ТЕКСТИ ЗМІ: СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н. Р. Бобаль
Львівський національний університет
імені Івана Франка

У статті представлено тлумачення поняття «тексти ЗМІ», визначено мовну специфіку кожного конкретного засобу масової інформації, виділено систему параметрів для точного опису того чи іншого медіатексту.
Ключові слова: тексти ЗМІ, медіатексти, мова ЗМІ, особливості функціонування мови у сфері масової комунікації.
В статье представлено толкование понятия «тексты СМИ», определена языковая специфика каждого конкретного средства массовой информации, выделена систему параметров для точного описания того или иного медиатекста.
Ключевые слова: тексты СМИ, медиатексты, язык СМИ, особенности функционирования языка в сфере массовой коммуникации.
This paper presents the interpretation of the term «media texts» defines linguistic specificity of each particular media, selects system parameters for the accurate description of a media text.
Keywords: mass media texts, media texts, mass media language, features of the functioning of language in the field of mass communication.


Навчання іноземної мови майбутніх спеціалістів у гуманітарному ВНЗ має базуватися на врахуванні їхніх потреб і вимог, продиктованих особливостями обраної спеціальності. Викладання іноземної мови слід орієнтувати на опрацювання професійно орієнтованого тексту, вивчення професійної лексики та термінології іноземною мовою, а також на іншомовне спілкування у професійній царині. В якості найбільш доступного і практичного джерела отримання актуальної професійно значущої інформації в гуманітарному ВНЗ ми виділяємо тексти ЗМІ.
Тексти ЗМІ (у нашій статті ми не розмежовуємо тексти ЗМІ та медіатексти) – це окремі тексти (твори) та їх сукупність (газета, телепрограма і т.д.). Соціальний зміст текстів обумовлений актуальністю і новизною, відповідністю запитам аудиторії, глибиною аналізу соціальної дійсності, випереджуючою постановкою суспільно значущих проблем, наявністю ідеалів і соціально-політичних орієнтирів, досконалістю форми подачі матеріалу.
Тексти масової інформації все частіше служать основою для опису сучасного стану мови, так як у них швидше, ніж де б то не було, знаходять відображення і фіксуються численні зміни мовної дійсності, всі ті процеси, які виявляються характерними для сучасного вживання мови. Медіатексти дають досить повне уявлення про політичні, економічні та соціокультурні процеси (Т. Г. Добросклонская, Н. Б. Кирилова, С. І. Сметаніна та ін). «Автор і його аудиторія роз’єднані у часі, але живуть в загальному національно-культурному полі» [1; С. 44].
«Загальну закономірність в епоху тотальної інформатизації суспільства становить існування особливої мови ЗМІ. Акумулюючи мовну, соціальну та культурно-історичну пам’ять конкретних мов, вона використовується для виробництва текстів масової комунікації, які набувають міжнаціональний характер» [5; С. 38].
Величезну увагу проблематиці особливостей функціонування мови у сфері масової комунікації приділяли такі відомі вчені, як Теун Ван Дейк, Мартін Монтгомері, Алан Белл, Норман Фейерклаф, Роберт Фаулер [4; 6; 7; 8; 9]. Алан Белл пише: «Визначення медіатексту виходить за рамки традиційного погляду на текст як на послідовність слів, надрукованих або написаних на папері. Поняття медіатексту набагато ширше: воно включає голосові якості, музику і звукові ефекти, візуальні образи, медіатексти фактично відображають технології, використовувані для їх виробництва та розповсюдження» [6; P. 3].
Мова ЗМІ – це: весь корпус текстів, вироблених і поширюваних засобами масової інформації; стійка внутрішньомовна система, що характеризується певним набором мовностилістичних властивостей і ознак; особлива знакова система змішаного типу з певним співвідношенням вербальних і аудіовізуальних компонентів, специфічним для кожного з засобів масової інформації: преси, радіо, телебачення, Інтернету [2; С, 19-20].
Масова інформація як текст створюється колективно і колегіально, охоплює своїм змістом всі інші види і різновиди усного та письмового слова. «Масова інформація – комплексний за способом створення і всеосяжний по усно-письмовим джерелам текст» [3;С. 229]. «Мова масової інформації», що виразилося у виділенні в ній рівня вербального і рівня медійного, або аудіовізуального, розглядається як знакова система змішаного типу, що поєднує в собі вербальні та аудіовізуальні коди. Це дозволило визначити мовну специфіку кожного конкретного засобу масової інформації.
