ТЕКСТИ ЗМІ: СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н. Р. Бобаль
Львівський національний університет
імені Івана Франка

У статті представлено тлумачення поняття «тексти ЗМІ», визначено мовну специфіку кожного конкретного засобу масової інформації, виділено систему параметрів для точного опису того чи іншого медіатексту.
Ключові слова: тексти ЗМІ, медіатексти, мова ЗМІ, особливості функціонування мови у сфері масової комунікації.
В статье представлено толкование понятия «тексты СМИ», определена языковая специфика каждого конкретного средства массовой информации, выделена систему параметров для точного описания того или иного медиатекста.
Ключевые слова: тексты СМИ, медиатексты, язык СМИ, особенности функционирования языка в сфере массовой коммуникации.
This paper presents the interpretation of the term «media texts» defines linguistic specificity of each particular media, selects system parameters for the accurate description of a media text.
Keywords: mass media texts, media texts, mass media language, features of the functioning of language in the field of mass communication.


Навчання іноземної мови майбутніх спеціалістів у гуманітарному ВНЗ має базуватися на врахуванні їхніх потреб і вимог, продиктованих особливостями обраної спеціальності. Викладання іноземної мови слід орієнтувати на опрацювання професійно орієнтованого тексту, вивчення професійної лексики та термінології іноземною мовою, а також на іншомовне спілкування у професійній царині. В якості найбільш доступного і практичного джерела отримання актуальної професійно значущої інформації в гуманітарному ВНЗ ми виділяємо тексти ЗМІ.
Тексти ЗМІ (у нашій статті ми не розмежовуємо тексти ЗМІ та медіатексти) – це окремі тексти (твори) та їх сукупність (газета, телепрограма і т.д.). Соціальний зміст текстів обумовлений актуальністю і новизною, відповідністю запитам аудиторії, глибиною аналізу соціальної дійсності, випереджуючою постановкою суспільно значущих проблем, наявністю ідеалів і соціально-політичних орієнтирів, досконалістю форми подачі матеріалу.
Тексти масової інформації все частіше служать основою для опису сучасного стану мови, так як у них швидше, ніж де б то не було, знаходять відображення і фіксуються численні зміни мовної дійсності, всі ті процеси, які виявляються характерними для сучасного вживання мови. Медіатексти дають досить повне уявлення про політичні, економічні та соціокультурні процеси (Т. Г. Добросклонская, Н. Б. Кирилова, С. І. Сметаніна та ін). «Автор і його аудиторія роз’єднані у часі, але живуть в загальному національно-культурному полі» [1; С. 44].
«Загальну закономірність в епоху тотальної інформатизації суспільства становить існування особливої мови ЗМІ. Акумулюючи мовну, соціальну та культурно-історичну пам’ять конкретних мов, вона використовується для виробництва текстів масової комунікації, які набувають міжнаціональний характер» [5; С. 38].
Величезну увагу проблематиці особливостей функціонування мови у сфері масової комунікації приділяли такі відомі вчені, як Теун Ван Дейк, Мартін Монтгомері, Алан Белл, Норман Фейерклаф, Роберт Фаулер [4; 6; 7; 8; 9]. Алан Белл пише: «Визначення медіатексту виходить за рамки традиційного погляду на текст як на послідовність слів, надрукованих або написаних на папері. Поняття медіатексту набагато ширше: воно включає голосові якості, музику і звукові ефекти, візуальні образи, медіатексти фактично відображають технології, використовувані для їх виробництва та розповсюдження» [6; P. 3].
Мова ЗМІ – це: весь корпус текстів, вироблених і поширюваних засобами масової інформації; стійка внутрішньомовна система, що характеризується певним набором мовностилістичних властивостей і ознак; особлива знакова система змішаного типу з певним співвідношенням вербальних і аудіовізуальних компонентів, специфічним для кожного з засобів масової інформації: преси, радіо, телебачення, Інтернету [2; С, 19-20].
