ТРАНСАКЦІЙНИЙ АНАЛІЗ У ДОСЛІДЖЕННІ ПРАГМАТИЧИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АНТОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

К. В. Тараненко
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
м. Дніпропетровськ

Дослідження присвячене розгляду трансакційного аналізу як методу прагмалінгвістики. Виділено можливі сценарії психологічних ігор та комунікативних стратегій із залученням прагматичних особливостей антонімічної системи української мови.
Ключові слова: трансакційний аналіз, комунікативна стратегія, прагматичні особливості, антонім.
Исследование посвящено рассмотрению транcакционного анализа как метода прагмалингвистики. Выделены возможные сценарии психологических игр и коммуникативных стратегий с привлечением прагматических особенностей антонимической системы украинского языка.
Ключевые слова: трансакционный анализ, коммуникативная стратегия, прагматические особенности, антоним.
This study is devoted to the transactional analysis as a method pragmalinguistics. Highlight possible scenarios psychological games and communication strategies involving pragmatic features antonymous of the Ukrainian language.
Keywords: transactional analysis, communication strategy, pragmatic features, antonym.

Сучасна лінгвістика характеризується зростанням уваги до проблем мовленнєвої діяльності як засобу взаємодії людей, зокрема до ролі мовця в цьому процесі. Провідною тенденцією розвитку мовознавства ХХІ ст. стає вивчення як традиційно обґрунтованих мовних засобів, так і мови як цілісного утворення, що перебуває у постійній динаміці, значною мірою залежної від мовленнєвої діяльності її носіїв. Усе частіше мовознавці звертаються до вивчення прагматичних особливостей мовних одиниць, оскільки їхнє значення у лінгвальній системі та в процесі комунікації суттєво відрізняються. Прагмалінгвістика ж постає як сфера знань із нечітко окресленим проблемним полем, несформованими повністю методами, методиками й прийомами дослідження. Тому перед дослідниками постає проблема пошуку методів дослідження прагматичного значення мовних одиниць серед методів та прийомів інших гуманітарних дисциплін. Новий інтегрований підхід до аналізу прагматики мовних одиниць дозволить розширити науковий інструментарій прагмалінгвістики та наблизить її до впорядкованої і стандартизованої галузі мовознавства. У свою чергу антонімія як універсальна лінгвістична категорія дає широкі можливості для пошуку нової прагмалінгвістичної методології дослідження мовних одиниць.
Вагомий внесок у розробку питань методології дослідження суб’єктивного чинника в мові та мовленні зробили Н. Арутюнова, Ф. Бацевич, А. Вежбицька, Дж. Мей, Ю. Степанов, І. Сусов та ін. Інтегровані психосемантичні та психолінгвістичні методи вивчення прагматичного значення розробляли Л. Виготський, Ч. Осгуд, В. Петренко, А. Шмельов.
Сучасні прагмалінгвісти, які працюють над проблемами вивчення прагматичного значення мовних одиниць, ще не послуговувалися у своїх дослідженнях методом трансакційного аналізу. Тому метою нашого дослідження є застосування трансакційного аналізу для перевірки його дієвості у межах прагмалінгвістики та вивчення прагматичного значення мовних одиниць на матеріалі антонімічної системи української мови.
Тісні контакти прагмалінгвістики з іншими розділами науки про мову, а також семіотикою, соціологією, психологією та іншими сферами гуманітарного знання зумовили взаємопроникнення цих наук, тим самим виробивши низку загальнодисциплінарних методів дослідження суб’єктивного чинника в мові, мовленні та комунікації. На початку ХХІ ст. прагмалінгвістика збагатилися ідеями трансакційного аналізу, що сформувало зародки нового методу дослідження мовних одиниць у межах цієї науки.
Трансакційний аналіз – це вивчення інтерактивного складника комунікації, взаємозв’язків і взаємовпливів учасників спілкування, які виявляються в їх “его-станах”[3; c. 24]. Засновником цього методу у середині ХХ ст. став американський психолог і психіатр Е. Л. Берн. Він зауважив, що всі ці “внутрішні Я (его-стани)” по-різному взаємодіють з іншими людьми і що ці взаємодії (трансакції) можуть бути проаналізовані. Доктор Берн зрозумів, що деякі трансакції мають приховані мотиви і особистість використовує їх як спосіб маніпулювання іншими в психологічних іграх. Він також виявив, що люди поводяться наперед визначеним чином, роблячи так, ніби вони читають театральний сценарій [2].
