Талько О. Мотивація електоральної поведінки студентської молоді Рівненщини

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню соціально-психологічних аспектів електоральної поведінки студентської молоді Рівненщини. В першу чергу, звертається увага на виявлення особливостей мотивації електорального вибору та чинників, що безпосередньо впливають на електоральні симпатії студентства. Також стаття містить повний опис проведеного емпіричного дослідження, результати якого можуть бути використані в аналітичній роботі різних політичних партій.

Ключові слова: електоральна поведінка, мотивація, електорат, студентська молодь, виборець, вибори.

The article is devoted to the investigation of social and psychological aspects of the electoral behavior of students of Rivne. First, attention is focused on identifying characteristics of electoral choice and motivation factors that directly affect the electoral sympathies students. Also article contains a complete description of the conducted empirical research whose results can be used in the analytical work of various political parties.

Keywords: electoral behavior, motivation, electorate, college students, elector, election.

Постановка проблеми

В демократичному суспільстві інститут виборів є основною формою політичної участі для більшості громадян. Саме через голосування, населення може здійснювати значний вплив на державну владу. Роль виборів, в першу чергу, полягає у забезпеченні вільної конкуренції в передвиборчій боротьбі та виконує функції легітимізації та легалізації існуючого режиму.

Для молодої людини участь у виборах, насамперед, є одним із головних чинників її політичної соціалізації. Оскільки саме під час участі у голосуванні вона  набуває свій перший практичний досвід у політичній діяльності. Тут відбувається залучення молодого покоління до політичного життя суспільства.

На сьогодні важливим є вивчення особливостей електоральної поведінки, мотивів та симпатій українського студентства. Оскільки, саме з його середовища буде формуватись нова політична еліта, яка і визначатиме розвиток країни.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Вперше проблемою теоретичного дослідження електоральної поведінки почали цікавитися у США в 20-ті роки ХХ століття. Чарльзом Меріамом була створена Чиказька школа досліджень політичної поведінки. Докладну характеристику цього проекту здійснив Г. Алмонд, проаналізувавши не тільки його змістовні особливості, але й методику, зокрема особливості вибіркового методу, який полягав у сполученні випадкової вибірки й квотування за основними демографічними характеристиками [1; 174-183].

Важливою віхою прикладних досліджень електоральної поведінки стала діяльність у США Інституту Дж. Геллапа. У 1960-ті роки свій внесок у розвиток досліджень електоральної поведінки, за свідченнями П. Шампаня, зробили французькі дослідники Ж. Стецель, М. Брюле, Г. Мішеля, Ж-Л. Гароді, а пізніше – Ф. Бон, Ж. Ранісе, Е. Дюпуар’є, Б. Руе, А. Лансело та ін [5; 98-110].

Що ж до вітчизняних дослідників, то значний внесок у наукове опрацювання проблеми закономірностей й парадоксів електоральних процесів зробили І. Бекешкіна, В. Ворона, О. Вишняк, Є. Головаха, В. Кушерець, С. Макеєв, І. Мартинюк, В. Матусевич, В. Оссовський, В. Паніотто, В. Петров, В. Полторак, А. Ручка, В. Хмелько, В. Чигрин, М. Чурилов, М. Шульга та інші українські соціологи [3].

Метою наукової роботи є вивчення особливостей електоральної поведінки та чинників мотивації електорального вибору студентської молоді Рівненщини.

Викладення основного матеріалу. Під електоральною поведінкою ми розуміємо політичні пріоритети виборців, що висловлюються ними в ході голосувань на виборах та референдумах. Оскільки початковим етапом формування електоральної поведінки є пошук та накопичення інформації, а вже потім виборець приймає певне рішення щодо вибору того чи іншого політичного лідера чи партії.

Ключовим аспектом електоральної поведінки є мотивація. Макс Вебер у своїй роботі “Основні соціологічні поняття” зазначав: “Мотивом називається якась смислова єдність, яка представляється дійовій особі або спостерігачеві достатньою причиною для певної дії” [2].

Громадяни намагаються забезпечити свої базові потреби через участь у голосуванні. Тобто, виборці обирають того політичного лідера, який найбільш повною мірою може задовольнити їхні нагальні вимоги.