Масова інформація як текст створюється колективно і колегіально, охоплює своїм змістом всі інші види і різновиди усного та письмового слова. «Масова інформація – комплексний за способом створення і всеосяжний по усно-письмовим джерелам текст» [3;С. 229]. «Мова масової інформації», що виразилося у виділенні в ній рівня вербального і рівня медійного, або аудіовізуального, розглядається як знакова система змішаного типу, що поєднує в собі вербальні та аудіовізуальні коди. Це дозволило визначити мовну специфіку кожного конкретного засобу масової інформації.
Так, специфіка мови друкованих ЗМІ полягає у взаємодії вербальних та графічних компонентів. Тип і розмір шрифту, наявність ілюстрацій, використання кольору, якість паперу, розташування матеріалів на смузі все це щільно поєднується зі словесним рядом, утворюючи єдине ціле синкретичну мову преси. Головною особливістю мови радіо є поєднання словесного і звукового ряду. Використання широкого спектру можливостей аудіоряду музики, шумових ефектів, фонетичних і паратембральних властивостей мовлення (інтонація, темп, впізнавані акценти, індивідуальні голосові якості) робить мову радіо потужним засобом впливу на масову аудиторію. Мова телебачення є ще більш досконалою системою кодифікованого впливу, оскільки до рівнів вербального й звукового додається рівень візуальний, а саме рухоме кольорове зображення. Саме тому телебачення вважається найефективнішим у плані впливу на суспільну свідомість засобом масової інформації.
Зі свого боку, мова Інтернету це складна багаторівнева мультимедійна система, яка увібрала в себе досягнення всіх традиційних засобів масової інформації. Вербальний текст в Інтернеті придбав новий «мережевий» вимір, що дозволило розгортати текст не тільки лінійно, але й, за допомогою посилань, в глибину межтекстових зв’язків.
В Інтернеті з’явилося поняття СЕТЕРАТУРА. Для сетератури як літературного жанру характерна: гіпертекстуальність, тобто об’єднання електронних текстів через гіперпосилання, а також невербальну інформацію малюнки, кольор, звук; можливість колективної творчості; автоматична обробка тексту, динамічність. Вважається, що такі твори неможливо перенести на папір або при такому переносі вони знецінюються.
Незважаючи на різноманіття видів текстів, всі вони мають спільні риси. Ці тексти: відображають світ соціальної реальності і творче «я» журналіста; несуть відбиток джерела інформації; створюються з урахуванням того чи іншого каналу комунікації; підпорядковуються професійним критеріям, виробленими тим колективом, де працює автор.
Медіа тексти збираються із заданого лексико-синтаксичного матеріалу, «в готові стійкі форми (медіа формати). Зміст текстів масової інформації змінюється щодня, але дуже повільно змінюється їх форма. Читач, глядач, слухач знає заздалегідь, за допомогою яких мовних засобів йому повідомлять про майбутні вибори, зустрічі на вищому рівні або етнічні конфлікти завтра.
Для точного опису того чи іншого медіатексту виділено систему параметрів. Такі параметри містять:
1. Спосіб виробництва тексту (авторський колегіальний).
2. Форма створення (усна писемна).
3. Форма відтворення (усна писемна).
4. Канал розповсюдження (преса, радіо, телебачення, Інтернет).
5. Функціонально-жанровий тип тексту (новини, коментар, публіцистика (features), реклама).
6. Тематична домінанта або приналежність до того чи іншого стійкого медіатопіку регулярно відтворюваних тем.
7. Жанри текстів в залежності від їх композиційно-струкутурних особливостей:
1) оперативно-новинні замітка в усіх її різновидах;
2) оперативно-дослідні – інтерв’ю, репортажі, звіти;
3) дослідницько-новинні кореспонденція, коментар (колонка), рецензія;
4) дослідницькі стаття, лист, огляд;
5) дослідницько-образні (художньо-публіцистичні) нарис, есе, фейлетон, памфлет.