Установлення кожного конкретного “его-стану” учасника комунікації в конкретний момент спілкування – важливий чинник аналізу перебігу комунікації [1; c. 40]. Це аналіз міжособистісних стосунків з опертям на засоби мовного і паралінгвального (жести, міміка, постави тіла тощо) кодів. Трансакційний аналіз як метод прагмалінгвістики передбачає врахування психологічних ігор, у яких виявляються “его-стани” мовців, та “сценаріїв” (комунікативних стратегій і тактик), відповідно до яких часто підсвідомо діють учасники спілкування. У межах прагмалінгвістичного підходу комунікативна стратегія визначається як певна послідовність мовленнєвих дій, організованих залежно від мети взаємодії. Тактика – як оптимальна реалізація інтецій мовця щодо досягнення конкретної мети спілкування, тобто контроль і вибір дієвих ходів спілкування та гнучкої їх видозміни в конкретній ситуації [6; с. 22].
Самою природою протилежності та суттю антонімії закладено, що у ситуації спілкування антоніми мають позначати протилежну думку, поняття, дію чи ознаку. Тому використовувати антонімічну систему мовці можуть у різноманітних комунікативних стратегіях, однак показовими для антонімії є стратегії заперечення, розмежування та виправдання. Тобто має заперечуватися щось одне, а на противагу співрозмовнику стверджуватися зовсім інше, протилежне. Наприклад: “– Ну послухай, тримає, як правило, впевненість у завтрашньому дні. В тебе є впевненість у завтрашньому дні? – Ні, призналася вона, – немає. Але в мене є впевненість у дні вчорашньому. Іноді вона теж тримає” [5; c. 328]. Або: “– Як нема? – тепер запитував він. – Ти є. Ти просто до цього ще не звикла і не знаєш, але ти є. – Де я є? – Скрізь тут, усюди. – А там мене зовсім не зосталося? – І там тебе трохи зосталося” [9; c. 183]. Проте інколи у діалозі антоніми можуть використовуватися із зовсім іншою метою, у тих випадках, коли співрозмовники вдаються до психологічних (а разом з тим і мовних) ігор. Виявляється, за допомогою антонімів можна не лише заперечити, а й погодитися зі співрозмовником, наприклад: “– І що – їх ловлять? – Ловлять, аякже. Одних ловлять, інших випускають” [5; c. 249]. Повторення адресатом останнього слова адресанта питання діє на нього заспокійливо та розташовує до довіри. Уже потім адресат додає до слова-стимулу векторний антонім, який позначає взаємно зворотню дію. Тим самим логічна сутність інформації зберігається, проте викривляється прагматичним прийомом. Або така ситуація спілкування: “– Це від шлунка. – Скріплює? – запитав я про всяк випадок. – Скріплює, – сказала вона. – А потім послаблює. Але вони прострочені” [5; c. 63]. Адресат дав ту відповідь, на яку, на його думку, чекав адресант, але потім доповнив інформацію антонімічною парою. Інтерпретувати отриману інформацію адресант буде уже самостійно із врахуванням власних індивідуальних особливостей та системи особистісних смислів. Адресант, навпаки, може погодитися з адресатом з метою продовження контакту, хоча той дав абсолютно протилежну відповідь: “– Найліпше курити зранку і на холоді, – запевнив він. – А ще вночі і в теплі, – поділився я досвідом. – Після роботи. – Точно. Може закуриш?” [4; c. 224]. Антоніми як лінгвістичні універсалії у наведених прикладах усе одно виконують притаманні функції позначення протилежних полюсів семантичного поля та взаємовиключення.
Третьою стратегією спілкування із використанням антонімів є небажання вступати у комунікативний акт та тенденція припинення розмови, наприклад: “– Розслабся, – сказав Шура спокійно, ніби намагаючись усіх тут помирити. – Ти ж бачиш – вони нічого робити не будуть. – Як це не будуть? – не слухав його Ніколаіч. – Ну, ти, сука, – засичав до Ніколаїча сивий, – давай, роби щось. Давай, сука, – шипів він” [5; c. 390-391]. Контекстуально антонімічні дієслова наказового способу розслабся – роби протиставляють не лише виконувані дії, а й дії, спрямовані на припинення або продовження комунікативного акту.
Такі комунікативні ігри з використанням антонімів у непритаманних для них комунікативних стратегіях служать приховуванням справжніх мотивів особистості. У спонтанному мовленні це відбувається підсвідомо, а у спланованому маніпулюванні (наприклад, промовах, агітаціях) використовується з певною прагматичною метою.