З метою дослідження мотивів, якими керуються студенти, віддаючи перевагу певному політичному лідеру або партії, а також чинників та факторів, які впливають на електоральну активність студентства нами було проведене емпіричне дослідження.

Дослідницька робота проводилось серед студентської молоді НаУ “Острозька академія”, Рівненського державного гуманітарного університету та Національного університету водного господарства та природокористування. У ході дослідження були використані методи опитування (анкетування) та аналіз даних. Вибірку склали 400 респондентів віком від 18 до 23 років.

Студентській молоді було запропоновано відповісти на ряд запитань, які дали можливість повною мірою досягти мети дослідження.

Молоде покоління посідає провідне місце у політичному житті країни, маючи свої власні цінності та інтереси. Головну роль у залученні до політичних процесів суспільства як молодої людини зокрема, так і всього населення загалом, відіграють засоби масової інформації (ЗМІ). У ході дослідження було з’ясовано, що найбільший вплив на формування електоральних симпатій студентської молоді  має телебачення (31% респондентів) та мережа Інтернет (20% респондентів). Не дарма ЗМІ називають четвертою гілкою влади.

Для ефективного функціонування політичної системи та забезпечення її стабільності велике значення має політична активність та політична участь громадян. Що ж до студентського електорату Рівненщини, то у результаті проведеного дослідження виявилось, що електоральна залученість студентської молоді до політичного життя в країні має неоднозначний характер. З одного боку, простежується високий інтерес до політичних подій та явищ у суспільстві, висока електоральна активність, оскільки  68% опитаних готові взяти участь у виборах. З іншого – відсутність інтересу до практичної участі в політичному житті, оскільки  більшість опитаних визначили, що покращення їхнього життя скоріше не залежить від рівня їхньої участі у політиці (25% – скоріше за все ні; 20% – ні). Пояснити дану ситуацію можна наступним чином:

 1. Відсутні ефективні механізми залучення молодого покоління до політичного життя країни. Оскільки процес політичної соціалізації молоді є недосконалим і потребує реальних змін.
 2. Молодому поколінню властиве відчуття відчуження від політичного життя країни та недовіри до вищих органів влади.

Стійкість або ж мінливість політичних позицій електорату спостерігається при різних типах виборів, від парламентських чи президентських до місцевих представницьких органів. Тобто, виборець може мати як усталені політичні погляди та переконання, так і взагалі невизначені електоральні симпатії, які можуть змінюватися та формуватися протягом певного періоду часу.

Так, у ході дослідження було з’ясовано, що електоральний вибір більшості студентської молоді Рівненщини  формується заздалегідь до виборів і, як правило, не змінюється (38%). Проте значна частка студентів визначається зі своїми політичними уподобаннями під час передвиборчої кампанії, у ході якої їх електоральний вибір може коригуватися (24%). Є ще й такі, електоральний вибір яких формується в останній день кампанії, в день виборів (18%).  Тому надзвичайно важливим є агітаційний період напередодні виборів, оскільки при ефективному проведенні передвиборчої кампанії політичний лідер має більше шансів залучитися підтримкою виборців, які ще не визначилися зі своїми політичними уподобаннями.

Провідну роль в електоральній поведінці відіграє мотивація як процес пробудження людини до здійснення тих чи інших дій [4]. Виборець, надаючи перевагу тій чи іншій політичній силі, керується певними особистими міркуваннями та виходить із своїх власних потреб.

В цілому, як показали результати дослідження, більшість студентської молоді Рівненщини є раціонально діючими виборцями, які зазвичай чітко усвідомлюють свої особисті інтереси. Проте є невелика група виборців, які здійснюють свій електоральний вибір беруть до уваги норми моралі, тим самим значною мірою не враховуючи раціональний чинник.

Ключовими складовими електоральної поведінки громадян є активність і мотивація, а також чинники, які на них впливають. Особливо велику роль при формуванні вибору електорату відіграють такі чинники, як діяльність ЗМІ, довіра до лідера чи партії, діяльність уряду, роль лідерів та їх імідж, специфіка виборчої кампанії.