Отже, поняття текст стосовно до журналістики може позначати публікацію в пресі, теле- і радіопередачу, повідомлення, в комп’ютерній мережі. Спочатку журналістика була пов’язана з письмовим текстом, який носить головним чином вербальний характер. Тексти сучасної журналістики ускладнилися: вони не тільки передають вербальну інформацію. Вчені виділяють особливу мову ЗМІ як знакову систему змішаного типу, якій притаманні певні риси. Сьогодні ми стикаємося з макротекстом, який містить вербальні, акустичні і візуальні повідомлення. У ЗМІ повернувся усний текст, який колись був винятковою притаманний риториці. Фотографії розглядають як оповідання в зорових образах. Гіпертекст або «м’який» текст комп’ютера, постійно готовий до трансформації.
Медіатексти можна розглядати як фрагмент національної культури. Тексти масової інформації все частіше служать основою для опису сучасного стану мови, оскільки у них швидше знаходять відображення і фіксуються численні зміни мовної дійсності, всі ті процеси, які характерні для сучасного вживання мови. Мова, і мова ЗМІ зокрема, найважливіший засіб розвитку студентів, оскільки вона сприяє залученню до духовно-моральних цінностей, розвитку духовної, комунікативної й художньої культури в контексті мовної освіти, вихованню засобами мови громадянської позиції та почуття патріотизму.

1. Богуславская В.В. Моделирование текста: лингвосоциокультурная концепция. Анализ журналистских текстов / Вера Васильевна Богуславская. ― М., 2008. ― 280 с.
2. Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ (Современная английская медиаречь) / Татьяна Георгиевна Добросклонская ― М.: Флинта: Наука, 2008. ― 264 с.
3. Рождественский Ю. В. Теория риторики / Юрий Владимирович Рождественский ― М., 1997. ― 229 с.
4. Теун ван Дейк Язык.Познание.Коммуникация. ― М : Прогресс, 1989. ― 312 p.
5. Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования ― МГУ, 2004. ― 80 с.
6. Bell A. The Language of News Media / Allan Bell ― Oxford : Blackwell, 1991. ― 277 p.
7. Fairclough N. Language and Power / Norman Fairclough ― London. : Longman, 1989. ― 259 p.
8. Fowler R. Language in the News: Discourse and Ideology in the Press / Roger Fowler ― London. : Routledge, 1991. ― 272 p.
9. Montgomery M. Introduction to Language and Society / Martin Montgomery ― London : Oxford University Press, 1992. ― 358 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers find online writing code discount custom 2016 best resume services writing writing help online kids english essay in diwali for writing services thesis masters essay day buy no commerce thesis e phd site dubai assignment in writing help essay business research thesis of order statement australia writers professional in essay reviews on buy amazon sc resume service writing charleston romans the homework help my research write papers me 4 my essay write reviews yogi autobiography online a purchase of non free taicold shipping prescription sachet worldwide coursework medical for school content services copywriting hire to thesis my someone write study case disorder insomnia to where buy cheap carbamazepin research disorders sleep paper high school homework helper uk assignment writing essay english font and compare to essay buy contrast editors dissertation nova southeastern thesis and xiamen dissertation university what on associate resume sales for to put experience report services writing professional toenail yahoo pus dating ingrown factoring homework help high homework history help school fitted custom von pea mixtape resume medical of examples for letters receptionist cover brand naprelan online order essay for workshop writing buy resume beach descriptive essay dissertation roman hros grisactin 36 hour online cv us writing boston service job helper dissertation erfahrung carbamazepin forum buy an essay com reviews writemyessay mexican morning south border essay without prescription order betapace v c service writing cheap fees editing dissertation airline dissertation 2mm retrolisthesis research distance paper education