Талько О. Мотивація електоральної поведінки студентської молоді Рівненщини

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню соціально-психологічних аспектів електоральної поведінки студентської молоді Рівненщини. В першу чергу, звертається увага на виявлення особливостей мотивації електорального вибору та чинників, що безпосередньо впливають на електоральні симпатії студентства. Також стаття містить повний опис проведеного емпіричного дослідження, результати якого можуть бути використані в аналітичній роботі різних політичних партій.

Ключові слова: електоральна поведінка, мотивація, електорат, студентська молодь, виборець, вибори.

The article is devoted to the investigation of social and psychological aspects of the electoral behavior of students of Rivne. First, attention is focused on identifying characteristics of electoral choice and motivation factors that directly affect the electoral sympathies students. Also article contains a complete description of the conducted empirical research whose results can be used in the analytical work of various political parties.

Keywords: electoral behavior, motivation, electorate, college students, elector, election.

Постановка проблеми

В демократичному суспільстві інститут виборів є основною формою політичної участі для більшості громадян. Саме через голосування, населення може здійснювати значний вплив на державну владу. Роль виборів, в першу чергу, полягає у забезпеченні вільної конкуренції в передвиборчій боротьбі та виконує функції легітимізації та легалізації існуючого режиму.

Для молодої людини участь у виборах, насамперед, є одним із головних чинників її політичної соціалізації. Оскільки саме під час участі у голосуванні вона  набуває свій перший практичний досвід у політичній діяльності. Тут відбувається залучення молодого покоління до політичного життя суспільства.

На сьогодні важливим є вивчення особливостей електоральної поведінки, мотивів та симпатій українського студентства. Оскільки, саме з його середовища буде формуватись нова політична еліта, яка і визначатиме розвиток країни.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Вперше проблемою теоретичного дослідження електоральної поведінки почали цікавитися у США в 20-ті роки ХХ століття. Чарльзом Меріамом була створена Чиказька школа досліджень політичної поведінки. Докладну характеристику цього проекту здійснив Г. Алмонд, проаналізувавши не тільки його змістовні особливості, але й методику, зокрема особливості вибіркового методу, який полягав у сполученні випадкової вибірки й квотування за основними демографічними характеристиками [1; 174-183].

Важливою віхою прикладних досліджень електоральної поведінки стала діяльність у США Інституту Дж. Геллапа. У 1960-ті роки свій внесок у розвиток досліджень електоральної поведінки, за свідченнями П. Шампаня, зробили французькі дослідники Ж. Стецель, М. Брюле, Г. Мішеля, Ж-Л. Гароді, а пізніше – Ф. Бон, Ж. Ранісе, Е. Дюпуар’є, Б. Руе, А. Лансело та ін [5; 98-110].

Що ж до вітчизняних дослідників, то значний внесок у наукове опрацювання проблеми закономірностей й парадоксів електоральних процесів зробили І. Бекешкіна, В. Ворона, О. Вишняк, Є. Головаха, В. Кушерець, С. Макеєв, І. Мартинюк, В. Матусевич, В. Оссовський, В. Паніотто, В. Петров, В. Полторак, А. Ручка, В. Хмелько, В. Чигрин, М. Чурилов, М. Шульга та інші українські соціологи [3].

Метою наукової роботи є вивчення особливостей електоральної поведінки та чинників мотивації електорального вибору студентської молоді Рівненщини.

Викладення основного матеріалу. Під електоральною поведінкою ми розуміємо політичні пріоритети виборців, що висловлюються ними в ході голосувань на виборах та референдумах. Оскільки початковим етапом формування електоральної поведінки є пошук та накопичення інформації, а вже потім виборець приймає певне рішення щодо вибору того чи іншого політичного лідера чи партії.

Ключовим аспектом електоральної поведінки є мотивація. Макс Вебер у своїй роботі “Основні соціологічні поняття” зазначав: “Мотивом називається якась смислова єдність, яка представляється дійовій особі або спостерігачеві достатньою причиною для певної дії” [2].