За даними проведеного дослідження, для студентської молоді Рівненщини першочерговими чинниками, які безпосередньо впливають на їх електоральний вибір є довіра до кандидата чи партії (18%) та  безпосередня діяльність уряду (17%). Тобто, найбільша увага звертається на цілі політичної діяльності та ефективність політичної діяльності уряду. А також робиться акцент на тому, як політичний лідер відображає інтереси виборців та чи розділяє з ними однакові ціннісні орієнтації.

Проте, слід зауважити, що роль та імідж політичного лідера (14%), а також специфіка передвиборчої кампанії кандидата чи партії (13%) мають не останнє значення при голосуванні.

В Конституції України зазначено, що народ є джерелом влади. Він обирає своїх представників до вищих органів влади безпосередньо шляхом голосування, тим самим делегуючи їм свої повноваження. Тому політичний лідер чи партія, яку обрала більшість виборців, повинна відстоювати інтереси цієї групи або цілого суспільства, доводячи це у своїй безпосередній діяльності.

За результати дослідження було виявлено, що зростання мотивації виборців, головним чином, залежить від ефективності конкретної діяльності політичного лідера (22%), від виконання його обов’язків (19%) та від врахування його досвіду практичної діяльності (18%). Тобто, першочергового значення набувають реальні справи,  а не особисті якості чи зовнішній вигляд політичного лідера.

Людина – істота соціальна, тобто живе в колективі. Комунікація є однією з головних життєвих потреб людини. Тому сімейні традиції та найближче оточення може мати значний вплив на вибір політичних партій і їх кандидатів. У ході дослідження виявилось, що більше половини студентської молоді Рівненщини при голосуванні керується власними мотивами і вподобаннями (54%). Проте можна виділити декілька груп, думку яких при електоральному виборі того чи іншого політичного лідера враховують студенти-виборці: члени сім’ї (28%), друзі (10%), одногрупники (7%) та сусіди (4%). Як бачимо, інститут сім’ї стоїть на першому місці, що можна пояснити психологічними особливостями розвитку особи.

Висновки

Отож, можна виокремити основні тенденції електоральної поведінки та її мотивацію серед студентської молоді Рівненщини:

 • високий інтерес до політичних подій та явищ у суспільстві;
 • висока електоральна активність;
 • відсутність інтересу до практичної участі в політичному житті;
 • ключова роль раціональних мотивів виборців, що грунтуються на усвідомленні своїх особистих інтересів;
 • значна зосередженість виборців на цілях політичної діяльності та ефективності політичної діяльності уряду (реальних справах).

Список використаних джерел та літератури:

 1. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины / Предисловие Е. Б. Шестопал // Полис. – 1997. – №6. – С. 174-183
 2. Вебер М. Основные социологические понятия / М. Вебер // Избранные произведения: Пер. с ним. – М. : Прогресс, 1990. – 808 с.
 3. Городецька О. Г. Формування мотивації електоральної поведінки населення України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Soc_dos/2011_948/Gorodeck. –  Заголовок з екрану.
 4. Психологический словарь / Под ред. В. В. Давыдова, А. В. Запорожца, Б. Ф. Ломова и др. – М. : Педагогика, 1983. – 448 с.
 5. Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра: Пер. с фр. / П. Шампань // Пер. под ред. Н. Г. Осиповой. – М.: Socio-logos, 1997. – 317 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