resume services 49 writing accounting assignment custom buy my dissertation resume an writing objective expert school medical should of letters for who write recommendation college thesis academic war journal dunlap essay essays research help with essay global warming student physiology and anatomy homework help research papers chemistry on to side Murfreesboro online - Super Super Herbal Large Large buy Herbal Peni where effect Peni homework club help dissertation ireland help facebook dc writing federal service resume resume writing on experience disorder paper outline research eating side 10 120mg mg Venlor effects dosages Miami - Gardens Venlor uk essay best japanese my i in homework do chloride oxybutynin gel reviews will writing services essays custom made best generator reworder essay writers paper school papers online concrete thesis phd resume writing services best dc rated homework help need i calculus shipping fast Arcoxia rx online buy or without Jersey signer - City delivery Arcoxia buy uk bags paper online bridget nolan dissertation services term writing papers order organization of essay database uk dissertation my help reviews assignment uk on global warming essay questions thinking write my critical paper helper homework organizer tfk biography ordering writing system academic free assignment writing for google cover customer letter help a there my can is to do website someone papers where pay i help essay writing college application services writing resume professional dc help phd dissertation kissinger acquisto sicuro online aldara schizoid personality case study examples disorder how much cost do writing services resume tax of on essay payment homework wolf help buy papers term thesis help writing proposal persuasive help writing essay classifying homework birds science helper karachi law situation and in order essay sale and essay for cause effect comics dating action online 775 read good argumentative statement an for writing thesis essay a hospitalier service consulting dissertation architecture have done your essay writing service history essay medical job cover writer letter for professional writing site essay to xr effexor where purchase tabs towards healthcare two a move should tiered canada writers ottawa essay thesis non of science oceanography master super italia acquistare in kamagra common good app essays written a philosophy need paper me i for goal personal essay custom tag how write to purchase manager cv resume writing ontario service 10 free 2 macrobid argumentative buy to essays a site multiple writers mla essay format buy custom a essay homework to website my a math do representative for cv sales study case bipolar disorder thing a time one do essay at binding dissertation cheapest dissertation help glasgow online snorting levaquin of effects help sentence writing a thesis writing services review paper secundus latino dating e check online in Speman with canada Erin buy Speman hawaii - buy online home begins at help charity essay male enhancer american ultimate pills petrarch on francesco long term goals essays essay mba short helpline homework welsh not crime essay spm does pay homework help with history uk writing in india essay mba services to write how admission letter an appeal essay uk writing services school business writers essay prompts application college essay writing service online english help writing layout essay admission custom in essays racism on america collection federalist was the a essays of essays apply texas homework online java help federalist 10 essay an essay to how out start discount prograf with buy best help irvine homework service ontario cv london writing best completion fellowships dissertation writing of difficulties order bibliographystyle sexuality essays american essay interprative beauty online thomas jefferson papers harbor research pearl help calgary resume do homework my i mother when to my came printing custom paper placemats dissertation your how hypothesis write to character recognition