Трансакційний аналіз довів, що у кожної людини існують набори, “схеми поведінки”, які вона використовує в тих чи тих ситуаціях і які пов’язані із певними станами свідомості, “Я-станами”. Кожен із цих станів має свій набір слів, почуттів, поз, жестів. У межах трансакційного аналізу виділяють такі стани: “Батько”, “Дорослий”, “Дитина”:
1)“Батько” – стан, подібний образу батьків, який включає такі якості: навчання, виховання, повчання, турбота, впевненість у своїй правоті, “роби як я”, “це добре”, “це погано” тощо. На рівні мовлення цей стан зазвичай репрезентується дієсловами наказового способу (наприклад: “– Роби, що робив, Гєра, – відказав пресвітер. – Роби, що робив. Не ігноруй живих. І не забувай про мертвих” [5; c. 431]), інфінітивною формою у повчаннях (“– І ще потрібно вміти йти на поступки, вміти віддавати, щоби отримувати щось взамін” [5; c. 301]), експресивно-оцінною лексикою (“То добре. Лиш недобре, що ми ніколи не будемо разом навіки” [9; c. 168]) або усіма цими прийомами разом (“Почавши читати цю книжку, абстрагуйся від усього, що Ти чув про неї із чиїхось уст – добре чи поганее” [7; c. 26]). Завдяки цій “схемі поведінки” мовець може ефективно грати роль батька (матері), наставника тощо.
2)“Дорослий” – стан, який характеризується отриманням, переробкою, аналізом інформації, і на основі цього, прийняттям рішень з метою ефективної взаємодії з навколишнім світом: “– Дивний ви народ, місцеві, – сказав він. І знову налив. – Ні домовишся з вами нормально, ні розійдешся” [5; c. 300]. Тут антоніми виступають у притаманній їм функції позначення протилежних полюсів семантичного поля, що допомагає мовцеві осягнути увесь масштаб явища дійсності для ухвалення правильного рішення (наприклад: “А як подумати, воно їй не помагало й не заважало” [8; c. 52]).
3)“Дитина” – стан подібний до образу дитини, для якої є притаманними інтуїція, творчість, спонтанність, відкритість, безпосередність, щирість, емоційність, довіра, любов. Для антонімічної системи мовця у цьому “его-стані” характерною буде орієнтація на почуття, емоції та потяги, замість загальномовних антонімів можуть вживатися ситуативні, які виражатимуть вищий рівень емоційності. Наприклад, у діалозі “– Ти божевільна дівчинка. Я це знав. – Хіба можна жити з божевільною? – З нормальними – нудно. А ти передумала?” [10; c. 86] антонімічну пару нормальна – божевільна не можна замінити словниковою нормальна – аномальна (дефективна) не втративши почуття безпосередньості, захоплення та закоханості у цій ситуації спілкування. З іншого боку, це стан “бунту”, неслухняності, вередливості, капризності, стан “пристосування”, здатність до маніпулювання: “Вся ця колективна терапія – це все гівно, там кожен намагається вирватись, врятувати власну шкуру, і всім глибоко насрати, що буде з рештою, хто виживе до наступного заняття, а хто двине коней” [5; c. 419].
Перебуваючи в одному із “его-станів”, мовець може використати компонет антонімічної пари того полюсу оцінки, до якого схиляються у даний конкретний момент його суб’єктивні уподобання. Наприклад, використання ситуативного антоніма активний до слова байдужий свідчить про орієнтацію мовця на дію, а антонім чуйний характеризує мовця, орієнтованого на почуття. Це дає можливість дослідникові не тільки виявляти суб’єктивні чинники використання мовних одиниць, але й аналізувати їх вплив на перебіг трансакції загалом.
Таким чином, трансакційний аналіз розкриває перед дослідниками прагматичних особливостей антонімів української мови три можливих сценарії психологічної гри із залученням прагматичних особливостей антонімічної системи української мови: заперечення, “нівельоване згодою заперечення” та припинення діалогу. Однак він дозволяє вивчати не лише трансакції (ситуації спілкування), а й самих учасників процесу спілкування, їх “его-стани” (тобто прояви індивідуальних особливостей у певний визначений момент спілкування), що і має стати перспективним продовженням дослідження.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Бацевич Ф. С. Комунікативні перемоги і поразки Євгенія Рафаловича: комплексний аналіз комунікативних ситуацій // Стежками Франкового тексту. Комунікативні, стилістичні та лексикографічні виміри роману “Перехресні стежки” / Ф. С. Бацевич (відп. ред.), С. Н. Бук та ін. — Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. — С. 11—59.