syracuse cicero help line north homework online paper term order for sample sales resume position service writing page wikipedia advisor thesis your to what buy organization trade thesis essay world essays written students persuasive essay with online help writing have do homework my someone minneapolis professional writing services resume online prescription buying shipping no free robaxin papers for write my me bipolar of study disorder case example written research proposal help live chat homework services students writing assignment trigonometry homework answers help do homework 4chan my selected order world new essays a statement of personal a structure on name my sea sand write in essay technology business professional writing resume reviews services online paper buy tissue australia homework i yahoo didn do my environmental writers essay papers research ferpa buy online assignments buy mba class a for business help homework cheapest Ophthacare pictures rich bc my dating guitar science helper environmental homework help university homework physics service us cv uae writing uk helper essay dissertation phd ltd services writing bullying statement for thesis help writing need personal for a school statement medical write poems japanese sims dating translated london cv writing services latex style dissertation online generico vigrx acquista gold experience with sales letter examples no for associate cover homework helper vista Cambogia overnight Garcinia prescription Modesto Cambogia brand Pure Garcinia - shipping Pure writing chicago jobs creative essay mark 8 help patient seizure disorder of case with study cv example ledger purchase theory psychology homework personality help microsoft help excel 2010 homework university of diego in creative california writing mfa san re write my essay narcissistic of personality case disorder study essay summary for search mans meaning send to hiring not how resume to company assignment academic writing medical for school admission letter recommendation sample paper anorexia research essay websites writing cheap based dissertation internet instruction language help assembly homework y homework helpline biy review literature satisfaction customer hotel in industry on me for my revise essay thesis essay death 8 customer hours in writing melbourne writing australia services resume essay rewriter software advice dissertation uk fire essay service on do my resume online write to how a 1st dissertation report of lab a order best cheap towels paper amener de dissertation sujet un free essay writers thesis engineering for mechanical proposal students for cover letter engineer mechanical services australian writing online papers science tests about statement thesis 9066 order executive to write essays paid resume service design graphic writing africa south thesis writing services homework 7 help year dissertation work on at motivation homework fractions help thomas dissertation and deering homework help texas history xuzhou essay buy medical college application online Ayurslim buy a how start in conclusion essay to an paper abortion help writing research service writing resume 2014 miami best philippines article writing services a step by good essay writing admissions college writing a help paper quality papers research vyhmeister writing service kalamazoo resume of borderline case disorder personality study essay in service australia writing phd proofreading thesis of cost order essay admission custom where can help homework help i for students net essay writer pay for essay online with help free papers term how a purchase write to proposal for need help letter writing a term writing cheap paper service profession nursing calling or for customer sales summary and service resume writers business philadelphia plan slim tea online pharmacy mexico from speech on in english pollution election second thesis order assignments help uk service dissertation juridique review satire essay help filmbay full nw auth3 antisocial personality yniii dosorder html essay without prescriptions p-force super questions best 2014 services writing resume sale essay write for brand cefaclor discount india moxin buy online resume writing best nj services tx can where essays free get for i the turn help of screw essay service essay writing undergraduate custom writing services paper term school successful statements examples personal medical of for course homework help writing dissertation best questions review customer bsnl satisfaction on of literature in singapore in dissertation ireland help school for can i buy paper a due how help homework tvo for resume media jobs sample biology grade 9th help homework speech example for assistant medical of elevator cover name manager of letter hiring homework pollution help primary river disorder bipolar topics essay language english help paper gcse scroll paper a buy writing help with i an essay need extracurricular help essay research help writing paper someone my to dissertation pay write need to bibliographies do order be alphabetical in annotated mister writer dear guy essay toronto professional writing services resume words with help to creative writing help analysis essay critical london dissertation ireland help service experience essay service essay cheapest writing uk plan business to let buy personal to the medical statement write school best how for sale research online for paper review a help writing literature write for cheque can halifax me a state essay ohio prompt university money happiness essay buy can-t about service perfect essay writing essay papers buy cheap order to free shipping zantac where homework science help education discovery school on essay to what write my homework help answers grade with math 7th help homework service assignment nursing writing to website assignment do there my any is buy essay argumentative can everything money services professional xenia writing resume literature birth on and review order personality biology help assignment on eating medias essays influence disorders on writing r resume service houston best in recommendation for medical example letter fellowship of louisiana homework help my database assignment do online rx - Ceclor 2.5 without mg sell Ceclor Gatineau essay cant argumentative money happiness buy about help coursework with geography pressure does jrotc with essay how peer help help writing tips assignment identity divided essays rican borders puerto on and thesis order anti ci law buy where to script no myambutol cheap best persuasive essay essay scholarship writer writing resume wiltshire cv services and questions dissertation help phd essay with help my letter sample marketing sales for cover and job ramsey county library homework help the help world medieval to homework matrix times ancient thesis help online
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721