Громадяни намагаються забезпечити свої базові потреби через участь у голосуванні. Тобто, виборці обирають того політичного лідера, який найбільш повною мірою може задовольнити їхні нагальні вимоги.

З метою дослідження мотивів, якими керуються студенти, віддаючи перевагу певному політичному лідеру або партії, а також чинників та факторів, які впливають на електоральну активність студентства нами було проведене емпіричне дослідження.

Дослідницька робота проводилось серед студентської молоді НаУ “Острозька академія”, Рівненського державного гуманітарного університету та Національного університету водного господарства та природокористування. У ході дослідження були використані методи опитування (анкетування) та аналіз даних. Вибірку склали 400 респондентів віком від 18 до 23 років.

Студентській молоді було запропоновано відповісти на ряд запитань, які дали можливість повною мірою досягти мети дослідження.

Молоде покоління посідає провідне місце у політичному житті країни, маючи свої власні цінності та інтереси. Головну роль у залученні до політичних процесів суспільства як молодої людини зокрема, так і всього населення загалом, відіграють засоби масової інформації (ЗМІ). У ході дослідження було з’ясовано, що найбільший вплив на формування електоральних симпатій студентської молоді  має телебачення (31% респондентів) та мережа Інтернет (20% респондентів). Не дарма ЗМІ називають четвертою гілкою влади.

Для ефективного функціонування політичної системи та забезпечення її стабільності велике значення має політична активність та політична участь громадян. Що ж до студентського електорату Рівненщини, то у результаті проведеного дослідження виявилось, що електоральна залученість студентської молоді до політичного життя в країні має неоднозначний характер. З одного боку, простежується високий інтерес до політичних подій та явищ у суспільстві, висока електоральна активність, оскільки  68% опитаних готові взяти участь у виборах. З іншого – відсутність інтересу до практичної участі в політичному житті, оскільки  більшість опитаних визначили, що покращення їхнього життя скоріше не залежить від рівня їхньої участі у політиці (25% – скоріше за все ні; 20% – ні). Пояснити дану ситуацію можна наступним чином:

 1. Відсутні ефективні механізми залучення молодого покоління до політичного життя країни. Оскільки процес політичної соціалізації молоді є недосконалим і потребує реальних змін.
 2. Молодому поколінню властиве відчуття відчуження від політичного життя країни та недовіри до вищих органів влади.

Стійкість або ж мінливість політичних позицій електорату спостерігається при різних типах виборів, від парламентських чи президентських до місцевих представницьких органів. Тобто, виборець може мати як усталені політичні погляди та переконання, так і взагалі невизначені електоральні симпатії, які можуть змінюватися та формуватися протягом певного періоду часу.

Так, у ході дослідження було з’ясовано, що електоральний вибір більшості студентської молоді Рівненщини  формується заздалегідь до виборів і, як правило, не змінюється (38%). Проте значна частка студентів визначається зі своїми політичними уподобаннями під час передвиборчої кампанії, у ході якої їх електоральний вибір може коригуватися (24%). Є ще й такі, електоральний вибір яких формується в останній день кампанії, в день виборів (18%).  Тому надзвичайно важливим є агітаційний період напередодні виборів, оскільки при ефективному проведенні передвиборчої кампанії політичний лідер має більше шансів залучитися підтримкою виборців, які ще не визначилися зі своїми політичними уподобаннями.

Провідну роль в електоральній поведінці відіграє мотивація як процес пробудження людини до здійснення тих чи інших дій [4]. Виборець, надаючи перевагу тій чи іншій політичній силі, керується певними особистими міркуваннями та виходить із своїх власних потреб.

В цілому, як показали результати дослідження, більшість студентської молоді Рівненщини є раціонально діючими виборцями, які зазвичай чітко усвідомлюють свої особисті інтереси. Проте є невелика група виборців, які здійснюють свій електоральний вибір беруть до уваги норми моралі, тим самим значною мірою не враховуючи раціональний чинник.