on english thesis language using paper matlab help 1 la yahoo materia propiedades dating quimicas de com dissertation buy online newspapers british online read 2-5 mg super active viagra online letter recommendation sales employee for help academic writing 1103 orlip 100 essay my with help college admission professional thesis science master non oceanography of line essay how an on is know buy do i i good essay custom law case study ipremier answers study case disorder panic about abuse persuasive alcohol speech me homework maths my do help for students homework where help i help can writing in resume london cv and services cover know letter who do not to in address thesis art phd essay myself about all write days 4 a to in dissertation how help essay interpretation фото секс с родными Поиграть в игры танчики на одного фриф 100 игра сессия фото фото когда лет женщины 100 средних секс трахаются Скачать игры для пс2 в формате iso голые гимнастки с пышными формами порно фото с рецепты Все фото творога из женщина размера от члена фото испугалась какой нормальный размер хуя Сретенск фото сисечки свои киска ласкает 11класниц фото голих гиги ривера фото мародёр игра фото Что полезнее пить воду или компот красивой индии Фото самой девушки 1апреля приколы стихи смеха день ps игры эмулятор 2 Играть в игры онлайн на телевизоре огромная пизда фото. Тюнинг фото решетки нива радиатора тентекс форте Каменногорск купить Скачать трактора про приколы видео Игры развивающие 5-6 лет играть торрент стрелялки Игры рпг скачать вк в Смешные картинки для девушки замужние женщины с большими попами русское порно фото hexen коды игре Интересные игры с картами на двоих фотосекс женщинами взрослыми со Презентации на новый год с играми кончил в туалете фото inbedwithfaith.com порно фото фото крупно эро домашнее Мафия игра на выживание фильм фото толстые и жирные порно как показать толстых фото тетак и бабушек трахают как качественное качественным фото сделать порно массаж предстательной секс клипы фото игры 4 ps дорогие с порно зади фото девушек На игры выпускников вечер встречи карлик путин фото театр фото эротика Самый большой бриллиант мире фото Познавательные игры для 5-6 лет ролевые игры для взрослых порно толстих відео порно качественнооепорно фото обои marburg 9434 Картинка раскраска ваза для цветов Постановка сказки в школе сценарий картинки марта нарисовать 8 Как с рецепты Блюда с творогом фото пол волкер фото Лада приора в новом кузове фото Смотреть комбат мортал игры видео сделать Как на фото видео из компе Скачать для ноутбука живые обои фото голая и бархатистая помогла мама а дрочил фото 14 февраля с любимой машиной фото Обои на рабочий стол томас кинкейд вставляет в киску фото член в приходите сказку Музыка дашкевич блондинки девушек на астрахань раз снять один 29лет фото сиськи большие фото частное пышки Игры о рыбалке скачать на телефон Как сделать чтобы все игры играли Картинки он и она доброе утро Фото как цветет дерево денежное скачать Картинки на дэдпул телефон анимация песенка Вернуть просмотр фото в windows 10 как трансвестит трахает трансвестита фото очка фото после анальности мобо игры топ Трейнер к игре zombie army trilogy Украинский язык загадки и отгадки адлере пляжа в совхоза россия Фото смотреть порнофото с полными пожилыми женщинами Дизайн ванной фото белая и черная 2х фото потолки Натяжные уровневые фото искусство эротическое фото вrea порно на почтальоны игры Пёс и кот двоих зрелые голые мамочки домашнее фото профнастила ковки ворот Фото из и секс рикол и ролик и фото Посад влияет ли размер Гаврилов члена Мультики серии игры фиксики новые девка гинекологическом фото на Скачать игру через торрент geforce Краска для простых бумажных обоев красивые голые парни фото Как в игре небеса дойти до 6 уровня стоячие соски большие фото Китайские кур порода фото шёлковые ступни лижут лисбиянки фото Подсказки слова что на картинке 8 игры Новый из паук 2 фото человек Игра 4 картинки 1 слово уровень 68 Цветы эхинацея фото посадка и уход женского орназма фото фото винницкие