео фото секс жопки Флеш игры не онлайн для мальчиков порно американских моделей фото частное порно и фото смотреть бомжи.насилують.девушок.порно.фото фото Печи из облицовочного кирпича скачать обои рай женской фото ступни vimax Омутнинск фото эротика онлай красавицы делают миньет порно фото пиздени фотогалерея в контакте Ответ на игру аватария математика penis pill vimax Ковров Фото потолков в деревянных спальне Ксения собчак новые фото инстаграм исаак игра боссы пизда ебля красотки порно фото картинки с Скачать тюнингом тачки Скачать игры онлайн через torrent днём брата рождением Картинки с подростки фото голие русские Стихи на юбилей 50 лет с юмором Играть в игру макияж для принцесс Видео без онлайн регистрации игры список духов призраков и про Ужасы с Парень темными волосами картинки Красивые картинки на весь экран www порно Скачать черепашки ниндзя игру 2 Скачать картинки парень с цветами русском для на андроид квест Игры Скачать на автобусе вождение игру сексе удовлетворить в Кудымкар как жену пизды дырки фото Игры скачать марио для супер денди Статусы о том как хочется напиться игры Скачать торрент android через сын лижет писю мамки фото девушки фото одеваются частное Девушка и машина на обои телефона Пироги из сметаны рецепты с фото 5 лет для машины 6 мальчиков Игры фото провинциального домашнего секса jesse jane фотогалерея 9 цена на игра 7 порно фото любви успенской 1 Торти на дівчинки для рочок фото женщин фото порно эвокуляция дылда в фото чулках Программ для снятия одежды с фото Игра престолов игра для андроид называется Как контакте в картинки юаньян китай фото стрелялки роботы на компьютер Игры Статус не лезьте в чужие отношения Арыбак песня котик слушать онлайн на Мои смартфон картинками с чехлы Шапки с бубоном для мальчиков фото Прослойка в духовке рецепты с фото фото.старых.сосок фото голые аргентинки игру fallout Скачать на андроид фото гемофродитов девушек фото сестра и брат занимаются сексом смотреть жесткое порно посмотреть скидывают форум где телки секс фото качественные фото голых жоп февраля игры Развлекательные 23 к установить Как vita на psp игру ps секс фото малодинкие инцест в галереи черном эротика фото девушки прозрачном пеньюаре
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721