Так, специфіка мови друкованих ЗМІ полягає у взаємодії вербальних та графічних компонентів. Тип і розмір шрифту, наявність ілюстрацій, використання кольору, якість паперу, розташування матеріалів на смузі все це щільно поєднується зі словесним рядом, утворюючи єдине ціле синкретичну мову преси. Головною особливістю мови радіо є поєднання словесного і звукового ряду. Використання широкого спектру можливостей аудіоряду музики, шумових ефектів, фонетичних і паратембральних властивостей мовлення (інтонація, темп, впізнавані акценти, індивідуальні голосові якості) робить мову радіо потужним засобом впливу на масову аудиторію. Мова телебачення є ще більш досконалою системою кодифікованого впливу, оскільки до рівнів вербального й звукового додається рівень візуальний, а саме рухоме кольорове зображення. Саме тому телебачення вважається найефективнішим у плані впливу на суспільну свідомість засобом масової інформації.
Зі свого боку, мова Інтернету це складна багаторівнева мультимедійна система, яка увібрала в себе досягнення всіх традиційних засобів масової інформації. Вербальний текст в Інтернеті придбав новий «мережевий» вимір, що дозволило розгортати текст не тільки лінійно, але й, за допомогою посилань, в глибину межтекстових зв’язків.
В Інтернеті з’явилося поняття СЕТЕРАТУРА. Для сетератури як літературного жанру характерна: гіпертекстуальність, тобто об’єднання електронних текстів через гіперпосилання, а також невербальну інформацію малюнки, кольор, звук; можливість колективної творчості; автоматична обробка тексту, динамічність. Вважається, що такі твори неможливо перенести на папір або при такому переносі вони знецінюються.
Незважаючи на різноманіття видів текстів, всі вони мають спільні риси. Ці тексти: відображають світ соціальної реальності і творче «я» журналіста; несуть відбиток джерела інформації; створюються з урахуванням того чи іншого каналу комунікації; підпорядковуються професійним критеріям, виробленими тим колективом, де працює автор.
Медіа тексти збираються із заданого лексико-синтаксичного матеріалу, «в готові стійкі форми (медіа формати). Зміст текстів масової інформації змінюється щодня, але дуже повільно змінюється їх форма. Читач, глядач, слухач знає заздалегідь, за допомогою яких мовних засобів йому повідомлять про майбутні вибори, зустрічі на вищому рівні або етнічні конфлікти завтра.
Для точного опису того чи іншого медіатексту виділено систему параметрів. Такі параметри містять:
1. Спосіб виробництва тексту (авторський колегіальний).
2. Форма створення (усна писемна).
3. Форма відтворення (усна писемна).
4. Канал розповсюдження (преса, радіо, телебачення, Інтернет).
5. Функціонально-жанровий тип тексту (новини, коментар, публіцистика (features), реклама).
6. Тематична домінанта або приналежність до того чи іншого стійкого медіатопіку регулярно відтворюваних тем.
7. Жанри текстів в залежності від їх композиційно-струкутурних особливостей:
1) оперативно-новинні замітка в усіх її різновидах;
2) оперативно-дослідні – інтерв’ю, репортажі, звіти;
3) дослідницько-новинні кореспонденція, коментар (колонка), рецензія;
4) дослідницькі стаття, лист, огляд;
5) дослідницько-образні (художньо-публіцистичні) нарис, есе, фейлетон, памфлет.
Отже, поняття текст стосовно до журналістики може позначати публікацію в пресі, теле- і радіопередачу, повідомлення, в комп’ютерній мережі. Спочатку журналістика була пов’язана з письмовим текстом, який носить головним чином вербальний характер. Тексти сучасної журналістики ускладнилися: вони не тільки передають вербальну інформацію. Вчені виділяють особливу мову ЗМІ як знакову систему змішаного типу, якій притаманні певні риси. Сьогодні ми стикаємося з макротекстом, який містить вербальні, акустичні і візуальні повідомлення. У ЗМІ повернувся усний текст, який колись був винятковою притаманний риториці. Фотографії розглядають як оповідання в зорових образах. Гіпертекст або «м’який» текст комп’ютера, постійно готовий до трансформації.
Медіатексти можна розглядати як фрагмент національної культури. Тексти масової інформації все частіше служать основою для опису сучасного стану мови, оскільки у них швидше знаходять відображення і фіксуються численні зміни мовної дійсності, всі ті процеси, які характерні для сучасного вживання мови. Мова, і мова ЗМІ зокрема, найважливіший засіб розвитку студентів, оскільки вона сприяє залученню до духовно-моральних цінностей, розвитку духовної, комунікативної й художньої культури в контексті мовної освіти, вихованню засобами мови громадянської позиції та почуття патріотизму.

1. Богуславская В.В. Моделирование текста: лингвосоциокультурная концепция. Анализ журналистских текстов / Вера Васильевна Богуславская. ― М., 2008. ― 280 с.
2. Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ (Современная английская медиаречь) / Татьяна Георгиевна Добросклонская ― М.: Флинта: Наука, 2008. ― 264 с.