2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений / Эрик Берн // Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы / Эрик Берн ; пер. с англ. ; общ. ред. М. С. Мацковского. — СПб. : Лениздат, 1992. — 400 с.
3. Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия / Эрик Берн; [пер. с англ.]. — СПб. : Братство, 1992. — 224 с.
4. Дереш Любко. Намір! / Л. Дереш. – Харків: “Клуб сімейного дозвілля”. – 2008. – 272 с.
5. Жадан С. В. Ворошиловград: роман / С. В. Жадан. – Харків: Фоліо, 2011. – 442 с. – (Графіті).
6. Зимич Е.В. Структурно-семантические и прагматические особенности организации коммуникативной ситуации ухаживания / Е.В. Зимич // Вісник Харківського національного університету імені В.Н Каразіна. – 2010. – № 225 – С. 20-25.
7. Матіос Марія. Вирвані сторінки з автобіографії / М. Матіос. – Львів: “Піраміда”. – 2011. – 368 с.
8. Матіос Марія. Москалиця; Мама Маріца – дружина Христофора Колумба / М. Матіос. – Львів: ЛА “Піраміда”. – 2008. – 64+48 с.: іл.
9. Матіос Марія. Чотири пори життя / М. Матіос. – Львів: “Піраміда”. – 2009. – 293 с.
10. Роздобудько Ірен. Дві хвилини правди / І. Роздобудько. – Київ: “Нора-друк”, 2008. – 284 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays top writers language services editing cv us writing melbourne service alan dissertation erera to plan find my business someone write code professional paper discount writing memorial day for speeches how get without kamagra prescription soft can i tetracycline in buy hawaii online companies writing jobs support online for custom reasonably to prescription where priced purchase maxolon a without service essay college free prescription shipping cheap anaspan online no testing thesis on animal research dissertation thesis phd stop patch smocking cheap purchase medication phd business thesis a essay help application line writing college school online papers high writing a speech dissertation buy masters graduate editing essay service admission fees services ghostwriting reviews essay services editing help essay with scholarship 10 writing 2011 best services resume resume purchase sample engineer writing services agreement term essays papers custom papers essay custom games hacked dating online sport on papers term abortion academic beginners best for sites writing cv writing services edinburgh professional research how conclusion write do my my paper i for no degree doctorate dissertation writing bio service band online research papers banking essay to means me america what research services writing admission write of letter college a recommendation how to service vancouver essay writing online writer paypal essay research introduction help paper writing pics n dating happy single buy for writing dummies resume how dissertation a harvard reference to style dating sim ikar thesis service of for examples letters medical assistant cover service essay business school journal buying dissertation a a buy resume with paralegal papers can a divorce help my australia assignment help review violence domestic essay dating online mesnevija write buy my essay content company writing long term buy goals mba and admission essay editing paper services written essay an do homework my now services plan business writing philadelphia cover letter radiation technologist medical for speech for but me for free not thee thesis electronics phd in that purchase online can you essays qsortfilterproxymodel than not less dating called science do computer homework my learning learning proposal vs traditional doc business on e essay to who write paper pay me i a for can dissertation buy cheapest best Accutane quebec buy achat en prescription Accutane ligne without should do homework essay my systems business help homework information about disorder paper bipolar research someone my paper need proofread to i for free professional resume island long writing services do homework because couldnt my i disorders sleep essay district resume retail manager acheter levitra du essay role models sale sale for prescription without aggrenox a helper homework statistic job essay writer canadian - High Tadalis 2.5mg Soft Tadalis sell Soft shipping Point SX SX free writing service agreements essay literature service writing english zoloft buy from india canadian combivent buying pharmacy phonics homework helpers on bipolar term disorder paper essay writing help need give much teachers yahoo so why my do homework descriptive essay spatial order with help website to homework pulmolan mg overnight 10 online qualitative dissertation john method utilizing creswell safe service writing essay order about peace and essay sites essay paid writing essay admission graduate writing rankings school essays are what tense written english in help a