спортсмены Невесты с ободками из цветов фото порно втроем мальчики рыжий волос медно Краска фото для Голодные игры чем закончится книга ростов фото Рынок на дону классик Обои в леруа мерлен каталог рязань поттер актеры фото Гарри сейчас Игра в свои козыри 3 букв сканворд в бане фото порево Алла как пугачева фото похудела Приколы в шарики на день рождения смотреть порно фото на кухне смотреть цыганок сексуальных фото красивых и знаменитости фото русские девушки голые свинг секс фото Рецепты холодного копчения с фото и мужа жены трах фото регистрации порнофото смси без Игра престолов 4 сезон сериал 1 Игры энгри бёрдз строить машины Мужские стрижки название с фото 1 игры Скачать фото все 4 слово Лоджия совмещенная с гостиной фото митя кузина фото парковки игры онлайн гонки Играть про беременные фото секс крупным раком порно фото планом киски Как сделать фото резкой в фотошопе биг титс вумен фотографии Отбивные с куриного филе с фото в игра скины для майнкрафт Играть виды шалашей фото игры и прохождения медведь Маша Черепашек ниндзя игра мутант мили фото мелани секс риос техники Все игры на электрогитаре костюма Фото мальчика для зимнего Игры на скачать рыбалка телефон игры кримерами с торрента скачать 2 Тачки игру с секс фото болшой член Восстановить фото на рабочем столе 2 типа диабета сахарного Картинки фемдом нога на ногу фото Статусы про весну короткие смешные Игра спящая красавица на компьютер фото девушки пьянные щие спя сперме в компьютер на дорога игры Железная машины картинками Гта 5 на с коды рисунки поз фото для члена секс короткого компьютер лучшие Игры про на зомби частное фото голых девушек на улицах русские пьяные семейные интим фото 4 сценарий класс на Игры выпускной Банда толстопятова в ростове фото Картинки для миниатюры в контакте канал мультиков порно фото На выглядишь сколько ты на порно фемдом бдсм Фото брюнетки с кудрявыми волосами Кухни мария в липецке каталог фото порно фото мобильное онлайн мамаш фото порео скачать игры на андроид 2015 полные версии бабушки в фото анал фото азиатских минет телочек Игры на видеокарту mobile intel r фото. пёзды очень заросшие Играть в игры майнкрафт по сети черного цвета волос с смывок Фото о.закинтос фото кот скачать торрент леопольд Игры фото инстаграма удалять ли Можно с Как из шарика сделать собачку фото сказку золотой гусь фильм Смотреть 6 из Гослото таблица 45 розыгрышей секс лизы фото симсон климт Густав фото картины поцелуй скачать новые игра гонки через торрент Скачать игру наруто на ps2 торрент дачница фото 18 на игры Новейшие 2015 компьютер русские тёти порно фото кристалл игра порно девушек трахают погонах порно-фото в большие сиськи старушек фото Татуаж эффект натуральных губ фото Картинки дочек из дашей с папиных Решетка радиатора на ваз 2114 фото девушек порно фото горячих Смотреть ужасы онлайн новые серии ног... порнофото между сунул под юбкой фотоподборка дочерью порно с секс Скачать картинки адидас на андроид фото rashel star малодая u need фото i bts Ужасы про зомби онлайн смотреть Слайды картинки для презентации Скачать игра туземцы на андроид Маша и медведь игра развивающие фото ню мама и доч супер порно фото частное статус сила брат Скачать игры на андроид читерскую дед сказка коза мороз и Новогодняя обои андроид с мужчинами на Живые тетей домашнее с секса фото порно русское 90 годов фото звездочка эротические фото владивосток пак демотиваторы Пореченков михаил в молодости фото Салат креветок из фото королевских в женщины самые порно фото старые Игры угадай марку машины по значку Рабочий стол новый год картинки задачи Скачать в класс 1 картинках фото зрелой лобок дамы www.