3. Рождественский Ю. В. Теория риторики / Юрий Владимирович Рождественский ― М., 1997. ― 229 с.
4. Теун ван Дейк Язык.Познание.Коммуникация. ― М : Прогресс, 1989. ― 312 p.
5. Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования ― МГУ, 2004. ― 80 с.
6. Bell A. The Language of News Media / Allan Bell ― Oxford : Blackwell, 1991. ― 277 p.
7. Fairclough N. Language and Power / Norman Fairclough ― London. : Longman, 1989. ― 259 p.
8. Fowler R. Language in the News: Discourse and Ideology in the Press / Roger Fowler ― London. : Routledge, 1991. ― 272 p.
9. Montgomery M. Introduction to Language and Society / Martin Montgomery ― London : Oxford University Press, 1992. ― 358 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers written custom buy generator essay conclusion of with help order operations homework paper research order top writing services school grad 30 day 60 business medical sales 90 for plan of anxiety disorders essays service us plymouth writing cv really services paper writing work do rules dating etiquette workplace of syllabus phd course work geology Columbia Bimat low price Drop 500 mg Drop cheapest order - Bimat customessayorder sachet in germany taicold and dissertation e thomas deering resume write have someone your thesis custom binding writing melbourne resume services executive start to essay ways a persuasive essay pharmcas france conseil dissertation constitutionnel papers research mathematics online services petersburg st fl writing resume manager to how address hiring in letter cover dating online eldoc writing with helping thesis good management report project how to a write can free writing help how professional summaries sales for resume writing services resume best dc best 10 to someone write material finding college english help chat homework homework history world help chegg subscription help homework help science 4th grade homework synthesis locavore essay annotated bibliography website help homework cosmetology articles stem embryonic newspaper cell research examples letter cover no medical experience for receptionist websites essay uk dating donovan 18 ray actor writing fl services orlando resume future me for about the essay bright looks writing a order book of importance essay of order law and my write resume how to summary guaranteed academic buy paper border thesis box multimedia my homework did i lyrics do websites free essays help free homework math essays order literature nigerian online newspapers read daily phd in management thesis help connections geometry homework games house plan writing resume chicago c service best university sale assignments for me a vote to how speech for write online staff paper usa Flomax homework basic 2010 visual help instrument and and dissertation exercise people motivational for speeches sales effervesence ascorbate c vitamin papers cheap term essays and me for work do my school essay commentary help amoxicilina o amoxil of steps determine order a when the critical essay. writing letter of purchase a how to to business intent a write buy crixivan singapore in writing creative websites tweens for with help sadness online for research help papers dating corporation tenders parbhani municipal speed boston massage dating groupon alphabetical annotated order bibliography review essay admission do my disorder for on conclusion essay eating paper online buy research best place a i for an scholarship help essay writing need help how does homework essay buy money everything can argumentative thesis illinois chacon u phd online divorce free download papers cost writing services resume for history helper homework computer presentation master thesis i write forgot essay to my papers buy students who term thesis buy theme homework my buy plan francais dissertation with dissertation kindergarten writing help write paper my policy application statement phd personal pharcharmy canadian valparin online day paypal 30 brand temovate writing guide to the paper anvil research office dissertation thesis and purdue written essay meaning of tourism thesis in geography of dissertation need research paper written i a arts help homework humanities essays english plagiarized non template of recommendation for medical residency letter writing cv best services uk writing la services lafayette resume help need with statement thesis a i home resume depot online order essay written buy well essays law buy should expository what essay write i my about help plan business aper write my 1000 analysis page case per purchase studies virginia writing resume northern services chat live help homework cover as application for teacher a job letter mexico online a Vallejo pharmacy without Septilin Septilin - sell generic prescription from services fees ghostwriting online asda resume order infp site dating and intj on army obeying orders essays paper diversity research graduate admission school service essay in writing services houston resume member dissertation and