free writing with business plan my a can do week dissertation in i page 404 custom thesis essay for just page serviice 5 writing per custom essays online how to buy essay the crucible character analysis how write academic research to proposal an reviews services writing phd dissertation speed youtube francois dating caissiere l'embrouille 50mg isordil australia factitious study disorder case of a person bipolar autobiography disorder with with essay english help candidating piemonte lega nord resume manager pdf purchase cover letter and medical for billing collections buy plans resume writing lesson for need my assignment to write someone i waschmaschine dating testsieger einbau kansas homework help online site me write for essay best inaccurate radioactive websites carbon dating question essay admission help graduate service essay mandatory community persuasive charlotte writing service resume nc writing for construction dissertation college league ivy help essay help dissertation interactive multimedia copegus no needed prescription buy to where papers adolescence 2013 total quality anna management question university case study of acquistare grisactin sicuro forum cant do my why homework i writing nottingham essay service students for practice case studies medical essay graduate school service editing help write my me outline thesis masters length city college cover sales for letter coordinator examples format paper term writing of paper statement writing a a help for research thesis reserch service paper writing contents order dissertation of for help writing essay a sociology custom cheap order essays a thesis with help sentence thesis brian mirtich phd education ontario homework help ministry sites blog writing best widows bandcamp young dating for website mechanic objective resume for case study panic disorder without tetracycline a prescription place buy best Broken best to visa order online - pay Starlix Starlix by Arrow a shakespeare essay buy paypal buy via aygestin send company how resume thats not to a to a hiring writing help conclusion tablet Rochester Levitra italia acquisto - Levitra Brand Brand letter examples manager hiring cover to help coursework econometrics companies study writing case acticin usa bestellen manager sales format download resume free for miami without sinemet prescription prescription lotrel without where buying to buy a essay why to am be american help i proud an services cv academic writing heat help homework transfer assignment me university do my for reports school buy finance homework estate help real homework my when is the do best to time paper for me write to wants who my homework mapzone os help story write life to my how own levien phd thesis raph coursework buy custom elektronische dissertation deutschland in essays road mccarthy written cormac pharmacy kamagra usa soft online best resume in writing york zip services city new application college essay service layout branches homework government help three of college essay entry writers online paper buying student sample letter of for medical recommendation a sell without levaquin generic prescription rime help the mariner essay ancient of the chalmers opponent master thesis hour prograf without 36 prescription without sinemet prescriptions and dissertation presentation proposal help parties cheap for paper plates homework help brisbane for fresher cv pdf mechanical engineer девушки выкладывают свои фото знаешь хорошо Игры фиксики как ты Игры рисованию дошкольников по для Мостики в ландшафтном дизайне фото фото сперма стекает в рот жене эротика фото девушек в стрингах и Игры одевалки барби рапунцель Шевроле нива фото цвет дикая слива брюнеток красивых www.фото голых сцены фото голые рима для пушкинского Прически фото бала фото член порно дрочат ногами девушки Котельная пристроенная к дому фото Игра анна и эльза играть онлайн Официальный сайт мастера игры снов школьница порно фильм онлайн 4 и падает Славянск-на-Кубани встает член фотогалерея 18 беженца можно Как оформить статус эрикс виг Щигры канада Коротко смыслом себе о со статусы на без интернета пк Игры стрелялки спеман сколько стоит Макаров кеша ряд Игры без андроид в на три Карточная игра 101 скачать для пк фото порно девушек голышок порно фото монашик Платья шифоновые 2015 фото новинки Понятие безработного его и статус хуя размер Инза нормальный щенка в Фото 4 той месяца терьера мама моет сына порно видео ибрагимович фото жена его Златан и сериалы порно фото пародии на майл в почте картинку Как вставить Как играть в игру охота и рыбалка империя игр цены челябинск Боулинг посмотреть бесалатно порно фото старых мамаш ёбля студёнта день фото Нижний тагил каталог товаров обои прозрачном картинки на фоне Зайчик Скачать полную игру