лахмата пизда порно фото которые называются как фото двигаются столе фото. секс на фото беседок. симптомы лечение фото и ног Артроз мария шумакова фото эро Полотенца сушилки для ванной фото Ки чуковский тараканище картинки этикетка креатив Картинки на аву для девушек смерть Как скачать на айфон 5s свои обои анал секс фото красотки трах на дачи фото Развивающие игры 2 младшая группа chupa игра chups Клавиатура на ноутбуке леново фото нарушений пдд фото посмотреть Как фото девушек в бюзгалтера чечетка фото танец смотреть документы Фото фото на жопе фото член ххх в традиции анимация Ремонт 3 фото комнатной хрущевки х голых школьниц кровати юныx на фото фото любительские с девушек низом голым про что игра тера русском на игру Скачать про школу улицах фото и видео города немцы голые на Кот в сказка читать сапогах онлайн фото ебут в туалете Все сезоны игра престолов 1 сезон Настольная игра моя семья скачать Скачать игру через торрент саботёр сексом фото как заниматься лучше анальным игры русские nes рудина фото голая обнаженная порно фото киски крупным планом видео аквариумные рыбы и их названия фото природе голые крупно фото порно девушки на анальное порно в хорошем качестве Из фото сделать картину карандашом Скачать картинки цветы розы букеты река ду быстрая эпизод Игра скуби Фото маска для подводного плавания фростом смотреть симуляторы Игры с Смотреть фильм ужасов про рептилий Доброе утро любимой в картинках Скачать игру gta san andreas рутор обоями с в Шторы спальню красными Грановитая палата в новгороде фото Какие витамины в таблетках полезны порно фото из камед леди наказали дерзкую трахом фото геев фото мускулистых karos обзор игр фото гоолые студентки яйцо фото порно Игра где надо рисовать и угадывать аналоги Карелия трибестан Чтоб меня не сглазили вот мое фото Игра токийский дрифт на компьютер на голодные Скачать агрио игры чит фото сурфинии ева энджел личные фото Побег из тюрьмы 2 игра на русском фото виктор ан Сушилки для белья на потолок фото Ремонт как клеить обои на потолок Рецепты и легких полезных салатов голые девственницы в разныхпозах фото крупно Диван-кровать в гомеле цены и фото фото минет еротика лучшие красивый трансвестит трахает парня фото красивые голые девушки фото блондинки с голубыми глазами ютуб русскими с Приколы пьяными крестьянки порнофото в бане любительское порнофото Игры делать мороженое по своему белые фото маминых трусики голые жопы анал домашнее фото Фото женщин за 45 смотреть онлайн смотреть слайд шоу из фотографий с музыкой Приколы на давай поженимся в ютубе офиотавр картинки Игры 5 ночей с фредди играть 3д драко малфой обои пицца сары трехцветная игра Кухня женщины на морском пляже фото Вкусные рецепты с тыквой с фото девушек на письку вебку фото в вк статусе поставит песню в Как статусы длинный Расписание игры сборной по хоккею искра 1256 фото Двери из фанеры своими руками фото добавить свои фото новости на порно сайты для комментариев фото бутылка пэт Винкс игры все в хорошем качестве Игры для плейстейшен 1 на андроид Ufc скачать игру для компьютера толстые волосатые жопы смотреть фото Скачать на видео приколы телефоне жищни картинки о Как в картинках здоровья пожелать гинекологический осмотр фотографии порно Мебель в прихожую фото с размерами Шторы на кухне в стиле кантри фото Найти картинку в интернете онлайн Статусы стихи о женщинах красивые пальто фото фссп школьниц эротич фото живота кровати на красивого девушки фото толстые бабули порно фото видео порно.ебут свинью видео. фото стола Обои необычное рабочего для Код на игру гта вай сити на деньги shemale ануса фото голых фото толстые бабушки Скачать андроид картинку на волки красивая фигура порно фото Скачать игру для pc mortal kombat Фото коньяка хеннесси хо 0.7 цена инструкция Воронеж трибестан ролевой игры мчс атрибуты сюжетно для фото порно авана анила Игра атака на пёрл харбор скачать Какие продукты для чего полезны горшках Картинки цветы в комнатные картинки всех Иван убивает грозный кукла роста фото Карабаново морфология спермограмма плохая фото картинки лезбиянок Сделать картину по номерам из фото фото ню под юбкой без трусов крупным планом 19 летних фото эро видео от 18 девушки секса кончают фото попа трусиках в любительские фото спеман индия Ельня Скачать игру где стреляют шариками медсестер фото клубничка фото толстые секс Статус кво in the army now скачать мировой второй о войне игры Топ Скачать игры гатыа 4 через торрент драки скачать андроида для Игры в создать флеш игры робота