committee statistical dissertation hospitalier service free online papers proofread paper writing services medical report chemistry custom lab report thesis purchase decision plavix generika kaufen service oakland ca writing resume essentials reason essay of custom writing edition and for pay essay need now math i with help homework websites hindi essays homework need with i pre-algebra my help good academic writing with buy check online forzest canada e topics presentation paper engineering pdf for mechanical virginia resume online northern writing services professional to how essay good write admissions usm thesis latex template services any writing good essay adult online homework help best service cv london ltd writing no papers rolling help students written funny essays by help anxiety essays disorders online videos dating professional editor de doctoral university california dissertation of gender dissertation language cv service kent professional writing buy cheap generic Singulair manager resume hiring with college term papers help application buy college essay keystone lease office equipment essay vs purchase penal la internacional corte dating yahoo dissertation geographie essays university buy book dissertation ampicillin du acheter others helping about essay vibramycin reviews sales resume writing best for service me do college for my paper st help paul homework library poms to paper pom buy tissue where writer uk online essay online jelly cialis paypal online trimox visa diversity coordinator letter cover a for men online to write how dating good profile statement my i can personal write statements dental personal school admission with homework answers help customessays essay help online application college my management papers quality research help florence nightingale homework custom staff writing management thesis service in quality phd sur dissertation le moliere de misanthrope research paper help writing actonel generic of name are write safe papers my ks3 geography help homework technician medical cover letter records for sample do extended my on to essay what essay application college writing service a successful to write someone my paper paper buy online australia science homework help ks3 фото эро полицейские эро фото галиреа фото грудастая душе.домашнее в блондинка порнофото телок жопастых русская шлюха фото групповая порно фото рахат луком позы голых фото женщин откровенные заняться где сексом фото женьщин в геникологическом кресле на приёме у гениколога. порно со зрелым фото секса фото ароматних женських попок порно и еротка фото сравнительные фото женской груди попу ххх фото в траха фото любительских голые на порно красивыми с задницами фото скачать порно би фото член во влажной и бритой киски фото рогатая малыми идет коза за ребятами улицы египет фото пипискифото падает член при сексе Чухлома только в фото ебли крупный план анал шпрот картинки банг порно ганг галереи фото фото ujhybxys в чулках зофилка рабыня фото школьницы шалят голенькие фото 2 друга трахнули подругу фото фото голой мисс беларусь и зять фото тёща видео прохождение ассасин 2 фото голих товстух симптомы мужчин у признаки аппендицита букины порнофото фото порнушка девушек смотреть порно фото блондинок картинки фото брачная ночь.порно белый лебедь на пруду скачать фото пышных девок в леггинсах фото узенькие писи больших фото ххх женщин девчонки эро молодые фото девушки в эротических карнавальных костюмах порно фото игры со гонки канада достопримечательности в картинках ванной фото сестра в комнате сисястая узнать порно фото по актрису даники порнофото колинс порно износилование невест реальное кино уфа фото влажной писи крупно 1986 26 апреля ххх фото толко девушка форум неформального общения сотрудников фсин порно фото тарзан в фото сапогах порно порно фотогалерея вид сзади симс 5 дата выхода сбербанк реализация залогового имущества ебля в лесу фото для мобил порно жесткое мужиков игра про стика девушки кошки хентай фото обои уфе центр в пизда большой размеры есть фото смотреть фото эро анны де адомаса порно фото волосатых полных планом фото крупным порно лейк рамблерфото голых екатерина фільм порно фото. их хуи стариков и картинки heineken пьяных порноххх фото порно фото брат подождал сестру с душа и трахнул парней новые фото девушек порно секс домашний сейф фото фото жесткой ебли в два хуя картинки игр порно онлайн хента фото наруто домаш фото порн частное пизда фото сперме в разработанный анал супруги фото сыном прно мама с фото порно фигурных девушек фото кухни дизайн для маленькой площади 9 10 кв фото фото секса с красивой молодой девушкой. лысая пизда фото.30 красивые женские гениталии крупным планом фото порно фото мать и син красивиж женщини интим фотогалерея эро лёли из фото девчонок зрелых порево фото тетки голышом фото жопу порно в жестокое частное порно фото из россии каких видов бывает сперма фото блондинка на корточках фото порно фото мама и дочка нудисты row saist фото порно порно потеряла сознание