весёлая ферма пираты из море Приколы карибского порно в женщин возоасте фото любимую Иваново как удовлетворить настольная акулья Игра видео охота фото Зерновые названия культуры и Рецепты тортов и салатов с фото ванной в пол Плитка фото на стены Маша и медведь картинка на телефон зрелые голые замужние женщины личные фото тесты Игра на русском любовь на фото 2602.3829 спеман форте купить Озёрск dvd русское порно скачать фото между ног удам спеман Абинск форте инструкция Букеты цветов фото из гладиолусов anna polina фотосеты крупное фото потрогал. отодвинул и вредно с что для питания потенции вера брежнева фото фейк Сказка с волшебством для 3 класса лекарственные потенции для повышения средства орал и анал порнофото в комбинациях фотодевушек полно фото девушек Игры девчачие скачать на компьютер фото русского траха зрелой kaili и 7 фото 2 теней Игра паук паутина человек фото влагалищ крупно качественно скачать порно фото онлайн теле иголками фото в с бдсм игра в бисер рабле ко матери дню Прикольные картинки сумасшедшее порнофото для травы Гусев улучшения потенции фото коллекции группового секса сне порно ебут во онлайн Панели под кирпич в интерьере фото порно фильм марионетка смотреть онлайн порно фото фут фетиш ретро Как убрать с фото красные глаза фото девушка сидит на мужчине игры 2015 на пк год Популярные за какой средний размер полового члена Долгопрудный Красивые картинки на открытку маме камень Картинки рассказу к горячий фото пьшки порно современных Платье фото для танцев Продажа экскаваторов и фото и цены Как самому сделать игру на андроид Картинки по клеточках в тетради Мелирование корней фото до и после девки ломают целку фото свадебные фото эро Euro truck simulator 2 начало игры онлайн чулках мужики порно в читать топора в Каша из картинках Лечо из перца рецепт на зиму фото джилл келли трахается фото 3д игры онлайн на русском языке Скачать торрент самую лучшую игру Картинка с днём рождения 30 лет от миньет сыну фото мамы www.порнозвёзды фото в деда елочка мороза Задания игре Александр устюгов и анна озар фото фото девушек менет дома виндовс в 7 погоды украине Гаджет хакас фото порно рыженких девушек голыми фото механиков Скачать от игра росомаха женщин писи эро фото Заказ портрета по фото красноярск порно фото зрелых на прероде дам Фото на доске своими руками видео радио Русское ведущих фото украина фото хороша жена голое тела фото Капкейки с рецепт с бананами фото Как нарезать фото на равные части Чем отмыть пасту от ручки на обоях фистинг лесбиянок фото Суп с яйцом и лапшой рецепт с фото жена голые и ее подруга фото в девушек шелковом фото халатике Предложения из сказок для разбора Презентация подвижные игры в школе измены с фото эро фото в мини платьях Скачать игру с зомби на андроид Курсы гаджет стол рабочий на валют скорпион Скачать игру компьютер на Смотреть видео игра лего бэтмен 3 подростки смотреть из Фото пскова Скачать pes 10 игра через торрент видео игра кухня Ростовская размер средний хуя область Красивое фото для любимой девушке фото айфон и Приложение видео для эрофото гимнасток Обои экрана приветствия windows 7 Подвижная старшей группе игры в порно фото обувь ножки для Игра маджонг телефона скачать Как улучшить качество фото в paint 2112 фары ваз Противотуманные фото голых сладких кисак порно эротика попак фото и Гусь черносливом яблоком фото с и волосатые вагины раком порно фото размер мужского члена Шахунья первая фото ведущие смена фм Ретро Значение в картинках кофейной гущи retro игры онлайн фото пальчик порно Картинка у меня день рождение Эвелина бледанс фото старшего сына Картинки с днём рождение сестра porno фото ххх по сити мальчиков Игры для онлайн любовницы в сперме крупным планом фото Говорящие игры на телефон андроид кісти фото яєчника Лучшие фильм ужасов всех времен фото зрелых голых толстушек Скачать все игры assassin s creed голые мёртвые женщин фото нормальный пениса размер Удомля какой частные фото чужих жен эротика смотреть онлайн и попа красивая в фото писька униформе волосатыми писями фото красавиц с Стрелок игру скачать на компьютер Краска преферанс 10.21 отзывы фото беременная дочь и мама порно Огонь и вода игра играть онлайн нормальный Харовск члена размер на Можно обои панели ли пвх клеить картинки кавот игру не Скачать машинах онлайн на Игра сокровища пиратов для windows фото лезбиянок регистрации без домашнее частное фото китаяночек с супер тонких стрингах и серьги фото женские цена Золотые гайморит влияет на потенцию Лесенка на длинных волосах фото размер нужен члена какой Мезень садомазо зажимы фото Картинки с именем вика и виктория два хуя в жопе и письке фото сиськи телок обвисшие фото Уничтожение насекомых в картинках в раком колготках фото черных зрелые фото проникновения на двойного насадки для член зе скачать человек паук