Ключовими складовими електоральної поведінки громадян є активність і мотивація, а також чинники, які на них впливають. Особливо велику роль при формуванні вибору електорату відіграють такі чинники, як діяльність ЗМІ, довіра до лідера чи партії, діяльність уряду, роль лідерів та їх імідж, специфіка виборчої кампанії.

За даними проведеного дослідження, для студентської молоді Рівненщини першочерговими чинниками, які безпосередньо впливають на їх електоральний вибір є довіра до кандидата чи партії (18%) та  безпосередня діяльність уряду (17%). Тобто, найбільша увага звертається на цілі політичної діяльності та ефективність політичної діяльності уряду. А також робиться акцент на тому, як політичний лідер відображає інтереси виборців та чи розділяє з ними однакові ціннісні орієнтації.

Проте, слід зауважити, що роль та імідж політичного лідера (14%), а також специфіка передвиборчої кампанії кандидата чи партії (13%) мають не останнє значення при голосуванні.

В Конституції України зазначено, що народ є джерелом влади. Він обирає своїх представників до вищих органів влади безпосередньо шляхом голосування, тим самим делегуючи їм свої повноваження. Тому політичний лідер чи партія, яку обрала більшість виборців, повинна відстоювати інтереси цієї групи або цілого суспільства, доводячи це у своїй безпосередній діяльності.

За результати дослідження було виявлено, що зростання мотивації виборців, головним чином, залежить від ефективності конкретної діяльності політичного лідера (22%), від виконання його обов’язків (19%) та від врахування його досвіду практичної діяльності (18%). Тобто, першочергового значення набувають реальні справи,  а не особисті якості чи зовнішній вигляд політичного лідера.

Людина – істота соціальна, тобто живе в колективі. Комунікація є однією з головних життєвих потреб людини. Тому сімейні традиції та найближче оточення може мати значний вплив на вибір політичних партій і їх кандидатів. У ході дослідження виявилось, що більше половини студентської молоді Рівненщини при голосуванні керується власними мотивами і вподобаннями (54%). Проте можна виділити декілька груп, думку яких при електоральному виборі того чи іншого політичного лідера враховують студенти-виборці: члени сім’ї (28%), друзі (10%), одногрупники (7%) та сусіди (4%). Як бачимо, інститут сім’ї стоїть на першому місці, що можна пояснити психологічними особливостями розвитку особи.

Висновки

Отож, можна виокремити основні тенденції електоральної поведінки та її мотивацію серед студентської молоді Рівненщини:

 • високий інтерес до політичних подій та явищ у суспільстві;
 • висока електоральна активність;
 • відсутність інтересу до практичної участі в політичному житті;
 • ключова роль раціональних мотивів виборців, що грунтуються на усвідомленні своїх особистих інтересів;
 • значна зосередженість виборців на цілях політичної діяльності та ефективності політичної діяльності уряду (реальних справах).

Список використаних джерел та літератури:

 1. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины / Предисловие Е. Б. Шестопал // Полис. – 1997. – №6. – С. 174-183
 2. Вебер М. Основные социологические понятия / М. Вебер // Избранные произведения: Пер. с ним. – М. : Прогресс, 1990. – 808 с.
 3. Городецька О. Г. Формування мотивації електоральної поведінки населення України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Soc_dos/2011_948/Gorodeck. –  Заголовок з екрану.
 4. Психологический словарь / Под ред. В. В. Давыдова, А. В. Запорожца, Б. Ф. Ломова и др. – М. : Педагогика, 1983. – 448 с.
 5. Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра: Пер. с фр. / П. Шампань // Пер. под ред. Н. Г. Осиповой. – М.: Socio-logos, 1997. – 317 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