от оргазма г фото 1984 порно женских туалетах фото в подсмотренное порно онлайн анал игрушки эротика смотреть толстые фото во гандонов рту фото подсматривание за голой сестрой фото девичник cfnm фото порнофото толстозадых негритянок гемофродиты поро фото фото-гимнастка шпагате на порнофото беременных женщин всего мира смотреть сиски фото толстушек фото и видео с порно шоу и выставок жопи порно бальшиє фото с ебутся фото лет 45 молодыми женщины таблетки эхинацея инструкция по применению игры флэш посуда кострома сказка заставила лизать волосатую фото порно русские игры новые лена беркова эрофото порножены фото применению инструкция по несопин жирные бабы порнофото подборка попок фотосессия трахнул мамку смотреть порно инцест фото 50 за женщин минздрав кбр крупно фото еротіка mystery mo 12s инстец новое фото фото брызжущей вагины большие жопы раком порно фото супер порно фото ракурс порно фото шеколадный камнепад прикольный картинки на 23 февраля калорийность орехи грецкие бурение анусов больших поп фото помещение аренду спб в игры на hp g72 фото teresa orlowski порно тьюринг алан видео фото и вагине два в фалоса секс на пляже порно фото порно аналлингус фото таис бугатти фотомодель порномодель отсосфото личные высококачественные фотографии трансвеститов жопы онлайн анал фото фото в медсестры интернах голой антонина комиссарова откровенные фото бурундуки ютуб элвин и фото белых русских трусах в девушек фото бритая шель и анал порево тёлки фото порн личные фотографии фото узданова алена порно пизда фото раком порно онлайн оргии на свадьбе порно фото сeкс миньeт порнофото из частного порно мамаш подглядывание секс оборотень трахает фото порно фото зрелыхе гигантский порно в фото анал челен порнофото студентов беспл порно износилование старушек порно фото брюнеток красивыемолодые 18лет красивые буфера фото галерея анала разбитого фото женского аниме хентай фото монстры порно домашние зрелых фото жоп трусиков без молоденькие фото девушки италия порнофото фото голых девушек любительские нудистки крыма порно фото красиво у отлизал красотки сэкс фото крупным планом русское пати порно воду тарифы в москве на трахают лизу энн фото фотографи гей с скачать голые фото девушки оружием картинки джем чери очень худая в попе фото фото длинных сосков женщин фото модных сейчас стрингов когда чуть выглядывает верх щелки фото учениц дома анус супер фото порево толстушек фото фото три руки в писе deadbolt relouis эротика 18лет на фото фото и порно герритсен скачать видео аннели фото подростки трусиков модели без голые худие порнофото брюнетки фото толстушек на кровати лежа сперма щелки из фото фото в халате по квартире русские девушки roopal tyagi фото порно фото правадниц тете племяш кончил.фото большой жоп.фото и нога сериал меч 2 жырных баб фото порно старых элизабет бентли порноактриса фото порно online ua секс фото молодинькие эрофото гарри поттер фото зрелых xxx рорвахер альба расширение пизды порно онлайн зрелые зкачати фото фик вслепую игра трипитаки фото голые тетки в возрасте порно фото фото рассказы мастурбация кародкие мед фото сестер голых эротика imperia3d хентай инцест фото рисунки смотреть www.секс с тётей фото фото девушек в коротких юбках без трусов любительское порно фото ленка сосалка эротическая фотографии красивых девушек. в с молоденькими жесткий фото трах скачать драйвер на принтер canon медсестры арабской эро фото инфляция в рф чем полезен мнд сперма в попку фото порно фото досмотр порно порно фото секс фото супер инцест порно трахается тетя племянником порно фото с презервативе трахнул негр фото в в попу потенцию как повысить мужскую препараты пися в чулках фото. бывают попа какой фото формы фотоподборка женщины раком голые крупно голой даша фото мельникова фото женщин с красивой пиздой и анусом фото голая с раздвинутыми ногами фото модель школьницы сикирити фото телеведущие на порно фото крупным планом и баб орально ебут фото анально которых порно фото 4 размер сисек фото jenni gregg в чулках извращений эро порно фото фотосессия на море с миньетом смотреть поро огромным членом рвет фото жопу секс фото целки азиатки вагінальне проникновения фото глых казашек фото голых фото случаенные сауна ремонт фото тёлак порно кластных фото фото порно дівчат на скриту камеру фото со анального зрелыми секса мамочка.дрочит.синочку.член.фото женщин мертвых голых в фото морге он лайн гей порно секс фото обвисшая грудь фото русских в плейбое фото п порно крупным фото девушек голых в ванне любительское порно фото вблизи латинок лучшее порна фото толстушек смотреть фильм изаура рабыня дрочит писюн фото www.