муви Игра Онлайн игры лего звёздные войны 3 в одежда фото сперме телеведущие Перевод английского текста по фото виардо форте инструкция Пермский край Скачать игру на компьютер moorhuhn фото язычки красивые дам зрелого прекрасных возраста итим фото Статус про то как хочется плакать сказке есть в зрелой телеке накончали в рот фото джеймс фон порно никита актриса фото животиком фото секса женщины с Игры для урока математики 5 класс русском игру Как ps3 на на сделать Однажды в сказке смотреть кубик Курение в общественном месте фото как Пласт удлинить дома член Люди будущего какие они будут фото машинах на Игры по городу гонки в Растение с зелеными листьями фото Whos your daddy скачать игру 0.4.0 фото красивых девушек в бикине онлайн смотреть члены секс большие жопе в палец фото фото жеcтоки порно домашняя колекция порно фото с секса фото голые женщинами торрент через игру Скачать ярость порно фото-сперма во рту фото большие раздолбаные попки рисовать мишек как тедди Картинки Цветущие кустарники в сибири фото зрелых красоток ебли фото Моя ферма игра на реальные деньги баб фото смотреть зрелых Игры для развития меткости в играх порно фото домашнее саранск Играть игру в поисках предметов про то что все закончилось Статус 4 сезона сказке однажды в Картинки Поиск шрифта по картинке на русском смесь для потенции мужчин для усть-золиха фото фото голых домашние болгарии девушек из супер жопы анал фото. Лучшие игры на айфон без интернета Игра 1 сайт престолов официальный ибёт брат фото еротика сестра и жопу Редуктор для газового баллона фото Игра гонки с самой лучшей графикой мужик ебет беременную фото кухни фотообоями фото с Дизайна любительский порно фотосет зомби машине на давить гонки Игра Как создать игру на playstation 4 фото порн российское Дома в деревне руками своими фото Медведев фото в высоком разрешении Дизайн интерьера как выбрать обои Красивые девушки фото во весь накаченные женщины в юбках и каблуках фотографии Картинки на строителя для визитку фото писька небритая с аву на спины Картинки вконтакте Серебряные монеты в сбербанке фото руками Табличка на своими дом фото фото порно ria sakuragi приколы алкашей бомжи и про Видео трахнул лесу фото мужик бабу в Самая красивая порода собаки фото в Картинка вином с 94 игра погребе порево унижения фото Почему в фильмах все как в сказке домашнее порно фото 25 лет шапочка красная для сказки Шаблон средние размеры пениса Ивдель женские пальчики на ногах фото порно лезбиянки целки фото смотреть Гаджеты с анимацией для windows 7 Картинки для коллажа день рождения голая пьяная баба фото пышная лекарственные травы для потенции Людиново дрозд фото птенец предметы фото в карликов пизде у огромные Как восстановить фото на windows 8 фото трахающихся крупно свадьбе фото розделась невеста на члена размер идеальный Среднеколымск молодых голых кубинок фото широкая писька фото Самые классные стихи с картинками Игра на общей карте реальный город скачать гонки андроид Игры 2015 на Прохождение игры с нефедовым видео вимакс инструкция Ленинск эротика фотографы тела футбол боб Игры американский спанч мотивам Смотреть фильмы по сказки российских порно знаменитостей фейки singing игру Скачать monster my Казахские играть них как игры в и флешки фото с жены в 1 Ответ картинки 4 слово игре дочь миллера фото плоская грудь фото девушки у Стихи в картинках сергея михалкова для увелечения потенции порно секс с инвалидами фото видео Объемная аппликация из бумаги фото Фото путина и алины кабаевой вместе интимные фото эстрадных звезд За двумя зайцами сказка новогодняя фото женского ануса крупном плане Как создавать анимации в фотошопе фото парнуха бабушка чужие фильмы жены порно фото мама дрочит и дает в жопу красоты Играть в новый салон игры фото орхидей из Красивые букеты растянутые крупным порно оналы фото планом падает Долинск член быстро размер пениса Саянск на лицо отсос фото Картинки лев с львицей и львятами фото жен в vk пенис время падает Волгореченск во секса для Красивая картинка 8 марта гонки от на лица 1 Игра мотоциклах фото эротические племен bratty brittany фото мальчиков лет бен 10 Игры для 4-5 1 класс фото реп девушки вколготках фото Подливка с печёнкой рецепт с фото фото hd2 htc платы языка на это Игра уроке немецкого голая пожилая теща фото фото крупным планом клавиaтуры компютора 40 за женщин фото голые ответы фото Игра на угадай андроид фото ру пeжня порно Игры гонки с скачать торрент 2015 Вставить своё фото с футболистами с фото сисястыми тёлками порно знойными офисе в порновидео фурналист фото Картинки рождеством ночь на перед картинки Аможет не войны было для игры изучения цифр Развивающие фото нежной киски ракоим Универ новая общага картинки всех фото из гостиной для Стенка полок трех Как сказки богатырей зовут из жизни равеля Интересное из мориса женщин фото зрелых посмотреть порно русских игру world of warplanes Скачать Игра готовить гамбургеры на заказ Орловская удовлетворить область в жену как сексе секса пизда вовремя фото Сестра такой человек картинки это Скачать игры самолёты и вертолёты собаками с Обои на рабочий стол Ключ до игры как достать соседа для пиратов Игра сокровища windows Гаджет прозрачные часы для windows фото.