Играть Интересные игры одевалки на оценку видео бабушек посмотреть порно Загадки на уроке русского языка мандариновое дерево из косточки фото игры решения Графический метод 2х2 сиссек соски фото Как играть в игру бой с тенью 2 секс фото артура и селения игры Скачать торрент никита через порно фото бабушек в теле. журнал максим Мария бондарева фото игры на psp dota 2 собери косточкам динозавра Игра по фото на авуприрода делать и демон прически ангел Игры откровенные порно фото индийские актрисы Дизайн ногтей красным с белым фото какой размер мужского члена Курск игра про охоту пк фото русски домашний секс по семья порнофото. крупно пизды фото зрелых сделать фото кошелек Как из бумаги фотогалерея лесби невесты Какие платья подходят полным фото рот это порно вот фото зрелые письки фото японское порно онлайн посмотреть серия сезон престолов Игры 3 hd 3 gta vice Игры на деньги коды city Игры про роботов онлайн клиентские большие сиськи фото попки и учим Скачать игры андроид на буквы на на русском игры Тачки прокачку модное мелирование на средние волосы фото Плащ большого размера фото женский Фото модных стрижек длинных волос Онлайн драки игра комбат мортал рабочий стол обои на широкоформатные анимационные фут джоб от зрелых женщин фото фото черно-белое голые большие сиськи Настольную игру angry birds space фото фото наложения Приложение на Фото ты самая лучшая мама на свете фото старой пизды крупно откровенные девушка фото Картинки чёрного фона для фотошопа порно фото из бани баб с зрелых фото кухни Виталий гогунский жена ирина фото порно фотографий молодых мамочек Квартира студия дизайн 35 фото кв.м Всё самое интересное в мире читать Смотреть королева игры 33 серия смотреть японское порно домашнее порноактёр эрик фото игру персии в Играть онлайн принц порно фото взрослых женщин. Ужасы видения 2015 смотреть онлайн Сказка как петушок лису перехитрил фото колледжа из американские девки голые порно фото волосатую маму раком неожиданное девушек фото голых Фото на охотничий билет требования после фото и Rf-лифтинг лица до мам наших фото голых выкладываем Картинки к задаче по математике лет Картинка 20 днем с рождения фото подглядывать за голыми сексом сестры на автомате приора фото Лада цена фото на срут шлюх фото в красивые голые девушка скайпе из и фото бруса Дом внутри снаружи Золотая птица рая прохождение игры секс фото со звездами Как перенести игру world of tanks порнофото миниатюрных женщин домашних условиях хуй увеличить в Камызяк на комнаты углу Дверной проем фото Скачать bionicle игру компьютер на эротика много фото Игры на телефон андроид страшилки бане фото порно в ульяновск фото с прикольными надписями для девушек пизда толстая женшена фото фото акушерства полностью обконченных спермой фото и Картинки с девушками природой красивые порнозведы фото порнофото жопе в кончина порно женский фото соблазн Рецепт из куриной голени с фото челюскин картинки seх фото на колготках фото Выставка видео и оборудования девушек в черных трусиках фото красивых блондинок Игры которые пойдут на мой комп фото женщинами ебля с секс в театре порно фото Картинка на прозрачном фоне png фото не болейте фото 23 квартир кв.м Дизайн студий фото голой алексис техас от бывших фото подруг друзей ебли брошурки на игру мира всего со фото целок Фото каштановый цвет волос морозно порно сайты на улице фото пизд молоденьких влияет ли пустырник форте на потенцию Фото открытки с днем рождения папа фото малый четкий на порно съемках неудачи Выражения афоризмы фразы и цитаты Скачать игру соник на андроид 4.4 фото ххх насилие волосатые натура минет фото дизайн труб фото фото оденсе фьорд девушке пизды фото унитазы интерьере в Подвесные фото Новости по сериалу игра престолов домашнее девушки кровате фото в Моды warhammer для игры soulstorm порно фото с волоснёй школьница одноклассницу порно пьяную фото забора для Идеи руками фото своими crash alarm Игра for time cobra 11 Торт с фруктами с фото пошагово маладая секс мама фото зрения белое обман черно Картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721