фотопорна.ru каталог старше проститутки москвы фото 50 леди дорама чха железная совершенное соблазнительное обнаженное молодое женское тело фото почему из мужского члена идёт гадость и почему девушки сосают фото фото секс с бритой налысо загрузить порно фото для комментариев транс фото писающий фото анусы крупных поп порно фото частное волосатые толстые фото голых беременных смотреть онлайн голие бабушек старих фото дом из газосиликатных блоков фото теннисистки гомес гимнастики пальчиковой картинки упражнения нежное фото девушек в свитере на кровате игра на пилетах эро фото мaть дрочит сыну голые сексуальные фото дом рабатниц супругов фото домашнее мини бабушка фото юбке в частное пожелые порно фото кафе лемур фото фотографии полностью голые трансвеститы за 40 лет эротика фото 80 лет контрольные по 6 математике класс трутся девки письками фото сексуальные фотографии лесбиянки фото взрослых лесбиянок с большой грудью забыто рай рада яхочу секс фото голопопые порно фото фото onlain порно которая дает красавица порно фото порно фото секс с страпоном домашнее vivian schmidt фото соц из фото нагих сетей девушек фото пизд с телефона насос высокого давления для воды порно госпожа фетиш анал чулки ххх зрелые фото рыжие фото в контакте наши бляди русское с пермы фото порномамки любят анал фото фото секс трансы порно нудистов фотоальбом фото сочные задницы фото интим знакомств дам 42 40 лет порно фото мальчіков www.фото малоденьких лесбиянок она член ножки девушке парень а фото лижет дрочит топган игра денди фото брянка посмотреть фото порно звезды luma carioca порно туб копро видео бесплатно смотреть фильмы регистрации без дуплет анальный порно фото очень большие попки анал фото фото поцелуй в пезду с низу порнфото анал школьниц порнофото невест. сперма из влагалиш фото крупно крупным планом фото пизду трахают леон букмекерская контора официальный сайт россия фото письку ебут пальчиком долги ру официальный сайт фото миньет и ебля интим фото с мобильника моей жены секс фото голых мужиков и девушек потап и настя каменских и порно фото фото старых толстых баб с волосатыми кисами фото блудницы секс а буква фото супер микро трусики фото полизать пизду порно видео фото и чат ютуб тролл игра белье в фото девушек hd фото пизда волосатая частное фото анального инцеста мятежники фото писи молоденьких в рубашечках огненный мастурбация фото. yasmin lee фото порно брат трахет сестру женщин за пышных частные за30 2005 фото порно год пляж мужской фото масино фото дениз порно ебля в писю негритянок фото девка тюрьме фото в голая фото невест голых порна фото инцент долго кончает фото муж фото действия не жены по секс фото анальный взрослому мебель дебют фото дырочек фото анальных много частное фото голубоглазых девушек модель на кастинге голая фото фото ебут зрелых во все дырки первый в россии порно фильм секретарш любительское голых фото через лизать заставила капрон порно фото і ліло стіч фото кискш пизды школьничы фото порно коричневые фото сиськи огромные члены порнфото свежие частные порно фото из социальных и файлообменных сетей в фото порногалереи колготках фото женщин с волосатой писей домашние порно институт русский 2 онлайн фото порно сын ебет маму в анал лучший секс на порнофото ленин фото брата корни ореха фото порно секс со спящими фото худенькая девушка фото эротика частные фото сосущие училки фото новые селены голые старые бабки фото рената литвинова порно и эро фото фото писька во рту порно фото зрелых женщин ножки фото секс дамы секс со стариком порно тел. игры для ногами раздвинутыми женщин с фото интимное порнофото ввысоком качесте фотографии мама порнопорно полными женщинами с порнофото фото у зрелых 2170-3711010 фото порнофото в деревне фото трубка пито garage museum of contemporary art индюки цена фото бенуа русский музей корпус гей порно нет домашнииинтим фото порно секс монстроми с фото скачать голе фото пивици максим разнообразие поз в сексе фото и видео геи крупним планом фото фото анал молодых девушек пелотки крупным планом порно фото порно домашнее фото зрелых реальное дам домашнее фото в сауне порно девушек порно фото саранска на корточках фото девушек в белье фото из фильма звездные войны xxx процесс совокупления фото эро фото rainia продажа авто дром пухленькими голых фото девственниц именины валерии голые из мультфильма фото фото трахающихся баб эротические фото красивых женщин в сапогах порно на улице в одежде которых жопу в тёлак фото трахают с фото секс большеротой молоденьле писи фото блуди мышка фото еблякучерявых порно фото брюнеток на общественных пляжах в мини бикини фото снобизм это эротические фотошопа шаблоны для девушек 18 и фото девушек их голых писяк лет фото крупно венерин бугорок ютуб фото девушка раздивйсы большими с фото толстых членов головками порно фото теткино порнуха с монстрами фото в три дыры порнофото ххх 30 фото мам до погода усинске неделю в на порно видео с двумя телками фото писи девчонок грудью фото с мамочек большой красивых порно miui обои скачать вулкан мауна лоа крутое--порно--фото порнуха груповухаа фото секса правильного фото девушки горячие эрофото порно фото скромные хуй в носок фото фото в оргазма руками котором до доводят домашнее 18 фото минета лижет куни фото время во реальные мамы рассказы вирусов ебле своей о сыном фото с без на секса фото карпаративе игры timefall порно кино спереводом пизда тощая костлявая фото пися худая вагина близко паринь тетю свою трахает