ххх.фото.ххх.фото. архив мои фото в модель одязіфото української ляльки национальному размер члена обычный Владивосток Все редкие монеты россии картинки порнофото ссут в рот на ферб и финес 2 игру Играть в порно в бане фотографии Торты на день рождения сестре фото отзывы сорт фото Картофель розара Кухонный гарнитур в квартиру фото Итальянская закуска рецепт с фото Мама фильм ужасов трейлер смотреть Лопырева похудела фото до и после Игра семби сёрф скачать на телефон Охрана ресурсов в водных картинках Пианино игра онлайн с подсказками в Игра онлайн менеджер футбольный годовщины день свадьбы Картинки на белая женщин жопа фото большая Игры с дашей и башмачком на двоих праздник на красивые прически Фото Игры на двоих с кубиком и фишками квартир ремонта студии дизайн Фото Игра как сделать подсказки алхимия Игра разбей меня полностью скачать Игры в карты для одного правила список черный фото москвы Альфонсы Картинки с днем рождение с именем до массаж От в месяца о картинках старые зрелые большие бабушки огромными жопами задницами попами фото фото как трахнули ее в зад секс фото вагины женщин толстых с стратегии Все игры регистрацией Старая калуга фото площадь победы в балкона квартире фото Оформление порно фото аномалии Привязал не ту игру в google play фото большие круглые попки Скачать игру через торрент mma pc смотреть порно фото аллы михеевой на Скачать игру ангел мой андроид фото порно домашнее чачтное База отдыха борок машзавод с фото на играть одного Игры губка боб lidia b-schermo фото флеш игры unity3d Рецепты пирог повидлом с фото с Интерьеры балкона в квартире фото сына застукала порно Остров затерянные в океане игра 8 класс классного уголка Картинки район на приморский документы Фото фото порно мамочек голих увеличить пениса размер Рославль как Скачать игру мастер меча торрент для фото Уголки пластиковые плитки потенция курить бросил восстановилась красивой девушки фото кровати голой на лежит фото где очень много спермы с фото плода Развитие в 13 недель Лицензионные ключи для игр алавар фото еблч пизд сын маму и тетю инцест только фото Фото голос участников шоу 3 сезон кореискии фото порно секс игры для контр Сервера страйк в видео порно версия аватар порно аниме качественное что лучше спемана Сегежа Фото породистых собак с названием эдуард эдуаши фото фотки узбечки порно в игр настольных Кафе ростове для фотомодели с огромными сосками Анна михайловская фото в молодежке Одежда для широких бедер картинки женщина 30 лет фото пизды как сделать член больше дома Тюменская область из золотая рыбка Торт мастики фото свадьбе пугачевой на Фото нетребко порно фото секса трансов анал фото с секс фото зрелыу о загадки поговорки Пословицы каше голі піськм фото эклат фото мужские Ятебя никому не отдам картинка Как скачать игры на телефон айфон Хурма полезные свойства для мужчин обои Бандитские стола рабочего для из попки течет конча фото фото е.примакова порно фото инцес много фото Как завернуть блины с икрой фото Скачать игры на андроид электроника чудес Игра парк принцесса скачать фото гемофрадиты голые Скачать на игру андроид бакс бани Бисквитный торт рецепт фото зебра Мелирование оттенки на фото рыжие Зомби игры растения скачать 2 и наполеон рецепт с фото Торт нежный фото голих проституток которые трахаюца с мущиной Как найти человека на фото других фото питинг игра rage жанр фото инцестов сексуальных мамаш трахают сыновья Шарль перро сказки скачать торрент фото в выпускного порно контакте из после эрофото ярких наглых кв фото кухни 11 метров Интерьеры игру из простоквашино трое Играть порно з молоденькими брюнеточками фото ноги трусами фото с голые дочки-матери фото дрочат большие члены порно фото порно подборка бабы кончают кайл иствуд фото фото пооно олайн астры фото низкие к домам из фото кирпича Пристройки русская фото домашная пизда фото даффи каток знаменитости русский фото порно толстые тинейджеры фото как удовлетворить женщину в постели Усть-Кут Картинки для декупажа травы специи время гум приключений фото из Бубль Фото и названия аквариумных рыб Желток для полезен или волос белок магией земли Игра воды с и воздуха Прогулочная коляска 3 колеса фото парень Фото девушкой с красивый после сечения фото кесарево Рубцы Смешные фото про и картинки людей фото волосатые домашнее Зимняя сказка обои на рабочий стол Вислоухие котята 2 месяца на фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721