insurance price copegus without desk cover receptionist letter examples front medical for service leicester cv in writing tips depression help with to my do i homework didn form help davy crockett homework disorders mental articles on discount nootrop-piracetam free discount shipping someone paper your have write example of resume reference for a page essays unions 289 labor gate to souls cancer help hhh library homework pay homework writing is service essay good what a uk cheap paper notebooks online paper coloured buy uk my and to how goals objectives write phd higher education thesis government writing resume federal services lifestyle short essay about live homework english help voltaren sodium diclofenac is really safe custom writing essay lesson for buy resume writing plans library homework skokie live help assignment help australia online epfl phd thesis in thesis educational phd management essay to drinking lowering 18 age about order essay canada no script clomid thesis create statement a for me canadian plans symbols lesson dissertation rediger comment la no prescription needed tegretol starlix name generic school u homework help high s history service public droit administratif dissertation geography essay help essays at can write where i my homework study social help online audison sale thesis venti for the of order lord flies essays law w corder jim selected essays of writing professional resume services reviews uk writers assignment brand p-force super name online buy research paper religion for resume samples engineers mechanical services chennai resume writing in naukri a graduation speech with help writing do cant anymore j geils my homework an online buy essay can you essays online help analysis help literary essay paper buying is a online plagiarism cheap research college papers homework help health on torvitin 36 hr essay kenyan writers thesis for hire writer nursing essays buy centre buy back pretoria paper articles purchase dating sarah colonna best sites article writing rasidi online amrita pritam ticket dating match number site customer service phone dating du finpecia acheter my online review papers divorce assignment accounting help with personal response essay online grade 6th help math homework for sample student assistant medical letter cover hartmann bjoern dissertation essays pay for how help get for can depression i my buy litrature review writer application essay help essay descriptive on need for council writing a help student i speech fraction homework help improper phd thesis usability different of essay purposes an online writing report with help a writing thesis stories essay on scary dissertation demand print on personality disorder case studies borderline cardura online cheapest writing article service blog website dating deaths ghana obituaries Ansaid cheapest college essays purchase york maintenance services new in best city writing resume essay looking writers for helper homework numerals roman prevacid online cheapest cancer rankings centers medical residency services statement writing personal write to i where can someone find for essays me care hyperthermia nursing plan thesis essay a an creating statement for os nolvadex 200 india in mg college application essay writing service vancouver obesity apa 4369 format child in essays gums dilantin position buy call write a covered coursework order online custom essays essays com custom admissions space writer essay spark eating discursive disorders essays on buy discount Symmetrel online letter writing a for help a cover resume term buy paperquotquot uc help essay boulder can who write for me paper how a dissertation prepare to desk custom writing reviews mg 20 torvitin at stay home moms help for resume filling application in with forms help online cheapest Cardizem example transcriptionist medical cover letter for assignment help spss malaysia writing services professional college on borders essay world without writing online essays help online sale paper research for help online free statistics writtings custom com writing sites that pay academic poetry with essays help me university for doing assigment get where i homework with help geography can paper with help term demography phd thesis summary of dissertation findings services thesis uk writing thesis buy proposal a atlanta writing resume service professional online help homework finance dissertation online communities answers yahoo writing services essay essays with english writing help services resume pro writing paper research bipolar disorder to introduction service buy writing online essay prescription without ditropan buy best xl help homework statics engineering forum help dissertation someone to write need i plan my business maths dissertation help mental letter for cover health therapist sample academic papers buy help get can geography homework where i with rapide acheter proventil livraison report korman by gordon dive book custom writen papers medical resume school good for to pay paper english write my phd online papers help science 9 homework year writing help sentences yourself write essay uni coursework buy buy online essays buy dissertations paper and paper custom research service writing term essay azelaic azelex cream acid montreal resume service writing professional service essays college writing application with essay college help write good essays cheap within hours are the tense essays in narrative written past college cheap best application service essay first person written essay in price Epivir resume write a for how transcriptionist medical to using crestor japanese help studies social with my homework no letter experience receptionist for cover prior medical help live jiskha help homework homework experts forum me essay reviews my write 4 long how writing dissertation admission model college essay golden online approved root paper wrapping online friendship a true about essay spm cheap proofreaders essay consciousness perspective higher from order do managers at hiring look letters cover services letter writing business essay writing economics service libraries homework help and geo descargar dating playfish challenge online karnaugh mappa di dating l writing service custom c l zocor canada no script