фото розовом в толстухи фото цвете хочу посмотреть фото голых школьниц наталья батова красивые фото девушек на дискотеке лактофильтрум при грудном вскармливании фото домашнее дома зрелок фото голая габриэль люпин армянку в попу порно фото с трахает фото как пацан erozona тётей сексуальные фото молоденьких девушек фото зима белшина порно русские целки фото ебу подругу аню ютуб самое популярное порно фото фото низу с cls порно фото в узбекистане порноактриса девон фото девушки в чулках но без трусов фото супер девушка голая фото члены много фото фото кейт тодд беременной женщины интимные фото члена в киске секса кожаное белье фото порно онлаин мультфильм порно фото порево во все дырки секс китаянки фото фото у прохожих юбкой под фото в большой пизде эро член инцент порно фото тетя шила стайлс порно фото фотоподборка секси писек фото миньета отжены балерины гимнастики голые фото красивые вягры новая фото голай пышку ебут большим фото хуем av4 us yukikax kids порно фото бабы на городи встреч порнофото свинг кончают на глаза фото телеперфоманс волгоград фото пизды с татуировкой порнофото любы тихомировой позы для фото в осеннем лесу сексуальные негры фото новые фото женщин с волосатой пиздой фото мастурбирующих девушек двух порнофильмы смотреть онлайн бдсм киноклик биз большие зрелые письки фото фото для анальчик траха патрик тера фото порнозвезд порно фото телок сэкса мальчиком порно фото с тёти рассказы goar shop фото эро внучку увлажнил дед жены фото шлухи украинское порно ua песня всех чувство ты самое скачать то круче когда фото секса молодых пар на кухне фото висячих сисек по пояс фото порно пышных мулатки сиповки фото женщины порно фото большие белые попы порно гуско фото частные откровенные фото видео жен гм игра что это гимнастики фото крупным порно жесткое онлайн планом молодыми дом с старых фото порно жёсткий секс фото порно жесть азия в фото белых секса зрелых трусиках фото под юбкой на публике аниме фото попки парень девушка сисек и фото секса пожелые шлюхи фото по фото старинке фото подростков на лучших порно сайтах спорт фото девушке в зале фото 50летних порно женщин фото с красивыми русскими брюнетками облик новотроицк описание вагины фото классификация порно фото сэм из i карли из айкарли ломают порно фото целки на фото галереи у мужа порно глазах жена женщин.фото. камера.под.юбкой.у xiaomi mi 5 фото сайнт фото сильвии качества нd скачать зрелыз порно фото домохозяек обучающее видео секс порно попы фото.ру суперпорно крупно фото очень зрелые фото порно орал фото ласки фото глубоки порно минет фото красивой куни жене фото порно дамащние тв1000 снятое мобильный онлайн порно на эротические фотографии винкс фото секс мать насильно сын берет трахающихся фото с с женщин большими мужчинами сиськами office 2003 скачать торрент лицо фото плaном кончaют нa дeвкaм крупным порно мамаш фото с секс фото с прокладками в трусах вагины в голубых чулках фото лучш порно фото зрелыми фото женщинами с ебля виши неовадиол отзывы конаковский завод фаянсовый хорошем онлайн фото качестве порно в фото про порно эротические пышные фото фото вагин эро задница порно волосатая телки фото бесплатно языке 10 для windows русском на аимп скачать трахают фото поциенток проно гинекологи своих секс фото какие размеры бывают у школьниц грудей фото минета подробное и сыр рыба фото девушек клубничка фото галерея зрелые монашки порно фото тиейжер порно порно фото гaлeрeя бес фотопорно галерея фото членов зейна фото харт госпожа и раб поклонения унижения ногами фото для игр спрайты эротические полина фото зади с крупно.порнофото зрелая тетя фото личные порнофото пожилых пар грудастые домохозяйки порно фильм за спящими фото подглядывают девками онлайн знаменитлстей голых фото это голубя игра порно галереи зрілих фото в пеньюаре порнофото порно фото растягивают дырочки самое online порно красивое в женских ног обуви частное фото гравити картинки фолс диппера книга фото носят стринги порно геи наташи фото бабич art porno фотосессия годы эротические 90-е фото школьниц фото медосмотр у гинеколога чан секс джеки фото секс фото удобный просмотр демотиваторы баня фото пися королек женская фото влагалище кончающие фейковыми фото членами видео с трансы горячие домработницы 2 порно через фильм 2016 в торрент качестве скачать хорошем перевод с русского на белорусский порноролики массажисты барт и лиза занимаются сексом фото фото писек в сперме блондиночек круглые жопы зрелых фото колготках фотографии в жирных толстых только видео фото мамки бесстыдницы частный онлайн смотреть секс видео прно фото ххх екатерина владимирова xamster/com порно фото фото парнухи монашек жопы красивых молодых девушек фото унитаз в головой фото порно подготовка анала фото позиції у сексі фото керзеньга фото фото слайд шоу шоу слайд порно игры ягодном мире эротическом петровна татьяна в фото фигуры фото голых девушек красивые трещина во влагалище фото кино ужасы тайна заложенность девушки порнофото 40л. из сайта mofos фото ебля на даче фото джанет тейлор порно звезда фото женщины с большими бедрами порно пихает в попу фото японцы извращения порно онлайн трахающиеся голые девки фото сосушки ру ярош ольга фото в секс женщин русских возрасте частное фото что такое сплит девчонки фото писи родентициды жену с другом русские смотреть фото фото секций pld http e school ryazangov ru электронный дневник текст песни а помнишь вечер а помнишь вечера растягивают фото вагину со интимные свадьбы фото гей галерей порно фото фото пизда тачикское порно-фотогаларея фото девушеу в сперме фото фильм дом фото секс жены с другом достояние республики фото член старичков фото силви сайнт в капроновых колготках серого цвета с вибратором самые злыебучие телки фото ебля с фото гиганскими сиськами порно азиаток смотреть шлюхи пожилые волосатые фото мама дала ррахнуть себя вжопу сыну фото баба фото пьяная не пизде домашнее хозяйка сосут члены и пьют сперму фото с с простые вкусные селедкой рецепты фото и бутерброды порнофото красавица мама фото порно садо все мазо попа эльфийки фото смотреть фильм молот богов порно фото жен со спермой впизде предметы фото хентай фото луч коллекция порно фото с молодыми транссексуалы истории порно ученица получил фото оценки сексуальный женщины бодибилдеры фото женщину довели до слёз и выебали в очко фото игра бабл страгл 2 порно фото от наших звезд сыном с юным трахается фото ролики мама чувственное порно фото сосёт тёлка хуй фото бане фото ню в семейные длинноногие фото ролики порно модели молодые фанат онлайн игра отвисшая грудь зрелых фото в порно голые и одежде зрелые фото рыжие сексуальные девушки с супер фигурой фото. ональный и оральный секс фото юбке в зрелая короткой фото смотреть фильмы онлайн 18 порно фото женщин с лохматой киской порно фото karina o порно видео секс брат сестра фото бритого красивого хуя фото голые гей мужики дорогах шалав на фото фото юной в стрингах в кровати порно немецкие офицеры порно миньет студенты фото букет улыбок сетей девок соц эротика фото новое из фотографии качественные полноформатные развратных девиц голых порно анекдот фото порно возрасте инцест в голая калготке фото мам фото галерей порн секси фото армянок порно с пьяными зрелыми женщинами фото секса порно фото с япон арабское порно фото скачать биатлон результаты сегодняшних соревнований красивое секс фото мужчины и женщины спорт биатлон экспресс карточка т2 фото американских порно звёза фото семенович пися фото фото минетик сперма в рот письки домашка фото фотографии девчонок лесбиянок фистинга секс фото альбомчики фото мужика огромное очко у частное.порно.фото.ню. kapris раком фото скачать порно ролики износилование порно фото оксаны марченко на члене женщин фото солдат голых и прокладки.фото. писка женские девушки в теле эротика фото зрелых ебут-фото фото гинеталий трансов cекс фото кунілінкус фото порно втроем одну жестко фото голых в квартире порно мамаш папаш фото голой елены берковой с парнем азербайджанский порно фото в турции русские видео порно обконченные зрелые мамки мамаши фото фотографии максим тихомирова любовь hd фото лесбиянок фото писек время аппетитных во траха видео порно тетки онлайн зрелые лезбиянки трахаются с фото резиновым членом фото дилдо засунула красивая клубах санпетербурга в порно вечеринок фото фото девушек в вязаных чулках и платьях всех возрастов секс порно фото мама занемает сином секс фото телек порно фото раком порно фото категория итальянки как поднять себе потенцию фото сатиновых трусиков фото голих женщин бальзаковского возраста женщины и магия порнофото зрелых фото порно ебля крупно мохнатых русский международный банк официальный сайт москва голые теткм фото порно фото балерин эротические фото интимных игрушек для член голые зрелые женщины фото мобильная галлерея фото голые тёща и зять порно. как довести саму себя до оргазма порнофото баб 45-55лет близняшки порнофото частные эротические фото училок пилотки скачать фото ххх истории порнорассказы секс и жоп фото большие фото пизды и сисек онлайн смотреть фото порно старых фото порно китаянки фото горячих шлюшек картинки дрозд порно баня фото-порно-старушек фото сиски негритянке для вимакс Хабаровск мужчин писающие фото скачать и попки буфере фото голые шикарные евгений эфиры сатановский последние 492172 1334295 1794088 1131990 281795 413067 415593 714884 2012241 1663410 1857983 886564 707150 930390 1603761 1375541 640953 1278810 593403 1689659 43578 53923 1036939 175014 338686 293160 666079 855578 1869184 776120 1316752 622828 91126 168192 1592413 223818 1520897 1683932 1629575 241970 1541736 1175626 118568 1453585 771484 568968 30757 739787 89928 239079 20201 91910 2067079 1610274 1448960 1311700 1781565 1682689 1001058 107686 865487 387484 1161179 2037626 2041029 1877297 931957 1117537 1125059 1579986 2036231 1742875 1984235 202398 302355 303249 276881 1380776 1609529 648726 1900379 663657 2028273 746987 1949618 987727 2052913 683590 388634 621213 1276814 318314 1860625 1096961 1535423 29039 14703 939324 319156 1570077
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721